You are on page 1of 270

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.

com - Where People Go To Know
VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cho cc ban !
Nhng li , th thut ny duoc ti suu tm t mang Internet , bo ch hay nhng ln sa cha li
cho cc ban mi lm quen vi h diu hnh Windows ca Microsoft . Vn cn hng nghn li xy
ra hoc th thut trn nn Windows chua duoc cp nht vo trong Ebook ny . Cho nn chng
ti hy vong cc ban gip d chng ti d xy dung v pht trin din dn VNECHIP .
Muc dch ca vic thnh lp Ebook ny gii thiu din dn VNECHIP dn vi moi ngui v thn
tng Ebook ny dn cc anh chj em khng c diu kin tip xc vi Internet thung xuyn d
cp nht cc kin thc v CNTT .
Hin nay VNECHIP cung cp Host 200 MB min ph cho moi ngui (Host h tro PHP/MySQL ,
bng thng 7GB/thng) nhm gip d cc anh chj em tu lm cho mnh mt website c nhn . Xin
xem thm thng tin chi tit tai www.vnechip.com
Mc d rt c gng d hon thnh Ebook nhung c nhng thiu st khng trnh khi . Rt mong
nhn duoc kin qu bu ca tt c cc anh chj em d Ebook 1001 ln 2 duoc hon thin hon
Chn thnh cm on cc anh chj em d gip d ti trong thi gian qua d pht trin din dn
VNECHIP dn vi moi ngui .
Xin chn thnh cm on su nhit tnh , ngun dng vin v dng gp tch cuc ca nhng ngui
ban tt nht ca ti vo VNECHIP .
Hy vong moi ngui s gip d chng ti d pht trin din dn VNECHIP
VNECHIP Where People Go To Know
Please contact with us : www.vnechip.comWelcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khc phc li mt shortcut trong Send To

Ban tao shortcut cho mt hay nhiu ng dung sau khi xong , khi ban nhn chut phi vo mt
thu muc hay tp tin v chon chc nng Send To , cc shortcut ny s khng hin thj ra theo nhu
mun ca ban . Nguyn nhn do dung dn ca SendTo ban chua thit lp dng cch .

Mc d ban chp shortcut vo trong thu muc Documents and Settings\<Tn ti khon dng
nhp>\SendTo tuy nhin n vn khng xut hin cc shortcut .
gii quyt li ny ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
USFolderPath = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Folders"
On Error resume next
WshShell.RegWrite "HKCR\exefile\shellex\DropHandler\", "{86C86720-42A0-1069-A2E8-
08002B30309D}", "REG_SZ"
WshShell.RegWrite "HKCR\lnkfile\shellex\DropHandler\", "{00021401-0000-0000-C000-
000000000046}", "REG_SZ"
WshShell.RegWrite USFolderPath & "\SendTo", "%USERPROFILE%\SendTo",
"REG_EXPAND_SZ"
Wshshell.RUN ("regsvr32.exe shell32.dll /i /s")
MsgUser = Msgbox ("Fixed the Send To menu. Restart Windows for the changes to take effect",
4160, "'Send To' menu fix for Windows XP")
Set WshShell = Nothing

Luu tp tin ny v dt tn l fixsendto.vbs

Thm link ca mt website dn Start Menu

Ban c mun thm link ca mt website m ban yu thch dn Start Menu hay khng ? Nu
mun mi cc ban voc cng ti .

M Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@="www.vnechip.com"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,-47"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-
00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag]
"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
"method"="ShellExecute"
"Command"="VNECHIP Where People Go To Know"
"Param1"="http://www.vnechip.com"

Luu tp tin ny lai v dt tn l addwebstartmenu.reg .

Thay di ln truy cp truc d trong kha Registry Editor

Ban lm vic xong vi Registry Editor v sau d thot khi Registry Editor , mc djnh Windows
XP s luu kha , gi trj lm vic truc d ca ban .
han ch truy cp ca ngui dng k tip ln sau vo ngay kha hay gi trj trong Registry m
ban m truc d ban nn thay di ln truy cp truc ca ban .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Option Explicit
On Error Resume Next

Dim WSHShell
Set WSHShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
WSHShell.RegDelete
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey"
WSHShell.Run "REGEDIT"

Set WSHShell = Nothing

Luu lai v dt tn cho tp tin ny l lastregistry.vbs

Kim tra tng s thu mc , tp tin c trong thu mc Windows
Ban mun kim tra trn my tnh ca mnh c bao nhiu thu muc v tp tin nm trong thu muc
Windows trn h diu hnh Windows XP hay khng . Th thut sau s gip ban lm diu ny chi
cn nhn chut phi . M Notepad ca ban ln , chp v dn doan code sau vo trong Notepad :
dir /a /-p /o:gen >filelisting.txt
t tn cho tp tin ny l filelisting.bat . Luu tp tin ny lai trong thu muc E:\Windows (E: l
da ban ci h diu hnh Windows XP)
Vo MyComputer chon Tools-Folder Options chon thanh File Types . Chon muc Advanced - New
Trong muc New Action :
dng Action ban din Create File Listing , dng Application used to perform action ban nhp
E:\Windows\filelisting.bat . Nhn OK hai ln . Chon Close d thot . Nhn chut phi vo thu muc
Windows chon Create File Listing .
M tp tin filelisting.txt d xem cc thu muc v tp tin c trong thu muc Windows .
Nu ban mun xa chc nng ny ban m Registry Editor ln , tm dn kha sau :
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

ca s bn tri ban tm kha Create_File_Listing , nhn chut phi ln kha chon Delete d
xa kha ny . Thot khi Registry v khi dng lai my tnh .

M cc da CROM bng mt c nhp chut

My tnh ca ban c rt nhiu CDROM , nu ban nhn nt Eject d ly tng ci ra th tht mt
thi gian , ban c th s dung cch sau d m tt c cc da CDROM bng mt c nhp chut.

m tt c cc da CDROM ban lm nhu sau :
M Notepad ln v chp doan m sau vo :

Const CDROM = 4
For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
If d.DriveType = CDROM Then
Eject d.DriveLetter & ":\"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

End If
Next

Sub Eject(CDROM)
Dim ssfDrives
ssfDrives = 17
CreateObject("Shell.Application")_
.Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvokeVerb("E&ject")
End Sub

Luu tp tin ny thnh cdeject.vbs

Thay di thanh tiu d trong Internet Explorer

thay di tn trn thanh tiu d (Title) ca trnh duyt Internet Explorer ban c th dng
Registry Editor tuy nhin nu ban l ngui mi s dung Registry ln du , ban s cm thy rt
kh khn v b ng .
Cch lmm sau dy ta s dng kjch bn (script) s dung cng ngh Windows Scripting Host ca
Microsoft d gii quyt vn d . u tin ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :

Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton

p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title"
itemtype = "REG_SZ"
n = "Advanced Technologies , Fastest Online"
Ws.RegWrite p, n, itemtype

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"

n = ws.RegRead(p1 & "Window Title")
t = "Thay doi ten cho thanh tieu de"
cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n)
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn
End If

VisitKelly's Korner

Sub VisitKelly's Korner
If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP",
vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP Where People Go To Know") =6 Then
ws.Run "http://www.vnechip.com"
End If

End Sub

Luu tp tin ny lai vi tn l changetitle.vbs

Thm Microsoft Knowledge Base vo thanh ToolBar

Microsoft Knowledge Base l mt ti liu truc tuyn ca Microsoft nhm gip d ngui dng v
cc vn d khi s dung cc h diu hnh Windows m Microsoft d cng b cng nhu h tro mt
s kin thc khi ban gp thc mc v h diu hnh m ban dang s dung .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Th thut sau s gip ban kt ni vi cc ti liu dang kin thc co s ny thng qua thanh
Toolbar ca trnh duyt Internet Explorer .

Ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{8b2d996f-b7d1-
4961-a929-414d9cf5ba7b}]
"CLSID"="{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
"ButtonText"="MS-KB"
"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281"
"HotIcon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281"
"Default Visible"="Yes"
"Exec"="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;KBHOWTO"
"MenuText"="MS-KB"

Luu tp tin ny lai vi tn l addonms.reg

Xa danh sch Path Items vng thng bo chi mt c nhn chut

Ban thung thc mc lm th no d xa b cc danh sch lit k trong Path Items vng
thng bo (Notification Area) m khng cn phi thay di cc gi trj trong Registry Editor .

Xin gii thiu dn cc ban xa danh sch Past Items vng thng bo khng s dung Registry
m ta s s dung Windows Scripting Host (WSH) d xa cc danh sch ny .

M Notepad ln v chp vo doan m sau :

Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
Message = Message & "Continue?"

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\IconStreams"
WshShell.RegDelete
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\PastIconsStream"

Set WshShell = Nothing

On Error GoTo 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
Process.terminate(0)
Next
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & " Microsoft", 4096, "Done"

Else

MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "Clear Past Items", 4096,
"User Cancelled"

End If

Luu tp tin ny lai v dt tn cho tp tin ny l clearpastitems.vbs

Tip theo ban nhn chut phi thanh Taskbar chon Properties phn Notification Area ban
chon Customize , cc danh sch duoc lit k trong muc Path Items du duoc xa sach .

Qun l vic bo li trong Internet Explorer

Ban thung s dung trnh duyt Internet Explorer d duyt web , ban thung gp mt s vn d
li Internet Explorer . Th thut sau s gip ban han ch vic bo li Internet Explorer .
Vo Start Run g Regedit v nhn phm Enter . Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Vo Edit New chon DWORD Value , ban dt tn cho kha ny l IEWatsonEnabled v thit lp
cho n l 0
Ban tip tuc vo Edit New chon DWORD Value , ban dt tn cho kha ny l
IEWatsonDisabled v dt cho gi trj ny l 1
Thot khi Regedit v Khi dng lai my tnh .
Thng bo li "Please Insert a Disk into Drive A:"

Khi ban m my tnh ln , mn hnh desktop s xut hin , ban nhn duoc thng bo li Please
insert a disk into drive a: .
Nguyn nhn ca li ny do ban s dung da mm trong Windows Explorer hoc ban dt da
mm qu sm cho nn li ny s xut hin trong qu trnh dng nhp .

khc phuc li ny ban chi cn tt chc nng Restore previous folder windows at logon
thng bo trn s khng cn xut hin trn my tnh ca ban na .
tt chc nng ny , ban lm nhu sau :
M Windows Explorer . Chon Tools Options chon thanh View , ban tm dn dng Restore
previous folder windows at logon v xa b dng ny di . Nhn OK d thot .

An cc biu tung trn desktop ngai tr cc biu tung dc bit
n tt c cc biu tuong trn mn hnh ngoai tr cc biu tuong dc bit chng han
nhu My Computer, Recycle Bin, My Documents, Internet Explorer ban lm nhu sau :
M Registry Editor , ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\NewStartPanel
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

pha bn phi , ban nhn chut phi chon New DWORD Value ban dt tn cho gi trj ny l
{00000000-0000-0000-0000-000000000000} Nhn chut vo gi trj ny v thit lp cho n l 1 .
By gi ban thot khi Regedit , mn hnh Desktop ban nhn phm F5 , ban s thy tt
c cc biu tuong bj n di ngoai tr cc biu tuong chng han nhu My Computer,
Recycle Bin, My Documents . phuc hi lai ban chi vic thit lp lai cho gi trj
{00000000-0000-0000-0000-000000000000} l 0
Nu nhu ban s dung Classic Start Menu , ban vn tao gi trj ging nhu buc trn nhung chi
khc kha .
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\ClassicStartMenu

An System Properties khi truy cp MyComputer
n chc nng System Properties khi ban nhn chut phi My Computer hoc chon
System trong Control Panel ban lm nhu sau :
Vo Start Run g Regedit v nhn phm Enter .
Ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Vo Edit chon New chon DWORD Value nhp vo gi trj ny l NoPropertiesMyComputer ban
thit lp gi trj ny thnh 1 d n n .
Thot khi Registry v khi dng my tnh .
AutoComplete Khng Luu Tn Ngui Dng v Mt Khu ca ngui dng

M chc nng AutoComplete trong Windows 2000

M trnh duyt Internet Explorer . Trn menu Tools ban chon Internet Options
Chon tab Content . Dui dng Personal Information , ban chon AutoComplete
Trong hp thoai AutoComplete Settings , dnh du vo hp User names and password on forms
v Prompt me to save passwords (nu nhu cc chc nng ny khng duoc chon) .
Nhn OK v nhn OK mt ln na d dng hp thoai Internet Options .
Khi dng lai trnh duyt . Nu vn cn li xy ra , ban chuyn sang cch th hai .

Djch vu Protected Storage

Kim tra djch vu Protected Storage c chay khng . Nu djch vu ny dang chay , ban ngng lai
v khi dng lai n .
Vo Start chon Run . Trong hp Open , ban g services.msc v nhn nt OK .
Trong trung Name , ban tm dn djch vu Protected Storage .
Luu ct Status . Nu Protected Storage dang chay th n s hin thj l Started .

- Nu Protected Storage khng duoc bt du , ban m n bng cch nhn phi chut vo
Protected Storage v khi d nhn nt Start . Djch vu Protected Storage s duoc bt du .
- Nu Protected Storage dang chay , ban dng n v khi d khi dng lai djch vu ny . Nhn phi
chut vo Protected Storage v khi d nhn nt Stop . Djch vu ny s dng lai .
Nhn phi chut vo djch vu ny v chon Start . Djch vu Protected Storage s duoc bt du .
Khi dng lai trnh duyt .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


ng K RSABase.dll
Nu nhu vn cn li trn xy ra , nguyn nhn l do tp tin RSABase.dll duoc dng k khng
dng .

Chon Start Run . Trong hp Open ban g Regsvr32 /u RSABase.dll v khi d ban nhn OK .
Mt thng bo sau s xut hin . Nhn nt OK.
Vo Start v chon Run . Trong hp Open , ban g Regsvr32 RSABase.dll v khi d ban nhn nt
OK . Mt thng bo sau s xut hin . Nhn nt OK.
Khi dng lai Internet Explorer . Nu vn cn li na ta chuyn sang buc k tip .
Tao mt ngui dng mi

ng nhp vo my tnh vi quyn l Administrator .
Vo Start Run g nhu sau : control userpasswords

Nhn Add d thm mt user mi . Hp thoai Add New User s xut hin .

Nhn Next . Nhp mt khu ca ngui dng v xc nhn mt khu mt ln na .
Trong Other v chon Administrators v nhn nt Finish . Nhn nt OK d thot chc nng
Computer Management . ng nhp vi tn ngui dng mi va tao .
Trn mn hnh Desktop , nhn phi chut vo My Computer v khi d nhn Properties
Trong hp thoai System Properties , chon tab User Profiles .
Trong danh sch Profiles stored on this computer , chon Profile ca tn ngui dng mi v khi
d chon Copy To
Hp thoai Copy To m ra , chon Browse . Di chuyn dn ti khon ngui dng mi m ban va
tao trn .
V du nhu : C:\Document and Settings\Tn ngui dng mi
Chon OK
Dui Permitted to use , chon Change . Chon tn ti khon ngui dng mi trong danh sch v
khi d nhn OK
Trong hp thoai Copy To , nhn nt OK . Chon Yes . Nhn OK .

S dung tn ti khon mi d dng nhp vo my tnh .Cho php choi DVD trong Windows Media Player

Th thut sau cho php ban choi DVD trong Windows Media Player , ban tm dn kha sau :

Vo Start Run g regedit v nhn phm Enter .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

Vo View - New chon String Value , dt tn cho gi trj ny l EnableDVDUI

Nhn chut phi vo gi trj ny chon Modify v thit lp n thnh yes .

Luu : nghe nhac DVD my tnh ca ban phi c da DVD .

ng k v g b tp tin dll , ocx bng chut phi

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban thung s dung lnh Regsvr32 <tn tp tin .dll hay .ocx> d dng k cc tp tin .dll , .ocx
hoc dng lnh Regsvr32 /u <tn tp tin .dll hay .ocx> d g b cc tp tin ny trong Registry .

Th thut sau s bin cch dng k v g b trn , tch hop d dng khi ban nhn chut phi
vo mt tp tin .dll hay .ocx no d m khng cn phi s dung dng lnh trn .

lm diu ny truc tin ban m Notepad ln v chp doan m sau vo Notepad .

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.dll]
"Content Type"="application/x-msdownload"
@="dllfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile]
@="Application Extension"

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Register\command]
@="regsvr32.exe \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\UnRegister\command]
@="regsvr32.exe /u \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx]
@="ocxfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile]
@="OCX"

[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Register\command]
@="regsvr32.exe \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\UnRegister\command]
@="regsvr32.exe /u \"%1\""

Luu tp tin ny lai v dt tn cho tp tin ny l unregdllocx.reg

Tin hnh chay tp tin ny , by gi ban th nhn chut phi vo mt tp tin DLL hoc OCX th
xem , qu tuyt phi khng no .

Thay di tiu d Windows Media Player
Ban c mun thanh tiu d (Title Bar) ca chuong trnh choi nhac Windows Media Player hin ra
dng ch Windows Media Player provided by <tn ca mnh> hay khng .
Th thut sau dy s gip ban duoc nhu mun .
u tin ban vo Start Run g regedit . Nhn nt OK .
Trong Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Chon Edit New chon Key , ban nhp tn cho kha ny l : WindowsMediaPlayer
n dy ban tip tuc vo Edit New chon String Value ban dt tn l : TitleBar .
Nhn chut phi vo n chon Modify . Trong Value Data , ban nhp dng ch m ban mun hin
trong thanh tiu d (TitleBar) . ng Registry v Khi dng lai my tnh .
Bo mt thit b[ luu tr UBS trn Windows XP
Vi su pht hnh phin bn Windows XP Service Pack 2 , by gi ban c th bo mt cho thit
bj luu tr USB . bn nng cp ny , ngui dng c th bo mt cho my tnh ca mnh , trnh
dnh cp thng tin ngoi mun .

Trong phin bn Windows XP Service Pack 2 , ngui dng c th cho php thit bj ny ch d
Read-Only (chi doc) bng cch thm vo mt gi trj duoc chi djnh trong kha Registry .

Vo Start Run g regedit v nhn phm Enter .
Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Trong kha ny , phn bn phi ban tm dn kha c tn l WriteProtect (DWORD Value)

Nu Data Value duoc thit lp thnh 0 , chc nng Write-protect d duoc v hiu ha .
Nu Data Value duoc thit lp thnh 1 , chc nng ny duoc kch hoat v thit bj luu tr USB s
duoc trang thi Read-Only .

Tuy nhin cch trn chi thuc hin di vi Windows XP Service Pack 2 . Vy trong Windows XP
lm th no ta c th ngn nga ngui dng truy cp vo my tnh ca mnh thng qua thit bj
luu tr USB . Sau dy ta c hai trung hop nhu sau :
- Nu thit bj luu tr USB khng duoc ci trn my tnh ca ban .
Nu thit bj luu tr USB khng duoc ci dt trn my tnh ca ban , ban c th gn ngui dng
hoc nhm ngui dng vo muc Deny (T chi) vo nhng tp tin sau :
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Luu :
%SystemRoot% l thu muc Windows
Thu muc Inf l mt thu muc n , d m n ban vo Tools chon Folder Options .
nh du kim vo muc Show hidden files and folders v nhn OK .

Ngui dng s khng th ci dt thit bj luu tr USB vo my tnh ca ban . gn mt ngui
dng hay nhm ngui dng muc Deny dn hai tp tin Usbstor.pnf v Usbstor.inf , ban thuc
hin buc sau :

Vo Windows Explorer v khi d ban tm thu muc %SystemRoot%\Inf
Trong thu muc ny ban tm tp tin c tn l Usbstor.pnf v chon Properties .
Chon thanh Security .

Trong danh sch Permissions for Administrators , ban chon ngui dng hoc nhm ngui
dng m ban thit lp khng cho truy cp USB , tip theo ban dnh du muc kim phn Full
Control trong muc Deny . Nhn nt OK .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

tp tin Usbstor.inf ban vn lm ging nhu tp tin Usbstor.pnf .

- Nu thit bj luu tr USB duoc ci dt trn my tnh ca ban

M Registry Editor , ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
ca s pha bn phi , ban tm gi trj tn l Start . Nhn chut phi vo gi trj ny v chon
Modify , trong muc Value Data g 4 v nhn OK . Thot khi Registry .
Thm Google trn menu Tools v Toolbar trong Internet Explorer
thm Google vo trong menu Tools , thanh ToolBar trong trnh duyt Internet Explorer , ban
lm nhu sau :

Truc tin , ban tao mt tp tin dt tn l googlefavicon.ico (kch thuc 16x16) .

Tip theo ban m trnh soan tho vn bn chng han nhu Notepad .
Chp v dn doan code ny vo .

Option Explicit
Dim Title, Response
Title = "Add Google to the Toolbar"

Dim fso, ws, TgtIcon, RegKey
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
TgtIcon = fso.GetSpecialFolder(0) & "\Web\googlefavicon.ico"

RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40ed-
bdec-2cbed012baaa}\Icon"
RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40ed-
bdec-2cbed012baaa}\HotIcon"

On Error Resume Next

ws.RegWrite TgtIcon
fso.CopyFile "googlefavicon.ico", TgtIcon, True

Dim WSHShell, p

Dim GUID

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
GUID = "{aad080d5-9287-40ed-bdec-2cbed012baaa}"

p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\"

WshShell.RegWrite P & GUID & "\ButtonText","XP-Google"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\clsid","{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Default Visible","YES"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Exec", "http://www.google.com"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\HotIcon",TgtIcon
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Icon", TgtIcon
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

WshShell.RegWrite P & GUID & "\MenuText","Google"

Set WshShell = Nothing

MsgBox "Google has been added to Internet" & vbCR & " Explorer's Tools Menu and
Toolbar",4096,"Finished!"
Luu tp tin ny vi tn l google.vbs , tin hnh chay tp tin ny .
Khng cho Spyware chim quyn diu khin Home Page
My tnh ca ban nhim Spyware , ban s dung cc phn mm chng han nhu Adware SE Pro
hoc Hijackthis d qut Spyware trn my tnh ca ban . pht hin thy c web la chim quyn
diu khin trang ch (Home Page) ca ban trong trnh duyt Internet Explorer .

M trnh soan tho vn bn Note Pad , chp v dn doan code ny vo .

Option Explicit
Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result
On Error Resume Next
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control
Panel\"
ValueA = WSHShell.RegRead (regkey & "HomePage")

If ValueA = 0 Then 'Change Homepage is Enabled.
Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Enabled]." & _
vbNewLine & "Would you like to Disable?" & _
vbNewLine & "Will lock and Gray it out." & _
vbNewLine & "May need to Log-off for effect.", 36)
If Result = 6 Then 'clicked yes
WSHShell.RegWrite regkey & "HomePage", 1
End If
Else 'Change Homepage is Disabled
Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Disabled]." & _
vbNewLine & "Would you like to Enable?", 36)
If Result = 6 Then 'clicked yes
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control
Panel\HomePage"
End If
End If
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu lai v dt tn l DisableHomePage.vbs
chay n , ban nhn chut vo tp tin ny v chon Yes . Logoff d thay di c hiu luc .
Kim tra thng tin ngui dng trong Windows XP

Ban mun kim tra xem trn my tnh ca ban c bao nhiu User (ngui dng) v xem thng tin
ca cc User ny hay khng .
Ban c th thuc hin diu ny thng qua tin ch Computer Management tuy nhin s dung tin
ch ny khng kh quan cho lm !

Hy m trnh soan tho vn bn Notepad v chp doan code ny vo .
Luu lai tp tin ny , dt tn cho n l userinfo.vbs v tin hnh chay n .

On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType
Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled
Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain
Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName
Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout
Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable
Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires
Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired
Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID
Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType
Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
Next

Lm th no nhn bit USB 2.0 c trn my tnh

Ban mi va mua my tnh , ngui bn ho ni my tnh ca ban c gn cng USB 2.0 .
Cn ban , dn mi vo ngh khng bit du m ln , thi th tin vo chnh mnh vy .

oan code sau s gip ban nhn bit duoc USB 2.0 c ci dt trn my tnh ca ban hay khng .

M Notepad chp v dn doan code ny vo . t tn cho n l testusb.vbs

On Error Resume Next
RegKey = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20"

CreateObject("WScript.Shell").RegRead(RegKey & "\")

If Err Then
If InStr(LCase(Err.Description), "invalid root") > 0 Then
MsgBox "This computer does not seem to be USB 2 enabled."
Else
MsgBox "This computer appears to be USB 2 enabled."
End If
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

End If

Lit k tt c cc ng dng dang chay trong Windows XP bng dng lnh
Ban c th s dung cng cu WMIC (Windows Management Instrumentation Commandline)
d lit k tt c cc b x l dang chay trn h diu hnh Windows XP ca ban .
Ban vo Start Run g CMD v nhn phm Enter .
Trong ca s Command Prompt , ban nhp vo dng lnh nhu sau :
WMIC /OUTPUT:C:\ProcessList.txt PROCESS get Caption,CommandLine,Processid
By gi ban ch vic vo da C m tp tin ProcessList.txt d xem chi tit cc danh sch cc
ng dung dang chay trn h diu hnh Windows XP ca ban .
Hoc ban mun nhn thuc tnh dc bit ca cc ng dung ny , ban g vo trong Command
Prompt nhu sau :
WMIC PROCESS GET Name, Handle, PageFaults
Ban mun bit chnh xc tp tin Explorer.exe , n nm du , ngy gi tao n .
Ban g nhu sau : WMIC PROCESS WHERE (Description="explorer.exe")
Ngoi ra cn c rt nhiu chc nng trong cng cu WMIC dang ch ban khm ph .
Lun cho php hin nt Hibernate trong Turn Off Computer

Ban thung s dung chc nng Hibernate , tuy nhin khi s dung chc nng ny ban phi d
phm Shift trong hp thoai Turn off computer . thun loi cho cng vic ca mnh , ban c th
cho php nt Hibernate tu dng m khi ban m hp thoai Turn off computer .

u tin ban vo Control Panel chon User Accounts chon Change the way users logon on or off
tt chc nng Welcome Screen .Tip theo ban m Notepad v g vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters]
"AMLIMaxCTObjs"=hex:04,00,00,00
"Attributes"=dword:00000070

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters\WakeUp]
"FixedEventMask"=hex:20,05
"FixedEventStatus"=hex:00,84
"GenericEventMask"=hex:18,50,00,10
"GenericEventStatus"=hex:10,00,ff,00

Luu tp tin ny v dt tn cho tp tin ny l hiddenturn.reg
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Mt cc biu tung trong Programs
Khi ban vo Start Programs chon mt biu tuong d m mt chuong trnh mnh yu thch
nhung chi thy dng ch (Empty) .
khc phuc su c ny , ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User
Shell Folders

Ban tm dn gi trj Start Menu nhn chut phi vo gi trj ny , chon Modify v thit lp
cho gi trj ny l %USERPROFILE%\Start Menu
phn bn phi , ban tm gi trj Common Start Menu v thit lp cho gi trj ny l
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu
Tm gi trj Common Programs thit lp cho gi trj ny l %ALLUSERSPROFILE%\Start
Menu\Programs
Nu hai gi trj ny ban khng tm thy , ban vo Edit New chon Expandable String
Value d thit lp cho c hai gi trj trn . ng Regedit .
Vo Start Run g REGSVR32 /n /i:U SHELL32 nhn phm Enter
Mt chc nng Start Menu trong Taskbar Properties
Khi ban m chc nng Task Bar and Star Menu Properties thanh Start Menu , ban chi cn nhn
thy chc nng Classic Start Menu .
Cn chc nng Start Menu bin di du ri , th thut sau s gip ban khc phuc duoc tnh
trang ny . M Registry Editor , ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
phn bn phi , ban tm gi trj NoSimpleStartMenu (DWORD Value) v thit lp cho n l 0
Logoff v dng nhp lai .
Cch th hai ban c th dng chc nng Group Policy d thay di n .
Vo Start Run g gpedit.msc v nhn phm Enter . Vo User Configuration chon Administrative
Templates .
Chon Start menu and Taskbar phn bn phi ban tm gi trj tn l Force classic Start
Menu v thit lp cho gi trj ny l Not Configured .
ua cc khay da ra bng mt c nhp chut

My tnh ca ban c rt nhiu da CDROM , no cng c c CDR/CDRW du d c khng
thiu mt mt nhn ti no ht . Mi ln mun ly cc da ny ra mun mt xu .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next ' cdrom
End If

Luu tp tin ny lai , ban dt tn cho tp tin ny l cd.vbs

Tt Cnh Bo Security Center trong Windows XP SP2
Security Center (Trung Tm Bo Mt) trong Windows XP SP2 kim tra vic thit lp bo mt trn
my tnh ca ban (kim tra v xc djnh trang thi ca phn mm Antivirus duoc ci dt) , n s
gi cnh bo qua vng cnh bo v n cho ban bit tung la hay phn mm Antirivus d c
phi hng xjn hay khng .
Nu nhu ban chay mt phn mm tung la v chuong trnh dit virus m Security Center
khng nhn bit duoc , n s tip tuc cnh bo ban mi khi ban bt du vi my tnh ca mnh .
tt chc nng ny , ban thao tc cc buc sau :
M Security Center bng cch vo Start Run g WSCUI.CPL hoc ban nhn Start Control
Panel v chon Security Center . Trong Security Center chon Change the way Security Center
alerts me v xa cc muc kim m ban khng mun nhn cnh bo , khi d ban nhn OK . Hoc
ban c th thuc hin chc nng ny qua Registry Editor .
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center
phn bn phi chon AntiVirusDisableNotify (DWORD Value) v thit lp cho n gi trj
l 1 .
phn bn phi chon FirewallDisableNotify (DWORD Value) v thit lp cho gi trj ny l 1
ng Regedit v khi dng lai my tnh
Thay di thng tin dng k ngui dng trong System Properties

Ban mi mua my tnh c v khi ban m System Properties ban s thy thng tin dng k
(Registered to) ca mt ngui dng no d . Th thut sau s gip ban diu chinh thng tin dng
k ny rt d dng . Ban m Notepad ca mnh v chp doan m sau vo :

Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
Dim itemtype

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner")
g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization")
t = "Change Owner and Organization Utility"
cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n)
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn
End If

cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g)
If cg <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
End If

Luu lai v dt tn l changeinfouser.vbs
Thm mt s cng c khi nhn chut phi vo My Computer
Ban c mun thm cc chc nng c trong h diu hnh Windows XP chng han nhu Control
Panel , Service , Registry Editor , LogOff , Shutdown , Add/Remove Programs , Drive Cleanup ,
System Restore , Device Manager , Reset khi ban nhn chut phi vo My Computer hay khng .

Ban m trnh soan tho vn bn Notepad ln sau d ban chp v dn doan m ny vo trong
Notepad .

oan m nhu sau :

Windows Registry Editor Version 5.00

;Them Control Panel khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\Control Panel\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL"

;Them Registry Editor khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\regedit]
@=hex(2):52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,00,20,00,45,00,64,00,\
69,00,74,00,6f,00,72,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\regedit\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,72,00,65,\
00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
;Them Add/Remove khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\Add/Remove\command]
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

@="control appwiz.cpl"

;Them Drive Cleanup khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Drive
Cleanup\command]
@="cleanmgr"

;Them Services khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services]
@=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\services\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73,\
00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

;Them System Restore khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\System
Restore\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,65,00,73,00,74,00,6f,00,72,00,\
65,00,5c,00,72,00,73,00,74,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,\
00

;Them Device Manager khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\DevMgr]
@="Device Manager"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\DevMgr\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc"

;Them LogOff khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[LogOff]\command]
@="shutdown -l -f -t 5"

;Them Reset khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[Reboot]\command]
@="shutdown -r -f -t 5"

;Them Shutdown khi nhan chuot phai o My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
08002B30309D}\shell\[Shutdown]\command]
@="shutdown -s -f -t 5"

By gi ban luu lai vi tn l addonmycomputer.reg

Tin hnh chay tp tin ny , tht tuyt khi c cc cng cu h tro duoc thm vo khi ban nhn
phm phi chut v chon My Computer .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Trnh din tt c cc loai Font thng qua Microsoft Word

oan m sau s s dung Microsoft Word d hin thj cc font ch duoc ci dt trn my tnh ca
ban . N s hin thj tn ca font ch , cu ch hoa v cu ch thung , cc s t 0 dn 9 nh
d m ngui dng c th nhn bit cc loai font ch trn my tnh ca mnh rt d dng m
khng s dung bt c phn mm xem font ch h tro no .

M Notepad v chp doan m sau vo :

dim w
set w = createobject("word.application")
w.visible = true

dim d
set d = w.documents.add

dim iFonts
iFonts = w.fontnames.count

dim i
for i = 1 To iFonts
d.content.insertafter w.fontnames(i) & vbcrlf
d.content.insertafter "Hien thi Font chu" & vbcrlf
d.content.insertafter "Rat de dang ma khong can su dung phan mem ho tro" & vbcrlf
d.content.insertafter "0913722650 0919324832 0913696000 0913650651" & vbcrlf
next

dim rngParagraphs
for i = 1 To iFonts * 4
if (i + 3) mod 4 = 0 then
set rngParagraphs = d.range(d.paragraphs(i + 1).range.start, d.paragraphs(i + 3).range.end)
rngParagraphs.select
w.selection.font.name = w.fontnames((i - 1) \ 4 + 1)
end if
next

msgbox "Ket Thuc"

Luu tp tin ny lai v dt tn l viewallfont.vbs


Trnh din Power Point v xut ra JPEG

Ban dang lm bi thuyt trnh bng cng cu Power Point , sau d ban mun xut sn phm ca
mnh ra djnh dang .jpeg . Th thut sau s gip ban thuc hin diu ny d dng .

Ban m Notepad v chp doan m sau vo , luu tp tin ny v dt tn cho n l
powerexportjpeg.vbs .

MessageText = "Trinh dien PowerPoint va xuat ra dinh dang JPEG"
TitleText = "Vi du ve PowerPoint"
Call Welcome()
Dim oPPT
Dim oPPTDoc
Dim sPath
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Dim sOutput
sPath= InputBox("Nhap duong dan cho PowerPoint :",TitleText )
sOutput= InputBox("Nhap duong dan ban can xuat ra dinh dang JPEG:",TitleText )
Set oPPT = WScript.CreateObject("PowerPoint.Application")

oPPT.Visible = TRUE
Set oPPTDoc=oPPT.Presentations.Open(sPath,,,False)
oPPTDoc.Export sOutput,"JPG"
oPPTDoc.Close
Set oPPTDoc = Nothing
oPPT.Quit
set oPPT = Nothing
MsgBox "Qua trinh xuat ra hoan tat",vbInformation+vbOkOnly,TitleText
Sub Welcome()
Dim iPrompt
iPrompt = MsgBox(MessageText, _
vbOKCancel + vbInformation, _
TitleText )
If iPrompt = vbCancel Then
WScript.Quit
End If
End Sub

Sau d ban tin hnh chay tp tin ny , chon OK . Khi d s c mt bng thng bo hin ra :
Ban g vo vj tr luu tr tp tin PowerPoint chng han nhu : C:\power.ppt

Nhn nt OK , mt bng thng bo hin ra ban nhp dung dn m ban cn xut djnh dang
JPEG chng han nhu C:\vhf . Nhn nt OK . Vy l xong .
n dy ban vo C:\vhf d xem thnh qu ca mnh .

T dng chay Disk Cleanup bng cch s dng Task Scheduler trong Windows XP
thun loi cho cng vic hng ngy ca ban , ban c th s dung tin ch Disk Cleanup c
sn trn h diu hnh Windows XPd xa cc tp tin tam duoc luu tr trn cng ca ban .
thuc hin sao cho nhanh chng v c tnh chuyn nghip , ban c th kt hop vi tin ch
Task Scheduler d tiu dit cc tp tin tam trn my tnh ca mnh .
u tin ban vo Run g cleanmgr /sageset:100 v nhn phm Enter .
Hp thoai Disk Cleanup s xut hin .
Chon cc biu tuong m ban mun xa cc tp tin tam duoc luu tr trn cng ca ban chng
han nhu cc biu tuong Recycle Bin , Temporary Internet Files , Old Chkdsk files nhn nt
OK .
Tip theo ban tao mt Shortcut cho Disk Cleanup , bng cch ban nhn chut phi mn hnh
desktop chon New-Shortcut .
Trong ca s Create Shortcut muc Type the location of the item ban g cleanmgr
/sagerun:100 nhn Next .
Trong ca s Select a Title for the Program muc Type a name for this shortcut ban g
CleanupTask nhn Finish d han tt .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Vo Start All Programs chon Accessories - System Tools chon Scheduled Tasks .
Trong mn hnh Scheduled Tasks ban chon tip Add Scheduled Task v nhn Next .
Nhn nt Browse , tm vj tr tp tin shortcut Cleanup Task m ban dt cho DiskCleanup .
Trong ca s Scheduled Task Wizard . Chon Weekly (Ban c th chon thi gian ty thch m
ban mun s dung chc nng ny)
Nhn nt Next . Chon thi gian bt du m ban mun s dung chc nng DiskCleanup
Nhp tn v mt khu ca ban vo . Nhn Next (Luu mc djnh Scheduled Task s khng chay
vi mt khu rng)
Nhn Next chon Finish d kt thc .
Xa cc kha tm kim trong Search for files and folders trn h diu hnh Windows XP
Khi ban s dung chc nng Search for files and folders d tm cc tp tin v thu muc trong h
diu hnh Windows XP . Tuy nhin cc kha tm kim ny vn cn duoc luu tr trong chc nng
Search . xa cc kha tm kim duoc luu tr truc d , ban thuc hin buc sau :
Vo Start Run g regedit v nhn nt OK . Trong ca s Registry Editor , ban tm dn kha
sau :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\SearchAssistant\ACMru\5603
Trong phn bn phi , ban xa cc biu tuong tm kim . Thot khi Registry .
Nu ban dng ch d tm kim Windows Classic , ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars
\{C4EE31F3-4768-11D2-BE5C-00A0C9A83DA1}\FilesNamedMRU
ch d tm kim ny ban lm tuong tu nhu phn trn .


Tng tc my tnh bng chc nng Prefetch

Khi ban s dung h diu hnh Windows XP , rt c th ban tt chc nng Prefetch trong
Registry Editor nhm muc dch tng tc cho my tnh ca mnh . Tuy nhin nu ban mun tng
tc hon na my tnh ca mnh , ban khng nn tt chc nng ny ban chi nn xa n .

Th thut sau s gip ban tu dng xa cc tp tin duoc luu tr trong thu muc Prefetch khi ban
shutdown my tnh . Ban m notepad ln v chp doan m sau vo :

Dim fso
Set fso = Createobject("Scripting.FileSystemObject")
Dim MyVar
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

MyVar = MsgBox ("Xoa cac cache duoc luu tru trong Prefetch", 0, "Xoa Prefetch")
fso.DeleteFile("F:\WINDOWS\Prefetch\*.*")

F : l da ci dt h diu hnh Windows XP . Ban dt tn cho tp tin ny l clearprefetch.vbs

Tip theo ban vo Start Run g gpedit.msc v nhn phm Enter .
Chon Computer Configuration chon tip Windows Settings chon Script (Startup/Shutdown) chon
Shutdown .
Trong Shutdown Properties nhn Add nhp dung dn ca tp tin clearprefetch.vbs trong muc
Script Name v nhn phm OK .

Nhu vy t dy v sau ban c th s dung chc nng Prefetch ny duoc nhanh hon m khng
phi tt chc nng ny .

Xa danh sch Path Items vng thng bo

Ban thung ci mt s phn mm trn my tnh ca ban mc d sau khi ban s dung xong , c
th ban s xa phn mm ny di , tuy nhin rt c th n vn cn tn tai trong danh sch Past
Items trong ca s Customize Notifications .
Th thut sau s gip ban xa b danh sch ny m khng cn cc phn mm tro gip no .
xa danh sch Past Items , ban thuc hin cc buc nhu sau :
Vo Start Run g regedit v nhn phm Enter . Trong ca s Registry Editor , ban tm kha sau
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
ca s pha bn phi mn hnh , ban tm hai gi trj IconStreams v PastIconsStream .
Chon hai gi trj ny ny v nhn chut phi chon Delete d xa b hai gi trj trn .
Thot khi Registry Editor . Nhn t hop phm Ctrl-Alt-Del d m Task Manager , chon thanh
Processes , ban tm tp tin Explorer.exe v chon tp tin ny , chon End Process .
Trong Windows Task Manager , chon File chon New Task g explorer v nhn nt OK .
Nhn chut phi vo thanh TaskBar chon Properties nhn nt Customize d xem kt qu .Error Code: 0x80004005 khi ci dt Windows XP
Khi ban nng cp h diu hnh Windows 98/Me ln Windows XP hay ci dt lai Windows XP ,
mt thng bo nhu sau s xut hin
A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer. Error
Code: 0x80004005
t da CD Windows XP vo trong da CDROM v khi dng lai my tnh .
Vo Bios ca mnh d chon Boot t CDROM . Khi d ban nhn duoc thng bo nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Press any key to boot from CD nhn phm Enter . Chon muc To repair a Windows XP installation
using Recovery Console, press R. d bt du vi Recovery Console .
Sau khi ban nhp password ca ngui qun trj h thng (Administrator)
Ban g nhu sau : cd %SystemRoot%\System32 v nhn phm Enter .
G Ren <tn tp tin.phn m rng> <tn tp tin.old>
Sau dy l mt s tp tin m ban cn di tn : Wpa.dll , Pidgen.dll , Actshell.html , Licdll.dll ,
Regwizc.dll , Licwmi.dll , Wpabaln.exe
G D: v nhn Enter (chng han D: l da CDROM ca ban) . G CD I386 nhn phm Enter .
expand licwmi.dl_ %systemroot%\system32 nhn Enter .
expand regwizc.dl_ %systemroot%\system32 nhn Enter .
expand licdll.dl_ %systemroot%\system32 nhn Enter .
expand wpabaln.ex_ %systemroot%\system32 nhn Enter .
expand wpa.db_ %systemroot%\system32 nhn Enter
expand actshell.ht_ %systemroot%\system32 nhn Enter .
copy pidgen.dll %systemroot%\system32 nhn Enter .
G tip Exit v khi dng lai my tnh .
Procedure Entry Point Not Found in Msvcrt.dll File
Khi ban m my tnh ca mnh thng bo li sau s xut hin
Lsass.exe: Entry Point Not Found

The procedure entry point _resetstkoflw could not be located in the dynamic link library Msvcrt.dll.
Services.exe: Entry Point Not Found

The procedure entry point _resetstkoflw could not be located in the dynamic link library Msvcrt.dll.
Li ny nguyn nhn l do tp tin Msvcrt.dll bj hu hoc bj thay di .
Ban vo Recovery Console g CD System32 v nhn phm Enter .
G tip ren msvcrt.dll msvcrt.old v nhn phm Enter . G da CD Windows XP:\cd \i386 v
nhn Enter .
Tip tuc ban g expand msvcrt.dl_ E:\Windows\System32 v nhn phm Enter
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Windows Media Player cannot find the specified file. Error code 0xC00D1197
Khi ban nhn duoc thng bo li nhu trn ban vo Registry Editor v tm dn kha :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaResources\mci
Ban tm kha cdaudio v xa kha cdaudio ny v khi dng lai my tnh .
An unexpected error occurred
Khi ban vo Properties ca chc nng Network Connection , khi d ban nhn duoc thng bo li
nhu trn .
Vo Start - Run g regsvr32 %SystemRoot\System32\netshell.dll nhn OK hai ln .
By gi ban th m lai ln na , nu vn khng duoc ban lm nhu buc trn nhung ln ny l
tp tin ole32.dll
Kernel32.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the
inconvenience
Khi ban nhn duoc thng bo nhu trn nguyn nhn l do cc virus nhu Worm_Badtrans.b ,
Backdoor.G_Door , Glacier Backdoor , Win 32.Badtrans.29020 v mt s bin th khc ly nhim
vo my tnh ca ban , bi v trn h diu hnh Windows khng bao gi c tp tin Kernel32.exe .
y chnh l con Backdoor dng d ly password ca ban , thay di Registry hoc Shutdown
my tnh .
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
System32\Drivers\Ntfs.sys
Khi ban chuyn 1 partition t FAT32 sang NTFS bng dng lnh convert , khi d ban khi dng
lai my tnh thng bo li nhu trn s xut hin , nguyn nhn do tp tin ntfs.sys trong my tnh
ca ban c th bj hu .
Vo Recovery Console ban g nhu sau : cd windows\system32\drivers nhn Enter
G tip ren ntfs.sys ntfs.old nhn Enter
G copy E:\i386\ntfs.sys C:\Windows\System32\Drivers nhn Enter .
Luu : E l da CDROM v C l da ban ci dt h diu hnh
The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt
Khi ban m my ca mnh sau khi qua qu trnh Boot Loader , thng bo li nhu trn s xut
hin .
Vo Recovery Console d kim tra cng ca mnh c li hay khng , g chkdsk /r nhn Enter .
G cd system32 nhn Enter . G tip ren c_1252.nls c_1252.old nhn Enter .
expand E:\i386\c_1252.nl_ C:\Windows\System32 nhn Enter
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu : E l da CDROM v C l da ban ci dt h diu hnh
Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows. (98SE/Me)
Nguyn nhn ca li ny l do thu muc Fonts ca ban d bj xa , d gii quyt li ny ban phi
dt da mm khi dng hoc CDROM vo my tnh ca ban , chon ch d Command Prompt
Only :
Trong Windows 98 SE ban g :
md c:\windows\fonts
attrib +s c:\windows\fonts
extract /a d:\win98\win98_22.cab *.fon /l c:\windows\fonts
extract /a d:\win98\win98_22.cab *.ttf /l c:\windows\fonts
Trong Windows Me :
md c:\windows\fonts
attrib +s c:\windows\fonts
cd\windows\options\install
extract /a win_17.cab *.fon /l c:\windows\fonts
extract /a win_19.cab *.ttf /l c:\windows\fonts
Mi hng ban du nhn phm Enter d thuc hin cu lnh . C l da ci h diu hnh v D l
da CDROM
An error occurred copying file cdrom.sys to C:\$win_nt$.~bt\cdrom.sys. The file is
missing.
Khi ban nng cp Windows XP c th ban s nhn duoc thng bo li nhu trn :
Ban vo Start - Run g msconfig nhn OK
Trong thanh General chon Selective Startup v xa hai muc autoexec.bat v config.sys nhn OK
Khi dng lai my tnh v tin hnh ci dt lai h diu hnh Windows XP .

STOP: 0x00000079 (0x00000003, parameter2, parameter3, parameter4) .
MISMATCHED_HAL
Khi ban ci dt Windows XP (trong my ca ban c Windows Server 2003 ri) c th ban s
nhn duoc thng bo li nhu trn :
t da CD Windows Server 2003 vo . Vo ch d Recovery Console g c: nhn Enter
G ren ntldr oldntldr nhn Enter
G copy E:\i386\ntldr nhn Enter . Thot khi Recovery Console bng lnh Exit .
Tng tc cho da mm
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong Windows 98/Me :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\fdc\0000
Trong Windows XP :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\\fdc
phn bn phi ban tao gi trj ForeFifo (DWORD Value) v thit lp cho n thnh 1 .
Khi dng lai my tnh .
Task Manager khng lm vic trong Windows XP
Vo menu Start - Run g gpedit.msc nhn phm Enter .
Trong User Configuration ban chon Administrative Templates chon System chon Ctrl + Alt + Del
Options
phn bn phi chon Remove Task Manager chon Enable .
Nu vn khng lm vic ban chuyn sang cch th hai .
V Taskmgr.exe nm thu muc %SystemRoot%\System32 . Nu v l do no d tp tin ny bj
hu hoc ban khng tm thy n , ban lm nhu sau :
t da CD Windows XP vo trong da CDROM . Vo Start - Run g cmd v nhn Enter .
Trong ca s Command Prompt , g lnh (E: l da CD Windows XP)
E:\> cd \i386expandtaskmgr.ex_ %SystemRoot%System32\Taskmgr.exe
Tng tc chia s ti liu khi truy cp trong mang LAN
Trong cng ty , ban thung ly ti liu trn mang LAN v nhung khi ban chp mt s tp tin t
mt my tnh no d dn my tnh ca ban th thy dung truyn trn mang thp qu . Th thut
sau s gip ban tng tc d mang khi ban chia s ti liu trong mang LAN .
M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComput
er\NameSpace\ {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Nhn chut phi vo kha ny v chon Delete .
Thay di Logo ca Internet Explorer
thay di logo (hnh l c ca Microsoft trn cng bn phi ca trnh duyt) truc tin ban
cn phi c hai hnh bitmap 256 mu vi kch c 22x22 v 38x38 .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Vo Start - Run g gpedit.msc nhn Enter . Vo User Configuration - Windows Settings chon
Internet Explorer Maintenance chon Browse User Interface . Chon Custom Logo phn bn phi
dnh du chon vo Customize the static logo bitmaps v chon dung dn dn hai hnh bitmap d
c , nhn OK . Ngoi ra ban cng c th thay di hnh nn cho Toolbar v thanh tiu d ca IE .
- thay di hnh nn chon BrowseToolbar Customizations dnh du kim Customize toolbar
background bitmaps v chon dung dn dn hnh m ban chon lm hnh nn , nhn OK .
- thay di thanh tiu d chon Browse Tittle dnh du vo muc Customize Tittle Bar dnh tn
mnh thch vo , nhn OK .
Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start because
comctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem
Nu nhn OK ban s nhn duoc thng bo li tip tuc nhu sau :
User Interface Failure . The logon user interface DLL 'msgina.dll' failured to load . Contact your
system administrator or restore the DLL
sa cha li ny , du tin ban dt da CDROM Windows XP vo da CDROM . Khi dng
lai my tnh , chon ch d Boot t CDROM , sau khi vo Recovery Console mi trung dng
lnh .
Ban g : expand E:\I386\comctl32.dl_ C:\Windows\System32 nhn Enter .
System File Checker
Trnh tin ch System File Checker duoc dng d qut tt c cc tp tin duoc bo v d kim tra
lai phin bn ca cc tp tin ny v duoc dt vo thu muc Dllcache
Cc tham s trong System File Checker gm c :
/Scannow , /Scanonce , /Scanboot , /Cancel , /Quiet , /Enable , Purgecache , /Cachesize=n
S dng Scheduled Task Wizard b[ treo
Khi ban s dung chc nng Scheduled Task Wizard my tnh ca ban bj treo , ban kim tra trong
Task Manager ca mnh , CPU bo 98-100%
ng nhp vo my tnh vi quyn Administrator . M thu muc sau Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\
Nhn chut phi vo thu muc Administrative Tools v chon Properties.
Chon th Security v chon tip Advanced , chon muc Inherit from parent the permission entries
that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here v chon Apply
Tip theo ban chon muc kim Replace permission entries on all child objects with entries shown
here that apply to child objects v chon Apply.
Machine Certificate cannot be installed
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M Notepad v tao file batch dt tn cho tp tin ny l SetMachineACLs.bat
Tp tin SetMachineACLs.bat nhu sau :
convert d: /FS:NTFS
rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys"
regsvr32 rsaenh.dll
rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys"
regsvr32 dssenh.dll
Luu tp tin ny lai trong thu muc C:\scripts . M tp tin Unattend.bat v thm vo gi trj sau :
/copydir:i386\scripts
/cmd:c:\scripts\SetMachineACLs.bat
Khng truy cp duc dn cc ti nguyn duc chia s trong mang LAN
ng nhp vo my tnh vi quyn Administrator hoc nhm Administrator
Vo Start Run g cmd nhn Enter , dn dy ban s dung trnh tin ch System File Checker d
cu lai cc tp tin h thng ca mnh . G sfc /scannow nhn Enter .

M thu muc Windows\System32\Drivers ban tm tp tin mang tn l MUP.SYS di tn tp tin ny
thnh MUP.OLD. S dung trnh tin ch SFC lai mt ln na .
V hiu chc nng Allow the computer to turn off this device to save power cho card
mang
M Notepad ban chp vo doan m sau :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-
BFC1-08002bE10318}\DeviceNumber]
"PnPCapabilities"=dword:00000038
Trong d : DeviceNumber l s ca card mang
Khi ban m Windows Update thng bo li nhu sau xut hin Windows Update Web site
is not available
u tin ban tm thu muc Program Files\Windowsupdate\V4
Nhn chut phi vo thu muc mang tn l Iuident.cab v chon Copy v dn (Paste) tp tin ny
vo thu muc Temp trong thu muc V4
Khi truy cp website Windows Update ca Microsoft ban s nhn duc thng bo li
Software Update Incomplete
The Windows Update.log file may contain the following error message:
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Error IUCTL Downloading iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/iuident.cab
(Error 0x80070003: The system cannot find the path specified.)
M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
phn bn phi ban tm kha ProgramFilesDir v thit lp cho n gi trj C:\Program Files.
Tm tip kha ProgramFilesPath v thit lp cho n gi trj l %Program Files%
RUNDLL Error loading irprops.cpl
Khi ban bt du vi h diu hnh Windows XP ca mnh ban s nhn duoc thng bo li nhu
trn . Nguyn nhn c th do cc tp tin h thng ca chc nng bj hu Bluetooth Authentication
Vo Control Panel chon Add/Remove Programs. Trn thanh Install/Uninstall chon Bluetooth
Authentication Agent v khi d chon Add/Remove. Khi dng lai my tnh .
Tip theo ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
phn bn phi ban tm kha sau v xa n BluetoothAuthenticationAgent
Khi dng lai my tnh .
Li Hibernate
Khi ban bt du vi my tnh ca mnh hoc ban s dung chc nng Hibernate , hai thng bo
li nhu sau s xut hin .
Microsoft Windows
The system has recovered from a serious error.
A log of this error has been created.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We
will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.
BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006
BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1

Hoc li mn hnh xanh cht chc , thng bo li xut hin nhu sau :
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your
computer...
Technical information:

*** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
Bug Check Symbolic Name
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Li ny nguyn nhn do tp tin Hiberfil.sys ca ban bj mt hoc bj hu .
Ban khi dng lai my tnh , vo Recovery Console .
Ban s dung lnh sau : del hiberfil.sys nhn Enter d xa tp tin ny v khi dng lai my tnh .
Li khi download hay upgrade t Windows Upgrade
Thng bo li nhu sau :
Initialization error 0x8007007e
In the Windows Update.log file in the Windows directory, you may receive a message that is
similar to the following message: Error IUENGINE Determining machine configuration (Error
0x8007007E: The specified module could not be found.)
Vo Start Run g cmd nhn phm Enter . Ban g tip SFC /scannow nhn Enter
Tip theo ban dng k tp tin sau : Vo Start Run g regsvr32 /i Urlmon.dll nhn Enter
Lp lai buc trn di vi cc tp tin nhu sau :
o regsvr32 /i Shdocvw.dll
o regsvr32 Msjava.dll
o regsvr32 Actxprxy.dll
o regsvr32 Oleaut32.dll
o regsvr32 /i Mshtml.dll
o regsvr32 /i Browseui.dll
o regsvr32 /i Shell32.dll
Nu khng ht ban nn sa cha hoc ci dt lai trnh duyt Internet Explorer ca ban .
The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt
Khi ban bt du vi h diu hnh ca mnh , thng bo li nhu trn s xut hin
u tin ban khi dng lai my tnh vo Recovery Console ban g nhu sau : chkdsk /r nhn
Enter
Luu mt diu ban nn bit khi s dung Recovery Console ban phi dt da CD Windows XP
vo trong da CDROM . OK nh . Sau ny chng ta s s dung n nhiu dy .
cd system32
ren c_1252.nls c_1252.old
expand D:\i386\c_1252.nl_ c:\windows\system32
Winlogon.exe. Entry Point Not Found The procedure entry point AssocIsDangerous
could not be found in the dynamic link library SHLWAPI.DLL.
Khi ban kt ni dn Windows Update ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Sau dy l cch fix li ca n . Ban vo Recovery Console ban g nhu sau (luu mi dng ban
du nhn phm Enter d thuc hin cu lnh)
cd \
cd windows\system32
ren winlogon.exe winlogon.old
ren msgina.dll msgina.old
ren shell32.dll shell32.old
ren shlwapi.dll shlwapi.old
cd..
cd servicepackfiles\i386
copy MSGINA.DLL c:\windows\system32
copy SHELL32.DLL c:\windows\system32
copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32
copy SHLWAPI.DLL c:\windows\system32
Nu cch lm trn vn khng duoc ban chuyn sang cch th hai . G tip
expand D:\i386\MSGINA.DL_ C:\windows\system32
expand D:\i386\SHELL.DL_ C:\windows\system32
expand D:\i386\WINLOGON.EX_ C:\windows\system32
expand D:\i386\SHLWAPI.DL_ C:\windows\system32
cd\
cd windows\system32
ren *.dl_ *.dll
ren *.ex_ *.exe
Tao kt ni mang bo li Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection
Manager.
Vo Start Run g Services.msc nhn Enter . Ban tm djch vu mang tn l Telephony , nhn
chut phi vo djch vu ny v chon Properties . Trn thanh General chon Manual chon Startup
Type v chon Start d bt du djch vu ny .
Sau d ban thuc hin ging nhu trn di vi djch vu Remote Access Connection Manager v
Remote Access Auto Connection Manager .


Khi dng k tp tin DLL , thng bo li nhu sau xut hin
DllRegisterServer in tn tp tin.dll failed.

Return code was: 0x80070005

Nu ban s dung Regsrv32 d dng k tp tin DLL , thng bo li nhu trn s xut hin . Li ny
khng xut hin trn nn Windows NT v Windows 2000 .

Tuy nhin nu Windows XP/2003 ca ban bj li nhu trn . Ban tin hnh dng nhp vo my tnh
vi ti khan Administrator v khi d dng k lai tp tin DLL

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Snap-in Failed to Initialize khi m Microsoft Management Console

Khi ban m Microsoft Management Console thng bo li nhu sau s xut hin .

Snap-in failed to initialize.
Name: Group Policy
CLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571-E3}

Hoc

Snap-in failed to initialize.
Name: Resultant Set of Policy
CLSID:{6DC3804B-7212-458D-ADB0-9A07E2AE1FA2}

Hoc

Snap-in failed to initialize.
Name: Software Installation (Computers)
CLSID:{942A8E4F-A261-11D1-A760-00C04FB9603F}

Hoc

Snap-in failed to initialize.
Name: <unknown>
CLSID:{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}

Nguyn nhn do ban thit lp gi trj ca bin mi trung bj sai , d sa cha li ny ban lm
nhu sau :
Nhn chut phi vo My Computer v chon Properties , chon thanh Advanced chon tip
Environment Variables . Trong System Variables ban nhp vo dung dn nhu sau :
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM nhn OK
Mt biu tung kt ni Internet trong Network Connection

Khi my tnh ca ban mt biu tuong kt ni Internet , ban thung tao mt kt ni mi tuy nhin
ban s kt ni hoc khng kt ni vi ISP ca ban bng cch s dung trnh tin ch RAS
Phonebook .
kt ni Internet , ban vo Start Run g E:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk
E : l da m ban ci dt h diu hnh . Nhn chut vo tp tin RASPHONE.PBK d
kt ni dn Internet .
Tip tuc vo Start Run g CMD v nhn phm Enter .
Trong ca s Command Prompt , ban g 3 dng sau d dng k cc tp tin netshell.dll ,
netcfgx.dll , netman.dll (Luu khi xung hng mi dng ban du nhn phm Enter d
lnh duoc thuc thi) .
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Mt biu tung kt ni mang Trong Windows XP SP2
Khi ban cp nht phin bn Microsoft Windows XP SP2 xong , ban kt ni dn ISP (nh cung
cp djch vu Internet) nhung khng duoc , khi d ban vo Control Panel chon Network
Connections d tm lai cc biu tuong kt ni mang nhung khi ban vo , ban nhn thy cn th
thm hon . Triu chng ca bnh ny nhu sau :
- My tnh ca ban mt biu tuong kt ni trong mang LAN
- Mt biu tuong Dial-up Connection chi cn lai biu tuong New Connection Wizard .
Ban lin chon Advanced chon tip Advanced Settings nhung ch c Remote Access connections
l cn xut hin trong danh sch Connections .
- Ca s Network Connections s bj treo hoc dng ngay lp tc sau khi ban chon kt ni mang .
Kim tra vic thit lp card mang
Nhn chut phi vo My Computer chon Properties.
Chon th Hardware khi d ban chon Device Manager . Chon Network Adapters kim tra card
mang c duoc hin thj khng .
Nhn chut phi vo card mang ca ban , trn thanh General trong muc Device Status ban kim
tra thng tin "This device is working properly" c xut hin hay khng . Nu c ban chuyn sang
buc th hai .
Kim tra nhng djch vu cn thit
Nhn chut phi vo My Computer v khi d chon Manage.
Chon v m Services and Applications , chon tip Services.
ca s bn phi , ban kim tra cc djch vu sau dy d duoc khi dng (Started) ri chua :
Remote Procedure Call (RPC)
Network Connections (Djch vu ny phu thuc vo djch vu RPC)
Plug and Play
COM+ Event System (Djch vu ny phu thuc vo djch vu RPC)
Remote Access Connection Manager (Djch vu ny phu thuc vo djch vu Telephony)
Telephony (Djch vu ny phu thuc vo djch vu RPC)
Sau d ban kim tra vic thit lp dng nhp :
Nhn chut vo djch vu COM+ Event System .
Chon thanh Log On . Dui Log on as , kim tra Local System account c duoc chon hay khng .
y l thit lp mc djnh , nu chc nng ny khng duoc bt , ban chon muc ny . Chon OK.
Kim tra vic thit lp nh hung ca mn hnh Desktop
Nhn chut vo djch vu Network Connection , chon thanh Log On . Dui Log on as , ban kim tra
Local System account c duoc chon ri chua , xc djnh lua chon Allow service to interact with
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

desktop c duoc bt hay khng . Nu nhu chc nng ny chua duoc chon , ban dnh du kim
vo n . Nhn nt OK .
Kim tra vic thit lp djch vu mang
Trong ca s Control Panel , ban chon Add or Remove Programs , chon Add/Remove Windows
Components .
Chon Networking Services nhn nt Details , kim tra xem Simple TCP/IP Services c duoc
chon hay khng , nu khng duoc bt ban chon n . Nhn OK .
t da ci dt Windows XP /2003 vo , nhn Next v chon Finish d kt thc .
ng k lai cc tp tin DLL (Dynamic Link Library : Thu vin lin kt dng)
Vo Start Run g cmd v nhn nt OK .
Trong ca s Command Prompt , ban nhp vo cc lnh dui dy d dng k cc tp tin sau
(luu khi thuc hin mt lnh , ban phi nhn phm Enter d xung dng) .
Ban tin hnh dng k ln luot cc tp tin DLL nhu netshell.dll , netcfgx.dll v netman.dll
regsvr32 netshell.dll (hai tp tin sau d ban dng k cng tuong tu)
Nu ban nhn duoc thng bo ging nhu sau th xem nhu qu trnh dng k lai tp tin .dll han
tt . Khi dng lai my tnh .
Vo tip Command Promt . Trong ca s Command Promt , ban g sfc /purgecache nhn Enter .
Sau d trnh ng dung Windows File Checker duoc bt du .
Kim tra kho Registry
Ban tip tuc kim tra Regedit . Sau khi mn hnh Registry Editor hin ra , ban tm dn kha sau :
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}
Kim tra xem hai kha con NumMethods v ProxyStubClsid32 c tn tai hay khng .
Nu hai kha con ny khng tn tai ban nn tao chng .
S dung tin tch Dcomcnfg.exe d khi dng lai thit lp Default Impersonation Level :
Vo Start - Run g dcomcnfg v nhn nt OK.
Trong Component Services chon Computers , nhn chut phi vo MyComputer v chon
Properties.
Chon thanh Default Properties v khi d chon hp kim Enable Distributed COM on this
computer .
Ban chon bt k thit lp khc vi Anonymous trong muc Default Impersonation Level v khi d
nhn nt OK. Khi dng lai my tnh .
Thit lp cc chc nng khc :
Vo Start Run g gpedit.msc v nhn phm Enter .
Trong ca s Group Policy , ban chon User Configuration Windows Settings chon Internet
Explorer Maintenance , ban chon tip Connection - Connection Settings . Xa hp kim Delete
existing connection settings if present . Nhn OK .
Tip theo ban vo Command Prompt , g winmgmt /clearadap nhn Enter
M Registry Editor , ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
Nhn chut phi vo kha Network , chon Export luu n d d phng su c khi ban thay di
Regedit . Nhn chut phi vo kha Network lai mt ln na , ban xa kha Config di , luu ban
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

khng duoc xa kha Network . Kha Config s khi phuc khi ban khi dng lai my tnh . Khi
dng lai my tnh .
Du X d xut hin trong User Accounts
Khi ban m User Accounts trong Control Panel , du X d s xut hin pha bn tri (muc
Learn About) . sa cha li ny ban lm nhu sau : M Notepad , g vo nhu sau :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.ico]
@="icofile"
"Content Type"="image/x-icon"
Luu tp tin ny lai mang tn l icofix.reg
Sau khi dng k tp tin ny xong .
Tip tuc ban vo Start Run g REGSVR32 /i MSHTML.DLL v nhn phm Enter . Khi dng lai
my tnh .
Sa cha li Logo Error khi ci dt DirectX
DirectX l mt tp hop cc giao din lp trnh trn mi trung multimedia (h tro video , audio ,
game , ) , ban l mt gamer ban thung s dung DirectX d gip ban tng hiu sut khi choi
game chng han ban mun vo cc website s dung cng ngh Java th di hi my tnh ca
ban phi c phn mm Java Virtual Machine , DirectX cng ging nhu vy .
dat hiu sut cao nht khi ban choi game di hi my tnh ca ban phi c chc nng ny .
Tuy nhin khi ban ci Direct X ban thung gp li Logo Error v s khng cho php ban ci dt
DirectX tip tuc .
Ban c th s dung cch sau d sa cha li Logo Error khi ban ci dt DirectX

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015D}]
@="DirectX"
"ComponentID"="DirectXMini"
"IsInstalled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F}]
@="DirectDrawEx"
"ComponentID"="DirectDrawEx"
"IsInstalled"=dword:00000000
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu tp tin ny lai v dt tn l fixlogodirect.reg
Unable to Find Playable File trong Windows Media Player
Khi ban m Windows Media Player ca ban , thng bo li nhu trn s xut hin .
M Registry Editor ln , ban tm dn kha :
HKEY_CLASSES_ROOT\.wma phn bn phi ca kha ny ban tm kha PerceivedType
(String Value) nhp vo gi trj audio cho n .
HKEY_CLASSES_ROOT\.mp3 phn bn phi ca kha ny ban tm kha PerceivedType
(String Value) nhp vo gi trj audio cho n .
HKEY_CLASSES_ROOT\.wav phn bn phi ca kha ny ban tm kha PerceivedType
(String Value) nhp vo gi trj audio cho n .
0x800C0002 initialization error khi m Windows Update
Khi ban m web Windows Update li nhu trn s xut hin , sau dy s l cch sa cha li ny
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\IUContr
ol
Ban tm kha mang tn l Identserver v xa kha ny . Thot khi Registry Editor .
Phc hi Themes
Themes trong Windows XP duoc dt thu muc WINDOWS\Resources\Themes ban c th thm
hay xa Themes dy tuy nhin v mt l do no d ban mun phuc hi lai tnh trang truc d
Themes ca mnh , ban lm nhu sau :
Ban m Notepad v chp doan m dui dy vo , luu tp tin ny lai mang tn l
restoretheme.reg
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000000
"NoDispScrSavPage"=dword:00000000
"NoColorChoice"=dword:00000000
"NoSizeChoice"=dword:00000000
"NoVisualStyleChoice"=dword:00000000
"SetVisualStyle"="C:\\Windows\\Resources\\Themes\\Luna.theme"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

"DisplayName"="Themes"
"Group"="UIGroup"
"ObjectName"="LocalSystem"
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,04,00,19,\
00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Description"="Provides user experience theme management."

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
73,00,68,00,73,00,76,00,63,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceMain"="ThemeServiceMain"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_THEMES\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001

Khng cho php Windows luu tr cc tp tin DLL trong b nh
Ban thung ci dt phn mm trn my tnh ca ban tuy nhin khi ban xa phn mm no d rt
c th cc tp tin DLL (thu vin hnh dng) vn cn chim ch trn my tnh ca ban . Khi ban
s dung my tnh mt thi gian , ban thy tc d my tnh ca ban c th chm hon lc truc .
Th thut sau s gip ban khng cho php luu tr cc tp tin ny trn my tnh v vic luu tr
cc tp tin DLL ny s lm cho my tnh ca ban tn rt nhiu b nh .
Vo Start Run g regedit v nhn phm Enter . Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer

Chon Edit New chon DWORD Value dt tn cho kha ny l AlwaysUnloadDll
Nhn chut phi vo kha ny chon Modify v thit lp cho n bng 1 . Khi dng lai my tnh .

Sao luu v phc hi cc thng tin kt ni ca modem
T Windows 2000 tr ln , cc thng tin v kt ni duoc luu trong Remote Access PhoneBook
(Rasphone.pbk) v thung nm tai thu muc : X:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk X: l da cha h diu hnh Windows XP
Thu muc Application Data mc djnh lun c thuc tnh n (hidden) nn ban mun xem duoc n
th phi lm nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Chuyn ti thu muc All Users vo menu Tools - Folder Options chon th View dnh du chon
muc Show hidden files and folders nhn OK .
Chp tp tin Rasphone.pbk dn thu muc cn luu . phuc hi ban chi cn copy file ny dn thu
muc trn v khi dng lai my tnh .
Tng tc ca s ti cng mt lc trong Internet Explorer
Theo mc djnh Internet Explorer chi cho php ban ti 2 tp tin cng mt lc , d tng nhiu ca
s ti cng mt lc ban lm nhu sau :
M Notepad ban chp doan m dui dy vo , luu lai v dt tn l speedwindows.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:00000020
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000020
20 : cho php ban ti 20 tp tin cng mt lc .
An cc da trong MyComputer
Ban mun n cc da trong MyComputer d trnh mt ngui dng no d vo my tnh ca
ban
M Notepad ban chp doan m dui dy vo , luu lai v dt tn l hiddenhard.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=dword:00000004
Trong d :
A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N:
8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536,
R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y:
16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863

Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or
missing. (Code 39)
Khi ban m MyComputer ban khng thy da mm ca mnh , ban vo Device Manager bn
kim tra da mm ca mnh , khi d mt thng bo li xut hin ging nhu trn .
Ban m Registry Editor ln v tm dn kha sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk
phn bn phi ban tm gi trj ImagePath (String Value) nhn chut phi vo kha ny v chon
Modify . Trong Value Data ban g system32\drivers\flpydisk.sys v nhn OK . ng Registry lai .
Ngn nga truy cp vo da C
Th thut sau s gip ban , khng cho php truy cp vo da C : trn my tnh ca ban . M
Notepad v chp doan m ny vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
"NoSharedDocuments"=hex:01,00,00,00
"NoFolderOptions"=dword:00000000
"ConfirmFileDelete"=dword:00000001
"NoPropertiesMyComputer"=dword:00000000
"NoFileUrl"=dword:00000000
"NoViewOnDrive"=dword:00000004
t tn l noviewdrive.reg . Khi dng lai my tnh .
Khi Reset lai my tnh thng bo li nhu sau s xut hin
One of the filter drivers installed for this device is invalid hoc The Found New Hardware Wizard
unexpectedly starts.
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-
BFC1-0 8002BE10318}
phn bn phi ban tm hai kha UpperFilters v LowerFilters . Xa b hai kha ny .
Khi m Add or Remove Programs thng bo li Value creation failed at line 410 xut
hin
Nguyn nhn ca li ny l do tp tin C:\WINDOWS\System32\Shellstyle.dll bj hu
Tm tp tin Shellstyle.dll mt no d my tnh khc chp vo my tnh ca mnh .
Ban tm tp tin C:\WINDOWS\system32\class_ss.dll di tn n lai thnh Shellstyle.dll
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Hyperlink khng lm vic trong Outlook Express hoc MS Word
Nu chc nng Hyperlink khng lm vic trong MS Word hoc Express ban tin hnh lm nhu
sau :
Vo Start Run g regsvr32 urlmon.dll nhn Enter . Cc tp tin dui dy ban cng lm tuong tu.
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 shdocvw.dll
regsvr32 browseui.dll
regsvr32 msjava.dll
Nng cp Windows bo li Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file
appears to be corrupt, reinstall the file and try again.
Khi ban nng cp h diu hnh Windows XP , thng bo li nhu trn s xut hin
Ban khi dng lai my tnh v vo ch d Safe Mode , ban vo Start Run g cmd v nhn phm
Enter .
G tip ren setupapi.dll setupapi.old nhn Enter
Tin hnh ci dt hoc nng cp h diu hnh Windows ca mnh .
Chut bit ma
Ban dang ao uc thay di biu tuong con tr chut kh cng thnh hnh qu chui hay hnh
mt ch khng long xinh xn lai cn bit nhy ma. Th dy l cch thay di hoat dng ca con
tr chut trong Windows XP.
M Start -> Setting -> Control Panel. Chon biu tuong Mouse, hp thoai Mouse Properties s
xut hin.
Nhp vo th Pointers phn trn cng ca hp thoai Mouse Properties, mt danh sch lit k
cc kiu con tr chut s xut hin, hoc ban vo phn m rng bng cch click vo Browse d
chon cc biu tuong chut dang nm cc file .ani. Sau d ban nn vo Pointers d chon cc
hiu ng nhy ma cho con tr chut.
Nu ban l ngui thun tay tri trong khi chut lai mc djnh ci dt cho ngui thun tay phi, ban
hy vo ty chon Switch primary and secondary buttons d thay di hung ca nt chut.

Khm ph cc tp tin h thng
Khi m mt folder c cha cc tp tin h thng quan trong - nht l cc folder Program Files,
Windows, System, System32 - ban hay bt gp mt cnh bo rt k c rng vic chinh sa
nhng ni dung trong folder ny s lm cho cc chuong trnh khng cn hoat dng chnh xc
na. Tht dng so!
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong cc phin bn Windows truc XP, cnh bo ny chi xut hin nu ban dng ty chon
Views.as Web Page (trong Windows 98) hoc 'Enable Web content in folders' duoc chon bn
dui nhn General ca hp thoai Folder Options (trong Windows 2000).
Thng thung cnh bo ny s yu cu ban nhn ln lin kt 'Show Files' d lit k danh sch
cc tp tin trong folder. Nu gp rc ri ny ban dng lo, c mt cch khc phuc rt nhanh.
Trong Windows Me v XP, ban chi cn nhn ln dng ch Show the contents of this folder. Ni
dung ca folder ny s hin mi cho dn khi ban nhn ln dng ch ny trong ct bn tri d
giu ni dung lai nhu c.
Nu khng nhn thy dng ch ny, ban dng khung folder (nu nhn thy n), chon Tools.Folder
Options, v nh chon Enable Web Content in Folders (trong ME) hoc Show common taks in
folders (trong XP) bn dui nhn General.
gii quyt vn d trit d trong Windows 98 v 2000, ban chon View.Folder Options.Views
hoc Tools.Folder Options.Views. Trong Windows 98, ban chon Show all files and folders dng
thi b chon Hide protected operating system files. Nhn Yes d chp nhn cnh bo (nu c)
v sau d nhn OK.
Nu ngh s c mt ngy no d c th ny ra mun quay lai vi cnh bo c, ban hy tao sao
luu ca tp tin folder.htt nm trong tng folder noi m cnh bo xut hin bng cch du tin di
tn n - dai khi nhu 'folder_old.htt'.
Sau d chp tp tin folder.htt dang nm trong folder Web ca Windows hoc Winnt (folder ny
khng c cnh bo 'Show files') dn cc folder m cnh bo ca chng lm cho ban kh chju.
Khi mun phuc hi cnh bo cho mt folder no d, ban chi cn xa tp tin folder.htt khi folder
d ri di tn 'folder_old.htt' lai thnh 'folder.htt'.
86. Hin th[ thng tin truc khi Logon vo my
Vi trnh qun l Group Policy, ban c th d dng khm ph cc chc nng vui nhn trong cc
h diu hnh Windows 2000, WinXP, Win 2003.
Vo Start - Run g gpedit.msc nhn Enter
-Thng qua trnh qun l ny ban tha h khm ph. hin thj thng tin truc khi Logon vo
my, ban vo tip Window Settings->Security Settings->Local Pollicies->Security Option->
Interactive Logon Message Text for users Attempting to log on.
-G vo thng tin ban cn hin thj, v du nhu: Welcome to VNECHIP !


In vn bn trn my tnh khng c Word/phn mm in n
Ban mun in mt vn bn (djnh dang Microsoft Word) nhung my tnh ca ban khng ci dt
my in. Ban in nh mt my khc nhung my d lai khng c Word hoc Word d khc
version vi my ca ban? Th thut sau gip ban ha gii bi ton kh ny.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban thit lp trang in trn my ca mnh dng hong v tin hnh in (ngay c khi my tnh ca
ban khng c my in). Khi in, ban chon Print to file trong my in o. My in s hi tn file l g,
ban dt tn file (khng cn g phn m rng).
Kt qu: ban c file l tn ban dt vi phn m rng l .PRN. Ban chp file ny ra mang di in.
Cch in nhu sau:
- Vo du nhc DOS tam ca my ban muon bng cch bm nt Start chon muc Run v g lnh
COMMAND (Windows 98) hoc lnh CMD (Windows NT/ 2000/ XP).
- Sau d g lnh sau: copy file ca ban /b >PRN v th l my in s in ngon lnh ci m ban
cn.
V du: ban c file VANBAN.PRN trn da mm A:
Th lnh nhu sau: COPY A:\VANBAN.PRN /B >PRN
Nhn chut phi vo biu tung CPU bo 100%
khi ban nhn chut phi vo mt biu tuong chng han nhu tp tin , thu muc , kt ni mang ban
kim tra trong Task Manger ca mnh , ban thy CPU ln dn 100%
Ban vo Start Control Panel chon System . Trn thanh Advanced ban chon tip Settings . Trn
thanh Visual Effects ban xa muc kim Fade or slide menus into view . Nhn OK
Ban lm g khi nt chinh mn hnh b[ hu
Bi vit ny m t trn trnh diu khin thit bj ca card GeForce . mn hnh Desktop nhn
chut phi chon Properties chon th Settings chon Advanced . Hp thoai NVIDIA GeForce xut
hin , ban tip tuc lua chon cc th sau :
- Color Correction : Ban chon mt trong bn mu : xanh l cy , d , xanh duong , mu pha trn
All channels tai muc Active Color Channel . Sau d ko cc nt chinh sng ti (Brightness) ,
tuong phn (Contrast) . Lm xong , dnh du chon Automatically apply these setting at startup
ri nhn OK .
- Th Output Device : Ban dnh du chon Analog Monitor ri nhp nt Device Setting d m hp
thoai Output Device Setting .
Tai dy ban chon th Screen Adjustment , nhp vo 4 nt mi tn d chnh khung hnh , chinh
xong nhn nt Apply v nhn nt OK .
- Th GeForce : Cho bit cc thng s ca card mn hnh nhu tn , sn phm , loai Bus , phin
bn , b nh v cc tp tin quan trong ca driver .

Xem vn bn Word trn my tnh khc
Khi soan tho vn bn , ban lm nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong Microsoft Word , ban nhp vo menu Tools chon Options chon tip th Save dnh du vo
chon vo muc Embed TrueTypeFonts sau cng v nhn OK .
Windows Media Player c th choi duc cc da Audio b[ li
Windows Media Player (WMP) c th choi duoc mt s da audio bj li (do cc track bj hng
hoc da bj xuc vi mc d va phi) m cc chuong trnh choi nhac khc phi "b tay" . WMP
c th lm duoc diu d l nh chc nng Error Correction (sa li) . Tuy nhin , theo mc djnh
chc nng ny khng duoc kch hoat . kch hoat chc nng ny , ban lm nhu sau :
Khi dng WMP vo menu Tools - Options , chon th Devices chon da CDROM , CDRW
thung choi nhac nhn nt Properties .
Chon th Audio , trong khung Playback dnh du chon muc Use error correction d chuong trnh
tu dng sa li cc track trn da audio khi nghe nhac . Nu ban chon muc Use error correction
trong khung Copy th chuong trnh s tu dng sa li khi ban copy cc track nhac . Cui cng
bm nt OK d dng cc hp thoai lai .
Ci dt Skin mc d[nh v khng cho php thay di skin trong Windows Media Player
Ngui dng WMP c th ty thch thay di giao din (skin) ca chuong trnh bng cch vo muc
Skin Chooser v chon cc skin trong danh sch . Nu khng thch ngui khc "ty my" tay chn
khi thay di cc skin cho WMP , ban c th ci dt mt skin mc djnh v kha n lai
Vo Start - Run g gpedit.msc v nhn phm Enter . khung bn tri ban tm dn muc User
Configuration chon Administrative Templates chon Windows Components - Windows Media
Player chon User Interface .
khung bn phi , ban nhn dp chut vo muc Set and Lock Skin . Hp thoai Set and Lock
Skin Properties xut hin .
Ban chon Enabled v nhp vo tn ca tp tin skin cho WMP tai muc skin (c th tm thy cc
tp tin ny thu muc Program Files\Windows Media Player\Skins) Luu , ban chi cn nhp vo
tn tp tin m khng cn thm dung dn , v du nhu radio.wmz . Nhn OK .
cho php ngui khc ty thch thay di skin WMP , ban vo lai hp thoai Set and Lock Skin
Properties theo cch trn v chon Disabled hoc Not Configuration .
thuc hin th thut ny ban phi dng nhp vo h thng vi quyn Administrator .
Truy cp nhanh System Properties
Trong Windows XP , ban khng cn phi vo Control Panel ri mi m hp thoai System
Properties . Hy gi phm Windows v nhn nt Break d m ngay hp thoai ny . Ring di vi
my tnh xch tay , nu phm Break v phm Pause dc lp nhau , hy gi phm Windows v
nhn Pause .
Nu khng c phm Windows , ban phi tao shortcut cho tp tin Sysdm.cpl (tai thu muc
%Systemroot%System32) v tao mt phm tt cho shortcut ny , v du nhu phm Ctrl+Shift+Alt+Z
chng han .
Tao ch thch trong Excel
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban c mt bng tnh , trong d c nhng quan trong v ban mun khi bm chut vo nhng
d s xut hin mt thng bo nhc nh ngui xem .
Ban thuc hin nhu sau : Chon nhng cn tao ch thch ri m menu Data - Validation .
Trong hp Data Validation chon th Input Message , nhp tiu d ca li nhn vo khung Title v
ni dung vo khung Input Message (ban c th g ting Vit Unicode) . Bm OK . Nu ban mun
xa th bm Clear All .
Trung hop mun qui djnh diu kin cho d liu nhp vo , ban m menu Data chon Validation
chon th Settings d thit lp cc diu kin v tao thng bo trong th Error Alert
S dng tin ch nn ca Windows Me/XP
Windows Me/XP cung cp cho ngui dng tin ch nn tp tin v thu muc d ban khi dng dn
tin ch ca nh cung cp phn mm th ba Tuy khng h tro nhng tnh nng tng cung v
d nn cng khng cao lm nhung vi nhng ngui khng kh tnh , tin ch ny d d d dng
trong cng vic m khng phi bn tm dn tnh tuong thch hoc yu cu dng k s dung .
Vi WinMe , nu chon ch d ci dt Typical th tin ch ny chua c sn , yu cu ban phi ci
dt b sung . Vo Control Panel chon Add/Remove Programs . Trong th Windows Setup , chon
thnh phn System Tools chon Details chon thnh phn Compressed Folders
Chc nng nn duoc tch hop vo Windows bng lnh Compressed Folder trong File/Send to
(hoc chut phi/Send to) trong ca s Windows Explorer hay MyComputer .
Mt khi ban d tao mt thu muc nn (thuc cht dy l mt file nn) , ban c th nn cc file , thu
muc khc bng cch ko chng th vo thu muc nn .
Ban c th chay mt vi chuong trnh don gin (chi cn mt file d chay) truc tip t cc thu
muc nn m khng cn phi gii nn chng . im dc bit l ban lm vic vi thu muc nn m
khng h c cm gic l n d bj nn bi v ca s hin thj ging ht nhu mt thu muc bnh
thung .
Chic my tnh n trong MS Word
C l ban t bit l trnh soan tho vn bn MS Word c sn mt my tnh (Calculator) gip thuc
hin nhanh cng vic tnh ton ca ban . goi chic my tnh n d , ban lm nhu sau :
Nhp chut phi ln thanh menu chun . Chon Customize . Trong ca s hin ra chon tab
Commands . Duyt dn muc Tools nhn sang ca s bn phi , ban ko chut xung cho dn khi
thy biu tuong Tools Calculate
Nhn gi biu tuong d v ko v dt ln thanh menu chun . Nhu vy l ban d tm ra chic
my tnh n d . thuc hin cng vic tnh ton , ban chi vic nhp ri bi den d chon biu
thc cn tnh , sau d nhp chut ln biu tuong Tools Calculate . Kt qu s ngay lp tc xut
hin trn thanh trang thi dui cng mn hnh .
Phng ln hoc thu nh vn bn tht nhanh vi chut c con ln
Vi cc chuong trnh ca b Office nhu Word , Front Page , Excel , ... ban c th d dng thay
di kch c hin thj vn bn bng cch bm chon ti l % trn thanh cng cu .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nhung ngoi ra , cn c mt cch thay di mn hnh hin thj vn bn cuc nhanh nu my tnh
ca ban s dung chut c con ln (wheel mouse) :
Nu mun phng ln vn bn th ban bm v gi phm Ctrl ri dy wheel v pha truc , cn
mun thu nh vn bn th ban cng bm v gi phm Ctrl ri ko wheel v pha sau . Khi bung
phm Ctrl , con ln lai tr v chc nng cun vn bn bnh thung ca n .
Tao hiu ng cun gc nh bng MS Word
u tin , ban nhp vo muc AutoShapes trn thanh Drawing , vo phn Basic Shapes v chon
AutoShape . Tip theo ban nhp chut phi vo hnh , chon Format AutoShape . Trong hp thoai
Format AutoShape , chon th Colors and Lines . Nhp vo Color trong phn Fill v chon Fill
Effects . Trong hp thoai mi xut hin , nhp qua th Picture , sau d nhp Select Picture d
chon hnh ban mun dua vo .
Cui cng nhp OK d dng tt c cc hp thoai lai . thay di mc d cun gc , ban chon
nh , sau d nhp vo biu tuong hnh thoi mu vng gc nh v diu khin qua lai cho dn
khi c mt gc nh ung .
Thay di mu cho Windows Media Player 9.0
Nu d chn giao din bac "c rch" ca Windows Media Player 9.0 ta s khoc chic o mi dy
mu sc cho n . WMP 9.0 cho php ban thay di mu sc ca chuong trnh mt cch d dng
nhu sau :
Vo menu View - Enhancements chon Color Chooser . dui mn hnh xut hin hai thanh Hue
v Saturation . Ta chi vic diu chinh thanh Hue d chon mu v thanh Saturation d chnh d
bo ha mu , WMP s di mu ngay lp tc . Chon muc Reset d khi phuc lai mu mc djnh
ca chuong trnh .
chinh mu , ta cn mt cch na l nhp chut vo nt ChangePlayer color gc dui bn
phi mn hnh .
Xc d[nh cc phin bn ca Windows Media Player
xc djnh phin bn ca Windows Media Player , ban m trnh nghe nhac WMP ln . Chon
Help About
S Version Phin bn ca Windows Media Player (WMP)
------------------ ----------------------------------------------
5.1.51.421 WMP 5.2 Beta
5.1.52.701 WMP 5.2
6.02.902 WMP 6.0
6.1.5.130 WMP 6.0 Internet Explorer 5 RC0 Beta
6.1.7.217 WMP 6.0
6.2.5.410 WMP 6.2 Beta
6.4.5.809 WMP 6.4
6.4.6.* WMP 6.4 for Windows 2000 Betas
6.4.7.1028 WMP 6.4 with multi-bit rate (MBR) updates for Internet Explorer
6.4.7.1112 WMP 6.4 with MBR updates (minor error messaging updates from 6.4.7.1028)
6.4.9.* WMP 6.4 for Windows 2000 only
7.0.0.1954 WMP 7
7.0.0.1958 WMP 7 Update
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

7.0.0.1956 WMP 7 with Setup updates
7.0.0.1440 WMP 7 for Windows Millennium Edition (Me)
7.01.00.3055 WMP 7.1
8.00.00.4477 WMP for Windows XP
9.00.00.2980 WMP 9 Series for Windows XP, Windows 98 Second Edition,
Windows Me, and Windows 2000
9.00.00.2991 WMP 9 Series for Windows Server 2003
V hiu ti khon Local Administrator
ng nhp vo my tnh vi quyn Administrator . Nhn chut phi vo My Computer v chon
Manage . Trong ca s bn tri ban tm Local Users and Groups v chon Users .
phn bn phi ban chon ti khan Administrator . Trn thanh General ban chon muc Account
is disabled v chon OK . Thot khi Computer Management .
T chi quyn truy cp dn Local Administrator trong Windows 2000
ng nhp vo my tnh vi quyn Administrator . Vo Start Programs chon Administrative
Tools chon tip Local Security Policy . phn bn tri chon Local Policies v chon User Rights
Assignment
phn bn phi ban chon tip Deny access to this computer from the network . Trong muc Local
Security Policy Setting nhn Add
Trong muc Users and Groups , chon ti khon Administrator v khi d chon Add . Nhn OK hai
ln .
103. Cho php dng nhp Remote Desktop
tu dng dng nhp t mt my tnh chay h diu hnh Windows XP thng qua chc nng
Remote Desktop . Truc tin ban dng nhp vo my tnh vi quyn Administrator
Vo Start Run g mmc v nhn phm Enter . Chon File Add/Remove Snap-in . Chon Add v
khi d nhn Add/Remove Snap-in . Chon tip Add Group Policy , chon Add v khi d nhn
Finish . Nhn Close v chon OK .
Ban m tip Local Computer Policy/Computer Configuration/Administrative Templates/Windows
Components/Terminal Services/Encryption and Security
Tm Always prompt client for password upon connection v chon muc Disabled
Tt ti khon Guest
tt khng cho ti khon Guest truy cp ban lm nhu sau :
Vo Start Control Panel chon tip User Accounts chon ti khon Guest v chon Turn off Guest
access

Li khi s dng cng c Sound and Audio Devicestrong Control Panel
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi ban s dung cng cu Sound and Audio Devices trong Control Panel , khi ban nhn Voice
Test trn thanh Voice ban s nhn duoc thng bo li nhu sau :
Windows cannot execute DPVSetup.exe, use Add/Remove Programs control panel to install.
Ban m Control Panel chon Sounds and Audio Devices.
Chon thanh Voice muc Voice Playback v chon Advanced.
Trn thanh Performance , ban ko thanh truot Hardware Acceleration t bn pha tri qua
pha cao nht ca bn phi .
Mt cc icon trong Control Panel
Khi ban s dung h diu hnh Windows 98/2000 ban nng cp ln h diu hnh Windows XP ,
tu dng cc icon (biu tuong) ca cc hng th ba (Norton Antivirus) bin mt .
Mc djnh Microsoft thit k l nhu vy cho nn ban khng cu lai cc icon d duoc.
Cu hnh chc nng Automatic Updates
cu hnh chc nng Automatic Updates ban nhn chut phi vo My Computer v chon
Properties chon thanh Automatic Updates v chon Notify me before downloading any updates
and notify me again before installing them on my computer
khng giu chc nng update na trn thanh Automatic Updates ban chon Restore Hidden
Items
Khng thay di d phn gii mn hnh dn 640 x 480 hoc 256 mu
Nguyn nhn do Windows XP khng h tro d phn gii 640 x 480 hoc 256 mu .
M hp thoai Display Properties chon thanh Settings v chon nt Advanced . Chon nt Adapter
v khi d nhn vo nt List all modes . Thit lp d phn gii m ban mun chng han nhu 800 x
600 v nhn OK
Sao chp thu mc bng dng lnh
Trong mi trung Command Promt ban c th s dung lnh Xcopy d sao chp cc thu muc t
da ny sang da khc .
Gi s ban mun sao chp tan b thu muc Phuoc trong da G: sang da N: ban lm nhu
sau :
Vo Start Run g cmd v nhn phm Enter . Trong ca s Comand Prompt ban g nhu sau :
xcopy /E /Y /Q "G:\Phuoc\*.*" "N:\Phuoc\*.*" Nhn phm Enter .
Trong d :
xcopy : Chc nng sao chp tt c cc tp tin v thu muc bao gm cc thu muc .
/E : Chp tt c cc thu muc con .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

/Y : Nu noi dn (Destination) ca thu muc m ban mun sao chp dn tn tai tp tin ny th ban
c th ghi d n .
/Q : Khng cho hin thj thng tin trong qu trnh sao chp .
tm hiu thm v lnh ny , ban c th dng lnh xcopy /? V nhn phm Enter hoc chon
Help and Support d xem thng tin chi tit v lnh ny .
Ci dt Windows Support Tools trong da CD Windows XP
Nu ban cn gip d chun don v gii quyt cc vn d h thng khi d ban c th nh vo
cc cng cu Windows Support Tools , cc cng cu ny c sn trong da ci dt h diu hnh
Windows XP Professional v c trn 100 cng cu cho php ngui dng s dung .
Truc tin d tin hnh ci dt cng cu Windows Support Tools ban nn tam thi Disable (v
hiu ha) cc chuong trnh dit Virus . Tin hnh dt da ci dt Windows XP vo khay da . M
MyComputer v nhn chut phi vo da CDROM v chon Explorer .

Ban tm trong da ci dt c dung dn Support\Tools , m thu muc Tools v tm tp tin
setup.exe . Khi d ca s Windows Support Tools Setup Wizard s xut hin . Nhn Next . Chon
I Agree v nhn Next hai ln .

Chon mt loai ci dt : Typical (dnh cho ngui dng bnh thung) Complete (dnh cho mi
trung x l Server hoc qun trj mang) . Tip tuc nhn Next .Chi djnh vj tr cn ci dt v chon
Install . Nhn Finish d kt thc vic ci dt Windows Support Tools . Hoc ban c th s dung
dng lnh d ci dt b cng cu ny , ban nh dn cng cu Msiexec.exe d gip mnh lm diu
ny .

- i vi loai Typical : Khi ban s dung loai Typical ny , n s ci dt 57 cng cu trn my tnh
ca ban v chim gn 5M dung luong cng ca ban .
Vo Start Run g cmd v nhn phm Enter .G msiexec /i K:\support\tools\suptools.msi /q v
nhn phm Enter
- i vi loai Complete : Khi ban s dung loai Complete ny , n s ci dt 103 cng cu trn my
tnh ca ban v chim khong 11,4 M dung luong cng ca ban .
Ban g msiexec /i K:\support\tools\suptools.msi /q addlocal=all v nhn phm Enter .
Trong d K : l CDROM ca ban

Xin gii thiu dn cc ban mt tin ch nh trong hng trm cng cu Windows Support Tools .
Tin ch Windows Installer CleanUp
Vo Start All Programs chon Windows Support Tools chon Command Prompt
G msicuu.exe v nhn phm Enter .
Tin ch ny c chc nng hin thj tt c cc chuong trnh v cc ng dung duoc ci dt trn
my tnh ca ban .
Ban mun xa mt chuong trnh no d m rt c th chuong trnh ny xy ra xung dt trn h
thng ca ban , ban chi cn chon chuong trnh v chon Remove . Nhn OK .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

tim hiu thm v cc cng cu trong Windows Support Tools , ban vo Start-All Programs chon
Windows Support Tools chon Support Tools Help
Kim tra ai l ngui m ha tp tin trn my tnh ca ban
Trong h diu hnh Windows XP c chc nng m ha tp tin rt hay nhung ban khng bit
duoc ai l ngui m ha chng . Chng han ban l Administrator , ban c th gii m ra
mt cch d dng nhung ban khng bit ngui no d m ha tp tin ny .
Nhung ban an tm , nu nhu ban mun bit duoc ai l ch nhn chnh xc ca vic m ha
tp tin th diu ny khng phi l qu kh .
Ban c th s dung b cng cu Windows 2000 Resource Kit d lm diu ny , ban c th
download n http://www.petri.co.il/download_free_reskit_tools.htm
B cng cu Windows 2000 Resource Kit bao gm cng cu Efsinfo.exe , nh vo cng cu
ny ban c th nhn dang chnh xc ai l ch nhn ca vic m ha cc tp tin ny .
Sau khi ban ci dt b Resource Kit ny xong , ban vo Start All Programs chon Windows
Support Tools chon Command Promt . Ban chi vic g efsinfo /r /u filename nhn Enter .
The Command cannot be performed because a dialog box is open . Click "OK" and
then close open dialog boxes to continue
Khi ban m mt ti liu trong MS Word 2000/2002/2003 ban s nhn duoc thng bo li
nhu trn :
Vo Start - Programs - Accessories chon Windows Explorer . Ban tm dung dn sau :
Documents and Settings\<tn ti khon trong my tnh>\Application
Data\Microsoft\Word\Startup
v Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup
phn bn phi Windows Explorer , chon mt template (mu) hay nhiu mu m ban
mun xa . Khi dng lai my tnh . y l v du sa li trn Word 2003 .
Thm chc nng Copy To v Move To vo menu ng cnh
Ban thung di chuyn , sao chp ti liu t noi ny sang noi khc , dng cch th cng
chng han nhu nhn Ctrl -C v nhn Ctrl-V d "dn" vo vj tr mi . Th thut sau gip ban
tch hop chc nng ny vo menu ng cnh trong Windows Explorer .
M Notepad v chp doan m dui dy vo , luu lai v dt tn l copymove.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi dng lai my tnh .
Task Manager has been disabled by your administrator
Nguyn nhn do ngui qun trj h thng d v hiu ha chc nng ny , d bt n ln ban
lm nhu sau :
M Notepad v chp doan m sau vo , luu lai v dt tn l enabletask.reg
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
\]
"DisableTaskMgr"=dword:00000001
Nu ban mun v hiu ha n tr lai ban chnh gi trj 00000001 thnh 00000000
Chay chc nng Hibernate t dng lnh
Ban thung tt my vi ch d Hibernate (ng dng) nhung ban c bit lm th no chay chc
nng ny t dng lnh hay khng ? Th thut nh ny cn s gip ban tt my vi ch d
Hibernate duoc nhanh hon .
Vo Start - Run ban nhp vo rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState nhn OK . Ngai ra d
thun loi cho cng vic ca ban , ban c th tao shortcut mn hnh Desktop cho n , mn
hnh desktop ban nhn chut phi chon New-Shortcut nhp vo rundll32.exe
powrprof.dll,SetSuspendState v nhn OK , dt tn cho shorcut ny .
An dng h thanh System Tray
n dng h trn thanh System Tray ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"HideClock"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai , dt tn l hidden.reg
Tao Virus kim tra chuong trnh dit Virus
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong my tnh ca ban thung s dung chuong trnh nhu Norton Antivirus chay thung tr trn
my tnh ca ban d dit virus xm nhp vo my tnh ca ban thng qua cc cng m ngui
dng chua duoc quan tm dn , gii php dt ra l lm th no ban pht hin duoc chuong trnh
Norton Antivirus ca ban c hoat dng chnh xc hay khng .
u tin ban m Notepad ln v chp doan code sau vo :
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
t tn cho tp tin ny l eicar.com . y l chui gm 64 k tu ban c th cch khong n
nhung khng duoc vuot qu 128 k tu . Tp tin tp tin ny khng phi l virus chi dng muc dch
kim tra chuong trnh dit virus ca ban c hoat dng tt hay khng .
Sau khi thuc hin xong vic kim tra chuong trnh dit virus trn my tnh ca mnh , ban c th
xa tp tin ny bng cch :
Chay chuong trnh Norton Antivirus , ban nh s dung chc nng Full System . Nu ban thy
bt k tp tin no m mang tn Eicar nn nhn Delete d xa chng .
Error: 0x8004005 hoc Error: 0x800C0005
Khi ban s dung website Windows Update trong Windows Server 2003 ban c th ban nhn
duoc thng bo li nhu trn . Ban tin hnh dng k 3 tp tin dui dy .
regsvr32 Softpub.dll
regsvr32 Wintrust.dll
regsvr32 Initpki.dll
Sau khi dng k xong ban nh khi dng lai my tnh .
Nng cp t Windows 2000 ln Windows Server 2003 bo li
LSASS.EXE terminated unexpectedly with status code 1073741571
Khi dng lai my tnh ch d Safe Mode , ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
phn bn phi ban tm kha mang tn l SearchList ban tin hnh xa n
Tip theo ban tao lai kha ny v thit lp gi trj cho n l String Value
Khi dng lai my tnh
Trnh tin ch Windows 2000 File Protection
Trong Windows 2000 , dng trnh tin ch Windows 2000 File Protection d qun l cc tp tin
trong thu muc %Systemroot%\System32\Dllcache
y l mt trnh tin ch d bo v tp tin rt hay cc tp tin duoc bo v chng han nhu .sys ,
.dll , .exe , . ttf , .fon v ocx . Nu nhu ban ci mt phn mm no d m ging vi tp tin h
thng , n s xc djnh duoc du l tp tin duoc bo v v du l tp tin c phin bn mi .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nu nhu tp tin mi khng thch hop , n s thay th t Dllcache .
Thit lp mt khu trng trong Scheduled Tasks
Scheduled Tasks cho php ban lp biu bt k kjch bn (script) , chuong trnh hoc ti liu d
chay mt thi gian no d . N duoc bt du khi ban bt du vi h diu hnh Windows XP v
duoc chay background . Tuy nhin khi ban s dung chc nng Scheduled Tasks ban thung
nhp mt khu ca ngui qun trj h thng (Administrator) .
Th thut sau s gip ban b qu trnh nhp mt khu ny v mt khu lc ny ca ban s tr
nn trng .
M Notepad v chp doan m sau vo :
Option Explicit
Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\"
p = p & "limitblankpassworduse"
itemtype = "REG_DWORD"
n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Title = "Your Scheduled Tasks Can Now be Run without a Password." & vbCR
Title = Title & "You may need to log off/log on" & vbCR
Title = Title & "For the change to take effect."
MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")

Luu lai v dt tn l withoutpassword.vbs . Logoff hoc khi dng lai my tnh .
Thm chc nng System Information vo menu ng cnh
System Information hin thj thng tin v my tnh ca ban . H tro ban v thng tin trn my tnh
ca ban v th ban c th gii quyt nhng su c trn my tnh ca ban . s dung n cch
don gin ban vo Start Run g MSINFO32.EXE v nhn phm Enter , tp tin msinfo32.exe nm
dung dn Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo .
Th thut sau s gip ban thm chc nng System Information vo menu ng cnh khi ban nhn
chut phi vo tp tin hay thu muc no d .
M Notepad v chp doan m sau vo .
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim WSHShell, MyBox, p1, q1, t
Dim jobfunc, strName
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strName = InputBox("Enter the name you would like for the entry.","Add System Information to
right click","System Information")
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\MSINFO32\"
q1="%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe"
jobfunc = "System Information has been added to the" & vbCR
jobfunc = jobfunc & "right click context menu in Explorer."
WSHShell.RegWrite p1, strName, "REG_SZ"
WshShell.RegWrite p1 & "command\", q1, "REG_EXPAND_SZ"
t = "Confirmation"
MyBox = MsgBox (jobfunc, 4096, t)
Set WshShell = Nothing
Luu tp tin ny lai vi tn l addoninfo.vbs
Thm Icon Windows Explorer mn hnh Desktop
Windows Explorer hin thj cu trc ca cc tp tin , thu muc , da trn my tnh ca ban . S
dung Windows Explorer ban c th chp , di chuyn , di tn v tm kim cc tp tin v thu muc
d dng . Tuy nhin d s dung n duoc nhanh hon .

Ban c th tao shortcut cho n ngay mn hnh Desktop .
M Notepad v chp doan m sau vo :
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("AllUsersDesktop")
Set link = Shell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Explorer.lnk")
link.Arguments = "/n,/e,c:\"
link.Description = "Explorer link"
link.HotKey = "CTRL+ALT+SHIFT+E"
link.IconLocation = "%SystemRoot%\explorer.exe"
link.TargetPath = "%SystemRoot%\explorer.exe"
link.WindowStyle = 1
link.WorkingDirectory = "%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"
link.Save
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu tp tin ny lai v dt tn l addiconexplorer.vbs
Li khi khi dng my tnh
Invalid Boot.ini
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:

Windows\System32\Hal.dll
t da CDWindows XP vo trong da CDROM . Sau d ban vo Recovery Console
mi trung dng lnh ban g bootcfg /list nhn Enter . G bootcfg /rebuild nhn Enter ln na
Khi d ban s nhn duoc thng bo nhu sau :
Press Y: Total Identified Windows Installs: 1

[1] C:\Windows
Add installation to boot list? (Yes/No/All)
Luu : V du trn chi c mt h diu hnh . Nhn Yes
Lc ny ban s nhn duoc thng bo li Enter Load Identifier (dy l tn ca h diu hnh ban
g Microsoft Windows XP Professional hoc Mirosoft Windows XP Home Edition)
Tip theo ban nhn duoc dng ch Enter OS Load options g /fastdetect v nhn Enter .
Thot khi Recovery Console bng lnh Exit v khi dng my tnh .
Ngn khng cho xa my in
khng cho ngui khc xa my in d ci vo my ban lm nhu sau :
Vo Registry Editor ban tm dn kha
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Tao mt kha mang tn NoDeletePrinter (DWORD Value) v nhp vo gi trj cho n l 1 .
Hoc vo Start - Run g gpedit.msc nhn Enter . Tm kha User Configuration - Asministrative
Templates-Control Panel chon Printers .
Tm muc Prevent deletion of printers chon Enable .

Khng cho thanh cng c ClipBoard xut hin trong Office
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi ban copy nhiu muc trong bt c chuong trnh no ca MS Office , thanh cng cu
ClipBoard xut hin cho php ban suu tm v dn nhiu muc duoc luu tr trong thanh
cng cu . iu d rt hay nu ban dn cc muc d nhiu ln .
Nhung nu ban ch dn mt ln m n xut hin l tha , d khng cho php n xut
hin ban lm nhu sau :
M Registry Editor v tm dn kha :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[Version]\Common\General
Vi [Version] l cc gi trj 8.0 , 9.0 v 10.0 ng vi MS Office 97, 2000 v XP
Trong ca s bn phi ban tm kha AcbControl (DWORD Value) nhp 1 nu mun n
khng xut hin v 0 nu ban mun n xut hin . Khi dng lai my tnh .
Gim thi gian ch ScanDisk
Trong Windows XP ban c th gim thi gian ch qut kim tra da ScanDisk t 10 giy
thnh mt khang thi gian ngn hon ,
Vo Start - Run g cmd nhn Enter . Trong Command Prompt ban nhp vo CHKNTFS
/T:x (x: thi gian m ban mun ch ScanDisk)
hiu thm v dng lnh ny ban g CHKNTFS /? nhn Enter
Xa b Shared Documents trong Windows XP
Vo Registry Editor ban tm dn kha
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\My
Computer\NameSpace\DelegateFolders
Xa kha DelegateFolders . Thot khi Registry Editor .
Thay di thanh tiu d trong Internet Explorer
u tin ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :
Option Explicit
Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton
p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title"
itemtype = "REG_SZ"
n = "Chuc mung ban da den voi www.vnechip.com"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ws.RegWrite p, n, itemtype
p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"
n = ws.RegRead(p1 & "Window Title")
t = "Thay doi ten cho thanh tieu de"
cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n)
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn
End If
VisitKelly's Korner
Sub VisitKelly's Korner
If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"Ban co
muon ghe tham chung toi ngay bay gio?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP-
Where People Go To Know") =6 Then
ws.Run "http://www.vnechip.com"
End If
End Sub
Luu tp tin ny lai vi tn l visit.vbs
Phc hi cng c Quick Launch menu Start b[ mt
Khi ban m my tnh ca mnh cng cu Quick Launch ca ban tu dung bin mt mc d ban d
kim tra trong ToolBars ca Start Menu ri nhung n vn khng xut hin lc ny ban c th
dng Registry thay di hoc dng k lai d khc phuc cng cu Quick Lauch ca mnh bj bin mt
Ban m Notepad ln v chp doan m ny vo :
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
a = "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D82BE2B0-5764-11D0-A96E-00C04FD705A2}\"
WshShell.RegWrite a,"IShellFolderBand"
b = "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D82BE2B0-5764-11D0-A96E-
00C04FD705A2}\InProcServer32\"
WshShell.RegWrite b ,"%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll", "REG_EXPAND_SZ"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

WshShell.RegWrite b & "ThreadingModel","Apartment"
MsgBox "Quick Launch cua ban duoc sua chua",4096,"Ket thuc"
Set WshShell = Nothing
Luu tp tin ny mang tn l repairquicklaunch.vbs v chay tp tin ny .
Windows Media Player has encountered a problem and needs to close. We are
sorry for the inconvenience
Thng bo li Windows Media Player has encountered a problem and needs to close.
We are sorry for the inconvenience . Nguyn nhn l do tp tin Custsat.dll bj hu (thu muc
Program Files\Windows Media Player) .
sa cha li ny ban g Windows Media Player ca ban hoc tm tp tin Custsat.dll
v dng k lai n .
Nng cp t Windows 98SE\Me ln Windows XP Home
Trong qu trnh nng cp hoc sau khi nng cp ln Windows XP Home ban c th thy
thng bo li nhu sau :
Setup was unable to upgrade some of your program settings . After Setup completes ,
you may need to install one or more programs
Nu ban nhn nt OK mt thng bo li tip tuc xut hin .
Fatal Error. An error has been encountered that has prevented Setup from continuing
Setup will now restart your computer and try again . If this error continues to occur ,
select Cancel Windows XP Setup when your machine restarts .
Ban khi dng my tnh , nhn phm F8 v chon ch d Last Known Good Configuration
v nhn phm Enter .
Sau d dng cc phm mi tn ln xung d chon h diu hnh Microsoft Windows XP .
Nhn Enter . t da khi dng Windows 98 (Me) vo trong my tnh hoc da CDROM .
Vo ch d MSDOS g scanreg /fix nhn Enter .
Nu nhu ban thy bo co xut hin li ca chuong trnh ny th ban vo Add\Remove
Programs trong Control Panel xa chuong trnh m n bo co li . Tin hnh ci dt
Windows XP lai ln na .
Explorer has encountered an error and needs to close. We are sorry for the
inconvenience.
Khi ban dng nhp vo h diu hnh Windows XP thng bo li nhu trn s xut hin ,
nguyn nhn l do tp tin Qcbar.dll bj hu
M Registry Editor v tm dn cc kha sau v xa cc kha ny .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_CLASSES_ROOT\Allch.IEObj
HKEY_CLASSES_ROOT\Allch.IEObj.1
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{765E6B09-6832-4738-BDBE-25F226BA2AB0}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D6FC35D1-04AB-4D40-94CF-2E5AE4D0F8D2}
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{ED7D1356-F7C2-4A27-A87C-CODFEB3A628F}
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{242CA913-1637-4F74-9729-EA349AF3ECAC}
HKEY_CLASSES_ROOT\QcBar
HKEY_CLASSES_ROOT\QcBar.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{765E6B09-
6832-4738-BDBE-25F226BA2AB0}
Khi dng lai my tnh
Vo Start - Run g cmd nhn Enter . Ban chuyn dn dung dn C:\Documents and
Settings\UserName\Start Menu\Programs\Accessories (C: da ban ci dt h diu
hnh)

del "%WinDir%\Downloaded Program Files\allch.dll"
del "%WinDir%\Downloaded Program Files\QcBar.dll"

Tm thu muc Internet Exoplorer Favorites xa thu muc Adult Links xa thu muc
AdultSearch v Sports

Thm Google vo Toolbar ca Internet Explorer
Truc tin , ban tao mt tp tin dt tn l googlefavicon.ico (kch thuc 16x16) .
Tip theo ban m trnh soan tho vn bn chng han nhu Notepad . Chp v dn doan code ny
vo .
Option Explicit
Dim Title, Response
Title = "Add Google to the Toolbar"
Dim fso, ws, TgtIcon, RegKey
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
TgtIcon = fso.GetSpecialFolder(0) & "\Web\googlefavicon.ico"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40ed-
bdec-2cbed012baaa}\Icon"
RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40ed-
bdec-2cbed012baaa}\HotIcon"
On Error Resume Next
ws.RegWrite TgtIcon
fso.CopyFile "googlefavicon.ico", TgtIcon, True
Dim WSHShell, p
Dim GUID
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
GUID = "{aad080d5-9287-40ed-bdec-2cbed012baaa}"
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\ButtonText","XP-Google"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\clsid","{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Default Visible","YES"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Exec", "http://www.google.com"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\HotIcon",TgtIcon
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Icon", TgtIcon
WshShell.RegWrite P & GUID & "\MenuText","Google"
Set WshShell = Nothing
MsgBox "Google has been added to Internet" & vbCR & " Explorer's Tools Menu and
Toolbar",4096,"Finished!"
Luu tp tin ny vi tn l google.vbs , tin hnh chay tp tin ny .
An System Properties khi truy cp MyComputer

n chc nng System Properties khi ban nhn chut phi My Computer hoc chon System
trong Control Panel ban lm nhu sau :
Vo Start Run g Regedit v nhn phm Enter . Ban tm dn kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Vo Edit chon New chon DWORD Value nhp vo gi trj ny l NoPropertiesMyComputer ban
thit lp gi trj ny thnh 1 d n n .
Thot khi Registry v khi dng my tnh .
Ci Office 2003 nhanh chng bng file Batch
C mi ln ci dt b Microsoft Office, ban lai phi khai bo cc thng tin nhu Product ID Key,
Company Name, User Name. Thao tc ny tuong di mt thi gian, nht l di vi di s
Product Key.
Vi phin bn Office 2003, ban c th tu dng ha vic nhp thng tin khai bo trong khi ci dt
bng cch tao ra mt file batch. File ny s tu dng nhp cho ban cc thng tin va nu. Cc
ban hy thuc hin nhu sau dy:
u tin, ban hy m chuong trnh Notepad v nhp vo ni dung nhu sau:
- X:\Setup Allusers=2 CompanyName=Tn co quan ban dang lm vic
UserName=Ho tn ca ban
PIDKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Trong d, X l k tu ca da CD trn my tnh ca ban.
- Cc tham s sau lnh setup du c du ngoc kp v duoc cch nhau nhung khng duoc
xung hng.
- PIDKEY l dy s gm 25 ch s (lin nhau, khng c khong cch), ban xem cu th trong da
ci dt b Office 2003 d nhp cho chnh xc.
Th du: E:\Setup Allusers=2 CompanyName=Lieu Mang UserName=www.vnechip.com
PIDKEY=GWH28DGCMPP6RC46J4MT3HFDY
Sau d ban luu lai tp tin trn vi tn l Setup.bat trn cng, hoc da mm hay Flash drive.
Gi dy, mi khi ci dt Office 2003 trn bt ky my tnh no, ban chi cn b da ci dt vo
CD v nh nhn gi phm Shift d ngn chc nng autorun ca CD, sau d ban m Windows
Explorer d tm chon v nhp dp chut vo file Setup.bat d luu d bt du qu trnh ci dt.
Khng d b nh khi ci dt hoc m Microsoft Word/Excel
Thng bo li xut hin Not enough memory or disk space to run Microsoft Word hoc Not
enough memory to run Microsoft Excel.
Nguyn nhn ca li ny l do cc tp tin Mso9intl.dll , Msohelp.exe , Msoffice.exe trong
Microsoft Office c vn d .
Ban tm cc tp tin trn v di tn cc tp tin vi phn m rng l .old chng han Mso9intl.old .
V khi dng lai my tnh . Tin hnh ci dt lai Microsoft Office 2000

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Chn ch k trong Microsoft Word
Ban d tng in mt bc thu chi d k truc khi fax? Hay ban phi gi mt dng giy t v cm
cui k tng ci mt? ng ph th gi! Hy d Word gip ban ! u tin, ban hy scan ch k
ca mnh vo my tnh. Gi s ban d c my scan, vit ch k ca mnh ln mt t giy trng
v dt vo my.
K tip, chon menu Insert - Picture - From Scanner or Camera. Nu my scan duoc ci dt,
Word s m hp thoai Insert Picture from Scanner or Camera. Ban c th chon my scan t
danh sch Device v chon Custom Insert d m driver diu khin ca my scan.
Nu my scan chua duoc ci dt, Word s hi ban c ci dt n hay khng. Ban ty chon lua
ci dt hay s dung chuong trnh thung dng d scan. Ban cng cn lua chon loai hnh scan,
d phn gii v kch thuc. Thng thung nn scan ch d 1 bit - v chi cn hai mu trng
den. Ban khng nn chon ch d nh trng den v nhu th hnh nh ca ch k c th bj nhe.
Nu ban scan t trong Word, ch k s duoc chn vo document. Nu ban scan t chuong trnh
khc, hy luu n lai dui dang BMP hay TIFF. Sau d chon menu Insert - Picture - Form File d
dt ch k vo document.
Trong Word, click chon ch k v chon menu Format - Picture, chon tab Layout. Trong phn
Wrapping Style chon ch d In line with Text. Khi y Word s hiu nh c ch k ca ban l mt
chui k tu c size ln.
Cui cng, ban chon menu Insert - AutoText - New, nhp vo t dai din chng han nhu sig. K
t by gi, bt c khi no mun, ban chi cn nhp t sig v nhn F3, ch k s xut hin trong
ti liu ca ban.
* Ghi ch: Khi scan ban nn th cc d phn gii 600-1200 dpi hay 720-1440 dpi v xem ci no
cho hnh nh ch k dep nht th chon.
G B IE trong Windows XP
g b IE trong Windows XP ban m Registry Editor ln v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}.
Ban tm kha IsInstalled (DWORD Value) di gi trj ny t 1 sang 0.
Li Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Browseui.dll (Windows 98)
Khi ban vo h diu hnh Windows 98 , ban s nhn duoc thng bo li nhu sau

Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Browseui.dll

Nu ban nhn nt Details , ban nhn duoc thng bo li :

EXPLORER caused an invalid page fault in module EXPLORER.EXE at 167:00401f31
EXPLORER caused an invalid page fault in module BROWSEUI.DLL at 167:00401f31

Nu ban nhn nt Close , my tnh s bt du nhung trn mn hnh desktop , ban khng thy
mt biu tuong quen thuc no ht . Ngay c khi vo Safe Mode nguyn nhn li cng xy ra
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

tuong tu .
Nguyn nhn l do tp tin Browseui.dll trn my tnh ca ban bj hu .

u tin ban tao mt da mm khi dng , bng cch ban vo menu Start Control Panel chon
Add/Remove Programs .
Trong ca s Add/ Remove Program Properties . Ban chon thanh Startup Disk v chon Create
Disk lm theo hung dn trn mn hnh d c mt da mm khi dng . Sau d ban nhn OK .

Khi dng my tnh , dt da mm khi dng vo hoc ban c th nhn phm CTRL trong khi ban
bt du vi my tnh v khi d ban chon Command Prompt Only t Microsoft Windows 98
Startup Menu.

Command Prompt, ban g edit c:\windows\system.ini nhn phm Enter d m tp tin
System.ini
S dung cc phm mi tn dui muc [Boot] , thay di dng shell=Explorer.exe thnh
shell=Progman.exe .
Sau d ban nhn phm ALT+F d cun xung dn Exit , nhn phm Enter chon Yes d luu tp tin
Windows\System.ini , v tr v Command Prompt.
Khi dng lai my tnh . H diu hnh Windows 98 s bt du vi trnh Program Manager.
Vo menu File Run g control appwiz.cpl nhn nt OK d m hp thoai Add/Remove Programs
Properties .
Trn thanh Install/Uninstall , chon Internet Tools nhn nt Add/Remove.
Chon muc Repair Internet Explorer v nhn nt OK.Tip theo ban nhn nt Yes d khi dng lai
my tnh .

Sau d ban lm cc buc ging nhu trn , thay di dng shell=progman.exe thnh
shell=explorer.exe
Error Message When You Start Windows: C:\Windows\System\Msvcrt.dll Is Corrupt
(Windows 98)
Thng bo li khi ban dng nhp vo h diu hnh Windows 98 :

C:\Windows\System\Msvcrt.dll is corrupt.

Nu ban nhn nt Details , thng tin li duoc hin thj nhu sau :
EXPLORER caused an invalid page fault in module EXPLORER.EXE at 0167:address
Nguyn nhn li l do tp tin Msvcrt.dll bj hng .

gii quyt duoc li ny , ban lm cc buc sau :
t da khi dng Windows 98 vo , khi d khi dng lai my tnh .

Trong mn hnh Microsoft Windows 98 Startup Menu ban chon Start computer with CD-ROM
support.

Gi s cng ca ban chia ra lm 2 phn vng C v D v E l da CDROM ,
t da CD Windows 98 vo , Command Prompt ban g C: v nhn phm Enter .
G CD\Windows\System v nhn phm Enter
G Rename msvcrt.dll msvcrt.old v nhn phm Enter
G A: n Enter , g tip Ext v nhn Enter
du nhc Please enter the path to the Windows CAB files (a:) , g E:\win98 nhn Enter .
du nhc Please enter the name(s) of the files(s) you want to extract .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban g Msvcrt.dll v nhn phm Enter .
du nhc Please enter the path to extract to ("Enter" for current directory) , g
C:\Windows\System nhn phm Enter .

Nhn Y v nhn Enter . Ly da khi dng ra khi dng lai my tnh .
142. Thng tin li Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module... (Windows 98)

Explorer:
This program has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists,
contact the program vendor.

Nu ban nhn nt Details , Windows 98 s bo li nhu sau :
EXPLORER caused an invalid page fault in module EXPLORER.EXE at memory address

fix (sa cha li ny) , ban khi dng lai my tnh , dt da mm khi dng vo , khi d ban
chon chc nng Command Prompt Only t Microsoft Windows 98 Startup Menu.
du nhc ban g ren c:\explorer.exe explorer.old nhn phm Enter.
Khi dng lai my tnh .
143. Thng bo li Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Mshtml.dll at
015f:70cbb044 (Windows 98)
Thng bo li khi ban truy cp dn da CDROM
Explorer Caused an Invalid Page Fault in Module Mshtml.dll at 015f:70cbb044
Hoc , khi ban m trnh duyt Internet Explorer , ban cng nhn duoc thong bo li nhu sau :
IExplore Caused an Invalid Page Fault in Module Mshtml.dll
Nguyn nhn l do tp tin Mshtml.dll bj mt hoc bj hu . gii quyt li ny ban phi ci lai tp
tin Mshtml.dll t da CDROM Windows 98 .
Ban lm cc buc nhu sau : ng tt c cc chuong trnh dang chay .
Vo Start chon Programs Accessories chon System Tools chon System Information .
Trong Microsoft System Information trn thanh Tools chon System File Checker .
hp thoai System File Checker chon Extract one file from installation disk
Trong muc Specify the system file you would like to restore , g Mshtml.dll v khi d ban nhn nt
Start .

Trong hp thoai Extract File , chon muc Restore from g E:\Win98 nhn nt OK .
Trong hp thoai Backup File , chon OK
Nu nhu thng bo "The backup folder does not exist. Do you want to create it?" xut hin .
Nhn nt Yes .

Thng bo "The file has been successfully extracted" xut hin , nhn Yes v chon Close .
Khi dng lai my tnh .
144. Thng bo li Explorer Caused an Exception 6d007eH in Module Explorer.exe
(Windows 98)

Khi ban khi dng lai my tnh sau khi ban ci mt chuong trnh , ban c th nhn duoc thng
bo li nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

This program has performed an illegal operation and will be shut down.

If the problem persists, contact the program vendor.
Nu ban nhn nt Details , ban nhn duoc thng bo li nhu sau :
EXPLORER caused an exception 6d007eH in module EXPLORER.EXE at 0167:0040a067
Nguyn nhn xut hin ca li ny l do tp tin Ole32.dll trong thu muc Windows\System bj hu .
Cch khc phuc ca li ny , du tin ban dt da khi dng Microsoft Windows 98 v khi dng
lai my tnh .
Khi d menu Windows 98 Startup s xut hin , tip theo ban chon Start computer with CD-ROM
Support . t da CD Windows 98 vo da CDROM .
du nhc , ban g C: v nhn phm Enter .
Tip tuc g cd Windows\System v nhn phm Enter . G ren ole32.dll ole32.old v nhn phm
Enter .
G A: nhn Enter .
G tip EXT nhn phm Enter .
du nhc Please enter the path to the Windows CAB files (a:) g E:\Win98 nhn Enter .
du nhc Please enter the name(s) of the files(s) you want to extract g ole32.dll v nhn phm
Enter .
Tip theo du nhc Please enter the path to extract to ("Enter" for current directory) g
C:\Windows\System v nhn phm Enter .
Nhn Y v nhn phm Enter .
Ly da CDROM Windows 98 ra v khi dng lai my tnh .
145. Li Invalid Page Fault in Module Explorer.exe (Windows 98)

Explorer.exe caused an invalid page fault in explorer.exe at 0157F: 00401F31

gii quyt duoc li ny , ban lm cc buc sau :
t da khi dng Windows 98 vo , khi d khi dng lai my tnh .
Trong mn hnh Windows Startup Menu ban chon Start computer with CD-ROM support
G E : v nhn phm Enter
G cd\win98 v nhn phm Enter
G tip dng lnh sau v tip tuc nhn phm Enter .
extract /a /y /e /l c:\windows\system base4.cab Shdocvw.dll Mshtml.dll Comctl32.dll Shlwapi.dll
Shell32.dll
G tip extract /a /y /e /l c:\windows base4.cab explorer.exe v nhn phm Enter

Khi dng lai my tnh .
Trung hop , ban khng th truy nhp vo duoc Control Panel hoc Windows Explorer , ban lm
theo cc buc trn v trch (extract) cc tp tin t da CD Windows 98 vo thu muc
Windows\System
Cc tp tin ny nhu sau : Inetcpl.cpl , Ole2.dll , Ole32.dll , Oleaut32.dll , Olepro32.dll ,
Olethk32.dll , Setupwbv.dll , Softpub.dll , Urlmon.dll , Wininet.dll , Wintrust.dll , Control.exe

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

MSTSC caused a general protection fault in gdi.exe 0014:0000048E (Windows 98)
Nu gp li ny ban dt da CD Windows 98 vo trong da ca ban .
Ban chon ch d MSDOS , sau d ban chuyn dn thu muc Windows
Ban chi cn g ren FONTS BADFONTS v nhn phm Enter .
Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows (Windows 98)
Nu gp li ny ban dt da CD Windows 98 vo trong da ca ban .
Ban cng lm nhu buc trn , nhung ban g :

md c:\windows\fonts
attrib +s c:\windows\fonts
extract /a d:\win98\win98_22.cab *.fon /l c:\windows\fonts
extract /a d:\win98\win98_22.cab *.ttf /l c:\windows\fonts

C: l da ban ci dt h diu hnh Windows 98

Tp tin GDI.exe l thu muc Font trn my tnh ca ban , nu mt tp tin ny my tnh ca ban s
bj cc hin tuong trn .
My tnh khng khi dng sau khi ci dt bn Windows XP Service Pack 2
ua da Windows XP CD-ROM vo CD-ROM, hoc DVD-ROM, v khi dng lai my tnh.Khi
ban thy thng bo Press any key to boot from CD hin ra, hy n phm space, hoc cc phm
tuong tu.
Nhn R trong phn mn hnh Welcome to Setup d khi dng ch d Recovery Console. Khi
chuong trnh yu cu, hy nhp s ci dt tht bai v nhn Enter.
Khi chuong trnh yu cu, g mt khu Administrator v nhn Enter. Trong ca s lnh Recovery
Console, ban g nhng dng lnh sau (nhn Enter cho mi dng):
cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst
batch spuninst.txt
Di chuyn da ci dt Windows XP CD-ROM ra khi da v khi dng lai my tnh.
M ca s CMD.EXE.
G cc lnh sau (nhn Enter cho mi dng lnh):
CD %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
spuninst.exe
Tun theo cc hung dn d g b bn Service Pack 2 ra khi Windows XP.
Ch :
File spuninst.txt cha cc lnh xo tt c cc file duoc Service Pack 2 ci vo h thng, v copy
file gc vo thu muc: %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Phm tt cho Windows v cc t hp phm Windows
- M menu Start: Nhn phm Windows
- Truy cp Taskbar vi nt du tin duoc chon: Windows + Tab
- M hp thoai System Properties: Windows + Pause
- M Windows Explorer: Windows + E
- Thu nh / phuc hi cc ca s: Windows + D
- Thu nh tt c cc ca s dang m: Windows + M
- Hy b vic thu nh cc ca s dang m: Shift + Windows + M
- M hp thoai Run: Windows + R
- M Find: All files: Windows + F
- M Find: Computer: Ctrl + Windows + F
Lm vic vi Desktop, My Computer v Explorer
- M phn tro gip chung: F1
- i tn thu muc duoc chon: F2
- M hp thoai tm file trong thu muc hin hnh: F3
- Cp nht lai ni dung ca s My Computer v Explorer: F5
- Xa muc duoc chon v dua vo Recycle Bin: Del (Delete)
- Xa hn muc duoc chon, khng dua vo Recycle Bin: Shift + Del (Shift + Delete)
- Hin thj menu ng cnh ca muc duoc chon: Shift + F10
- Hin thj hp thoai Properties ca muc duoc chon: Alt + Enter
- M menu Start: Ctrl + Esc
- Chon mt muc t menu Start: Ctrl + Esc, K tu du tin (Nu l phn trn ca menu) hoc K
tu gach chn (Nu phn dui ca menu) thuc tn muc duoc chon.
- ng mt chuong trnh dang bj treo: Ctrl + Alt + Del, Enter
Lm vic vi Windows Explorer
- M hp thoai Go to Folder: Ctrl + G hoc F4
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- Di chuyn qua lai gia hai khung v hp danh sch folder ca ca s Explorer: F6
- M folder cha ca folder hin hnh: Backspace
- Chuyn dn file hoc folder: K tu du ca tn file hoc folder tuong ng
- M rng tt c cc nhnh nm dui folder hin hnh: Alt + * ( * nm bn phm s)
- Thu gon tt c cc nhnh nm dui folder hin hnh: Alt + - (du - nm bn phm s)
Lm vic vi ca s
- Chuyn di gia cc ca s ti liu: Ctrl + F6
- Chuyn di gia cc ca s ti liu (theo chiu nguoc lai): Ctrl + Shift + F6
- Thu nh ca s ti liu hin hnh: Ctrl + F9
- Phng ln ca s ti liu hin hnh: Ctrl + F10
- Thu nh tt c cc ca s: Ctrl + Esc, Alt + M
- Thay di kch thuc ca s: Ctrl + F8, Phm mi tn, Enter
- Phuc hi kch thuc ca s ti liu hin hnh: Ctrl + F5
- ng ca s ti liu hin hnh: Ctrl + W
- Di chuyn ca s: Ctrl + F7, Phm mi tn, Enter
- Sao chp ca s hin hnh vo vng dm: Alt + Print Screen
- Chp ton b mn hnh vo vng dm: Print Screen
- Chuyn di gia cc chuong trnh v folder dang m: Alt + Tab
- Chuyn di gia cc chuong trnh v folder dang m (theo chiu nguoc lai): Alt + Shift + Tab
- Chuyn di gia cc chuong trnh dang chay: Alt + Esc
- Chuyn di gia cc chuong trnh dang chay (theo chiu nguoc lai): Alt + Shoft + Esc
- M menu diu khin ca chuong trnh hoc folder ca s hin hnh: Alt + SpaceBar
- M menu diu khin ca ti liu hin hnh trong mt chuong trnh: Alt + -
- ng chuong trnh dang hoat dng: Alt + F4
Lm vic vi hp thoai
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- M folder cha ca folder hin hnh mt mc trong hp thoai Open hay Save As: BackSpace
- M hp danh sch, v du hp Look In hay Save In trong hp thoai Open hay Save As (nu c
nhiu hp danh sch, truc tin phi chon hp thch hop): F4
- Cp nht lai ni dung hp thoai Open hay Save As: F5
- Di chuyn gia cc lua chon: Tab
- Di chuyn gia cc lua chon (theo chiu nguoc lai): Shift + Tab
- Di chuyn gia cc th (tab) trong hp thoai c nhiu th, chng han hp thoai Display
Properties ca Control Panel (Settings / Control Panel): Ctrl + Tab
- Di chuyn gia cc th theo chiu nguoc lai: Ctrl + Shift + Tab
- Di chuyn trong mt danh sch: Phm mi tn
- Chon hoc b mt kim (check box) d duoc dnh du: SpaceBar
- Chuyn dn mt muc trong hp danh sch th xung: K tu du tin ca tn muc
- Chon mt muc; chon hay b chon mt kim: Alt + K tu gach dui thuc tn muc hoc tn
kim
- M hp danh sch th xung dang duoc chon: Alt +
- ng hp danh sch th xung dang duoc chon: Esc
- Hy b lnh dng hp thoai: Esc
"Bung" tt c cc da CDROM trong my tnh ra ngoi
ly tt c cc da CD ra ngai ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Const CDROM = 4
For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
If d.DriveType = CDROM Then
Eject d.DriveLetter & ":\"
End If
Next

Sub Eject(CDROM)
Dim ssfDrives
ssfDrives = 17
CreateObject("Shell.Application")_
.Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvokeVerb("E&ject")
End Sub
Luu tp tin ny lai vi tn l cdrom.vbs

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Giao tip hng ngoai khng duc truyn trong Windows XP
Nu nhu ban s dung giao tip hng ngoai d truyn d liu t my tnh ny dn my tnh khc
nhung vn khng duoc .
Ban vo Start - Run g services.msc nhn phm Enter
Ban kim tra djch vu mang tn l WorkStation nu nhu djch vu ny bj Disable ban nhn chut
phi vo djch vu ny v chon Properties .
Trong muc Startup Type v chon Automatic v nhn OK
Li khi ci, nng cp Windows 98/Me
Thng bo li xut hin ra nhu sau :
MPREXE.EXE caused an exception 03H in module USER32.DLL at <memory address>
USR32.EXE caused an exception 03H in module USER32.DLL at <memory address>
Khi ban ci h diu hnh Windows 98/Me mt thng bo li nhu trn s xut hin , ban lm nhu
sau d sa cha li ny .
Tm da khi dng Windows 98 hoc da CDROM Windows 98/Me . Ban nhp vo :
Cd <windows>\system nhn Enter
ren user32.dll user.dlx nhn Enter , ban lm tuong tu ging nhu cc tp tin sau : gdi32.dll ,
winmm.dll
< da khi dng>\ext.exe
i vi Windows 98 ban g : <CD-ROM Drive>:\Win98 v di vi Windows Me ban g nhu sau :
<CD-ROM Drive>:\Win9X
Luu : Windows l thu muc cha h diu hnh ca ban v CDROM Drive l da CDROM ca
ban .
Khi d mt thng bo xut hin hi ban c mun chon Yes hay No khng ? Ban nhn Y .
cd
ren Cmapieng.vxd Cmapieng.vxx
Khi dng lai my tnh .
Ban kim tra cc chuong trnh khi dng cng Windows (nn tt hoc xa n)
Sau d vo Add/Remove Program kim tra cc chuong trnh khng cn thit chng han nhu
Norton Antivirus tin hnh xa n v ci dt lai Windows .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Li 633 khi ban tao mt kt ni trong Dial-Up Networking
Thng bo li s xut hin nhu sau
Dial-Up Networking

Error 633: The modem is not installed or configured for Dial-Up Networking.
To check your modem configuration, double-click the Modems icon in Control Panel
Khi ban nhn duoc thng bo nhu trn , nguyn nhn ca li ny l do djch vu Telephony
Application Programming Interface (TAPI) bj mt v tp tin Telephon.ini bj hu . sa li ban
lm nhu sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\ Telephony\Providers
phn bn phi ban tm kha mang tn l ProviderFilename0 v thit lp gi trj ny thnh
TSP3216L.TSP
Tip theo ban tm tp tin telephon.ini v di tn n thnh telephon.old
Vo Start - Run g tapiini.exe nhn Enter . Khi dng lai my tnh .
Thm chc nng Userpasswords2 vo trong Control Panel
thun loi trong vic qun l cc ti khon ngui dng trn my tnh ca ban , ban c th thm
chc nng Userpasswords2 vo trong Control Panel .
M Notepad ln , ban chp v dn doan m sau vo .
Windows Registry Editor Version 5.00
; Them Userpasswords2 den Control Panel
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]
@="Quan ly tai khoan nguoi dung"
InfoTip"="Starts The Windows 2000 style User Accounts dialog"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\\\System32\\\\nusrmgr.cpl,1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell\Open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-
C2CE1298969D}\Shell\Open\command]
@="Control Userpasswords2"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPan
el\NameSpace\
{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]
@="Add Userpasswords2 to Control Panel"
Luu tp tin ny lai , ban dt tn cho tp tin ny l adduserpanel.reg
Gii quyt Spyware khng cho dng nhp WindowsXP
Ban c bao gi gp triu chng nhu th ny ri chua ? Sau khi qut spyware (phn mm gin
dip) bng phn mm Adware Pro Se ca Lava xong , khi dng lai my tnh v khng dng
nhp duoc . Thng bo Loading personal settings lc ny s xut hin v treo lun mn hnh
Windows Logon .
Nguyn nhn my tnh ca ban bj spyware c tn l BlazeFind ly nhim vo my tnh ca ban ,
spyware ny dc bit rt nguy him l ch n s thay di tp tin userinit.exe thnh
wsaupdater.exe
iu ny lm cho ban khng dng nhp vo h diu hnh Windows XP ca mnh .
t da CD Windows XP vo da CDROM v khi dng my tnh .
Vo Recovery Console , sau khi nhp mt khu Administrator xong .
Ban thuc hin cc buc nhu sau :
G H:\Windows nhn Enter (H: da ci dt h diu hnh Windows XP)
G CD SYSTEM32 nhn Enter (Nu lnh ny khng duoc thuc thi ban g CHDIR SYSTEM32)
G tip COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXE nhn Enter .
G Exit thot khi Recovery Console .
n dy ban vo duoc h diu hnh Windows XP tuy nhin n vn cn ln trn trong my tnh
ca ban , d dit tn gc n .
Ban lm nhu sau :
Vo Start Run g regsvr32 /u "%Systemroot%\System32\omniband.dll" v nhn phm Enter.
Sau d ban tm tp tin omniband.dll (tp tin ny nm Windows\System32) v di tn n thnh
old_omniband.dll . Khi dng lai my tnh .
Tip theo ban phi thay di gi trj ca tp tin userinit.exe trong Registry Editor .
M Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

phn bn phi ban tm dn kha Userinit nhn chut phi vo kha ny v chon Modify , trong
Value Name ban nhp vo H:\WINDOWS\system32\userinit.exe, nhn OK .
Thot khi Registy Editor v khi dng lai my tnh .
Ct Username Task Manager b[ mt
Khi ban m TaskManager ca ban ln , ban d ct Task Manager ca ban bj mt . Nguyn
nhn l do djch vu Terminal Services trong my tnh ca ban bj Disable .
Ban ch cn vo Start - Run g services.msc v tm djch vu ny nhn chut vo djch vu ny v
chon Automatic vy l xong .
Khi dng lai cc thit b[ bo mt trn h diu hnh Windows XP
Sau khi ban thit lp p dung bo mt cho my tnh ca ban , tuy nhin c th ban gp kh khn
chng han nhu khng truy cp duoc mt s ti nguyn trn h thng ca ban . Vy lm th no
khi dng lai thit lp bo mt ca ban lc truc .
Gii php dua ra l ban chi cn nh cng cu secedit.exe d lm diu ny . N s khi dng lai
cc thit lp bo mt ca ban chng han nhu cc tp tin , thu muc h thng NTFS , kha
Registry , cc Policy v cc djch vu . Cng cu ny c chc nng cu hnh v phn tch h thng
bo mt , d tm hiu thm v cng cu ny .
Ban vo Start Run g %Windir%\help\secedit.chm v nhn phm Enter .
Sau dy l cch khi phuc lai thit lp bo mt cho h thng ca ban bng dng lnh .
khi dng lai cc thit lp mc djnh ci dt gc trn h diu hnh ca ban , ban lm nhu sau :
Vo Start Run g cmd v nhn phm Enter . Trong ca s Command Prompt ban g nhu sau :
secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
Nhn phm Enter , ban ch lnh ny x l xong cho dn khi thng bo Task is completed xut
hin .
xem bn ghi (log) ca n , ban vo Start Run g %windir%\Security\Logs\Scesrv.log v
nhn phm Enter .
Luu : Ban nn cn nhc khi s dung lnh ny , theo tc gi lnh ny chi dnh cho my tnh ca
ban s dung trn mi trung WorkStation cn trn mi trung x l Server th khng nn s
dung n .
Thm chc nng Empty Recycle Bin khi nhn chut phi vo cng , thu mc , tp tin
Recycle Bin l noi d Windows luu tr nhng tp tin , thu muc d xa . Khi ban v tnh xa d
liu t da cng th ban c th tm lai duoc nhng d liu m mnh d xa dy trong Recyle
Bin . Trong Recycle Bin c chc nng Empty Recycle Bin , chc nng ny gip ban xa tt c
cc d liu duoc luu tr trong Recycle Bin .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

gii quyt cc ti liu khng cn thit trong my tnh ca ban duoc nhanh hon na ban c
th s dung chc nng Empty Recycle Bin ny bt k cc thu muc , tp tin , cng ,
M Notepad ban chp doan m sau
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-
00AA002F954E}]
@="Empty Recycle Bin"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle
Bin]
@="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
Luu tp tin ny lai vi tn l emptyrebin.reg
Trnh download cc tp tin dnh km
Ban thung download cc tp tin dnh km t Outlook Express . Tuy nhin nhng tp tin dnh
km ny c th mang theo cc bin th ca virus vo my tnh ca ban . Th thut sau s gip
ban trnh download cc tp tin dnh km ny .
Vo Start Run g gpedit.msc v nhn phm Enter . Trong ca s Group Policy chon User
Configuration Administrative Templates chon Windows Components chon Internet Explorer
phn bn phi ban tm dng Configure Outlook Express . Nhn chut vo kha ny chon
Properties .
Chon Enable v dnh du hp kim Block attachments that may contain virus . Nhn nt OK
Kim tra thng tin ngui dng trong Windows XP
Ban mun kim tra xem trn my tnh ca ban c bao nhiu User (ngui dng) v xem thng tin
ca cc User ny hay khng . Ban c th thuc hin diu ny thng qua tin ch Computer
Management
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Hy m trnh soan tho vn bn Notepad v chp doan code ny vo .
Luu lai tp tin ny , dt tn cho n l userinfo.vbs v tin hnh chay n .
On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType
Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled
Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain
Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName
Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout
Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable
Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires
Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired
Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID
Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType
Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
Next
Xa cc kha tm kim trong Search for files and folders trn h diu hnh Windows XP
Khi ban s dung chc nng Search for files and folders d tm cc tp tin v thu muc trong h
diu hnh Windows XP . Tuy nhin cc kha tm kim ny vn cn duoc luu tr trong chc nng
Search .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

xa cc kha tm kim duoc luu tr truc d , ban thuc hin buc sau :
Vo Start Run g regedit v nhn nt OK .
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\SearchAssistant\ACMru\5603
Trong phn bn phi , ban xa cc biu tuong tm kim . Thot khi Registry .
Nu ban dng ch d tm kim Windows Classic , ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{C4EE31F3-4768-
11D2-BE5C-00A0C9A83DA1}\FilesNamedMRU
ch d tm kim ny ban lm tuong tu nhu phn trn .
Phc hi Show Desktop
Ban m chc nng tm kim file ca Windows tai Start/Search/For Files or Folders hoc
Start/Find/Files or Folders. Trong hp Named box din vo Show Desktop.scf (k c 2 du
ngoc kp) v Enter d tm.
Nu may mn, chc nng tm kim s xc djnh duoc vj tr ca file d. Khi d, ban chi cn ko n
vo th ln Quick Launch.
Nu kt qu tm kim l con s khng, ban c th tu mnh tao ra file d.
M Notepad v din nhng dng dui dy:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Kt thc, dt tn file l Show Desktop.scf, chon Save As v tm dn vj tr dt cc muc trong
Quick Launch.
Luu ban phi d c 2 du ngoc kp d ngn chn Notepad dt dui mc djnh .txt cho file.
Khng chay duc ng dng 16 bit trn Windows XP
Nhiu chuong trnh duoc thit k 16 bit d chay trn cc h diu hnh di c , khi ban s dung
Windows XP d chay cc chuong trnh ny Cc chuong trnh 16 bit ny s khng lm vic trn
Windows XP . khc phuc n ban c th s dung hai buc sau . M Registry Editor ban tm
dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban tm kha VDD v xa kha ny . Vo Edit New - Multi-string Value g VDD v nhn phm
Enter
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\WOW\
Tao kha DisallowedPolicyDefault (Dword Value) v thit lp cho n thnh 1 .
Thot khi Registry Editor . Nu cch trn vn khng sa cha duoc li ny , ta chuyn sang
buc th hai . Vo Command Prompt g
Expand E:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
Expand E:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
Expand E:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
Luu : E: l da CDROM Windows XP v C: da ci h diu hnh Windows XP .
Phc hi cc tp tin con tr chut b[ mt
Tp tin con tr chut trong Windows XP thung c phn m rng l *.CUR hoc *.ANI v nhng
tp tin ny duoc luu tr trong thu muc Windows\Cursors . Mc djnh h diu hnh ca ban c
tng cng 184 cc tp tin con tr . Khi my tnh ca ban bj mt cc tp tin ny , ban c th lm
cc buc sau d phuc hi cc con tr chut .
t da CD Windows XP vo trong da CDROM .
Vo Start - Run g Expand E:\i386\*.CU_ -r C:\Windows\Cursors nhn Enter .
Ban tip tuc g Expand E:\i386\*.AN_ -r C:\Windows\Cursors nhn Enter
Trong d : E l da CDROM Windows XP v C : da ci dt h diu hnh Windows XP
Copy ti liu t trang Web vo Word
Khi vn bn duoc copy t Web ri Paste vo Word th nhng djnh dang ca Web s theo d vo
chung vi vn bn lun, m nhng djnh dang trn Web lai hon ton chng tuong thch g vi
Word nn s lm cho vn bn mt m quan v sai lch.
Ban c th khc phuc tnh trang ny bng cch chi chp ni dung vn bn m khng chp djnh
dang nhu sau: ban c thao tc sao chp t Web nhu bnh thung, nhung truc khi paste vao
Word th phi vo menu Edit - Paste Special - trong khung As chon Unformatted Text hoc
Unformatted Unicode Text nu vn bn khng phi ting Anh - nhn OK d chp ni dung khng
djnh dang vo trang vn bn.
Dng Address Bar d m chuong trnh hay trang web
Trong Window XP c h tro ban mt chc nng l dng Address Bar d m nhanh chuong trnh
hay trang web. Address Bar ny nm trn thanh Taskbar ca ban. Mun m mt chuong trnh
no, ban chi vic g tn ca chuong trnh vo khung trng ca Address Bar (v du d m cng
cu my tnh ban chi cn g Calc v nhn Enter) hay khi m trang web cng vy.
Ban c th dua Address Bar vo thanh Taskbar nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nhp chut phi vo mt vng trng no d trn thanh Taskbar - di chuyn ti muc Toothars v
nhp vo muc Address, khi d trn thanh Taskbar c ch Address - d m Addless Bar ban chi
cn nhp dp vo n.
Ch : ban phi tt chc nng Lock Taskbar (nhp phi chut vo Taskbar - b dnh du Lock
the Taskbar) nu khng th ban khng th no s dung duoc Address Bar.
m nhng tn ring trong Excel
Nu ban c mt danh sch khong 65.000 tn ngui trong mt bng tnh Excel v hu ht
nhng tn ny du ging nhau. Vy lm th no d dm s luong nhng tn khc nhau dy?
Nu bng tnh c khong vi ngn dn khong mui ngn tn th c sn cng thc don gin d
lm vic ny.
u tin ban chon tt c cc tn bng cch drag chut d bi den chng. Sau d chon menu
Insert v chon tip Name - Define. Ta dt cho n l Names.
Nhp cng thc ny vo: =SUM(1/COUNTIF(Names,Names)). K tip l buc rt quan trong:
Nhn Ctrl-Shift-Enter. V vy l xong.
Nhung cng thc trn s duoc thuc hin rt chm nu s luong tin qu ln.
V vy nn s dung cch sau dy:
Bi den hng c cha tn v chon PivotTable and PivotChart Report t menu Data.Click Next v
click Finish. Excel s tao mt PivotTable rng trong worksheet mi.
Drag tn ca trung xut hin trong muc Drag items to the PivotTable report vo muc Drop
Row Fields Here v muc Drop Data Items Here. By gi ban c danh sch sch ca nhng ci
tn khc nhau, cng vi s ln xut hin ca n.
nh du thu trong Outlook 2003
Kim sot nhng bc thu ban cn phn hi gp hay phi ch dc bit l vic khng phi d
dng. Outlook 2003 gip ban gim nhe cng vic ny nh tnh nng Quick Flag (nh du
nhanh) v mt thu muc dc bit goi l For Follow Up.
dnh du mt bc thu, bm vo hnh c mu xm bn canh bc thu d trong hp Inbox. Tt
c cc bc thu duoc dnh du, ngoi thu muc ban du cn xut hin trong thu muc For Follow-
Up d nhc ban cn luu ti.
Trnh din tt c cc loai Font thng qua Microsoft Word
oan m sau s s dung Microsoft Word d hin thj cc font ch duoc ci dt trn my tnh ca
ban .
N s hin thj tn ca font ch , cu ch hoa v cu ch thung , cc s t 0 dn 9 nh d m
ngui dng c th nhn bit cc loai font ch trn my tnh ca mnh rt d dng m khng s
dung bt c phn mm xem font ch h tro no .

M Notepad v chp doan m sau vo :
dim w
set w = createobject("word.application")
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

w.visible = true
dim d
set d = w.documents.add
dim iFonts
iFonts = w.fontnames.count
dim i
for i = 1 To iFonts
d.content.insertafter w.fontnames(i) & vbcrlf
d.content.insertafter "Hien thi Font chu" & vbcrlf
d.content.insertafter "Rat de dang ma khong can su dung phan mem ho tro" & vbcrlf
d.content.insertafter "VNECHIP Where People Go To Know" & vbcrlf
next
dim rngParagraphs
for i = 1 To iFonts * 4
if (i + 3) mod 4 = 0 then
set rngParagraphs = d.range(d.paragraphs(i + 1).range.start, d.paragraphs(i + 3).range.end)
rngParagraphs.select
w.selection.font.name = w.fontnames((i - 1) \ 4 + 1)
end if
next
msgbox "Ket Thuc"
Luu tp tin ny lai v dt tn l viewallfont.vbs
Th thut in n nhanh chng
Ban d tm thy mt tnh nng tin loi ca Windows 2000 v XP nhung t ai bit dn (khng c
trong Windows 98 hoc Me). Theo mc nhin, Windows xo ti liu trong hng doi in ngay sau
khi in xong. Nu gi nhng ti liu ny lai, ban s c th in lai chng nhanh chng hon vi ci
gi phi tr l khng gian da cng.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban c th bt tuy chon ny trong khung hi thoai Properties ca my in. Vi Windows 2000,
chon Start.Settings.Printers. Vi Windows XP, c th chon Printers and Faxes trn menu Start
hoc m Control Panel, nhn Control Panel, nhn Printers and Other Hardware, v cui cng
chon View installed printers or fax printers. Nu Control Panel m ra mt menu, chon Printers
and Faxes. Nhn phm phi chut vo Control Panel, nhn Printers and Other Hardware, cui
cng chon View installed printers or fax printers. Nhn phm phi chut vo my in v chon
Properties. Nhn muc Advanced, dnh du chon Keep printed documents, ri nhn OK.
Chc ban cng mun tao shortcut dn hng doi my in. Vo ca s Printers hoc Printers and
Fax, ko hnh tuong my in vo desktop, thanh cng cu Quick Launch, hoc menu Start. Nu
Control Panel duoc hin thj nhu mt menu, gi phm ri ko hnh tuong my in t menu ny.
Mun in lai mt ti liu, chi cn nap shortcut my in ny ri nhn phm phi chut vo file mun in
v chon Restart.
Cng c lc danh sch ch in rt di v folder C:\Windows\System32\spool\Printers hoc
C:\WinNT\System32\spool\Printers - cha ti liu cn in qu ln. Mun xo sach hng doi in,
nap hnh tuong my in, nhn phm phi chut vo nhng file khng cn na ri chon Cancel.
16 bit mu cho icon
Khi chon ch d 16 bit mu cho icon trn desktop, n s chuyn lai 8 bit mu. chuyn duoc
ban chon menu Start/ Run, nhp lnh regedit, nhn OK. Trong ca s Registry Editor, di chuyn
dn muc
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics ban tm muc c tn l Shell
Icon BPP ri bm dp chut vo d nhp s 16 trong hp thoai v nhn OK, tm tip muc Shell
Icon Size (nu chua c th chon menu Edit/New/String Value d tao ra mt muc c tn nhu trn)
ri nhp gi trj 32 cho muc ny.
M lai ca s ca Folder m ban d m truc khi Log Off
Truc khi Log Off ban dang m mt folder no d d xem, mc nhin Windows XP s dng v
khng m lai khi ban Log On tr lai Windows. tu dng m folder ny, ban chon menu Start -
Setting - Control Panel bm chon muc Appearance and Themes ri bm chon Folder Options,
chon tab View, dnh du chon muc Restore previous folder windows at logon ri nhn OK.
Bo mt h thng vi CMOS
Trong Windows 98 ban c th ci dt cc chuong trnh bo mt khng cho ngui khc s dung
hay truy nhp cc chuong trnh bn trong my rt d dng. Tuy nhin, ngui khc vn c th
vo Windows ca ban v ho c th s dung nhiu tin ch khc trn my ban. Nu ban mun
bo v chc chn hon chi mnh ban s dung my th ban phi vo CMOS d ci password cho
h thng, dy l password h thng truc khi Windows dm nhn cng vic do d nu khng g
dng mt m ngui khc dng mong s dung duoc my.
CMOS l noi luu tr thng tin cu hnh ca my ban hay ngui ta ni nm na l BIOS. Khi ban
chon password trong CMOS th h thng s yu cu ban nhp password ri mi chuyn sang h
diu hnh.
Cch ci dt Password trong CMOS: Khi bt du bt cng tc my ban nhn phm Delete (Del)
trn bn phm (v c nhiu hng sn xut BIOS khc nhau cho nn ban c th c nhiu cch
khc nhau d vo CMOS tuy nhin ban nn ch trn mn hnh lc khi dng cc nh sn xut
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

lun c cu nhc nh cho ban bit l phi n phm hay t hop phm no d vo CMOS, thung
l Delete hay F2, F10...) mn hnh CMOS SETUP thng thung nhu sau:
Ban chon User Password, lc d h thng s yu cu ban nhp Password vo v ban s g
thm mt ln na Password d d xc nhn. Sau d ban chuyn sang muc BIOS Features Setup
tm ti dng Security Option v ban chuyn t Setup sang System bng cch nhn phm Page
Down trn bn phm. Nu ban d ch d system th khi boot my h thng yu cu ban nhp
Password ri mi khi dng tip vo h diu hnh do d ban hon ton yn tm khi kha my
bng phuong php ny.
Windows Media Player cannot play this file . Connect to the internet or insert the
removable media on which the file is located then try to play the file again
Khi ban nghe nhac Audio trn da CDROM s dung chuong trnh Windows Media Player , ban
nhn duoc thng bo li nhu trn . Nguyn nhn do tp tin chi muc trong Windows Media Player
d duoc sa cha . fix li ny ban lm nhu sau :
Xa cc tp tin duoc luu tr trong Windows Media Player v dng Windows Media Player , buc
tip theo ban tm tp tin mang tn Wmplibrary_v_0_12.db bng cng cu search c sn trogn
Windows .
Ban nn luu khi tm tp tin ny phi bt chc nng Search Hidden files and folders ln . Trn
my tnh ca ban , tp tin Wmplibrary_v_0_12.db duoc dt da ci dt h diu hnh
:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index .
Application Data : l mt thu muc n .
Bm chut phi vo tp tin Wmplibrary_v_0_12.db v di tn thnh Wmplibrary_v_0_12.old .
Windows Media Player s ti tao lai tp tin ch muc . By gi ban chi cn dt da Audio v bt
du vi Windows Media Player .
Thm Control Panel vo menu Start ca Windows XP
Nhn chut phi vo nt Start chon Properties . Hp thoai Taskbar nad Start Menu Properties s
xut hin , chon th Start Menu . C hai cch lua chon kiu hin thj menu Start :
Start Menu : Nhn nt Customize , trong hp thoai Customize Start Menu , chon th Advanced .
dy ban c th ty bin cc kiu trnh by cho Control Panel : hin thj nhu l mt lin kt
(Display as a link) , nhu mt trnh don (Display as a menu) hay khng cho hin thj (Don't display
this item) . Ngoi ra ban cn p dung duoc cho cc thnh phn khc nhu : My Computer , My
Documents , My Pictures , ...
Classic Start Menu : Nhn nt Customize . Hp thoai Customize Classic Start Menu xut hin .
Tai khung Advanced Start menu Options ban dnh du chon vo muc Expand Control Panel .
Lm nhu vy tuong tu vi cc d muc cn lai .Nhn nt OK d dng cc hp thoai laj v truy cp
vo Start Menu d thy su khc bit .
Thay di tc d bng thng ca kt ni Internet trong Windows XP
Nu my tnh ca ban kt ni Internet rt chm , ban hy th gii php sau . M Registry Editor
ban tm kha
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE M\Curr entControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Trong gi trj ny , phn bn phi ban thit lp cc gi trj ny nhu sau :
DefaultTTL thit lp gi trj mc djnh cho n l 80
EnablePMTUBHDetect = 0
EnablePMTUDiscovery = 1
GlobalMaxTcpWindowSize = 372300
TcpMaxDupAcks = 2
SackOpts = 1
Tcp1323Opts = 1
TcpWindowSize = 372300
Khi dng lai my . By gi dn luot tng DNS Cache , cc ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
Trong phn bn phi cc ban tao cc kha DWORD Value cho cc gi trj sau (nu cc gi trj ny
khng c) :
CacheHashTableBucketSize DWORD Value l 00000001
CacheHashTableSize DWORD Value l 00000180
MaxCacheEntryTtlLimit DWORD Value l 0000fa00
MaxSOACacheEntryTtlLimit DWORD Value l 0000012d
Sau d khi dng lai my tnh .
Format da mm nhanh chng
format (djnh dang) da mm nhanh chng ban lm nhu sau :
Nhn chut phi mn hnh Desktop chon New - Shortcut dng Create Shortcut wizard ban g
Rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive nhn Next v dt tn cho shortcut ny chng han
FormatFD nhn nt Finish
An biu tung MyDocument , MyNetworkPlaces , Internet Explorer trn Desktop
n cc biu tuong chng han nhu MyDocument , MyNetworkPlaces , InternetExplorer trn
mn hnh Desktop .
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\ClassicStartMenu]
"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000001
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\NewStartPanel]
"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000001
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000001
Luu lai v dt tn l hiddenicon.reg
Luu :
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} My Computer
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} My Documents
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} My Network Places
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} Internet Explorer
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} Recycle Bin
Bo mt cho Registry Trong Windows XP
Nhm han ch moi ngui truy cp vo Registry , ban c th han ch khng cho php moi ngui
truy cp vo cng cu Registry thng qua cc cch sau dy .
Vo Start Run g gpedit.msc v nhn nt OK . Trong ca s Group Policy , ban chon User
Configuration - Administrative Templates chon muc System .
ca s pha bn phi ban chon Prevent access to registry editing tools .
Trong phn ny s c 3 lua chon : Enabled (cho php) , Disable (khng cho php) v Not
Configured (khng thay di cu hnh) . Chon Enabled , nhn nt OK .
By gi khi ban hay moi ngui truy cp vo Registry s hin thng bo nhu sau :
Hoc ban c th dng cng cu Registry Editor d tu kha n .
Vo Start Run g regedit v nhn phm Enter .
Trong Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Trung hop nu ban khng c kha System , trn menu Edit ban chon New Key v nhn phm
Enter .
Chon tip Edit New DWORD Value , ban dt tn cho gi trj ny l DisableRegistryTools
Nhn chut phi vo kha ny chon Modify . Trong Value Data ban chon 1 . Nhn nt OK v
thot khi Registry .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Qun l ngun din cho card mang
Nhm han ch card mang ca ban khi bj sc khi nh dn cp din . Ban l ngui qun trj
mang trong co quan ca ban , ban thung bn khon lm th no d trnh tnh trang ny .
Ban c th s dung Device Manager d thit vic vic chuyn di qun l ngun din cho card
mang .

tt chc nng ny ban lm nhu sau : Nhn chut phi vo My Computer chon Properties m
Network Adapters , nhn chut phi vo card mang ca ban v chon Properties .
Chon thanh Power Management v khi d ban xa hp kim Allow the computer to turn off this
device to save power .
Ngoi ra ban c th s dung Regedit d qun l ngun din cho card mang ca mnh .
Vo Start Run g regedit v nhn nt OK . Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-
BFC1-08002bE10318}\DeviceNumber
Luu : DeviceNumber l s ca card mang . Thng thung n l 0001
Chon PnPCapabilities , ban nhn chut phi vo kha ny v chon Modify . Value data , g 38
v nhn nt OK . Mc djnh , gi trj 20 cho ban bit qun l ngun din ca card mang duoc cho
php .
Gi trj 38 s ngn nga Windows tt card mang hoc dua card mang ca ban tr v trang thi
StandBy . Thot khi Regedit v khi dng my tnh .
Ban c th tao mt tp tin c phn m rng l .reg d thuc hin chc nng ging nhu trn , ban
lm nhu sau :
Tp tin ny ban c th dt bt c tn g dy chng han nhu java.reg
M trnh soan tho vn bn chng han nhu Notepad . Ban chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-
BFC1-08002bE10318}\{DeviceNumber}
"PnPCapabilities"=dword:00000038
Device Number : Ban tham kho phn trn .
By gi ban chi vic luu lai tp tin ny , luu khi ban luu tp tin ny phi c phn m rng l .reg
(chng han nhu java.reg) .
Bin mt tn v hnh nh t menu Start
Ban c th bin mt tn v hnh nh ca mnh menu New Start trong Windows XP .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Th thut sau dy s gip ban bin mt n d dng , bt du ban vo Windows Explorer v tm
dn dung dn sau :
E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures
Trong thu muc User Account Pictures ban tm tp tin c phn m rng l .bmp (chng han nhu
logo.bmp v tp tin ny dang hin menu New Start ca ban) . Sau d , ban di tn logo.bmp
thnh old_logo.bmp
Tip theo ban di tn thu muc E:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures thnh E:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\No_Default Pictures
M Registry Editor . Ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
ca s bn phi , ban tm gi trj NoUserNameInStartMenu (DWORD Value) v thit lp cho n
l 1 . ng Registry lai v khi dng lai my tnh .
T tao tp tin .bat d xa Cookie
Cookie l mt tp tin vn bn duoc luu vo trn cng ca ban khi ban truy cp vo mt
website no d . Cookie duoc dng d nhn din ban truy cp cc website d ln sau , n cha
cc thng tin c nhn v ban , ti khan , mt khu v mt s thng tin khc . Ni chung cookie
cng c mt s thun loi v nhuoc dim v l con dao hai lui di vi ngui s dung Internet .
Khi ban s dung Internet d truy cp vo cc website th nh vo cookie , ban c th s duyt
web duoc nhanh hon , tuy nhin cng c mt s website c chn ly cc thng tin c nhn ca
ban . Vy lm th no d xa cookie , th thut sau dy xa b cookie bng tp tin b (.bat) trn
trnh duyt Internet Explorer v Nescape d dng .
M trnh soan tho vn bn Notepad v chp doan m sau vo :
@ECHO Tap tin .Bat diet Cookie Su dung cho Win9X/Me/2000/XP
@ECHO Xoa Cookie cho Internet Explorer .
@ECHO Ban co muon chay tap tin nay ngay bay gio ?
@PAUSE
@if exist "E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt" del "E:\Documents and
Settings\Administrator\Cookies\*.txt";
@if exist "E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt" del "E:\Documents and
Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt";
@ ECHO Xoa Cookie cho Netscape .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

@if exist "E:\Programas\Netscape\User\Profile\Cache\*.*" del
"E:\Programas\Netscape\User\Profile\Cache\*.*";
@if exist "E:\Windows\Cookies\*.*" del E:\Windows\Cookies\*.*";
@PAUSE
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\*.txt" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\*.txt" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Cookie*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Cookie*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Cookie*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*";
@if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5\Cookie*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local
Settings\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*";
@if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt" del "E:\Windows\Temporary
Internet Files\Content.IE5\*.txt";
@if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*" del
"E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*";
@if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*" del
"E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*";
@if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*" del "E:\Windows\Temporary
Internet Files\Content.IE5\*.*";
@ECHO Cac thu muc tam Internet se duoc lam sach ngay bay gio !
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

@ECHO Thong tin ve Cookie se duoc xoa so khoi may tinh cua ban !!!
@PAUSE
Luu : Tran Huu Phuoc l tn ti khan trn my tnh ca ban . E : l da ban ci dt h diu
hnh
Luu tp tin ny lai dt tn cho tp tin ny l xoacookie.bat
Xa Open as Portable Media Player khi ban nhn chut phi da mm
Sau khi ban ci dt Windows Media Player 10 Final xong , khi ban nhn chut phi vo da
mm n s tng ban chc nng Open as Portable Media Player cho n ht chung mt
ban lm nhu sau :
Ban m Notepad ln , chp v dn doan code sau vo Notepad :
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,41,00,75,00,\
64,00,69,00,6f,00,64,00,65,00,76,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
t tn cho n l dibui.reg
Nht k Sa cha li Volume Control
Mt ngy no d ban nhn thanh System Tray ca mnh c th ban s khng thy ci biu
tuong hnh ci loa , ban tin hnh vo Start - Control Panel chon Sounds and Audio Devices
Trn thanh Volume dng Device Volume ban dnh du kim Place volume icon in the taskbar
nhn nt OK .
Lng ban phn khi mng thm rng ban bt n s hin ra thanh System Tray . Ai ng khi
thot ra tri oi n khng hin ra duoc na . t da CD Windows XP vo trong khay da CDROM
Ban vo Start Run g EXPAND -R X:\I386\powrprof.dl_ C:\Windows\System32 v nhn phm
Enter .
Trong d : X : l da ci dt h diu hnh Windows XP , C : l da ci dt h diu hnh
Lai tip tuc g regsvr32 stobject.dll v nhn phm Enter .
quay tr ra , n hin ra ri th m mt chuong trnh nghe nhac ra khi d m thanh nghe c
loan xa c ln , bm vo n bo li Volume Control Error Message km theo cu ting Anh di
ngong , ..
Li ny c ho hng vi tp tin sndvol32.exe cho nn ta chi cn trch (extract) vo thu muc
Windows\System32 vy l OK ngay . Tc qu , phen ny phi chinh phuc em cho bng duoc.
Tr lai Command Prompt lc ny ban vn cn dt da CD Windows XP trong my .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Di chuyn dn thu muc I386 (dng lnh CD)
Lai g expand -r sndvol32.ex_ c:\windows\system32 v nhn phm Enter
Li Install New Font
Khi ban vo Control Panel - Fonts d xem , xa hoc ci thm font , lc ny dng ch Install New
Font s khng c .
fix li ny ban tm thu muc Windows\Fonts . Trong thu muc Fonts ban tm tip tp tin mang
tn l Desktop.ini v m tp tin ny ra .
Xa ht ni dung trong tp tin ny v nhp vo dng sau :
[.ShellClassInfo]
UICLSID={BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}
Luu tp tin ny lai v khi dng lai my tnh .
Xem phin bn , Service Pack Windows
Ban mun xem phin bn m mnh s dung l g , ban vo Start - Run g winver nhn Enter .
Chn nhac trong vn bn Word
C bao gi khi ban m ti liu Word ra th m nhac cng tri ln ? Vi Word XP, ban c th va
soan tho vn bn, va thung thc m nhac ngay trong chuong trnh . Cch thuc hin nhu sau
Bm chut phi ln thanh cng cu v chon muc Web Tools . Khi thanh cng cu Web Tools xut
hin , ban bm vo nt Sound (biu tuong hnh ci loa) .
Trong hp thoai Background Sound, ban bm nt Browse d dua vo dung dn dn tp tin m
thanh (*.mid) trn my . Tai muc Loop , ban nhp s ln mun choi lp lai tp tin nhac ny . Nu
mun choi lin tuc ban chon Infinite . Cui cng bm nt OK .
190. T dng dng nhp vo Windows XP/2003
Nhn chut phi vo Start chon Run g control userpasswords2 v nhn phm Enter .

Nhn Add v nhp cc thng tin cn thit nhu tn truy cp , nhn Next d nhp password , nhn
Next tip d chon quyn dng quyn .
Chon Others : Administrator . Nhn Finish d kt thc .

Sau d ban b dnh du muc Users must enter a username and password to use this
computer . Nhn OK d kt thc .

Nu ban thuc hin dng , Windows s yu cu ban nhp password thm mt ln na .
By gi ban hy thot ra v tin hnh dng nhp tr lai .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Thay di password administrator t Command Prompt
Vo Start - Run g cmd v nhn phm Enter . C php ca lnh ny nhu sau :
net user <tn ngui dng><mt khu mi ca ngui dng>

V du ban mun di password ca user administrator thnh admin , ban g nhu sau :
net user administrator admin

Vy l t nay password administrator ca ban duoc di thnh admin .
NTLDR missing error -can't boot
Khi ban s dung my tnh ca mnh ban c th gp li sau :
NTLDR is compress. Press CTRL ALT DEL to restarts
NTLDR missing error -can't boot
Rt c th ban khng vo duoc h diu hnh . Sau dy l cch fix n :
Ban vo Recovery Console g

copy F:\i386\NTLDR C:\

copy F:\i386\NTDETECT.COM C:\

F l da h diu hnh Windows XP
T dng refresh (lm tuoi) h thng ca Windows
Mi khi chinh lai cc thng s ca h thng hay xa cc di tuong no d, ban thung phi nhn
phm F5 hay chon chc nng Refresh d lm tuoi mi lai cu hnh h thng.

tu dng lm tuoi h thng ban m Registry Editor v tm kha sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update.

cnh bn phi, ban thy muc UpdateMode c gi trj REG_DWORD l 0x00000001 (1).
Click chut phi ln tn muc UpdateMode v chon lnh Modify trong menu chut phi.

Ban thay gi trj 1 trong box Value data trn hp thoai Edit DWORD Value bng 0 (nu l
Windows XP) hay 00 (nu l Windows 98/ME). Logoff hoc khi dng my tnh
Windows Was Unable To Install The Modem
My tnh mi nng cp ln phin bn Windows XP Service Pack 2 . Khi th kt ni Internet , my
tnh ca em bng xut hin li Windows was unable to install the modem .

Mc d d ci lai driver cho modem ri nhung vn cn tnh trang trn , mc d my tnh vn hoat
dng bnh thung nhung khng th kt ni Internet duoc .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Microsoft d cnh bo rng , khi nng cp ln phin bn Windows XP Service Pack 2 ban c th
gp cc vn d li nhu mt s phn mm m ban ci trn my tnh ca ban c th bj mt hoc
ban khng th vo duoc h diu hnh ,

gii quyt li ny , ban lm nhu sau :

Vo Registry Editor ban tm dn kha
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Modem

Ban kim tra xem trong dy c cc kha nhu sau : ErrorControl , Group , Start , Tag , Type hay
khng . Nu khng c cc kha ny , ban tao cho chng bng cch .
Trn menu Edit chon New DWORD Value g tn ErrorControl .

Sau d nhn chut phi vo kha ny v chon Modify .
Trong Value Data ban nhp vo l 0 . Nhn nt OK .

Cc tham s nhu Start , Type , Tag ban cng lm tuong tu nhung chi khc gi trj , ban dt cho
hai kha ny gi trj l 3 , 1 , 4

Vi kha Group ban lm nhu sau :
Chon Edit New String Value ban nhp tn cho kha ny l Group .
Nhn chut phi vo kha ny chon Modify , sau d ban nhp vo l Extended base .
Nhn nt OK .That khi Registry v khi dng lai my tnh
Li Reset trn h diu hnh Windows XP
Mt ngy no d ban m my tnh ca ban ln , thay v ban vo h diu hnh Windows XP
nhung n lai khi dng lai my tnh . Tuy nhin truc khi kim tra phn cng my tnh ca ban ,
ban nn sa cha li ny bng cch sau :
t da CD Windows XP vo trong da CDROM v khi dng lai my tnh . Ban chon ch d
Boot t CDROM .
mn hnh Welcome to Setup ban nhn phm F10 hoc nhn phm R d s dung chc nng
Recovery Console .

Sau khi ban bt du vi Windows Recovery Console, ban nhn duoc thng bo nhu sau :

Ban nhn phm 1 v nhn phm Enter , sau d ban nhp mt khu ca Administrator .

du nhc ban g cd system32 v nhn phm Enter .
Sau d ban g tip ren kernel32.dll kernel32.old nhn phm Enter .
G K:\i386\kernel32.dl_ (K l da CDROM Windows XP ca ban)
G Exit d khi dng lai my tnh .

Vo lai Recovery Console . Ban g ren system system.bad nhn phm Enter .
G tip copy \windows\repair\system nhn phm Enter v g Exit d thot .

Trung hop my tnh ca ban vn nhu c , ban thay ch SYSTEM thnh ch SOFTWARE .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll

Khi ban bt du vi my tnh ca mnh , c th ban nhn duoc thng bo li nhu sau :

STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll

Nguyn nhn ca li ny do tp tin ntdll.dll bj hu .
Vy lm th no d khc phuc duoc li ny .
Troc tin ban dt da CD Windows XP vo trong da CDROM .
Tip theo ban vo Recovery Console .Trong dy ban g

COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntdll.dll
COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

Luu : * : l da CDROM ca ban .

Thot khi Recovery Console v khi dng my tnh .

Phuc hi cng c Administrative Tools

Ban l xa nhm cng cu Administrative Tools trong h diu hnh Windows XP hoc ban vo
Start All Programs chon Administrative Tools th khng thy biu tuong trong Administrative .
Sau dy s c ba cch d ban khc phuc lai cc biu tuong bj mt trong Administrative Tools.

Cch 1 : Chinh lai Regedit
u tin ban vo Start Run g regedit v nhn phm Enter . Ban tm dn kha sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders

Trong dy s c mt gi trj c tn l Common Administrative Tools v ban nhn chut phi vo
kha ny v chon Modify , ban thit lp cho gi trj ny thnh E:\Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
(E: l da m ban ci h diu hnh Windows XP )

Sau d , ban tm dn kha sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Folders
Ban tm dn gi trj Common Administrative Tools (nu gi trj ny khng tn tai , ban vo Edit
New chon String Value dt tn cho gi trj ny l Common Administrative Tools) .

Sau d ban thit lp cho gi trj ny l
%ALLUSERSPROFILE%\StartMenu\Programs\Administrative Tools

ng Registry Editor v khi dng lai my tnh .
Ban s thy biu tuong Administrative Tools s duoc phuc hi .
Nu ban thy vic chnh trong Regedit kh v nguy him , ban chuyn qua buc 2 .

Buc 2 : Dng Phn Mm Restore Administrative Tools

u tin ban tao dung dn c dang nhu sau :
E:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools

Sau d ban vo website http://www.winxptutor.com/download/admintools.zip d ti v phn mm
min ph Restore Administrative Tools (Dung luong 8KB) .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Phn mm ny c chc nng phuc hi cc biu tuong trong Administrative Tools bj mt .
Ban chi cn nhn nt Restore Administrative Tools item , n s tao lai cc biu tuong bj mt
trong Administrative Tools .

Recycle Bin khng xut hin trn mn hnh Desktop

gii quyt li ny ban lm nhu sau :
Vo Start Run g regeditt v nhn OK . Ban tm dn kha

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\Na
meSpace
Nhn chut phi phn bn phi chon New Key g {645FF040-5081-101B-9F08-
00AA002F954E} v nhn Enter .
phn bn phi chon (Default) . Trong muc Edit String g Recycle Bin v khi d g OK
Thot khi Registry Editor
Ngai ra vn cn cch d hin thj Recycle Bin mn hnh Desktop d chnh l s dung Group
Policy
Vo Start Run g GPEDIT.MSC v khi d nhn OK . Chon Administrative Templates v chon
Desktop .

Chon tip Remove Recycle Bin icon from the desktop . Chon thanh Settings , chon Not
Configured v chon OK
Nu khng duoc ta lm nhu sau :
M Registry Editor ban tm dn kha

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
Tm kha {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} v xa kha ny

Xa b My Music, My Pictures, My Network Places trong trnh don Start:

Vo Start - Run g Regedit nhn Enter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Tao gi trj mang tn l NoStartMenuNetworkPlaces (DWORD Value) cho hai kha trn .
Trong Value dt l 0 nu mun hin thj v 1 khng hin thj

Tao da luu mt khu trong Windows XP

i khi c th do dng tr hoc mt nguyn nhn no khc, ban khng th nh duoc mt khu
dng nhp vo my tnh. iu ny qu thuc l rc ri, v trong mt s trung hop nu khng
phi l ngui c kin thc v tin hoc, rt c th ban s phi ci dt lai my - tht l mt thm
hoa!

Tht ra hin nay c kh nhiu phn mm tao da sao luu mt khu du phng. Tuy nhin cch
don gin nht l s dung ngay tin ch tao da mt khu (Forgotten Password Wizard) trong
Windows XP.

Tnh nng ny duoc Microsoft tch hop ngay trong h diu hnh, v nu ban cho rng mt lc
no d c th mnh s qun mt khu dng nhp vo my tnh th tt nht l ban nn s dung
ngay tin ch ny sau khi ci dt Windows XP. Ban lm theo cc buc sau d s dung chuong
trnh Forgotten Password Wizard:

T Start - Control Panel - User Accounts, ban chon ti khon mun tao da luu mt khu ri nhn
vo Prevent A Forgotten Password, ri thuc hin cc buc hung dn ca chuong trnh.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

* Cch s dung da sao luu mt khu

Khi my tnh hin thj logo dng nhp vo h thng, ban hy g tn dng nhp (username) c
trong da sao luu ri nhn Enter hoc kch chut phi.
My tnh s hin thj thng bo qun mt khu v hi ban c mun s dung da sao luu mt khu
hay khng (Use Your Password Reset Disk). Ban cho da mm vo v thuc hin theo buc
hung dn, my tnh s tu dng cho php ban dt lai mt khu dng nhp.


Kha IE History

Nu ban mun bit tt c cc trang m ngui khc xem khi dng IE trn my tnh thng qua
History. Truc tin ban phi ngn chn ngui dng xa History ca Internet Explorer.
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Nu ban m thu muc Microsoft, nu ban khng thy cc muc trong Internet Explorer \ Control
Panel, ban phi thm chng vo vi Internet Explorer nhu l thu muc con ca Microsoft v
Control Panel l mt thu muc con ca Internet Explorer.
Vo trong thu muc Control Panel v tao mt gi trj DWORD Value mi . t tn n l History.
Thay di d liu t 0 thnh 1.
nh s th t cho mt danh sch trong Excel
Cch nhanh nht m lu nay dn kep giy vn thung lm l tai cell du tin g s 1, cell tip
theo g s 2, qut chon c hai cell va g ri nm ci handle ca cell th hai m ko cho dn
cui dy mun dnh s th tu.
Cch th hai cn co hon, phng khi ban vn c mun tu dng din s th tu trong khi chut bj
su c. Chon cell du tin nhp vo d gi trj l 1 v chon lun cell hin hnh.
Vo menu Edit - Fill - Series, chon Row hoc Columns trong Series in, nhp s 1 trong hp Step
value, nhp s cui cng ca dy trong hp Stop value ri nhn OK.
Cch th ba do cc voc s ngh ra, tin loi hon khi bng biu thung duoc b sung, sa di
bng cch chn hoc xa dng, ct. cell th nht (c dja chi v du l A4) g s 1, cell th hai
(dja chi A5) g = A4+1. Nm handle ca cell A5 ko dn cui dy. Sau ny khi chn thm hoc
xa bt dng, ban chi cn ko d sao chp cng thc ch bj dt doan thi ch khng cn ko
xung cui dy, mt thi gi.
Xa tp tin rc bng VBScript

M Notepad v chp doan m dui dy vo :

Const TempWin =
C:\Windows\Temp\
Const Recent =
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

C:\Windows\Recent\*.*
DelTempDir
Sub DelTempDir
Dim fso, Ask
Set fso =
CreateObject(Scripting.FileSystemObject)
Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in WinTemp directory?, vbYesNo, Delete Temp File)
If Ask = vbYes Then
fso.DeleteFile TempWin & *.*, True
fso.DeleteFolder TempWin & *, True
End If
Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in RecentWin directory?, vbYesNo, Delete Recent
File)
If Ask = vbYes Then
fso.DeleteFile Recent, True
End If
MsgBox DelTemp has finished., Finish function
End Sub
Ban luu tp tin ny vi tn l DelTemp.vbs.
Mun thuc hin lnh ban chi cn nhn dp vo tp tin ny. Khi chay, chuong trnh s xc nhn
lai xem ban c thuc su mun xo cc tp tin rc hay khng.
Nu khng mun phi tr li nhiu ln, ban c th luoc bt mt s cu lnh, chuong trnh s
ngn hon:
Const TempWin =
C:\Windows\Temp\
Const Recent =
C:\Windows\Recent\*.*
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

DelTempDir
Sub DelTempDir ()
Dim fso
Set fso =
CreateObject(Scripting.FileSystemObject)
fso.DeleteFile TempWin & *.*, True
fso.DeleteFolder TempWin & *, True
fso.DeleteFile Recent, True
MsgBox DelTemp has finished., Finish function
End Sub
Thay di thi gian sao luu d phng ca System Restore
Windows XP tu dng kim sot, qun l moi thay di trong my ban. Nhu vy, khi gp mt su c
no lin quan dn h thng (ci dt chuong trnh hng, lm hu registry, thay di driver), vi
System Restore, ban c th d dng khi phuc lai nhng g d mt bng cch tr v vi ngy
truc d, lc m su c chua xy ra.
iu ban cn phi bit l tin ch ny tao nhng ct mc khi phuc theo tng thi gian nht
djnh. Thng thung, c mi 24 ting, System Restore thuc hin mt ct mc khi phuc. Nu ban
l ngui thung xuyn install v uninstall nhiu phn mm, ban nn tng tn s ca System
Restore d cc ct mc khi phuc duoc chnh xc v cp nht hon, nhu vy, vic tr v qu
kh ca ban s d dng hon.
Nguoc lai, ban nn gim tn s nu khng mun System Restore chim qu nhiu ch trong b
nh ca my. Sau d, ban tm kha sau trong Registry Editor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\
SystemeRestore.
Sau d, tm bn ca s bn phi gi trj DWORD mang tn RPGlobalInterval v nhp dp vo n.
Trong ca s mi, chon Base/Decimal d s dung cc s trong h thp phn v trong khung
Value Data, ban s thay di s 86400 (giy - 24 ting) theo mnh.
ng nn chon s qu nh. t nht, ban nn chon tn s l 6 gi (21600 giy) d System
Restore tao ra 4 ct mc khi phuc mi ngy.
tt hay m chc nng System Restore, ban chon
Start/Programs/Accessories/SystemTools/SystemRestore/System Restore Settings, chon th
System Restore, dnh du chon Turn Off System Restore

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xem code li ca Defragment
Khi ban s dung chc nng Defragment d chng phn mnh cho cng ca mnh , sau khi kt
thc s c nhng code li hin ra , nhng code li ca n s duoc luu tr trong Registry . Ban
m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Plus!\System Agent\SAGE\Disk
Defragmenter\Result Codes
0 = Thnh cng
2 = Khng thnh cng : Khng d dung luong
4 = Khng thnh cng : C nhiu li trn da
5 = Khng thnh cng : Li doc t da
6 = Khng thnh cng : Li ghi t da
9 = Khng thnh cng : B nh khng d
10 = Khng thnh cng : da khng hop l
15 = Khng thnh cng : da chng ghi vo
26 = Khng thnh cng : Khng th truy cp dn da
105 = Khng thnh cng : da bj kha
106 = Khng thnh cng : Khng th truy cp dn da
108 = Khng thnh cng : Khng th truy cp dn da
109 = Khng thnh cng : Chun driver 32 bit khng duoc ci dt
Tao nhiu thu mc theo ch d trong Windows XP
Ngoi cc thu muc sn c trong My Documents nhu My Music , My Pictures nu mun ban vn
c th tao thm nhiu thu muc c kh nng qun l tp tin theo ch d nhu th bng cch : Vo
Windows Explorer nhn chut phi vo thu muc cn chuyn ha chon Properties - Customize
trong muc Use this folder type as a template chon mt trong cc loai cn djnh nhu :
- PhotoAlbum : Dnh cho thu muc cha hnh theo Album
- Music Artist : Dnh cho tp tin nhac theo tng ca s
- Music Album : Dnh cho tp tin nhac theo tng Album
Ngoi ra ban cn c th thay di c hnh dng thu muc bng muc Folder Picture (khi ch d
Thumnails) hay FolderIcon (d phn bit vi cc thu muc khc)
Xem nh ch d Thumnail m khng hin th[ tn tp tin
Trong Windows Explorer ca Windows XP , khi ban xem nh ch d Thumnail , theo mc djnh
pha dui tm hnh l tn ca tp tin d . Nu ban chi mun thy hnh thu nh m khng mun
thy tn tp tin km theo th phi lm sao ? Rt don gin . Ban duyt dn thu muc cha hnh ,
sau d nhp chut phi vo vng trng ca ca s , gi phm Shift dng thi nhp chon muc
View - Thumbnails trong menu ng cnh .
Luu , nu ch d Thumbnails duoc chon truc khi thuc hin thao tc ny th s khng c tc
dung (tn ca tp tin vn y nguyn khng bin mt) . Do d nu dang xem nh ch d
Thumbnails , ban hy chuyn sang ch d khc (nhu details chng han) sau d mi thuc hin
thao tc trn . Khi cn hin thj lai tn tp tin , ban nhp chut phi vo vng trng ca ca s ,
chon View - Details (hay mt ch d hin thj khc ngoi Thumbnails) . Sau d nhp chut phi ,
gi phm Shift v nhp chon View - Thumbnails mt ln na .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luyn dc ting Anh vi Windows XP
Windows XP c sn chuong trnh luyn pht m ting Anh rt hay , c th cho doc mt doan vn
bn di vi "cht giong" kh chun , d l Speech .
chay chuong trnh ban chon menu Start - Control Panel chon Speech , ban g doan ting
Anh mun pht m vo Use the following text to preview the voice ri nhn Preview , my s
doc doan vn bn y cho ban . Ta c th chinh tc d doc bng thanh truot Voice speed .
nh s trang cho hai ct trn cng mt mt giy trong Word
M ti liu chon Tools - Options chon th View dnh du chon Field codes nhn OK (muc dch l
d hin thj m ngun trong thao tc dnh s trang) . Vo menu View - Header and Footer nhn
nt InsertPageNumber trn thanh Header and Footer . Lc ny ban s thy hin ln cng thc
{PAGE} trong khung Header , ban tip tuc dt du nhy vo gia cng thc {PAGE} v nhn nt
Insert Page Number ln na , cng thc ny c dang {PAGE{PAGE}} .
Ban dt du nhy vo truc ch PAGE du tin trong cng thc ri g vo =*2 ri xa di ch
PAGE sau d . Ban tip tuc thm vo sau t PAGE cn lai gi trj l -1 . Cng thc dy d lc ny
s l {=2*{PAGE}-1}
Ban copy nguyn phn cng thc trn v nhn phm Tab d chuyn con tr chut qua bn phi
ri dn chng d (lc ny ban dnh s cho ct th hai trn trang) v sa lai l {=2*{PAGE}} ,
nu mun r rng hon th ban c th thm vo t Trang du mi cng thc
Ban dng thanh cng cu Header and Footer lai v vo Tools - Options b du chon trong dng
Field codes nhn OK , ban s c duoc s trang theo thch .
Cho php ScreenSaver hoat dng khi nghe nhac bng Windows Media Player 10
ScreenSaver khng hoat dng khi dang nghe nhac bng WMP l do d c chc nng ngn cn
ch d ScreenSaver trong WMP .
ScreenSaver hoat dng lai ban hki dng WMP , vo menu Tools chon Options chon th
Player , dnh du chon vo muc Allow screen saver during play back . Nhn nt Apply , nhn OK
d c hiu luc .
Tao chc nng tm kim bng Vbscript

Tht l din du khi ban luc tung c kho tng ti liu Microsoft Word trn h diu hnh ca ban .
Lm th no ta c th tm tp tin .doc , .exe , .bat , d dng m khng phu thuc chc nng
tm kim ca Windows XP .

Dim objFSO
Dim ofolder
Dim objStream
Set objFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
' Tao mot tap tin .log co ten la Search de xuat ra
Set objStream = objFSO.createtextfile("e:\search.log", True)
CheckFolder (objFSO.getfolder("e:\")), objStream
MsgBox "Qua trinh kiem tra da xong !!!" + vbCr + "Ban kiem tra tap tin E:\Search.log de xem ket
qua tim kiem" _
+ vbCr + "Please contact with me :_
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

+ vbCr + "www.ktxonline.net ; "
Sub CheckFolder(objCurrentFolder, objLogFile)
Dim strTemp
Dim strSearch
Dim strOutput
Dim objNewFolder
Dim objFile
Dim objStream
strSearch = ".doc"
For Each objFile In objCurrentFolder.Files
strTemp = Right(objFile.Name, 4)
If UCase(strTemp) = UCase(strSearch) Then
'Got one
strOutput = CStr(objFile.Name) + "," + CStr(objFile.Path) + "," + CStr(objFile.Size) +
"," _
+ CStr(objFile.Type) + "," + CStr(objFile.datelastaccessed)
objLogFile.writeline strOutput
End If
Next
For Each objNewFolder In objCurrentFolder.subFolders
CheckFolder objNewFolder, objLogFile
Next
End Sub
Ban luu tp tin ny lai l timkiem.vbs
Luu :
dng CheckFolder (objFSO.getfolder("e:\")), objStream ban c th thay di thnh c:\ d tm
kim da C :
dng strSearch = ".doc" ban c th thay di bng strSearch = ".exe" d tm cc tp tin .exe
Cng vic tip theo ban chay tp tin timkiem.vbs , sau d n s xut hin bng thng bo (nhu
hnh dui) dn dy ban chi vic m vo E:\search.log d xem cc tp tin ny .

Thng bo li my in trn Windows 2000 Professional

Khi ban s dung my in trong Windows 2000 Pro ban c th nhn duoc 3 thng bo li dui dy

Spoolsv.exe has generated errors and will be closed by Windows
Printer operation cannot continue due to lack of resources
Subsystem Unavailable

Ban c th ci dt lai Driver cho my in ca mnh nhung vn khng ht , d gii quyt li ny ban
lm nhu sau :
M Registry Editor v tm cc kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
Tm cc kha sau chng han nhu :
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT
x86\Drivers\Version-2
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT
x86\Drivers\Version-3
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT
x86\Drivers\Version-2
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT
x86\Drivers\Version-3

Ban tip tuc tm kha sau v xa n :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
Khi dng lai my tnh v tin hnh ci dt lai driver cho my in ca mnh .

Windows\System\VMM32.VXD (Windows 98)

Khi ban bt du vi my tnh trn h diu hnh Windows 98 ban c th nhn duoc thng bo li
nhu trn .
Nguyn nhn do tp tin mang tn l Dibeng.dll bj hu . Tm da khi dng Windows 98 . Ban nhp
vo :
Cd <windows>\system nhn Enter
G ren Dibeng.dll Dibeng.old nhn Enter , g EXT v nhn Enter . Khi d mt thng bo xut
hin , thng bo nhu sau : Please enter the path to the Windows CAB Files (a:) g E:\Win98
dng Please enter the name(s) of the file(s) you want to extract ban g dibeng.dll nhn Enter .
dng Please enter the path to extract to ("Enter" for current Directory) ban g
C:\Windows\System
Nhn Y v nhn Enter . Ly da khi dng ra v khi dng lai my tnh .

Khng cho nhn chut phi trn trn mn hnh Desktop

Ban m Registry Editor v tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Ban tao mt kha mi tn l NoviewContextMenu (DWORD Value) v thit lp l 1 .
Logoff hoc khi dng lai my tnh .

Tng tc khi kt ni Internet trong Windows XP

Vo Start - Run g gpedit.msc nhn phm Enter . Vo Local Computer Policy - Administrative
templates chon Network branch .
Vo tip QoS Packet Scheduler chon Limit reservable banthwidth nhn chut phi vo kha ny
v chon Properties .
Chon muc Enable , trong phn Bandwidth ban thit lp n t 20% dn 0% . Nhn OK

Khi ban ci dt Office XP ban s nhn duc thng bo li nhu sau

Disk Error - Reserved error (-1601)
The Windows Installer service could not be accessed. Contact your support personnel to verify
that the Windows Installer service is properly registered.

sa cha li ny ban lm nhu sau :
Vo Start - Run ban g msiexe /unreg nhn phm Enter . oi cho dn khi n thuc hin xong .
Ban g tip msiexe /regserver nhn phm Enter .

Hh.exe cannot be found , Pressing F1 may still start Windows 2000 Help

Khi ban m chc nng Help and Support trong Windows 2000 ban s nhn duoc thng bo li
nhu trn , d sa cha li ny ban lm nhu sau :
u tin ban g b Internet Explorer v tin hnh ci dt lai Internet Explorer .
Nu khng duoc ban vo dy d ti cng cu ny v :
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/helpfiles/default.asp

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xa b tt c cc tp tin trong thu muc %SystemRoot%\Help v chp thu muc m ban ti v vo
thu muc ny .

This commmand is not available because the document is locked for edit

Khi ban m mt ti liu Word no d mt thng bo s xut hin , nguyn nhn do ngui soan
tho ti liu ny bo v bng mt khu , ban chi c vic xem n khng thay di hay lm bt c g
trong ti liu ny .
Ban m ti liu ny ln v nhn Ctrl - A d dnh du khi ton b ti liu , nhn Ctrl - C v m
mt ti liu mi v tin hnh nhn Ctrl - V d dn ti liu ny vo ti liu m ban mi va m .

An nt Change Password

n nt Change Password khi ban nhn t hop phm Ctrl-Alt-Del ban lm nhu sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CurrentVersion\Policies\System
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Ban tao kha mang tn l DisableChangePassword (DWORD Value) cho hai kha trn v thit
lp n thnh 0 .

Error 1913. Could not update the ini file WIN.INI. Verify that the file exists and that you
can access it.

Khi ban ci dt Office 2000 c th mt thng bo nhu trn s xut hin :
sa cha li ny ban lm nhu sau :
Ban vo Start-Search tm tp tin mang tn l win.ini . Nhn chut phi vo tp tin ny v chon
Properties .
Trong hp thoai WIN Properties ban xa muc kim Read-Only nhn OK .
Tin hnh ci dt lai Office 2000

Phc hi Group Policy
Khi Group Policy ca ban bj su c ban c th dng tp tin .reg mang tn l restoregp.reg d phuc
hi lai Group Policy ca mnh .
M Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
@="Group Policy"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-
0000F87571E3}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,47,00,50,00,\
45,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

Luu tp tin ny lai v dt tn l restoregp.reg

Khi dng lai Task Manager

Khi Task Manager ca ban c li hay bj kha bi ngui qun trj h thng ban c th dng cch
sau d phuc hi lai Task Manager ca mnh .
M Notepad v chp doan code sau vo :

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TaskManager]

Luu tp tin ny lai v dt tn l restoretm.reg

Li khng thy mt s biu tung trn Desktop

Khi ban s dung mt s biu tuong trn menu Desktop , mt s biu tuong tr nn trong sut
hoc ban khng th no thy duoc n .
Sau dy l cch khc phuc , ban vo Control Panel chon Display - Effects
Xa muc kim trong hp Show window contents while dragging . Nhn nt OK .

Khng th kt ni cc my tnh vi nhau trong mang LAN

Khi ban s dung mang LAN trn Windows ban c th khng thy cc my tnh trong mang LAN .
M My Network Places nhn chut phi v chon Properties .
Nhn chut phi vo Local Area Connection v chon Properties . Chon thanh Authentication .
B du kim Enable network access control using IEEE 802.1X v chon OK .

Khng cho s dng chc nng CD Burning trong Windows XP

M Registry Editor ban tm dn kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer

Trong kha Explorer ban tao mt kha con mang tn l NoCDBurning (DWORD Value) v thit
lp n thnh 1 .

Lm cho Registry khng duy tr ch d m rng
Trong Windows XP, mi khi chay Regedit d xem, hay chinh sa thng tin, ban c th phi m
ra rt nhiu kha (bng cch nhn vo du cng du mi kha), v ln sau m lai n vn
trang thi nhu th, lm ban phi mt cng thu gon lai (bng cch nhn vo du tr du mi
kha). i vi nhiu ngui, cng vic ny khng c g kh khn c, nhung nu ban cm thy n
phin toi th sao khng tm cch trj n. lm vic ny, ta phi dng dc d trj dc. Mt ln
na, hy nh sao luu Registry truc khi thay di n.
Nu sau khi thay di, khng c tc dung, c th ban phi truy nhp vi quyn Admin (ban log off,
tai mn hnh logoff, nhn gi hai phm Ctr, Alt v nhn phm Delete hai ln, nhp username v
password Administrator m ban d tao ra lc ci dt vo) d thuc hin vic ny.
Ban vo Start, Run g regedit, tm dn kha sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit
Trong ca s bn phi, tm gi trj l LastKey. Nhn kp vo n, xa ht dng d liu trong muc
Value data. Nhn sang ca s bn tri, click phi vo kha Regedit, chon Permission... dt ch
d Deny cho tt c cc User. Nhn OK d dng ca s Permission. ng ca s Registry, v
m n ra ln na xem sao...
Ci dt font ch mi
Sau khi ci dt xong Win dows, ban s c cc b font co bn ca Windows. Nu mun g ting
bn dja, nhu ngui Vit Nam xi ting Vit, ban phi nap thm cc font mi tuong ng vo h
thng. Qu trnh ny goi l Install New Font.
Ban chun bj sn cc font mi m mnh ci dt vo h thng. M Control Panel, chon muc Fonts
v nhp dp chut ln d.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trn ca s Fonts, ban nhn vo trnh don File v chon muc Install New Font.
Trn ca s Add Font, ban chon thu muc cha cc font mi mun ci dt bng cch chon da
(trong muc Drives) v thu muc (trong muc Folders).
Cc font mi s xut hin trong hp danh sch font (list of fonts). Dng tr chut kt hop vi
nhn gi phm Shift (nu mun chon khi nhiu font lin k) hay phm Ctrl (nu chon cc font ri
rc trong danh sch). Trong trung hop mun ci ht cc font d, ban chon lnh Select All (chon
tt c). Nhn nt OK. Th l xong.
Tuy nhin, Windows 98 v Windows ME, c khi muc Install New Font bj mt tiu (hay m di).
Vy l ht dung ci dt font mi, ngoai tr kiu dng chiu ln vo, bng cch copy cc file
font vo thu muc FONTS trong thu muc WINDOWS. goi ci tay Install New Font tr lai, ban
c th dng tuyt chiu ny:
Trong hp thoai Run, ban g vo hp Open dng lnh: Attrib +S C:\Windows\Fonts v nhn nt
OK.By gi, ban vo th ca s Fonts xem, muc Install New Font s xut hin tr lai cho ban d
dng ci dt cc font mi.
Khng cho chuong trnh khi dng cng Windows
Mun mt chuong trnh no d khng khi dng cng Windows, ban cn vo menu Start - Run.
Trong hp thoai Run, g lnh msconfig trong Open ri bm OK. Trong hp thoai Systems
Configuration Utility, th Startup, b chon chuong trnh tuong ng. Bm OK ri bm Yes d my
tu khi dng lai. Biu tuong ca chuong trnh s khng xut hin trn khay h thng na.
Sa di tr[ s trong bng tnh Excel
Ban bit d, Excel l cng cu gip ta lm vic vi cc danh sch (bng luong, bng dim...). Ban
th hnh dung: sau khi lp xong bng luong du ra d, ta duoc chi dao gi cht rng phi ngay
lp tc tnh thm tin thung bng 10% luong. Nu gi thi quen lm vic trn giy, c th ban
s tnh thm ci khon 10% y cho tng ngui, rj mo sa tng trj s trong mt ct bng tnh.
Tuy khng phi ty xo chi c nhung cng vic y qu thuc nhm chn v d sai lm.
C mt cch nhanh chng d ban cng, tr, nhn, chia hng loat trj s ca bng tnh vi mt
hng s. Trong tnh cnh ca ta, d l hng s 1.1 (tc 110%). Truc ht ban... ht mt hoi di
(cho tinh to), th ra tht manh (d xua ci su buc mnh) ri g 1.1 vo mt trng no d trn
bng tnh (v n Enter, d nhin).
Ban bm-phi vo cha trj s 1.1, chon Copy trn trnh don va xut hin d sao chp trj s y
vo k c dm (clipboard). Sau khi cc cn sa bj di mu, th hin trang thi duoc chon,
ban bm-phi vo mt trong s d ( no cng duoc). Trn trnh don va hin ra, ban chon
Paste Special.
Lp tc ban thy mt hp thoai mang tn Paste Special. Ch phn Operation trn hp thoai,
ban bm vo duyt Multiply ri bm OK. Excel s ly trj s 1.1 trong k c dm, ln luot nhn
vi cc trj s trong nhng duoc chon. Thao tc ny hon thnh trong chp mt v tin luong
ca anh em duoc tng hng loat 10% dng nhu du djnh.
Thay di biu tung trn mn hnh Desktop
Nu lc no do ban cm thy nhng biu tuong (icon) dc trung cho file ca Windows trng qu
dng ght hoc qu xu (v du nhu icon ca file *.wav l hnh ci loa, trng rt rt xu), ban c
th thay di chng bng nhng icon ca ban tu tao hoc icon m ban d c sn trong my bng
cch sau :
Vo My Computer , bm vo Menu View, chon Folder Option..., chon th File Types. Chon loai
file m ban mun sa. (V du dy ti cn chon *.wav) . Bm vo nt Edit ri bm vo Change
Icon... ri chon icon m ban mun chip n thay cho ci hin hu.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

An Active X control on this page is not safe . Your current security settings prohibit
running unsafe controls on this page . As a result this page may not display as itended
Nguyn nhn do ty chon Run Active X controls and plug-ins chua duoc chon .
M Internet Explorer chon Tools - Internet Options chon Security Internet chon Custom Level .
Thay di Run Active X controls and plug-ins thnh Enable hoc Prompt .
Safe Mode trong Windows 2000
Ch d Safe Mode trong Windows 2000 duoc dng d nap t nht s driver v cc djch vu trong
h thng , nh vo chc nng ny ban c th ban pht hin nhng li lm cho h diu hnh
khng khi dng mt cch bnh thung .
Cc ty chon ca Safe Mode bao gm :
- Safe Mode : S Driver v djch vu t nht duoc nap
- Safe Mode with Networking : S Driver v djch vu t nht duoc nap , tuy nhin n h tro trn
mi trung mang
- Enable VGA Mode : Windows s khi dng ch d VGA do d cc driver video khng duoc
nap
- Safe Mode with Command Prompt : Safe Mode duoc khi dng mi trung dng lnh
- Directory Service Restore Mode : uoc dng cho chc nng Domain Controler (DC)
- Last Know Good Configuration : Khi dng cu hnh truc d
- Debug Mode : Chay chuong trnh ng dung g ri thng qua cng COM2
- Enable Boot Logging : Khi dng bnh thung nhung ghi lai cc driver v djch vu duoc nap vo
tp tin ntbtlog.txt trong thu muc Windows
IPCONFIG trong Windows 2000
C php ca IPCONFIG trong Windows 2000 nhu sau :
ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter] [/flushdns | /registerdns | /dispalydns]
Trong d :
/? Hin thj Help
/all : Hin thj dy d thng tin cu hnh
/release : t dja chi IP cho card mang xc djnh
/renew : Thay mi dja chi IP cho card mang
/flushdns : Lm sach vng dm DNS
/registerdns : Lm tuoi tt c DHCP v dng k lai DNS name
/dispalydns : Hin thj ni dung ca b dm phn gii DNS
Nap thm hinh anh ring vo ClipArt
MS Word d cho sn ngui dng cng cu d chn hnh nh vo vn bn d l ClipArt. Th
nhung cng vic cua ban lai yu cu chen nhiu hinh ngoai ClipArt. Nhu vy mi ln chen hinh,
ban phai goi lnh Insert - Picture - From File, ri sau d chi dung dn d tp tin hnh nh cn
chn. Cng vic ny tn rt thi gian nu ban khng nh dung dn hoc tn tp.
Cach tt nht la nn dua tt ca tp tin hinh nh ban hay dung vao lun trong ClipArt va phn loai
theo nhm d d dang su dung. Nhu vy khi cn chen, ta chi thuc hin lnh Insert -> Picture ->
ClipArt sau d chon nhm c cha hnh v chon hnh nh cn chn ht sc nhanh chng, bo
qua giai doan chi duo ng dn va chon tp tin.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nhung hinh anh cua ban c th duo c tao ra t nhng phn mm khc nhau, nu nhu dng
CorelDraw hay AutoCAD thi tt nht nn cho xut ra dang .wmf bo i vi dy la dinh dang chun
dung trong ClipArt ; sau ny , ban c th sa cha hnh nh bng lnh Draw - Ungroup. Con di
vo i Photoshop thi xut ra dang .jpg.
Ban co th luu tt c nhng hnh nh d vo chung mt thu muc hay phn loai ra thnh nhiu
thu muc.
Tao mt tp hnh nh mi ca ban: tao mt tp hnh nh mi , truc tin hy khi dng
Word, goi menu lnh Insert - Picture - ClipArt.
Trong ca s ClipArt, ban bm vo muc New Category, dt tn cho tp hinh mi ca ban trong
hp New Category, bm OK.
ua hinh nh ca ban vo tp hnh : Kich chut vo tn tp hinh ban va tao ra, lc ny tp
hnh ca ban chua c g c , tip tuc kich chut vo nt Import Clips. Cua s Add Clip to Clip
Gallery, ban chi dung dn dn thu muc c cha hnh cn dua vao ClipArt, chon nhng hnh
cn thit, sau do bm Import.
Trong ca s Clip Properties, ban dnh du chon vo muc Mark all clips the same properties,
cui cng bm OK va ngi ch trong giy lt . Th la ban d c mt tp hnh mi trong ClipArt,
sau nay mi khi cn chen hinh, ban khi cn ch dung dn v chon lung tung na .
Chuyn nhanh ni dung vn bn Word sang PowerPoint
Ban dung tinh nng ny v vic soan ni dung vn bn trong PowerPoint khng tin bng soan
trong Word va nht la khi ban d c vn bn duo c soan trong Word nay mun trinh din bng
Power Point.
Truc tin, ban m vn bn trong trong Word, vao menu File - Send to - Microsoft Power Point -
PowerPoint s chay v cho ra cc slide cha ni dung vn bn d . Nhung ... khng phai luc nao
cng don gian nhu vy, di khi ban s thy ni dung cac slide rt ln xn vi PowerPoint nhn ly
toan b ni dung theo dinh dang th (Outline) cua vn ban.
Mun c dinh dang d muc, trong Word phi p dung cc Style Heading. Cu th l Slide 1 ca
PowerPoint s l vng nhp liu (text box) du tin chua doan vn bn (paragraph) nhung trong
Word lai l Heading 1, vung nhp liu duoi chua doan co Heading 2, qua Slide 2 tip tuc nhu
th...
Vi du trn c t (tip theo) ta vn cho l Heading 1 vi mun phn K hoach thi hanh qua mt
slide mo i do phn Chin luoc cu th di , chim ht Slide 2. Lm nhu vy khi qua PowerPoint
khoi phai sua nua.
Trong Word, mun p dung style Heading 1 cho mt doan thi ban d con tr vn bn doan d
bm vao nut Style va chon Heading 1, hoc chi cn go Ctrl+Alt+1.
Vi style Heading 2 cng vy, phim tt l Ctrl+Alt+2. Trung hop ban thy ch ting Vit (do
style Heading 1 va 2 c phng chun ca Windows, nu ban dng Unicode thi khng phai gp
rc ri) ban phi vo menu Format - Style hay menu Format - Style and Formatting - chon hai
Style nay va Modify - Format d lua dung phng ting Vit ma ban dung.
rng moi doan khc khng c style Heading 1 hay Heading 2 du khng duo c gi qua
PowerPoint.
Tao tp tin ghost cho Windows XP chay duc trn cc my tnh c cu hnh khc nhau
Nguyn nhn khin tp tin ghost Windows XP thung my no chay my ny l khi ci
Windows XP trn my bt ky, n du tu dng thit lp thng s cc tp tin cu hnh dng theo
dc trung phn cng ca my d. Khi mang sang my khc, c dc trung phn cng khc, n
khng th chay duoc v khng th qun l duoc phn cng mi v cng khng c kh nng tu
dng thit lp lai cu hnh phn cng nhu Windows 9x.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

khc phuc nguyn nhn ny, chng ta s dng b cng cu System Prepairation Tool di km
theo da ci dt Windows XP d xa b tp tin cu hnh phn cng trong Windows XP truc khi
ghost.
Ban dua da CD ci dt Windows XP vo, tm dn thu muc \SUPPORT\TOOLS. Gii nn ton b
tp tin DEPLOY.CAB vo thu muc C:\SYSPREP (vi C: l da ci dt Windows XP ca ban).
Nu my ban c ci dt WinZip, nhn phi chut vo tp tin DEPLOY.CAB, chon WinZip\ Extract
to -> g vo C:\SYSPREP ri nhn OK.
Chuyn dn thu muc C:\SYSPREP, chay tp tin SETUPMGR.EXE d tao ra tp tin tr li tu
dng cho qu trnh ci dt sau ny. Nhn Next -> chon muc Create a new answer file -> chon
Sysprep install. Chon bn Windows XP ban s dng (Home hay Professional), dnh du vo
Yes, fully automate the installation. By gi chuong trnh s yu cu ban din cc thng tin ging
nhu khi ban ci dt Windows XP. Nhn Next d din cc thng tin.
Ban ch khai bo cc phn bt buc sau dy: muc Customize the Software v Providing the
Product Key (CDKey ca Windows XP) trong th General Setting, muc Computer Name (tn my
tnh) trong th Network Setting.
Khi din xong nhn Next, my s hi ban luu thng tin vo du, ban g vo:
C:\Sysprep\sysprep.inf ri nhn OK. ng ca s chuong trnh dang chay lai.
Ly da CD ci dt Windows XP ra, dua da CD c kh nng boot v DOS thuc v cha chuong
trnh Ghost vo.
Chay tp tin sysprep.exe trong thu muc C:\SYSPREP, nhn OK khi gp thng bo. Ban dnh
du vo muc Mini Setup v PnP (chc nng Plug & Play: tu dng d tm v ci dt phn cng).
Trong phn Shutdown, chon Reboot. Sau d nhn Reseal. My tnh s khi dng lai.
By gi, sau khi my tnh khi dng lai v du nhc DOS. Ban chay chuong trnh Ghost c trn
CD d tao tp tin Ghost Windows XP.
Tp tin Ghost ny c th chay trn moi my tnh c cu hnh khc nhau. Khi bung tp tin Ghost
ny ra v chay Windows XP, n s tu dng chay chuong trnh Mini Setup d xc lp lai cc
thng s v phn cng cho ph hop vi mi my.
bit thm thng tin chi tit, ban c th doc cc tp tin tro gip cha trong tp tin
DEPLOY.CAB nhu: deploy.chm, ref.chm v setupmgr.chm.
Windows khng ch[u Shutdown
Ban kim tra xem BIOS xem c bt chc nng APM (Advanced Power Managenent) hay chua

Vo Control Panel chon Switch to Classic view (nu dang l category view) - Power Options -
Advance - Enable Advanced Power Management Support nhn OK

Kim tra Device Manager xem motherboard/chipset c su c hay khng . Nu cn thit ban c
th update lai n .
Tao mt ti khan ngui dng n
M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Special
Accounts\UserList
M phn bn phi ban tao mt gi trj mang tn l : Tn Ti Khon (Dword Value) v thit lp n
thnh 0
Khi dng lai my tnh .
Cch ny s n tn ti khon mn hnh Welcome Screen , tuy nhin n vn duoc luu tr trong
C:\Documents and Settings\Tn ti khon
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Thu nh tp tin nh trong Microsoft Paint
Vo Start chon Programs - Accessories - Paint. Vo menu File - Open chon tm nh cn gim
kch thuc.
Vo menu Image > Stretch/Skew (hay nhn Ctrl+W). By gi chinh cc thng s th Strech d
thu nh kch thuc ca tm hnh.
Luu : ban nn g thng s vo Horizoltal (ngang) v Vertical (doc) bng nhau, ch khng th
ban s bp mo tm hnh dy!
Sau d vo File - Save d luu tm nh mi thay di kch thuc hay Save As d tao tm nh mi
Phc hi Master Boot Record (MBR) cho Windows XP
- Khi dng t da khi dng ca DOS/Windows
- Nhp dng lnh: A:/> fdisk /mbr - Enter
- Ly da khi dng ra v khi dng lai my vo Windows bnh thung.
Cch thay di menu Start v Taskbar trong Windows 9x
- Nhp chut phi trn Taskbar /Properties/ Advanced cho ta cc ng dung sau:
- Remove: loai b chuong trnh trn thanh Start, mt khi chon biu tuong chuong trnh cn xa,
nhp Remove d b biu tuong khi hp thoai Start.
- Bn dui Advanced l Start menu and Taskbar (c 12 chon). 10 du tin l kim sot xc
lp ca Start menu. Hai cui l xc lp ca Taskbar.
- Display Favorites: ny s dt thu muc Favorites vo phn muc gia menu Start.
- Display Logoff: lnh Logoff duoc chn vo dui cng ca menu Start , cho php chuyn di
cc profile (b luu tr hin trang) ngui dng v khng cn khi dng lai my tnh.
- Display Run: chn lnh Run vo menu Start.
- Enable Dragging and Dropping: ny c th ko biu tuong ln cao nht ca Start, dy l
phuong php tao shortcut nhanh hon khi s dung cc chc nng thuc Start trn Advanced.
- Expand: c nm Expand du bin cc khon muc lit k thnh menu con ca Start. Nhu
Expand Control Panel s chuyn di ca s Control Panel thnh menu con ca Setting, nm
khon muc duoc m rng gm: Control Panel, My Documents, My Pictures, Dial-Up Networking
v Printers.
- Scroll Programs: ny hu dung khi ci nhiu chuong trnh vo h thng ca menu Programs.
Mi tn s xut hin du hoc cui menu Programs, menu s cun d hin thj cc chuong trnh
cn lai nu ban r chut ln mi tn.
- Display shortcut menu on right-click: c th hin thj menu tt khi nhp nt phi chut vo thanh
tc vu hoc nt trn thanh tc vu.
- Enable moving and resizing: c th ko thanh tc vu qua bt ky canh no trong ba canh cn lai
ca mn hnh. Ngoi ra, c th thay di kch thuc bng cch ko thanh tc vu hung v pha
mp mn hnh d cho kch thuc n nh hon, hoc ko n li ra xa d thanh ny ln hon
Tao thu mc (Folder) mt cch nhanh chng
Bnh thung, trong Windows Explorer, mun tao thu muc mi, ban phi nhn chut phi vo
vng trng ri chon New - Folder trong menu shortcut (hay vo menu File/ New/ Folder). vic
tao thu muc mi nhanh hon, trong chuong trnh Windows Explorer, vo menu Tools/ Folder
Options - chon th File Types - chon Folder - nhn nt Advanced.
Trong ca s Edit File Type hin ra, nhn nt New - ca s New Action, nhp NewFolder vo
Action - trong Application used to perform action, nhp :

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

c:\windows\system32\cmd.exe /c MD %1\ NewFolder (di vi Windows XP)
hoc:
c:\winnt\system32\cmd.exe /c MD %1\ NewFolder (di vi Windows 2000)

Nhp xong, nhn nt OK - nhn OK trn tt c cc ca s cn lai cho dn khi thot khi Folder
Options. T by gi, khi ban nhp chut phi ln thu muc bt ky, ban s thy xut hin thm mt
muc mi l NewFolder, nhn vo d s tao thu muc mi nm trong thu muc ban chon v c tn
l NewFolder.
Loai b chc nng File Optimizer ca MS OFFICE 2000
Khi ban ci dt xong b MS Office 2000, hp thoai File Optimizer s xut hin nhng ln khi
dng sau. Chc nng chnh ca cng cu ny l t chc v sp xp lai cc tp tin c lin quan
dn b MS Office d c th khi dng cc ng dung ca n nhanh hon. Tuy nhin, chc nng
ny thung gy treo my hoc mt thi gian m khng c cch no lm cho n dng lai duoc.
Ban c th loai b chc nng ny vnh vin bng cch chinh sa trong Registry, nhung mt thi
gian v nguy him. Ban c th x n mt cch an ton hon bng cch : khi hp thoai File
Optimizer xut hin, hy nhanh tay nhp chut b du chon muc Run checks in the Future v
nhn ngay vo nt Cancel (ban chi c bn giy d lm vic ny thi dy).
Bo v cng thc trong Microsoft Excel
Mt bng tnh Excel thng thung c hai phn: d liu th l s liu thuc t v phn cng thc
d tnh ton. Cng thc d tnh ton di khi kh phc tap v di hi nhiu cng sc, cn d liu
th th c th ai nhp cng duoc. Do d, vn d s khng cn don gin nu trong bng tnh c
ch ta mun bo v m c ch lai khng.
Cch lm ca ti trong vic bo v cng thc l c d cc bj locked theo mc djnh, khng cn
phi thay di g. Nhung khi ngui dng thay di (k c vic xa) cc c cng thc (bt du
bng du = ) th vic kha s thuc hin (ging nhu vo menu Tools -> Protect Sheet).
Cn khi ngui dng thay di khng phi l cng thc th vic thay di s duoc chp nhn
(tuong duong vi vic chon Tools\Unprotect Sheet)
Vo menu Tools - Macro - Visual Basic Editor
Ca s soan tho Visual Basic hin ra, khung bn tri l Project Explore (nu chua thy th chon
menu View - Project Explorer). Nhp kp chut vo This WorkBook, g vo khung soan tho bn
phi doan m
Private Sub
Workbook_SheetSelectionChange
(ByVal Sh As Object, ByVal
Target As Range)
Dim rng As Range
For Each rng In Target.Cells
If rng.HasFormula Then
ActiveSheet.Protect
Exit Sub
Else
ActiveSheet.Unprotect
End If
Next rng
End Sub

ng ca s Visual Basic Editor, luu v thot khi Excel. K t dy, cc cng thc s duoc bo
v.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- Mt s d liu d bn cht khng l cng thc nhung ban mun n khng bj thay di th c th
nhp nhu dui dang cng thc vi du bng d c th duoc bo v lun, chng han =290.000
thay v l mt con s 290.000

- Ngui dng c th ty my chon Tools\Unprotect Sheet d sa di, v vy cn dt thm mt
khu trong doan m trn:

cu lnh ActiveSheet.Protect ta vit thnh (gi s mt khu l 123456):
ActiveSheet.Protect(123456)
V do d cu lnh ActiveSheet.Unprotect phi sa lai l: ActiveSheet.Unprotect(123456)
- Nu cn thn hon, phng ngui dng vo Visual Basic Editor d dm mt khu (gi s tn
book ca ban l bangtinh) th m ca s Visual Basic Editor - khung Project Explorer, nhp phi
vo VBAProject(bangtinh.xls) - Properties - th Protection, chon Lock project for viewing - g mt
khu - luu v thot khi Excel.
Chia s my in trong Windows XP
C th vo mt ngy dep tri no d tai noi lm vic, ban duoc trao quyn qun l mt ci my
in. Ngui ta kh n bung my in dn ch ban ngi v ni n vi my tnh ca ban. Nu my tnh
ca ban dang chay Windows XP th vic ci dt my in cuc ky don gin: ban khng phi lm g
c, Windows XP tu dng nhn bit my in mi v hin thj thanh tc vu thng bo ngn gon
Found New Hardware km theo tn ca my in. T lc d, ban c th thoi mi in ra giy trn
my in mi bng nhng cng cu quen thuc: Word, Excel...
C diu dng quan tm, t y ban s phi chju p luc: cho php dng nghip dng my in y
thng qua mang cuc b (printer sharing). V cng t y, ban s phi chju ting n my in v
thung xuyn git mnh v bt ng my in bj ai d cho chay. Nhung bit lm sao hon khi sp d
giao n cho ban.
Chia s my in
se (share) ci my in ca no t trn tri rt xung y cho dng nghip, ban phi vo thu
muc Printers and Faxes. Cu th, ban lm nhu sau:
Bm nt Start, chon Control Panel. Trong ca s Control Panel, ban m Printers and Other
Hardware ri m Printers and Faxes.
Trong ca s Printers and Faxes, ban bm-phi vo biu tuong my in v chon Sharing trn
trnh don va hin ra.
Trong hp thoai Properties, ban chon th Sharing, chon Share this printer v dt tn cho my in
trong Share name. Tn my in do ban dt s gip moi ngui trong mang hiu ngay my in d
thuc loai g, c uu dim g (chng han, my in mu hay den trng). Nu thuc tnh... khng
mun ngui ta dng my in, ban c th dt tn chi d tht goi hnh goi cm dai khi nhu May
in LaserJet 6L ca rich ca tang (chuyn ny ni nh thi nghen!).
Xong xui, ban bm OK.
Cn ni thm rng nu trong mang cuc b ca ban vn cn nhng my tnh chay Windows
95/98/ME, Windows NT 4.0 hoc Windows 2000, ban phi ci dt b sung cc trnh diu khin
my in (printer driver) thch hop th ngui ta mi dng duoc my in ca ban. Mun vy, trn
hp thoai Properties ng vi my in dang xt, sau khi dt tn Share name, ban hy... khoan bm
OK m chju kh chon Additional Drivers. Trn hp thoai Additional Drivers, ban chon trnh diu
khin my in cn thit ri bm OK. Ban s duoc yu cu dua da Support trong b da Windows
XP vo CD.
Ci dt my in duoc chia s
ci dt my in no d d duoc chia s, ban thuc hin cc buc nhu sau:
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Vo thu muc Printers and Faxes. Ngha l phi bm nt Start, chon Control Panel, chon Printers
and Other Hardware ri chon Printers and Faxes.
Trong ca s Printers and Faxes, ban chon Add a printer trong danh sch Printers tasks. Hp
thoai Add Printer Wizard s hin ra ngay.
Bm vo Next d b qua trang du (Welcome to the Add Printer Wizard) ca hp thoai Add
Printer Wizard.
Trn trang tip theo (Local or Network Printer), ban chon A network printer, or a printer attached
to another computer ri bm Next.
Trn trang Specify a Printer, ban c th chon Browse for a printer v bm Next d truy tm my in
duoc chia s trn mang. Thng thung, ban bit r tn ca my in duoc chia s v tn ca my
tnh ni truc tip vi my in d. (Qu d, ban chi vic di ngay dn ch ngi ca kh ch ca
my in v cui tht... d thuong, chc chn ban s duoc chi dn tn tnh. D th no cng phi
ni vi ngui ta mt ting truc khi dng my in.) Th th ban chon Connect to this printer, g
vo Name bn dui theo dang thc nhu sau: \\TnMyTnh\TnMyInuocChiaS ri bm
Next.
Trn trang Default Printer, ban chon Yes nu mun my in cha tr thnh my in mc djnh ca
mnh. Ban c th chon No nu c my in ring (ni truc tip vi my tnh ca ban) v chi mun
nh v ngui ta khi tht cn thit (d trong d duc ao nh vn hon). Xong, ban lai bm Next.
Trn trang cui cng Completing the Add Printer Wizard, ban chi vic bm Finish l xong.
T d, my in m ban mong mi s xut hin trong ca s Printers and Faxes mt cch dng
hong, bn canh my in ring ca ban (nu c). Ban hy kim tra ngay xem c phi nhu vy
khng.
S dng thanh cng c Word Count
Khi mun thng k xem vn bn ca mnh d di bao nhiu k tu, nu nh v thanh cng cu
Word Count, ban s mt t thi gian hon thay v phi ngi dm tng ch.
m n, ban vo menu View - Toolbars - Word Count hoc vo menu Tools - Word Count -
nhn nt Show Toolbar
Ban chi vic nhn nt Recount l moi thng tin mong mun s hin ra. Trong trung hop mun
thng k thng tin ca doan vn bn th truc khi nhn Recount, ban cn dnh du doan vn
bn d truc.
Thm v thay di menu ng cnh (context menu) ca File, Thu mc v Drive
Menu ng cnh (context menu) l ci g nhi? , chnh l ci menu ban thy khi nhn chut phi
y m. th dng l menu dy, nhung sao goi l ng cnh ch? V ty vo tng di tuong ban
dang tr vo s c mt menu tuong ng vi n. Ngha l vi cc di tuong khc nhau th menu
ny s khc nhau.
Ty chon in dm Play s l muc chon ngm djnh khi ban nhy dp chut tri. Cc muc khc
nhu Eject, AutoPlay chi c vi da CD m thi. Mt s chuong trnh nhu ACDSee, Winzip,
Winrar... c th thm cc muc chon vo menu ng cnh. Vy chng ta c th lm diu d duoc
khng vy? Tt nhin l duoc. Sau dy ti xin hung dn cch thm mt muc vo context menu
ca da cng.
Trong qu trnh hoat dng, cc da Windows s bj phn mnh (fragment), v ngy cng chay
chm di v nguyn nhn ny. V th di hi ta phi thuc hin Defragment (gii phn mnh).
don gin qu trnh, ta thm mt muc tn l Defrag this vo context menu ca cc da cng
nhu sau:
M NotePad, nhp vo doan m bn dui ri luu lai vi tn AddDefItem.inf:
[version]
signature=$CHICAGO$
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[DefaultInstall]
AddReg=AddMe [AddMe]
HKCR, Drive\Shell\Defragthis\command,,,DEFRAG.EXE %1"

Sau d nhn chut phi ln tp tin AddDefItem.inf v chon Install d nap vo Registry. Th l
xong!
Nhung nu mt hm no d bun bun mun g b muc Defrag this th lm th no? Hy m
Registry bng cch vo menu Start -> Run, g lnh regedit v Enter -> dn kha:
HKEY-CLASSES-ROOT\Drive\shell
Nhn vo menu con ca kha shell ban s thy ch em Defrag this - nhn phm Del - Yes d
xa n di. n dy chc l ban nm duoc tt c ri ch, khng cn phi s dung file Inf cng
duoc. By gi, ban lai mun thm muc chon vo context menu ca Thu muc (thu muc) h? OK,
hy vo Registry -> tm dn kha:
HKEY-CLASSES-ROOT\Thu muc\shell
Cn di vi File (tp tin) ban tm kha:
HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Classes\*
Sau d, tao kha con Shell (bng cch vo menu Edit - New - Key), trong kha Shell va tao
lai tao thm kha Echips Word Pad, tip tuc tao kha command trong VNEchip Word Pad -
nhp chut vo kha command, nhn qua khung bn phi s thy gi trj Default -> nhp kp
chut vo gi trj Default, nhp vo ni dung:
dung-dn-dn-Word-pad %1 (%1 ngha l tn tp tin hin hnh), v du: C:\Program
Files\Wordpad.exe %1
Change Case (chuyn di ch HOA - thung) nhanh hon trong MS Word
Khi mun chuyn mt doan vn bn t ch hoa sang thung hoc nguoc lai, thng thung ban
s phi vo menu Format - Change Case - chon kiu m mnh mun djnh dang.
Nhung c mt cch nhanh hon d lm vic ny. l chi cn nhn t hop phm Ctrl + F3 cho
dn khi nhn duoc doan vn bn va .
Cng lm vic vi "tay tr l vn phng" MS Office Assistant
MS Office Assistant c nhim vu chnh l gii quyt tt c cc yu cu vung mc khi ban lm
vic vi b MS Office (tr li truc tip cho ban bng ngn ng ting Anh m khng cn ti mt
chuyn gia no ht), v dua ra tht nhiu ty chon cho ban lua chon. Tht tuyt vi phi khng?
goi MS Office Assistant, ban vo menu Help, chon Show the Office Assistant hoc nhn F1.
Trong trung hop khi ci dt, ban chua tuyn m tay tro l ny, mt hp thoai s xut hin bo
l chua ci dt the Office Assistant, ban c mun ci dt chc nng ny khng? Chi vic dng
l chuong trnh s tu dng ci dt cho ban.
MS Office Assistant xut hin cho ban vi mt dung mao hoi bj ng, mc djnh l mt g kep
giy. nh gip d, ban chi vic nhp chut tri vo g, mt hp vn bn dep hin ra d ban
nhp ni dung cn nh (v du nhu: I want to protect my documents, I want... Chng ta c th nh
bt c vic g, nhung nn bt du bng I want... d g d dng vui lng m cm thng) ri nhn
Enter hoc nhp Search. Sau khi duoc nh v, tay tro l by ra tht nhiu ty chon m ban c
th chon lua cho ph hop nht vi yu cu cng vic ca mnh (ban cng c th xem nhiu ty
chon hon na vi See more... v quay lai vi See previous).
Ti dy, chc ban d cm thy phn no sc manh phi thung ca tay tro l v hy t t lm
theo hung dn trn mn hnh nhm gii quyt cng vic duoc tt nht. dng hp vn bn,
ban cng chi vic nhp chut vo g ln na.
MS Office Assistant lun lun di mi, lun lun tuoi tr, ban chi vic nhp phi chut vo v
chon Choose Assistant. Ri d, ban c th lua chon tro l ca mnh, kiu cch, trang thi vi cc
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

nt Next v Back (nn th sn da MS Office khi duoc yu cu). V ban cng c th tinh chinh
cc ty chon bng cch nhp phi chut vo v chon Options.
yu cu tay tro l nhy ma cho mnh bt stress trong cng vic, ban chi vic nhp phi
chut vo v chon Animate! Ti dy, chc ban s cm thy cng vic tr nn d chju hon! V
nu mun di chuyn MS Office Assistant dn bt ky noi no trn mn hnh, ban chi vic nhp gi
tri chut v ko di. Cn nhu cm thy g hoi bj tha th ban chi vic nhp phi chut vo v
chon Hide, g t t duoc bin di vi li cho bye bye.
Tao mu vn bn (Template) c th xem truc (Preview) duc trong MS Word
Truc ht hy bt du bng mt vn bn trng, sa soan v chinh trang cho tht tuyt theo
ban (thm hnh nh, vi cu g g d...) d lm mu m. Khi luu lai template ny, ban s chng
th no thy truc duoc (preview) hnh th ca n khi ln sau chon lai.
c th xem truc (preview) duoc, ban lm nhu sau: vo menu File - Properties - trong th
Summary, dnh du muc chon Save Preview Picture - OK - menu File - Save As - trong danh
sch th xung Save as type, chon Document Templace (*.dot) -> dt tn cho mu vn bn vo
File name - nhn nt Save. Nhu vy, khi ban m lai cc mu c sn th trong Preview s xut
hin nh cho ban xem truc mu m mnh s tao.
Safe Mode gip ban "an ton trn xa l"
Mt ngy khng dep tri no d, bng nhin chic PC quen thuc ca ban khng th khi dng
bnh thung duoc! Chc chn l c su c g ri dy! V Microsoft cng d du kin su c ny,
nn trang bj cho Windows ch d an ton Safe Mode.
Vi Safe Mode, my ca ban khng phi khi dng d lm vic vi Windows nhu thng thung,
m chi nap nhng tp tin cn bn nht, nhng driver thit yu nht (theo mc djnh ca Windows)
nhu trnh diu khin mn hnh, bn phm, chut, thit bj luu tr. D nhin, ban s khng dng
duoc CD-ROM, my in, hay c th khng kt ni vo mang duoc... Sau khi d khi dng my
vo ch d Safe Mode, ban c th t dy gii quyt cc su c.
my khi dng vi ch d Safe Mode, khi my ti khi dng, ban n gi phm Ctrl cho dn
khi Microsoft Startup menu xut hin (mt s my th thay v phm Ctrl, ban phi dng phm F8).
i vi my ci dt nhiu h diu hnh (c WinXP), khi thy xut hin dng ch Please select
the operating system to start (lm on chon h diu hnh d bt du) th n phm F8.
Tip tuc s dung phm mi tn d di chuyn khung sng dn ty chon Safe Mode thch hop. Ban
c th chon Safe Mode d lm vic vi giao din d hoa hoc Safe Mode with command
prompt d lm vic vi giao din dng lnh ca DOS. Ban cng c th chon Last Known Good
Configuration d s dung cc thng tin trong Registry duoc luu lai ln tt my gn nht.
Khi d vo ch d Safe Mode, ban c th tm ra cc nguyn nhn lm cho my bj truc trc, v du
nhu vic thit dt phn cng, kt ni mang, mi ci dt thm driver, ci dt thm phn mm,
trnh tin ch mi...
tm ra nguyn nhn, ban c th x l hoc phuc hi h thng d dng hon bng cch diu
chinh, g b cc nguyn nhn gy li, xem xt phn cng theo thng bo ca Windows...
Nu dng WinXP, ban cn duoc h tro chc nng Safe mode with Networking (cho php kt ni
vo mang).
Truy nhp nhanh cc Folder
Nu d chn ngy ci chuyn phi nhp kp chut vo biu tuong d m folder hay chay
chuong trnh, ban hy thuc hin nhng buc sau d c th thao tc chi vi mt c bm chut.
Vo Control Panel, chon muc Folder Options (nu ban dang s dung Windows XP, hy chon
Switch to Class View ri vo Folder Options). Ca s Folder Options xut hin, ban chon nhu
sau:
Trong muc Click items as follows, dnh du chon vo Single-click to open an item (point to
select).
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nu ban khng thch tn ca folder hay biu tuong c du gach dui, hy chon Underline icon
titles only when I pont at them. Nguoc lai th chon Underline icon titles consistent with my
browse.
Nu ban mun tr v bnh thung (nhp kp nhu c) th chon lai Double-click to open an item
(single-click to select). Cui cng nhn OK.
Ci ting Vit cho Windows XP
Ban cm thy buc mnh v Windows XP ca mnh ch c mt t ting Vit no, ton ting Anh
khng h! Vy sao ban khng lm cho Windows xut hin vi ba t ting Vit cho n thm dm
d bn sc dn tc nhi ? , t nht th cng phi cho ci dng h thung truc trong gc dui
mn hnh c ting Vit cho n oai.
Truc tin ban phi c da ci dt Windows XP trong CD-ROM.Vo Control Panel > Region
and language > chon th Languages ri chon tip Install files for complex script and right-to-left
languages.
Sau khi ci dt, ban cn phi khi dng lai Windows, ri vo lai Control Panel > Region and
language > chon th Regional Option > chon Vietnamese trong muc Select an item to match... v
muc Location.
V by gi ngy thng trong Windows ca ban d c ting Vit v k hiu chi bui chiu l CH,
bui sng l SA. chua!
Nhng Font vo bi soan Power Point
M bi soan chon File - Save As trn thanh Toolbar chon Tools - Save Options trong phn Font
options for current document only dnh du chon muc Embed TrueType Fonts , sau d ban c
tip hai lua chon :
- Embed characters in use only (best for reducing file size) : chon ch d ny nu chi mun s
dung bi soan chi d trnh din my khc
- Embed all characters (best for editing by others) : chon ch d ny th dung luong tp tin s ln
hon nhung rt thun tin cho vic chinh sa my khc .
Nhn OK .
Chuyn file trnh din Power Point thnh trang Web vi Power Point XP
Vo File chon Save as Web Page . Hp thoai Save As xut hin , dt tn cho file xut ra trong
khung File Name , bm nt Change Title d dt tiu d cho trang web . cc hiu ng ca
Power Point hoat dng trn trang web , m menu Tools chon Web options . Trong hp thoai Web
options chon bng General chon muc Show slide animation while browsing bm OK . Sau d
bm Save d luu lai trang web .
Nu ti liu Power Point ca ban c nhiu hiu ng ni tip nhau v ban mun rng chng tu
dng chuyn thnh trang web , khi chon Slide Transition , phn Advance slide ban hy chon
Automatically after thay v On mouse click .
Chuyn d[nh dang thng/ngy thnh ngy/thng trong Word
Do cch ghi ngy ca ngui nuc ngoi khc vi chng ta , nn doc cc vn bn c ngy thng
nm ca ngui nuc ngoi ban c th d bj ln ln . Ban c th chuyn tt c ngy-thng-nm
trong vn bn t dang mm/dd/yy thnh dd/mm/yy cho d doc hon .
Vo menu Edit - Replace . Nhp vo th Replace . Trong phn ny ban din vo cc gi trj sau :
Find what : ([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})
Replace with : \2/\1/\3
nh du chon muc Use wildcards . Sau d nhn nt Replace All l xong .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cc cch tt (disable) Windows XP SP2 Firewall
Tuy Firewall ca Windows XP SP2 l mt b sung rt tt nhung d vuot qua n lai hon ton
don gin. Dui dy l mt s cch vuot Firewall m theo ti ngh cc ng dung dc hai
(malware) s p dung trong tuong lai :
Noi luu thng tin cc ng dung duoc php vuot Firewall :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\Firewall
Policy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List
Noi luu thng tin cc cng (port) duoc php truyn d liu qua Firewall
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\Firewall
Policy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List
Cu lnh don gin d tt Firewall
net stop "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
Khi dng cc chuong trnh Office trong ch d Safe Mode
Nu ban gp truc trc no d khi khi dng cc chuong trnh Office (Word, Excel...) chng han
nhu cc trnh h tro hoc m rng khng chay, hay mt tp tin khun mu no d bj li... th
khoan ngh dn vic ci dt lai ton b Office m hy th sa cha theo cch sau.
Ban khi dng chuong trnh Office bj li trong ch d Safe Mode (an ton) bng cch nhn gi
phm Ctrl v dng thi bm chay chuong trnh d (hoc thm dui /safe khi chay t dng lnh).
Mt thng bo hi ban c mun khi dng Word Safe mode hin ra v ban chon Yes (nu
chon No s chay nhu bnh thung).
ch d Safe Mode, chuong trnh s c gng sa cc li hin c, thng bo cho ban bit
nhng phn no bj li v yu cu ban khng cho chng chay.
Hp thoai Disabled Items hin ra, cha danh sch cc muc bj li (ban cng c th tu vo hp
thoai ny bng cch chon menu Help \ About... ca chuong trnh dang chay, bm nt Disabled
Items).
Sau khi sa xong, ban c th cho php cc muc trong danh sch chay lai bng cch chon n v
bm Enable hoc bm Close d dng hp lai. Nu ln sau chay lai chuong trnh Office m vn bj
li th ti lc d ban c th ci lai phn bj li cng chua mun.
Tao macro sa li tha khong trng trong Word
u tin, ban cn nm qua quy tc g du trong vn bn: cc du chm (.) hay du phy (,) phi
lun lun nm lin sau k tu (khng c khong trng pha truc) v tip theo l mt khong trng
ri mi ti k tu k tip. Nu ban khng mun tm v xa cc khong trng tha mt cch th
cng, va tn thi gian, di khi lai cn thiu st... ban c th tao mt macro d Word tu dng
thuc hin cng vic gip ban.
Khi dng Word, vo menu Tools\ Macro\ Record New Macro. Lc ny hp thoai Record Macro
hin ra, ban g tudongkiemtra vo Macro name, cc tuy chon khc d mc djnh. Sau d nhp
OK.
Trn mn hnh Word xut hin thm thanh cng cu Stop Recording phuc vu cho vic thu Macro.
Con tr chut ca ban s km theo mt cun bng. Ban nhp chut vo menu Edit\ Replace.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong hp thoai Find and Replace ban g cc k tu tm kim vo Find what v k tu thay th
vo Replace with. V du dy ti g vo Find what l khong trng v du chm ( .), Replace
with l du chm (.).
Sau d nhp Replace All d tm v thay th trong ton b vn bn. Thuc hin tuong tu cho cc
du cn lai nhu du khong trng v du phy ( ,) s thay bng du phy (,), du khong trng
v du chm than ( !) s thay bng du chm than (!)...Nhp Stop Recording trn thanh cng cu.
Vo menu Tools\ Customize. Hp thoai Customize xut hin, ban nhp tip vo Keyboard. Trong
khung Categories ban chon Macros, khung Macros bn canh ban chon muc tudongkiemtra.
muc Press new shortcut key, ban g phm nng d nh vo ny, v du nhu Ctrl+Alt+B. Sau d
ban nhp Assign.T nay tr v sau mi khi cn xa di cc khong trng tha trong vn bn, ban
chi cn g phm nng Ctrl+Alt+B l xong, tht nhanh chng.
Chn nhng ni dung c cng kiu d[nh dang
Nu ban cn chon nhng doan ni dung c cng mt kiu djnh dang nm ri rc trn ti liu th
nhanh nht l thuc hin theo cch sau:
Chon mt doan ni dung c kiu djnh dang cn lm vic ri bm chut phi ln d v chon muc
Select Text with Similar Formatting trong menu ng cnh.
Tao ch thch t cho MS Word
tao ch thch cho t cui trang, ban dng chut chon t cn ch thch ri vo menu Insert >
Reference - Footnote.
Hp thoai Footnote and Endnote xut hin. C cc vj tr d dt ch thch nhu sau:
- Footnotes: chon muc Bottom of page trong danh sch nu mun dt ch thch cui mi trang.
Nu ban chon muc Below text th ch thch s duoc chn ngay dui dng cui cng ca mi
trang.
- Endnotes: chon muc End of document d dt ch thch cui ti liu. Nu chon End of session
th Word s dt ch thch cui mi session ca trang.
K tip, ban chon kiu d dnh du t cn ch thch l s muc Number format hay k tu dc
bit no d muc Custom mark. Nhp s bt du cho dy s th tu tao ch thch Start at.
Chon kiu tao s th tu cho ch thch trong muc Numbering l Continuous d dnh s lin tuc
trong ti liu; chon Restart each session d bt du lai s th tu sau mi session hoc chon
Restart each page d bt du lai s th tu sau mi trang. Bm Apply v bm Insert d nhp ch
thch.
Tao cc link trn trang web khng c dung gach dui
Thng thung khi ban tao cc link (lin kt) trn trang Web th n s c mt dung gach pha
dui link d, nu nhu ban mun trang Web ca mnh dep hon th ban c th loai b cc dung
gach dui ny vi mt doan m don gin. Ban lm nhu sau:
Loai b dung gach dui trn mt link xc djnh no d:
Ban chi cn thm doan m: STYLE="text-decoration: none" vo th Link <a href> mun loai b
dung gach dui. V du:
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

<a href="http://www.vnechip.com/" STYLE="text-decoration: none">
VNECHIP-Where People Go To Know
</a>
Loai b dung gach dui tt c cc link trn trang Web:
loai b dung gach dui tt c cc link trn trang Web th ban dua doan m sau vo gia
hai th <head> v </head>:
<style>
<!--
a {text-decoration: none}
-->
</style>
Tao tp tranh t mu bng Word
Tr choi t mu c th tp cho tr tnh kho lo v mt tr tung tuong phong ph. Clip Art l
mt kho hnh nh v cng phong ph ca Word, nu kt hop thm mt s k thut khc, ban c
th tu ch bin mt tp nh t mu cho tr theo thch ca mnh.
- u tin, ban vo menu Insert Picture - Clip Art d chn mt hnh nh t Clip Art. Sau d bm
chut phi vo hnh, chon Format Picture. Tai th Layout, chon Wrapping style l Square.
- By gi, muc tiu ca chng ta l lm cho hnh nh va chn tr nn khng mu (chi c mu
ca dung vin). ty mu, ban lm nhu sau:
Nhp chut phi vo hnh v chon Grouping - Ungroup. Nhp Yes khi bng thng bo hin ra.
Chon Format - AutoShape. th Colors and Lines, ban chon Fill Color (mu nn) l No Fill, v
Line Color (mu ca dung vin) ty .
- V mt s hnh c nt v rum r, nn ban c th design lai hnh bng cch chon nhng phn
khng thch hop v nhn Delete d xo di.
- Cui cng, ban nhp chut phi vo hnh mt ln na, chon Grouping > Regroup d kt dnh
cc di tuong ca hnh tao thnh mt khi duy nht.
- Ban c th kt hop nhiu hnh nh khc nhau d c mt bc tranh sinh dng. Vic cui cng
ca ban l in ra v dng thnh mt tp tranh t mu.
La chn theo thi quen thanh cng c Windows Explorer
Kch phi chut trn thanh cng cu Windows Explore, chon Customize, danh sch Available
Toolsbar Buttons l nhng cng cu c th duoc hin thj, cn danh sch Current toolbar buttons
l nhng cng cu d duoc lua chon.
Nu mun chon cng cu no duoc hin thj trn thanh cng cu, ban chi vic kch chon trong
Available Toolsbar Buttons v bm nt Add. Mun b bt cng cu ban nhp chon trong Current
toolbar buttons v bm Remove. Trong trung hop mun c du cch gia cc nhm cng cu
th chon Separator.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Mun di chuyn cc nt cng cu, ban nhp chon trong Current toolbar buttons v bm Move Up
d di chuyn ln trn, Move Down d xung dui.
cho nt cng cu duoc hin thj cng vi dng tn ca n, trong muc Text Option ban chon
Show Text Labels.
Cu hnh cho phm Capslock , Numlock v Scroll Lock
Nu ban mun cu hnh tnh trang ban du cho tt c cc nt Caps Lock, Num Lock v Scroll
Lock khi khi dng my th hy truy cp vo Registry v tm dn nhnh
HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard. M chui InitialKeyboardIndicators, ri thay
di gi trj thnh cc con s dui dy theo mun ca ban, sau d Log Off hay khi dng lai d
thy hiu luc:
0: C 3 phm du tt.
1: M phm Caps Lock.
2: M phm Num Lock.
3: M phm Caps Lock v Num Lock.
4: M phm Scroll Lock.
5: M phm Caps Lock v Scroll Lock.
6: M phm Num Lock v Scroll Lock.
7: C ba phm Caps Lock, Num Lock, v Scroll Lock du m.
Li bo mt - Vut qua Firewall ca Windows XP SP2
Windows XP SP2 duoc tch hop nhiu ci tin d bo v h thng chng lai nhng phn mm
dc hai v cc dang xm nhp khc. Mt trong nhng tng bo v d l tung la (firewall)
Windows XP SP2 vi kh nng cho php ngui dng quyt djnh ng dung no duoc truyn
thng tin. Microsoft tin rng h thng ny c th chng lai mi de doa t Trojan. Nhung nhng g
m Microsoft ni l khng chnh xc v trn thuc t cc m thi hnh (executing code) cuc b lai
rt d dng vuot qua tung la ny.
Chuong trnh sessmgr.exe (ti tai http://www.echip.com.vn) l bng chng chng minh cch
Trojan c th kt ni duoc vi cng giao tip (port) v my tnh chp nhn kt ni. kim tra
tung la c bj vuot hay khng, ban dng telnet kt ni dn cng 333 ca my tnh ni mang d
chay sessmgr.exe.
Nguyn nhn ca vn d ny l khi xy dung SP2, Microsoft d s dung lai mt luong ln m
ngun c cha li t Windows XP v Windows 2003, trong d c rt nhiu m ca Windows
2000. Mt trong nhng cch Microsoft c gng lm l thm mt lp (extra layer) vo tin trnh ra
quyt djnh x l khi ngui dng v tnh kch hoat phn mm dc hai.
Ngui ta thung xem tung la ca SP2 nhu mt su b sung rt hiu qu cho vic bo v
Windows, nhung n vn cn nhiu khuyt dim khi p dung trong thuc t. Cch m tung la
ny gi vng an ninh cho h thng l loc giao thc v cng. V du ta c khi cng (block port):
135, 137, 139, 445,... v ban mun n duoc bo v chng lai Sasser v Blaster.
Firewall lm rt tt vic kha cng chng nhung sai lm ch dy chnh l cc cng chia s file
ca h thng mang cuc b. V vy bt buc ban phi m cc cng ny khi cn chia s file, diu
d cng c ngha l ban d tr lai m rng dung cho vic xm nhp ca virus.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cch khc phuc:
Trong khi ch doi Microsoft dua ra bn v li (patch), ban cn phi tu bo v chnh mnh bng
cch luu mt s vn d sau:
- Khng cho php thuc thi chuong trnh nhn qua e-mail hoc telnet m khng xc thuc duoc
ngun gc.
- Cc chuong trnh qut virus s khng th nhn ra duoc nhng chuong trnh m cng nhu
sessmgr.exe nn dng qu tin tung vo chng.
Con tr chut lun gia trang khi m mt vn bn mi
Vo menu File - Page Setup chon th Layout . Tai muc Vertical Alignment , ban lua chon gi trj
Top thay v d gi trj Center .
Sau d nhn nt Default , nhn Yes d sau ny khi m mt ti liu mi , con tr chut s mc
djnh nm du trang thay v gia trang nhu truc .
Chay nhiu lnh t dng trong Command Prompt ca Windows
Thng thung , khi s dung cc dng lnh trong Command Prompt (CMD) , ban phi ch lnh
ny thuc hin xong ri mi tip tuc chay dng lnh khc , di khi ban phi ch lu . S nhanh
hon nu ban thm k tu "&" vo gia mi dng lnh .
Windows s thuc hin tun tu cc lnh v ban khng cn ch doi d g tng lnh nhu truc . V
du nhu ban g regedit & taskmgr th Windows s m ln luot Registry Editor v Task Manager .
ua li bi ht v nhng thng tin khc vo mt file nhac trong Windows XP
C rt nhiu chuong trnh gip ban dua li bi ht vo mt file nhac . Tuy nhin , "ti g" ban
phi ci thm cc chuong trnh d , trong khi Windows XP d c sn cc cng cu cho ban lm
diu ny .
Trong Windows Explorer ban nhp chut phi vo file cn dua li bi ht chon Properties chon
th Summary nhn nt Advanced . Tm dn muc Lyrics , nhp chut vo ct Value . Ca s soan
tho tu dng hin ra d ban nhp li bi ht . Nhp xong , nhp chut ra ngoi khung soan tho .
Ngoi ra trong ca ny , ban cng c th nhp mt s thng tin ca bi ht nhu : tn album ,
tc gi , ca s trnh by ....
Chay Windows Media 9.0 , m bi ht mun cp nht thng tin . Sau d nhp chut phi vo
ca s chnh , chon Info Center View chon Always Show
Chon muc Lyrics , sau d nhn Add Lyrics d thm li bi ht cho ca khc , cp nht xong , nhn
nt Save Lyrics d luu lai .
Mun xem/sa di thng tin bi ht , ban chon muc Tag Info . Nhn Edit Tag Info d sa di
thng tin cho ca khc (li ca khc , hnh nh , ca s , album , ...) . Ban c th s dung m
Unicode d g ting Vit cho li bi ht trong c hai cch trn .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

ng khung nhiu ct trong MS Word
Ban mun dng khung ring cho tng ct trn cng mt trang v ban tu hi khng bit c cch
no thuc hin duoc vic ny nhanh chng khng ? Rt d , chi vi mt meo nh sau :
M ti liu c cc ct cn dng khung . Vo menu View - Header and Footer . Nhn chut cng
cu Rectangle trn thanh Drawing ri r chut v ra mt khung ch nht lm dung bao c kch
c bng vi ct th nht trn trang giy . Ta djnh dang lai khung dung bao trn sao cho ch
phi nm va d trong d v chon nt vin dm nhac theo thch .
jnh dang xong ta sao chp dung bao ny qua cho cc ct cn lai trn trang : nhn chut chon
khung dung bao va djnh dang xong , nhn phm Control , khi thy canh con tr xut hin hnh
du cng ta ko chng sang cc ct cn lai trn trang , va ko va canh sao cho cc khung bao
quanh d cc ch ca ct . Lc ny hai khung Header and Footer du v dy ca trang giy s
l hai thuc canh gip ta canh chinh toa d ca cc khung dung bao chnh xc hon .
Sau d ta nhn chon tt c cc khung dung bao (gi phm Shift khi chon) nhn nt Draw trn
thanh Drawing , chon Align or Distribute , chon ln luot hai chc nng Distribute Horizontally v
Distribute Vertically d ging thng hng cc di tuong ny theo chiu doc v ngang tht chnh
xc . Nhn nt Close d dng thanh cng cu Header and Footer . Vy l xong .
Lp k hoach cho Windows XP t tt my (Shutdown)
thuc hin , ban lm theo nhng buc sau : M Control Panel chon Scheduled Tasks nhn
Add Scheduled Task d chay Scheduled Task Wizard nhn Next nhn Browse v chi dung dn
dn thu muc Windows\System32 chon shutdown.exe - Open nhp tn cho "k hoach" (task
name) v chon ljch thuc hin shutdown my .
+ Daily : Ngy no cng chay
+ Weekly : Mi tun mt ln
+ Monthly : Mi thng mt ln
+ One time only : Chi chay mt ln duy nht
+ When my computer starts : Bt c khi no my duoc khi dng ln .
+When I logon : Chi chay khi no dng nhp vo my
Nhp tn v mt khu ca ti khon ngui dng dang dng nhp nhn Next dnh du Open
Advanced Properties For this Task When I click Finish . Nhn nt Finish . Trong ca s shutdown
chon th Task , thm tham s "-s -t 00" vo lnh Run , trong d :
- s : shutdown (nu chi mun restart th thay bng -s bng -r)
- t : thi gian ch shutdown , 00 ngha l khng c thi gian ch
Nhn nt Apply chon th Schedule chon When Idle trong Schedule Task v chinh thi gian l 10
trong When computer has been idle for (my s tu dng tt sau 10 pht "rnh ri") nhn Apply
chon OK .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Phc hi lai Windows Update
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate\Disable
WindowsUpdateAccess]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoWindowsUpdate"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoWindowsUpdate"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000000

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
[-
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDevMgrUpdate"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"NoUpdateCheck"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate
]
"DisableWindowsUpdateAccess"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoWindowsUpdate"=dword:00000000
Luu lai v dt tn l restorewindowsupdate.reg
D[ch v trn h diu hnh Windows XP
xem djch vu no chay , djch vu no dang dng trn h diu hnh Windows XP .
Ban m notepad v chp doan m dui dy vo :
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colRunningServices = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Service")
For Each objService in colRunningServices
Wscript.Echo objService.DisplayName & VbTab & objService.State
Next
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Luu lai v dt tn l service.vbs
Cn bn v Bios
Vo Bios Setup
i vi vi Bios thng dung, ta c nhng cch d vo Bios Setup nhu sau:
Bios Chui phm
Ami Phm Del
Award Ctrl+Alt+Esc
Dtk Esc
Phoenix Ctrl+Alt+Esc hay Ctrl+Alt+S
Sony F3
Compaq F10
Phoenix-Toshiba F2

i vi nhng Bios la, hay nu khng nh chui phm quy djnh, ban c th p buc my phi
vo Bios Setup bng cch c tnh tao ra cc truc trc v phn cng nhu: tho bt RAM, tho ri
dy cp tn hiu mm, cng... iu ny gy ra li cu hnh trong Bios nn my s yu cu
(v hung dn) ban vo Bios Setup d xc lp lai.

Xo CMOS

- Ngung cp din cho my, tho pin nui CMOS, d mt thi gian cho cc linh kin trn
mainboard x ht din, CMOS s bj xo.
- Nhiu mainboard c jumper (cu ni) d xo CMOS, nn ban chi cn ngt din ri ni hai chn
ny lai (nh xem sch hung dn hay cc ghi ch trn mainboard d trnh ni sai jumper, v rt
nguy him).
Ch : i vi loai mainboard c jumper xo mt khu v xo CMOS ring, ban bt buc phi
xo mt khu truc ri mi xo cc thng tin khc.
- C Mainboard xo CMOS bng cch bm v gi phm f hay h hay j trong thi gian khi dng
my.

Hai loai mt khu trong BIOS Setup

i vi loai BIOS chia ra hai xc lp mt khu ring cho Supervisor v User, ban nn ch mt
dc dim l nu ban nhp mt khu ca ngui dng (user) khi vo BIOS Setup, mn hnh ca
BIOS s thiu mt s chc nng hay vic hin thj s khng dy d nhu khi ban nhp mt khu
(ca supervisor). Do khi vo BIOS Setup chuong trnh chi yu cu ban nhp mt khu m khng
thng bo r l Supervisor hay User nn dc dim ny c th khin nhiu ngui lm tung l
BIOS bj hng.

BIOS bj hng sau khi nng cp

Khi nng cp BIOS, nu na chng bj cp din hay chuong trnh cp nht BIOS khng chnh
xc s lm hng BIOS v my tnh khng th khi dng duoc na. Ban khng c cch no khc
phuc ngoi cch dem ra cho
tho chuyn nghip phuc hi lai BIOS.
Tuy vy, nu ban l ngui thch voc v can dm, xin by cho ban mt cch tu lm nhu sau:
- Chun bj da mm khi dng c dng chuong trnh cp nht cho BIOS.
- Tm mt mainboard bt ky cng di CPU v cho php cp nht BIOS (khng cn cng hiu hay
cng BIOS) dang khi dng tt.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- Sau khi khi dng bng da mm d chun bj, cn thn g CMOS ra khi mainboard (truc khi
khi dng ban c th nhm CMOS ln cho d tho g). Gn CMOS d bj hng vo ri chay
chuong trnh cp nht BIOS nhu bnh thung.
- Tt my v tr cc CMOS v dng mainboard.
- Khi dng my lai nhu bnh thung.
Ch : Khi tho hay gn CMOS, ban phi nh vj tr chn s mt v rt d gn nguoc du CMOS
nu so .

Pin nui CMOS ht?

Thng thung khi pin nui CMOS ht, my vn c th khi dng duoc nhung ban phi vo
BIOS Setup d xc lp lai cc thng s cn thit. Tuy nhin, c mt s mainboard ca nhiu
hng sn xut khng th khi dng duoc khi ht pin nui CMOS. Trung hop ny c th khin
cc k thut vin chua tng tri d kt lun nhm l hu mainboard.

Burn! Ghi d liu trc tip ln CD trong Windows XP

Trong mt n luc bin h diu hnh Windows XP thnh mt b my tng hop All-In-One tt c
trong mt, Microsoft d kt hop vi hng Roxio chuyn v cc phn mm ghi da, nhu Adaptec
EasyCD Creator, WinOnCD, - d dua thm chc nng burn (ghi) da CD vo h diu hnh
ny.
Vi Windows XP, ban c th bin ghi da CD-RW ca mnh thnh mt luu tr ging nhu
cng - tc vu m truc dy phi dng mt phn mm khc nhu DirectCD,... d thuc hin. Ngay
t ca s Windows Explorer hay My Computer, ban c th ghi thng cc file ln mt da CD-R
hay CD-RW. D nhin, my ban phi c mt ghi da mi duoc. Ghi rt nhanh (ty tc d ghi)
v don gin, h tro ko v th (drag-and-drop).

Ban c th xa trng da (di vi da CD-RW), ghi thm d liu nhiu phin (multi-sessions),...
Cc da ghi bng Windows XP ny c th doc d dng vi nhng my khc.u tin, ban cn
xc lp thng s cho ghi da ca mnh. (Tht ra, nu khng qu "x-xon", ban c d mc djnh
cng duoc, v Windows XP d thit dt sn cc thng s ti uu ri.)
Vo My Computer, nhp chut phi ln biu tuong ca ghi , chon Properties trn menu. Trn
b hp thoai CD-RW Drive Properties, ban m th Recording. phn Desktop CD recording c
bn muc ty chon.

- Enable CD recording on this drive: dnh du kim vo muc ny d c th ghi cc da CD bng
cch li c (drag) cc file va thu muc v th (drop) chng vo icon ca CD-R trn my ban.

- Nhp chut ln nt mi tn hp hp danh sch (list box) th nht d chon da m ban mun
Windows tam luu tr mt file hnh nh (image) ca CD sp sa duoc ghi. File hnh nh ny c
th cn ti 1 GB cng. Hy chon phn vng (partition) no cn du nhiu mt bng.
- Nhp chut ln hp danh sch th hai d chon tc d ghi. Ty theo tc d ca ghi m cc
mc tc d s duoc lit k trong dy. Tt nht l d mc djnh Fastest (nhanh nht).
- Automatically eject the CD after writing: dnh du kim vo hp d ghi tu dng dy da ra sau
khi ghi xong. By gi, ti chuyn ghi cc d liu ln da.C hai cch:
- M Windows Explorer, chon file hay thu muc mun ghi, ri dng tr chut nm c li chng th
vo tn CD-RW ct bn tri.
- Hoc nhp chut phi ln tn file v chon lnh Send To d gi ti CD-R hay CD-RW.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Truc khi ghi, Windows XP luu tr cc file sp ghi trong thu muc DOCUMENTS AND
SETTINGS\(ten Login User)\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\CD
BURNING\
Sau khi Windows copy xong cc file vo thu muc dm, mt "qu bng" xut hin trong khay dng
h. Ban nhp chut vo d d xem cc file d duoc chun bj ghi . Nhp chut ln muc Write
these files to CD (ghi cc file ny ti CD) d bt du ghi.
Nu khng kjp nhp chut ln "qu bng" ny d n bin mt, hay trong trung hop mun ghi
vo mt thi dim sau ny, ban chi vic m Windows Explorer, nhn di chut ln tn ca ghi.
Trong ca s ghi, nhp ln menu File v chon lnh Write these files to CD (ghi cc file ny ti
CD) d ghi cc file ny ln da CD. Nu di mun b file no th t chon file d v chon lnh
Delete temporary files (xa cc file tam) d xa n khi thu muc tam.
Nhn nt Next d tip tuc.C th dt tn cho CD. Nhn nt Next d bt du ghi.
Sau khi ghi xong, ghi s tu dng dy da ra (nu ban thit dt thng s mc djnh). Mt thng
bo xut hin hi ban mun kt thc hay ghi cc d liu va chon ln mt CD khc. Nu mun
kt thc, nhn nt Finish.
Nu mun ghi tip, dnh du chon vo muc Yes,write these files to another CD (vng, hy ghi
cc file ny ti mt CD khc), ri nhp nt Next. Lc ny trong ghi cn c sn mt da CD
trng.
Bo v vn bn word
C nhiu phn mm d bo v file ca ban khi nh mt t m nu ban phi dng chung my
vi ngui khc. Tuy nhin, vi MS Word, ban lun c sn cng cu d bo v thnh qu lao dng
ca mnh trong moi tnh hung.
Khng cho php ngui khc thay di ni dung ca vn bn: Khi vo Tools/ Protect documents,
Documents, chon Comments hoc Forms v 2 nhp ln password, ban s thy hu ht cc cng
cu v chc nng ca Word trang thi khng hoat dng. Ban khng th no soan tho tip ni
dung cho vn bn. tip tuc soan tho, ban phi vo Tools/ Unprotect documents, Documents
v nhp dng password.
trnh theo di su sa cha ( nu c) ca "ngui no d khng phi l ban"
Vo Tools/ Protect documents, Documents, chon Tracked changes. Changes. Chc nng ny
cho php ngui xem sa cha vn bn ca ban, nhung moi hnh tung ca ngui y s r mn
mt nu ban thuc hin tip v d bj dnh du tng buc.
Vo Tools/ Track cChanges, ban c 3 lua chon.
Highlight changes Changes: moi thao tc trn vn bn s duoc dnh du ngay sau khi ban chon
cc chc nng v nhp OK. k dt nhp thy so m dng lai, ban dnh du kim Track
changes while editing (dnh du khi dang soan tho). Chc nng ny chi s m di (inactive) khi
ban d thuc hin cch 1. Ban c th chon Highlight changes on screen (dnh du trn mn hnh
soan tho) hoc Highlight changes on printed document. document (dnh du trn trang in). Nu
cn thay di cch dnh du, ban lua chon sau khi nhn nt Option.
Accept or Reject Changes: Chc nng ny s cho ban bit danh tnh, hoat dng, thi gian sa
cha ca k dt nhp. Khng nhng th, ban c th lua chon d lm mt dnh du ( Changes
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

without highlight) hay dua vn bn tr v trang thi ban du (Original). Nt Find s gip ban tm
v bi den nhng thay di so vi nguyn bn.
Compare Documents: Chc nng ny s so snh vn bn hin thi vi mt file luu trong my
tnh ca ban. Word s thng bo vi ban vn bn d bj sa cha hay chua.
Khng cho php ngui khc m tp tin: Vo File/ Save As. Trong hp thoai, ban s xung menu
Tools, chon General Option. Trong Password to open, ban g mt khu. Word s yu cu ban
g lai mt khu mt ln na. Yn tm m lm theo, tp tin ca ban s duoc bo v an ton.
g b hoc thay di mt khu, ban thuc hin lai nhu trn. Xo b hoc sa cha mt khu (hin
thj l du *) trong Password to open.
Kim tra da cng
Trong qu trnh s dung , ban nn kim tra djnh ky kim tra da cng d ch dng phng trnh
trung hop cng hu dt ngt . Ban nhn kp vo biu tuong MyComputer trn mn hnh , ri
nhn chut phi vo biu tuong cng m mnh mun kim tra . Chon ca s Tools ri nhn
chut vo nt Check Now ... trong muc Error-checking .
Luu : th thut ny thuc hin tron tru t du dn cui ban nn dng tt c cc ng dung
khc . Ban nn dnh du chon Automatically fix file system errors d cho php chuong trnh tu
dng sa cha ngay khi pht hin li da . Thi gian thuc hin chc nng ny ty thuc vo
dung luong v tnh trang ca da cng .
my tnh khng t dng tt ngun
My tnh ca ban khng tu dng tt ngun khi shutdown ban c th tham kho cch fix sau dy :
Nhn chut phi vo mn hnh Desktop chon Properties - Screen Saver chon Power chon tip
APM , dnh du vo muc Enable Advanced Power
Management Support v nhn OK .

Thay di tn da

Chng han nhu ban c da tn l D ban mun chuyn di n thnh G th ban lm nhu sau :

Vo Control Panel chon Administrative Tools chon Computer Management chon Disk
Management

Chon vo da m ban mun chuyn di , chon Active - All Tasks chon Change drive letter and
path chon edit chon da m ban cn chuyn di

Nhn OK .

Tng tc d Shutdown

tng tc d Shutdown my tnh ca ban , ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="100"
"WaitToKillAppTimeout"="1000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Luu tp tin ny lai v dt tn l speedshutdown.reg

Xa ch Shortcut khi tao shortcut mi

Ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
"Link"=hex:00,00,00,00

Luu tp tin ny lai mang tn l delshortcut.reg

Xa du mi tn khi tao Shortcut mi :

Ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortCut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
"IsShortCut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut]
"IsShortCut"=-

Luu tp tin ny lai v dt tn l delarrowshortcut.reg

Xa thanh Language

Ban m Notepad v chp doan m sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]
@="Language bar"
"MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\System32\msutb.dll,-325"

Luu tp tin ny lai v dt tn l removelanguage.reg
V hiu Windows Tour
Khi ban tao mt ti khon mi mt mn hnh gii thiu v Windows s xut hin , d tt n ban
lm nhu sau :
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l diswindowstour.reg

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

An chc nng Share Password trong mang LAN
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
"HideSharePwds"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai v dt tn l sharepassword.reg

V hiu ha chc nng Picture v Fax Viewer

Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Option Explicit

Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p =
"HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellIm
agePreview\"
p = p & ""
itemtype = "REG_SZ"
n = ""

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Title = "Picture and Fax Viewer is now Disabled." & vbCR
Title = Title & "You may need to Log Off/Log On" & vbCR
Title = Title & "For the change to take effect."
MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")
Luu tp tin ny lai v dt tn l disfaxpicture.vbs
Hin th[ ca s DOS ch d ton mn hnh
Khi m DOS trn Windows 2000 tr ln (vo Start -Run g cmd nhn Enter) th Dos s chay
dang ca s , khng duoc tan mn hnh .
cho DOS chuyn t ch d ca s sang ch d ton mn hnh hay nguoc lai , ban chi cn
nhn Alt - Enter .
Nu mun DOS chay ch d tan mn hnh nhng ln s dung sau , ban nhn chut phi
vo Command Prompt chon properties chon th Options chon Full Screen nhn OK .
Tao macro dm s trong Word
dm s t trong mt vn bn Word , ban thung lm nhu sau :
Vo menu Insert - Filed trong phn Field Names , chon Numwords ri nhn OK . Nu phi thuc
hin vic ny thung xuyn ban c th tao macro dm s t nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Truc tin vo menu Tools chon Macro ri chon Record New Macro . t tn cho macro v du
InsertNumWord , ri nhn nt OK . Khi ca s Record xut hin , ban thuc hin tun tu cc buc
nhu trn . Sau khi thuc hin xong , ban nhn nt Stop Recording trn ca s Record .
Tip theo nhp phi vo thanh cng cu chon Customize , chon th Command , trong phn
Categories chon Macros . Trong phn Commands chon Normal - New Macros chon
InsertNumWord ko th ln thanh cng cu .
Cui cng nhp phi vo nt Normal - NewMacros - InsertNumWord trn thanh cng cu , g lai
tn ban mun dt cho nt ny v chon Name .
Nu khng thch dt tn , ban c th gn cho nt ny mt biu tuong nhu nhng nt lnh khc
trn thanh cng cu bng cch chon Default Style ri chon biu tuong trong phn Change Button
Image . Sau khi thuc hin xong nhn nt Close trn ca s Customize d dng ca s ny lai .
Nn biu d liu cho va mt trang in
Gp trung hop biu d liu Excel ca ban ln hon mt trang in mt cht , dng chinh sa bng
tay va mt cng lai khng dep .
Hy d Excel lm gip bng cch vo menu File - Page Setup chon th Page chon Fit to tai phn
Scaling chon OK .
Lc ny Excel tu dng tnh ton v cho bit kt qu thu nh tai hp 0% normail size . Nu biu
ca ban qu ln so vi mt trang th dng c nn n cho va mt trang .
Tng tc hoat dng cho da quang
CDFS (CDROM File System-H thng file CDROM) l driver ca Windows 32bit diu khin cc
da quang (CDROM , DVDROM ,) thay cho file MSCDEX ca DOS v Windows 3.x . Ban c
th thng qua Registry d ti uu ho vic qun l ca Windows di vi cc da quang v tng
tc hoat dng ca chng .
M Registry Editor tm kho sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Tao 3 kho mi sau :
CacheSize (Binary Value) v thit lp n thnh ff ff 00 00
Prefetch (DWORD Value) v thit lp n thnh 4000
PrefetchTail (DWORD Value) v thit lp n thnh 4000
Tng tc hoat dng cho b nh
Vic ci thin hoat dng ca b nh c th lm duoc mt cch don gin bng cch ngn khng
cho h thng dng da cng lm b nh dm . Cch ny thuc su b ch nu h thng c t
256 MB b nh tr ln . M Registry Editor tm kho sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Control\SessionManager\Memory
Management
Tao hoc thay di (nu c) cho hai kho sau :
DisablePagingExecutive (DWORD Value) v thit lp n thnh 1
LargeSystemChache (DWORD Value) v thit lp cho n thnh 1
Sp xp theo th t cc mc trong menu Start v Favourites
Ban m Registry Editor v tm kho sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start
Menu2\Programs
Windows tu dng sp xp cc muc trong menu Start theo th tu ABC , ban nhp chut phi
v chon lnh Delete trn menu chut phi d xo b gi trj ny . Chi cn muc (Default)
Ban cng c th dng th thut ny d sp xp trt tu cc Links trong menu Favorites ca
Explorer bng cch chon m MenuOrder/Favorites bn tri ri nhp phi ln muc Order cnh
phi v chon Delete d xo b gi trj ny .
Xem bn in o truc khi in tht
Tin ch Microsoft Office Document Image Writer d duoc tch hop sn trong b Office XP/2003
(nm trong muc Microsoft Office Tools) nhm gip trnh hin tuong "thy mt dung in mt no"
. Ban s in th ti liu bng chuong trnh in o , nu thy ni dung hin thj dng yu cu th lc
d mi in tht ra giy .
V du nhu ban mun in th mt trang web no d dang m trong trnh duyt Microsoft Internet
Explorer th ban vo menu File chon Print ... (hoc nhn phm Ctrl-P) Khi d ca s Print xut
hin , tai Select Printer ban chon dng Microsoft Office Document Image Writer ri bm Print .
Lc ny xut hin hp thoai Save As , sau khi luu ti liu ny xong , chuong trnh Microsoft
Office Document Image Writer duoc m , hin thj ni dung ca ti liu . Nu ban thy ni dung
ny dat yu cu v mun in tht ra giy th chi vic vo menu File - Print .... ri chon my in tai
muc Name trong hp thoai Print
Chp bi thuyt trnh Power Point ra da CD
Ban lm bi thuyt trnh vi Power Point v trong bi thuyt trnh ban c th chn thm nhac v
phim vo trong d , ban chp ra da ri dem di thuyt trnh nhung khi thuyt trnh th nhac phim ...
du mt ht ri v ban bj "qu d" truc dm dng . Tht ra khi ban chn nhac hay phim vo th
Power Point chi gi dung dn dn file nhac hoc phim d thi ch khng chn c file d vo
trong file Power Point du , v vy khi dem qua my khc ban khng th chay duoc (v trn my
d du c file ca ban) . V x l chuyn ny cng khng kh khn lm , ban chi cn vo menu
File chon Package for CD ...
Sau d mt hp thoai s xut hin , nu ban mun chp thng ra CD th chon Copy to CD , cn
khng th ban chon Copy to Folder ... ri chon tn thu muc , vj tr ri click OK , my s chp ton
b nhac , phim v nhng th cn thit vo CD , thu muc d chon v lc ny ban d dng chp ra
da v s dung bt c my no khc m ban mun .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Mt cht v cc tp tin Control Panel (.CPL) trong Windows 98
Trong Windows 98 cc tp tin .cpl duoc nm trong thu muc Windows\System , chng duoc nap
khi ban bt du vi Control Panel thng qua tp tin control.ini . Sau dy l mt s chc nng ca
cc tp tin ny
Tn tp tin ngha
Access.cpl Accessibility
Appwiz.cpl Add/Remove Programs
Desk.cpl Display
FindFast.cpl FindFast
Inetcpl.cpl Internet
Intl.cpl Regional Settings
Joy.cpl Joystick
Main.cpl Mouse, Fonts, Keyboard v Printers
Mlcfg32.cpl Microsoft Exchange hoc Windows Messaging
Mmsys.cpl Multimedia
Modem.cpl Modem
Netcpl.cpl Network
Odbccp32.cpl Data Sources (32-bit ODBC)
Password.cpl Password
Sticpl.cpl Scanners v Cameras
Themes.cpl Desktop Themes
Sysdm.cpl System v Add New Hardware wizard
TimeDate.cpl Date/Time
Wgpocpl.cpl Microsoft Mail Post Office
Luu : Tp tin Desk.cpl trong da CD Windows 98 mang tn l Deskw95.cpl v vy nu c su c
xy ra trn my tnh ca ban , ban c th di tn tp tin Deskw95.cpl thnh Desk.cpl
Ti uu ha b nh o
B nh o (Virtual memory) nm trn da cng cn goi l tp tin tro di (swap file , paging file)
do Windows tao ra , c cng dung nhu mt b nh RAM m rng . y l gii php ca cc h
diu hnh khi chay mt chuong trnh ln m RAM khng dp ng ni . Thay v phi thng bo
"Out of memory" , h diu hnh d m thm s dung khng gian da cng d m rng b nh
vt l RAM ln gp nhiu ln .
a s ngui s dung du giao ph cho Windows tu lm vic ny nhung tht ra d khng phi l
phuong n hon ho . Ngui s dung c th chi djnh vj tr hoc thay di kch c b nh o d
dat mc ti uu . Cch thuc hin :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- Trn Windows 9X : Nhp chut phi vo MyComputer , chon Properties - Performance , bm
Virtual memory chon Let me specify my own virtual memory . G s MB mun n djnh v du 200)
vo Minium Maximum . Xong bm OK 2 ln .
- Trn Windows XP : Nhp chut phi vo MyComputer chon th Advance - Performance -
Settings - Advanced - Virtual memory chon Change - Custome size . G s MB quy djnh (v du
384) vo inittial size v maximum size
n djnh bao nhiu MB cho b nh o l ti uu ?
my chay h diu hnh Windows Me hoc 98 c b nh RAM 128MB , b nh o chi cn 200
MB l d . Nu b nh RAM l 256 MB th ban c th bt b nh o 100 MB .
my chay h diu hnh Windows XP : Nu dung luong RAM l 128 MB nn xc lp Vmax =
420 MB . Nu dung luong RAM l 256 MB th Vmax = 350 MB .
Xa Microsoft Java Virtual Machine v ci Sun Java Virtual Machine
Vo menu Start chon Run g cmd nhn OK d m ca s Command Prompt . Trong ca s
Command Prompt ban g jview nhn Enter .
Nu thng bo li xut hin tc l ban khng chay duoc Microsoft Java Virtual Machine . Cn
nguoc lai nu mun xa Microsoft Java Virtual Machine v ci dt phin bn mi nht ca Sun
th lm nhu sau :
Vo menu Start - Run g Rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,Uninstall nhn Ok .
Nu ban thy xut hin bo li rng java.inf khng tm thy th Java Virtual Machine khng duoc
ci dt . Trong trung hop nhn duoc thng bo Microsoft VM Uninstall th nhn Yes d xc
nhn rng ban mun xa Microsoft Virtual Machine . Khi dng lai my tnh .
Tip theo ban m Windows Explorer v xa cc muc sau :
- Thu muc \%Systemroot%\Java
- Tp tin java.inf trong thu muc \%Systemroot%\inf
- Tp tin jview.exe v wjview.exe trong thu muc \%SystemRoot%\System32
Trong d : \%Systemroot%\ l thu muc Windows ca ban
V vo Registry Editor ban tm dn kha :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Java VM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\AdvancedOptions\JAVA_VM
xa mt kha trong Registry , ban nhn chut phi vo kha d v chon Delete .
By gi ban d g b Microsoft Java Virtual Machine . Cng vic tip theo ca ban l chi cn vo
website www.sun.com d download Sun Java Virtual Machine na m thi .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Chat trong mang LAN
chat trong mang LAN ban dng trnh tin ch Net Send , chng han nhu ban mun gi mt
thng dip cho mt my tnh no d trong mang LAN th ban lm nhu sau :
Vo Start - Run g cmd v nhn phm Enter . G net send [tn my tnh/dja ch IP ca my tnh
d] [thpng dip cn gi] nhn Enter .
Chng han nhu ban mun gi thng dip dn mt my tnh c dja chi IP l 10.96.50.1 v thng
dip l : n sng nha cung ! th ban lm nhu sau :
net send 10.96.50.1 An sang nha cung !
Xem cc tp tin "siu n"
Trong Windows 2000/XP Microsoft dua thm chc nng "siu n" (supperhidden) d bo v cc
tp tin quan trong ca h thng . Tuy nhin trong mt vi trung hop , ban cn cc file ny xut
hin , dy l cch d xem chng .
Sao luu Registry truc d d phng su c xy ra .
M Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Ban tm tp tin mang tn l ShowSuperHidden (DWORD Value) v dt cho n gi trj l 1 .
Ci dt Recovery Console
thun loi cho cng vic sa cha li , ban nn ci chc nng Recovery Console vo my tnh
ca ban .
Vo Start Run g K:\i386\winnt32.exe /cmdcons nhn phm Enter .
Nhn Yes , chon muc Skip this step and continue installing windows v nhn Next .
Khi dng lai my tnh . menu Boot Loader ban s thy lua chon Recovery Console
Folder is not accessible . Access is denied
Khi ban m mt thu muc trn Windows XP mt thng bo li nhu trn s xut hin (Folder l tn
thu muc m ban cn m) .
Nguyn nhn do ban d cp quyn cho n , d m n ban lm nhu sau :
Vo Tools - Folder Options , tm muc v xa muc Use simple file sharing (Recommended) nhn
OK
Nhn chut phi vo mt thu muc v chon Properties , chon tab Security chon OK . Chon
Advanced v chon tip muc Owner .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong danh sch Name chon tn ngui dng , nu ban dng nhp vo ti khon Administrator
th ban chon Administrator hoc nhm Administrator .
Chon mt quyn no d d cp cho thu muc , chon muc Replace owner on subcontainers and
objects . Nhn nt OK
Khi d ban s nhn duoc thng bo nhu sau :
You do not have permission to read the contents of directory Folder. Do you want to replace the
directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced
if you press Yes.
Nhn Yes v chon OK .
The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt
Khi ban bt du vi Windows XP ban s nhn duoc thng bo li nhu trn , d sa cha li ny
, ban vo Recovery Console .
G chkdsk /r nhn Enter d kim tra da cng . Khi dng lai my tnh .
Tip tuc vo lai Recovery Console , ban nhp vo :
cd system32 nhn Enter
ren c_1252.nls c_1252.old nhn Enter
expand E:\i386\c_1252.nl_ C:\Windows\System32 nhn Enter
E l da CDROM Windows XP v C l da ci dt h diu hnh Windows XP
G Exit d thot khi Recovery Console v khi dng lai my tnh .
The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is
plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turn it back on. (Windows 98)
Vo Start - Control Panel chon Modems . Trn thanh General chon modem ca ban v chon
Properties .
Trn thanh Connection chon Advanced , xa b nhng xc lp trong muc Extra Settings
Chon Ok , thot khi Control Panel .
kim tra li ny ban nhp vo dng &F trong muc Extra Settings
Li Modem (Windows 98)
Another program is using the selected Telephony device. Try again after the other program
completes.
The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.
Disconnect the other connection or close the program, and then try again.
Error 602: The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another
program. Disconnect the other connection or close the program, and then try again.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Dial up networking was unable to complete the connection. The modem is being used by another
dial up networking connection. Close the other connection and try again.
Error 630 The port is disconnected due to a hardware failure
- Kim tra cng :
Vo Control Panel chon System trong thanh Device Manager chon Ports (COM & LPT) chon
cng m modem ban s dung chon Properties v chon thanh Resources .
C th ban ci dt lai Driver cho Modem ca ban
Ngoi ra c th tp tin Unimodem.vxd trn my tnh ca ban bj li , ban c th chp n bng lnh
Extract thng qua tp tin t CDROM Windows 98 hoc Windows Me (i vi Windows 98 l
Win95_03.cab v Windows Me l Win_20.cab)
s dung lnh Extract ban c th tham kho lai cc cch fix li trn h diu hnh Windows 98 .
10 buc ci dt phn cng
Ngay c vi mt s cng ngh mi nhu Plug and Play, vic ci dt phn cng vn c th gp rc
ri. Sai st v truc trc s lm ban mt hng gi d x l. Chi dn dui dy s gip ban vn
hnh my mt cch m ru.
Truc tin, hy tao ra mt backup. Hng ngy, Windows 98 s tu dng sao chp d luu tr cc
file Registry. Theo mc djnh, n s luu gi 5 backup cui cng trong Windows\Sysbckup folder,
kiu nhu cc file .cab c tn l rb xxx.cab (xxx l s ca backup, v du nhu 001 hoc 002). Hy
copy mt file .cab mi nht v dt mt tn khc sao cho n khng bj ghi d do copy hng. Nu
ban cn luu tr mt backup file, hy khi dng lai h thng trong ch d DOS v chay
regscan.exe.
Tin ch System Restore ca Windows Me s tu dng thuc hin vic backup h thng. n chut
vo Start, Programs, Accessories, System Tools, System Restore d reload cu hnh h thng
m Windows d luu t truc d.
Cui cng, hy chc chn rng din trn ngui ban d duoc tip dt. Thm ch chi mt su tch
din tnh rt nh trn co th cng c th lm hng mach din tinh xo trong PC ca ban. Hy s
vo phn khung gm kim loai ca h thng ngay truc khi ban rt phch cm ra khi din duoc
tip dt. Lun lun phi tho d tt c dung d ti cc thit bj c truc khi ban ci dt ci mi
vo. Hy lm nhu sau:
S dung chuong trnh ng dung Add/Remove Programs trong Control Panel d g b tt c
phn mm lin quan ti thit bj.
D b driver ca thit bj. Nhn chut vo Start, Settings, Control Panel, System, chon phm
Device Manager tab, kch dp chut vo category ca thit bj, chon thit bj m ban dang tho ci
dt v click vo nt Remove. Luu : tho d b phn diu khin ca mt graphics card
(Windows goi n l display adapter), truc ht kch dp chut vo tn thit bj, chon Driver tab
trong hp Properties, v chon nt Update Driver; sau d s dung Update Device Driver Wizard
d ci dt b phn diu khin VGA ca Windows.
Tt my PC.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M hp h thng v g b thit bj c. Nu ban mun nng cp graphics card, hy dt th mi
vo dng thi dim ny.
Khi dng lai my tnh v kim tra Device Manager. Nu muc nhp ca thit bj c vn cn d,
hy lp lai thao tc tho ci dt mt ln na. i khi, ban phi hon mt ln remove mt thit bj
truc khi khng cn st mt trace no trong Windows.
Ci dt tng thit bj mi vo v s dung PC ca ban trong vi ngy sau mi ln ci dt d pht
hin truc trc. C 5 diu ban cn nh khi ci dt:
Plug and Play khng phi lc no cng l phuong php ti uu d ci dt mt thit bj. Mt s
driver d c sn chuong trnh ci dt ring.
Nu chi dn ci dt khng r rng hoc dua ra hung dn cho mt model khc, hy vo website
ca nh sn xut v tm kim ti liu cp nht.
Hy c duoc mt update mi nht ca driver. Hy kim tra website ca ngui bn d c duoc
cc phin bn mi hon.
ng gin doan quy trnh ci dt v c th gy ra rc ri cho ban. Nu ban mun hy b vic ci
dt, truc ht hy hon tt quy trnh ri mi tho ci dt driver.
Hy chc chn rng tt c dinh vt trn card ca ban d duoc xit cht. Nhng card khng duoc
vt cht c th bj trt ra khi rnh.
Cng c khi ban cn Windows CD-ROM ca mnh khi PC dang chay trong lc ban ci dt phn
cng. Nu ban khng tm thy da ny, hoc khng th lm cho CD-ROM driver hoat dng, c
th ban d bj ket.
thao tc an ton, hy dt mt folder trn da cng ca ban, dt tn n l CABS v copy cc
tp tin Windows' .cab (phin bn nn ca cc tp tin h diu hnh Windows). Ban chi vic copy
cc folder win98 v drivers t Windows CD.
Bo v Password
u tin, ban phi c mt da mm trng d duoc djnh dang, v nhp Control Panel\ User
Accounts vo thanh Address ca ca s Explorer hoc Internet Explorer.
Nhn Enter, lua Account ca ban, nhn Prevent a forgotten password trong danh sch Related
Tasks, v sau d thuc hin cc buc duoc m t cu th trong Forgtoten Password Wizard.
308. Lm g khi Win XP hoc Win 2000 khng khi dng ?
Nu Windows XP (2000) khng th khi dng duoc, ngay sau khi my tnh duoc bt cng tc,
ban hy ch nhn phm F8 truc khi mn hnh Windows log-on xut hin (c th phi th mt
vi ln dy!). Khi menu xut hin, hy chon Last Known Good Configuration d khi phuc lai
Registry thi dim n duoc sao luu truc d.
Nu PC vn khng th hoat dng duoc, ban khi dng lai my v tip tuc nhn F8. Sau d chon
Safe Mode. Windows s duoc chay trong ch d Safe Mode (luoc b tt c cc driver, chuong
trnh khng cn thit, chi load nhng g ti thiu d khi dng), ban vo Start/All Programs/
Accessories/System Tools/System Restore.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Lm theo cc buc hung dn k tip, System Restore s dua Windows ca ban v mt thi
dim thch hop truc d.
Nu cch trn vn chua lm my ban hoat dng tr lai, hoc thm ch ban vn chua vo duoc
menu Start, hy dng da mm cp cu (Emergency boot floppy) (duoc khi tao khi ci
Windows). a cp cu ny s gip Win hi sinh bng cch sa li boot sector hoc file khi
dng co bn ca Win nu n bj hu. Trong trung hop ban khng c sn da cp cu, hy s
dung mt my tnh khc ci XP hoc 2000 d tao da (nhung cch ny s khng dm bo l n
s khi dng my tnh ca ban duoc).
Sau khi da duoc tao, ban s dng n d cp cu cho chic my tnh ca mnh. ua da vo
v khi dng my. Thng thung Windows s chay tron tru, v ban c th gi da trong sut
thi gian d. Nhung thuc su d sa li, ban vo Command Prompt, dnh vo lnh xcopy a:*.*
c:\/h
Nu da khi dng vn khng lm vic, ban nn th Recovery Console, mt tin ch ca
Windows cung cp giao din ging DOS d chay cc chuong trnh sa cha. Tuy nhin, nu
ban khng quen vi nhng dng lnh DOS th hy cn thn, c th ban s tu ph hy d liu
ca mnh dy.
vo Recovery Console, ban cn khi dng bng da CD Microsoft Windows CD-ROM. Tai
mn hnh Welcome to Setup nhn r d sa cha.
Trung hop ban khng c Microsoft Windows CD-ROM, c th n s duoc tm thy trong nhng
da CD m hng sn xut PC bn km cho ban khi mua my tnh. Nu vn khng tm duoc, ban
c th download chuong trnh Setup Disks for Floppy Boot Install
Sau khi chay chuong trnh va download, n s dt XP installation program, Recovery Console
vo b 6 da mm. vo duoc Recovery Console, ban khi dng bng da th nht v tip tuc
di cc da cn lai cho dn khi xut hin mn hnh Welcome to Setup, nhn r d sa cha.
Sau dy l mt vi lnh thng dung trong Recovery Console. bit chi tit v tng lnh, ban
thm mt khong trng (space) v tham s /? vo cui tn lnh. Tuy nhin nu khng c
Windows CD-ROM th mt s lnh ban khng th s dung duoc.
Chkdsk :kim tra li da
Ch : nu s dung chkdsk t da mm, khi chuong trnh di dung dn dn file autochk.exe,
ban chi vo c:\windows\system32
Diskpart : Tao v xa phn vng (partition) ca da
Extract : Gii nn file t cc file .cab
*Ch : lnh ny s khng tn tai nu ban dng Recovery Console t da mm
Fixboot : Tao mt boot sector mi
Fixmbr : Tao mt master boot record mi
Help : Lit k tt c cc lnh Recovery Console
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Unable to Log You on because of an Account Restriction trong Windows XP
Khi ban dng nhp vo my tnh vi ti khon Administrator ch d Normal ban s nhn duoc
thng bo nhu trn .
Nguyn nhn do ti khan Administrator khng duoc hin thj User Accounts tr khi ban vo
ch d Safe Mode
Khi dng lai my tnh , nhn phm F8 v chon ch d Safe Mode
Vo Control Panel chon User Accounts chon biu tuong Administrator
Chon Create Password hoc Change my password . Nhp mt khu cho ti khon ny v nhp
lai mt khu mt ln na .
Nhp mt goi mt khu d gip ban nu ban qun mt khu , chon tip Create Password hoc
Change my password
Unable to log you on because of an account restriction khi ban s dng Remote
Desktop
Vo Start - Run g gpedit.msc v nhn nt OK d m Group Policy .
M Computer Configuration - Windows Settings chon Security Settings - Local Policies v chon
Security Options chon Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon
only.
Chon Disabled v chon OK . Thot khi Group Policy .
MWME001:Modem Internal Error Primary code:5(0x0005) Secondary code:105(0x069)
File: MWMWIN.C Line:4426
Khi ban nhn duoc thng bo li nhu trn khi quay s kt ni Internet , ban m Registry Editor
ln v tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Locations
Chon kha LocationX nu c bt c gi trj g trong dy , ban c vic tin hnh xa n .
Nu cch fix trn lm vn khng OK , ban tin hnh ci dt lai trnh diu khin (Driver) cho
modem .
Explorer has caused an error in Browseui.dll (Windows Me)
Khi ban s dung Windows Milenium ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn , d fix li ny
ban lm nhu sau :
t da khi dng vo trong my tnh , chon ch d Start Computer Without CD-ROM Support .
mi trung dng lnh ban g scanreg /fix nhn Enter .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nu vn khng ht ban di tn tp tin Browseui.dll thnh Browseui.old trong thu muc
Windows\System v dng lnh Extract d trch tp tin Win_10.cab vo trong my tnh ca ban .
Don't Send
Nguyn nhn ca li ny thng thung do xung dt gia cc phn mm vi nhau hay trnh diu
khin trn my tnh ca ban c vn d , chc nng ny s gi bo co li trong my tnh ca ban
v cho Microsoft , d v hiu chc nng ny ban lm nhu sau :
M Control Panel - System chon thanh Advanced , chon nt Error Reporting chon Disable Error
Reporting .
System Restore cannot run until you restart the computer. Please restart the computer,
and then run System Restore again
Khi ban bt du my tnh ca mnh , c th ban s nhn duoc thng bo li nhu trn . fix n
ban lm nhu sau :
Ban tn dung chc nng Search trong Windows XP d tm tp tin mang tn l wininit.ini .
tp tin ny ban di tn n thnh wininit.xxx v chay lai System Restore mt ln na .
n dy nu chay System Restore khng duoc , ban vo Command Prompt v g scanreg /fix
nhn Enter .
Khng cho php thay di HomePage ca IE
Ban m Registry Editor ln v tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
kha ny ban tao thm gi trj mang tn l HomePage (DWORD Value) v thit lp n thnh 1 .
Tt thng bo ht han Password
Nu ban mun v hiu ha thng bo ht han Password cho moi user, hy thuc hin nhu sau :
Vo Start - Run g vo dng lnh net accounts /maxpwage:unlimited
Nu nhn duo c thng bao password ca ban da ht han s dung, hay thuc hin cac buoc sau :
nhp chut phai vao biu tuong My Computer, chon Manage-Local Users and Groups / Users,
nhp chut phai vao user mun thay di ri chon Properties
Trong th General, chon chuc nng Password never expires. Cui cung nhp OK.
Thay di thu mc mc d[nh khi ci dt mt ng dng
Khi ban ci dt mt ng dung (chuong trnh no d) thng thung n s dt vo thu muc
Program Files . thay di thu muc mc djnh ci dt cc ng dung ban lm nhu sau :
M Registry Editor ban tm kha sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Ban tm kha mang tn l ProgramFilesDir (REG_EXPAND_SZ) v thit lp n thnh mt gi trj
no d .
Gi trj C:\Program Files l gi trj mc djnh
Ban dang sng tun th my trong mt nm
bit vj tr tun th my trong trong mt nm ban lm nhu sau :
M Notepad v chp doan m sau vo :
Wscript.Echo("Week=" & DatePart("ww",Date,vbSunday,vbFirstFourDays))
Luu tp tin ny mang tn l week.vbs
Xa pagefile khi shutdown Windows XP
xa PageFile khi ban Shutdown khi ban shutdown ban lm nhu sau :
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management
Tm kha ClearPageFileAtShutdown v thit lp n thnh 1 . Khi dng lai my tnh .
Tng tc m Start Menu
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Ban tm kha sau : Menu ShowDelay thit lp gi trj ny thnh 0
Khi dng lai my tnh .
Sao chp Audio trong Explorer (Windows 98)
Mi khi ban dt da CD vo da , n chi hin trj cc track 01.cda hoc 02.cda , vi kch thuc
c djnh l 42 byte .
Th thut sau dy s gip ban sao chp cc tp tin ny vo cng ca mnh vi phn m rng
l .wav

y l tp tin setup.inf d ci dt cc tp tin VXD m bj thiu trn Windows 98 .
Ban luu tp tin ny lai v dt tn l install.inf . Nhn chut phi vo tp tin ny chon Install .
; - Copy *.vxd to \Windows\System and \Windows\System\IOSubSys folder.
; - Rename copied file to Long File Names.
[Version]
Signature=$Chicago$
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[DestinationDirs]
SystemVXDCopy = 11
AudioCDCopy = 12
[DefaultInstall]
CopyFiles = SystemVXDCopy,
AudioCDCopy
AddReg = VXDRename,
AudioCDCopyRename
[DefaultInstall.NT]
CheckAdminRights = 1
CopyFiles = AudioCDCopy
AddReg = AudioCDCopyRename
[AudioCDCopy]
cdfs.vxd
[SystemVXDCopy]
configmg.vxd
ntkern.vxd
vcomm.vxd
vdd.vxd
vdmad.vxd
vflatd.vxd
vmouse.vxd
[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,0
[SourceDisksFiles]
cdfs.vxd = 1,,79098
configmg.vxd = 1,,120845
ntkern.vxd = 1,,203994
vcomm.vxd = 1,,33579
vdd.vxd = 1,,115323
vdmad.vxd = 1,,43647
vflatd.vxd = 1,,10401
vmouse.vxd = 1,,30449
[VXDRename]
HKLM,%Key%\Sys,,,%11%
HKLM,%Key%\Sys,configmg.vxd,,"ConfigMg.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,ntkern.vxd,,"NTKern.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,vcomm.vxd,,"VComm.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,vdd.vxd,,"VDD.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,vdmad.vxd,,"VDMad.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,vflatd.vxd,,"VFlatD.vxd"
HKLM,%Key%\Sys,vmouse.vxd,,"VMouse.vxd"
[AudioCDCopyRename]
HKLM,%Key%\CDCopy,,,"%12%"
HKLM,%Key%\CDCopy,cdfs.vxd,,"CDFS.vxd"
[Strings]
DiskName = "Virtual eXtended Device Update for Windows 32bit"
Key = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RenameFiles"
Sau khi khi dng lai my tnh , Windows ca ban d c duoc trnh diu khin mi cho da
CDROM .
Lc ny ban dt da Audio CD vo da , ban s thy cc track duoc hin thj trong cc thu muc
Mono v Steoro vi nhiu tn s khc nhau d chp da cng v nn thnh nhac MP3 .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Yu cu ngui dng phi nhn t hp phm Ctrl + Alt + Del truc khi dng nhp vo h
thng

Ban m Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Tm kha mang tn l DisableCAD (DWORD Value) v thit lp n l 0 .
Khng cho php dng phm Windows
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
phn bn phi ca hai kha trn ban tao mt kha mang tn l NoWinKeys (DWORD Value)
v thit lp l 0
Xa nhng d[a ch trang web m ban d truy cp
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
phn bn phi ban xo tt c cc dja chi website m ban d truy cp vo . Ngoai tr kha
Default .
Giu lnh Run ca menu Start
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer.
Ban tao mt gi trj mang tn l Norun (DWORD Value) v thit lp l 1.
Khng cho php s dng Control Panel

Ban m Registry Editor ban tm kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer
Ban tao mt gi trj mang tn l NoSetFolder (DWORD Value) v thit lp l 1.
Tng tc d chut
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
Ban tao mt gi trj mang tn l ActiveWindowTracking (String Value) v thit lp l 1.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khng cho php chc nng bo co li
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting]
"AllOrNone"=dword:00000001
"DoReport"=dword:00000000
"IncludeKernelFaults"=dword:00000000
"IncludeMicrosoftApps"=dword:00000000
"IncludeWindowsApps"=dword:00000000
"ShowUI"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l disablereport.reg
Khng cho php chay chc nng Desktop Cleanup Wizard
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Desktop\CleanupWiz.
Ban tao mt gi trj mang tn l NoRun (String Value) v thit lp l 1.
Li khi ci dt Windows XP
Khi ban ci dt h diu hnh Windows XP ban c th nhn duoc thng bo li nhu sau :
Setup was unable to verify drive C:.
Your computer may not have enough memory to examine the drive, or your Windows XP CD may
contain some corrupted files.
To continue, press Enter.
Nu nhu ban nhn phm Enter . Mt thng bo li nhu sau s xut hin .
Setup cannot access the CD containing the Windows XP installation files
Nguyn nhn do :
Mainboard , Bios trong my tnh ca ban khng tuong thch vi Windows XP .
da cng hoc da CD Windows XP c th bj hu
Cch tt nht ban vo Recovery Console v g lnh sau fixmbr v fixboot d phuc hi lai cc
Master Boot Record (MBR) bj hu hng .
Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file appears to be corrupt,
reinstall the file and try again
Khi ban nng cp Windows 98 ln Windows XP ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nguyn nhn tp tin Setupapi.dll bj hng . khc phuc li ny ban lm nhu sau :
Vo Start - Run g command nhn phm Enter
G cd setup nhn phm Enter
G ren setupapi.dll setupapi.old v nhn phm Enter
Tin hnh ci dt h diu hnh Windows XP
Li Outlook Express 2003
Khi ban m Outlook Express 2003 ban nhn duoc thng bo li nhu sau :
Outlook.exe caused an 'access violation' fault in module riched20.dll at 014f:4802bc95.Outlook
caused an Invalid Page Fault in riched20.dll.
Nu ban nhn nt OK , Microsoft Outlook Express 2003 ca ban s khng lm vic hoc khi d
ban s nhn duoc thng bo li nhu sau Unable to load "riched20.dll". You may be out of
memory, out of system resources, or missing a .dll file.
Nguyn nhn do tp tin mang tn l riched20.dll trong my tnh ca ban bj hu , ban tm tp tin
ny v di tn tp tin ny thnh riched20.old v tin hnh sa cha lai Outlook Express 2003 .
Li Windows Media Player
Khi ban s dung Windows Media Player d xem phim hoc nghe nhac truc tuyn ban c th gp
mt thng bo li nhu sau :
0xC00D10B3:Windows Media Player cannot play this file. Connect to the Internet or insert the
removable media on which the file is located, and then try to play the file again.
Nguyn nhn do trnh duyt ca ban dang ch d Offline .
khc phuc li ny ban m Tools - Options . Trn thanh Palyer , dui thit lp Player ban chon
muc Connect to the Internet (overrides other commands) .
Service Pack setup has failed. Access Denied
Khi ban ci dt phin bn Service Pack 2 Windows XP ban c th nhn duoc thng bo li nhu
trn
Nguyn nhn do ban cp quyn ngui dng trong Registry ban tin hnh dng nhp vo h
thng vi quyn Administrator hoc nhm Administrator .
Ban tm tp tin mang tn l Svcpack.log trong thu muc Windows v doc trong d ban dang cp
ngui dng no .
M Registry Editor v tin hnh cu hnh cho ngui dng hoc nhm ngui dng .


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. The
dependency service or group failed to start hoc 1068:Dependency service or group failed
to start.
Nguyn nhn ca li ny l do cc djch vu sau dy trong my tnh ca ban v mt l do no d
m ban tt (disable) n .
Ban vo Start - Run g services.msc nhn Enter v tm cc djch vu sau :
Application Layer Gateway Service , Network Connections , Network Location Awareness (NLA) ,
Plug and Play , Remote Access Auto Connection Manager , Remote Access Connection
Manager , Remote Procedure Call (RPC) , Telephony
Tin hnh nhn OK v chon Restart .
Registry File was not found. Registry services may be inoperative for this session. XMS
cache problem. Registry services may be inoperative this session.
Khi ban s dung h diu hnh Windows 98 c th ban s nhn duoc thng bo li nhu trn v
sau d c th ban nhn duoc thng bo li nhu sau :
VFAT Device Initialization Failed
A device or resource required by VFAT is not present or is unavailable.
VFAT cannot continue loading.

System Halted.
Tao mt da khi dng Windows 98 v luu ban nh chp tp tin msdos.sys vo trong da khi
dng ny .
Khi dng my tnh , Command Line ban g nhu sau :
attrib -s -h -r a:\msdos.sys
attrib -s -h -r c:\msdos.sys
G tip lnh sau d di tn tp tin msdos.sys : ren a:\msdos.sys msdos.xxx nhn phm Enter
Ban g tip :
attrib +s +h +r a:\msdos.sys
attrib +s +h + r c:\msdos.sys
EXPLORER caused an invalid page fault in module COMCTL32.DLL
Khi ban s dung Office 97 ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn .
Vo Start - Control Panel chon Mouse chon muc Focus v SmartSpeed v xa chng .
Khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ci dt mc d[nh WallPaper
Vo Start - Run g gpedit.msc v nhn phm Enter .
Vo User Configuration-Administrative Templates chon Desktop-Active Desktop ban tm dng
mang tn l Active Desktop Wallpaper v chon Enable .
- Wallpaper Name : nhp dung dn dn tp tin hnh .
- Wallpaper Style : Chon kiu trnh by Center, Stretch hoc Tile.
Thay di Thng tin dng k ngui dng
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="Tran Huu Phuoc"
"RegisteredOrganization"="Camau Telecom Company"
Luu tp tin ny vi tn l changeid.reg
D liu ca thit b[ hng ngoai truyn trn Windows XP chm hon Windows 2000
Ban vo Start Run g Regedit v nhn phm Enter . Trong Registry Editor , ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Processor
Trn menu Edit - New v khi d chon DWORD Value
Trong kha ny ban tm gi trj CstateFlags ban nhn chut phi vo kha ny v chon Modify .
Trong Value Data , ban thay di gi trj ny thnh 8 . Thot khi Registry v khi dng lai my
tnh .
Sa cha li WINSOCK
Ci dt lai giao thc TCP/IP
Nhn chut phi vo mt kt ni v khi d ban chon Properties.Chon Install. chon Protocol v khi
d nhn Add.
Chon Have Disk . G C:\Windows\inf v khi d nhn nt OK . C: l da ban ci dt h diu
hnh .
Trn danh sch cc giao thc ban tip tuc chon Internet Protocol (TCP/IP) v chon OK .
Khi dng lai my tnh . Khi phuc lai Winsock
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M Notepad , chp v dn doan code sau vo , dt tn cho tp tin ny l WinSock.bat :
@echo off
REM Export the WinSock and WinSock2 keys in case you wish to restore them.
regedit /a winsock.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock"
regedit /a winsock2.reg
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2"
@echo REGEDIT4>WinSockDel.reg
@echo.>>WinSockDel.reg
@echo [-
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock]>>WinSockDel.reg
@echo.>>WinSockDel.reg
@echo [-
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2]>>WinSockDel.reg
@echo.>>WinSockDel.reg
regedit /s WinSockDel.reg
del /q WinSockDel.reg
Vo Start Run g cmd v nhn phm Enter . G winsock.bat
L[ch bn tri mn hnh trong System Restore khng duc hin th[
M System Restore nu ban thy ljch phuc hi pha bn tri khng xut hin
Ban m Notepad ln v chp doan code sau vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]

"Content Type"="text/x-component"

@="htcfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]

"CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"

"Extension"=".htc"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]

@="Microsoft Html Component"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]

@="F:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"

"ThreadingModel"="Apartment""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]

"Content Type"="text/x-component"

@="htcfile"

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu tp tin ny v dt tn l activesysrestore.reg

Trong d F:\ l da ban ci dt h diu hnh Windows XP

Li Windows 98

Thng bo li nhu sau :

Rundll32 - This program has performed an illegal operation and will be shutdown
Rundll - This program has performed an illegal operation and will be shutdown
Nu ban nhn nt Details ban s nhn duoc thng bo li nhu sau :
RunDLL32 caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL
RunDLL caused a General Protection Fault in module MMSYSTEM.DLL at 000a:00000032

Nguyn nhn do tp tin System.ini muc [boot] dng "drivers=mmsystem.dll" bj mt
sa cha li ny ban lm nhu sau : M tp tin System.ini
muc [boot] ban thm vo dng drivers=mmsystem.dll
Luu tp tin System.ini v khi dng lai my tnh .

Iexplore caused an Invalid Page Fault in Shell32.dll

Khi ban m Internet Explorer trong Windows 98 ban s nhn duoc thng bo li nhu trn
Ban m Registry Editor v tm cc kha sau :

HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\StreamMRU
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Streams

phi bn phi ban xa ht cc gi trj ny .

A fatal exception 0E has occurred at 0028:C02A0201 in VXD IOS(04)+00001FC9

Khi ban ci dt h diu hnh Windows 98 hoc Windows Me ban c th nhn duoc thng bo li
nhu trn .
sa cha li ny ban tm tp tin mang tn l cdraspi.vxd v di tn tp tin ny thnh
cdraspi.xxx v khi dng lai my tnh .

C d[nh Font ch hin th[ trn cc trang web

M Internet Explorer , chon Tools-Internet Options chon thanh General v chon Accessibility
Chon Ignore font sizes specifield on web pages nhn OK .

Gi tin cho cc my trn mang ni b bng chc nng Send Console Message ca
Windows XP
Trong cng vic hng ngy , di lc chng ta cn gi nhng thng bo cho cc ban dng nghip
Chng han , d chc mng sinh nht ca ai d , thng bo hop , ... Nu trong cng ty ban c h
thng email ni b s dung cc phn mm qun l nhu Microsoft Exchange Server hoc
Mdaemon ... th vic ny cng don gin .
Tuy nhin , khng phi tt c moi ngui trong cng ty du c dja chi email ring v khng phi
cng ty no cng c h thng email ni b . V khng phi ai cng c duoc quyn "broadcast
messages" .
Nhung ban hon ton c th s dung thoi mi cng cu Send Console Message trong Windows
d gi tin cho cc ban dng nghip hoc cp dui mt cch d dng . Cng cu ny hoat dng
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

ging nhu cng cu WinPopup trong Windows9x . Tuy nhin , d s dung cng cu Send Console
Message , ban phi chju kh di tm v Microsoft du n rt k .
Vo Start - Control Panel chon Administrative Tools . Nhp di vo Computer Management . Vo
Action - All Tasks chon Send Console Message . Windows XP s m cng cu Send Console
Message nhung truc khi ban c th gi tin , cn phi thm tn cc my tnh trn mang vo
danh sch ngui nhn theo cch sau :
Bm Add , trong hp thoai Select Computer bm Advanced . Sau d nhp Find Now . Chon cc
computer m ban mun gi tin , ri bm OK d thot c hai hp thoai . By gi ban g vo ni
dung tin v bm Send d gi thng bo cho cc user trn mang ca ban .
Li khi Windows bt du
Windows cannot find FileName.exe Windows cannot find ProgramName.
Make sure you typed the name correctly Windows cannot find FileName.exe.
This program is needed for opening files of type "ProgramName".
Khi ban gp li ny , rt c th my tnh ca ban nhim worm hoc spyware ban m Notepad v
chp doan m sau vo :
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command] @="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\comfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\piffile\shell\open\command] @="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*"
Luu lai v dt tn l repair.reg
Chinh kch thuc v di chuyn ca s Windows khng dng chut
Chng may con chut ca ban bj mo tha mt, th qu l gay khi mun thay di kch thuc, di
chuyn hay phng to thu nh cc ca s. Nhung nu ban bit mt t hop phm tt sau th c th
gii quyt vic ny.
Tai ca s hin hnh cn thay di kch thuc, bm Alt + spacebar. Khi d mt menu s hin ra.
Hy chon phm m ban mong mun.
Khi kt thc, hy bm Enter.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cch g tt tn thu mc trong mi trung DOS
Ban c mt thu muc vi ci tn rt di nhu: MyNewYorkOfficeDocuments. Khi mi trung
DOS, vic dng lnh CD d vo thu muc ny qu l vt v, bi chui k tu di l th. C cch
khc d ban c th ct ngn chui k tu d.
Thay v phi g lnh CD MyNewYorkOfficeDocuments. Hy th g CD myn*.
Nu nhu c nhiu thu muc bt du bng cum t myn trong cng mt thu muc hin hnh, ban
hy b sung thm k tu tip theo truc du (*) cho dn khi n khc hn vi cc thu muc khc.
Trong trung hop c nhiu thu muc nh nhu: MyNewYorkOfficeDocuments\GroupA\Outbox, ban
c th s dung cu lnh rt gon: CD myn*\g*\*o.
In ni dung ca Autotext
Mun xem tt c nhng ni dung Autotext in ra trn giy th c th in ra, ban chi cn chon menu
File/ Print, trong hp thoai Print, chon muc Autotext Entries trong danh sch Print What.
Ko ni dung ra Desktop Windows
M ti liu Word ra, djnh lai kch thc ca s Word sao cho c th nhn thy duoc Desktop, ri
ban chon mt doan text cnko ra mn hnh v bm chut ko n ra Desktop ri th chut. Khi
d trn Desktop s tao cho ban mt tp tin c tn l Document Scrap.
Error Calling DllRegisterServer in Oleaut32.dll, related to Internet Explorer

M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLISD\00020424-0000-0000-C000-000000000046\InprocServer32

phn bn phi ban tm kha Default (String Value) v thit lp n thnh oleaut32.dll
Ban tao mt kha mang tn l ThreadingModel (String Value) v thit lp cho gi trj ny l Both

O CDROM v DVDROM b[ mt sau khi ban ci dt Windows XP

Khi ban gp tnh hung ny ban dng lo . Ban m Registry Editor ca mnh ln v tm kha sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e965-e325-11ce-bfc1-
08002be10318}
Ban tm hai kha UpperFilters v LowerFilters ban xa hai kha ny .
Khi dng my tnh .

Ngn khng cho ngui dng ci dt cc tp tin Windows Installer

Ban m Registry Editor ban tm dn kha :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Tao mt gi trj mang tn l DisableMedia (DWORD Value) v thit lp cho n l 1
Logoff hoc khi dng lai my tnh .

Xem thng tin h thng
Ban c th xem cu hnh ca h thng ca mnh bng dng lnh
Ban vo Start - Run g sysinfo nhn phm Enter

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Setup Error . The <path>\Update.inf file is not correct

Khi ban ci dt Service Pack 1 ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn .
Nguyn nhn do djch vu Cyptographic chua duoc bt , ban vo Start - Run g net start
"Cyptographic Services" nhn Enter .

Li khi s dng Windows 2000

TRAP 00000006 exception TR=0028 cr0=0000000011, cr2=00000000, cr3=000000000 GDT
limit=03ff base=00017000 idt limit=07ff base=00017400 CS:eip=0008:08000000
ss:esp=0010:00061fec errcode=0000 flags=000100012 nocy nozr intdis down trapdis
eax=0000110c ebx0003001d5 ecx=00001660 cdx=534d0030 ds-0010 es=0010 edi=00350000
exi=00051db6 ebp=00061ff0 cr0=00000011 fs=0030 gs=0000

Thng bo li nhu trn xut hin l nguyn nhn do tp tin NTLDR trong my tnh ca ban bj hu ,
dt da CD Windows 2000 vo . Khi dng my tnh .
Ban vo Recovery Console ban g chkdsk /r nhn Enter
G cd v nhn Enter . G ren ntldr ntldr.old nhn Enter
G copy D:\i386\ntldr C:\ntldr nhn Enter
Luu : D l da CDROM Windows 2000 v C l da ban ci dt h diu hnh Windows .

Li Reset hoc Shutdown my tnh
STOP: 0x0000009F (0x00000100, 0x8a8a0030, 0x8a8a0030, 0x8a8c2d90)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
STOP: 0x0000009F (0x00000100, 0x82049a70, 0x82049a70, 0x8207f2d0)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Khi ban shutdown hoc khi dng lai my tnh ca mnh , thng bo nhu trn s xut hin .
Thng bo ny thung l mn hnh xanh cht chc (BSOD)
fix li ny ban lm nhu sau : M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE chon File - Load Hive
M tp tin system trong thu muc %SystemRoot%\Repair .
Mt hp thoai s xut hin ban g Repair v nhn OK .
Vo Start - Run g cmd.exe v nhn phm Enter .Ban g
regedit /e TMPREG.REG
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Repair\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318}"
Vo Registry Editor ban tm kha :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Repair chon File - Unload Hive
Vo Start - Run g TMPREP.REG
Thay di Repair\ControlSet001 thnh SYSTEM\CurrentControlSet.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu tp tin ny lai , dn dy ban nhn chut phi vo tp tin ny v chon Merge . Nhn Yes .
Lc ny ban s nhn duoc thng bo li STOP: 0x0000009F . Vy l OK ri d
Windows could not start because of an error in the software. Please report this problem
as : load needed DLLs for kernel. Please contact your support person to report this
problem.
Nu ban gp li nhu trn khi bt du lm vic vi h diu hnh Windows XP . Nguyn nhn do
my tnh ca ban mt mt s tp tin DLL (thu vin hnh dng) . Gii php tt nht l ban nn ci
dt lai h diu hnh Windows XP .
Hoc ban s dung chc nng System Restore trong h diu hnh Windows XP d phuc hi tnh
trang truc d ca mnh .
STOP c000026c unable to load device driver
\%SystemRoot%\System32\Drivers\xxxxx.sys. Device driver could not be loaded, error
status 0xc000012F
Khi ban gp li nhu trn , nguyn nhn c mt trnh diu khin n khng duoc boot .
Ban tin hnh khi dng my tnh , vo Recovery Console . Sau khi dng nhp ti khon
Administrator
Ban g nhu sau : disable xxxxx.sys nhn phm Enter
G Exit v khi dng lai my tnh . Tip theo kim tra Driver ny trong Device Manager v tin
hnh cp nht hoc ci dt lai driver .
Tao Shortcut d Word t dng m ti liu soan tho ln sau cng
Ban tm file winword.exe , tao nhanh mt shortcut ca n ngoi desktop bng lnh Send To , sau
d nhn chut phi vo shortcut d v chon Properties .
Trong phn Target ban thm vo " /mFile1" (khang trng v /mFile1) , chon phm tt tai muc
shortcut key nu mun m nhanh shortcut ny, tin hnh di biu tuong v tn ca shortcut d
d phn bit . Lc chay shortcut Word s tu dng m ti liu soan tho ln sau cng ln
Tng tc cng
tng tc da cng , ban vo Start - Run g sysedit nhn OK . Chon Windows\System.ini
Trong ca s ny ban tm muc [386enh]
Ban thm vo dng sau Irq14=4096
Luu tp tin ny lai v khi dng lai my tnh .
Li khi Shutdown , Reset trang thi Saving Your Settings
Khi ban shutdown hay reset lai my tnh ca mnh , my tnh ca ban s bj treo khi dang trang
thi Saving Your Settings .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

fix li ny ban lm nhu sau :
Vo Control Panel chon User Accounts chon Change the way user logon or off , b chon Use the
welcome screen .
Khng cho php m Registry Editor
khng cho php m Registry Editor ban lm nhu sau :
M Notepad v chp doan m sau vo
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l disableregistrytool.reg
Cho php m Registry Editor
cho php m Registry Editor ban lm nhu sau :
M Notepad v chp doan m sau vo
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"**.del.DisableRegistryTools"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"**del.DisableRegistryTools"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l ableregistrytool.reg

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khng cho t dng quay s
khng cho php tu dng quay s ban lm nhu sau :
M Notepad v chp doan m sau vo
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"EnableAutodial"=dword:0000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole]
"EnableRemoteConnect"="N"
Luu tp tin ny lai v dt tn l ableregistrytool.reg
Tt v m Screentip trong Word
Khi ban dua chut di chuyn trn cc nt ca thanh cng cu, ngay bn canh con tr chut s
xut hin cho mt khung mu vng c ch th hin cho tn ca nt d hoc l chc nng ca
nt lnh goi l ScreenTip.
mun tt hoc m Screentip, ban bm chut phi vo thanh cng cu chon Customize, chon
tab Options. Nu m ch d hin thj, ban chon muc Show Screentipson Toolbars v nu mun
hin thj lun phm tt d s dung chc nng ca nt lnh trn thanh cng cu th chon muc Show
Shortcut keys in Screentips. Tt ch d hin thj Screentip th ban g b du chon cho cc muc
trn.
Phm tt chn ngy v gi trong Word
chn ngy hin hnh vo ni dung vn bn, ban nhn Alt - Shift - D v chn gi hin hnh
vo ni dung vn bn ban nhn Alt -Shift - T.
Hin th[ dy d tt c cc mc trn menu ca Office 2000
Trong Office 2000, ban s thy mt su ci tin v menu l nhng chc nng ban thung s
dung chuong trnh s hin ra v nhng chc nng t s dung s n di v khi hin ra s chm
xung so vi nhng chc nng thung xuyn s dung.
tt chc nng ny, ban bm chut phi vo thanh cng cu, chon muc Customi ze, chon tab
Options, b chon muc Menus show recently use commands first
Tao Macro d hin thi tn tp tin trn Header v Footer
Khi dng Excel, chon workbook cn in ra, chon menu Tools, Macro, nhp tn Macro v muc
Macroname l Nameinfooter ri nhn nt Create. Ca s VBA m ra , bn trong d s c sn
cho ban 2 dng lnh l :
Sub Namein-footer()
End sub
Ban nhp tip dng lnh sau vo gia 2 dng lnh trn:
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Activesheet.Page
Setup.Leftfooter = Activeworkbook.Fullname
Ban dng ca s VBA ri luu workbook lai.
Chon menu Tools - Macro bm chon Macro Nameinfooler ri bm nt Run. Khi ny ban chon
menu File /Print Preview s thy tn tp tin hin thj gc tri bn dui trang in.
Ban c th thay thuc tnh Leftfooter trn cu lnh bng nhng thuc tnh sau d hin thj
nhng noi khc nhau:
- Centerfooter: hin thj gia pha dui trang in
- Rightfooter: hin thj gc phi bn di trang in
- Leftheader: hin thj gc tri trn du trang in
- Centerleader: hin thj gia trn du trang in
- Rightleader: hin thj gc phi trn du trang in.
An v hin ct v hng theo nhm
Nu ban mun n ct v hng trong Excel th dng chut qut chon vj tr ct hoc hng cn n di
ri nhn t hop phm Alt - Shift - mi tn phi. Khi d s xut hin mt hp thoai hi ban l Ct
hay Hng, ban chon ri bm OK.
Lc ny trn Workbook s xut hin thm mt panel hin thj nhng nhm hng hoc ct m ban
va tao, d n nhm d th ban nhn vo du tr v hin ra th nhn du cng.
Truy tm li trong Excel
Khi ban c mt li trong cell no d th kh c th tm ra su c lin quan dn cc khu no. Mt
cng cu diu tra m ban c th s dung l lnh Trace Error.
Chon cell c li. M lnh Tools/Auditing/Trace Error.
Mt mi tn mu xanh s chi cho ban cc li lin quan
Xo loa pht thanh mu vng trn Taskbar
Ban c nhn thy ci loa nh mu vng gc bn phi mn hnh? Nu ban thung xuyn s
dung n th tt. Nu khng, dng nn lng ph khong trng.
giu diu khin m thanh ny, ban hy click chut phi vo ci loa v chon Adjust Audio
Properties.
Trn hp thoai Properties, b phn chon Show Volume Control On The Taskbar. Nu sau ny
ban c thay di djnh th hy chon lai.
Xa chc nng Task Scheduler
Ban m Registry Editor tm dn cc kha sau :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ xa b kha {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyCompute
r\NameSpace xa kha
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteCo
mputer\NameSpace xa kha
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell
Extensions\Approved xa kha
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Khi dng lai my tnh .

Khng s dng tin ch nn file trong Windows XP
Trong Windows XP c tin ch Compresses dng d nn file , d khng s dung tin ch nn file
ny
Ban vo Start - Run g regsvr32 /u zipfldr.dll nhn Enter
Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager
Khi ban tao mt kt ni mang , ban s nhn duoc thng bo li ging nhu trn .
Vo Start - MyComputer chon Manage chon Services and Applications v chon Services .
Chon Telephony v kch hoat chc nng Start cho djch vu ny .
Nu ban s dung mun kt ni t xa ban kch hoat thm hai djch vu na d l Remote Access
Connection Manager v Remote Access Auto Connection Manager
Lit k tt c cc dim phc hi (restore points)c trong my tnh
M Notepad v chp doan m sau vo :
Option Explicit
Dim fso, b, objWMI, clsPoint, strComputer, shell
Set shell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set fso = Wscript.CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
set b = fso.CreateTextFile("C:\ListSR.txt",true)
b.writeline "List of System Restore points found in this computer"
b.writeblanklines 1

If Wscript.Arguments.Named.Exists("Computer") Then
strComputer=WScript.Arguments.Named.Item("Computer")
Else
strComputer="."
End If
Set objWMI = getobject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default").InstancesOf
("systemrestore")
For Each clsPoint In objWMI

b.writeline "Creation Time= " & clsPoint.creationtime
b.writeline "Description= " & clsPoint.description
b.writeline "Sequence Number= " & clsPoint.sequencenumber
b.writeblanklines 1

Next
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Shell.Run "notepad C:\ListSR.txt", 1,True
Set fso = Nothing
set shell = Nothing
Luu lai v dt tn l listrestorepoints.vbs
Sa cha thanh TaskBar
Khi thanh TaskBar trn my tnh ca ban c vn d , ban c th tham kho cch fix sau d khc
phuc thanh Taskbar ca mnh .
M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects
phn bn phi ban tm kha mang tn l StuckRects hoc StuckRects2 . Xa n v khi dng
lai my tnh
Luu : Nn backup truc khi s dung Registry Editor .
Backup Windows XP ra bng t
backup h diu hnh Windows XP ca ban ra bng t ban c th tham kho cch sau :
M Notepad v chp doan m sau vo :
Dim sTapeDate, sWeek, sJob, sEject

Select Case sTapeDate
Case 1 sWeek = "Week One"
Case 2 sWeek = "Week Two"
Case 3 sWeek = "Week Three"
Case 4 sWeek = "Week Four"
End Select

sJob = "ntbackup.exe backup " & chr(34) & "@C:\windows\weekly.bks" & chr(34)& " /v:no /r:no
/rs:no /hc:on /m copy /l:s /n " & chr(34) & sWeek & chr(34)& " /d " & chr(34) & sWeek & chr(34) &
" /j " & chr(34) & sWeek & chr(34) & " /t " & chr(34) & sWeek & chr(34)
Set owsh = wscript.createobject("wscript.shell")
oWsh.run "cmd.exe /c "& sJob,1,TRUE
Luu tp ny lai v dt tn cho tp tin ny l vbbackup.vbs
Cch ny ban c th tham kho , tuy nhin hin nay t ngui s dung v bit dn .
Task Manager MSCONFIG hoc REGEDIT khng xut hin
Ban vo Start - Run g cmd v nhn phm Enter . Trong Command Prompt ban g Tasklist /M
>D:\Tasks.txt nhn Enter
M tp tin Tasks.txt trong D: d xem cc ng dung dang chay .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nguyn nhn do my tnh ca ban bj nhim cc virus sau :
W32.HLLW.Kefy http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.hllw.kefy.html
W32.HLLW.Cydog@mm http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.hllw.cydog@mm.html
Backdoor.IRC.Yoink.A http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.irc.yoink.a.html
Backdoor.Volac.dr http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.volac.dr.html
W32.Kwbot.R.Worm http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.kwbot.r.worm.html
W32.Erkez.B@mm http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.erkez.b@mm.html
W32.Spybot http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.spybot.worm.html
Ban tm cc chuong trnh dit Virus nhu Norton Antivirus , Mcafee d qut virus trn my tnh
ca mnh . Khi qut virus ban nn tt chc nng System Restore nu my tnh ca ban s dung
Windows Me/XP v qut trong ch d Safe Mode .
Sau d ban download cng cu ny v v chay n d trch cc tp tin khng bj nhim virus vo
my tnh ca ban http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_emerutils.htm
Box An ton thng tin din dn http://www.vnechip.com thung xuyn cp nht Trojan , Worm ,
Virus , Spyware , ... Nu my tnh ca ban gp vn d fix li cho my tnh khi my tnh ca ban bj
nhim cc loai trn ban c th dt nhng thc mc v kinh nghim dit cc loai trn d .
Ci dt v g b MS Paint trong Windows XP
Vo Start - Run g control appwiz.cpl,,2 nhn Enter . Chon Add/Remove Windows Components
tip theo ban chon Accessories and Utilities chon Accessories chon B chon nhn OK hai ln ,
nhn Next .
Luu : thuc hin cc buc trn ban phi dt da CD Windows XP vo CDROM
Dng VBscript d kim tra phin bn Service Pack
M Notepad v chp doan m sau :
Set oFS =CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFileCnameoutput= oFS.CreateTextFile("c:\phuoc.txt", True)
strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
' Wscript.Echo objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion _
' & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion

oFileCnameoutput.WriteLine objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion _
& "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion

Next
Luu tp tin ny lai v dt tn l testsp.vbs . Vo C: m tp tin mang tn l phuoc.text d xem kt
qu
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Dng VBscript d kim tra phin bn HotFix
M Notepad v chp doan m sau :
Set oFS =CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFileCnameoutput= oFS.CreateTextFile("c:\phuoc.txt", True)
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colQuickFixes = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_QuickFixEngineering")
For Each objQuickFix in colQuickFixes
' Wscript.Echo "Description: " & objQuickFix.Description
' Wscript.Echo "Hot Fix ID: " & objQuickFix.HotFixID
oFileCnameoutput.WriteLine "Description: " & objQuickFix.Description
oFileCnameoutput.WriteLine "Hot Fix ID: " & objQuickFix.HotFixID

Next
Luu tp tin ny lai v dt tn l testhotfix.vbs . Vo C: m tp tin mang tn l phuoc.text d xem
kt qu
Khi ban khng download duc bt c th g t Internet
Ban thung download ti liu , phn mm t Internet nhung c mt ngy my tnh ca ban
khng ti duoc bt c th g t Internet . Mc d ban m Internet Explorer chon Internet Options
chon thanh Security . Trong Security Settings ban chon muc File Download chon Enable ri
nhung n vn khng download duoc . Nguyn nhn do my tnh bj nhim Trojan W32.W3TC
Tm dn kha HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Plugins\Extension
Ban nhn chut phi trn kha ny v xa muc ny di .
Xo Macro trong Excel
Lc tao mt Macro mi , trong hp thoai Record Macro , ban c th chon : This WorkBook (1)
hoc Personal Macro Workbook (2) tai muc Store Macro in . Vi ty chon (1) , nu mun xa
Macro , ban vo Tools\Macro , chon tn Macro trong danh sch Macro name nhn nt Delete l
xong .
Tuy nhin , vi ty chon (2) , sau khi nhn nt Delete (hoc nt Edit) , Excel s cnh bo
:"Cannot edit a macro on hidden workbook . Unhide the workbook using the Unhide command" .
Trong trung hop ny , ban c th nhn nt OK d dng hp cnh bo lai ri nhn nt Step Info
d vo Visual Basic v xa dng lnh cng duoc . Nu mun lm theo hung dn ca Excel th
sau khi dng hp cnh bo lai ban dng lun hp thoai Macro .
Vo menu Windows - Unhide . Hp thoai Unhide xut hin , nhn nt OK v dng nt Delete d
xa Macro duoc ri .
Tao ch thch cho t trong MS Word
tao ch thch cho t cui trang , ban dng chut chon t cn ch thch ri vo menu Insert -
Reference - Footnote
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Hp thoai Footnote and Endnote xut hin . C cc vj tr d dt ch thch nhu sau :
- Footnotes : Chon muc Bottom of page trong danh sch nu mun dt ch thch cui mi trang
. Nu ban chon muc Below Text th ch thch s duoc chn ngay dui dng cui cng ca mi
trang .
- Endnotes : Chon muc End of document d dt ch thch cui ti liu . Nu chon End of
session th Word s bt ch thch cui mi session trang .
K tip , ban chon kiu d dnh du t cn ch thch l s muc Number format hay k tu dc
bit no d muc Custom mask . Nhp s bt du cho dy s th tu tao ch thch Start at .
Chon kiu tao s th tu cho ch thch trong muc Numbering l Continuous d dnh s lin tuc
trong ti liu ; chon Restart each session d bt du lai s th tu sau mi session hoc chon
Restat each page d bt du lai s th tu sau mi trang .
Bm Apply v bm Insert d nhp ch thch .
Thay di giao din Windows Server 2003 thnh Windows XP
thay di giao din Windows Server 2003 thnh Windows XP ban lm nhu sau :
Vo Start - Run g services.msc nhn phm Enter .
Ban tm muc Themes v chon n , trong muc Startup chon Automatic . Chon tip Start . Nhn nt
OK .
Nhn chut phi mn hnh Desktop v chon Properties , trong th Theme chon Windows XP
chon OK .
In xen k trang ngang vi trang dng
Khi soan tho trong Word , nht l trong nhng ti liu k thut , ban c th gp trung hop cn
thuc hin mt s trang in ngang (Landscape) xen gia cc trang in dng (Portrait) . Nu ban
chon ngay Landscape hay Portrait trong File - Page setup - Page Size th su lua chon ny s nh
hung dn ton b ti liu .
Cch x l nhu sau (ly v du ti liu c 3 trang , trang 1 v 3 in dng , trang 2 in ngang) :
Trong menu View chon ch d hin thj l Normal . trang s 1 , vo menu Insert - Break . Hp
thoai Break xut hin , kch chon Next Page trong muc Section break types v nhn OK . Vo
menu Insert - Break - Next page v nhn OK .
Ban s thy 2 dng Section Break (Next Page) . Muc dch l d phn chia ti liu ca ban ra lm
nhiu phn tch bit nhau d d dng trong vic djnh dang cho trang in cng nhu cc trnh by
khc nhau nhu Header and Footer , Page Number .
ua tr chut vo gia hai dng Section Break , ngha l con tr chut ca ban dang nm
trang mun in ngang . Vo menu File - Page Setup chon Landscape v nhn OK .
tr lai trang dng ban dua con tr vn bn qua khi dng Section Break (Next Page) th hai
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Di chuyn nhanh trong Word
Khi ban lm vic vi vn bn qu di , vic di chuyn ti cc vng cn tm tht l kh khn .
Phn mm Word d cung cp sn cho chng ta lnh Go To vi cc tham s SxPyLz , vi x l s
th tu ca vng (Section) cn nhy dn , y l s th tu ca trang (Page) cn nhy dn v z l s
th tu ca dng (Line) cn nhy dn .
Ban goi lnh Go To bng phm F5 hoc bm Ctrl - G . V du ban nhp vo s1p5112 ri bm Enter
, chuong trnh s di chuyn ti vng 1 trang 5 dng 12 .
Xa b cc file tam Internet khi Shutdown
Ban m Notepad v chp doan code sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache]
Luu tp tin ny lai v dt tn l emptycacheshutdown.reg
rtl8139.sys is missing or corrupt.

Li ny thng thung ban s gp khi ban nng cp h diu hnh Windows XP d fix li ny ban
lm nhu sau :
t da CD Windows XP vo trong da CDROM ban m thu muc I386 v tm tp tin mang tn
l driver.cab
Trong dy s c mt tp tin mang tn l Rtl8139.sys ban chp tp tin v dn tp tin ny vo thu
muc Windows\System32\Drivers
Nhn chut phi vo MyComputer v chon Properties , chon thanh Hardware .
Nhn Device Manager chon Network Adapters , nhn chut phi vo card mang ca ban v chon
Update Driver
Trong Hardware Update Wizard chon Install from a list or specific location v nhn Next .
Chon Do not search . I will choose the driver to install v nhn Next .
Chon card mang ca ban trong muc Network Adapter nhn Next tip tuc .
Lm theo cc buc trn mn hnh d hon tt vic ci dt .
The installation/removal of a previous program was not completed. Setup must restart
your computer before proceeding with Installation. After windows has been restarted,
please run setup again to complete installation.
Khi ban ci dt mt chuong trnh no d ban s gp li ging nhu trn .
fix li ny ban m Registry Editor v tm kha sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
phn bn phi ban tm kha PendingFileRenameOperations , nhn chut phi vo kha ny
v xa n di .
Tip theo ban tm tp tin mang tn winini.ini trong thu muc Windows ban di tn n thnh
winini.xxx
Khi dng lai my tnh
Li khi m Control Panel
Explorer.exe - DLL Initialization Failed Initialization of the dynamic link library
E:\WINNT\System32\RASSCRPT.dll failed. The process is terminating abnormally
u tin ban di tn cc tp tin sau dy : Rascpl.cpl thnh Rascpl.old , Rasscrpt.dll thnh
Rasscrpt.old
Hai tp tin ny nm trong thu muc Windows\System32
Vo Start - Run g cmd v nhn Enter .
Expand D:\I386\rascpl.cp_ %SystemRoot%\System32\Rascpl.cpl
Expand D:\I386\rasscrpt.dl_ %SystemRoot%\System32\Rasscrpt.dll
vo Control Panel chon Network - Services v chon Remote Access Service v chon Remove
Mt thng bo nhu sau s xut hin :
WARNING: This action will permanently remove the component from the
system. If you wish to reinstall it, you will have to restart the
system before doing so.
Do you wish to continue?

Nhn Yes v khi dng lai my tnh .
Vo Control - Modems chon thit bj ny v chon Remove . Nhn Close khi dng lai my tnh .
Vo Control Panel - Modems chon Add d bt du chc nng Install New Modem wizard
Vo Control Panel - Network chon Services v chon Add chon Remote Access Service v chon
OK .
Nu ban c bn Service Pack nn cp nht n dy v khi dng lai my tnh .

Windows cannot find FILES32.VXD. This program is needed for opening files of type
'Application'?

Khi ban gp li ny ban m Registry Editor ca mnh ln v tm kha :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command
Tm gi trj <NO NAME> phn bn phi ban thay di t "files32.vxd" "%1" %* sang "%1"%*
Kha sau ban cng lm tuong tu HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi dng lai my tnh .
Khc phc hin tung khng tt my khi Shutdown
C mt s my tnh chay Windows 2000 v XP s khng tt my khi ban Shutdown m hin ln
dng ch "It's now safe to turn off your computer" v ban phi bm nt Power trn thng my
mi tt duoc my .
"bt" my tnh phi tu dng tt ngay sau khi shutdown , ban phi sa di mt cht trong
Registry . Tuy nhin d don gin v an tan , ban c th dng VBScript .
M Notepad v g vo doan m sau :
Option Explicit

Dim WSHShell, n, p, itemtype

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"
p = p & "PowerdownAfterShutdown"
itemtype = "REG_SZ"
n = 1

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Luu lai vi tn l Poweroff.vbs . Ban tin hnh chay tp tin ny .
Hy b chc nng NTFS Last Access Time Stamp
Ban m Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Ban tao mt kha mang tn l NtfsDisableLastAccessUpdate (DWORD Value) v thit lp cho n
l 1
'Internal Error - Disk Group Exists and Is Imported'
Khi ban gp li ny ban m Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info
Ban tm kha Primary Disk Group v xa n .
Khi dng lai my tnh .
Luu tr cc thu ring vi Outlook Express

i vi nhng thu dc bit quan trong, ban c th luu chng trong folder save ca Outlook
Express hoc in ra. Tuy nhin, trong Outlook Express, cn c mt cch luu tr thu ring rt d
nhung t ngui bit dn. M folder c thu ban mun luu, chon v ko thu ban mun bng chut
sau d th vo noi ban mun luu (trn da mm, da cng, da CD hoc bt ky thit bj luu tr
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

no khc).

Cch ny s tao ra tp sao ca thu vi phn m rng l EML. Nu mun m lai, ban chi cn
kch dp chut vo tp ny. Ban cng c th import thu d luu vo Outlook Express bng cch
ko v th vo mt folder trong Outlook Express.

Thay di tiu d trn ca s ca Outlook Express

Outlook Express l mt chuong trnh thu din t tuyt vi. N s cng tuyt vi hon nu ban
bit cch lm cho n c nhn ha di vi ban nhiu hon. Nu ban bit soan tho trnh registry
ca Windows, ban c th thay di tiu d ca s ca Outlook Express nhu ban mun. Chay
Regedit t trnh don Run ca Windows.
jnh vj xung muc HKEY_URRENT_USER\Identities\(Your Identity)\Software\Microsoft\Outlook
Express\5.0. Tm WindowTitle v sa n thnh tiu d mi ban mun.
B "Turn off" khi Taskbar trong Windows
Vo Start - Run - g vo gpedit.msc nhn Enter . Trong User configuration chon Adminstrative
Templates - Start Menu and Taskbar . phn bn phi ban chon Remove and disable the Turn
Off Computer button chon Enable nhn OK .
S dng tin ch Files and Settings Transfer Wizard
Tin ch ny di km Windows XP v cn duoc cung cp dui dang chuong trnh dc lp trn CD
Windows XP (Support/Fastwiz.exe), chuyn dng d sao y cc xc lp ca Internet Explorer,
Outlook Express, Desktop, Display, Dialup Connections... t my tnh ny qua my tnh khc.
Ban c th chuyn cc xc lp ny qua da mm, da cng, mang hay cp ni.
Chay chuong trnh: Start/All Programs/Accessories/System Tools/Files and Settings Transfer
Wizard. Cch lm nhu sau:
Trong hp thoai Which computer is this? ban chon:
- New computer: Khi my tnh l my tip nhn.
- Old computer: Khi my tnh l my ngun (cn sao luu xc lp).
Ch : Chuong trnh c th chay trong Windows 9x/ME/NT/2000/XP.
Nu ban chon Old computer, chuong trnh s yu cu ban chi djnh phuong tin chuyn tin, ban
c th chon l: Cp ni qua cng COM (Direct cable); da mm (Floppy drive); da cng ni b,
mang, CDR hay thit bj tho lp khc (Other). Chuong trnh s tao thu muc Usmt2.unc d luu
file mu.
Nu ban chon New computer, trong hp thoai th 2 ban chon muc I don't need the Wizard Disk
d tip tuc (ban chi chon wizard disk khi ban chua tao file mu t my ngun).
Chi djnh cc thnh phn cn sao luu:
- Settings only: Chi sao luu cc xc lp ca: Accessibility, Command Prompt, Display, Internet
Explorer, Messenger, Netmeeting, Microsoft Office, Mouse, Keyboard, MSN Explorer, Outlook
Express, Regional, Sound, Taskbar, Windows Media play, Movie Maker...
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- File only: Chi sao luu cc file trong thu muc: Desktop, Font, My Documents, My Pictures,
Shared Desktop, Shared Documents v cc xc lp lin kt ng dung vi kiu file.
- Both files and settings: Sao luu c 2 loai trn.
- Let me select a custom list...: Cho php ban chon lua v b sung thm vo danh sch sao luu.
Khi ban cho hiu luc muc ny ban s duoc chuyn qua hp thoai Custom, ban c th diu chinh
danh sch nhu: xa hay thm xc lp, file, thu muc, lin kt file...
Ch : Khi chon sao chp file ban phi chi djnh dja chi luu tr l da, khi chon thu muc, chuong
trnh s khng th tao duoc file kt qu (file mu).
Khi ban bm Next chuong trnh s tin hnh sao chp v luu file mu d tao ra vo dja chi ban
chi djnh.Khi ban bm Next chuong trnh s tin hnh sao chp t file mu d my dch ging
nhu my ngun.
Bng Taskbar
- Lock the Taskbar: Khng cho thay di vj tr v kch thuc thanh Taskbar.
- Auto-hide the taskbar: Thanh Taskbar s khng hin thj cho dn khi no ban di chuyn chut
vo dng vj tr ca thanh Taskbar (vj tr mc djnh l canh dui mn hnh Desktop).
- Keep the taskbar on top of other windows: Thanh taskbar khi hin thj lun lun nm trn cc
ca s ng dung.
- Group similar taskbar buttons: Gom biu tuong cc ca s ca cng mt ng dung lai thnh
mt biu tuong nhm duy nht trong thanh taskbar d d chon ch. Ban bm phm tri chut
vo biu tuong d chon m cc ca s trong nhm, bm phm phi chut d dng tt c ca s
trong nhm (close group).
- Show Quick Launch: Hin thj thanh m nhanh chuong trnh. Ban chi cn bm phm tri chut
vo biu tuong l chay chuong trnh thay v phi bm kp di vi biu tuong trn Desktop.
- Hide Inactive icons: Giu bt biu tuong khng cn thit trong khay dng h. Bm nt
Customize d m hp thoai cho php ban chi djnh: Hide when inactive (n khi khng hoat dng),
Always hide (lun lun n), Always show (lun lun hin).
hin tt c biu tuong, ban bm chut vo mi tn kp ca khay dng h.
Windows Messenger
y l mt djch vu thung tr ca Windows XP dnh cho vic kt ni Internet. Ban c th v
hiu ho n bng cch m Start/All Programs/Windows messenger.
Trong ln chay du tin, ban s thy hp thoai cho mng, ban bm nt Cancel d dng hp
thoai ny. Trong ln chay sau, ban m menu Tools/Options/Preferences, xo du chon 2 muc
Run this program when Windows starts v Allow this program to run in the background.Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trnh b[ ngt khi c din thoai gi dn
Mt s Modem (nht l loai gn trong) khi dang truy cp Internet th hay bj li tu ngt kt ni khi
c cuc din thoai goi dn , d khc phuc li ny ban lm nhu sau :
M Control Panel - Modems trong thanh Dialing Rules chon Edit chon tip th General dnh du
chon vo muc To disable call waiting nhn OK
Tt mn hnh cho mng Microsoft Word 2003
tt mn hnh khi dng (plash screen) ca Word , ban lm nhu sau :
Vo Start - Run g winword /q nhn OK , lp tc Word s chay m khng xut hin mn hnh
khi dng . Ban c th tao shortcut d thuc hin nhanh hon . Nhn chut phi mn hnh
Desktop chon New - Shortcut .
Sau d chuyn dn thu muc ci Word thung l C:\Program Files\Microsoft Office\Office11 thay
di da C thnh da ci Word) v chon WINWORD.exe nhn OK .
Lc ny s xut hin dy d dung dn ca chuong trnh v ban chi cn thm /q vo cui dng
(c khong trng gia dung dn chnh v tham s /q) . Nhn Next , dt tn l Microsoft Office
Word 2003 nhn OK .
Li khi m tp tin Excel 2000
Filename.xls cannot be accessed . The file may be read-only or you may be trying to access a
read-only location . Or , the server the document is strored on may not be responding .
Filename.xls l tn ca tp tin Excel bj li chng han nhu l tailieu.xls
Vo Start - Run g Regedit v nhn OK . Ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
Ban tao mt kha mang tn l QFE_Yakima (DWORD Value) v thit lp n thnh 1 .
Ci dt giao thc NetBEUI
t da CD Windows XP vo trong da CDROM v tm thu muc Valueadd\MSFT\Net\NetBEUI
Chp tp tin Nbf.sys t thu muc %SYSTEMROOT%\System32\Drivers v tp tin Netnbf.inf t
thu muc n %SYSTEMROOT%\Inf
Vo Start - Control Panel chon Network Connections nhn chut phi vo mt thit bj m ban
mun thm giao thc ny v chon Properties
Trn thanh General chon Install chon Protocol v chon Add , chon muc NetBEUI Protocol t
danh sch v chon OK
Khi dng lai my tnh nu nhu ban hon tt vic ci dt .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt
Windows\System32\Config\System
Vo Recovery Console ban g nhu sau :
cd system32\config nhn Enter
ren system system.old nhn Enter
ren system.alt systemat.old nhn Enter
copy C:\Windows\repair\system nhn Enter
copy C:\Windows\repair\regback\system nhn Enter
G Exit v khi dng lai my tnh .
bit thm v Recovery Console xin tham kho cc trang truc .
Cc icon (biu tung) trong Control Panel b[ mt
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don't load
phn bn phi ban s thy cc biu tuong ca Control Panel bj disable (tt) , ban c th xa
kha don't load ny hoc nhn pha bn phi ban s thy cc biu tuong ca n , ban chi cn
xa n . H thng s tu kh nng khi phuc lai cc biu tuong ny .
Li khi ci dt lai Windows XP
[Files Needed]

The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed. Type the path where the file is
located, and then click OK.

Copy files from: GLOBALROOT\DEVICE\CDROM0\I386
Vo Registry Editor ban tm kha HKEY_LOCAL_MACHINE
Trn menu File chon Load Hive v khi d nap %Windir%System32\Config\System.sav
Tip theo ban g Test v tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318}
Ban tin hnh xa kha UPPERFILTERS v LOWERFILTERS
Thot khi Registry .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xa popup New Programs Installed
Khi ban ci dt mt chuong trnh no d mt dng ch popup New Programs Installed hin ra
menu Start . tt n ban lm nhu sau :
Nhn chut phi menu Start v chon Properties , trn thanh Taskbar and Start Menu Properties
chon Customize
Chon tip thanh Advanced v xa muc kim Highlight Newly Installed Programs nhn OK hai ln
Hoc ban c th tt chc nng ny thng qua Registry Editor .
Ban m Registry Editor v tm kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
phn bn phi ban tao mt gi trj mi c tn l Start NotifyNewApps v thit lp l 0
Thot khi Registry v khi dng lai my tnh .
Phc hi lai menu ng cnh
phuc hi lai menu ng cnh tr v trang thi ban du .
Ban m Notepad v chp doan m dui dy vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\Component Categories]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\Component Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\Component Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\Enum]
"Implementing"=hex:1c,00,00,00,01,00,00,00,d3,07,0a,00,05,00,03,00,02,00,34,00,\
3b,00,07,03,07,00,00,00,01,24,d0,30,81,6a,d0,11,82,74,00,c0,4f,d5,ae,38,83,\
31,68,32,a0,48,1b,44,a3,42,7c,2a,44,0a,94,78,e0,51,8d,6e,2f,41,d3,11,9d,63,\
fe,a4,1e,e8,56,3b,f3,31,ee,c4,68,47,d2,11,be,5c,00,a0,c9,a8,3d,a1,61,4e,a2,\
ef,78,b0,d0,11,89,e4,00,c0,4f,c9,e2,6e,62,4e,a2,ef,78,b0,d0,11,89,e4,00,c0,\
4f,c9,e2,6e,64,4e,a2,ef,78,b0,d0,11,89,e4,00,c0,4f,c9,e2,6e

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\Component Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\Component Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\Enum]
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

"Implementing"=hex:1c,00,00,00,01,00,00,00,d3,07,0a,00,05,00,03,00,02,00,35,00,\
02,00,6c,00,02,00,00,00,25,8c,5c,4d,75,d0,d0,11,b4,16,00,c0,4f,b9,03,76,7f,\
de,ea,bd,65,c2,d0,11,bc,ed,00,a0,c9,0a,b5,0f

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\Po
stSetup\ShellNew]
"Briefcase"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,42,00,72,00,69,00,65,\
00,66,00,63,00,61,00,73,00,65,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,62,00,\
66,00,63,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,42,00,72,00,69,00,65,00,66,\
00,63,00,61,00,73,00,65,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,\
ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00
"Bitmap Image"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,42,00,69,00,74,00,\
6d,00,61,00,70,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,62,\
00,6d,00,70,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,\
74,00,2e,00,50,00,69,00,63,00,74,00,75,00,72,00,65,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00
"Microsoft Word Document"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4d,00,\
69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,20,00,57,00,6f,00,72,00,64,\
00,20,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,2e,00,64,00,6f,00,63,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,57,00,6f,00,\
72,00,64,00,2e,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,2e,00,38,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Microsoft Access Application"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
4d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,20,00,41,00,63,00,63,\
00,65,00,73,00,73,00,20,00,41,00,70,00,70,00,6c,00,69,00,63,00,61,00,74,00,\
69,00,6f,00,6e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,2e,00,6d,00,64,00,62,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,41,00,\
63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,2e,00,41,00,70,00,70,00,6c,00,69,00,63,00,61,\
00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,31,00,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Text Document"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,54,00,65,00,78,\
00,74,00,20,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,\
74,00,78,00,74,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,74,00,78,00,74,00,66,\
00,69,00,6c,00,65,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Wave Sound"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,57,00,61,00,76,00,\
65,00,20,00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,77,\
00,61,00,76,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,73,00,6f,00,75,00,6e,00,\
64,00,72,00,65,00,63,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00
"Microsoft Excel Worksheet"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4d,\
00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,20,00,45,00,78,00,63,00,\
65,00,6c,00,20,00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,68,00,65,00,65,00,74,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,2e,00,78,00,6c,00,73,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,45,00,78,\
00,63,00,65,00,6c,00,2e,00,53,00,68,00,65,00,65,00,74,00,2e,00,38,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"~reserved~"=hex:18,00,00,00,01,00,01,00,d3,07,0a,00,05,00,03,00,00,00,14,00,\
1c,00,71,01
"Language"=dword:00000409
Ban luu lai v dt tn l phuchoimenungucanh.reg

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Hin th[ nt Go Internet Explorer
Ban m Notepad v chp doan m dui dy vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"ShowGoButton"="yes"

Ban luu lai v dt tn l themnutgo.reg
Chi d[nh chuong trnh mc d[nh choi da audio
Th thut ny s gip ban chi djnh dch danh mt chuong trnh no d s choi da audio khi b
da vo CD-ROM. dy ti ly v du l dng chuong trnh Winamp.
Ban m Registry ln, tm dn kha sau:
[HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command]
Bm chon kha command, qua ca s bn phi bm kp vo muc default. Trong muc value
data, g vo gi trj sau C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe %1 (ch c du nhy, khong
trng gia du nhy v %1). Bn trong du nhy l dung dn dn chuong trnh ban mun chi
djnh.
i tn nhiu file cng mt lc
D cc phin bn Windows truc, vic di tn mt s luong ln cc tp tin trong Windows thuc
su l mt c mng. Nhung di vi WinXP, ban c th thuc hin vic ny mt cch d dng.
u tin, ban m dung dn dn cc tp tin cn di tn. Sau d chon chng. Mt luu nh: tp
tin no ban mun lm tp tin khi du th ban phi chon n sau cng. Nhn F2 d di tn.
Tn ca tp tin mi gm 2 phn: <(s)>.. V du: baitap (0).txt Cc tp tin sau s c cng s c
cng tn khi du v phn m rng nhung s ca chng s ln dn: baitap (1).txt, baitap
(2).txt,.
Quy tc ny cng duoc gi nguyn nu s ca tp tin khi du l mt s m.
Cu hnh t dng dng nhp vo Recovery Console trong Windows XP
Khi my tnh ca ban gp su c , ban thung dng chc nng Recovery Console d sa cha
mt s li trn h thng ca mnh , s dung chc nng Recovery Console ban thung nhp mt
khu ca Administrator (ngui qun trj h thng) .
trnh tnh trang ban qun mt khu ca Administrator , th thut sau dy s gip ban cu
hnh cho php Administrator tu dng dng nhp vo Recovery Console .
Vo Start Control Panel chon Administrative Tools - Local Security Policy
Trong Security Settings chon Local Policies , chon tip Security Options .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban nhn di vo muc ny , ca s bn phi , ban tm dn dng Recovery Console: Allow
automatic administrative logon . Nhn chut phi vo dng ny ri chon Properties . Chon
Enabled .
Ban c th vo Registry d cu hnh tu dng dng nhp vo Recovery Console v tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryC
onsole
Tao mt gi trj c tn l SecurityLevel (DWORD Value) v thit lp cho gi trj ny l 1 .
Sau d ban nn khi dng lai my tnh d thay di c hiu luc .
Thay di s serial trong XP khi cp nht Windows XP SP1
Ban dt tn ca doan code ny l : ChangeVLKeysp1.vbs , chay doan code ny .
Sau d vo Start - Run g
C:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Nhn nt OK .
Trong d : ab123-123ab-ab123-123ab-ab123 l s serial mi .
C l da ban ci h diu hnh
M Notepad v chp doan m sau vo :
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-
WYQZX"
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf
("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Err.Clear
end if
Next
Luu tp tin ny lai v dt tn l changeVLKeysp1.vbs
B ch Shortcut
Khi ban tao mt Shorcut , thng thung s c dng ch Shortcut To tn Shortcut d b dng
ch ny ban lm nhu sau :
M Registry Editor ban tm kha sau :
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Tao mt gi trj mang tn l Link (Binary Value) v thit lp n l 00 00 00 00
Khi dng lai my tnh .
Ting Vit Unicode trong Windows XP
s dung ting Vit Unicode trong Windows XP, ban tin hnh cc buc sau:
M Control Panel/Regional and Language Option/Languages, dnh du chon muc Install files for
complex script and right-to-left languages d ci dt phn h tro ting Vit Unicode.
M Control Panel/Regional and Language Options/Regional Options, chon Vietnamese trong
phn Standards and formats d hin thj s thp phn, don vj do lung, thi gian, ngy thng,
tin t theo ting Vit. Chon Vietnam trong phn Location.
M Control Panel/Regional and Language Options/Advanced, chon Vietnamese trong phn
Language for non-Unicode programs. nh du chon muc Apply all settings to the current user
account...
Nu ban mun s dung trnh diu khin bn phm g ting Vit ca Windows XP, hy m Control
Panel/Regional and Language Options/Languages, bm nt Detail trong phn Text Services and
Input languages. Trong bng Settings, bm nt Add v chon Vietnamese.
Sau khi ci dt bn phm, ban c th thay di cc xc lp v bn phm trong bng Settings nhu:
- Chi djnh bn phm Anh hay Vit l mc djnh mi khi chay Windows (Default input language).
- Chi djnh phm tt d chuyn di bn phm (Key Settings).
Chuyn tp tin Power Point sang Word
Truc tin m tp tin Power Point mun chuyn , vo menu File - Send to chon Microsoft Word
xut hin hp thoai gm cc ty chon djnh dang trang , sp xp slide c cc muc chon :
- Notes next to slides : Cc trang Word duoc chia lm ba ct (thu tu slide , slide v ghi ch thm)
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

- Blank lines next to slides : Nhng dng k trng ct th 3
- Notes below slide : Cc slide duoc dt gia trang v cch nhau mt khong trng
- Blank lines below slides : Khang trng gia cc slide duoc thay th bng cc dng k
- Out lines only : Chi xut hin ni dung ca slide trn cc trang ch khng xut hin hnh ca
slide
Vic lua chon cc ty chon chuyn di duoc thuc hin ty theo muc dch , djnh dang trang m
ban mun chuyn di .
T mu xen k cho dng trong bng tnh
Chon bng tnh Excel m ban cn t mu xen k cho tng dng , vo menu Format - Conditional
formatting . Trong du tin (mc djnh l "Cell value is") , chon Formula is , nhp cng thc sau
vo bn phi :
=MOD(ROW(),2)=0 : Nu mun t mu dng chn
=MOD(ROW(),2)=1 : Nu mun t mu dng l
Nhn nt Format chon th Patterns chon mu cn t , nhn OK hai ln d kt thc .
Xem hai ca s dang m cng mt lc
Nu ban mun xem duoc hai ca s dang m cng mt lc th hy nhp phi chut vo thanh
Taskbar , sau d chon mt trong cc muc sau
- Cascade Windows s thu gon cc ca s ri cho nm d nhau
- Tile Windows Horizontally tao cc ca s duoc chia du xp nm theo chiu ngang
- Title Windows Vertically d chia du v sp xp cc ca s theo chiu doc
iu khin vic dng m da CD
Ban vo menu Start nhp phi chut ln My Computer chon Manage d m Computer
Management bm chon Storage bm tip Removable Storage chon Libraries , nhn nt phi
chut vo biu tuong CD m ban mun m chon Inject . Trong hp Media Inject Wizard nhn
Next . Khay ca CDROM s duoc dy ra . Bm Next ln na n s thut vo .
iu khin vic tt hoc ti khi dng my t xa trong mang LAN
Vi vai tr l ngui qun l hoc thnh vin trong nhm qun l mang LAN , s dung Windows
XP ban c th tt my , ti khi dng my t xa mt cch d dng . thuc hin diu ny ban
m Control Panel chon Administrative Tools chon Computer Management . y tht ra l mt
thnh phn trong b cng cu qun l h thng gip cho ban d dng diu khin t xa mt my
khc trong mang ni b .
Khi d m ca s Computer Management , ban bm nt phi chut vo biu tuong Computer
Management (Local) bn tri (goi l Console Tree) chon Connect to another computer . Trong
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

hp Select Computer bm vo Another Computer g tn my cn diu khin hoc bm nt
Browse d chi dn my d , xong bm nt OK . Bm nt phi chut vo biu tuong Computer
Management (Local) chon Properties chon tip th Advanced - Setting trong muc Startup and
Recovery .
Trong hp Startup and Recovery bm nt Shutdown . Khung Action c 4 lua chon :
- Log off Current User : ng xut khi ti khon dang lm vic
- Shutdown : Tt my
- Restart : Ti khi dng my
- Power Down (if supported) : Ngt din (nu duoc h tro)
Tip theo lm vic vi khung Force Apps Closed
- If Hung : gii quyt vic tt hoc ti khi dng my trong trung hop n dang bj treo (my
d phi duoc ci Windows 2000 tr ln)
- Always : quyt djnh tt hoc ti khi dng , c th gy mt d liu dang lm vic
ua Flash vo Power Point
Tp tin Flash c dc tnh l dung luong nh , d tao , thun tin cho ngui bit cht t v tin hoc
dn nhng lp trnh cao cp . Nh c hiu ng da dang , truc quan . Flash rt thch hop cho
cng vic ging day , gii thiu sn phm , qung co
Nhp chut vo More Controls trong Control toolbox ko chon dn Shockware Flash Object , gi
chut ko tao khung hin thj Flash trn Slide
Nhp chut phi vo khung hin thj Flash , hiu chinh chnh xc kch c khung hin thj . Nhp
chut phi vo khung hin thj Flash - Properties trong muc Move , g tn tp tin Flash v dung
dn . By gi tp tin Flash d sn sng trnh din trong Slide ca Power Point ri dy .
Desktop Themes An error occurred while accessing Task Scheduler (Windows 98)
Vo Start - Programs chon Accessories chon System Tools v chon Scheduled Tasks . Chon
Desktop Themes v xa Themes ny . Nhn Yes d xc nhn . Thot khi Task Scheduler . Vo
Control Panel chon Desktop Themes chon muc Rotate Theme Monthly nhn OK
Thot khi Control Panel .
So snh d[nh dang gia hai doan vn bn
Microsoft Word 2002 cho php ban so snh djnh dang gia hai doan vn bn khc nhau. Cch
thuc hin nhu sau:
Vo menu Format - Reveal Formatting. Chon doan vn du tin cn so snh djnh dang. Tai ca
s Reveal Formatting (pha bn phi mn hnh) ban dnh du muc Compare to another selection.
K dn chon doan vn bn th hai cn so snh djnh dang vi doan vn d chon truc d.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Tai muc Formatting differences trong ca s Reveal Formatting, Word s chi ra cho ban thy su
khc nhau v djnh dang gia hai doan vn bn ny. Nu mun djnh dang doan vn bn th hai
ging nhu djnh dang doan vn bn th nht, ban bm chut vo mi tn combo box th hai
trong ca s Reveal Formatting v chon muc Apply Formatting of Original Selection.
Tt cc thnh phn d hoa khi duyt web
thuc hin vic ny trong IE, ban kch chon Tools, Internet Options, vo th Advanced v trong
danh muc Settings vo phn Multimedia. Ban hy b dnh du cc Play Animations In Web
Pages, Play Sounds In Web Pages, Play Videos In Web Pages v Show Pictures.
Tm kim theo kiu c trong Windows XP

C l rt t ngui trong chng ta thch cc biu tuong dng duoc hin thj mi khi ban chon Start-
Search hoc Start-Find-Files or Folders.
loai b tnh cht ny ca XP, ban chon Change preferences trong ca s Search Results,
chon Without an animated screen character. Ngoi ra, d lm cho phn Search ny ging vi cc
phin bn Windows truc, chon Change preferences, sau d Change files and folder search
behavior chon Advanced includes options to manually enter search criteria. Recommended for
advanced users only.
Nhn OK d tr lai ca s Search Results.
Hin th[ thanh cng c Administrative Tools

thy duoc menu Administrative Tools khi ban click vo thanh TaskBar chon Properties. Trong
tab Start Menu, chon Customize
s dung Start menu mc djnh ca XP, nhn Advanced sau d chon mt trong 2 lua chon hin
thj trong System Administrative Tools trong Start menu item. Vi Classic Start Menu, chon
Display Administrative Tools trong Advanced Start menu options.
Khng cho php hin tn ngui dng cui cng
M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
phn bn phi ban tm dn kha sau : DontDisplayLastUserName (DWORD Value) v thit lp
n thnh 1
Ci dt Windows XP nhanh chng v d dng hon bao gi ht
Truoc tin l mt s quy uc:
- H diu hanh (HH) o dy chi d cp dn Windows cua Microsoft
- cung duo c chia lam 2 phn vung la C: va D:
- CD chua dia cai dt la E:
- HH duo c cai dt ln phn vung C:
- Cac h diu hanh duo c cai dt tu DOS.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cac ban nn chu y dn quy uoc nay d co th thay di cach lam cho phu ho p vo i cu hinh thuc
t va nhu cu cua minh.
Mt ln nua xin nhc lai, bai vit nay chi d cp dn vic lam th nao d cng vic cai dt HH
don gian va nhanh chong hon chu khng d cp dn cac thao tac cai dt mt HH nhu th nao.
Windows XP (SP1)

- Cai dt tu dng:
Truoc tin chep b cai dt ln cung
Tao file msbatch, nhung ln nay hay luu lai vo i dui .txt vo i ni dung nhu sau:

;SetupMgrTag

[Data]
AutoPartition=1 (chi dinh phn vung cai dt)
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]
AdminPassword=* (nhp vao username, du hoa thi nghia la bo trng)
EncryptedAdminPassword=NO (nhp vao password, NO nghia la bo trng)
OEMSkipRegional=1
TimeZone=205 (205 nghia la vung Ha Ni)
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (Nhp vao s dng ky)
FullName="Tran Huu Phuoc"
OrgName="http://www.vnechip.com"
ComputerName=LIEUMANG

[SetupMgr]
DistFolder=D:\windist
DistShare=windist

[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

Chep file msbatch.txt vao thu muc b cai dt (cung cp vo i file setup.exe)
Do dong lnh kha dai nn ban co th tao thm mt file .bat d chay nhanh hon. Ban mo notepad
ln, nhp vao dong lnh sau: I386\winnt /s:I386 /u:msbatch.txt
Luu lai vo i tn caidatxp.bat ri chep file nay vao cung thu muc vo i file msbatch.txt

Ghi b cai dt mo i ny ra da CD v khi cai dt, ban chi cn chay file caidatxp.bat d win tu dng
lam vic.
Con mt cch khc l , thay vi luu lai vo i tn msbatch.txt, ban co th luu lai vo i tn winnt.sif va
chep de file nay vao thu muc I386 cua b cai dt. y la file chi dinh cac thng s cai dt mc
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

nhin mi khi kho i dng bng dia CD Windows XP ri chay setup tu dng (ban khng cn danh
lnh dai dong).
Tuy nhin, cach lam nay hoi nguy him, vi da cai dt theo cach nay gio dy d tr thnh mt ga
bt tri. Mt khi da chay setup thi no se chay lin tuc cho dn ht, ban se khng co cach nao can
thip, hay bt no ngung lai. Sau nay nu mun ban cung khng th nao cai dt theo cach thu
cng duo c.

V cng nhu Win98, nu ban khng c ghi th ban chp hai tp tin va tao trn l
msbatch.txt v caidatxp.bat vao mt dia mm co th boot duo c. Tuy nhin ni dung cua file
caidatxp.bat co chut thay di nhu sau
e:\i386\winnt /s:e:\i386 /u:msbatch.txt
Vo i e: la tn CD. /s: chi dinh duo ng dn dn b ngun cai dt. /u: tn file kich ban
Va khi cai dt ban boot bng dia mm va chay file caidatxp.bat trn dia mm la duo c
Tom lai
Trn dy la nhung thu thut nhm giup cho ban tit kim duo c tho i gian va cng suc khi phai
thuong xuyn lam cai cng vic chng dng dung la cai dt lai cac h diu hanh cua Microsoft.
i vo i WinXP thi qua tuyt, mt khi ban da nhn Enter la chuong trinh se tu dng lam vic tu A
dn Z, ban se khng cn phai ngi cho do i mon moi d nhp vao nhung thng tin c nhn, ma
co th di du do, hoc lam vic khac, khoang nua gio sau quay lai la moi vic da xong xui du
vao dy.
Du biu tung Recent Documents
M Registry Editor ban tm dn cc kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Ban tm gi trj mang tn l NoRecentDocsMenu (DWORD Value) v thit lp cho n l 1
Tinh chinh cc thuc tnh ca TCP/IP

Tnh nng ni mang duoc xy dung trong Windows di khi khng c moi th duoc thit lp d
dat duoc tnh tuong thch hoc hiu sut ti da. TCP/TP (Giao thc diu khin truyn d
liu/Giao thc Internet) l giao thc duoc s dung cho truyn thng Internet, v vy chng ta s
tp trung vo vic ti uu ho n. Vo phn Network Connections trong Control Panel, tm biu
tuong ca ISP quay s, kch chut phi vo n v chon Properties. Trong WinXP, hy kch chon
th Networking.
Ban s nhn thy mt danh sch trong phn This Connection Uses The Following Items Giao
thc ban mun xem l Internet Protocol (TCP/IP). Nu ban nhn thy NWLink IPX/SPX/NetBIOS
Compatible Transport Protocol hy chon n v kch Uninstall, sau d kch Yes.

Nu ban chon Internet Protocol sau d kch Properties, ban s nhn thy cc lua chon d c
duoc cc dja chi IP v DNS (my ch tn min) mt cch tu dng hoc cc trung trong d ban
c th tu nhp vo cc dja chi ny. Trong WinXP, n nm dui th General trong khi n c th
nm dui th IP Address trong cc phin bn truc ca Windows.
i vi c hai muc, ban nn d cc dja chi ny duoc din mt cch tu dng. Trong cc phin
bn truc ca Windows, hy vo th WINS Configuration v dnh du vo Disable WINS
Resolution. Dui th DNS Configuration, muc Disable DNS cn phi duoc dnh du v moi th
dui th Gateway phi duoc d trng.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Qun l khay h thng (System Tray)

Khay h thng ca Windows XP (muc Notification area nm gn biu tuong chic dng d) c
th cho php ban giu bt hoc xem tt c cc icon bng mt c click chut. Nu ban mun lm
n di mt s icon no d, right-click vo taskbar v chon Properties.
Trong muc Notification area ca tab Taskbar, b chon Hide inactive icons d kch hoat thi
quen hin thj khay h thng ca cc Windows c. Ngoi ra, ban c th vn c d n duoc chon,
sau d nhn Customize d diu chinh tnh trang ca tng icon.
Hin th[ Folder kiu c

Trong cc phin bn truc ca Windows, cng nhu phin bn Windows XP ln ny, ban c th
xem cc ca s folder dui dang Web content, hoc c thm mt ca s preview bn tri.
Nu ban khng thch hin thj cc thng tin phu thm ny v mun tr v folder kiu c, trong ca
s folder, chon Tools\Folder Options, trong tab General, chon Use Windows classic folders.
Tinh chinh tc d ca cng COM

Cc cng COM (communications) l noi m modem ca ban s dung d giao tip vi th gii
bn ngoi. Kch chut phi vo My Computer, chon Properties, chon th Hardware, Device
Manager v kch vo du cng bn canh ch Modems. Kch chut phi vo modem quay s ca
ban, chon Properties, sau d vo th Modems v ghi nh cng COM no m modem dang s
dung. Ph bin nht l cng COM 2, tip dn l COM 3.
By gi, ban hy quay nguoc lai ra ti Device Manager, kch du cng bn canh ch Ports v
kch dp cng ca modem. Vo th Port Settings. Trung th nht, Bits Per Second cn duoc
dt gi trj 115200, l mc djnh cho mt modem 56 Kbit/s. Nu gi trj ny d duoc thit lp sn,
hy tng n ln mc 128000. Trong khi ban d, kch nt Advanced. Hy chc chn rng nt
chon Use FIFO Buffers d duoc lua v cc con truot Receive and Transmit Buffer duoc thit lp
mc cao nht.

Nu ban v tnh s dung phn cng c hon, ban c th thy rng nhng tc d nhanh ca cng
ny s gy ra su ngt kt ni hoc nhng li truyn thng khc. Hy gim tc d cng xung cho
ti khi modem ca ban hoat dng n djnh.
S dng tnh nng khi phc h thng

Ging nhu Windows ME, XP cng cung cp kh nng khi phuc h thng v dim truc mt su
kin ny d (ci dt mi phn mm hoc xung dt h thng...)
tao mt mc khi phuc, ban m (All) Programs trong thuc don Start, chon Accessories -
System Tools - System Restore.
Trong ca s System Restore, nhn Create A Restore Point, nhn Next, nhp tn cho dim khi
phuc h thng, ri nhn Create. dua h thng tr lai mt thi dim no d, trong ca s
System Restore, chon Restore My Computer To An Earlier Time, ri chon mt dim ph hop d
tin hnh khi phuc h thng. Sau khi nhn Next 2 ln, h thng ca ban s bt du khi phuc v
thi dim ban chon. Qu trnh ny chi hon tt sau khi HH tu khi dng lai.


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

S dng System Configuration Utility
Nu ban khng mun mt chuong trnh no d khi dng cng vi XP, mun tng tc d khi
dng ca HH, mun loai b nhng djch vu h thng khng cn thit, mun tm hiu nhng truc
trc ca h thng... v nhiu diu khc, th ban hy s dung tin ch System Configuration.

Nu d s dung Win 98 v khai thc tnh nng System Configuration Utility th ban c th bn
khon tai sao XP lai khng c tnh nng tuyt vi ny. Cu tr li l XP c nhung Microsoft
khng d tin ch ny trong System Information v khng mun ngui s dung can thip qu su
vo h thng.

Mun khi dng System Configuration Utility, ban chon Start Run g msconfig hoc chon
Start - Help and Support - chon Use Tools to view your computer information and diagnose
problems trong ca s mi. - dui hp Tools, chon System Configuration Utility.
Hin th[ ca s ln hon
Bt ky khi no ban mun xem nhiu thng tin hin thj hon v mt folder hoc trnh duyt Internet
Explorer trn mt mn hnh, cch don gin l ban nhn phm F11 d xem ca s d ch d
ton mn hnh. Nhn F11 nu mun xem lai ch d bnh thung.
Nu s dung Windows 2000, Me, hoc XP, ban c th thm mt nt nhn d chuyn di gia 2
ch d bng cch nhp phi chut Standard Toolbar v chon Customize. Nhn Full Screen
bn dui Available Tollbar buttons, sau d chon Add ri nhn Close.
Hin th[ cc tp tin n
Bnh thung, windows giu nhiu tp tin h thng, diu ny c th lm cho vic chinh sa tr
nn kh khn. thy ht tt c cc tp tin, chon Tools, Folder Options, View trong bt ky ca
s thu muc hay Explorer no.
Trong danh sch Advanced settings, chon Show hidden files and folders (hoc Show all files nu
trong Windows 98). Trong nhng phin bn khc vi Windows 98, b du dnh du truc nhn
Hide protected operating system files (Recommended). Nhn Yes v sau d l OK.
T dng m CD theo ni dung
Khi ban chn mt da CD vo da CD-ROM, Windows s dua ra mt s hnh dng d ban lua
chon. Ban c th tr li mt ln cho mi loai ni dung (nhu m nhac), nhung nu ban mun tt
chc nng ny, nhp phi chut ln da CD trong ca s Explorer v chon Properties, trong
th AutoPlay, chon mt ni dung t danh sch cc loai ni dung pha trn, v chon hnh dng
thch hop tho ban bn dui.
tt chc nng ny di vi loai ni dung no ban chi cn chi djnh cho ni dung cho n bn
dui l Take no action v nhn OK.
Li khi bt du Windows XP
Thng bo li nhu sau :
STOP: 0xc000026C [Unable to load device driver] DriverName
STOP: 0xc0000221 [Unable to load device driver] DriverName
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

STOP: 0xc0000221. Bad image check sum, the image user32.dll is possibly corrupt. The header
check sum does not match the computed check sum.
DriverName : Thng thung l tp tin c phn m rng l .sys bj hng hoc bj mt
khc phuc li ny ban lm nhu sau :
t da CD Windows XP vo , khi dng lai my tnh . S dung chc nng Recovery Console .
Luu : Nu ban dng Windows XP Home mt khu s l rng .
Sau khi ban nhp xong mt khu ca ngui qun trj h thng ban nhp vo :
cd windows\system32\drivers nhn Enter
G tip : ren tendriver.sys tendriver.bak nhn Enter . G copy E:\I386 tendriver.sys nhn Enter
G Exit v khi dng my tnh . n dy ta fix li tp tin user32.dll bj mt .
t da CD Windows XP vo , khi dng lai my tnh . Ta lai tip tuc s dung chc nng
Recovery Console .
Sau khi ban nhp xong mt khu ca ngui qun trj h thng ban nhp vo :
cd windows\system32\drivers nhn Enter
Ban g vo ren user32.dll user32.bak nhn Enter
G vo : expand E:\I386\user32.dl_ C:\Windows\System32 nhn Enter . G Exit
Luu : E l da CDROM v C: l da h diu hnh .
B sung cc file VXD b[ thiu cho Windows ME
Theo vt xe d ca Windows 98 v 98SE, Windows ME vn bj thiu mt s file VXD (Virtual
Extended Drive) quan trong c chc nng gip Windows diu khin cc thit bj m rng nhu
chut, modem, card mn hnh...
"b l", Windows d phi muon tam nhng file *.vxd tuong thch khc d qun my thit bj
ny. Hu qu l h thng d bj xung dt hoc bj treo.
Windows 98 v 98SE khi ci dt bj thiu 7 file VXD (vcomm.vxd, vdmad.vxd, configmg.vxd,
vdd.vxd, vmouse.vxd, ntkern.vxd, vflatd.vxd) d bj thin ha bn ra tn vo t lu. Vy m cho ti
Windows ME lai vn nhu c.
T hon na, Windows ME bj thiu thm file IOS.VXD. Nhu vy c thy l 8 file. C tin b chng
l nu 7 file VXD bj tht lac ca Windows 98 v 98SE nm ri rc trong 3 file ci dt
Win98_47.cab, Win98_48.cab v Win98_49.cab, th 8 file bj thiu ca Windows ME nm gon
trong file Win_20.cab. Cng nhu c khc chng l 7 file VXD cn thiu ca Windows 98 v 98SE
nm trong thu muc WINDOWS\SYSTEM\VMM32, cn Windows ME th 8 file ny nm trong
thu muc WINDOWS\SYSTEM\.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Mc d cc file VXD ny d c sn, nhung b ci dt lai khng chju nap vo h thng. Windows
ME lai dng tam cc file tuong thch ca ngui khc.
iu ny c th kim chng bng cch m Control Panel, chon System ri m tab Device
Manager trn mn hnh System Properties. Click chut ln du + truc mt tn thit bj m rng
no d trong list (chng han nhu Mouse...).
Click tip chut phi ln tn thit bj v chon lnh Properties trong menu pop-up.
Trn mn hnh Properties ca thit bj, m tab Driver v nhn vo nt "Driver File Details..." (Chi
tit file driver).
Ban s thy Windows ME dang s dung mt file VXD chung chung no d d diu khin thit bj
d, cn file VXD chnh hiu dnh cho n th lai bj b trong ngoc don v thiu. Cu th l thit bj
chut thay v xi VMOUSE.VXD lai bj thay bng VMM32.VXD.
Sau khi d duoc b sung cc file VXD bj thiu, lc ny kim tra lai, ban s thy du ra d.
b sung cc file VXD bj thiu, nu c sn file ngun ci dt Windows ME, ban chi vic dng
NC95 hay Windows Explorer hoc WinZIP, ZipMagic... m file WIN_20.CAB ra v extract 8 file:
vcomm.vxd, vdmad.vxd, configmg.vxd, vdd.vxd, vmouse.vxd, ntkern.vxd, vflatd.vxd, ios.vxd vo
thu muc WINDOWS\SYSTEM. Sau d restart lai my tnh.
Gi fax qua Outlook 2000
Outlook 2000 khng nhng cung cp cho ban chc nng gi v nhn e-mail, qun l cc
contact... m cn cho php ban gi/nhn fax thng qua n mt cch d dng nhu gi e-mail
vy.
c th s dung Fax trong Outlook 2000, lc ci dt ban phi ci thm chc nng Fax cho
Outlook 2000. Nu chua ci dt, th cch don gin nht l chon menu File/New/Fax Message.
Khi d, Outlook s xut hin thng bo cho ban v hy nhn Yes d tin hnh ci thm chc
nng Fax.
Gi Fax:
Chon menu File/New/Fax Message. Ca s Fax m ra, t dy ban nhp dja chi Fax vo muc To
vi dja chi fax nhp theo quy tc nhu sau: Nu d gi dn mt ngui m ngui d c tn v s
fax trong Contact ca ban th ban chi cn nhp vo muc To vi tn ca ngui d l duoc, cn
khng ban phi nhp s fax vo muc To vi kiu: fax@s fax. V du, ban mun fax dn s fax l
5555333 th ban nhp vo l fax@5555333.
Nu nhu ban s dung din thoai ni b phi goi thng qua tng di th ban phi thm s du tin
phi goi qua tng di v ch W vo truc s fax. Chng han, phi thm s 9 du th nhp vo l
fax@9w5555333. Sau d, nhp ni dung cn Fax v chon Send.
Gi file qua fax:
Khi gi mt ti liu qua fax, ban m ti liu cn gi ri chon menu File/Print. Trong danh sch
Print Name, chon muc Synmantec Fax Starter Edition. Bm Print hoc OK. Sau d nhp s fax
v mt s ni dung khc lin quan.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nhn Fax:
Nu mun nhn Fax bng Outlook, ban phi chay Outlook vi ch d ch d nhn. Trong menu
Tools, chon Options, chon tab Fax, dnh du chon muc Automatic receive fax trong muc Answer
after... ban n djnh s chung s reo ri mi nhn fax.
Nhn chut phi b[ treo khi s dng Windows XP SP 2
Nu trung hop ny xy ra trn my tnh ca ban , ban m Registry Editor
Tm kha sau (kha ny rt nguy him cho nn ban nn backup n truc)
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\EncodeDivXExt
Xa kha EncodeDivXExt v khi dng lai my tnh .
Li 769 khi kt ni Internet
Error 769: The specific destination is not reachable
Error 769: "Either you specified a destination address that is not valid, or your remote server is
down."
Li ny xut hin khi ban upgrade Windows XP hoc card mang ca mang c th chua duoc bt
Vo Start - Control Panel chon Performance v chon System . Trong hp thoai System
Properties v chon thanh Hardware v khi d chon Device Manager . Trong Device Manager
chon card mang ca ban , trn menu Action v chon Enable .
Thot khi Device Manager . Vo Start - Control Panel - Network and Internet Connections chon
Network Connections chon Network Setup Wizard lm hung dn trn mn hnh cho dn khi qu
trnh ci dt thnh cng . Khi dng lai my tnh .
Li sau khi kt ni Internet
Thng bo li ging nhu sau s xut hin .
A file that is required to run search companion cannot be found. You may need to run setup
Khi ban truy cp vo Internet xong ban tt kt ni mt thng bo li nhu trn s xut hin .
Vo Start - Run g %systemroot%\inf nhn OK . Ban tm tp tin mang tn l Srchasst.inf nhn
chut phi vo tp tin ny v chon Install
Luu ban phi dt da CD Windows XP vo trong my tnh ca ban .
Li Modem
Khi ban quat s kt ni Internet ban s c th gp cc li nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Error 691: The computer you are dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection.
Check your password, and then try again.
Error 691: Access was denied because the user name and/or password was invalid on the
domain.
Error 629: The port was disconnected by the remote machine
Nguyn nhn ca cc li ny l do :
- Ban thit lp kt ni dn ISP (nh cung cp djch vu Internet) khng dng
- Ban g tn v mt khu ngui s dung sai
- Cc vn d v Modem
Nhn chut phi vo mt kt ni v chon Change settings of this connection chon thanh Security
, dnh du muc Typical (recommended settings) , Allow unsecured password v xa muc Include
Windows logon domain . Nhn OK hai ln .
Thay di tc d kt ni
Ban nhn chut phi vo mt kt ni v chon Change settings of this connection . Trong thanh
General chon modem ca ban trong muc Connect Using chon tip Configure. Trong muc
Maximum speed (bps) chon 9600 nhn OK hai ln .
Tt chc nng Hardware Flow Control , Modem Error Control , Modem Compression dn ISP
Ban nhn chut phi vo mt kt ni v chon Change settings of this connection . Trong thanh
General chon modem ca ban trong muc Connect Using chon tip Configure . Xa cc muc
Enable Hardware Flow Control , Enable Modem Error Control , Enable Modem Compression v
nhn Ok hai ln .
Tt chc nng Software Compression
Vo Start - Cotrol Panel chon Printers and Others Hardware chon Phone and Modem Options .
Trn thanh Modem chon modem m ban mun cu hnh n v chon Properties , chon thanh
Advanced chon Change Default Preferences . Trong Data Connection Preferences chon
Disabled
Luu : Ban nhp tn v mt khu ca ban phi chnh xc nh
Li Print monitor is unknown khi ci dt my in
Khi gp li ny ban vo Start - Run g %systemroot%\inf nhn OK .
Ban tm tp tin mang tn l Printer.inf , m tp tin ny v v thm vo dng sau :
LanguageMonitor=
Luu tp tin ny lai , khi dng my tnh v tin hnh ci dt lai my in
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Hin th[ ngy gi trong Notepad
hin thj ngy gi trong Notepad cch don gin nht ban nhn phm F5
Error 1606 Could Not Access Network Location
M Registry Editor ban tm kha :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders

Tm kha Common Administrative Tools v thit lp cho n l C:\Documents and Settings\All
Users\Start Menu\Programs\Administrative Tools
Shortcut luu trong thu mc Startup khng hat dng khi khi dng cng Windows
Nu trung hop ny xy ra trn my tnh ca ban , ban lm nhu sau :
M Registry Editor ban tm kha :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Folders
Startup : %USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Startup : C:\Documents and Settings\<Userprofile>\Start Menu\Programs\Startup
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Folders
Common Startup : %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders
Common Startup : C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
Luu : Ban tm cc kha trn , nu nhu gi trj ca chng thay di ban tin hnh thay di cc gi
trj ca chng (ging nhu trn)
Cu hnh Shutdown Event Tracker
Trong Windows XP ban c th cu hnh chc nng Shutdown Event Tracker ging nhu Windows
Server 2003 . thuc hin diu ny , ban phi thng qua Registry Editor .
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability
Tm kha mang tn l ShutdownReasonUI (DWORD Value) v thit lp cho n l 1 .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xa cc kha tm kim trong Help and Support Center
Khi ban s dung chc nng Help and Support Center trong Windows XP/2003 , nhng kha tm
kim m ban nhp vo c th duoc luu lai vo tp tin HelpSessionHistory.dat trong
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\HelpCtr
xa cc kha tm kim ny
Ban vo Start - Run g %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\HelpCtr
nhn phm Enter . Trong dy s c tp tin mang tn l HelpSessionHistory.dat , ban chi cn xa
n . Vy l xong .
Tao Screen Saver (trnh bo v mn hnh) cho ring mnh
Nhn chut phi mn hnh Desktop chon Properties v chon thanh Screen Saver . Chon My
Pictures Slideshow
Chon thanh Setting d diu chinh kch thuc ca hnh hin thj v tc d hiu ng ca n .
Hnh nh duoc hin thj du duoc luu tr trong thu muc My Docments\My Pictures
Kho Windows bng Shortcut
Nhn chut phi mn hnh Desktop chon New-Shortcut , sau d ban nhp vo rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation v dt tn cho Shortcut ny .
Thay di m thanh trong trnh duyt IE
Khi ban bt du m mt website, Internet Explorer s bt mt file .wav mc djnh c ting click.
S dung Registry Editor s gip ban xo hoc thay di ting dng d.
Hy m Registry Editor v tm t kho dui dy.
[HKEY_CURRENT_USER\ AppEvents\ Schemes\ Apps\ Explorer\ Navigating\.current]
Tai dy, ban hy tao mt gi trj mi hoc sa lai gi trj hin hnh c tn Default. Gi trj m ban
tao ra hoc thay di chnh l dung dn ti file .wav. V du, REG_SZ "c:\windows\mysound.wav".
Nu d trng gi trj d, th s khng c m thanh no pht ra.
Thay di chuong trnh mc d[nh m file text
Click d m mt file txt v Windows s tu dng dng Notepad d m. Nu mun dng chuong
trnh khc th ban cn thay di phn mc djnh.
Gi phm Shift trong khi click chut phi vo file vn bn cn m. Chon Open With.
Trong hp thoai Open With, chon chuong trnh m ban mun dng, c th l mt chuong trnh
x l vn bn khc. Chon phn Always use this program, nu ban mun chuong trnh tr thnh
mc djnh khi m file text. Click OK.
Nu ban khng chon Always use this program, th ln sau Windows s lai dng Notepad d m.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Thay di v[ tr ci chuong trnh
Ti dang dng Windows 2000 Professional. C d ht mt khong trng, v th ti du tu thm
mt D d luu d liu. Nhung mi khi ti ci mt chuong trnh, n du chon C. Vn d dt ra
by gi l khin Windows tu dng chon D d luu chuong trnh.
lm duoc diu ny, cn phi thay di vj tr ci dt mc djnh trong Registry.
Gi trj ProgramFilesDir trong [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\
CurrentVersion] quy djnh vic ny.
Trong D, tao ra mt thu muc c tn Program Files. Ri dt gi trj ProgramFilesDir thnh
D:\\Program Files. Cch ny c th dng trong c Windows XP.
Tuy nhin, c mt s chuong trnh nht quyt di phi ci ln C:\Program Files. Tr phi chuong
trnh ci c cung cp phuong thc thay di thu muc ci, ban s chng th lm g nhiu cho d
d sa trong Registry.
Thit lp ch d nhm ca s cho XP
Thanh taskbar ko di t du ny sang du kia ca mn hnh, n chim mt khong khng gian
xc djnh. iu g xy ra khi chng ta m qu nhiu chuong trnh v tt c du hin ln thanh
taskbar m mn hnh my tnh lai khng th m ra duoc? Khi d mi chuong trnh s tu dng
thu hep khong khng trn taskbar. iu ny chng c g mi.
Tuy nhin, Windows XP c th tu dng nhm cc ca s chuong trnh dang m (b sung thm
chiu thng dng cho thanh taskbar). Lc no ban mun nhm cc chuong trnh cng loai? Hy
cho Windows bit.
M Registry Editor v tm dn HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \
CurrentVersion \ Explorer \ Advanced. C l ban s cn phi tao mt gi trj DWORD mi vi
nhn TaskbarGroupSize.
Click dp vo gi trj va tao duoc v sa thuc tnh ca n. Ban dt s luong ca s tu do cho
php truc khi chng dat ngung cn nhm lai.
Thot khi ting go r ca modem
Mi khi kt ni Internet, ting modem trong my ca ban ku inh i nhu ci bo dng, v cn kinh
khng hon khi ban m vo mang ban dm. Mt gii php l ban hy ly chn bng trm kn ln
modem. Nhung nu l modem trong th phuong php d v hiu.
trit tiu ti da hoc lm cho modem im lng vnh vin, ban hy vo Control Panel. Hy tm
dn chic din thoai mu vng vi dng ch Modems bn dui. Khi m ra, mt ca s Modems
Properties xut hin.
Hy bm vo nt Properties d m ca s thuc tnh ca loai modem ban chon. Tai dy, ban d
dng nhn thy nt diu chinh m thanh. Hy cho n v Off v th kt ni Internet d xem hiu
qu cng vic ca ban.
Nu n vn chua c hiu qu, th chuyn sang buc tip theo.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cng tai ca s thuc tnh modem, hy chon ca s Connection v Advanced. Buc cui cng
l din M0 vo phn Extra setttings v OK.
Thot khi Windows bng mt nt nhn
Windows 98 cung cp cho ban mt chc nng kh tin loi l s dung shortcut d thot Windows
chi bng mt ln nhn chut. Ban lm nhu sau:
Click chut phi vo mn hnh desktop v chon New \Shortcut.
Ban din vo text box ca hp thoai Create Shortcut dng lnh nhu sau (hoc c th Browse
ti):
C:\windows\rundll32.exe user.exe,exitwindows
Bm vo nt Next sau d ban c th chon tn cho Shortcut ny nhu Exit Windows sau d nhn
nt Finish d kt thc.
Thu gn Microsoft Outlook 2002 vo khay h thng
Ging nhu da s cc ng dung, Outlook 2002 trong Office XP s thu nh lai trn thanh taskbar.
Nhung ban c th thay di diu d v dua n vo trong khay h thng, bn canh dng h.
lm vic ny, truc tin ban hy m Registry Editor v tm t kha sau:
[HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 10.0\ Outlook\ Preferences]
Ban hy tao ra mt gi trj DWORD mi hoc sa di gi trj hin hnh, vi tn MinToTray v dt
gi trj 1 tuong ng vi khay h thng, 0 l Taskbar.
Thot khi registry v khi dng hoc log off Windows d sa di ca ban c hiu luc
Tip cn cc file trong Recycle Bin mi trung DOS
Tt c cc file ban xa trong Windows du di thng vo Recycle Bin. khi phuc lai cc file d
trong mi trung Windows hon ton d dng, nhung dui dy l cch tip cn nhng file d
xa khi dang mi trung DOS.
Tai DOS Prompt hay Command Prompt, hy di dn c dt Recycle Bin. Vo thu muc Recycled.
y l thu muc n, v th n s khng xut hin bng lnh Dir thng thung.
Bn thn cc file nm trong Recycled cng ch d n, v th hy s dung lnh sau d lm hin
nhng file d: ATTRIB R S H *.*.
By gi ban d c th s dung cc lnh thng thung di vi cc file trong Recycled.
Luu cch ny khng p dung trong Windows NT.
Tit kim b nh bng cch diu chinh CD-ROM cache
Mc d ban khng thung xuyn s dung CD-ROM, nhung h thng vn phn b nh, cache
cho n. Ban c th diu chinh su phn chia b nh ny.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Click chut phi vo My Computer v chon Properties. Chon tag Performance v File System,
sau d chon CD-ROM tab.
Mc ti thiu dnh cho CD-ROM l 64 KB v ti da l 1.238 KB. Luu cch ny chi dng vi
Windows 9x.
Tm hiu d[ch v n trong Windows XP
Nhng ngui s dung Windows 98 chc hn s thy 2000 thiu mt MSConfig. Tin vui l mt ai
d tai Redmond d gn n trong Windows XP. Tin ch ny trng quen thuc, nhung c mt s
muc mi m ban c th phn tch v diu chinh h thng.
kch hoat tin ch ny, ban chi cn g MSCONFIG trong hp thoai Start/Run. Tai phn
General, ban c th tm thy nt Expand File vi chc nng gip phuc hi cc file.
Muc Boot.ini gip ban thay di cch thc Windows khi dng v chay. Luu : Khng thay di cc
setting nu nhu ban khng thuc su bit mnh dang lm g. Bi ban c th chng may tt mt ch
d khi dng nhiu h diu hnh.
Tai phn Services, nu ban khng bit nhng djch vu ca di tc th ba no d duoc ci ln h
thng, hy bm Hide All Microsoft Services. Nhng djch vu cn lai s thuc cc di tc th ba.
Cui cng l Startup, trng vn ging nhu truc kia. Khi ban thay di cc ch d trong Startup,
MSConfig s chon ban bit (khi khi dng my) rng n dang ch d khi dng
Diagnostic/Selective Startup. iu ny dc bit quan trong, n cho php ban tr lai thit lp djnh
dang hoat dng tt nht ca phin lm vic truc.
T hp shortcut mi trong Word
bi den mt doan vn bn trong Microsoft Word, ban s dung t hop phm Shift + mi tn
sang phi v tri. t nhin, format ca doan vn d bin di! l v ban d d tay ln phm Alt.
Bm vi ln t hop Alt+Shift+mi tn sang phi v tri, ban s thy font ch cng nhu djnh dang
ca doan vn bn duoc chon thay di theo kiu vng trn.
T hop phm ny chi c tc dung vi doan vn. Khi th vi cc mi tn di ln v xung, ban cng
s thy duoc diu th vj: oan vn d s di chuyn theo chiu mi tn.
Truy cp Internet thung xuyn li Shutdown
Hy dm bo rng my tnh ca ban thung xuyn cp nht cc virus hoc cc bin th mi
nht ca n .
Ban vo Start - Run g services.msc nhn phm Enter . Tm djch vu mang tn l Remote
procedure call (RPC) chon djch vu ny tip tuc ban chon Recovery v chuyn di t Restart the
Computer thnh Take no action. Nhn Ok .
Khi dng lai my tnh .


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

T dng logon vo Windows NT
Nu ban mun rt ngn bt thao tc dng nhp my, khng cn nhp password, th hy theo cc
hung dn dui dy. Tuy nhin, vic ny di hi ban phi c account ca Administrator.
M Registry, bng g lnh regedit trong ca s Start - Run. Tm dn gi trj Open
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ WinLogon
Nu t kho DefaultUserName chua c, th ban hy tao mi. N s thuc loai REG_SZ. i gi
trj ca n, v du Administrator.
Hy tao mt t kho DefaultPassword, nu n chua c, v thuc loai REG_SZ. Nhp chnh xc
pasword vo gi trj ca t kho.
Tip theo, ban cn tao thm mt t kho na vi tn AutoAdminLogon vi cng loai REG_SZ.
i gi trj ca n thnh 1.
Khi no ban mun logon vi mt tn khc, th hy gi phm Shift khi logoff.
Xo Favourite khi menu Start
Menu Favourite l noi luu tr cc dja chi v file ban thung xuyn s dung. Nhung di lc, ban
lai khng mun ngui khc bit duoc diu d. xo menu ny khi Start menu, hy m
Registry Editor.
Tm dn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ Current
Version\Policies\Explorer. Tai khong trng trong ca s bn phi, bm chut phi v tao
New>DWORD Value. t tn n l NoFavourites Menu.
Sau d click dp vo ci va tao duoc v thm gi trj 1.
Sau khi khi dng lai my, menu Favourite s bin mt. Nu mun phuc hi lai th ban hy thay
gi trj 1 thnh 0.
Sa cha chc nng kim tra chnh t trong OutLook Express
Nu chc nng chnh t ca Outlook Express "c vn d" , ban c th sa cha nhu sau :
M Windows Explorer ban tm dn C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Proof C: l
da ci dt h diu hnh Windows XP . t da CD Windows XP vo da CD . Vo Start - Run
g msconfig v nhn Enter .
Trong System Configuration Ulility chon th General nhn Expand File ....... phn File to restore
nhp vo CSAPI3T1.dll .
phn Restore from nhp vo E:\I386\CSAPI 3T1.DL_ (E: l chc da Windows XP)
phn Save file in nhp C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\Proof Nhn Expand
nhn OK , khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M Windows Explorer vo C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\Proof tm tp tin
mang tn l CSAPI3T1.DL_ v di tn thnh CSAPI3T1.DLL . Chay Outlook Express vo Tools -
Options chon th Spelling chon Alway Check Spelling Before Sending .
Khi dng lai my tnh .
An menu Save As trong Internet Explorer
Vo Start - Run g gpedit.msc v nhn phm Enter . Trong muc User Configuration chon
Administrative Templates - Windows Components chon Intertnet Explorer chon Browser . phn
bn bn phi ban tm dng File Menu:Disable Save As ... menu ption chon Enabled . Nhn OK .
Tt ting "beep" trong Windows XP
Ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound
Tm kha mang tn l Beep thay di gi trj ca n thnh no . Khi dng lai my tnh .
Truy tm tung tch 47 cng c hu ch trong Windows XP
Ban c bit trong Windows c c thy l 47 cng cu rt hu ch ? Mt s th c l ban d bit ,
cn mt s th t khi dng dn nhung t ra rt hu dung . Th nhung lm sao bit duoc nhng
cng cu d du m tm ? Hy theo nhng buc sau dy d truy tm chng
Vo menu Start - Help and Support . Nhn vo dng lin kt Security and Administration nhn
chon muc Security and Administration Tools . ca s bn phi , tm dn dng Administrative
Tool Reference A-Z v nhp chon n . n dy th tt c c 47 cng cu c sn trong Windows
XP d hin ra . Ban mun dng dn cng cu no th chi vic nhp vo tn ca cng cu d . Lc
ny s m ra mt trang mi vi hai ty chon .
- Ty chon du tin cng chnh l tn cng cu : Ban nhp vo ty chon ny d kch hoat cng cu
khi dng .
- Ty chon th hai l phn hung dn thm v cng cu ny
Giu mt doan vn bn trong Word
Nu ban mun che giu mt doan vn bn trong ti liu Word ca mnh , khng cho hin thj trn
mn hnh khi m sau cng cng nhu khi in ra giy , ban hy lm nhu sau : Chon doan vn bn
cn che , vo menu Format - Font . Hp thoai Font xut hin , chon th Font . K dn tai khung
Effects ban dnh du chon Hidden , bm OK . hin thj lai cc doan vn bn bj che s duoc
gach chn , ban vo menu Tools - Options .
Trong hp thoai Options , ban bm vo th View , tai khung Formating Marks dnh du chon muc
Hidden text . Bm OK .
Khi d doan vn bn b che s gach chn bng nhng du chm . Ban chi vic vic chon lai cc
doan vn ny , vo menu Format - Font v b dnh du muc Hidden tai khung Effects .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Thm hnh nh vo ghi ch MS Excel
Chon cha ghi ch , nhn chut phi v chon Show Comment .Chon canh ca ghi ch (Luu :
ta phi chon canh ca ghi ch d ghi ch duoc bao bi du chm) . Nhn chut phi , chon
Format Comment chon th Colors and Lines .
Tai muc Fill m hp Color chon Fill Effects chon th Picture nhn nt Select Picture . Lua chon
hnh nh cn dua vo ghi ch nhn OK .
Run-Time error '1004': Programmatic access to the Visual Basic Project is not trusted
Khi ban s dung Microsoft Word Excel 2003 ban s nhn duoc thng bo li nhu trn .
Vo menu Tools chon Macro v chon Security . Trong hp thoai Security chon thanh Trusted
Sources .
Chon muc kim Trust access to Visual Basic Project . Chon Ok .
Xa tp tin Thumbs.db
Khi xem mt thu muc o ch d Thumbnail, Windows XP s tao ra tp tin thumbs.db.
l mt bn luu tr cc hnh nh hin thi ca thu muc. Nu mun tt tinh nng trn d tit
kim khng gian da , ban thuc hin nhu sau :
Chay Windows Explorer, vo Tools - Folder Options chon View. O muc Files and Folders, chon
Do not cache thumbnails, nhp OK.
Cannot create Toolbar
Khi ban kch hoat chc nng Quick Launch ban c th nhn duoc thng bo li nhu trn .
khc phuc li ny ban lm nhu sau :
Vo Start - Run g IE4UINIT.EXE nhn phm Enter .
G tip hai dng lnh sau : REGSVR32 /i SHELL32.DLL v REGSVR32 /i BROSEUI.DLL
Khi dng lai my tnh .
An unexpected error occurred khi m thuc tnh kt ni mang
Khi ban m Properties trong Network Connections mt thng bo li nhu sau s xut hin .
Vo Start - Run g Regsvr32 %Systemroot%\System32\netshell.dll nhn Enter . Nhn OK .
Khi dng lai my tnh .
Vo Start - Run g regsvr32 %Systemroot%\System 32\ole32.dll nhn Enter v nhn OK .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Thng bo li khi bt du vi my tnh Operating system not found hoc Missing
Operating System
Nu ban vo Recovery Console mt thng bo li nhu sau s xut hin : Setup did not find any
hard drives installed on your computer.
Li ny tht dng so , nguyn nhn ca li ny l do BIOS ca ban khng pht hin cng ,
cng bj hng , li Master Boot Record (MBR) , partition chua duoc kch hoat (Active) .
- Cp nht lai Bios
- Tm cng no d d thay th v d tm , xc djnh li . C th ban s thay cng khc dy
- Vo Recovery Console ban g fixmbr nhn Enter .
- Thay di partition dang Active
Ddhelper32.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the
inconvenience
Nguyn nhn do my tnh ca ban nhim Backdoor ban nn tm mt chuong trnnh dit Virus
chng han nhu Norton Antivirus hoc Mcafee d qut n , luu qut trong ch d Safe Mode .
Tuy nhin ban nn tt chc nng System Resotore truc khi qut .
Tao dung lin kt tai mt bng tnh Excel trong mt vn bn Word
chn mt bng hay mt vng no d trong bng tnh Excel vo vn bn Word, sao cho khi
bng tnh bn file Excel duoc hiu chinh ni dung th bn Word cng thay di theo:
- Ban hy chon vng hay bng tnh mun chp dua sang file Word, thuc hin thao tc Copy
bng cch nhn nt phi chut hay nhn Ctrl-C.
- Sau d, sang vn bn Word, ban chon menu Edit - Paste Special.
Trong hp thoai Paste Special, ban chon Microsoft Excel Object - OK.
- Bng tnh ban chon s duoc dn vo vn bn hin tai.
- Khi hiu chinh d liu bn Excel, ban nh Save lai su thay di ny. Sau d ban vo vn bn
Word chon bng tnh, click chut phi, chon Update.
Tm kim v thay th d[nh dang trong Excel 2002
Trong Excel 2002 ban c th tm kim v thay th djnh dang nhu trong Word, thuc hin nhu sau:
M WorkSheet, chon Edit - Find and Replace.
- Bm Options d m rng hp thoai: din thng tin vo ''Find what" v "Replace what.
- Ch nt Format. Trong hp thoai Format Options bm nt Format - Find what d bo cho
Excel bit loai djnh dang cn tm ri nhn OK.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

So snh cc vng bng cch dng cng thc mng
Trong Excel ban c th so snh cc gi trj gia vng. V du chng ta mun bit cc gi trj trong
vng A1:A100 c ging vi cc gi trj trong vng B1:B100 hay khng th ta g:
- Sum(if(A1:A100 = B1:B100, 0, 1)) trong bt ky no. Sau d nhn Ctrl-Shift-Enter d thuc thi
cng thc mng ny.
- Trung hop cc vng ny nhng bng tnh khc nhau, chi cn dt truc dja chi vng tn
bng tnh, sau d l mt du chm than (!). V du: Sheet!A1:A100.
Error Message: Access Denied khi s dng Windows Update
Trong Windows XP Pro:
Vo Start - Run g gpedit.msc nhn phm Enter . Trong User Configuration chon Administrative
Templates-Windows Components chon tip Windows Update.
phn bn phi ban tm dng Remove access to all Windows Update Features v thit lp cho
n l Disabled.
Trong Windows XP Home Edition:

Vo Start - Run g Regedit v nhn phm Enter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate
Trong phn bn phi ban tm gi trj mang tn l DisableWindowsUpdateAccess. Nhn chut
phi vo kha ny v thit lp cho n l 0
[nh dang d liu vi Ctrl- Shift
Ctrl-Shift - ~: jnh dang s General
Ctrl-Shift -$: jnh dang s tin t vi 2 s l
Ctrl-Shift -%: jnh dang s phn trm khng ly s l
Ctrl-Shift -^: jnh dang s khoa hoc vi 2 s l
Ctrl-Shift -#: jnh dang ngy
Ctrl-Shift - @ : jnh dang gi
Ctrl-Shift -!: jnh dang s c du phy ngn cch ngn triu, ly 2 s l
Ctrl-Shift - &: V dung vin xung quanh khi
Ctrl-Shift-- : Xa tt c cc dung bin.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Tt chc nng Search Assistant
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState
phn bn phi ban tao mt kha mang tn l Use Search Asst (String Value) v thit lp cho
n thnh no
Tt chc nng Low Disk Space thanh System Tray
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Tao mt gi trj mang tn l NoLowDiskSpaceChecks (DWORD Value) v thit lp cho n l 1
Briefcase
Nu ban khng tm thy chc nng Briefcase ny , ban m thu muc Windows\system32\dllcache
Tm mt tp tin mang tn l syncapp v chon n . Lc ny mt biu tuong s xut hin ngay
mn hnh Desktop
Khng Update duc
Nu my tnh ca ban dang gp su c ban c th dng chc nng Windows Update d cp nht
cc bn hotfix cho mnh tuy nhin ban khng update duoc .
Vo Start - Run g net stop cryptsvc nhn Enter .
G tip ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2 nhn Enter
G tip net start cryptsvc nhn Enter .
Xa Mail and News trong nt Tools ca IE
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients
Xa b kha Clients . Khi dng my tnh .
Luu lai cc xc lp truc khi thot
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ti khon Guest khng truy cp Internet
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Tao mt gi trj mang tn l KeepRASConnections (String Value) v thit lp cho n l 1
Khi dng lai my tnh .
Xa b mt khu Hibernate
Vo Start - Run g gpedit.msc nhn phm Enter . Trong User Configuration chon Administrative
Templates - System chon Power Management
Chon Prompt For Password On Resume From Hibernate/Suspend chon Enabled v chon OK

STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
Li trn thng thung do xung dt gia phn mm hoc RAM , card mn hnh ca ban c vn d
- Rt thanh RAM , card mn hnh v gn lai ln na
- Tm chuong trnh kim tra RAM , card mn hnh
- Ngoi ra c th chng khng tuong thch vi mainboard
Cn thit ban c th cp nht lai Bios hay cc phn cng c lin quan khc
Power User
Khi ban dng nhp vo my vi quyn qun trj, h thng ca ban c th bj tn cng bi cc
chuong tnh Trojan horse hoc nhng ri ro khc. Khi ban dng nhp vo my vi quyn Power
User, ban c th trnh duoc nhng ri ro ny v s dung duoc dy d cc tnh nng ca
windows (ban c th chuyn qua quyn Administrator mt cch d dng khi cn thit, xem phn
dui). gim quyn, ban chon Start, Run, nhp lnh lusrmgr.msc v nhn Enter.
Chon Groups v nhn dp chut ln Administrators. Nhung bt but ban phi c mt account
duoc lit k danh sch Members m ban c th dng khi cn dy d cc quyn ca ngui
qun trj. Chon account mun gim quyn, chon Remove v nhn OK .
Nhp dp chut ln Power Users nhn Add dnh tn Account ca ban, v nhn OK ln th 2.
Chi nt Logoff Start Menu
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"StartMenuLogoff"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai v dt tn l showlogoffstartmenu.reg

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Lm ngui qun tr[ khng thung xuyn
Power user khng cn phi dng xut v dng nhp tr lai d quay lai vi quyn qun trj nhm
chay nhng chuong trnh chi thuc thi duoc dui quyn ny. lm diu ny, gi phm Shift v
nhn phi chut ln chuong trnh c th thuc thi (*.exe) ca s Explorer hoc bt ky shortcut
no ca n.
Chon Run as, sau d lua Run the program as the following user (nu trong Windows 2000) hoc
The Following User (trong Windows XP), v nhp vo username, password (chon domain nu
cn) ca mt account c quyn qun trj, ri nhn OK
Gi cc b mt
bo v cc tp tin v thu muc c thng tin nhay cm trong cc da c djnh dang NTFS, s
dung nhng chuong trnh m ho ca Windows. Chon nhng tp tin v thu muc khng nn d
m ho, nhp phi chut ln chng, v chon Properties. Trn th General, chon Advanced.
nh du vo Encrypt contents to secure data v nhn OK. Chi ra cc tp tin v thu muc duoc
thuc hin. Cc tp tin v thu muc ny chi c th duoc truy xut bi ngui dng m ho chng.
g b tnh nng ny, b dnh du ln Encrypt contents to secure data. (vic m ho ny
khng c Windows XP Home).
Unable to view network properties.
Windows cannot display the properties of this connection.
Windows Management Instrumentation (WMI) might be corrupted.
Unable to view System Information (MSinfo32)
Khi ban dang s dung Windows XP ban s gp thng bo li nhu trn . fix li ny ban lm
nhu sau .
Vo Start - Run g services.msc nhn Enter . Ban tm djch vu mang tn l Windows Management
Instrumentation nhn chut vo djch vu ny v chon Stop .
M Windows Explorer ban tm thu muc %SystemRoot%\System32\Wbem\Repository , xa tt c
cc tp tin c trong thu muc Repository . Khi dng lai my tnh .
Cc tp tin m ban va xa n s duoc phuc hi khi ban khi dng lai my tnh .
You have restored a good registry. Windows found an error in your system files and
restored a recent backup of the files to fix the problem.(Windows 98)
Khi ban bt du vi my tnh ca mnh trong Windows 98 thng bo li ging nhu trn s xut
hin .
Ban vo ch d Safe Mode chon Start - Run g command v nhn Enter .
G scanreg /fix v nhn Enter .
Ban dng cng cu Registry Checker d fix li cho my tnh ca mnh . Sau khi qu trnh trn thuc
hin xong
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

G tip scanreg /opt nhn Enter . Khi dng lai my tnh .
Khng hin th[ thng tin c nhn vi ngui dng khc
Bt ky ngui qun trj no cng du thy cc tp tin trn mn hnh destop hoc trong thu muc My
documents ca ban, v ngay c thu muc c nhn ca ban bng cch tm trong thu muc
Document v Setting.
Meo ny chi c tc dung trn nhng da c djnh dang NTFS. u tin m thu muc Documents
hoc Setting, nhp phi chut ln thu muc m ban mun gi ring, chon Properties. Nhn
Sharing, dnh du ln nhn Make this folder private, v chon OK.
Chn hnh dng cho my quay
Lc du khi kt ni mt my quay k thut s vi my tnh ca mnh, ban c th chon mt thao
tc v dnh du Always user this program for this action d trnh nhng li goi s xut hin
sau ny khi kt ni.
Nhung nu ban mun thay di thnh mt hnh dng khc? thuc hin diu ny, kt ni lai vi
my quay, nhp phi chut ln biu tuong ca n trn ca s Explorer, chon Properties. S
dung cc ci dt hin thj trong th Events d chon hnh dng h diu hnh s thuc hin khi kt
ni vi my quay.
V hiu ha chc nng chuyn nhanh gia cc ti khon ngui dng
C mt s nhuoc dim khi thuc hin Fast User Switching. Vi dc dim ny ban s khng th s
dung duoc chc nng Offline Files ca Windows, chc nng ny l chc nng tu dng download
cc trang web d ban xem ngoai tuyn.
tt chc nng Fast User Switching, ban vo ca s Explorer hoc Internet Explorer v nhp
vo Control panel - Use Accounts thanh Address , sau d nhn Enter. Nhn chon Change the
way users log on or off, b dnh du muc User Fast User Switching v cui cng nhn Apply
Options.
Li khi bt du vi Windows XP
Thng bo li nhu sau :
RUNDLL
Error loading irprops.cpl.
The specified module could not be found.
Li ny nguyn nhn l do chc nng Bluetooth Authentication trong my tnh ca ban bj mt tp
tin DLL no d .
fix li ny ban m Start - Control Panel chon Add/Remove Programs .
Trn thanh Install/Uninstall chon Bluetooth Authentication Agent v chon Add/Remove . Khi
dng lai my tnh .
Sau d ban m Registry Editor ban tm kha sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
phn bn phi tm kha BluetoothAuthenticationAgent , nhn chut phi vo kha ny v chon
Delete d xa n . Khi dng lai my tnh .
Th thut khi phi lm vic vi vn bn di
Ban thung xuyn phi lm vic cc ti liu Word di vi chuc, thm ch vi trm trang. Nhu cu
pht sinh l lm th no d ln doc sau c th dn ngay duoc ch doan vn bn dang doc d
dang ln doc truc d m khng phi ko thanh cun d dit qua tng trang. Xin cung cp mt
vi meo nh.
- t con tr tai ch cn dnh du, chon Insert/Bookmark. Hp thoai Bookmark hin ra, ban g
mt ch hay mt t g d vo muc Bookmark name (Luu : khng bt du duoc bng mt k s)
ri bm vo nt Add. Sau d, Bm Ctrl + S d luu ti liu. Ln doc sau, m ti liu ra, vo menu
Edit/Goto (hoc bm t hop phm Ctrl + G). Hp thoai Goto hin ra, ban bm chon dng
Bookmark trong muc Go to what, ri chon tn Bookmark cn dn trong muc Enter bookmark
name. Cui cng, bm nt Go to v nt Close d kt thc.
- i hi ban phi nh s trang dang xem d dang. ln doc sau, ban dng lnh Go to d di
dn trang dang doc d dang truc d: Vo menu Edit/Goto (hoc Ctrl + G), bm chon dng
Page trong muc Go to what, g vo s trang cn dn trong muc Enter page number. Bm nt
Close d kt thc.
- Tai ch dang doc d dang, ban g mt t hay mt ch g d tht dc bit v d nh (d nht l
g abc), bm Ctrl + S d luu ti liu. ln doc sau, d dn ch dnh du: Chon menu Edit/Find
(hoc bm Ctrl+F), ri g t d dnh du (abc) vo hp thoai Find, bm nt Find next d tm.
Ngay lp tc, ban s dn duoc noi doc d dang hm truc.
Thit dt lai b nh o trong Win XP
Cho d ban c bao nhiu RAM di na th Windows vn tao ra thm b nh o (paging files) trn
da cng d ti uu ha hoat dng ca h thng. Ti uu ha cc file paging bng cch c djnh
dung luong s lm cho tc d tm d liu trn da cng nhanh hon, HH cng khng phi dt lai
dung luong b nh o, gim thiu qu trnh phn mnh, v tit kim duoc da cng.
bit ban cn dnh bao nhin megabyte cho b nh o, ban hy chay mt s chuong trnh
thung dng, ri m Task Manager (nhn Ctrl Alt Del), nhn vo nhn Performance, v xem
s megabyte khung Commit Charge l bao nhiu.
y l s luong b nh m h thng ca ban cn lc ny. Dung luong b nh o ti thiu s l
s megabyte ny cng thm vi 32 MB (nhung nhiu ngui cng thm vi 64 MB). Thit dt hop
l nht l dung luong ti thiu v ti da ca b nh o phi bng nhau d XP khng dt lai dung
luong b nh ny na.
thuc hin vic dt lai dung luong b nh o, ban nhn chut phi vo My Computer, chon
Properties nhn Advanced - nhn vo Settings ca khung Performance - chon Advanced trong
hp thoai Performance Options.
Ban nhn tip vo nt Change - chon da thch hop - nhp dung luong b nh o ti thiu v
ti da, ri nht Set. Ban lp lai cc buc nu trn vi cc da cn lai v cc thay di s c hiu
luc sau khi h thng khi dng lai.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Loai b Logon/off Start Menu
Ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Ban tao mt gi trj mi tn l NoLogOff (Binary Value) v thit lp cho n l 01 00 00 00
Ni hay ngt da mang:
Ban chi cn nhn phm phi chut ln Network Neighborhood (My Network Places trong
Windows Me) hay My Computer v chon Map Network Driver or Disconnect Network Driver vy
l ni hoc ngt da mang trong my tnh ca ban .
Xa cc file trong da mm A tht nhanh
Ban m Notepad v chp vo cc lnh sau:
@echo off
attrib -h A:\*.*
deltree /y A:\*.*
echo BLANK/label A:
Save trong Windows/Desktop thnh file c tn deleteA vi mt biu tuong no d. Khi no cn
xa da A tht nhanh, ban c click kp vo biu tuong file ny, tc khc ton b da A s duoc
xa sach t 1-2 giy.
Nu mun format A v tao thnh da khi dng (chi lm duoc trong Win98, khng h tro trong
Win XP/2000), nn thm dng lnh trong file deleteA bng cch n nt phi ln file ny chon
Edit, thm vo dng lnh: format A: /s . Trong WinME, ban vn c th thm dng cui format A:
(khng c /s ) d format A:
c vn bn d dng
In tt c ti liu dang doc trn mn hnh th tht l lng ph giy. Cn phi nhn phm Page Down
hay nhn vo thanh cun nhiu ln d xem mt ti liu th cng tht... mt. Word c tnh nng
cun ti liu tu dng v cho php diu chinh tc d d ban doc d dng hon dy:
- Khi d m mt ti liu trong Word, ban vo Tools > Macro > Macros.
- Trong khung hi thoai Macros, truc ht, ban chon Word Commands t danh sch Macro ri
chon ty chon AutoScroll t danh sch Macroname. Cui cng nhn Run.
- Mun diu chinh tc d, hung vo vj tr ca dng h trn thanh cun (scrollbar), chuyn n
ln na trn hoc xung na dui ca thanh cun. Con tr cng cch xa dim gia thanh cun
bao nhiu th tc d cng cun nhanh by nhiu. Mun tam thi ngung cun vn bn, dua con
tr ln gia thanh cun. Mun tu dng dng vic cun vn bn, ban chi cn nhn phm tri chut
l xong.
B du "~" trong tn file di
Ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Ban tm gi trj mang tn l NameNumericTail (DWORD Value) v thit lp n thnh 0
Tao ti khon han ch trong Windows XP
C 2 loai ti khon ngui dng (user account) trong XP: ti khon ngui qun trj h thng
(administrator account) v ti khon ngui dng han ch (limited account). Sau khi ci dt XP
thnh cng, ban nn ngay lp tc thit dt mt ti khon ngui dng han ch d phuc vu cho cc
cng vic hng ngy nu nhu ban dang dng h thng file NTFS.
tao mt ti khon ngui dng han ch, ban phi dng nhp vo ti khon ca ngui qun trj
h thng (theo ngm djnh XP tao ra ti khon ny khi ban ci dt HH). Sau d, chon Start -
Control Panel - User Accounts - Create A New Account. t tn cho ti khon mi ny ri nhn
Next. Trong hp thoai mi, chon Limited Account. Mi khi mun tao mi hay thay di thuc tnh
ca cc ti khon, ban nht quyt phi dng nhp vo ti khon ngui qun trj h thng.
Kim tra tnh tuong thch
Khng phi chuong trnh no cng chay tt trong XP. Nu khng r v tnh tuong thch, ban hy
th dng Program Compatibility Wizard. Chon Start - All Programs Accessories - Program
Compatibility Wizard.
XP cung cp cho ban nhiu kh nng d th tnh tuong thch ca chuong trnh. Nu chuong
chnh chay tt mt diu kin no d, XP s goi ban dng cc thit dt ph hop nht d chay
chuong trnh. Tt nhin, XP cng cho ban bit liu chuong trnh c hoat dng cng HH khng.
m nhng tn ring trong Excell
Nu ban c mt danh sch khong 65.000 tn ngui trong mt bng tnh Excel v hu ht
nhng tn ny du ging nhau. Vy lm th no d dm s luong nhng tn khc nhau dy?
Nu bng tnh c khong vi ngn dn khong mui ngn tn th c sn cng thc don gin d
lm vic ny. u tin ban chon tt c cc tn bng cch drag chut d bi den chng. Sau d
chon menu Insert v chon tip Name - Define. Ta dt cho n l Names.
Nhp cng thc ny vo: =SUM(1/COUNTIF(Names,Names)). K tip l buc rt quan
trong: Nhn Ctrl-Shift-Enter. V vy l xong.
Nhung cng thc trn s duoc thuc hin rt chm nu s luong tin qu ln. V vy nn s dung
cch sau dy:
Bi den hng c cha tn v chon PivotTable and PivotChart Report t menu Data.Click Next v
click Finish. Excell s tao mt PivotTable rng trong worksheet mi.
Drag tn ca trung xut hin trong muc Drag items to the PivotTable report vo muc Drop
Row Fields Here v muc Drop Data Items Here. By gi ban c danh sch sch ca nhng ci
tn khc nhau, cng vi s ln xut hin ca n.


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

G k hiu ton, l, ha trong Word
Vi chuong trnh tch hop sn nho nh Equation Editor do Microsoft trang bj b Office XP, ban
du sc g moi k tu ton hoc m khi cn phi ci cc phn mm h tro khc.
Chi cn nhp vo nt Start trn thanh task bar ri vo Run g dung dn sau C:\Program
Files\Common Files\Microsoft Shared\Equation\EQNEDT32.EXE xong ri Enter.
Luu C l noi ci b Office, nu ban m khng duoc th vo Search ri g t kha
EQNEDT32.EXE, s tm dung dn chnh xc dn thanh cng cu ny.
Sau khi hon tt cc buc trn ca s chuong trnh Equation Editor xut hin. Ban g cc k
hiu tai khung trng soan tho bng cch click vo cc k hiu trnh by sn, nu khng thy k
hiu ny ban nhp vo View ri chon Toolbar.
vic nhp cc k tu duoc tron tru, ban nn qui djnh font, kch thuc, khong cch dng, ch
v s bng cch ln luot nhp chon Style - Define, Size - Define, Format - Spacing.
Khi soan xong mt php tnh nhu trn hnh, ban dnh du khi chon php tnh hay nhn Ctrl + A,
ri vo Edit > Copy hay nhn Ctrl + C. Tai vj tr con tr ca mn hnh soan tho Word, ban nhn
Ctrl + V d chp php tnh t ca s Equation Editor vo.
Lc thu trong Outlook Express
Khi s dung chc nng Message Rules (Tools/ Message Rules/Mail) ca Outlook Express (OE)
d loai b thu rc (spam mail), ta thung chon phuong thc x l trong phn 2 (Actions) l
Delete it from server d OE tu dng xa thu ngay trn my ch (khng phi mt thi gian ti v).
Tuy nhin, qua thuc t s dung, chi c hai muc loc (rules) p dung tnh nng ny nm du danh
sch l hoat dng tt, cn nhng muc nm dui khng c hiu luc. Do d, nu sau khi tao
Rules m khng thy hiu qu (v nhng bc thu khng mi vn... c dn), ban nn dng phm
Move Up hay Down d xp xp lai vj tr ca chng. Luu : Ban c th nhp dja chi e-mail theo
kiu @domain.com d loc tt c thu thuc v tn min (domain) d.
Nhng tin ch tim n trong MS Word
Trong cc menu ca MS Word bnh thung khng c sn mt s cng cu tin ch nhu: cho php
hin thj hai trang ti liu khi doc, nhp hnh nh t my chup nh k thut s v my scan, chn
cc cng thc v d thj vo trong vn bn, doc ti liu, thay di ngn ng...
Nu ban l ngui thung xuyn phi dng MS Word trong cng vic hng ngy th vic tn dung
nhng tin ch tim n ni trn c th s gip ban gii quyt cng vic ca mnh nhanh hon. V
khng c sn trong cc menu nn mun s dung chng, ban phi dua thm vo. Cch thuc hin
nhu sau (di vi MS Word 2003, cc phin bn khc cng thuc hin tuong tu, tuy c th thiu
mt s chc nng):
- Vo menu Tools - Customize, bm tab Commands - Rearrange Commands (cc phin bn
truc khng c phn Rearange Commands).
- Chon muc Menu Bar, chon menu cn dua thm cc cng cu tin ch mi vo.
- Bm Add, chon nhng cng cu nm trong khung bn phi m ban mun thm vo menu d >
OK > Close. Ban c th lm don gin hon (khng cn vo tng menu): sau khi chon muc Menu
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Bar, chon c cng cu trong danh sch, ko thanh cun xung v chon phn All Commands
khung bn tri. Tt c cc cng cu s hin ra khung bn phi, ban chi vic chon d dua vo
menu l xong.
Ban c th xy dung v sp xp cho mnh nhng menu hoc cc thanh toolbar mi d thun tin
cho vic s dung bng cch chon cc phn Built-in Menus v New Menu.
Ni 2 my tnh bng Direct Cable Connection
Ngy nay vic mt gia dnh c hon mt my tnh khng cn l him, v nu chi c 2 my tnh v
khong cch n kh gn th vic ni chng lai vi nhau tr nn mt nhu cu thit thuc.Tuy nhin
khng phi ai cng c diu kin v kh nng d ni my tnh bng card mang vn thung dng
ni trn 2 my tnh. Nu nhu cu v tc d v khong cch ca ban khng xa lm th xin gii
thiu mt cch ni cuc k tit kim v hiu qu rt thng dung, dng chuong trnh c sn trong
Windows : Direct Cable Connection.
Thuc ra Direct Cable Connection l mt phn mm nh thung km theo Windows dng d ni
hai my tnh thng qua cp my in cho vic dng chung, chia s file, my in, v c th choi mang
(multi-player) trong mt s game.
iu dc bit l Direct Cable Connection c th ci dt v s dung kh don gin, khng di hi
ngui s dung phi thng thao v mang hay bt c kin thc ci dt phn cng phc tap no
khc. iu ny c v ph hop vi dai da s ngui dng, vi nhu cu chia s file khng qu ln
gia hai my tnh gn nhau.
Yu cu d s dung Direct Cable Connection chi l mt soi cp my in vi 2 du l 2 chu cm
(ch 2 du l 2 chu cm ni PC vi PC, khc vi cp ni PC vi my in), ban c th d dng
tm mua cc tim my tnh vi gi kh r khng qu vi chuc ngn; v yu cu tip theo tt
nhin l 2 my tnh (tt hon ht l nn chay cng H diu hnh).
Sau dy l cc buc ci dt v thit lp chi tit:
Sau khi ni cp vo 2 cng my in ca my tnh, buc k tip l ci dt v chay Direct Cable
Connection. Chuong trnh Direct Cable Connection nm trong muc Programs -> Accessories ->
Communications, v thng thung chuong trnh ny khng duoc ci mc djnh. Nu vy ban
phi ci thm bng cch vo Control Panel -> Add Remove Programs -> Windows Setup dnh
du chon Communications->Details->dnh du chon Direct Cable Connection -> OK. Ban ci dt
Direct Cable Connection vo c 2 my tnh.
Thit lp tn cho 2 my tnh: Tn my tnh chnh l tn m ban d djnh cho n trong qu trnh ci
Windows. Ban c th xem lai hoc djnh tn mi bng cch vo Control Panel -> Network ->
Identification -> Computer name
Thit lp chia s file ,my in: Ban vo phn truc l Control Panel -> Network -> File and Print
Sharing, trong ny c 2 lua chon, chia s file, chia s my in, ban c th chon c 2 tuy yu cu
ca mnh. Sau d Windows s buc ban khi dng my tnh.
Sau khi khi dng my tnh,nu ban d cho php chia s file truc d, ban s bt du xc djnh
nhng g s cho my cn lai truy cp d liu. iu kh th vj l ban c th chia s cc da dng
chung, t CD, mm cng, v cp thp nht l cc thu muc.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban nhn chut phi vo muc cn chia s, chon Sharing, trong tab Sharing chon Shared as, ban
c th cho php chi doc,doc v ghi,hoc ty theo password. Muc password l ty chon, nu ban
mun bo v muc ny bng password.
Chay Direct Cable Connection cho c 2 my tnh, ban s phi xc djnh mt my l ch (Host) v
mt my l khch (Guest). Buc k tip l chon cng Parallel Cable on LPT1 (cng my in). Vi
my Host, ban c th dt password cho kt ni (Use password protection). Sau d nhn Finish.
Tt c cc cng vic cn thit d thuc hin xong. By gi chi cn vic kt ni v s dung. Mi
ln cn kt ni, ban chay ln luot Direct Cable Connection trn my host v k d l my Guest.
Sau khi kt ni duoc thit lp, thng thung Windows s yu cu ban nhp tn ca my Host d
n truy cp.
Nu khng thnh cng, ban vo Start -> Search -> For Files or Folders v chon Search theo
Computers pha dui. Windows s tm my Host cho ban v hin thj tt c cc muc trn my
Host duoc share. Trn my Host ban cng truy nhp my Guest theo cch tuong tu.
Tc d ca kt ni vo khong 40-50kb/s l kh nhanh so vi kt ni internet dial up, ban c th
chia s cc file v chi game nu duoc h tro, tuy nhin tc d cn phu thuc vo chiu di cp.
Ngoi ra cn c cc cch ni 2 my bng cp USB,cp Serial ni tip,... v dy l mt trong cc
cch ni thng dung.
Vo nhanh Network Neighborhood
Cch nhanh nht d truy cp cc thng s mang l nhn phm phi vo biu tuong Network
Neighborhood trn mn hnh desktop (My Network Places trong Win Me) v chon Properties.
Tuong tu trung hop My Computer, nu mn hnh Network Neighborhood d m sn, ban nhn
phm phi chut vo biu tuong menu h thng gc trn cng bn tri ca ca s (gn menu
File) d thy cng trnh don, chi thiu tnh nng Rename.
iu chinh mn hnh
Control Panel khng phi l con dung nhanh nht d hin thj thuc tnh. Ban chi cn nhn phm
phi chut ln mn hnh lm vic (desktop) v chon Properties.
dng/m nhanh cc ca s ng dung, nhn phm phi chut ln thanh tc vu v chon
Minimize All Windows d m mn hnh desktop v nhn phm phi chut ln thanh tc vu v
chon Undo Minimize All Windows d phuc hi cc mn hnh ca ban.
[nh lai dng h
Ban khng cn m Control Panel d thit lp thng s ngy thng, thi gian hay mi gi m chi
cn nhn phm phi chut ln dng h trn thanh cng cu v chon Adjust Date/Time; tt hon na
l nhn dp ln dng h.
Tng tc cng vic bo tr da
Ban c th khi dng cc tnh nng sao luu, qut da, don da hay dn da bng thao tc
Start.Program.Accessories.System Tools nhung nu Windows Explorer dang m th ban c th
lm nhng diu ny nhanh hon bng cch nhn phi chut ln da mun thuc hin v chon
Properties.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Trong th General, nhn vo Disk Cleanup d thuc hin tin ch ny (Windows 98, 2000 v Me),
hay chon th Tools d m mt trong nhng tin ch khc ca h thng.
Han ch bt font cho Windows
Ban nn ci t font mt cht, tr khi ban l mt nh thit k cn dng dn nhiu font ch d thit
k. Nu s dung Win XP th ban nn dng font Unicode c sn d g ting Vit (nu dng Win
98 th ban phi ci thm font Unicode) v chi nn dng 1 hay 2 loai font l abc hay vni. Win XP
h tro vic sao chp font, nu ban mun ci dt 1 font no d ban c th sao chp tp tin font
ch d ri dn vo trong thu muc C:\Windows\Fonts. Chi cn sao chp font vo dy l Win XP
d thng minh d ci dt font d cho ban.
Khng cho cc ng dng khi dng cng vi Windows
V nhu th mi ln m my ln ban s ngi ch rt lu. Cn dng dn chuong trnh no d th
ban mi kch hoat th h diu hnh s khi dng nhanh hon nhiu. Nu chuong trnh tu dng
chay cng Windows th ban nn bo n ln sau dng chay na bng cch:
Vo Start - Run, g vo msconfig, chon th Startup. Ban s thy xut hin nhng chuong trnh
Windows s tu dng nap khi khi dng. Ban xem chuong trnh no khng cn thit v b chon
hp kim ca n.
Sau d ban chon OK, ban s thy ca s yu cu ban Reset lai my, nu khng mun Reset
ngay by gi th ban chon Exit Without Restart.
Hibernate - tt my cc nhanh.
Chc nng Hibernate (ng dng) y ht nhu chc nng Shutdown, nhung n s gip ta luu lai
nhng g c trong b nh RAM vo da cng truc khi tt my. kch hoat chc nng ny ban
hy kch Start, Settings, Control Panel, Power Options, chon th Hibernate v dnh du chon
Enable Hibernate.
By gi ban hy m th mt ng dung no cng duoc, nhu Word chng han ri g my ch vo
mt trang soan tho mi. Sau d chon Turn Off Computer, ban nhn phm SHIFT ban s thy nt
Stand by s chuyn thnh Hibernate. Nhn vo nt Hibernate, d tt my. Khi ban m lai my,
ban s thy diu k diu.
Bm phm Shift ban s thy Stand By chuyn thnh Hibernate
Tao ct cho vn bn
Vn bn dang ct l mt hnh thc trnh by rt ph bin di vi cc mu don, bo ch, sch
v... Sau dy l mt s k thut chia ct chnh:
Cch 1 : Chia ct truc, g vn bn sau (dng trong trung hop ton b vn bn duoc chia theo
dang ct bo).
- Chon Format -> Columns... hoc dng k hiu Columns trn Toolbar, sau d chon s ct,
dung gach gia, d cao, rng ca ct... Nhp vn bn vo.
- Dng Insert - Break - Column Break: d ngt ct khi ban mun sang cc ct cn lai.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cch 2 : g vn bn truc, chia ct sau:
- Buc 1: ban nhp vn bn mt cch bnh thung, ht doan no th nhn Enter d xung hng.
Sau khi d g ht ni dung vn bn, ban hy nhn Enter d con tr xung hng tao mt khong
trng.
- Buc 2: t khi ni dung cn chon (khng t khi dng trng trn) sau d ban chon Format ->
Columns. Trong hp thoai ny, Presets: cho php ban chon cc mu ct do Word mc nhin n
djnh; Number of Columns: chon s ct nu nhu ban mun s ct ln hon 3; Line between:
dung k gia cc ct; Width and spacing: diu chinh d rng ca ct...
Tao "mt thu" vi Word
u tin, cc ban dng Word g doan mt thu ri nhn phm Print Screen d chup ton b
doan vn, sau d dn (Ctrl+V) vo MS Paint hoc cc chuong trnh d hoa khc d chinh sa v
ct cho gon lai (H1). Ban luu bc nh ny lai ri chn vo Word (Insert > Picture). Tip dn chn
vo mt bc nh khc d lm nguy trang v chinh sa sao cho kch c ca tm nh nguy
trang to hon tm nh mt thu.
t thuc tnh Wrapping style cho nh nhu sau (bm chut phi chon Format Picture > th
Layout):
- Mt thu: Behind text.
- Nguy trang: In front of text.
Sau d gi Ctrl v nhp chon c hai tm nh, nhp chut phi chon Grouping > Group. Nhp
chut phi ln na vo nh, chon Grouping > Ungroup. Di chuyn tm nh nguy trang nm
chng ln tm nh mt thu (H2) cho dn lc ta chi cn nhn thy tm nh nguy trang. Sau d
nhp chut phi ln nh nguy trang, chon Grouping > Regroup.
Th l xong. Vic cn lai chi l di chuyn tm nh dn noi hop l nht d trnh bj pht hin.
Khi cn xem lai mt thu, ban chi vic r nhm cc di tuong bng cch bm chut phi vo
nh, chon Grouping > Ungroup.
Ta cn c th p dung mt s cch sau truc khi Group (nhm) hai tm nh lai:
- Trong Word, ta c th thu nh nh cha ch nhung khng lm cho ch b khi phng to bng
cch bm chut phi vo nh, chon Format Picture. Trong th Size > Scale > chinh Height v
Width l 1%, by gi tm nh ca ban chi l mt du chm nh, m m.
- Sau khi thu nh xong, mun n bin mt lun th bm chut phi vo nh mt thu chon
Format Picture. Trong th Picture, ta chinh 2 thng s Brightness v Contrast l 100%.
Vi nhng cch trn ban c th tu sng tao cho mnh nhng kiu mt thu tht th vj.
Tao mt slideshow trong WINXP
Mt trong nhung khac bit lo n gia nhung bc hinh ky thut s va hinh rua tu phim l nhung
buc hinh binh thuong t ra "don dc" trong khi hinh ky thut s th lai rt d chia se vo i moi
nguoi. Truc dy, khi ma ban mun khoe vo i moi nguoi v nhung tm hinh ban
chup duoc trong nhung ngay l thi chi co cach tu ho p moi nguoi lai d cng xem album hay
dng may chiu slide dt tin, con by gio rt don gian va nhanh chong, ban se tu tao cho minh
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

mt slide show d moi nguoi co th tu xem v chim ngung, c th duoc chua trong cung,
CD hay DVD.
Va trong nm nay, ban hay lam cho ban be va nguoi thn ngac nhin bng slide show vo i nhung
tm hinh ky thut s ca nhn cua ban. Lam nhung slide show nay rt th vj va d dng, do hon
vic ban phai tn thi gian va gp rc ri trong vic sp xp nhung tm hinh.

Nu ban dang su dung h diu hanh Windows XP, thi vic tao mt slide show hu nhu rt d
dang. Windows XP co sn tinh nng slide show chua bn trong mi thu muc co chua hinh anh.
tao slide show, ban hay thuc hin theo nhung buoc sau:
Trong h diu hanh Windows XP Home Edition hay Windows XP Professional, ban mo thu muc
My Pictures (nhn Start, All Programs, My Pictures hoc vao thu muc con bn trong thu muc My
Documents), sau do mo bt cu thu muc nao bn trong My Pictures ma ban co chua hinh trong
d.
y bn trai cua s cua folder nay, ban se thy mt Task Pane chua nhung hanh dng thng
thung cua ban khi xu ly file. Phn thu nht se la Picture Tasks, dong du tin ban se thy trong
phn nay la View as a slide show, v ban chi vic click vao no thi nhung hinh anh cua ban se
xut hin trong mt slide show trn man hinh, nhung hinh anh se xut hin tu tu, mi hinh hin
thi trong vai giy. Ngoi ra, ban c th click chut phai ln man hinh d co thm nhung tuy chon
khac (nhu in n, chinh sua,...).
Nu ban khng thy muc Picture Tasks thi hay click vo menu View, Filmstrip va ban se
phi xem hnh mt cch th cng bng tay dy.
Ngoi ra, ban cn c cc chc nng khc nhu forward, back, va pause o phia trn bn phai cua
man hinh.
Tuy nhin, hay nho rng Windows XP chi co th hin thi cc hinh bn trong mt thu muc
don. Nu ban mun kt ni ni dung cua hai thu muc vao trong 1 slide show thi ban phai copy
hoc la di chuyn chng vao cung mt ch.
Cui cung, khi ban da thuc hin thnh cng vic tao slide show th hy th lm cho mnh
mt screensaver bng chuc nng Picture Slideshow Screensaver cua WinXp. lm duoc diu
ny, ban hy thuc hin cc buc sau dy:
Click chut phai ln man hinh.Chon Properties, trong cua s Display Properties, chon tab Screen
Saver. Chon My Picture Slideshow trong danh sach cac screensavers va click vao Settings d
chon thu muc ma Windows se dung d cai dt slide show
Sao luu danh sch d[a chi trong Outlook Express
sao luu cc dja chi email duoc luu tru trong s dia chi Address Book, chung ta se thuc hin
nhu sau:
Trn Outlook Express, vo File menu, click Export, sau d click Address Book.
Click chon Text File (Comma Separated Values), sau d click Export.Chon Browse.
Chon thu muc d cha tp tin ny. Chon Next.
nh du chon cc thnh phn ca mt Contact. Chon OK v bm nt Close.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Sao luu cc ti khon email
Nu chung ta co su dung nhiu tai khoan email trong Outlook Express thi chng ta nn sao luu
cac tai khoan email nay d khoi phai khai bao lai khi chung ta cn phuc hi.
Trn Outlook Express, vo Tools menu, click Accounts.
Chon Mail tab, click ti khon mail mun sao luu, sau d click Export.
Chon thu muc d cha tp tin sao luu. Sau d nhn Save.
Lp lp cc buc tuong tu cho cc account cn lai.
T dng tr li thu
Khng c thi gian d hi m ngay nhung lai mun ngui gi thu cho mnh nhn duoc thu tr
li...? Outlook Express (OE) s lm gip ban vic ny vi chi vi thao tc d thit lp tnh nng
tu dng:
Ban hy soan mt e-mail mi vi ni dung ty theo m ban mun, OE s hi m tu dng mi
khi nhn duoc thu ca ai d. Ban b trng cc phn: To, Cc, Bcc, Subject. Sau d, trong ca s
soan thu ban chon menu File -> Save as -> dt tn cho thu ny ri chon Save d luu vo my
tnh.
Trong ca s OE ban chon Tools -> Message Rules -> Mail -> New.
muc 1. Select the Conditions for your rule, ban dnh du chon For all messages.
muc 2. Select the Actions for your rule, ban dnh du chon Reply with message.
muc 3. Rule Description (click on an underline value to edit it) ban nhn chut vo ch
message (ch ny c gach dui) d nhp vo tn ca thu m ban d luu buc 1.
Sau d muc 4. Name of the rule, ban nn tu dt tn cho rule ny d d phn bit vi cc rule
khc (v du: tra loi tu dong...). Bm OK d hon tt.
By gi mi khi ban kt ni vo mang d nhn v gi thu bng OE, n s tu dng gi thu tr li
ti nhng ai gi thu cho ban.
Cch khc phc li "0x8007007E Error"
Thung xy ra di vi cc h diu hnh Windows 2000 v Windows XP. Nu gp li ny, ban
hy tin hnh cc buc sau:
Nhn Start - Run, ri g : regsvr32 Inseng.dll v nhn OK.
Khi ban nhn duoc xc nhn RegSvr32 rng chc nng DllRegisterServer d thuc hin thnh
cng - nhn OK.
Thuc hin tuong tu buc trn vi cc file sau:
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Ole32.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Mssip32.dll
M Internet Explorer, v tin hnh nng cp Windows t website Windows Update
(http://windowsupdate.microsoft.com/).
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nu ban vn khng th nng cp duoc, hy xa thu muc cha cc file ci dt Windows Update,
ri ci lai phin bn mi nht ca Internet Explorer.
Cch khc phc li Error 0x80070485
Thung xy ra di vi Windows 98, Windows 98 SE, hoc Windows Millennium Edition. Ban hy
tin hnh cc buc sau d khc phuc tnh trang ny.
* i vi Windows Millennium Edition
Restart my tnh bng da khi dng ca Windows Millennium Edition. T mn hnh khi dng,
chon ch d Minimal Boot, ri t ca s command prompt, g cc lnh sau (g Enter cho mi
dng lnh):
c: cd \Windows\System
del msi.dll
exit
Khi dng lai my tnh ch d bnh thung (khng c da khi dng).
* i vi Windows 98 v Windows 98 Second Edition
Ti file Instmsiw.exe tai dy.
Click Start, v chon Shut Down.
Click "Restart in MS-DOS mode" v nhn OK.
Tai ca s lnh, g lnh sau ri n Enter: cd windows\system
i lai phn m rng ca cc file sau thnh dui .old
Msi.dll
Msiexec.exe
Msihnd.dll
di lai phn m rng ca file, s dung c php sau:ren file_name.file_extension file_name.old
i khi dng Windows, ban g lnh sau v nhn Enter : win
Click Start, v chon Run.
G msconfig trong hp Open, ri nhn OK.
Trong hp "System Configuration Utility" tai tab General, ban hy chon "Selective Startup", v
xo lua chon cc hp sau:
Process Config.sys file
Process Autoexec.bat file
Process Winstart.bat file
Process System.ini file
Process Win.ini file
Load startup group items
Ch : C th cc hp trn khng dy d v n cn ty thuc vo cc file trn h thng ca ban.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Click OK, v click Yes khi ban duoc yu cu khi dng lai my tnh.
Tm ti vj tr thu muc ban d ti file Instmsiw.exe truc dy.
Kch dp vo file Instmsiw.exe, v tun theo cc hung dn xut hin trn mn hnh.
Cch v hiu ho Windows Messenger Service
v hiu ho Windows Messenger Service, ngui dng lm theo cc buc sau dy:
- Click vo menu Start, chon Control Panel ( mt s my khc c th l t menu Start - Settings
- Control Panel).
- Click dp hoc lua chon Administrative Tools
- Click dp hoc lua chon Services
- Trong danh sch "Startup type" trn tab General, chon Disabled (hoc Stop)
- Click OK v dng ca s Services
Ngui dng c th ti mt s cng cu c chc nng tu dng v hiu ho WMS. Mt trong s
nhng cng cu d l Shoot The Messenger, c th ti min ph t website Gibson Research
Corporation.
Ci dt tung la cng l mt phuong n ngn cn qu trnh pht tn spam trong WMS. Mt s
tung la duoc xy dung trong Windows XP v Windows Server 2003 c th tu dng dm nhn
chc nng ny; nhung mt s khc c th cn phi lp cu hnh ring.
V hiu ha ti khon thay v xa chng
Nu mt ngui di xa khng s dung ti khon ca ho, dng nn xo ti khon d di v l do bo
mt. Sau ny, khi tao lai ti khon vi tn nhu vy, n s khng c dy d quyn nhu truc na,
cng nhu n khng cho truy cp vo cc tp tin m ha truc d.
Nu ban cho l nhng ngui ny c th s dung lai nhng ti khon d, ban c th v hiu ho
cc ti khon ny thay v xo n di (nn nh rng chc nng ny khng s dung duoc cho
Windows XP Home) : nhn Window-R, g lnh lusrmgr.msc v nhn Enter.
Chon vo biu tuong ca thu muc Users, v nhn dp chut ln tn ca ngui dng ti khon
m ban mun v hiu ho. nh du ln Account is disabled v nhn OK , d phuc hi ti khon
ny don gin ban chi cn b dnh du di.
Cu tp tin t mt ti khon b[ xa
Nu ban chc chn rng s khng cn ti khon d d cp trn na, ban c th xa n di
nhung vn gi lai cc tp tin trong thu muc c nhn. u tin, ban dng nhp vo Windows vi
quyn qun trj, thanh Address ca ca s Explorer hoc Internet Explorer nhp vo Control
Panel\User Accounts v nhn Enter.
Tip theo chon tn ti khon mun xo, chon Delete the account, nhn Keep Files, v cui cng
chon Delete Account. Mc d ti khon d bj xo di nhung tt c cc tp tin mn hnh desktop,
v thu muc My Documents s duoc dt trong mt thu muc mi trn desktop ca ti khon ngui
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

qun trj, nhung hy nh rng tt c cc email hoc cc ci dt khc ng vi ti khon trn s bj
mt di vnh vin.
Sa cc uninstraller b[ hng
Nu ban mun g b mt chuong trnh no d bng cch s dung Add or Remove Programs
trong Control Panel, nhung chuong trnh uninstaller khng chay, nguyn nhn l do mt s hoc
tt c cc tp tin ca n d bj xo.
on gin ban chi cn ci dt lai chuong trnh d vo dng thu muc c v s dung Add or
Remove Programs lai d g n ra.
Tho thit b[ an ton
Ban c th cm vo v tho ra cc thit bj ngoai vi (nhu cameras) m khng xy ra vn d g.
Tuy nhin c vi thic bj khi ban thuc hin thao tc cm v tho, n s gy ra nhng ri ro ln
dn my vi tnh lm nh hung dn tnh n djnh ca PC.
Chng han nhu ban tho mt card mang ra t mt my notebook, hoc mt cng gn cm
ngoi, vic ny s lm mt d liu, nu cc d liu ny vn cn dang duoc truy xut. gii
quyt cc vn d ny, ban cn nhp phi chut ln biu tuong Safely Remove Hardware trn
khay h thng (du tin c th ban cn nhn vo biu tuong mi tn Show hidden icons).
T trnh don xut hin ban chon thit bj phn cng cn duoc tho ra, lc ny ban c th tho
thit bj ra. Nu ban khng mun hin thj popup-menu ban c th nhp dp chut ln biu tuong
Safely Remove Hardware lc ny s xut hin mt hp thoai d ban thao tc.
Chuyn nhanh gia cc ti khon
Nu my ca ban c d vng nh, ban c th chuyn qua lai gia cc ti khon m khng cn
phi log off ra khi account dang s dung. lm diu ny ban nhn Start, Log off, Switch User.
iu ny gip tit kim thi gian khi chi cn mt s thao tc nh c th chuyn qua mt ti khon
khc. Nhung ban dng nn tao ra thi quen ny v n s lm cho h thng ca ban chm, dc
bit khi ban dang chay nhng chuong trnh ln chng han nhu Game, cc tin ch h thng, v
ng dung khc.
Phc hi vi Registry
Nu ban khi dng Windows ch d Safe Mode nhung khng gii quyt duoc cc vn d gy
ra su c Windows. Ban cng truy cp vo trnh don Advanced Option nhu muc 28, nhung
chon Last Known Good Configuration v nhn Enter.
Vic khi dng Windows nhu th ny s s dung phin bn sau cng ca Registry, dy l phin
bn Windows khi dng thnh cng. S khng c tp tin no bj Remove.
Tm gii php trong Safe Mode
Nu Windows ca ban bj treo hay thuc hin mt s hnh dng khng dng. Khi dng lai my,
v nhn F8 truc khi vo Windows (ban c th nhn nhiu ln dn khi Windows nhn duoc yu
cu ny).
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi d s xut hin mt trnh don Advance Options. S dung cc phm di chuyn d chon Safe
Mode, ri nhn Enter d chay Windows vi mt s luong driver han ch. Nu gp may, ban c
th b di hnh dng gy ra li d v khi dng lai my.
Li 676 The Line is busy
Li ny bo tn hiu bn dung dy din thoai d khng c ai s dung. Cch khc phuc nhu sau:
* Trong Windows XP: Ban c th khc phuc bng cch vo nt Start > Settings > Control Panel >
Modem and Fax, trong hp thoai Phone and Modem Options, ban chon th Dialing Rules, nhp
nt Edit. Tai phn Dial using, ban nhp chon Pulse.
* i vi Windows 98/ME:
- Ban cng vo Control Panel > Modem > Dialing Properties v chon nt Pulse th Dialing
Rules, dnh du chon Pulse dial nhu trn.
- Ngoi ra, ban vo My Computer > DialUp Networking. Nhp phm phi chut vo kt ni
Internet dang s dung, chon lnh Properties. Trong hp thoai va m, chon th General, nhp
nt Configure... Chon tip th Options, trong phn Dial control ban dnh du chon vo Operator
assisted or manual dial. Nhn OK hai ln d dng hp thoai lai.
Li Modem 680
Khi kt ni Internet ban nhn duoc thng bo Error 680: There is no dialtone. Make sure your
modem is connected to the phone line properly.
y l li dung truyn tn hiu. Ban nn kim tra lai cc kt ni nhu: dung dy din thoai t
bn ngoi dn modem, cp ni t modem dn my tnh c tt khng. Nguyn nhn c th l do
dung dn dung thoai ca ban bj cham, bj dt... nn nh hung dn cht luong ca dung
truyn tn hiu.
Cng c th do mt ng dung no d m dang ban m. Ban th tt ln luot cc ng dung dang
m, sau d thuc hin kt ni lai. Ngoi ra, ban th p dung vic diu chinh nhu sau:
* Windows XP:
Ban vo menu Start - Settings - Control Panel - Phone and Modem Options , chon th Modem.
Nhp phm phi chut vo loai Modem ban dang s dung, chon Properties.
Trong hp thoai va m, ban chon th Advanced v g vo khung Extra initialization commands
gi trj nhu sau: x0=0. Nhn nt OK d dng hp thoai lai.
* Windows 9X/ME:
Ban vo menu Start - Settings - Control Panel - Modem. Trong ca s Modem Properties ban
chon th General, nhp chon tn modem dang s dung, nhp tip nt Properties. Chon th
Connection noi ca s va m, ban nhp nt Advanced v g vo khung Extra settings gi trj
nhu sau: x0=0. Nhn nt OK d dng hp thoai lai.
Outlook Express 2002 This Operation Has Been Cancelled Due to Restrictions in Effect
on this Computer
M Internet Explorer chon menu Tools - Internet Options chon thanh Programs chon nt Reset
Web Settings .
Dui muc Internet Programs , xc djnh chuong trnh mail m ban chon . Chon muc Internet
Explorer should check to see whether it is the default browser . Nhn nt Apply v chon OK . Khi
d ban s nhn duoc thng bo li nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Internet Explorer is not currently your default browser. Would you like to make it your default
browser?
Nhn Yes
Khc phc li "Dumping Phisical memory" ca Win XP
Thay di kch thuc file Swap

Khi my ban gp mt truc trc nghim trong th h thng s tu dng luu lai trang thi hin thi
vo mt file c tn l Swap d c th phuc hi sau ny . Tuy nhin n cng gy mt s phin
phc hon l n dem lai loi ch . Bm vo nt Start . Bm phi vo My computer sau d bm vo
Properties
Sau d chon tab Advanced ,sau d bm vo Setting ca tuy chon Performance , n s xut hin
hin mt bng mi d ban c th thay di kch thuc ca file o . Sau d thay di Initial Size v
Maximum Size.
Ban hy d hai gi trj ny bng nhau (c th cho gi trj bng vi kch thuc Ram ca my ban
hin c) . Sau d bm vo nt Set , h thng s yu cu ban restart lai , sau d ban OK tt c ri
restart lai my tnh .
Xo Minidump files v Sysdata.xml
Ban tm dn thu muc c:\Windows\Minidump directory v sau d xo tt c nhng g ban thy
trong thu moc ny (Ban phi chon ch d Show hidden files ) . Ban tip tuc tm dn thu muc
c:\Documents and Settings folder sau d search tm fileSysdata.xml sau d xo file ban va
tm thy . Sau d Restart lai my mt ln na .
Xo b ch d Auto Restart ca Win XP
Bm chut phi vo My computer , sau d chon Properties . Chon Advanced tab , sau d bm
vo nt Setting ca tuy chon Start-up and Recovery . Sau d ban b tuy chon Automatically
Restart , ri bm OK . My ban s khng bao gi tu dng Restart lai na .
V hiu Memory Dump
Bm chut phi vo My computer , sau d chon Properties . Chon Advanced tab , sau d bm
vo nt Setting ca tuy chon Start-up and Recovery . Tai tab Write debugging information sau d
chon (none) , ri bm OK hai ln .
Kha cc trang web sex
Tm cc dja chi trang web khng lnh manh m bon tr d truy cp. Ban vo Start chon Run,
nhp t Regedit ri Enter. Ca s Registry Editor xut hin, khung bn tri ban chon ln luot
cc thu muc sau
HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs.
Khung bn phi ban ghi nhn cc dja chi website, sau d xa dja chi ny bng cch click phi
vo cc url ri chon Delete.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M trnh duyt IE. Vo Tool chon Internet Option, chon th Content ri nhp vo nt Enable
muc Content Advisor. Hp thoai Content Advisor xut hin:
- Th Rating : ban chinh nt level mc 0 di vi muc Language, Nudity, Sex, Violence.
- Th Approved Sites : nhp cc dja chi website vo Allow this website ri nhp Never.
- Th General : b du chon hai muc User options. muc Supervisor password, nhp nt
Password ri nhp password vo, xong ri OK. Nhp tip Apply ri OK d tr v th Content.
Tai th Content, nhp nt Enable. Mt hp thoai khai bo password m ra, khai bo xong ban s
thy nt Enable tr thnh Disable. Lc ny ban th m mt website d kha, lp tc hp thoai
bo li khng cho php truy cp xut hin.
Tt ch d Themes Settings trong Display - Control Panel

Ban m Registry Editor ban tm dn cc kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
Tao kha mang tn l NoThemesTab (DWORD Value) cho hai kha trn v thit lp l 1 .
An chc nng Active Desktop t Menu Settings trn Start Menu
Ban m Registry Editor ban tm dn cc kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
Tao kha mang tn l NoSetActiveDesktop (DWORD Value) cho hai kha trn v thit lp l 1 .
Li Khi chay Windows XP/2003
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Windows Logon Process system process terminated unexpectedly with a status of
0xc0000034 (0x00000000 0x0000000)
The system has been shutdown.
Nguyn nhn ca li ny l do tp tin Winlogon.exe hoc Csrss.exe bj hu . fix li ny ta c
cc gii php nhu sau :
- Khi dng lai my tnh , trong qu trnh nap h diu hnh ban nhn phm F8 chon Last Known
Good Configuration
- M Notepad v chp doan m sau d phuc hi lai mn hnh Welcome Screen
On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing
Kim tra phin bn DirectX
kim tra phin bn DirectX duoc ci dt trn my tnh ca ban . Ban vo Start - Run g
dxdiag nhn Enter .
Chon thanh System . kim tra DirectX trong my tnh ca ban c bj li hay khng , chon thanh
DirectX Files .
Download phin bn DirectX mi nht tai
http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/default.asp
Khi tao my in mt li xut hin .
Operation could not be completed. The RPC Server is unavailable.

Operation could not be completed. The remote procedure call failed and did not execute.

Printer operation cannot continue due to lack of resources. The print subsystem is unavailable.
Li ny nguyn nhn l do djch vu Printer Splooler ca ban bj tt . bt djch vu ny ban vo
Start - Run g net start spooler v nhn phm Enter . Hoc vo Start - Run g services.msc v
tm djch vu mang tn l Printer Spooler chon Automatic .
Dng DMA d tng tc da
DMA (Direct Memory Access) - b nh truy xut truc tip khng thng qua b vi x l - duoc s
dung d truyn ti d liu gia b nh v cc thit bj ngoai vi nhu da cng, CD-ROM, CD-
RW, DVD... duoc nhanh hon. iu ny s thy r rng hon khi ghi da, tc d doc v ghi da
duoc tng ln rt nhiu. Vic thit lp DMA trn Win 9x v Win 2000/XP c khc nhau.
i vi h diu hnh Windows 98, Me:
- Nhp chut phi vo ''My Computer" trn desktop, chon Properties. Trong System properties,
chon tab Device Manager, bm dp ln CD-ROM nu mun thit lp cho CD-ROM, hay ''Disk
Drives nu mun thit lp cho da cng. Chon tn da ban mun thit lp, xong bm nt
Properties. Trong ca s hin ra, chon tab Settings. nh du kim vo DMA d bt tnh nng
DMA, ri OK v khi dng lai my d hiu luc.
i vi h diu hnh Windows 2000/XP:
- Nhp chut phi vo My Computer trn desktop, chon Properties. Trong hp thoai System
Properties chon tab Hardware. Bm nt Device Manager. Trong ca s Device Manager, nhp
di ln IDE ATA/ATAPI Controllers. S c hai muc, "Primary IDE channel v Secondary IDE
channel, l biu tuong hai knh truyn d liu (mt knh chnh, v mt knh th cp) m cc
da cng, v CD-ROM thung dng d kt ni ti mainboard. Mi knh duoc php gn hai da,
thung da cng gn trn knh ''Primary IDE channel cn CD-ROM trn knh Secondary IDE
channel.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

V du thit lp cho CD-ROM nm trn knh Secondary IDE channel: Nhp di ln biu tuong
Secondary IDE channel" chon tab Advanced Settings. Trong mn hnh ny c hai Device 0 v
l tiu biu cho hai da trn knh ny. Trong Transfer mode ng vi tng da, chon DMA if
available d p dung DMA cho da d, xong bm OK.
B thng bo cc nt Minimize , Maximize v Close
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
phn bn phi ban tao mt gi trj mang tn l MinMaxClose (String Value) v nhp vo l 0
Khi dng lai my tnh .
S dng Microsoft Excel XP khng cn nh cc hm
Ban vo menu Insert - Function . Hp thoai Insert Function xut hin .
Muc "Search for a function" (tm kim cc hm trong Excel) . V du nhu ban dnh ch "plus"
(cng) vo muc ny d tm hm cng tc d liu lai vi nhau , Excel s tu dng lit k nhng
hm dng d thuc hin cng vic d nhu : SUM , SUMIF , DSUM , ...
Hoc ban cng c th chon danh muc cc ch d trong khung "Or select a category" . Excel s
lit k cc nhm hm thuc v mt s lnh vuc nhu : Most Recently Used (nhng hm ban hay
s dung truc dy) , Financial , Logical , ...Chon All d Excel lit k tt c cc hm ca n (duoc
sp xp theo th tu ABC)
Tai muc "Select a function" ban nhp di chut vo hm cn s dung (v du , hm SUM) . Trong
"Number1" ban g dja chi vng mun tnh tng (hoc c th dng chut d chon) . Nu ban
mun tnh thm mt vi ci tng na th bm vo "Number2" , lc ny Excel s tu dng thm
"Number3" , khi chon xong ban bm OK d thi hnh hm . Trong ca s ny cng c phn
hung dn kh chi tit cho ban thuc hin .
nh s dng trong vn bn
Khi cn dnh s dng trong vn bn , ban hy thuc hin nhu sau :
Vo menu File chon Page Setup . Khi hp thoai Page Setup xut hin , ban chon th Layout v
bm nt Line Numbers , ban dnh du chon muc Add line numbering . Hp thoai s xut hin
thm cc muc sau :
- Start at : con s bt du mc djnh l 1
- From text : Khong cch t dng dnh s dn doan vn bn
- Count by : Buc nhy
- Restart each page : nh s lai mi khi qua trang mi
- Restart each section : nh s lai mi khi qua phn mi
- Continuous : nh s lin tuc t du dn cui vn bn
Bm OK
Luu tp tin Flash khng cn phn mm
Khi dang xem trang Web c Flash , ban vo menu Tools - Internet Options chon th General ,
muc Temporary Internet Files chon nt Settings . Tip theo , trong Settings , ban chon nt View
Files v by gi ban chi cn chon tp tin Flash m ban thch ri chp vo thu muc no d trong
my ca mnh (tp tin Flash c phn m rng l .swf) . Cch ny khng chi p dung d luu cc
tp tin Flash m cn c th luu cc tp tin khc m ban thy .


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xa phng ch ging nhau
tit kim khng gian da v d khi dng Windows duoc nhanh hon , ban nn xa nhng
phng ch ging nhau ny . lm vic ny ban chon menu Start - Control Panel chon Fonts .
Trong menu View chon list Fonts by Similarity . Trong List fonts by similarity to chon mt phng
m ban mun dem ra lm chun , tt c cc font ging font chun s duoc lit k . By gi ban
c th xa vi phng trong s d nu thy n khng cn thit .
Khng cho php thay di (Customize) trn Toolbar ca Internet Explorer
Ban m Registry Editor ban tm dn cc kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
phn bn phi ban tao mt gi trj mang tn l NoToolbarCustomize (DWORD Value) v nhp
vo l 1
Quay s kt ni Internet
Lu nay mun quay s kt ni Internet , chng ta thung nhp di chut vo cc kt ni Internet
, chng ta thung nhp di chut vo cc kt ni trong Network Connection ca Windows XP .
Tuy nhin , nu khng thch s dung cch thc ny , ban cng c th quay s kt ni Internet
bng dng lnh . C php nhu sau :
rasdial connectionname [username [password|*]][/phone:phonenumber][/domain:domain]
Ngt kt ni mang : rasdial [connectionname] /disconnect
ngha cc tham s :
- connectionname : tn ca b quay s kt ni (Dialup connection) m ban d tao trong Network
connection d s dung theo cch thng thung .
- username [password|*] : Chi djnh username v mt khu d kt ni dn nh cung cp djch vu
Internet . Nu du * duoc s dung , chuong trnh s nhc ban nhp mt khu vo
- /phone:phonenumber : Chi djnh s din thoai d quay s m ban d tao trong b quay s kt
ni .
- /domain:domain : Chi djnh domain cho user dng nhp vo mang ni b
V du : Trong Network Connection ban d tao b quay s kt ni ny .
rasdial "Dial-up connection" vnn1269 vnn1269 /phone:1269
ngt kt ni ny ta s dung dng lnh nhu sau : rasdial "Dial-up connection" /disconnect
Chuyn K t s sang ch
i vi nhng ngui mi hoc ting Anh , vic doc cc s bng ting Anh c th gp kh khn ,
nht l cc con s ln , ln dn hng ngn , hng chuc ngn , .... Chi vi mt th thut don gin
trong Word ban c th hoc duoc cch doc cc con s bng ting Anh tht d dng .
- Truc tin ban hy tao mt ti liu mi (Ctrl-N)
- G vo con s mun hoc cch doc , v du nhu 5678 (luu , con s nhp vo phi ln hon 0 v
nh hon 32767)
- con nhy tai dng va g s , vo menu Format chon Bullets and Numbering
- Trong hp thoai Bullets and Numbering chon th Number chon tip mt kiu dnh s no d
(khng chon None) bm nt Customize
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

-Hp thoai Customize Numbered List xut hin . Tai muc Start at , ban g vo con s d nhp
trong vn bn khi ny (5678) . Tai muc Number style ban chon kiu l One , Two , Three . Xong
bm nt OK d dng hp thoai lai .
- Lc ny con s 5678 d duoc Word chuyn t s sang ch l Five thousand six hundred
seventy-eight . By gi ban dua con nhy xung cui dng 5678 v nhn Enter . Lp tc xut
hin dng Five thousand six hundred seventy-nine . chnh l cch do s tip theo : 5679 , ban
hy g 5679 vo bn canh v bm Enter . C th tip tuc d bit duoc cch doc cc con s k
tip .
Cch d[nh l ring cho vi trang vn bn
Ban c mt ti liu v mun cn l rng/hep chi cho mt vi trang vn bn , ban c th lm nhu
sau :
Truc ht ban hy chon vn bn mun djnh l v nhp vo menu File - Page Setup chon muc
Margins
Ban c th djnh lai l cho khi vn bn m ban d chon . Nhng phn vn bn khc vn s gi
nguyn nhu hin trang ban du .
Ti uu ha Level 2 Cache ca CPU
Ban c mt CPU P4 manh vi 512KB L2 Cache ? Ban dang s dung Win2K , WinNT hay l
WinXP ? Trong thuc t th CPU ca ban chi dang s dung 50% dung luong cache L2 ca n
thi ! Bi v cc h diu hnh ni trn mc djnh Cache L2 ca CPU l 256 KB . Vy ban hy lm
theo hung dn sau d CPU ca mnh s dung ht b nh ca n .
Ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management
Ban tm kha mang tn l SecondLevelDataCache (DWORD Value) v thit lp cho n l 512
Kho bn phm trong Windows XP
bt chc nng kha bn phm trong Windows XP , ban vo Start - Settings - Control Panel
chon Accessibility Options tai th Keyboard dnh du chon vo Used FilterKeys chon OK .
Tao ch thch trong Excel
ban c mt bng tnh , trong d c nhng quan trong v ban mun khi bm chut vo nhng
d s xut hin mt thng bo nhc nh ngui xem . Ban thuc hin nhu sau : Chon nhng cn
tao ch thch ri m menu Data chon Validation .
Trong hp thoai Data Validation chon th Input Message , nhp tiu d ca li nhn vo khung
Title v ni dung vo khung Input Message (ban c th g ting Vit Unicode) . Bm OK . Nu
ban mun xa th bm Clear All
Trung hop mun qui djnh diu kin cho d liu nhp vo , ban m menu Data - Validation chon
th Settings d thit lp cc diu kin v tao thng bo cho th Error Alert .
Ch thch bng ting ni trong vn bn
Thay v ghi ch bng ch trong vn bn , ban c th ch thch bng chnh ting ni ca mnh cho
thm sinh dng . Cch ch thch ny khng c sn , do d ban phi dua n vo menu Insert nhu
sau :
Vo menu Tools - Customize chon tab Commands , tip theo nhn vo nt Rearrange
Commands chon muc Menu bar , Nhn Add .
Chon phn Insert trong khung bn tri , ko thanh cun trong khung bn phi xung v nhp
chon muc Insert Voice . Nhn OK . Nhn Close hai ln .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

By gi thj ban c th ch thch m thanh cho vn bn Word duoc ri . ch thch du th
ban nhp chut vo ch d , tip theo vo Insert chon Insert Voice . Khi d n s hin ln mt
ca s , ban nhn vo nt Rec mu d d ghi m tt c (tt nhin ban phi c micro v card
sound) . Khi ghi m li ni ca ban xong th nhn nt Stop . By gi , n s dn vo ch ban
nhp chut trong vn bn mt biu tuong hnh ci loa . Khi mun nghe th chi vic nhp dp vo
biu tuong ci loa d l ting ni ca ban s vang ln t loa hay headphone .
Khm ph nhng tnh nng mi ca Outlook 2003
Chuong trnh qun l thu din t dng tin cy ca b Microsoft Office d tri qua mt su thay di
dy n tuong. Chng ta hy cng xem xt nhng tnh nng mi m ny.
Nu ban va mi nng cp ln Microsoft Office 2003, ban khng th khng nhn ra rng Outlook
d tri qua mt ky dai tu dy n tuong trong cc chuong trnh chnh ca b phn mm vn
phng d s d. Chuong trnh ny hin d c mt giao din hon ton mi, duoc thit k d
gip ban d dng hon trong vic qun l hp thu dn ngy cng phnh to.

uoc t chc tt

V chng ta d ngy cng phu thuc vo thu din t trong nhng quan h thu tn hng ngy ca
mnh, vic gi cho hp thu dn ca ban duoc t chc tt cng tr nn ngy cng quan trong
hon. C l ban d thit lp cc quy tc d loc thu dn vo cc thu muc d ban c th tm thy
cc bc thu quan trong ca mnh mt cch nhanh chng. Nhung trong khi v mt l thuyt, diu
ny nghe c v nhu l mt tung kh don gin th trn thuc t vic tm thy bc thu din t d
c l hoi ging vic tm kim dy b. bao nhiu ln ban qun khng tr li mt bc thu quan
trong chi v n bj chn vi mt noi no d trong thu muc thu din t ca ban? y chnh l khi
giao din mi ca Outlook xut hin dng lc. Cc bc thu din t ca ban duoc t chc theo
tun, theo mt cch tuong tu nhu thu muc History trong Internet Explorer. Ban cng c th dnh
du cc bc thu m ban cn phi tr li hoc ban mun gi chuyn tip cho mt ai d. Mt dim
mi na ca Outlook 2003 l cc thu muc Favourites. Ban c th nhn lut qua bt c bc thu
chua doc no m ban nhn duoc, cng nhu ngay lp tc nhn thy bt c bc thu no cn
duoc hi dp.

X l thu khng mong doi

Thu rc hay spam dang ngy cng tr thnh mt vn d nghim trong v nu ban cng phu
thuc vo thu din t bao nhiu th n cng gy kh chju cho ban by nhiu. Tht may mn,
Outlook 2003 d xut hin vi nhng cng cu mi gip ban chin du vi nhng ni phin h
ngy cng tng ny. Nu nhu trong qu kh ban thy rng vic b sung tn ca nhng k gi
spam vo danh sch chn thu ca ban l mt cng vic chn ngt th ban s thy b loc Junk
Mail Filter mi l mt cng cu hu ch. Ban xc djnh khi luong loc m ban cn v bt c th g
m Outlook cho l spam s duoc dua vo b loc Junk Mail Filter d xem xt. Ban cng c th
thit lp mt danh sch an ton d ban c th b sung cc dja chi thu din t t nhng ngun tin
cy vo d. Nu mt thu din t t mt ngun tin cy tnh c chui vo trong thu muc Junk, vic
b sung ngui gi d vo danh muc an ton Safe List rt d dng.

Trn dy chi l mt s trong rt nhiu tnh nng mi m Outlook 2003 cung cp. Trong phn
dui dy, chng ta s xem xt mt cch chi tit hon v nhng tnh nng ny cng nhu lut qua
mt vi cch thc khc m trong d Outlook 2003 c th gip ban kim sot hp thu dn ca
ban.

Mt giao din mi : iu du tin m ban s nhn thy khi khi chay trnh Outlook ln du l mt
giao din hon ton mi duoc sp xp hop l hon. Thanh Outlook bn tri d c mt thit k
lai hon ton nhm gip ban lm vic mt cch hiu qu hon. Cc bc thu duoc t chc theo
tun v diu d gip vic tm kim cc bc thu din t ny tr nn d dng hon.

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Cc thu muc yu thch (Favourite Folders) ca ban: Truy nhp nhanh duoc vo cc thu muc
duoc s dung thung xuyn ca ban bng cch b sung chng vo Favourite Folders ca ban.
Sau d ban c th truy nhp vo nhng thu muc ny m khng phi chui su vo h thng thu
muc ca ban d tm thy nhng bc thu quan trong ca mnh. Hy kch chut phi vo thu muc
ban mun b sung v chon Add to Favourite Folders.

Sp xp theo th tu uu tin cc bc thu din t ca ban: Nu ban khng c thi gian tr li mt
bc thu, hy nu bt n d ban bit rng n cn duoc x l. Kch chut phi vo bc thu v
chon mt c t menu Follow Up. N s xut hin trong thu muc For Follow Up trong Favourite
Folders. B sung mt li goi nh nu ban mun.

ca doc (Reading Pane): ca xem truc c trong cc phin bn truc dy ca Outlook d
c mt thit k lai hon ton v hin duoc bit dn vi ci tn Reading Pane. N thuc hin cng
chc nng nhu ca xem truc (Preview Pane) truc dy nhung theo ngm djnh n nm
pha phi bn dui ca mn hnh d d doc hon.

Qut sach Spam: Outlook 2003 c mt b loc thu rc mi. B loc ny gi nhng bc thu kh
nghi vo thu muc Junk Mail. B loc ny c nhiu mc bo v m ban c th thit lp bng cch
vo Tools/Options. Trong tab Preferences, kch vo Junk Mail d xc djnh mc d loc m ban
mun.

Danh sch an ton (Safe List): Nu ban tm thy mt bc thu trong thu muc Junk Mail ca ban
m khng phi l spam, ban chi cn kch chut phi vo bc thu d v trong phn Junk Mail, ban
chon Add to Safe List hoc Not Junk Mail. Ban cng c th nhp cc dja chi vo trong phn Safe
List ca hp thoai Junk Mail Options.

Su ring tu (Privacy): i khi nhng k gi spam s dung cc bc tranh v nhng ni dung
khc d xc nhn rng dja chi thu din t ca ban dang hoat dng. Ban c th ngng vic ti
chng xung cho dn khi ban chc chn rng bc thu d duoc gi t mt ngun dng tin cy.
Chon Tools\Options v dui tab Security, thit lp cc lua chon Download.

Qun l cc mi lin lac kinh doanh (Business Contact Manager): Nu ban c phin bn
Professional hoc Small Business ca Office 2003, n s di cng vi phn m rng Business
Contact Manager. Nu ban dang diu hnh mt doanh nghip hoc mt t chc, ban c th theo
di thu t v cc hoat dng bng vic tao ra cc ti khon v lin kt moi th vi History.

Mt s meo nh

Thay di doc: nu ban khng thch doc nhu cch n xut hin (duoc bit dn dui dang
ca xem truc trong cc phin bn truc dy ca Outlook), ban c th thay di vj tr ca n bng
cch vo View/Reading Pane hoc tt tt c chng di.

Gi cho Outlook lun duoc cp nht: Ban nh gh thm web site Office Udates mt cch
thung xuyn d ti xung bt c bn cp nht chuong trnh hoc an ninh no. iu ny c th
duoc thuc hin bng cch vo Help/Check for Updates.

Cc thnh phn b sung (Add-in): M rng cc kh nng ca Outlook bng cch s dung cc
Add-in.
Nhng thnh phn ny c th duoc ti xung t web site Microsoft Office Online
http://office.microsoft.com
Thit k web vi Front Page
Kim tra cc kt ni

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

kim tra cc dung link trn trang web thit k bi FrontPage, hy chc chn rng ban dang
hin thj trang web ch d FrontPage Explorer. Kch vo nt Hyperlink Status trn Views. Sau
vi giy, mt danh sch cc dung link trong trang web ca ban s duoc hin thj trong phn
chnh ca ca s FrontPage Explorer. bt du vic kim tra cc kt ni, s dung menu Tools
> Recalculate Hyperlinks. FrontPage s kt ni vo Internet v truy cp vo tt c cc site ban
link ti. Qu trnh kim tra ny s hin ra thanh trang thi pha dui ca s FrontPage
Explorer.

Hin thj banner qung co

Hy marketing cho doanh nghip ca ban bng vic b sung Ni dung web tu dng (Automatic
Web Content) vo trang web ca ban vi bCentral Banner Ad ca Microsoft. Vi mi hai qung
co ban dng trn trang ca mnh, ban s c duoc mt banner qung co ca chnh ban trn
mt site ca thnh vin khc.

dua mt Banner Ad vo website ca mnh t bCentral, m hoc tao mt trang web vi
Microsoft FrontPage version 2002 v lm theo cc buc sau:

- Trong ch d hin thj trang (Page view), chon Web Component t menu Insert,
- Dui muc Component Type, chon bCentral Web Components,
- Dui muc Choose a bCentral component: chon bCentral Banner Ad,
- Kch Finish.

Ca s bCentral Banner Ad Properties s hin ra. Lm theo cc chi dn trong LinkExchange
Banner Network wizard d trao di v tao ra banner qung co ca ban.

Tao ra mt trang diu tra truc tuyn

Hy s dung Microsoft FrontPage 2002 d tao v thm mt trang diu tra truc tuyn dng vi
cc nt, hp kim v menu s c sn. Ngui s dung website ca ban c th tham gia diu tra
t trnh duyt ca ho v c th xem kt qu t trang hin thj tu dng dui dang d thj. Ban c
th don gin ho trang diu tra ca mnh bng cc tp mu (template) hoc tao ra mt diu tra
mi chi trong vi giy vi New Survey Wizard. Cc trang diu tra truc tuyn dng c th duoc
thuc hin t djch vu SharePointT Team Services ca Microsoft.

tao ra mt trang web diu tra dng, ban c th s dung New Survey Wizard, hy m mt
website ca SharePoint bng FrontPage 2002 v sa truc tip trn my ch ny theo hung dn
sau:

- Trong ch d hin thj Folder List, chon Lists,
- T menu File, ti New v kch Survey,
- Trong New Survey, chon New Survey Wizard v kch OK,
- Kch Next v g vo tn v m t ni dung diu tra,
- Kch Next, chon nt Add d dua vo cc cu hi, dang thng tin v cc cu tr li lua chon.
Kch Finish cho mi cu hi dt ra.
- Lp lai buc th 5 cho ti khi tt c c d cc cu hi, sau d kch Next,
- t quyn truy nhp l doc, hiu chinh v thay di (read, edit v modify) v lua chon cc ch d
hin thj, sau d kch Finish.

B sung thm co s d liu

Database Interface Wizard trong Microsoft FrontPage 2002 l mt tin ch cho php ban tao ra
h thng co s d liu trong website ca mnh, bao gm mt co s d liu, mu biu v cc
trang web cn thit. Vi mt giao din web ca co s d liu ca ban, ngui s dung c th
hiu chinh hoc xo cc bn ghi (record) t co s d liu thng qua trang web duoc tao bi
Database Interface Wizard. V ban cng c th cho php ngui s dung b sung thm cc bn
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

ghi v hin thj cc bn ghi c sn cng nhu dt cc ch d loc co s d liu d nhanh chng tm
ra d liu cn thit.

b sung thm chc nng co s d liu trong website ca ban bng FrontPage 2002, hy lm
theo cc buc sau:

- Chon menu File > New > Page or Web
- T ca s Task Pane, chon Web Site Templates
- Kch vo Database Interface Wizard
- Chon Add to current Web box v kch OK, sau d lm theo hung dn d tao lp c s d liu
v trang web.

Thay di ch d mc djnh

Khi ban chay Microsoft FrontPage 2002, chuong trnh ny s tu dng m lai tp m ban d lm
vic cui cng trong phin hoat dng truc. Ban c th b ch d ny nhu sau:

- Chon menu Tools > Options
- Kch tab General v b chon Open last Web automatically when FrontPage starts.
Lp k hoach hng ngy bng Microsoft Schedule+
B Microsoft Office cung cp km theo mt cng cu t ngui bit dn l Microsoft Schedule+.
y l mt tin ch gip ban theo di, lp k hoach, qun l moi cng vic v nhim vu duoc dm
trch, nhng ljch hen v nhng cng vic trong ngy, tun hoc trong mt thng.
Khi dng Schedule+
C nhiu cch d goi chuong trnh Schedule. Th nht, c th khi dng t
Start/Program/Microsoft Schedule+. Th hai, ban hy tm kim v khi dng chuong trnh t
dung dn: C:\Program\Files\Microsoft Office\Office\SCHDPL32.EXE.
Cc chc nng trn ca s Schedule+
Daily: cho php ljch biu ca ngy hen hin hnh, danh sch cc cng vic phi lm hng ngy.
Weekly: Cc cuc hen v cng vic duoc sp xp trong tun.
Monthly: Cc cuc hen v cng vic duoc sp xp trong thng.
Planner: Cc cuc hop d duoc lp k hoach v thnh phn tham du cuc hop.
Contact: Cc thng tin lin lac trong cng vic kinh doanh v quan h ban b.
Nhp ni dung cuc hen hoc cng vic phi lm
Chon thi gian cuc hen v nhp ni dung. r rng, cuc hen phi c tn ngui dang hen
gp. Ban c th co gin thi gian cuc hen bng cch s dung chut, nm r chut ln trn hoc
xung dui, c th hiu chinh ni dung, xo cuc hen...
hiu chinh cuc hen, ban c th click dp chut ln trn cuc hen vi ni dung, thi gian,
ngy thng...
Cc ty chon trong cuc hen
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Where: ja dim noi m cuc hen s djnh t chc.
Set reminder: Thit lp thi gian d my tnh tu dng thng bo truc cho ban v cuc hen,
chng han 45 pht truc khi bt du.
Trn dy l mt vi gii thiu so luoc v cng cu thit lp ljch tu dng v s cn rt nhiu diu
b ch khi ban di su tm hiu cc chc nng khc ca cng cu. T d, ban s tu t chc, sp
xp v ci thin cng vic ca mnh dng tin d v hiu qu. Hy vong ban hng th vi chc
nng ny.
Khc phc li mt nh trong Word 97
Trong Word 97, khi m vn bn, mt s hnh nh luu trong d mt di v thay vo d l nhng
hnh ch nht vi du gach cho mu d. Li ny thung xut hin vi nhng hnh nh dang
bitmap (.bmp) hay hnh duoc dn vo Word.
Tuy nhin, li ny cng c th xut hin vi nhng dang thc nh khc. Nguyn nhn ca vic
ny phn ln l do Word mt d liu v hnh nh m n cn th hin, bi thiu b nh.
Thng thung, ban chi cn cp nht Word bng phin bn Microsoft Word Service Release 1
(SR-1) l gii quyt duoc hu ht cc vn d. Nu nhu vn gp tnh trang trn sau khi ci SR-1,
hy theo cc buc dui dy:
- Chon menu Tools/Options, Save v b muc chon Allow Fast Saves.
- Ghi file dang m vi mt tn khc d du phng.
ng thi, ban cn kim tra b nh o, phi dm bo c t nht 20 MB trng trn da khi dng.
Hin mn hnh logon ca XP
Vo Control Panel,chon User Accounts - > bm chut vo "Chang the way users log on or off" - >
Chon cc hp "Use the welcome Screen" v Use Fast User Switching" - > bm chut vo "Apply
Options".
Nn registry ca Windows 98
Windows 98 dt ch d nn mc djnh. Nu c hon 500 KB trng trong registry, Windows 98 s
nn n lai ln khi dng sau. Hoat dng ny duoc kim sot bng dng Optimize = 1 trong file
Scanreg.ini thu muc \Windows.
tu mnh thuc hin cc thao tc nn, ban hy lm theo cc buc sau:
Nu ban dang chay trong Windows th khi dng lai ch d MS-DOS.
Tai du nhc MS-DOS, hy g: scanreg/backup d backup registry ca ban.
Tip theo l g dng lnh scanreg/opt d chuong trnh nn duoc kch hoat.


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Tng tc d modem trong Windows 98
C th modem ca ban hoat dng rt tt, nhung su tht th khng phi vy. Mc trao di thng
qua cng COM trn my ca ban khng dat mc ti da. ci thin tc d ca cng truyn, ban
hy thuc hin cc buc sau:
Chon Start/Settings/Control Panel v m System. Click tab Device Manager v m Ports (COM
& LPT) . Chon cng m modem ca ban s dung, ri click Properties v Port Settings. Chinh Bits
per second ln 115200 bps.
115200 bps l mc d ti da ca cng COM tiu chun. Nu ban gp vn d, th hy ha thp
chi s d xung. Vi System Monitor, ban c th kim tra nu c su c xy ra.
Nu ban khng chc l modem s dung cng COM no th hy tm dn phn Properties trong
Control Panel.
An hoc hin th[ mt s biu tung dc bit
Nu ban mun n hoc hin thj mt s biu tuong (icon) chng han nhu Mycomputer , My
Documents , Recycle Bin , .. ban lm nhu sau
* i vi Start Menu
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\NewStartPanel]

;My Network places
"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000

;My Computer
"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000

;My documsnts
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000

;Internet Explorer
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

;Recycle Bin
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000

*i vi Start Classic
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIco
ns\ClassicStartMenu]
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online


;My Network places
"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000

;My Computer
"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000

;My documsnts
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000

;Internet Explorer
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

;Recycle Bin
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000

Luu gi trj 00000001 l n 00000000 l hin
Luu c hai tp tin ny lai v dt tn l hiddenshowicon.reg
Xa chc nng Open As a Portable Device khi nhn phi chut (Windows Media Player
10)
Nu ban ci dt Windows Media Player 10 khi ban nhn chut phi vo mt thu muc no d mt
menu ng cnh s xut hin c km dng
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,41,00,75,00,\
64,00,69,00,6f,00,64,00,65,00,76,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
Ban luu lai v dt tn cho tp tin ny l delmenumwp10.reg
Khng cho hin thanh QUOTA
Khi ban nhn chut phi chon Properties mt da no d s c thanh mang tn l Quota d
khng cho hin thj thanh ny ban m notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7988B573-EC89-11cf-9C00-
00AA00A14F56}]
Ban luu lai v dt tn cho tp tin ny l disquota.reg
Xa menu ng cnh khc
M Notepad v chp doan m sau vo :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Windows Registry Editor Version 5.00
;Xoa 'Add to Sync List' va 'Add to Burn List'
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}]
;Xoa 'Add to Now Playing List' va 'Add to Playlist'
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}]
;Xoa 'Play'
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}]
Ban luu lai v dt tn cho tp tin ny l removemenuwmp.reg
Bt nt Numlock khi khi dng my tnh
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"
Ban luu lai v dt tn cho tp tin ny l shownumlock.reg
Thm Notepad vo menu ng cnh .
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Bloc de Notas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Bloc de Notas\Command]
@="Notepad.exe \"%1\""
Ban luu lai v dt tn cho tp tin ny l notepadmenu.reg
USB Audio khng lm vic
Khi ban lm vic vi USB ban mun nghe nhng bi ht c trong USB ny nhung ban khng
nghe duoc mt cht m thanh no c .Mc d ban vn lm vic vi USB vn bnh thung . Sau
dy l cch fix :
t da CD Windows XP vo trong my tnh ban g nhu sau :
Expand I386\expand wdma_usb.in_ -r %SystemRoot%System32 nhn Enter
Khi dng lai my tnh
Tt cc d[ch v khng cn thit thit
Djch vu trn h diu hnh Windows XP l nhng chuong trnh duoc chay khi my tnh ca ban
duoc bt du , n l nhng chuong trnh hoat dng m thm trn my tnh ca ban . Vn d
dt ra cho chng ta l djch vu no ta nn tt djch vu no ta nn kch hoat .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Th thut sau s gip ban tt nhng djch vu khng cn thit trn h diu hnh Windows XP muc
dch nhm tng tc cho my tnh ca ban
Windows Registry Editor Version 5.00
; Tat nhung dich vu (Service) khong can thiet tren Windows XP
; Ngoai ra ban co the thay doi cac gia tri sau :
; 00000002 = Automatic
; 00000003 = Manual
; 00000004 = Disabled
;Alerter (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
"Start"=dword:00000004
;ClipBook (clipsrv.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]
"Start"=dword:00000004
;Computer Browser (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]
"Start"=dword:00000004
;Distributed Link Tracking Client (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]
"Start"=dword:00000004
;Error Reporting (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]
"Start"=dword:00000004
;Indexing (cisvc.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cisvc]
"Start"=dword:00000004
;Messenger (services.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]
"Start"=dword:00000004
;Net Logon (lsass.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon]
"Start"=dword:00000004
;NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]
"Start"=dword:00000004
;Network Provisioning (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmlprov]
"Start"=dword:00000004
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

;Performance Logs & Alerts (smlogsvc.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog]
"Start"=dword:00000004
;Portable Media Serial Number Service (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmdmPmSN]
"Start"=dword:00000004
;QoS RSVP (rsvp.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]
"Start"=dword:00000004
;Remote Access Auto Connection Manager (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]
"Start"=dword:00000004
;Remote Desktop Help Session Manager (sessmgr.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr]
"Start"=dword:00000004
;Remote Registry (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]
"Start"=dword:00000004
;Routing and Remote Access (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess]
"Start"=dword:00000004
;Secondary Log-on (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]
"Start"=dword:00000004
;Security Center (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]
"Start"=dword:00000004
;Server (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver]
"Start"=dword:00000004
;SmartCard (SCardSvr.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]
"Start"=dword:00000004 ;Smart Card Helper
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv]
"Start"=dword:00000004
;SSDP Discovery Service (Universal Plug'n'Play) (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]
"Start"=dword:00000004
;Task Scheduler (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule]
"Start"=dword:00000004
;TCP/IP NetBIOS Helper Service (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]
"Start"=dword:00000004 ;Telnet (tlntsvr.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr]
"Start"=dword:00000004
;Terminal Services (svchost.exe)
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
"Start"=dword:00000004
;UPS (ups.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS]
"Start"=dword:00000004
;Universal Plug and Play Device Host (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]
"Start"=dword:00000004
;Web Client (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]
"Start"=dword:00000004
;Windows Time (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
"Start"=dword:00000004
;WMI Performance Adapter (wmiapsrv.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv]
"Start"=dword:00000004
;Wireless Zero Configuration Service (svchost.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC]
"Start"=dword:00000004
Luu : phn m ngoc don l tn ca tp tin dang chay trn h thng ca ban , ban c th
nhn bit n qua Task Manager
Luu tp tin ny lai v dt tn l disservice.reg
Xa biu tung IE v OE t Start Menu
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoStartMenuPinnedList"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai v dt tn l disservice.reg
V hiu ha KeyLogger
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

"WIN HOST PROCESS"="%system%\WIN HOST PROCESS.EXE"

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Browser Helper Objects\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\CLSID\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\Interface\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-
D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\TypeLib\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96-
D7ACAC95951A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE.1]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE]
Luu tp tin ny lai v dt tn l diskeylogger.reg
Luu : Cch trn chi han ch mt phn KeyLogger m thi .
Chi nt Logoff Start Classic
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"StartMenuLogoff"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l showlogoff.reg
Cho php nhn t hp phm Ctrl_Alt_Del
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=dword:00000000
Luu tp tin ny lai v dt tn l showcad.reg
Khng php Update Windows Media Player
Nu my tnh ca ban khng kt ni mang Internet , ban nn tt chc nng ny .
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
"DisableAutoUpdate"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai v dt tn l showcad.reg
Tt Screen Saver
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"SCRNSAVE.EXE"=-
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="0"
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"SCRNSAVE.EXE"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"SCRNSAVE.EXE"=-
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="0"
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"SCRNSAVE.EXE"=-
Luu tp tin ny lai v dt tn l disscreensaver.reg
Dng tung la

Khc vi cc phin bn truc, XP c km theo mt chuong trnh tung la (Firewall) d bo v
ban an ton khi duyt Web. Bc tung la ny dung nhu l dng tin cy, bi v cho ti nay
chua thy c ngui s dung no phn nn v tnh nng mi m ny trong XP

C l ban d tng tu hi: lm sao bit duoc bc tung d d duoc dung ln chua? km tra,
ban vo Control Panel - nhn chut phi vo biu tuong Network Connections - chon Properties
- nhn Advanced, v chon Internet Connection Firewall.
Chay chuong trnh bng quyn ca ngui qun tr[ h thng

XP c ch d Fast User Switching, ch d cho php ngui dng chuyn di qua lai gia cc ti
khon m khng phi thot ra v dng cc ng dung dang chay. ch d ny hoat dng, ban
m User Accounts v chon Change The Way Users Log On Or Off. Trong hp thoai mi ban
chon c Use The Welcome Screen v Use Fast User Switching.

chuyn di qua lai gia cc ti khon ngui dng, ban chon Start Log Off - Switch User.
chay mt chuong trnh vi quyn ca ngui qun trj h thng, ban nhn chut phi vo biu
tuong ca chuong trnh ri chon Run As. Trong hp thoai mi, chon tn ca ti khon qun trj
h thng v nhp mt khu, v chuong trnh s khi dng ngay lp tc. Ban cng cn luu , c
mt s chuong trnh di hi ban nhn thm phm Shift cng vi chut phi.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

S dng t din thut ng ca Windows

Nu ban khng hiu bn cht mt thut ng chuyn ngnh no d, v ban khng tm thy hoc
khng tha mn vi gii thch ca cc t din khc, th t din thut ng ca XP (Windows
Glossary) c th lm ban hi lng.

s dung t din, ban chon Start Help and Support nhn vo bt ky mt ch d no dui
Pick A Help Topic Windows Glossary - g thut ng cn duoc gii thch vo hp Search.
Ban cng c th chon Start Help and Support g thut ng cn duoc gii thch vo hp
Search v XP s lit k mt s thnh phn lin quan ti thut ng d, bao gm c t din
(Glossary).

Hiu chinh ch trn trang web
Nu ch trn trang web nh qa lm ban phi cng mt ra doc (gy mi mt), hy vo menu
Edit->Text size->chon Larger (hoc Largest). Hoc chut ca ban c nt Scroll th hy gi phm
Ctrl trong khi cun nt Scroll.
Nu ch trn trang web hin ra vi nhng k tu la, ban th bm chut phi ln vng trng ca
trang web v th chon ln luot trong menu popup hin ra cc lnh Encoding-Western European;
hoc Encoding-User Defined; hoc Encoding->Unicode(UTF-8) (trong 1 s trung hop, c th
ban phi tri qua muc More th mi chon duoc cc lnh ny).
Chp mt file t trong file Cabinet ca Windows ra da cng
Nu windows ca ban bj mt hoc bj li mt file no d th rt c th ban phi ci lai chuong
trnh windows, vic ny rt mt thi gian. Ban c th chp lai (Extract) file d t trong cc file
Cabinet (cab) ca Window mt cch nhanh chng.

*Extract mt file t mt file t mt file *.cab m ban d bit:

V du: Trong chuong thu muc c:\windows (Win98) ca ban cn c tp tin twain.dll. Gi s ban bj
mt tp tin ny hoc n bj li v dng thi ban lai bit rng n duoc cha trong tp tin
Win98_57.cab ca b da ngun Win98 th ban chp lai tp tin d t file cab ny nhu sau:

- Khi ban dang trong chuong trnh win98 ban hy Shutdown v chon ch d Restart in MS-
DOS Mode. Khi ra ti mn hnh ca DOS ban thy du nhy DOS dang trong thu muc
c:\windows

- Ban g lnh c:\windows cd \ d tr v thu muc gc c:\. T thu muc gc ban g lnh sau:

c:\ extract _cabinet _filename /l _destination --> Enter

* Extract mt file m ban khng bit n nm file cabinet no:

Trong trung hop m ban khng bit chnh xc tp tin ca ban nm trong cab no th ban cho
my tu tm trong tt c cc file cab ca b da ngun windows.

Cng tuong tu nhu cu lnh trn nhung trong trung hop ny ban phi thm cu kha /a nhu
sau:

c:\ extract /a d:\win98\win98_57.cab twain.dll /l c:\windows nhn Enter

Trong trung hop ny my s bt du tm kim t tp tin win98_57.cab cho ti cc tp tin
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

win98_58.cab.... cho ti ht.

Ban luu rng trong b da ngun win98 th file cab du tin l base4.cab cn trong win95 l
win95_02.cab. V vy nu ban mun tm ht trong ton b da ngun windows th ban phi g hai
tp tin ny vo trong cu lnh trn.
- Nu ban mun extract nhiu file cng mt lc th lc d thay v ban g twain.dll trong cu lnh
trn th ban g *.dll th my s extract tt c cc file c dui l .dll
Hu b tnh nng tao siu lin kt t dng

Theo mc djnh, cc siu lin kt trong ti liu Word duoc tao mt cch tu dng khi ban dnh vo
mt dja chi Website hay thu din t. trnh diu d, tc bo cho ng dung Office coi cc dja
chi Website hay dja chi thu din t cng nhu cc doan vn bn thng thung khc ban lm nhu
sau:

Trong Office 2003 hay XP, nu nhanh tay ban c bm vo Smart Tag xut hin ngay sau khi mt
dja chi duoc chuyn thnh siu lin kt v chon tip Stop Automatically Creating Hyperlinks. Ban
s phi lp lai thao tc ny cho cc ng dung Office khc nhau nhu Word, Excel, Power Point.
Mt cch khc, c th p dung cho tt c cc ng dung Office (tt c cc phin bn) l chon
Tools, AutoCorrect (hoc AutoCorrect Options), AutoFormat As You Type, v hu b lua chon
trong Internet and network paths with hyperlinks.
Gim st Cookie

Mt cch tuyt vi gip ban han ch spam l hy lua chon k cng ban s cp nhn nhng
cookie no ca bn th nht v t chi tt c cc cookie ca bn th ba (t cc cng ty qung
co trn site ban d ti thm hay c quan h tip thj vi nhng site ny). M ID, chon Tools, sau
d chon Internet Options.
Bm vo tab Privacy v phm Advanced. nh du vo hp chon bn canh Override Automatic
Cookie Handling. Dui muc First-Party Cookies, bm Prompt. Dui muc Third-Party Cookies,
bm Clock. Hy nh b chon Always Allow Session Cookies. Bm OK hai ln d kt thc.

Vi thit lp ny, nu ln sau truy nhp ti site mun gi ti my tnh ca ban cookie ca chnh
n, mt ca s Privacy Alert s hi ban c chp nhn hay khng. Hy bm vo Apply My
Decision To All Cookies From This Web Site.
Nu dy l site ban tin cy, bm Allow, nu nguoc lai bm Block. Bm OK. Bng cch ny ban
chi chp nhn cookie t cc site dng tin cy v ban s thy s thu spam gi ti ban s gim
mt cch dng k.
Han ch quyn han ca cc Users trong Windows XP
My ca ban duoc chia s cho nhiu ngui s dung, trong d, ban l sp sng (administrator)
cn nhng ngui khc (users) du dui trung ca ban ht v duong nhin, quyn sinh st
l trong tay ban. Sau dy l vi bin php bo v su ring tu ca cc thng tin trong my,
han ch quyn han ca cc users.

Kho chc nng Folder Views trong Folder Options (m Windows Explore/Tools/Folder Options):
chc nng ny gip ban lua chon nhng ty chon cho su hin thj ca cc thng tin trong thu
muc nhu: hin thj/du nhng file n, hin thj kch thuc, dung dn ca thu muc,.

kho chc nng ny, du tin, ban khi dng Registry Editor, v tm dn kha:
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced\Folder.

Click chut phi vo kha Folder v chon Permissions.Trong trnh don Permissions for Folder
mi m ra, ban chon Advanced.
Ty chon Inherit from parents the permissions dang duoc dnh du, click vo d d b chon
options ny
Khi d, mt ca s thng bo s hin ln, ban chi cn click vo nt Copy. Click OK. Tr lai trnh
don Permissions for Folder, trong khung Groups and Users name, ban chon Users [] vo
click nt Remove.
Click OK v khi dng my. T dy, ngoi ban ra, khng users no c th ty my g duoc
trong Folder Views.
Tho ci dt Windows XP t ca s lnh
Tch hop trong Windows XP l tnh nng cho php ban c th tho ci dt h diu hnh ny t
ca s lnh Command Prompt nu ban nng cp h thng t Windows 98, 98SE, hoc Windows
Me.
Ch : Phuong php ny chi c th thuc hin duoc nu nh ca h diu hnh truc dy ( dy
l Windows 98, 98SE hoc Me) duoc tao thnh cng trong qu trnh nng cp ln Windows XP.
Khi dng my tnh ch d "Safe Mode with Command Prompt".

Tai ca s lnh, g cd\ v n ENTER.
G dng lnh cd\windows\system32, v nhn ENTER.
Ban g tip dng osuninst.exe v nhn ENTER.
Mn hnh khi d s hin thj cc hung dn cho php ban thuc hin qu trnh tho ci dt
Windows XP d quay lai h diu hnh truc dy. Ton b qu trnh ny chi c th thuc hin vi
quyn ca qun trj h thng hoc ngui dng duoc gn quyn qun trj
Tt mt s th lin quan dn h thng.

M Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Thit lp l 0 d tt v 1 d bt cho cc kha dui dy .

"NoDispCPL" Tt/hin thj Control Panel
"NoDispBackgroundPage" n Background Page
"NoDispScrSavPage" n Screen Saver Page
"NoDispAppearancePage" n Appearance Page
"NoDispSettingsPage" n Settings Page
"NoSecCPL" Tt Password Control Panel
"NoPwdPage" Tt Password Change Page
"NoAdminPage" Tt Remote Administration Page
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

"NoProfilePage" Tt User Profiles Page
"NoDevMgrPage" Tt Device Manager Page
"NoConfigPage" Tt Hardware Profiles Page
"NoFileSysPage" Tt File System Button
"NoVirtMemPage" Tt Virtual Memory Button
B tn chuong trnh ci dt c trong Add/Remove Program

Chi vic xo di nhng folder tuong ng vi phn mm trong muc ny dng sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Giu lnh Find ca menu Start
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer.
Ban tao mi mt gi trj mang tn l Nofind (DWORD Value) v thit lp cho n l 1.
Khng cho php xem hay thay di dung lung b nh o ca Windows

Ban m Registry Editor v tm dn kha sau
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\System
Ban tao mi mt gi trj mang tn l NoVirtMemPage (DWORD Value) v thit lp cho n l 1.
Ti uu ho b nh cache
Vi cc ng dung di hi nhiu b nh nhu hin nay th chc chn ban phi lo tm cch no d
c th gip ban lm vic nhanh hon. B nh Cache c th gip ban diu ny m khng phi
quan tm nhiu dn da cng. Cache l mt b nh dc bit c tc d truy xut rt nhanh.
Do doc d liu t cache nhanh hon doc t da cng nn tc d ca c h thng cng nhu ca
ng dung tng dng k. Ni cch khc, b nh cache duoc thit k d gim truy cp vo da
cng. Nu RAM ca ban c 32MB hoc nhiu hon, ban hy th thit dt kch thuc ca b nh
cache theo mt s luong c djnh. V du nhu dt 4MB cho h thng c RAM dui 48MB, v 8 MB
cho h thng c 48MB tr ln. Dui dy l cch thit dt.
Chay SysEdit bng cch chon Run t meny Start, g SysEdit trong trng v n Enter.
Nhp vo ca s system.ini.Cun xung ch [vcache].
Nu ban khng nhn thy, ban g [vcache] trn mt dng mi.
[mci]
cdaudio=mcicda.drv
sequencer=mciseq.drv
waveaudio=mciwave.drv
avivideo=mciavi.drv
videodisc=mcipionr.drv
vcr=mcivisca.drv
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

MPEGVideo=mciqtz.drv
[vcache]
[MSNP32]
Nu ban c 48 MB RAM hoc t hon, ban g hai dng lnh:
MinFileCache=0
MaxFileCache=4096
Nu ban c nhiu hon 48MB RAM, ban g hai dng lnh sau:
MinFileCache=0
MaxFileCache=8192
ng SysEdit, ghi lai su thay di ny v khi dng lai Windows.
Bt buc mt khu l cc ch a-z v s. Khng cho php cc k t khc
Ban m Registry Editor v tm cc kha sau :

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
Tao gi trj mang tn l AlphanumPwds (DWORD Value) v thit lp cho gi trj ny l 1
Tt ch d nhn v gi phm Shift d khng cho chay mt s chuong trnh t dng khi
logon

Ban m Registry Editor v tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
Tao gi trj mang tn l IgnoreShiftOverride (String Value) v thit lp cho gi trj ny l 1
HH caused an invalid page fault in module ITSS.DLL at 015f:7d0d1cb3 (Windows 98)
Khi ban s dung chc Help trong Windows 98 ban s gp li nhu trn hoc thng bo li nhu
sau s xut hin .
Windows 98 Help does not open
Nguyn nhn do tp tin chi muc (index) ca Windows 98 Help bj hu . khc phuc li ny ban
lm nhu sau : Vo Start - Find ban tm tp tin mang tn l hh.dat v xa tp tin ny . Khi dng
lai my tnh .
Explorer has caused an invalid page fault in jscript.dll at 015f:6b70b293 (Windows 98)
Khi ban truy cp vo cc website c nhng JavaScript c th ban s gp li nhu trn .
t da khi dng ca Windows 98 vo , chon ch d Start Computer With CD-ROM Support
Command Prompt ban g nhu sau : cd windows\system
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

ren jscript.dll jscript.old
ren vbscript.dll vbscript.old
ren dispex.dll dispex.old
ren scrrun.dll scrrun.old
t da CD Windows 98 vo ban tip tuc dng lnh Extract d copy cc tp tin sau vo thu muc
Windows\System
- Jscript.dll (trong tp tin Win98_32.cab)
- Vbscript.dll (Win98_39.cab)
- Dispex.dll (Win98_31.cab)
- Scrrun.dll (Win98_57.cab)
Duyt web t Microsoft Word
ang thao tc trn Microsoft Word nhung ban vung mt t v cn tra ngha trn mt website t
din truc tuyn- v du http://www.dictionary.com/ Thay v phi kch hoat trnh duyt web, g dja
chi vo v nhn Enter nhu thung l, ban c th m ngay trang web ny chi vi mt ln nhn
chut.
Trong Microsoft Word, chon Tools/Customize; tip dn chon Commands. Click vo mt biu mu
(icon) bt ky bn phi trong tab Commands v thuc hin ko, th nt mi tao trn toolbar ca
Word. Buc tip theo, nhn chut phi vo biu tuong mi tao ri chon Assign Hyperlink, g
http://www.dictionary.com ri nhn OK .
Gi chi cn mt ln nhn chut, nt va tao s dn ban ti website cn ti. chn thay th
biu tuong cho nt va tao, nhn chut phi ln nt ri chon Change Button Image. Microsoft
Word 2000 c rt nhiu biu tuong vui mt d ban lua chon.
Dng phm Insert d dn trong MS Word 2002
Theo mc djnh ca MS Word th phm Insert duoc dng d chuyn t ch d ghi d sang ch d
ghi chn v nguoc lai . Tuy nhin, chc nng ghi d t duoc s dung do n khng thun tin lm
. Ban c th chuyn chc nng ca phm INS sang chc nng Paste (dn) hay dng hon bng
cch sau :
Trong hp Word, vo menu Tools chon Options . Hp thoai Options xut hin , ban chon Edit,
sau d dnh du chon muc Use the INS key for Paste . T by gi ban chi vic bm phm Insert
d dn vn bn khi cn .
Trnh Import khng mong mun vo Registry
Mi khi ta Export registry file th chuong trnh s tu dng tao ra mt tp tin c phn m rng l
REG d khi c su c th ban c th nhn dp vo n d Import tr lai nhung khi khng c su c
g xy ra di vi my tnh ca ban m ban lai v tnh nhn dp n th coi nhu bao nhiu cng lao
chnh sa trong Registry ca ban tr thnh my khi .
iu ny c th duoc khc phuc nu ban thuc hin theo cch sau : T ca s Windows Explorer
ban vo menu Tools - Folder Options nhp ln nhn File Types , trong phn Registered file types
ban tm dn Registration Entries v nhn dp vo n .
Ca s Edit file type hin ra , trong hp Actions ban nhp chon ch Edit sau d nhp vo phn
Set Default .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ln sau khi ban nhp dp ln tp tin c phn m rng l RED th Notepad s m ra ch khng
Import vo Registry . Ban vn c th Import bng cch nhp phi ln tp tin d v chon Merge .
Li 630 khi kt ni Internet (Windows 98/Me)
Error 630: The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is
plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turn it back on.
Communication port is invalid or busy.
Error 630:

The modem is not responding correctly. Please verify that the modem is plugged in to the
computer and to the telephone line. If the problem persists, please select 'Help' button to start the
Windows Modem Troubleshooter.
Khi ban gp li nhu trn , rt c th chc nng Support SerialKey devices cu hnh khng dng .
Vo Start - Control Panel chon Accessibility Options . Trn thanh General ban xa muc Support
SerialKey devices . Chon Settings v thit lp mt cng COM khc trong muc Serial Port v chon
OK .
REMOVEIT caused an invalid page fault in module MSONSEXT.DLL at
0167:79eabb14.(Windows 98)
Vo Start - Settings chon Control Panel v khi d nhn Add/Remove Programs . Trn thanh
Windows Setup v xa muc Online Services . Nhn OK .
Li khi m ti liu Excel
Khi ban m mt ti liu trong Excel , thng bo li nhu sau s xut hin :
Cannot find the file filename.XLS (or one of its components).

Make sure the path and file name are correct and that all required libraries are available.
ng tt c cc chuong trnh dang chay trn my tnh ca ban .
Vo Start - Run g Excel /unregserver nhn OK
G tip Excel /regserver v nhn OK
Cho php chc nng Sound trong Windows Server 2003
Nu ban ci dt Windows Server 2003 trn phin bn Windows Server 2003 Enterprise Edition
ban s khng nghe duoc bt k m thanh no mc d ban d kim tra tt c cc trnh diu khin
(driver) chng vn lm vic bnh thung . Nguyn nhn do phin bn Windows Server Enterprise
Edition tt djch vu Windows Audio .
kch hoat n ban vo Start - Run g services.msc v tm djch vu mang tn l Windows Audio
v chon Automatic ch khng phi l Disabled .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Vo Start - Control Panel chon Sounds and Audio Devices v chon muc Enable Windows Audio
nhn OK . Khi dng my tnh .
Khng cho php chay Group Policy
khng cho php chay Group Policy ban tm kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
Ban tao mt gi trj mang tn l DisableGPO (DWORD Value)
Thit lp gi trj ny l 1 . Khi dng lai my tnh .
Li khi m About trong Internet Explorer
Khi ban m chc nng About trong Internet Explorer mt thng bo ging nhu dui dy s xut
hin .
An error has occured in this dialog.

Error: 96
Unspecified error.
Vo Start - Run g regsvr32 mshtmled.dll nhn Enter .
G Regsvr32 jscript.dll nhn Enter . G Regsvr32 /i mshtml.dll nhn Enter .
Ci Internet Explorer nu khng bo li trn vn cn xut hin .
m tng giy bng VBscript
Ban c mun dm tng giy ngay trn mn hnh Desktop hay khng . thuc hin diu m ban
mun .
Ban m Notepad v chp doan m dui dy vo :
Option Explicit
On Error Resume Next

Dim timerID, now, nowMonth, nowDate, nowYear, nowHour, nowMinute, nowSecond, Elapsed,
WshShell, CRLF
Dim thisYear, lpyra, lpyrb, issue, yearsPast, total, mns, scs, temp2, doLoop, btnCode, insStr
timerID = 0
CRLF = Chr(13) & Chr(10)
doLoop = TRUE
Set WshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
insStr = CRLF & CRLF & "Press OK to Stop"

' Main
While doLoop = TRUE
If stardate() = 1 Then ' drop out of loop if OK clicked
doLoop = FALSE
End If
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

WEnd

Function stardate()
now = Date()
nowMonth = Month(now) - 1 'subtract cos so Jan=0 not 1 to be consistent with getMonth Vb
function
nowDate = Day(now)
nowYear = Year(now) + 1900
now = Time()
nowHour = Hour(now)
nowMinute = Minute(now)
nowSecond = Second(now)
now = 0
Elapsed = nowSecond + 60 * (nowMinute) + 3600 * (nowHour) +86400 * (nowDate - 1)
If (nowMonth>10) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*334)
Else If (nowMonth>9) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*304)
Else If (nowMonth>8) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*273)
Else If (nowMonth>7) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*243)
Else If (nowMonth>6) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*212)
Else If (nowMonth>5) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*181)
Else If (nowMonth>4) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*151)
Else If (nowMonth>3) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*120)
Else If (nowMonth>2) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*90)
Else If (nowMonth>1) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*59)
Else If (nowMonth>0) Then
Elapsed = Elapsed + (86400*31)
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
If (nowYear>2100) Then
nowYear = nowYear-1900
End If
thisYear = Round( Elapsed / 315.36) / 100
lpyra= Round(nowYear/400)
lpyrb= nowYear/400

If (lpyra=lpyrb) Then
If (nowMonth>2) Then
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Elapsed = Elapsed + (86400)
End If
End If

issue = Round(((nowYear-2323)/100)-.5)
yearsPast = (nowYear - (2323+(issue * 100))) * 1000
total = thisYear+yearsPast
If (nowMinute<10) Then
mns="0"
Else mns=""
End If
If (nowSecond<10) Then
scs="0"
Else scs=""
End If
temp2 = "[" & issue & "] " & total & " " & nowHour & ":" & mns & nowMinute & ":" & scs &
nowSecond & insStr
stardate = WshShell.Popup( temp2, 1, "StarDate", 0)
End Function
Luu tp tin ny lai v dt tn l counttime.vbs
Chat trong mang ni b Windows 2000/XP
Trong Windows 2000/XP c 1 chuong trnh nh gon dng d chat trong mang ni b nhung nu
khng ni ra th t ai bit v chng hiu sao Microsoft lai khng tao biu tuong mc djnh cho
chuong trnh ny trong nhm Communication.
mun s dung chuong trnh ny ban lm theo cc buc dui dy.
Tao biu tuong cho chuong trnh bng cch chay Explorer , m thu muc Windows/System32 tm
file Winchat.exe , bm v gi phm phi chut trn file ri ko ra mn hnh Desktop , nh phm
chut ri chon ljnh Create Shortcut Here.
Nu mun chuong trnh chay thung tr mi khi khi dng Windows ban bm phm phi chut
ln nt Start ri chon ljnh Explorer All Users trong menu rt gon. M Start
Menu/Programs/Startup .
Bm phm phi chut trong ca s lit k ni dung nhm Startup, chon ljnh New/Shortcut . Bm
nt Browse v chi dn file Winchat.exe
Cc my dang chay Winchat trong cng 1 mang ni b c th cht vi nhau, nu mun chat vi
my no ban bm chut nt Dial trong thanh cng cu hay dnh ljnh Dial trong menu
Conversation.
Biu tuong chat trong my duoc goi s chp sng v pht m thanh, nu ngui duoc goi chp
nhn tr li s bm nt Answers ri hai bn trao di thng dip vi nhau. Na ca s bn trn l
thng dip gi, na ca s bn dui l thng dip nhn. Ban c th m nhiu ca s chat d
chat cng lc vi nhiu ngui, khi khng mun chat vi ai ban bm nt Hangs up trong ca s
tuong ng d ngt.
Ch : Nu ban dng chuong trnh, khng ai c th chat vi ban.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ban m menu Options d xc lp font ch ting Vit, mu nn cho ca s, cch xp dt ca s
(trn dui hay song song).
Gi lai Addressbook khi ban ci lai windows
Khi ban thay di my tnh hay ci lai Windows th vic gi lai Address book l cn thit. Nu ban
dng chuong trnh Internet Mail hay Outlook Express th truc ht hy tin hnh tm copy lai tp
tin cha cc dja chi email.
Windows luu tr tp tin d dui dang username.wab ( trong d username l user name vo
Windows ca ban).
Gi s username vo Windows ca ban l mimosa ban hy tm kim tp tin d trong my bng
cch:
Nhp chut vo Start - Find - Files or Folder - nhp mimosa.wab vo Named - chon C: trong
Look in - bm Find now - ban s nhn thy kt qu tm kim gm tp tin mimosa.wab cng vi
dung dn ca n. Ban hy copy n ra mt thu muc tam (VD: C:\tam).
Tip theo ban qua my mi hoc ci lai Windows. Sau d tm tp tin Address book trn my
chuong trnh mi ging nhu cch trn. Gi s trong chuong trnh mi ban tm duoc tp tin c
tn l xx.wab trong thu muc C:\windows\application Data\Microsoft\addressbook\xx.wab th ban
hy vo thu muc c C:\tam di tn tp tin c cho ging tn ca tp tin mi (v du t mimosa.wab
thnh xx.wab). Sau d chp d ln thu muc
C:\windows\applicationData\Microsoft\addressbook\xx.wab.
Khi dng lai my.
Ngung kt ni vi tt c cc da mang
M Notepad v chp doan m dui dy vo
L_Welcome_MsgBox_Title_Text = "Network Drive Zapper"

Dim WSHNetwork
Dim colDrives, SharePoint
Dim CRLF

CRLF = Chr(13) & Chr(10)
Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")

Function Ask(strAction)

Dim intButton
intButton = MsgBox(strAction, _
vbQuestion + vbYesNo, _
L_Welcome_MsgBox_Title_Text )
Ask = intButton = vbYes
End Function

If Ask("Do you wish to disconnect all network drives?") Then
'Enumerate network drives into a collection object of type WshCollection
Set colDrives = WSHNetwork.EnumNetworkDrives

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

If colDrives.Count = 0 Then
MsgBox "There are no network drives to disconnect.", _
vbInformation + vbOkOnly, _
L_Welcome_MsgBox_Title_Text
Else
For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2
WshNetwork.RemoveNetworkDrive colDrives(i)
Next

MsgBox "All network drives disconnected", _
vbInformation + vbOkOnly, _
L_Welcome_MsgBox_Title_Text

End If

End If
Luu lai v dt tn cho tp tin ny l disconnectmap.vbs
Hin th[ ti khan Administrator mn hnh Logon Screen
Ban m Registry Editor v tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
phn bn phi ban tao kha Administrator (DWORD Value) v thit lp cho n l 1 .
Logoff v Logon ban s thy ti khan Administrator hin ra mn hnh Welcome Screen
Mt s cng c n trong Windows
Private Character Editor (PCE)
- Cng dung: Dng tao font ch hay cc k tu dc bit s dung trong cc ng dung ca
Windows.
- Cch m: Nhn vo menu Start chon Run g vo t Eudcedit
Mn hnh thit k k tu ca PCE l mt hnh vung gm c 64x64 nh (pixel). Ban ton quyn
sng tao k tu hay hnh v bt ky trong ny (chi hai mu trng v den). Sau d ban luu lai kt
qu bng cch chon menu Edit/ Save Character. Mc djnh k tu ny s duoc luu trong file
Eudc.tte v duoc ni kt vi tt c cc font h thng.
- Meo: Ban c th tao ra cc k tu hnh bng cch tao hnh v bitmap vi hai mu trng den bng
Photoshop v sau d nhp (import) vo EUDC cho n tht don gin v nhanh chng.
System Configuration Utility (SCU)
- Cng dung: Cu hnh cho h thng Windows, cc ch d khi dng v cc chuong trnh tu
chay khi khi dng.
- Cch m: Vo Menu Start/Run, g lnh Msconfig
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Ca s SCU s hin ln vi su th (tab), trong d: th General cho php ban chi djnh ch d
khi dng nhu Normal (nap tt c cu hnh d c ca ban), Diagnostic (chi nap mt s cu hnh,
driver cn thit d tm li) hay Custom (Chi nap nhng g ban lua chon).
Ngay tai dy ban c th sao luu h thng ca mnh phng khi Windows bj truc trc hay phuc hi
cc file h thng ca Windows t b ci dt gc.
Th Start Up cho ban chon lua cc chuong trnh m mnh mun tu dng chay khi dng nhp vo
Windows.
System File Checker (SFC)
- Cng dung: Kim tra su hu hng ca cc file h thng trong Windows.
- Cch m: Vo Menu Start/ Run, g lnh sfc.
Trong ca s SFC, ban c hai lua chon:
* Scan for altered file: SFC s tm kim li trn ton b file h thng ca Windows. Nu pht hin
li n s thng bo d ban bit v quyt djnh phuc hi hay khng.
* Extract one file from installation disk: ban s tu chi djnh file cn duoc phuc hi.
Luu : phuc hi file, ban cn c da CD cha b ci dt gc ca Windows.
Dr Watson
- Cng dung: Cng cu chn don hu hng h thng
- Cch m: Vo Menu Start/ Run, g Drwatson
Bc s Watson s tu dng qut (scan) Windows ca ban xem c g hu hng hay khng. Nu
khng c, bc s s bo l Dr. Watson found nothing obviously unusual (khng c g khc thung
xy ra c)
Ngoi ra, ban c th luu cc file bo co d xem lai bng cch nhp vo menu File, chon Save
hay Save As.
xem chi tit v cc file h thng, cc trnh diu khin, cu hnh... ban c th vo menu View,
chon Advanced View.
Khng cho php m Task Manager
Ban m Registry Editor ban tm dn kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
vng phn bn phi ban tao mt kha mang tn l DisableTaskMgr (DWORD Value) v thit
lp n thnh 1 .
Khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khng cho hin th[ mn hnh den khi kt thc trnh din Power Point
Trong Power Point , khi trnh din cc slide d d ch d diu khin bng tay hay tu dng th khi
kt thc trnh din , mn hnh thung xut mt slide mu den trng rt xu . Nu ban mun khi
kt thc trnh din , chuong trnh tu dng tr v Power Point m khng hin thj slide mu den
ny , ban lm nhu sau : vo menu Tools - Options chon th View chon muc End with black slide
nhn OK .
G cng thc phn s bng ting Vit
Trong qu trnh s dung cng thc phn s hay biu thc ton hoc trong MS Equation , s c
mt lc no d ban phi g c ting Vit vo cc cng thc ny nhung lai gp phi vn d Font
ch ting Vit . Ban c th khc phuc vn d bng th thut sau :
Vo Insert - Object - Microsoft Equation 3.0 chon OK g vo cng thc ting Vit (lc ny chua
hin thj duoc ting Vit) . Ph khi cng thc , vo Style chon Other chon Font ting Vit tuong
ng chon OK .
B hiu ng chuyn trang trong Internet Explorer 6.0
Mt s website duoc thit k vi hiu ng chuyn trang , khi ban chuyn t trang ny sang trang
khc s c nhng hiu ng ny lt ra nhu : lt trang , cun trang ...
Nhng hiu ng ny tuy lm cho trang Web sinh dng nhung s lm chm tc d duyt web ,
ban lm nhu sau : Trong ca s Internet Explorer , vo menu Tools - Internet Options chon th
Advanced tai nhm Browsing b chon muc Enable page Transitions nhn Apply chon OK .
Hin th[ phng ch dp hon
Windows XP c chc nng chng hin tuong rng cua (anti-alias) ca phng ch . Nhung do
mc djnh chc nng ny khng duoc m sn , ban phi bt n ln bng cch nhn phi chut
ln Desktop , chon Properties . Trong hp thoai Dispaly Properties , ban chon th Apperance ri
nhn vo nt Effect dnh du vo Use the following method to smooth edges of screen fonts ri
chon Clear Type trong hp thoai th xung . Nhn OK .
Nt Turn of MyComputer b[ mt
Nu ban m my tnh ln ban s khng thy nt Turn of MyComputer Start Menu .
Ban m Registry Editor ban tm dn cc kha sau :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
phn bn phi ca hai kha trn , ban tm kha NoClose v thit lp l 1
Khi dng lai my tnh .


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

V hiu ha chc nng Show My Pictures Toolbar trong Internet Explorer
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhotoSupport]
"MyPics_Hoverbar"=dword:0000001
Luu lai v dt tn l disableshowmypicture.reg
Chi cu hnh Boot
Ban m Notepad v chp doan m sau vo :
Set BootSet = GetObject("winmgmts:").InstancesOf ("Win32_OperatingSystem")

for each Boot in BootSet
WScript.Echo Boot.Name
next
Luu lai v dt tn cho tp tin ny l showboot.vbs
Tao chc nng Search bng VBScript
M Notepad v chp doan code sau vo :
Set wshshell = CreateObject("Shell.Application")
wshshell.findfiles
Luu lai v dt tn cho tp tin ny l search.vbs
Tm tt c cc tp tin bng search
Nu ban khng bit chc nng tm kim tt c cc tp tin trong Search th ban c th dng cch
sau d tm kim tt c cc tp tin c trong my tnh ca ban .
M Notepad v chp doan code sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex]
"FilterFilesWithUnknownExtensions"=dword:00000001
Luu lai v dt tn cho tp tin ny l searchallfile.reg
Phc hi vic di tn cho Run
Sau khi ban di tn cho Run ban mun phuc hi n th ban c th lm theo cch sau :
M Notepad v chp doan code sau vo :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@="Run..."
"LocalizedString"="@explorer.exe,-7023"
"InfoTip"="@explorer.exe,-7003"
Luu lai v dt tn cho tp tin ny l restorerun.reg
Li Modem 797
Khi gp thng bo ny trong qu trnh kt ni vo Internet thung th ban phi khi dng lai my
tnh v thuc hin lai kt ni. Ban c th khc phuc li ny bng cch:
* Windows XP:
Ban vo menu Start > Settings > Control Panel > Phone and Modem Options > chon th Modem.
Nhp phm phi chut vo loai modem ban dang s dung, chon Properties. Trong hp thoai va
m, ban chon th Advanced v g vo khung Extra initialization commands gi trj nhu sau: X3.
Nhn nt OK d dng hp thoai lai.
* Windows 9X/ME:
Ban vo menu Start > Settings > Control Panel > Modem. Trong ca s Modem Properties ban
chon th General, nhp chon tn modem dang s dung, nhp tip nt Properties.
Chon th Connection noi ca s va m, ban nhp nt Advanced v g vo khung Extra
settings gi trj nhu sau: X3. Nhn nt OK d dng hp thoai lai. Khi dng lai my tnh v kt ni
lai.
Li Modem 777
Nguyn nhn l do trnh diu khin (driver) khng ph hop vi modem dang s dung. Cn phi
cp nht lai driver mi cho ph hop
Sao luu trong Windows XP
Windows XP duoc trang bj nhng tnh nng sao luu v phuc hi d liu kh hiu qu. Ngui
dng XP Professional s tm thy chuong trnh ny tai thu muc:
Start/programs/accessories/system tools/backup; trong khi d, ngui dng XP Home phi ci dt
chng t da CD.
Tnh nng ny s cho php ban c th sao luu cc file lua chon truc, hoc chi djnh r tng file.
Ban cng c th tao mt backup ton h thng, gm c "a mm khi phuc h thng tu dng"
(ASR). Cch tt nht l kt hop gia hai phuong php.
u tin, ban cn tao mt backup ton h thng (dc bit l chup nh da). nh ny s cho
php ban c th phuc hi h thng v trang thi ban du truc khi my tnh bj hng hc.
- Tao file backup nh h thng
backup ton b h thng, ban cn chay trnh hung dn backup, sau d chon: "backup files
and settings" (sao luu file v ci dt), v cui cng l: "all information on this computer".
Ch : Phuong php backup ny s tao ra mt nh tt c cc da trn my tnh. Nu ban chi
mun backup h thng (Csmile_image, th thay v s dung trnh hung dn, ban nhn vo
"advanced mode" (chc nng nng cao) khi bt du chuong trnh backup, v sau d chon
"automated system recovery wizard" (trnh phuc hi h thng tu dng).
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Phuong php ny s tin hnh cc buc tuong tu vi phuong php trn, nhung n s chi
backup da chnh.Ban c th luu file nh backup h thng ngay trn cng hoc cc phuong
tin khc . Chnh v file backup khc ln, nn ban cn phi c k hoach sao luu hop l.
Ngay sau khi ban chi djnh vj tr dt file hnh h thng, my tnh s tin hnh thuc hin cng vic
ca mnh. Khi qu trnh ny kt thc, ban s thy mt thng bo hin ra, yu cu ban sao luu cc
thng tin hi phuc h thng trn mt da mm 1.44MB (d format). Chic da ny rt quan trong
khi ban cn phuc hi lai h thng. Sau khi thuc hin xong cc buc ny, ban s tin hnh
backup tng phn d liu c nhn.
- Backup d liu c nhn
Do chim mt dung luong kh ln, nn khng phi lc no phuong php tao file hnh h thng
cng mang tnh thuc tin. C mt cch lm hay l ban tao cc tp tin nn nh, cha file v ti
liu cn backup.
Khi h thng gp vn d, vic du tin ban cn lm l hi phuc nh ton b h thng (d duoc
tao ra truc d), v tip dn l phuc hi cc file luu gn nht. Cch lm ny c th trnh mt mt
d liu mc ti da.
OK, d dn lc ban sao luu cc file d liu quan trong, chng han nhu "My documents, cc
shortcut v ci dt mn hnh... thuc hin thao tc cn bn ny, ban c th dng tnh nng
backup ca Windows: Khi dng trnh backup v chon lua phn "backup files and settings" v
tip dn l "my documents and settings".
Chon vj tr cn luu file v nh rng trnh backup Windows khng h tro ghi truc tip vo da CD,
do vy, nu ban mun tin hnh theo cch ny, ban c th copy file luu vo mt vj tr trn cng
v sau d burn (ghi) chng vo da CD.
Khi trnh backup hon tt, ban cn ti khi dng lai qu trnh. Ln ny cn s dung lua chon: "let
me choose what to back up". Hy dnh du vo cc file hoc folder ban cn backup.
Nu ban khng mun mt thi gi vi cc thao tc backup, ban hon ton c th giao "nhim
vu" ny cho my tnh thuc hin. Chon "Advanced mode" v chon tab Schedule jobs
Kch dp vo ngy ban mun trnh backup tu dng khi tao, v chon "back up selected files,
drives or network data", tip dn l dnh du vo cc file hoc dung dn mun luu.
Phc hi d liu
u tin, di vi trung hop cng ca ban bj "cht", ban s cn phuc hi nh h thng bng
cch s dung da CD Windows XP v da mm ASR d duoc tao ra truc d.
Khi dng h thng bng da CD Windows XP. Ngay sau khi mn hnh my tnh hin mu xanh,
mt dng thng bo s hin thj cui mn hnh yu cu ban n F2 d khi dng ch d hi
phuc h thng tu dng. Nhn F2 v dua da mm vo . Nu ban b qua buc ny, ban cn
thuc hin lai, thung th cng phi 2-3 ln mi thnh cng.
Hy chc rng da m ban mun l chnh ca h thng cn phi duoc chon. V nhng l do
hin nhin, nn da ny khng th l da ban luu nh h thng. Qu trnh ci dt s format tt
c da v tu dng qu trnh ci dt.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Khi mn hnh phuc hi h thng xut hin, ban chon chnh xc cc file backup v Windows s tu
dng phuc hi h thng v thi dim truc dy. Qu trnh ny c th s mt khong vi pht.
Gi du ban c d liu c nhn duoc luu tr tai cc vj tr ring bit, ban cn khi tao trnh backup.
Chon "restore files and settings", mt danh sch cc file luu duoc tao ra truc dy s hin thj
bn ca s pha phi.
Kch dp vo file ban cn phuc hi v hy dnh du vo file d bn ca s tay tri. Kch vo nt
Next.
H thng s thng bo cho ban rng n s phuc hi file. Nu ban mun khi phuc chng vo cc
vj tr khc nhau, hoc thm djnh cc ci dt khc, chng han nhu vit d, ban hy chon tab
Advanced ; cn nu khng, ban chi cn kch vo "Next" d phuc hi cc file v dung dn.
Cc phuong thc "kt ni vo Internet"
Thuc t, chng ta c th gp chung thnh 4 phuong thc kt ni co bn sau:
- Kt ni truc tip, c djnh ( permanent, direct connection)
- Kt ni truc tip, khng c djnh (on demand, direct connection)
- Kt ni gin tip, khng c djnh (on demand, terminal connection)
- Kt ni khng truc tuyn (offline connection)
Kt ni truc tip, c djnh
y l cc loai kt ni m my tnh truc tuyn (online) trong mt thi gian di, ni cch khc l
24/24. Ngui s dung c th truy cp vo Internet vo bt c lc no mnh mun, v gn nhu
my tnh d thuc su tr thnh mt phn ca Internet.
My tnh s duoc cung cp cho mt dja chi IP tnh (static IP), khng thay di trong mt thi gian
di. Tc d l uu dim ln nht ca loai hnh ny v my tnh duoc kt ni s dung bng thng
rng.
Chng ta c th thy kt ni qua modem cp (cable modem), ISDN ... l nhng v du din hnh
v loai kt ni ny. Thng thung dy l loai hnh kt ni dt tin, c v gi cuc cng nhu thit
bj d kt ni.
Kt ni truc tip, khng c djnh
R rng, vi dai da s ngui dng chng ta, khng cn thit d my tnh truc tuyn sut ngy
vi mt chi ph kh cao. V vy kt ni truc tip, khng c djnh l mt gii php, v gn nhu cho
dn by gi n vn rt thng dung. on gin v ngui dng c th tao kt ni, truy cp Internet ,
v ngt kt ni khi khng cn nhu cu.
Mi ln kt ni, my tnh s duoc cp cho mt dja chi IP dng (dynamic IP), dja chi ny chi tn
tai trong thi gian kt ni, ni cch khc my tnh chi tr thnh mt phn ca Internet mi khi n
duoc ni mang.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Loai kt ni ny thung s dung mt dung dy din thoai, mt modem, mt s phn mm v
giao thc (protocol) d c th kt ni thnh cng. Uu dim l gi tuong di thp, tuy nhin han
ch ca loai kt ni ny l tc d, don gin v d liu duoc truyn chung vi tn hiu thoai trn
cp dng, qua khong cch kh di ...
Nu kt ni qua dung dy din thoai th tc d han ch 56kbps (khong 6kilobyte /s). Tuy
nhin d chi l trn l thuyt, thuc t, nht l Vit Nam, kh m c th dat dn tc d ti da
ny, cho d c s dung loai modem "cht luong cao" dn mc no.
Kt ni gin tip, khng c djnh
y l kt ni Internet m my tnh ca ngui dng (my khch) khng kt ni mt cch truc tip
vo mang, m n duoc kt ni vo mt my tnh khc (tam goi l my ch) dang thuc su ni
Internet.
Cch ny thung thy cc phng my tnh, cc djch vu Internet cng cng. My tnh ngui
dng c th duoc ni dn my ch bng modem, hoc mang cuc b...
Tc d cng tuy thuc vo loai kt ni Internet m my ch dang c cng nhu s my tnh khch
dang kt ni vo my ch. Hon na, loai hnh ny c th khng cung cp dy d cc chc nng
cho my khch, tt c du tuy thuc vo su cho php ca my ch.
Kt ni khng truc tuyn
y l loai hnh kt ni m ngui s dung truy cp thng tin, giao tip vi Internet trong khi my
tnh thuc su khng h ni mang. Nghe c v mo h nhung thuc t n lai kh don gin.
My tnh s kt ni vo mang Internet v ti v tt c thng tin ngui dng cn. Thng thung
hnh dng ny khng cn dn su diu khin cng nhu dng nhp ca ngui s dung. Khi tt c
thng tin d duoc ti xong, my tnh tu dng ngt kt ni. Ngui s dung s dng mt chuong
trnh dc bit no d d doc hoc tr li cc thng tin va ti v. Tt c thng tin ti v hay
ngui s dung tao ra d tr li trn Internet du duoc luu vo da cng.
Sau d, vo mt thi gian no d, my tnh lai kt ni vo Internet, gi di cc thng tin ngui
dng tao ra, ri ti v cc thng tin mi... Qu trnh ny lp di lp lai tao nn loai hnh kt ni
khng truc tuyn.
Nhu ta thy ,cch ny cuc k tit kim nhung cng rt han ch, thung chi duoc s dung d
nhn tin tc, nhn v tr li email (nhu trnh Outlook Express ca Microsoft) ...
Ghi d liu ln da CD ngay t Windows XP
Vi Windows XP, ban c th bin ghi da ca mnh thnh mt luu tr ging nhu cng - tc
vu m truc dy cn phi s dung mt phn mm khc nhu DirectCD... d thuc hin. Ngay t
ca s Windows Explorer hay My Computer, ban c th ghi thng cc file ln mt da CD-R hay
CD-RW.
D nhin l my ban cn phi c mt ghi da mi duoc. Ghi rt nhanh (ty tc d ghi) v don
gin, h tro ko v th (drag-and-drop). Ban c th xa trng da (di vi da CD-RW), ghi thm
d liu nhiu phin (multi-sessions)... Cc da ghi bng Windows XP ny c th doc d dng vi
nhng my khc.
C hai cch ghi d liu thng ln da CD
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

M Windows Explorer, chon file hay thu muc mun ghi, ri dng tr chut nm c li chng th
vo tn CD-RW ct bn tri.
Hoc click chut phi ln tn file v chon lnh Send to d gi ti CD-R hay CD-RW.
Truc khi ghi, Windows XP luu tr cc file sp ghi trong thu muc Documents and settings\(ten
login user)\Local settings\Application data\Microsoft\cd burning\
Sau khi Windows copy xong cc file vo thu muc dm, mt qu bng xut hin trong khay dng
h. Ban click vo d d xem cc file d duoc chun bj ghi.
Click ln muc Write these files to CD (ghi cc file ny ti CD) d bt du ghi.
Nu khng kjp click ln qu bng ny d n bin mt, hay trong trung hop mun ghi vo mt
thi dim sau ny, ban chi vic m Windows Explorer, click di chut ln tn ca ghi.
Trong ca s ghi, nhp ln menu File v chon lnh Write these files to CD (ghi cc file ny ti
CD) d ghi cc file ny ln da CD. Nu di mun b file no th t chon file d v chon lnh
Delete temporary files (xa cc file tam) d xa n khi thu muc tam.
Click nt Next d tip tuc.C th dt tn cho CD. Click nt Next d bt du ghi.
Sau khi ghi xong, ghi s tu dng dy da ra (nu ban thit dt thng s mc djnh). Mt thng
bo xut hin hi ban mun kt thc hay ghi cc data va chon ln mt CD khc.Nu mun kt
thc, nhn nt Finish.
Nu mun ghi tip, dnh du chon vo muc Yes, write these files to another CD (vng, hy ghi
cc file ny ti mt CD khc), ri click nt Next. Lc ny trong ghi cn c sn mt da CD trng.
ua thu mc dn tc v
Nu thch khung tc vu ca Explorer nhung mun cc tc vu hin thj d phi ph hop vi ni
dung ca thu muc, ban nhn phi biu tuong diu khin gc trn bn tri ca s, chon
Properties-Customize, v chon ly mt m t ph hop nht bn dui 'Use this folder type as a
template'
Xem dung lung da
Ban dang tu hi lm th no d bit da mnh dang s dung cn trng bao nhiu? Ban nhn phi
ln mt biu tuong da bt ky trong Explorer (bn dui My Computer) v chon Properties.
Ban s nhn thy mt biu d hnh trn cho bit tnh trang s dung da, mt nt cho php khi
chay tin ch Disk Cleanup v mt nhn Tools lit k cc tin ch duy tu da khc.
Thit lp mang khng dy
Khi ban cm mt b adapter khng dy vo my tnh ca mnh, XP s hin thj hp thoai Connect
to Wireless Network. Nu khng hin thj hp thoai, ban nhn phi ln biu tuong mang khng
dy trong khay h thng v chon View Available Wireless Networks. (Nu khng thy biu tuong
ny, ban chuyn dn thanh Address ca mt ca s Explorer bt ky, g Control Panel\Network
Connections, v nhn phi ln biu tuong Wireless Network Connection). Chon ghp ni khng
dy ca ban v nhn Connect.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Tu thuc hin mang khng dy
Theo mc djnh, Windows XP s tu dng lp cu hnh mang khng dy cho ban (tnh nng ny c
tn Wireless Zero Configuration). Tuy nhin, nu phn cng mang khng dy ca ban c km
theo cc driver phn mm ring, c th ban phi tt tnh nng Windows ny.
Mun thuc hin nhu vy, ban nhn dp biu tuong Wireless Network Connection trong ca s
Network Connections , hoc nhn ln phin bn thu nh ca biu tuong ny trong khay h
thng.
Chon nt Properties, v trong hp thoai Wireless Connection Properties, ban nhn Wireless
Networks. Ban b chon di vi Use Windows to configure my wireless network settings v nhn
OK .
Tng tc vic bo dung da
tao mt shorcut nhm don sach da theo cch ca ban, ban chon Start-Run, g
Clean/sageset, nhp vo mt con s chon t 0 dn 65535 v n . (Con s ny chi xc djnh cc
ty chon m ban chon).
Chon cc ci dt theo yu cu v nhn OK. lm cho shorcut chay Disk Cleanup, ban nhn
phi ln desktop hoc trong thu muc, v chon New-Shortcut. Trong hp djnh vj, ban g
cleanmrg/sage run:x (thay x bng con s ban d dua vo truc). Lm theo cc nhc nh d kt
thc shortcut.
T dng ha cc cp nht
tu dng ha tnh nng Windows Update trong Windows XP, ban nhn chut phi ln My
Computer, chon Properties v nhn nhn Automatic Updates. Trong Windows Me v 2000
(Service Pack 3 hoc mi hon), ban m Control Panel v nhn dp Automatic Updates. Trong
Windows 2000 v XP, ban dnh du ln Keep my computer up to date.
Trong tt c cc phin bn, ban chon mt trong ba ty chon c sn.
Thm mt cch d m/tt Registry Editor
Nhu cc ban d bit Registry l mt co s d liu phc tap , n cha cc thng tin v cu hnh
h thng v thng tin v cc chuong trnh trnh tnh trang ngui la s dung Registry d xa
hay thm bt trong my tnh ca mnh ban c th s dung Group Policy hay tu kha Registry
bng Registry ! Tuy nhin ta cng c th kha hoc m lai Registry bng cch sau :
M Notepad v chp doan m sau vo :
Option Explicit
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number
if errnum <> 0 then
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If
If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If
Luu tp tin ny lai v dt tn cho tp tin ny l disenablereg.vbs
Ghi da tc d chm
Theo mc djnh, Windows s dng tc d truyn nhanh nht ca mt da CD-R. Nu gp truc
trc, ban ha tc d d xung:
M CD Drive Properties dn nhn Recording (hoc mt nhn tuong duong di vi driver ca
ban) v chon mt tc d chm hon; trong hnh d l cc tc d bn dui 'Select a write speed'.
Tao CD nhac bng Windows Media Player
Nu dng Windows Media Player 9 d tao mt playlist tuy bin, ban c th ghi cc bi nhac ny
ln mt CD (nu cha d). Vi Media Player m trong ch d dy d, ban nhn Copy to CD or
Device bn tri. Ban chon playlist cho mnh t danh sch x xung 'Music to Copy'. Nu nhn
thy 'Will not fit' trong ct trang thi (status) ca playlist, ban b chon bt mt s tp tin. Cui
cng, nhn Copy Music trong gc trn bn phi.
K t dc bit
Nu cc ti liu ca ban cn loai k tu in dc bit t ph bin, ban chon Start.Programs (All
programs trong XP). Accessories.System Tools.Character Map, hoc chi cn n phm -R, g
charmap, v n . (Nu khng c bn d k tu ci sn, ban tham kho th thut 47 d c cc
hung dn v cch b sung thm n).
Thit lp font, nhn dp k tu ban cn, nhn nt Copy, v dn k tu d vo trong ti liu yu cu.
Trong Windows 2000 v XP, ban cng c th ko v th t hp 'Characters to Copy' ca bn d
k tu dn WordPad v mt vi ng dung khc.


Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Phng to thu nh hnh DVD
Nu dng Windows Media Player 9 d xem DVD, ban dng biu tuong ton mn hnh trong gc
dui bn phi d chinh hnh to, hoc n - d chuyn vo hoc ra khi ch d ton mn hnh.
Chuyn con tr ra cc canh mn hnh (v sau d gi yn chut khng chuyn dng) d loai b
cc nt diu khin. nhn thy cc nt diu khin, ban dy chut ln trn dinh mn hnh.
Thit lp cc uu tin
Hp thoai Performance Options ca XP cho ban mt t kh nng diu khin cch Windows dng
b nh v nhng tc vu no duoc quyn uu tin s dung b x l trong my tnh. kim tra
cc ci dt ca mnh, ban m hp thoai Performance Options nhu d trnh by trong th thut 65
v nhn Advanced. Bn dui Processor Scheduling, ban d nguyn Programs d duoc chon d
uu tin cc ng dung nn truc, sau d th mi dn cc ng dung thng thung.
Tuy nhin, nu ban thung xuyn lm vic trong mt ng dung no d trong khi cc ng dung
khc hin chua cn dn, ban chon Background services d b x l chia s dng du thi gian
ca n cho tt c cc tc vu dang chay, thay v uu tin cho cc ng dung nn truc.
ung vin ln
c khi no ban bj trc tr trong vic tm ch dt chut trn mt dung bin ca s d thay
di kch thuc ca ca s d hay chua? thay di kch thuc d dng hon, ban nhn phi
desktop, chon Properties v nhn Appearance tab. (Trong XP, ban nhn nt Advanced). T danh
sch x xung Item, ban chon Active Window Border v tng gi trj bn dui Size.
Hu b cc biu tung trnh don qu ln
Theo mc djnh, Windows dng biu tuong ln trong trnh don Start nhung lai l biu tuong nh
trong tt c cc trnh don phu ca n. loai b cc d vt qu kh ny, ban nhn phi nt Start
(trong XP) hoc thanh tc vu (trong tt c cc phin bn) v chon Properties.
Trong XP, ban nhn nt Customize v chon Small icons (nu ban dng trnh don XP Start) hoc
Show Small Icons in Start menu trong danh sch 'Advanced Start menu options' (nu ban dng
trnh don Start c din). Trong cc phin bn Windows khc, ban nhn Show Small Icon in Start
Menu trn nhn nhn thy du tin
Giu kn thanh tc v
Nu c yu cu tao nhiu khong trng hon d dng cho cc ca s khc, ban nhn phi thanh
tc vu v chon Properties.
nh du ln Auto Hide hoc Auto - hide the taskbar, v nhn OK. Thanh tc vu d s bin mt,
nhung n s truot v lai ch c khi ban chuyn con tr dn dng canh mn hnh.
Xy dng mt thanh tc v ln hon
Nu c qu nhiu biu tuong chen chc trong thanh tc vu v khay h thng, ban hy nhn phi
ln thanh tc vu d v bo dm d b chon 'Lock the Taskbar'. By gi ban d c th ko dinh
thanh tc vu ln d tng chiu cao gp di. Chuyn n dn mt canh mn hnh v thay di kch
thuc cho n d tit kim ch.
iu khin DVD t bn phm
Nhng phm tin loi khc di vi DVD l - P d tam dng v chay lai, d vn to m luong, d
gim m luong, v d tt ting.
iu khin tc d DVD
Khi xem DVD trong Windows Media Player 9, ban nhn hoc ko con truot trn thanh tm kim
d di chuyn ti hoc lui.
n - -F d chiu hnh chuyn dng nhanh, - - G d tng tc d xem, v - - S d lm chm lai. - -
N s dua tc d phim v lai bnh thung.
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Tao CD nhac bng chuong trnh khc
Windows Media Player 9 c sn mt tp tin min ph sao chp vo cc da CD-R, nhung cc
tin ch thuc hng th ba cho chng ta nhiu tuy chon hon, k c kh nng sao chp da CD
nhac khng lm gim cht luong ting (vn l mt hu qu tai hai do chuyn di djnh dang ca
Windows Media Player).
Gim bt cm gic kh ch[u
tng si dng cho Windows 98, 2000 hoc Me, ban nhn phi desktop v chon Properties.
Nhn nhn Effects. Ban b chon cc khon muc trong hp Visual Effects cho dn lc cm thy
cn bng gia tc d v tnh hp dn, tao cm gic tt nht di vi ban.
Trong Windows 98 ban tt Animate windows, menus and lists; trong c ba phin bn, ban c th
b chon di vi Show windows contents while dragging.
Tao file autorun cho da CD-ROM
S dung file autorun.inf d chay tu dng da CD d ghi c th gip ngui s dung my tnh tit
kim thi gian khi phi tm cc trnh m ph hop. Nhng th ban cn s l mt trnh bin tp text
v phn mm ghi da bnh thung.
Mt cu hnh thng thung ca file autorun.inf s tu khi dng chuong trnh khi ban dua da CD
vo , hin thj biu tuong ch d Windows Explorer hoc mt danh sch cc phn mm x l.
File autorun.inf hon ton l mt file text, c djnh dang ging nhu sau:
[autorun]open=myprogram.exeicon=myicon.ico
Trong d: myprogram.exeicon: Biu tuong ca file ci dt
File biu tuong phi nm thu muc gc ca da CD.
Thung th chuong trnh ban mun chay s khng nm trong thu muc gc ca da CD.
Nu chuong trnh nm trong thu muc gc, ban s phi b sung thm dung dn:
[autorun]open=folder1\folder1A\myfile.exeicon=myicon.ico
- Cng c di khi ban cn b sung thm mt di s (argument) vo chuong trnh d n c th tu
dng chay:
[autorun]open=myprogram.exe /argumenticon=myicon.ico
File autorun.inf s tao rt nhiu thun loi cho khch hng nu ban l mt doanh nghip, mun
gi sn phm l da CD c cha cc file PDF, HTML, bi thuyt trnh... File autorun.inf s m
mt file batch v sau d diu khin file s dung chuong trnh mc djnh d m.
Xem cu hnh h thng
Nu ban s dung h diu hnh Windows t 95 tr ln, th thut rt don gin. Bm phi chut
vo My Computer chon Properties. S c mt danh sch cc d muc bn dui tab General cho
bit tc d ca vi x l cng vi luong RAM trong h thng ca ban.
Ngoi ra th Device Manager s cho ban thm nhiu thng tin. Trong WinXP, Win2000 d chon
n ban click vo Hardware v chon Device Manager. Trong Win98 v Me, click vo tab Device
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Manager. Trong d, ban s tm thy thng tin v tt c cc thit trong ln ngoi bao gm driver,
card mn hnh, DVD v CD drive, modem...
Nu ban vn chua tho mn, t menu Start chon Run v g msinfo32.
Ban s nhn duoc nhng thng tin chi tit dn "tn rng" t tn tp tin qun l driver dn dja chi
nh s dung.
Mt vi hp thng bo s khng xut hin hoc trng khi ban xem mt ng dng
Khi ban xem cc muc nhu Search Companion , User Accounts , Windows Update , Help and
Support , System Restore ban s thy mt s muc s khng xut hin hoc cc hp thoai trong
cc muc ny s trng .
Ngoi ra ban m Windows Media Player , ban c th nhn duoc thng bo li
An internal application error has occurred.
Nguyn nhn xut hin li ny l do hai tp tin Jscript.dll v Vbscript.dll bj hu hoc ban thay
di kha Registry khng dng .
gii quyt li ny , ban lm nhu sau :
ng k lai tp tin Jscript.dll v Vbscript.dll
Vo Start Run trong hp Open ban g regsvr32 jscript.dll v nhn nt OK .
Nhn nt OK . Tip tuc ban dng k lai tp tin Vbscript.dll , d dng k tp tin ny , ban lm nhu
sau : Vo Start Run g regsvr32 vbscript.dll . Nhn nt OK hai ln . Khi dng lai my tnh .
Nu nhu thng bo li vn cn xut hin , ta chuyn sang buc th hai .
Vo Start Run g msconfig v nhn nt OK . Trong thanh General , nhn vo nt Expand File .
Hp thoai Expand One File from Installation Source s xut hin .
Trong muc File to restore , g tn tp tin m ban mun phuc hi . dy l hai tp tin Jscript.dll
v Vbscript.dll
Trong muc Restore From , g tn dung dn tp tin .cab ca h diu hnh Windows XP m ban
mun phuc hi tp tin ny . Trn da CD Windows XP hai tp tin ny c tn l Jscript.dl_ v
Vbscript.dl_ v nm thu muc I386 .
Trong muc Save in , g tn tp tin m ban cn trch vo .
V du nhu E:\Windows\System32\Jscript.dll v trong d E : l da m ban ci dt h diu hnh
Windows XP. Nhn nt Expand .
Trong hp thoai System Configuration Utility , chon nt OK .
Nhn nt Reset d khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nu li vn cn xy ra , ban chuyn sang buc th ba .
Vo Start Run g regedit v nhn nt OK .
Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-
00aa00bbbb558}\In procServer32
bn ca s bn phi , ban tm kha Default v nhn vo n d xem gi trj ca n c phi l
E:\WINDOWS\SYSTEM\JSCRIPT.DLL hay khng , nu n khng phi l gi trj ny ban thay di
n .
Ban tm kha ThreadingModel v gi trj ca n phi l Both . Nu n khng phi l gi trj ny ,
ban thay di gi trj ny .
thay di cc gi trj ny , phn bn phi ban nhn chut phi vo kha ny v chon Modify .
Trong Value Data ban nhp cc gi trj ging nhu trn vo v nhn OK .
Thot khi Regedit v khi dng lai my tnh .
Tng tc cho vic khi dng my tnh
M Notepad v chp doan code sau :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"EnableQuickReboot"="1"
Luu tp tin ny lai v dt tn l speed.reg
Chi thanh trang thi tt c cc phin bn ca Windows
M Notepad v chp doan code sau :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"StatusBarOther"=dword:00000001
Luu tp tin ny lai v dt tn l showstatusbar.reg
M rng Control Panel trong Start Menu
M Notepad v chp doan code sau :
Windows Registry Editor Version 5.00
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Start_ShowControlPanel"=dword:00000002
"CascadeControlPanel"="YES"
Luu tp tin ny lai v dt tn l showstatusbar.reg
Khng th di chuyn cc tp tin thu mc trong Windows Explorer
Khi ban khng th di chuyn cc tp tin , thu muc , biu tuong trn mn hnh Desktop hoc
Windows Explorer . Ban dng lo lng qu , chuyn nh khi ta voc my tnh m , cch sau s
gip ban khc phuc li ny nhanh chng .
M Notepad v chp doan m sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}]
@="IDataObject"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods]
@="12"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010e-0000-0000-C000-
000000000046}\ProxyStubClsid32]
@="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}]
@="oleprx32_PSFactoryBuffer"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000320-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\ole32.dll"
"ThreadingModel"="Both"
Luu lai v dt tn l fixdrag.reg . Luu : C: l da ci dt h diu hnh Windows XP .
Cho php hoc khng cho php xut hin cc biu tung thanh System Tray
Ban c mun khng cho php hoc cho php cc biu tuong xut hin thanh System tray hay
khng ?
lm duoc diu m ban mun ban c th s dung cng cu Registry Editor d thay di n .
Tuy nhin ban c th s dung cch sau d cho php hoc khng cho php xut hin cc biu
tuong thanh System tray .
Ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :
Message = "Doan ma se tu dong dong" & vbCR
Message = Message & "va khoi dong lai trinh ung dung Windows Explorer" & vbCR
Message = Message & "Chuc nang nay khong gay tac hai cho may tinh cua ban" & vbCR &
vbCR
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Message = Message & "Ban co muon tiep tuc hay khong?"
X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Enable/Disable Icons in System tray")
If X = 6 Then
On Error Resume Next
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, errnum, vers
Dim itemtype
Dim enab, disab, jobfunc
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoTrayItemsDisplay"
itemtype = "REG_DWORD"
enab = "Mo"
disab = "Dong"
jobfunc = "Cac bieu tuong o System Tray bay gio se duoc"
t = "Xac nhan"
Err.Clear
n = WSHShell.RegRead (p)
errnum = Err.Number
if errnum <> 0 then
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If
If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR, 4096, t)
End If
Set WshShell = Nothing
On Error GoTo 0
For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
Process.terminate(0)
Next
MsgBox "Ket thuc" & vbcr & vbcr , 4096, "Done"
Else
MsgBox "Chuc nang nay khong duoc thay doi" & vbcr & vbcr, 4096, "Tam thoi dung lai"
End If
Luu doan m trn vi tn l iconsystray.vbs v tin hnh chay n .
Phc hi cc tp tin hnh nh
Khi ban m cc tp tin hnh nh chng han nhu .BMP , .GIF , .JPG , c th ban s m khng
duoc chng , nguyn nhn dn dn li trn c th ban thay di kha trong Registry Editor hoc
xung dt gia cc tp tin h thng khi ban ci dt phn mm mi .
Th thut sau s gip ban phuc hi lai tnh trang truc d ca cc tp tin hnh nh ny khng
my qu kh khn . Ban m Notepad v chp doan m sau vo .
Option Explicit

Dim WSHShell, p1, p2, p3
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p2 = "\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}\"
p3 = "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"

For Each p1 in Array(".art",".bmp",".dib",".gif",".jfif",".jpe",".jpeg",".jpg",".png",".wmf")
WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3
Next

p1 = ".tif"
p3 = "{1AEB1360-5AFC-11d0-B806-00C04FD706EC}"
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3
p1 = ".tiff"
WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3
p1 = ".htm"
p3 = "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"
WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3
p1 = ".html"
WSHShell.RegWrite "HKCR\" & p1 & p2, p3

MsgBox "Tap tin hinh anh " & vbCR & "se duoc phuc hoi.", 4097, "KTXONLINE"

Set WSHShell = Nothing

Ban luu tp tin ny lai v dt tn l restoreimage.vbs
Gii han ngui dng chay chc nng Task Scheduler trong H diu hnh Windows XP
Trong co quan ca ban , my tnh ca ban thung c rt nhiu ngui s dung , ho c th tao ti
khan ring ca ho bng quyn Administrator ca chnh ban .

C th ho s chay chc nng Task Scheduler (lp biu) d kch hoat cc chuong trnh d duoc
djnh truc . Ho c th gn Trojan d chim doat quyn Administrator ca ban bng cng cu Task
Scheduler c sn trong h diu hnh Windows .
Vy lm th no d ngn chn ngui dng (user) chay Task Scheduler trong h diu hnh
Windows .
* Khng cho User thm hoc xa lp biu :
ng nhp vo my tnh vi quyn Administrator .Vo Start Run g gpedit.msc v nhn nt OK
Chon nt Computer configuration - Administrative Templates v chon Windows Components .
Chon Task Scheduler . Trong phn Task Scheduler :
Ban chon Prevent Task Run or End . Nhn chut phi chon Properties . chon Enabled v nhn
nt OK .
Nhn chut vo Prohibit New task Creation chon Properties v chon Enabled v nhn nt OK
Nhn chut vo vo Prohibit Drag-and-Drop chon Properties v chon Enabled v chon OK
Thot khi Group Policy .
uong nhin nu nhu user diu chinh lai cc chc nng ny trong Group Policy th cng vic
ca ban s tr nn v ch .
M Registry Editor ln , ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0

Ban tm cc kha DragAndDrop , Execution , Task Creation v Task Deletion vi gi trj l
DWORD Value , v trong Value Data ca cc kha ny ban g gi trj l 1 .
ng Registry ca ban , khi dng lai my tnh .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Luu : Nu ban khng tm thy cc kha trn , ban tao cc kha ny nh .
Loai b hiu ng Flash khi truy cp Internet
Khi ban lang thang vo mt website trn Internet c nhng hiu ng Flash . Nu ban dng
dung truyn dialup rt c th trnh duyt IE ca ban s mt vi pht d nap cc hiu ng Flash
ny . Hiu ng Flash ny duoc tp tin flash.ocx trong h diu hnh Windows XP h tro
(WINDOWS\system32\macromed\flash)
Th thut sau s gip ban kha hiu ng Flash ny bng cch s dung ActiveX trong trnh duyt
Internet Explorer.
Vo Start Run g regedit nhn phm Enter ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
Vo Edit New- Key d tao kha con cho kha ny v dt tn l {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-
444553540000}
Trong kha con ny ban tao mt gi trj mang tn l Compatibility Flags (DWORD Value) v thit
lp n thnh 400 .
Phc hi cc biu tung trong Arrange Icon By
Khi ban nhn chut phi mn hnh Desktop v chon Arrange Icons By v thy ba chc nng
Show Desktop icons - Lock web items on the Desktop - Run Desktop Cleanup Wizard bj mt ht .
khc phuc n ban lm nhu sau :
M Registry Editor , ban tm dn kha :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Ban tm dn gi trj NoActiveDesktopChanges v thit lp cho gi trj thnh 0
ng Registry , Logoff hoc khi dng lai my tnh .
Hoc vo Start Run g gpedit.msc v nhn phm Enter .
Trong User Configuration chon Administrative Templates chon Desktop Active Desktop
ca s bn phi , chon Prohibit Changes v thit lp cho gi l Not Configured
Tip tuc chon Disable Active Desktop v thit lp cho n l Not Configured
Xa Windows XP SP2
t da khi dng Windows XP vo trong my tnh ca ban , khi dng lai my tnh chon Boot t
CDROM . Khi ban nhn duoc thng tin nhu Press any key to boot from CD
Trn mn hnh Welcome to Setup ban nhn phm R d bt du chc nng Recovery Console
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Chon h diu hnh Windows XP . Nhp mt khu ca Administrator (ngui qun trj h thng) v
nhn phm Enter .
du nhc , ban g nhu sau : cd $ntservicepackuninstall$\spuninst nhn phm Enter .
Tip tuc ban g tip batch spuninst.txt v nhn phm Enter . Sau khi vic g b han tt , ban g
Exit v nhn phm Enter . Khi dng lai my tnh .
Khi my tnh khi dng lai , tp tin Explorer.exe (Windows Explorer) s khng chay .
bt n thuc thi chc nng ca n , ban lm nhu sau :
Nhn t hop phm CTRL+ALT+DEL d bt du vi Task Manager. Chon thanh Application v
chon New Task , g regedit v nhn nt OK .
Ban tm dn kha sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
Nhn chut phi vo kha OjectName chon Modify , ban nhp gi trj ny l LocalSystem
Khi dng lai my tnh .
Sau dy l mt s cch d ban xa Service Pack 2 trong Windows XP
S dung cng cu Add or Remove Programs trong Control Panel
Vo menu Start Run g appwiz.cpl . Nhn phm Enter .
Ban chon muc Show Updates , nhn Windows XP Service Pack 2 v nhn nt Remove . Ban lm
theo hung dn trn mn hnh d xa Windows XP SP2.
S dung thu muc n $NtServicePackUninstall$
Vo Start Run g c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
V nhn phm Enter (C: l da ban ci h diu hnh Windows XP) .
Khi d ca s Windows XP Service Pack 2 Removal Wizard xut hin , ban tip tuc nhn Next
Lm theo hung dn trn mn hnh d xa Service Pack 2 .

S dung chc nng System Restore
Vo Start Run g %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe nhn nt OK .
Chon Restore my computer to an earlier time v nhn nt Next .
Chon ngy m ban ci Windows XP Service Pack 2 , nhn nt Installed Window XP Service
Pack 2 trong hp Restore Point .
Nhn Next v ban lm theo hung dn trn mn hnh d xa Windows XP Service Pack 2
Lun cho php hin nt Hibernate trong Turn Off Computer
Ban thung s dung chc nng Hibernate , tuy nhin khi s dung chc nng ny ban phi d
phm Shift trong hp thoai Turn off computer . thun loi cho cng vic ca mnh , ban c th
cho php nt Hibernate tu dng m khi ban m hp thoai Turn off computer .
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

u tin ban vo Control Panel chon User Accounts chon Change the way users logon on or off
tt chc nng Welcome Screen . Tip theo ban m Notepad v g vo :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters]
"AMLIMaxCTObjs"=hex:04,00,00,00
"Attributes"=dword:00000070

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters\WakeUp]
"FixedEventMask"=hex:20,05
"FixedEventStatus"=hex:00,84
"GenericEventMask"=hex:18,50,00,10
"GenericEventStatus"=hex:10,00,ff,00
Luu tp tin ny v dt tn cho tp tin ny l hiddenturn.reg
Phc hi mn hnh Welcome Logon Screen trn Windows XP
V mt l do no d m mn hnh Welcome Logon Screen khi ban dng nhp vo h diu hnh
Windows XP ca ban bj mt di , th thut sau s gip ban khc phuc li ny . M Notepad v
chp doan m sau vo :
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"
Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."
X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing
Luu tp tin ny v dt tn cho tp tin ny l restorelogonscreen.vbs
Logoff hoc Khi dng lai my tnh .
Menu ng cnh khng xut hin khi nhn chut phi vo thu mc
Khi ban nhn chut phi vo mt thu muc no d , c th menu ng cnh ca ban s khng xut
hin nguyn nhn l do chc nng Enable Dragging and Dropping khng duoc kch hoat .
cho n lm vic tr lai ban lm nhu sau :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Nhn chut phi vo thanh TaskBar chon Properties - Start Menu chon
Customize chon tip thanh Advanced dnh du muc Enable Dragging and Dropping nhn nt OK
Sau d m Notepad ln v chp doan code sau vo :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoChangeStartMenu"=dword:00000000

Luu v dt tn cho tp tin ny l dragdrop.reg
Khng cho php Luu Password DialUp Networking
han ch k xu vo my tnh ca ban chm mt khu DialUp Networking ca ban . Th
thut sau s gip ban ngn nga k xu ly mt khu DialUp Networking trn my tnh ca ban.
Vo Start Run g Regedit v nhn nt OK , ban tm dn kha
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

Vo View New DWORD Value , ban dt tn cho kha ny l DisableSavePassword
Ban thit lp gi trj cho kha ny l 1 . Thot khi registry v Khi dng lai my tnh .
Xem thng tin Bios
Ban cn nng cp hay cp nht lai Bios ca mnh tuy nhin ban khng c mt cht thng tin v
Bios ca mnh , ban c th dng lnh Debug d kim tra thng tin Bios ca mnh tuy nhin cch
lm sau s rt ngn thi gian hon so vi dng lnh Dubug .
M Notepad v chp doan m sau :
On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_BIOS",,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "BiosCharacteristics: " & objItem.BiosCharacteristics
Wscript.Echo "BIOSVersion: " & objItem.BIOSVersion
Wscript.Echo "BuildNumber: " & objItem.BuildNumber
Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Wscript.Echo "CodeSet: " & objItem.CodeSet
Wscript.Echo "CurrentLanguage: " & objItem.CurrentLanguage
Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
Wscript.Echo "IdentificationCode: " & objItem.IdentificationCode
Wscript.Echo "InstallableLanguages: " & objItem.InstallableLanguages
Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
Wscript.Echo "LanguageEdition: " & objItem.LanguageEdition
Wscript.Echo "ListOfLanguages: " & objItem.ListOfLanguages
Wscript.Echo "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer
Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
Wscript.Echo "OtherTargetOS: " & objItem.OtherTargetOS
Wscript.Echo "PrimaryBIOS: " & objItem.PrimaryBIOS
Wscript.Echo "ReleaseDate: " & objItem.ReleaseDate
Wscript.Echo "SerialNumber: " & objItem.SerialNumber
Wscript.Echo "SMBIOSBIOSVersion: " & objItem.SMBIOSBIOSVersion
Wscript.Echo "SMBIOSMajorVersion: " & objItem.SMBIOSMajorVersion
Wscript.Echo "SMBIOSMinorVersion: " & objItem.SMBIOSMinorVersion
Wscript.Echo "SMBIOSPresent: " & objItem.SMBIOSPresent
Wscript.Echo "SoftwareElementID: " & objItem.SoftwareElementID
Wscript.Echo "SoftwareElementState: " & objItem.SoftwareElementState
Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
Wscript.Echo "TargetOperatingSystem: " & objItem.TargetOperatingSystem
Wscript.Echo "Version: " & objItem.Version
Next
Luu tp tin ny v dt tn l infobios.vbs
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Xem dung lung ca mt Partition
Ban thung s dung Windows Explorer d xem dung luong partition cn trng hoc xem
partition d c bao nhiu thu muc th dy th thut sau s gip ban xem dung luong ca partition
cn trng , cc thu muc cha trong partition d , ... dy ti s dung VBscript d lm diu ny
khi d n s xut d liu ng ra ca partition d .
Ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :
Option Explicit
MsgBox RunOutput( "COMMAND /C DIR H:\", 0 )
Function RunOutput( cProgram, nWindowType )
Dim oFS
Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim cFile
cFile = oFS.GetSpecialFolder(2).Path & "\" & oFS.GetTempName
Dim oShell
Set oShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
oShell.Run cProgram & " >" & cFile, nWindowType, True
Set oShell = Nothing
Dim oFile
Set oFile = oFS.OpenTextFile(cFile, 1, True)
RunOutput = oFile.ReadAll()
oFile.Close
oFS.DeleteFile cFile
End Function
Luu : H: l da m ban mun xem . Luu tp tin ny lai vi tn l output.vbs
Xem gi h thng bng Windows Script Host
Ban thung xem gi bng chc nng Day and Time trong Control Panel hoc thanh System
Tray . Tuy nhin ta vn c cch xem gi trn h thng bng Windows Script Host . lm diu
ny , ban m notepad ln v chp doan m sau vo :
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UTCTime")
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "Day: " & objItem.Day
Wscript.Echo "Day Of Week: " & objItem.DayOfWeek
Wscript.Echo "Hour: " & objItem.Hour
Wscript.Echo "Milliseconds: " & objItem.Milliseconds
Wscript.Echo "Minute: " & objItem.Minute
Wscript.Echo "Month: " & objItem.Month
Wscript.Echo "Quarter: " & objItem.Quarter
Wscript.Echo "Second: " & objItem.Second
Wscript.Echo "Week In Month: " & objItem.WeekInMonth
Wscript.Echo "Year: " & objItem.Year
Wscript.Echo
Next
Luu lai v dt tn l disptime.vbs
Thm mt cch d di tn lnh Run
Ban tng bit s dung kha Registry d di tn trong menu Start , tuy nhin ta s c cch th
hai d di tn lnh Run .
Ban m Notepad chp doan code ny vo :
Option Explicit
Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p1, n, cn, MyBox, Title
Dim itemtype
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

p1 = "HKCR\CLSID\{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\"
n = ws.RegRead(p1 & "LocalizedString")
t = "Change the Name of Run on Start Menu"
cn = InputBox("Type in the name to replace Run with.", t, n)
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "LocalizedString", cn
End If
Title = "Run on the Start Menu has now been renamed."
MyBox = MsgBox(Title,64,"Finished")
Luu tp tin ny vi tn changerun.vbs
Sau d ban tin hnh chay tp tin ny v nhp vo tn cn thay di . Logoff hoc khi dng lai
my tnh
Luu : Th thut ny khng p dung cho Classical Start Menu
Hin th[ tt c cc phm tt trong Microsoft Word 2000
Trong Microsoft Word 2000 c cung cp cho ban mt macro cha danh sch cc phm tt , vy
ban c mun hin thj tt c cc phm tt trong Microsoft Word 2000 hay khng , th thut sau s
gip ban hin thj tt c cc phm tt ny rt d dng .
M Microsoft Word , nhn Ctrl_N d m mt ti liu mi tip theo ban vo Tools chon Macro v
chon Macros
Trong danh sch Macros in ban chon Word Commands
Chon List Commands trong danh sch Macro Name v nhn nt Run
Trong hp thoai List Commands chon Current menu and keyboard settings hoc All Word
commands v nhn phm OK .
Khi d Word s tao cho ban mt ti liu mi v lit k danh sch cc phm tt cho ban .
M cc khay da ra bng mt c nhp chut
My tnh ca ban c rt nhiu da CDROM , no cng c c CDR/CDRW du d c khng
thiu mt mt nhn ti no ht . Mi ln mun ly cc da ny ra mun mt xu . Ban m
Notepad ln v chp doan m sau vo :
Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next ' cdrom
End If
Luu tp tin ny lai , ban dt tn cho tp tin ny l cd.vbs
Tch hp chc nng tao ISO vo menu ng cnh

Ngy nay vic tao mt da CD Boot vi cc phn mm h tro cho ban khng c g qu kh khn
ban c th s dung phn mm Nero Burning hay cc phn mm h tro d tao cho mnh mt da
CD Boot tin ch . Bi vit sau s gip ban tao mt tp tin ISO bt c noi du d tao cho mnh
mt CD Boot da nng bng cch tch hop n vo vo menu ng cnh .

lm diu ny du tin tm 3 tp tin cdimade.inf , cdimage.exe , xpboot.img (3 tp tin ny ti
gi km theo Ebook ny) . Tao mt thu muc mang tn l Boot bt c noi du m ban mun
(chng han H:\Boot) v chp 3 tp tin ny vo thu muc Boot ny .

M Notepad ln v chp doan m sau vo :

@echo off
SET DIRE=%1
TITLE Creating Bootable ISO Image of %DIRE%
ECHO.
ECHO Removing any possible attributes set on %DIRE% and its subfolders...
ATTRIB -R -H %DIRE% /S /D
FOR /F %%G IN ("%DIRE%") DO SET DCT=%DIRE: =_%
FOR /F %%Q IN ("%DCT%") DO SET LABL=%%~nQ
ECHO.
ECHO Creating ISO...
CDIMAGE.EXE -l%LABL% -h -j1 -m -o -b%SystemRoot%\system32\img\xpBoot.img %DIRE%
%DIRE%.iso
ECHO.
PAUSE
EXIT

Luu tp tin ny lai trong thu muc H:\Boot v dt tn l bootiso.cmd

Tip theo ban m Notepad ln v chp doan m sau vo :

@echo off
SET DIRE=%1
TITLE Creating Data ISO Image of %DIRE%
ECHO.
ECHO Removing any possible attributes set on %DIRE% and its subfolders...
Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know


VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

ATTRIB -R -H %DIRE% /S /D
FOR /F %%G IN ("%DIRE%") DO SET DCT=%DIRE: =_%
FOR /F %%Q IN ("%DCT%") DO SET LABL=%%~nQ
ECHO.
ECHO Creating ISO...
CDIMAGE.EXE -l%LABL% -yd -n -h -x -o -m -d %DIRE% %DIRE%.iso
ECHO.
PAUSE
EXIT

Luu tp tin ny lai trong thu muc H:\Boot v dt tn l dataiso.cmd

Nhn chut phi vo tp tin cdimage.inf v chon Install .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

y chi l Ebook bt du ca VNECHIP v vy rt mong cc ban ng h v tr gip
VNECHIP d chng ti thung xuyn cp nht li hay th thut vo Ebook ny nhiu hon .