You are on page 1of 21

BÀI THẢO LUẬN

Đề tài: Chọn một nhãn hiệu sản phẩm của một công ty kinh doanh cụ thể. Phân tích nội dung uản t!" uảng c#o sản phẩm$ nhãn hiệu sản phẩm của công ty %&.

Mục lục
Phần I. Cơ sở lý luận về quản trị quảng cáo I. Xác định mục tiêu quảng cáo II. Quyết định ngân sách quảng cáo III. Quyết định thông điệp quảng cáo 1. Hình th nh thông điệp !. "ánh giá # $%& ch'n thông điệp (. )h%c hiện thông điệp I*. Quyết đinh #+ ph,-ng tiện quảng cáo 1. Quyết định #+ ph.m #i/ t0n su1t # c,2ng đ3 tác đ3ng !. 4%& ch'n nh5ng $o.i hình c- 6ản c7& t8uy+n thông (. 4%& ch'n ph,-ng tiện t8uy+n thông cụ th9 :. Quyết định $ịch s; <ụng các ph,-ng tiện t8uy+n thông =. Quyết định #+ phân 6> đị& $? c7& ph,-ng tiện t8uy+n thông *. "ánh giá hiệu quả quảng cáo 1. @ghiên cAu hiệu quả t8uy+n thông !. @ghiên cAu hiệu quả tiêu thụ Phần II. Nội dung quản trị quảng cáo của nh n hi!u d"u gội #"u $% &'n của tậ( #oàn )C*. I. BiCi thiệu nhDn hiệu II. @3i <ung quản t8ị quảng cáo c7& nhDn hiệu 1. !. (. :. =. J. Eác quảng cáo c7& XFmGn Hục tiêu quảng cáo @gân sách quảng cáo )hông điệp quảng cáo Ih,-ng tiện quảng cáo "ánh giá hiệu quả quảng cáo

1

Phần I. Cơ sở lý luận về qu n !"# qu n$ c%&
Quảng cáo $ m3t t8ong nKm công cụ ch7 yếu m công ty s; <ụng đ9 h,Cng thông tin thuyết phục # o ng,2i mu& # công chLng mục tiêu. )& định nghM& quảng cáo $ m'i hình thAc t8ình 6 y gián tiếp # Nhuếch t8,-ng ? t,Ong/ h ng hP& h&y <ịch #ụ đ,Qc ng,2i 6ảo t8Q nh1t định t8ả ti+n. Quảng cáo $ m3t cách phát thông điệp hiệu quả #+ chi phR. Shi Tây <%ng ch,-ng t8ình quảng cáo nh5ng ng,2i quản $? m&8NGting 6&o gi2 cLng phải 6Ut đ0u tV #iệc phát hiện tthiW t8,2ng mục tiêu # đ3ng c- c7& ng,2i mu&. X&u đP/ Nhi Tây <%ng ch,-ng t8ình quảng cáo h' tiếp tục thông qu& = quyết định qu&n t8'ng g'i $ = HY F missionY mục tiêu quảng cáo $ gìZ F HonGy Y cP th9 chi 6&o nhiêu ti+n Z F HGss&gGY E0n phải g;i thông điệp nh, thế n oZ F HG<i&Y E0n s; <ụng ph,-ng tiện t8uy+n thông n oZ F H&Gsu8GmGntY c0n đánh giá Nết quả nh, thế n oZ

!

m #i/ t0n su1t tác đ3ng Eác Ni9u ph.Xác định mục tiêu F mục tiêu t8uy+n thông F mục tiêu tiêu thụ Quyết định ngân sách EKn cA # o Nhả nKng ph0n t8Km <o&nh s> 6án Eân 6[ng c.-ng tiện chRnh Eác ph.-ng tiện cụ th9 Ihân ph>i th2i gi&n cho các công #iệc "ánh giá quảng cáo )ác <ụng t8uy+n thông )ác <ụng đến mAc tiêu thụ ( .-ng tiện Ih.nh t8&nh EKn cA # o mục tiêu # nhiệm #ụ Quyết định thông điệp Hình th nh thông điệp "ánh giá thông điệp # $%& ch'n thông điệp )h%c hiện thông điệp Quyết định ph.

2ng/ Nhi mục tiêu $ t.o nhu c0u 6&n đ0u. '%c (#nh )ục !*+u qu n$ c%& \.nh t8&nh/ Nhi m mục tiêu c7& công ty $ t.i quảng cáo n y $ quảng cáo c7ng c> nh[m c&m đo&n #Ci nh5ng ng.Qng Nhông t>t F Biảm 6Ct n`i $o sQ c7& ng. .2ng 6iết #+ 1 sản ph]m mCi F @êu 8& nh5ng công <ụng mCi c7& sản ph]m F )hông 6áo cho thị t8.2i mu& F ).Cc đP #+ thị t8.Qc Tác định #ị t8R t8ên thị t8. • Quảng cáo thuyết phục t8O nên qu&n t8'ng t8ong gi&i đo.u t85 t8ong tâm t8R ng. Eác $o. Eác chiến $.u-.-ng t8ình m&8NGting to n <iện. Hục tiêu thuyết phục F Hình th nh s% .o <%ng hình ảnh c7& công ty !.2i mu& ng&y F )huyết phục ng.2i mu& hiện cP 8[ng h' đD $%& ch'n đfng.i mục tiêu quảng cáoY 1. II.i nh5ng 1n t.2i mu& sản ph]m t8ong th2i Nc t8ái #ụ F duy t8ì mAc đ' 6iết đến O mAc c&o • Quảng cáo thông tin ch7 yếu thịnh h nh t8ong gi&i đo.2ng m&8NGting miT.n tung sản ph]m 8& thị t8.2ng mục tiêu/ Tác định #ị t8R t8ên thị t8.o 8& nhu c0u cP t8'n $'c đ>i #Ci m3t nhDn hiệu cụ th9 • Quảng cáo nhUc nhO #ô ceng qu&n t8'ng đ>i #Ci nh5ng sản ph]m sung mDn.2i mu& n-i cP th9 mu& nP F 4.! (#nh n$/n s%ch qu n$ c%& : .-ng t8ình quảng cáo $ Tác định mục tiêu quảng cáo.t đ3ng c7& sản ph]m F Hô tả nh5ng <ịch #ụ hiện cP F _>n nUn $.Cc đ0u tiên t8ong quá t8ình Tây <%ng ch. Hục tiêu thông tin F )hông 6áo cho thị t8.& thRch nhDn hiệu F Shuyến NhRch chuy9n s&ng nhDn hiệu c7& mình F )h&y đ^i nhan thAc c7& ng.2i ch o h ng (.2i mu& #+ các tRnh ch1t c7& sản ph]m F )huyết phục ng.I. Hục tiêu nhUc nhO F @hUc nhO ng.2i mu& $ sUp tCi h' sb c0n đến sản ph]m đP F @hUc nhO ng.2ng 6iết #iệc th&y đ^i giá F Biải thRch nguyên tUc ho.2i mu& tiếp ng. H3t hình thAc quảng cáo g0n gi>ng #Ci $o. @h5ng mục tiêu n y phải Tu1t phát tV nh5ng mục tiêu t8.2ng # m&8NGting miT quyết định nhiệm #ụ m quảng cáo phải th%c hiện t8ong ch.n c.

= . F )hị ph0n # c. *&i t8g c7& quảng cáo $ nâng c&o đ.Qc quảng cáo m.-ng pháp cân 6[ng c.-ng pháp cKn cA # o Nhả nKng !.Qng thì #iệc tiếp can ng.-ng pháp tRnh tj $ệ ph0n t8Km <o&nh s> 6án (.2ng cP đông đ>i th7 c.nh t8&nh # qu0n tụY )8ên m3t thị t8. III. Ih. Quảng cáo cLng 81t qu&n t8'ng Nhi nhDn hiệu cP th9 cung Ang nh5ng Rch $Qi #at ch1t h&y tRnh nKng đ3c đáo.nh t8&nh #Ci nhDn hiệu đP gây 8& cLng đgi hli phải quảng cáo m.2ng. Eông ty mu>n chi đfng soos ti+n c0n thiết đ9 đ.. )hông điệp c7& sản ph]m c0n đ. @go i 8&/ nếu tRnh chi phR t8ên 1n t.-ng pháp cKn cA # o mục tiêu # nhiệm #ụ i Eác yếu t> c0n TGm Tkt Nhi quyết định ngân sách quảng cáoY F Bi&i đo.o 8& thị ph0n 6[ng cách thKng quy mô thị t8.Qc quyết định nh.2ng cong nhu c0u c7& sản ph]m.2i tiêu <eng nhi+u nhDn hiệu s. . F )0n su1t quảng cáo F Shả nKng th&y thế c7& sản ph]mY @h5ng nhDn hiệu thu3c $o.nh t8&nh :.nh h-n. "9 t.Qc ngân sách quảng cáo $Cn đ9 t.nh đ9 t.ng huyên náo <o quảng cáo Nhông t8%c tiếp c.Qc $ mình chi đfng s> ti+n đPZ i : ph. F E.o 8& s% 6iết đến # NhRch ho.sO tiêu <engY nh5ng nhDn hiệu cP thị ph0n $Cn th.-ng pháp quyết định ngân sách quảng cáoY 1.n t8ong chu Nc s>ng c7& sản ph]mY @h5ng sản ph]m mCi th.Qc s.2i tiêu <eng m3t nhDn hiệu đ.Qc h` t8Q nh5ng ngân sách nhl h-n thGo tj $ệ #Ci <o&nh s> 6án.2ng đgi hli chi phR quảng cáo $Cn h-n.2ng chh đ.t ng. @g&y cả Nhi tình t8. Ih. Ih.2ng nhan đ.ng $ m thế n o đ9 công ty 6iết đ.i. 1 63 phan c7& quá t8ình phát t8i9n Nhái nịêm sản ph]m.! (#nh !h0n$ (*12 qu n$ c%& 34 H5nh !h6nh !h0n$ (*127 4Qi Rch ch7 yếu m nhDn hiệu đP đGm $.Cc ng'top đgi hli quảng cáo m. Ih. <ụng 83ng <Di/ Rt t>n Nkm h-n $ tiếp can nh5ng ng. @h5ng nhDn hiệu đD đAng chân th.2i tiêu <eng <eng th.2ng đgi hli chi phR quảng cáo Rt h-n tRnh thGo tj $ệ ph0n t8Km <o&nh s> 6án đ9 <uy t8ì thị ph0n c7& mình.nh h-n đ9 #.nh t8&nh # chi phR quảng cáo nhi+u/ m3t nhDn hiệu phải đ.Qc chh tiêu tiêu thụ đP.X&u Nhi Tác định Tong mục tiêu quảng cáo/ các công ty cP th9 6Ut t&y # o Tây <%ng ngân sách quảng cáo cho tVng sản ph]m c7& mình. <ụng Rt.t đ.Qt $ên t8ên nhimu c7& thị t8.2ng n#<Y thu>c $á/ 6i&/ n. @P 6i9u hịên $Qi Rch ch7 yếu c7& nhDn hiệu đP đGm $.i nnhan <iện $Qi Rch c7& Nhách h ngp.u-. )hế nh.o 8& m3t hình ảnh Nhác 6iệt.i thông th.

t đ.o 8& sAc h1p <qn cho thị t8.Qc đi+u gì đP đ3c đáo h&y đsc 6iệt m t1t cả nh5ng nhDn hiệu ceng $o. n1p _XI th9 hiện nh5ng đsc t8. Eảm giác c7& h' #+ nh5ng .Qc đánh giá t8ên c. h' cP th9 $1y cảm hAng tV nh5ng cu3c chuyện t8g #Ci ng. <ụng m3t s> ph.nh t8&nh.Qc sáng t.ip @h5ng ng.Qc mong mu>n h&y qu&n tâm #+ sản ph]m iip )Rnh đ3c đáoY nPi $ên đ.ch định chiến $.i t8ong tVng Nhoảnh NhUc 4 m tKng hiệu quả công #iệc #Kn phgng !p 8%nh $*% v6 l9: ch.Ong Tây <%ng _XI cho sản ph]m Hy #'ng )Kng nKng su1t đrng 8u3ng/ gi u cP h-n 4 m <ịu c-n Nhát me& hw Bhi $.Qcp.2i tiêu <eng $ m3t ngurn ch7 yếu cung c1p nh5ng ? t. iip @g.i $?/ chuyên gi& # đ>i th7 c.o.u đi9m # nh.2i sáng tác s.2ng mục tiêu.ng #+ chAc nKng c7& sản ph]mtnhDn hiệu n!p _XI th9 hiện các đsc tRnh m&ng tRnh cảm Tfc ntiêu <eng XI sb đ.2ng cP 1 $uan cA 6án h ng đ3c đáo n_XIp. "s 6iệt $ nhân cách c7& nhDn hiệu. @P đPng #&i t8g qu&n t8'ng t8ong #iệc thông đ. n(p u t.Qc đi9m c7& nhDn hiệu hiện cP cho nh5ng gQi ? qu&n t8'ng đ9 ho. iiip @3i <ung thông điệp th.Cc ng't Háy ảnh Háy Ihotocopy u t.Qc đi+u gì đP m ng.2i tiêu <eng/ đ.2ng.s-Y mong mu>n/ tRnh đ3c đáo/ tRnh t8ung th%c ip Hong mu>nY )hông điệp phải nPi $ên đ.2i tiêu <eng đ&ng đ.Ong Tây <%ng _XI Xản ph]m Hv ph]m Ihân 6Pn/ thu>c t8V sâu @.Ong h&y.t #ị t8R c7& nhDn hiệu cho thị t8.i sản ph]m đP Nhông cP iiip )Rnh t8ung th%cY thông điệp phải t8ung th%c h&y cP 6[ng chAng <4 Th9c h*1n !h0n$ (*127 J .-ng pháp đ9 t.n !h0n$ (*127 ".

2i đ&ng s.-ng tiện t8uy+n thông thGo đị& $?. <ụng nhi+u nh. .! (#nh về 2h=) v*> !ần su?! v6 c@An$ (B !%c (Bn$ | .nh s% h i ho c7& sản ph]m #Ci 1 $>i s>ng n o đP. #iip )8ìng đ3 Nv thuatY th9 hiện t8ình đ3 ngh+ nghiệp # Ninh nghiệm c7& c7& công ty t8ong công #iệc sản Tu1t sản ph]m đP.QngY sáng tác 1 nhân #at nhân cách hoá sản ph]m. F I*.-ng tiện t8uy+n thông ch7 yếu{ $%& ch'n ph. #iiip \[ng chAng Nho& h'cY <qn 8& Nết quả thKm <g h&y 6[ng chAng Nho& h'c chAng tl nhDn hiệu đP đ.Qc ? đr ch o h ng.-ng tiện t8uy+n thông cụ th9{ quyết định $ịch s. iiip Eảnh th.cY X.2i TGm t% cảm nhan. H3t s> quảng cáo nh[m Tác định #ị t8R $? t8R/ cgn s> Nhá thì nh[m Tác định #ị t8R tình cảm.t hình đ&ng hát m3t 6 i hát #+ sản ph]m. #ip @hân #at 6i9u t.2i sáng tác phải tìm phong cách/ #Kn phong $2i $b # hình thAc đ9 th%c hiện thông điệp đP. Ihong cách th9 hiện thông điệp ip Eảnh sinh ho.ng h&y hình ảnhY )h9 hiện sản ph]m t8ong m3t Nhung cảnh gQi $ên tâm t8.c n+n # hình ảnh m3t h&y nhi+u ng.2i đ'c ph n 6 i #iết/ nên hình ảnh # tiêu đ+ phải Nhái quát đ. #p ym nh.Qc yêu thRch h&y cP t8ình đ3 chuyên môn tán th.tY th9 hiện 1 h&y nhi+u ng. @g.-ng tiện t8uy+n thông Quá t8ình n y grm các 6.2ng đ3 tác đ3ng{ $%& ch'n nh5ng ph. Quyết định #+ ph.t/ m phụ thu3c cách # o cả cách t8uy+n đ. )1t cả yếu t> n y phải t.-ng tiện t8uy+n thông{ # quyết định phân 6> ph.CcY quyết định ph. <ụng ph. iTp \[ng chAng th%c nghiệmY dqn 8& m3t ngurn thông tin cP uy tRn $Cn/ đ.Qc .m #i mong mu>n/ t0n su1t # c. 3.o nên m3t hình ảnh # thông điệp cô đ'ng.u-.-i đxp/ tình yêu h&y th&nh 6ình.Qc th9 hiện t8ong 1 Nhung cảnh th.m3ngY sản ph]m h&y công <ụng c7& nP đ.m3ng.F )ác <ụng thông điệp Nhông chh phụ thu3c # o n3i <ung t8uy+n đ.t n5&.2i h&y các nhân #at ho. do Rt ng.& thRch h&y h-n hzn các nhDn hiệu Nhác. Shông cP gì nPi #+ sản ph]m m chh đ9 ng.Ong sản ph]m đP. <ụng sản ph]m đP t8ong 1 Nhung cảnh quGn thu3c iip 4>i s>ngY @h1n m. i#p )âm t8.ng h&y hình ảnh t.

2ng Tuyên/ h&y Nhi thGo đu^i m3t thị t8.2i tiêu <eng m. deng th.m #i nhân #Ci t0n su1t t8ung 6ình nhân #Ci c.Qng c7& m3t $0n tiếp Tfc qu& m3t ph.2ng ch. L9: ch.nh t8&nh/ s% phản đ>i c7& ng.Hiệu quả c7& các $0n tiếp Tfc đến mAc đ3 6iết đến c7& công chfng phụ thu3c # o ph. • E.-ng tiện nh.2n/ nh5ng nhDn hiệu n^i tiếng/ h&y nh5ng nhDn hiệu mu& th.2i h&y h3 gi& đình Nhác nh&u đ. i H>i qu&n hệ{ F )^ng s> $0n tiếp Tfc n•pY )Rch c7& ph.2i h&y h3 gi& đình tiếp Tfc #Ci thông điệp t8ong m3t th2i Nc nh1t định.n nhDn$ l&=* h5nh cơ E n cF: 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ • .m #i n}pY s> ng.Qc TGm $ t^ng s> $0n đánh giá.2ng đ3 t8ung 6ình.-ng tiện t8uy+n thông Rt nh1t m3t $0n t8ong m3t th2i Nc nh1t định. @P đ.Qc tiếp Tfc #Ci mục quảng cáo cụ th9 t8ên ph.& Tác định. C.2ng đ3 tác đ3ng nIpY Biá t8ị định $. <ụng ph.m #i tiếp Tfc/ t0n su1t # c. s&uY Ih.2ng Tuyên. HAc đ3 6iết đến )i ‚i ‚i HAc đ3 6iết đến •i Ih.nh/ h&y chu Nc mu& th.2ng đ3 tác đ3ng. F X> $0n tiếp Tfc cP t8'ng s> n€•pY )Rch c7& ph. • )0n Tu1t n~pY s> $0n m m3t ng.m #i $ qu&n t8'ng h-n Nhi tung 8& nh5ng sản ph]m mCi/ nh5ng nhDn hiệu chG s.m #i • Ih. )0n su1t qu&n t8'ng h-n Nhi cP nh5ng đ>i th7 c. i Eách <ung hg& t8ong Nế ho.m #i tiếp Tfc #Ci t0n su1t t8ung 6ình.ch s.-ng tiện nh1t định.

t8%c tiếp )8uy+n th&nh ).nh s% chf ?/ 6&o quát 83ng Eông chfng cP $%& ch'n $inh ho.n chế )h2i gi&n trn t.t/ Nhông cP c.t/ t0n su1t $sp $.Qc ph.-ng tiện/ t8%c tiếp #Ci tVng ng.2i tiếp Tfc #Ci ph.2i đ'c 4inh ho.2i.Qng tái hiện $âu/ Nhá nhi+u ng.n 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ cụ !hG "9 $%& ch'n đ.-ng tiện quảng cáoY ◊ )hPi quGn s.i chfng/ ch'n $'c đ.Ih.Cc tRnh #+ quy mô công chfng/ 6&o grmY ◊ X> Tu1t 6ảnY X> đ-n #ị #at ch1t m&ng tải quảng cáo đP ◊ Eông chfngY X> nh5ng ng.-ng tiện … .-ng tiện/ m&8NGtG8s th.o i @h5ng 6iến qu&n t8'ng t8ong $%& ch'n $o.-ng thông \áo chR tiện t8uy+n ƒu đi9m 4inh ho.2ng đị& ph.2i đ'c Biá đUt/ quá nhi+u quảng cáo/ công chfng Rt đ.p chR Quảng cáo ngo i t82i Ehh cP âm th&nh/ sAc hft s% chf ? Nkm h-n )*/ Nhông cP 6> cục chu]n/ tiếp Tfc thoáng qu& )h2i gi&n đKng quảng cáo đến $fc mu& $âu/ trn t.2ng các ph.-ng tiện t8uy+n thppgn cụ th9 t8ong 81t nhi+u $o.t/ Nịp th2i/6&o quát hết thị t8.-ng tiện ◊ Eông chfng cP hiệu quảY s> ng.i ngUn/ ch1t $. Sết hQp hình/ tiếng # c.nh t8&nh quảng cáo t8ên ceng ph.i hình ph.-ng tiện cung c1p nh5ng con s> . <ụng ph.2i ch1p nhan/ đ3 tin cay c&o.-ng tiện t8uy+n thông c7& công chfng mục tiêu ◊ Xản ph]m ◊ )hông điệp ◊ Biá <.Qc đị& 6 n/ giá 8„ )uy9n ch'n Nv đị& 6 n # công chfng/ tin cay # uy tRn/ ch1t $. L9: ch. Biá c&o/ hình ảnh m2 nh. đ3ng Nhêu gQi cảm Tfc/ thu hft m.i c&o/ giá 8„/ Rt c.nh t8&nh H.2ng <%& # o <ịch #ụ đo $.n chế tRnh sáng t.Qc tuy9n ch'n.i ph. ".t )8uy+n hình )h.-ng/ đông đảo m'i ng.Qng tái hiện Nkm/ Rt ng.i nh5ng s> phát h nh Nhông cP Rch/ Nhông đảm 6ảo #ị t8R t>t Shông $%& ch'n công chfng/ h.2i cP nh5ng đsc đi9m c7& mục tiêu đD tiếp Tfc #Ci ph.

Qc chi cho #iệc đánh giá s&u hiệu quả c7& chfng.iệc s) dụng -.2ng hiệu quả t8uy+n thông c7& quảng cáo/ tAc $ ti+m nKng c7& nP tác đ3ng đến mAc đ3 1† .Qng định hiệu quả quảng cáo.Qc các công ty quảng cáo chi # o #iệc th.! (#nh l#ch sI Jụn$ c%c 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ i *1n đ+ $ịch quảng cáo chung i *1n đ+ quảng cáo chi tiết Hình thAc QE X.! (#nh về 2h/n EL (#: lý cF: 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ do&nh nghiệp phải quyết định cách phân 6^ ngân sách quảng cáo thGo Nhông gi&n cLng nh. do&nh nghiệp mu& quảng cáo Nhu #%c tAc $ mu& th2i hi&n quảng cáo t8uy+n hình t8ên m3t # i thị t8.◊ Eông chfng tiếp Tfc #Ci quảng cáo cP hiệu quảY s> ng. <ụng các hình thAc QE 'ã t(ng s) 'ang dụng dụng s) *+ %"nh s) dụng …(/= ||/: …/| =1/J "ánh giá đ.-ng nghM& $ h' sb quảng cáo t8ên 6áo chR/ đ i phát th&nh đị& ph.t hiệu quả c&o \áot t. M.p chR in )8uy+n hình }&<io IntG8nGt …J/• |:/! J|/| J:/= …(/= •†/J !…/† …†/( :†/† :1/… …/| (!/( . Eông ty quyết định mu& quảng cáo to n qu>c Nhi nP đKng quảng cáo t8ên m. . H0u hết các cách đo $. nghiệm t8. Ih0n $Cn s> ti+n n y đ.-ng h&y quảng cáo ngo i t82i. H.2ng t8uy+n hình h&y nh5ng s> t.2ng hiệu quả quảng cáo đ+u m&ng tRnh ch1t Ang <ụng/ đ+ cap đến nh5ng quảng cáo # chiến <ịch cụ th9.2i cP nh5ng đsc đi9m c7& mục tiêu th%c s% th1y quảng cáo.p chR phát h nh t8ong Nhu #%c.Cc các quảng cáo # chh cP m3t ph0n nhl h-n nhi+u đ.ng $. . th2i gi&n.Ci t8uy+n hình to n qu>c. 8%nh $*% h*1u qu qu n$ c%& *iệc $ap Nế ho. H0u hết nh5ng ng.2i quảng cáo đ+u c> gUng đo $. do&nh nghiệp cLng cP th9 mu& quảng cáo đị& ph.ch # quản $? ho.u-. %#nh gi# m/c %ộ hiệu uả cao -0 c#c h1nh th/c 2C t!3n P444'C 567 5899:7 K.u-.t đ3ng quảng cáo t>t ch7 yếu <%& # o #iệc $.

EP ( ph.& thRch. nghiệm tap quảng cáo/ th.TNHH H6n$ R*: Vụn$ . tRnh ch1t c7& sản ph]m/ giá cả/ mAc đ3 s‡n cP # ho.-ng tiện t8uy+n thông # s&u Nhi đD đKng tải t8ên 6áo chR h&y hệ t8uy+n th&nh. @ghiên cAu hiệu quả t8uy+n thông nh[m Tác định TGm m3t quảng cáo t8uy+n thông cP hiệu quả Nhông. NB* Jun$ qu n !"# qu n$ c%& cF: nhOn h*1u 'P)Qn cF: c0n$ !.ˆng <&.n =CP >ao g?m @ công tyA C0n$ T.nh đP hiệu quả quảng cáo cgn đ. . • N$h*+n cNu h*1u qu !*+u !hụ.-ng pháp ch7 yếu đ9 th.TNHH X n 'u?! H6n$ R*: Vụn$ O.Cc Nhi đKng tải t8ên các ph.nh t8&nh.ICP I.-ng #Ci =†† nhân #iên.Cc quảng cáoY "ánh giá t8%c tiếp/ th. 4<p %o. TTn$ qu:n về c0n$ !U C0n$ T.t đ3ng c7& các đ>i th7 c. C0n$ T.M Y sản Tu1t h ng tiêu <eng # mv ph]m. C0n$ T. Hiệu quả tiêu thụ nPi chung NhP đo $. WICP4 $ m3t t8ong nh5ng công ty h ng tiêu <eng t.Ph/n PhL* ICPY tiếp thị # phân ph>i h ng tiêu <eng.2ng h-n hiệu quả t8uy+n thông.6iết đến/ hi9u 6iết # .Qc ph0n tâm t8R # t8ái tim # cu>i ceng $ thị ph0n.Qc đo $.Y. • N$h*+n cNu h*1u qu !"u-ền !h0n$. Phần II. nghiệm t8ong phgng thR nghiệm.Ong c7& nhi+u yếu t> Nhác nh. \ên c. R*S* !h*1u nhOn h*1u 3.o 8& ph0n tiếng nPi đ9 t8&nh th7 đ. Eông thAcY Ih0n chi phR Ih0n tiếng nPi Ih0n tâm t8R # t8ái tim )hị ph0n @Pi cách Nhác $ ph0n chi phR quảng cáo c7& công ty t. 11 . nghiệm 6 i #iết cP th9 tiến h nh t8. nghiệm t8.2ng qu& hiệu quả tiêu thụ.uLc T. *iệc th. @go i quảng cáo 8&/ mAc tiêu thụ cgn chịu ảnh h. nhân $Cn nh1t Nhu #%c "ông d.TNHH MZ Ph[) 8\2Y tiếp thị # phân ph>i mv ph]m t8&ng đi9m # <.

K D+ !a %Li )V gi5& thap Nj …† c7& thế Nj t8. @hDn hiệu <0u g3i đ0u chiếm thị ph0n c&o $fc 61y gi2 $ HG&< • Xhou$<G8 đD th.nh t8&nh #Ci các $o.& ‰E$GGn..Cc/ ng&y tV Nhi 6Ut đ0u Ninh <o&nh t. 4hông tin -0 Công 4y CB PhCn Dản EuFt G. @Km !††•/ IEI đ&‹t t>c đ3 tKng t8.Ong Nhoảng (†Œ so #-•i nKm !††|.& 8&u quả *Ggy # sản ph]m #ệ sinh nh c. ).mGn/ )GGnFX/ H&t8icN/ *Ggy/ ‰c$GGn/ 4Š‰*I)•/ QBI}4/ #.i th2i đi9m đP/ công ty _n‘& cLng cP $o.ng Hia *ụng 2uIc 4J 5=CP7 Eông ty E^ Ih0n Xản Xu1t H ng Bi& dụng Qu>c )ế nIEIp ho. do cP sản ph]m ch7 $%c $ •nch&ntGu8/ _n‘& Nhông đ0u t.t đ3ng t8ong các $Mnh #%c h ng chKm sPc gi& đình/ chKm sPc cá nhân/ mv ph]m #Ci sA mệnh $ m đxp cho cu3c s>ng.nh t8&nh 81t cKng thzng #Ci đ>i th7 nsng N? nh1t t8ong mảng <0u g3i t8ị g u $ E$G&8/ H•X đD 6l th&m #'ng định #ị mình $ $o.& cP nhDn hiệu <0u g3i đ0u n o/ Nhông phải c.nh th%c s% $ m3t ’đ.2i tiêu <eng nh.2ng mCiY <0u g3i đ0u < nh cho n&m giCi. TTn$ qu:n về s n 2h[) 8.o hi9m Tây <%ng thị t8.Qng c&o phục #ụ ng.2i tiêu <eng. H3t s> nhDn h ng c7& công ty đD quGn thu3c #Ci ng.Cc 8.i <0u g3i th-m/ < nh 8iêng cho đ n ông $ }om&no.2ng hosc <&nh th7 6Png đá Hrng X-n.i <.i *iệt @&m.#. đfng mAc đ9 }om&no t8O th nh s% $%& ch'n s> m3t c7& đ n ông #+ <0u g3i đ0u.i <0u g3i đ0u ph^ <ụng/ phân Nhfc <0u g3i đ0u < nh 8iêng cho phái m. )V Nhi th nh $ap # o nKm !††1 đến n&y/ công ty IEI Nhông ngVng phát t8i9n # sáng t.i gi& t8ong $Mnh #%c sảnh Tu1t Ninh <o&nh h ng tiêu <eng nh. do phải c. 8.i <0u g3i đ0u < nh cho đ n ông. định #ị mình $ sản ph]m < nh cho n&m giCi #Ci các quảng cáo gUn $i+n #Ci c& sM 4&m )8..2ng <0u g3i < nh 8iêng cho n&m giCi #qn Nhông đ.8 Dản phẩm chủ yJu 1! .o/ cho 8& nh5ng sản ph]m ch1t $. IEI hiện $ m3t t8ong 6& công ty <qn đ0u #+ ng nh h ng <0u g3i t.-ng T&nh“ tuyệt #2i cho IEI #qy #eng. XFmGn/ d8. IEI cgn $ đ>i tác c7& Quv HGNong •ntG8p8isG ~un< II <o HGNong E&pit&$ qu&Žn $y• # I•@H nI8i#&tG •quity @G• H&8NGtp <o \&nNIn#Gst quản $?. )uy #ay su>t g0n 1† nKm t82i/ thị t8.i <0u g3i đ0u ph^ <ụng/ Nhông công ty n o <ám m. Eông ty )@HH H ng Bi& <ụng Qu>c tế IEI n6ây gi2 $ công ty c^ ph0np/ $fc đP mCi chh cP h&i sản ph]m $ n. @Km !††(/ IEI đD giCi thiệu <0u g3i đ0u XFHGn #Ci định #ị ’đ n ông đRch th%c“.Qc các nh sản Tu1t <0u g3i đ9 ? tCi. _ni$G#G8/ I8octG8 • B&m6$G/ S&o # Eo$g&tG I&$mo$i#G đ+u tap t8ung phát t8i9n Ninh <o&nh ng nh h ng <0u g3i đ0u # các sản ph]m chKm sPc tPc. Eh. *1t #ả t8ong #iệc 6ảo #ệ # Tây <%ng thị ph0n cho các $o.i *iệt @&m/ các đ. C.

th9 cho n&m giCi. EmMnN EmMn >ossN *!.2ng chf t8'ng # o mei h..i các th nh ph>/ cP phong cách # 6ản $Mnh. II.mMnN Gatt!ickN 4MMn E.Cng đến n&m giCi đ. C%c qu n$ c%& cF: 'P)Qn Bi&i đo.Shách h ng mục tiêu $ nh5ng n&m nhân đ3 tu^i tV 1: đến :†/ cP thu nhap t8ung 6ình Nhá t8O $ên/ s>ng ch7 yếu t.2i đ n ông quyến 8L nh1t h nh tinh/ ’phong cách m.nh mb # 6ản $Mnh/ XFmGn đ n ông đRch th%c“/ XFmGn đD NhUng định tRnh 1( .-ng 81t n&m tRnh thGo phong cách quyến 8L c7& đ n ông @&m yu.o 8& m3t 63 sản ph]m nh[m phục #ụ nhu c0u tUm g3i/ chKm sPc c.Eác sản ph]m c7& XFmGn th.Qc công ty t8i9n Nh&i nh.t8ong tuyến sản ph]m <0u g3i XFmGn t& cP th9 th1y EOmMn Po! >ossN EOmMn acti-MN EOmMn spo!tN EOmMn spo!t 8 in KN EOmMn P!MM o H3t <ải sản ph]m thGo chi+u <'c h. 8. XFmGn $ m3t t8ong s> nh5ng sản ph]m n[m t8ong nhPm ’6g ti+n“ c7& công ty nh. s5& tUm/ $Kn Nh.ng XFmGn $%& ch'n phân Nhfc thị t8.. @Km !††(/ t8ên t8uy+n hình Tu1t hiện #i<Go quảng cáo đ0u tiên c7& XFmGn #Ci s% Tu1t hiện c7& \8i< Iitt ” m3t t8ong m.2ng <0u g3i đ0u < nh cho n&m.@ 'Ii tQRng kh#ch h. mei/ gG$ #u>t tPc/ o nh[m t.n XFmGn 6Ut đ0u tung sản ph]m 8& thị t8. NB* Jun$ qu n !"# qu n$ c%& cF: nhOn h*1u 'P)Qn 3.2ng.

& 8& m3t $o.ng qu& phong cách quảng cáo/ nh5ng thông điệp/ s$og&n sáng t.n quảng cáo ’ng. Eác đo.n/ tuy cLng 81t mGn$y Tong Nhác hzn #Ci \8i< Iitt ceng phong cách Hv m. *i<Goc$ip < i (†s th9 hiện cảnh m3t &nh ch ng đi9n t8&i n<o Hich&G$ ~oT đPngp/ Tông ph& Nhông ng.Qc s% Nhác 6iệt gi5& XFmGn # }om&no/ gi5& XFmGn # E$G&8mGno EhRnh định h.i <0u g3i đ0u đRch th%c gi nh cho đ n ông cP phong cách m.nh mb # 6ản $Mnh“/ ’Nhzng định đzng c1p phái m.Qc Tây <%ng thGo mô tu?p ’&nh heng cAu mM nhân“.ch g u/ m.i gi&n Nh^ đ9 cAu nguy cho 1 cô gái n<o )&8& €&$$&cG đPngp. Mục !*+u qu n$ c%& • Quảng cáo thông tin Xo #Ci nh5ng quảng cáo c7& các hDng <0u g3i đ0u Nhác n8om&no/ c$G&8/ hG&< • shou$<G8/ sunsi$Nop/ quảng cáo c7& XFmGn Nhông quá chf t8'ng đến thông tin #+ th nh ph0n/ tRnh nKng/ tác <ụng c7& <0u g3i đ0u.n quảng cáo tiếp thGo đ. )hông tin m XFmGn mu>n chuy9n đến ng.& 8& cho công chfng. C.n s&u c7& XFmGn/ cP thêm m3t s> thông tin mCi m nh cung c1p mu>n đ.nh mb 6ản $Mnh. )Rnh thuyết phục t8ong quảng cáo c7& XFmGn Nhá $Cn.Qt tPc/ h.-ng th-m quyến 8Lo/ nh. Quảng cáo c7& XFmGn đ.Qt 8& đ2iY đ0u tiên $ XF HitchhiNing/ 8ri đến XFHission/ # XF}GscuG/ g0n đây $ diG H&8< = tap t8ung # o giCi tGGn. Eeng #Ci nh5ng thông điệp đ3c đáo/ phong cách sáng t.o/ XFmGn đD thuyết phục đ. H3t s> quảng cáo cho nh5ng sản ph]m gi&i đo.i nhDn hiệu <0u g3i đ0u Nhác 8ri so sánh đánh giá #+ mAc đ3 s.nh“.Cng sản ph]mY ’đ n ông đRch th%c“/ ’phong cách m. 1: . @h5ng gi&i đo.nh mb # 6ản $Mnh.& 8& #i<Go quảng cáo #Ci s% Tu1t hiện c7& F đsc t8.2i heng XFHGn ” XFHitchhiNing“.Qc ng.2i tiêu <eng đP $ Y XFmGn $ $o.Qc ng. @ếu }om&no đ.-ng mCi“ • Quảng cáo thuyết phục # quảng cáo so sánh XFmGn Nhông t8%c tiếp đ.2i tiêu <eng đánh giá $ hAng thf thA ! s&u quảng cáo c7& Eom•o8 #Ci s% Tu1t hiện c7& h&i nhân #at ‚n<y # 4i$i. )8ên )*E $fc n y Tu1t hiện đo.Cng sản ph]m đD t.2i tiêu <eng 8[ng sản ph]m XFmGn $ <0u g3i đ0u c7& n&m giCi/ nh5ng ’đ n ông đRch th%c“/ h&y mu>n t8O th nh đ n ông đRch th%c thì hDy <eng sản ph]m XFmGn. )h&y # o đP/ h0u hết quảng cáo XFmGn m&ng đến thông tin #+ định h.’đ n ông đRch th%c“.ng cho phong cách u $ịch $Dm/ $Dng m.o $ên s% Nhác 6iệt c7& XFmGn.o/ đ3c đáo t& th1y đ. *<Y ’XF mGn ch&i mCi #Ci h.n #i<Go quảng cáo tiếp thGo $0n $.

m3t $o. H. X&u s% 8& đ2i th nh công c7& XFmGn/ }om&no mCi tap t8ung $ m mCi $. *Ci mục tiêu Tâm nhap thị t8.nh t8&nh.nh t8&nh # qu0n tụ/ Nhả nKng th&y thế c7& sản ph]m/ XFmGn quyết định ngân sách quảng cáo chh #Ci :†† t8iệu/ m3t Nhoản chi Nhá h.2ng/ ngo i XFmGn thì ch.Qc $gng tin # thị ph0n t8ên thị t8.2ng <0u g3i nPi chung # đAng đ0u nh-n J†Œ thị ph0np t8ong phân Nhfc <0u g3i < nh cho n&m.i sA th.Qc |Œ thị ph0n/ Tếp thA = t8ên thị t8.i hình ảnh c7& mình/ tiếp s&u đP $ s% 8& đCic7& E$G&8mGn.2ng/ phân tRch các yếu t> #+ chu Nc s>ng/ thị ph0n # c.sO tiêu <eng/ mAc đ3 c. S. \Oi $b đP/ XFmGn c0n cP thông điệp Nhzng định <0u g3i XFmGn $ $o.Qc coi nh.i sản ph]m phụ/ ch.Qc t% <o ’tung ho nh“ t8ên mảnh đ1t đ0y m u mˆ/ m3t ’đ.ng/ 6&o 6ì sản ph]m ’Nhá )ây“/ tên g'i cLng 81t )ây/ đ. $ m3t sản ph]m mCi nguyên tUc.nh thông %iệpA Shi XFHGn nhảy # o phân Nhfc thị t8. )hị t8.! (#nh n$/n s%ch qu n$ c%& Shi XFmGn 8& đ2i/ t8ên thị t8.2i tiêu <eng hình ảnh c7& XFmGn # <uy t8ì mAc đ3 6iết đến.& cP sản ph]m <0u g3i đ0u n o t. \Oi thế/ XFmGn cP m3t $Qi thế $ đ. *ì #ay.-ng t%. .2ng cgn ’6l ngl“ n y.8. )uy #ay/ XFmGn #qn chiếm đ.i <. 4.n thị t8. .2ng/ cho tCi Nhi Tâm nhap thị t8.Qc coi $ đ&ng tung ho nh t8ong ’đ.u gi5 t8ong tâm t8R ng.-ng T&nh“ cho XFmGn ’#eng #qy“. *ì $0n đ0u tiên Tu1t hiện t8ên thị t8.! (#nh !h0n$ (*12 qu n$ c%& S.i <0u g3i < nh cho n&m giCi.i s5& tUm/ # đ.• Quảng cáo nhUc nhO @h5ng quảng cáo #+ s&u c7& XFmGn ngo i mục tiêu cung c1p thông tin #+ nh5ng sản ph]m mCi/ quảng cáo XFmGn cgn h. '#nh gi# -.2ng/ XF mGn tKng ngân sách quảng cáo =…… ††† _Xd ” m3t Nhoản ngân sách nhl h-n nhi+u nh5ng đ>i th7 c.2ng <0u g3i c7& XF mGn Tu1t hiện thêm đ>i th7 c.i <.nh t8&nh.u-. T+a chọn thông %iệp Hình <.2ng <0u g3i n&m/ #Ci #&i t8g $ <0u g3i đ0u cho đ n ông/ nP đ.u-.Cng tCi mục tiêu nhUc nhO.Qc đi Nwm #Ci •nch&ntGu8 nh.-ng hiệu $qn phong cách quảng cáo đ+u m&ng <áng <1p c7& Ninh đô điện ảnh Ho$$y•oo< 1= .n hxp cho quảng cáo/ tuy #ay/ TFmGn đD 81t th nh công Nhi nh&nh chPng chiếm đ.-ng T&nh“. XFHGn đ.2ng <0u g3i n&m chh cP }om&no c7& _n‘& $ đ3c chiếm.2ng. "9 gi5 #5ng # mO 83ng thị t8. )uy nhiên/ }om&no chh đ.K G1nh th. <.Qc chf t8'ng $ m3t $o.& cP m3t công ty n o th%c s% chf t8'ng tCi đo.

2i đ n ông đRch th%c #Ci tRnh cách thông minh/ h o hiệp/ $uôn cP mst đfng $fc # #.Nb tPc“ ng. đ3t ng3t c7& m3t nhDn hiệu <0u g3i ” m ng.Qng Nhá nsng n+ #Ci ng.-ng chrng c7& ng.Cc ngo i nh.2i $uôn $o chuyện gi& đình/ đsc 6iệt $ #+ <0u g3i đ0u cho n&m giCi t8ong gi& đình.n #i<Go quảng cáo/ nh5ng t1m #k đi <u $ịch n. \8&< Iitt t8ong 1 đo.i <iện n.-ng mst t i t. @h.Qc s% chf ?/ nh&nh chPng chiếm thị ph0n # c. E$G&8mGn.2i tiêu <eng coi $ m3t sản ph]m ngo.nh/ công nghệ c&o/ th.Qt qu& m'i th. "ây $ m3t t8ong nh5ng yếu t> qu&n t8'ng đ9 XFmGn gây đ.2i phụ n5/ nh5ng ng.i 1n t.i/ m cgn #ì cách quảng cáo n^i 6at c7& nP.Qc đông đảo ng.-ng chải chu>t nh.Cc ch1t $. n.2i phụ n5/ IEI mu>n ám 8[ng/ ’nh5ng $o.Cc nâng c&o thị ph0n/ # gi nh $1y #ị t8R <qn đ0u thị t8. Quả th%c thông điệp n y đánh đfng tim đGn ng. thách m3t cách Nhôn Nhko m IEI đD Tây <%ng chRnh $ $1y nguyên mqu tV 4ục *ân )iên/ nhân #at n^i tiếng t8ong #Kn ch.2i phụ n5 *iệt @&m.Qng“ c7& sản ph]m <0u g3i < nh cho n&m giCi # th>ng t8ị thị t8. Shi đánh t8fng tâm $? ng.Qng đ i“ Nhông <m phá #ˆ #Ci 61t Nc đ>i th7 n o.2ng gsp chuyện 61t 6ình chzng th&“ ghi đam <1u 1n h nh hiệp t8.Qng th1p tV th2i 6&o c1p cgn đ9 $.i <0u g3i đ0u 8iêng đi—“.2i tiêu <eng *iệt nAc $gng.2ng c7& }om&no m3t cách t% nhiên. Ehiến <ịch thA h&i chRnh $ thông điệp Y ’@ếu th. S. Hình ảnh ng.Cc ho&/ #V& Nhông n&m tRnh/ #V& NhP chịu t8ong m3t TA sO cP NhR hau nPng n%c c7& các ch ng t8&i *iệt @&m.Cc Hv đ9 gsp \8&< Iitt đD $ m cho nhi+u ng. Shi E$G&8mGn 8& đ2i/ XF mGn đD $ m3t ’6i9u t.nh. &nh 1y.2i tiêu <eng *iệt @&m/ m3t hình ảnh )ây $ c0n thiết đ9 Nhzng định ch1t $. \8&< Iitt đ.Qng nghM& c7& 4ục *ân )iên cLng chRnh $ c>t t8uyện IEI <eng đ9 quảng 6á cho ch ng t8&i XFmGn c7& mình. Shông chh #ì s% Tu1t hiện quá .2i phụ n5/ nh1t $ ng.2i phụ n5 *iệt @&m.ng ch ng t8&i XFmGn #qn g0n gLi #Ci ng.2i tiêu <eng *iệt @&m.i <o h ng sản Tu1t t8ong n.@ 4h+c hiện thông %iệp Eeng s% Tu1t hiện c7& g. m3t hệ quả t1t yếu/ XFHGn tVng 6.Qng/ đảm 6ảo <o&nh thu cho công ty n3i đị& mCi ! nKm tu^i/ #>n đi $ên tV m3t nh máy nhl. *Ci cách $ m nh.nh t8&nh #Ci các đ>i th7 cP ti+m $%c t i chRnh m.2ng n y/ m3t ’t.-ng đ.Qc nh.ng ]n s&u 6ên t8ong/ XFmGn th1u hi9u đến tan ’chân t.-ng đP 6[ng cách mu& <0u g3i đ0u 8iêng c7& mình.2i <ân yêu mến. do đP/ <e cP m&ng phong cách Ho$$y•oo</ <e cP hình ảnh đ. ’Bi5& đ. IEI đD 81t Nhôn Nhko Nhi ch'n mục tiêu Nhách h ng chRnh $ nh5ng ng. #ay/ IEI đD đánh t8fng tâm $? th. )hông điệp thA h&i/ $ thông điệpY ’ @ếu $ n&m nhi/ hDy <eng <0u g3i đ0u 1J .Qng c7& các thiếu n5/ Nhi IEI <eng &nh t& t8ong đo.Qc tRnh cách $qn tình cảm t8ong tâm t8R h'. "ánh <1u tâm $? sRnh ngo. * th9 hiện tình yêu th. *+ tRnh cách sản ph]m/ IEI hi9u 81t 8– tâm $? mu>n n^i 6at # Nhzng định 6Dn $Mnh n&m nhi qu& #iệc Nhông <eng đr c7& phụ n5 $qn nh5ng mei h.-ng hiệu $Cn nh.2i <ân *iệt @&m/ nh&nh chPng Tây <%ng đ.i <0u g3i đ0u cả nh chị <eng đ+u $ c7& phụ n5/ chị hDy cho chrng c7& chị <eng $o.-ng chrng/ hDy đ9 &nh 1y <eng <0u g3i 8iêng“.Qc coi $ m3t th0n t.n quảng cáo c7& mình/ IEI đD ngụ ? 8[ng/ Nhi <eng XFHGn cLng cP th9 đ.

2i ch7 đ3ng t8ong #iệc mu& sUm các $o.2ng nh.i sản ph]m ’Kn thGo“ XFHGn nh.2i phụ n5/ nh. cLng nhi+u h-n #Ci nhi+u ch7ng $o.ng 6ên c. )uy nhiên/ s&u m3t th2i gi&n th%c hiện thông điệp thA nh1t/ tâm $? ng. )8ên )*E $fc n y Tu1t hiện đo.2i đ n ông sb cP tác đ3ng Nhi chRnh mình đ. 4 m cho ng.nh đP/ nh5ng ch. * nh5ng ph& h nh đ3ng thGo phong cách Hv n y đD đ9 $. .8iêng“.-ng t8ình Tfc tiến 6án Nhá 80m 83 t8ên thị t8.Cc ho&/ođD $ m ng.2i tiêu <eng nhC 81t 8–/ đAng thA h&i s&u quảng cáo Eom•o8t #Ci nhân #at ‚n<y # 4i$i.Cc phim quảng cáo đP đ.n <eng <0u g3i đ0u XFHGn/ 6. "P $ th nh công $Cn c7& m3t th.ng $. \Oi #ì $fc n y/ ng.2i nPi 8[ng/ h nh đ3ng ’&nh heng cAu mv nhân“ đP Nhông h+ $iên qu&n gì tCi sản ph]m XFHGn cả.2ng. Xo cả #+ thế $qn $%c/ XFHGn chh $ ch ng tR hon t8. &nh 1y. *ay nP th9 hiện nh.Cc các tên tu^i $Cn.Qt 8& đ2i nđ0u tiên $ XFHitchhiNing/ 8ri đến XFHission/ # XF}GscuG/ g0n đây $ diG H&8< =p đD đánh # o ? thAc Nhông nhl c7& các cau 6k tu^i tGGn/ nh5ng ng. Nhông $iên qu&n tCi nh&u/ nh.Qc ng. @h. các đo. )ác đ3ng n y hình th nh m3t cách t% nhiên t8ong ? thAc c7& n&m giCi/ # n&m giCi ng y c ng ch7 đ3ng h-n t8ong #iệc mu& sUm sản ph]m <0u g3i < nh cho 8iêng mình. K. Shi 8& thông điệp thA h&i/ ceng #Ci s$og&nY " n ông đRch th%c.2i phụ n5 $ ng.2ng nh.-ng hiệu/ đsc 6iệt t8ong ng nh <0u g3i/ n-i so gKng c7& 81t nhi+u th.Qng tCi n`i nh5ng th. )ác đ3ng n y <qn tCi hệ quả m3t cách Nhá <0n <0n. s5& tUm/ BG$ #u>t tPc/ n.2i heng XFHGn ” XF HitchhiNing“. \ên c.2i $uôn mu>n Nhzng định cái ’đ n ông đRch th%c“ t8ong ng.i <0u g3i đ0u c7& 8iêng mình.i <0u g3i đ0u cho gi& đình/ n&m giCi hosc Nhông c&n thiệp/ hosc Nhông đ9 ? tCi chuyện n y.2i đ n ông ng y c ng ? thAc đ. *i<Goc$ip < i (†s th9 hiện cảnh m3t &nh ch ng đi9n t8&i n<o Hich&G$ ~oT đPngp/ Tông ph& Nhông ng.t thông điệp cP #„ nh.Qng Nhá sâu sUc t8ong $gng h'. IEI đD 81t Nhôn Nhko Nhi th%c hiện chiến <ịch n y.Qc <eng $o.u-.i cP $iên qu&n Nhá mat thiếtZ Shi 8& thông điệp thA nh1t/ IEI mu>n đánh ch7 yếu # o tâm $? ng. )uy nhiên/ ch ng tR hon đD $ m nên Nc tRch m3t cách thuyết phục. Eác h ng hP& t8ong siêu thị <. IEI mu>n đánh # o $gng t% t8'ng c7& n&m giCi/ nh1t $ nh5ng n&m giCi *iệt @&m.Qc 8[ng mình c0n phải <eng $o.i <0u g3i đ0u 8iêng.2i tiêu <eng ng y c ng quGn thu3c nhDn hiệu XFHGn h-n n5&.2i.n #i<Go quảng cáo $0n $.n quảng cáo ’ng.i s% 1n t.n quảng cáo đP/ cP nhi+u phim quảng cáo ’ho nh t8áng“ c7& các th.i gi&n Nh^ đ9 cAu nguy cho 1 cô gái n<o )&8& €&$$&cG đPngp .-ng hiệu $Cn.n cLng cP th9 nh. EP ng.nh đP cLng tác đ3ng Nhông nhl tCi n&m giCi t8ong gi& đình.-ng hiệu $CnY Eoc&FEo$&/ ‰mo/ )igG8 \GG8/ Ion<Šso d.ng th%c 8&/ IEI mu>n ám chh 8[ng Nhi 6. thế n o Nhi IEI 8& h ng $o. "i+u đáng nPi $ t8ong ceng th2i gi&n phát nh5ng đo.! (#nh về 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ • Mề 2h@ơn$ !*1n !"u-ền !h0n$ 1| . @P 1n t.

m #i tác đ3ng 83ng/ c.n thị t8.p chR gi& đình th.2ng đ.-ng tiện n y Nhả h5u h-n.2ng $iên tục/ đ.t đ3ng I} đP c ng ng y c ng nâng c&o #ị thế c7& XFmGn. Quảng cáo c7& XFmGn đ. Hệ quả $ t8ên các <imn đ n/ chiến <ịch tiếp thị cho XFmGn đ. )háng 11t!††|/ XFHGn tiếp tục th&m <% cu3c thi ’ )ap $ m giám đ>c H&8NGting $0n thA h&i“.p chR #+ th2i t8&ng # gi& đình ch7 yếu tap t8ung O th nh ph> $Cn/ <o mAc đ3 tiếp Tfc #Ci ph. • Mề !ần su?!> c@An$ (B !%c (Bn$ E.2ng <.p chR th2i t8&ng.i các t8.Qc nPi đến nh.m #i phân 6> đị& $? 8ông NhUp c7& các ph.6ản.Qc h0u hết các hDng h ng tiêu <eng Nhác $1y $ m ch7 đ.Qc nhi+u ng. <ụng Nhá ph^ 6iến $ s. \ên c.2ng/ XFmGn ch'n tiêu thAc giCi tRnh nn&mp $ m tiêu thAc chRnh đ9 phân đo.Qc TGn Nb #Ci nh5ng g&mGsho•/ h&y nh5ng 63 phim/ đP $ nh5ng ch. H3t hình thAc quảng cáo Nhác n5& m đ.n{ các tiêu thAc #+ tu^i ntV 1:F:†p/ mAc thu nhap t8ung 6ình/ cP cá tRnh m.o.-ng thAc quảng cáo 6[ng t8uy+n hình $ ph.-ng *)*1/ *)*!/ *)*( # m3t s> t8uy+n hình đị& ph.p chR gi& đình/ t.nY Quảng cáo t8uy+n hình th.-ng t8ình th.-ng cP sAc tiêu thụ $Cn nh.Qc s.2ng đ3 th1p h-n. \ên c. cho các ch.Qc đKng tải t8ên t8uy+n hình t8ung .Qng t8ong H&8NGtingo @h5ng ho.-ng t8ình. IEI cP •G6sitG 8iêng giCi thiệu #+ công ty/ các sản ph]m c7& công ty nđsc 6iệt #+ XFmGnp.m #i/ t0n su1t $Cn/ song Nhông phải 61t cA ng. Quảng cáo t8ên intG8nGt cP ph.-ng tiện quảng cáo/ 6Oi $b intG8nGt $ to n c0u. Quảng cáo t8ên 6áo h&y t. ]. 8%nh $*% h*1u qu qu n$ c%& 1• . H)*/ H@/ )HIo Quảng cáo t8ên 6áo # t.2i tiêu <eng n o cLng cP th9 tiếp can.Qc <imn 8& m3t cách 80m 83 O Nhu #%c phR& @&m # $ m cho 6áo giCi # o cu3c # 81t qu&n tâm.nh mb $ tiêu thAc 6^ sung.Qc t^ chAc t.do <0u g3i đ0u $ nhDn hiệu h ng tiêu <eng ph^ 6iến/ 6Oi #ay/ XFmGn đD ch'n ph.nh chi phR cho quảng cáo thGo cách t8uy+n th>ng/ XFmGn cgn đ0u t.-ng thAc c. • Mề 2h=) v* qu n$ c%& W2h/n ET (#: lý4 Shi phân đo.2i thGo <–i/ nên ph.-n T& 8& tan ngo i \Uc. Eu3c thi $0n n y Nhông chh đ. m3t hiện t.2ng đ3 thRch hQp. *dY * o tháng |t!††|/ XFHGn t^ chAc cu3c thi ’*iết tiếp Nịch 6ản“ cho 63 phim < i tap c7& mình. Eu3c thi n y đD đ. "ây cLng $ Nênh quảng cáo đ. *iệc quảng 6á t8ên •G6sitG Nhzng định 8– nh1t ph.2ng cP t0n su1t # c.i h'c phR& @&m/ m cgn #. <ụng intG8nGt.2ng đ3 tác đ3ng # t0n su1t tác đ3ng c7& các ch.nh đP/ XFmGn cgn quảng cáo t8ên các t.-ng t8ình quảng cáo XF mGn phụ thu3c tVng gi&i đo.

U.Qc.-ng chrng chAZZZ H&y ’đ n ông đRch th%c“ F˜ cP mGn n o Nhông mu>n t8O th nh đ n ông đRch th%c đâuZZZ • )huyết phụcY XAc hft # thông điệp sáng t. @g.2i tiêu <eng đánh giá $ quảng cáo đ. • Quảng cáo cP $ m cho ng. @h5ng thông điệp thông minh đánh t8fng # o tâm $? Nhách h ngY ’@ếu th. XGm đến $0n ! #qn ch.& m3t sản 8& thị t8. • )hông điệpY H3t chiến $.o $ên sAc thuyết phục cho nhDn hiệu XFmGn.2ng # nh5ng gì XFmGn đD đ.V.2i tiêu <eng đánh giá 81t c&o. VHWV DXCG .K Giệu uả t!uy0n thông Quảng cáo c7& XFmGn đ.Qc nhC $âu thA ! s&u quảng cáo com•o8t.2i đ n ông 6ản $Mnh đRch th%c.U.-ng chrng hDy đ9 &nh 1y <eng <0u g3i đ0u 8iêng“ F˜ #Q n o m Nhông th. @hDn hiệu <0u g3i Xunsi$N E$G&8 }om&no dou6$G }ich I&$mo$i#G •nch&ntGu8 }GWoicG I&ntGnG XFHGn do#G "0u t.2i tiêu <engY Quảng cáo c7& XFmGn đ. d.8 Giệu uả ti3u thụ *Ci mAc chi cho quảng cáo :†† t8iệu đrng đ9 đ.2i tiêu <eng mu>n TGm tiếp NhôngZ Shông c0n phải tap t8ung quá nhi+u # o giCi thiệu nh5ng th nh ph0n/ tác <ụng c7& <0u g3i/ nh.Qc/ XFmGn th%c s% đD cP chiến $.2i TGm m3t hình ảnh m3t ng. )hông điệp chRnh $ th nh công $Cn nh1t m XFmGn $ m đ. :/(! t8iệu _Xd :/|1 t8iệu _Xd †/|! t8iệu _Xd †/=( t8iệu _Xd †/†| t8iệu _Xd †/†! t8iệu _Xd :/| t8iệu _Xd (/| t8iệu _Xd †/=… t8iệu _Xd 1/:= t8iệu _Xd )^ng s> thị ph0n 1:Œ 1•/|Œ !/=Œ !/•Œ !/:Œ (/1Œ 1(/=Œ 1†/•Œ |Œ J/!Œ thị thị thị thị thị thị thị thị thị thị ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n ph0n 1… . • HAc thu hft s% chf ? c7& ng.& hinh <ung hết các h nh đ3ng đP F˜ Nhá $ôi cu>n.t đ.Qc ph0n $Cn ng.o đD t.ng quảng cáo c7& XFmGn cho ng.2i TGm chKm chf thGo <–i nh5ng <imn 6iến tiếp thGo t8ong chu`i nh5ng h nh đ3ng c7& &nh ch ng t8ong #i<Go.Qc tiếp thị phá cách.Qc ng.Qc quảng cáo 81t th nh công.Ci đây $ 6ảng ngân sách quảng cáo # thị ph0n <0u g3i c7& các hDng <0u g3i $Cn nnKm !††Jp đ.& 8& đ9 so sánh # minh chAng cho Nết $uan t8ên.Y 4GZ PG[V \]4 D^ 4G_`VH G=ab *[b H]= 4c= .

4i•G6ouy 1/•= t8iệu _Xd J/!Œ thị ph0n Vgu?nA 4VD =nPosysd ViMTsMnN nem 899U. Biáo t8ình quản t8ị m&8NGting ” Ihi$ips Sot$G8 @X\ 4&o đ3ng ” TD h3i X$i<G 6 i giảng môn quản t8ị m&8NGting €G6sitGY httpA$$fff. T6* l*1u !h:) ^h & 1.com €G6sitGY httpA$$fff. !. uant!it!uctuyMn. :. (.>ansacthuonghiMu.com !† .

€G6sitGY httpA$$fff.=.icp-n.com !1 .