You are on page 1of 370

Science Module

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2-6, Blok E 13 Kom leks Kerajaan Par!el E Pusat Pentad"iran Persekutuan 626#$ P%&'A(A)A

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan modul ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara sama ada elektronik, fotostat, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran ala!sia "ras # $ %, Blok & '(, Kompleks Kerajaan Parcel &, Pusat Pentadbiran Persekutuan, %#%)* P+T,"-"." Hakcipta Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran ala!sia /etakan Pertama #))0

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-1-

Science Module

*+'E,+'-

A-./0+' 1atin "sariah Binti eor 2haharudin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-2-

Science Module

1irector 3f Teacher &ducation 1i4ision inistr! 3f &ducation, ala!sia 12A/'MA3 Tn.Hj. okhtar Bin at 1ris 1istrict &ducation 3fficer Perak Tengah, Perak 1++'-/3A&+' &n.,omai 5oor Bin ,abbu Teacher &ducation 1i4ision inistr! 3f &ducation, ala!sia M+-%4E PA3E44/0&05 '. Tn.Hj."hmad 1amanhuri Bin 5ordin 1eput! 1istrict &ducation 3fficer 6"cademic7 Perak Tengah, Perak Tn.2!ed "zelan Bin 2!ed "bu Hassan "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 athematics and 2cience7 Perak Tengah, Perak &n. ohd ,amdzan Bin ukhtar "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 8anguages7 Perak Tengah, Perak &n.9audi Bin 8ebai at "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 :ocational and Technolog!7 Perak Tengah, Perak /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara Kluang, -ohor

#.

(.

*.

;.

*A1/4/&A&+'5 /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara Kluang, -ohor

M+-%4E ,'/&&E'05
Modul Sinar Daerah Perak Tengah -3-

Science Module

'. &n. Hashim Bin Talib 2K.Bota Kiri, Bota Perak Tengah, Perak

Guru /emerlang 2ains -urulatih +tama 2ains KB2, B 2BT 5egeri Perak Ketua Pentaksir KaCasan P&K" 2ains 1aerah Ketua Guru 2umber 2ains 1aerah Perak Tengah Ketua -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Ketua Panitia 2ains 1aerah Perak Tengah Ketua Penggubal 2oalan 2ains GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Ketua Pasukan -uruaudit 1alam >23 Perak Tengah

#. &n. ohamad 2huhaimi Bin "lias 2K.2eri Ka!a, Bota Perak Tengah, Perak (. &n. "zli Bin ohd 5asir 2K.Teluk Bakong, 8ambor Kanan Perak Tengah, Perak *. &n.5urs!ahri =aizal Bin "hmad 2K.=elcra 5asaruddin, Bota Perak Tengah, Perak ;. Pn.9arina Binti "boo Bakkar 2K.Kota 2etia,2eberang Perak Perak Tengah, Perak %. Pn.>smarohanaliza Binti >smail 2K.1ato?2agor, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak @. Pn.,osniah Binti 9ainol "bidin 2K./kt.8ada #, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak A. Pn.5ur =arehan bt "hmad =uad 2K.Balun Bidai, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak okhtar

-urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah

E-/&+'05 '. /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara
Modul Sinar Daerah Perak Tengah -4-

Science Module

Kluang, -ohor #. /ik 2iti "smah Binti >smail 2 K ersing ersing, -ohor (. Hj. 5oordin Bin Buang 2 K Benut Benut, Pontian, -ohor *. Pn. Thong Kum 8in 2 K "!er TaCar "!er TaCar, Perak ;. Pn .au 2ook =un 2K6P7 ethodist >poh, Perak

&AB4E +* 1+3&E3& (A-%A4 /0/ KA3-%3GA3
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-5-

Science Module

/&EM 6 PE'KA'A >ntroduction B Pengenalan 2inar odule Time Table B -adual Pelaksanaan odul 2inar 2uggested Time "llocation B Peruntukan asa .ang 1icadangkan
0E1&/+3 A

&Dplanation B Penerangan ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating 8i4ing Things .ear * Euestions 2oalan en!iasat "lam Kehidupan Tahun * ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating =orce and &nerg! Euestion 2oalan en!iasat 1a!a dan Tenaga ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating aterials Euestions 2oalan en!iasat "lam Bahan ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating The &arth and The +ni4erse Euestions 2oalan en!iasat Bumi dan "lam 2emesta ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating Technolog! Euestions 2oalan en!iasat 1unia Teknologi "chie4ement Graph "ssessment >nstrument
0E1&/+3 B

inda inda

PAGE0 6 M%KA 0%'A&& @ $ ') '' '#$ '( 1 #)0 $ #'% '; $ '% '@ $ #' ## $ #;

inda #% $ #0 inda () $ (* inda (; $ (A '@# $ '@* '@; $ '@0 2#7 #)0 $ #'% #'@ $ #@% #@@ #@A$ #0) #0'

&Dplanation B Penerangan aster Ke! &nrichment 6 K&7 B Pengka!aan Kata Kunci 2et ' $ 2et ') K& >nstrument K& "nsCer ,eferences

Pengenalan
Pendahuluan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-6-

Science Module

Modul ini di"ina "ertujuan mem"antu murid galus meningkatkan en!a aian untuk 4%4%0 dalam %P0'8 /a di"ina "erdasarkan kaedah ansur maju dan "er andu untuk mem"im"ing !alon ke arah men!a ai markah lulus sekurang-kurang $# 6 1## atau Gred 18 Pun!a atau masalah ke"anyakan murid galus ini ialah 5 18 28 38 $8 &idak memahami kehendak soalan 0ains "erdasarkan 2uraian 0ukatan Pelajaran 6 Buku &eks &idak mengungguli tajuk-tajuk dalam 0ains &idak da at mem"e9akan ja:a an engganggu atau distraktor dalam Bahagian A &idak da at mem"ina ja:a an lengka mengikut ;ormat ada Bahagian B

Modul ini dihara da at mengatasi masalah yang telah dikenal asti dan akhirnya dihara kan da at meningkatkan kuantiti dan eratus lulus %P0' -aerah Perak &engah

3ama Program
Modul 0/3A' 0ains -aerah Perak &engah

&entati; Pelaksanaan
Mei hingga +gos

1iri Modul
18 28 38 $8 Mem unyai rajah, gra;ik dan "ahan ransangan "er:arna Bersi;at d:i "ahasa dan mesra engguna Ada tasi dari Modul 0elia Bantu Bahan latihan engukuhan se!ara ansur maju

Bentuk Modul
Kandungan Bahagian A5 18 Peta Minda < Merangkumi ringkasan tajuk atau huraian tajuk "erdasarkan huraian sukatan elajaran 6 "uku teks 28 Kuasa Minda < Mengandungi kaedah 6 akti=iti yang "oleh mem"antu murid mengingati ;akta dan mengukuhkan emahaman 38 0et 0oalan mengikut "a" tahun $ hingga 6 yang mem unyai ja:a an 1,2 dan 3 distraktor Kandungan Bahagian B5 18 1# soalan >dalam d:i"ahasa? "er andu ;ormat merangkumi soalan Pem"olehu"ah, &ujuan , 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan dan 'amalan 28 $# soalan >dalam d:i"ahasa? untuk latihan engukuhan

KAE-A2 PE4AK0A3AA3
BA2AG/A3 A

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-7-

Science Module 18 G%'%  Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6  Beri enerangan dan ulangkaji tajuk "erdasarkan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk ME3G%K%2KA3 PE3GE&A2%A3 -A3 PEMA2AMA3  4angkah mem"uat latihan a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an < kaitkan dengan eta minda !8 /sikan en!a aian murid dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 Beri enerangan tentang ja:a an-ja:a an yang menjadi engganggu 6 distraktor dan jelaskan ja:a an "etul "erdasarkan ke.ahaman yang telah di"erikan se"elum ini8 28 M%'/ Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan  4angkah mem"uat latihan a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an dengan guru !8 Gunakan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk rujukan !8 /sikan en!a aian di erolehi dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 -ihara murid da at mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan8 -i akhir "ahagian ini dihara kan murid da at 5 18 28 38 Memahami tajuk-tajuk enting setia "a" mengikut tahun Mengingati .akta dan isi engetahuan sains se!ara menyeluruh Mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor agar da at mengeluarkan satu ja:a an yang aling &EPA& "erdasarkan emahaman sains yang di elajari KAE-A2 PE4AK0A3AA3 BA2AG/A3 B Modul Sinar Daerah Perak Tengah -8- .

Pola dan 'amalan8 28 M%'/ Mengingati format ayat dan teknik menjawab soalan &ujuan.aria"le?8 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta . 5 'es onding . Pola dan 'amalan 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta .ormat teknik menja:a" "8 Murid dikehendaki menggunakan . 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan. Pem"olehu"ah-Pem"olehu"ah. Pem"olehu"ahPem"olehu"ah.ahamkan kaedah untuk mengenal asti em"olehu"ah dan ke erluannya dalam menja:a" soalan -i akhir "ahagian ini dihara kan murid da at 5 18 Memahami dan menggunakan .Science Module 18 G%'%  Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6  Beri enerangan !ara dan langkah untuk menja:a" soalan Bahagian B iaitu mengenal asti terle"ih dahulu em"olehu"ah dimani ulasi >M. 5 Mani ulated . 2i otesis62u"ungan6 Kesim ulan.ormat sedemikian dalam latihan 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan .ormat untuk menja:a" soalan Bahagian B dengan "erkesan 28 Mem erolehi ja:a an "etul "agi soalan-soalan jenis em"olehu"ah untuk menam ung keseluruhan markah Bahagian A 01/E31E M+-%4E &/ME &AB4E Modul Sinar Daerah Perak Tengah -9- .ormat teknik menja:a" "8 Bim"ing murid untuk menggunakan .aria"le? dan em"olehu"ah "ergerak"alas >'.ormat sedemikian dalam latihan "erikutnya iaitu 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan kukuhkan teknik menja:a" murid khusus "agi jenis soalan &ujuan.

Science Module 0E1&/+3 A M+3&2 1 2 3 $ @ 6 A 7 .EEK 3 .&/ME A44+1A&/+3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .EEK 1 .EEK 3 .EEK 1 .EEK $ 0E1&/+3 B M+3&2 1 2 3 $ .EEK 2 .EEK $ 0%GGE0&E.10 - .EEK 2 .

Euestions 7 Discussing Answers 2et # 6 .'( Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Euestions 7 Discussing Answers Minutes 6 2ours % Hours .&/ME A44+1A&/+3 0E1&/+3 B5 Master Key Module Module !ontents 1 EB lanations o. 6 .eek 1-3 2 () inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour * . Euestions 7 Discussing Answers 2et . Euestions 7 Discussing Answers 2et ( 6 . Euestions 7 Discussing Answers 2et * 6 .11 - .Science Module 0E1&/+3 A5 0et&ar Module Module !ontents 1 0e!tion A 1-@ Minutes 6 2ours . all themes 2et ' 6 .eek 2 0e!tion B % $ #( 0%GGE0&E. Master Key Enri!hment 2uggested "nsCering Techni<ues @# -rilling Cuestions o.

Science Module 1. en!a aian Modul Sinar Daerah Perak Tengah .8 4engka kan gra.ahaman yang telah di"erikan se"elum ini8 &ugasan Murid  Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan  4angkah mem"uat latihan a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an dengan guru !8 Gunakan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk rujukan !8 /sikan en!a aian di erolehi dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 -ihara murid da at mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan8 . Distractor Penganggu Bahagian ini mengandungi 5 18 28 38 $8 0et Peta Minda dan Akti=iti Kuasa Minda "agi setia "a" mengikut tahun 2# 0oalan -istraktor 1 0etia "a" dan tahun 2# 0oalan -istraktor 2 0etia "a" dan tahun 2# 0oalan -istraktor 3 0etia "a" dan tahun &ugasan Guru  Beri enerangan dan ulangkaji tajuk "erdasarkan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk ME3G%K%2KA3 PE3GE&A2%A3 -A3 PEMA2AMA3  4angkah mem"uat latihan5 a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an < kaitkan dengan eta minda !8 /sikan en!a aian murid dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 Beri enerangan tentang ja:a an-ja:a an yang menjadi engganggu 6 distraktor dan jelaskan ja:a an "etul "erdasarkan ke. Mind Map and Mind Power Peta Minda dan Kuasa Minda 2.12 - . en!a aian setia distraktor dengan me:arnakan "ilangan soalan yang "etul dalam gra.

Science Module ME !"#$#% #&#M 'E("D)P# !ear * Modul Sinar Daerah Perak Tengah .13 - .

14 - .eDtreme Ceather B cuaca melampau -sun G rain B matahari dan hujan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .danger B bahaya .Science Module 181 %nderstanding that humans ha=e "asi! needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan asas Gi4e energ! B Beri tenaga GroC B Membesar 2ta! health! B Sihat =ood B Makanan "ir B Udara To breathe B Bernafas Basic 5eeds of Human Keperluan Asas Manusia Fater B Air 1rinks B Minuman GroC B Membesar 2ta! health! B Sihat 2helter B Tempat perlindungan To protect from Untuk melindungi daripada .

beehi4e B sarang lebah 2helter B Tempat erlindungan Fater B Air 1rinks B Minuman GroC B Bertumbuh ! Membesar 2ta! health! B Sihat To protect from Untuk melindungi daripada .ca4e B gua .danger B bahaya .15 - .sun G rain B matahari dan hujan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 182 %nderstanding that animals ha=e "asi! needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan asas Gi4e energ! B Beri tenaga GroC B Bertumbuh ! Membesar 2ta! health! B Sihat =ood B Makanan "ir B Udara To breathe B Bernafas Basic 5eeds of "nimals Keperluan Asas Haiwan T!pes B "enis H .holes B lubang .nest B sarang .eDtreme Ceather B cuaca melampau .

16 - .Science Module 183 %nderstanding that lants ha=e "asi! needs Memahami bahawa tumbuhan mempunyai keperluan asas Plants Ha4e Basic 5eeds Tumbuhan Mempunyai Keperluan Asas "ir B Udara Fater B Air 2unlight B #ahaya matahari Fith Cater B Ada air H .groC health! B tumbuh dengan sihat .die B mati Modul Sinar Daerah Perak Tengah .turn !elloC B menjadi kuning .not Cilted B tidak layu Fithout Cater B Tanpa airH .groC Cell B tumbuh dengan baik .Cilted B layu .

1efecate Bernyahtinja =aeces /ajis Modul Sinar Daerah Perak Tengah .ate of breath Kadar pernafasan 5umber of chest mo4ement in a period of time Bilangan pergerakan dada dalam sesuatu masa 3rgans &rgan Purpose B Tujuan H .espond To 2timuli Bergerak balas Terhadap %ansangan 3rgans &rgan &!es $ 2ight Mata ( Melihat 5ose $ 2mell Hidung ( Menghidu Tongue $ Taste *idah ( Merasa &ars $ 2ound Telinga ( Mendengar bunyi 2kin $ Touch Kulit ( Sentuhan 8ife Processes of Humans r$ses Hidup Dilalui Manusia . 8ungs 6 /arbon dioDide I Cater 4apour 7 aru(paru .a4oid getting hurt elak dapat luka .Science Module 281 Analysing li.a4oid getting injured elak dapat cedera .17 - .garam mineral . peluh . 2kin 6 2Ceat I mineral salt 7 Kulit .garam mineral .to sur4i4e untuk terus hidup .eproduce Membiak &Dcrete Berkumuh " process to produce their !oung or offspring r$ses untuk menghasilkan anak Kidne! 6 urine I mineral salt 7 +injal . air kencing . Karb$n di$ksida .garam mineral . air kencing . Kidne! 6 urine I mineral salt 7 +injal .wap air .a4oid danger elak bahaya .e ro!esses in humans Analisa proses hidup manusia 5oseB outh Hidung)Mulut Find-pipe Trakea 8ungs aru(paru >nhale $ take in air Tarik nafas ' ambil udara &Dhale $ gi4e out air Hembus nafas( keluarkan udara Breathing ernafasan .

8ose abilit! to Calk in straight line Hilang keupayaan berjalan dengan lurus .e ro!esses Menyedari bahawa sesetengah perlakuan mengganggu proses hidup Beha4iour That /an 1isturb 8ife Processes erlakuan yang b$leh mengganggu pr$ses hidup 2moking B Mer$k$k &ffects B Kesan .Science Module 282 Being a:are that !ertain "eha=iour !an distur" li./an cause accidents Menyebabkan kemalangan Modul Sinar Daerah Perak Tengah ./oughing Batuk 1rinking "lcohol B Minum Alk$h$l Taking 1rug B Mengambil Dadah HoC to a4oid B Bagaimana untuk hindari 3ccupied time Cith beneficial acti4ities Memenuhi masa dengan akti0iti berfaedah Participate in a campaign Ambil bahagian dalam kempen "d4ise from their peers /asihat daripada rakan sebaya &ffects B Kesan .1ela! respond to stimuli *ambatkan ransangan terhadap ransangan .8ung cancer Kanser paru(paru .18 - .

e ro!esses in animals Analisa proses hidup haiwan "nimals 8ife ProcessesB r$ses Hidup Haiwan &Dcrete B erkumuhan Breathing B Bernafas .praCn udang oist skinBKulit lembap .monke! m$nyet .19 - .bird burung .earthCorm cacing tanah Trachea 2tructreBSistem Trakea .Chale paus GillsB1nsang 8ungsbook .Science Module 283 Analysing the li.fish .insects serangga Modul Sinar Daerah Perak Tengah .crab ikan ketam .eproduce B Membiak 1efecate B Bernyahtinja 3rgans B &rgan To get rid of Caste product from their bodies Untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan 8a! &ggs B Bertelur butterfl! rama(rama Gi4e Birth B *ahirkan anak cat kucing tiger harimau bird burung bat kelawar Chale paus 8ungsB Paru-paru .frog katak .

spores. onion. tapioca Keratan batang( bunga raya2mawar2ubi kayu 8ea4es $ br!oph!llum. durian Biji benih(keembung2 jagung2durian 2pores $ fern. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap sentuhan to ensure the sur4i4al of the species. berbagai cara tumbuhan membiak melalui43bji benih2 sp$ra2 anak p$k$k2keratan batang2 daun2 batang bawah tanah plants respond to stimuli.Science Module 28$ %nderstanding the li.20 - . corn. stem cutting. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap gra0iti roots akar plants reproduce. lea4es. pineapple Anak p$k$k(pisang2nenas 2tem cutting $ hibiscus. suckers. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap cahaya matahari shoot pucuk ermul aaan eksperi men the part of plant that responds to touch. mushroom Sp$ra(paku(pakis2cendawan 2uckers $ banana. ginger Batang( Ch! plants need to reproduce kentang2bawang2halia 8ife processes plants undergo r$ses hidup tumbuhan the part of plant that responds to sunlight. underground stem. tumbuhan membiak 2eeds $ balsam. rose. water2 sunlight2 t$uch2 gra0ity3 tumbuhan bergerak balas terhadap ransangan air2cahaya matahari2sentuhan2gra0iti the part of plant that responds to Cater bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap ransangan r$$ts akar the part of plant that responds to gra4it!.e ro!esses in lants Memahami proses hidup tumbuhan 4arious Ca!s plants reproduce throughJseeds. mengapa tumbuhan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesisnya Akhir ekspe rimen Modul Sinar Daerah Perak Tengah . begonia Daun(setawar2beg$nia 2tem $ potato.

Hard shell 6 tortoise. cat 7 Kuku tajam . 2pra! black ink 6 s<uid 7 Mengeluarkan dakwat hitam . tenggiling2buaya . /amouflage 6 cameleon 7 Menyamar . kala jengking2 ular . snails 7 #engkerang keras . Thick and hard skin 6 rhinoceros 7 Kulit tebal dan keras . Modul Sinar Daerah Perak Tengah . kumbang . seladang 7 Tanduk . kura(kura2 siput . Poisonous sting or fang 6 centipede. 2pines 6 porcupine 7 Berduri . s$t$ng .i! !hara!teristi!s and "eha=iour to rote!t themsel=es . crocodiles 7 Sisik keras . 7 Berpura(pura mati .Science Module 381 %nderstanding that animals ha=e s e!i. Pretend to be dead 6 beetle.rom danger Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri dan perlakuan khas untuk melindungi diri mereka daripada bahaya 2pecific characteristics and beha4iour Sifat(sifat dan tingkah laku khas 2pecial characteristics #iri(ciri khas 2pecial beha4iour Tingkah(laku khas 2harp claCs 6 tiger. kerbau2 seladang . badak sumbu . harimau2 kucing . landak . Horns 6 buffalo. Hard scales 6 pangolin.21 - . snake 7 Sengat atau taring berbisa . sumpah(sumpah .

seals.Science Module 3826383 %nderstanding that animals ha=e s e!i. hippopotamuses and buffaloes7 Berkubang .Anjing laut2 singa laut. /old Ceather /uaca sejuk Thick =ur 6Polar bears7 Berbulu tebal .22 - .Beruang kutub.+ajah2 badak sumbu2 kerbau. hippopotamuses and buffaloes7 Berkubang . Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 2mall &ars 62eals and Falruses7 Telinga kecil . Hibernate 6Polar bears7 Berhibenasi .rom eBtreme :eather Memahami bahawa haiwan mempunyai sifat-sifat dan tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada cuaca melampau 2pecific characteristics and beha4ior Sifat(sifat dan tingkah laku khas Hot Ceather #uaca panas Frinkled 2kin 6&lephant .+ajah2 badak sumbu2 kerbau.+ajah3 badak sumbu2 kerbau.Beruang kutub. enguin2 anjng laut2 ikan paus. Humps 6&lephant. =at 8a!ers +nder The 2kins 6Penguins.hippopotamuses and buffaloes7 Kulit berkedut . and Chales7 *apisan lemak di bawah kulit .i! !hara!teristi!s and "eha=iour to rote!t themsel=es . FalloCing 6&lephant.

Science Module %nderstanding that lants ha=e s e!i.rom enemies Memahami "aha:a tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada musuh &he s e!i.at khas Produces lateD Keluarkan getah Ha4e thorns Berduri Poisonous Beracun Ha4e fine hairs Berbulu halus /lose leaflets Chen touch 1aun tertutup bila disentuh Modul Sinar Daerah Perak Tengah .i! !hara!teristi!s to rote!t themsel=es .i! !hara!teristi!s 0i.at-si.23 - .

bamboo tree. p$k$k buluh p$k$k kelapa2 8ong roots to absorb Cater "kar panjang untuk serap air 2ucculent stem can store Cater Batang menyimpan air Thorn can can pre4ent the eDcessi4e loss of Cater Duri yang mencegah kehilangan banyak air Ha4e stems that bend easil! Batang yang mudah bengk$k b. . rom dry region and strong :ind Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada kawasan kering dan angin kuat 2pecific characteristics of plants to protect themsel4es Sifat(sifat khas tumbuhan untuk melindungi diri dr! region kawasan kering strong Cind angin kuat &g H cactus kaktus &gH /oconut tree.24 - . Ha4e buttress roots Akar banir c.i! !hara!teristi!s to rote!t themsel=es .shaped lea4es Daun berbentuk jarum Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Ha4e separated lea4es Daun berbilah(bilah d.Science Module %nderstanding that lants ha=e s e!i. 5eedle.

she was thirst ! #he saw a cup of water on the ta"le! Cik Ti drank the water! Tap' Tap' Tap' (ithout her knowing. mana udara ni!+ /erit Cik Ti%!! #uaran a semakin perlahan!!!!!! akhirn a Cik Ti mati tanpa udara!!!!! Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ke. cheese%! )mmm%! *elicious!+ After she had her food. when Cik Ti crawled out from its shelter to search for food.ohn a! Tap' Tap' Tap' Tanpa disedarin a Mamat telah "ersedia untuk menangkap Cik Ti! Cik Ti terperangkap! Mamat memasukkan Cik Ti ke dalam se"uah "eg plastic dan mengikat "eg itu dengan kuatn a! $ Tolong' Tolong' ku tak boleh bernafas…. $wow.u%!! emmm% sedapn a!+ #elepas makan Cik Ti terasa dahaga! *ia ternampak secawan air di atas me.” rungut Cik Ti ! Cik Ti terus ke dapur rumah itu! $Arghh%!! laparn a!+ Ti"a-ti"a Cik Ti men.astl Cik Ti dead without air%!! #uatu petang ketika Cik Ti merangkak di luar rumahn a untuk mencari makanan.erit. Mamat was read to trap her into a plastic "ag! He tighten the "ag tightl ! Help' Help' I can’t breath…… where is the air.an turun dengan le"atn a! Cik Ti "ergerak pantas kem"ali semula ke kediamannya..” #aid Cik Ti frustrated! Cil Ti moved into the kitchen in that wood house! $ Arghh%% & am hungr '! Cik Ti screamed! $(ow. a hole near a woody house! Cik Ti was tired! #he also felt hungr ! #he tried to find some food "ut there was no food left in the hole! $ Oh no% I will die without food. Cik Ti penat! *ia mula rasa lapar! Cik Ti cu"a mencari makanan tetapi dia tidak menemuin a di lu"ang itu! $ Matilah aku kalau tak ada makanan. ti"a-ti"a hu. the da started to rain heavil ! Cik Ti immediatel crawled "ack to the shelter.Science Module The Basic Needs of Human and Animals Keperluan Asas Manusia dan Haiwan One evening.a terse"ut! Cik Ti minum air terse"ut dengan gelo. sebuah lubang di tepi sebuah rumah kayu.25 - .+ #houted Cik Ti %!! Her voice slow down time " time! .

Oh . ow I can get enough air. %nit &'(esson ) *asic needs of +lants . it is my pleasure. #mmm$ I feel fresh. ow I get enough light. Oh . it is my pleasure. #mmm. Terima kasih kerana memberikan saya air yang cukup. Terima kasih.. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. I can use it to make my food. Harap awak akan hidup subur kelak. Harap awak akan hidup subur kelak. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. Hope you grow healthy soon. Terima kasih kerana meletakkan saya di bawah cahaya matahari.. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan. Hope you can grow healthy soon . itu sudah tanggungjawab saya. Hope you can grow healthy soon . Hope you can grow healthy soon . Oh. I can use it to make my food.Science Module What Plants Need to Stay Healthy? Thank you for giving me enough water. Oh . Harap awak akan hidup subur kelak. itu sudah tanggungjawab saya. I can use it to make my food.saya rasa segar. !ini saya telah mendapat udara yang mencukupi. ow I can get enough mineral. I can use it to make my food. Oh. !ini saya telah mendapat cahaya yang mencukupi. Harap awak akan hidup subur kelak.. Thank you for giving me enough fertili"er. it is my pleasure. Thank you. !ini saya telah mendapat baja yang mencukupi. itu sudah tanggungjawab saya. Oh . itu sudah tanggungjawab saya. Terima kasih kerana memberikan saya cukup baja. Thank you for placing me to the direct sunlight. I can breath smoothly. it is my pleasure. Oh. Saya akan gunakannya untk membuat makanan.26 - . Modul Sinar Daerah Perak Tengah Oh.

water vapour Air Kencing + wap air -aste +roducts Bahan Buangan /. Organs . (ungs' Paru-Paru 0arbon .27 - . 3ineral salt Peluh + wap air + garam mineral %nit /'(esson 4 5nimals e1crete Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module !"C#!TI$% &#$C!'' &#$'!' &!#()M)* % o.io1ide .iagram Gambarajah Organ !idney ' Buah Pinggang !idney %reter %rine . water 2apour Karbon dioksida + wap air ). -ater 2apour . Bil &. Skin'Kulit Sweat .

oots. 3h green 2hoot Chat make !ou brightK > can go up to search for sunlight. The shoot respond to sunlight 0ucuk "ergerak"alas terhadap caha a matahari!! The roots respond to water. 3h =resh . 3h =resh . 3h green shoot.oots.oots Chat are !ou see K > Cant to go doCn to meet m! gra4it!.Science Module Plants 'es ond &o 0timuli &um"uhan "ergerak"alas terhada ransangan >Pussy 1at 0ong? 3h =resh .oots Ch! are !ou hereK >?m going doCn to the soil to absorb Cater. Akar bergerakbala !erhada" air# %nit /'(esson &6 +lants 7espond To Stimuli Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 3h =resh .28 - .

Science Module The Breathing #tructure of Animals 8ill Insang Trachea Structure Struktur rakea Trachea Structure Struktur rakea (ung +aru.paru ose !idung -indpipe Salur rakea (ung Paru-paru 3oist Skin Kulit "embab 5ir +assage Peredaran #dara ose -ind +ipe (ungs !idung rakea Paru-paru (ung Paru-paru %nit /'(esson 9 and : Human and 5nimals e1cretion Modul Sinar Daerah Perak Tengah .29 - .

ayers $f .anger Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module nimal +efense .rom e-treme weather .urs 0 0olar *ump 0 Camels 'mall !ars / Cold 3egion Animals !angaroo 7at +enguin 0amel How I Survived < %nit )'(esoon / (iving in #1treme .hinoceroses &hi!k *at /n &ails < Kangaroo .ong !ars / *esert 1o2 #est / *esert Animals Thick .at / 0enguins Thick .ats .allo:ing /n Mud .30 - .

===================. Sometimes he hides from other animals by ======.31 - . I also have to have four basic things in order to live. The pond that I live in is full of==================== and =======================. Some days it is hard to stay using my wa1 and poisonous skin. ================. I like living in the pond. It?s easy for me to catch and 5nother animal that lives in the pond with me is the ===============. eat. alive> I protect myself from other animals by ========================.Science Module 5n 5nimal -hich (ive in a +ond 3y Story I am a ===================== who lives in the pond. *ut sometimes he is seen by the =================== and is eaten> He has to be very @uick to stay alive. %nit )'(esson ) survival Modul Sinar Daerah Perak Tengah . He likes to eat gliding @uietly =================. I also catching my preys with my long tongue. stay alive by ==================================. and ====================. They are ============= ============.

Saya ada duri yang tajam3"angan dekati saya3 & am sensitive! & will fold m leaflets! 0lease don4t touch me #a a sensitive!#a a akan menguncupkan daun-daun sa a apa"ila disentuh! & have late2! & will stick on ou! #a a ada getah! #a a akan melekat pada awak! M fine hairs will cause itchiness! *on4t come near me! & will make ou itch ! Bulu halus pada sa a "oleh men e"a"kan kegatalan! /angan dekati sa a! #a a akan menggatalkan awak! Modul Sinar Daerah Perak Tengah %nit )'(esson 9 atural .efense Of +lants .32 - . 1on?t come near me.Science Module NA !"A# $%&%NS% 'N P#AN S PERLINDUNGAN SECARA SEMULAJADI OLEH TUMBUHAN > ha4e sharp thorns.

"agaimana awak mendapat air di kawasan kering seperti ini5 3y thick stem can store more water for me. Sa$a ada akar $ang panjang% &adi sa$a boleh pergi jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air I have needle shaped leaves. how do ou get water in this dr region5 Kaktus. Sa$a mempun$ai daun berbentuk jarum% &adi sa$a kurang hilang air% Coconut tree.efense Of +lants Modul Sinar Daerah Perak Tengah . "agaimana awak "ertahan daripada angin kencang5 Oh. I have strong buttress roots.Science Module A$AP '(N ( NA !"% PENYESUAIAN DIRI TERHADAP ALAM SEMULAJADI Cactus. It is easy for me to defend from strong wind. (aun-daun sa$a adalah berbilah-bilah jadi mereka tidak terpecah dengan mudah% Batang pokok sa$a membantu mereka bergo$ang bersama angin% %nit )'(esson 9 atural . Batang tebal sa$a membolehkan men$impan lebih ban$ak air untuk sa$a% I have long roots. how do ou survive from strong wind5 0okok kelapa. Oh' sa$a ada akar banir $ang kuat% Ia memudahkan sa$a untuk menahan angin $ang kuat% 3y leaves are divided so that they do not break easily. The trunk help them sway with the wind.33 - . So I lost less water. So I can go deep in the soil to get water.

34 - .#%" . %(" .$ !E#* Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%". &"+" .

. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat groCing and sta!ing health!. " B mo4ing from place to place. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari5 " B the! Cill die. Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " B (. 1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans.35 - . mereka akan mati the! Cill become Ceak mereka akan menjadi lemah . %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3 =ood is needed forJ akanan diperlukan untuk .Science Module '. untuk membesar dan kekal sihat #.

1iagram shoCs a plant.Science Module *. .36 - .. Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu " B 1r! cotton Cool Kapas kering Fet cotton Cool kapas basah .ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3 Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun5 " has long roots mempunyai akar yang panjang has thorn! stem mempunyai batang yang berduri B Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

37 - . Humans respond to Cater. P 2 1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. Manusia bertindak balas dengan air Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Manusia bertindak balas dengan haba.Science Module %. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas terhadap ransangan3 Fhat conclusion can be formedK Apakah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B Humans respond to heat. 1iagram shoCs the main organs that are in4ol4ed in breathing. %ajah meunjukkan $rgan utama yang terlibat semas bernafas3 Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " B @.

eading Membaca 2moking Mer$k$k Taking drugs Mengambil dadah > and >> onl! B >> and >>> onl! 0.Science Module A. 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3 Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " 8ungs aru(paru B 2kin Kulit Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5 " B '). Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah tabiat buruk manusia5 > >> >>> " .38 - .

%ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3 Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " B 8ion Singa /rocodile Buaya '(. . A 1iagram shoCs a caterpillar. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas * 5 Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.Science Module ''. 1iagram shoCs the life c!cle of a frog. '#. 1iagram shoCs tCo animals.39 - Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module %ajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak3 Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " B '*. Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > >> >>> " /roton Pokok puding Tapioca plant $k$k ubi kayu Banana plant $k$k pisang > and >> onl! B > and >>> onl! Modul Sinar Daerah Perak Tengah .40 - .

Science Module '.. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . +ambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan3 '0. 1iagram shoCs a banana plant.41 - . Fhat life process is shoCn b! the pupilK Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " respond to stimuli B defecation bertindak balas pada ransangan nyahtinja The pictures beloC shoCs tCo animals. " pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. %ajah menunjukkan p$k$k pisang Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " +nderground stem Batang bawah tanah B 2ucker Anak p$k$k '@. Fhich of the folloCing is not the Ca! of plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit B To drop lea4es Menggugurkan daun 'A. Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5 " B '%.

%ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3 This animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B pretending to be dead berpura(pura mati ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The diagram beloC shoCs a t!pe of animal.Science Module " B Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5 #).42 - .

43 - .$ !E#* Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# '. &"+" .Science Module " +E$%". %(" .#%" . %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans.

mereka akan menjadi lemah the! Cill sta! ali4e. Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " / B (. untuk membesar dan kekal sihat #. mereka akan mati the! Cill become Ceak. Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberpa hari5 " B / the! Cill die. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat performing acti4ities.44 - . mereka masih hidup *. /. Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas semingguK Modul Sinar Daerah Perak Tengah . untuk melakukan akti0iti groCing and sta!ing health!. mo4ing from place to place.Science Module =ood is needed forJ Makanan diperlukan untuk 33 " B.

45 - .. 1iagram shoCs a plant.Science Module " c$c$nut $il dr! cotton minyak Cool kelapa kapas kering B / Cet cotton Cool kapas basah . %ajah semas bernafas3 shoCs the main organs that are in4ol4ed meunjukkan $rgan utama yang terlibat Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3 Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun3 " B / has long roots mempunyai akar yang panjang has no lea4es tidak mempunyai daun has fine hairs mempunyai rerambut halus % 1iagram in breathing.

A. Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah Modul Sinar Daerah Perak Tengah .46 - . Manusia bertindak balas dengan bunyi. P B . Manusia bertindak balas dengan haba. / 2 1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa Fhat conclusion can be formedK Apkah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B / Humans respond to Cater. Humans respond to sound.Science Module Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " @. Manusia bertindak balas dengan air Humans respond to heat.

47 - .Science Module > >>> " B / . 1iagram shoCs tCo animals. Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5 " B / '). %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3 Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " ''. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 8ungs aru(paru B 2kin Kulit / Gills 1nsang 1iagram shoCs a caterpillar.eading Membaca Taking drugs Mengambil dadah > and >> onl! > and >: onl! >> and >>> onl! >> >: 2moking Mer$k$k 1rinking Minum air 0.

Science Module

Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas. '# 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " 8ion Singa B /rocodile Buaya / Bee *ebah

'(.

1iagram shoCs the life c!cle of a frog. %ajah menunjukkan kitaran hidup

bagi katak3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 48 -

Science Module

Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " B /

'*.

Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > /roton $k$k pudding > and >> onl! >> Tapioca plant $k$k ubi kayu B > and >>> onl! >>> Banana plant $k$k pisang / >> and >>> onl!

"

';.

Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 49 -

Science Module

"

B

/.

'%.

1iagram shoCs a banana plant. %ajah menunjukkan p$k$k pisang

Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " Parent plant $k$k induk B 2ucker Anak p$k$k / 2hoot ucuk

'@.

Fhich of the folloCing is not the Ca! plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " B / To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk To produce poison Mengeluarkan racun

'A.

" pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. Fhat life process is shoCn b! the pupilK

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 50 -

Science Module

Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " B / respond to stimuli bertindak balas pada ransangan eDcretion perkumuhan breathing pernafasan

'0.

The pictures beloC shoCs four animals. +ambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan3 P E ,

Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5 " #). P and E B E and , / P, E and ,

The diagram beloC shoCs a t!pe of animal. %ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3

The animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B rolling up its bod! melingkar badannya pretending to be dead berpura(pura mati / ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 51 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#* Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 – 20
MA'K0

2#
'. 1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans. %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 52 -

Science Module

=ood is needed forJ Makanan diperlukan untuk 33 " B / 1 mo4ing from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat groCing and sta!ing health!. untuk membesar dan kekal sihat performing acti4ities. untuk melakukan akti0iti making strong bones. menguatkan tulang

#.

Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " /

B

1

(.

Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hariK " the! Cill die.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 53 -

Science Module

mereka akan mati B / 1 the! Cill be strong. mereka akan menjadi kuat the! Cill sta! ali4e. mereka masih hidup the! Cill become Ceak. mereka akan menjadi lemah

*.

Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas semingguK " /

1r! cotton Cool Kapas kering

2eed Biji benih

B

1
/oconut oil Minyak kelapa Fet cotton Cool Kapas basah

;.

1iagram shoCs a plant. %ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 54 -

55 - . P / E 2 B . %ajah meunjukkan $rgan utama yang terlibat semas bernafas3 Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " @. %. 1 1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. 1iagram shoCs the main organs that are in4ol4ed in breathing. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun3 " B / 1 has fine hairs mempunyai rerambut halus has no lea4es tidak mempunyai daun has long roots mempunyai akar yang panjang has thorn! stem mempunyai batang yang berduri.

Manusia bertindak balas dengan haba. Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Manusia bertindak balas dengan bau3 A.56 - . Manusia bertindak balas dengan bunyi.eading Membaca Taking drugs Minum air > and >> onl! > and >: onl! >> >: / 1 2moking Mer$k$k 1rinking Mengambil dadah >> and >>> onl! >> and >: onl! 0. Humans respond to smell. Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah > >>> " B .Science Module Fhat conclusion can be formedK Apkah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B / 1 Humans respond to Cater. Manusia bertindak balas dengan air Humans respond to heat. Humans respond to sound.

1iagram shoCs a caterpillar. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas Modul Sinar Daerah Perak Tengah .57 - .Science Module " / B 1 '). 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3 Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " B 8ungs aru(paru 2kin Kulit / 1 Gills 1nsang Trachea Trakea ''.

1iagram shoCs the life c!cle of a frog. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3 Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " B 8ion Singa /rocodile Buaya / 1 Bee *ebah &agle Helang '(.Science Module Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas. %ajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . '#.58 - . 1iagram shoCs tCo animals.

59 - . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " / B 1 '*.

60 - .. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5 " / B 1 '%. 1iagram shoCs a banana plant. >> and >>> '.Science Module Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > " B /roton $k$k > and >> onl! > and >>> onl! >> Tapioca plant $k$k ubi kayu / 1 >>> Banana plant $k$k pisang >> and >>> onl! >.

61 - .Science Module %ajah menunjukkan p$k$k pisang Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " / +nderground stem Batang bawah tanah Parent plant $k$k induk B 1 2ucker Anak p$k$k 2hoot ucuk '@ Fhich of the folloCing is not the Ca! plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " B / 1 To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk To produce poison Mengeluarkan racun To drop lea4es Menggugurkan daun3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

E and 2 E.62 - .Science Module 'A. Fhat life process is shoCn b! the pupilK Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " / eDcretion perkumuhan breathing pernafasan B 1 defecation nyahtinja respond to stimuli bertindak balas pada ransangan '0. +ambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan3 P E . " pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. and 2 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . / 1 P. 2 Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5 " B P and E E and . . The pictures beloC shoCs four animals.

%ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3 The animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B rolling up its bod! melingkar badannya producing bad smells mengeluarkan bau yang busuk / 1 pretending to be dead berpura(pura mati ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module #). The diagram beloC shoCs a t!pe of animal.63 - .

64 - . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module ME !"#$#% #&#M 'E("D)P# !ear .

Science Module 181 %nderstanding that mi!roorganism is a li=ing things Memahami mikroorganisma adalah benda hidup icroorganism Mikr$$rganisma Bacteria Bakteria =ungi Kulat /haracteristics #iri3#iri Protozua r$t$7$a :irus 8irus Breathe Bernafas o4e Bergerak /ause the dough rise Menyebabkan adunan tepung menaik3 /annot see Cith naked e!es Tidak b$leh dilihat dengan mata kasar GroC Membesar Tiny Halus .65 - .otten orangesB limau busuk ould! rice B /asi berkulat Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

aking foodB buat makanan 6bread)tapai)tempe)y$gurt7 .aking fertilizerB baja menyebabkan .ul Memahami beberapa mikroorganisma yang berbahaya dan berguna 2ome 3rganisms "re Harmful "nd 2ome "re +seful Beberapa mik$$rganisma yang berbahaya dan berguna +seful B berguna Harmful B Berbahaya Pre4ention #ara mencegah .Science Module 182 %nderstanding that some mi!roorganism are harm.ul and some are use.66 - . r$ti2tapai2tempe2 y$gurt . /an cause B$leh .aking medcineB ubat 1isease enyakit 2tomach upset Sakit perut /ough batuk Fashing hand Membasuh tangan 1rink boiled Cater Minum air yang dimasak /o4ering mouth G nose Chen coughing G sneezing Menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin >llness Sakit =ood Poisoning Keracunan makanan Tooth deca! +igi mereput =ood 2tale Makanan basi Tooth 1eca! +igi mereput /onjuncti4it! Sakit mata Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

snake2 burung2labah(labah2ikan2ular turtle.3+5G.kept in a bag underneath its bod! *abah(labah 'simpan dalam beg di bawah badan 9ish ( keep their y$ung in their m$uths 1kan ( Memasukkan anaknya ke dalam mulut 2nake. fish. slim! and ha4ing bad smell Katak ' Telur tebal2berlendir dan berbau busuk 2pider . Tiger .carr! their !oung in their pouches Kanggar$$ ' Membawa anaknya di dalam kantung &lephant . Bagaimana haiwan menjaga telur dan anak mereka 3 Bird ..erent animals ha=e their o:n :ays to ensure the sur=i=al o.&ggs Cith shell co4ering Burung ' Telur disaluti $leh cangkerang =rog . Mengapa haiwan melindungi telur dan anaknya >mportance Kepentinga n T$ ensure the sur0i0al $f their species Memastikan kemandirian spesisnya3 Sh$rtage $f f$$d res$urce Sumber makanan berkurangan Animals and plants species may face e:tincti$n3 Spesis haiwan dan tumbuhan akan mengalami kepupusan3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . elephant penyu2kanggar$2gajah H3F "5> "82 T"K& /".attack in order to protect their eggs Ular2harimau ' menyerang untuk menyelamatkan telur Turtle .hide their eggs enyu ' Menyembunyikan telurnya Kangaroo .& 3= TH&>.67 - .Science Module %nderstanding that di. kangroo. their s e!ies Memahami bahawa haiwan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya &Damples animals that take care of their eggs and !oung.sta! in herds +ajah ( Tinggal dalam kumpulan 2ur4i4al of "nimal 2pecies Kemandirian 2pesies HaiCan Fh! animals take care of their eggs and !oung. &GG2 "51 . spider.&ggs are thick. #$nt$h haiwan yang menjaga telur dan anak3 bird.

ubber fruit B buah getah Balsam fruit B keemb$ng 8ad!?s fingerB kacang bendi "nimal haiwan .erent lants ha=e their o:n :ays to ensure the sur=i=al o.Science Module %nderstanding that di.68 - .ambutan angoB mangga 8o4e grass B kemuncup imosa B Duri Semalu Modul Sinar Daerah Perak Tengah ..ingan "ir 2pace in the fruits %uang udara di dalam buah 5ot Cater absorbent Air tidak b$leh diserap /oconut B kelapa Fater 8il! B Kiambang Find Angin 2ur4i4al of Plant 2pecies Kemandirian spesies tumbuhan 8ight B %ingan 2mall in size B sai7 kecil Finged B berkepak 1r! Chen ripe Kering apabila masak &Dplodes Chen mature Meletup apabila matang Brightl! coloured 2horea "ngsana 8alang &Dplosi4e mechanism Mekanisme letupan . their s e!ies Memahami bahawa tumbuhan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya 2pecial "gents of &Dample characteristi dispersal s c Agen #$nt$h #iri(ciri encaran istimewa Fater Air 8ight B .arna yang terang &dible B B$leh dimakan Ha4e smells B berbau Ha4e hook bercangkuk .

H coC. deer Herbi4or Haiwan makan tumbuhan sahaja #th< lembu2kambing2rusa /arni4oreH "nimals that eat other animals. lion Karni0$r Haiwan yang makan haiwan lain #th < harimau2singa 3mni4oreH "nimals that eat plants and other animals &mni0$r Haiwan makan tumbuhan dan haiwan lain3 =ood /hain %antai Makanan /onsumer engguna /onstruct food chain Membina rantai makanan The food relationship among li4ing things can be shoCn b! a food chain.Science Module 381 %nderstanding . Hubungan antara makanan dan benda hidup ditunjukkan melalui rantai makanan To construct food chain >t must start Cith plant as a producer. Semua benda hidup perlu makanan untuk hidup3 Tumbuhan hijau b$leh membuat makanan sendiri3 Producer engeluar /lassif! animals engkelasan haiwan Herbi4ore H "nimals that eat plants onl!. HoCe4er animals cannot make their oCn make their oCn food. e.Green plant can make their oCn food.69 - .g. e. Untuk membina rantai makanan ia bermula daripada tumbuhan sebagai pengeluar3 >n a food chain the arroC means Meaten b!? Dalam rantai makanan anak panah bermaksud dimakan $leh "nimals that eat plant or other animals are called consumers. Haiwan yang makan tumbuhan dipanggil pengguna3 Green plant obtain energ! from the sun to make food.ood !hains Memahami rantai makanan "nimals and the food the! eat Haiwan dan makanannya "ll li4ing things need food to sur4i4e. goat.g.H tiger. Green Plant as a producer Tumbuhan hijau Memerlukan tenaga daripada Matahari untuk membuat makanan3 Tumbuhan adalah pengeluar Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

70 - .Science Module 382 0ynthesi9ing .ood :e"8 Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan Fhat Cill happento a certain species of animals if the! eat onl! one t!pe of foodK Apa akan berlaku sebahagian spesis haiwan makan hanya satu jenis makanan sahaja5 The! Cill face difficult! to sur4i4e if the source of food runs out Mereka akan mengalami kesukaran jika sumber makanan kehabisan3 =ood Ceb of different habitats Siratan makanan daripada berlainan habitat3 Fhat Cill happen >f there is a change in population of a certain species in a food Ceb Apa akan berlaku jika terdapat perubahan spesies dalam rantai makanan 2!nthesizing food chains to construct food Ceb.ood !hains to !onstru!t . Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan padd! plant tanaman padi caterpillar ulat beluncas mice tikus birds burung grasshoppers belalang snakes ular eagles helang " change in the population of a certain species Cill effect the population of other species erubahan p$pulasi beberapa haiwan memberi kesan kepada p$pulasi haiwan lain3 =ood Ceb Siratan makanan frogs katak Padd! field Sawah padi caterpillar ulat beluncas bird burung spinach bayam grasshopper belalang frog katak snake ular snail siput Garden Taman eagle helang Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

H Fhat picture is that. "li comes across one Cord. "li other H That must be *ungi. lakes and ri=ers8 . There are . H >t is Ba!teria. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The Cord is NmicroorganismsO.71 - . Chile reading a book. 61tu ialah Bakteria3 1a wujud dalam berlainan bentu2 sai7 dan warna3.loors8 6?a3 1bu tahu kamu selalu lihatnya di atas r$ti yang berkulat2 buah yang reput2 p$k$k(p$k$k dan lantai hutan3. "li other "li other "li other H Fhat are thoseK 6Apa itu5. > knoC !ou ha4e seen it man! time on mouldy "read. He doesn?t understand Chat it is and he ask his mother immediatel!. .Suatu hari2 semasa Ali sedang membaca buku2 dia terbaca satu perkataan3 erkataan itu ialah =mikr$$rganisma>3 Dia tidak faham dan terus bertanya kepada ibunya3. rotten . H Ba!teria.33. H That picture isJJ 6+ambar itu44.1tu ialah r$t$7$a3 Kebanyakkan daripadanya dijumpai di k$lam2 tasik dan sungai3. H >t is Proto9oa.irus. *ungi and . si9es and !olours. Chat is a microorganismK 61bu2 apa itu mikr$ $rganisma5. "li other H other. H Mi!roorganism is tiny li=ing things that can onl! be seen through a mi!ros!o e. 6Bakteria2 r$t$7$a2 9ungus dan 8irus3.erent sha es.ood. >t eBists in di. H .our ty es of microorganisms. motherK 6Dan gambar itu2 ibu5. it is..ound mainly in onds. ost of it are .es.G"5>2 2 M1K%&&%+A/1SMA 3ne da!. motherK 6+ambar apa tu2 ibu5. trees and .orest . . Proto9oa.Science Module >/. motherK 61tu pasti fungus3 Betul tak2 ibu5. "li H "nd this picture.ight. 6Mikr$ $rganisma adalah benda hidup yang sangat halus dan hanya b$leh dilihat melalui mikr$sk$p3 Terdapat empat jenis mikr$ $rganisma3.

mi!roorganisms. H 3ka!.Science Module other "li other H >t is a =irus. it !an "reathe. )east is an eBam le o. gro: and mo=e8 6&kay3 ?is ialah satu c$nt$h mikr$ $rganisma3 Memandangkan mikr$ $rganisma adalah benda hidup2 ia b$leh bernafas2 membesar dan bergerak3.72 - .$w2 menariknya3 #eritalah lagi ibu3. "li H Thank !ou. :irus is the tiniest mi!roorganism. 6. 61tu ialah 8irus3 8irus ialah mikr$ $rganisma yang paling halus3. H FoC. mother. 2ince Mi!roorganism is a li4ing things. mother. 6Terima kasih2 ibu3. Tell me more. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . that?s interesting.

Mumps Beguk Ke"urukan Measles Cacar Con. =+8 3= >/. Making cheese Mem"uat ke.a TH& +2&=+8 "51 TH& H".73 - .33.Science Module Making tempe Mem"uat tempe Making tapai Mem"uat tapai K)BA&KAN 6#)16.G"5>2 2 K@BA1KA/ DA/ K@BU%UKA/ M1K%&&%+A/1SMA Tooth deca Kerosakan gigi #elsema 1lu Keracunan makanan 1ood poisoning HA3M16.u Making ogurt Mem"uat ogurt Menghasilkan anti"iotic 0roduce anti"iotic 1orm fertili7er Mem"uat "a.unctivitis #akit mata Chicken po2 Campak Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

74 - .:>:"8 K@MA/D1%1A/ HA1.Science Module "5> "8 2+.A/ Bird Burung =rog Katak Penguin enguin Fe take care of our eggs Kami menjaga telur kami 2ea horse Kuda laut 2nake Ular /ockroach *ipas /rocodile Buaya 1olphin 1kan lumba Bat Kelawar &lephant +ajah Kangaroo Kangar$$ /oC *embu Tiger Harimau Fe take care of our !oungs Kami menjaga anak kami Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

flesh!.:>:"8 #&/T&H K@MA/D1%1A/ TUMBUHA/ 8otus Teratai /H". has air spaces and has spong! receptacles. co4ered Cith CaD! skin. Kami dipercarkan melalui angina kerena kami kecil2 ringan2 kering2 mempunyai struktur seperti sayap2 ada bulu yang halus3 Sebeb itu kami senang dibawa pergi $leh angin3 "ngsana Angsana F>51 A/+1/ /otton Kapas angga Mang$ Fe dispersed b! animal because Ce ha4e brightl! colour. Kami dipencarkan $leh haiwan kerana kami mempunyai warna yang terang2 berisi2 b$leh dimakan dan . dr!. Caterproof."/T&. edible and ha4e smells.A/ Tembikai ."G&5T A+@/ &L" P8& P8"5T 2+.>2T>/2 #1%1(#1%1 Science Module /oconut Kelapa Fe dispersed b! Cater because Ce are light. ha4e Cing-like structure. ha4e hairs and fine hairs. Therefore it is easil! carried b! Cind. Kami dipencarkan melalui air kerana kami ringan2 diselaputi dengan kulit yang berlilin2 kalis air dan mempunyai r$ngga yang berspan3 Pong-pong $ng(p$ng F"T&. 3ur seed is also hard. A1% 2horea Meranti 8allang *allang Fe dispersed b! Cind because Ce are small.75 mempunyai bau3 Biji benih kami juga keras3 Fatermelon "5> "8 Modul Sinar Daerah Perak Tengah HA1. light.

Pemangsa seperti serigala dan singa adalah di bahagian atas rantai makanan3 emangsa adalah haiwan yang memburu haiwan lain3 Haiwan yang diburu dikenali sebagai mangsa3 Sesetengah haiwan adalah kedua(duanyaC pemangsa dan mangsa3 connected berhubung energ! tenaga Ceb jaringan more lebih ost animals belong to more than one food chain. Chich means Pplant eaters. Chich means man! food chains are !onne!ted together.Science Module =331 /H">5 "51 =331 F&B %A/TA1 MAKA/A/ DA/ "A%1/+A/ MAKA/A/ deer rusa herbi4ores herbi0$r rabbits arnab carni4ores karni0$r "nimals such as deer and ra""its get their energ! b! eating plants. 2ome animals are both predator and pre!.P There are man! more herbi4ores on our planet than !arni=ores. Chich are animals that eat meat. Kebanyakan haiwan mempunyai lebih daripada satu rantai makanan2 iaitu banyak rantai makanan dihubung bersama3 %antai makanan berhubung bersama membentuk aringan makanan3 "aringan makanan menunjukkan bagaimana matahari memindahkan tenaganya kepada tumbuhan dan seterusnya daripada tumbuhan kepada haiwan3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .76 - . The food Ceb shoCs hoC the sunPs energy mo4es from plants to animals to animals. The! are called her"i=ores. an! food chains together form a food :e". Predators are animals that hunt other animals. The animals that the! hunt are called rey. Haiwan seperti rusa dan arnab mendapat tenaga dengan memakan tumbuh(tumbuhan3 Mereka dikenali sebagai herbivor2 yang bermaksud Amakan tumbuhan3B Terdapat banyak herbi0$r daripada karnivor iaitu haiwan yang makan daging di planet kita predators pemangsa hunt memburu pre! mangsa top atas lions singa Predators such as Col4es and lions are at the to of the food chain.

Mikr$$rganisma adalah J " B small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e.77 - . benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3 4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e.Science Module " +E$%".. &"+" . benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Menyiasat Alam Kehidupan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# '.. icroorganisms are. %(" .$ !E#.#%" .

the dough rises. "is!ah makes dough b! miDing the folloCing ingredients. sugar Tepung2 air suam2 yis kering 2 gula "fter #) minutes. yis itu membesar *. dried !east. Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " B (. yis itu mati3 the !east groCs. Carm Cater. The picture beloC shoCs the condition of a slice of mould! bread after a number of da!s. This is becauseJ Selepas DE minit 2 adunan menaik3 1ni disebabkan 44 " B the !east dies.78 - .Science Module #. +ambar di bawah menunjukkan keadaan sekeping r$ti yang berkulat selepas beberapa hari3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut =lour.

Science Module "fter ' da! Selepas F hari "fter .. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange. Kulat bergerak3 . +ambar di bawah menunjukkan $ren yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas $ren3 A Modul Sinar Daerah Perak Tengah . mikr$$rganisma bergerak3 B %.79 - . The picture beloC shoCs a rotten orange. Kulat membesar B The mould mo4es. mikr$$rganisa bernafas the microorganism mo4es. The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. +ambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah mikr$sk$p3 The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " the microorganism breathes. da!s Selepas G hari "fter 0 da!s Selepas H hari "fter '# da!s Selepas FD hari Fhat conclusion can be draCn from the obser4ation of the condition of the breadK Apakah kesimpulan yang b$leh diper$lehi daripada pemerhatian keadaan r$ti5 " The mould groCs.

Hari G 0.80 - . Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Haiwan manakah diantara berikut yang menjaga telurnya5 " B Modul Sinar Daerah Perak Tengah . baja asli > and >> onl! B >. >> and >>> B Bacterium Bakteria The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. :irus 8irus icroorganisms are used in makingJ tapai. ia telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma 1a! . > >> >>> " A. tempeh natural fertilizers. ia tidak cukup masak it has been spoiled on b! microorganisms. +ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi 1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B it Cas not properl! cooked.Science Module Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " @. tapai tempeh.

Chat Cill the frog doK Selepas bertelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak5 " B >Cill build a nest. The picture beloC shoCs the seed of a plant. 1a akan meninggalkan telurnya3 ''.Science Module ').81 - . The diagram beloC shoCs a food chain. +ambar berikut menunjukkan seek$r katak bertelur di dalam air3 "fter la!ing eggs. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3 Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " B '#. +ambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan3 A Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 1a akan membuat sarang >t Cill lea4e the eggs. The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat.Science Module Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah diantara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " B '(. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .82 - . " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! > and >>> onl! Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass → Horse → Tiger %umput → Kuda → Harimau =loCers → Butterfl! → 2nake → &agle Bunga → %ama(rama → Ular → Helang B '*.

Science Module Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang '.83 - . The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3 The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit.. Harimau dan Arnab the eagle and the tiger. Helang dan Harimau '% The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond.

+ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan 1eer %usa ousedeer Kancil Tiger Harimau P!thon Ular Sawa Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant → 1eer → Tiger Tumbuhan → %usa → Harimau Plant → ousedeer → 1eer Tumbuhan → Kancil → %usa B 'A.Science Module HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " '@ # B ( The diagram beloC shoCs a food Ceb. Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .84 - .

E. 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3 B + Plant Tumbuhan 7 S Fhich animal is a carni4oreK Manakah haiwan karni0$r5 " P B E Modul Sinar Daerah Perak Tengah . and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb.85 - . .Science Module " grasshopper eats lea4es. Helang makan ayam% '0 Based on the abo4e information. P. Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper → lea4es → eagle → chicken belalang → daun → helang → ayam lea4es → grasshopper → chicken → eagle daun → Belalang → Ayam → Helang B #). Ayam makan belalang "n eagle eats chickens.

$ !E#.86 - ..Science Module " +E$%". Mikr$$rganisma adalah J " B li4ing things that li4e in Cater.. Menyiasat Alam Kehidupan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# '. icroorganisms are. &"+" . benda hidup itu hidup di dalam air3 small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e.#%" . benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %(" .

+ambarajah di bawah menunjukkan keadaan sekeping r$ti yang berkulat selepas beberapa hari3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The picture beloC shoCs the condition of a slice of mould! bread after a number of da!s. Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " B / (.87 - . yis itu membesar the !east mo4es. yis situ bergerak the !east breathes.Science Module / 4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e. yis situ bernafas3 *. This is becauseJ Selepas DE minit 2 adunan menaik3 1ni disebabkan 44 " B / the !east groCs. benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3 #. sugar Tepung2 air suam2 yis kering 2 gula "fter #) minutes. Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut =lour. Carm Cater. dried !east. "is!ah makes dough b! miDing the folloCing ingredients. the dough rises.

+ambarajah di bawah menunjukkan sebiji limau yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas buah limau itu33 A Modul Sinar Daerah Perak Tengah . mikr$$rganisma makan the microorganism mo4es. Kulat bergerak3 / The mould groCs. mikr$$rganisma bergerak3 / the microorganism eDcretes.88 - . mikr$$rganisma berkumuh %.. The picture beloC shoCs a rotten orange. The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange. %ajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah mikr$sk$p3 The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " B the microorganism eats. Kulat bernafas The mould mo4es.Science Module "fter ' da! Selepas F hari "fter . da!s Selepas G hari "fter 0 da!s Selepas H hari "fter '# da!s Selepas FD hari Fhat conclusion can be draCn from the obser4ation of the condition of the breadK Apakah kesimpulan yang b$leh diper$lehi daripada pemerhatian keadaan r$ti5 " B The mould breathes. Kulat membesar .

Science Module

Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " ite B Kutu @. > >> >>> " B

:irus 8irus

/

=ungus Kulat

icroorganisms are used in makingJ Mikr$$rganisma digunakan untuk membuat 433 tapai tapai tempeh. tempeh natural fertilizers. baja asli > and >> onl! > and >>> / >, >> and >>>

A.

The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. +ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 89 -

Science Module

1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B / it Cas not properl! cooked. ia tidak cukup masak

1a! ; Hari G

it has been spoiled on b! microorganisms. ia telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma it has been eaten b! ants and flies. ia telah dimakan $leh semut dan lalat3

0.

Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya5 " B /

').

The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater. +ambar menunjukkan seek$r katak bertelur di dalam air3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 90 -

Science Module

"fter la!ing eggs, Chat Cill the frog doK Selepas bertelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak itu5 " B >t Cill build a nest. 1a akan membuat sarang3 >t Cill hatch the eggs. 1a akan mengeramkan telurnya3 / >t Cill lea4e the eggs. 1a akan meninggalkan telurnya3

''.

The picture beloC shoCs the seed of a plant. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3

Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " B /

'#.

The diagram beloC shoCs a food chain. +ambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan3

A

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 91 -

Science Module

Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah diantara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " B " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! > and >>> onl! / >> and >>> onl!

'(.

Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass → Horse → Tiger %umput → Kuda → Harimau 8ea4es → Form → =ish → Bea4er Daun → #acaing → 1kan → Memerang =loCers → Butterfl! → 2nake → &agle Bunga → %ama(rama → Ular → Helang

B

/

'*.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 92 -

Science Module

Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B / The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang The number of plants Cill not change Bilangan tumbuhan tidak berubah

';.

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3

The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit. harimau dan arnab the eagle and the tiger. helang dan harimau / the eagle and the deer. helang dan rusa3

'%.

The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 93 -

Science Module

HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " '@ ( B # / *

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan 1eer %usa ousedeer Kancil

Tiger Harimau

P!thon Ular Sawa

Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant → 1eer → Tiger Tumbuhan → %usa → Harimau Plant → ousedeer → 1eer Tumbuhan → Kancil → %usa Plant → ousedeer → Tiger Tumbuhan → %usa → Harimau

B

/

'A.

Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 94 -

Science Module

/

The use of food in animals Makanan yang digunakan $leh haiwan

" grasshopper eats lea4es. Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. Ayam makan belalang "n eagle eats chickens. Helang makan ayam3 '0. Based on the abo4e information, the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper → lea4es → eagle → chicken Belalang → daun → helang → ayam lea4es → grasshopper → chicken → eagle Daun → Belalang → Ayam → Helang lea4es → chicken → grasshopper → eagle Daun → Ayam → Belalang → Helang

B

/

#).

P, E, , and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb. 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3

E

P
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Plant Tumbuhan

,
- 95 -

96 - .Science Module 2 Fhich animal is a carni4oreK Haiwan manakah adalah karni0$r5 " P B . / 2 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Menyiasat Alam Kehidupan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# '. icroorganisms are.$ !E#..97 - .Science Module " +E$%".#%" . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .. &"+" . Mikr$$rganisma adalah J " li4ing things that ha4e Cings. %(" .

benda hidup itu hidup di dalam air3 small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e. The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " / B 1..Science Module benda hidup yang mempunyai kepak B / 1 li4ing things that li4e in Cater. .98 - . benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3 #. +ambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah Mikr$sk$p3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3 4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e.

mikr$$rganisma bernafas . +ambar di bawah menunjukkan $ren yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas $ren3 A Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " ite Kutu B :irus 8irus / 1 =ungus Kulat Bacteria Bakteria @ icroorganisms are used in makingJ Mikr$$rganisma digunakan untuk membuat > tapai Modul Sinar Daerah Perak Tengah . mikr$$rganisma makan the microorganism mo4es. mikr$$rganisma berkumuh the microorganism breathes.Science Module The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " B the microorganism eats. %. mikr$$rganisma bergerak3 / 1 the microorganism eDcretes.99 - . The picture beloC shoCs a rotten orange. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange.

+ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi 1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B / 1 it Cas not properl! cooked. Hari G 0. 1a telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma it has been eaten b! ants and flies.Science Module tapai.100 - . baja asli > and >> onl! > and >>> onl! / 1 >> and >>> >. >> . 1a tidak cukup masak it has been spoiled on b! microorganisms. >>> " B natural fertilizers. The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . >> and >>> tempeh tempeh A. 1a telah dimakan $leh semut dan lalat3 >t has been place in closed container 1a telah diletakkan ke dalam bekad tertutup 1a! .

Chat Cill the frog doK Selepas betelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak itu5 " B / 1 >t Cill build a nest. The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater. 1a akan meninggalkan telurnya >t Cill take care of its eggs.101 - . The picture beloC shoCs the seed of a plant. 1a akan menjaga telurnya3 ''. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " / B 1 '). +ambar menunjukkan seek$r katak sedang bertelur di dalam air3 "fter la!ing eggs. 1a akah mengeramkan telurnya >t Cill lea4e the eggs. 1a akan membuat sarang >t Cill hatch the eggs.

Science Module Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " /. " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! / >> and >>> onl! B > and >>> onl! 1 l ll dan lll Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass → Horse → Tiger Modul Sinar Daerah Perak Tengah . B 1 '#. A Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah di antara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " '(.102 - . The diagram beloC shoCs a food chain. +amabarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat.103 - . +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .. The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat3 Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B / 1 The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang The number of plants Cill not change Bilangan tumbuhan tidak berubah The number of tiger increase Bilangan harimau bertambah '.Science Module %umput → Kuda → Harimau B 8ea4es → Form → =ish → Bea4er Daun → #acaing → 1kan → Memerang =loCers → Butterfl! → 2nake → &agle Bunga → %ama(rama → Ular → Helang 2pinach → Grasshopper → =rog → 2nake Bayam → Belalang → Katak → Ular / 1 '*.

Helang dan Arnab / 1 the eagle and the deer.104 - . The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond.Science Module The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit. The diagram beloC shoCs a food Ceb. Helang dan Harimau '%. Harimau dan Arnab the eagle and the rabbit. Helang dan %usa3 the eagle and the tiger. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3 HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " B ( # / 1 * . +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . '@.

Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. Ayam makan belalang "n eagle eats chickens. Helang makan ayam3 . Modul Sinar Daerah Perak Tengah " grasshopper eats lea4es.105 - .Science Module 1eer %usa ousedeer Kancil Tiger Harimau P!thon Ular Sawa Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant → 1eer → Tiger Tumbuhan → %usa → Harimau Plant → ousedeer → 1eer Tumbuhan → Kancil → %usa Plant → ousedeer → Tiger Tumbuhan → %usa → Harimau Plant → 1eer → P!thon Tumbuhan → %usa → Ular Sawa Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B / 1 The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3 The use of food in animals Makanan yang digunakan $leh haiwan The breakdoCn of food in cells enguraian makanan di dalam sel B / 1 'A.

Based on the abo4e information. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper → lea4es → eagle → chicken Belalang → daun → helang → ayam lea4es → grasshopper → chicken → eagle Daun → Belalang → Ayam → Helang lea4es → chicken → grasshopper → eagle Daun → Ayam → Belalang → Helang eagle → chicken → grasshopper → lea4es Helang → Ayam → Belalang → Tumbuhan B / 1 #). . 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3 E P Plant Tumbuhan . P.Science Module '0. and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb.106 - . E. 2 Fhich animal is a carni4oreK Haiwan manakah adalah karni0$r5 " B P E / 1 2 .

107 - .Science Module ME !"#$#% #&#M 'E("D)P# !ear / Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

bears Harimau2 beruang T$ a0$id c$mpetiti$n f$r f$$d and space Untuk hindari persaingan mendapatkan makanan dan ruang =or safet! and food Untuk keselamatan dan makanan "nts.108 - .Science Module 181 %nderstanding that some animals li=e in grou and others li=e in solitary Memahami bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan dan selebihnya bersendirian >nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup Group animals and solitar! animals Haiwan berkumpulan dan haiwan bersendirian 2olitar! Bersendirian Group Berkumpulan Tigers. lions Semut2 singa Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

intera!tion among li=ing things Memahami bahawa persaingan membentuk interaksi antara benda hidup >5T&.109 - .Science Module 182 %nderstanding that !om etition is a ."/T>35 " 35G 8>:>5G TH>5G2 1nteraksi antara benda hidup /ompetition ersaingan "mong animals Antara haiwan /ompete for Bersaing untuk "mong plants Antara tumbuhan /ompete for Bersaing untuk =ood Makanan Fater Air ate asangan 2pace B territor! %uang ) kawasan T!pe "enis Fater Air 2unlight #ahaya matahri 2pace %uang ineral Mineral 2helter Tempat perlindungan >ntraspecies 1ntraspesis /ompetition betCeen the same species ersaingan di antara spesis yang sama >nterspecies 1nterpesis /ompetition betCeen the different species ersaingan di antara spesis yang berbe7a Modul Sinar Daerah Perak Tengah .orm o.

human "eings in rote!ting endangered s e!ies Memahami tanggung awab manusia untuk melindungi spesis yang terancam >nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup Protecting endangered species Melindungi spesis yang terancam Fa!s to pre4ent #ara untuk mencegah /ampaign Kempen &ducating the public Mendidik $rang awam &nforcing laC Kuat kuasa undang( undang &Dtinct animals Haiwan pupus 1inosours.Science Module %nderstanding the res on"ility o.aflesia. pitcher plant &rang utan2 harimau2 bunga pakma2p$k$k periuk kera =actors 9akt$r >llegal or eDcessi4e logging embalakan haram atau berleluasa Hunting emburuan 1e4elopment embangunan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .110 - . tiger. dodos Din$sur2 d$d$ &ndangered animals and plants Haiwan dan tumbuhan yang terancam 3rang utan. .

human a!ti=ities on en=ironment Memaham kesan daripada aktiviti manusia ke atas alam sekitar >nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup >mpact of human acti4ities Kesan daripada akti0iti manusia "cti4ities Akti0iti >llegal and eDcessi4e logging embalakan haram dan berleluasa >llegal and eDcessi4e hunting emburuan haram dan berleluasa >mproper management of de4elopment Kelemahan pengurusan pembangunan 1estructions of the en4ironment Kemusnahan alam sekitar &rosion Hakisan 8andslides %untuhan =lash floods Banjir kilat Fater pollution encemaran air "ir pollution encemaran udara Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 18$ Kno:ing the im a!t o.111 - .

Science Module " +E$%".112 - . %(" . &"+" .#%" .$ !E#/ Menyiasat Alam Kehidupan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

ang mana berikut dibuat oleh haiCan !ang hidup bersendirianK " B Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3 ark their oCn territories Menanda kawasan mereka Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The folloCing is a list of se4eral animals."nts Semut E.Baboons Babun . Berikut adalah senarai beberapa haiwan P . E and 2 P. Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K .8ions Singa Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P. E and .Tigers Harimau 2..Science Module '. Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 " B #. (.113 - .

Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 1iagram ( Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK . 1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers.Science Module *.ajah ( menunjukkan dua spesies haiCan. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3 1iagram # %ajah D Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B The fighting fish fight each other 1kan laga bergaduh anatara satu sama lain3 The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3 .114 - .. 1iagram ( shoCs tCo species of animals.ang mana berikut mengenai haiCan-haiCan ini benar K " B The! li4e in groups. . Mereka hidup dalam kumpulan3 The! compete for food.

BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > /hicken and eagle Ayam dan helang >> =rog and chicken Katak dan ayam >>> &agle and grasshopper Helang dan belalang " B >> onl! > and >> onl! @. Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken.115 - . Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e.Science Module %. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5 " B Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.Science Module A. &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl! Fhich of the folloCing plants is an endangered epeciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 " B Modul Sinar Daerah Perak Tengah .ang mana berikut kesan daripada akti4iti ini jika ia tidak dikaCalK > >> >>> " B 0.116 - .. %ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3 1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK .

.Science Module 1#8 Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A To a4oid from being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. To a4oid being detected b! its enemies.ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! >>> and >: onl! Modul Sinar Daerah Perak Tengah . asangan /ollecting food.117 - .euse +una semula . Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: " B . Haiwan yang hidup bersendirian hanya akan bersama untuk433 " B ating.. Mengumpulkan makanan '#. "nimals that are solitar! onl! come together for . Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 > and >> onl! B >> and >>> onl! ''.

Science Module '(. Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: " B ThroC rubbish into ri4ers. Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia 1@ Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 A B 9ebra Kuda belang 1inosaur Dinas$r Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads.118 - . Spesies yang hidup dalam kumpulan3 " species Chich can no longer be found on &arth. > and >> onl! >> and >: onl! '*. Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. Fhat is meant b! eDtinction K "pa maknan!a kepupusanK " B " species Chich li4es in groups.

/ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " B 8imited source of food Sumber makanan terhad The need to reproduce Keperluan untuk membiak '@. >>>. "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight #ahaya Matahari 'A.Science Module 16. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >. Diagram shows an endangered aquatic animals. >>. A B 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting Pemburuan haram Fater Pollution Pencemaran air laut 8ost in competition TeCas dalam persaingan > and >> onl! >> and >>> onl! Modul Sinar Daerah Perak Tengah .119 - . 2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side. >:.

2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa ...Science Module '0.120 - . &lephant and .. Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B 8ion and &lephant Singa dan gajah 8ion. The Cord conser4ation means.efflesia Bunga akma /ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species. 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " B To limit the logging acti4it! Menghadkan akti0iti pembalakan To protect the species of plants from eDtinction Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman Modul Sinar Daerah Perak Tengah .eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma #).

%(" .$ !E#/ Menyiasat Alam Kehidupan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%".#%" . &"+" .121 - .

Science Module '. E and 2 (. E and . The folloCing is a list of se4eral animals. Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K . / P.ang mana berikut dibuat oleh haiCan !ang hidup bersendirianK " B / ark their oCn territories Menanda kawasan mereka 2hare their food Cith other animals Berk$ngsi makan dengan haiwan lain Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Berikut adalah senarai beberapa haiwan3 P -"nts Semut E-Baboons Babun . Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 " B / #.122 - .-Tigers Harimau 2-8ions Singa Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P and E P.

123 - . Mereka hidup dalam kumpulan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Mereka bersaing untuk mendapatkan makanan The! li4e in groups. %ajah K menunjukkan dua spesies haiwan3 1iagram ( Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK ?ang mana berikut mengenai haiwan(haiwan ini benar 5 " B / The! hunt for food together.. Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan3 The! compete for food. 1iagram ( shoCs tCo species of animals. 1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers.Science Module *. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3 1iagram # Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B / The fighting fish fight each other 1kan laga bergaduh anatara satu sama lain3 The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3 The fighting fish die 1kan laga mati3 .

Science Module % BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals. Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e. Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5 " / B Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es.124 - . Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > >> >>> " B /hicken and eagle "!am dan helang =rog and chicken Katak dan ayam &agle and grasshopper Helang dan belalang >> onl! > and >> onl! / > and >>> onl! @.

%ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3 1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK ?ang mana berikut kesan daripada akti0iti jika tidak dikawal5 > >> >>> " B 0..125 - . &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl! / >> and >>> onl! Fhich of the folloCing plants is an endangered speciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 " / B Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module A 1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.

HaiCan !ang hidup bersendirian han!a datang bersama untukJ. Mengumpulkan makanan '#. asangan /ollecting food. " B / Protection from danger.ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! / >>> and >: onl! Modul Sinar Daerah Perak Tengah . erlindungan daripada bahaya ating. "nimals that are solitar! onl! come together for . Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 >> and >>> onl! > and >> onl! >> and >: onl! ''..126 - ..euse +una semula .. Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: " . Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A B 1 To a4oid from being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid from sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid from competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. To a4oid from being detected b! its enemies.Science Module ').

Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. > and >> onl! >> and >: onl! >>> and >: onl! '*. Fhat is meant b! eDtinction K Apa maknanya kepupusan5 " B / " species Chich is becoming rare.Science Module '(. Spesies yang akan sukar dijumpai3 " species Chich can no longer be found on &arth. Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads. Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 " B / 1inosaur Dinas$r &agle Helang Giraffe Lirafah Modul Sinar Daerah Perak Tengah .. Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia3 " species Chich is 4er! dangerous to human beings. B > and >: onl! Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: " B / ThroC rubbish into ri4ers.127 - . Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia3 '.

:. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >. 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting emburuan haram Fater Pollution encemaran air laut 8ost in competition Tewas dalam persaingan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 16. 2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side.128 - . Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight #ahaya Matahari / "ir Udara 'A. "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. /ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " 8imited space to li4e %uang hidup terhad B The need to reproduce Keperluan untuk membiak / 8imited food sources Sumber makanan yang sedikit '@. >>>. >>. Diagram shows an endangered aquatic animals.

2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa . Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B / Folf and &lephant Serigala dan gajah 8ion.. Folf and &lephant Singa2 serigala dan gajah 8ion. &lephant and ..eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma #). >>> and >: onl! /ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species..efflesia Bunga akma / >>. 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " B / limiting the logging acti4it! menghadkan akti0iti pembalakan protecting the species of plants from eDtinction melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman replanting the area after logging the log. menanam semula kawasan hutan yang telah ditebang p$k$knya Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " >> and >>> onl! B > and >> onl! '0. The Cord conser4ation means.129 - .

Science Module " +E$%". %(" .130 - .$ !E#/ Menyiasat Alam Kehidupan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .#%" . &"+" .

Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 ! " D #. . and 2 #$ Q and % Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 1. The folloCing is a list of se4eral animals. E and .131 - . Berikut adalah senarai beberapa haiwan P E . 2 "nts Semut Baboons Babun Tigers Harimau 8ions Singa Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P and E P. / D P.

Science Module (. 1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers. Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K ?ang mana berikut dibuat $leh haiwan yang hidup bersendirian5 " B / 1 Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3 ark their oCn territories Menanda kawasan mereka 2hare their food Cith other animals Berk$ngsi makan dengan haiwan lain3 /ooperate Cith other animals for protection Berkerjasama dengan haiwan lain untul perlindungan3 *. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3 1iagram # Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B / 1 The fighting fish fight each other >kan laga bergaduh anatara satu sama lain.132 - . The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3 The fighting fish die 1kan laga mati3 The fighting fish leap out from the container 1kan laga mel$mpat keluar dari bekas Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan The! hunt for food together.Science Module &. 1iagram ( shoCs tCo species of animals. Mereka hidup dalam kumpulan3 The! compete for food. %ajah K menunjukkan dua spesies haiwan3 Diagram ' Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK ?ang mana berikut mengenai haiwan(haiwan ini benar 5 " B / 1 The! li4e in groups.133 - . Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan3 The! fight their enemies together. Mereka bersama bergaduh terhadap musuh mereka3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

>>. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es. Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > >> >>> " B /hicken and eagle "!am dan helang =rog and chicken Katak dan a!am &agle and grasshopper Helang dan belalang >> onl! > and >> onl! / 1 > and >>> onl! >. Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals.Science Module %. and >>> onl! @. Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5 " / B 1 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .134 - .

%ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3 1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK ?ang mana berikut kesan daripada akti0iti jika tidak dikawal5 > >> >>> " B 0.135 - . >> and >>> Fhich of the folloCing plants is an endangered epeciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 " / " D Modul Sinar Daerah Perak Tengah .. 1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.Science Module A. &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl! / 1 >> and >>> onl! >.

136 - . Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A B To a4oid being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. Menjaga anaknya Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Berlindung daripada bahaya =eeding their !oung. To a4oid being detected b! its enemies.. Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 > and >> onl! >> and >>> onl! 1 >> and >: onl! >. asangan /ollecting food. Mengumpulkan makanan Protection from danger. Haiwan yang hidup bersendirian hanya datang bersama untuk433 " B / 1 ating. >> and >>> onl! ''. "nimals that are solitar! onl! come together for .Science Module ')..

> and >> onl! > and >>>> onl! >> and >: onl! >>> and >: onl! Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads.euse +una semula .Science Module '#. Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: A B 1 .137 - .ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! > and >: onl! >> and >>> onl! >>> and >: onl! '(. Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: A B 1 ThroC rubbish into ri4ers.

Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia3 '. Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 A B 9ebra Kuda belang &agle Helang 1 Giraffe Lirafah 1inosaur Dinas$r 16. Fhat is meant b! eDtinction K Apa maknanya kepupusan5 A B 1 " species Chich li4es in groups.138 - . Spesies yang akan sukar dijumpai3 " species Chich can no longer be found on &arth. /ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " 8imited space to li4e %uang hidup terhad B The need to reproduce Keperluan untuk membiak / 8imited food sources Sumber makanan yang sedikit 1 The need to beat each other Saling ingin menguasai antara satu sama lain Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia " species Chich is 4er! dangerous to human beings. Spesies yang hidup dalam kumpulan3 " species Chich is becoming rare..Science Module '*.

Science Module '@. 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting Pemburuan haram Fater Pollution Pencemaran air laut 8ost in competition TeCas dalam persaingan > and >> onl! >> and >>> onl! >>. Diagram shows an endangered aquatic animals. >>>. >>. 2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side. >>. Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight /aha!a / 1 "ir Udara 2pace . "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. >>> and >: A B 1 - Modul Sinar Daerah Perak Tengah . >>> and >: onl! >. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >.uang 'A. :>.139 - .

Folf and &lephant Singa2 serigala dan gajah 8ion..eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma #).. 2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa . &lephant and . The Cord conser4ation means.efflesia Bunga akma /ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species.140 - .. 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " To limit the logging acti4it! Menghadkan akti0iti pembalakan B To protect the species of plants from eDtinction Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman / To replant the area after logging the log.Science Module '0. Mewujudkan hutan(hutan simpan dan kawasan rekreasi Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B / 1 8ion and &lephant Singa dan gajah Folf and &lephant Serigala dan gajah 8ion. Menanam semula kawasankawasan hutan yang telah ditebang p$k$knya 1 To build up the permanent forest reser4e and recreation areas.

# !ear * Modul Sinar Daerah Perak Tengah .141 - .Science Module ME !"#$#% D#!# D# %E #.

Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .142 - .

* 8i<uid #ecair 1.2 rea 'ua 1.1 +ength Pan)ang easurement Ukuran 1.& )ass &era! 1.Science Module 181 %nderstanding the measurement o.( 2olid epejal '.143 - .( %tandard units $ni! eraga% 1.' *olume ( i"adu 1. length Memahami ukuran pan ang '.6 Time Ma a Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

length Memahami ukuran pan ang easuring tape ita pengukur Terminolog! 1stilah The distance betCeen tCo pointsB place B position "arak di antara dua titik)tempat)kedudukan 2tring Tali "rm span Depa Fa!s to measure #ara menyukat /ubit Hasta .144 - .uler embaris 8ength anjang /orrect techni<ue Teknik yang betul The e!e must be directl! abo4e the end of object Mata mesti tepat pada bahagian bawah hujung benda +nit Unit mm mm cm sm m m km km 2tandard Tools Alat seragam easuring tape ita pengukur .uler embaris Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 181 %nderstanding the measurement o.

# "rea *uas Terminolog! 1stilah 2tandard unit Unit piawai "rea is the amount of space taken up b! the surface of an object.mmM.mM. 2<uare metre 6m#7 eter persegi .smM. *uas ialah jumlah ruang yang dipenuhi pada permukaan sesuatu $bjek 2<uare millimetre 6mm#7 Milimeter persegi . 2<uare kilometre 6km#7 Kil$meter persegi .kmM. 1ifferent Ca!s to measure area Berbe7a cara untuk menyukat luas - b! placing uniform objects such as tiles. books and stamps on the surface of the objects dengan meletakkan $bjek seperti jubin2 buku dan setem pada permukaan $bjek - +sing formula +una rumus #cm *cm - +sing s<uare card Cith a sides of ' centimetre Menggunakan kad segi empat dengan tepinya F sentimeter (cm "rea Q length L Cidth *uas N panjang 6 lebar Q *cm L # cm Q Acm# 'cm (cm 'cm Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 182 %nderstanding ho: to !al!ulate area Memahami cara mengira luas '. 2<uare centimetre 6cm#7 Sentimeter persegi .145 - .

Science Module 1826183 %nderstanding ho: measure the =olume o.( 2olid epejal 2tandard +nits Unit seragam 2tandard +nits Unit piawai /orrect techni<ue Teknik yang betul ml. mengambil bacaan pada bahagian paling rendah pada meniskus b7 e!es must be at the same le4el as the loCest part of the meniscus mata mesti sama pada aras paling rendah pada meniskus mmR. cmR.* 8i<uid #ecair '. solid and liDuid Memahami cara mengira isipadu pepe al dan cecair The amount of space that something takes up "umlah ruang yang dipenuhi $leh sesuatu easuring c!linder Silinder penyukat 8ength D Cidth D height anjang : lebar : tinggi Terminolog! 1stilah Tools Alat =ormula %umus :olume 1sipadu '. l ml2 l a7 taking the reading at the loCest part of the meniscus. mR mmO2 smO2 mO Modul Sinar Daerah Perak Tengah .146 - .

147 - .Science Module 18@ %nderstanding ho: measure mass Memahami cara menyukat berat Terminolog! 1stilah "mount of matter in an object "umlah benda dalam $bjek ass Berat &lectronic balance /eraca elektr$nik /orrect techni<ue Teknik yang betul Tools Alat Bathroom scale enimbang berat badan 8e4er balance /eraca tuas 2tandard unit Unit piawai Beam balance /eraca palang Kitchen scale enimbang dapur g mg g g kg kg Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Crist Catch "am digital2 jam2 jam tangan 3ld clock "am lama &4ents can be used measuring time Kejadian b$leh digunakan untuk menyukat masa sCinging pendulum ayunan bandul pulse rate candle denyutan nadi Cater dripping titisan air changing da! and night perubahan siang dan malam 2undial . candle clock "am bayang2 jam pasir2 jam lilin Modul Sinar Daerah Perak Tengah . minute .Science Module 186 %nderstanding ho: to measure time Memahami cara mengukur masa 2tandard unit Unit piawai 2econd . sand clock .148 - . Catch. hour Saat2 minit2 jam Terminolog! 1stilah 1uration betCeen tCo e4ent Temp$h antara dua ketika Time Masa Fa! to measure #ara untuk mengukur Tool Alatan Process that repeats uniforml! can be used to measure time r$ses yang berulang secara sekata b$leh digunakan untuk menyukat masa 1igital clock.

using standard units Menyedari kepentingan menggunakan unit yang piawai The >mportance of 2tandard +nits Kepentingan unit yang piawai for accurac! and consistenc! untuk tepat dan k$nsisten eas! to communicate and understanding mudah untuk memahami dan berk$munikasi Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 18A 'ealising im ortan!e o.149 - .

150 Of +lants Modul Sinar Daerah Perak Tengah . foot and span 5re the Cparts that use )1 5ll are in my body parts Bila nak mengukur panjang sa$a guna tangan )* Bila nak mengukur panjang sa$a guna tangan Semuan$a anggota badan (epa' hasta'kaki dan jengkal Anggota $ang +digunakan )* Semua anggota badan -hen I want to measure the length Then I use the tape )1 -hen I want to measure the length Then I use the tape 5ll are the unit use The milimetre. kitchen and the bathroom scale )1 5ll are to measure mass Bila nak mengukur jisim Sa$a guna alat )* .tuk mengukur berat %nit 9'(esson & 3easuring (ength'3ass .iligram dan gram dan kilogram )* Inilah unitn$a he beam and le-er balance' kitchen and the bathroom scale )* Semua .Science Module )%AS!"%)%N S(N* -hen I want to measure the length Then I use my hand )1 -hen I want to measure the length Then I use my hand 5ll are in my body parts The arm span.ilimeter' sentimeter' meter' dan kilometer #nit $ang +digunakan )* Semua unit piawai -hen I want to measure the mass Then I use the tools )1 The milligram and gram and the kilogram )1 5ll are the unit use The beam and lever balance.efense . centimetre. cubit. metre. and kilometre are Cthe unit use )1 5ll are in standard unit Bila nak mengukur panjang Sa$a guna pita )* Bila nak mengukur panjang Sa$a guna pita )* Inilah unitn$a .

151 - . Drom then onwards. Galileo Galilei merupakan orang pertama menggunakan peristiwa $ang berulang secara seragam untuk mengukur masa seperti jam bandul% (aripada situ' jam dinding dan jam moden telah dicipta% Sand 0lock Sundial 0lock Ancient .lock -atch %nit 9'(esson 4 3easuring Time Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module H% S ("+ (& ')% CERITA TENTANG MASA 8alileo 8alilei was the first person to use events that repeat uniformly to measure time such as the pendulum clock. the wall clock and modern clock were invented.locks 0andle 0lock -all clock Stop -atch )odern .

#%" . 01-2E 3 E E-.152 - .! !E#.* Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%".

#%" .153 - .* Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .! !E#.Science Module " +E$%". 01-2E 3 E E-.

! !E#.Science Module " +E$%".154 - .#%" . 01-2E 3 E E-.* Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

# !ear .155 - .Science Module ME !"#$#% D#!# D# %E #. Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

boil. breathing. energy Menyedari kegunaan tenaga >5:&2T>G"T>5G =3. melt.produces light and heat menghasilkan cahaya dan haba Fater air The 2ources of &nerg! Sumber(sumber Tenaga =ood makanan Batteries Bateri =uell Bahan api Find Angin mo4ing or falling Cater produce energ! Air yang bergerak Menghasilkan tenaga food contains stored energ! mengadungi tenaga tersimpan 1e4ice that generated electrical energ!from chemical energ! Alat yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga kimia Cood. out life processes.G. menggerakkan 2didih2cair atau Fh! energ! groCing melantun benda bukan hidup is neededK bergerak2bernafas Mengapa tenaga membesar diperlukan E3E'G) T@/A+A 2un Matahari &he %ses o. or bounce non-li4ing things &D H mo4ing. petroleum.156 - . Energy Kegunaan Tenaga main source of energ! sumber utama tenaga ./& "51 &5&. Menyiasat Daya dan Tenaga b! li4ing things to carr! to mo4e. natural gas Kayu2 petr$l2gas asli o4ing air Udara bergerak +sed to pump Cater Mengepam air2 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . coal.Science Module 181 %nderstanding the uses o.

Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .157 - .

tenaga cahaya Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Tenaga #ahaya b7 Kicking a ball B enendang b$la #hemical energ! kinetic energ! heat energ! Tenaga kimia Tenaga Kinetik Tenaga haba a7 &lectric iron B Seterika elektrik &lectrical energ! heat energ! Tenaga elektrik Tenaga haba b7 .Science Module 182 %nderstanding that energy !an "e trans.rom one .adio &lectrical energ! sound energ! Tenaga elektrik Tenaga bunyi c.158 - . Tele4ision &lectrical energ! sound energ! I light energ! Tenaga elektrik Tenaga bunyi . #$nt$h alatan yang menggunakan perubahan tenaga a7 lighting a candleB/yalaan lilin /hemical energ! heat energ! I light energ! Tenaga kimia Tenaga haba .orm to another Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain 8ight energ! Tenaga #ahaya &lectrical energ! Tenaga @lektrik Kinetic energ! Tenaga Kinetik Heat energ! Tenaga Haba =orm of energ! Bentuk Tenaga 2ound energ! Tenaga bunyi /hemical energ! Tenaga Kimia Potential energ! Tenaga Keupayaan &nerg! can be transformed from one form to another Tenaga b$leh berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain3 &nerg! can be transformed Tenaga b$leh diubahkan &Dample of appliance that make use of energ! transformation.ormed .

Turn off the tele4ision Chen no one Catching it. Tutup lampu jika tidak mengunakannya3 To sa4e cost Menjimatkan k$s Modul Sinar Daerah Perak Tengah .eneCable and 5on-reneCable &nerg! Tenaga yang b$leh diperbaharui dan Tidak b$leh diperbaharui +se energ! Cisel! +unakan tenaga dengan bijak 2ome energ! resources cannot be replenished Chen used up.biomass fuel. Sesetengah sumber tenaga tidak b$leh diganti bila habis HoC to sa4e energ! Bagaimana menjimatkan tenaga "4oid Castage Mengelakkan pemba7iran .coal Sumber ' gas asli2 petr$leum2 arang3 &nerg! that be replenished Chen it is used up Tenaga yang b$leh diganti . Tutup T8 jika tidak men$nt$n3 2Citch off the lights if not in use.Science Module 183 %nderstanding rene:a"le anad rene:a"le energy Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui &nerg! that cannot be replaced Tenaga yang tidak b$leh diganti .159 - .petroleum. Cind .educe pollution Mengurangkan pencemaran.eneCable energ! Tenaga yang b$leh diperbaharui .esources $ solar.Cater Sumber( Matahari2 angin2minyak2air2 bi$mass 5on-reneCable energ! Tenaga yang tidak b$leh diperbaharui .esources -natural gas.

160 - .Science Module 281 Kno:ing the sour!es o. ele!tri!ity Mengetahui sumber elektrik 2ources Sumber 1r! cell 2el Kering "ccumulator Sel Basah 1!namo Dinam$ 2olar cell Tenaga S$lar Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

ayar penyambung 2Citch B Suis Bulb B Ment$l 2!mbol Simb$l Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 282 %nderstanding a series !ir!uit and a arallel !ir!uit Memahami litar bersiri dan litar selari T!pe of circuit "enis litar Parallel circuit litar selari 2eries circuit litar bersiri 2!mbol and component Simb$l dan k$mp$nen 5ame /ama 1ifferences erbe7aan The bulb in the parallel circuit is brighter then the bulb in the series circuit Ment$l dalam litar selari lebih terang daripada ment$l dalam litar bersiri 1r! cell Sel Kering /onnecting Cire .161 - .

Science Module %nderstanding the sa.162 - .ety re!autions to "e taken :hen handling ele!tri!l a lian!es Memahami langkah pencegahan yang perlu diambil semasa menggunakan peralatan elektrik 1anger of mishandling electrical appliances Bahaya kecuaian mengendali peralatan elektrik Precautions *angkah keselamatan =ire Api 2afet! precautions to be taken Chen using appliances *angkah(langkah keselamatan ketika mengunakan peralatan Burn Bakar &lectric shock Kejutan elektrik &lectrocution %enjatan elektrik 1o not touch electrical appliances Cith Cet hand "angan sentuh alatan elektrik dengan tangan basah 1o not repair electrical appliances on !our oCn "angan baiki alatan elektrik jika tidak tahu3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

163 - .Science Module 381 %nderstanding that light tra=els in a straight line Memahami bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus *ight #ahaya Tra4els in straight line #ahaya bergerak dalam satu garis lurus HoC shadoC is formed Bagaimana bayang(bayang terbentuk Fhen light is completel! or partiall! blocked b! an opa<ue object Bila cahaya disekat sepenuhnya atau separuh $leh $bjek legap 3pa<ue object &bjek legap pr$0e bukti search light from helicopter cahaya dari helik$pter pencari the beam of light from motorc!cle alur cahaya dari m$t$sikal 8ight #ahaya 2hadoC form &bjek terbentuk the beam of light from lighthouse alur cahaya dari rumah api the ra! of 2un.passing through a hole in the roof alur cahaya Matahari melalui lubang atap rumah Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

164 - .Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

165 - .le!ted Memahami cahaya boleh dipantulkan 8ight /aha!a +ses of reflection Kegunaan pantulan /an be reflected B$leh dipantulkan Periscope Kaleidoscope 2ide mirror of a car #ermin sisi kereta HoC K Bagaimana5 The light that falls $n $bjects Ab$unces $ffB the $bjects and c$mes t$ y$ur eyes #ahaya yang jatuh ke atas $bjek melantunkannya ke dalam mata mirrorB cermin Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 382 %nderstanding that light !an "e re.

hotness Memahami bahawa suhu adalah penun uk dar ah kepanasan Heat haba Gain Ditambah 8oss Hilang The effects of heat on matter Kesan haba ke atas bahan Farmer panas /ooler Sejuk HoC to measure temperature using the correct techni<ue Bagaimana untuk mengukur suhu menggunakan cara yang betul atter eDpands Chen heated Bahan mengembang bila dipanaskan atter contract Chen cooled Bahan mengecut bila sejuk Thermometer termometer Modul Sinar Daerah Perak Tengah . degree o.Science Module $81 %nderstanding that tem erature in an indi!ator o.166 - .

/&88 Sel kering =+&82 Bahan baker =331 Makanan =3.Science Module 23+. U/#A( U/#A T@/A+A 2+5 Matahari F>51 Angin 1../&2 3= &5&.167 - . 2 3= &5&.G. B@/TUK(B@/TUK T@/A+A /hemical energ! Tenaga kimia light energ! tenaga cahaya I heat energ! tenaga haba &lectrical energ! Tenaga elektrik light energ! tenaga cahaya &lectrical energ! Tenaga elektrik heat energ! tenaga haba &lectrical energ! Tenaga elektrik sound energ! tenaga bunyi &lectrical energ! Tenaga elektrik Modul Sinar Daerah Perak Tengah kinetic energ! tenaga kinetic .G.

U/#A( U/#A @*@KT%1K 1.5" 3 Dynam$ 238".>/ Hidr$elekrik Sel kering Sel s$lar P".Science Module &8&/T."88&8 />.. /&88 "//+ +8"T3. 1.168 - . /&88 H. @*@KT%1K 23+.>/>T./+>T *1TA% S@S1%1 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .>&2 />.3&8&/T.1.>/>T./&2 3= &8&/T./+>T *1TA% S@*A%1 2&.

le!ted 4ight !an "e re.169 - .le!ted /an see image in mirror /aha!a oh caha!a /aha!a boleh pantul 1ahaya "oleh di antulkan 1ahaya "oleh di antulkan Boleh lihat dicermin Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 8>GHT #AHA?A 6 2ong H This old man7 8ight oh light 8ight tra4els 4ight tra=els in a straight line 4ight tra=els in a straight line Therefore it can form shadoC /aha!a oh caha!a /aha!a boleh gerak 1ahaya "ergerak lurus 1ahaya "ergerak lurus >a membentuk ba!ang 8ight oh light 8ight reflects 4ight !an "e re.

Science Module " +E$%". 01-2E 3 E E-.. Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .! !E#.170 - .#%" .

Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 01-2E 3 E E-.! !E#.171 - ..Science Module " +E$%".#%" .

! !E#.172 - . Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .#%" . 01-2E 3 E E-..Science Module " +E$%".

Science Module ME !"#$#% D#!# D# %E #.173 - .# !ear / Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

or!es Memahami bahawa tolak dan tarik adalah daya >5:&2T>G"T>5G =3. tCisted or s<uashed &bjek menjadi kemek2 regang2 bengk$k2berpintal atau penyek 2tops a mo4ing object Memberhentikan $bjek yang bergerak /hanges the direction of a mo4ing object Mengubah arah pergerakan $bjek yang bergerak akes an object mo4e faster or sloCer Menggerakkan $bjek lebih cepat atau perlahan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .>"2"T 1"./& "51 &5&.e!t o. &5.G." 1"5 T&5"G" =3./& DA?A /oncept K$nsep " push or a pull T$lak atau tarik /annot be seen but the effects can be felt Tidak b$leh dilihat tetapi b$leh dirasa 182 %nderstanding the e.or!e Memahami kesan daya &ffects Kesan /an mo4e a stationar! object B$leh gerakkan $bjek yang pegun /hanges the shapes of an object Mengubah bentuk $bjek /hanges the motion of an object Mengubah pergerakan $bjek "n object become s<ueezed..174 - . a .Science Module 181 %nderstanding that ush and ull are . bent. stretched.

talcum poCder. grease.175 - .Science Module 183 Analysing .ri!tion Analisa geseran =. CaD.>/T>35 +@S@%A/ &ffects of friction Kesan geseran =actors that affect friction 9akt$r yang menyebabkan geseran /ondition of the surface Keadaan permukaan Feight of the object Berat $bjek Fa!s to reduce friction #ara kurangkan geseran Produces heat Hasilkan haba 3pposes motion Berlawanan gerakan /auses Cear and tear Menyebabkan haus dan k$yak 2loCs doCn and stops a mo4ing object Memperlahankan dan memberhentikan $bjek yang bergerak +se rollers or marbles +una penggelek atau guli 2moothen surfaces ermukaan licin +se oil. air cushion +una minyak2 pelicin2 gris2 bedak wangi2 pak udara 1isad4antages Kekurangan "d4antages Kelebihan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module 281 %nderstanding s eed Memahami la u o4ement ergerakkan 2peed *aju /alculation of speed engiraan laju HoC fast an object mo4es Berapa laju $bjek bergerak =ormula H %umus 2eed Q 1istance Time *aju Q "arak Masa " faster object tra4els a longer distance in a gi4en time &bjek yang lebih laju melalui jarak yang lebih panjang mengikut masa yang diberi " faster object takes a shorter time to tra4el a gi4en distance &bjek yang laju mengambil masa yang singkat untuk melalui jarak yang diberi +nits H S kmBh km)j S mBs m)s S cmBs sm)s Modul Sinar Daerah Perak Tengah .176 - .

177 - .#%" .Science Module " +E$%". 01-2E 3 E E-.! !E#./ Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

01-2E 3 E E-.! !E#.#%" ./ Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .178 - .Science Module " +E$%".

Science Module " +E$%"./ Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .179 - .#%" . 01-2E 3 E E-.! !E#.

180 - .Science Module ME !"#$#% #&#M 4#(# !ear * Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module 181 &he ro erties o. materials Sifat bahan metal l$gam carbon karb$n glass kaca plastics plastik Cood kayu /onduct electricit! Mengalirkan elektrik Mengalirkan arus elektrik 8ight to pass through #ahaya b$leh melaluinya #ahaya melaluinya Properties of materials Sifat bahan >nsulator enebat enebat =loat on Cater Terapung atas air 2ink in Cater Tenggelam dalam air /an be stretch B$leh diregangkan /onduct heat Mengalirkan haba w$$d kayu stone batu rubber ring gelang getah metal l$gam Modul Sinar Daerah Perak Tengah .181 - .

materials in e=eryday li.182 - .Science Module 182 A lying kno:ledge ro erties o.e Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian "ppl!ing knoCledge properties of materials in e4er!da! life Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian 2uggest Ca!s to keep things hot #adangan untuk menyimpan benda panas 2uggest Ca!s to keep things cold #adangan untuk menyimpan benda sejuk /o4ered Cith insulators Balut dengan bahan penebat hot thing benda panas cold thing benda sejuk to pre4ent heat loss untuk menghalang kehilangan haba pre4ent from absorbing heat halang daripada serap haba Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module 183 0ynthesising the kno:ledge a"out uses o. materials "ased on their ro erties Sintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan kandungan +ses of materials based on their properties enggunaan bahan berdasarkan kandungan 8ist of object and materials that the! are made of Senarai $bjek dan bahan yang dibuat daripada .183 - .eason Ch! particular materials are used to make an object Keterangan mengapa bahan tertentu digunakan untuk membuat $bjek object $bjek spoon sudu tissue tisu glasses gelas materials bahan metal l$gam Cood kayu glass kaca properties sifat hard keras soft lembut transparent lutsinar cheap murah eas! to get senang didapati strength kuat good <ualit! kualiti baik Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

redu!e and re!y!le Memahami kepentingan guna semula$ pengurangan dan kitar semula bahan The importance of reuse. reduce and rec!cle of materials Kepentingan guna semula2 pengurangan dan kitar semula bahan Kepentingan guna semula2 pengurangan dan kitar semula bahan Cood kayu cotton kapas metal l$gam plastics plastik s!nthetic cloth kain sintetik an-made materials Bahan buatan Bahan buatan 5atural materials Bahan semulajadi Bahan semulajadi rubber getah glass kaca 2tate that man-made materials comes from natural materials /yatakan bahan buatan berasal dari bahan semulajadi reducing mengurangkan reusing guna semula rec!cling kitar semula public transport pengangkutan awam plastic bag beg plastik bottle b$t$l plastics plastik glass kaca Modul Sinar Daerah Perak Tengah . reuse.184 - .Science Module 18$ Kno:ing the im ortan!e o.

usting can be pre4ented engaratan b$leh dicegah 1ifferent Ca!s to pre4ent objects from rusting #ara berbe7a untuk menghalang $bjek daripada berkarat The necessar! to pre4ent rusting Keperluan mencegah pengaratan /oating Cith non rusting materials Menyadurkan dengan bahan tidak berkarat Tpaint cat Toil minyak Tgrease gris T&4erlasting 8i4e Tahan lebih lama T2a4e natural material Selamatkan bahan asal T2a4e cost "imat k$s T8ooking good Mencantikkan T/onclusionU .Science Module 18@ %nderstanding that some materials !an rust Memahami sesetengah bahan boleh perkarat .usting can be a4oided b! pre4enting iron contact Cith air and Cater.185 - . P KesimpulanC engaratan b$leh dihindarkan dengan menghalang ia bertindak balas dengan air dan udara Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

186 - . ka!u. cla! and silk 3bjek !ang diperbuat daripada kaca. tanah liat dan sutera TGlass Kaca TBottle B$t$l T/up #awan TPencil ensil Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Cood.Science Module 186 %nderstanding the rusting !an "e re=ented Memahami pengaratan boleh dicegah . plastic.plastik.usting can be pre4ented engaratan b$leh dicegah %usty $bjects &bjek berkarat 3bject made of iron and steel &bjek yang diperbuat daripada besi dan keluli T5ail aku T2poon Sudu TKnife isau T5eedle "arum 5on rust! objects &bjek tidak berkarat 3bject made of glass.

he Properties (f )aterials.5llow light to pass through them .187 - .0onducts heat .Insulator .0an absorbs water .Insulator erapung di atas air -Penebat .Science Module )A %"'A#S A"(!N$ +(! )A %"'A#S -OO. and ) 3aterials Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 0OTTO 8(5SS 3#T5( 7%**#7 +(5STI0 .0an be stretched ./.Insulator .engalirkan elektrik -.engalirkan haba -Konduktor -Boleh diregang -Penebat -Penebat %nit E'(esson &.0onducts electricity .Insulator .Insulator -Boleh men$era p air -Penebat -.Dloats on water .embenar kan caha$a menembusi n$a -Penebat .0onductor .

Translucent- I can see you clearly.egap. Sa$a tak nampak awak% I can see you but not clear. !lear glass Door . Translucent and Tranparent .lass Door . .Transparent- %nit E'(esson 9 Dantastic materials Modul Sinar Daerah Perak Tengah .utsinar dan .188 - .Science Module $pa1ue. Sa$a nampak awak tapi kurang jelas% . Saya nampak awak dengan jelas.utcahaya Wood Door .opaqueI can?t see you.

A/#SIA SF TH#T0 0(OTH !5I SI T#TI! +(5STI0 +(5STI! F(O I(O %nit E'(esson: atural and 3an made Modul Sinar Daerah Perak Tengah .!A AN )AN!S'A 3#T5( (O853 8(5SS !505 7%**#7 8#T5H SI(! S%T#75 (#5TH#7 !%(IT -OO.#"A&A(I 75FO 75FO 35 .35.189 - .Science Module NA !"A# AN$ )AN )A$% . !5F% 5T%75( 35.# 35T#7I5(S 0OTTO !5+5S 0(5F T5 5H (I5T D%7 *%(% BA!A/ S0.# 35T#7I5(S BA!A/ B#A A/ .AHAN S%)!#A/A$' $AN .

#%" .190 - . M#%E-"#& !E#.Science Module " +E$%".* Menyiasat Alam %ahan Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

#%" .* Menyiasat Alam %ahan Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .191 - . M#%E-"#& !E#.Science Module " +E$%".

192 - .#%" . M#%E-"#& !E#.Science Module " +E$%".* Menyiasat Alam %ahan Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah .193 - .Science Module ME !"#$#% #&#M 4#(# !ear .

orm o.194 - . liDuid or gas %ahan wu ud dalam bentuk pepe al$cecair atau gas Fater Air 2olid epejal 2tone batu 8i<uid #ecair ilk Susu Food Kayu "ir Udara gas 2team wap &Damples #$nt$h atter Bahan Properties of solid Sifat(sifat pepejal Properties of li<uid Sifat 'sifat cecair has mass mempunyai berat fiDed shape bentuk tetap Properties of gas Sifat(sifat gas has mass Mempunyai berat fiDed 4olume isipadu tetap has mass mempunyai berat fiDed 4olume isipadu tetap canPt fiDed shape Tidak mempunyai bentuk tetap /anPt fiDed 4olume 1sipadu tidak tetap no permanent shape bentuk tidak tetap can compressed b$leh dimampatkan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . solid.Science Module 181 Matter eBist in the .

195 - .Science Module 182 %nderstanding that matter !an !hange . erubahan Bentuk Air &4aporation enyejatan gas $ li<uid gas ( cecair /ondensation K$ndensasi li<uid $ gas cecair ( gas =reezing embekuan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .rom one state to another Memahami bahawa benda boleh berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lain solid $ li<uid epejal ( cecair elting eleburan Boiling endidihan li<uid $ gas #ecair ( gas /H"5G>5G 2T"T&2 3= F"T&.

Science Module 183 %nderstanding the :ater !y!le Memahami kitaran air The Cater c!cle. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . enyejatan .196 - . Kitaran air =ormation of clouds and rain. embentukan awan dan hujan /ondensation K$ndensasi &4aporation enyejatan /irculation of Cater in the en4ironment. K$ndensasi . Kitaran air dalam persekitaran >mportance of Cater Kepentingan air3 /hanges in the states of matter in the Cater c!cle erubahan bentuk bahan dalam kitaran air Gas V li<uid 6/ondensation7 +as #ecair . 1roplets of Cater Cill become bigger and hea4ier V rain Titisan air menjadi besar dan berat hujan 8i<uid to gas 6e4aporation7 #ecair kepada gas .

Sebab untuk mengekalkan sumber air yang bersih To regulate the formation of clouds and rain Untuk mengekalkan pembentukan awan dan hujan To ensure the cleanliness of Cater suppl! Memastikan air yang bersih dibekalkan >mportance of Cater resources. Kepentingan sumber air Fa!s to keep our Cater resources clean #ara mengekalkan sumber air bersih Keep the ri4ers clean "adikan sungai besih /leanliness campaign Kempen kebersihan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . :ater resour!es Menghargai kepentingan sumber air To pre4ent li4ing a<uatic from being destro!ed and undergoing eDtinction Untuk mengelakkan hidupan air musnah dan mengalami kepupusan To a4oid infected diseases Mengelakkan penyakit berjangkit .easons to keep our Cater resources clean.Science Module 18$ A re!iating the im ortan!e o.197 - .

Mengenal pasti rasa makanan yang berasid dan berakali /hanges in colour of litmus papers Menukarkan warna kertas litmus /onclude the properties of acidic.198 - .Science Module 281 %nderstanding the ro erties o. a!idi!. alkaline and neutral su"stan!es Memahami sifat asid$ alkali dan bahan neutral The properties of acid. #iri(ciri asid 2 alkali dan bahan nutral >dentif! acidic. Mengenal pasti keasidan2alkali dan nutral bahan menggunakan kertas litmus >dentif! the taste of acidic and alkaline food. alkaline and neutral substances. Kesimpulan ciri(ciri bahan asid2 alkali dan neutral 3 Bitter ahit 2our masam blue to red biru ke merah red to blue merah ke biru Properties of alkali #iri(ciri alkali Taste bitter G change red litmus paper to blue %asa pahit dan menukarkan Kertas litmus merah kepada biru Properties of neutral substances #iri(ciri bahan neutral 3ther tastes $ no changes in litmus paper Tidak menukarkan warna kertas litmus Properties of acid #iri(ciri asid "cid asid "lkaline alkali no change tidak berubah neutral neutral Taste sour G change blue litmus paper red %asa masam dan menukarkan kertas litmus merah Modul Sinar Daerah Perak Tengah . alkaline and neutral substances. alkaline and neutral substances using litmus paper.

Ah Seng terlupa untuk minum airnya kerana ibunya menyuruhnya ke kedai3 Setelah pulan2 dia dapati banyak titisan air di luar gelas3 Kondensasi menukarkan gas kepada cecair3 +pin?s mother Cants to boil some Cater.Science Module 2T"T& 3= "TT&. He need some ice cubes. the cloth dries. 1bu Upin menjemur kain di ampaian3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . He put Cater in the freezer. Ali sedang makan ais krim3 Selepas beberapa ketika2 ais krim itu menjadi cair3 r$ses pencairan menukarkan pepe al kepada cecair3 (i@uid "bu feels like to drink cold Cater. Boiling changes liDuid to gas8 1bu Upin ingin menjerang air3 Dia tahu bahawa air itu sudah mendidih kerana terhasilnya wap air atau stim3 Pendidihan menukarkan cecair kepada gas3 >pin?s mother hangs clothe on the cloth line. he saC man! Cater droplets on the glass. Abu ingin minum air sejuk3 Dia perlukan ais batu3 Dia masukkan air ke dalam peti sejuk3 r$ses pembekuan menukarkan cecair kepada pepe al3 "h 2eng forget to drink his ice lemon tea because his mother as him to go to the shop. 2he knoCs that the Cater is boiling because it produces steam or Cater 4apour. "fter a Chile. This is because e4aporation process occurs. *ree9ing turn solid to solid. 1ondensation turn gas to liDuid. the ice cream melt. Fhen he Cent back.199 - . &4aporation turn li<uid to gas. Melting process changes solid to liDuid. K@ADAA/ BAHA/ Solid "li is eating an ice cream. "fter a Chile.

Fhere am >K 3h.200 - .$wQ Besarnya3 &pssQ Mmm4sejuk dan segar3 Di mana saya5 &h2 saya tahu2 saya di laut4tempat baru untuk saya3 Saya datang dari sungai3 "rghhW Hot. ArghhQ anasnya2 sangat panas4 TidakQ Saya sedang bergerak ke atas3 Apa dah jadi nih555 Sangat panas3 Matahari membuatkan saya panas3 1a menyejat saya ke langit3 enyejatan menukarkan saya menjadi wap air3 3h noW >?m shi4ering. >t cold noC. The !ondensation process turn me into Cater droplet.Science Module / am a dro let o. He!W 8ets join together.$wQ Banyaknya tiisan air macam saya3 HeyQ "$m bergabung3 "$m bentuk awan3 Ahh4leganya dah jadi awan3 3pssW >?m hea4! noC.eaW &pssQ Saya semakin berat sekarang3 Saya nak keluar3 AhhQ Saya dah keluar sebagai hujan sekarang3 &uchQ Saya jatuh kembali kedalam sungai3 %umah saya yang dirindui3 ?eaQ Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 3uchW > fall doCn into the ri4er again. Fhat happenKKK >t is 4er! hot. ! home sCeet home. FoCW >t is big. FoCW There are man! droplets like me. E=a oration change me as a :ater =a our. &uchQ Di mana saya3 . "hhJit is better noC. 8ets form cloud. >t e4aporate me to the sk!. &h n$Q Saya sedang menggigil3 1a sejuk sekarang3 r$ses k$ndensasi menukar saya menjadi titisan air3 . > came from ri4er. 3pssW mmJ cold and fresh. this is a seaJm! neC place. :ater. "hhW >?m out noC as rain. The sun makes me 4er! hot. 8et me out. > see. 4er! hotJ3h noW >?m mo4ing up. Saya setitis air 3uchW Fhere > am. .

201 - .Science Module =ill in the missing letters. *engkapkan perkataan dengan huruf yang betul3 0 = = d = =s = = i o = 0==== #=a===a===n 7=v== S == = Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

.202 - . Menyiasat Alam %ahan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%". M#%E-"#& !E#.#%" .

.#%" . Menyiasat Alam %ahan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%".203 - . M#%E-"#& !E#.

#%" . M#%E-"#& !E#.Science Module " +E$%". Menyiasat Alam %ahan Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah ..204 - .

Science Module ME !"#$#% #&#M 4#(# !ear / Modul Sinar Daerah Perak Tengah .205 - .

ood s oilage Memahami kerosakan makanan =331 P.:"T>35 engawetan makanan =ood spoilage Ker$sakan makanan /haracteristics of spoilt food #iri(ciri makanan yang r$sak +npleasant smell Bau tidak menyenangkan +npleasant taste %asa tidak menyenangkan /hanged colour Berubah warna /hanged teDture Berubah jalinan ould! Berkulat The conditions for microorganisms to groC Keadaan untuk mikr$$rganisma membesar "ir Udara Fater Air 5utrients Lat makanan 2uitable temperature Suhu yang sesuai 2uitable acidit! Keadaan asid yang sesuai Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 181 %nderstanding .206 - .&2&.

juices. fruits. meat. fruits Sayur2 buah =ruits. praCns. . 4egetables Daging2 ikan2 buah2 sayur =ish.207 - . praCns. meat. fruits 1kan2 udang2 s$t$ng2 buah =ish. 4egetables. fruits 1kan2 daging2 telur2 sayur2 buah 5uts. ice cream Susu2 jus2 ais krim eat.Science Module 182 0ynthesising the !on!e t o. 4egetables Buah2 sayur /hicken. eggs. cuttlefish Ayam2 daging2 udang2 s$t$ng ilk.ood reser=ation Sintesis konsep pengawetan makanan 1r!ing engeringan Boiling emanasan /ooling endinginan Pickling enjerukan =reezing enyejukbekuan =ood Preser4ation engawetan makanan Pasteurising empausteran 2moking engasapan FaDing elilinan BottlingB/anning emb$t$lan)pengeti nan 2alting engasinan :egetables. cuttlefish. fish. fish Daging2 ikan :egetables. fruits Sayur2 buah eat. poCder milk Kacang2 biskut2 susu tepung :acuum packing embukusan 0akum Modul Sinar Daerah Perak Tengah . crackers.

ood Menyedari kepentingan pengawetan makanan =ood Preser4ation engawetan makanan The importance of preser4ing food Kepentingan pengawetan makanan To make last longer Tahan lebih lama To reduce Castage food Mengurangkan makanan terbuang To make food easil! to store Makanan lebih mudah disimpan Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 183 'ealising the im ortan!e o.208 - . reser=ing .

Science Module 281 %nderstanding the e. factories. chemical Caste.elease of smoke into the air Melepaskan asap ke udara Modul Sinar Daerah Perak Tengah . im ro er dis osal o.209 - . organic Caste.e!ts o. metal lastik2 kaca2 sisa kimia2 sisa $rganik2 l$gam Homes. glass.. :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran Faste anagement egurusan bahan buangan T!pes of Caste "enis bahan buangan 2ources of Caste Sumber bahan buangan Plastics. motor 4ehicles %umah2 kilang2 pertanian2 kenderaan berm$t$r 1ispose of Caste in the right place Buang bahan buangan di tempat yang betul Treat Caste before disposing it into the drain %awat bahan buangan sebelum ia mengalir keluar Bur! Caste that can deca! in soil Bakar bahan buangan yang b$leh reput dalam tanah .euse of rec!cle Caste +una semula bahan kitar semula Proper Betul Fa!s of disposing Caste #ara buang bahan buangan >mproper Tidak betul 8ittering Tidak teratur 3pen burning embakaran terbuka . agriculture.elease of Caste into the ri4ers Melepaskan bahan buangan ke dalam sungai .

dengue fe4er demam denggi =lash floods Banjir kilat 1amage propert! Mer$sakkan harta "cid rain Hujan asid /an kill plants and erode building B$leh membunuh tumbuhan dan menghakis bangunan 281 %nderstanding the e. :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran Faste that can deca! Bahan buangan yang b$leh reput =ood. paper.Science Module 281 %nderstanding the e... glass. :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran /an kill fish and Cater plants 1amages our lungs.e!ts o. im ro er dis osal o. metal lastik2 gelas2 l$gam 1isad4antage H Gi4es out poisonous gases Kelemahan < Mengeluarkan gas beracun Modul Sinar Daerah Perak Tengah . im ro er dis osal o. initiates our e!es B$leh membunuh ikan dan tumbuhan Mer$sakkan paru(paru3tidak el$k laut dipandang "ir pollution encemaran udara Fater pollution encemaran air Harmful effects of improper disposal of Caste Kesan buruk daripada pembuangan bahan buangan yang tidak betul 2ickness G diseases Kesakitan R penyakit Th!poid.e!ts o. Cood Makanan2 surat khabar2 kayu "d4antage H To make the soil fertiile Kelebihan < Untuk menyburkan tanah Faste that does not deca! Bahan buangan yang tidak b$leh reput Plastics.210 - .

#%" ./ Menyiasat Alam %ahan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . M#%E-"#& !E#.Science Module " +E$%".211 - .

#%" .Science Module " +E$%".212 - . M#%E-"#& !E#./ Menyiasat Alam %ahan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module " +E$%".#%" . M#%E-"#& !E#.213 - ./ Menyiasat Alam %ahan Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

214 - .Science Module ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%# !ear * Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

215 - .Science Module 181 %nderstanding the 0olar 0ystem Memahami Sistem Solar 5ine Planets Sembilan planet 5atural satellites Satelit semulajadi eteors Mete$r /omets K$met "steroids Aster$id Mercur! $ M! Utarid .er! Luhrah Earth $ EDcellent Bumi Mars $ Mother Marikh (upiter $ (ust Musytari 0aturn $ 0er4ed Luhal %ranus$ %s Uranus 3eptune $ 3ine /eptun Pluto $ Pudding lut$ 8ist of constituents Senarai pembentukan The solar s!stem Sistem S$lar 8ist of planets Senarai planet Planets mo4e around the 2un Planet beredar mengelilingi matahari Modul Sinar Daerah Perak Tengah .enus $ .

)) km H *)) the oon Bulan '. the oon and the 2un Sai7 dan jarak relatif di antara Bumi2 Bulan dan Matahari 2ize of the &arth relati4e to the size of the oon. Sai7 Matahari relatif sai7 Bumi The relati4e size and distance betCeen the &arth. "arak relatif dari Bumi ke Matahari berbanding jarak relati0e dari Bumi ke Bulan the &arth Bumi the 2un Matahari (A# . Sai7 Bumi relatif sai7 Bulan The relati4e distance from the &arth to the 2un compared to the relati4e distance from the &arth to the oon.216 - .) ))) ))) km ' Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 182 %nderstanding the relati=e si9e and distan!e "et:een the Earth. the Moon and the 0un Memahami perbandingan sai& dan arak antara %umi$ %ulan dan Matahari the 2un Matahari ' the &arth Bumi ')) the &arth Bumi ' the oon Bulan * 2ize of the 2un relati4e to the size of the &arth.

lanet yang paling jauh dari matahari mempunyai perrmukaan yang paling sejuk3 1o not ha4e enough air and Cater. the lanet Earth in the 0olar 0ystem Menghargai kedudukan yang sempurna planet %umi dalam Sistem Solar Mu!h nearer 5 'ebih dekat The temperature on the &arth Could rise. the colder is the surface of the planet. Atm$sfera bumi mengandungi udara dan air di bumi Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the hotter is the surface of the planet.e!t la!ement o. Air akan membeku menjadi ais3 "ll li4ing things Could die. Suhu di bumi akan meningkat Fater on &arth Could e4aporate.217 - . 1a tidak terlalu sejuk atau panas3 The atmosphere of the &arth contains air and there is Cater on &arth. Semua benda hidup aka mati3 The nearer a planet to the 2un is. it recei4es enough light and heat from the 2un. Tiada air2 suhu akan jadi lebih panas3 Mu!h .Science Module 183 A re!iating the er.arther 5 'ebih auh The temperature on the &arth Could drop. Tidak mempunyai air dan udara yang mencukupi &arth in the 2olar 2!stem Bumi dalam Sistem S$lar Fh! certain planets are not conduci4e for li4ing things. Mengapa sesetengah planet tidak sesuai untuk benda hidup The &arth is the onl! planet in the 2olar 2!stem that has li4ing things. Suhu di bumi akan menurun Fater Could freeze into ice. lanet yang dekat dengan matahari mempunyai permukaan yang paling panas The farther a planet from the 2un is. Hanya planet Bumi dalam Sistem S$lar yang mempunyai benda hidup &ffect Kesan &arth is the third planet from the 2un. Air di bumi akan tersejat 5o Cater and the temperature Could be 4er! hot. Bumi adalah planet ketuga dari matahari2 ia menerima cahaya dan haba secukupnya >t is not too hot or too cold.

2 &lanet daripada Matahari. Modul Sinar Daerah Perak Tengah .218 - . G%ST STO+ %SI 8 I # +(5 #T 3#70%7F 2# %S #57TH 357S G%+IT#7 S5T%7 %75 %S #+T% # +(%TO )5!5 1IT53I % )%(%T /5.I S# 8#T !75T N5! P%T%S The nine planets from the sun.Science Module (!" S(#A" S+S %) S'S %) S(#A" 0' A 3F 2#7F #5SF 3#THO.

* Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%". %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.#%" .219 - .

* Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module " +E$%".220 - .#%" . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.

%(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.Science Module " +E$%".221 - .#%" .* Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4 Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

222 - .Science Module ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%# !ear . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

-anuar! Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module %nderstanding the !onstellation Memahami buru Planting Musim menanam Har4esting Musim menuai 1esert adang pasir 2ea 8aut >ndicates 2easons Menunjukkan musim >mportance of /onstellation Kepentingan buruj 2hoC 1irections Menunjukkan arah Fhat constellation is Apa itu buruj " group of stars that form a certain pattern in the sk! +ugusan bintang(bintang di langit yang membentuk c$rak tertentu /onstellation Buruj 2corpion Kala jengking -une .223 - ."ugust 2corpion Sk$rpi$ 2outh Selatan 2outhern /ross ari 2outh Selatan >dentif! /onstellation Kenal pasti buruj "pril $ -une Big dipper Biduk Fater dipper +ayung 3rion Belantik Kite or /ross *ayang(layang atau alang Hunter emburu 5orth Utara 5orth Utara 1ecember .

224 - . the Moon and the 0un Memahami pergerakan %umi$ %ulan dan Matahari The earth rotates on its aDis from Cest to east Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur oon rotates and at the same time mo4es around the &arth Bulan berputar dan pada masa yang sama beredar mengeliligi Mathari &arth rotates on it aDis Bumi berputar pada paksinya oon rotates on it aDis Bulan berputar pada paksinya &arth rotates and at the same time mo4es around the sun Bumi berputar dan pada masa yang sama bergerak mengelilingi matahari The mo4ements of the &arth.Science Module 281 %nderstanding the mo=ement o. the oon and the 2un ergerakan Bumi2Bulan dan Matahari The changes in length and position of the shadoC throughout the da! erubahan panjang dan kedudukan bayang(bayang sepanjang hari The oon and the &arth mo4e round the 2un at the same time Bulan dan Bumi bergerak mengeliligi Matahari pada masa yang sama Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the Earth.

est Barat @ast Timur Modul Sinar Daerah Perak Tengah .aktu siang "t night part of &arth do not face 2un. Kejadian siang dan malam berlaku kerana putaran Bumi pada paksinya3 .Science Module 281 %nderstanding the o!!urren!e o day and night Memahami ke adian siang dan malam the 2un Matahari /ight(time . ada waktu malam sebahagian Bumi tidak menghadap matahari The occurrence of da! and night Kejadian siang dan malam A:is aksi 1a! and night occur due to the rotation of the &arth on its aDis. ada waktu siang sebahagian Bumi menghadap Matahari Daytime .225 - .aktu malam the &arth Bumi >t is da! time for the part of the &arth facing the 2un.

F( Anak Bulan (..226 - .5eC half moon.=ull moon G3 ' Bulan penuh @.Science Module 283 %nderstanding the hases o. tne Moon Memahami fasa bulan Phases 3f The oon 9asa(fasa Bulan The oon 1oes 5ot &mit 8ight Bulan tidak mengeluarkan cahaya 1escribe the phases of the moon Menerangkan fasa(fasa bulan The oon appear bright Chen it reflect sunlight Bulan jadi terang akibat pantulan cahaya matahari3 '-5eC moon. K2 Bulan separa baru .3ld half moon Bulan separa lama Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

.227 - .Science Module " +E$%".#%" . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#. Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

228 - .. Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.Science Module " +E$%".#%" .

Science Module " +E$%". %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#. Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah ..#%" .229 - .

Science Module ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%# !ear / Modul Sinar Daerah Perak Tengah .230 - .

the moon Memahami gerhana bulan %nderstanding the e!li se o.Science Module 181 %nderstanding the e!li se o. Bumi berada di antara Matahari dan Bulan dan ketiga(tiganya berada dalam satu garis yang lurus The oon is betCeen the 2un and the &arth and the three of them lie in a straight line.231 - . the sun Memahami gerhana matahari E!li se (erhana &clipse of The oon +erhana bulan &clipse of The 2un +erhana matahari The &arth is betCeen the 2un and the oon and the three of them lie in a straight line. dark gra! or broCn Bulan kelihatan kemerahan2 kelabu atau perang 2unlight is blocked b! the oon #ahaya Matahari dihalang $leh bulan The oon shadoC falls on the &arth surface Bayang( bayang Bulan jatuh ke atas permukaan Bumi 1a!light becomes dark during the total eclipse Hari siang menjadi gelap menjelang gerhana penuh Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Bulan berada di antara Matahari dan Bumi dan ketiga(tiganya berada dalam satu garis yang lurus The &arth blocks sunlight from reaching the oon Bumi menghalang cahaya Matahari daripada sampai ke Bulan The oon looks reddish.

#%" . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#./ Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .232 - .Science Module " +E$%".

#%" ./ Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .233 - . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.Science Module " +E$%".

234 - ./ Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#.#%" .Science Module " +E$%".

235 - .Science Module ME !"#$#% D) "# %E' 1&1." !ear * Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

motorc!cle. airplanes Basikal2m$t$sikal 2 kapal terbang /an tra4el long distance in a shorter time B$leh pergi ke tempat jauh dalam masa yang singkat Telescope.236 - . binocular Telesk$p2 bin$kular To see far aCa! objects Untuk melihat $bjek yang jauh +nable to Calk for long distance Tidak b$leh berjalan jauh +nable to see far aCa! objects Tidak b$leh melihat $bjek yang jauh 1e4ices to o4ercome human limitation Alat mengatsai had keupayaan manusia Modul Sinar Daerah Perak Tengah . te!hnology in e=eryday li.e Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian >mportance of technolog! in e4er!da! life Kepentingan tekn$l$gi dalam kehidupan seharian 8imitation of human abilit! Had keupayaan manusia &Damples of human limitations are #$nt$h had keupayaan manusia +nable to see fine objects Tidak b$leh melihat $bjek yang kecil +nable to speak loud Tidak b$leh bercakap dengan kuat icroscope Mikr$sk$p .The usage of lens to see fine features of objects and microbes enggunaan kanta untuk melihat benda dan mikr$b yang halus icrophone Mikr$f$n -To increase the 4oice 4olume Untuk meninggikan suara Telephone Telef$n -To communicate from long distance Untuk berk$munikasi dari jarak yang jauh Bic!cle.Science Module 181 %nderstanding the im ortan!e o.

H hoe plough *ubang bajak /onstruction embinaan Technolog! Tekn$l$gi tractor trakt$r combine har4ester mesin penuai 1e4elopment 3f Technolog! embangunan tekn$l$gi &Damples #$nt$h Transportation engangkutan 8andHB Darat "nimal bic!cle Haiwan basikal "irH)Udara Hot air balloon Bel$n panas FaterHBAir /anoe raft Kenu rakit car kereta /a4e +ua hut Cooden house p$nd$k rumah kayu apartment rumah pangsa train kereta api airship glider aeroplane kapal udara glider kapal terbang sampan sampan ferr! feri ship kapal /ommunication K$munikasi 1raCing *ukisan carrier pigeon pembawa utusan telephone telef$n Modul Sinar Daerah Perak Tengah . te!hnology Memahami pembangunan teknologi "griculture ertanian e.237 - .g.Science Module 182 %nderstanding the de=elo ment o.

Alat untuk menyelesaikan masalah dikenalpasti Fheel barroC Kereta s$r$ng 8e4er Tuas 1emonstrate that de4ice in4ented can be used to sol4e the problem identified Dem$ntrasi bahawa alat yang dicipta b$leh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti Fheel barroC $ can mo4e hea4! thing easil! Kereta s$r$ng(b$leh mengangkat benda berat dengan senang Pulle! $ can lift e4er!thing Takal ' b$leh mengangkat apa sahaja Modul Sinar Daerah Perak Tengah .238 - .Science Module 183 0ynthesising ho: te!hnology !an "e used to sol=e ro"lem Sintesis bagaimana teknologi boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah Problems the! encounter in their dail! life Masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari /annot mo4e and lift hea4! thing Tidak b$leh beregerak dan angkat benda berat /annot mo4e farther Tidak b$leh bergerak jauh >deas to sol4e the problems identified 1dea untuk menyelesaikan masalah dikenal pasti Brain storming Mencari idea 2ketch the model *akar m$del Technolog! sol4e problems Tekn$l$gi menyelesaikan masalah 1e4ice to sol4e the problem identified.

oads.it mankind i. used misely Analisa bahawa teknologi memberi manfaat ika digunakan secara bi aksana "d4antages of Technolog! Kelebihan tekn$l$gi 1isad4antages of Technolog! Kelemahan tekn$l$gi /ommunication K$munikasi &nable human to learn more about things happening around the Corld Memb$lehkan manusia mengetahui benda yang berlaku di seluruh dunia Transportation engangkutan &nable human to tra4el far aCa! places in shorter time Memb$lehkan manusia pergi ke tempat jauh dalam masa yang singkat "griculture ertanian achines make it easier to plants and har4est their crops Mesin memudahkan untuk menanam dan menuai /onstruction embinaan . highCa!s.239 - .Science Module 18$ Analysing that te!hnology !an "ene. bridges and building is easier and faster to build Memudahkan pembinaan jalan2 lebuh raya2jambatan dan bangunan &n4ironmental pollution from increase in Caste materials encemaran alam daripada penambahan sisa buangan &n4ironmental destruction result from eDcessi4e usage of natural resources Kemusnahan alam kesan daripada penggunaan sumber semulajadi yang berleluasa 2ocial problem Masalah s$sial Bad effects on health result from en4ironmental pollution and eDcessi4e use of chemicals Kesan buruk kepada kesihatan kesa daripada pencemaran sekitar dan penggunaan bahan kimia secara berleluasa Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module

/0) 1 +2)2T T231% 1D W 4% T3 3*56!3)5 *+T(DA*$PA,AA- MA-$S(A DA- .A/A M+-TASA(-,A

I can?t hear you. Sa$a tak dengar awak

I can?t walk, anymore. Sa$a tak boleh berjalan lagi%

-e can?t fly. Kami tak boleh terbang%

0an we save the dataH Boleh tak kita simpan data ini1

HO- TO O2#70O3# TH# +7O*(#3H

0se the phone 0se the car 0se the aeroplane 0se the computer

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 240 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*
Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 241 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*
Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 242 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*
Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 – 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 243 -

Science Module

ME !"#$#% D) "# %E' 1&1,"

!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 244 -

Science Module

181 Kno:ing the sha es o; o"je!ts in stru!tures8 Mengetahui bentuk ob ek di dalam struktur

The shape of objects Bentuk(bentuk benda

>dentif! shape in structure Mengenal pasti bentuk di dalam struktur

/!linder Silinder /ube Kiub /uboid Kub$id /!linder 2ilinder

2phere sfera

2phere Sfera

P!ramid iramid

/one K$n

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 245 -

Science Module

182 %nderstanding the strength and sta"ility o; a stru!ture8 Memahami kekuatan dan kestabilan struktur)

2hapes of objects that are stable Bentuk benda yang stabil 2trength and 2tabilit! Kekuatan dan Kestabilan

/ube, cone, c!linder Kiub3k$n2silinder The factors that affect stabilit! of objects 9akt$r(fakt$r yang memberi kesan kestabilan $bjek Height , base area Ketinggian 2 luas tapak

The factors that affect the strength of a structure 9akt$r(fakt$r yang memberi kesan sesuatu struktur T!pes of materials used 2teel, iron, Cood -enis bahan !ang digunakan Keluli, besi, ka!u

Bigger base area more stable Semakin luas tapak bertambah kestabilan 2maller base area less stable Semakin kecil luas tapak kurang kestabilan

8oCer object more stable 2emakin rendah objek bertambah kestabilan Higher object less stable Tinggi $bjek kurang kestabilan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 246 -

Science Module " +E$%".! !E#.247 - .#%" . Menyiasat #unia Teknologi Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %E2( 1&1.

! !E#.Science Module " +E$%". Menyiasat #unia Teknologi Tahun ! Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .248 - .#%" . %E2( 1&1.

%E2( 1&1. Menyiasat #unia Teknologi Tahun ! Questions 1 – 20 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .! !E#.#%" .249 - .Science Module " +E$%".

Science Module ME !"#$#% D) "# %E' 1&1." !ear / Modul Sinar Daerah Perak Tengah .250 - .

251 - .Science Module 181 %nderstanding sim le ma!hines Memahami mesin ringkas "/H>5&2 Mesin To cut or separate objects Untuk mem$t$ng atau mengasing $bjek To fiD tCo objects together Untuk mengetatkan dua benda bersama To mo4e objects easil! Untuk menggerakkan $bjek dengan mudah To carr! or to lift objects to higher place Untuk membawa atau mengangkat $bjek ke tempat tinggi To lift hea4! objects easier Untuk mengangkat $bjek dengan mudah To carr! or mo4e hea4! objects easil! Untuk membawa atau menggerak benda berat dengan mudah To carr! or mo4e hea4! objects easil! Untuk membawa atau menggerak benda berat dengan mudah Fedge Baji 2creC 2kru Gear +ear 2imple machines Mesin ringkas Pulle! Takal >nclined plane Satah c$nd$ng 8e4er Tuas Fheel and aDle %$da dan gandar Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

lift Kren2 lif achine make life easier Mesin membuat kehidupan lebih mudah To tra4el from one place to another Untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain "eroplane.Science Module 182 Analysing a !om leB ma!hines Analisa mesin yang kompleks /ompleD achine Mesin k$mpleks ade up of more than one simple machine Terdiri lebih dari satu mesin ringkas e. bus Kapal terbang2 bas To make Cork faster Untuk membuat kerja lebih cepat Tractor Trektar To make communication Cith people faster and easier Untuk berk$munikasi dengan manusia lebih cepat dan mudah /omputer. bic!cle.e easier Menghargai mesin yang dicipta membuatkan hidup men adi senang To carr!. fishing rod Kereta s$r$ng3 basikal2 gunting2 r$d pancing 183 A re!iating the in=ention o. mo4e or lift hea4! things more easil! Untuk membawa atau mengangkat benda dengan mudah /rane.252 - . satelite K$mputer2 satelit To treat diseases Untuk mengesan penyakit 1ial!sis machine Mesin dialisis Modul Sinar Daerah Perak Tengah .g FheelbarroC. a pair of scissors. ma!hines that make li.

#%" .253 - .Science Module " +E$%".! !E#/ Menyiasat #unia Teknologi Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %E2( 1&1.

254 - .Science Module " +E$%". %E2( 1&1.#%" .! !E#/ Menyiasat #unia Teknologi Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module " +E$%".! !E#/ Menyiasat #unia Teknologi Tahun " Questions 1 – 20 MA'K0 2# Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %E2( 1&1.#%" .255 - .

* Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module Distractor Pupils are re<uired to coloured their performance in the form of bar graph for e4er! 1istractor eDercise done #ME 5 6666666666666666666666666666666666666 2&#$$ 5 666666666666666666666666666666666666 " +E$%".$ !E#.#%" . &"+" .256 - . %(" .

#%" .#%" . : 9 / . 1: 19 1/ 1.257 - .#%" .* Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .$ !E#../ Menyiasat Alam Kehidupan Tahun " 2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 # Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". Menyiasat Alam Kehidupan Tahun ! 2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 # Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%".! !E#. 01-2E # D E E-. &"+" . &"+" . %(" . * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%".$ !E#.Science Module 27 1. 1* 18 12 11 17 . %(" .

01-2E # D E E-.Science Module 27 1. Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun ! 2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 # Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%"./ Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun " 27 1 .#%" .258 - . : 9 / .. : 9 / .! !E#. 1 : 19 1 / 1. 1 * 1 8 1 2 11 1 7 . 1: 19 1/ 1.#%" . 1* 18 12 1 1 17 .#%" .! !E#. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%".* Menyiasat Alam %ahan Tahun 4 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . M#%E-"#& !E#. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". 01-2E # D E E-.

: 9 / . * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%"..Science Module 27 1. 1: 19 1/ 1. 1: 19 1/ 1.#%" . : 9 / . M#%E-"#& !E#. 1: 19 1/ 1. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%".#%" . : 9 / .#%" . 1* 18 12 11 17 .* Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . M#%E-"#& !E#. Menyiasat Alam %ahan Tahun ! 27 1./ Menyiasat Alam %ahan Tahun " 27 1. %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#. 1* 18 12 11 17 . * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". 1* 18 12 11 17 .259 - .

/ Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun " 27 1. %E2( 1&1.! !E#.Science Module 27 1. : 9 / . %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun ! 27 1. : 9 / . 1* 18 12 11 17 .#%" .. 1: 19 1/ 1.260 - .#%" .#%" . 1* 18 12 11 17 .* Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %(E E#-%( # D %(E ) "+E-$E !E#. 1: 19 1/ 1. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". 1: 19 1/ 1. * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%". : 9 / . 1* 18 12 11 17 .

1: 19 1/ 1. 1: 19 1/ 1.#%" . * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%".#%" . : 9 / .Science Module 27 1. : 9 / .. 1* 18 12 11 17 .! !E#.! !E#. Menyiasat #unia Teknologi Tahun ! 27 1. %E2( 1&1. 1* 18 12 11 17 . * 8 2 1 7 Pen!a aian -1 -2 -3 " +E$%"./ Menyiasat #unia Teknologi Tahun " 2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 # Pen!a aian -1 -2 -3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .261 - . %E2( 1&1.

( to #. The 6.'.# +nderline all the ke! Cords.#.'' and #.'# can be easil! ansCered if the pupils are able to identif! the manipulated 4ariables 6 : B Ctc7 and the responding 4ariables 6. (. #.#.262 - . 5eDt the teacher should emphasize the folloCing steps Chen guiding pupils in ansCering 2ection B.' (.Science Module #. (.: B Cto7 is the highest Chen the 6 : B Ctc7 is from J to J "nsCer H '.'. Euestion on Techni<ues #. Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. The number of chilli is the highest Chen the amount of fertilizer is from * to % gram. 1on!lusion that is "ased on irregular trend8 &Damples 5umber of chilli & / ) 9 E 4 : I J "mount of fertilizer B g Euestions H '.#.'#.: B Cto7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . >dentif! and note doCn the parameter of the 6 : B Ctc7 and 6. #.A. Fhat can !ou learn from the in4estigationK "nsCering format H '.#. 38 &E123/1A4 0&A3-A'(.: B Cto7 from the <uestions.

Science Module D"$%-#2%1Distraktor Teachers must collect data and 7e8 in the Distra7tor mar7s in the ssessment 2nstrument. Teachers can gi9e pupils to7ens as a moti9ation for those who achie9ed e:cellent grade or result. Modul Sinar Daerah Perak Tengah .263 - .

264 - .Science Module INVESTIGATING LIVING THINGS Class : ______________ Menyiasat Alam Kehidupan NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

265 - .Science Module INVESTIGATING LIVING THINGS Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* Menyiasat Alam Kehidupan DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module INVESTIGATING LIVING THINGS Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* Menyiasat Alam Kehidupan DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .266 - .

Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module INVESTIGATING + RCE AND ENERG.267 - .

Science Module INVESTIGATING + RCE AND ENERG. Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .268 - .

269 - . Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module INVESTIGATING + RCE AND ENERG.

ahan DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module INVESTIGATING MATERIALS Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* Menyiasat Alam .270 - .

ahan DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .271 - .Science Module INVESTIGATING MATERIALS Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* Menyiasat Alam .

272 - .ahan DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module INVESTIGATING MATERIALS Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* Menyiasat Alam .

273 - .umi dan Alam Semesta Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module Menyiasat .

Science Module Menyiasat .274 - .umi dan Alam Semesta Class : ______________ NAME ! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE DISTRAKT R # T TAL MARKS Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

Science Module

Menyiasat .umi dan Alam Semesta Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R "

INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 275 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 276 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 277 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 278 -

Science Module

1. 2.

17 $et $oalan 4antu 8. $et $oalan &atih %ubi

Panduan Guru
 Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6  Beri enerangan !ara dan langkah untuk menja:a" soalan Bahagian B iaitu mengenal asti terle"ih dahulu em"olehu"ah dimani ulasi >M. 5 Mani ulated .aria"le? dan em"olehu"ah "ergerak"alas >'. 5 'es onding .aria"le?8 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a"8 "8 Bim"ing murid untuk menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan "erikutnya iaitu 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan kukuhkan teknik menja:a" murid khusus "agi jenis soalan &ujuan, 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan, Pem"olehu"ahPem"olehu"ah, Pola dan 'amalan8

Panduan Murid
 Mengingati format ayat dan teknik menjawab 2i otesis62u"ungan6 Kesim ulan, Pem"olehu"ah-Pem"olehu"ah, Pola dan 'amalan 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a"8 "8 Murid dikehendaki menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan ;ahamkan kaedah untuk mengenal asti em"olehu"ah dan ke erluannya dalam menja:a" soalan8 soalan &ujuan,

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 279 -

Science Module

%E' "' 4#(#,"#

4

0%GGE0&E- A30,E'/3G &E123/C%E08
Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 280 -

Science Module

18

/30&'%1&/+30 '.' '.# Teachers should eDplain the suggested techni<ues on hoC to ansCer <uestions to the pupils. &nsure that pupils can identif! the aster Ke!s Chich are the manipulated 4ariables or Chat to change 6 : B Ctc7 and the responding 4ariables or Chat to obser4e 6,: B Cto7. /larif! about the fiDed 4ariables or Chat to keep the same 6,:7 too. '.( '.* '.; '.% Pupils should be eDposed to the method of identif!ing parameters and patterns of 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7 &nable pupils to Crite 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7 in the master ke! diagram found in the <uestions. Teachers can use the time frame suggested in the module table. 1iscuss the ansCers and correct the mistakes. The result can be filled in the assessment form.

28

/3&'+-%1&/+3 >n ansCering science <uestions, pupils are normall! confused and not clear about the 2cience Process 2kills terminolog!. To make it easier, Ce teachers, should come to an agreement Chere the usage of the correct methods and techni<ues are essential. The folloCing suggestions could be helpful for se4eral 2cience Process 2kills.

#.'

Mani ulate =aria"le >M.? 6 ,hat to !hange >:t!? 5 Things Chich are being changed during the eDperiment. Euestion "nsCering format "nsCer H '. Based on the in4estigation, state Chat to change. H '. 6Parameter7 I objects B materials B situations H '. "mount of sunlight.

#.#

'es ond =aria"le >'.? 6 ,hat to o"ser=e >:to? 5 Things Chich are being obser4ed, measured or recorded during and after the eDperiment Euestion "nsCering format "nsCers H '. 2tate Chat to obser4e in this eDperiment. H '. 6Parameter7 I objects B materials B situations. H '. Height of the plants.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 281 -

To in4estigate B find out the relationship betCeen the amount of sunlight and height of the plants. "nsCers H '. "s B >f B Fhen the 6 : B Ctc7 increased B decreased. #. #.282 - . Euestion "nsCering format "nsCers Cater. the bigger the rabbit. B "mount of Modul Sinar Daerah Perak Tengah . #. the height of the plant increases. H '. Fhat is the h!pothesis of this eDperimentK #. #.. The more B less the 6 : B Ctc7.: B Cto7 increased B decreased. "s B >f B Fhen the amount of sunlight increases. #.: B Cto7. Fhat can !ou find out from this in4estigation H '.? 6 .hat to kee the same >:ts? 5 Things Chich are being kept the same before. The more amount of food. Aim5 Purpose of the in4estigation or things to find out. Euestions "nsCering format H '. #.Science Module #. the 6. T!pe of the plant. 6Parameter7 I objects B materials B situations.: B Cto7.( 1onstant 6 *iB =aria"le >*.* 2y othesis 6 'elationshi 2uggested statements that eDplain the relationship betCeen the 6 : B Ctc7 and 6. Fhat is the aim B purpose of the in4estigation abo4eK #. To in4estigate B find out the effect of 6 : B Ctc7 on 6. 2tate Chat is kept the same in this eDperiment. To in4estigate B find out the relationship betCeen the 6 :B Ctc7 and 6.: B Cto7 Chich are not being 4erified b! an eDperiment . #.% Predi!t5 H '. H '. "nsCers H '. #. B Place of eDperiment. Euestions "nsCering format H '. 2tate one h!pothesis based on this in4estigationK H '. 2ize of the rabbits.: B Cto7. during and after the eDperiment. To in4estigate B find out the effect of the amount of sunlight and the height of the plants. the moreB less the6.

#.: B Ctc7 "nsCers H '. kg load is used. the bigger the rabbit. Euestions H '. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3 H '. Predict the length of the string if a . The plant Cill die. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3 #. The length of springJ #.283 - .: B Cto7 increased B decreased. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3 1on!lusion that is "ased on irregular trend8 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . "s B >f B Fhen the amount of sunlight increases.Science Module The abilit! to forecast about Chat Cill happen based on the gi4en data or prior knoCledge. the height of the plant increases. 2tate the trend B pattern of the height of the plant. The more B less the 6 : B Ctc7. #. H '.@ &rend Euestions "nsCering format "nsCer #. Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. Fhat can !ou learn from the in4estigationK the 6. (. >ncreasing B 1ecreasing B 2ame H '. the more B less the 6. Fhat Cill happen to the plant if it is co4ered Cith a black plasticK "nsCers H '. H '. "s B >f B Fhen the 6 : B Ctc7 increased B decreased. #. The more the amount of food.A 1on!lusion Euestions "nsCering format H '. #. (.

Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. #. : H /ondition of place B "mount of sunlight! Keadaan tempat ) "umlah cahaya matahari Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The 6. The number of chilli is the highest Chen the amount of fertilizer is from * to % gram. Fhat can !ou learn from the in4estigationK "nsCering format H #.284 - .Science Module &Damples 5umber of chilli & / ) 9 E 4 : I J "mount of fertilizer B g Euestions H '.: B Cto7 is the highest Chen the 6 : B Ctc7 is from J to J "nsCer H '.

Science Module . H /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants Keadaan tumbuhan ) Tumbesaran tumbuhan ) Kesuburan tumbuhan The folloCing information shoCs three plants of the same t!pe that are placed in different location.285 - . di tempat gelap in a shad! place. /yatakan tujuan penyiasatan ini3 To in4estigate the relatrionship betCeen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS antara dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6b7. 2tate the aim of the in4estigation. lants Keadaan tumbuhan 1ead Mati Filted *ayu Health! Segar Table ' 6a7. di tempat teduh in a bright place. Keputusan direk$dkan seperti dalam jadual di bawah3 Plant Tumbuhan K 8 1ondition o. Maklumat berikut menunjukkan tiga tumbuhan yang sama jenis dan diletakkan di tempat yang berbe7a3 enyiasatan dijalankan selama dua minggu3 Plant Tumbuhan " Plant K Tumbuhan K Plant 8 Tumbuhan * H < H < H < in a dark place.: '. >n this in4estigation state. la!e Keadaan tempat 1ark +elap 2had! Teduh Bright Terang 1ondition o. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . di tempat terang The results are recorded in the table beloC. The in4estigation takes about tCo Ceeks. Dalam penyiasatan ini nyatakan2 6i7.

iii.Bertambah.286 - .Science Module 6ii7. %ajah F menunjukkan dua tumbuhan2 M dan / yang diletakkan di satu tempat3Kedua( duanya tidak disiram air selama seminggu3 Plant Tumbuhan M 1iagram ' 6a7. state the things thatU Dalam eksperimen ini2 nyatakan pemb$lehubah berikut < i. H 5umber of pupils ha4ing 6increases7 Bilangan murid menghidap selsema .Bertambah.: (. and 5 Chich are put in one place.: #. >n a stud! about the number of pupils Cho ha4e flu. Both plants are not gi4en Cater for a Ceek. : . is changed dimanipulasikan is obser4ed bergerak balas is kept the same dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . Plant 5 Tumbuhan / >n this eDperiment. Chat is obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas H T!pe of plant "enis tumbuhan ) p$k$k H /ondition of the plant Keadaan tumbuhan ) p$k$k 1iagram ' shoCs tCo plants. a group of pupils gathered Modul Sinar Daerah Perak Tengah . H Time B 1a! 6>ncreases7 Masa ) Hari . ii.

Science Module information in the table beloC. Fhat conclusion can be made from the stud! abo4eK Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada kajian di atas5 Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases.287 - . 3um"er o. the XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXincreases B decreases Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Dalam satu kajian tentang bilangan murid yang menghidap selsema2 sekumpulan murid mengumpul maklumat seperti di bawah3 -ay *ari onda! 1snin Tuesda! Selasa Fednesda! %abu Thursda! flu Khamis =rida! "umaat 6a7. state Chat is Dalam penyiasatan ini2 nyatakan apakah i.lu %ilangan murid menghidap selsema # * % ') Table # 2tate the pattern of the change in the number of pupils Cho ha4e flu. %amalkan bilangan murid menghidap selsema pada hari Khamis3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6c7. changed dimanipulasikan obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. /yatakan p$la perubahan bilangan murid yang menghidap selsema3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7 Predict the number of pupils ha4ing flu on Thursda!. >n this in4estigation. ii. u ils ha=ing .

3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. 5ame the thing that is /amakan benda yang i. Dalam satu kajian tentang demam campak2 sekumpulan murid mengumpul maklumat seperti dalam carta bar di bawah3 5umber of patients Bilangan pesakit ')) $ 0) $ A) $ @) $ %) $ .Science Module : . H Time B . "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Berkurang.a. H 5umber of patients 6decreases7 Bilangan pesakit . >n a stud! about chicken poD. the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. Berdasarkan maklumat yang didapati2 tulis satu kenyataan berhubung dua perkara dalam . changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. a group of pupils gathered information in the bar chart beloC. obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas 6b7.: *. #))% 1iagram # #))@ . Crite one statement relating the tCo things in 6a7.Bertambah.ear Tahun 6a7. Based on the information gathered.) $ *) $ () $ #) $ ') $ #))( #))* #)).ear 6>ncreases7 Masa ) Tahun .288 - .

tiger %ilangan harimau #))) #% Table ( #))# ## #))* 'A #))% '* #))A 6a7.Science Module 6c7.: . "adual di bawah menunjukkan bilangan harimau yang dijumpai dalam sebuah hutan3 )ear Tahun 3um"er o. H 5umber of tiger 61ecreases7 Bilangan harimau . Fhat is the aim of this in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S 6b7. changed 6 manipulated 4ariable7H dimanipulasikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX measured 6responding 4ariable7H bergerak balas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ii. 6c7. The folloCing table shoCs the number of tigers found in a jungle.. Based on the in4estigation. Based on the bar chart.Bertambah. Fhat can !ou conclude from the in4estigationK Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada penyiasatan ini5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 6d7. H Time B . state the folloCing that isH Berdasarkan penyiasatan ini2 nyatakan maklumat berikut< i.ear 6>ncreases7 Masa ) Tahun . state the pattern of the change in the number of patients. Berdasarkan carta bar3 /yatakan c$rak perubahan bilangan pesakit3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : .Berkurang.289 - . Predict the number of tigers in #))AK %amalkan bilangan harimau pada tahun DEET5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6"awapan dalam bentuk angka.

Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 : . H The amount of Cater sprinkled on the bread 6>ncreases7 +umlah air yang diren is ke atas roti H The number of mould spots on the bread 6>ncreases7 %ilangan tompok kulat di atas roti . Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas tiga keping r$ti yang sama sai73 Mereka merenjis ke atas r$ti dengan jumlah air yang berbe7a seperti yang ditunjukkan dalam %ajah K di bawah3 Bread K %$ti K 2prinkled Cith one teaspoon of Cater Direnjis dengan satu sudu air Bread 8 %$ti * 2prinkled Cith three teaspoon of Cater Direnjis dengan tiga sudu air 1iagram ( Bread %$ti M 2prinkled Cith siD teaspoon of Cater Direnjis dengan enam sudu air Modul Sinar Daerah Perak Tengah .%ertambah" group of pupils carried out an in4estigation on three pieces of bread of the same size.Science Module Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases.: %. The! sprinkled different amount of Cater on the bread as shoCn in 1iagram (.290 - .

Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka : . SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 H 5umber of oCls 6>ncreases7 %ilangan burung hantu .%ertambah- H 5umber of rats 61ecreases7 %ilangan tikus . the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases.%erkurang"imili!ana carried out an in4estigation to find out the relationship betCeen sources of food and the number of consumers. Dalam penyiasatan ini2 i. Amiliyana menjalankan penyiasatan untuk mencari hubungan di antara sumber makanan dan bilangan pengguna3 enyiasatan ini melibatkan tikus dan burung hantu di kawasan sawah padi3 enyiasatan ini mengambil masa selama U minggu3 1iagram * The obser4ations Cere recorded in the folloCing table. enyiasatan direk$dkan dalam jadual di bawah3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .oti 3um"er o.: @.Science Module The condition of the bread after three da!s is shoCn in Table *. Kedaan r$ti selepas tiga hari ditunjukkan dalam "adual U3 Bread . Fhat can !ou conclude from the in4estigation K Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini 5 Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. The in4estigation took * Ceeks. Chat is obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas 6b7.291 - . 6a7. The in4estigation in4ol4ed rats and oCls in a padd! field. mould s ots %ilangan tompokan kulat Table * K ( 8 % '. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. >n this in4estigation.

# @ #A ( 0 ## * '' '@ 2tate tCo things that are obser4ed in the in4estigation.Science Module . /yatakan hubungan di antara dua perkara yang telah kamu nyatakan di . He used marbles of the same size and dropped the marbles.292 - . "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSS 6d7 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 Predict the number of rat in Ceek .: A. o:l %ilangan burung hantu 3um"er o. marbles.a. /yatakan c$rak perubahan pada bilangan tikus3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. %amalkan bilangan tikus pada minggu kelima3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : .. He poured () cmR of Cater into a measuring c!linder. /yatakan dua perkara yang diperhatikan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7 2tate the pattern of the change in the number of rat. one at a time. The 4olume of Cater Cas recorded each time he dropped the marbles as shoCn in table %. (.afi< carried out an in4estigation to find out the 4olume of . H 5umber of marbles 6>ncreases7 %ilangan guli . into the c!linder as shoCn in diagram *.eek Minggu 3um"er o.3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. Table .%ertambah. the XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. %afiV menjalankan penyiasatan untuk mencari isipadu G biji guli3 Dia menuang KE smO air ke dalam silinder penyukat3 Dia menggunakan guli yang sama sai7 dan memasukkan guli sebiji demi sebiji ke dalam silinder yang ditunjukkan dalam rajah U3 1sipadu air dicatatkan setiap kali dia memasukkan guli seperti ditunjukkan dalam jadual J3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .%ertambah- H :olume of Cater 6>ncreases7 /sipadu air . rat %ilangan tikus 6a7 ' . 2tate the relationship betCeen the things that !ou ha4e mentioned in 6a7.

.bergerak balas .: 0.Science Module 6# @# $# 3# 2# 1# 6# @# $# 3# 2# 1# marble guli 1iagram .%ertambah- H 5umber of sCings in () seconds 61ecreases7 %ilangan ayunan dalam 01 saat . 5ame the thing that is measured. /amakan perkara yang diukur3.293 - . H 8ength of string 6>ncreases7 Pan ang tali . ) () Table % ' (* # (A ( *# * *% .%erkurang5orHanisah from * 2aCi carried out an in4estigation on the sCinging of a pendulum of different length as shoCn in diagram # beloC. The number of marble Bilangan guli :olume of Cater 6 cmR 7 1sipadu air . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6c7.) Fhat is kept the same in this in4estigationK Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. 6a7. /$rhanisah dari Kelas U Sawi menjalankan penyiasatan ke atas ayunan bandul dengan perbe7aan panjang tali seperti ditunjukkan rajah D di bawah3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . smO . : .

294 - .: H :olume of Cater 6>ncreases7 /sipadu air . cm .Science Module string tali pendulum bob bandul 1iagram % Table @ shoCs the result. string Pan ang tali #) cm #. the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 6c7. /yatakan hip$tesis dalam penyiasatan ini3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases.esponding :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas Predict the number of sCings in () seconds if the length of string is (. %amalkan jumlah ayunan dalam KE saat jika panjang talinya KG sm3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2tate the h!pothesis in this in4estigation. : . s:ings in 3# se!onds +umlah ayunan dalam 01 saat #A #( 'A Table @ H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .%ertambah- Modul Sinar Daerah Perak Tengah .%ertambah- H ass of toCel 6>ncreases7 %erat tuala . "adual W menunjukkan keputusan3 4ength o. 3um"er o. cm () cm 6a7. 2tate the folloCing H /yatakan < i. 6b7. =iDed :ariable dimalarkan ii.

2he pours three different 4olumes of Cater onto each toCel as shoCn in diagram % beloC.295 - . 6b7 L '. Keputusan menunjukkan berat tuala selepas menyerap air direk$dkan dalam jadual T3 &o:el Tuala Mass >g? %erat 6a7 i.) 2tate the folloCing H anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan . /yatakan p$la perubahan berat tuala3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module ').) Table A .esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6c7 2tate the trend of change in the mass of the toCels. ii. #)) 9 #. 5ajihah carries out an in4estigation using three toCels of the same t!pe and size. /ajihah menjalankan satu penyiasatan menggunakan tiga tuala yang sama jenis dan sai73Dia menuang isipadu air yang berbe7a ke atas setiap tuala seperti yang ditunjukkan dalam rajah J di bawah3 1iagram @ The result of the mass of the toCels after absorbing Cater are as recorded in Table A .

) sen coins on a pan attached to a spring as shoCn in diagram @. 2tate the folloCing H /yatakan < i.) sen coins 8ength of spring 6cm7 Bilangan syiling GE sen anjang spring .) sen coins is put on the pan.) sen coin syiling GE sen 1iagram A Table 0 shoCs the results of the eDperiment. 2tate the trend of change in the length of the spring. "adual H menunjukkan keputusannya3 5umber of . . . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 "n eDperiment Cas carried out b! Hafizuddin b! placing . @ksperimen dijalankan $leh Hafi7udin dengan meletakkan syiling GE sen di atas dulang yang dihubungkan $leh spring seperti ditunjukkan dalam rajah W3 anjang spring disukat3 spring spring . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.amalkan panjang spring bila empat s!iling . sm .) sen diletakkan ke dalam dulang.Science Module : . ) A # ') * L % '* Table 0 6a7. anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii. The length of the spring Cas measured. /yatakan p$la perubahan pemanjangan spring3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Predict the lenth of spring Chen four .: ''.296 - .esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas 6b7.

=iDed 4ariable Dimalarkan ii. "adual FE menunjukkan keputusan penyiasatan3 &ime >minutes ? Masa . 3ne of the beakers Cas Crapped Cith toCel. :ater in "eaker F > G 1 ? Suhu air dalam bikar 2 . 2tate the h!pothesis for this in4estigation.297 - .* @A 6a7 2tate the folloCing H /yatakan i.Science Module XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . :ater in "eaker ) > G 1 ? Suhu air dalam bikar 5 . /yatakan hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . A% % %% A# A .minit&em erature o. 3 4 &em erature o. The temperatures of the hot Cater in the beakers Cas measured e4er! # minutes for a period of A minutes. 3 4 Table ') ) 0* 0* # A) 0) * @. He poured ()) ml hot Cater into each beaker. iii. anipulated 4ariable Dimanipulasikan .: '#. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 "n in4estigation Cas carried out b! &izul on the temperatures of hot Cater in tCo beakers. Table ') shoCs the results of the in4estigation.esponding 4ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. enyiasatan dijalankan $leh @i7ul ke atas suhu air panas di dalam dua bikar3Satu daripada bikar dibalut dengan tuala3Dia menuang KEE ml air panas ke dalam setiap bikar3Suhu air panas di dalam kedua(dua bekas disukat setiap D minit untuk jangka Thermomete masa T minit3 r Term$meter ToCel Tuala L 1iagram 0 .

"fter # minutes . anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "n in4estigation Cas carried out b! Puan Hida!ah to find out the abilit! of material to absorb Cater. iii. the materials Cere remo4ed from the tra!s. Satu penyiasatan dijalankan $leh uan Hidayah mencari keupayaan bahan untuk menyerap air3Tiga jenis bahan diletakkan dalam dulang masing(masing A2B dan # seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah3Selepas D minit2bahan itu dikeluarkan daripada dulang3Baki air dalam setiap dulang dituang ke dalam silinder penyukat3 . 2tate the folloCing H /yatakan i.iaper Kain lampin 7ag Kain buruk +aper Kertas 1iagram ') 6a7. B and / respecti4el! as shoCn in diagram beloC. The remaining Cater in each tra! Cas poured into a measuring c!linder. ii.298 - .Science Module : .: '(. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Three t!pes of materials Cere placed in tra!s ".esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balsas =iDed 4ariables Dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.

Science Module . o"je!ts +enis ob ek 1ondu!ti=ity o. Dia menyentuh $bjek dari masa ke semasa dan mencatat penemuannya seperti di bawah3 &y e o.299 - . 6b7. M$hd 9ai7 dari U Mawar menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang disediakan seperti ditunjukkan dalam rajah FE3Tiga $bjek diletakkan ke dalam air panas pada waktu yang sama3 r$d kaca sudu plastik pembaris l$gam air panas air panas 1iagram '' air panas He touches the objects from time to time and record the findings as beloC. heat Mengalirkan haba etal ruler embaris l$gam =astest to become hot aling cepat panas Glass rod %$d kaca =aster to become hot #epat panas Table '' 6a7. 2tate the folloCing H /yatakan i. =iDed 4ariable Dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Plastic spoon Sudu plastik 2loCest to become hot *ambat panas anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ii. Three objects are placed into the hot Cater at the same time.: '*. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ohd =aiz from * aCar conducted an in4estigation using the apparatus set up as shoCn in diagram ') .

Y da!s KJGX hari %A@ da!s JTW hari '# !ears FD tahun '%. /yatakan hubungan di antara jarak planet dari matahari dan masa yang diambil untuk mengelilingi matahari3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .300 - . Fhat is the trend of change in time taken for the planets to orbit the sun K Apakah p$la perubahan masa diambil bagi planet(planet mengelilingi matahari 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7 2tate the relationship betCeen the distance of a planet from the sun and the time taken to orbit the sun.rom the sun Kedudukan dari matahari Third Ketiga =ourth Keempat =ifth Kelima &ighth Kelapan Table '# &ime taken to or"it the sun Masa diambil untuk mengelilingi matahari (%. !ears FJG tahun 6a7.: '.. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 Table '' shoCs the positions of four planets and the time taken to orbit the sun.Science Module : . Fhat is kept the same in this in4estigation. Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. "adual FF menunjukkan kedudukan empat planet dan masa yang diambil untuk mengelilingi matahari3 Planet Planet &arth Bumi ars Marikh -upiter Musytari 5eptune /eptun Position .

tahun' '# () A* '%.301 - .)) Table '# .Predict the position of planet P. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. uta km'. Fhat is the trend for the time taken to make one complete orbit around the 2un K Apakah p$la masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. Planet Planet -istan!e .Science Module : . 2tate the relationship betCeen the distance from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un. 2 T + : 6a7.: '%. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The folloCing Table '# shoCs data gathered b! a group of pupils from 2K Kota 2etia.rom the 0un >million km? +arak dari Matahari . "adual FD menunjukkan data yang didapati $leh sekumpulan murid daripada SK K$ta Setia3 &ime taken to make one !om lete or"it around the 0un >year? Masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari. lanet mengambil masa J tahun untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari3%amalkan kedudukan planet 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .) @A) '*() #A@) *. /yatakan hubungan di antara jarak dari Matahari dengan masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7 Planet P takes % !ears to make one complete orbit around the 2un.

: '@.or one !om lete or"it >years? Tempoh masa melengkapkan satu pusingan.Science Module : . Predict the position of planet 2.a-.tahun# '# A* Table '( Fhat is the aim of the in4estigation K /yatakan tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. 9 . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 1iagram '' shoCs the positions of three planets from the 2un. 9 1iagram '# Table '( shoCs the period for one complete orbit of the planets around the 2un. "adual FK menunjukkan temp$h masa planet untuk mengelilingi Matahari3 Planet Planet L .302 - . Planet 2 takes @% !ears to make one complete orbit around the 2un. lanet S mengambil masa WJ tahun untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 %amalkan kedudukan lanet S3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Period . Fhat is the relationship betCeen the position of the planet and the period for one complete orbit of the planet round the 2unK Apakah hubungan di antara kedudukan planet dengan temp$h masa planet untuk melengkapkan satu pusingan5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. %ajah FF menunjukkan kedudukan tiga planet dari Matahari3 L 2un Matahari .

: 'A.Science Module : . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 Table '* shoCs the a4erage surface temperature of each planet in the 2olar 2!stem. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.303 - . Fhat is the trend of the a4erage surface temperature of planets from ercur! to Pluto K Apakah p$la purata suhu permukaan planet daripada Marikh ke lut$5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. "adual FU menunjukkan purata suhu permukaan setiap planet di dalam Sistem S$lar3 Planet Planet ercur! Utarid :enus Luhrah &arth Bumi ars Marikh -upiter Musytari 2aturn Luhal +ranus Uranus 5eptune /eptun Pluto lut$ A=erage sur. /yatakan hip$tesis dari penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .) -'A) -#') -#'' -#() Table '* 6a7. 2tate the h!pothesis of this in4estigation. 64 **) *() ## -#( -'.a!e tem erature o. lanet > G 1 ? Purata suhu permukaan planet .

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.304 - .: '0.Science Module : . Fhich planet has the largest orbit K lanet yang manakah mempunyai $rbit yang paling besar5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. %ajah FK di bawah menunjukkan $rbit planet mengelilingi Matahari dalam Sistem S$lar3 -upiter Musytari 2un Matahari +ranus Uranus 5eptune /eptun Pluto lut$ ars Marikh 2aturn Luhal 1iagram '( 6a7. /yatakan hubungan di atara jarak planet dari matahari dan saii7 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 2tate a relationship betCeen the distance of planet from the sun and the size of orbit of planet. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 1iagram '( beloC shoCs the orbit of planets around the 2un in the 2olar 2!stem.

iii. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 " group of pupils from 2K Bota Kanan carried out an in4estigation to lift a load of %))g using different pulle! s!stems as shoCn in 1iagram '*.esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Fhat is the aim of this in4estigation K /yatakan tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. 2tate the folloCing H /yatakan i.305 - . ii. =iDed :ariable Dimalarkan anipulated :ariable Dimanipulasikan . Sekumpulan murid daripada SK B$ta Kanan menjalankan penyiasatan untuk mengangkat beban JEEg menggunakan sistem takal seperti rajah FU3 Daya KEE/ Daya FGE/ Beban JEEg Beban JEEg 1iagram '* 6a7. Fhat is the conclusion for this in4estigation K /yatakan kesimpulan daripada penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .: #).Science Module : .

-iameter o.. %ilangan pusingan dibuat oleh 5 Table '. The iron chain is then spun around as shoCn in 1iagram '.306 - . Fhat is the conclusion from this in4estigation K Apakah kesimpulan berdasarkan penyiasatan ini 5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . rotations made "y ) '# ') A .sm3um"er o. 1iagram '. for a complete rotation of gear L as the diameter gear . increase K Apakah p$la bilangan pusingan dibuat $leh gear ? untuk melengkapkan pusingan gear 6 jika diameter gear ? bertambah 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. . 2tate the folloCing H /yatakan i. anipulated :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii.. gear ) >!m? # * % A #iameter gear 5 .esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.: #'.. The number of rotations made b! gear .Science Module : . Fhat is the trend for the number of rotations made b! gear . Chen gear L completes one full rotation is recorded in Table '. ShafiV menjalan satu penyiasatan dengan menggunakan gear yang berbe7a diameter3Setiap gear dipasang pada satu masa pada kedudukan gear ?3 Kemudian rantai besi dipusing sekililing seperti dalam rajah FG3 Bilangan kali pusingan yang dibuat $leh +ear ? apabila +ear 6 membuat satu pusingan lengkap adalah direk$dkan dalam jadual FG3 6a7. &ach gear is fiDed one at a time onto the position of gear . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 2hafi< carried out an in4estigation Cith gears of four different diameters.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 Hashim is carr!ing out an in4estigation.307 - . Fhat is the conclusion from this in4estigationK Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 1iagram '% shoCs Hashim is tr!ing to mo4e a load b! using a le4er.esponding :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas Fhat is the purpose of the in4estigationK /yatakan tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. He finds that it is difficult to mo4e the load.: ##.Science Module XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . . 6c7. ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e. Kemudian Hashim meggerakkan fulcrum rapat kea rah beban seperti dalam rajah FW3 Dia mendapati lebih mudah untuk menggerakkan beban itu3 load beban =ulcrum 1iagram '@ 6a7. anipulated :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii. 2tate the folloCing H /yatakan i. Hashim menjalankan satu penyiasatan3%ajah FJ menunjukkan Hashim cuba menggerakkan beban dengan menggunakan tuas3Dia mendapati amat susah untuk menggerakkan beban itu3 load beban =ulcrum 1iagram '% Then Hashim mo4es the fulcrum closer to the load as shoCn in 1iagram '@. He finds that it is easier to mo4e the load.

') . The number of books needed to lift the bag is recorded in the graph beloC. #) '.Science Module : . 1iagram 'A 6a7. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 irza "zhar is carr!ing out an in4estigation. He is tr!ing to lift the different mass of load b! stacking the books one at a time on the other end of the plank. Fhat is the fiDed 4ariable in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.: #(. Mir7a A7har menjalankan penyiasatan3Dia cuba mengangkat berat beban yang berbe7a dengan mel$ngg$kkan buku pada satu masa pada hujung kayu3Bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg direk$dkan seperti dalam graf di bawah3 plank papan beban load )6cm :6cm 5umber of book #.kg. Fhat is the conclusion from this in4estigation K Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ) ' # ( ass of bag6kg7 Berat beg .308 - . Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The diagram beloC shoCs an apparatus and materials that can be used in an in4estigation. The time for the Cheel barroC to go up the plank to carr! the different amount of sand is recorded. Fhat is the relationship betCeen the manipulated 4ariable and the responding 4ariable from this in4estigation K Apakah hubungan di antara pemb$lehubah dimanipulasikan dengan pemb$lehubah bergerak balas daripada penyiasatan ini 5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . anipulated :ariable Dimanipulasikan . ii.309 - . 6b7. %ajah di bawah menunjukkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam penyiasatan3Masa untuk kereta s$r$ng naik ke atas papan membawa jumlah pasir yang berbe7a direk$dkan3 2top Catch sand pasir s Plank apan "am randik pail Cheel barroC kereta s$r$ng 1iagram '0 Amount o.Science Module : .: #*.esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' pail 1 baldi ' # pails D baldi # ( pails K baldi ( Fhat is the purpose of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. 2tate the folloCing H /yatakan i.or :heel "arro: to go u >minutes? Masa untuk kereta sorong naik ke atas . sand +umlah pasir &ime . minit Table '% 6a7.

: #. () '( #. !u"e .310 - . Tulis dua pemb$lehubah daripada penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. the shado: .smTable '@ 6a7. '' #) 0 Fhat is the aim of the in4estigation abo4eK Apakah tujuan penyiasatan di atas5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.Science Module XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . '.ecord the obser4ation /atatkan pen!iasatan . *) '@ (. Frite doCn tCo 4ariables from the in4estigation abo4e. /yatakan hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 2tate the pattern of change in the height of the shadoC formed.rom the s!reen >!m? +arak kiub dari skrin .epeat the acti4it! b! placing the cube nearer to the screen Ulangi akti0iti dengan mendekatkan lagi kiub ke arah skrin .esult B Keputusan -istan!e o. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The diagram shoCs the apparatus used in an in4estigation.. /yatakan p$la perubahan ketinggian bayang(bayang yang terbentuk3 ===================================================================== 6c7. sm 2eight o.ormed >!m? Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk . %ajah menunjukkan peralatan yang digunakan dalam satu penyiasatan3 8ight source Sumber cahaya /ube Kiub 1iagram #) 2creen Skrin 6'7 6#7 6(7 6*7 >nstructionsH Arahan Turn on the light source Hidupkan sumber cahaya easure the height of the shadoC formed on the screen Sukat ketinggian bayang(bayang yang terbentuk3 . ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e.

) 0.. heating >minute? Tempoh pemanasan .311 - ..) A. 2tate the thing that is /yatakan i. Shahril memanaskan wayar menggunakan lilin3 anjang wayar bertambah setiap D minit dan keputusan dicatatkan dalam jadual di bawah3 Period o. 2tate the relationship betCeen the period of heating and the length of Cire.: #%. the :ire >!m? Pan ang wayar .minit) # * % A Table 'A 4ength o.smA. 0. Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module : . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 =adilah and 2hahril carried out an in4estigation using the apparatus as shoCn beloC. 9adilah dan Shahril menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan seprti di bawah3 Cire wayar candle lilin iron ball b$la besi 1iagram #' 2hahril heated the Cire b! using a candle. obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.) 6a7. The length of the Cire increased e4er! # minutes and the results Cere recorded in the table beloC. '). changed dimanipulasikan ii. Fhat is the aim of the in4estigation abo4eK Apakah tujuan penyiasatan di atas5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.

312 - . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 1iagram #' shoCs three circuits that are prepared b! "smah in an in4estigation. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &he "rightness o. dry !ells %ilangan sel kering ' # ( Table '0 Brightness o. state the folloCing. Berdasarkan eksperimen2 nyatakan i. 2 T 6a7 &he num"er o. Frite a h!pothesis based on the statement abo4e. a "ul" de ends on the num"er o.Science Module /yatakan hubungan di antara temp$h masa pemanasan dan panjang wayar3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . "ul"s8 Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan mentol) 6d7. Tuliskan hip$tesis berdasarkan pernyataan di atas3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Chat is obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7 2tate the relationship betCeen Chat to change and Chat to obser4e. %ajah DF menunjukkan tiga litar disediakan $leh Asmah dalam satu penyiasatan3 .: #@. 2 1iagram #' T The table beloC shoCs the results of this eDperiment after the sCitches are turned on. "adual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen ini apabila suis dihidupkan3 1ir!uit 'itar . Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. the "ul" Kecerahan mentol 1im B Malap Bright B Terang Brightest B aling terang Fhat does "smah Cant to find out from the eDperimentK Apakah tujuan Asmah menjalankan eksperimen5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7 Based on the eDperiment.

Chat is changedK dimanipulasikan5 Chat is obser4edK bergerak balas5 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7 Fhat is the relationship betCeen the number of dr! cells and the speed of carsK Apakah hubungan di antara bilangan sel kering and kelajuan kereta5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ii.313 - . Sekumpulan murid menjalankan akti0iti menggunakan m$del kereta3 #arta bar di bawah menunjukkan maklumat yang didapati3 2peed of model carBmBs Kelajuan m$del kereta)m)s )6 /E /6 &E &6 E & 6a7 5umber of dr! cell Bilangan sel kering / ) 1iagram ## 9 E 4 Fhat is the aim of the fair testK Apakah tujuan ujikaji ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. >n this fair test. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 " group of pupils carried out an acti4it! using model cars.: #A. Dalam ujikaji ini2 i. The bar chart beloC shoCs the information the! ha4e obtained.Science Module XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : .

2tate the aim for the abo4e in4estigation. endulum >!m? Pan ang bandul . /yatakan perkara berikut berdasarkan penyiasatan di atas3 i.314 - .: #0. ii. He records the number of complete sCings in () seconds for a pendulum Cith different lengths.sm3um"er o.Science Module : . /yatakan tujuan penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. %ajah DK menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh Amir3 Dia catat bilangan ayunan lengkap dalam KE saat $leh bandul dengan panjang yang berbe7a3 string tali pendulumban dul 1iagram #( Table 'A shoCs the result recorded b! "mir. 2tate the folloCing based on the abo4e in4estigation. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 1iagram #( shoCs an in4estigation that Cas carried out b! "mir. Fhat is changed Dimanipulasikan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fhat is measured H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerakbalas Modul Sinar Daerah Perak Tengah . !om lete s:ings +umlah ayunan lengkap Table #) ') *) #) (% () (# *) #A .) #* 6a7. "adual FT menunjukkan keputusan yang dicatat $leh Amir3 4ength o.

2tate the change of pattern in the time taken for the toCel to dr!. #arta bawah di bawah menunjukkan keputusan uji kaji bila tuala dikeringkan di dalam bilik dengan suhu yang berlainan3 Time taken f$r t$wel t$ dry 6minute7 Masa diambil untuk tuala kering. 6a7.315 - . /yatakan hubunan di antara pemb$leubah dimanipulasi dan bergerak balas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Y#.Science Module : .: (). %) $ . /yatakan perubahan p$la masa yang diambil untuk tuala mengering3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The bar chart beloC shoCs the result of a fair test Chen the toCel is being dried inside the room Cith different temperatures.minit.) $ *) $ () $ #) $ ') $ #@ #0 (' (( 1iagram #* %$$m temperature 6Z/7 Suhu bilik. Fhat is the aim of this fair test K Apakah tujuan uji kaji ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. 2tate the relationship betCeen Chat !ou changed and measured abo4e.

ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e. 1iagram #. 2tate tCo things that Cere obser4ed.amli pours '.b. 9 Table #' &ime o. %amli memasukkan FGEml air ke dalam setiap bekas dan melatakkan bekas di padang sek$lah3Masa diperlukan untuk FGE ml air tersejat pada setiap bekas seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah3 1ontainer %ekas L .)ml of Cater into each container and places the containers at the school field. 2tate the aim of the in4estigation abo4e.hari# % ( 6a7. 9 .316 - . Fhat is the relationship betCeen the things that Cere mentioned in 6b7K Apakah hubungan di antara dua perkara yang kamu nyatakan di .: ('. e=a oration >day? Masa penye atan . /yatakan tujuan penyiasan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Modul Sinar Daerah Perak Tengah .)ml Cater for each container is shoCn in the Table beloC. %ajah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk satu penyiasatan3 L . The time needed to e4aporate '.Science Module : .5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The diagram shoCs a set of apparatus that Cas used in an in4estigation. /yatakan dua perkara yang perlu dikenal pasti3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.

/yatakan p$la perubahan masa untuk melebur3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. The table beloC shoCs the result of the in4estigation. Bestari carried out an in4estigation on the melting of ice.64() *) .) %) Table ## Period o. melting >se!ond? Masa untuk melebur . 2tate the pattern of change in the period of melting. Tuliskan satu hip$tesis berdasarkan penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .saatA) @) %) .) 6a7. Frite one h!pothesis based on the in4estigation abo4e. 2tate Chat is /yatakan i. measured bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.ear .: (#. Tahun G Bestari menjalankan penyiasatan ke atas peleburan ais3Setiap kiub ais diletakkan ke dalam setiap bikar yang mengandungi FEE ml air dengan suhu yang berbe7a3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 &em erature o. changed dimanipulasikan ii. :ater >H1? Suhu air . "n ice cube Cas placed into four beakers Chich contained ')) ml of Cater Cith different temperatures.317 - .Science Module Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 .

state the folloCing. Fhat is the trend in the amount of Cater in the measuring c!linder K Apakah c$rak pada jumlah air disukat dalam silider penyukat5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.minit') #) () *) &he amount o. a beaker of Cater is heated. The amount of Cater that is collected in the measuring c!linder is recorded in Table #' beloC.ml* A '# '% Table #( 6a7. Based on this in4estigation.: ((.Science Module : . Berdasarkan penyiasatan ini2 nyatakan i.318 - . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 >n an in4estigation. :ater in the measuring !ylinder >ml? +umlah air dalam silinder penyukat . Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Fhat do !ou Cant to find out from this in4estigation K Apakah yang ingin anda siasat daripada penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Dalam penyiasatan ini2 air di dalam bikar dipanaskan3"umlah air yang dikumpul di dalam silinder penyukat direk$dkan seperti dalam "adual DF di bawah3 2teel plate kepingan keluli beaker bikar Cater air measuring c!linder silinder penyukat 1iagram #% &ime taken to heat the :ater >minutes? Masa diambil untuk panaskan air .

Chat is measured H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas : . the shado: Kedudukan bayang-bayang Table #* 6a7.: (*. day Masa dalam sehari Position o.() am Fest #.() am Fest '). Fhat to change Dimanipulasikan Fhat to obser4e Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . "adual DK menunjukkan pemerhatian dalam satu penyiasatan3 A.() am Fest 0. 2tate the 4ariablesH /yatakan pemb$lehubah i.319 - .() pm &ast *.Science Module iii. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 Table #( shoCs the obser4ations made in an in4estigation.() pm &ast &ime o.() pm &ast (. ii. Fhat is the aim of this in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.

Fhat is the trend of change in the size of the oon as it appears in the sk! from the (rd da! to the '. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1iagram #A shoCs the results of an in4estigation.th da!K Apakah p$la perubahan pada sai7 bulan yang kelihatan di langit dari hari ke K hingga hari ke FG 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .: (.320 - . The dates gi4en are from the 8unar /alendar. Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7..Science Module : .th da! 1iagram #A 6a7. %ajah menunjukkan keputusan penyiasatan3Data yang diberi daripada Kalender *unar3 ' F da! hari st hari ke K (rd da! hari ke W @th da! hari ke FE ')th da! hari ke FF '.

shado: >!m? Pan ang bayangbayang. anjang bayang(bayang diukur dari H3KE am hingga D3KE pm3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 &ime Masa 4ength o.b. 2uggest one h!pothesis based on the trend stated in 6b7. Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. 6a7. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The length of shadoC is measured from 0.() am '#.() pm.() am to #. Fhat is the trend of change in the length of the shadoC from 0.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .() am '). #adangkan satu hip$tesis berdasarkan p$la yang dinyatakan di .() pmK Apakah p$la perubahan panjang baying(bayang daripada pukul H3KE pagi hingga D3KE petang5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.() am ''. The Table beloC shoCs the results of the in4estigation.Science Module : .321 - .() noon '.() pm %) () ') - ') () Table #.() am to #.() pm #.sm0.: (%.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The bar chart shoCs the information that Cas gathered b! a group of pupils in an in4estigation.322 - . Fhat is the purpose of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. #arta bar dibawah menunjukkan maklumat yang dikumpul $leh sekumpulan murid dalam satu penyiasatan3 2ize of the Sai7 bulan oon *th ')th '. changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasi Modul Sinar Daerah Perak Tengah .th #)th #%th 1ate according to the lunar calendar Tarikh berdasarkan Kalendar *unar 1iagram #0 6a7.Science Module : . 2tate the thing that is H /yatakan i.: (@. Fhat is the pattern of change in the size of the Apakah p$la perubahan sai7 bulan5 oonK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7.

)) am am '#.)) pm.)) pm K Apakah p$la perubahan pada panjang bayang(bayang dari pukul H3EE pagi ke K3EE petang3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. to (. Husaini merek$d panjang bayang(bayang sebatng tiang dari pukul H3EE pagi hingga K3EE petang3 #arta bar di bawah menunjukkan keputusannya3 8ength of the shadoC anjang bayang(bayang 0. ii. Fhat is the pattern of change in the length of the shadoC from 0.)) pm Time Masa 1iagram () 6a7. 2tate the thing that is /yatakan i.m.)) am to (.)) am ').: (A.)) a.)) ''. obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas : . changed dimanipulasikan measured bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module ii.)) pm #.)) pm (.)) noon '. The bar chart in 1iagram () shoCs the result.323 - . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Husaini records the length of the shadoC of a pole from 0.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 1iagram (' shoCs the combination of se4eral shapes to form tCo models. 1iagram (' 2 6a7. %ajah KF menunjukkan k$mbinasi beberapa bentuk untuk membentuk dua m$del3 .Science Module : . 2tate a relationship betCeen the height of building and the stabilit! of a building. /yatakan hubungan di antara tinggi dan kestabilan sesuatu bangunan3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 2tate a relationship betCeen the base area and the stabilit! of the model. /yatakan hubungan di antara luas tapak dengan kestabilan m$del3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.: (0.324 - .

: *). Fhat is changed Dimanipulasikan Fhat is obser4ed Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fhat is the conclusion of this in4estigationK . /yatakan hubungan berdasarkan tujuan penyiasatan ini yang dinyatakan di . Frite a relationship based on the aim of !our in4estigation as stated in 6a7. 2tate the aim of this in4estigation. B and /. 6d7. Tiga $bjek yang serupa A2 B dan #2 diletakkan di atas meja seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah3 " B 1iagram (# / odel B toppled o4er first. /yatakan tujuan penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.325 - Modul Sinar Daerah Perak Tengah . M$del B jatuh dahulu2 dan kemudian diikuti m$del A dan # 6a7. are placed on three desks as shoCn in the diagram beloC. ii.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. and then folloCed b! model " and /. 2tateJ /yatakan i. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 Three similar objects.a. ".Science Module : .

"adual menunjukkan keputusan eksperimen3 3um"er o. ') Fhat is the pattern of change in the number of blocksK Apakah p$la perubahan pada bilangan bl$k5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.326 - . H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 The picture beloC shoCs an in4estigation that is carried out b! a group of .Science Module Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : . Fhat is kept the same in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah yang dimalarkan5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . The eDperiment is repeated b! increasing the number of glass rods. Fhat do the pupils Cant to find out from this in4estigationK Apakah yang hendak dibuktikan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. ' # # * Table #% ( % * A .: *'. glass rods %ilangan rod kaca 3um"er o. +ambar di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh sekumpulan murid Tahun G3Bl$k ditambah satu demi satu sehingga r$d kaca itu pecah3@ksperimen ini diulang dengan menambahkan bilangan r$d kaca3 Glass rod bristle %$d kaca Cooden block bl$k kayu block b$ngkah dish piring 1iagram (( The Table beloC shoCs the results of this eDperiment.ear . The blocks are added one b! one until the glass rod snap. "lo!ks %ilangan bongkah 6a7. pupils.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 " group of pupils carried out an in4estigation on the stabilit! of a structure to support the mass of loads. The table beloC shoCs the result of the in4estigation. ake a h!pothesis for this in4estigation. 2tate the thing that is /yatakan i.327 - . changed dimanipulasikan obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. Fhat is the aim of this in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7 Predict the mass of load that can be supported if the base area is #* sm7) %amalkan berat beban yang b$leh ditanggung sekiranya luas tapak adalah #* sm7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ake a h!pothesis for this in4estigation. load that !an "e su orted >g? %erat beban yang boleh ditampung.Science Module 6d7. Buatkan satu hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : .g#) () *) .: *#.sm7A '# '% #) Table #@ Mass o. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas kestabilan struktur untuk menampung berat3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 Base area o.) 6a7. ii. the stru!ture >!mI? 'uas tapak struktur .

Fhat is the aim of this acti4it!K Apakah tujuan akti0iti ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2tate the thing that is /yatakan pemb$lehubah i. %ajah KU menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh Amalina3@mpat silinder yang berbe7a ketinggian diletakkan di atas meja3 0 . Meja itu diangkat perlahan(lahan pada satu belah dan "adual DJ menunjukkan masa diambil untuk silider itu jatuh3 1ylinder Silinder &ime taken . 6a7. ii.: *(. & % 1iagram (* The table is sloCl! lifted up at one side and Table #% shoCs the time taken for the c!linders to fall doCn.Science Module : .sTable #A 2 ( T @ + ') : . changed dimanipulasikan measured bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7.or the !ylinder to . =our c!linders of different height are placed on a table. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1iagram (* shoCs an in4estigation that is carried out b! "malina.328 - . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .all do:n >s? Masa diambil untuk silider atuh .

Fhat is the fiDed 4ariable in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. TCo seCing needles are Crapped in CaD paper and labeled as + and another tCo are Crapped in tissue paper and labeled as :. "adual DH menunjukkan keputusannya3 Material used to :ra the needles %ahan digunakan untuk membalut arum FaD paper Kertas minyak Tissue paper Kertas tisu Table #0 1ondition o. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1iagram (. Kertas tisu Table #0 beloC shoCs the result. 2tate one h!pothesis from this in4estigation. shoCs some seCing needles made from iron.ust! Berkarat 6a7. %ajah KG menunjukkan jarum jahit dibuat daripada besi3Dua jarum jahit dibalut dalam kertas minyak dan ditanda sebagai U dan dua lagi dibalut dengan kertas tisu dan ditanda sebagai 83Kedua(duanya ditinggalkan di luar selama dua bulan3 "arum Kertas minyak "arum 1iagram (.ter t:o month Keadaan arum selepas dua bulan 5ot rust! Tidak berkarat .Science Module : .329 - .: **. needles a. /yatakan hip$tesis daripada penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Both samples are left aside for tCo months.

6b7. Beaker E The diagram abo4e shoCs an in4estigation on the germination of seeds in tCo beakers. *.. %amalkan keadaan kedua(dua biji benih selepas lima hari 6i7 2eedlings in beaker P. 2tate the thing that is changed in the abo4e in4estigation. Biji benih dalam bikar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6ii7 2eedlings in beaker E.: H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la!er of oil *apisan minyak air paip tap Cater seeds biji benih Beaker P 1iagram (. Fhat conclusion can be made from this in4estigation.Science Module : . 3bser4ation is made after fi4e da!s. Biji benih dalam bikar I3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6a7.330 - . /yatakan apa yang diubah dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. %ajah di atas menunjukkan penyiasatan ke atas percambahan biji benih dalam dua bekas3 emerhatian dibuat selepas lima hari3 Predict the condition of the seedlings in both beakers after fi4e da!s. Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

iii. +enis pokok /ondition of the plant. 9ntuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat 8 umlah cahaya matahari dan keadaan pokok 8 tumbesaran pokok 8 kesuburan pokok i. : The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema 6a7 6b7 6c7 >ncreases %ertambah A i. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari '. 5 T!pe of plant. M. /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tumbuhan8pokok "mount of Cater B Place of in4estigation. B healthiness of plants. M. Time B 1a! Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 GroCth of plants B Healthiness of plants. ii. Tumbesaran tumbuhan 8 Kesuburan pokok . 6a7 To in4estigate the relationship betCeen 6the7 condition of place B amount of sunlight and 6the7 condition of plants. M. +enis tumbuhan8pokok '. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants.331 - . T!pe of plant.Science Module '. 5 /ondition of the plant. BgroCth of 6the7 plants. 5 TimeB1a! Masa 8 *ari '. 5 /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tumbuhan8pokok 6a7 i ii. +umlah air 8 Tempat penyiasatan (. Keadaan pokok 8 Tumbesaran pokok 8 Kesuburan pokok 6b7 #.

ear Masa ) Tahun M. 6d7 The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema Fhen the time increases. 5 ..ear B time Tahun 8 Masa 5umber of patients %ilangan pesakit *. ii. .Science Module Masa 8 *ari ii.332 - . 6a7 6b7 6c7 6d7 ') Fhen the !ear increases. the number of pupils that ha4e flu also increases B The disease caused b! microorganisms can spread from one person to another. ii. 5 Time B. Apabila masa bertambah$bilangan murid yang di angkiti selsema uga bertambah 8 Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan daripada seseorang kepada orang lain) M.ear B time Tahun 8 masa '. +ika masa bertambah$ bilangan pesakit berkurang3 1ecreases %erkurang '.ear Masa 8 Tahun 5umber of tigers %ilangan harimau . 6a7 6b7 6c7 >f the time increases. 5 5umber of patients %ilangan pesakit i. the number of tiger found decreases Apabila tahun menaik$ maka bilangan harimau berkurang) Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 5umber of tigers %ilangan harimau To in4estigate the relationship betCeen the !ear and the number of tiger found. 9ntuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau di umpai) i. Time B . the number of patients decreases .

the number of mould spots on the bread increases. H 5umber of rats %ilangan tikus 5umber of oCl. %ilangan burung hantu $ bilangan tikus) 1ecreases %erkurang >f the number of oCl increases. The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti) 6a7 6b7 "s the amount of Cater sprinkled on the bread increases. H The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti i. Apabila umlah air yang diren is di atas roti bertambah $ maka bilangan tompok kulat di atas roti bertambah M.Science Module %. t!pe of marble Sai& guli $ enis guli ) :olume of Cater /sipadu air 6a7 6b7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the number of rat decreases +ika bilangan burung hantu bertambah$ maka bilangan tikus berkurang) '( 6c7 @. H 5umber of oCls %ilangan burung hantu '. H 5umber of marbles %ilangan guli '. M. number of rat. ii. the number of mould spots on the bread +ika umlah air yang diren is di atas roti bertambah$bilangan tompok kulat di atas roti bertambah Fhen the amount of Cater sprinkled on the bread increases. H :olume of Cater /sipadu air 2ize of marble. H The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti '. M.333 - . 6a7 6b7 6c7 6d7 A.

t!pe of string Sai& ladung $ enis ladung $ enis tali 5umber of sCings in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat3 0. 9ntuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala3 >ncreases %ertambah M. H 8ength of spring Pan ang spring i. ii. H ass of toCel %erat tuala 3 i.) sen coins %ilangan syiling !1 sen '. 5umber of . 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . '( sCings . H 5umber of .0 ayunan >f the length of string increases. 6a7 i. t!pe of pendulum bob. ass of toCel %erat tuala 6a7 6b7 6c7 To in4estigate the relationship betCeen the 4olume of Cater and mass of toCel. +ika pan ang tali bertambah$ maka bilangan ayunan dalam 01 saat berkurang) M. :olumes of Cater /sipadu air ii. the number of sCing in () seconds decreases. H 8ength of string Pan ang tali 5umber of sCing in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat 2ize of pendulum bob.) sen coins %ilangan syiling !1 sen 8ength of spring Pan ang spring ''. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air) M.Science Module 6c7 To in4estigate the relationship betCeen the number of marble and 4olume of Cater.334 - . H '. H :olume of Cater /sipadu air '. ii. 6b7 6c7 ').

place of in4estigation. H T!pe of objects '*. H :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air dalam selinder penyukat) i. the decrease of temperature of Cater in the beaker Cill take a longer +ika bikar dibaluti dengan tuala$suhu air di dalam bikar lambat berkurang) '(.) sen coins and length of spring. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis bahan yang diletakkan dan isipadu air di dalam selinder penyukat3 M. ii. +enis bikar$ sai& bikar $ enis termometer$tempat penyiasatan) Presence of toCel around beaker surface Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar 6a7 i. M. 6b7 >f there is a presence of toCel around the beaker . 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling !1 sen dan pan ang spring) '# cm >ncreases %ertambah 6c7 6d7 '#. size of beaker. ii. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . T!pe of materials place in tra!s +enis bahan yang diletakkan di dalam bekas3 :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air di dalam selinder penyukat3 2ize B Thickness of material Sai& 8 Ketebalan bahan 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of materials placed in the tra! and the 4olume of Cater in the measuring c!linder.335 - . t!pe of thermometer. iii. H Presence of toCel around the beaker . H '. M. Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar T!pe of beaker. H T!pe of materials +enis bahan '.Science Module 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the number of . iii.

H Time taken to orbit the 2un Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari Position of the sun Kedudukan Matahari >ncreases %ertambah >f the position of planet from the 2un increases. H Position of planets from the sun Kedudukan planet dari Matahari '. the time taken to orbit the 2un increases. 6a7 6b7 6c7 '%. H 1istance of planets from the 2un +arak planet dari Matahari3 '. "ika kedudukan planet dari Matahari bertambah2 maka masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari bertambah3 M. 6b7 T!pe of glass. initial temperature of hot Cater +enis gelas $ suhu awal air panas3 T!pe of objects +enis ob ek To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of object and the conducti4it! of heat. ii.. 6c7 '. the time taken to make one complete orbit around the 2un increases. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis ob ek dan pengaliran haba) Plastic spoon  Glass rod  metal ruler Sudu plastic rod kaca pembaris besi M. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari) >ncreases %ertambah >f the distance of planets from the 2un increases. H Time taken to make one complete orbit around the 2un Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un.336 - . 6a7 6b7 6c7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module +enis ob ek '. H /onducti4it! of heat Pengaliran haba 6a7 i.

BetCeen Planet . +ika kedudukan planett dari Matahari$ maka purata suhu permukaan planet berkurang) M. the a4erage surface temperature of planets decreases. dan S M. H Position of planets from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan suhu permukaan planet) 6b7 1ecreases %erkurang >f the position of planet from the 2un increases. 5 1istance of planets from the sun +arak planet dari Matahari '. H "4erage surface temperature of planet Purata suhu permukaan planet To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and a4erage surface temperature of the planets. H Period for one complete mo4ement of planet around the sun Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and the period for one complete mo4ement of planet around the 2un. 6a7 purata 6c7 '0.337 - . 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . and 2. Antara Planet . H Position of planet from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari) >f the position of planets from the 2un increases. and 9. the period for one complete mo4ement of planet around the 2un increases +ika kedudukan planet dari Matahari bertambah$ maka tempoh satu pusingan planet mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen . #i antara 5 dan < M. 5 2ize of orbit of planets Sai& orbit planet To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the sun 6a7 6b7 6c7 'A.Science Module +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah) 6d7 '@.

5 =orce to lift load #aya untuk mengangkat beban i. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan sai& orbit planet) 6b7 6c7 Pluto >f the distance of planets from the 2un increases. Apabila bilangan takal bertambah$ maka daya diperlukan mengangkat beban berkurang) M.338 - .Science Module and the size orbit of planets. ii. 6b7 Feight of load %erat beban 5umber of pulle! %ilangan takal =orce needed to lift load #aya diperlukan untuk mengangkat beban #). 1iameter of gear . the size of orbit of planets increases +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka sai& orbit planet bertambah) M. iii. and the number of rotations made b! . %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 6c7 #'. ii. (aris pusat gear 5 5umber of rotation made b! . 5 5umber of pulle! %ilangan takal '. 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the diameter of gear . 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the number of pulle!s and the force needed to lift the load. 9ntuk mengka i hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban3 Fhen the number of pulle! increases. (aris pusat gear 5 '. 5 1iameter of gear . the force needed to lift the load decreases. %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 i.8 9ntuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear 5 dan bilangan putaran yang dibuat oleh 5 1ecreases %erkurang 6c7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 5umber of rotation made b! .

the difficult! to mo4e the load increases.339 - . 5 ass of bag %erat beg 5umber of book needed to lift the bag %ilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) 6c7 6d7 #(. the difficult! to mo4e the load increases. 5 Position of fulcrum from the load Kedudukan fulkrum dari beban '.Science Module 6d7 >f the diameter of gear . Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 9ntuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) Fhen the mass of bag increases. the number of book needed to lift the bag increases Apabila berat beg bertambah$ maka bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg bertambah) M. Position of fulcrum from the load Kedudukan fulcrum dari beban 1ifficult! to remo4e the load Kesukaran untuk menggerakkan beban) ##. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) M. 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the position of the fulcrum and the difficult! to mo4e the load. 6a7 6b7 8ength of plank Pan ang papan To in4estigate the relationship betCeen the mass of bag and number of books needed to lift the bag. 5 '. 5 "mount of sand +umlah pasir 6c7 #*. decreases. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk menggerakkan beban) >f the position of the fulcrum from the load increases. ii. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) >f the position of the fulcrum from the load increases. increases. the number of rotation made b! . 5 1ifficult! to mo4e the load Kesukaran untuk mengerakkan beban i. Apabila garis pusat gear 5 bertambah$ maka bilangan putaran yang dibuat oleh 5 berkurang) M.

6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ii. 9ntuk menyiasat hubungan antara umlah pasir dan masa untuk kereta sorong naik ke atas) >f the amount of sand increases. ii.340 - . the time for Cheel barroC to go up increases. 6b 7 6c7 6d7 >f the distance of cube from the screen decreases. 5 Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk To in4estigate the relationship betCeen the distance of cube from the screen and the height of the shadoC formed. 5 Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas) 6a7 i.. 6b7 "mount of sand +umlah tanah Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas) To in4estigate the relationship betCeen the amount of sand and the time for the Cheel barroC to go up. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak kiub dari skrin dan ketinggian bayangbayang yang terbentuk3 1ecreases %erkurang i. 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk) 6c7 #.a.Science Module '. the height of the shadoC formed decreases Apabila arak kiub dari skrin berkurang$ ketinggiaan bayang-bayang terbentuk berkurang) M. H Period of heating Tempoh pemanasan '. 5 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin '. . 5 8ength of the Cire Pan ang wayar To in4estigate the relationship betCeen the period of heating and the length of the Cire 9ntuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan pan ang wayar) #%. +ika umlah pasir bertambah$ maka masa untuk kereta sorong naik ke atas bertambah) M.

ii. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kela uan kereta model 6d7 #A. the brightness of the bulb increases Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol menaik >f the number of bulbs used increases.Science Module 6b7 i. +ika tempoh pemanasan bertambah $maka pan ang wayar bertambah) #@. the brightness of the bulb decreases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kecerahan mentol berkurangan M. ii. 5 2peed of model car Kela uan kereta model To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell and the speed of model car. 5 The number of dr! cell %ilangan sel kering '. 5umber of dr! cell %ilangan sel kering 2peed of model car Kela uan kereta model Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the length of the Cire increases.341 - . 6a7 6b7 i. Period of heating Tempoh pemanasan 8ength of the Cire Pan ang wayar 6c7 >f the period of heating increases. 5 Brightness of the bulb Kecerahan mentol To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell used and the brightness of the bulb 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan kecerahan mentol i. 5 5umber of dr! cell %ilangan sel kering '. M. ii. The number of dr! cell %ilangan sel kering The brightness of the bulb Kecerahan mentol 6a7 6b7 6c7 "s the number of dr! cells used increases.

6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 5umber of complete sCings in () seconds 6decrease7 +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat . J 8ength of pendulum 6increase7 Pan ang bandul . M. 8ength of pendulum Pan ang bandul 5umber of complete sCings in () seconds +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat #0.342 - . 5 The room temperature Suhu bilik '.menurunTo in4estigate the relationship betCeen the length of the pendulum and the number of complete sCings made in () seconds 9ntuk menyiasat hubungan di antara pan ang bandul dan umlah ayunan lengkap dalam 01 saat i.menaik'. the speed of model car increases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kela uan kereta model bertambah) M. 5 The time of e4aporation Masa penye atan To in4estigate the relationship betCeen the surface area eDposed and the time of e4aporation 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan masa penye atan >a? 6b7 6c7 ('. the time taken for the toCel to dr! decreases +ika suhu bilik bertambah$ maka masa diambil oleh tuala untuk kering berkurang M. 5 The surface area eDposed 'uas permukaanyang terdedah '. 5 Time taken for the toCel to dr! Masa diambil oleh tuala untuk kering -e!reases %erkurang To in4estigate the relationship betCeen the room temperature and the time taken for the toCel to dr! 9ntuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala untuk kering >f the room temperature increases.Science Module 6c7 >f the number of dr! cell increases. 6a7 6b7 (). ii.

ii. Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silinder penyukat ((. ii. 5 Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air '. 6a7 6b7 6c7 >f the temperature of Cater increases.343 - . M. 5 Period of melting Masa untuk melebur 1ecreases Menurun i. 6a7 6b7 6c7 (*. the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) >f the surface area eDposed increases. the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) M. 5 Temperature of Cater Suhu air '. the period of melting decreases +ika suhu air bertambah$ maka masa untuk melebur berkurang M. Temperature of Cater.Science Module 6b7 6c7 The surface area eDposed and time of e4aporation 'uas permukaan yang terdedah dan masa penye atan >f the surface area eDposed increases. 5 Time of da! Masa dalam satu hari Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Suhu air Period of melting Masa untuk melebur 6d7 (#. 5 The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silider penyukat To in4estigate the relationship betCeen the time taken to heat the Cater and the amount of Cater in the measuring c!linder 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan umlah air di dalam silinder penyukat increasing menaik i.

5 The phase of the oon =asa-fasa %ulan To find the relationship betCeen the date in the 8unar /alendar and phase of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar 'unar dan fasa-fasa %ulan >ncreases %ertambah M. 5 The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the time of da! and the position of the shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayangbayang i.344 - .Science Module '. ii. 5 The size of the oon Sai& %ulan 6a7 6b7 (%. 5 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar '. M. 5 Time Masa '. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the period of time and the length of a shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan pan ang bayang-bayang 1ecreases and increase %erkurang dan bertambah >n the morning the length of the shadoC decreases. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 6a7 6b7 6c7 (@. Time of da! Masa dalam satu hari The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang 6b7 (. in the afternoon the length of the shadoC increases Pada waktu pagi$ pan ang bayang-bayang menurun$ pada waktu petang pan ang bayang-bayang bertambah M.. 5 The date in the 8unar /alendar *ari dalam Kalendar 'unar '.

M. 5 The stabilit! of the model Kestabilan model >f the base area increases.345 - . 5 The base area 'uas tapak '. 5 Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang To in4estigate the relationship betCeen the height of an object and the time for object to topple 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian ob ek dan masa untuk ob ek tumbang) >f the height of the object increases. the stabilit! of the model increases. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang 1ecreases and increases %ertambah dan berkurang i.Science Module 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the date according to the 8unar /alendar and the size of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar 'unar dan sai& %ulan >ncreases and decreases %ertambah dan berkurang i. +ika luas tapak bertambah$maka kestabilan model bertambah >f the height of the building increases. ii. the time for object to topple decreases. M. 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar 2ize of the oon Sai& %ulan 6b7 6c7 (A. 6a7 6b7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 The height of an object Ketinggian ob ek '. the stabilit! of the building decreases +ika ketinggian bangunan bertamabah$ maka kestabilan bangunan berkurang) M. +ika ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) 6a7 6b7 *). ii. 5 Time Masa '. Time Masa 8ength of the shadoC Pan ang bayang-bayang 6a7 6c7 (0.

the number of blocks needed to snap the glass rods increases +ika bilangan rod kaca digunakan bertamba$ maka h bilangan blok diperlukan untuk mematahkan rod kaca bertambah) M. The height of an object Ketinggian ob ek Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang 6d7 Fhen the height of the object increases. 5 The number of blocks %ilangan bongkah >ncreasing %ertambah To in4estigate the relationship betCeen the number of glass rods used and the number of blocks needed to snap the glass rods 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca) The length B diameter of the glass rods Pan ang 8 diameter rod kaca >f the number of glass rods used increases.346 - Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 6a7 6b7 6c7 6d7 *#. (ika luas tapak struktur bertambah$ maka berat beban yang boleh ditampung bertambah . ii. 5 The number of glass rods %ilangan rod kaca '. Base area of the structure 'uas permukaan struktur The mass of load that can be supported %erat beban yang boleh ditampung *'. the mass of the Ceight that can be supported increases. Apabila ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) M. 5 Base area of the structure 'uas tapak struktur '. 6a7 6b7 6c7 >f the base area of the structure increases. the time for object to topple decreases. 5 The mass of the Ceight that can be supported %erat beban yang boleh ditampung To in4estigate the relationship betCeen the base area of the structure and the mass of the Ceight that can be supported 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang boleh ditampung i. ii.Science Module 6c7 i.

5 Germination of seedlings B /ondition of seedlings Percambahan bi i benih 8 keadaan bi i benih i. M. 6The7 seedlings Cill germinate. 5 aterial used to Crap the needles %ahan yang digunakan untuk membalut arum '.Science Module 6d7 @) g *(. 5 Presence of air Kehadiran udara '. the needles Cill not rust after # months +ika kertas minyak digunakan untuk membalut arum$ arum tidak akan berkarat selepas dua bulan) M. The height of the c!linder Ketinggian silinder The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh 6a7 6b7 **. M. 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil untuk silinder atuh) i. %i i benih tidak bercambah) 6a7 6b7 6c7 *. 5 The height of c!linder Ketinggian silinder '. 5 The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh To in4estigate the relationship betCeen the height of c!linder and the time taken for the c!linder to fall doCn. ii.. ii.347 - . %i i benih akan bercambah) 6The7 seedlings Cill not germinate. 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 9ntuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut arum dan keadaan arum selepas dua bulan) >f CaD paper is used to Crap the needles . 5 /ondition of needles after tCo months Keadaan arum selepas dua bulan T!pe of needle B length B size of the needle +enis arum 8 pan ang 8 si&e arum To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of material used to Crap the needles and the condition of needles after tCo months.

Keadaan tumbuhan8pokok "mount of Cater B Place of in4estigation. 5 GroCth of plants B Healthiness of plants. ii. M. 5 TimeB1a! Masa 8 *ari '. /ondition of place B "mount of sunlight. M. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants. BgroCth of 6the7 plants. 5 /ondition of place B "mount of sunlight.348 - . B healthiness of plants. Tumbesaran tumbuhan 8 Kesuburan pokok . 6c7. +enis pokok /ondition of the plant. %i i benih memerlukan udara untuk bercambah) '. Keadaan tumbuhan8pokok 6a7 i ii. 6a7 To in4estigate the relationship betCeen 6the7 condition of place B amount of sunlight and 6the7 condition of plants. 5 /ondition of the plant. +umlah air 8 Tempat penyiasatan (. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari '. Kehadiran udara) 2eedlings need air to germinate. iii. 9ntuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat 8 umlah cahaya matahari dan keadaan pokok 8 tumbesaran pokok 8 kesuburan pokok i. Presence of air. 5 T!pe of plant. T!pe of plant. +enis tumbuhan8pokok '. : The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema 6a7 >ncreases %ertambah Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module 6b7. Keadaan pokok 8 Tumbesaran pokok 8 Kesuburan pokok 6b7 #. M.

the number of pupils that ha4e flu also increases B The disease caused b! microorganisms can spread from one person to another. Time B .. ii. . 5 5umber of tigers %ilangan harimau To in4estigate the relationship betCeen the !ear and the number of tiger found.ear B time Tahun 8 Masa 5umber of patients %ilangan pesakit *. the number of patients decreases . Apabila masa bertambah$bilangan murid yang di angkiti selsema uga bertambah 8 Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan daripada seseorang kepada orang lain) M. ii. +ika masa bertambah$ bilangan pesakit berkurang3 1ecreases %erkurang '.ear Masa ) Tahun M.349 - . 5 . Time B 1a! Masa 8 *ari The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema 6d7 Fhen the time increases. ii.Science Module 6b7 6c7 A i.ear B time Tahun 8 masa '. 5 5umber of patients %ilangan pesakit i. 6a7 6b7 6c7 >f the time increases. 5 Time B. 6a7 6b7 6c7 6d7 ') Fhen the !ear increases. 9ntuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau di umpai) i. the number of tiger found decreases Modul Sinar Daerah Perak Tengah .ear Masa 8 Tahun 5umber of tigers %ilangan harimau .

6a7 6b7 6c7 6d7 A. %ilangan burung hantu $ bilangan tikus) 1ecreases %erkurang >f the number of oCl increases. H The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti '. H :olume of Cater /sipadu air 2ize of marble. M. M.350 - . 6b7 The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti) 6a7 "s the amount of Cater sprinkled on the bread increases. the number of rat decreases +ika bilangan burung hantu bertambah$ maka bilangan tikus berkurang) '( 6c7 @. ii. H 5umber of rats %ilangan tikus 5umber of oCl. Apabila umlah air yang diren is di atas roti bertambah $ maka bilangan tompok kulat di atas roti bertambah M. the number of mould spots on the bread increases. H The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti i. the number of mould spots on the bread +ika umlah air yang diren is di atas roti bertambah$bilangan tompok kulat di atas roti bertambah Fhen the amount of Cater sprinkled on the bread increases. H 5umber of oCls %ilangan burung hantu '. H 5umber of marbles %ilangan guli '.Science Module Apabila tahun menaik$ maka bilangan harimau berkurang) %. t!pe of marble Sai& guli $ enis guli ) 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . number of rat.

'( sCings . 5umber of . ass of toCel %erat tuala 6a7 6b7 6c7 To in4estigate the relationship betCeen the 4olume of Cater and mass of toCel. t!pe of pendulum bob. +ika pan ang tali bertambah$ maka bilangan ayunan dalam 01 saat berkurang) M. H ass of toCel %erat tuala 3 i. H 8ength of spring Pan ang spring i.351 - .) sen coins %ilangan syiling !1 sen '. :olumes of Cater /sipadu air ii. 6b7 6c7 '). the number of sCing in () seconds decreases. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air) M. H '. H :olume of Cater /sipadu air '. 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ii.Science Module 6b7 6c7 :olume of Cater /sipadu air To in4estigate the relationship betCeen the number of marble and 4olume of Cater. t!pe of string Sai& ladung $ enis ladung $ enis tali 5umber of sCings in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat3 0.0 ayunan >f the length of string increases. 6a7 i. H 8ength of string Pan ang tali 5umber of sCing in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat 2ize of pendulum bob.) sen coins %ilangan syiling !1 sen ''. H 5umber of . 9ntuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala3 >ncreases %ertambah M.

H :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air dalam selinder penyukat) i. size of beaker. Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar T!pe of beaker. H T!pe of materials +enis bahan '.Science Module ii. +enis bikar$ sai& bikar $ enis termometer$tempat penyiasatan) Presence of toCel around beaker surface Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar 6a7 i. 6b7 8ength of spring Pan ang spring To in4estigate the relationship betCeen the number of . H '. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis bahan yang diletakkan dan isipadu air di dalam selinder penyukat3 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . ii. place of in4estigation. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling !1 sen dan pan ang spring) '# cm >ncreases %ertambah 6c7 6d7 '#. the decrease of temperature of Cater in the beaker Cill take a longer +ika bikar dibaluti dengan tuala$suhu air di dalam bikar lambat berkurang) '(. t!pe of thermometer. ii. iii. T!pe of materials place in tra!s +enis bahan yang diletakkan di dalam bekas3 :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air di dalam selinder penyukat3 2ize B Thickness of material Sai& 8 Ketebalan bahan 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of materials placed in the tra! and the 4olume of Cater in the measuring c!linder. H Presence of toCel around the beaker .) sen coins and length of spring. 6b7 >f there is a presence of toCel around the beaker . M. M.352 - . iii.

H /onducti4it! of heat Pengaliran haba i. the time taken to orbit the 2un increases. H Time taken to make one complete orbit around the 2un Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un. H T!pe of objects +enis ob ek '.Science Module '*. H Time taken to orbit the 2un Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari Position of the sun Kedudukan Matahari >ncreases %ertambah >f the position of planet from the 2un increases. ii. T!pe of glass. 6a7 6b7 6c7 '%. H 1istance of planets from the 2un +arak planet dari Matahari3 '. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis ob ek dan pengaliran haba) Plastic spoon  Glass rod  metal ruler Sudu plastic rod kaca pembaris besi M. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari) >ncreases %ertambah 6c7 '. "ika kedudukan planet dari Matahari bertambah2 maka masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari bertambah3 M. M. 6a7 6b7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah .353 - . H Position of planets from the sun Kedudukan planet dari Matahari '. initial temperature of hot Cater +enis gelas $ suhu awal air panas3 T!pe of objects +enis ob ek 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of object and the conducti4it! of heat..

#i antara 5 dan < M. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari) >f the position of planets from the 2un increases. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Antara Planet . dan S M. +ika kedudukan planett dari Matahari$ maka purata suhu permukaan planet berkurang) M. 6a7 6b7 6c7 'A. 6a7 purata 6b7 1ecreases %erkurang >f the position of planet from the 2un increases.Science Module 6c7 >f the distance of planets from the 2un increases. H Position of planet from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. and 2. 5 2ize of orbit of planets Sai& orbit planet 6c7 '0. 5 1istance of planets from the sun +arak planet dari Matahari '. the a4erage surface temperature of planets decreases.354 - . 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan suhu permukaan planet) 6d7 '@. H Position of planets from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. H Period for one complete mo4ement of planet around the sun Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and the period for one complete mo4ement of planet around the 2un. H "4erage surface temperature of planet Purata suhu permukaan planet To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and a4erage surface temperature of the planets. +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen Planet . the time taken to make one complete orbit around the 2un increases. and 9. the period for one complete mo4ement of planet around the 2un increases +ika kedudukan planet dari Matahari bertambah$ maka tempoh satu pusingan planet mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen .

5 5umber of rotation made b! . 5 =orce to lift load #aya untuk mengangkat beban i.Science Module 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the sun and the size orbit of planets. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan sai& orbit planet) Pluto >f the distance of planets from the 2un increases. 5 1iameter of gear . Feight of load %erat beban 5umber of pulle! %ilangan takal =orce needed to lift load #aya diperlukan untuk mengangkat beban 6b7 6c7 #). Apabila bilangan takal bertambah$ maka daya diperlukan mengangkat beban berkurang) M. and the number of rotations made b! .355 - .8 9ntuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear 5 dan bilangan putaran yang dibuat oleh 5 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the number of pulle!s and the force needed to lift the load. 1iameter of gear . the force needed to lift the load decreases. %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 i. ii. 9ntuk mengka i hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban3 Fhen the number of pulle! increases. 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the diameter of gear . iii. ii. (aris pusat gear 5 5umber of rotation made b! . (aris pusat gear 5 '. the size of orbit of planets increases +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka sai& orbit planet bertambah) M. 5 5umber of pulle! %ilangan takal '. %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 6c7 #'.

Apabila garis pusat gear 5 bertambah$ maka bilangan putaran yang dibuat oleh 5 berkurang) M. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk menggerakkan beban) >f the position of the fulcrum from the load increases. the difficult! to mo4e the load increases. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) M. the number of rotation made b! . 6a7 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the position of the fulcrum and the difficult! to mo4e the load.Science Module 6c7 6d7 1ecreases %erkurang >f the diameter of gear . decreases.356 - . the difficult! to mo4e the load increases. increases. ii. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) >f the position of the fulcrum from the load increases. 5 '. 9ntuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) Fhen the mass of bag increases. 5 Position of fulcrum from the load Kedudukan fulkrum dari beban '. the number of book needed to lift the bag increases Apabila berat beg bertambah$ maka bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg bertambah) 6c7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 6a7 6b7 8ength of plank Pan ang papan To in4estigate the relationship betCeen the mass of bag and number of books needed to lift the bag. Position of fulcrum from the load Kedudukan fulcrum dari beban 1ifficult! to remo4e the load Kesukaran untuk menggerakkan beban) ##. 5 ass of bag %erat beg 5umber of book needed to lift the bag %ilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) 6c7 6d7 #(. 5 1ifficult! to mo4e the load Kesukaran untuk mengerakkan beban i.

5 Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas) 6a7 i. 5 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin '. M. . Modul Sinar Daerah Perak Tengah .Science Module #*. 5 "mount of sand +umlah pasir '.a..357 - . 9ntuk menyiasat hubungan antara arak kiub dari skrin dan ketinggian bayangbayang yang terbentuk3 1ecreases %erkurang i. 5 Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk To in4estigate the relationship betCeen the distance of cube from the screen and the height of the shadoC formed. "mount of sand +umlah tanah Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas) 6b7 To in4estigate the relationship betCeen the amount of sand and the time for the Cheel barroC to go up. ii. the height of the shadoC formed decreases Apabila arak kiub dari skrin berkurang$ ketinggiaan bayang-bayang terbentuk berkurang) M. +ika umlah pasir bertambah$ maka masa untuk kereta sorong naik ke atas bertambah) M. ii. 5 8ength of the Cire Pan ang wayar #%. H Period of heating Tempoh pemanasan '. the time for Cheel barroC to go up increases. 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk) 6c7 #. 9ntuk menyiasat hubungan antara umlah pasir dan masa untuk kereta sorong naik ke atas) >f the amount of sand increases. 6b 7 6c7 6d7 >f the distance of cube from the screen decreases.

Period of heating Tempoh pemanasan 8ength of the Cire Pan ang wayar 6b7 6c7 >f the period of heating increases. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kela uan kereta model 6d7 #A. 6a7 6b7 i. ii. M. the brightness of the bulb increases Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol menaik >f the number of bulbs used increases. the brightness of the bulb decreases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kecerahan mentol berkurangan M. 5 Brightness of the bulb Kecerahan mentol To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell used and the brightness of the bulb 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan kecerahan mentol i.358 - . ii. The number of dr! cell %ilangan sel kering The brightness of the bulb Kecerahan mentol 6a7 6b7 6c7 "s the number of dr! cells used increases. 5 The number of dr! cell %ilangan sel kering '.Science Module 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the period of heating and the length of the Cire 9ntuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan pan ang wayar) i. the length of the Cire increases. +ika tempoh pemanasan bertambah $maka pan ang wayar bertambah) #@. 5 5umber of dr! cell %ilangan sel kering '. 5umber of dr! cell %ilangan sel kering Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 2peed of model car Kela uan kereta model To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell and the speed of model car.

5 The time of e4aporation Masa penye atan To in4estigate the relationship betCeen the surface area eDposed and the time of e4aporation >a? 6b7 6c7 ('. ii. 5 The surface area eDposed 'uas permukaanyang terdedah '.menurunTo in4estigate the relationship betCeen the length of the pendulum and the number of complete sCings made in () seconds 9ntuk menyiasat hubungan di antara pan ang bandul dan umlah ayunan lengkap dalam 01 saat i. 5 5umber of complete sCings in () seconds 6decrease7 +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat .menaik'. M. the time taken for the toCel to dr! decreases +ika suhu bilik bertambah$ maka masa diambil oleh tuala untuk kering berkurang M. 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . J 8ength of pendulum 6increase7 Pan ang bandul .Science Module ii. 5 The room temperature Suhu bilik '. 8ength of pendulum Pan ang bandul 5umber of complete sCings in () seconds +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat #0. 6a7 6b7 (). the speed of model car increases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kela uan kereta model bertambah) M.359 - . 5 Time taken for the toCel to dr! Masa diambil oleh tuala untuk kering -e!reases %erkurang To in4estigate the relationship betCeen the room temperature and the time taken for the toCel to dr! 9ntuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala untuk kering >f the room temperature increases. 6c7 2peed of model car Kela uan kereta model >f the number of dr! cell increases.

ii. Suhu air Period of melting Masa untuk melebur 6d7 (#. 5 Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air '. 5 The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silider penyukat To in4estigate the relationship betCeen the time taken to heat the Cater and the amount of Cater in the measuring c!linder 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan umlah air di dalam silinder penyukat increasing menaik i. 6c7 Temperature of Cater. the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) >f the surface area eDposed increases. 5 Temperature of Cater Suhu air '. ii. the period of melting decreases +ika suhu air bertambah$ maka masa untuk melebur berkurang M. 5 Period of melting Masa untuk melebur 1ecreases Menurun i. 6a7 6b7 6c7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) M.360 - . 6a7 6b7 >f the temperature of Cater increases.Science Module 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan masa penye atan 6b7 6c7 The surface area eDposed and time of e4aporation 'uas permukaan yang terdedah dan masa penye atan >f the surface area eDposed increases. Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silinder penyukat ((.

5 Time Masa '. Time of da! Masa dalam satu hari The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang 6a7 6b7 (. 5 Time of da! Masa dalam satu hari '. 5 The size of the oon 6a7 6b7 (%.361 - . in the afternoon the length of the shadoC increases Pada waktu pagi$ pan ang bayang-bayang menurun$ pada waktu petang pan ang bayang-bayang bertambah M. M. 5 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar '. M. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the period of time and the length of a shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan pan ang bayang-bayang 1ecreases and increase %erkurang dan bertambah >n the morning the length of the shadoC decreases. ii. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 The date in the 8unar /alendar *ari dalam Kalendar 'unar '.. 6a7 6b7 6c7 (@. 5 The phase of the oon =asa-fasa %ulan To find the relationship betCeen the date in the 8unar /alendar and phase of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar 'unar dan fasa-fasa %ulan >ncreases %ertambah M.Science Module (*. 5 The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the time of da! and the position of the shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayangbayang i.

+ika luas tapak bertambah$maka kestabilan model bertambah >f the height of the building increases. the stabilit! of the model increases. Time Masa 8ength of the shadoC Pan ang bayang-bayang 6a7 6c7 (0.362 - . 5 Time Masa '. M. ii. M. 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar 2ize of the oon Sai& %ulan 6b7 6c7 (A. 5 The height of an object Ketinggian ob ek '. ii. the stabilit! of the building decreases +ika ketinggian bangunan bertamabah$ maka kestabilan bangunan berkurang) M. 5 Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang To in4estigate the relationship betCeen the height of an object and the time for object to topple 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian ob ek dan masa untuk ob ek tumbang) 6a7 6b7 *). 5 The stabilit! of the model Kestabilan model >f the base area increases. 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . 5 The base area 'uas tapak '.Science Module Sai& %ulan 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the date according to the 8unar /alendar and the size of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar 'unar dan sai& %ulan >ncreases and decreases %ertambah dan berkurang i. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang 1ecreases and increases %ertambah dan berkurang i.

5 The number of blocks %ilangan bongkah >ncreasing %ertambah To in4estigate the relationship betCeen the number of glass rods used and the number of blocks needed to snap the glass rods 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca) The length B diameter of the glass rods Pan ang 8 diameter rod kaca >f the number of glass rods used increases. Apabila ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) M. 5 Base area of the structure 'uas tapak struktur '. ii. The height of an object Ketinggian ob ek Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang 6d7 Fhen the height of the object increases. 5 The mass of the Ceight that can be supported %erat beban yang boleh ditampung To in4estigate the relationship betCeen the base area of the structure and the mass of the Ceight that can be supported 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang boleh ditampung i.Science Module 6b7 6c7 >f the height of the object increases. 5 The number of glass rods %ilangan rod kaca '. 6a7 6b7 6c7 6d7 *#. ii. the time for object to topple decreases.363 - Modul Sinar Daerah Perak Tengah . the number of blocks needed to snap the glass rods increases +ika bilangan rod kaca digunakan bertamba$ maka h bilangan blok diperlukan untuk mematahkan rod kaca bertambah) M. +ika ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) i. . the time for object to topple decreases. Base area of the structure 'uas permukaan struktur The mass of load that can be supported %erat beban yang boleh ditampung *'. the mass of the Ceight that can be supported increases. 6a7 6b7 6c7 >f the base area of the structure increases.

9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil untuk silinder atuh) i. 5 Presence of air Kehadiran udara '.364 - . 6The7 seedlings Cill germinate. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut arum dan keadaan arum selepas dua bulan) >f CaD paper is used to Crap the needles .. 5 The height of c!linder Ketinggian silinder '. 5 aterial used to Crap the needles %ahan yang digunakan untuk membalut arum '. 5 /ondition of needles after tCo months Keadaan arum selepas dua bulan T!pe of needle B length B size of the needle +enis arum 8 pan ang 8 si&e arum To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of material used to Crap the needles and the condition of needles after tCo months. 6a7 6b7 6c7 *. M. 6a7 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . %i i benih akan bercambah) 6The7 seedlings Cill not germinate. ii. 5 Germination of seedlings B /ondition of seedlings Percambahan bi i benih 8 keadaan bi i benih i. M. 5 The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh To in4estigate the relationship betCeen the height of c!linder and the time taken for the c!linder to fall doCn. The height of the c!linder Ketinggian silinder The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh 6a7 6b7 **. the needles Cill not rust after # months +ika kertas minyak digunakan untuk membalut arum$ arum tidak akan berkarat selepas dua bulan) M. ii.Science Module (ika luas tapak struktur bertambah$ maka berat beban yang boleh ditampung bertambah 6d7 @) g *(.

6c7.365 - 2# . %i i benih memerlukan udara untuk bercambah) Questions 1 – & MA'K0 Modul Sinar Daerah Perak Tengah . Presence of air.Science Module %i i benih tidak bercambah) 6b7. Kehadiran udara) 2eedlings need air to germinate.

Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .366 - .

2asbadi 2dn. 0u!!ess. *o!us %P0' 0!ien!e. Pra!ti!e %P0' 0!ien!e. Kon A Gem ur %P0'. 2asbadi 2dn. Modul Sinar Daerah Perak Tengah . =aujan H. 2asbadi 2dn. #))A. 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. 2asbadi 2dn. BhdH Kuala 8umpur. Toh Kim Kau 6#))A7. "hmad 6#))A7. #))A. BhdH Petaling -a!a.367 - . 3eBus 0ains. 2asbadi 2dn. #))%. 2ome:ork )ear 6.eong Pak =oo 6#))A7. =aujan H. 3Dford =ajarH Kuala 8umpur. BhdH Petaling -a!a. BhdH Petaling -a!a. 2ome:ork )ear @. Eks ress %P0'. #))A. /deal 0!ien!e )ear @. BhdH Kuala 8umpur. . Permas PublicationH -ohor Bahru. ega 2etia &mas 2BH Petaling -a!a. 2ome:ork )ear $. 8ongman 2dn. =aujan H. "hmad 6#))A7. Modul /nter=ensi. =aujan H.-#))@7. "hmad 6#))@7.Science Module 'E*E'E31E0 "lias "bdullah 6#)). BhdH Petaling -a!a. "hmad 6#))A7.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah .aja >.aji" (a:a"?.368 - . Kluster AL 1-.Science Module Modul . -abatan Pelajaran Perak. #))A. BhdH Kuala 8umpur. 2asbadi 2dn. #))A.

369 - .Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .

370 - .Science Module Modul Sinar Daerah Perak Tengah .