You are on page 1of 6

Số hồ sơ

:

ĐƠN DỰ TUYỂN

AÛnh

Chức danh dự tuyển

: ..........................................................................................................................

Mức lương đề nghị

:.......................................................... Phương tiện đi làm:..............................

Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, tăng ca khi có yêu cầu:
Biết đến thông tin tuyển dụng của Song Phát thông qua:
Qua báo chí 

Có 

Không 

Bạn bè, người thân 

Do công ty liên lạc 

Qua các website việc làm (Ghi rõ trang web): ………………………………………….

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN:
Họ và tên : .........................................................................................................Nam 

Nữ 

Ngày sinh : ...........................................Nơi sinh:................................................Nguyên quán:.....................................
CMND số : ...........................................Ngày cấp: ............................................Nơi cấp :............................................
Quốc tịch :............................................Dân tộc:................................................Tôn giáo:............................................
Tình trạng gia đình:

Độc thân 
Đã lập gia đình 

Thị lực

Số con:...............................................

: .......................................Chiều cao (m):......................................Cân nặng (kg) :..................................

Nơi đăng ký hộ khẩu

: .................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay

: .................................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc

: .........................................................Email:.............................................................................

Trình độ

: .................................................................................................................................................

Trường đào tạo

:..................................................................................................................................................

Chuyên môn, tay nghề : .................................................................................................................................................
Các khóa ngắn hạn đã học:
STT

Tên khóa học

Nơi đào tạo

............................................................. Khả năng nghe:................................................................................................nếu có): ...................... QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Sắp xếp theo thứ tự thời gian bắt đầu công việc gần đây nhất): .................................................................Nói:...................................................................................................................................................................................................................................................... Ngoại ngữ:....Viết:..... II.............................nếu có): ................ Tốc độ đánh máy:.......Đọc:........ Sử dụng tốt các phần mềm vi tính: Word  Excel  PowerPoint  Photoshop  Corel  Các phần mềm khác (tự liệt kê ............................................Tự tin với các kỹ năng : Kỹ năng giao tiếp  Kỹ năng lãnh đạo  Kỹ năng đàm phán  Kỹ năng làm làm việc độc lập  Kỹ năng làm việc nhóm  Kỹ năng quản lý thời gian  Kỹ năng thuyết trình  Kỹ năng sắp xếp công việc  Kỹ năng tạo mối quan hệ  Kỹ năng lập kế hoạch  Kỹ năng tìm kiếm thông tin  Kỹ năng lưu trữ hồ sơ  Kỹ năng soạn thảo văn bản  Kỹ năng trình bày văn bản  Các kỹ năng khác (tự liệt kê ..........từ/phút Số ngón tay sử dụng:....Dịch tài liệu: ...........

..Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................................................................................... .................................................................... ........................................................... Ngành nghề kinh doanh chính:................................................................................................................................................................................................................................................................ Điện thoại:................................................................................................................................................ Nhiệm vụ chính:.................................................................................................................................................................. Địa chỉ: .......................................................................................... .................................................................................................................................................... Địa chỉ: .................... Mức lương:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thông tin về người tham khảo: - Họ và tên:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Thời gian công tác:..................... ..................................... Ngành nghề kinh doanh chính:............................................................................................................................................................... Mức lương:.............................................................................................................................................................................................................................................................. - Chức danh:..................................................................................................................... Tên doanh nghiệp: ................................... ................................................................................................................... Vị trí công tác:........................................................................................... Lý do thôi việc:................................................................................. Thời gian công tác:.................................................................................................. Nhiệm vụ chính:............................................................................................................................................................................................................................................................................. Điện thoại liên lạc:.......................................... .......................................................................................... ................................................................................ Lý do thôi việc:........................................ Vị trí công tác:................................................................................................ Điện thoại:..................................................................................... Thông tin về người tham khảo: - Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Điện thoại liên lạc............. - Chức danh:....................................................................................................................................................................................

................... ............................................................................................................................... Nhiệm vụ chính:............................................................................................................................................................................................. ......................................... ngày……….................................................................................................................................................................... Mức lương:....................................................................................................................................................................................... Hồ Chí Minh...... - Chức danh:............. năm ………........................................................................................................................... Điện thoại liên lạc:...................... Thông tin về người tham khảo: - Họ và tên:........................................................................................................................................................................................ Địa chỉ: .................................................. ...................................................................................................................... Ngành nghề kinh doanh chính:.......................... Thời gian công tác:.......................................................... Vị trí công tác:.......................................................................................................................................................................................................Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................................................................................................................................................... TÓM TẮT MỘT SỐ KỸ NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT: Tóm tắt một số kỹ năng và đặc điểm đặc biệt có được từ công việc và kinh nghiệm công tác: Tp...................................................... tháng ……....................................................................................................................................................................... III................. Lý do thôi việc:....................... Điện thoại:............................................................................................................................... .........

............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................... ......................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... ....................................................................................................................................... • Phỏng vấn lần 2: Người phỏng vấn:........................................................................................................................................................................................... DÀNH CHO NỘI BỘ: • Phỏng vấn lần 1: Người phỏng vấn:.................................................................. ..............................NGƯỜI DỰ TUYỂN ..............................................................................................................................................................Chức vụ:.............Chức vụ:...................................................... ......................................................... .......................................... ................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................

............................. • Ý kiến của Ban giám đốc: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................. ............................................................ .................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... ................................................................... ............... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................... ............................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............ .........................................................................................................................................................................................