RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 Maju Zaman Air Batu 8.40 – 9.40 pagi Standard Kandungan: 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Standard Pem e!ajaran: 2.1.1 Men"ata#an ma#$ud Zaman Air Batu 2.1.2 Men"ata#an peru ahan "ang er!a#u pada Zaman Air Batu K2.1.4 Men"ata#an #eper!uan menghargai a!am $e#itar

O jekt!"

Pada a#hir pengajaran dan pem e!ajaran% murid a#an dapat& i. Men"ata#an ma#$ud 'aman air atu. ii. menje!a$#an peru ahan(peru ahan "ang er!a#u pada 'aman air atu iii. Men"enarai#an dua #eper!uan menghargai a!am $e#itar 1. 2. .. Men)nt)n ta"angan *ide) pada mu$im $eju# +TMK, Ber-erita tentang #eadaan $ema$a -ua-a $eju# dan -ua-a pana$ erda$ar#an *ide) "ang dit)nt)n. Me!ihat gam ar #eadaan entu# mu#a umi di #a/a$an "ang menga!ami mu$im $eju# me!a!ui $!aid p)/erp)int +KPS, Mem entang#an ja/apan erda$ar#an #ad arahan "ang di eri#an.

Akt!#!t!

4.

EMK

0i!ai Murni – er$"u#ur% #a$ih $a"ang KPS ( 1!emen a$a$ $ejarah 2imen$i Ke/arganegaraan – er angga dengan $ejarah a$a!( u$u! negara. TMK – e!ajar me!a!ui TMK K)mputer% 342%252% $!aid p)/erp)int% u#u !atihan% a!at tu!i$% #ad arahan Menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada Zaman Air Batu .0 )rang daripada .6 )rang murid te!ah men-apai ) je#ti7 P8P. Murid "ang e!um mengua$ai a#an di eri im ingan. Murid "ang te!ah mengua$ai a#an di eri !atihan penga"aan.

$a%an $antu $elajar Pen!la!an Pen&ajaran dan Pem elajaran 'SP Re"leks!

uru mengait#an ja/apan murid dengan taju# pe!ajaran hari ini. Ma$a itu $emua #a/a$an di!itupi= dipenuhi apa< Murid menja/a $)a!an guru . Kumpu!an 2 men"enarai#an $e a ($e a -ua-a menjadi $eju#= ter!a!u $eju#. 4.STRATEGI PENGAJARAN 'AN PEM$E(AJARAN AKTI)ITI Permulaan *+ m!n!t. 2. >. . Men)nt)n ta"angan *ide) #!ip 1. Apa ma#$ud taju# itu da!am aha$a Me!a"u< Murid menja/a $e-ara !i$an -.uru merumu$#an pem entangan murid dan mengait#ann"a dengan pr)$e$ mem uat air atu di rumah ma$ing(ma$ing.uru ertan"a#an $)a!an #epada murid er#aitan #!ip *ide) "ang dita"ang#an: a. .. Murid men)nt)n ta"angan *ide) #!ip 9:-e Age9 2..*-+ m!n!t. Akt!#!t! . . 1MK #eu$aha/anan 0i!ai menghargai a!am KB menjana idea 4iri -ua-a pana$ erpe!uh matahari teri# hau$= dahaga Zaman air atu ada!ah dunia di!iputi $a!ji= air atu dan er#eadaan $eju# ?2SP 4iri -ua-a $eju# menggigi! $a!ji aju te a! EMK 0i!ai Murni ( er$"u#ur ( #a$ih $a"ang CATATAN BBM (K)mputer ri a% 342% 252 1MK (TKP (TMK KB (Menjana :dea (menghu ung #ait . 1. Murid(murid er in-ang da!am #umpu!an ma$ing(ma$ing men"enarai#an ha$i! dapatan mere#a da!am #erta$ $e a#. . . Siapa tahu taju# -erita ini< Murid menja/a $)a!an guru $e-ara !i$an .uru mem ahagi#an murid #epada dua #umpu!an .uru meminta $etiap #etua #umpu!an untu# mem entang#an ha$i! per in-angan di hadapan #e!a$. Kumpu!an 1 diminta men"enarai#an #eadaan $ema$a -ua-a $eju# =ter!a!u $eju#. Murid mem entang#an ha$i! dapatan ma$ing( ma$ing. .

. 2. Akt!#!t! . +a!am $e#itar. 1.uru men")a! murid #enapa -ua-a menjadi pana$. . 2.uru mem eri#an pengu#uhan dan mem eri#an ja/apan "ang pa!ing tepat tentang ma#$ud 'aman air atu. .6. 6. .Murid mene"enarai#an $e a ($e a air atu men-air. 4. ( Ste$en 2 +peru ahan(peru ahan 'aman air atu. 8. . Setiap $te$en di$edia#an gam ar(gam ar dan #ad arahan Murid di ahagi#an #epada .uru men"edia#an tiga $te$en.uru meminta murid men"enarai#an $e a ( $e a air atu men-air.uru menunju##an gam ar $!aid= #!ip *ide) #a/a$an(#a/a$an "ang di!itupi air atu "ang $edang men-air. $te$en eri#ut: Ste$en 1 +'aman Air atu./ m!n!t. Murid a#an menja/a $)a!an erda$ar#an arahan "ang terdapat da!am #ad arahan da!am #erta$ $e a# "ang di$edia#an.. Murid a#an ergera# #e$etiap $te$en "ang ditetap#an. @.uru -u a mengait#an i$i pe!ajaran dengan meminta murid menje!a$#an ma#$ud 'aman air atu.uru mengait#an ja/apan murid dengan menerang#an tentang #eadaan dan pen-airan 'aman air atu dengan antuan gam ar(gam ar er#aitan dan mengait#an dengan peru ahan 'aman air atu. .uru juga merumu$#an ja/apan murid dengan $atu e#$perimen ring#a$ iaitu #iu air atu "ang terdedah. Ste$en . . Murid(murid mem eri e erapa ja/apan . Murid mem eri#an pe! agai ja/apan. Murid diminta menje!a$#an peri$ti/a= #andungan #!ip *ide) . >. Akt!#!t! 0 *-+ m!n!t. *. 1MK :4T KB menjana idea menje!a$ ?2SP Menyatakan maksud dan BBM gam ar 0i!ai menghargai a!am 1MK :4T KB mem eri $e a $uhu di a/ah ta#at e#u manu$ia ergera# e a$ dunia $e)!ah()!ah $atu daratan $ahaja !itupan air atu "ang je!a$ . @. . 1.

proses yang berlaku pada Zaman Air Batu Penutup +> minit. Murid diminta men"ata#an #epentingan menjaga a!am $e#itar. .. Contoh : Kad/ gambar untuk stesen N!la! menjaga a!am $e#itar Kad Arahan Ste$en 1 . 2. 1..uru merumu$#an i$i(i$i penting da!am pe!ajaran hari ini.. .uru menunju##an $emu!a gam ar(gam ar er#aitan 'aman air atu. Murid a#an mem entang#an ja/apan mere#a dan guru a#an mem eri ma#!um a!a$. .

B)!eh#ah air atu da!am gam ar di ata$ -air< 4.Berda$ar#an gam ar(gam ar di a/ah% #umpu!an anda diminta menja/a $)a!an( $)a!an eri#ut: (contoh gambar) 1. Bagaimana #eadaan /a#tu ini< .. Mengapa#ah air atu )!eh -air< . Apa "ang anda dapat perhati#an dari gam ar di ata$< 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful