MESIN RINGKAS: SISTEM TUAS Mata Pelajaran : Tahun : Masa : Bidang : Tajuk : Hasil Pembelajaran : Sains 6 Maju 30 Minit

Dunia Sains dan Teknologi Mesin Ringkas - Sistem Tuas Pada akhir engajaran! murid da at: i" Mengenal asti kategori tuas ii" Mengelaskan alat-alat kegunaan harian ke ada tuas kelas #! ## dan ###" Penera an $ilai : Pen%era an #lmu : &emahiran 'enerik : Minat dan ingin tahu! bekerjasama! menghargai sumbangan sains dan teknologi Sains &emahiran Proses Sains &B&& : (lat Ber)ikir : &e*erdasan Pelbagai Strategi Pembelajaran : Media Pengajaran . BBM : Membuat emerhatian Berkomunikasi

Menghubungkait! mengelas Soalan dan en%oalan i" &e*erdasan logikal ii" &e*erdasan inter ersonal &onstrukti+isme , roses membina sesuatu %ang bermakna melalui engalamani" (latan tangan ,gunting! la%ar dan lain-lainii" Slaid / o0er oint1 iii" Pembaris! emadam dan engasah i+"2embaran tugasan

Pengalaman Sedia (da :

Murid ernah menggunakan eralatan %ang menggunakan sistem tuas di rumah"

Pemadam! engasah dan embarisMurid 6 i" Membuat a likasi 3 P bagi mengenal asti kategori tuas 'uru dan murid : i" Menunjukkan bebera a alatan dan bersoal ja0ab dengan murid tentang kategori tuas %ang berkaitan" 3atatan BBM .4 Minit- #si &andungan Teknologi .Tuas meru akan satu sistem mesin ringkas .Pembaris! engasah dan ensel .Slaid / o0er oint1 2angkah 5 Mesin ringkas .*angkul .2embaran &erja 2angkah 3 Mengelas alatan berdasarkan kategori tuas Penutu Membuat rumusan 'uru : i" Mengukuhkan lagi emahaman murid tentang konse tuas sebagai mesin ringkas" Murid : i" Membuat latihan engukuhan dalam lembaran kerja .Slaid / o0er oint1 $ilai : Menghargai &B&&:Hubungkait BBM .Perkaitan *angkul sebagai *ontoh tuas dalam mesin ringkas (kti+iti 'uru : i" Memba0a *angkul ke dalam kelas ii" Mengaitkan *angkul juga adalah alatan teknologi Murid : i" Bersoal ja0ab tujuan guru memba0a *angkul 'uru : i" Mengaitkan tugas mesin untuk memudahkan kerja ii" Tuas meru akan satu dari ada tujuh jenis mesin ringkas iii" Menerangkan bahagian utama dalam tuas sambil menunjukkan bebera a *ontoh se*ara umum Murid : i" Bersoal ja0ab sambil melontarkan idea dan enjelasan 'uru : i" Penerangan tiga jenis tuas ii" 3ara mudah mengingati kategori tuas melalui a likasi 3 P .2angkah Set #nduksi .Penerangan tentang tuas iaitu 3 bahagian utama )ulkrum! beban dan da%a ada satu satah 2angkah 4 Mengenal asti kategori tuas BBM .(latan-alatan tangan se erti la%ar! gunting dan sebagain%a $ilai : Minat dan ingin tahu &B&& : Mengelas BBM .Slaid / o0er oint1 $ilai : &erjasama &B&&:Hubungkait BBM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful