ೕಃ

ೕ ಗುರು ೊ

ೕಗ ಎಂಬ ಶಬ:#ೆ. <ೕ&ಾತ> 4ಾಗೂ ಪರ@ಾತ>ನ Aಲನ ಎಂತಲೂ 4ೇಳCಾೆ. ಇವಗಳ.ೆ-ೕ . ಈ . ಅದರಂCೆDೕ Eೊ.ೕಗ ಎಂದು ಕ(ಯುವದು. ಒ12ನ3 ಕೂಡು"#ೆ ಎಂದೂ 4ೇಳಬಹುಾ7ೆ.ೕನಮಃ ೕಗದ ಾರ: ೕಗ ಎಂದ ೇನು? ಾವೇ ಎರಡು ವಸುಗಳ ಒಂದೊೊಂದು ೆೆಯು"#ೆ ಅಥ&ಾ ಾವೇ ಎರಡು ವಸುಗಳ ಒಂದೊೊಂದು 'ೇ(#ೊಳ)ವದು.

ೕFಷ.

ೕಗ&ೆಂದು ಕ(ಯುCೇ&ೆ. ಇನು-Sದ ಐದು CಾಾಗಹಗRಾದ ಕುಜ.ೕಗಗಳ^ ಇರುವದು ಉಾಹರ_ೆ: ಗಜ#ೇಸ(. ಬುaಾbತ.ೕಗಗRೆಂದು ಕ(ಯುCೇ&ೆ. ಗುರು.ೊ-ಂದು 'ೇ( ಅಥ&ಾ ಒಂದ. HಾಸIದ3 ಇರುವ ನವಗಹಗಳ3 #ೆಲವ ಗಹಗಳ ಒಂದ. ಉSದ ಏಳ ಗಹಗಳ3 ಸೂಯU ಚಂದರನು. ಶುಕ.ಪಂಚಮ4ಾಪರುಷ ..ೕಗಗಳನು- FSಯಬಹುಾ7ೆ.4ೊರ712ೆ. ಈ ನವಗಹಗಳ3 QಾಾಗಹಗRಾದ ಾಹು #ೇತು ಗಳನು.ೕಗಗಳನು.ಸW ಪ#ಾಶಕ ಗಹಗRೆಂದು ೇಪUXL ಅವಗSಂದೇ #ೆಲವ .ೊ-ಂದು ದೃK2Lಾಗ ಉಂNಾಗುವ "Hೇಷ ಫಲಗಳನು.ತಂೊಡುPವದ(ಂದ ಇದನು. ಶ\ ಇವಗSಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವ "Hೇಷ .ೕಗ. ಬುಧ. ಇವಗಳಲೆ ಪಂಚCಾಾಗಹಗಳ3 ಸW ಪ#ಾಶಕ ಗಹಗRಾದ ಸೂಯU ಚಂದರೂ 'ೇ( ಉಂಟು@ಾಡುವ "Hೇಷ .

.ೕಗ..ೕಗ&ೆಂದು ಅದರ3 ಇದು ಸವ.ೕಗ.ೕಗಗಳನು- 4ೇSಾ:ೆ. ಇವಗಳ)ಲೆ dದೇ 4ೇSದಂCೆ ಾಹು #ೇತುಗಳನು.ೕಗ. ಅವಗಳ3 ಾಹು"\ಂದ #ೇತು"ನವೆgೆ ಅಸಂಗತ&ಾಗುವ Eಾತಕವನು.ಈ ಾಹು #ೇತುಗಳನು- .ೕಗಗSಂದ 4ೊರ712ಾ:ೆಂದು ಸೂeಲ&ಾ7 4ೇSದರೂ Eಾತಕದ ಎಾ ಗಹಗಳ ಾಹು #ೇತುಗಳ ಅಂತರದ3 / ಒಳgೆ ಇದ:ೆ ಅಂತಹ Eಾತಕವನು.ೋX#ೊಂಡು ಇದಕೂ. .#ಾಳಸಪU . \ಪಣ . ಚಂದಮಂಗಳ.

#ಾಳಸಪU .ಅಸಂಗತ&ಾಗುವ Eಾತಕವನುಕೂಡ ಅಪಸವ.ೕಗ&ೆಂದು ಕ(ಯುCೇ&ೆ. ಇೇ (ೕF #ೇತು"\ಂದ ಾಹು"ನವೆgೆ ಎಾ ಗಹಗಳ ಮತು ಲಗ.

ಚತುUಗಹ . 4ೆಚುn ಸ.ೕಗ. ಪಂಚಗಹ .ಸ4ಾ #ಾಳಸಪU.ೕಗ&ೆಂತಲೂ ಕ(ಯುCೇ&ೆ.ೕಗದ ಫಲದ3 'ೇ(L 4ೇಳವ ರೂiಯೂ ಇೆ.ೕಗಗಳಂಟು. ಈ .hಟು2 ಉSೆಾ ಗಹಗಳ ಅಸಂಗತಾ7ದ:ೆ ಅಂತಹ Eಾತಕವನು.ೕಗಗಳ "jಾರದ3 ಇನೂ. ಹb. #ಾಳಸಪU.ಒಂದನು. ಇೇ (ೕFಯ3 ಲಗ.ಾ.ೈದಕೂ.hಟು2 ಅಥ&ಾ ಾವಾದರೂ ಗಹವನು. F ಗಹ.ೕಗ.ೕಗ. ಅವಗಳ3 bWಗಹ.ೕಗ (ಒಂೇ ಾಯ3 ಎರಡು ಗಹಗಳ ಇರು&ಾಗ).ೇಕ (ೕFಯ .ಅ.

ೕಗ (ಮುo 4ೊಂದುವ .ಇದನು. ಪ(ಾಜ#ಾjಾಯU .ೕಗ .ೕಗಗಳ.ೋಡಬಹುದು). ಪ(ವತUನ .ಶಂಕಾjಾಯUರ Eಾತಕದ3 .ಸ . #ೇಂದ F#ೋನ ಆrಪFಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ .ೕಗಗಳ.

ದುಃ'ಾe. \ೕಚಭಂಗ ಾಜ.ೕUಗಗಳ.ೕಗಗಳ.ೕಗಗಳ. ಇCಾ. ದು.ೕಗಗಳ.ಾrಪFಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ "ಪ(ೕತ ಾಜ.ಾಜ.

ಸುನಫ .ೕಗ. ಶುಭ&ಾL. ಶು ೋಭಚ(.ೕಗಗಳ.ೕಗಗಳ (ಐದು).ೕಗ.ೕಗ. ಮ4ಾ ಾಗ.ೕಗಗಳ.4ೊರತು ಚಂದ\ಂದ ಉಂNಾಗುವ ಅನಫ . ಸುಶುಭ. ಅಶು ೋಭಚ( . ಇವಗಳಲೆ ಪಂಚಮ4ಾಪರುಷ .ೕಗಗಳ (ಐದು). ಉಂNಾಗುವ ಅಶುಭಕತU( (uಾಪ ಕತU() . ರ"ಯನು.ೕಗ (ಐದು).ೕಗ.ೕಗ. ಅr. 4ಾಗೂ ಚಂದ\ಂದೇ ಉಂNಾಗುವ ದುರುದುಾ. ಲಗ-#ೆ.ೕಗ (ಐದು).b. ರ"tಂದ ಉಂNಾಗುವ ಶುಭ&ೇL. ಲಗ-#ೆ.ೕಗ.ೕಗಗಳ. #ೇಮದುಮ . ಅಮಾ.ೕಗಗಳ (ಐದು). ಉಂNಾಗುವ ಶುಭಕತU( .

"(ಂ|.ೕಗ. ಲಗ. gೌ(. ರ"ಚಂದ(ಂದ ಉಂNಾಗುವ ಅಧಮ. ಅಶುಭ@ಾಾ. ೕಕಂಠ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ. 4ಾಗೂ ಚಂದ ಮತು ಶುಭಗಹಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ ವಸು@ಾw . ಶಕಟ.ಮತು ಶುಭಗಹಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ ವಸು@ಾw . ಈ ಪ(ವತUನ . ವ(ಷv.ೕಗ.ೕಗ. ಪಷ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ.ಾbಪFಗಳ ಇತರ ಾ&ಾrಪFಗRೆ^ ಂbgೆ 'ೇ( ಉಂNಾಗುವ ಪ(ವತUನ .ೕಗ. ದುಃ'ಾe. ಶುಭ@ಾಾ.ೕಗ. ಸರಸWF.ೕಗಗಳ (ಮೂವತು). ಸಮ. ಲxy.ಳ .ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗಗಳ3 ಲgಾ-rಪFtಂದ ವ..ೕಗ. #ೇಸ(.

ಪಂಚCಾಾ ಗಹಗRೆಂದೆ ಕಮ&ಾ7 ಕುಜ .ೆ . "ೕರ.ೕಗಗಳ. uಾಶ. ಈ ಪಂಚCಾಾ ಗಹಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ ಪಂಚಮ4ಾಪರುಷ .ೕಗ.ೆ ಉಂNಾಗುವ ಪ(ವತU.ೕಗಗಳ. ಗುರು.ೕಗ.hಟು2) ಉಂNಾಗುವ ಎಂಟು ಕಾ.ೕಗಗRೆಂದೆ ಕಮ&ಾ7 ರುಚಕ. ತೃFೕಾrಪFtಂದ ಇತರ ಾ&ಾrಪFಗRೆ^ ಡ.ೕಗ. ಾಮ. ಹಂಸ.ೕಗಗಳ3 (ದುಃ'ಾeನಗಳನು.ೕಗ. ಪಂಚಮಾಪರುಷ ೕಗಗಳ: ಈ ಪಂಚಮ4ಾಪರುಷ . @ಾಲವ. ಶ\. ಇಪ}Cೆಂಟು ಮ4ಾ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗ.ಬುಧ. #ಾಹರ.ೕಗಗಳ (ಒಟು2 ಅರವCಾರು). #ೇಾರ. ಶುಕ.ೕಗ. ಪವUತ.ಾrಪFಯವೆಗೂ ಉಂNಾಗುವ ಪ(ವತUನ .ೕಗಗಳ ಪಂಚCಾಾಗಹಗRಾದ ಕುEಾb ಐದು ಗಹ(ಂದ ಉಂNಾಗುತೆ. ಭದ.ೕಗ (ಹಗ). ಶಂಖ.

ಈ ರುಚೕಗದ ಾಾನ ಫಲ: ಶ(ೕರದ ಮುಖ ಾವವ ಉದ:&ಾ7ರುತೆ.೧೦) ಈ . #ೇಂದ&ಾಾಗ (೧..ೕಗ ಎಂದು 4ೆಸ(Lೆ.೭.ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗ. ಈ .ೕಗವ ಚಂದ\ಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವದು ಎಂದು #ೆಲವ ಗಂಥಗಳ3 4ೇSೆ.೪. ಶಶಕ. ಈ ವ. ಾವೇ ಲಗ-&ಾದರೂ ಕುಜಗಹನು ಸW€ೇತ ಅಥ&ಾ ಉಚn€ೇತಗಳ3 Leತ\ರು&ಾಗ ಆ 'ಾeನವ ಲಗ-#ೆ. ೧) ರುಚಕೕಗ: ಈ ರುಚಕ.ೕಗವ ಕುಜ\ಂದ ಉಂNಾಗುತೆ.

ೆ. ಶತೃಗಳನುಜtಸುವ ಸW ಾವ ಉಳ)ವ.ಾಶ@ಾಡುವವ.oಯ ನಡವS#ೆಯ3 ಗ"Uಷ2. ಶ…ರ. ಶತೃಗಳನು.ಾ7ಯೂ..ಾ7ರುವದನು. .ಗಮ\ಸಬಹುದು.ಾ7ಯೂ.ಾ7ಯೂ ಇರುCಾ.

ಾವೇ ಲಗ-&ಾದರೂ ಬುಧಗಹನು ಸW€ೇತ ಅಥ&ಾ ಉಚn€ೇತಗಳ3 Leತ\ರು&ಾಗ ಆ 'ಾeನವ ಲಗ-#ೆ. #ೇಂದ&ಾಾಗ (೧.೭. ಈ .ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.೧೦) ಈ .ೆ. ಈ ಭದ%ೕಗದ ಾಾನ ಉಳ)ವ.ೕಗವ ಚಂದ\ಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವದು ಎಂದು #ೆಲವ ಗಂಥಗಳ3 4ೇSೆ.೨) ಭದ%ೕಗ: ಈ ಭದ. ಫಲ: ಆಯುಷ.ಾ7ರುCಾ.ೕಗವ ಬುಧ\ಂದ ಉಂNಾಗುತೆ.೪.

"ಾ.ವಂತ.ಾ7ರುCಾ.ೆ.

ೆ. ಅತ.ಾ7ರುCಾ.ಾ7ರುCಾ.ವಂತ(ಂದ ಬುr†ವಂತ. 4ೊಗಳಲ}ಡುವವ.ೆ.

ಈ ಹಂಸೕಗದ ಾಾನ ಫಲ: ಈ .೧೦) ಈ .ೆ. ಹಂಸ ೕಗ: ಈ ಹಂಸ. ಈ .೪.ೆ. ಾವೇ ಲಗ-&ಾದರೂ ಗುರುಗಹನು ಸW€ೇತ ಅಥ&ಾ ಉಚn€ೇತಗಳ3 Leತ\ರು&ಾಗ ಆ 'ಾeನವ ಲಗ-#ೆ. ಭೂಪFಯೂ ಆಗುCಾ.೭. ".ೆ.ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.ಂತ ಶು|ತW &ೈಭವ&ಾದ ಸ@ಾರಂಭಗಳ3.ೕಗವ ಗುರು"\ಂದ ಉಂNಾಗುತೆ. ಾಜ'ಾeನ ಸ@ಾರಂಭಗಳ3ಯೂ jಾತುಯUbಂದ ‡ೆಯುCಾ.ೕಗವ ಚಂದ\ಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವದು ಎಂದು #ೆಲವ ಗಂಥಗಳ3 4ೇSೆ. #ೇಂದ&ಾಾಗ (೧.ೋbಯೂ ಆಗುCಾ.ೕಗದ3 ಜ\Lದ ವ.

ೆ. ಾಲವ ೕಗ: ಈ @ಾಲವ.ೆ.ಇ‰Šಸುವ.ಾ7ರುCಾ.ೆ. ಶ(ೕರದ3 ಶುಭ ಸೂಚಕ |.ಾಗುCಾ.ೆˆಗSರುತ&ೆ.ೆ. ಒRೆ)ಯ ಶ(ೕರವನು- 4ೊಂbರುCಾ. ರು|ರು|ಾದ ಆ4ಾರ ಪಾಥUಗಳನು.oಯು ಉತಮ ಗುಣ ಉಳ)ವ. aಾAUಕನು ಆ7ರುCಾ.

ೕಗವ ಚಂದ\ಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವದು ಎಂದು #ೆಲವ ಗಂಥಗಳ3 4ೇSೆ.ೕಗವ ಶುಕ\ಂದ ಉಂNಾಗುತೆ. ಾವೇ ಲಗ-&ಾದರೂ ಶುಕಗಹನು ಸW€ೇತ ಅಥ&ಾ ಉಚn€ೇತಗಳ3 Leತ\ರು&ಾಗ ಆ 'ಾeನವ ಲಗ-#ೆ.೭. #ೇಂದ&ಾಾಗ (೧. ಈ .. ಈ ಾಲವ ೕಗದ ಾಾನ ಫಲ: ಈ .ೕಗದ3 ಜ\Lದ ವ.ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.೪.೧೦) ಈ .

'ಾಹಸವಂತರು.oಯು ದಟ2 ಪಷv&ಾದ ೇಹವನು4ೊಂbರುCಾೆ. ಾಗ.

ಸುಖವಂತನು. &ಾಹನ 'ೌಕಯU ಉಳ)ವರು. "ದWತನು.ಪXಯು"#ೆ (uಾಂXತ. ಉತಮ ಆ4ಾರ Fನು-ವವನು.ವಂತರು. ಸಂ7ೕತದ3 ಅ‹ರು| ಇರುವವರು.

ೕಗ&ಾದರೂ .ೕಗ ಉಂಟು @ಾಡುವ ಗಹರ \ೕಚ'ಾeನ&ಾ7ದ:ೆ . ಒRೆ)ಯ 'ೇವಕರನು. ಅr#ಾ(ಯಂCೆ / ಾಜನಂCೆ ಬದುಕುವವನು ಆಗುCಾ. ಾವೇ ಲಗ-&ಾದರೂ ಶ\ಗಹನು ಸW€ೇತ ಅಥ&ಾ ಉಚn€ೇತಗಳ3 Leತ\ರು&ಾಗ ಆ 'ಾeನವ ಲಗ-#ೆ. ಎಂಟು.ೕಗ ಫಲವನು.ೆ. ಆರು.ೆ.೭.ೕಗವ ಉಂNಾದರೂ ಲಗ-bಂದ ದುಃ'ಾeನ&ಾ7ದ:ೆ ( ಮೂರು.೪.ಾ7ರುCಾ. ಹ.ೕಗ ಭಂಗ. ಬ3ಷvನು.ೆ.ಕ ಈ . ೩) . ಶಶಕೕಗ: ಈ ಶಶಕ.ಾ7ರುCಾ.ೆ-ರಡು) ೧) ಆ 'ಾeನವ . ೕಗ ಭಂಗಗಳ: ಾವೇ . ಈ ಶಶಕೕಗದ ಾಾನ ಫಲ: ಸಕಲ ಜನರ3 Hೇಷvನು.ೆ. ೨) ಆ 'ಾeನವ .೧೦) ಈ . ಪರ LIೕ / ಪರ ಧನ ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ.ೆ.ೕಗವ ಶ\tಂದ ಉಂNಾಗುತೆ. \ೕಚಜನೊಂbgೆ ಸಹ&ಾಸ 4ೊಂbದು: ಅವ(ಂದ ಾಭ ಉಳ)ವ.ೕಗ ಉಂಟು @ಾಡುವ ಗಹರು ..ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.4ೊಂbರುCಾ.ೕಗ ಭಂಗ. #ೇಂದ&ಾಾಗ (೧.) ಮತು Hಾಂತ ಮನಸ. ಾವೇ ಗಹಗSಂದ ಾವೇ .ೕಗವ ಚಂದ\ಂದಲೂ ಉಂNಾಗುವದು ಎಂದು #ೆಲವ ಗಂಥಗಳ3 4ೇSೆ. ಬ3ಷvನು.FSಯುವ ಮುನ.ೕಗ ಭಂಗಗಳನು"Hೇಷ&ಾ7 ಗಮ\ಸ ೇಕು. gಾ@ಾr#ಾ(.

ಾಟ.ೕಗ: ರ"tಂದ ಶ\ಯವೆ7ನ ಸಪಗಹರು ಏಳ ಾಗಳ3ದ:ೆ "ೕ_ಾ .ೕಗ ಭಂಗ. ಅಥ&ಾ "ೕ_ಾ .ೕಗ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು . ಪಲo.ಅಸಂಗತಾ7ದ:ೆ . ಈ .

ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು Cಾ.ೕಗ. ಧನವಂತನು ಆಗುCಾ. *ಾಮ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು ಆರು ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ ಾಮ .ೆ. ಈ . ಮತು gಾಯನದ3 uೇಮ ಉಳ)ವನು.

ೕಗ. #ೋಧ ಉಳ)ವನು. /ೋಲ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು ಒಂೇ ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ gೋಲ .ೕಗ. ಧನವಂತನು. . ಆಲLಯು. ಈ . ಈ . ದ(ದನು ಆಗುCಾ. ಈ . ಗೆ: ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ.ೕಗ.ೕಗ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಧನ"ಲದವನು. ಬುbŽವಂತನು.ೆ.ೕಗ.ೕಗ.ೆ. ಚಂದನ ಾWದಶದ3ದ:ೆ ಅನ“ಾ.ೕಗ ಭಂಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಕುF‘ತ3}ಯು.ೆ.4ೊರತು Cಾಾಗಹಾದ ಕುEಾb ಐದು ಗಹರ3 ಒಬ’ನು ಚಂದನ bWFೕಯದ3ದ:ೆ ಸುನ“ಾ. ಚಂಾb #ೇಂದಗಳ3ಾಗ3 ಕುEಾb Cಾಾಗಹ\ದ:ೆ #ೇಮದುಮ. ಾಂದ% ೕಗ: ರ"ಯನು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ೋಗವಂತನು. ಕೃKಕನು.ೆ.ೇಮದು%ಮ ೕಗ ಭಂಗ: ಚಂದನ ಯುFಯಾಗ3. . ಲgಾ-b #ೇಂದಗಳ3ಾಗ3.ೇ*ಾರ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು . ಚಂದನ bWFೕಯ 4ಾಗೂ ಾWದಶದ3ದ: ೆ ದುರುದುಾ. ಪ”ಾ.ೕಗ. ಚಂದನ bWFೕಯ ಾWದಶಗಳ3 ಕುEಾb ಗಹರು ಇಲb:ದ: ೆ #ೇಮದುಮ . ಭೂಪFಯು. ಸದುಣವಂತನು. ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ #ೇಾರ .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಸWಾ<Uತ ಸಂಪತು ಉಳ)ವನು. ಶ-ಲ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು ಮೂರು ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ ಶ…ಲ . ಅಾ}ಯುವ ಆಗುCಾ. ಸುನ1ಾೕಗ ಫಲ: ಈ .ೆ. ಯುಗ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು ಎರಡು ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ ಯುಗ . ಧನ ಉಳ)ವನು.ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಧೂತUನು.ಗವಂತನು. ಉಪ#ಾರ ಬುbŽ ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ. ಧನೕನನು ಆಗುCಾ.ೆ. ಈ . ೕನಜನರ ಸಹ&ಾಸ ಉಳ)ವನು. ಈ . uಾಷvನು. &ೈbಕ ಧಮUದ "ರುದŽ ಆಚರ_ೆ ಉಳ)ವನು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಧನವಂತನು. ಬಂಧು ಾಂಧವರು ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ. +ಾಶ ೕಗ: ಸಪ ಗಹರು ಐದು ಾಗಳ3 ಕುSFದ:ೆ uಾಶ .ೕಗ.ಾಲು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಂಸ ಸW ಾವದವನು.

ಅನ1ಾೕಗ ಫಲ: ಈ . ಪ”ಾ. ಗುಣವಂತನು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಮುಖಂಡನು.ತನು ಆಗುCಾ. ೋಗ"ಲದ ಶ(ೕರ ಉಳ)ವನು.ೆ.

oೕFUವಂತನು.ೆ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಸಕಲ ಸುಖ ೋಗಗಳನು. ಅತ. "ಷಯ ಸುಖ ಉಳ)ವನು.ಅನುಭ"ಸುCಾ.ೆ. ಸಂತೃಪನು ಆಗುCಾ. ಉತಮ ಉಡುಪ ಧ(ಸುವವನು.ತನು. ದುರುದು ಾೕಗ ಫಲ: ಈ .

&ಾಹನ ಉಳ)ವನು. Cಾ.ಂತ ಧನವಂತನು.

ಗವಂತನು. ದುಷvನು ಆಗುCಾ.ೆ. \ೕಚತನ ಉಳ)ವನು. ಧನವನು. . ಪ ಾವHಾ3ಯು.ೇಮದು%ಮೕಗ ಫಲ: ಾಜವಂಶದ3 ಜ\Lದರೂ ಈ .ೆ. ದುಃ•ತನು. ಮತು 'ೇವಕರು ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ. .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಮ3ನನು.ಕRೆದು#ೊಂಡವನು. 'ೇವಕನು.

ಶ\. ಾಹು ಅಥ&ಾ #ೇತು ಇದ:ೆ ಈ . +ಾ+ಾ5ಾ: ಅಥ5ಾ ಅಶುಭ5ಾ: ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ ಾWದಶದ3 uಾಪಗಹಾದ ಕುಜ. ಶುಭ5ೇ6 ಅಥ5ಾ ಸು5ೇ6 ೕಗ ಫಲ: ಈ . ಾಹು ಅಥ&ಾ #ೇತು ಇದ:ೆ ಈ .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು 'ೌ ಾಗ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಅಥ&ಾ ಶುಕನು ಇದ:ೆ ಈ .ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಅಶು8ೋಭಯಚ9 ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ bWFೕಯದ3 ಮತು ಾWದಶದ3 uಾಪಗಹಾದ ಕುಜ. ಗುರು. ಗುರು.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಗುರು. +ಾಪ5ೇ: ಅಥ5ಾ ಅಶುಭ5ೇ: ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ bWFೕಯದ3 uಾಪಗಹಾದ ಕುಜ. ಸೂಯUನ bWFೕಯ 4ಾಗೂ ಾWದಶದ3ದ:ೆ ಉಭಯಚ(.ಸೂಯ34ಂದ ೕಗಗಳ: ಚಂದನ 4ೊರತು Cಾಾಗಹಾದ ಕುEಾb ಐದು ಗಹರ3 ಒಬ’ನು ಸೂಯUನ bWFೕಯದ3ದ:ೆ &ೇL. ಶುಭ5ೇ6 ಅಥ5ಾ ಸು5ೇ6 ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ bWFೕಯದ3 ಶುಭಗಹಾದ ಬುಧ.ೕಗ. ಶ\. ಸೂಯUನ ಾWದಶದ3ದ:ೆ &ಾL. ಶ\. ಅಥ&ಾ ಶುಕನು ಇದ:ೆ ಈ . ಾಹು ಅಥ&ಾ #ೇತು ಇದ:ೆ ಈ . ಶು8ೋಭಯಚ9 ಅಥ5ಾ ಸುಭಯಚ9 ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ bWFೕಯದ3 ಮತು ಾWದಶದ3 ಶುಭಗಹಾದ ಬುಧ. ಅಥ&ಾ ಶುಕನು ಇದ:ೆ ಈ .ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಶುಭ5ಾ6 ಅಥ5ಾ ಸು5ಾ6 ೕಗ: ಸೂಯU\ಂದ ಾWದಶದ3 ಶುಭಗಹಾದ ಬುಧ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗ.

ಉತಮ ಗುಣವಂತನು. aೈಯUವಂತನು.ೆ.ವಂತನು. aಾAUಕನು ಆಗುCಾ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಪ”ಾ. ಸುಖವಂತನು. ಶುಭ5ಾ6 ಅಥ5ಾ ಸು5ಾ6 ೕಗ ಫಲ: ಈ .

ತನು. ಸಕಲ ಜನ uೇಮ ಉಳ)ವನು. ಅತ.

ಂತ ಾಗ.

ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಆಕಷUಕ ಅಂgಾಂಗ ಉಳ)ವನು. ಾನೕಲನು ಆಗುCಾ.ಾ. ಶು8ೋಭಯಚ9 ಅಥ5ಾ ಸುಭಯಚ9 ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಅ. +ಾಪ5ೇ: ಅಥ5ಾ ಅಶುಭ5ೇ: ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೆ. ಯಶಸು‘– ಉಳ)ವನು. ೋಕದ ಜನರ ಮನರಂ<ಸುವವನು.ೆ. &ಾ#ಾnತುಯU ಉಳ)ವನು. ಧನವಂತನು ಆಗುCಾ.ಆಡುವವನು. ಯ&ಾದ @ಾತುಗಳನು.ವಂತನು.

ೆ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ೋಕದ ಜನ(ಂದ ಅಪoೕFUgೆ ಈ˜ಾ7 @ಾನLಕ ದುಃಖವನು.ಯ @ಾಡುವವನು.ೆ @ಾಡುವವನು.ೆ. ೕನ#ಾಯUಗಳ3 ಆಸo ಉಳ)ವನು. ಪರ\ಂದಕನು. ೕನಸW ಾವವನು. ದುಷvಜನರ ಸಹ&ಾಸ ಉಳ)ವನು. +ಾ+ಾ5ಾ: ಅಥ5ಾ ಅಶುಭ5ಾ: ೕಗ ಫಲ: ಈ . ಅಶು8ೋಭಯಚ9 ೕಗ ಫಲ: ಈ . ಜನರ ಅವ4ೇಳನ ಅಥ&ಾ \ಂದ.ಶ'ಾIaಾರbಂದ ಸಮ—Uಸುವವನು ಆಗುCಾ. ಅರು|tಂದ ೕXತನು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು @ಾಾ"ಯು.ಅನುಭ"ಸುವವನು. ದುಬUಲನು ಆಗುCಾ. "ೆ.

ಾಗ..

ೆ. ಗುರು. ಮತು ಶುಕ ಇವರ3 ಇಬ’ರು ಇದ:ೆ .. ಶುಭಕತ39 ೕಗ: ಲಗ-bಂದ bWFೕಯ ಮತು ಾWದಶದ3 ಬುಧ. ಧನ ರತನು ಆಗುCಾ.

ಅಾ}ಯುವ ಆಗುCಾ. +ಾಪಕತ39 ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೆ.ಮತು ಮಕ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. ಭಯ ಶತೃಗಳ ಇಲದವನು. ಸುಖವಂತನು. ಾಹು.ಳನು. ಧನ-ಸಂಪತು ಉಳ)ವನು ಆಗುCಾ. ಅಂಗೕನನು. ಸುಶುಭ ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಸುಶುಭ.ೕಗ ಉಂNಾಗುತೆ. #ೇತು ಇವರ3 ಇಬ’ರು ಇದ:ೆ ಈ .ಈ .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು bೕ™Uಯುವš.ೆ. +ಾಪಕತ39 ೕಗ: ಲಗ-bಂದ bWFೕಯ ಮತು ಾWದಶದ3 ಕುಜ. ಪF. ಶುಭಕತ39 ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಧನ ಮತು ಶು|ತW ಇಲದವನು. ಶ\.ೕಗಗಳ ಫಲವ ಆದ ಫಲ ತುಲ. ಸುಶುಭ ೕಗ: uಾಪಗಹರ ದೃKv ಇಲದ ಶುಭರು ಲಗ-bಂದ bWFೕಯದ3ದ:ೆ ಈ . ಶುಭಕತU(.ಕಳ#ೊಂಡವನು. ಸುಖ. ಶುಭ&ೇL ಆr.

ೕಗ&ಾ7ರುತೆ.ಅಂದೆ ಶುಭ ಫಲ ಲ‹ಸುತೆ. ಅಮ>ಾೕಗದ ಫಲ: ಈ . ಇದರ3 ಒಟು2 ಆರು . ಆ7ರುತೆ. ಆಗೇ ಈ .ೕಗವ ಉಂNಾಗುತೆ. ಏಳ. ಧಮUಬುbŽ ಉಳ)ವನು. ಅ<ೕಗ: ಚಂದ\ಂದ ಅಥ&ಾ ಲಗ-bಂದ ಆರು.ಅಥ&ಾ ಚಂದ\ಂದ ದಶಮದ3 ಶುಭಗಹ\ದ:ೆ ಈ . (ಎಾ ಶುಭ ಗಹರೂ ‡ೕ3ನ ಾವಗಳ3 ಇರ ೇಕು.ೕಗಗS&ೆ. ಪಸನ-|ತನು. ಅಮ>ಾ ೕಗ: ಲಗ.ೕಗ ಉಂNಾಗುವದು.) ಆ<ೕಗ ಫಲ: ಈ .ೕಗ ಉಂNಾಗುವದು. 'ೌ ಾಗ. ಎಂಟು ಈ 'ಾeನಗಳ3 ಶುಭಗಹರು Leತಾ7ದ:ೆ ಈ .ೕಗಗಳಂCೆDೕ ಇರುತೆ. ಮೃದು ಸW ಾವದವನು.ೕಗದ3 ಜ\Lದವನು ಆjಾರವಂತನು. ಚಂದ ನ›ತ ಇರುವ ತನಕ oೕFU \ೕಡುವ .ೕಗ ಫಲವš ಕೂಡ ಸುನ“ಾ ಅನ“ಾb .

ೇಕ . ಧಮUಕ@ಾUrಪFಯ ಾಜ.ೕಗಗಳ. ಮಂದ4ಾಸbಂದ ಸ}ಷv&ಾ7 @ಾತ. ಗœಕನು. ಮ4ಾ ಾಗ.ವನು.ವಂತನು.ಾ>\ಸಲ}ಡುವವನು. ಾಜ(ಂದ (ಅr#ಾ(ಗSಂದ) ಸ.ೕಗಗRಾದ #ೆಂದ F#ೋನಗಳ Leತ ಗಹಗSಂದ ಉಂNಾಗುವ ಾಜ.ಾಡತಕ.ಅ.ೕಗಗಳ. ಇೆ2ೕ ಅಲೆ ಇನೂ.

ಇCಾ. .ೕಗ.

b ಇರುವದು. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful