KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA: 2.0 Menggunakan Aplikasi Khusus untuk Membina Bahan Multimedia

TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . memelihara satu cara hidup demokratik.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. iv . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani.

Draf 220912 Standard kandungan: Standard pembelajaran: Masa: MODUL EM3 2. 60 minit 1 .0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.jpeg.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil dan menyunting imej dalam format *.

Aplikasi ini juga membolehkan seseorang memanipulasi grafik melalui komputer. 1.1 2 . MSPaint AdobePhotoshop GIMP Paint.1 menunjukkan contoh aplikasi perisian yang digunakan untuk menyunting grafik.Draf 220912 NOTA RUJUKAN APLIKASI PENYUNTING GRAFIK Aplikasi penyunting grafi ialah perisian aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan imej atau grafik. Contoh-contoh aplikasi penyunting grafik Rajah 2.NET AdobeMacromedia Fireworks Paintbrush AdobeIllustrator Macromedia Freehand CoralDraw CorelDesigner iGrafxDesigner DenebaCanvas RAJAH 2.

8 2. Fitur-fiturpadaaplikasipenyuntinggrafik : 2.9 2.Draf 220912 2. menukar orientasi imej (flip) Palet warna Lutsinar (transparent) KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer KEPERLUAN PERISIAN MS Paint.6 2.7 2.11 Import dan eksport fail grafik. salin dan tampal imej Memutar(rotate).1 2.10 2.4 2. 3 .5 2. Mewarnakan imej Membesar dan mengecilkan imej Berus untuk mewarna Pensel untuk melukis Bentuk-bentuk geometri Pemadam Gunting.2 2.3 2.

2 R 4 . MACROMEDIA R N H ADOBE U RAJAH 2. ADOBE S P A T T I .2.Draf 220912 AKTIVITI 1 Objektif: Mengenali aplikasi penyunting grafik Arahan: Lengkapkan teka silang kata dengan merujuk huruf atau awalan nama aplikasi penyunting grafik dalam rajah 2.

Langkah 2: Pilih imej latarbelakang yang sesuai dari folder yang disediakan.3 dalam fail yang berformat jpeg. Langkah 3: Simpankan imej robot seperti rajah 2.Draf 220912 AKTIVITI 2 Objektif: Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil imej dalam format *. “Robot Multimax 2014” Langkah 1: Gunakan perisian MS Paint menghasilkan robot yang ada sebuah segiempat tepat di tengah-tengah badan robot tersebut seperti contoh di bawah. Murid-murid bebas untuk mereka bentuk robot tersebut.3 5 .jpeg. (Contoh: robot.jpeg) Contoh: RAJAH 2.

jpg yang disediakan seperti rajah 2. 6 . RAJAH 2.bmp yang disediakan.jpeg.5 Langkah 3: Salin dan tampal imej helang ke atas gambar pemandangan.Draf 220912 AKTIVITI 3 Objektif: Menggabung dan menyunting dua imej menjadi satu imej dan menyimpan dalam format *.4 Langkah 2: Buka fail pemandangan.5 di bawah. “Helang-helang berterbangan” Langkah1: Gunakan perisian MS Paint salin (copy) gambar helang seperti rajah 2.4 dari fail helang. RAJAH 2.

6 yang berikut. 7 .6 Langkah 5: Simpankan terbang.Draf 220912 Langkah 4: Guna fitur-fitur perisian MS Paint seperti lutsinar(transparent).7 Langkah 6: Gunakan kreativiti anda untuk menggantikan imej helang dengan imej yang sesuai dengan pemandangan yang sama.jpg”. RAJAH 2. menukar orientasi imej(flip) dan mengecilkan imej untuk menambahkan 5 ekor helang ke dalam imej pemandangan seperti rajah 2. memutar(rotate). hasil kerja anda sebagai ”helang RAJAH 2.

2. 1. Nyatakan proses penggabungan 2 imej dalam format jpeg berdasarkan carta alir di bawah. 2. 4. 8 . Senaraikan fitur-fitur yang biasa ada pada aplikasi penyunting grafik.Draf 220912 PENILAIAN 1. 3.

1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasilkan imej dalam format *.jpeg. Pencapaian Ya Tidak Catatan Bil 1 Perkara yang dinilai Menyatakan aplikasi penyunting grafik 2 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasilkan imej dalam format *.jpeg.Draf 220912 LAPORAN PENCAPAIAN MURID Nama Murid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Eksplorasi Multimedia 2. KEPUTUSAN TARIKH Nama Guru: Disahkan oleh: (CAPAI / TIDAK CAPAI) Tandatangan&Tarikh Tandatangan&Tarikh 9 .0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.

*.Draf 220912 Standard kandungan: MODULEM4 2.*. mp3 Masa: 60 minit 10 .wav atau ii. midi atau iv.*.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia Standard pembelajaran: 2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasil dan menyunting audio dalam format i*. wma atau iii.

wav. Bagi tujuan rakaman audio asas.2 Terdapat pelbagai variasi perisian yang boleh digunakan untuk menyunting audio di pasaran.1 Mampu menghasilkan persembahan yang menarik perhatian serta mempertingkatkan pemahaman pengguna. Sound Forge dan Macromedia SoundEdit boleh dijadikan pilihan.1 1. Adobe Audition. Ia akan disimpan di dalam beberapa format seperti *. perisian Audacity. 1. perisian Sound Recorder yang didatangkan khas bersama sistem pengoperasian Windows boleh digunakan. 1. Perisian Aplikasi Penyunting Audio 1.Draf 220912 NOTA RUJUKAN APLIKASI PENYUNTING AUDIO Aplikasi penyunting audio adalah perisian yang boleh digunakan untuk merekod dan menyunting suara atau bunyi. 2. *. Manakala untuk menghasilkan rakaman audio yang lebih baik dengan kesan yang lebih menarik.3 Pengguna boleh mengolah sesebuah audio mengikut keperluan 11 .mp3.wma.2 Audio boleh diedit mengikut kesesuaian saiz sesebuah persembahan 2. *.midi atau *.3 2. Kebaikan Aplikasi Penyunting Audio 2. Amadeus Pro.

8 Klip audio untuk carian anda adalah seperti rajah 2.8 di bawah . RAJAH 2. Taipkan ‘robots’ pada ruangan enjin carian Sound Search seperti Rajah 2.7 Fail audio boleh didapati dengan membuat carian di laman web.wav RAJAH 2. seperti http://soundjax.9 12 .avi RAJAH 2.Draf 220912 PENYUNTINGAN AUDIO Anda boleh melihat cara penyuntingan audio menggunakan perisian Audacity dengan mengelik klip video seperti rajah 2.7 di bawah(RobotAjar.9 di bawah .avi) RobotAjar. Robot.com.

Monkey’s Audio (*. Senarai Format Digital Nama penuh : MPEG (Motion Picture Experts Group) Layer 3 Nama sambungan : Keterangan : . Nama sambungan : Penerangan : WMA- Nama penuh : Windows Media Audio .Draf 220912 3.wma Format audio digital yang Nama sambungan : Penerangan : Selain daripada format dikeluarkan oleh Microsoft yang disenaraikan di atas masih terdapat juga format audio yang lain seperti WavePack (*.mid Fail disimpan dalam bentuk nota muzik. MP3 - MIDI - Nama penuh : Nama sambungan : Penerangan : WAV - Nama penuh : Waveform Audio File Format .ape) 13 .wav Audio dalam bentuk gelombang. Musical Instrument Digital Interface .wv).mp3 Saiz fail lebih kecil tapi kualiti bunyi tetap baik.

Draf 220912 KEPERLUAN PERKAKASAN Mikrofon Komputer PembesarSuara (Speaker) KEPERLUAN PERISIAN Sound Recorder ( perisian sedia ada dalam‘Accessories’) Audacity Windows Media Player 14 .

Selamatmencuba.mp3.Draf 220912 AKTIVITI 1 Langkah1: Anda dikehendaki membaca petikan di bawah yang bertajuk“ Robot Multimax2014” Langkah2: Gunakan intonasi yang sesuai. *. Langkah 4: Kemudian.wma. Langkah 5: Kenalpasti format fail audio yang telah anda simpan sama ada*. *.wav. Sayalah robot MultiMax2014. Langkah 3: Dengan menggunakan perisian Sound Recorder. Hai kawan-kawan…Salam 1 Malaysia. Contohnya ‘petikan’. rekod petikan yang telahandabacatadi. simpan hasil kerja anda menggunakan nama yang sesuai. Kawan-kawan akan mendapat pelbagai informasi terkini dengan menekan butang pelbagai fungsi dan melihat paparan di skrin pada badan saya.midi atau *. Langkah 6: Anda boleh memainkan semula petikan yang telah anda rekodkan. Cuba andafikir !!!Apakahkebaikanaplikasipenyunting audio? 15 .

.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Langkah 3: Dengan menggunakan intonasi yang sesuai..Draf 220912 AKTIVITI 2 Langkah 1: Pilih satu karakter.. 16 . …………………………………………………………………………………... rekodkan semula petikan tersebut seperti yang telah anda lakukan dalam Aktiviti 1. pembaca berita.... Langkah 4: Simpan hasil kerja anda sebagai petikan2. Contoh : pengacara televisyen.. Cubaandafikirkan! Apakahpekerjaanyangmemerlukanrakaman suara... juruhebah radio) Langkah2: Hasilkan petikan anda sendiri dan catatkan di ruangan yang disediakan di bawah.. …………………………………………………………………………………………..

Contoh ‘Petikan1.wav’.avi. 17 . Langkah3 : Simpan hasil suntingan anda dengan satu nama fail yang baru. Langkah2: Berdasarkan nota rujukan Robotajar. Langkah4 : Bukasemula fail audio tersebut untuk menyemak hasil kerja anda.Draf 220912 AKTIVITI 3 Sunting fail yang telah anda hasilkan di dalam Aktiviti 2 Langkah 1: Buka fail audio yang telah anda simpan dalam aktiviti 1. anda dikehendaki membuat penyuntingan kepada petikan Aktiviti 1. Cari perkataan yang sesuai untuk disunting dengan menggunakan kreativiti anda.

PERINGATAN Pastikan nama fail audio dari aktiviti ketiga dan aktiviti keempat mempunyai nama yang berbeza. Langkah 5 : Buka semula fail audio tersebut untuk menyemak hasil kerja anda. Contoh ’robots.Draf 220912 AKTIVITI 4 Cari sebuah fail audio untuk dijadikan sebagai bunyi latar semasa persembahan anda nanti.Kenapa? 18 . Langkah 3 : Potong bahagian yang tidak dikehendaki dari fail audio yang telah anda buka dalam langkah dua.wav’. Langkah 6 : Dengan menggunakan perisian Audacity cuba gabungkan audio dalam aktiviti 3 dengan aktiviti 4 untuk menghasilkan sebuah bunyi latar yang menarik. Langkah 1: Cari sebuah fail audio untuk dijadikan bunyi pembukaan. Langkah 2 : Buka fail audio yang telah anda cari tadi di dalam Audacity. Langkah 7 : Simpan hasil kerja anda menggunakan nama yang sesuai. Langkah 4 : Simpan hasil kerja anda menggunakan nama yang sesuai.

1. 4._____. Audio boleh disimpan di dalam beberapa format seperti *. persembahan yang dihasilkan lebih mudah difahami dan dapat menarik perhatian. *. Soalan 2 : Namakan ikon bagi perisian penyunting audio di bawah.Draf 220912 PENILAIAN 1 Soalan1: Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. 2. 3. ____________________ merupakan salah satu daripada perisian aplikasi penyunting audio yang digunakan untuk merekod audio secara asas dan mudah. Dengan menggunakan _________________________.midi atau ___________________.wma. Aplikasi penyunting audio adalah alat / perkakasan yang boleh digunakan untuk ___________________________. 19 .

r a u d a c i t y l k j n f d w q s d t y u i o p o s b b j d f s g h j k l i w e r t y y o u i o p z t r a m a d e u s p r o a i t w a r x b n a q k b s d y a s t c n d s w j v d u U s d y v m r d e h c f a i d f u b q e f r g c g e o f g I k w c g t f x h b s o u n d f o r g e p r o a g g d q s r m j e d k d s h h f w d d n h r f q a d j j g e f e b n t h e r f k k h r h r v g y e t y 1. Berikut adalah antara aplikasi penyunting audio yang biasa digunakan. Sound Recorder Audacity 4. 5. 3.Draf 220912 PENILAIAN 2 1. Anda perlu mencari perkataan tersebut berdasarkan perkataan yang diberi di bawah. Adobe Audition Sound Forge 2. Amadeus Pro 20 .

*.vox Audio Interchange File Format VoxWare Dialogic *. Menggunakan aplikasiAudacity.ra Real Audio *.amr * Tips menjawab : Carian boleh dilakukan menggunakan enjin carian di internet 21 .aiff Adaptive Multi Rate *. Padankan sambungan format audio berikut dengan nama penuhnya.Draf 220912 PENILAIAN 3 1.cda Compact Disc Audio *. Fail audio dalam aktiviti manakah yang perlu dihasilkan sebelum disunting? Aktiviti 1 Aktiviti 2 3. bolehkah anda memendekkan sebuah fail audio? Ya Tidak 2.

Simpan fail audio yang telah disunting dalam direktori yang dikehendaki. Berikut adalah keratin langkah-langkah mengedit sebuah fail audio menggunakan perisian Audacity.Draf 220912 PENILAIAN 4 1. 22 . Lengkapkan ruang kosong di sebelah menggunakan keratin tersebut mengikut susunan yang betul. Klik pada ikon gunting. Serlah (highlight)pada gelombang yang Letakkan kursor pada perkataan ‘Export’. Klik pada perkataan ‘Audio’. Klik pada ‘File’. Klik pada ikon fail audio yang dikehendaki. Klik semula pada‘file’.

4 5 6 Bawa kursor kepada paparan gelombang audio.Draf 220912 11LANGKAHMENGEDITFAILAUDIO 1 2 Letakkan kursor pada perkataan ‘Import’. 7 8 9 10 11 23 . Bawa 3 kursor ke perkataan ‘Audio’.

Bil 1 Perkara yang dinilai Murid dapat menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasilkan audio dalam format *.wav.mp3.midi atau *.wav. *. *.midi atau *.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.Draf 220912 LAPORAN PENCAPAIAN MURID NamaMurid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Eksplorasi Multimedia 2. Pencapaian Ya Tidak Catatan KEPUTUSAN TARIKH Nama Guru: Disahkanoleh: (CAPAI / TIDAK CAPAI) Tandatangan&Tarikh Tandatangan&Tarikh 24 .mp3.wma. *.wma.2 Menggunakanaplikasipenyunting audio untukmenghasilkan audio dalam format *. *.

Draf 220912 Standard kandungan MODULEM5 EM6 : 2. Standard pembelajaran: Masa : 90 minit 25 .0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.mpeg. *.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video dalam format *.avi.wmv atau *.

teks. membentuk aliran atau jalan cerita 4. memotong bahagian yang tidak diperlukan video 2. memilih bahagian video yang diperlukan 3. grafik dan sebagainya APLIKASI PENYUNTING VIDEO Windows Movie Maker Storyboard Pro Software Avidemux Video Spin Aplikasi percuma Aplikasi berbayar Aplikasi percuma Aplikasi berbayar 26 . kesan bunyi. menambah elemen-elemen sokongan seperti kesan khas.Draf 220912 NOTA RUJUKAN MENYUNTING VIDEO 1. Tujuan Menyunting Video Antara faktor utama mengapa proses penyuntingan video dilakukan ialah bagi: 1.

27 . 2. Antara codec video yang boleh dimasukkan bersama AVIadalah Motion JPEG. DivX dan XviD. wipes . Real Video. 4. Memasukkan unsur – unsur kesan khas (special effects) pada pelbagai imej seperti blur .spins dan sebagainya. Melakukan proses tindihan imej atauteks (superimpose) dan seterusnya membentuk animasi bagi elemen tersebut. 3.grayscale. rotate . Membentuk kesan khas animasi atau kesan khas transisi (transitions) seperti dissolves. Tahukah anda! Audio Video Interleave(avi) diperkenalkan pada tahun 1992 bagi melancarkan PlayBack Audio Video pada OS Windows. Kelebihan Menggunakan Aplikasi Penyuntingan Video 1. Melaraskan audio dengan video.Draf 220912 2. MPEG-4.

Pengenalan Butang Pilihan Windows Movie Maker Pilihan import video Pilihan import gambar Pilihan import bunyi RAJAH 2.10 Pilihankesankh as video Pilihantransisi video Pilihantajuk RAJAH 2.Draf 220912 3.11 28 .

12 PLAYHEAD RAJAH 2.Draf 220912 Pilihankesankh as video Pilihankesankh as video RAJAH 2.13 29 .

Draf 220912 KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer LCD Pembesar Suara KEPERLUAN PERISIAN Microsoft Movie Maker (mengikut versi windows) Microsoft PowerPoint 30 .

Draf 220912 AKTIVITI 1 Binasebuah fail video denganmenggunakanaplikasi Windows Movie Maker.wav) Langkah 2: Murid akan menggunakan Windows Movie Maker untuk menyunting video yang diberikan oleh guru. Langkah 1: Klik pada folder em6 yang mengandungi grafik dan audio yang anda telah hasilkan sebelum ini.wav dan robot.(windows movie maker sample file sebagai templat) Langkah 3: Import semua audio dan video kedalam Movie Maker. audio = petikan1. ( grafik = robot.jpg. RAJAH 2.14 31 .

Draf 220912 RAJAH 2. Langkah 5:Klik butang Show Storyboard. pilih Add to timeline.15 RAJAH 2.17 Langkah 6:Murid perlu pastikan Movie Maker dalam arahanShow Timeline (klik pada Show Storyboard untuk mendapatkan Show Timeline) dan sisipkan video yang diimport.18 32 .16 Langkah 4: ‘Right click’ pada klip audio. video video video video RAJAH 2. RAJAH 2.

19 Langkah 8: Murid menyisipkan tajuk video pada video di permulaan Show Timeline. 33 .Draf 220912 Langkah 7: Murid akan menyisipkan transisi video‘circle’ untuk transisi pertama dan ‘diamond’ untuk transisi video kedua. Transisi video Transisi video RAJAH 2.

Draf 220912 Berbasikal RAJAH 2.20 34 .

Save Movie File sebagai berbasikal2014.wav.mswmm Mengapa perlu menyimpan fail dalam bentuk projek fail *.22 1. 35 . Save project sebagai berbasikal2014. robot. RAJAH 2.wavsertapetikan1.21 Langkah 10: Simpan video anda dalam bentuk dua format: RAJAH 2.wmv semula dan pastikan ia berfungsi seperti sepatutnya.Draf 220912 Langkah 9:Murid perlu pastikan Movie Maker dalam arahan Show Storyboard dan sisipkan audio.wmv (pastikan anda ingat lokasi file video anda) 2.mswmm ? Langkah 11: Buka file berbasikal2014.

23 Langkah 3: Simpan file powerpoint RobotMultimax2014 anda dengan nama Langkah 4: Buka file RobotMultimax2014.ppt semula dan pastikan ia berfungsi seperti sepatutnya. Langkah 2 : Sisipkan video pada bahagian segiempat di badan robot. Langkah 1: Murid perlu menggunakan MS PowerPoint dan menyisipkan gambar robot yang telah dihasilkan sebelum ini pada slaid powerpoint.Draf 220912 AKTIVITI 2 Bina slaid persembahan yang bertajuk ROBOT MULTIMAX2014 menggunakan Microsoft Office PowerPoint. video RAJAH 2. 36 .

Langkah 2: Sisipkan video yang telah dihasilkan mengikut kreativiti murid pada bahagian segiempat di badan robot. 37 . Langkah 1: Murid perlu menggunakan MS PowerPoint dan menyisipkan gambar robot yang telah dihasilkan sebelum ini pada slaid powerpoint. . video RAJAH 2.Draf 220912 AKTIVITI 3 Gunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk menghasilkan video mengikut kreativiti murid dan seterusnya gunakan Microsoft Office PowerPoint untuk menghasilkan slaid persembahan ROBOT MULTIMAX2014a.24 Langkah 3: Simpan file powerpoint anda dengan nama RobotMultimax2014a Langkah 4: Buka file RobotMultimax2014a.ppt semula dan pastikan ia berfungsi seperti sepatutnya.

Draf 220912 PENILAIAN SOALAN 1 : Jika aplikasi penyunting video TIDAK digunakan. 1. 9. Video asal tidak boleh digabung bersama video yanglain. Video akan menjadi hambar/bosan. 5. Dapat membentuk kesan atau kesan khas transisi. Kreativiti dan bakat tidak dapat dicungkil. Audio perlu dimainkan secara seiring semasa rakaman video dijalankan. Tandakan ( ⁄ ) atau salah ( × ). 38 . Teknik Transisi Video tidak boleh digunakan. 3.apakah kesan pada video anda. Penggunaan tulisan pada video tidak boleh dilakukan. Menggabungkan beberapa rakaman video. Melaraskan audio dengan video. 4. 10. 7. 8. 6. Video menjadi lebih menarik. 2.

Draf 220912 SOALAN 2 : Padankan ikon bagi perisian penyunting video di bawah. Windows Movie Maker 39 . 1. Storyboard Pro Software 2. Avidemux 4. Video Spin 3.

avi atau *.Draf 220912 LAPORAN PENCAPAIAN MURID NamaMurid: Tahun: Kelas Modul: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Explorasi Multimedia 6 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.4 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasilkan video dalam format *.mpeg atau *.wmv Bil 1 Perkara yang dinilai Pencapaian Ya Tidak Catatan Menggunakan perisian Windows Movie Maker 2 Menggunakan perisian MS Powerpoint KEPUTUSAN TARIKH Nama Guru: Disahkanoleh: (CAPAI / TIDAK CAPAI) Tandatangan&Tarikh Tandatangan&Tarikh 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful