You are on page 1of 1

Pater Roberto Gonzalez, en emeritus aartsbisschop Mgr.Jos Dimas Cedeo Delgado wensen u een gezegend en oorspoedig !"#$.

Ook het bestuur van Stichting Solidariteit Panama, wenst u allen veel geluk en gezondheid in 2013. Wi danken u voor uw !inanci"le ondersteuning gedurende bi na 2# aar, en ho$en dat u ondanks de crisis ons zal bli ven ondersteunen zodat het $rachtige werk in Panama kan worden voortgezet. %lle aren bouwt $ater &oberto voor een arm gezin een stenen huis e. 'it aar is de !amilie (arcia aan de beurt. )et gaat hierbi om een ong gezin met # kinderen waarbi de vader na een ongeluk invalide is geworden.

% &unt Panama steunen door een bedrag o er te ma&en naar re&eningnummer '(.)'.!$.!!( t.n. . *tichting *olidariteit Panama te +il ersum. ,o& zoe&en wi- ri-willigers die zel. acties oor Panama willen organiseren. /oor meer in.o willem-#'01gmail.com