You are on page 1of 1

SMK KING EDWARD VII SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) OPERASI PENGISIAN DATA SEMUA GURU/STAF ** SEMUA TEKS

HURUF BESAR KECUALI E-MEL semua huruf kecil. 1. $. ). 0. 5. 3. <. >. L ! masuk k m"u#er Klik % !le Chr me & M 'illa Firef ( La*ari +e,- h##"s-&&s"s.1,es#ari.e#..e#&S/S& 1ama /e.!!u.a- 2222.AEE3454 6Sila ru7uk %/B8 Ka#a lalua.- 2222 6Sila ru7uk %/B8 /e.!!u.a aka. 9i mi.#a me.ukar ka#a lalua.. :ica9a.!ka. masukka. ka#a lalua. se"er#i se9ia a9a. Sele"as me.ukar ka#a lalua.; +e, aka. #erkeluar se.9iri. Sila l ! masuk semula. Sele"as L ! masuk; liha# a#as ka.a. klik Kemaski.i /r fil Isika. makluma# 9alam , ra.! 9ise9iaka.. =ika selesai klik ,u#a.! kemaski.i. 6A,aika. "iliha. La.!!a.a.8 Klik Sis#em /e.!urusa. Sek lah klik Sek lah Sa*a klik /a"ar Rek 9 /eri,a9i a. Makluma# /eri,a9i Sila semak 9a. isikan borang disediakan. ,. Isika. semua makluma# 9i ,aha!ia. ,a+ah klik ha.#ar 9a. sam,u.!. c. Klik TAB Keluar!a 9a. isika. maklumat Suami/Isteri/Anak. klik ,u#a.! #am,ah Isi , ra.!. =ika , ra.! #i9ak 9i"a"arka. ; "as#ika. pop-up blocker ? @FF 9. Semua data tidak akan dipaparkan selepas klik kemaskini sehingga data di sahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan Pentad iran/GP! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" PAND#AN #N$#K G#R# KE%AS/PEM!AN$# G#R# KE%AS 1. 2. (. Buka web Sistem Pengurusan Sekolah: https://sps.1bestarinet.net/SPS/ Log masuk web. Nama Pengguna: xxxx.AE !"! #ata Laluan: xxxx. $Sila ru%uk &PB.' )A*+A, -.,/) #E )ALA- S/S+E- $)A+A 0AN& )/PE,L.#AN: NA-A -.,/) )AN N1 #P' a. Lihat Atas +engah #lik Sistem Pengurusan Sekolah #lik Penta2bir Sekolah $atas kanan' Lihat kolum kiri : Pengurusan -uri2 #lik Selenggara -aklumat -uri2 Senarai -uri2 2i paparkan Lihat kolum kiri #lik +ambah -uri2 Borang +ambah -uri2 Baru 2ipaparkan b. PAS+/#AN NA-A -.,/) )AN N1 #P +ELA3 )/ SE)/A#AN. /S/#AN /+E- BE,/#.+: i. Nama Penuh / +arikh lahir $ru%uk N1 #P' / Agama $%ika tak pasti 4 isikan %uga 2an e2it kemu2ian' / Bangsa / 5antina / +ahun/ +ingkatan -asuk $pilih 2ari senarai' / +arikh kemasukan 6 1 5anuari 2!1( $5angan buat silap4 tak boleh e2it' / Aliran Persekolahan $pilih 2ari senarai' ii. -aklumat Perhubungan: /sikan 7ang bertan2a 8 2engan tan2a 9:9. Selepas selesai isi semua nama pela%ar4 e2it maklumat ini kemu2ian kerana -o2ul #e2atangan -uri2 akan mula 2igunakan pada & Septem er &'() *Isnin+. iii. -aklumat Pengesahan: #ata laluan / Sahkan #ata Laluan: ;op7 2an Paste No #P 2alam ruangan ini. i<. Akti=: Sila tan2akan 9/ > 2alam kotak 2engan klik pa2a kotak. <. #lik Simpan. <i. .langi untuk pela%ar ke2ua 2an seterusn7a. ,- #ntuk masukkan pela.ar ke dalam kelas selepas men2a=tar nama pela%ar #lik Penta2bir Sekolah Lihat pengurusan -uri2 #lik Penempatan -uri2 Se?ara -anual Pa2a kotak ?arian 2i atas: +an2akan semua nama pela%ar 7ang akan 2i masukkan ke 2alam kelas 7ang sama #lik butang pin2ah muri2 ,uangan Pin2ah ke : Pilih nama kelas +arikh E=ekti= : 1 5anuari 2!1(. #lik butang Pin2ah muri2. @. Setelah selesai 4 sila buat semakan pa2a mo2ul #eha2iran -uri2 tetapi %angan tan2a keha2iran lagi. a. #lik Penta2bir Sekolah Lihat kolum tengah: Pengurusan #e2atangan -uri2 #lik #e2atangan -uri2 #lik Nama #elas klik Butang ;atat #e2atangan Pastikan senarai muri2 lengkap. 5ika a2a masalah sila hubungi &PB. #lik BA+AL b. 5angan tan2a keha2iran lagi sehingga 2 September 2!1( $/snin'. ?. .ntuk tan2a keha2iran A klik nama pela%ar 7ang : Lewat / Bakil sekolah / +i2ak ha2ir $bersebab / Ponteng / &antung' 2an taipkan ?atatan 5/#A PE,L.. 2. #lik Butang Simpan.

8Sila pulangkan borang LEN&#AP se elum/pada && /gos &'() *Khamis+0 1.!! tengah hari kepa2a &PB SE#/AN. +E,/-A #AS/3.