॥शीसद्‍गुरलीलामृत ॥

अधयाय नववा - समास पिहला
जये गोधना संकटी रिकयल ! िकती जीव अ"ोदके तृ# क ल !
$ह% मंिदरे &'ािपली ध(य क)ित* ! नम&कार +या ,-./त(यम0ित* ॥ 1 ॥
॥ शीसद्‌गु र शी,-./त(यमहाराजाय नम2 ॥
जयजय सद्‌गु र तरवरा ! संत# पां3'कां 4सरा !
क5पत6ह%िन सा3जरा ! िनिव* क5प ॥ 7 ॥
क5पत6 काय दतो ! क85पली व&तु पुरिवतो !
क5पनातीत जीव होतो ! गुर9ायसी ॥ : ॥
संसारप' महा;ोर ! ि<िवधतापे पो=े >रीर !
?टतां माग@ गु रवर ! कृ पािव&तार साAली ॥ B ॥
तरी. >ीC अव;ा जाय ! ना तरी िकरCे ;तील धांव !
याकारCे संत तु3Dय ! 4शये सुE ?ोिगती ॥ F ॥
>ांित सु गंध सुमनां.ा ! मवा Gमर संतां.ा !
ताप िनवाला ज(मांतर@.ा ! त'े. गुं ग जाहल ॥ H ॥
$ोधसुमने जमिवल@ ! 4+मारामासी वािहल@ !
Iला>.ी वाट मोिJली ! संतजनांनी ॥ K ॥
वृ किव&तार $हL मोMा ! माज@ अनंत जीवांNया पMा !
9ायसी न पJ तोटा ! 4कार कोCा न गCव ॥ O ॥
क)ित* मोहोर िव&तारला ! ./त(यI=ांनी 3लगJला !
पकीसमुदाय लोटला ! &वानंदरस .ाEाया ॥ P ॥
सव0िनया &वानंदरस ! प0Qय Dाल जगतास !
अनुहत धविन शवCास ! अित 45हाद दतस ॥ 1 ॥
वासनNया पज* (यधारा ! +यांपासोिन त0ं ि. 4सरा !
सकलां कRरसी िनवारा ! कृ पासागरा गुरम0तS ॥ 7T ॥
ज ज तव 4शया 4ल ! त त'ेि. 8&'र Dाल !
पु(हां परतोन नाह@ गल ! ि<िवधताप सोसाया ॥ 77 ॥
U>ी तुVया 9ाय.ी गोJी ! सुE वाWते ;Jो;Jी !
संसारदु 2Eां वरपJ@ ! जाहल@ िकतीयक ॥ 7: ॥
अहं कारे A(मX Dाल ! त +वदाशयासी मुकल !
अहं काररिहत नY Dाल ! त पावल िनज6पा ॥ 7B ॥
िनि$J संसारकानन ! अZान अंधकार पसरला गहन !
[िJ\ पु ]वापदे िहं ^ दारC ! जीव नती कु ं ?ीपाक_ ॥ 7F ॥
Zानस0य* माव=ला ! िव`ु(माय.ा गल$ला !
>aदZान E`ोत ?ला ! bका.े bक दािवतो ॥ 7H ॥
अनीित कांटरी कु ं पCे ! अCु cव>े कRरती सदने !
यमिकं करािद िप>ुने ! ि?विवती जीवासी ॥ 7K ॥
दाRरd\यसप* Jसe यती ! लोक [Cा वृ 8].क िIरती !
काम[Cा िग=0 ं fहCती ! अजगर 'ोर कानन@. ॥ 7O ॥
Uसा cाCी $हL Gमला ! 4>ा-तृgCा-गतh

पJला !
तं व अक&मात ?टला ! प0व* संि.त सो$ती ॥ 7P ॥
तCे हात@ धरोिन नला ! ज'े Zानतर सद्‌गु र ?ला !
संतसमुदाय अस ?रला ! कृ पा9ायसी ॥ 71 ॥
कोMे स0या* Uसी दी#ी ! नांद त'े तो र;ुपती !
िववक >0र सनापती ! ]वापदे द0 र प=वीतस ॥ :T ॥
4नंद ?रोन 4नंद6प ! cािC होत िन&ताप !
i/ त ?ावना संक5प ! िवरोिन जाती मु=@हL न@ ॥ :7 ॥
Uसा त0ं सद् ‌गुरवरा ! संसारकानन@.ा 4सरा !
िन2&वा'* दाता दु सरा ! िदसना ि<EंJा >ो3ध5या ॥ :: ॥
अEंJ अगाध अिवना>ी ! नाम6प ?द न Qयासी !
?jांकारCे त0ं साकार>ी ! िनरपा3ध िनराकारा ॥ :B ॥
दय.ा िन3ध अस ?रला ! अनंत जीव >ांतिवला !
धम* 4दरे संरिकला ! अधम* cवत* कयु ग@ ॥ :F ॥
क/ से यु गा.े मिहमान ! अधम* कमh

c म गहन !
दु ज* न ति. ?ाkयवान ! िदसe लागल ॥ :H ॥
दहममता $हL लागली ! तCे सुEसाधने जमिवल@ !
धम* हािन होlं लागली ! हे धयान@ यmना ॥ :K ॥
धम* $ीजरकCकतS ! िवc वाग0ं लागल ?लत !
यजनािदक कमS

िनरते ! रािहल@ प0वा*पार ॥ :O ॥
रािहले क व= वाkजा= ! अ'* ?ाkया.ी पJली ?ुर= !
तCे मित जाहली .ं .ल ! 4+मानु?व द0 र रािहला ॥ :P ॥
यCेि. रीती सव* वC* ! अनक मते ि?" ि?" !
Aपहासती अ(यो(यालाग0न ! स+य कां ह@. Aमगना ॥ :1 ॥
धमS

मया*दा क3'यली ! कमS

सव* 4ं E0 न िदल@ !
त@ सोिJतां सXा $ुJाली ! A?य लोक_.ी ॥ BT ॥
द/ वी >िj सम0= गली ! मानवी सXा रािहली !
धम* ?दे दु ही माजली ! तCे 4ली िवक=ता ॥ B7 ॥
धम* जीवा.े जीवन ! धम* राn\ा.े ?0[C !
अoयु दयासी कारC ! धम* ि. bक ॥ B: ॥
धम* िव(मुE ज Dाल ! pहपर सुEासी मुकल !
4.ार सव* ही ?ासल ! िनर'* क सक=ांसी ॥ BB ॥
>रीर@ रोग अित गहन ! 4िC पqय िदधले सोJ0न !
मग r[ध वाट गुCहीन ! रोिगया ज/ से ॥ BF ॥
>aदZानी >हाCे Mरले ! ?ािवक म0Eा* माज@ गCल !
अनु?व न< जातां 4ं ध= ! होवोन ?ांJती पर&परे ॥ BH ॥
धम* दु ही $हL जाहली ! तCे समाजा Iु टी पJली !
4पली 4पCा व/ री Dाली ! दु जीया.ी काय क'ा ॥ BK ॥
&वा+मसुE &वsनवत्‌ ! होवोिन Dाल िव[यासj !
िव[य@ i/ ता.ी मात ! सहजि. 4ली ॥ BO ॥
िव[य@ वाW अना.ार ! िव[य@ वाW म+सर !
िव[य tयसना.े माहर ! िव[य तनु जीC* कRरती ॥ BP ॥
िव[य साधन@ िवकप ! िव[य fहCज महापाप !
िव[य वाWिवती संताप ! िव[य िव[या वाWिवती ॥ B1 ॥
धम* हीन Dाल सक= ! गले Uuयत.े $= !
पराधीनतने िवक= ! होlं लागल ॥ FT ॥
?गवदाZे क3ल 4ला ! त/ सा धम* कीC Dाला !
$ोल नाह@ pतरांला ! Uसे प0वh

. क3'यले ॥ F7 ॥
cारaधे रोग Dाला ! पRर cय+ने' पािहज हटिवला !
कांह@ का= तरी सुEा.ा गला ! fहCज $रे ॥ F: ॥
या&तव साध0 अवतरती ! व=ोव=@ धम* रिकती !
क3ल c$ल Dाला जगत@ ! पRर कांह@सा Aपाय ॥ FB ॥
कलीने $ुिv ?ारली ! कलीने िकित tयािपली !
c'म .रC@ गित Dाली ! c+यक पहा ॥ FF ॥
वCा*शमधम* रािहला ! मतामतां.ा गल$ला !
म0ित* प0जसी कं टा=ला ! cाCी िदस ॥ FH ॥
काfयकमS

कांही रािहल@ ! न/ gकfय* ता सम0= गली !
धम* मया*दा ि>3'ल Dाली ! 6Wी पJ5या अनक ॥ FK ॥
द> सुपीक सा3जरा ! तCे 4=सा Dाला 'ारा !
धिनकसुत िदस $रा ! पRर $हL धा गुCहीन ॥ FO ॥
4=से 4ला करं टपCा ! ध0त* माRरती टोमCा !
अ"वwा $ापुJवाCा ! होवोिन गला ॥ FP ॥
क6ं नय तेि. कRरती ! Gnाकार माजिवती !
कोMे ही िम= ना >ांित ! मित Gn जाहली ॥ F1 ॥
Aदरप0तhकारCे ! लाग नी.सवा करCे !
योkयायोkय कोC जाC ! धनसंxह मुyय काज ॥ HT ॥
स+य िव]वास AJाला ! अस+य अिव]वास ?रला !
कािमकां.ा सुका= Dाला ! 4पपर नCती ॥ H7 ॥
bवWे . मािनती ?ाkय ! तेि. पुर[ा'ा*.े अंग !
कु लकलं क िन2संग ! नारीनर िकती Dाल ॥ H: ॥
अधमS

धरCी िपक ना ! िपकतां Eाlं दmना !
िन2>jासी रोग नाना ! नव नव Azवती ॥ HB ॥
c'म.रC@ Uसी 8&'ती ! अंती होmल कोC गती !
प>ुसम मानव होती ! cZा$ल तजहीन ॥ HF ॥
पुराCे सांगती $हL त ! पुनरावृ3X नको य' !
काय* कारC Uसे क3'त ! शोत@ रो[ न धरावा ॥ HH ॥
अधमा* 4िCक कारC ! धनसं.य मुyय धयय जाC !
+यालाग@ वे ि.ती cाC ! 4िC ;ती pतरां. ॥ HK ॥
पोट.े मांस िवक0 न Eाती ! वयसीमाही न पाहती !
+यांNया 3ज{या पJो माती ! वृ vां िववाह@ दती $ा3लका ॥ HO ॥
तCे ;Jती अना.ार ! कु लकय Dाल Iार !
?स= जाती अिनवार ! होवोिन ग5या ॥ HP ॥
Azव त/ सा अंकु र ! त/ सी $ु vी 4िC िव.ार !
पाEांJ माजले Iार ! धािम* कासी िनंिदती ॥ H1 ॥
धम* Dाला दु $=ा ! 6Wीने िवसं ग पावला !
परक)यांन@ लाग सा3धला ! ि9|े >ोध0ं लागल ॥ KT ॥
दीन दाRरd\ये पीिJल ! अ'वा धना> ज ?ुलल !
माियक व/ ?वासी ?ा=ल ! तयां तयां Gnिवती ॥ K7 ॥
िविहत 4.ार क= ना ! 6W@त त}व िम= ना !
क=ते तेिह व= ना ! िव[यासj).िन योगे ॥ K: ॥
दह िव[य-tयसनाधीन ! तCे अ+यंत जाहला कीC !
प~प<@.े जीवन ! त/ से 4यु gय जाहले ॥ KB ॥
लहान ि>किवती 'ोरास ! िमqया fहCती वदशुतीस !
3wया M िवती पतीस ! सXEाल@ 4पु5या ॥ KF ॥
स0करी $हL त cसवली ! दु $=ी संतती वाWली !
अ5पका=@ मु E@ पJली ! महा'ोर मृ+य0Nया ॥ KH ॥
रोगे 4यु gय कीC Dाले ! जोJपे िवजोJतां पावले !
पुनरावृ3X क6ं लागल ! प>ु ज/ स ॥ KK ॥
4िCकही $हL त cकार ! 3लिहतां xं'@ य िवकार !
E.री सृnी अिनवार ! होवोिन गली ॥ KO ॥
wीपुर[ दो;जC ! राहती प•यांसमान !
4#p€ीn $ंधुजन ! पवा* न कRरती कोCा.ी ॥ KP ॥
4हारिवहार सा8}वक ! जावोन रजतमा+मक !
राहतां $ु vीही िन2>ंक ! राजस तामस वाWली ॥ OT ॥
रजcधान $ुिv जाहली ! सुEा.ी अित हांव सुटली !
यांि<क कला िन;e लागली ! अ3धका3धक ॥ O7 ॥
cवृ3XZान ?दयु j ! ?द ?दा वाWिवत !
अnध.ा कद* म $हL त ! दु र+यय मानवा ॥ O: ॥
3जतुके >ोधोिन काWावे ! िततुके ग0 Wि. &व?ावे !
अनंतज(म ि>Cावे ! तरी Zान पुर ना ॥ OB ॥
4िदमाया िव]वजननी ! .•या‚न>ी लक जीवयोनी !
अनंत ,-ांJ 3ज.िन ! सXामा<े .ालती ॥ OF ॥
पं.महा?0तां.ा म=ा ! वासनाकद* मा िनरा=ा !
cकृ ितपुर[ां.ा सोह=ा ! रामि. जाC ॥ OH ॥
असो राजस Zान IeIावले ! तमोिम3शत Gn Dाल !
ि.X>ुvीसी मुकल ! ध(य क3लयु गा.ी ॥ OK ॥
य'े ज &मरल राम ! ति. पावल िवशाम !
सवा‚ ;ट@ 4+माराम ! 4िदअंत@ िनम* = ॥ OO ॥
राम?j सद् ‌गुरराय ! सvमा* कRरती साƒ !
पुWील समास@ तेि. धयय ! शोतजन@ पRरसावे ॥ OP ॥
॥ pित शीसद्‌गु रलीलामृत नवमाधयायांतग* त2 c'म2 समास2 ॥
शीसद्‌गु र.रCाप* Cम&तु ॥
अधयाय नववा - समास दु सरा
॥ शीसद्‌गु र शी,-./त(यमहाराजाय नम2 ॥
अधम* वािWला गहन ! अित $=ावल दु ज* न !
साधुसंतां. 9=C ! मांिJले $हL त ॥ 7 ॥
कु ल3wया Gnिवती ! सvमा*सी िनंिदती !
धन0 कसाया अिप* ती ! हायहाय दु िद* न ॥ : ॥
िक+यक क(यािव„य कRरती ! $हL परधम* &वीकाRरती !
&वधमh

4.ार सांिJती ! रािहल 4Jनांवा. ॥ B ॥
कांह@ क व= शvावान ! 4दरे कRरती &वधमा*.रC !
पRर माग* द>* क +यांलागु न ! अनु?वZानी िम= ना ॥ F ॥
$ाƒ8&'ित िवपRरत ! तCे ि.X होय िव&E3लत !
शvा J=म=ोिन साधन@ यत ! अिनवार िवकप ॥ H ॥
$ोलक पंिJत त िकती ! धम* Zानी fहCिवती !
पRर 4.ार 4िC नीित ! िवपरीत िदस ॥ K ॥
असो U>ा समयाला ! सद्‌गु रमहाराज अवतरला !
$हL तांसी 4शयो Dाला ! तेि. पुWती क'न क6ं ॥ O ॥
िहं साधमh वाWल जन ! िन+य कRरती प>ुहनन !
$=े . िवरvा.रC ! करावया सुE वाट ॥ P ॥
…दय&' जनाद* न ! हे >ाwा.े व.न !
जीवि>वां.ा योग जाC ! अितिनकट ॥ 1 ॥
जीवमा< जगदी]वर ! Uसा >ाwां.ा िव.ार !
दहमम+व अिनवार ! लाग मायासंयोगे ॥ 7T ॥
दहासी कRरतां दं JC ! जीवासी दु 2E होत दारC !
पाहावे c+यक cमाC ! 4पुलपा>@ ॥ 77 ॥
या&तव अिहं सा मुyय नम ! +यांतिह ?द असती स0•म !
स}वcधान िनरप|वी परम ! Uस जीव तरी दु Eव0ं नय ॥ 7B ॥
शीहरी.ी प0जा&'ान ! गाm ,ा-C व8(ह जीवन !
अित3' cितमा&'ाने ! वृकादी अनक ॥ 7F ॥
यांतीलही मुyय गाय ! 4fहां ?ारतीयां.ी माय !
ित.ा करोिन िव„य ! ;ात कRरती 4पुला ॥ 7H ॥
माय दती कसा$ाहात@ ! +यांNया 3ज{या पJो माती !
ितNया Aपकाराते नCती ! अZानांध जन Dाल ॥ 7K ॥
वद >ाwे विC* ती क)तh ! तहतीस कोटी दव वसती !
रोमरं †ी ‡ि[ राहती ! Uसी धन0 पिव< ॥ 7O ॥
,-ा िवgCु मह> ! पाM@ पोट@ मुEास !
.ं | स0य* न<ांस ! राहोिनया >ो?िवती ॥ 7P ॥
अnिदuपा= ?/रव ! 4िद+यािद xह सव* !
तहतीस कोटी राहती दव ! Aदरामाज@ 3जयNया ॥ 71 ॥
म0<&'ान@ गं गा राह ! पय c+यक अमृत पाह !
पृN9@ नाग >ो?ताह ! ध(य 3जय.े द>* न ॥ :T ॥
3जय. 3जCे परोपकारी ! जी सदा िनिव* कारी !
पु<प•<ांसिहत .ाकरी ! मानवा.ी कRरतस ॥ :7 ॥
ति. मानव िनˆL रपCे ! कृ +य कRरती ला3जरवाCे !
व+सापरी पय सवCे ! पRर Aपकार I िJती ग=Iांस ॥ :: ॥
पु< क< सोQव= करी ! धा(यरा>ी पJती ;री !
दु n तयांसी संहारी ! वाहवा र यु गधम* ॥ :B ॥
3जय.े मलम0< 4िC पय ! अगिCत Aपकार हेि. धयय !
>रीर&वा&qया.ी सोय ! िनिम* ली दवे ॥ :F ॥
पय2पान ज कRरती ! 4यु gय$= 4िC मित !
वाWोिनया मनोगित ! 8&'र होय ॥ :H ॥
अप&मारािद Gमरोग ! रjदो[@ अनंत ?ोग !
जीC* Qवर पांJु रोग ! कयािद ना> पावती ॥ :K ॥
…दय सं$ंधी िवकार ! म0<कृ N9 िपX िवEार !
दाहो(माद शमपRरहार ! अमृत म+य* लोक_. ! :O ॥
त/ सि. $हL रोगांसी पqयकर वदती ! ि?[गृि[ !
$ालतरCवृvांसी ! अनायास प.तस ॥ :P ॥
सवा‚सी द समाधान ! रि.कर मधुर अस जाC !
दवािcय स}वcधान ! गोदु kध जाCावे ॥ :1 ॥
मायद0 ध दो[ी Dाले ! तरी गोदु kध पा3जती ?ल !
दु जी माय नCोिन Gमल ! 4].य* वाट ॥ BT ॥
त/ साि. गोम0<cताप ! द>* ने हरते पाप !
cा>ने िनरस $हL ताप ! tया3धज(य िवकार ॥ B7 ॥
सिवतां वाWत $ुिv ! r[धांमाजी मह•[3ध !
कI 4िC वात tयाधी- ! पासोिन करी िनमु * j ॥ B: ॥
कु ˆ गु 5म 4िC Aदर ! पांJु अ>* कं J0 िवकार !
न<रोग सां'ी. Qवर ! पाMवी द0 रद>@ ॥ BB ॥
कार रj>ुिv कRरत ! नाना जंत0 िनवाRरत !
अरि. ;ालव0िन 45हाद दत ! मानवासी गोम0< ॥ BF ॥
गोमय तेही c3सv ! दव महानु?ाव 3सv !
सवा‚सी िcय अस >ुv ! मिहमा िकती वCा*वा ॥ BH ॥
हवा >ुv करावयासी ! दु जी व&तु नस Uसी !
म+कु Cािद कृ म@सी ! ह•lं . नदी ॥ BK ॥
पय cधान िपXना>ी ! म0< कIाते िनरसी !
गोमय वात >ुvीसी ! करते मानविहता'* ॥ BO ॥
Uसी ही मायधनु ! साकात्‌ ही. कामधन0 !
Aपकृ तीवां.0िन 4नु ! काय* नस 3जय.े ॥ BP ॥
ज ज p.ा ;ात कRरती ! त 4पुलाि. ;ात यो3जती !
Uसे pितहास सांगती ! ‰nी िIरवा मा;ारी ॥ B1 ॥
पRर या कली.ी राहटी ! पुराCे. fहCती Eोटी !
त'े काय सांगाtया गोnी ! ‰nांत6पे ॥ FT ॥
पRर c+यक Aपयोग होतो ! हा तरी c+यय यतो !
fहCोिन सक=ांसी िवनिवतो ! Aपका न करा धन0.ी ॥ F7 ॥
असो pतुक सांगावया काज ! गोपालक महाराज !
गोरकC धम* $ीज ! अस bक ॥ F: ॥
c3सv क< fहसवJासी ! हाट ?र cितस#ाहासी !
धनु नती ग=Iांसी ! दु n कसा$ िकतीbक ॥ FB ॥
सद् ‌गुर त'े जावोनी ! सांगती ते मोल दवोनी !
असंyय धन0 4िCती सदनी ! वारं वार ॥ FF ॥
?tय गो>ा=ा $ांधोन ! 4दरे कRरती संरकC !
अoयं कर कारक0 न ! निमल तयावरी ॥ FH ॥
वर.वरी िकती यती ! गोcदाने िकती जाती !
पाहतां वाट ही >िj ! मानवी नtह ॥ FK ॥
सुका=@ नती पा=ावयासी ! दु gका=@ सोिJती गुरपा>@ !
वेि.ित िकती धनरा>ी ! दव जाC ॥ FO ॥
गं गी नामे गाय लं गJी ! कदाही गु 6.ी पाM न सोJी !
द>* ना.ी अित गोJी ! प>0सही वाटतस ॥ FP ॥
गो>ा=े त सद्‌गु र&वारी ! जाlिन $/ स वर.वरी !
DाJ लोट कRरती सा3जरी ! &वह&ते 4नंदे ॥ F1 ॥
गोसवा करावयासी ! लािवल महारोिगयांसी !
मुj Dाल $हL तां>ी ! गोसवासुकृ ते ॥ HT ॥
गाm.ी सवा कRरतां ! संतुn होती सम&त दवता !
xहपीJा न $ाध सव* 'ा ! मनकामना सIल होय ॥ H7 ॥
धनुमाय जया. गृ ह@ ! पय2पान कRरती पाह@ !
गोमये सारिवती मही ! सJ ;ा3लती सा3जर ॥ H: ॥
uविदत्‌ गोम0< सिवती ! धनुसि"ध वास कRरती !
तयां.ी cग5? होय मित ! िनरोगी राहती सव* का= ॥ HB ॥
स}वगुC नांद त'े ! संतित $=वान होत !
?ाkय नाही >ांतीपरते ! ?ोिगती ते अनायासे ॥ HF ॥
वां D wी गाm.ी सवा करी ! तरी पु< E=तील ित. ;री !
गोcदाने यमपुरी ! व/तरCी न प/लपार ॥ HH ॥
िiमुE गाmसी cदिकCा ! ;ा3लतां ि<?ुवनासी जाCा !
cदिकC.े Iल तयांना ! िम= ल िन].ये ॥ HK ॥
सव+स धनु दान कRरतां ! पृqवीदानIल य हाता !
दान ; +यासी सम'* ता ! असावी मा< ॥ HO ॥
गाmसी ;ा3लतां .ारा ! सुE होmल सम&त िपतरां !
4>ीवा*द दती तया नरा ! पु<धनसमृिv ॥ HP ॥
वासुदव &वये सवा कRरत ! त'े मानवा.ी काय मात !
दX गोरक सम'* ! ‡ि[ 3सv महामुनी ॥ H1 ॥
असो गोसवा Uसी ! सद् ‌गुर कRरती 4दरे सी !
करिवती, $ो3धती सकलांसी ! गो>ुश0[ा करावी ॥ KT ॥
bकदां Uसा cकार ;Jला ! Eािटक 4ल गeदावलीला !
संग ;वोिन धन0ंला ! वधायासी .ा3लल ॥ K7 ॥
मागS

गeदावलीस यता ! वाता* क=ली सद्‌गु रना'ा !
पा.ा6िन तयां सम&तां ! वदती ’गाm न (याtया ॥ K: ॥
यां. मोल 4fही दतe ! 4दरे सव* संरिकतो !
तुfहांसीही Uसे क3'तe ! मायवध न करावा ॥ KB ॥
ि.ंताx&त Dा5या िदसती ! पु Wील ?िवgय 4Cोिन ि.X@ !
दीनवदने करCा ?ािकती ! हाय हाय यु गधम* ॥ KF ॥
अशु Wाि=ती नयनांतुनी ! गोJ न लाग अ"पाCी !
िदस0ं लागली यमजा.Cी ! cाCांतसमया.ी ॥ KH ॥
जीव िcय सकलांसी ! क5पना करा तुfह@ मानस@ !
?ट Dा3लया tयाŠासी ! काय अव&'ा होmल’ ॥ KK ॥
कसाm वदती िनˆL र ! ’अZानी प>ु ह सा.ार !
कोMला यां Zानिव.ार ! असल तरी दावावे ॥ KO ॥
िन$‚ धन क6िन .ारा ! ;3लतe, तुfही हां का मारा !
जरी असल ZानDरा ! तरी धांवोन यतील ॥ KP ॥
धांवोन यतां सम&त ! सोJ0न दlं नम&त !
ना तरी >ीŠ वधाcत ! नlं स+य जाCावे ’ ॥ K1 ॥
सद् ‌गुर तया रकार दती ! दु n कसाm त/ से कRरती !
द0 र राहोन पा.ाRरती ! नामे ;वोन गुरराव ॥ OT ॥
’गं ग यमुन गोदावरी ! तुं ग कृ gC या स+वर@ !
किपल वारC 4िC मधुरी ! दासासमीप धांवा ग’ ॥ O7 ॥
Uसे वदतां त अवसर@ ! धांवोन 4ल@ त@ सार@ !
कोCी >ेप0ट A?ारी ! कोCी IोJी हं $रJे ॥ O: ॥
.रC .ाटोन कालन कRरती ! कोCी मुEाकJ पाहती !
कांही Aगा. हL ं िगती ! सद् ‌गुरराजयांसी ॥ OB ॥
?eवती धन0ं.ा समुदाव ! मधये >ो? सद् ‌गुरराव !
वाट दु जा वासुदव ! वृं दावन@ A?ा अस ॥ OF ॥
असो Uसी ;Jतां 8&'ित ! अनुताप पावल दु म* ित !
W=W=ां अशु Wाि=ती ! 4fही अितपातक) fहCोनी ॥ OH ॥
सद् ‌गुर क व= दयाम0तh ! सक=ांसी ?ोजन ;ा3लती !
’पु नरिप Uसी नी.वृXी ! तुfही सव* 'ा न करावी’ ॥ OK ॥
असो मोल दवोिन तयांसी ! पाMिवले &वसदनासी !
U>ी 4&'ा शीगु6ं सी ! धन0िव[य@ अित>य ॥ OO ॥
कृ gCराव गांवकामगार ! धनगरी ि?कवJीकर !
शीगुरपासोन .ार ! नती पा=ावया ॥ OP ॥
पRर $हL अना&'ा क ली ! जनावरे मरe ;ातल@ !
‰nांत होय त का=@ ! गाm मा;ार@ पe.वाtया ॥ O1 ॥
वदती .ाल{या >िj नाह@ ! तरी रामती'* लवलाह@ !
दवोन पe.वी पाह@ ! अना&'ा +वां $हL क ली ॥ PT ॥
गायी यतां ग=ां पJती ! ?ारी ?ोिग5या िवपXी !
यक गाय रामापुWती ! मरतां गं गा ;ातली ॥ P7 ॥
करिवती सकलां नामगजर ! गुरक< वाट का>ीपुर !
अंतका=@ गु रवर ! cािCयां दती सद् ‌गित ॥ P: ॥
वामनराव पेWारकर ! मोरिगरी मंिदर@. ?j 'ोर !
+यां. पु<ा.ा समा.ार ! शोतजन@ पRरसावा ॥ PB ॥
$हL तांिदव>@ सुत Dाला ! पRर दहtयाधीने पीिJला !
गुरद>* ना 4िCला ! गeदावलxाम@ ॥ PF ॥
का=व= जव=ी ! ती श@नी जािCतली !
गं गा ;ातली मुEकम=@ ! तु=>ी कC* रं †ांत ॥ PH ॥
िप+याह&ते गोcदान ! &वसंक5पे दववोन !
अZान अ?* का Aपद>ोन ! व/कु ं Mासी धािJती ॥ PK ॥
रामापुWती M वोन ! fहCती करा सव* ही ?जन !
द>दाने दववोन ! $ा= नले मोकासी ॥ PO ॥
,-ानंद &वह&तेसी ! दहन कRरती $ालकासी !
कप0 * र तु=>ी .ंदनासी ! pं धन@ +या ;ालोन ॥ PP !
माय$ाप असोन जाव=ी ! अशु न Wाि=ती त व=@ !
महदा].य* मािनती सक=ी ! ध(य गु6ं . $ोधामृत ॥ P1 ॥
ल‹सोह=ा मृतसोह=ा ! गु रगृह@ bकि. लीला !
मायोzविवकाराला ! पुस कोC ॥ 1T ॥
bकदां Uसे Dाले ! मंिदरापुWती गाWव पJले !
cाCांतtयाधीने xा3सले ! द/ वे 4ले संतiार@ ॥ 17 ॥
यमपा>ी जीव ŒW ! लो?े दह@. तJIJ !
ि>gये क3'तां पवाJ ! दयासागर त Mाय@ ॥ 1: ॥
गं गा ;ालोन मुEांत ! अंगावरोन िIरिवती हात !
पिव< नामगजरांत ! सद् ‌गित दती तयासी ॥ 1B !
यCे cकारे $हL तांसी ! अंत@ नती सद् ‌गतीसी !
xं'िव&तार?यासी ! धरोन संक त दािवला ॥ 1F ॥
सक=ां ?0त@ दया समान ! पRर 4दरे गो>ुश0[C !
कRरती काल जाCोन ! शोत पुWत@ अवधारा ॥ 1H ॥
दु जे दवप0जा&'ान ! गरी$ स+प< ,ा-C !
अित'ी मानवी अ"दान ! कRरती पुWे पRरसावे ॥ 1K ॥
॥ pित शीसद् ‌गुरलीलामृत नवमाधयायांतग* त2 िiतीय2 समास2 ॥
शीसद्‌गु र.रCाप* Cम&तु ॥
अधयाय नववा - समास ितसरा
॥ शीसद्‌गु र शी,-./त(यमहाराजाय नम2 ॥
अ" fहCज ,- प0C* ! जीवन तो नारायC !
अ"?ोjा ?गवान ! जMरानल6पी ॥ 7 ॥
अ" जीवा रकC करते ! अ" जीवा >ांतिवते !
दान नाह@ यापरते ! ि<?ुवन@ 4िCक ॥ : ॥
जीवन जीवासी जीविवते ! जीवन जीव6प िनरते !
जीवन वदतां. 45हाद दते ! cािCमा<ांसी ॥ B ॥
कुधातृ[.े दु 2E ?ारी ! De$ते cा{या दोcहर@ !
यादु 2Eा.ी सरी ! दु Qया क>ा>ी नस ॥ F ॥
अ"दाता िपतया समान ! अ"दाता धािम* क गहन !
अ"दाता शˆ प0C* ! दातयांमाजी ॥ H ॥
अ"दाने cाय8].X ;J ! अ"दाने दो[ AJ !
अ"दाने सुकृ त जोJ ! tयाधी हरती अ"दाने ॥ K ॥
अ"दाने दवतांसी ! अ"दाने िपतरांसी !
अ"दाने ?0तांसी ! 4नंद होय ॥ O ॥
$हL त कRरतां |tयदान ! अ'वा अमोल व&तुदान !
तरी तृि# अ"दानासमान ! 4िCक कोMे 4W= ना ॥ P ॥
सक= जीवां अ"दान ! करCे हे Aि.त जाC !
सामqय* नसतां +यांतही cधान ! क3'ती ते पRरसावे ॥ 1 ॥
सं(यासी अित3' ,-.ारी ! ?ुक ने पीिJत नी. जरी !
िवc िव`ा'h सदा.ारी ! साधक 3सv संतजन ॥ 7T ॥
अJ.C@त गवसला जो दE ! पोटा'h द>सवक !
पां3'क अZान अ?* क ! tयंग दीन परोपकारी ॥ 77 ॥
4िC ज@ दवतामुEे ! अि‹ जीवन ध(वािदके !
+यांसी अ" अिप* तां िनके ! अगिCत सुकृ त हात@ य ॥ 7: ॥
ज वदिव`ा पMC कRरती ! ज अधया+मZाने रं गोिन जाती !
Qयांसी $ाCली व/राkय8&'ित ! तयां अ" दतां ?ले ॥ 7B ॥
प>ुप•यािदकांसी ! अ" `ावे िववके सी !
?ुक ज5या tयाŠासी ! मास कधी अप0 * नय ॥ 7F ॥
िवc असावा सदा.रCी ! ,-.ारी वदपMCी !
अिहं सायु j अ" सदन@ ! असल ते अपा*वे ॥ 7H ॥
िहं सा fहCज परपीJा ! .ोरी ल$ाJी ;ात, ह सोJा !
यु j अ" दतां जोJा ! सुकृ तासी दु जा नाह@ ॥ 7K ॥
अनंत सुकृ तांNया रा>ी ! तरी ;J अ"दानासी !
तृ#ी नाह@ यासरसी ! 4िCक कोMे ॥ 7O ॥
सद्‌गु र 4fहांसी वदती ! िवcो8N9nे ज कािWती !
तयां.@ A8N9nे शीपती ! &वह&ते कािWतस ॥ 7P ॥
सद्‌गु रगृह@ सव* का= ! अ"ा.ा होत सुका= !
िकती >मिवती जMरानल ! +या.ी गCती असना ॥ 71 ॥
मु मुकु साधक 3सv ! 'ोर 'ोर यती c3सv !
व/िदक >ाwी 4िC व/ ` ! िवiQजन िकितयक ॥ :T ॥
$हL त यती अ"ा'h ! 3wयां लकु रां नस िमती !
ि.ंताx&त तृ# होती ! धिनक 4िC सिदN9 ॥ :7 ॥
िन+य अस मुjiार ! Aपवासी न रहावा नर !
यिव[य@ E$रदार ! असती सतत ॥ :: ॥
गांवोगांव@. यती नर ! कोCी ि?J&त 4=>ी िवसर !
राहती, fहCोन वर.वर ! िनमं<Cे पाMिवती ॥ :B ॥
pतुuयाही दतां स0.ना ! uवि.त्‌ कोCी राहतां जाCा !
सव* Z त सांगती Eु Cा ! अमुक गृ ह&'ा $ोलवावे ॥ :F ॥
धिनक िवiान 4िC दीन ! सक=ांसी bकि. अ" !
&वह&ते cसाद दlन ! जव0ं ;ालती अितcीती ॥ :H ॥
गु रवारी समाराधना ! िन+य होत Aपासना !
िवcकु टु ं$े गां व.ी जाCा ! सकल जव0C ;ा3लती ॥ :K ॥
गां व?ोजने ती िकती ! वर.वरी अनक होती !
अMरापगJ याती िम=ती ! तृ# होती गुरगृह@ ॥ :O ॥
गeदवले गांव अित लहान ! त'े $ाजार सु6 करोन !
गु रिcय गु रवार जाCोन ! नम0न िदला ॥ :P ॥
िक+यक $ाजार िदव>@ ! पा.ारती $ा=ा पाटलासी !
वदती 4ज शीरामासी ! न/ व` अस ॥ :1 ॥
मनुgय न सोJावा $ाजारी ! जव0ं ;ाला पोट?री !
तदनंतर गांव.ी सार@ ! रामcसाद सवावा ॥ BT ॥
कोCी ि>धासािह+य दती ! कािहली .ु लाC@ M वती !
पुर[ pतर पाक कRरती ! 3wया ?ा3जती पुरCपो•या ॥ B7 ॥
.ुल@Nया कRरती हारी ! वाट या<ा ही सा3जरी !
सXाधी> गु6. ;र@ ! गां वोगांव.ी ?रलीस ॥ B: ॥
असो $ाजारी जवोन जाती ! मग गांव.ी सकल यती !
&वह&त शीगुर वािWती ! 4xहाते करकरोनी ॥ BB ॥
तो सोह=ा अप0व* ! ज'े नांद गुरराव !
cसादा यती वाट दव ! मनुgयव[ ;वोनी ॥ BF ॥
4िC A+साह@ िव>[ ! या<ा ?र गeदवलस !
तसमय@ अ"दानास ! गCती कोC करील ॥ BH ॥
िन+य A+साह गुरगृह@ ! +यांतही िव>[+वे पाह@ !
पRरसा शोत सव* ही ! bकि.Xे गुरमिहमा ॥ BK ॥
./ < >ुv नवमीसी ! या<ा ?र दहा िदवस@ !
4[ाW >ुv प•िC* मसी ! नामस#ाह गु र;र.ा ॥ BO ॥
गुरप0ज.ा तो िदवस ! धांवोन यती सकल ि>gय !
सोह=ा तो िव>[ ! 4नंद न समाय अंतरी ॥ BP ॥
मा;मास@ दासनवमी ! A+साह होत गु रधाम@ !
Dो=ी कु $Jी ज नमी ! िदकाधारी कRरती ि?का ॥ B1 ॥
bकना' नामदव तुकाराम ! पु{यित'ी.ा सोह=ा परम !
जयं+या सC िन+यनम ! महाcसाद होतस ॥ FT ॥
जपानुˆानसांगता िकती ! Aपनयने िववाह होती !
$ार>ादी सं&कार .ालती ! िन+य पो=ी गु रगृही ॥ F7 ॥
?ोजना4ध@ ’जय जय शीराम’ ! या ;ो[ा.ा अस नम !
मधये ]लोक 4या*ही सुगम ! c मानंदे गज* ती ॥ F: ॥
नाम&मरCी ?ोजन करतां ! िक+यकांNया हर5या tय'ा !
cसादरि. न य विC* तां ! ?ािवकांसी अित िcय ॥ FB ॥
tया3धपीिJत जनांसी ! रामती'* r[धी Eा>ी !
cसाद दता पqयासी ! रोगमुj tहावया ॥ FF ॥
सद्‌गु 6ं . .रCती'* ! सिवतां समाधान होत !
िन+य ;ती गु र?j ! अ+यानंदे ॥ FH ॥
cसादे रोग जाती ! cसादे ि.X>ुvी होती !
cसादे वाW ?गवzंिj ! मिहमा िकती वCा*वा ॥ FK ॥
cसादे अ"प0Cा* cस" ! कदािपही न पJ (य0न !
तोही cकार सांगन िव>द करोनी ॥ FO ॥
cात2का=ी पाक कRरती ! सामुxी ;ती Aप8&'त जनांपुरती !
दोcहर@ ?j यती ! uवि.+का=@ अनक ॥ FP ॥
>ेदीJ>े लोक यती ! +यांति. दEा तृ# कRरती !
Uस गुर क•तुक दािवती ! महद].य* क3लयु ग@ ॥ F1 ॥
,-ानंदांसी द>* न ! `ावया कना* टक_ जाC !
गल , त'े bक >र अ" ! >तकांसी पुरिवल ॥ HT ॥
त/ सी. Aपहारा.ी 8&'ित ! अ5प पRर सक=ां वािWती !
Uस cकार िन+य ;Jती ! अ"प0Cा* वास करी ॥ H7 ॥
pं दु री असतां गुरवर ! दु gका= पJला अस 'ोर !
तtहां श@. |वले अंतर ! जव0ं ;ा3लती गRर$ांसी ॥ H: ॥
िकती लोक 4ल धाल ! िकती अ" E.* Dाल !
िह>$ कोCा न क= ! गुरगृह@.ा ॥ HB ॥
िह>$ क व= ?ाजी.ा ! रा3Eला कोCी समया.ा !
जाहला $हL त >तकां.ा ! 4].य* वाट सक=ांसी ॥ HF ॥
गeदावलीस असतां िकती ! वारकरी जव0ं ;ा3लती !
ि>ि$का िदंŽा मागा*वरती ! यतां 4दरे जविवल ॥ HH ॥
?ोजना.ा Uसा cकार ! uवि.त्‌ क व= मीM?ाकर !
uवि.त्‌ पuवा"े मधुर ! lमh bक राहीना ॥ HK ॥
कCा*सारEी दान>0रता ! uवि.त्‌ दािवती हीनता !
ि?काया*E पा>ी ?ीक मागतां ! ला? काय होmल ॥ HO ॥
uवि.त्‌ ि?का मागती ! uवि.त्‌ xाम?ोजने कRरती !
अंत कोCा न लागe न दती ! lमh bक तगना ॥ HP ॥
uवि.त्‌ कIनी ?रजरी.ी ! uवि.त्‌ क•पीन ि.ंधी.ी !
E0 C जाCा गु र;र.ी ! ” 4ह 4ह, नाही नाही” ॥ H1 ॥
Aदकप0ित* त/ >ा. Rरती ! Zानवापीतीराcित !
;ाट $ांधोन कु ं Jे कRरती ! >ीत &वN9 Dया‚य.ी ॥ KT ॥
Eालती वरती पाCी कमी ! पRर य'े. वाहतस नामी !
m>कृ पा सद्‌गु रधाम@ ! सा. सा. ॥ K7 ॥
असो अ"ोदका.ा सुका= ! िन+य कRरती गुरदया= !
जपतां तयां.ी नाममा= ! तृgCाताप िनवल ॥ K: ॥
tया3धx&तां व/ ` िम=ाला ! ?0तEतां मांि<क Dाला !
दRरि|यांसी धिनक ?टला ! गुरराजयोगी ॥ KB ॥
4"ा3'* यांसी अ"दाता ! वदांितयांसी सव* Zता !
धन0ंसी होय cाCदाता ! योिगयां योग ि>किवतस ॥ KF ॥
ना8&तकां साधन@ लािवत ! साधकां 3सv कRरत !
?ािवकांसी दावोिन दत ! िनज6प ॥ KH ॥
?ािवक ना8&तक हMयोगी ! यांसी लािवतस स(मागh

!
Uसी माय ?टली जग@ ! तो यक ध(य पुर[ ॥ KK ॥
असो साधका साधन करावयासी ! मंिदरे $ांधिवती क/ स@ !
हेि. क'ा पुWील समासी ! शोत हो `ावे अवधान ॥ KO ॥
॥ pित शीसद्‌गु रलीलामृत नवमाधयायांतग* त2 तृतीय2 समास2 ॥
शीसद्‌गु र.रCाप* Cम&तु ॥
अधयाय नववा - समास .व'ा
॥ शीसद्‌गु र शी,-./त(यमहाराजाय नम2 ॥
,-./त(य सद्‌गु रराCा ! सकलां सांग Aपासना !
मुyय &मरC?िj जाCा ! दु जी 4+मिनवदन ॥ 7 ॥
4िCक Qया Aर5या ?िj ! +यांकारCे मंिदराcित !
पािहजे जाCोन ि.त@ ! करिवती अनक ॥ : ॥
?j). नविवध cकार ! शवC क)त* न नामगजर !
सवा अ.* न नम&कार ! दा&य सyय िनवदन ॥ B ॥
;Jतां नविवधा ?j) ! सहज िम= जीवा >ांित !
नविवध ?िj सहज ;Jती ! मंिदरांमाजी ॥ F ॥
मंिदर@ पुराCशवC ;J ! मंिदर@ क)ित* Jो•यांपुWे !
&मरC ते मागे पु Wे ! सहजि. राही ॥ H ॥
मंिदर $ांधाया काज ! स•ो€ाध हेि. bक $ीज !
$ोधकता* गु रराज ! ‰nीसमोर A?ा Mाक ॥ K ॥
मंिदर असावे मलरिहत ! मंिदर असावे >ोि?वंत !
यCे धयासे सवा ;Jत ! वं दन पहा c+यक ॥ O ॥
द>* न ;तां मंिदरांत ! त0ं दव मी ?j !
Uसा दा&य?ाव Aमटत ! 4पो4प ॥ P ॥
4मु .ा दव 4मु .ा धम* ! 4मु .ी याती 4मु.ा नम !
4मु. fहCतां. सyय परम ! अंतर@ वस ॥ 1 ॥
मंिदर@ वस दवम0ित* ! क/ से &व6प क/ सी tयाि# !
क/ सिन ;J ?गवzिj ! अन(य 3जZासा होतस ॥ 7T ॥
3जZासु करी शवC मनन ! तCे िनजधयास .ाल गहन !
िनजधयासे 4+मिनवदन ! नववी ?िj ;Jतस ॥ 77 ॥
असो U>ा नlही ?िj ! मंिदर@ साधका सहज ;Jती !
याकारने गुरम0ित* ! मंिदरे &'ािपती अनक ॥ 7: ॥
मंिदर Eरी धम* धम* >ा=ा ! मंिदर Aपासका 3जtहा=ा !
मंिदर 4नंदा.ा म=ा ! ि>C5या ?ाग5या जीवासी ॥ 7B ॥
मंिदर@ अ"दान ;Jते ! मंिदर@ म/<ी दु Cावत !
संत महं त ?ट होत ! सहज शीमंिदर@ ॥ 7F ॥
द>Zान कालZान ! नाना ती'* क<ां. Zान !
यCेि. रीती समाधान ! $हL cकारे ॥ 7H ॥
मंिदर $ां3धतां ससािह+य ! A?य कु =े Avरत !
&वये क6न करिवत ! Aपासना $हL तांकरव@ ॥ 7K ॥
Uस@ मंिदरे सद्‌गु र $ां3धती ! पRरसा ज@ A?िवली ि>gया हात@ !
हदा* य'े $ांधिवती ! रावसाह$ यां .करव@ ॥ 7O ॥
महादव?• pं दु रवासी ! प0जा कRरती अहिन* >@ !
>ती प0जासािह+यासी ! िदधली अस ॥ 7P ॥
$लधJीस ,-ानंद ! &'ािपती रामcासाद !
ि$दरह•=ी tयंकटापुर@ c3सv ! मंिदरे $ां3धल@ तयांनी ॥ 71 ॥
4नंदसागरे जालनामM@ ! &'ािपल शीराम जगजMी !
या<ा महो+सव दाटी ! शीरामनवमीसी ॥ :T ॥
अं$J य'े दु सरे मंिदर ! &'ापना कRरती 4नंदसागर !
महो+सव या<ा गजर ! रामसंcदाय वाWिवला ॥ :7 ॥
c3सv मंिदर पं Wरपुरी ! जी िव‘ला.ी नगर@ !
त'े &'ािपले कोदं Jधारी ! पाहतां हारप तहान?0क ॥ :: ॥
4sपासाह$ ?Jगांवकर ! मालक धिनक िiजवर !
मंिदर लहान पRर सुंदर ! नी=कं M$ुवा पुजारी ॥ :B ॥
महा?ागवतां. य'े ! ि>वालय प0 वh

. होते !
मागे &'ािपले रामाते ! हRरहरसं गम >ो?तस ॥ :F ॥
3सvक< कु रवली &'ान ! त'े मंिदर $ां3धल िव&तीC* !
दामोदर$ुवा ि>gय जाC ! सु c3सv तयांनी ॥ :H ॥
?ाlसाह$ जव=गीकर ! यांजकरव@ शीमंिदर !
$ांधिवले >हर@ सोलाप0र ! Aपासना करावया ॥ :K ॥
त/ से. मंिदर िगरवीसी ! यस0 काकां. ह&तेसी !
प0जा कRरती िपलं ?• जो>ी ! शीगुर4Zने ॥ :O ॥
नानासाह$ धिनक वदत ! िवgCु काका साधकसंत !
यांजकरव@ मांJवे य' ! राममंिदर करिवले ॥ :P ॥
साव=ाराम द>पांJ ! दं Jाधारी नोकर गाW !
शीमान्‌ ?रल |tय;J ! $ोधे अनुताप पावल ॥ :1 ॥
तयांकरव@ शीराममंिदर ! गोमवाJी य'े सुंदर !
$ांधवोिन क ला पRरहार ! दु gकृ तां.ा स+कमS

॥ BT ॥
िवgCु‍अ{Cा का< पंत ! नोकरी सोJ0न Dाल िवरj !
माधुकरी िनवा*ह क6िन सतत ! ?जन क6ं लागल ॥ B7 ॥
दXAरपासना तयांनी ! ;तली सद् ‌गुरपासोनी !
दXमंिदर 4टपाJी $ांधोनी ! सवा कRरती गुर4Zे ॥B: ॥
त'ेि. राममंिदर ! &'ािपती $ुवा यZ]वर !
ज गुरं . ?j 'ोर ! 3सvपुर[ ॥ BB ॥
धिनक साधक गु Cरा>ी ! िवgCु पंत fहासु{या*सी !
&'ािपती सीताव’?ासी ! गुर4Zा ;Aनी ॥ BF ॥
िवiान्‌ >ंकर>ाwी यांसी ! श@नी निमले प0जसी !
सवा कRरती अहिन* >@ ! ?j साधक c3सv ॥ BH ॥
वामन$ुवा पेWारकर ! नामे शीगुरिकं कर !
मोरिगरी य'े मंिदर ! र;ु ना'ा.े $ां3धती ॥ BK ॥
करावया प0जोप.ार ! जग"ा' pं द0 रकर !
मदतीस दती गु रवर ! रामसं&'ा .ालवाया ॥ BO ॥
?j वासुनाना दव ! कृ gCातट@ कहा* €ाJ गांव !
त'े प03जती रामराव ! गु र$ोध सवोिनया ॥ BP ॥
मंिदर@ महं त $ाप0 ि.वट ! सवा कRरती bकिनˆे !
अित'ीNया Mाय@ मम+व मोMे ! 4दरे कRरती अ"दान ॥ B1 ॥
गC0$ु वा रामदासी ! कागवाJ@ कRरती मंिदरासी !
त'े मारती&'ापनसी ! महाराज कRरती 4नंदे ॥ FT ॥
गोिवंद>ाwी पुरािCक ! दXोपासक ?ािवक !
सातार@ दXमंिदर दE ! $ां3धती गुर4Zने ॥ F7 ॥
ि.दं $र नाmक करी ! ह राममंिदर हL $=ी >हरी !
$ांधोन कRरती .ाकरी ! सद्‌गतीकारCे ॥ F: ॥
पुCे cांती AuसाC ! त'े िव‘लमंिदर जाC !
त/ सेि. नरगुंद@ जीC“vरC ! िव‘लमंिदरा.े करिवले ॥ FB ॥
Eातव=@ शीिव‘लमंिदर ! त/ सेि. िवE=े य'े सुंदर !
मांजरŽास र;ुवीर ! &'ािपती गुर4Zे ॥ FF ॥
संत द#रदार िव‘लपंत ! रसा= किव+व जगिवyयात !
रामोपासक कहा* ि€Jक<&' ! हो‍Aिनया गल ॥ FH ॥
+यांNया म0ित* हो+या जरी ! पाटC xाम@ &'ापिवती ;र@ !
$ा=कृ gC महाजन सवा3धकारी ! Aपासक शीगु6ं . ॥ FK ॥
त/ से. कोकCcांतांत ! EरJी नामक xामांत !
>े$कर वासुदवाcत ! 4Zा जाहली शीगु6ं .ी ॥ FO ॥
AXम करोिन मंिदर ! त'े &'ािपल र;ुवीर !
सवाकRरती मनोहर ! प0व* पातके ना>ाया ॥ FP ॥
सातपुŽांत राममंिदर ! िनिम* ले क/ से पRरसा सुंदर !
bकदां bकल गु रवर ! नम* दातट@ .ालल ॥ F1 ॥
िनि$J ;ोर कानन ! ि?’ां.ी वसती त'े गहन !
पाहतां गुरिनधान ! धांवोन 4ल दु n त ॥ HT ॥
सतज िदस ?ाkयवंत ! वदती ?ला हा शीमंत !
जव=ी जावोन पहात ! तं व िदस गोसावी ॥ H7 ॥
शीगुर कIनी काWोन ! दती अं गावर Iे क0 न !
वदती न tहा Aदासीन ! lCा*वw मोला.े ! H: ॥
कC bक ;Jतां. स+संगित ! तयांसी Dाली Aपरित !
3सvपुर[ हा िन8].त@ ! fहCोिन .रC@ लागल ॥ HB ॥
4शम पु नीत कराया ! कां ही Iलाहार ”यावा !
4fहांसी cसाद `ावा ! fहCोिनयां िवनिवती ॥ HF ॥
तं व वदल शीगुर ! ’तुfही पातक) वाटमा6 !
त'े 4fही cसाद क6ं ! तरी दो[ 4fहांसी’ ॥ HH ॥
पRर 4xह धRरला +यां नी ! गोMC@ जाती ;वोनी !
’I=े दती 4Cोनी ! अ+याxह मांिJला ॥ HK ॥
सम'* वदती ! I=े नको तुम.@ 4fहांसी !
$हL त िदसती गाmfह>ी ! पय2पान कां ही क6ं ’ ॥ HO ॥
ि?’ वदती ’दोहनव= ! होवोन गली जी दया= !
रानटी जनावरे ŒWा= ! या समय@ द0 ध न दती’ ॥ HP ॥
सम'* वदती ि?’ांसी ! ’ही ल‘ दांJगी मिह[ी !
दोहन क6ं pजसी ! पा< 4Cा स+वर@’ ॥ H1 ॥
’9 , ही अित $ुजरट ! मारक) 4ह $हL Eट !
तुfही न धरा िह.ी वाट ! tयंग करील दहासी’ ॥ KT ॥
सम'* वदती ’तुfहांस कांह@ ! या.ी ि.ंता करCे नाह@’ !
Uस $ोलोन लवलाह@ ! मही[ीसी कु रवाि=ल ॥ K7 ॥
तtहां ती 8&'र रािहली ! सम'S

ितजसी दोिहली !
िiगुिCत पा<े कीरे ?रल@ ! 4].य* वाटले ि?’ांसी ॥ K: ॥
वारं वार वंदन कRरती ! 4िC कRरती िवनंती !
पावन करा 4fहांcित ! दु nकमh 4fही असe’ ॥ KB ॥
सम'* वदती ’जरी तुfही ! |tय वे .ाल स+कमh

!
तरी राम?िj ि>कव0ं 4fह@ ! पावन tहाल सव* ही’ ॥ KF ॥
ि?’ वदती ’सव* &व िदले’ ! तtहां मंिदर $ांधिवले !
Aपासन ि>किवले ! अनुxह िदला तयांसी ॥ KH ॥
असो Uस रानटी लोक ! ?जन@ लावी शीसद्‌गु रनायक !
यCे परी मंिदरे अनक ! &'ािपत Dाल गु रराव ॥ KK ॥
Mाय@ Mाय@ Aपासना ! Mाय@ Mाय@ अ"दाना !
त/ सी. रामनाम&मरCा ! सीमा नाह@ ॥ KO ॥
सम&त मंिदरवासी जनां ! 4Zा करी गुरराCा !
जCेक6न यमयातना ! सुटतील $हL तांNया ॥ KP ॥
’मंिदरवासी संतजन ! Uका bक िहतव.न !
अEंJ करा नाम&मरC ! 4िC करवा $हL तांकरव@ ॥ K1 ॥
अित3' िव(मु E न दवJावा ! तया रामि. मानावा !
अ"ोदके तृ# करावा ! य'ा>िj ॥ OT ॥
अित'ी.ा 4दर करC ! हेि. ,ीद राECे !
>िj नसतां मागCे ! िन2&पृह ि?का ॥ O7 ॥
कोCा ;ालe नय संकट ! नY+वे असावे धीट !
राम.रC@ ?ाव िनकट ! M िवतां ACे पJe नदी ॥ O: ॥
?0त@ असावी नYता ! परनारी िततुक) माता !
रामनामावां.0न वृ 'ा ! ]वास जावe दवe नय ॥ OB ॥
A[काल@ दह >ुv ! करोिन 4=वा गोिवं द !
सJ रांगो•या ?0िम >ुv ! मंिदर सो•व= असावे ॥ OF ॥
तदनंतर कांकJ4रती ! ?ावे Œंवा=ा र;ुपती !
सम&तांही `ा जागृती ! ?0पा•या दी;* &वरे ॥ OH ॥
गC> >ारदा सद् ‌गुर ! रामकृ gC हRरहर !
ती'S

परम योग]वर ! करC&वरे 4=वावे ॥ OK ॥
सुगंधी सुमने 4Cोनी ! हार गुंIा िनम* = मन@ !
तु=सीद=े 4िदक6िन ! >uय िततुके म=वावे ॥ OO ॥
&नानसंधया 48(हक कम* ! कराव 4पुल 4शमधम* !
वदcCीत माग* दु ग* म ! >uय िततुक साधाव ॥ OP ॥
ती'“दक पं.ामृत ! (हाlं ;ाला ?गवंत !
वwे Aपवwे सम&त ! सवS ]वर प0जावा ॥ O1 ॥
ध0प दीप िनरं जन ! न/ व` दाEवा [J\ सा" !
तां$0ल दिकCा दवोन ! ध0पारती करावी ॥ PT ॥
करावे दास$ोधपMC ! िन+यनम समास दोन !
मनो$ोध ]लोक गहन ! दी;* &वरे fहCाव ॥ P7 ॥
p8N9त संyया नामजप ! करावा य'ासंक5प !
सव* काल अजपाजप ! करCे.ा अoयास असावा ॥ P: ॥
राम…दय िन+यपाM ! सह^ नामा.ा ;J;Jाट !
प0जासमय@ वदपाM ! मं<ोN.ार करावा ॥ PB ॥
पवमान 4िC पुर[स0j ! पMCे संतो[े र;ुना' !
र|ाि?[के वायु सुत ! ?िj?ावे प0जावा’ ॥ PF ॥
Aपासन. $हL cकार ! 3लिहतां होय िव&तार !
’सा3धतां cपं .tयवहार ! अधया+मिववरC करावे ॥ PH ॥
मंिदर fहCज सvम* >ा=ा ! $हL त जीवां लावा .ा=ा !
दावोन Aपासनासोह=ा ! दु $ु * v सु$ुv कराव ॥ PK ॥
सायंका=ी करावे ?जन ! टा=-वीCा मृदं गवादन !
लहान'ोर िम=वोन ! राम?जन@ लावाव ॥ PO ॥
अnके सवाया धांव ! ध0प दीप न/व` $रव !
4रती मं<पुgप अपा*वे ! रामरायासी ॥ PP ॥
काप0र4रती >जारती ! िन+य करावी र;ुपती !
त/ साि. नमावा मारती ! मंिदरवासी जनांनी’ ॥ P1 ॥
असो Uस@ मंिदरे $हL त ! $ांधिवती शीगुरना' !
Aपासना वाWिवती $हL त ! विC* तां वानी Eु ं टली ॥ 1T ॥
असो मानसप0जा $हL तां>ी ! िcय अस शीगु6ं सी !
c+यकप0जह%िन मानसप0जस@ ! ि.X होय bकाx ॥ 17 ॥
$हL तांसी साका+कार होती ! कांह@ .ुकतां E0C दती !
पुgपे ;ा3लतां पRरम= सुटती ! Qया-+यापरी c+यक ॥ 1: ॥
c+यक ?टी Dाली ! +याहीपकां मानसप0जेत ?ली !
मानसप0जा न ;Jतां गु रमाAली ! अंतरसाकी.ी E0C दतस ॥ 1B ॥
हा $हL तांसी अनु?व ! मानसप0जा >ुv ?ाव !
नाम&मरC@ गुरदव ! पावतस त+का= ॥ 1F ॥
पु Wील अधयायी िन6पC ! सद्‌गु र कRरती क'न !
?िjमागh

अZजन ! क/ स क/ स लािवल ॥ 1H ॥
pित शीसद्‌गु रलीला ! शवC@ &वानंदसोह=ा !
पुरिवती रामदासीयां.ा ल=ा ! कृ पाकटाके ॥ 1K ॥
॥ pित शीसद्‌गु रलीलामृत नवमाधयायांतग* त2 .तु'* 2 समास2 ॥
॥शीसदगुर.रCाप* Cम&तु ॥
॥ pित नवमो–धयाय2 समा#2 ॥

[िJ\ पहु ]वापहदे िहिं^ दारुC ! जीव नती क ंु ?ीपहाक_ ॥ 7F ॥ Zानस0य* माव=ला ! िव`ु(माय.ा गल$ला ! >aदZान E`ोत ?ला ! bका.े bक दािवतो ॥ 7H ॥ अनीित कांटरक्षी क ंु पहCे ! अCुcव>े कRरक्षती सदने ! यमिक ं करक्षािद िपह>ुने ! ि?विवती जीवासी ॥ 7K ॥ दाRरक्षd\यसपह* Jसe यती ! लोक[Cा वृ8].क िIरक्षती ! काम[Cा िग=0ं fहिCती ! अजगरक्ष 'ोरक्ष कानन@. ॥ 7O ॥ Uसा cाCी $हिL Gमला ! 4>ा-तृgCा-गतh ं पहJला ! तंव अक&मात ?टला ! पह0व*संि.त सो$ती ॥ 7P ॥ तCे हिात@ धरक्षोिन नला ! ज'े Zानतरु सद्‌गरु ु ?ला ! संतसमुदाय अस ?रक्षला ! क ृ पहा9ायसी ॥ 71 ॥ कोMे स0या*Uसी दी#ी ! नांद त'े तो रक्ष;ुपहती ! िववक >0रक्ष सनापहती ! ]वापहदे दरक्ष 0 पह=वीतस ॥ :T ॥ 4नंद ?रक्षोन 4नंद6पह ! cािC हिोत िन&तापह ! i/त ?ावना संक5पह ! िवरक्षोिन जाती मु=@हिL न@ ॥ :7 ॥ Uसा त0ं सद्‌गुरुवरक्षा ! संसारक्षकानन@.ा 4सरक्षा ! िन2&वा'* दाता दस ु रक्षा ! िदसना ि<EंJा >ो3ध5या ॥ :: ॥ अEंJ अगाध अिवना>ी ! नाम6पह ?द न Qयासी ! ?jांकारक्षCे त0ं साकारक्ष>ी ! िनरुपहा3ध िनरक्षाकारक्षा ॥ :B ॥ दय.ा िन3ध अस ?रक्षला ! अनंत जीव >ांतिवला ! धम* 4दरक्षे संरक्षिक्षिला ! अधम* cवत* कयुग@ ॥ :F ॥ क / से युगा.े मिहिमान ! अधम* कमh ं cम गहिन ! दज ु * न ति. ?ाkयवान ! िदसe लागल ॥ :H ॥ दहिममता $हिL लागली ! तCे सुEसाधने जमिवल@ ! धम* हिािन हिोl ं लागली ! हिे ध्यान@ यmना ॥ :K ॥ धम* $ीजरक्षक्षिCकतS ! िवc वाग0ं लागल ?लत ! यजनािदक कमS ं िनरुते ! रक्षािहिल@ पह0वा*पहारक्ष ॥ :O ॥ रक्षािहिले कव= वाkजा= ! अ'* ?ाkया.ी पहJली ?ुरक्ष= ! तCे मित जाहिली .ं.ल ! 4+मानु?व दरक्ष 0 रक्षािहिला ॥ :P ॥ यCेि. रक्षीती सव* वC* ! अनक मते ि?" ि?" ! Aपहहिासती अ(यो(यालाग0न ! स+य कांहि@. Aमगना ॥ :1 ॥ धमS ं मया*दा क3'यली ! कमS ं सव* 4ं E0न िदल@ ! त@ सोिJतां सXा $ुJाली ! A?य लोक_.ी ॥ BT ॥ द/वी >िj सम0= गली ! मानवी सXा रक्षािहिली !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful