P. 1
श्रीसद्‍गुरुलीलामृत-11

श्रीसद्‍गुरुलीलामृत-11

|Views: 3|Likes:
Published by Mahesh Kumbhar
Shri Sadguru Lilamrut
Shri Sadguru Lilamrut

More info:

Published by: Mahesh Kumbhar on Jan 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

॥शीसद्‍गुरलीलामृत ॥

अधयाय अकरावा - समास पिहला
॥ तनू जीणर झाली बहु कायर क ल ! र"ूनायक# $ी% पा&ा'रयल ॥
॥ तदा राम(प) समा*+,- ह.ती ! नम,कार /या 01&2त3यमूितर ॥ 44 ॥
॥ शीसद्‌गु र शी01&2त3यमहाराजाय नम5 ॥
जयजय शीसद्‌गु र माहरा ! करणाणर वा अ"हरा !
मायबाप स.यरा ! िन6&या/मक तू7 8क ॥ 4 ॥
सू9म वासन ज3म झाला ! ितन# अह7 ता पित व'रला !
:; &ाह<र वतनाला ! =ूल प>ली पाह.नी ॥ ? ॥
@2त सासू Aिण 6व$ूर ! मजवरी Bम तया7& Cार !
ल.= म.ह द." दीर ! सािह/य पुरिवती ॥ D ॥
A$ा ममता पित=िगनी ! काय सा>3गू7 तया7&ी करणी !
01ा7> स7सार E=ार.नी ! Bप!&ी ग.िवती मजलाग) ॥ F ॥
मी मी Gहणावया ि$किवल# ! माझ# Gहण.न व> लािवल# !
बH# ि& स7सार) अ>किवल# ! िन5स7गासी ॥ I ॥
अह7 पती&# Bम =ारी ! न िवस7ब Jण=री !
माहर)&ी ,मृित सारी ! बाHपण)&ी िवसरली ॥ K ॥
मी Aिण माझा स7सार ! ह#ि& 8क =ासल# सार !
सासू सासर Aिण दीर ! नण7 दा7& B म बहु ॥ L ॥
Mसा स7सार -ा;ला ! मद स7पNीन# =रला !
त/Jण) CHा Aला ! O.+ सुपुP ॥ Q ॥
दु वर & $कर रा वा7ि;ली ! Aपली BRSी िमरिवली !
दु 'रत गुSी E=ा'रली ! Aन7द T मािनला ॥ U ॥
त7 व Aणीकही अप/य# झाल) ! =य $.क बालक# वाSण) !
मािनल# सुVा&ी समाWी क ली ! िPवगर सुता7नी ॥ 4X ॥
वासना िवYय सू9मत7 त# ! मजला Aिणल# या प7-# !
कZत कर.िन मरत# ! तरी सुVल$ नाह) ॥ 44 ॥
म.ह# क ला ह[यास ! त. झाला सासुरवास !
जा& प'र सुVास ! \]^_तस# तयामधय# ॥ 4? ॥
त7 व स7त मायबिहणी ! =;`या स7सारकानन) !
क*-ली तया7सी कहाणी ! सुV स/य कa िमbया ॥ 4D ॥
/या स7 गती स7सार ! दु 5Vरा$)& >cगर !
अ7ती "ात करणार ! अ7+वाप)त बु>व.नी ॥ 4F ॥
सुVासी क ली V;प; ! ती अव"ी& पc&; !
पc&; अस.न बHक; ! सु;णार नाह) ॥ 4I ॥
त*लया&ा िCरता ब2 ल ! Gहण मागर क+ी सर ल !
स/य पाहता7 "र)& हा VH ! ह.त जात. ॥ 4K ॥
त2 साि& हा स7सारप7- ! सा'रता7 सर ना स/य !
अह7 ता अ7+ार) का*+ता7 [यd ! Jिणक =ास ॥ 4L ॥
स/य Gहणता ,वeनवत्‍K ! ,वeन Gहणता7 =ास स/य !
गु रमाय दु र.िन पहात ! कRतुक सार# ॥ 4Q ॥
Mस# तया7नी क*-ल# ! त[हा7 बाHपण Afवल# !
माहर) जाव# Gहिणतल# !प'र पित हgी स.ि>ना ॥ 4U ॥
या,तव क'रतस# िवनवणी ! माय ,वह,त# +र.नी !
"hन जाi
7
,वसदन) ! Bमपा3हा पाजव) ॥ ?X ॥
स7तसjजन मुहारनHी ! पाfव.न लािवली कHी !
जा&ती ह) अ*+क सगH) ! +ीर मजसी +रवना ॥ ?4 ॥
जीव kावा Gहणाल झण) ! तरी पित िवलJणी !
&Rयाlmा$ी लJ य.नी ! कू प) nता पाf) अस ॥ ?? ॥
बहु त यव.न काकु लती ! माय ही& िवन7ती !
माहर दाVवी ,वह,त) ! कृ पाopी कर.िन ॥ ?D ॥
अस. Mसी गुरमाEली ! AGह) Aता7 Afिवली !
कृ पा करील त काH) ! सRqय =.गू7 ॥ ?F ॥
बहु ता7लाग) पावली ! \हपर सRqयद झाली !
मज दीनासी =;ली ! ति& पु Sत) िन(िपजल ॥ ?I ॥
कागवा>कर रामदासी ! गणूबु वा वदती जया7सी !
सदा धयाती गु र&रणा7सी ! राम=d महा=ल ॥ ?K ॥
गृ ह) बा7+.िन म7िदर ! मूितर ,-ािप`या सु7दर !
सवा क'रती अ/यादर ! गृह,-ाशम) राहती ॥ ?L ॥
गु रद$र न) अितBीित ! वर&वरी +ा7व "ती !
Bप7 &ी Eदास वागती ! Aव>ी रामसव&ी ॥ ?Q ॥
8कदा7 ],-ित Mसी झाली ! हनु मानमूितर =7गली !
ि&Nवृ*N दु ]6&त झाली ! Aता क2 स# कराव# ॥ ?U ॥
+ा7व "तली गु (7 क> ! वदती झाल# ज# सा7क># !
मारित नसता7 रामापुS# [य7 ग िदस AGहा7सी ॥ DX ॥
कृ पा कर.न दीनावरी ! &रण लागाव म7िदर) !
मारती&ी ,-ापना बरी ! ,वह,त# करावी ॥ D4 ॥
स7त&रण लागता7 सहज ! सुCल ह.iल +'रल# काज !
8वS# kाव# B म[याज ! कृ पाopी कर.नी ॥ D? ॥
वार7 वार Bा-र ना क'रती ! सद्‌गु र तया7 अ=य दती !
यh7 तुम& गृहाBती ! स/य स/य जाणाव# ॥ DD ॥
Mस# A6वासन िदलन ! दु 5*Vत ि&Nा $ा7तिवल# !
प'र Aज Ekा7 क'रता7 गल ! बहु त िदवस ॥ DF ॥
स7त यणार माझ "र) ! सू9म अह7 कार अ7तर) !
Efला त. जािणला &तुर) ! Gहण.िन िवल7 ब लािवला ॥ DI ॥
बहु त क ली Bा-र ना ! Eपवास क'रती नाना !
शीगुर वदती हfय.ग जाणा ! कदािप क(7 नय ॥ DK ॥
तुGही जाव# Aता7 गृहासी ! AGही यh7 अमुक िदव$) !
हYr
7
=र.न रामदासी ! ,वगृह) परतल ॥ DL ॥
नाना सािह/य जमा क ल# ! म7िदर सवर s7गा'रल# !
गुरद$र न ">ल विहल# ! Aन7द नगरवा*सया7 ॥ DQ ॥
पद# र&.िन मHा क ला ! त. Bसाद मजसी िमHाला !
कtितर प'रस.िन किव/वाला ! रि&ल# जनBीती,तव ॥ DU ॥
क*लयु ग) सा+ु नसती ! Mसी मज =ावना ह.ती !
अनुuह vया क.णी वदती ! Eगा& ह.कार दतस ॥ FX ॥
fरली वH िन".न गली ! गुरमूितर नाह) Aली !
तw Eदासीनता Aली ! रामदासीबुवा7सी ॥ F4 ॥
Aमु &ा नस अ*+कार ! का7 कृ पा करील गुरवर !
Mसा िनरा$&ा Exव.िन अ7कु र ! Eप.Yण सु( क ल# ॥ F? ॥
सात िदवसपयl त ! Eप.Yण# दह कpिवत !
जरी न यती सम-र ! तरी Bाण /यजावा ॥ FD ॥
Mसा िन6&य कर.िन ! सात िदवस कािSल /या7नी !
तरी गुरजननी यyया&ी वातार िदसना ॥ FF ॥
ि&N अ/य7त दु Vावल# ! *जण# िनर-र क =ासल# !
स.मल "h7 Aर7 ि=ल# ! :दा*स3य यव.िन ॥ FI ॥
त7 व पू वz
7
& दcदवलीसी ! सद् ‌गुर क*-ती द."ाजणा7सी !
$ी% जाव# कागवा>ासी ! अ7ताजीप7त Aिण [य7कण=; ॥ FK ॥
\क> रामदा*सया7नी िवY कालिवल# ! त7 व ह द." दार) E= f ल !
सद्‌गु र यावया िन"ाल ! Mसी अमृतवाणी क*-यली ॥ FL ॥
AGहा7 पा-िवल पु Sती ! सम-र माग.न $ी% यती !
स/वर करावी Aयती ! रामदास# िवY द>िवल# ॥ FQ ॥
अ7त{ारनी गु रराव ! करणी क'रती अि=नव !
$रyया दती अनु=व ! प'र िन|ा पहती ॥ FU ॥
Aगगा>ी& अ}~ावरी ! पावली सद्‌गु (7 &ी ,वारी !
िनर.प यता7& स/वर) ! साम.र +ा7वती ॥ IX ॥
रा7ग.•या स> "ातल ! ता$ मCr ->->ल !
=जनीसमुदाय िन"ाल ! ;ाH वीणा "व.नी ॥ I4 ॥
सु,वर क7 f# मH गाती ! Aणू7 &ला गु रमूितर !
हात) ि;पयारम वाजिवती ! $.=ा िदस अपूवर ॥ I? ॥
अस. Mसी Aयती झाली ! वH) म7>H) समीप Aली !
ल.Hती श)& &रणकमHी ! प.;) Aन7द न समाय ॥ ID ॥
वाजतगाजत िमरवीत ! रामनाम# गजर वीत !
माय पावली त पf# त ! सुवा*सनी Aर/या €7वािHती ॥ IF ॥
त& Jण) opाop ! ह.ता7 CHल अop !
अ7तर)& िन"ाल# ]•लp ! सवर =ाव# नत झालc ॥ II ॥
कृ पाopी&ा मिहमा ! वणू l न $क &तुमु र V 01ा !
$‚द V;ा;.प 'रकामा ! अनु=व# ि& जाणाव# ॥ IK ॥
Aन7दातील $ुƒ क7 द ! त. हा सद्‌गु रBसाद !
समरस# ह.व.िन +ु7 द ! मायाम.ह) गवसना ॥ IL ॥
अस. E/साह &ा*लला -.र ! समुदाय ल.;ला Cार !
रामनामधवनीन# नगर ! सवर ही दु मदु मल# ॥ IQ ॥
द.न$# माणसा7&# अ„ ! $त$5 पाP# Efल) जाण !
प'र त वH) Afवण ! क.णासी& न झाली ॥ IU ॥
*जतुक ल.क द$र ना यती ! िततुक Bसादा सिवती !
&OावHीन# प7dt Efती ! वार7 वार िक/यक ॥ KX ॥
गणपतराव रामदासी ! या7 & िनिमN# AGहा7सी !
द$र न ">ल# &रणासी ! +3य +3य गुरपद ॥ K4 ॥
बाजारी नारH िमH ना ! Gहणती पPावHी ना ना !
यावर.िन पहाना ! िकती समुदाय ल.;ला ॥ K? ॥
त.गu,ता7 नाह) िमती ! =ुत# P,त िकती जमती !
सा+ुद$र ना =ािवक यती ! ब2 साया fाव िमH ना ॥ KD ॥
\तुिकया7& क'रती समा+ान ! सकHा7 दती =.जन !
लहान-.र समसमान ! म+ुर=ाYण# $ा7तिवती ॥ KF ॥
V~ा&# $हर बनल# ! जाग.जाग) -व ब2 सल !
स7तमाहा/Gय AगH# ! अ=ा…यासी Eमजना ॥ KI ॥
$क अ-रा$# 8कतीस ! सRGयनाम स7व/सरास !
$ुƒपJ AYाS मास ! िदन$ुिƒ पािहली ॥ KK ॥
म"ा7 प7&मी सु B=ात) ! बु+वार) िम-ुनावरती !
,वह,त# ,-ािपला मारित ! सद्‌गु (7 न) कागवा>ी ॥ KL ॥
दु सर िदव$ी गुरवार ! गु र=dा7 $ु= Cार !
त[हा7 अनुuह क ला मजवर ! पितता हात) +'रयल# ॥ KQ ॥
अन7त सुकृ त# CHा Aल) ! &ु कली माय =;ली !
ब.+ामृत शवण) "ाली ! +3य सुिदन Aयु Zय) ॥ KU ॥
िन+र ना दािवल# +न ! A7 +•या िद+ल नयन !
मृता करिवल# अमृतपान ! Aन7 अकाय सा7गावा ॥ LX ॥
िव6वब7+ु/व िमHाल# ! सम-र पा*-राV झाल !
+3य =ा…य Eदल# सवक मी सम-ाl&ा ॥ L4 ॥
अस. Mस कागवा>ासी ! 01&2त3य हनु मद7$ी !
सद्‌गु र =;ल AGहा7सी ! पु Sील क-ा अव+ारा ॥ L? ॥
&ार िदवसपयl त ! स.हHा झाला अxु त !
शवण करा सावि&N ! श.त तुGही गु ण=.d ॥ LD ॥
अवगुणा7त /यज.नी ! सद्‌गु णा7त# $.+.नी !
गु रलीला ही Gहण.िन ! अ[हर न करावा ॥ LF ॥
पु Sील समास) िन(पण ! कागवा>ी शी{ान"न !
बहु त &म/कार दाव.न ! Eपासना वाSिवती ॥ LI ॥
॥ \ित शीसद्‌गु रलीलामृत 8काद$ाधयाया7तगर त5 B-म5 समास5 ॥
शीसद्‌गु र&रणापर णम,तु ॥
अधयाय अकरावा - समास दु सरा
॥ शीसद्‌गु र शी01&2त3यमहाराजाय नम5 ॥
† नम. सद् ‌गुरराया ! =ीित दािवत मज माया !
या,तव +'रल# पाया7 ! दासE पJा न करावी ॥ 4 ॥
{ान अ{ान कH ना ! वरी पाअता7 न य अनुमाना !
कागवा> JPामाज) पहा ना ! महारीण Eƒ'रली ॥ ? ॥
ती क-ा Aह क2 सी ! श.त प'रती B6नासी !
तरी प'रसा सिव,तर# सी ! क-न क(7 ॥ D ॥
स7ताबाi नाम#क(न ! ह.ती त-# महारीण !
िन/य म7िदर) यव.न ! झा>ल.; क'रतस ॥ F ॥
महाराज शीगcदवलकर ! क+) ना पािहल सा&ार !
प'र पुस वार7 वार ! क+) यती Gहण.न ॥ I ॥
बुवा पुसती ितयसी ! सम-र यता7 काय क'रसी !
महारीण वद तया7सी ! मरणमुिd मागन ॥ K ॥
ज7व त िदवस जवH) Aल ! त7 व ,व`प +न िमHिवल# !
$जा'रयापा$) िदल# ! ENरकायर करा Gहण ॥ L ॥
-gवरी &ा*लली ग.p ! त7 व Aली सम-र =त !
महारीण पावली नी; ! सम-र &रना व7दन करी ॥ Q ॥
िवनवीतस कर ज.>.न ! ’Aता7 स.>व =वा7तून !
स7ि&त ह.त# त# दारण ! =.गून सा'रल# Aजवरी ॥ U ॥
का7 ही $Y Eरला असल ! तरी द$र न# िवलया जाiल !
ती-र Bसाद $मवील ! स7तमाहा/Gय अगा+ !
ती-र Bसाद दव.नी ! िनर.प kावा मजलाग.नी !
Aता7 स.>व) ही जा&णी ! म*लन दहा&ी’ ॥ 44 ॥
सद्‌गु र मन) स7त.Yल ! &रणती-र ितयस) िदल# !
Bसाद दव.िन क*-ल# ! ’$ी% जाi
7
,व,-ाना’ ॥ 4? ॥
वार7 वार =व.न द$र न ! वद ’पितता क ल पावन !
दीन दयाHु कृ पा"न ! यत#, ल.= असू7 kावा’ ॥ 4D ॥
गृ ह) जाव.न सकHा7सी ! िनर.प माग अित हYz
7
!
मग ;राम; Gहण.न दहासी ! स.>ती झाली ॥ 4F ॥
महार Aल! सा7गत ! ’महारीण झाली मृत’ !
सद्‌गु र वदती पुyय$ील बहु त ! सा7ग स7,कार करावा ॥ 4I ॥
पूवर ज3मा*जर त ितजसी {ान ! प'र स7ि&त रािहल# दारण !
\हज3म) =.िगल# सा(न ! Aता7 मुd जाहली’ ॥ 4K ॥
ितन# ‡[य f िवल# ह.त# वरी िद+ल# सम-r
7
!
अ„दान# सकHा7त# ! तृW क ल# ॥ 4L ॥
अस. सा7गावया कारण ! सा+ी=.Hी महारीण !
प'र ितजसी असल {ान ! ह# ,वeन)ही नस कवणा^या ॥ 4Q ॥
{ान],-ित सा7=ाHण# िकती क-ीण दव जाण !
AGही अ+र $‚द{ान# ! "र."र) ब>ब>तc ॥ 4U ॥
अeपासाहब पा;ील -.र ! शीगु(7 सी करनी नम,कार !
वदती ’गृ ह) &लाव# स/वर ! A;)व दू + करिवल#!’ ॥ ?X ॥
$ुƒ=ाव पाह.िन ! शीगुर गल /या7& सदन) !
Jीर अस कH$ी=र.नी ! समुदाय तरी तीन $तक ॥ ?4 ॥
,व,त# पाP# =र.नी ! सकला7 पाजी गुरजननी !
अि=नव क ली करणी ! Bसाद रािहला द.न $र ॥ ?? ॥
ज-# ह.त# रामम7िदर ! त-# जवH)& अस िवहीर !
प'र पाणी अस बहु Jार ! मु V) का7ह) "ालवना ॥ ?D ॥
सम-र वदती बुवा7सी ! ’शीE/साहसमयासी !
"त जा जल पाकासी ! राम ग.>ी Aणील’ ॥ ?F ॥
त& Jणी ग.सावी 8क ! राम6वर) िन"ाला दV !
मागz
7
तया Aक],मत ! opा7त ह.य $7=ू&ा ॥ ?I ॥
य-ून जवH) कागवा> नगर) ! सद्‌गु र 01&2त3य ,वारी !
ग7 गा तया "ाल) स/वर) ! Gहणज AGहा7 पावल ॥ ?K ॥
या,तव ग.सावी त-# ! Aला ग7 गा "ालावयात# !
/या7तील ग7 गा "hन ह,त# ! िविहरीमाजी स.ि>ली ॥ ?L ॥
Jर पाणी ग.> झाल# ! म7िदर) Eपय.गा Aल# !
B/यJ परमा/मा अवतरल! Gहणती सवर ॥ ?Q ॥
अ/मारामप7त कु Hकणz ! श)सी नती ,वसदन) !
सxाव# पद पूज.नी ! CराHासी "ा*लती ॥ ?U ॥
त समय) म•या7तील पद# ! मुल# Gहणती Aन7द !
सद् ‌गुर पुसती िवन.द# ! ’क.णी रि&ल) मज सा7गा’ ॥ DX ॥
मुल# Gहणती ’ग.पाHराव ! C>क अस Eपना7 व !
तया7न) रि&ल) सवर ! शी&रण) वहावया’ ॥ D4 ॥
त.ि& Bसाद य समय) ! अिपर लास सम-र पाय) !
ति„िमN# सवा सवर ही ! पहाBसाद स7ता7&ा ॥ DD ॥
अeपासाहब कागवा>कर ! मामासाहब \नामदार !
द."ही नती गुरवर ! ,वगृह) =.जना ॥ DF ॥
शीगुर करिवती पायस ! वा7ि;ती अ3य यात)स !
ज2 न Aिण *ल7 गा\ता7स ! /या7& ह,त# वाSिवती ॥ DI ॥
Aपुला +मर स.>ू7 नय ! दु *जया&ा +(7 नय !
ब.*+ती सद् ‌गुर ,वय# धयान) +रा =ािवकह. ॥ DK ॥
अस. Mसा E/साह -.र ! ह.ता7 Aन7दल# नगर !
द$र ना यती अस7qय नर ! गा7व.गा7व)& ॥ DL ॥
मुरारजी =ात िगरणीवाल ! =ािवक शीमान गृ ह,- =ल !
शीगु(7 & द$र ना Aल ! Aन7दल मानस) ॥ DQ ॥
Bसाद [हावा िगरणीवरी ! Mस# िवनिवती पर.परी !
गुर वदती त अवसर) अव6य यh7 Gहण.िन ॥ DU ॥
प'र अfरापग> यात)सी ! ब.लवाव# Bसादासी !
ज2 न Aिण *ल7 गायता7सी ! िनराHा पाक करावा ॥ FX ॥
ह. जी Gहण.िन अ7िगका'रल# ! ,-ान सवर शृ7गा'रल# !
बˆव &तुर Aिणल ! Y>‰ सा„# करावया ॥ F4 ॥
uामवासी सम,त जन ! क ल# तया7 िनम7Pण !
सxाव# श)सी पूज.न ! वŠ# अिपर ली बहु म.ल ॥ F? ॥
Bम# क ल# गा7 व=.जन ! पाहता7 शीगुर झाल Bस„ !
A$ीवारद दती ’स7तान ! ह.iल तुजसी’ Gहण.नी ! FD ॥
स7तान नाह) Gहण.नी ! ि&7ता करीत ह.ता मन) !
श)नी ह# जाण.नी ! कृ पा क ली तयावरी ॥ FF ॥
पुSती तया पुP झाला ! A$ीवारद CHा Aला !
Mसा सद्‌गु र पावला ! बहु ता7सी ॥ FI ॥
कगु>राय पुरातन ! ,-ान =ुयार) अस गहन !
शीगुर त-# जाhन ! $ा*लuाममूितर पाहती ॥ FK ॥
Aिण अ7त=ु र यारा7त ! य.गमागr
7
सद् ‌गुर जात !
य.गी ब2 सल धयान,- ! Gहण.िन सा7गती सकHा7सी ॥ FL ॥
A7 त क.णी जाh7 पाहती ! तरी =ु7ग >सc +ा7वती !
$.+ूण जाता7 सद् ‌गुर वदती ! uामास ">ल अपाय ॥ FQ ॥
अस. M$ी गुरमाEली ! कागवा> JP) बहु रमली !
रामEMपासना वाSिवली ! अनुuह दव.िनया ॥ FU ॥
त-ून िन"ाल सकल A>व प>ती ! िवय.ग# दु 5Vाशु SािHती !
&ार िदवस गृ हाBती िवसरल ह.त ॥ IX ॥
ब.+ून सकHा7 $ा7तिवती ! यh7 Gहणती $ी% पुSत) !
नाम+ारकापा$) वसित ! अहिनर $ अस Aमु &ी ॥ I4 ॥
अस. नामा^या गजरा7त ! िन"त झाल शीर"ुना- !
=d Eगारuाम) "hन जात ! अ/याuह कर.नी ॥ I? ॥
त-ून पुS# िमरजसी ! जात झाल {ानरा$ी !
अन7त =d द$र नासी ! Aजूबाजू& +ा7वती ॥ ID ॥
शत) A$7का "तली ! ही& =;ी सिव,तर विणर ली !
सद्‌गु र जाती अनक ,-H) ! ENर दिJण =ागा7त ॥ IF ॥
सा& B$न बरवा क ला ! साu वणारवी सद्‌गु रलीला !
परी $िd कw &ी मानवाला ! सद्‌गु रलीला अगा+ ॥ II ॥
का$ीपास.न राम6वरी ! बारा वH पाद&ारी !
िCरती झाली शीगुर,वारी ! मागz
7
गा7व िक/यक ॥ IK ॥
ज गा7व& ना7व vयाव# ! वदती AGहा7 अस# fाव# !
बाHपण) गलc ह.तc ,व=ाव# ! VाणाVूणा सा7गती ॥ IL ॥
B/यक fाय) पर.पकार ! का7ही ">ती &म/कार !
*लिहता7 u7- वाS ल Cार ! अ$•य अस AGहा7सी ॥ IQ ॥
यिवYय) 8क opा7त ! Afवला त. क*-तc य- !
/यावर.न जाiल िक7 त ! अ$•य दु लl vय Gहण.नी ॥ IU ॥
बालपण) िCरता7 मही ! ह`याHuाम) पाह) !
गल प'र fविfकाणा नाह) ! क.ण क.-ील Gहण.नी ॥ KX ॥
त-# 8का िवBसुतासी ! jवर =रला Bाणना$ी !
सद् ‌गुर अक,मात्‌ /या समयासी ! ि=JािमY# गृह) गल ॥ K4 ॥
माEली िदस सि&7त ! नयन) अशु SािHत !
‡वल शीगुरना- ! वृNा7त सवर प'रसला ॥ K? ॥
$ी% जाव.न गृहा7त ! मुलाकरव) Eदक हाता7त !
,वय# "व.िन िन]6&7त ! रहा Gहणती तयासी ॥ KD ॥
पुS# वासुदव=g नाम#कर.नी ! €HVी& गृह,- ह.त क.णी !
क*-ती तया7लाग.नी ! ’"तला jवर =.गण# अस ॥ KF ॥
िवB पुP जगावा ! ग.सावी जाता7 माह) पवार !
तुGही समा&ार "त जावा ! =.गून सा(7 jवरासी’ ॥ KI ॥
Mस# झाल# स7=ाYण ! का7ह) िदवस गल िन".न !
=g पु3हा7 क'रती B6न !’jवर क [हा7 =.िगता7’ ॥ KK ॥
ह., ह., िवसरलc AGही ! बरी Afवण िदली तुGह) !
8क V.ली 'रकामी ! कर.न kावी AGहा7सी’ ॥ KL ॥
अकरा िदवसपयl त ह.त b-# िनि‡,त !
jवर +ुमार बाहर यत ! कवा> ब7द क ल# अस ॥ KQ ॥
@ाद$िदन) बाहर िन".नी ! पbय "ाला Gहणती झण) !
यत. ,नान कर.नी ! =.ग =.गूिन सा'रला ॥ KU ॥
नक. Gहणता7ही $ी% िन"ाल ! िविहर)त जाव.न बु>ाल !
वासुदव=g वरी रािहल ! वा; पाहत सम-ाl&ी ॥ LX ॥
बह.त काH न.".न गला ! ग.सावी वर नाह) Aला !
Gहनती बाH बु>ूिन मला ! Aता7 क2 स# कराव# ॥ L4 ॥
ब.लािवती uामा*+कारी ! त7 व वरी ब2 सली ,वारी !
A6&यर मानती सार) ! &रणा व7 दू 7 लागल ॥ L? ॥
बहु त ल.क द$र ना यती ! Eपा*+ नक. सा+क],-त) !
Gहण.न $ी% िन".न जाती ! धयास लागला सकHा7सी ॥ LD ॥
का7 ही िदवस ग*लयावर ! दामूबुवा कु रवलीकर !
कtतर ना&ा करीत गजर ! सहज गल ह``याH) ॥ LF ॥
सद्‌गु (7 &ी विणर ता7 कtितर ! वासुदव=g व7द.िन िवनिवती !
द$र ना 3याव# AGहा7Bित ! अनुuहा&ी €\^_ा अस ॥ LI ॥
मागz
7
क*-ली मागील क-ा ! Mसा सा+ु नाह) Aता7 !
-कलc AGही तया $.*+ता7 ! म7द =ा…य Aमु &# ॥ LK ॥
E=यता7 गcदावल) Aल ! श)& &रन व7 िदल !
त7 व शीगु(7 नी A*ल7 िगल# ! वासुदव=g Gहण.नी ॥ LL ॥
\क> क.णीक> Aला7 ! Bप7& कर.नी =ागला7 !
गृहवृNा7त पुि$ला ! सवर कु $ल असती ना ॥ LQ ॥
पू वz
7
पािहली *सƒमूितर ! ती& िदस >.•या7पुSती !
नयन) Aन7दाशु यती ! &रण 3हािणती शीगु(7 & ॥ LU ॥
अस. Mस बालपण) बहु त िCरल ज अवनी !
*लिहता7 न पुर लVणी ! श.त) र.Y न करावा ॥ QX ॥
,व`प काH रािहल "र) ! बहु तक िCरती िद$ा &ारी !
जगदु ƒारक अवतारी ! *सƒपुरY ॥ Q4 ॥
कागवा> य-ील ],-ित ! Gया7 पािहली B/यJरीती !
या,ता क*-ली तुGहा7Bती ! गुरक-ा रसाH ॥ Q? ॥
॥ \ित शीसद् ‌गुरलीलामृत 8काद$ाधयाया7तगर त5 ि@तीय5 समास5 ॥
॥ शीसद्‌गु र&रणापर णम,तु ॥
अधयाय अकरावा - समास ितसरा
॥ शीसद्‌गु र शी01&2त3यमहाराजाय नम5 ॥
याEपरी शीगुरना- गcदवल uाम)& राहत !
6वासिवकार वाधला अ/य7त ! $िd Jीण जाहली ॥ 4 ॥
प'र असती त िवदही ! दहस7ब7+ तया नाही !
वŠापरी f िवती पाही ! क [हा7 दू र क [हा7 जवHी ॥ ? ॥
या&# पहा B/य7तर ! 6वास Efता7 अिनवार !
सकHा वा; =य Cार ! क [हा7 काय ह.iल ॥ D ॥
प'र क.णी यता7 पर,- ! 6वास जाय िवलयाBत !
$ा7तपण समा&ार पुसत ! A6&यर वा; सकHा7सी ॥ F ॥
&ार द.न िदवसा7वरी ! न ब2 सता7 ".~ावरी !
".>ा द7 गा Cार करी ! जवH) क.णा यh7 न द ॥ I ॥
सम-र सवा नाही ">ली ! Gहणज ग.दाही *V7 काHी !
AGहा7 मानवाअ7 =ूल प>ली ! सवासु V समजना ॥ K ॥
अस. 6वाससमयासी ! दमव.न Aिणती वा(सी !
कायर समयी [या+ीसी ! क.ण पुस ॥ L ॥
जना7सी माP Eपदि$ती ! ’&7 &ल जाय िवलयाBित !
िन6&H €HV.न +रा ि&N) ! $ा6वत 8क गुरपद ॥ Q ॥
क.ण वH क2 सी ],-ित ! हiल ह# न कH पु Sती !
या,तव सा+क ह. $ी%ग2 ! $7का िनरसा B6न.Nर# ॥ U ॥
क*ल वाSला दु +र र ! सा+ु न राहती दह# ],-र !
याकारण# शीर"ु वीर ! Aपुलासा करावा’ ॥ 4X ॥
वर&वरी क*-ती Mस# ! प'र मायन# लािवल िपस# !
AGही AHसी ज2 स त2 स ! माय माP कHवH ॥ 44 ॥
अस. Mसी दह],-ित ! प'र अV7> राम=िd !
बहु ता7&ा Eƒार क'रती ! रामनाम ब.+.नी ॥ 4? ॥
=dकायार-र स.लापुर) ! 8कदा7 गली श#&ी ,वारी !
परत.न यता7 मा"ारी ! opा7त ह.य िवfू&ा ॥ 4D ॥
’ब>व पुजारी कHी’ क ली ! माझी महापूजा रािहली !
=d तुGही महाबHी ! यव.न कलह त.>ावा’ ॥ 4F ॥
कु >ूर वा>ीह<न िCरल ! $ी% प7 Sरीस Aल !
िव‹लवŒण व7 िदल ! दव =d महासV ॥ 4I ॥
त7 व \क> Bकार ">ला ! त7 ;ा सरकारा7त गला !
/या7 नी सम-ाl लV.;ा *लिहला ! त.ही पावला /या& वHी ॥ 4K ॥
’गृहकलह त.>ावा तुGही ! AGही अस. पर+मz !
सा+ुि$र.मणी य कामी ! 3याय कराल त. स/य’ ॥ 4L ॥
शीहरी&ा हु कू म झाला ! सरकार&ा लV.;ा Aला !
मग Aर7 ि=ल# कायारला ! त7 •ा&# मूH $.*+ल# ॥ 4Q ॥
दवा&ी वŠ# =ूYण# ! या7जस7ब7+ी त7 ;ा=ा7>ण# !
यकासी यक "तली Gहण ! कलह -.र मातला ॥ 4U ॥
शीगु(7 नी म.जदाद क ली ! E=यता7&ी समजूत "ातली !
महापूजा7 &ालू7 क ली ! सकHा7 Aन7द वा;ला ॥ ?X ॥
त-# Aिणक -.> िदवस ! रािहल त समयास !
JPमिहमा स7गती िव$Y ! Mसा नामगजर नाह) अ3यP ॥ ?4 ॥
पु7>*लक# Eपकार क ल !व2कु 7 f)& िन+ान Aिणल !
व;वरी E= f ल ! =dकायार-र र"ु ना- ॥ ?? ॥
ENर JP वाराण$ी ! दिJण प7 Sरी अ"ना$ी !
ती-r
7
पु नीत [हावयासी ! सकल यती या fायी ॥ ?D ॥
प7 SरीJP) राह.नी ! ब.*+ती बहु त अ{ानी !
राम=dtसी लाव.नी ! Eƒ'रल अ{ जन ॥ ?F ॥
पु3हा परत.न गcदवलीसी ! यत झाल {ानरा$ी !
Aन7द नारीनरा7सी ! uाम,- जाती साम.र ॥ ?I ॥
+3य गcदवली& जन ! िन/य "> गु रद$र न !
नाना[या+)& िनरसन ! गु रeBसाद# ह.तस ॥ ?K ॥
क.णी अ>&ण)त गवसला ! िवनवी गुरराजयाला !
साŽ क'रती तयाला ! अ-र ब.+#कर.नी ॥ ?L ॥
[यापार वाSला गहन ! द$.द$)& िव@jजन !
=तती ,वय# यव.न ! कु uाम Gहण क.ण तया ॥ ?Q ॥
शीरामम7िदराBित ! अ„दाना नस िमित !
Aिणक मजूर िकती Vाती ! अfरा कारVान ॥ ?U ॥
दरसाल नवीन \मारती ! िविहरी िकती V.िदती !
अV7> &ाल वाहती ! समुदाय यत जातस ॥ DX ॥
अस. गcदव`या& ल.का7 मायबाप सद्‌गु र सVा !
त2 साि& \तरा7 =ािवका7 ! क`पतर गुर माझा ॥ D4 ॥
शीम7त {ानी बहु त असती ! प'र परदु 5Vा नणती !
परदु 5Vा ज िनविवती ! ति& ह.ती जग@7 k ॥ D? ॥
Aपल Aपण Vादल# ! या7त काय हाता7 Aल# !
दव# जरी Mस# क ल# ! तर काय माती Vाती ॥ DD ॥
अस. Aमु&ी गुरमाEली ! बहु ता7 Aशय. झाली !
JP क ल गcदावली ! =ू व2कु 7 f ॥ DF ॥
,वय# "ाल.न ल7 ग.;ी ! बहु ता7&ी रा*Vली पाfी !
िव6वकु ;ु 7बी ह.hन $व;) ! अ*लWि& रािहल ॥ DI ॥
"र&ी सवर ही $ती ! वािहली राम&रणाBित !
Vर दी "व.िन वरती ! रामसवसी लािवली ॥ DK ॥
शीरामम7िदर# द.न ! त2 स)& ि$वालय# जाण !
दN $िन दव,-ान ! स7,-ान ,-ािपल# !
प7 & नमू न तयावरी ! [यव,-ा A7 V.न िदली सारी !
A`याग`यासी =ाकरी ! अव6य Gहणती "ालावी ॥ DQ ॥
वर&वरी सा7गती ! AGही जाh7 Aपल प7-) !
तुGही $ी% ज.>ा राम=िd ! नातरी प6&ात्‌ ताप पावाल ॥ DU ॥
प'र क.णा Vर# न वा; ! मायाप;ल Aल# म.f# !
िवन.द# वदती Mस# वा; ! हा,यमु Vावर.नी ॥ FX ॥
अस. $क अfरा$# पसतीसा7त रामनवमी झाली BाW !
A{ापP# +ा>.िन बहु त ! ि$Zयसमुदाय मHिवला ॥ F4 ॥
मागर $ीYार िन/यनम) ! द$र ना गलc ह.तc AGही !
’अग/य याव रामनवमी’ ! A{ा Mसी जाहली ॥ F? ॥
’पुSती वH क2 सी यiल ! न2िमYवन) जाण# ">ल !
=;ी ह.iल न ह.iल ! नवमी यyया िवस(7 नय’ ॥ FD ॥
काय माय&ा *ज[हाHा ! Aता7 AGहा7 Afवला !
त समय) िवन.द =ासला ! मायाम.ह# ॥ FF ॥
अस. रामनवमीसी ! गलc AGही A{ा ज2 सी !
त#ि& द$र न AGहा7सी ! अVर&# जाहल# ॥ FI ॥
शीरामनवराP ! अV7> &ाल नामसP !
समुदाय =रला सवर P ! Eतराया fाव िमH ना ॥ FK ॥
&ह<7 द$)& ल.क यती ! =ाYा=द &ालीरीती !
धयय 8क गुरमूतz ! गुरब7+ु 8कव;ल ॥ FL ॥
$ाŠी व2 िदक Aिण =; ! साहब प7त किव =ा; !
ि=Yग्‌र/न# कु णबी अCा; ! नरनारी िकती जमल ॥ FQ ॥
ता$ &R"> वाजती ! रामनाम# =d गजर ती !
=जनी िद7 ~ा अ=7 ग गारी ! E/सव अपूवर &ा*लला ॥ FU ॥
ह'रदास क'रती कtतर न ! क.णी वाि&ती पुराण !
क.णी अधया/मिवव&न ! क'रती Bमस7 वाद ॥ IX ॥
सद्‌गु रपूजा सकH क'रती ! अपूप न2 वk दािवती !
&रणती-र Aदर# "ती ! अन3य=dtन# ॥ I4 ॥
क.णी सुवा*सक E;ण# ! लाव.िन 3हािणल# प7 &ामृतान# !
कCनी ;.पी •‰णावसन# ! अिपर ती क.णी गु(7 सी ॥ I? ॥
य-ा$िd +नरा$ी ! क.णी अिपर ती गु (7 सी !
याPा =रली =रती ज2 $ी ! र/नाmीकरा &7 ‡.दय) ॥ ID ॥
रामज3मयास ! द.3ह) म7िदर) दा;ी िव$Y !
या,तव सद् ‌गुर पर $ ! +मर $ाH# त ब2 सल ॥ IF ॥
त-#& ज3म./सव क'रती ! =d त-# सीतापित !
तीन fाय) पाHण हलती ! सद् ‌गुरगृह) ॥ II ॥
पर,-ा7&ी म7िदर) वसित ! ही नमम)&ी& पƒित !
नवमी& पारyयाBती ! गा7 व=.जन "ातल# ॥ IK ॥
राPR िन"ाली िमरवणून ! ि$िबक ब2 सल र"ु नायक !
श)सी र-) ब2 सव.िन दV ! अ/यान7द# &ा*लल ॥ IL ॥
सवाlतरी E/साह =रला ! Mसा मह./साह जाहला !
सद्‌गु रराजा $.=ला ! अय.धय ज2 सा शीराम ॥ IQ ॥
का7 ह) िदवसा7Eपरा7त) ! अeपाबुवा श)सी वदती !
’AGही जाh7 Aता7 पुSती ! दादा A{ा असावी’ ॥ IU ॥
अeपान# Mसा दह /यािगला ! स7त जाणती स7तलीला !
शीगुर िन"ाल प7Sरीला ! समुदायासमवत ॥ KX ॥
॥ \ित शीसद्‌गु रलीलामृत 8काद$ाधयाया7तगर त5 तृतीय5 समास5 ॥
॥ शीसद्‌गु र&रणापर णम,तु ॥
अधयाय अकरावा - समास &व-ा
॥ शीसद्‌गु र शी01&2त3यमहाराजाय नम5 ॥
शीरामम7िदरा7त ! रािहल सद्‌गु र सम-र !
िदवस#िदवस Jीण िदसत ! सगुण दह ॥ 4 ॥
प'र सवर ही [यापार ! अV7> &ा*लल अिनवार !
िवदही शीगुरवर ! दहब7+न तया7 क2 &# ॥ ? ॥
गुरपRिणर मा समीप Aली ! =dम7>Hी यh7 लागली !
\क> AYाSी याPा =रली ! प7 SरीJPा7त ॥ D ॥
गु रपूजा करावयासी ! बहु तक यती त समयासी !
E/साह &ा*लला अहिनर $ी ! शीराम7िदरा7त ॥ F ॥
अन7त स7त शीगु(7 सी ! =;c यती Aदर# सी !
महाBसाद Bितिदव$) ! स7ता7गृही ह.तस ॥ I ॥
सद् ‌गु(ही सम,ता7सी ! म7िदर) नती =.जनासी !
िव‹कृ पा_ायसी ! स7त =;ती Aन7द# ॥ K ॥
नाम-(प-=िdय.ग ! क.ण सा+न) क2 सा लाग !
जीवि$व िववक व2रा…य ! िन/य स7वाद &ालती ॥ L ॥
तुकारामबुवा वल[हणकर ! ह वदती (प -.र !
गु र वदती नाम -.र ! सा+ Aन तुH ना ॥ Q ॥
स7वाद &ा*लला अित$य ! शवण) स7तसमुदाय !
नाम(प) श| धयय ! िवव&न &ा*लल# ॥ U ॥
वद$ाŠ स7तव&न# ! का+ू न दािवती Bमाण# !
नाम श| सद्‌गु (7 न) ! *सƒ कर.िन दािवल# ॥ 4X ॥
माय.xव) अJर 01 ! सू9म =ूता7&ा कदर म !
अp+# (पा&ा Eगम ! साकारला िदस ॥ 44 ॥
वदा7त *सƒा7त +ादा7त ! दाव.िन िनर*सला िक7 त !
परमा/मा नाम(पातीत ! नाम,मरण) Aतु> ॥ 4? ॥
सवाl&ी समजूत "ातली ! बुवा7&ी स7मित "तली !
=dमा7दी िमHाली ! त. स.हHा अपूवर ॥ 4D ॥
नामगजर ना कर.नी ! श)& &रण व7 द.नी !
=d गल ,वसदन) ! स7तमिहमा विणर त ॥ 4F ॥
बहु त ि$Zय त-# Aल ! 01ान7द सा+ु =ल !
=ागवता7सी ब.लािवल ! Aिण क बहु तक ॥ 4I ॥
त2 स#& बहु त ि$6या7Bित ! jया /यापरी Eपदि$ती !
01ान7द =;ी 8का7त) ! "त झाल त समय) ॥ 4K ॥
बहु त वH ब.लण# झाल# ! 8का7त) जावc नय =ल !
महाB,-ान िनविदल# Mस# वा; ॥ 4L ॥
ज# न दV रिव ! त# पाह सु{ किव !
Mस# सद्‌गु र ग.सावी ! वदल# त Afवल# ॥ 4Q ॥
8का7ती Bयाणा&ा ! िव&ार कHला शीगु(7 &ा !
ल$ न दािवती दु 5Vा&ा ! पूणर {ानी 01ान7द ॥ 4U ॥
अस. प7Sरीवास क ला ! बहु त काH स.हHा झाला !
ि$Zया7समवत V7>ाHीला ! गु रमहाराज िन"ाल ॥ ?X ॥
वझ नाम# मामलदार ! िवनवणी क'रती Cार !
याकारण# गु रवर ! V7>ाHीव(िन &ा*लल ॥ ?4 ॥
त-#ही बहु Eपदि$ती ! सकHा7सी Aन7दिवती !
+3य सा+ू&ी स7 गती ! पुyय# पुyय दु णाव ॥ ?? ॥
वाकरीकर ल9मणबुवा ! या7&ी पुyयित-ी त[हा7 !
Aली, या,तव ि$Zय गा7वा ! श)सी नत बाकर) ॥ ?D ॥
*सƒा7& समा*+,-ान ! त-# कbल# स7तवणर न !
सकला7 Aन7द दव.न ! रामनाम ब.*+ल# ॥ ?F ॥
ह-# जाती शीगुरराव ! त-# Aन7द मह./साव !
सकला7 वा; दवा*+दव ! अवतरल मृ/यु ल.कa ॥ ?I ॥
ना],तक दु र.िन िन7िदती ! प'र द$र न ">ता7 न• ह.ती !
M$ी गु (7 &ी तजदीिW ! लVलVीत स.‘वH ॥ ?K ॥
गुW हर परीJू7 यती ! ति& &रण) लीन ह.ती !
+3य सjजनस7 गित ! दु बु र ƒी त-# न 'र" ॥ ?L ॥
जरी बH# झ;c Aली ! तरी मीलन# लीन झाली !
ग7 गा बु>वाया िन"ाली ! सागरा ज2 $ी ॥ ?Q ॥
अस. वाकरीह<न िन"ाल ! त गcदवलीस Aल !
नाग'रका7स Aन7दिवल# ! िवय.ग बहु त िदवसा7&ा ॥ ?U ॥
त7 व िवनिवती कु रवलीकर ! दाम.दरबुवा =d -.र !
’पहावया रामम7िदर ! कु रवलीसी &लाव# ॥ DX ॥
Aपुली A{ा Bमाण ! प7िदर बा7*+ल# $.=ायमान !
तरी लागाव शीगुर&रण ! \^_ा 8वSी पुरवावी’ ॥ D4 ॥
=ाव पाह.न रकार िदला ! सकला7 वदती जाh7 &ला !
*सƒ,-ान पहावयाला ! $7=ुJP) ॥ D? ॥
सकला7समवत िन"ाल ! कु रवलीसमीप Aल !
नगरवासी साम.र +ा7वल ! सद् ‌गु(7 सी Aणावया ॥ DD ॥
व$ीपासून प7िदरापयl त ! स> रा7ग.•या $.=त !
€7वािHती *Šया सम,त ! fाय) fाय) शीगु(7 सी ॥ DF ॥
गुलाल बु•का E+िHती ! ’र"ुवीर सम-र ’ गजर ती !
िमरवHून Aली म7िदराBित ! सम-र सद्‌गु (7 &ी ॥ DI ॥
अस. &ार िदवसपयl त ! E/साह झाला अxु त !
दाम.दरबुवा जागती सतत ! 3यून नसाव# सवसी ॥ DK ॥
सकला7 Aन7द दव.नी ! ,वारी िन"ाली ,वसदन) !
ि$Zय सम,त ब.लावू नी ! A{ािपती त वH) ॥ DL ॥
AपAपल uामासी ! जाव# य समयासी !
AGह) जाh7 गcदवलीसी ! पु Sती याव# द$र ना ॥ DQ ॥
A+) प7Sरीह<न +ाि>ल ! Eरलसुरल य-# जमल !
य-ूनही पाfिवल ! बहु त जन ॥ DU ॥
िन/य जवH) jया7 &ी वसित ! तया7सी कायr
7
सा7गती !
दू रद$) पा-िवती ! \^_ा शीसम-ाl&ी ॥ FX ॥
अस. का7ही ल.का7 "व.नी ! $ी% Aल गcदवल=ुवन) !
शीराम&रण व7 द.नी ! =;ती महार‡ासी ॥ F4 ॥
नाग.बा&ी जPा Aली ! Gहण.न ,वारी िन"ाली !
+नू स.>वून त काH) ! ’अVर सवा ही’ वदती ॥ F? ॥
अणीक 8क ब2 ल त-# ! िवकत "तला गुरना-# !
ल.क िवनिवती तया7त# ! ’वृ Y= तुG3ह) न vयावा ॥ FD ॥
हा बहु त V.>गुणी ! ज-# जाi त-# हािन !
या,तव शीसम-ाlन) ! या&ा ,वीकार न करावा’ ॥ FF ॥
सम-र वदती ’अित ENम ! ग'रवासी कpवी हा परम !
AGही ग.सावी िनZकाम ! जािन ह.ता7 दु 5V नस’ ॥ FI ॥
Mस Gहण.न ब2 ल "तला ! Gहणती Aम& Eपय.गा Aला !
{ान&Jु सद्‌गु र =ला ! करणी करील अ"ि;त ॥ FK ॥
िदवाणसाहब नाम# 8क ! Gहसव>) ह.त सा7Bदाियक !
तया7सी वदती सकRतुक ! ’=; ही& अVर&ी’ ॥ FL ॥
अस. Gहसव>ाह<न िन"ाल ! $ी% गcदावली Aल !
सकHा7लाग) Eपदि$ल# ! ’रामनामिवस(7 नय ॥ FQ ॥
Aमु &ी जागा Vाली प>ली ! रामB=ू&ी ि&fी Aली !
Aन7द# िनर.प kा सकH)’ ! हा,यमु V# ब.लती ॥ FU ॥
सकHा7 वा; ह# सहज ! िवन.द# ब.लती गुरराज !
अ{ान नणती काज ! सम-र जाती ,व,-ान) ॥ IX ॥
तृणा^या ग7jया "त`या ! गाय)स ग.fण) "त`या !
गुरAशय# $.=`या ! ग.कु H) ज2 $ा ॥ I4 ॥
$क अfरा$# प,तीस ! मागर $ीYर कृ ZणपJ !
=ानु वासरी नवमीस ! सम-र कायr
7
प'रसाव) ॥ I? ॥
काH नाम# $ाHा*+कारी ! Eतरल मारतीम7िदरी !
सम-ाlसी नव.न "र) महान2वk समिपर ला ॥ ID ॥
=ूसाहब क तकर ! ह.त प7dtस बर.बर !
सम-र वदती ि&7तातुर ! ’काय \^_ा सा7गावी’ ॥ IF ॥
साहब िवनिवती सम-ाlसी ! ’दह प>ावा &रनापा$) !
यवSी& \^_ा AGहा7सी ! AHी’ सम-r
7
Bवावी’ ॥ II ॥
सम-र वदती Mस# का7ह) ! ह.ण#&ा य.ग नाह) !
जाण# AGहा7 लवलाह) ! तुGही पु Sती याल’ ॥ IK ॥
Mस# वद.न म7िदर) Aल ! V.ल)त जाव.न ब2 सल !
त7 व बाहर =ा7>ू7 लागल ! A7 ताजीप7त Aिण काका ! IL ॥
सम-r
7
द."ा7 ब.लावूिन ! ’का7 झग>ा रामसदन)’ !
वदता7 क'रती िवनवणी ! ’Aपण नसता7 Mस# ह.त#’ ॥ IQ ॥
सम-र वदती सकRतुक ! ’AGही क.f Eदiक !
असल त# मान.िन सुV ! रामBसाद सवावा’ ॥ IU ॥
AEताiस ब.लािवती ! Gहणती ’सा7गा सकला7Bित !
=ात गला गा7वाBती ! =ाजी=ाकर सुV# Vावी’ ॥ KX ॥
अस. साय7काHसमयास ! ,वारी Aली ग.$ाH स !
ब2 स.न सुVासनास ! Gहणती ’ह ,-ान रGय पिवP ॥ K4 ॥
य-# जागा सारवावी ! रा7ग.Hी सु7दर "ालावी’ !
त2 स# करवून =dा7करव) ! वरी Aपण ब2 सल ॥ K? ॥
=वानरावासी पा&ा'रल# ! ’य-# गाi
7
&# गवत प>ल !
Eदiक यh7 तc विहल# ! तुGही रहा वसतीसी’ ॥ KD ॥
त2 सि& ग.YाH & कारकू न ! तया7 V>ावा दhन !
’AGही यh7 तcवरी जतन ! करीत य-# ब2 साव# ’ ॥ KF ॥
Mस# वद.न स/वर ! म7िदरी Aल गु रवर !
Aeपा नाम# जर7 >ीकर ! पा&ा'रल# तयासी ॥ KI ॥
’काय िनिमN Eप.Yण ! क ल# तुGह) िदवस तीन’ !
Aeपा वद ’सम-ाlलाग.न ! Bकृ तीस ,वा,bय असाव# ’ ॥ KK ॥
सम-र वदती त अवसर) ! ’माझी Bकृ ती Eदiक बरी !
ह.iल तू7 ि&7ता न कर)’ ! Auह# =.जना ब2 सिवती ॥ KL ॥
अस. राPी =जन अित क ल# ! िनवार ण अ=7 ग गाiल !
=d Eदासीन झाल ! स7$य वा; सकHा7सी ॥ KQ ॥
राP) कर.न B मH =जन ! Eपदि$ती सकHा7लाग.न !
’सतत करा नाम,मरण ! गु रव&न) =ाव +रा ॥ KU ॥
नामपा- jया& व2Vरी ! िन/य AGही /या& अ!अ3तर) !
सदा साŽ शीहरी ! िव6वास +रा िन6&य# ॥ LX ॥
Mसा कर.िन Eपद$ ! AHिवल अय.धया+ी$ !
अशु Aल नयनास ! शीरामB=ू^या ॥ L4 ॥
त# ’@-=dा7&# Bम ! क.ण वणzल िनरपम !
अवाWकामासी सकाम ! [हावया लािवती =d ॥ L? ॥
बहु ता7परी सगुन =जन ! कर.िन क ल# $यन !
ि$Zय सम,त Eि@“ ! गित बरिव िदसना ॥ LD ॥
पहा7; पा3& ";ीसी ! क'रती $R&मुVमाजर नासी !
शीगुर वदती अGमासी ! ’Aज&ी सवा अVर&ी’ ॥ LF ॥
रामम7िदरी जाव.नी ! पु Sती Aसन "ाल.नी !
सकला7 वदती ;E^& ,वरा7न) ! =जन कराव# ; ॥ LI ॥
=जन कराया लाव.न ! समा*+ लािवली Aपण !
01ा7>=द कर.न ! jय.त िमHिवली राम(प) ॥ LK ॥
दु 5Vा&ा क>”ल.; झाला / यकमका/G& [अ>ती गHा7 !
व7 दन क'रती बH.वHा7 ! गुर&रणा7सी ॥ LL ॥
’AGहा7 अ=र का7 ;ाक.न ! का7 ब2 सला7त रस.न !
कृ पा कर.न स.>ा मRन ! Bमस7=ाYण कराव# ॥ LQ ॥
AGही बालक# अ{ान ! तू7 माय सदय स"न !
AGही अन7त अपरा+ी दीन ! क.f# जासी /यज.नी ॥ LU ॥
काय Aमु &# दु =ार…य ! गुर&रणा7&ा िवय.ग !
">ला, Aता7 तगमग ! वारील क.ण’ ॥ QX ॥
अस. Mसा बहु त $.क ! क'रत झाल सकH ल.क !
Bम *ज[हाHा A/य7ितक ! गुरमाय&ा ॥ Q4 ॥
Aज 01ान7द असत जरी ! तरी [यव,-ा क'रत सारी !
ि$Zय ति& अ*+कारी ! Gहणती सवर ॥ Q? ॥
त यiपयl त ! दह f वावा तीन रात !
Mस# -र.िन 8कमत ! तारा +ाि>`या &ह<7 क> ॥ QD ॥
प'र /या7&ा पNा नाह) ! पू वz
7
& fरल# सवर ही !
B/यु Nर न य क.f# ही ! मग ि&7ता Bवतर ली ॥ QF ॥
त िदव$) uाम,-ा7न) ! सकल कमr
7
सा7>.नी !
सद्‌गु रसि„+ Eप.Yण) ! रािहल अशु SािHत ॥ QI ॥
Aिणक िन/य याP यती ! तया7सी अ>-H मागार वरती !
नाना Bकार# ह.hन राहती ! \^_ा शीसम-ाl&ी ॥ QK ॥
पर,- क.णी यत नाह) ! दह पˆवी f िवला पाह) !
o6य o6य/व# जाय िवलय) ! या,तव दहन कराव# ॥ QL ॥
8काद$ीस Mसा िव&ार ! fरला सवारनुमत# सा&ार !
त7 व नवमी&ा Bकार ! Afवला तसमयी ॥ QQ ॥
ग.fण) =वानराव यासी ! क*-ल# यiन वसतीसी !
त2 स#ि& दती पादु का7सी ! प7त.जीजवHी ॥ QU ॥
,-ान सारव.न ,व^_ क ल# ! रा7ग.•या "ाल.न वरी ब2 सल !
;िवशा7ती vयावया विहल# ! ,-ान अस पिवP’ ॥ UX ॥
Mस# वदल त# Afवल# ! Gहण.िन त#ि& दहन,-ान fरिवल# !
िवमान कर.न शृ7 गा'रल# ! मूितl =ीतरी ब2 सिवली ॥ U4 ॥
तज Cा7कल &ह<7 िद$ी ! हनुमान(प# =dा7सी !
द$र न िद+ल# त समयासी ! \तरा7 सतज स&तन ॥ U? ॥
B&7> नामगजरा7त ! िमरवणूक Aली ग.fणाBत !
पुनरिप ,-ान $.ि=व7त ! क ल# स> "ाल.नी ॥ UD ॥
ग.मत&# मूP ! मुर.िन A+)& पिवP !
बहु त िदवस क ल# JP ! सद्‌गु रसम-ाlनी ॥ UF ॥
कपू र र िब`व Aिण &7दन ! तुH$ीका|# क ल# दहन !
सगुणाकृ ित लया पाव.न ! जगदाकार जाहली ॥ UI ॥
o6य o6यामाज) द>ल# ! [यापक/व# जगती =रल !
िनगु र ण Aल# ना गल# ! अV7> =रल# गुर(प ॥ UK ॥
=ािवका7& =ावनसाf) ! सगुण साJात्‌ दती =;ी !
बहु ता7 opा7ती क*-ती ! ’AGही असc य-#ि&’ ॥ UL ॥
{ािनया7 Aल ना गल ! =ािवका7 अ7तरी =रल !
अ{ािनया7 o6य झाल ! समा*+(प# ॥ UQ ॥
अस. गcदवल)& &2त3य ! अo6य जाहल# य-ून !
ENर&'रP ज# गहन ! प'रसा पु Sील अधयाय) ॥ UU ॥
श)&ा दासानुदास ! क*-तस &'रPास !
िनिमNमाP क(िन /यास ! /या&ा त.ि& वदिवता ॥ 4XX ॥
\ित शीसद्‌गु रलीला ! शवन) ,वान7दस.हHा !
पुरिवती रमदासीया7&ा लHा ! कृ पाक;ाJ# ॥ 4X4 ॥
॥ \ित शीसद् ‌गुरलीलामृत 8काद$ाधयाया7तगर त5 &तु-र 5 समास5 ॥
॥शीसदगुर&रणापर णम,तु ॥
॥ \ित 8काद$.•धयाय5 समाW5 ॥

अ7ती "ात करणार ! अ7+वापह)त बु>व.नी ॥ 4F ॥ सुVासी कली V;पह; ! ती अव"ी& पहc&; ! पहc&; अस.न बHक; ! सु;णार नाहि) ॥ 4I ॥ त*लया&ा िCरता ब2ल ! Gहिण मागर क+ी सरल ! स/य पहाहिता7 "र)& हिा VH ! हि.त जात. ॥ 4K ॥ त2साि& हिा स7सारपह7- ! सा'रता7 सरना स/य ! अहि7ता अ7+ार) का*+ता7 [यd ! Jिणक =ास ॥ 4L ॥ स/य Gहिणता ,वeनवत्‍K ! ,वeन Gहिणता7 =ास स/य ! गुरुमाय दर ु .िन पहहिात ! कRतुक सार# ॥ 4Q ॥ Mस# तया7नी क*-ल# ! त[हिा7 बाHपहण Afवल# ! माहिर) जाव# Gहििणतल# !पह'र पहित हिgी स.ि>ना ॥ 4U ॥ या,तव क'रतस# िवनवणी ! माय ,वहि,त# +र.नी ! "hन जाi 7 ,वसदन) ! Bमपहा3हिा पहाजव) ॥ ?X ॥ स7तसjजन मुहिारनHी ! पहाfव.न लािवली कHी ! जा&ती हि) अ*+क सगH) ! +ीर मजसी +रवना ॥ ?4 ॥ जीव kावा Gहिणाल झण) ! तरी पहित िवलJणी ! &Rयाlmा$ी लJ य.नी ! क ू पह) nता पहाf) अस ॥ ?? ॥ बहिु त यव.न काक ु लती ! माय हिी& िवन7ती ! माहिर दाVवी ,वहि,त) ! क ृ पहाopी कर.िन ॥ ?D ॥ अस. Mसी गुरुमाEली ! AGहि) Aता7 Afिवली ! क ृ पहा करील त काH) ! सRqय =.गू7 ॥ ?F ॥ बहिु ता7लाग) पहावली ! \हिपहर सRqयद झाली ! मज दीनासी =;ली ! ति& पहुSत) िन(िपहजल ॥ ?I ॥ कागवा>कर रामदासी ! गणूबव ु ा वदती जया7सी ! सदा ध्याती गुरु&रणा7सी ! राम=d महिा=ल ॥ ?K ॥ गृहि) बा7+.िन म7िदर ! मूितर ,-ािपह`या सु7दर ! सवा क'रती अ/यादर ! गृहि,-ाश्रम) राहिती ॥ ?L ॥ गुरुद$र न) अितBीित ! वर&वरी +ा7व "ती ! Bपह7&ी Eदास वागती ! Aव>ी रामसव&ी ॥ ?Q ॥ 8कदा7 ],-ित Mसी झाली ! हिनुमानमूितर =7गली ! ि&Nवृ*N द] 2 स# कराव# ॥ ?U ॥ ु 6&त झाली ! Aता क +ा7व "तली गु( 7 क> ! वदती झाल# ज# सा7क># ! मारुित नसता7 रामापहुS# [य7ग िदस AGहिा7सी ॥ DX ॥ क ृ पहा कर.न दीनावरी ! &रण लागाव म7िदर) !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->