PERTANDINGAN GURU INOVATIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH LANGKAWI TAHUN 2013 1.

Matlamat Melahirkan guru yang mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum dan dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. 2. Ob !"t#$ 2.1 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru yang menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2 Menggalakkan guru mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.3 2.4 Menyediakan ruang dan peluang bagi guru menampilkan hasil inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menyebarkan hasil inovasi guru untuk dimanfaatkan oleh para pendidik yang lain.

3. Ma"%&' G&(& I)*+at#$ 3.1 Guru yang berinovatif dapat menghasilkan inovasi dari segi bahan, kaedah, strategi dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menghasilkan inovasi yang asli atau penambahbaikan terhadap sesuatu yang sedia ada yang meliputi aktiviti pembaharuan dan perubahan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menghasilkan inovasi dalam konteks menterjemahkan kurikulum kebangsaan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

3.2

3.3

,. Kat!-*(# P!(ta)'#)-a) .I)'#+#'&/ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.+ !"#$ %rasekolah $ekolah &endah $ekolah Menengah &endah '(ing 1)3* $ekolah Menengah ,tas '(ing4)+*

1

4 !novasi yang dicalonkan dalam pertandingan ini belum ada dalam pasaran.+ -alon mestilah terdiri daripada guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan.. +. !novasi yang dicalonkan mestilah melalui %engetua/Guru 0esar.3 !novasi yang sama dan pernah dicalonkan dalam pertandingan ini tidak layak bertanding. kedua atau ketiga dalam pertandingan ini atau pertandingan lain di peringkat negeri.0. carta..2 !novasi yang dicalonkan perlu memenuhi perkara berikut2 a* b* c* d* e* 3esesuaian idea 3ebolehlaksanaan inovasi 3esan kepada pengajaran dan pembelajaran %otensi inovasi untuk disebarluaskan 3eberkesanan kos .2 !novasi yang pernah memenangi tempat pertama. 4. .. 12a(at3%2a(at P!(ta)'#)-a) +. video atau persembahan secara grafik. 2 . +.1 $etiap sekolah mesti menghantar satu penyertaan '!ndividu* bagi setiap kategori me1akili sekolah masing)masing..* b* %engesahan Maklumat -alon ' ampiran 0* c* %enerangan !novasi ' ampiran -* %enerangan boleh disokong dengan gambar. +.1 !novasi yang pembelajaran. K(#t!(#a P!m#l#5a) . kaset. +. kebangsaan atau antarabangsa tidak layak dicalonkan. dihasilkan mestilah berkaitan dengan pengajaran dan +.3 $ekolah perlu mengemukakan maklumat berikut bagi setiap kategori pertandingan2 a* Maklumat -alon ' ampiran .

Guru dikehendaki menyediakan rancangan pengajaran harian yang lengkap mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sebenar dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang telah dicipta semasa pertandingan berlangsung. %eserta akan diadili semasa penyampai pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut ketetapan masa yang diberikan 'satu 1aktu atau dua 1aktu pengajaran*. %ara hakim terdiri daripada panel yang dipilih dan keputusan adalah muktamad. ebuhraya angka1i 68666 angka1i. 1&(at M!)2&(at 'a) P!(ta)2aa) $egala urusan surat)menyurat dan pertanyaan mengenai anugerah ini hendaklah dialamatkan kepada2 #rus $etia . !novasi yang diperkenalkan boleh merangkumi mana)mana mata pelajaran yang dita1arkan di sekolah.'#t!ta7"a) tidak akan dihakimi. 3edah 7arulaman 'u.6. dan 0* kepada urus setia pada atau sebelum 31 Ja)&a(# 2013.nugerah Guru !novatif #nit %engurusan 3ualiti %ejabat %elajaran 7aerah angka1i ebuh 7ahlia. 3aedah penilaian #rus $etia akan menggunakan $tandard 4 $3%M 2616 sebagai instrumen utama untuk menilai peserta. %encalonan yang diterima selepas ta(#"5 2a). ee 3im 3ak* 3 . 8. 9n. 12. rancangan harian dan kaedah pertandingan. B!)t&" A)&-!(a5 4adiah pertandingan adalah seperti berikut2 a* 4amper b* $ijil %enghargaan c* %lak 5. $ekolah memilih calon bagi setiap kategori dan menghantar maklumat pencalonan ' ampiran .p. (empat pertandingan. 11. 3eputusan panel hakim adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan. 16. 13.

lamat $ekolah 2 .... .... (elefon $ekolah 2 "o...........%2 :antina 2 ...kademik (ertinggi2 (ahun/ !nstitusi 2 3elulusan !khtisas 2 (ahun/ !nstitusi 2 (ajuk !novasi 2 4 ..ampiran . (elefon 0imbit2 "o... 4....... 3..... "o. 2..... 3............ PERTANDINGAN GURU INOVATIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH LANGKAWI MAKLUMAT 9ALON 3ategori %ertandingan 'tandakan  dalam kotak berkenaan di ba1ah*2 !"#$ $ekolah &endah $ekolah Menengah ....... 3elulusan .. <aks2 9)mel2 :a1atan 7i $ekolah 2 1...tas "ama -alon 2 %rasekolah $ekolah Menengah &endah "o....

ampiran 0 PEJABAT PELAJARAN DAERAH LANGKAWI PENGE1AHAN MAKLUMAT 9ALON 1ALINAN KAD PENGENALAN GURU :ANG DI9ALONKAN 0ahagian 4adapan 3ad %engenalan 0ahagian 0elakang 3ad %engenalan $aya mengaku baha1a salinan kad pengenalan yang dihantar 'seperti ditunjukkan di atas* mengiringi penerangan inovasi yang dicalonkan oleh :abatan %elajaran ===========================adalah butiran kad pengenalan saya yang terkini. =============================== '(andatangan Guru yang 0ertanding* ============= '(arikh* $aya mengesahkan salinan kad pengenalan guru yang dicalonkan oleh $ekolah ======================== untuk bertanding dalam .nugerah Guru !novatif di ba1ah kategori !"#$/ prasekolah / $ekolah &endah / $ekolah Menengah &endah / $ekolah Menengah .tas > '>%otong pilihan yang tidak berkenaan* =============================================== '(andatangan dan -ap %engetua/Guru 0esar * =========== '(arikh* 5 .

3ategori pertandingan 2. (ajuk inovasi 3. 3os keseluruhan hendaklah 6 .ampiran PERTANDINGAN GURU INOVATIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH LANGKAWI PENERANGAN INOVA1I Guru yang dicalonkan oleh $ekolah untuk %ertandingan Guru !novatif menyediakan satu penulisan yang mengandungi perkara)perkara berikut2 1. 3umpulan sasaran +. ?bjektif inovasi 4. !su/Masalah yang ditangani oleh !novasi ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful