P. 1
نصابِ اعتکاف

نصابِ اعتکاف

|Views: 137|Likes:
Published by SHAHID FAROOQ

More info:

Published by: SHAHID FAROOQ on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

فاکتعا ِباصن

(فاکتعا ِرہش ےئارب)
کرابملا ناضمر 1+28 ربçتíا _باLمب) ± 2007 (:
.ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش : .اLçsIم ¡ .ا>اºِا ¸ا
.çIع _ض.رم ,Vc : _,¡i.¡ .,.ر.
_نiم ,رíا iم>مر.,º¡ر¸ .eاش _,.> .>رº i,. : _نا.رLن
.ر±>ç¿ iم>ا ,,I. ر.,º¡ر¸ : _نارîنر,¸
.ر>اº _بن ,Vc : Cن¸ç,مí
eاش _Iع نانiعi,. : C..ئا¸,S _.ئا¦
نlرsلا _اہ.م C,ر>. .,بر. .ماLن : ,امت,ار,¸
www.minhaj.org - www.itikaf.com
¸..,ک,Iب¸ نlرsلا _اہ.م
365 :نçº .رç,V ن]ا¦ USام .,,ا . 516851+ + . 92 +2 111 - 1+0 - 1+0
:نçº .رç,V .را¸اب ¡>را .C,ر.. _ن¸c .C,íرام ..ç, 7237695
www.minhaj.org - sales@minhaj.org
اًدَبَا اًمِ ئآَد ْمّلَس َو ّلَص ياَلْوَم
مِ هّلُک ِقْلَ!لا ِ"ْ#َ $ َ%ِ &ْ#ِ &َ ' ()لَ*
ِ+ْ#َ لَ,-.لا َ و ِ+ْ#َ /ْوَ01 !لا 2د3#َ س 4د5مَ62م
مَ7َ* ْ+ِم 5و 89ْ "2* ْ+ِم ِ+ْ#َ ,ْ:ِ"َ;!لاَو
<ْ مّلَسَو ْ=>?اَ ب َو @>باَ6ْصَ ا َو @ِلآ ()لَ* َو ِ@ْ#َ لَ* ()لاَAَB CDا (-لَصE
Lsل _,¸
• _ہلا رí>
• .,م,ا _í •..> ِ€V•ا
• _ئا.م ر¡ا .s,s> _í فاکتعا
• نام,ا Ls>. ‚,م _تº ر¡>
• راsƒت.ا ¡ •بç.
• €çs> ےí _,iلا¡
• ےمIí _,.
• .عام„ .ر¡ر…ر¡ا . ا†ن eار ‚,م _تº ر¡>
• _ئç‡ ,í ¡ _شçما•
• €çs> ےí >V¡ا
• _ئا.م ےí ç…¡
• .امi• .i,i†. _í نlرsلا _اہ.م C,ر>.
• (,¡> •ص>) _ئç‡ ,í ¡ _شçما•
• €çs> ےí _,„¡¸
• _ئا.م ےí _.c
• .امi• .i,i†. _í نlرsلا _اہ.م C,ر>.
• _,لا ,ا,º
• €çs> ےí ےئا.م,
• راí •s,رL اí ˆار¡ا ¸امن
• نlرº .¡V.
• .,نا.نا ,,رک.
• _.م _Iمع _í ¸امن
• .I,ضº ¡ .,م,ا _í ¸امن
• .‰نامم _í .ب,c
• e¸ا.„ ¸امن
• ‚,ش¡اí •نا>i†م _í .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش
• ,V. ¡ >¡ر> .I,ضº
• _I• .مi•
• _.م _Iمع _í e¸ا.„ ¸امن
ç„ .‚,Š. _ل رí ,¸V ‚,ت…ا,ر _.,ا ےن ‹çتما •تش¸‡ ےŒل ےí Uçص> ےí ا…ر ¡ .برº _í _لا‰. •ا
ے. ŽŽراب>ا ر¡ا ناب,ر•• çí ‹ç,¡ر‡ را¸‡ .>ابع نا ےن ,,ک> نlرº .‚,Š. _í ‚,ہن •رº ر¸ نا ےن •ا
çí .,ناب,ر ےŒل ےí •ا _لا برs. ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .ا.ئاí راi„ا. رçض> .ے, ا,í ,ç.çم
_í .çI• .ر,اL ç„ .ا,امرº اLع •s,رL _,ر. نا.l ر¡ا _,ر. _Iعا ےŒل ےí .ما _.¸ا ےí رí کر.
‚,ہن .ر¡ر… _í ےن’犿 ا,ن> ےŒل ےí ےنا¸ çí •ا _.‰, .ے, _.بم ر¸ رçص. ےí .çI• _.Lاب ےئا†ب
ے, ے.,ا Uا“م _í ˆا .ے, Uامí _‘ا ا.,> Uاکن ے. U> çí .ب>م _í ا,ن> ےئç, ےت,ر ‚,م ا,ن> •کIب
_ت.í ç. ےئا„ V¿ ‚,م _ت.í _نا¸ ر‡ا ._ت.í _ئç, _.ر,. ر¸ ˆا U> ر¡ا ے, رi.م. C,ا ا,ن> •í
”l با .ےئا¸ ےنl •ن ‚,م _ت.í _نا¸ •í ے, .ر¡ر… ےŒل ےí ے.,ر ے.ر,. ےí ˆا ._‡ ےئا„ ب¡S
¡ .çI• ر¡ا .ا…ا,ر ¡ .ا>ابع ,ام. ‚,م ,V.ا ا• ہل .‚,, €رc ‚,م ا,ن> ے.تí ,, •í ‚,رí ˆç.>م
•,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا çí U> ے.¸ا ”l •í ے, –¡ر.م ے. .اب ˆا .,ر.—م _í فاکتعا
ا,ن> çí U> •˜نا.¿ .‚,, ے.رí _لا• رiº ™í ے. ا,ن> ِ .> ےŒل ےí .عاLا ¡ .ب>م _í ,I.¡ •لl¡
ے. فاکتعا ر¡ا ناضمر ےŒل ےí ےنرí >ابl ے. رí> ےí _لçم ر¡ا ےنرí کا¸ ے. ‹ç.•ل ر¡ا >ا, _í
”ا.íر¡ _Iمع _,رتہب ے. ے,ل ے,í Uçص> ےí iصsم ˆا فاکتعا .‚,, ‚,ہن .ا>مل _ئçí رí ±šب
ا,ن> ر¡ا ا,ن> ےن ,, •í ے, .مVع _í .اب ˆا انl رçض> ےí •ا ے. رŠ‡ ے,ل ےí ‹çن> ˆ> ارام, .ے,
eر.ع .ر•l ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بنرçض> •í ے, •„¡ _ہ, .ے, ا,ل ’ç. _I‰. ے. ‹çلا¡
iہع ‚,م ›اب.ا _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ر¡ا ے.امرº ,امت,ا اí فاکتعا ے. _‡iعاºاب ‚,م
.‚,, ار,¸ _مع ر¸ ... ˆا :اºرع ¡ :ا,ºç‘ C. _l رí ےل ے. •با>‘
ei>,Iع ¸امن .ے, ات,> _ئاŠí> .لاc Cنر اí .,عامت„ا فرL ر, ç. ‚,ئا’¡> رLن ر¸ .ا>ابع _í ,V.ا
_,i,ع ¡ •‰م„ ر¡ا ےí رí ررsم eiعاº اí .مامِا ¡ .عام„ Š.ا. ےí ˆا رîم ے, _تک. ا„ _±š¸ _Šب
.ا,> V,Š¸ ‚,م ‹çsI> œ,.¡ çí .ا…ç,º _نا>¡ر ر¡ا _„ام. ےí ¸امن ے‰,ر> ےí .اعامت„ا •šب _í
اí ناضمر ےŒل ےí ‹çنامI.م .. رîم .ے, •‰,ر> اšب .ہب اí .,بر. ر¡ا žV‘ا _Šب ا.Šíر Ÿا>رº Ÿ ا>رº e¸¡ر
Cلا ,çí¸ .ےتک. l ‚,ہن ‚,م رامش •í ےŒ‡ ےŒ,> ا±šب ے..ا •iئاº ےí ˆا ےí رí ررsم •.,ہم _, C,ا
_í ˆا ےí رí ررsم ,اLن اí Uاملا .,ب ےŒل ےí ˆا رîم ‚,Š. ‹ا,بç• .ہب _Šب ‚,م ے.,> Cلا
ےب ر¡ا ‹çمçº ..‡ نا ے. رŠب ا,ن> _Šب ےŒل ےí _î,ئا>ا _í _> ,ض,رº ._Œ‡ .> رí Vاب¡> .‰s.م
.‚,.رç‘ .‚,Iکش .‚,, ے.l ےI¿ فرL _í¸íرم _, C,ا ے. ‹çت.ار ‹¡را¸, Cçل ےí ‹çکIم رامش
.C,ا iصsم .C,ا ˆابل اí .. ر¸ .لا.ر ¡ i,>ç. ِ¸íرم ˆ ا رîم .‚,, ے.ç, اi„ ˆابل ر¡ا ناب¸ .Cنر
_í C,ب ل C ل C,ِر ش V C,ب ل ,ŠIلا C,ب ل ے. فرL ر, .ے, _.ا„ ç, C,ا _Šب ناب¸ ر¡ا C,ا _مع
_ک,ل ‚,, .ارم. رامش ےب _Šب ‚,م فاکتعا اہ.. .ے, _í فاکتعا .لا> _ہ, .‚,, _.ç, _,ر l ‚,ئاi‘
رí _م Š.ا. ےí _,‰م„ا ,ہ,Iع •ا ناç…ر •با>‘ ے.¸ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
.ے.امرº _,sI. _í ےنرí _V. çí رiº .ش ر¡ا ے.رí فاکتعا ‚,م .çبن i†.م
_نام,ا ‚,م ,V.ا ,لاع ےí رí eiن¸ çí ... ˆا _í فاکتعا _عامت„ا ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
_í ,V.ا i‰ب ےí _,s,رش _,مر> ¸íرم •, ےتŠک,> _, ےتŠک,> ر¡ا ے, .> رí اi,¸ C,ر>. _í _‡iن¸
ر¡ا نlرsلا _لا ›ç„ر ..لا.ر ِLبر .•اب _I‰. iصsم اí فاکتعِ ا .ا,‡ _ب eا‡ فاکتعا .šب ے. ..
.اتک. ç, ‚,ہن _‘ا> ے. ےنرí فاکتعا اہ.. ç„ .ے, انرí ا¸رب ,اLن اí •را¿ _ئاŠب ¡ >ا>.ا _م,اب
رí _Šب راکش اí .Isc ر¡ا _لا,• را.تنِا çí _>ش ,اع •ا :اشام Vِا _.,.ن •شç‡ ._ئاہ.. •کنç,í
.ے, _ت,>
¡ رí> ..¡V. .,íر¸ _باLم ےí U¡1,ش C,ا ‚,م فاکتعا _عامت„ا ,امت,ا ر,¸ ےí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
_نا>¡ر _Œí ےí .ا>ابع ے‰,ر> ےí .ئاL¡ ر¡ا _ºاçن ..ا„ •sI> ےí ™,رi.¡ ˆر> ._ناç• .‰ن .راí>ا
ےí _L. ر, ‚,م ™„ .ے, œºçم .رہ.. ا.,ا C,ا فاکتعِ ا _عامت„ا •, .‚,, ے.l ‚,م ے.Šک,> رLا.م
¡ _م,L.. ر¡ا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا ._.ا,رLن ¡ .رکº _í نا نار¡> ˆا .‚,, ے.ç, C,رش نا.íراí _ک,ر>.
ےí .مi• _í ,V.ا _,> ‚,م ¸اiنا رتہب i,¸م e¡ •íا. .ے, ا.ا„ ا,í ,امت,ا رç¸رŠب اí .,بر. _ماLتنِا
.‚,ک. رí را,. çí ”l ے.¸ا ےŒل
نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. .C,ر>. _ملاع _í ,V.ا ےئا,>ا ‚,م ‹çتعا. رçنر¸ نا _í کرابملا ناضمر eام
”l .‚,, ےتہí i,iمl _ç• çí ”l ,, ر¸ ےنV .,ر.. ‚,م (ن]ا¦ >اiƒب) _اہ.ملا œما„ eا‡ فاکتعا _í
‚,م فاکتعا _عامت„ا •šب ے. .. ےí ا,ن> i‰ب ےí _,s,رش _,مر> ےن ”l •í ‚,, .,صن _ç•
_,iلا ]Vع ر,اL انi,. .رض> .رçلا .çc e>ا¸ہش çí ”l ‹اہ, ._í _‘ا> .>ا‰. _í ےنç, C,رش
_نا>¡ر رiتsم _í ,V.ا ,لاع ر¡ا .اíرب¡ •ç,º _نا>¡ر ےí •,Iع •ا ,م>ر .>اiƒبلا _نV,îلا
ç, .,صن .ب>‘ ¸,• ,>رم ر¡ا ¸¡رºا نام,ا _í •ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش .,ص>ش
ر¡ا _‡i.ب _í _لا‰. •ا _>ش ر, ‚,م Uç>ام _نارçن ˆا çí ”l ‚,م ,ا,ا _تم,º نا ےí _‡iن¸ ._‡
.نlرº ‚,م اضº ر¡ر¸ ž¡ر ˆا .ا‡ ےئl رLن اç, اب¡S ‚,م _.ع ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ا,ربí بçب>م
.ے, ا.ا„ ا,í _,¸ _ا¸تمِا _,.> اí .ام,I‰. _í _,> ےئا,>ا¡ i,i†. ر¡ا فçص. ¡ •sº ..,i>
.ے, ‚,م ‹çŠ.ا, ےí ”l ‚,م .رç‘ _í باتí C,ا فاکتعا ِ باصن žرL _í Uا. ےIŠ˜¸ _Šب Uا.مِا
‚,م _,> .مi• ر¡ا •sº .€V•ا ..ا>ابع .اعç…çم را¿ çí ™ب,I. _Šب •ب.رم ˆا _با. ِ..>
.Uامعا _.> .تí _í .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش رçض> باصن •, .ے, ا,‡ ا,í ,,.s.
,,.s. ‚,م €اب.ا Š¦l çí باصن ˆا .ے, ا,‡ ا,í را,. رí ےل >اçم ے. €çs> _نا.نِ ا ر¡ا .ç.لا _اہ.م
را,. اšب eا.‡ _,. ے. Uا. ےIŠ˜¸ çí ™ب,I. •ب.رم ˆا .ا‡ ےئا„ ا,ا±š¸ _ب. C,ا •نا¸¡ر ے, ا,‡ ا,í
•, .ےئا„ ا,í •‰لاL اí .رابع ےئا†ب _í ےنرí فر‘ ر¸ _,ر.. ¡ _,…ç. .º¡ e>ا,¸ •íا. .ے, ا,‡ ا,í
_ئا†.‡ _í .رتہب _Šب ‚,م ˆا _ک,ل .ے, رتہب ے. _شçí _Iہ¸ ے. رابتعِ ا _Œí •¿ر‡ا _شçí
ے.¸ا ‚,م, _لا‰. •ا .‚,ئامرº _ئام.,ر .رام, ç. ےئl رLن ,s. _ئçí ‚,م ˆا çí ”l ر‡ا .ے, >ç„çم
ے. .م‰ن _í _مع ر¸ ˆا ر¡ا .,ہº اí ,V.ا ِ_,> ‚,م, ےºi‘ ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب>
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _,I.رملا i,. eا†ب _,مl .•¸اçن
.çIع _ض.رم ,Vc
.,بر. ,Lان .ئان رŒ.,.
ِبçب>م ے.¸ا ےت.,ل ر¡ا ےتŠ.,ب ےتŠ¦ا .‚,م .لا> ر, ر¡ا .º¡ ر, ei.ب •í ے, •, ,çہsم اí _ہلا رí>
.ç, •ن _ºاc _Šبí ے. >ا, _í ˆا ر¡ا ےŠíر >ا, çí _s,s>
) ,م>رلا •,Iع _نV,„ ر>اsلا iبع انi,. ,LعVا .çc رçض> +70 . 561 ےئç, ے.رí باL• ے. ‹ç‡çل (±
: ‚,, ے.امرº نا,ب ,çہsم اí رí>
ے.رí رí> اí •ا •.,م, اi• ِنا>رم .çل UçŠí e¸ا¡ر> ے. رí> نا,مر> ےí اi• ر¡ا ے.¸ا ,. !_,‰ما. •ا••
ŽŽ.ے, ات,> رí ر¡> çí Š„çب ےí نا ے. نا _ہ لا رí> •í C. ‹اہ, ‚,, ےت,ر
: _نام>رلا _,sلا¡ _نابرلا _تsلا ._نV,„ ر>اsلاiبع) +1 (
.I,ضº ¡ .,م,ا _í _ہ لِا ِرí>
U> ر¡ا رام,ب ‚,>¡ر .رام, .‚,, راکش اí ’اîب ر¸ رçL _عçم†م _‡iن¸ ِUاç>ا •رام, ‚,م .,>ام ِر¡> ˆا
ا,ن> _í _Lاب •رام, .ے, اک¿ç, ,¡i‰م Ÿاتs,s> _‡i.ب _I‰. ارام, ے. _لا‰. •ا .‚,, ےک¿ ç, >çلl Cن¸
>ç• ..i..¸ _ہ. ¡ .ر.ع ¡ _,ع ..ا,ابم ¡ر>º .i.> ¡ •.,í .>ا.ع ¡ _ƒب .ˆç, ¡ _ر> çí
•šîب نا ا•ہل .ے, اŠíر رí e>çلl ےن ‹ç.ئVl _í _ت.ر¸ ا,ن> ¡ _ت.ر¸ انا ر¡ا _ت.ر¸ >اsم ¡ _…رc
_Lاب ¡ .Iº .ےنرí فاsش çí U> •.,ئl .ےنرí با, .>‘ çí ‹ç>¡ر رام,ب .ےنرí ..ر> çí Uاç>ا ےئç,
بçب>م ر¡ا ےنرí رçم‰م ے. Cہم _í بVsنا _نا>¡ر çí .ا,> ِ Uاç>ا .ےنرí رç.م ے. نام,ا رçن çí
رí> •‰,ر> i>ا¡ اí ˆا ر¡ا ے, ر,¸‡ان .ر¡ر… _í ےنرí Uا>ب eراب¡> çí _I‰. ےئç, ے¦ç¦ ے. _s,s>
.ے, _ہلا
1 ے, _ ‘ا _í .>ابع ر, _ ہلا ِرí> .
_ہلا ِ >ا, _I‘ا ِ>çصsم اí .ا>ابع ,ام. ر¡ا ے, _ہلا ِ.>ابع iصsم اí _,I>. _í ‹çنا.نا ر¡ا ‹ç.„ ,ام.
•رº _Iہ¸ ے. .. .‚,ہن _لا• ے. >ا, ر¡ا رí> ےí _لا‰. •ا _ک,ن _ئçí ر¡ا .>ابع _ئçí .ے,
.ے,ر .را„ .º¡ •م, e¡ ر¡ا ç, _‘ا> ,ا¡> çí رí> ےí _لا‰. •ا •í ے, iصsم _ہ, _Šب اí ¸امن .>ابع
_ہلا رí> çí U> iصsم اí ™„ ے, e¸¡ر ,ان اí ے.Šíر ےí¡ر ےŒل ےí .º¡ eررsم çí .ا.,اç• _نا.sن
ا.رí راçم, çí _,م¸ _í U> ر¡ا ے, ا.رí اi,¸ _‡¸,íا¸ ‚,م _نا.نا ™sن e¸¡ر .ے, انرí .cار فرL _í
‚,م ˆا ç. ç, ارŠ‡ ‚,م •,نا.sن .ا•ل .„ U> •کنç,í ےک. šک¸ š„ ا>ç¸ اí _ہ لا >ا, ‚,م ˆا •íا. ے,
_ہلا ِ>ا, انç, ر…ا> ر¸ •.isم ِ.اماsم ر¡ا •ب‰í •نا• ‚,م _> žرL _.ا .اتک. šک¸ ‚,ہن رارº _ہلا ِرí>
_.ا ارا. اí •را. ر¡ا ے, ,Ví اí _لا‰. •ا •, •کنç,í ے, _ضºا ا.±š¸ ,,ک> نlرº .ے, رہLم _, اí
,ام. •í اç, ,çI‰م .ے, _تŠíر e¸ا. ¡ ر. çí رí> ےí _لا‰. •ا .¡V. _í ˆا .ے, اç, ارŠب ے. رí> ےí
.ے, •‰,ر> اí _ہلا ِ>ا, ‚,م .رç‘ _.í •ن _.í .>ابع ر, ر¡ا ے, _ہلا ِرí> _‘ا _í .ا>ابع
2 ے, ا… اs. _,ل ¡ا اí _ہلا ِ .ب>م رí> ِ.ر“í .
.ے, ا.ا„ ا,í >ا, ےتŠ.,ب ےتŠ¦ا ے.ا ç, .ب>م ے. ےش ™„ •í ے, eiعاº ,اع •, ‹ا, ےí .ب>م ِ_,ا
ˆا رiº _.ا ر¸ ناب¸ _í .>م ا‡ ç, رک,¸ اí Uام„ ¡ _.> ر¡ا ناش ¡ .مLع ِ .>ا‘ رiº ™„ بçب>م
ر¡ا _îناç,> _í ˆا ےئا„ ç, .,صن .,s,í _í _ہلا ِ.ب>م çí •i.ب ™„ .ا‡ ےئl ے. .ر“í رí> اí
_,ب>م ے.¸ا _لا‰. •ا .اتک.ا„ ا,í ‚,ہن نا,ب ‚,م Lاsلا ے.ا 'ا‡ ç, ا,í ,لاع اí .ب>م ِ_ç„ ےí ˆا
: ے, ا.امرº >اشرا ےئç, ے.رí نا,ب –رش .>ا,.ب _í
Fِ @Gلّل اH&2 ' IدَJَK !او2Lَ مآ 1+:ِM-لاَو
.eرsبلا) 2 : 165 (
ŽŽ.‚,, ے.رí .ب>م e>ا,¸ _, .ہب ے. •ا (رí ±šب ے. C,ا ر,) e¡ ‚,, ےلا¡ نام,ا Cçل ç„ ر¡ا••
3 ے, •‰,ر> _,رت ہباí _ ہلِا ِبرº _ ہلا ِرí> .
,ام. e¡ .ے,ر ر. ے. رí> ےí _لا‰. •ا .º¡ ر, ناب¸ _í ˆا •í ےئا„ ç, .,s,í •, _í •i.ب .„
.•راک¸ çí _.ا .ےئا„ ب¡S ‚,م .ب>م _í _لا‰. •ا فر‘ رí ç, _í ارا.í ے. ‹çتب>م .ç,ن>
) ._ہلا ِنامرº Nل#ِOْ &َ B ِ@ْ#َ لِ P ْل5Oَ &َ Bَو ._م¸ملا) ( 73 : 8 ر¡ا ےئا„ç, اí _.ا رí Cí ے. ےش ر, €اiصم ےí (
.را. _í _ہلا ِرí> ے.ا ç. ےئا„ ام. >ا, _í _s,s> ِبçب>م _.ا ‚,م ے.,ر Cر ےí ˆا
.ا‡ •¸اçن ے. _ا• برº ے.¸ا ے.ا _لا‰. ¡ کراب. •ا •í _‡ ‹ç, .,صن ‹ç, ‚,تíرب ر¡ا ‚,.¡V>
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرا
F>Qاَ*َ د اَ RِP >Sا5دلا َTَوْ *َ د CU#ِ VُK WU:ِ"َX (3/ِYَ Z (3Lَ * ي> داَ&ِ * َ[َلَ\َس اَ RِPَو
.eرsبلا) 2 : 186 (
C,>¸ن ‚,م (•í ‚,رí ا,> اتب) ç. ‚,رí Uاç. .ب.ن .ر,م ے. ”l •i.ب •ر,م .„ (!.,ب> •ا) ر¡ا••
ŽŽ.ے, ا.راک¸ ےŠ†م e¡ _Šب .„ ‹ç, ات,> باç„ اí راک¸ _í ےلا¡ ےنراک¸ ‚,م .‹ç,
_ہلا ِبرº ے.ا ç. ç, اšŠí _کن ‚,م _V. _í ˆا ر¡ا ےلا.ب ‹ا„ ِ ¸ر> çí >ا, _í _لا‰. •ا .„ ei.ب
ےí ˆا ر¡ا ے, ات.. çí راک¸ _í ˆا e¡ ç. ے, ا.راک¸ çí _لا‰. •ا e¡ رŠ¸ .ے, _.ç, .,صن .ل¡> _í
اí ˆا •í ‚,ئا„ نابرº ےí .م>ر ‹ا,ا¸ ےب _í _لا‰. •ا .ے, ات,> رŠب ے. .ار,• _í .م>ر çí _ما>
ے.ا Š.ا. ےí _م,>ر ر¡ا _م,رí ِناش _.¸ا e¡ ç. ے, ا.رí > ا, ے.ا _Šب ei.ب _ن>ا ے. _ن>ا .„
.ے, ا.امرº >ا,
.ے, ا,> امرº >ç• ےن _لا‰. .راب نVعا اí اLع ر¡ا ,رí ˆا
>Qو2"ُ;ْ]َB َ^َو (ِل !او2"ُ]!Jاَو ْمُ _ْ"ُ_ْRَK (>/و2"ُ_! RاَZ O
.eرsبلا ) 2 : 152 (
ا,í •ن .رکشان .ر,م ر¡ا ¡رí ا,í ا>ا رکش ار,م ر¡ا ا‡ ‹çŠíر >ا, ‚,ہم. ‚,م ¡رí ا,í >ا, ےŠ†م ,. ç.••
ŽŽ.¡رí
ے. >ا, _í ˆا _Šب _¸ C,ا ر¡ا ے,ر Uçƒ.م ‚,م رکº ¡ رí> ےí _لا‰. •ا رŠب رمع ç„ •ا :ا,ل¡ا
‹¡šک.,. ےí Uا‘¡ ےí نا •í ا,> V,Š¸ ‹ç, ‚,م _,م¸ ِ_,ا رí> اí نا ےن _لا‰. •ا ے,ر ‚,ہن _ºاc
,) ,م>رلا •,Iع ç,اب ناLI. .رض> ے.,„ .ے, ا¿ر¿ اí نا çí •بçí _Šب _l i‰ب Uا. 10+0 ےí (±
Ÿ اب,رs. çí Uا‘¡ + _l ç,اب _> .ç,اب ا, رí> اí نا _Šب i‰ب ےí ےنر¸‡ ‹ا,i‘ را¿ رîم ےŒ‡ .,ب Uا. ç.
,) ,م>رلا •,Iع رکش _.‡ i,رº اباب .رض> .ے, ا,ر ç, C. 579 ‚,م ا,ن> ˆا _بº Uا. ç. Š¦l Ÿاب,رs. (±
‹çŠíV ا,ن> ر¸ رابر> ےí نا _Šب _l i‰ب ےí ےنر¸‡ ‹ا,i‘ Š¦l رîم ےŠ. ے.رí رí> اí •ا ر¡ا ےŠ. ر¸ _,م¸
•,Iع _نV,„ ر>اsلا iبع _,ش ,LعVا .çc .رض> .ے, _تہí i,رº _> .i,رº ا, رí l ‚,م >اi‰. _í
) ,م>رلا +70 . 561 ےن _لا‰. •ا رí> ç„ اí نا رîم ےŒ‡ .,ب Uا. را¸, C,ا Ÿاب,رs. çí Uا‘¡ ےí (±
.ے, ,ç±> _í ˆا ‚,م ,لاع •رç¸ ‚,م .رç‘ _í ,LعVا .çc ا, _Šب _l ا,امرº .را„ ‚,م €çI>م
,) ,م>رلا •,Iع .ر,ç†, _Iع _>ب _.‡ ا.ا> .رض> +70 ر¸‡ Uا. ç. eرا,‡ Ÿاب,رs. çí Uا‘¡ ےí (±
اí _>ب _.‡ ا.ا> ا, ر¡ا ‚,, ے.l ر¸ رابر> ےí نا ,اش ¡ _ب‘ Cçل ‚,م >اi‰. _í ‹çŠíV C. _l رîم ےŒ‡
_لا‰. •ا ے. ,اع .,لçبsم _í رí> ےí :ا,s‘ا ¡ :ا,s.ا ر¡ا :ا>I‘¡ :ا,ل¡ا نا ا,ç‡ .‚,, ے.رí رí>
ْم2هْLِ م 4"ْ#َ $ >`اَ لَم aِZ @2Bْ "َکَR .ے, ا,ر اŠí> ر¸ _,م¸ eراLن اí
_ئاضº ےí _,ر íا>
•L>ل ر, ر¡ا ےت,ر _îم ‚,م _ہلا ِرí> .º¡ •م, ç„ ‚,, •i.ب برsم ر¡ا بçب>م e¡ ےí _لا‰. •ا _,رíا>
,çI„ اí بçب>م _.ا ‚,م ¸,¿ر, _í .رiº •نا•راí ‚,ہنا .‚,, ےت,ر ےت,„ ,ان اí _s,s> بçب>م ے.¸ا
‚,ہنا رí> ِ.ر“í .‚,, ےت,ر رLت.م ےí _I†. C,ا _í •çI„ _.ا ,اش¡ _ب‘ e¡ .ے, ا.l رLن _.>
رŠ¸ .‚,, ے.ا„ çŠí ‚,م >ا, _í Vçم ے.¸ا رí ’çŠ¿ çí ¸,¿ ر, e¡ ‹اہ„ ے, _ت,> ا˜.ہ¸ C. _,تب. ِ,اsم
فرL _í _لا‰. •ا .‚,, ے.ç, ,اí >اش ے. .م‰ن _í i,> ِ.•ل ر¡ا ے, ا.ç, .,صن ei,ا.م ِ,اsم ‚,ہنا
.ے, _.ا„ .> .را.ب _í ,,Lع ِ ر„ار¡ا _.>ب ¡ .رsƒم çí نا ے.
اNم#ِ bَ* اً"ْVَKَو cTَ "ِ;ْd5م م2هَل 2@-للا 5دَ*َ K >eاَ">_ا-Mلاَو اًfِ .َ _ َ@-للا 1+:ِ">_ا-Mلاَو O
.با¸>Vا) 33 : 35 (
ےŒل ےí .. نِ ا ےن •ا .‚,.رçع _لا¡ ےنرí رí> ر¡ا >رم ےلا¡ ےنرí رí> اí •ا ے. .ر“í ر¡ا••
ے, اŠíر امرº را,. ر„ا ,,Lع ر¡ا _ِ.>ب o ••
1 ‚,, ے.ç, _,ر. ب çب>م ےí _لا‰. •ا _,ر íا> .
: ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر ˆابع _با .رض> .ے, _ت,> ا.ب ei.ب _,ر. بçب>م çí رíا> >ا, _í •ا
!را‡>ر¡ر¸ •ا : _í •رع ‚,م _ہلا ِeا‡راب ç. ےŒ‡ ےل .,ر.. ر¸ ا.,. رçL ,V.لا •,Iع _.çم (.„)
'ے, ے. ™í .ب>م e>ا,¸ ے. .. ‚,م ‹¡i.ب ے.¸ا ےŠ†.
: ا,امرº ےن _لا‰. •ا
(>/اَgْ Lَ : اَل َو (ِ/2 "ُک!M: يِM-لا
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) 1 : +51 : ,ºر . 681 (
ŽŽ.‚,ہن اتلçŠب ےŠ†م ر¡ا ے, ات,ر ا.رí رí> ار,م .º¡ ر, ç„ e¡••
2 ‚,, ے.ç, . اçعiلا ب ا†ت.م ‹ ا, ےí _لا‰. •ا _,ر íا> .
ر¡ا ے,ا.رí اLع Uçبº ِ فرش •.,م, çí ‹] اع> _í نا •í ے,اتنا„ بçب>م ا..ا çí ‹¡i.ب نا _لا‰. •ا
.ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض> : ا.امرº ‚,ہن >ر _Šبí
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
Fhi>gْ ,2 م! لا Cjاَم>kاَ و lِjْوُ لْbَم! لا ُTَوْ *َ د َو lاً"ْ#ِ .َ ک 1Dا 2">کا-Mلا m ْم2n 1`اَ *2 د CDا Iد2"َ: اَل o1 pاَلَp
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) 1 : +19 : ,ºر . 588 (
رí> اí •ا Š.ا. ےí .ر“í : ا.امرº ‚,ہن >ر (_لا‰.) •ا اع> _í _„ ‚,, ے.,ا Cçل ےí ,.º _,.••
ŽŽ.نارمک> U>اع .راک¸ _í ,çILم .Vا¡ ےنرí
3 ے‡ ‚,ئا ¸ •î„ ‚,م . >¸,ا , ,ا. ر .>م ِ¸¡ر _,ر íا> .
ےí _لا‰. •ا ن> ےí .ما,º ‚,ہ.„ ‚,, .,صن _ç• e¡ _,رíا> ےلا¡ ےناہب ç.نl ے. _ہ لا ِ.,.•
ç, ‚,ہن C. ر¸‡ ے. .,رº ےí نا اí ‹ç,ت>. _í .ما,º •˜نا.¿ ._‡ç, اLع •î„ ‚,م .sLاع •,ا.
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض> .ا‡
: ا,امرº >اشرا
FCqاَLْ #َ * ْr1sاَ ;َZ lاً#> لاَ$ 1Dا َ"َکَR hل2Vَ?َو 2@tلِu ا-لِP -لِ u اَ ل َjْوَ : lِ@ّلِu (ِZ CDا 2م2 هtلِb2: hoَ Aْ&َ س
_ضº ¡ eVصلا رLت., i†.ملا _º ™I„ _م : باب .¤مام\ا ¡ ¤عام†لا باتí ._,>صلا ..را>ب)
.i„ا.ملا 1 : 23+ : ,ºر . 629 (
.„ •í ¸¡ر ˆا .ا‡ ےئامرº اLع •î„ ‚,م •,ا. ے.¸ا _لا‰. •ا çí _„ ‚,, ے.,ا _>ش .ا.••
•ا ےن ™„ ے, e¡ _>ش C,ا ے. ‚,م نا ر¡ا ا‡ç, •ن •,ا. _ئçí ر¡ا ےí ےئا. ےí ˆا ےئاç.
ŽŽ.ےŒ‡ ç, ‹ا¡ر ç.نl ے. ‹çŠکنl _í ˆا ے. فç• ےí ˆا ر¡ا ا,í >ا, ‚,م _ئاہ.. çí _لا‰.
+ ے‡ ‹ç, _,ر . _ضº ا ‚, م •„ر> ر .>م ِ¸¡ر _,ر íا> .
.ے‡ ‹ç, _ضºا ے. ‹¡i.ب رî,> ‚,م •„ر> ن> ےí .ما,º _,رíا> ر¡ا ے, _ضºا ے. .ا>ابع رî,> رí>
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر .رi• i,‰. çبا .رض>
: ا,‡ اŠ¿ç¸ ے.
vِo1ماَ #ِ ,!لا َjْوَ : >Dا َدْLِ * coَVَ?َد ُلَw! ZK >داَ&ِ A! لا IيَK
'ےîنç, _ضºا ‚,م •„ر> ‹ا, ےí (_لا‰.) •ا ن> ےí .ما,º Cçل نçí••
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
FCeاَ ">کا-Mلاَو اً"ْ#ِ .َ ک 1Dا َQْو2 ">کا-Mلا
ŽŽ.‚,, ‹ا,لا¡ ےنرí ر¡ا ےلا¡ ےنرí رí> اí (_لا‰.) •ا ے. .ر“í ç„••
5 ے, ا .ç, U ¡¸ن اí •,ہلا ِ راçنا ‚, م ر í> ِ™لا†م .
.رض> ر¡ا eر,ر, çبا .رض> •‰º> C,ا .ے, _.ç, U¸ان .م>ر _í .¸‰لا بر •ا ر¸ :اíرش ےí رí> ِ™لا†م
ےئç, ر…ا> ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‹çن¡> امہ.ع •ا _…ر i,‰. çبا
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
َو lُoَLْ #ِ 05gلا 2مِهْ#َ لَ* ْrَلَxَ/َو lُ oَمْ '5"لا 2م2هْOَ #ِ yَ zَ و lُ oَ0>ئاَ لَم! لا 2م2هْO- ;َ $ ا-لِP 1Dا َQْ و2 "ُکْMَ: 4jْوَ X 2د2Aْ,َ : اَل
F2qَ دْLِ * ْ+َمْ #ِ Z CDا 2م2 nَ "َکَR
.نlرsلا e¡V. _Iع ›امت„Vا _ضº : باب .راsƒت.Vا ¡ ¤بçتلا ¡ :اعiلا ¡ رí•لا باتí ._,>صلا .,I.م)
.رí•لا _Iع¡ + : 207+ : ,ºر . 2700 (
.م>ر ر¡ا ‚,, ےت,ل ,نا±S ےتشرº ‚,ہنا ‚,, ےتŠ.,ب ےŒل ےí رí> ےí _لا‰. •ا Cçل _Šب .„••
.عام„ _.¸ا eرí•. اکنا _لا‰. •ا ے, _.ç, U¸ان •.,ک. ر¸ نا ر¡ا ے, _ت,ل ےل ‚,م _çcl _.¸ا ‚,ہنا
ŽŽ.ے, ا.رí ‚,م
6 ‚,, ے.ا„ ے,> Ui ب ‚,م ‹ç,ک,ن eا.‡ ےí ™I†م ِ _,ر íا> .
_ºا>م _í رí> ےŒل ےí .>ç.شç• ¡ ا…ر _í •ا فر‘ ç„ ‚,, ے.ç, •i.ب i.م .>ا‰. ے.,ا Š˜í
_…ر ™نا .رض> .‚,, _.ا„ .> Uiب ‚,م ‹ç,ک,ن ‹ا,ئارب _í ‹¡i.ب .,صن _ç• ے.,ا .‚,, ے.ا†.
Cçل Š˜í .„ : ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا
.>ا.م C,ا ے. نام.l ç. ‚,, ے.رí رí> اí ˆا ر¸ رçL _عامت„ا رLا• _í _ئç„ ا…ر _í •ا _>م
: ے, ات,> ¸ا¡l
FC eاَLَ gَ ' ْمُ0CBاَ{3 #َ س ْrَل3د2 ب ْدَ,َ Z lْمُ0َل اً?ْوُ ;ْ dَم اْ و2 مْوُ X
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 3 : 1+2 : ,ºر . 12+80 (
ŽŽ.‚,, ےŒ‡ ےŒ,> Uiب ‚,م ‹ç,ک,ن eا.‡ •راہم. .ے, ا,‡ ا,> _>ب ‚,ہم. !]ا„ ç, •šŠí••
ے…اs. ر ¡ا ب ا> l ےí _ ہ لِا ِرíِ>
ˆا ے, _.ç, .Iت>م .,عçن _í ,اí ر, žرL ™„ .‚,, ے.ç, با>l Š˜í •ن Š˜í ےí ےش ر, ‚,م ,V.ا
ˆا .ے, ے. .ا> _í _لا‰. •ا •کنç¿ _I‰. اí _ہ لا ِرí> .‚,, ے.ç, .Iت>م _Šب با>l ےí ˆا žرL
•ç,º ے. رí> رí ا.¸ا ‚,ہ.„ ‚,, با>l ے. نçí e¡ ےí _ہلا ِرí> •í ے, ا.رŠبا ‚,م _,> Uاç. •, ےŒل
ےí ,م>رلا ,ہ,Iع ,ارí :ا,ºç‘ ‚,م فçص. ِ.تí .‚,, _تک.ا„ _í _‘ا> .ا,I†. ¡ راçنا ر¡ا .اíرب ¡
: ‚,, _ئç, نا,ب ,ا.ºا _,. _í رí> ِبا>l C,>¸ن
1 . با>l ےí ےIہ¸ ے. رí>
2 . با>l رí> ِنار¡>
3 . با>l رí•لا i‰ب
ے.¸ا ے.¸ا ر¡ا ‚,Š†م. ے. رçc çí ےص> ˆا .,بر. _,مLان Ÿا‘çص• ر¡ا ناراi,iہع _م,L.. •Iم„
.‚,رí _مع ر¸ با>l نا نار¡> ےí رí> _s>م ‚,م ‹çºVع
1 با >l ر í•لا _بº .
: ‚,, .ر¡ر… ا.Šíر رLا• Lç>Iم çí با>l _,> _ر> ےIہ¸ ے. ےنرí رí>
) 1 .راہL _ب Iº ¡ _نام. „ (
‹ç.ئVl _.Lاب ر¡ا ‹çت.ا†ن .ر,اL çí .Iº ر¡ا ž¡ر .نiب _نا‰م ےí ˆا .ے, • ص> اí نام,ِا .راہL
.‚,, ےí ےنرí فا‘ ¡ کا¸ ے.
: ے, _ہلا ِنامرº .ے, ا,‡ ا,> ر¡¸ e>ا,¸ .ہب ر¸ _‡¸,íا¸ ¡ .راہL ے,ل _.ا
1+:ِ"3ه-|2 م! لا IUِ62: 2@Gللاَو O
.¤بçتلا) 9 : 108 (
ے, ا.امرº .ب>م ے. ‹ç‡çل را‰ش .راہL •ا•• o
: ‚,, _Œ‡ _í نا,ب ,ا.ºا را¿ _,> _ر> _í .راہL ‚,م فçص. ِ .تí
1 . .انرí کا¸ ے. eر,c¡ .LVc ¡ ..ا†ن _í ,.º ر, çí نiب .ر,اL
2 . .انرí کا¸ ے. ‹]اL• ر¡ا ‹ç,ا.‡ eر,بí ¡ eر,ƒ‘ ,ام. çí نiب ےئاضعا
3 . ei,i..¸ان ر¡ا •.,í ..راíا,ر .i.> .ربک. ŸV“م €V•ا ,çم•م .Uا,• •رب ےí ,.º ر, çí U>
.انرí کا¸ ے. _ئاص•
+ . .انرí کا¸ ے. •ا اç. ام çí _Lاب ے.¸ا
.ر,اL çí :اضعا ر¡ا نiب ے.¸ا نا.نا .„ .ے, •‰,ر> C,ا اí .راہL _.Lاب _‘ار> .راہL _نام.„
e¸,íا¸ _Šب ‚,ہنا رí UاS ر.ا ر¸ ž¡ر ¡ .Iº ےí ˆا •ت.,l •ت.,l .راہL _ہ, ç. .ے, ا.ا.ب i.با¸ اí .راہL
ےí •بç. ر¡ا .ماiن žرL ˆا ے, .ر¡ر… _í _نا¸ žرL ™„ ےŒل ےí .راہL .ر,اL .ے, _ت,> ا.ب
ے. ‹ç.ئVl _.Lاب ¡ .ر,اL .„ نا.نا .ے, _.ا„ ç, _‘ا> .راہL _.Lاب ر¡ا _بIº ے. ‹]ç.نl
_لا‰. •ا ے. رçن ےí .>ابع ‚,م U> ےí ˆا ç. ے,ا.ç, Uçƒ.م ‚,م _ہلا ِرí> ر¡ا .>ابع رí ç, کا¸
,اí ر, اí ˆا .ات,ر ‚,ہن >ا, Š˜í اç. ےí _لا‰. •ا ے.ا رŠ¸ .ے, _.ا„ ç, ‚,¸‡ا„ >ا, ر¡ا .ب>م _í
ر¡ا ..ا†ن •کب„ .ے, ا.l رLن ‚,م _‰º ¡ Uçº ےí ˆا ™کع اí ˆا ر¡ا ے, ا.ç, ےŒل ےí ا…ر _í _.ا
ا.ا„ ç, ,‡ ‚,م ‹¡راc _í _ک,را. ¡ .مIL ر¡ا .ے, ا.ç, _Š.ا. اí ناL,ش _>ش اšŠتل ‚,م _íا¸ان
.ے,
) 2 ا ناîل ç بشç • (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ے, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çبن ... اناîل çبشç•
,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر ™نا .رض> .ےŠ. ے.امرº i..¸ .ہب اناîل çبشç•
.ے, _Œ‡ .> ا.ب بçب>م ےŒل •ر,م çبشç• •í ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 3 : 285 : ,ºر . 1+083 (
) 3 انرí راs ƒت.ِا ¡ • بç. (
ŽŽ.ے, انl cçل ے. _نامرºان•• _.‰م .çƒل اí ŽŽ •بç. ••Lsل
•, Š.ا. ےí ˆا .•>رí کر. رí Š†م. eا.‡ çí eا.‡ نا.نا •í ے, •, >ارم ے. •بç. ‚,م .‰,رش رîم
ˆا.>ا اí _‡i.مرش¡ .ماiن i‰ب ےí •بç. ر‡ا .•رí _Šب e>ارا •ت>¸ اí ےنرí •ن eا.‡ •í ے, ,¸V _Šب
.ے, >اشرا اí _لا‰. •ا ._‡ç, ‚,ہن •بç. e¡ ç. ات,ر ‚,ہن ¸اب ے. eا.‡ _Šب ےŒل ےí ei.ئl ر¡ا ‚,ہن _ºاب
FاN'و2 }5 / coَبْوَ B ِ@-للا ~َلِP اوCبو2B او2Lَ مآ 1+:ِM-لا اَهI:َ K اَ:
.,,ر>تلا) 66 : 8 (
ŽŽ.çلرí •بç. _لا• ے. _ماí ›ç„ر رçض> ےí •ا ,. !çلا¡ نام,ا •ا••
>اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر >ç‰.م ِ_با .رض>
: ا,امرº
ِ@ْ#ِ Z َدْو2 Aَ: اَ ل 5مُp l2@ْLِ م َ9ْو2 Oَ : !QK m ِUْ/GMلا َ+ِم ُoَبْو- Oلَا
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 1 : ++6 : ,ºر . +26+ (
ŽŽ.ے¦çل •ن فرL _í ˆا eراب¡> •í •رí •بç. _.,ا ے. (eا.‡) ˆا (.ئا.) •í ے, •, •بç. ے. eا.‡••
_Šب Uا‰ºا ¡ Uامعا ے.¸ا ر¡ا ç, .ئا. ے. U> ِ _çI• ے. ‹ç,ا.‡ •sبا. ے.¸ا •í ے, ,¸V ر¸ •i.ب ا•ہل
.•رí •ن ›ç„ر فرL _í ‹ç,ا.‡ eراب¡> •í ےل رí ے.,ا
) + نçک. ¡ _شç ما• (
ç, نçک. ر¡ا _شçما• ‹ا,¡ ےئا„ ا,í رí> ‹اہ„ •í ےŒ,ا¿ ا.Šíر Uا,• اí ¸,¿ ˆا _بº ے. _ہلا ِرí>
.ےک.ا„ ا,í >ا, çí _لا‰. •ا ے. _ئç.ک, _مکم ر¡ا ç, •ن اi,¸ _I• اí ,.º _.í رí> ِنار¡> •íا.
) 5 ا .لçب ,í (
.ے, _ت,> رí _ºاc ے. _ہ لا ِ>ا, çí U> çîتs‡ e>ا,¸ •کنç,í ے, .ر¡ر… .ہب ا.لçب ,í ےŒل ےí رíا>
_بار• .šب _..ا ے, .م‰ن .šب _.ت„ _ئا,ç‡ .çº •í ے, _…ا¡ .اب •, ‚,م _.ش¡ر _í •íرابم ِ.,i>
_بن رçض> ‚,م .,i> C,ا .¡رم ے. •.ع •ا _…ر باL• _ب رمع .رض> .ے, _Šب •م.¿ ر. اí
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
>Qاَgّ للا ِمْ#ِ لَ* 8ق>ZاَL2 م tلُک (ِO5 مُا aَلَ* C•اَ$َK اَ م َ•َوْ $َK -QِP
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 1 : 22 : ,ºر . 1+3 (
ŽŽ.ç, ,لاع ناب¸ _í ™„ ‹ç, ے. _ºا.م ˆا ر, e>¸ فç• e>ا,¸ ے. .. ر¸ .ما _.¸ا ‚,م••
) 6 ا ناŠí ,í (
_‡>ç.c ر¡ا •بIc اí i.,ن ے. ےناŠí رí ç, ر,. •کنç,í .ے, .ر¡ر… .ہب اناŠí ,í ےŒل ےí رíا>
,رíا _بن رçض> .ےئا„ ا,í با.ت„ِا ے. ےناŠí رí رŠب C,¸ _بº ے. _ہلا ِرí> ےŒل ˆا .ے, _.ا„اŠ¿
‚,م راisم ,í .ہب ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ._Š. e>ا. .ہب ا•c _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
: ‚,, _.امرº اہ.ع •ا _…ر •.ئاع .رض> .ےŠ. ے.امرº U¡ا.. اناŠí
َو 2"ْم5 Oلا اGلِP َو2 n اَ م €?اَLِ ب ِ@ْ#ِ Z 2دِXْو2 / اَم اً"ْهَJ 2rُ0ْمَ Lَ ل ملسو @لآو @#ل* Dا aلص •د5مَ 62 م َ‚آ ا5Lُ ک ْQِP
FC `اَم! لا
.,I.¡ ¤لl¡ ¤,Iع •ا _I‘ iم>م Ul ¤.,‰م باب .i±¸لا باتí ._..لا .¤„ام _با) + : +85 : ,ºر .
+1++ (
•ن Cl ‚,م رŠ‡ •í ے.را¸‡ ے. žرL ˆا •.,ہم C,ا C,ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م ِUl ,,••
ŽŽ._نا¸ ر¡ا ر熊í ا.ç, _ہ, اناŠí ارام, ر¡ا (ا.ç, •ن Š˜í ےŒل ےí ےناک¸ اناŠí •کنç,í) _.ا„ _ئاîI.
..cارº ے. ‚,م نا ‚,, _.ç, رامش .ر¡ر… Lئارش ç„ ےŒل ےí رí> ِبا>l _بº ے. رí> ‚,¸ا e¡Vع
e>ا,¸ çنا¸ ¡>) çنا¸ را¿ ا, çنا¸ ¡> ._ر •Iبº .ˆابل V„ا .,اsم e¸,íا¸ (eرمí C,را. ,,ن ر¡ا eر†> i.ب) ..çI•
.eر,c¡ انرí رçص. اí _,ش ے.¸ا ر¡ا ا.Š.,ب (ے, رتہب
2 با >l ر í> ِنار¡> .
: ‚,, .ر¡ر… انV ا†ب با>l _,> _ر> رí> ِ.لا>ب
1 . .ا.Šíر ر¸ ‹çنار Š.ا, ‹çن¡> ے.¸ا رí Š.,ب _ر •Iبº çنا¸ ¡>
2 . .انرí i.ب ‚,Šکنl
3 . ا.Šíر >امتعا _Ií ر¸ iصsم ِUçص> ے‰,ر> ےí رí> ˆا
+ . .انرí ر¡> çí .Vا,• ¡ .ارL• ے. U> ے.¸ا
5 . ŽŽ 2@-للا ا-لِ P َ@َلِ P اَل .ا.Šíر ¸çíرم Uا,• ر¸ _نا‰م ےí ŽŽ
6 . ا.Šíر رLا• Lç>Iم çí ‹çIہ¸ ےí Uاiتعا
7 . .انç, اí ,ا¡> ¡ _.I..
8 . .انرí راہLا اí ›çض• ¡ ›ç.•
•í ے, .ر¡ر… ےŒل ےí •i.ب ے,ل ˆا .ے, ا.رí راçت.ا _I‰. نا,مر> ےí •i.ب ر¡ا _لا‰.•ا رí> •کنç¿
ا, _,º ے. ,رí ¡ .Lل ر¡ا .م>ر _í _لا‰.•ا •íا. •رí راہLا اí ›çض• ¡ ›ç.• ‚,م _I‰. ˆا e¡
: ے, ا.امرº >اشرا _لا‰.•ا .ےک.ç, ب
Fc oَ#ْ ;2$َو اً*I "َwَ B ْمُ]5بَ? !او2*! دا
.فارعVا) 7 : 55 (
ŽŽ.¡رí ا,í اع> (ے. ‹çs,رL ‹çن¡>) •ت.,l ر¡ا رí اš‡ š‡ ے. بر ے.¸ا ,.••
,ک> ےí _لا‰.•ا رíا> .„ •کنç,í .ے, _Œ‡ _í _,sI. _í ›çض• ¡ ›ç.• _Šب ‚,م •íرابم ِ.,l ˆا
_.,ا .,s,í _í ˆا ç. .ے, ات,لرí را,ت•ا .رç‘ _í .i.م ¸ا,ن ¡ ¸†ع ر¡ا ›çض• ¡ ›ç.• _باLم ےí
¡رب¡ر ےí eاش>اب ناs,> C,ا ا, .ے, ا.ç, ر…ا> ‚,م .مi• _í اºl ے.¸ا ,Vc C,ا ے.,„ ے, _.ا„ç,
ˆا ‚,م .,s,í _.,ا .ç, اšŠí ر¸ ر> ےí _م>l •ا,º C,ا _ئا. _ات>م C,ا žرL ™„ ا, ے, ا.ç, ر…ا>
فرL _í .¸‰لا بر•ا ر¸ ˆا .ے, ا.ا„ _Ší e¸ا¡ر> C,ا نا,مر> ےí _Iعا :Vم ر¡ا ™sن ےí _>ش
ے. .ا,I†. ¡ راçنا e¡ ‚,م ے†,تن ےí ™„ .ے, ا.ا„ ç, ›¡رش U¡¸ن اí فرا‰م ¡ ,çIع رisلا _,I„ ے.
.ے, اتîل ےنç, با, _,º
3 با> l رí •لا i‰ب .
: ے, .ر¡ر… ا.Šíر Uا,• اí ‹¡¸,¿ _,. i‰ب ےí رí>
1 . ,ارl ر¡ا _شçما•
2 . .ا.نا„ ارب ر¡ا .ا.Š†م. ر,s> ر¡ا رتمí çí ™sن ے.¸ا ‚,م _,ش ِرçص.
3 . رçL _‰بL e¡ ر¡ا ے, ات,> رí ,í çí _مر‡ _í €çش _نا¸ •کنç,í .ا.,¸ •ن _نا¸ i‰ب ےí رí>
ا.,¸ _نا¸ i‰ب ے..Š‡ ±>l ,í ¸ا ,í ےí رí> ےŒل ˆا ے, رضم ےŒI,í .>‘ _نا.نا _Šب ر¸
.ےŒ,ا¿
(.ا,ºV• ا)
.,م,ا _í •..> ِ€V•ا
.‚,, ےتک. رí ,,.s. ‚,م ‹çص> _,. ‚,م _.ش¡ر _í _,ئارب„ .,i> çí ,V.ا _,> ,,
1 . نام,ِا
2 . ,V.ِا
3 . نا.>ِ ا
'ے,ا,í نام ,ا
ر¡ا رارºا ے. ناب¸ اí ر,is. _í رش ¡ ر,• ر¡ا .ر•l ,ç, ._. ر ¡ :ا,بنا .‹çباتí _نام.l .‹çتشرº .•ا
_sLصم iم>م .ا> e¡ ç. ‚,Šک,> çí نام,ا ž¡ر ,, ر‡ا _ک,ل .ے, ا.Vہí نام,ا انرí _,iص. ے. U>
_í رش ¡ ر,• ا, ç, .ر•l ,ç, .‚,باتí _نام.l ا, ‹ç, _.ر¡ :ا,بنا •کنç,í ے, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
iم>م •I,.¡ Lsº ç. ے, _کمم ر‡ا ‚,م ا,ن> ˆا _,iص. ر¡ا رارºا اí .ا> _í •ا •í _ت> ر,is.
_í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> اہ.. ‚,م .ا.ئاí .را. .ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم
_>م ç. نام,ا ارام, .ے, ا,امرº ei,ا.م اí ‹çتs,s> ,ام. نا ےن ‹çہ.„ ے, .ا> ِUْ#َ d!لاِ ب 1Qو2Lِ مْƒ2 :
.eرsبلا) 2 : 3 .‚,, ے.V نام,ا ر¸ .,c ç„ (
.ے, ,ان اí ےنرí ,,I.. ا˜. çí Uçº ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
'ے, ا ,í , V.ا
_ئارº¡ €çs> ر¡ا >اہ„ .,اçí¸ ._> .e¸¡ر .¸امن ŸV“م ‚,, •..> Uامعا _.‰, ,V.ا •ص> ار.¡> اí _,>
,¸V ر¸ ˆا i‰ب ےí ےنl ‚,م ,V.ا eرئا> ےí _>ش _Šب _.í ç„ ‚,, Uامعا •را. e¡ •, eر,c¡
ç. ‚,, ے.رí _شçí _í ے.نا„ çí .s,s> ر¡ا ž¡ر _í Uامعا نا ,, .„ žرL _í نام,ا .‚,, ے.ç,
•í ے, ا.رí _…ا¡ ر¸ ,, نlرº
FhoَLَ gَ ' hTَ وْ سُK ِ@-للا >‚و2 سَ? (ِZ ْمُ]َل 1Qاَ_ ْدَ,َل
.با¸>Vا) 33 : 21 (
•نçمن _,.> _, .,اہن (.ا> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ) •ا Uç.ر ےŒل •راہم. .s,s>لا _º••
ŽŽ.ے, (.ا,>)
نام,ا ا,ç‡ .ے, ا,ا.ب çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم iم>م .ا> •نçمن اí _مع ےن .¸‰لا بر •ا
.,ان اí را>رí ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> Uامعا ç. ے, ,ان اí _I‰. ے. .ا> _í رçض>
,çہsم اí نا.>ا
ے.,„ •رí ‹ç, _‡i.ب _í •ا ei.ب •í ے, •, >ارم ے. ˆا .ے,ا.ا„ اہí _Šب فçص. ے.„ نا.>ا
.ے, ا,ر Šک,> ے.ا •ا •í ےŠíر _,s, •, ç. ےک. رí •ن •„ç. ا, نام‡ .رçص. •, ر‡ا ے, ا,ر Šک,> ے.ا e¡
_Iع _>ب _.‡ ا.ا> ف¡ر‰ملا نام“ع _ب _Iع انi,. رçض> ےئç, ے.رí .,ر‰. _í فçص. _.‰, نا.>ا
,, .„ ے, ,ان اí •..> €V•ا فçص. •í ‚,, ے.امرº ‚,م بç†>ملا ..í •,Iع •ا ,م>ر .ر,ç†,
.ے, ا.امرº .,بر. .رام, ‹ç, نlرº ç. ‚,,ا¿ ا.نا˜ہ¸ çí _‘ا ر¡ا .s,s> _í فçص.
€م#ِbَ* 8قُل2$ ~لَ Aَل َ[5/ِ Pَو O
.,Isلا) 68 : + (
ŽŽ.‚,, ,ئاº ر¸ _I• نا.لا ,,Lع ”l Cش ےب ر¡ا••
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .iم>م €V•ا Uامí اí •..> €V•ا ر¡ا ے, ,ان اí •..> €V•ا فçص. ا,ç‡
را>رí Uامعا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم .ا> .نام,ا •í ا,‡ ç, _…ا¡ ے. .اs,ر‰. ,ام. نا .ے,
‚,م ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .iم>م €V•ا (نا.>ا) فçص. ر¡ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم
.ے, ,ان اí .ا> _í رçض> Lsº _,> ارام, •í •, رصت>م .ے,
.,م,ا _í •..> €V•ا
نlرº .ے, ,ان اí _کش _,ر. _ماí _í Uامعا ر¡ا نام,ا _ہ, ر¡ا ‚,, ےتہí çí •..> €V•ا فçص.
,V.ا _,> •í ے, _.ا„ ç, _…ا¡ .s,s> •, ç. ےئا„ ا,ل e¸ئا„ رئاc رL.ب اí .ام,I‰. •Iم„ _í .,i>¡
‹¡i.ب برsم ے.¸ا ےن _لا‰. •ا ا†ب ا„ ‚,م i,†م نlرº .ے, انرí اi,¸ •..> €V•ا ‚,م •i.ب iصsم اí
.ا,امرº >اشرا ےئç, ے.رí رí> اí €V•ا ےí
اN ماَلَس اوCلاَX 1Qوُل>nاَ 7!لا 2م2هَ&1 „اَ$ اَ RِPَو اً/ْ وَ n ِ…ْ ?َ \!لا ~َلَ* 1Qو2yْ مَ : 1+:ِM-لا ِ+َمْ '5"لا Cداَ&ِ *َ و O
.ناºرsلا) 25 : 63 (
ے. نا .„ ر¡ا ‚,, ےتI¿ ے. _îت.,l ر¸ _,م¸ ç„ ‚,, e¡ •i.ب (Uçبsم) ےí _م>ر (ےئاi•) ر¡ا••
ŽŽ.‚,, (ے.ا„ ç, Cلا ےئç,) ےتہí ,V. e¡ ç. ‚,, ے.رí .اب (ei,i..¸ان) Cçل (šŠíا) _,ا„
.‚,, ے.رí eر,اLم اí .م>ر ç„ ‚,, e¡ •i.ب ےí _م>ر •í ا,امرº ےن ei†م _„ •ا ‚,م •م,رí .,l ˆا
.‚,, ےت,> ے. _ک,ن •لiب اí _ئارب ر¡ا ےت,> ‚,ہن .,Iک. çí ‹¡ر.¡>
ےŒل ےí ے.Š†م. .,م,ا _í •..> €V•ا نامرº •, اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ے, _ºاí
†Xاَلْ$َا ْمُ0َL> ساَ'َا ِo1 ماَ#ِ ,! لا َjْ وَ : اًgِ لْ7َم a3Lِ م ْمُ0ِبَ"ْXَاَ و َ(َلِا ْمُ03&َ 'َا ْ+ِم -Qِا
._..لا _º .•مر.) + : 370 ,ºر . 2018 (
,. ç„ ‚,, Cçل e¡ ےلا¡ ے.Š.,ب _,ر. C,>¸ن •ر,م ن> ےí .ما,º ر¡ا •را,¸ e>ا,¸ ے. .. ‚,م ,.
.‚,, ےŠ¿ا ‚,م €V•ا ے. ‚,م
.ے, ei,شç¸ ‚,م •..> €V•ا برº اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ر¡ا ا…ر _í •ا ا,ç‡
‚,م eرشا‰م >ارºا iصsم ارام, ر¡ا ے, C,ر>. _í .ما Uاç>ا žV‘ا ‚,م ر…ا> ر¡> نlرsلا _اہ.م C,ر>.
.ے, ¿¡رº ر¡ا :ا,>ا اí ‹¡رiº _í •..> €V•ا
اہتنا _í Uا ¡¸ _ ºV• ا ‚, م ر …ا>ر¡>
ر, ر¡ا رام cçل .,اsتنا .اšîŠ„ _ئاšل .‚,, ےک¿ ç, ,¡ر>م ے. ‹¡رiº _ºV•ا ,, ‚,م _تº ر¡> e>ç„çم
‚,, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر _شاع ے.,ا ,, .ے, اک¿ _ب Uçم‰م ارام, _ºV•اiب ر¸ _L.
•,Iع •ا _I‘ .iم>م eç.ا ے. ‹¡را>رí رîم ے, ات,> _ئا.. ç. رí> اí رçض> ے. ‹çناب¸ _í _„
>ç„¡اب ےí ےنرí رí> اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ اºl ر,اL¡ .,L ._.l ‚,ہن çبشç• _í ,I.¡ •لl¡
ç. ےئا„ ا,ا.¸ا •ن çí را>رí ر¡ا ے,ر .ب>م ے. .ا> ر‡ا '‹ç,í ‚,.ç, ‚,ہن کا¸ ‚,ناب¸ .i.‡ .رام,
€V•ا ر¡ا ےئا„ _í .ب>م ے. .ا> _í رçض> •í ے, •, _مع _ماí ر¸ _,> .ے, _مVc .رç±>ا
.iم>م eç.ا çí _مع¡ را>رí فاکتعا _عامت„ا •, .ےئا„ ا,ا.¸ا çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .iم>م
رçض> ر¡ا ےئا„ ا,اîل U> ‚,م .…ا,ر ¡ .>ابع .‚,ئا„ _Šíر e¸,íا¸ ‚,ناب¸ .ے, •‰,ر> اí ے.لا±S ‚,م
اí ے.I±S ‚,م .iم>م eç.ا ,V.ا ‚,Šíر >ا, .ےئا„ _í .ر“í ‚,م >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
_í نا •ا ‚,, ےت,ل رíرا,ت•ا _مVc _˜. ç„ .ے, ,ان اí ےنا.¸ا çí _sLصم را>رí ,V.ا .ے, ,ان
.ے, ا.رí نا,ب ناش
َQْو2 dَOْ &َ : اًد572س †A-ک2? ْمCnاَ"َB ْم2هَLْ #َ ب C`اَمَ '2? >?ا-;ُ0!لا aَلَ* C`ا5دِJَا @َ Aَم َ+ْ:ِ M-لاَ و ِ@)Gللا ُ‚ْو2 سَ? 4د5مَ 62م
FاN /اَوْ sِ ?َو ِ@) Gللا َ+ِم c‡ْwَ Z
_í (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘) ”l Cçل ç„ ر¡ا ‚,, Uç.ر ےí •ا (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘) iم>م••
_,sش ر¡ا U> ,رن .ہب ‚,م ™¸l .‚,, ر¡l ر¡¸ ر¡ا .>. .ہب ر¸ ‹¡رºاí (e¡) ‚,, ‚,م .î.. ر¡ا .,‰م
ر¡ا _ضº ےí •ا (فر‘) e¡ .‚,, ےتŠک,> ےئç, ے.رí >ç†. ےئç, ے.رí ›çíر ے. .ر“í ‚,ہنا ”l .‚,,
ŽŽ.‚,, را‡ .IL ےí ا…ر _í ˆا
.¸‰لا بر •ا .‚,ہن ا, ‚,, .امVع •, رiنا •رام, •í ‚,Šک,> ‚,ئl ‚,, ے.رí .çع> اí _مVc _Šب ,,
•í ے, •, ,لاع اí ‹çمVc ےí .,ب> •ر,م .ا,امرº >اشرا ےن
1 . .ے, _.ç, رç>م¡ ¸íرم اí نا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم .ا>
2 . .‚,, ے.ç, .>. •šب ر¸ ‹¡رºاí
3 . .‚,, ے.رí را,¸ ر¡ا _مرن ے. •ر.¡> C,ا ‚,م ™¸l
+ . .ے, ا.ç, ا…ر _í •ا •کIب ‚,ہن .ر•l¡ ا,ن> iصsم اí ‹ç.>ابع _í نا
( _ئا.م _ہsº )
•‰,ر> ا í U çص> ےí _ہلا ِ .ب>‘ فاکتعِ ا
ے, ا.رí .IL ,,sت.م –ار‘ ے. ˆا رí ç, ر…ا> ‚,م ¸امن رçض> ےí •ا .„ _مçم ei.ب اَ/ِ د!nا
1م#ِ,َOْ g2 م! لا 1ˆاَ"3}لا ¡> çí Uçص> ےí ,,sت.م –ار‘ .¸‰لا بر •ا ç. ŽŽاŠí> •ت.ار ا±i,. ‚,م,••
Lئارش ْمِهْ#َ لَ* َrْمَ Aْ /َK 1+:ِM-لا 1ˆاَ"ِص ر¡ا َ‰ّلا5wلا ^َو ْمِهْ#َ لَ* >9و2wْ dَم! لا ِ"ْ#َ z •ت.ار اí ‹ç‡çل نا••
ے. ŽŽاí ‹ç,ارم‡ (_,) •ن ر¡ا ر¡ا ے, ا,‡ ا,í .ضcر¸ _„ ‚,ہن اí ‹ç‡çل نا .ا,امرº ,ا‰نا ےن ç. ر¸ _„
–ار‘ ا.˜ب ے. .ب>‘ _í ‹ç,ارم‡ ر¡ا انl ‚,م .ب>‘ _í ‹¡i.ب C,ن ا,ç‡ .ے, ا.امرº –¡ر.م
.ے, .ر¡ر… ے,ل ےí ے.,ر ,ئاº ر¸ ˆا ر¡ا Uçص> ےí ,,sت.م
ˆا ا,í ارç¸ çí Lئارش نا رiº ™„ ےن ™„ : ا,بنا ےí ˆا ر¡ا •i.ب برsم ےí •ا ا, ‹ç, ‚,.مçم ,اع
_ہنا ےí •ا ر¸ . اماsم >i‰تم ‚,م i,†م نlرº .‚,,ر _. ç, ‚,شراب رiº _.ا _í .اما‰نا ےí •ا ر¸
اí _,> ے.¸ا رí eر ‚,م •رشا‰م با •í اŠک,> ےن .ہí با>‘ا .„ ._, >ç„çم رí> اí ‹¡i.ب برsم
_í اع> _,¡ رçض> ےí •ا رíl ے.ما. ےí راc ر¡ا ا’犿 راب رŠ‡ ےن ‹çہنا ç. ‚,ہن _کمم Ls>.
‚,, ے.رí ‚,م ¸امن ,, _.,„ اًدَJَ? اَ /ِ"ْمَK ْ+ِم اَLَ ل ْŠ3#َ nَ و coَ مْ 'َ? 1[/2د-ل +ِم اَLِ Bآ اَL5 بَ? بر •رام, •ا••
ر¸ ˆاŽŽ امرº ا,ہم ( باب.ا ےí) _با, eار ‚,م , اí •رام, ر¡ا امرº اLع .م>ر ے. eا‡راب _.¸ا ‚,م,
ا,امرº ےن _لا‰. •ا ‹ً د2n ْمCnاَ/ْ دِŒَو •ن ےن •ا ŽŽا,>امرº •ºا…ا ‚,م .,اi, (رçن) ے,ل ےí نا ےن ,, ر¡ا
•رí•. ےí نا ._ئامرº اLعرمع _í Uا. çن ç. _,. ‚,ہنا •کIب ا,امرº •ºا…ا ‚,م .,اi, _í نا فر‘
ے.,ر ‚,م .ب>‘ _í ,V.لا •,Iع ا,رí¸ انi,. ..> امرº اLع .ا,> _sت.م رí ا.ب •ص> اí نlرº çí
رí Cí ے. ا,ن> ر¡ا ا,ل رí e¸,íا¸ _مکم çí .ب>‘ _.¸ا ےن ,V.لا اہ,Iع ,,رم .i.ب C,ن _í •ا _لا¡
.ا,امرº ¸ارºر. ے. ‹çتم‰ن _.¸ا ‚,ہنا رiنا ےí ‹¡¸ا¡ر> i.ب ےن _لا‰. •ا ç. ا,ل رí ,ئاº _I‰. ے. •ا
i.ب ےن .¸‰لا بر •ا ç. _ئاŠí> .ماsت.ا ر¸ _‡¸,íا¸ ر¡ا _ک,ن .„ ےن ,V.لا •,Iع ..ç, انi,.
._í اع> رçض> ےí •ا _Šب ےن ,V.لا •,Iع ..ç, .ےŒ,> UçŠí •¸ا¡ر> ا5مِ م 5(َلِP IUَ'َK 2+ْ73 gلا 39َ?
(ِL1 /و2*ْ دَ: UاS ‚,م ےنا•i,º .رí Uاکن ے. .ب>‘ .رب ے.ا ر¡ا _ل _. اع> _í •i.ب ے.¸ا ےن •ا .
ن> ™,لا¿ رí Vب ر¸ رçL çí ,V.لا •,Iع _.çم •رƒلا .‚,ئامرº اLع ‚,ر,ب‰. _í ‹çباç• ر¡ا .çبن رí
¡ اºl •رام, ._ئامرº اLع باتí ر¡ا ےلçŠí •¸ا¡ر> ےí .اما‰نا i‰ب ےí _‡i.ب ¡ .>ابع ‚,م eا‡راب _.¸ا
ےب ے. اہ,ºام ¡ ا,ن> .ا,Vب ‚,م ‹ç.çI• _í ار> çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم iم>م _لçم
ےí رí ¸ا,ن َقَلَ$ يِM-لا َ[3بَ? ِم! ساِب ْKَ "!Xا .اŠíر ر¸ر. ےí ”l .çبن ,ت• _ا. ے‰,ر> ےí
‚,م, •í ے, نا.>ا اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب> ےí ˆا ر¡ا .¸‰لا بر •, فاکتعا ےئاíرش ¸¸‰م
eام .‚,ہن .ر¡ر… _í ےنرí ‚,.>ابع رí ,Š¿ ‚,م ‹çIî.„ ر¡ا ‹¡راc ےŒل ےí Uçص> ےí _ہ لا .ب>‘
çí _,Lا,ش eام ارç¸ .ے, ات,> امرº اLع ےîنام _ب ‚,تم‰ن •, ‚,م, .¸‰لا بر •ا ‚,م کرابملا ناضمر
.ب>‘ _í ر,•ر¡ا ے, ا.ا˜ب ے. .ب>‘ .رب رí UçŠí çí ‹¡¸ا¡ر> ےí ‹çت.„ ر¡ا ‹çتم>ر _.¸ا رí šک„
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب> ےí •ا ےí رí فاکتعا ‚,م •ر.ع •ر.,. .ے, ا.امرº اLع Uç>ام اí
‚,م ‹çن> ˆ> نا .ے, ا,> رí نا.l ر¡ا çí Uçص> ےí _ہلا .ب>‘ ر¡ا ,,sت.م –ار‘ ےŒل •رام, ےن
.ر•l ر¡ا ا,ن> .¸‰لا بر •ا ç. •’ç„ _I‰. ے. •ا رí ’ç. _I‰. ے. ا,ن> ر¸ رçL _s,s> _ئçí ر‡ا
.ے, ات,> امرº اLع _Šب راi,> اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب> ے.¸ا ر¡ا ا…ر _.¸ا ‚,م
.çI • ‚, م .çI„
_ک,ل ے,ر ‚,م ‹çنا.نا نا.نا _.‰, .ے,ر (V,íا) اہ.. ‚,م _ر ر¡ا š,Šب ei.ب •í ے, •, >ارم ے. ˆا
.‚,, ے.امرº ےئç, ے.رí رí> اí ‹¡i.ب ے.,ا ے.¸ا _لا‰. •ا .ے,ر ‚,م >ا, _í •ا U> اí ˆا
Fِ@)Gللا ِ"ْکِR ْ+َ* 4•ْ #1 باَل 5و hT1?اَ 7ِB ْمِه!#هْ ل2B اَل W‚اَ Vِ?
نا,مر> ےí _,sکت‰م ا,را¸, .ے, _.م _Iمع _í _.ا فاکتعا •, ر¸ ¸íرم ےí نlرsلا _اہ.م C,ر>.
‹çنا.نا ‹çبرا ے.,„ ‚,,ر اہ.. ‹ç, ‚,م ‹¡را¸, _ک,ل ‚,رí .راLºا ر¡ا .ر>. Š.ا. ےí نا ر¡ا ‚,,ر
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> فاکتعا _عامت„ا •, .ے, ا.را¸‡ _‡iن¸ اہ.. _>ش ر, ‚,م
اí ا,ن> i‰ب ےí _,s,رش _,مر> •, .ے, •‰,ر> اí .iن¡اi• ِ .برº ر¡ا Uاç>ا ِžV‘ِا .•بç. ےŒل ےí .ما _í
_, ےتنا˜ہ¸ çí _.í ”l ے.,„ ‚,را¸‡ ن> ˆ> ‹ç, ‚,م فاکتعِا ˆا ”l .ے, فاکتعِا اšب ے. ..
,ارí •با>‘ ے.,„ .ےک. l ر.,م نا˜ہ¸ _í _لçم i,اش ç. _,ر •ن نا˜ہ¸ _í ‹ç‡çل ‚,م, ر‡ا ‚,ہن
Uiب Cنر اí •رہ¿ ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ç. ےت,> نا>ا UVب انi,. .„ •í ‚,, ے.امرº
ر‡ا _Šب ,, .‹ç, •ن _, ےتنا˜ہ¸ ‚,م, ے.,„ ے.امرº راہLا ے.,ا ر¡ا ےت,> امرº کر. ‚,,¡ çîتs‡ .ا.ا„
.‚,Šíر _, نا˜ہ¸ C,ا فر‘ ن> ˆ> ےئç, ے.رí _مع ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çsLصم ...
ر¡ا ے‡ ‚,IŠí _Šب ر¸ ,, •¸ا¡ر> ےí ‹çتم>ر _í ˆا Ÿا.,s, ç. ‚,,ر رí ç, ےí _.ا رí Cí ے. ..
.ا‡ •¸اçن ے. ,رí ے.¸ا ‚,م,
_ئا.م ےí فاکتعِا
,çہsم ا í فاکتعِ ا
ِžVL‘ا ر¡ا ‚,, ےí ے.,ل رí i.با¸ ا, ے.Šíر ےí¡ر ر¸ ےŒش _.í çí ”l ے.¸ا _.‰م .çƒل ےí فاکتعا
فاکتعا انرہŠ¦ ےŒل ےí .iم _çص>م ے. .,ن _í .>ابع رiنا ےí i†.م اí _.í ‚,م .‰,رش
.ے, ا.Vہí
.,ن _ í فاکتعا
.ے, •, .,ن نç..م _í فاکتعا F) aلاAB ِ@)Gلِل >•اَ0ِO*ا>لا َr5Lْ س Cr:َوَ / فاکتعا ... ےŒل ےí •ا ‚,م••
ŽŽ‹ç, ا.رí .,ن _í
,ا.ºا _ í فاکتعا
.‚,, ,ا.ºا _,. _í فاکتعا
1 . .„ا¡
2 . eiíçم ...
3 . _sن
.„ا¡ فاکتعا
_í •ا ‚,م ç. ا,‡ ç, ,اí •, ار,م ر‡ا •í ےہí _ئçí ر‡ا ŸV“م ےل نام ر•ن _í ف اکتعا _>ش _ئçí ر‡ا
‹çن¡> ے.ت„ .iم _í ˆا .ے, .„ا¡ ر¸ ˆا ا.Š.,ب فاکتعا با .ا‡ ‹çŠ.,ب فاکتعا ن> ے..ا ے,ل ےí ا…ر
.ا‡ ç, .„ا¡ فاکتعا اí ن> C,ا ç. ‚,ہن _,‰. اí .iم ر‡ا .ے, ن> ے..ا ے, _نام رLن _í
eií—م ...
ب¡رc ,اش _í ناضمر ™,ب :اiتبا _í ˆا .ے, eií—م ... فاکتعا اí •ر.ع .ر•l ےí ناضمر
اí _,را. ™,تنا ے,ا¿ iنا¿ .ے, ا.ا„ ç, ,ت• _, ےتŠک,> iنا¿ اí i,ع ر¡ا ے, _.ç, ے. .º¡ ےí باتºl
.ے, •,اsکلا _Iع eiíçم ... فاکتعا •, ._‡ ےئا„ ç, ا>ا ... ‚,م ‹ç.رç‘ ‹çن¡> اí ™,. ا, ç,
.ے, ا.ا„ ç, ا>ا •ض,رº اí .. ç. ‚,ل رí ا>ا Cçل Š˜í ےí _ت.ب
فاکتعِ ا _Isن
ےí ˆا .ے, ا.Vہí فاکتعا _Isن انرí فاکتعا ‚,م i†.م .º¡ _Šب _.í e¡Vع ےí ... ر¡ا .„ا¡
.‚,ہن _çص>م •,نار¡> ر¡ا ن> ..º¡ _ئçí ے,ل
فاکتعِ ا Lئا رش
1 . .ے, –رش e¸¡ر ے,ل ےí فاکتعا ... ر¡ا .„ا¡
2 . .ے, _کمم _Šب ےí •¸¡ر ر,ƒب فاکتعا _Isن
3 . ے.Iکن ر,اب ے. i†.م ا, eا‡ فاکتعا ےí .¡ر… ر,ƒب ‚,م فاکتعا eií—م ... ر¡ا .„ا¡
.ے, ا.ا„ cç¦ فاکتعا ے.
رçما ¸ ئا„ فاکتعا ن ار¡>
1 . .انرí ‚,.اب _Š¿ا ر¡ا C,ن
2 . .انرí .¡V. _í .,رش نlرº
3 . .ا.,ر ےت±š¸ .,رش >¡ر>
+ . .انا±š¸ ر¡ا ا.±š¸ اí •,.,> ,çIع
5 . .ا... ر¡ا انرí .>,صن¡ Lع¡
6 . .انرí .,بر. _í فاکتعا :اíرش
7 . .انا„ ر,اب ے. eا‡ فاکتعا ے,ل ےí .„ا¡ _.cا, .„ا> œºر
8 . .انç.ر¡ا ا.,¸ .اناŠí ‚,م eا‡ فاکتعا
9 . .(ے, .ر¡ر… انç, .,ن ے. ےIہ¸) انا„ ے,ل ےí e¸ا.„ ¸امن
10 . .انi,ر• ¸,¿ _í .ر¡ر… _ئçí اí .کت‰م
11 . .ے, ¸ئا„ _Šب انرí žاکن
فا کتعا .اi .sم ¡ .ا, ¡رکم
1 . .¡V. _í i,†م نlرº ..‰ن¡رí> V“م .ا.Š†م. .>ابع ے.ا ر¡اانرí را,ت•ا _شçما• _کل اب
.ے, e¡رکم ا.Š†م. باç.راí ر¡ا .>ابع çí ے.,ل ک¡ر çí ”l ے.¸ا _Šب ے. ¿,Iب.¡ .çع> ر¡ا
2 . .ے, e¡رکم .•¡رº ¡ i,ر• _لا¡ ےنا„ _í ےئç, ےتŠíر •ن Uا,• اí با>l ےí i†.م
3 . .ے, e¡رکم اšîŠ„ _ئاšل ر¡ا çîتs‡ _عرشر,c ¡ .ا,çƒل
+ . .ے, ا.ا„ cç¦ فاکتعا ے. ے.Iکن ر,اب ے. i†.م ر•ع Vب
5 . .ے, ا.ا„ cç¦ فاکتعا ے. ےنرہŠ¦ ر,> e>ا,¸ ے. .ر¡ر… رí _کن ر,اب ے. ر•ع _.í
_ئا.م i .¿ _I‰تم ے. فاکتعا _ عامت„ا
1 . .‚,ئا„ •ن ر,اب ے. >¡i> _í eا‡ فاکتعا _,sکت‰م ےلا¡ ےنرí .,ن _í فاکتعا ...
2 . .‚,ئا.ب •ن Uçم‰م çí ےنا„ ےنl ر,اب ے. eا‡ فاکتعا ےلا¡ ےنرí فاکتعا _Isن
3 . ر¸ ‹çلا.. .Iت>م _ک,I‹,, _Œ‡ .>رí ا,ہم .ا,ر¡ر… .>ا,.ب ‚,م >¡i> _í eا‡ فاکتعا
.ے, ا.ا„ ç, .çº iصsم اí فاکتعا ے. ےناîل ,ش ,‡ Uçضº ر¡ا ے.Š.,ب •„¡Vب
+ . ا.Šíر Uا,• اí ‹ç‡ر¸ب ‚,م .اº¡ا ےí _ر _ک,ل ‚,, œ,.¡ .اماLتنا ے,ل ےí _.c ر¡ا :ç…¡
.ے, .عاب اí .>ç.شç• ر¡ا :ا…ر _í بر
5 . '‹ç,í ‚,, ے.ا„ UçŠب .,بر. _í ‹çن> ˆ> ,, ‚,م .ا>مل _ماتت•ا ن> .ر•l ےí فاکتعا
( _,> ِ.مi• )
نام,ا Ls>. ‚,م _تº ر¡>
ے. ن> _. ا C.„ •, _í .iب ¡ _ک,ن .ے, .رابع ے. _کم.í _í رش ¡ ر,• _‡iن¸ _نا.نِا
,,رک. _í ,V.لا •,Iع ,>l .رض> _بن ei,¸‡رب ےí _لا‰. •ا ےن ™,Iبِ ا .„ ._Š. _Œ‡ ç, ›¡رش
ے.„ ._Š. _ل¡iع ,ک> _Iہ¸ ے. .. •, ._Š. _í _نامرºان _í _ہ لِا ,ک> ےíرí راکنِا ے.
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرِا .ا,íر,ب‰. ے. _.º ےن ,,ک> نlرº
Fِ @3بَ ? ِ"ْمَK ْ+َ* َقَgَ ;َZ 3+ِ7!لا َ+ِم 1Qاَ _
..Šکلا) 18 : 50 (
ŽŽ.ا,‡ _کن ر,اب ے. .عاLِا _í بر ے.¸ا e¡ ç. اŠ. ے. ‚,م .ا.„ (™,Iبِا) e¡••
>¡ر¡ ر¸ _,م¸ ےí ,V.لا •,Iع ,>l .رض> ._Œ‡ç, ›¡رش _کم.í _í _نامرºان ر¡ا .عاLِا ے. ‚,ہ,
_,م¸ ‚,م ے†,تن ےí ™„ .ا,‡ ا,> ا.ب eا‡ نا>تمِا çí _,م¸ ر¡ا _ئام¸l çí ,>l _.ب ِ.ا,> _, Š.ا. ےí
‚,م >ç„¡ ےت.ار ¡> .عاب ےí _کم.í ˆ ا ‚,م .iب ر¡ا _ک,ن .اç, ¸اcl اí ,>اص. ےí رش ¡ ر,• ر¸
: ے, ا.رí ‹ç, i,†م ِنlرº _,iنا.ن _í ‹çت.ار _ہنا .ےئl
ِ+ْ:َ دْ75Lلا CqاَLْ :َ دَnَ و O
.iIبلا) 90 : 10 (
ےŒ,> اŠí> (_Šب) ےت.ار ‹ا,امن ¡> (ےí رش ¡ ر,•) ے.ا ےن ,, ر¡ا•• o ••
‹çت.ار نا çí نا.نِا رí ا.ب •ص> اí .رLº _نا.نِا çí نا˜ہ¸ _í ‹çت.ار ‹çن¡> ن ا ےن .¸‰لا بر •ا
i,iباç‘ _í ˆا با>تنِا اí ےت.ار C,ا _.í ے. ‚,م رش ¡ ر,• رîم .ا,> رí eا‡l ے. .امVع _í
: ے, ا.امرº ,,ک> ِنlرº .ا,> ’犿 ر¸
ا1 nاَوْ ,َBَو اَn1 ?و27ُZ اَهَمَ هْلَ \َZ O
.™م.لا) 91 : 8 (
.> اŠ†م. (¸,م. _í) .را‡¸,,ر¸ ر¡ا .راíiب _í ˆا ے.ا ےن ˆا رŠ¸•• o ••
•کIب .ا,í ‚,ہن رçب†م ر¸ ےنرí را,ت•ا •ت.ار C,ا _ئçí ے. ‚,م ‹çن¡> çí نا.نا ےن .¸‰لا بر •ا ا,ç‡
.ا,> رí فçºçم ر¸ _…رم _í نا.نا çí با>تنا ےí C,ا _.í ے. ‚,م ‹çت.ار ےí _,ارم‡ ¡ .,اi,
: ے, _لا‰. .راب >اشرِا •íا.,„
Fْ"ُ;ْ]َ#ْ لَZ 1`اَJ +َمَو +ِمْƒ2 #ْ لَZ 1`اَJ +َمَ Z
..Šکلا) 18 : 29 (
ŽŽ.•> رí راکنِا ے,ا¿ ç„ ر¡ا ےئl ےل نام,ا ے,ا¿ ç„ ™¸••
,اLن اí نا L,ش ِ.,Vِ¡ ر¡ا _م>ر ِ.,Vِ¡
¡ .>اsتعِ اiب ._.,> ےب ¡ _,ارم‡ ._نامرºان ¡ _.º ناL,ش ‚,م ,>اص. ر¡ا _کم.í _í رش ¡ ر,•
_.¸ا ےن ˆ ا .ا,‡ _ب را>رب ,Iع اí >اiبت.ِ ا ¡ رب„ ر¡ا _نا,رع ¡ _شا>º .Uاص>ت.ِا ¡ ,IL ._Iمع ےب
ے,ل ےí ے.,ل ,اsتنِ ا ے. ,>l _.ب ر¡ا ,V.لا •,Iع ,>l ر¡ا ا,í iئاع ر¸ .¸‰لا بر •ا ,ا¸لِا اí _,ارم‡
ˆ ا .ا,> رí نVعِ ا اí ےنرí را,. .عام„ _.¸ا _مت.م ر¸ ‹çنا.نِا eارم‡ رŠ¸ ر¡ا ےنرí eارم‡ çí .,نا.نِا
: اہí ےن
1م#ِ,َOْ g2 م! لا َ[1„اَ"ِص ْم2 هَل -Qَد2 AْXَ\َل (ِLَ Oْ :َوْ zَ K اَمِ &َ Z O
.فارعVا) 7 : 16 (
,>l _.ب ِ>ارº ا) ن ا (_Šب) ‚,م (•í ے, ,.º ےŠ†م) ے, ا,í eارم‡ ےŠ†م ےن ç. •í ے. •„¡ ˆِ ا ™¸••
(‹¡> ا., ے. _> ِ eار ‚,ہنا •í ‹l ا.) ا‡ ‹çŠ.,ب ر¡ر… ر¸ eار _±i,. .ر,. ے,ل ےí (ےنرí eارم‡ çí o ••
ç. .Iہم ے. ا ._í .IL .Iہم ے. _لا‰. •ا ے,ل ےí ےنرí eارم‡ çí .,نا.نِا .را. ےن ناL,ش
•ر,م نا.نِا ,ام. •í اŠ. ,çI‰م ے. ا .º¡ ے.رí .i.ب •بçص.م _í ¿¡رº ےí _,ارم‡ _ک,ل _Œ‡ _م
_ب ے. .,رº ¡ رکم •ر,م •i.ب _I>م ےí .¸‰لا بر •ا Ÿا.,s, .‚,, ‚,ہن ےلا¡ ے...Š¸ ‚,م Uا„
: ا,í ‚,م Lاsلا نِ ا ےن ˆ ا رارºا اí ˆِا .ے‡ ‚,ئا„
َ‰ِAَمْ VَK ْم2ه5Lَ :ِوْ zُ \َ لَو ِ…ْ ?َ\!لا (ِZ ْم2هَل 5+َL3 :َŒُ\َل (ِLَ Oْ :َ وْ zَ K Žَمِ ب 39َ? 1‚اَX O َ‰ِ}َ لْ2م! لا 2م2هْLِ م َ•1 داَ&ِ * -^ِP
O
.ر†>لا) 15 : 39 . +0 (
ے,ل ےí نا Ÿا.,s, (_Šب) ‚,م .ا,í eارم‡ ےŠ†م ےنç. ç„ ے. .ب. ˆا !را‡>ر¡ر¸ •ا : اہí ےن ™,Iبِ ا••
رí eارم‡ ر¡ر… çí .. نا ر¡ا ا‡ ‹¡> ا.ب امن _ç• ¡ •ت.ارl بç• (çí ‹ç,نامرºان ر¡ا ‹ç,ا.‡) ‚,م _,م¸
ا‡ ‹ç,ر ےí o ا¸ _‘V• (ے. ‹çب,رº ےí ™sن ر¡ا •ر,م) ç„ ےí ‹¡i.ب ei,¸‡رب نا •ر,. ےئاç.
‚,, ےک¿ o ••
ˆ ا ےئç, ے.امرº .ب. _,iص. ِرہم ر¸ ے.I¿ •ن ]ا> اí ناL,ش ر¸ ‹¡i.ب _I>م ے.¸ا ےن .¸‰لا بر •ا
: اہí ے.
Wم#ِ,َOْ g2 م 5(َلَ* Wˆاَ"ِص اَ Mَn O FW Qاَ|ْ ل2س ْمِهْ#َ لَ* َ[َل َ•ْ #َ ل ي>داَ&ِ * -QِP
.ر†>لا) 15 : +1 . +2 (
ے,ا.l ر¸ ر> •ر,م ا±i,. ç„ ے, •ت.ار (_, _V•ِا) •,•• o ار,. ر¸ ‹¡i.ب (•تºا, _V•ِا) •ر,م Cش ےب
ŽŽ.ا‡ ےI¿ ‚,ہن ر¡¸ _ئçí
‚,م •†,تن ےí .نام… _í .Lاs> _í _,صI>م ے.¸ا ےí .¸‰لا بر •ا ر¡ا .¡اƒب ِنVعِ ا ےí ™,Iبا
¡ _> C,ا :راí¡ر,¸ اí ناL,ش ار.¡> ç. .را>رب ‹امرº اí _م>ر C,ا : ےŒ‡ _ب e¡ر‡ ¡> ےí ‹çنا.نا
ار.¡ > ç. .ا,l ‚,م •رم ¸ ےí _م>ر ِ.,Vِ¡ C,ا :رب ,ا,¸ اí _,ارم‡ ¡ _Lاب ار.¡ > ç. .را>رب ,Iع اí .,اi,
.¡اƒب ِنVعِ ا اí ناL,ش •í .„ ار.ا ر¸ _,م¸ رí _ب .,اi, ِ,اLن _> ِنVعِ ا :‚,مرامش ےí ناL,ش ِ .,V¡
_م>ر •م.¿ر. اí .ºاL _í ‹¡رب ,ا,¸ ےí ر,• .ا,‡ _,Š¸ ر¸ _,م¸ ‚,م _کش _í .,رº ¡ _„> ِ,اLن
_í _لا‰. •ا ےن _,Iما> ےí .,اi, .ے, ا.رí ناL,ش _,ا.¸ ..¸ _í ‹¡راí¡ر,¸ ےí رش •í .„ .ے,
•í .„ .ا,í iہع اí ےنرí ا,ب ,اLن اíر,• ر¡ا _ئVŠب ¡ _ک,ن ر¸ _,م¸ ےئ¡ر ے. .,اi, _ئç, .>
.ا,ل ,اŠ. ا1.Š„ اí ¿¡رº ےí _Lاب ‚,م _ئام.,ر _í ناL,ش ےن ‹¡iنراí _ناL,ش
رí ا†. _ا. اí _نام>ر ِ.,V¡ ر¸ ‹¡ر. ےí ‹çلا¡ ے.,> ¿¡رº çí .,اi, ِ,اƒ,¸ فر‘ •ن ےن _لا‰. •ا
ےí _.ر ¡ :ا,بنا e¸ا¡ر> اí .,V¡ ˆا •کIب ا,> امرº نVعا اí ےنرí _ماش ‚,م e¡ر‡ ےí _> ِ_,ا ‚,ہنا
: ے, ا.ç, نVعا .ا,> UçŠí _Šب ے,ل ےí _,.مçم Š.ا. Š.ا.
F!او2Lَ مآ 1+:ِ M-لاَ و 2@Cلو2سَ?َو 2@G للا 2مُ ]I#ِ لَو اَم5 /ِP
.eiئاملا) 5 : 55 (
ر¡ا ے, _, (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘) Uç.ر اí ˆا ر¡ا •ا ç. ..¡> (را‡>iم) اراہم. Cش ےب••
ŽŽ.‚,, ےلا¡ نام,ا e¡ (Š.ا.)
_ا. اí _,ارم‡ ¡ .مIL ر¸ ر. ےí ناL,ش •.cر. ےí نا ر¡ا ‹¡راí¡ر,¸ ےí رش ےن _لا‰. •ا •í .„
: ا,امرº ےئç, ے.رí رisم •ناکŠ¦ ‚,م ,.ہ„ ے,ل ےí .. نا رí Šíر
َ+ْ:ِو) dلا َ+ِم َ%َ Aَ &- Bا ِ+َم ا-لِا o َ+ْ#ِ Aَمْ Vَا ْم2n2 دِ*ْ وَ مَ ل َم5Lَ هَV -Qِاَو o
.ر†>لا) 15 : +2 . +3 (
_í را,ت•ا eار .ر,. ےن ‹çہ.„ ےí ‹]ç, ےک.Šب نا ےئاç.•• o _í eiع¡ ے,ل ےí .. نا Cش ےب ر¡ا
ے, ,.ہ„ •î„ o
i,çن _ í _تº çí _> ِ _,ا
.,V¡ _.¸ا ےن _لا‰. •ا ç. ےئl ‚,م >ç„¡ e¡ر‡ ¡> .„ ‚,م •†,تن ےí _کم.í ˆا _í _Lاب ¡ _>
_ناL,ش ر¡ا ےنا.¸ا eار _ناL,ش ر¡ا .ا,> رارº ŽŽ•ا ب¸>•• .عام„ _.¸ا çí ‹çلا¡ ےنرí را,ت•ِ ا eار _í
نا ‚,م i,†م نlرº ےن _لا‰. •ا .ا,> •> رارº ŽŽناL,.لا ب¸>•• çí ‹çلا¡ ے..ہ¸ ˆابل اí .,V¡
: ا,امرº >اشرا _I‰تم ے. •†,تن ےí _کم.í ˆا _í ‹ç,¡رî‹çن¡>
1Qو2&> لاَd!لا 2م2n ِ@G للا َ9ْxِ' -Qِ YَZ O
.eiئاملا) 5 : 56 (
‚,, ےلا¡ ےنç, .لاc _, (Cçل ےí) .عام„ _í •ا (ر¡ا) •• o ••
¡ _تº ےí ‹¡را>رب ,Iع ےí .,اi, _,çلا _.‰, ‹çلç.ر برsم ے.¸ا ےن .¸‰لا بر •ا ر¸ ,اsم ر¡ا C,ا
: ا,امرº ‹ç, نVعِا اí •بIc
F(ِل2س2?َو اَ/َ K 5+َ&ِ لْzَ \َل 2@-للا َUَOَ _
.¤ل>ا†ملا) 58 : 21 (
ŽŽ.ے‡ ‚,,ر رí ç, .لاc ر¡ر… Uç.ر •ر,م ر¡ا ‚,م Ÿا.,s, •í ے, ا,> Šکل ےن •ا••
_> •.,م, •بIc ¡ _تº ‚,م _کم.í ˆِ ا _í .iب ¡ _ک,ن •í ا,‡ç, _…ا¡ ے. •íرابم ِ.ا,l eرçí•م
._‡ ‚,,ر _.l .لاc ر¸ ‹ç.çº _ناL,ش •.,م, ‚,.çº _نام>ر .ے, ا,‡ ا,í ررsم ے,ل ےí _> ِ _,ا ر¡ا
‹ç, ر¡ا ا‡ ے,ر ¸„اع ے. ےنا¸ •بIc ر¸ ‹¡i.ب _I>م >ç„¡اب ےí ‹çIم> ر. ,ام. e¡ر‡ اí ˆا ر¡ا ناL,ش
.ا‡ ے,ر ا.ç, را. ,رش ¡ ,ِ>ان ے.ما. ےí ر,• •.,م, ,اLن اí رش
ا…ا s. .>ا, .ب ا í _> ,بIc . . ._م >ر ِ.,Vِ¡
ب¸> •í .„ .ے, ا.رí .IL >iم ے. ™,Iبِ ا e¡ر‡ اí ناL,ش ‚,م _کم.í ˆا _í _Lاب ¡ _>
Š.ا. ےí ےنV راí ےئ¡رب çí _ئا.¡ ,ام. ر¡ا ‹çت,>V‘ •.کمم _.¸ا ے,ل ےí •Iباsم ےí _Lاب _م>رلا
.>ا…¡ ‹ç, _í رما ˆِا ے. Uا“م .رçصبç• C,ا i,†م ِنlرº .ے, ا.رí راص>نِ ا ر¸ _م>ر ِ.,V¡ Š.ا.
: ے, ا.رí
F2 @Cل#ِ &َ Xَو َو2 n ْمC_اَ"َ: 2@5/ِP
.فارعVا) 7 : 27 (
ŽŽے, اتŠک,> (ے. ‹çہî„ _.,ا _.,ا) ‚,ہم. •I,بº اí ˆا ر¡ا (>ç•) e¡ Cش ےب••
.º¡ C, •ب ‚,م .ا.ئاí .را. çí (نا.نا ر¡ا _„) •I,بº ےí ˆار¡ا ناL,ش ے. ¡ ر _í eرçí•م ِ .,l
ناL,.لا ب¸> ے. فرL _í _لا‰. •ا ر¸ ,اsم •ر.¡> .ے, _‘ا> .çº _í ے.,ر را>رب• ر¡ا ے.Šک,>
: ے, ا,í ‹ç, ےن i,†م ِنlرº رí> اí ‹ç.çº _Œ‡ _í اLع çí _م>رلا ب¸> ‚,م ےIباsم ےí
F1Qو2Lِ مْƒ2 م! لاَو 2@Cلو2سَ?َو ْمُ]َلَمَ * 2@Gللا ‹َ"َ#َ gَ Z
.¤بçتلا) 9 : 105 (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘) Uç.ر اí ˆا ر¡ا ا‡ ےل Šک,> (_Šب) •ا çí _مع •راہم. .,رs.ع ç.••
ŽŽ(_Šب) نام,ا ِ_,ا ر¡ا (_Šب
را>رب• ر¡ا ,Iع žرL _.ا ے, امرº راí .çº _í ے.Šک,> ے.,„ ‚,م ,>اص. ˆا ےí رش ¡ ر,• ا• ہل
_Šب .çº _í ےنرí ..رم .ار.ا ےí .,اi, ا, _,ارم‡ ر¡ا .çº _í ے.لiب _ر اí .Vا> ..çº _í ے.,ر
اí _> ِ_,ا ے.رابتعِا ےí _ماçع ,ام. امرº راí ‚,م ,>اص. ےí _Lاب ¡ _> •رƒلا .ے, _.ç, امرº راí
اí _تº ¡ •بIc ِ نVعِ ا ˆا ےí _لا‰. _> ç„ .ے, .ر¡ر… انç, .صتم ے. ‹ç…اs. ,ام. نا C. .ما,º
•í _í _,sI. çí _> ِ_,ا ےن _لا‰. •ا Š.ا. Š.ا. ےí .را,. .را. ˆا ر¡ا ‚,ک. رí راçم, •ت.ار
ِ@Gللا ~َلَ*َ و ِqِدْ Aَب +3م مُ_2"C}Lَ : يِ M-لا اَR +َمَ Z ْمُ]ْلُMْ َ: Qِ Pَو ْمُ]َل َU>لاَz َ‡َZ 2@G للا 2مُ_ْ"C}Lَ : QِP
1Qو2Lِ مْƒ2 م! لا ِل-_َوَ Oَ #ْ لَZ O
.نlرمع Ul) 3 : 160 (
ç. •> ’犿 اراہ. ےب ‚,ہم. e¡ ر‡ا ر¡ا .اتک.l ‚,ہن .لاc _ئçí ر¸ ,. ç. ےئامرº >iم .راہم. •ا ر‡ا••
ے,,ا¿ ا.Šíر •.¡رŠب ر¸ _, •ا çí ‹ç.مçم ر¡ا .ےک. رí >iم .راہم. i‰ب ےí ˆا ç„ ے, ا.,ا نçí رŠ¸
o ••
.ے, ر¸ _م>ر ِ.,Vِ¡ راiم ¡ را> اí _با,ماí _í _> ا,ç‡
_کم.í _ مئا > _í ر ش ¡ ر,•
C. .ما,º ناL,.لا ب¸> ر¡ا ناL,ش ._‡ ے,ر .را„ _, ‹ç, C. .ما,º _کم.í •, _í رش ¡ ر,•
•م.ا• ےí •I.I. ےí .لا.ِر ¡ .çبن •í .„ .ے‡ ‚,,ر ے.رí _شçí _í •بIc ےí .مIL ¡ رsí
¡ •مئا ےí .ما i‰ب ےí .ر¡l .,ر.. _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .ب.رم _مت• رçض> _.‰,
.ب. ےí نام>ر ِ.,V¡ ر¡ا ے‡ ‚,,ر ے.رí ا>ا •ض,رº اí ¿¡رº ےí .,اi, ر¡ا _تº _í _> _,iہت†م
.ر.رب ¡ _تº ے. Lا>ل ر, ر¸ ‹¡iنراí ےí ˆا ر¡ا ناL,ش C. .ما,º رí امرº _. ِ.,¸ ˆابل اí .,اi,
ے.¸ا ے.¸ا ç„ ے, e¡ر‡ اí _> :امIع ر¡ا :ا>I‘ ¡ :ا,ل¡ ا ._,iہت†م ¡ •مئا •, .ے‡ ‚,,ر ے.رí _‘ا>
‚,,ر راک,¸ر.رب ے,ل ےí ےنرí i.Iبر. çí _> ِ _,ا ر¡ا _> C. .ما,º _باLم ےí .عاLت.ا ر¡ا .ص.م
.ے‡ ‚,,ر ے.رí ,,.s. ‚,م ‹çنا.نا _,º .çبن ‚,م .رç‘ _í _ک,ن ر¡ا .,اi, ر¡ا .ے‡
_کم. í _í _Lاب ¡ _> ر¡ا _ت º ِر¡> e>ç„çم
,>اص. •, ‚,م, ç. ےئا„ _ئا’¡> رLن ر¸ _کم.í .iبا ¡ _ل¸ا _.ِا _í _Lاب ¡ _> ‚,م ر…ا> ِ ر¡>
¡ .ناما .ے, ا.l رLن ا.V,Š¸ ر¸ ے.¸ا رش .ے, _.l رLن _ئç, _ت±šب _ئارب .ے,ات,> _ئاŠí> ر¸ _¡رع ے.¸ا
ےن .راíا,ر ر¡ا c犄 •î„ _í .ºاi‘ ¡ .ºارش .‚,, ےک¿ ±iناب رs. ِ.•ر فاصنِا ¡ Uiع ر¡ا .نا,>
_í >ا.º ¡ •.تº نçک. ¡ _ما .ے, ا,> رí .ص•ر çí .çs. ¡ .عاL ےن •¡VŠí> ¡ _ئامن .ے, _ل ےل
€¡> اí .>ابع ےن .بcر _í _ئارب .ے, _Œ‡l .لاc _نا,رع ¡ _شا>º ر¸ ا,> ¡ .مصع .ے, اک¿ ç, رLن
‚,م .i..¸>ç• _l .را.کنِا ¡ œ…اç. .ے, _ل ےل ےن ربک. •î„ _í ‹ç,¸,ر ei†. .ے, ا,ل رí .I.
.,.,>V ‚,م _ç. ¡ ei,sع .ے, _,ر رí ,اع çí _,ارم‡ رí Uiب ™,Šب اí .,اi, .لاہ„ .ے, _Œ‡ Uiب
ç, ر,“í _ماçع ےí _ئارب .ے, ا,ر ±šب ر熺 ¡ _.º •î„ _í .,>لا‘ ‚,م _مع .ے, _îل ےنç, ‹ا,امن
ر¸ .i,sع _ت.ر¸ _sع ¡ .,>ام .ے, اک¿ ےل ‚,م C,,ل _.¸ا çí .ما ‚,م ‹çIکش _Œí _Lاب .‚,, ےŒ‡
•بIc اí .,نçعرº ر¸ ..ا,. ر¡ا .,ن¡راº ر¸ ..,‰م .‚,, _,ر ا„ _ت.م ‚,رiº _ºV•ا .ے, ر¡l •Iم>
ےí _ç. .ے, ا,ل ےل ‚,م C,,ل _.¸ا ےن .¡ر eار ےب _..„ ر¡ا _¸ر˜ل çí .ºاs. ¡ .,•ہ. .ے, اک¿ ç,
.ے, ا.l رLن œبا. ےí ناL,ش Uç>ام ارا. ..ç,ن> ا, ç, _L. _.,> •رƒلا .‚,, ےŒ‡ Uiب •را±>
•,Iع •ا _I‘ ‹ام¸لا ر•l ربمƒ,¸ _,iنا.ن _í _„ .‚,, .امVع _í _تº ِ ر¡> .ا‰ºا¡ ¡ .Vا> ,ام. •,
‚,, _,را„ _í _,¸ •نçمن رçLب •íرابم ِ.,>ا>ا i.¿ ‚,م _,> ._Š. .> امرº _, ےIہ¸ ےن ,I.¡ •لl¡
: ےک. ç, _,iص. _í .ار.ا ےí _تº ِر¡> ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çبن ِناب¸ •íا.
1 : ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض> .
2"َهْbَBَو I‘Iyلا aَ,ْل2:َ و 2مْلِA!لا 2’ُ ,ْLَ :َو CQاَم5xلا 291?اَ ,َOَ : m ملسو @لآو @#ل* Dا aلص 2(ِ&5 Lلا 1‚اَX
Fُ لْOَ ,!لا lُلْ Oَ ,!لا m 1‚اَX vَو2 n اَم2 :َا “>Dا َ‚ْو2 سَ? اَ: m اْوC لاَ X F2”َ"َه!لا 2"ُ.ْ 0َ:َو 2+َOِ ;!لا
._تsلا رçŠL باب ._تsلا باتí ._,>صلا ..را>ب) 6 : 6590 : ,ºر . 6652 (
ç, ,í _مع ر¡ا ا‡ ےئا„ ç, .,رº .ما,º •نام¸ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>••
.ے‡ ‚,îل ےنç, .ر“کب _ر, ر¡ا ے‡ ‚,îل ےنç, e>ا,¸ ے.تº .ا‡ ےئا„ا,> UاS _>ب‹,م‹çل> .ے‡ ‚,ئا„
‹ç, _تº .ر“í •ب _.‰,) ے, _تº .ے, _تº : ا,امرº 'ے,ا,í _ر, !•ا Uç.ر ا, : اŠ¿ç¸ ےن . ,ارí •با>‘
ŽŽ.(ے‡
2 : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ےتہí •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض> .
4"ْ#َ $ اَهْ#ِ Z a>Jاَم! لاَ و la>Jاَم! لا َ+ِم 4"ْ#َ $ اَهْ#ِ Z 2م> ئاَ,! لاَو lِ م>ئاَ ,!لا َ+ِم 4"ْ#َ $ اَهْ#ِ Z 2د>*اَ ,!لا l4+َOِ Z ُQْوُ 0َOَ س
Fِ@ِب ْM2Aَ#ْ لَZ lاNRاَAَ مْوَ ا c\َ 7ْلَم اَهْ#ِ Z َدَ Vَو ْ+َمَ Z l2@ْZِ"ْyَ Oْ gَ B lاَهَل َ•5"َyَ B ْ+َم la>*ا5gلا َ+ِم
.,ئاsلا _م ر,• اŠ,º iئاsلا ¤.تsلا نçک. باب ._تsلا باتí ._,>صلا ..را>ب) 6 : 259+ : ,ºر . 6670 (
Vا¡ ےنç, اšŠí ‚,م نا .ا‡ç, رتہب ے. ےلا¡ ےنç, •šŠí Vا¡ ے.Š.,ب ‚,م نا .ے‡ ‹ç, ے.تº .,رs.ع••
فرL _í ‹ç.تº _>ش ç„ .ا‡ç, رتہب ے. ےلا¡ ےن’¡> Vا¡ ے.I¿ ‚,م نا ر¡ا ا‡ç, رتہب ے. ےلا¡ ے.I¿
•î„ ے,ل ےí ے.,ل eا.¸ ا, ے.˜ب ے. ن ا _ئçí ç„ .ے‡ ‚,ل ےل ‚,م C,,ل _.¸ا ے.ا e¡ ا‡ ےئاŠ¦ ا رLن
ŽŽ.ےل ےل eا.¸ e¡ ç. ےئا¸
3 ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .ا.ئاí ِراi„ا. •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر Cلام _ب ™نا .رض> .
: ا,امرº
َUَnْ Mَ :َو l2"ْمَ !لا َ9َ"ْy2 :َو aَ/3xلا او2yْ ;َ:َ و lُلْهَ7! لا َ"َهْb2:َ و l2مْ لِA!لا َ•َZْ"2: ْQَ ا ِo1*ا5gلا >ˆاَ"ْJَا ْ+ِم -Qِا
F4د>'اَ و 4م3#َ X cTَKَ "ْمِا َ+ْ#> gْ مَ ِل َQْ وُ 0َ: a5Oَ ' C`اَg3 Lلا aَ,ْ&َ Bَو C‚اَV3"لا
.,I‰لا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 2056 ,ºر . 2671 (
,í اí ‹¡>رم .انا„ ç, ,اع اí _شçن بارش ر¡ا .راíiب .انا„ ç, .لاc اí .لاہ„ .انا„ Š¦ا اí (œºان) ِ,Iع••
•, .ا‡ç, >رم C,ا نارîن اí ‹ç.رçع ˆا˜¸ •í C. ‹اہ, .ا.,ر _ºاب (e>ا,¸ ‚,م >اi‰.) اí ‹ç.رçع ر¡ا انç,
ŽŽ.‚,, ے. ‚,م .امVع _í .ما,º (ِبرº) ..
رçہL ا í ‹ç.تº ‚, م .,•م
ر“íا .ç, ‹ا¡ر بV,. اí _نا,رع ¡ _شا>º ._.ماiب .ç, ,ر‡ را¸اب اí .ر‡ .راc ¡ _تº .م. ر, .„
.‚,ئا„ _ب •نا.ن اí .راc ¡ _تº ر¡ا >ا.º ¡ •.تº ._.م اiب ےئا†ب _í _‡i.ب ¡ .>ابع _í •ا i„ا.م
Š.ا. ےí ›اتم ¡ Uام ےí ا,ن> ‚,م ر¡> ے.,ا ç. ےئا„l ‚,م C,,ل _í >ا.º ¡ •.تº •ب‰ش ر, اí _‡iن¸
راiºا _نا>¡ر .‚,, _.ا„ _I¿ _ت.م ‚,رiº _í نام,ا ر¡ا ا,> .€V•ا .ے, ا.ا„ Cل _Šب نام,ا Š.ا.
¡ _> ‚,م ر¡> ے.,ا ا,ç‡ .‚,, _.ا„ _ب راب¡راí C,ا ر¸ ,ان ےí فçص. .امç.ر ر¡ا ‚,, _.ا„ ç, ,ت•
.Vا> ن ِ ا .‚,, ے.ç, ر,•¸ رçہL ے.تº _Šب ‚,م .,•م •í ے, _.ç, ر¸ _¡رع ˆا _کم.í _í _Lاب
'‚,ئا˜ب ے.,í نام,ا ا.¸ا _> ِ_,ا ‚,م
.عاشِا ¡ ¿,Iب. _.¸ا ç„ ے, اتک. _ب نام,ا ے. .,لçمش ‚,م e¡ر‡ ے.,ا _.í ‚,م ر¡> ے.,ا ا,í
'•> ˆر> اí ےنرí >اہ„ فV• ےí نا رí •> رارº کر.م ¡ رºاí çí .,ر“íا _í ‹çنامI.م ے‰,ر> ےí
ç„ ا‡ ے,ر Lçs>م نام,ا ے. ےنç, _ماش ‚,م ےºرº ے.,ا _.í ‚,م ر¡> ے.,ا ا,í .‚,ہن Ÿا.,s,
ے. >ا.º ¡ •.تº ا,í .‚,ہن Ÿا.,s, '•> ˆر> اí ےناŠ¦ا €¡i.ب _, فV• ےí ‹çنامI.م ر¸ ,ان ےí >اہ„
اتک. ا„ ا,ا˜ب نام,ا ے. ےنرí •ا •ا اہ.. رí cاí ے. •رشا‰م çí >ç• ‚,م •رشا‰م ˆِا رç¸رŠب
.ر•l ے. ےنç, _ماش ‚,م ےºرº ا, e¡ر‡ ..عام„ .C,ر>. _.,ا _.í ا,í .ے, _ک.م Ÿا.,s, 'ے,
_sن _í ےص> •ر.¡> ر¡ا ç, ا,ر رí _مع ç. ر¸ ےص> C,ا ےí _,> ç„ ے, _تک.l ر.,م .نام… _í
.اتک. •> ‚,ہن .نام… _í ,,sت.م ِ –ار‘ ‚,م, راکنِا ے. ‹]çIہ¸ _‰ب ےí _,> Ÿا.,s, 'ç, ا,ر رí
اí >ا.º ¡ •.تº ےئا†ب _í .ب>م ر¡ا را,¸ ._ما ç„ •ºرº ا, .•sبL .e¡ر‡ ..عام„ e¡ ر, !_,ئراº ¸¸‰م
,,.s. ‚,م ‹¡رک¦ ےئا†ب _í ےنرí C,ا çí .ما _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ç„ .•> ˆر>
ر¡¸مí _I‰. ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م .رض> ,V.ِا ِربمƒ,¸ i‰ب ےí ¿,Iب. _í ™„ .•رí
Ÿا.,s, ç. ‚,ئا„ ç, ناب,ر‡ ¡ ..> ‚,م ™¸l ےئا†ب _í ے..ب رک,¸ اí .ssش ¡ .م>ر نامI.م .ç,
_I‘ رçض> .‚,, ناL,.لا ب¸> ‚,ہن _م>رلا ب¸> .>ç„¡اب ےí .>ابع ر¡ا ¿,Iب. .رçصبç• e¡ر‡ ے.,ا
,Iع ےí >اشرِا ¡ .çع> >اہن ,ان ےئç, ے.رí eرí•. اí ‹ç.تº _•ا> ‚,م .,•م ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
ےí ے.˜ب ے. >ا.º ¡ •.تº ‚,ہن ا .ر“í _í _‡i.ب ¡ .>ابع •í ا,امرº >اشرِ ا ‚,م •راب ےí ‹¡را>رب
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ._‡ç, ‚,ہن _ºاí ے,ل
m ُ‚ْوُ ,َ:َو lِ @ْ#َ لَ* ُ•5"َمَ Oَ #َ Z lِ"ْ&َ ,!لا aَلَ* ُل2V5"لا 5"2مَ : a5Oَ ' اَ#ْ /Iدلا 2Uَnْ Mَ B اَل “ِqِ دَ#ِ ب a>gْ ;َ/ ْيِM-لاَو
FC`اَلَ&! لا ا-لِا 2+ْ:3 دلا ِ@ِب َ•ْ #َ لَو lِ"ْ&َ ,! لا اَMَn ِU>'اَص 1Qاَ 0َم 2rْLُ ک “aِLَ Oْ #1 لاَ:
._„رلا ربsب _„رلا رم, _ت> ¤عا.لا ,çs. V باب ._تsلا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 2230 : ,ºر .
30355 (
C,ا ےIہ¸ ے. ےنç, ,ت• ا,ن> !ے, نا„ .ر,م ‚,م .رiº ,ضبº ےí ™„ _í .ا> ˆا ے, ,.º••
ر¸ •î„ _í ےلا¡ ربº (‚,م ربº) ˆا ‚,م !_اí : ا‡ ےہí رí کر ر¸ ˆ ا ر¡ا ا‡ •ر¸‡ ے. ر¸ ربº _>ش
ŽŽ.ا‡ ç, ,ان اí ‹çتب,صم ر¡ا ‹ç.ئام¸l فر‘ _,> .º¡ ˆا ر¡ا .ا.ç,
: ‚,, ے.رí .,ا¡ر امŠ.ع •ا _…ر ¡رمع _ب •ا iبع .رض>
F4+ِمْƒ2 م ْمِهْ#ِ Z َ•ْ#َ لَو lِد>Vاَgَ م! لا aِZ َQْوt لَ}2 :َو َQْو2 Aِ مَ Oْ 7َ: lW Qاَمَ Œ >–ا5Lلا aَلَ* aِBْ\َ:
...صملا .¤ب,ش _با _با) 6 : 163 : ,ºر . 30355 (
‚,م نا _ک,ل ے‡ ‚,رí ا>ا ‚,¸امن ر¡ا ے‡ ‹ç, œم„ ‚,م i„ا.م e¡ •í ا‡ ےئl •نام¸ ا.,ا C,ا ر¸ ‹ç‡çل••
ŽŽ.ا‡ç, ‚,ہن _مçم _ئçí
çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا Uç.ر ےن ‹çہن ا •í ے, .¡رم ے. •Š„¡ •ا ,رí _Iع انi,.
: ا.. ےئç, ے.امرº
aَلِ P ْمُ0CBاَلَص َ^َو l€Š#َ yِ ب ْمِ هِB 1`اَ"ِX aَلِ P ْمُ02B 1`ا"ِX َ•ْ #َ ل َQآْ"ُ,لا َQْوC `َ"ْ,َ : (ِO5 مُا ْ+ِم 4jْوَ X 2”2"َْ:
َو2 nَ و lْم2هَل 2@5/َا 1Qو2&> gْ 6َ: َQآ"ُ,لا َQْوC `َ "ْ,َ: l€Š#َ yِ ب ْمِه>ماَ#ِ ص aَلِ P ْمُ0Cماَ#ِ ص َ^َو l€Š#َ yِ ب ْمِهِBَ ‡َص
Fِoَ#ِ م5"لا َ+ِم 2مْه5gلا 2—2"ْمَ : اَمَ ک ِjَ ‡ْس>kا َ+ِم 1QوُX2"ْمَ : ْم2هَ#> Xاَ"َB ْم2هCBاَ لَص 2Œ>واَ72B َ^ ْمِهْ#َ لَ*
.•راç>لا _تº _Iع _,ر>تلا باب .eçí¸لا باتí ._,>صلا .,I.م) 2 : 7+8 : ,ºر . 1066 (
ے.ما. ےí ے.±š¸ ےí ن ا •í ے‡ ‚,±š¸ نlرº ا.,ا e¡ ._‡ ç, ر,اL ,çº C,ا ے. ‚,م .ما .ر,م••
Š˜í _í ‹¡¸امن .راہم. ے.ما. ےí ‹¡¸امن _í نا •ن ._‡ç, •ن .,“,> _ئçí _í ے.±š¸ نlرº •راہم.
رí Š†م. •, e¡ ._‡ç, .,“,> _ئçí _í ‹¡¸¡ر •راہم. ے.ما. ےí ‹¡¸¡ر ےí نا •ن ._‡ç, .,“,>
ےI‡ ےí نا ¸امن .ا‡ç, رضم ے,ل ےí نا e¡ .s,s>ر> _ک,ل ے, i,sم ے,ل ےí نا e¡ •í ے‡ ‚,±š¸ نlرº
ے. راکش ر,. ے.,„ ے‡ ‚,ئا„ _کن ے.,ا ے. ,V.ا e¡ ر¡ا _‡ ےک. ر.ا ‚,ہن ے. ے˜,ن ےí
ŽŽ.ے, ا.ا„ _کن
.ر,اL فرL _í .ا>ربنامرº ¡ .عاLا _í •,ہلا ِ ,اک>ا ے. _‡>çلl _í ‹ç,ا.‡ •بç. ‚,م _نا‰م ف¡ر‰م
.‚,, ےتہí çí ےنرí ›ç„ر ر¸ رçL _.Lاب ر¡ا
: ے, _لا‰. .راب >اشرا
اNباَ Oَ م >Dا aَلِا 29ْو2 Oَ : @5/ِاَZ اً 6>لاَ ص َلِمَ *َ و 19اَB ْ+َمَو o
.ناºرsلا) 25 : 71 (
اŠ. _> اí ›ç„ر ç„ ا,í ›ç„ر (e¡) فرL _í •ا ےن ˆا ç. ا,í _مع C,ن ر¡ا _ل رí •بç. ےن ™„ ر¡ا••
o ••
.¡رم ے. امہ.ع •ا _…ر >ç‰.م _با •ا iبع .رض> ے, _Šب انç, نام,.¸ ¡ ,>ان _.‰م C,ا اí •بç.
: ے, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çبن >اشرا ‚,م •íرابم .,i>
hoَبْوَ B 2jَد-Lلَا
(¤بçتلا رí> باب .i±¸لا باتí ._..لا .¤„ام _با)
ŽŽ.ے, •بç. انç, نام,.¸ (ر¸ eا.‡)••
,م>رلا •,Iع _نV,„ ر>اsلا iبع _,ش ,LعVا .çc انi,. ےئç, ے.رí .>ا…¡ _í ,çہsم ےí •بç.
: ‚,, ے.امرº
•ا Š˜í .. •í _ت> .”l ا.¸ا رŠ¸ çل رí را,ت•ا _ئç.ک, ‚,م ˆا ےئç, ے.رí با.ت„ا ے. ™sن ِ›اب.ا••
ر¡ا e¡Vع ےí •,ہلا ِ.اماک>ا ‚,م ˆا •í ¡> eرہ¸ žرL ˆا ر¸ •¸ا¡ر> ےí .Iº ے.¸ا ر¡ا ¡> رí >ر,. ےí
ےن •ا ‚,ہم. اí ™„ çل رí ‚,¸‡ا„ ‚,م .Iº ے.¸ا çí ¸,¿ ˆا ر, ر¡ا ےک. ç, •ن _, _•ا> ¸,¿ _ئçí
,. çí .ا.,اç• _„ ر¡ا ے, ا,‡ اí¡ر ‚,ہم. ے. ™„ ¡> رí i.ب •I•ا> اí ےش ˆا ر, ر¡ا ے, ا,> ,ک>
žçتº ._نV,„ ر>اsلا iبع) ŽŽ.¡> ےنç, •ن _•ا> _Šبí eراب¡> çí نا ے, اک.,Š¸ Uاکن ے. .Iº ے.¸ا ےن
: .,ƒلا 15 (
: ا,امرº ےن ,م>رلا •,Iع .رت.. •ا iبع _ب _ہ. .رض>
ر¡ا .çI• iصsم •, ر¡ا انرí _,iب. ے. Uا‰ºا _ئات. ِ_باº çí Uا‰ºا .م•م ِ _باº ے, .ILم اí •بç.••
._,iلا ,çI‰لا :ا,>ا ._لا¸c) ŽŽ.اتک.ç, ‚,ہن _‘ا> ر,ƒب ےŒí را,ت•ا _شçما• + : + (
ے.ا ے, ,çم•م Š˜í ç„ ‚,م .‰,رش •í ے, •, ,çہsم اí •بç. ‚,م _.ش¡ر _í .اs,ر‰. Vاب eرçí•م
_ºا‰م ے. •ا رí ç, ,>ان ر¸ ‹ç,ا.‡ ,ام. ےIŠ˜¸ .ےئç, ے.ç, ن¸ما‡ ر¸ ےت.ار ےí .,اi, رí ’çŠ¿
eرا.í ے. _‡iن¸ _í ‹ç,ا.‡ ر¡ا ا‡ •رí ر.ب _باLم ےí _…رم _í •ا _‡iن¸ •,sب e¡ •í ےل Cنام
.ے, •بç. ,ان اí ےنرí iہع ˆا ا‡ ےئا„ ç, •„çتم فرL _í .رsƒم ¡ .م>ر _í •ا رí ç, _í
€رº ‚,م را sƒِت.ِا ر ¡ا •بç.
_ºا‰م ے. ‹ç,ا.‡ ےí _…ام •کب„ ے, •بç. انا„ کر ے. eا.‡ ےŒل ےí •.,م, Š.ا. ےí .Iº ِ .ماiن
_لا‰. •ا .ے, ŽŽراsƒت.ا•• •ت.ار Vا¡ ےنا„ فرL _í •بç. •کب„ ے, _‘ا ŽŽ•بç.•• .ے, ŽŽراsƒت.ا•• ا.îنام
: ے, _نابر ِ>اشرا .ے, ا,امرº ,ک> اí راsƒت.ا _بº ے. •بçت‹,م >ç± eرç. ےن
4Uْ#ِ 7Iم 4Uْ:ِ "َX ْ(3بَ? -Qِا iِهْ#َ لِ ا اْو2 بْ و2 B 5مُp 2qْو2 "ِ;ْdَ O! ساَZ o
.>ç±) 11 : 61 (
Uçبº ‚,ئاع> ے, .,رº بر ار,م C.,ب .¡رí •بç. رçض> ےí ˆا رŠ¸ çîنام _ºا‰م ے. ˆا ,. ç.••
ے, Vا¡ ےنامرº o ••
ŽŽ•بç.•• انç, •„çتم فرL _í •ا فر‘ ر¡ا انرí iہع •ت>¸ اí ےنرí •ن eا.‡ ei.ئl .انl ¸اب ے. ‹ç,ا.‡ ا,ç‡
ےíرí .را¸ ¡ •,ر‡ ‚,م _ہلا ِ eا‡راب ر¡ا ا.îنام _.>ب _í ‹ç,ا.‡ .انرí .IL _ºا‰م ے. •ا •کب„ ے,
.ے, راsƒت.ا انا.م çí Vçم ے.¸ا
.I,ضº ¡ .,م, ا _í ر اsƒت.ا ¡ •بç.
_í ناL,ش ا.,ر €رc ‚,م ‹ç,ا.‡ •.,م, .ے, .s‘ _í ‹çتشرº ا.,ر کا¸ ے. ‹ç,ا.‡ .º¡ •م,
ا.Šíر ,iº ‚,م .,اi, ِ eار,اش رí ’çŠ¿ eار _í .,ص‰م ر¡ا انرí •بç. رíç, ,>ان ر¸ ‹ç,ا.‡ •کب„ .ے, .Iص•
>ç„çم ‚,م .رLº _í ˆا e¡ ے, _مش> VŠí اí نا.نا ناL,ش .ے, •‘ا• اí ,V.لا •,Iع ,>l ِ >V¡ا
ے. .,نا.نا •ب.رم ے.ا ‚,م ’l _í _,اç• _í ےنا„ C. .ص.م ¡ eا„ ر¡ا .اماsم i.Iبر. _Iعا
,.º _í ےنرí eارم‡ C. .ما,º çí ‹¡i.ب _مçم ےن ˆا ےŒل _.ا .ے, ا.رí _شçí _í ےنار‡
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرا .ے, _ئاŠí
َ‰ِAَمْ VَK ْم2ه5Lَ :ِوْ zُ \َ لَو ِ…ْ ?َ\!لا (ِZ ْم2هَل 5+َL3 :َŒُ\َل (ِLَ Oْ :َ وْ zَ K Žَمِ ب 39َ? 1‚اَX O
.ر†>لا) 15 : 39 (
ےŒل ےí نا Ÿا.,s, (_Šب) ‚,م ا,í eارم‡ ےŠ†م ےن ç. ç„ ے. .ب. ˆا !را‡>ر¡ر¸ •ا : اہí ےن ™,Iبا••
رí eارم‡ ر¡ر… çí .. نا ر¡ا ا‡ ‹¡> ا.ب ام.شç• ¡ •ت.ارl بç• (çí ‹ç,نامرºان ر¡ا ‹ç,ا.‡) ‚,م _,م¸
ا‡ ‹ç,ر ےí o ••
اí ,.º ˆا _í >¡>رم ناL,ش ‚,م _.iº .,i> .¡رم ے. •.ع •ا _…ر .رi• i,‰. çبا .رض>
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, ا,‡ ا,> žرL ˆا باç„
Fْمِn> داَgْ VَK (ِZ ْم2هC'اَوْ ?َا rما1داَم َ=1داَ&ِ * يِو! zK 2˜َ"ْبَ K اَل l39َ? اَ : َ%ِ B5xِ* َو m 1‚اَX 1Qاَ |ْ#5 yلا -QِP
(ِ/ْو2 "َ;ْ dَO! سا اَ م ْم2هَل2 "ِ;ْzَ K C‚اَŒَ K اَل (>لاَلَVَو (ِB5xِ* َو m I95"لا 1‚اَX
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 3 : 29 : ,ºر . 11257 (
.„ çí ‹¡i.ب •ر,. ‚,م !,.º _í .¸ع .ر,. ےŠ†م (!•ا •ا) : اہí (‚,م _ہ لا ِeا‡راب) ےن ناL,ش••
: ا,امرº ےن _لا‰. •ا .ا‡ ‹ç,ر ا.رí eارم‡ _‡ ‚,,ر _ºاب ‚,م ‹çم.„ ےí نا ‚,>¡ر _í نا C.
‚,ہنا ‚,م ے‡ ‚,,ر ےتîنام _.>ب ے. Š†م e¡ C. .„ !,.º _í UV„ ر¡ا .¸ع _.¸ا ےŠ†م
ŽŽ.ا‡ ‹ç,ر ات.>ب
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض>
ےIہ¸ ے. ے.Š¦ا e¡ ç. ‚,í ‚,.اب çƒل _. .ہب ےن ˆا ‚,م ˆا ر¡ا اŠ.,ب ‚,م ™I†م _>ش ç„••
%ْ #1 لP 29ْوC BK َو َ=2";dOسَ K َr!/K ا-لِP َ@)لِ P اَل QK 2دَ ه!JK lَ=ِدْ مَ 6ِبَو 5م2ه-للا َ%1 /اَ 6ْ&2 س ‚,م •ا •ا)
Š†. .‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. •ر,. •í ‹ç, ات,> _,اç‡ ‚,م .‹ç, ا.رí نا,ب _‡¸,íا¸ .ر,. Š.ا. ےí .,ر‰.
ç, .رsƒم _í ˆا ے. ‹ç.اب çƒل نا ç. ےہí (‹ç, ا.رí ›ç„ر فرL .ر,. ر¡ا ‹ç, اتîنام _.>ب ے.
ŽŽ._‡ ےئا„
.¤.I†م _م ,اº ا>| Uçs, ام باب ..اçعiلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر. ) 5 : +31 . +32 : ,ºر . 3+33 (
) 1 •بç. ِ., لçبº _ í . رçع C,ا _í •.,ہ „ •I,بº (
رçí•م ‚,م •íرابم ِ.,i> e¸اiنا اí ˆا ے, Vا¡ ےنامرº ,>ر ر¡ا نابرہم رiº ™í ر¸ ‹¡i.ب ے.¸ا _لا‰. •ا
.ے, ا.ç, ے. •‰ºا¡ _,> _ر>
: ‚,, ے.رí .,ا¡ر امہ.ع •ا _…ر _,.> _ب نارمع .رض>
._ئç, ر…ا> ‚,م .مi• _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .رçع C,ا _í •I,بº •.,ہ„••
_í ,ر„ ےí i> ‚,م !_بن ےí •ا •ا : ا,í •رع ےن ˆا ._Š. •Iما> ے. ان¸ e¡ •í ‚,م Uا> ˆا
•ا _I‘ _بن ےí •ا ç. ‚,رí ,ئاº (i>) ر¸ Š†م ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ™¸ ‹ç, _ک¿ç, .ک.رم
اi,¸ •˜ب .„ .ا.Šíر žرL _Š¿ا ے.ا •í ا,امرº ے. ˆا ر¡ا ا,Vب çí _ل¡ ےí ˆا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع
ˆا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ا,í _, ا.,ا ےن ˆا ™¸ .انl ےل ˆا¸ •ر,م ے.ا ç. ےئا„ ç,
ˆا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l رŠ¸ .ےئا„ ا,> رí را.î.. ے.ا •í ا,> ,ک> ‚,م •راب ےí .رçع
eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن •.ع •ا _…ر رمع .رض> ç. ا,ا±š¸ e¸ا.„ اí
ان¸ ےن ˆا •کنVا> ‚,, ے.ا±š¸ e¸ا.„ اí ˆا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l !•ا Uç.را, : ا,í •رع ‚,م
ر‡ا .ے, _í •بç. _.,ا ےن ˆا !C.,ب : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ç. ا,í
ے. ˆا ےن ,. ا,í ر¡ا ےئا„ ç, _ºاí ‚,ہنا ç. ےئا„ _í ,,.s. نا,مر> ےí ‹ç,م>l رت. ےí •.,iم
.,I.م) ŽŽ.ا,> رí _,¸ ےŒل ےí .>ç.شç• ¡ ا…ر _í •ا çí ”l ے.¸ا ےن ˆا •í 'ے, _ئا¸ •بç. _ضºا
.ان¸لاب •.sن _Iع فرتعا _م : باب .>¡i>لا باتí ._,>صلا 3 : 132+ : ,ºر . 1696 (
) 2 ,ک> اí ے. لçŠí •¸ا ¡ر> ‹ 犦l ےí ..„ ےŒI, í _,با ç. (
..„ ےŒل ےí .ئا. _لا‰. ¡ کراب. •ا •í ے, _.ç, ‹ا,ع _Šب ے. .اب ˆا .I,ضº _í راsƒت.ا ¡ •بç.
•í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر باL• _ب رمع .رض> .ے, ا.امرº ,ک> اí ے.لçŠí •¸ا¡ر> Š¦l ےí
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
_îنام اع> •, ر¡ا ا±š¸ .>اہش •مIí رŠ¸ .ا,í ç…¡ žرL _Š¿ا ےن ™„••
Fَ+ْ:ِ"5هَ|َOC ™ا َ+ِم (ِLْ لَA!Vاَو lَ +ْ#> با5و5 Oلا َ+ِم (ِLْ لَA!Vا 5م2ه-للا
.:ç…çلا i‰ب Uا,º Uاs, ام باب .eراŠLلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) 1 : 99 : ,ºر . 55 (
.•> ا.ب ے. ‚,م ‹çلا¡ ےنç, کا¸ بç• ر¡ا ‹çلا¡ ےنرí •بç. بç• ےŠ†م !•ا •ا••
ç, _•ا> ے,ا¿ ے. •¸ا¡ر> ™„ e¡ .ے‡ ‚,ئا„ ے,ئ> UçŠí •¸ا¡ر> Š¦l ےí ..„ ےŒل ےí ˆا ç.
ŽŽ.ےئا„
) 3 .íر ب ‚, م >V¡ا ر ¡ا Uام ےí _,بئا. (
راہLا اí .اب ˆا .‚,, ے.ا„ _Ší •¸ا¡ر> ےí ‹çتم>ر _í .¸‰لا بر •ا ر¸ ‹çلا¡ ےنرí راsƒت.ا ¡ •بç.
: ا,امرº رí ç, .Lا>م ے. ,çº _.¸ا ےن ,V.لا •,Iع žçن .رض> ےئç, ے.رí
اN?ا-;َ z 1Qاَ_ 2@5/ِP ْمُ]5بَ? او2"ِ;ْdَO! سا 2rْلُ ,َZ O اN?اَ ?ْد3م مُ]ْ#َ لَ* 1`اَم5 gلا ِلِسْ"2: O €‚اَوْ مَ \ِب ْمُ _ْدِدْم2 :َو
اN ?اَهْ/َK ْمُ]-ل لَAْ7َ:َ و €eا5Lَ V ْمُ]-ل لَAْ7َ :َو َ‰ِLَ بَو O
.žçن) 71 : 10 - 12 (
ے, Vا¡ ے..>ب اšب e¡ Cش ےب .¡رí .IL _.>ب ے. بر ے.¸ا ,. •í اہí ےن ‚,م رŠ¸•• o ر¸ ,. e¡
ا‡ ے†,Šب _راب را>ر¡¸ .šب o ےŒل •راہم. ر¡ا ا‡ ےئامرº ے‰,ر> ےí >V¡ا ر¡ا Uاçما >iم .راہم. ر¡ا
ŽŽ.ا‡ •> رí .را„ ‚,رہن ےŒل •راہم. ر¡ا ا‡ ےئا‡ا .اcاب
) + •ºا…ا ‚, م ‹ ç,ک,ن _ í ‹ çل ا¡ ےنرí •بç . (
.¸‰لا بر •ا ‚,م Uامعا •مان ےí .ئا. •کIب ‚,, _.ا„ Cم ‹ا,ئارب _í نا.نا فر‘ •ن ے. ےنرí •بç.
.ے, ات,> امرº •ºا…ا اí ‹ç,ک,ن _, _..ا
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرا ‚,م ناºرsلا ,رç.
اN?وُ;َz 2@-للا 1Qاَ_َو €eاَLَ gَ ' ْمِه>Bاَ{3 #َ س 2@-للا ُ‚3دَ&2 : َ[ِ{َ لْوُ \َ Z اً6>لاَص اcلَمَ * َلِ مَ *َ و َ+َمآَو 19اَB +َم ا-لِP
اNم#ِ '5? O
.ناºرsلا) 25 : 70 (
çí ‹ç,ئارب _í _„ •ا •í ‚,, Cçل e¡ •, ç. ا,í _مع C,ن ر¡ا ا,l ےل نام,ا ر¡ا _ل رí •بç. ےن ™„ رîم••
ے, نابرہم .,اہن Vا¡ ے..>ب اšب •ا ر¡ا ا‡ •> Uiب ے. ‹ç,ک,ن o ••
i,ع¡ ےŒل ےí ‹çلا¡ ے.,ر _ºاc ے. •بç.
اí .Isc ر¡ا ے.رí ‚,ہن Uاç. اí .رsƒم ¡ _.>ب ے. _لا‰. •ا رí ç, ,>ان ر¸ ‹ç,ا.‡ ے.¸ا Cçل ç„
‚,م ,,ک> نlرº .ے, _ئl i,ع¡ .>. ‚,م ... ¡ نlرº ےŒل ےí نا ے.رí ‚,ہن •بç. ےئç, ے.رí eر,اLم
: ے, _لا‰. .راب >اشرا
1Qو2م> لا-bلا 2م2n َ[ِ{َ لْوُ \َ Z ْU2Oَ : ْم-ل +َمَو O
..ار†>لا) +9 : 11 (
‚,, ,لاL Cçل _,¡ ç. _í ‚,ہن •بç. ےن ™„ ر¡ا•• o ••
,ا .ºا _í •بç.
: ‚,, ,ا.ºا ¡> _í •بç.
1 . •بç. .ر,اL
2 . •بç. _.Lاب
1 •بç. . ر,اL .
(eر,c¡ ‹]ا¸ر¡ا Š.ا, .ناí .کان .Šکنl ) .ر,اL ےئاضعا ,ام. ے.¸ا ŸV‰º ¡ ŸVçº نا.نا •í ے, •, •بç. .ر,اL
فرL _í ‹ç,ک,ن çí >ç• ر¡ا •> اîل ‚,م .را>ربنامرº ¡ .عاLا _í •ا رí ا., ے. ‹ç,ئارب ر¡ا ‹ç,ا.‡ çí
رíç, .ئا. ے. Uا‰ºا .لا>م ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ِ.‰,رش ¸,ن .ے,ر ا.رí .cار
.ç, ار,¸ _مع _باLم ےí .اماک>ا _عرش
2 •بç. _. Lاب .
.‰,رش ےíرí کا¸ ے. ‹ç.ئVl ر¡ا ‹çتLVc _í ‹ç,ا.‡ çí U> نا.نا •í ے, •, ,çہsم اí •بç. _.Lاب
¡ .Iº ر¡ا ےئا„ç, _ºاçم ےí _ہلا ِ,ک> ر,اL اí نا.نا .„ .•رí .i.با¸ _í •>لا‘ ِUامعا _ºاçم ےí
_í فçص. .. ےئا„ Uiب ے. _ک,ن _ئارب ر¡ا ےئا„ _±S ‚,م .عاLا _í .¸‰لا بر •ا _Šب _Lاب
._‡ç, .,صن •بç. _ماí çí ˆا ر¡ا _‡ç, _مکم ŽŽ.••
.Vç م‰م ےí , اLع :ا> I‘ ¡ ,ار í :ا, بنا ر ¡ا ر اsƒت.ِ ا ¡ •بç.
,م>رلا •,Iع _,رباíا ر¡ا •ا :ا,ل¡ا •šب •šب ,Š.ع •ا _…ر ,ارí •با>‘ .,V.لا ,ہ,Iع :ا,بنا ‚,¸ا e¡Vع
i.¿ ے. ‚,م نا .ےŠ. ےت,ر ےتîنام _ºا‰م ے. _لا‰. •ا •.,م, e¡ •í ےŠ. .Vçم‰م •, _Šب ےí
: ‚,, _,> _ر> .Vçم‰م ےí ‹ç,ت., رisلا _,I„
1 .را¸ ¡ •, ر‡ _í , م>رلا • ,Iع •s ,. > çبا ,Lعا ِ,اما .
œب. .اŠ. Uçم‰م .†ع _Šب اí ے.îنام _ºا‰م ر¡ا .را¸ ¡ •,ر‡ _í ,م>رلا •,Iع •s,.> çبا ,Lعا ِ,اما
.ار ے. •>ارا ˆا ‚,م i†.م œما„ _í •ºçí ‚,م •í ‚,, ے.رí نا,ب Cر¸ب C,ا ےí ر¡> ےí _,‰با.
‚,, ے.امرº e¡ .ے, _.ç, _.,í .راi,ب .ش _í ,م>رلا •,Iع •s,.> çبا ,اما ‹çŠک,> •í ا,l ےنرí ر.ب
•,Iع •s,.> çبا ,اما i‰ب ےí ے.±š¸ :ا.ع ِ¸امن •í اŠک,> ے. ‹çŠکنl _.¸ا ےن ‚,م !,.º _í •ا :
ےŒل ےí ےنç, _,¸ رçض> ےí •ا ےíرí _,iب. اŠ. اç, ا.ہ¸ ˆابل •ناملاع ç„ çí ن> .ےŒ‡ رŠ‡ ,م>رلا
ے,ر ےت˜.,Ší _±’ا> _.¸ا .ار .را. .ےŒ‡ç, •šŠí ‚,م ےنçí ےí i†.م ر¡ا ےئl _ہ¸ ˆابل •نامVc
,م>رلا •,Iع ,Lعا ,اما .رض> .•>رí فا‰م ے.ا .ے, ,ر†م ار,. •s,.> çبا !Vçم ے,ر ے.رí •رع ر¡ا
ر‡ا !Vçم ے.رí •رع ç. ا.l _ç, .„ ے.ا„ ç, _ç, ےب رí ¡ر ¡ر e¡ •í ے, Uçs.م _Šب •, ‚,م •راب ےí
._‡ç, .اب _í .†‰. •šب ç. ا,‡ ا.>ب ,م>رلا •,Iع •s,.> çبا ن> ےí .ما,º
2 .را¸ ¡ •, ر‡ _í ,م>رلا •, Iع کرابم _ب •ا i بع ,اما . رض> .
رçض> ےí •ا رí šک¸ çí ˆا e¡ _Š. _±’ا> i,s. _í ,م>رلا •,Iع کرابم _ب •ا iبع ,اما .رض>
.º¡ ر, e¡ ŽŽامرº ,>ر ر¸ ے¸ا±šب ےí کرابم _ب •ا iبع !Vçم •ا•• ےŠ. ے.رí •رع ر¡ا ےŠ. ے.¡ر
•šب •šب ر¡ا ,م>رلا •,Iع .رصب _.> ,اما .رض> •í ے, Uçs.م .,ا¡ر C,ا .ےŠ. ےت,ر ےتîنام _ºا‰م
: ےت±š¸ •م,رí .,l _,> _ر> .„ •ا :ا,ل¡ا رباíا
€م#ِAَ/ (ِ;َل 1?اَ"ْبَ\!لا -QِP O €م#ِ6َV (ِ;َ ل 1?ا57ُ ;!لا -QِPَو O
.راLsنVا) 82 : 13 . 1+ (
ŽŽ.ے‡ ‹ç, ‚,م (‹ا¸ç.) ِ_¸¡> راíiب C.,ب ر¡ا ے‡ ‹ç, ‚,م .م‰ن ِ..„ راíçک,ن C.,ب••
اہí ç. ےئl ‚,م _ç, .„ ر¡ا ےŒ‡ ç, _ç, ےب رí ¡ر ¡ر •.ع •ا _…ر کرابم _ب •ا iبع .رض> ç.
'ا‡ç, ‚,م ‹ç‡çل _í رامش ارام, •í ‚,ہن ,çI‰م
_ک,ل ‚,ر¸‡ ‚,م .عاLا ر¡ا _‡i.ب ‹ا,‡iن¸ .را. _í _„ ے, .لا> _í ‹¡i.ب Uçبsم نا ےí •ا •,
ˆا.>ا اí فç• •ن ر¡ا ‚,, ے.رí _شçí _í ےنرí ا>ا _> اí _‡i.ب •ن •í ے, •, .لا> .رام, ر±>ا
..¡اƒب ¸¡ر ¡ .ش ےí ‹ç,‡iن¸ .رام, .‚,, راîہ.‡ ر¡ا _ºاc .,لاL .ہب ,, •í ے, •, .s,s> .ے,
ر,.ا ےí ™sن ے.¸ا ,, .‚,, ےئç, ےŠ†لا ‚,م ‹¡i.Š¸ _ناL,ش ے.,„ ا,ن> ِ .IL ر¡ا _لV ._.íر.
._Œ‡ رí اLع ‹ا>¡ا„ .ا,> ‚,ہنا .,s,í _ہ, _í _ہلا ِفç• ر¡ا _‡i.ب _í ‹ç‡çل نا .‚,,
ےŒ,ا¿ ا.,ر ےتîنام _ºا‰م ے. •ا .º¡ ر, _Šب ‚,م, رí Šک,. _ب. ے. .ا‰ºا¡ نا ےí •ا _,ا
..ر> Uاç>ا ےí _Lاب ر¡ا ر,اL ے. _.ا .ے, _.ç, žV‘ا _í .Iº ر¡ا ™sن ے. _.ا •کنç,í
‚,م, ر¡ا ےئامرº ,رí ¡ .Lل ر¸ Uا> •رام, _لا‰. •ا .ے, _.ç, .,صن .ماsت.ا ‚,م •بç. ر¡ا ‚,, ے.ç,
!ےئامرº اLع _,ºç. _í ے.,ر ےتîنام _ºا‰م رçض> ے.¸ا •L>ل ر,
(.ا,ºV• ا)
.,نا.نِ ا ,,رک.
,رکم ر¡ا _مíا¡ _ضºا ے. .. ے, ا.>ب >ç„¡ çí .اºçI>م _ت.„ ‚,م .ا.ئاí ˆا ےن .¸‰لا بر •ا
.ے, ا,ا.ب çí نا.نا
: ا,امرº >اشرا ےن .¸‰لا بر •ا
8šِوْ ,َB ِ+َgْ 'َK (ِZ 1Qا1g/ِY!لا اَLْ ,َ لَ$ ْدَ,َل O
._,تلا) 95 : + (
ŽŽ.ا,امرº >اشرا ‚,ہí ر¡ا ا,í اi,¸ ‚,م .•ا. (_لا¡ ن¸اç. ر¡ا Uاiتعا) _,رتہب çí نا.نا ےن ,, Cش ےب••
Fَjَدآ (ِ Lَ ب اَLْ م5"َ_ ْدَ,َ لَو
.:ار.Vا) 17 : 70 (
ŽŽ._.>ب .¸ع çí ,>l _.ب ےن ,, C.,ب ر¡ا••
.¸ع çí _نا.نا ™sن ےن .¸‰لا بر •ا •í ے, _,ر ç, _…ا¡ .اب •, ‚,م _.ش¡ر _í •.isم .ا,l نا
.ے, ا¸اçن ے. ,,رک. ¡
ر. i .Iب ے. .,•م ر¡ ا _.ن¡ Cنر .,نا.نا ,,رک.
.ے, i.Iب _Šب ے. .,•م ر¡ا _.ن¡ Cنر e¡ ے, ات,> ˆر> ç„ اí ,,رک. _í .,نا.نا ‚,م, ,V.ا _,>
اí .,نا.نا •کIب ے, ‚,ہن .عاب ےí .,•م ا, ناiنا• ._.ن _í ˆا Cنر ےí ˆا ,ارت>ا اí نا.نا
›ا>çلا ,†> •بL• ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _بن رçض> .ے, .عاب ےí ےنç, نا.نا ےí ˆا ,ارت>ا
.اتک. •> ‚,ہن رçت.> _ئçí اí ا,ن> e¡ ے, ا,í اLع راº¡ ر¡ا .¸ع ç„ çí .,نا.نا ‚,م
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
اَ M)n ْمُ0ِمْ وَ : ِoَمْ "26َک Wjاَ "َ' ْمُ0ْ#َ لَ* ْمُ01sاَ"ْ*َ اَو ْمُ01لاَوْ مَ اَو ْمُک 1`اَمِ د -QِاَZ F F F F F FC–ا-Lلاا1ه:َ ا اَ:
اَ M)n ْمُکِ"ْهَJ aِZ lاَM)n ْمُکِدَلَ ب aِZ
(¤,çب.لا eر,.لا ,ا.± _با)
™„ ‚,, ,ار> žرL _.ا ر¸ ,. ‚,.¸ع .راہم. ر¡ا Uاçما •راہم. .نç• •راہم. نا.نا ›çن _.ب •ا••
ŽŽ.ے, .¸ع _í (•ºرع ,ç,) ن> ˆا ےŒل •راہم. ‚,م (•کم) رہش ˆا (,†>لا¡>) eام ˆا žرL
,ار> ر¸ •ر.¡> C,ا çí Uام ر¡ا نا„ .¸ع _í .,نا.نا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
_I‘ ,رíا _بن رçض> .ے, ربارب .,نا.نا .را. ‚,م •I.I. ےí Uام¡ نا„ .¸ع ا,ç‡ .ے, ا,> •> رارº
,رíا _بن رçض> •ب.رم C,ا ے, _,ل> .šب ے. .. _í .,نا.نا ,,رک. را>رí اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
ےŒ‡ ç, •šŠí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ار¸‡ e¸ا.„ ے. ے.ما. ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
_نا.نا ™sن ‚,م ا,امرº >اشرا ےن ”l .اŠ. e¸ا.„ اí .>çہ, •, •ا Uç.ر ا, _í •رع ےن ,ارí •با>‘
.‹ç, اç, اšŠí ‚,م ,ارت>ا ےí
•,رکº •>مل
.Uام .نا„ ..¸ع çí ‹çمI.م ر,c ‚,م CIم ے.¸ا .•> ˆر> اí ,ارت>ا ےí .,نا.نا .رç¸ _,> ç„
ˆا .ےل •م> _Šب اí .Lاs> _í ˆا •کIب •> فر‘ •ن €çs> ,ام. ےí eر,c¡ را‡¸¡ر ...,‰م ..,•م
C,ا اí رام cçل ر¡ا .راc¡ _تº فرL ر, .ے,ر •ن Lçs>م Uام .نا„ ..¸ع _í نامI.م C,ا ‚,م •رشا‰م
ےí •ر.¡> .ےئا„ ا,لا.ب _ƒش çí _,ل•. _í ‹ç‡çل .‹ç, Uاما¸ ‚,.¸ع ‚,م •رشا‰م ™„ .ç, ,ر‡ را¸اب
ےئا„ .> رí .I. نا„ _نا.نا رLا• _í >اsم _لçم‰م _لçم‰م ر¡ا ےئا„ ا¦çل ¿,ر> ےب çí باب.ا¡ Uام
.‚,ہن _باº ےí ےنVہí eرشا‰م _نا.نا را.íر> ç. eرشا‰م _مV.ا eرشا‰م ا.,ا
.‰نامم _ í ر >.م. ر¡ا .,نا.نا ,,رک.
اí ˆا .•رí •ن .را¸l U> _í نا.نا •ر.¡> نا.نا •í ے, •, _L. _,ر.i.Iب _í .,نا.نا ,,رک.
ے.ا .•راک¸ •ن ے. ‹çبsل ا, ‹çمان •رب ے.ا .•> •ن •.‰L اí ‹çب,ع ےí ˆا ے.ا .ےئا’ا •ن €ا•م
_ہ, اí .,نا.نا ,,رک. ےن .¸‰لا بر •ا ‚,م i,†م نlرº .•رí •ن ˆç.>م ا,.Š‡ ا,رتمí ے. ے.¸ا
: ا,امرº >اشرا ےئç, ےت,> ˆر>
€`اَg3 / +3م W`اَgِ / اَ لَو ْم2هْL3 م اً"ْ#َ $ اوC/وُ]َ: Qَ K ~َgَ * 8jْوَ X +3م WjوَX ْ"َْgَ : اَل او2Lَ مآ 1+:ِM-لا اَهI:َ K اَ:
F>9اَ ,ْلَ\! لاِب او2x1باَ Lَ B اَلَ و ْمُ]َgC ;/َK او2xِمْ لَB اَ لَو 5+2هْL3 م اً"ْ#َ $ 5+ُ]َ: QَK ~َgَ *
..ار†>لا) +9 : 11 (
(‹çلا¡ ےنرí ر>.م.) نا Cçل e¡ ے, _کمم ےئا’ا •ن €ا•م اí ,çº _.í ,çº _ئçí !çلا¡ نام,ا •ا••
ےنا’ا €ا•م) نا ‚,.رçع e¡ ے, _کمم (‚,ئا’ا €ا•م) اí ‹ç.رçع .ر.¡> _, ‚,.رçع •ن ر¡ا ‹ç, رتہب ے.
ےí •ر.¡> C,ا •ن ر¡ا ¡رí ا,í _شار. ,ا¸لا ر¡ا _ن¸ •.‰L ‚,م ™¸l •ن ر¡ا ‹ç, رتہب ے. (‹ç.رçع _لا¡
ŽŽ.¡رí اŠíر ,ان •رب
ا‡ •š¸ انرí فارتعا اí .اب ˆا ‚,م, ç. ‚,ل e¸ئا„ اí را>رí ے.¸ا ,, ر‡ا ‚,م _.ش¡ر _í •م,رí .,l ˆا
ےí نا .انا’ا €ا•م اí ‹¡ر.¡> .ے, .راع Ÿات,Ií ے. رçص. ˆا ےí .,نا.نا ,,رک. eرشا‰م اí _l •í
رiنا ےí ےºVع ر¡ا ےI>م ناiنا• ر, .ے, Uçم‰م ارام, انرí ر,ہ.. _í نا رŠ¸ ر¡ا انرí _V. çí ‹çب,ع
ا.ç, انرí نا,ب ‹ا,ما• _í را>رí ےí ‹¡ر.¡> •>مل ر, ,اí اí ™„ .ے, _.ç, _.,ا .رçع ر¡ا >رم C,ا
_>ش ے.,ا .‚,ک. _¿ •ن رí اŠ¦ا ر. e¡ •í ‚,, ے.رí ےŒل ˆا فر‘ _,ل•. _í ‹¡ر.¡> ,, .ے,
_,ل•. ےن ˆا _í ™„ _>ش e¡ C. .„ _.ç, ‚,ہن Uçبº C. .º¡ ˆا ‚,م eا‡راب _í •ا •بç. _í
.•> رí •ن فا‰م ے.ا ے, _í
‚,ر í را ,¸ ے. .,ن ا.نا ]l
•ا _I‘ _sLصم رí> ‚,ناب¸ .‚,رí _Šب .رsن ے. ‹¡i.ب ےí ˆا ر¡ا ‹ç, .کت‰م رçض> ےí •ا ,,
ےí ˆا ر¡ا ‚,رí _…ار çí بر ‚,,ر _Šب ‹ا,لا‡ ر¡ا ے.‰L ر¸ نا ر¡ا ‚,,ر _.رí _Šب ,I.¡ •لl¡ •,Iع
ےí را>رí ے.,ا ‚,رí ے. •„¡ _í ناب¸ .i.‡ .رام, .¸ع .رام, Cçل ‚,> Ší> .‚,ئات. çí ‹¡i.ب
ç.ر •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض> •í ے, نامرº اí رçض> _I‰تم ے. ‹ç‡çل _ما>
.اç, را¸‡ •رع _م>l C,ا ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا U
اَ ه>/اَgِ لِب اَه>/اَ"ْ#ِ V ›>Rƒ2 B اَه5/َا َ"ْ#َ z اَ ه>ماَ#َ صَ و اَهِOَ Xَدَصَ و lاَه>Bاَ لَص ْ+ِم 2"ِ.ْ 02B co1 /اَلُZ -Qِ ا ِ@)Gللا 1‚و2 سَ? اَ:
<›?اœE >?ا5Lلا aِZ َ(ِn m 1‚اَX
_.¸ا e¡ رîم ے, ا¿ر¿ اí ےنرí .ار,• ر¡ا ے.Šíر •¸¡ر .ے.±š¸ ‚,¸امن .ہب اí .رçع نVº •ا Uç.ر ا,
.ے, _م.ہ„ e¡ ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ے, _ت,> .,Iک. çí ےئا.م, ے.¸ا ے. ناب¸
.ے,>اشرا ر¸ ,اsم ر¡ا C,ا
Cqاَ$َا َ"ِ,ْ65: ْQَا 3"5yلا َ+ِم ›ِ"ْمَ ا 2Uَgْ 6َ: F F F ملسو @لآو @#ل* Dا aلص @)Gللا C‚و2 سَ? 1‚اَX
2مِلْg2 م! لا
._,>صلا ,I.م) + : 1986 ,ºر 256+ (
e¡ •í ے, _ºاí _ئارب _..ا ےŒل ےí نامI.م _.í •í ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر
.ےŠ†م. ر,s> çí _ئاŠب نامI.م _.í ے.¸ا
.ل> ‚,م •رشا‰م ‚,ہنا ےíرí .çIم ‚,م .امisم ے¦çŠ„ .‚,, ےتI,Ší ے. ‹ç.¸ع _í ‹ç‡çل ,, _l
•í ا‡ ےئl _Šب e¡ ن> C,ا •í ‚,, ے.ا„ UçŠب •, _ک,ل ‚,, ے.رí رçب†م ر¸ ےنرا¸‡ _‡iن¸ _í _ئاç.ر¡
.را. .„ _‡ ç, ‚,م ر.> ناi,م ç. _ئاç.ر ر¡ا .ل> _‘ا .ے‡ ‹ç, •ن _باº ےí ےناŠ¦ا ر. _Šب ,,
•ن _ئاç.ر _l ر¡ا ےIکن •ت.ار _ئçí •í ا‡ ے,ا¿ ei.ب .º¡ ˆا .ے‡ ‚,IŠí Uامعا ے.ما. ےí .ا.ئاí
_,اç‡ :اضعا ._‡ ‹ç, i.ب ‚,ناب¸ ._‡ ےI¿ •ن Uا†م _í _.í ‹ا,¡ ےئا¸ •ن ے.IŠí Uامعا •مان .ç,
._Š. _îنام eا.¸ ے. رL.م _.ا ےí ر.>م ےن •,Iع •ا ,م>ر Uابºا •مVع .ے‡ ‚,>
ر,•¸ _م ےئا, ر•ع ر.> م ِ¸¡ر ر,s º _ م ,لاع¡> ر , ¸ا _ِ. c ç .
ر,ِîب ‹اہ.ِ ¸ _sLصم ِeاîِن ¸ا ر,ِ¸ ‡ان ,با.ِ > _ِ.,ِب _ِ م ç. ر‡
‚,م ر.> ِناi,م .‹ç, ر,sº ا. _ن>ا C,ا ‚,م .ے, _.ƒت.م .ا> .ر,. ر¡ا eاش>اب اí ,لاع¡> ç. Vçم
انا„ ا,ل با.> اí •,Iع •ا ,م>ر Uابºا •í ç, ا.,ا ر‡ا ر¡ا ا.,ل رí Uçبº ‚,.ر•‰م .ر•ع •ر,م ر¸ ‹ç,ا.‡
ےŠ†. ے>مل ˆا Vçم .ç, اç.ر •, ر¡ا ےئا„ _لçŠí باتí _í ˆا •í ç, _…رم .ر,. .ےئا„ ç, .ر¡ر…
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم •ر,م با.> ار,م .انرí Uçبº اع> C,ا _ک,ل ے, ‚,ہن _ئçí ç. Vا¡ ے.í¡ر
_عامت„ا ر¸ ¸íرم ےí نlرsلا _اہ.م .انرí •ن اç.ر ے.ما. ےí نا ےŠ†م ا.,ل •ن ے.ما. ےí ,I.¡
اç.ر ‚,م, ‚,م ر.> ناi,م •í ے, _ہ, ا.م. _í .. ,, !ç,لاç. ےلا¡ ےنl ر¸ ر> ےí •ا ‚,م فاکتعا
ے.امرº .¸‰لا بر •ا .‹ç, •نا¡ر ..„ ےí با.> ر,ƒب ,, .‚,ئا„ ےلçŠí •ن Uامعا •رام, ےئا„ ا,í •ن
اç.ر ےŠ†. Vçم .رí •ن اç.ر çí ‹¡i.ب •ر,م ر¸ _,م¸ ç. ے, _تک. ç, .رç¸ ¡¸رl •, .ر,. •i.ب ‚,,
.ا‡ •رí ‚,ہن
Fِ o1ماَ#ِ ,! لا َjْوَ : 2@)Gللا َq5"َس اًمِ لْg2 م َ"َOَ س ْ+َم F F F ملسو @لآو @#ل* Dا aلص ِ@) Gللا C‚و2 سَ? 1‚اَX
._,>صلا .را>ب) 2 : 862 ,ºر . 2310 (
_شç¸ e>ر¸ _í ˆا ن> ےí .ما,º _لا‰. •ا ے, ا.رí _شç¸ e>ر¸ _í نامI.م _.í _>ش ç„
ےí اºl ر.> ر. ‚,Šíر i.ب ,, باتí _í ‹¡ر.¡> ےŒل ےí ےناçŠíر i.ب باتí _.¸ا ‚,ئl .ا‡ •رí
ےنا„ ےí با.> ر,ƒب .‚,> ’犿 انرí اç.ر çí ‹ç‡çل ےŒل ےí ے.˜ب ے. .ل> ر¡ا _ئاç.ر ے.ما.
.•> ’犿 ا.,ل با.> اí ‹¡i.ب ç. ے, ا.م. _í
.ے, اŠíر رí نVعا ےن •ا •نر‡¡
ْمَ'ْ"2: اَ ل ْمَ'ْ"َ: اَل ْ+َم
._,>صلا .را>ب) 5 : 2235 : ,ºر . 5651 (
ŽŽ.ا.ا„ا,í ‚,ہن ,>ر ر¸ ˆا ا.رí ‚,ہن ,>ر ç„••
(_ئا.م _ہsº)
فاکتعِا ِباصن
.,L • مIí Vہ¸
ِ@)Gللا C‚و2 سَ? 4د5مَ 62م 2@)Gللا ا-لِ ا َ@)لِ ا اَل
ŽŽ.‚,, Uç.ر ےí •ا iم>م ‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. ےí •ا••
.>اہش •مI í ا ر.¡>
F@ُ لْو2 سَ?َو q2دْ &َ * اًد5مَ 62م -Qَا 2دَهْJَاَو @َل َ%ْ :ِ"َJ اَل qَدْ'َو 2@) Gللا -^ِا َ@)لِا اَل ْQَا 2دَهْJَا
‚,م ر¡ا ‚,ہن C,رش _ئçí اí ˆا .ے, V,íا e¡ .‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. ےí •ا •í ‹ç, ات,> _,اç‡ ‚,م••
ŽŽ.‚,, Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •i.ب ےí •ا iم>م •í ‹ç, ات,> _,اç‡
i, †م. • مIí ا ر.,.
2"َ&ْ کَ ا 2@)Gللاَو 2@)Gللا ا-لِا َ@) لِا اَ لَو ِ@)Gلِل 2دْمَ 6!لاَو ِ@)Gللا 1Qاَ 6ْ&2 س
ˆ
ِمْ#ِ bَ A!لا 3aِلَA!لا ِ@)Gللاِب ا-لِا َT5وC Xاَلَو َ‚ْوَ ' اَلَ و O
•ا ر¡ا ‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. ےí •ا .‚,, ےŒل ےí _, •ا ‚,s,ر‰. ,ام. ے, کا¸ .ا> _í _لا‰. •ا••
_, بر ےلا¡ _‡ر¸ب ر¡ا •ب.ر i.Iب _,ºç. _í ےنرí _ک,ن ر¡ا ے.˜ب ے. ‹ç,ا.‡ .ے, اšب ے. .. _,
ŽŽ.ے, ے. فرL _í
_V. _í _ م>ر ِ.,V¡ ‚,م _تº ِ ر¡> (_,> .م i •)
_•ا> ےí ‹ç.تº ‚,م .,•م ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,م •.isم ِ.,>ا>ا نِا
ر¡ا _لا¡ ے.,ل ,ان اí ,V.ِا ر¡ا _,> ‚,م _تº ِ ر¡> •í _ئامرº .>ا…¡ •, ر¡ا ا,امرº رí> _I,صs. اí ےنç,
ر¡ا e>ا,¸ ے. ,. Uامعا .ر,اL ےí _„ ._‡ ‹ç, _Šب ‚,تعام„ _.,ا i.با¸ _í e¸¡ر ر¡ا¸امن .نlرº
‹ç, _لا• ے. رçن ےí نام,ِا ے.,. .عاب ےí >ا.º ¡ •.تº ر¡ا .¡اiع ¡ _ƒب ےí ن ا رîم ے‡ ‹ç, رتہب
رí •ن œئا… نام,ا ا.¸ا رí ç, _ماش ‚,م نا رí Š†م. ,اƒ,¸ اí e¸¡ر ¸امن ا, نlرº ِ .¡V. فر‘ ,. ا•ہل .ے‡
.ر“í _í e¸¡ر ¸امن _>م ‚,م _تº ِر¡> •í _Œ‡ç, _…ا¡ .s,s> •, i‰ب ےí •,ب.. _…ا¡ ˆا .ا.Š.,ب
._‡ ‹ç, ‚,ہن Lçs>م ے. رش ¡ •.تº _Šب ‚,تعام„ _لا¡ ےنرí
ناما ے. ‹اہí ے. ا .ےئا„ ‹اہí ے,ل ےí eا.¸ نا.نا ‚,م ر¡> ے.,ا •í ے, ا.ç, اi,¸ •, Uاç. با
_ئام.,ر _مکم ‚,م, ے. .,i> ¡ نlرº ےŒل ےí Uçص> ےí eا.¸ ‚,م _تº ر¡> ے.,ا '_‡ ےئl ر.,م
ےí >ا.º ¡ •.تº ےن ‹çہ.„ .ے, ا,í رí> اí .ہí ِبا>‘ا ‚,م .ہí ,رç. ےن i,†م نlرº .ے, _.l ر.,م
: _Š. _í •رع رçض> ےí •ا ےئç, ےت,ل eا.¸ ‚,م راc ےŒل ےí ےنا˜ب نام,ِا ا.¸ا ‚,م ر¡>
اًدَJَ? اَ /ِ"ْمَا ْ+ِم اَLَ ل ْŠ3#َ nَ و coَ مْ 'َ? َ%ْ /2د-ل ْ+ِم اَLِ B) ا اَL5 بَ ? o
..Šکلا) 18 : 10 (
ا,ہم (باب. ا ےí) _با, eار ‚,م ,اí •رام, ر¡ا امرº اLع .م>ر ے. eا‡راب _.¸ا ‚,م, !بر •رام, •ا••
امرº o ••
.çع> _í .راíiب ر¡ا _ئارب ‚,م _>م ےí رصم ِ¸,¸ع _Šب ےن ,V.لا •,Iع ..ç, انi,. žرL _.ِا
: _í •رع ےئç, ے.رí اع> ےŒل ےí ےنا¸ .ا†ن ے. Uç>ام _تº ر ¸ ےلا¡ ے.,>
Fِ @ْ#َ لِا aِLَ /ْو2 *ْ دَ : ا5مِ م 5aَلِا IUَ'َا 2+ْ73gلا 39َ? 1‚اَX
...ç,) 12 : 33 (
,اí ˆا •نا• i,º ےŠ†م !بر •ر,م •ا : ا,í •رع (رí _. ‚,.اب _í ..) ےن ,V.لا •,Iع ..ç,••
ŽŽ.‚,, _.Vب ےŠ†م •, فرL _í ™„ ے, بçب>م e>ا,¸ ‚,ہí ے.
ے, اتIم _Šب ‚,م _مار‡ >اشرا ےí رçض> ,çہsم اí ےنرí را,ت•ا _.í eرا.í ے. Uç>ام ےí ے.تº
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
Š.ا. ےí ™„ _‡ç, .رکب C,ا Uام _,رتہب ے. .. اí _>ش نامI.م •í ا‡ ےئl ا.,ا •نام¸ C,ا••
‹ç.تº ے,ل ےí ےنا˜ب çí _,> ے.¸ا ر¡ا ا‡ ےئا„ ر¸ •î„ _í ےنç, U¸ان ےí _راب ر¡ا _¦ç¿ _í ’اہ¸ e¡
ŽŽ.ا‡ ے‡اŠب ے. رش ےí
ِ... _í ,V.لا •,Iع :ا,بنا ر¡ا ‹¡i.ب برsم ےí •ا .نام,ا ِ_,ا _V. _í eا.¸ ‚,م _تº ِر¡> ا,ç‡
.ے, •íرابم
نا .ے, ا,l رí> اí ‹¡’اہ¸ ر¡ا ےنا• i,º .راc ‚,م .,>ا>ا ¡ .ا,l Vاب eرçí•م •í ے, ا.ç, اi,¸ •, Uاç. با
‹¡رŠ‡ ا, ‹¡راc .‚,ل eا.¸ ر¸ ‹¡’اہ¸ _Šب ,, ‚,م Uç>ام ˆِا ےí >ا.º ¡ •.تº _l ا,í 'ے, >ارم ا,í ے.
ےí _>ش ر, ا.,ا •ن ر¡ا ات,> ‚,ہن .¸ا„ِا _í .,ناب,ر ,V.ِا .‚,ہن ¸‡ر, '‚,ل رí i,º çí ”l ے.¸ا ‚,م
ر¡ا راc ‹اہ, .ا‡ ç, ا.Š†م. çí ,çہsم ےí eا.¸ ر¡ا راc ‚,م .,>ا>ا ¡ .ا,l نا ‚,م, ا• ہل .ے, _کمم ےŒل
e¡ ر¡ا ےئا˜ب ے. >ا.º ¡ •.تº ر¡ا کرش ¡ رsí çí نام,ا ç„ ے, Uç>ام ا.,ا C,ا >ارم ے. ےنا• i,º
.ے, اتک. l ر.,م _, ے. .رصن ¡ >iم ر¡ا .م>ر ¡ _ضº ےí _لا‰. .راب Uç>ام
انi,. ا, .ہí ِبا>‘ا e¡ .„ .ç, ا,ر را¸‡ _‡iن¸ _Šب ‚,ہí eاç• نا.نِ ا .eرشا‰م ا, •نا• i,º .راc
_.l ر.,م eا.¸ •î„ ر, ے. ا ç. ے, ا.رí .IL >iم ےئç, ے.رí _مع ر¸ ... _í ,V.لا •,Iع ..ç,
.ے,
.نام… _í ]ا˜ ب ےí ن ام,ِا _î ت.با¡ ے. .عام„
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ے, _م>ر ِ.,V¡ _, Uçص> اí .م>ر ر¡ا .رصن ¡ >iم _í > •ا
•ا çí .,لçمش ‚,م .عام„ ei,s‰لا _,>‘ ر¡ا _لا‘ _.í ‚,م •.isم ِ.,>ا>ا >i‰تم ےن ,I.¡
: ا,امرº >اشرِا ےئç, ےت,> رارº ف>ارتم ےí Uçص> ےí .,V¡ ر¡ا ,رí ¡ _ضº ےí _لا‰.
ْ+َم 2@5/ِ اَZ َمَbْ *1 ^ا 1داَو5 gلا اْو2 Aِ&- Bاَ Z ِo1*اَمَ 7!لا 1(لَ* >Dا 2دَ: Fاًدَ بَا ِo1 لاَل5wلا aَلَ* َo5مُ ا!لا ِqِMَn CDا 2•َمْ 7َ : اَل
F>?ا5Lلا (ِZ -M2J -MَJ
._,>,>صلا _Iع کرiت.ملا .,íا>) 1 : 99 - 201 : ,ºر . 391 - 397 (
.عام„ .رiº ِ..> اí _لا‰. •ا .ا‡ ےئامرº ‚,ہن اŠ.íِ ا ر¸ _,ارم‡ _Šب _Šبí çí .ما ˆِا _لا‰. •ا••
‚,م Cl e¡ ے, ا.ç, Cلا ے. .عام„ ˆ ا ç„ ر¡ا ¡رí ›اب.ِا _í .عام„ .šب ے. .. ™¸ .ے, ا.ç, ر¸
ŽŽ.ے, ا.ا„ ا,> UاS
ِر¡> ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر ‚,م _„ ‚,, >ç„çم •íرابم .,>ا>ا >i‰تم _.,„ ˆا
ر¡ا _لا‘ _.í ا,ç‡ .ے, ا,> رارº .ر¡ر… çí .,لçمش ‚,م .عام„ ے,ل ےí Ls>. ےí نام,ا ‚,م _تº
çí نام,ا ے.¸ا ر¡ا ا.,ل eا.¸ ‚,م راc ے.,„ ے, _, ے.,ا _îت.با¡ Š.ا. ےí .عام„ ei,s‰لا _,>‘
.انرí Lçs>م ے. ‹ç.تº
_ئçí .ے, ر¡> اí .,عامت„ِا ر¡> e>ç„çم •í ے, _Šب •, •„¡ _í .ر¡ر… _í _îت.با¡ ے. .عام„
•í ے, اک¿ _.ہ¸ ر¸ اہتنا ˆا _í .,عامت„ا ر¡> •, •í اتک. رí ‚,ہن راکنا ے. .s,s> ˆا _>ش
.>. ےí ,اLن _.í _Šب iہ„¡i„ .>ارsنا ر, ‹اہ, .ے, _ک¿ _ب ‹]ا‡ C,ا رí Cم. ا,ن> .رç¸
ر¡ا ناL,ش žرL _í ےب‰ش ر, ےí _‡iن¸ ‚,م _تº ِر¡> ˆا .ے, _.ç, •ص> اí iہ„¡i„ _عامت„ا
,ان ےí ر˜Ií _Šبí _Lاب .‚,, راک,¸ر.رب ‚,م ¸اiنا ,L.م ر¡ا _عامت„ا فV• ےí _> ‚,.çº _ناL,ش
ےí .>ا¸l _í ےئار ِ راہLا ر¡ا .,رçہم„ _Šبí .ے. ناç.ع ےí _لا,• _ش¡ر ر¡ا .i„ _Šبí .ر¸
_ب,ل اí .i..¸ اہتنا ر¡ا .>ر‡ ..,> _Šبí ر¡ا ےíرíi.Iب ا1.Š„ اí ‹اç.ن ِ€çs> _Šبí .ے. ›ç…çم
_í ےنا.م ے. _ت., •>s‘ çí _> _,ا ر¡ا _> ے‰,ر> ےí ‹ç.شçí _عامت„ِا ‹¡šک.,. رí اîل
.‚,, ‚,م >¸ _í ‹çIم> رامش ےب .>اsتعا ر¡ا _.ا,رLن ..رکº ._مIع _> ِ_,ا _l .ے, ا,ر رí iہ„¡i„
‚,م ر¡> _تºر¸ _عامت„ِا ˆا .ے, _کممان انا˜ب نام,ا ے. iہ„¡i„ .>ارsنِا _>م ‚,م ر¡> ے.,ا
ر¡ا رsí ے.,„ •í ے, ا…اs. اí ر…ا> ِ ر¡> ا•ہل .ے, اتک.ç, _, .,رº _,.> C,ا ¡¸رl _í .çs.
ےí ن ا _Šب _> ِ_,ا .‚,, ر¡l •Iم> ر¸ _L. ™„ ™„ فV• ےí ,V.ِا رí ç, i>تم ‚,تºاL _ناL,ش
ےí ‹çI.ن _لا¡ ےنl _.¸ا ر¡ا ے.¸ا ,, _l ر‡ا .‚,رí iہ„¡i„ _عامت„ِا ر¸ _L. ˆا ر, ‚,م ےIباsم
ر¡ا _‡ç, انرí iہ„¡i„ _عامت„ِا رí ç, i>تم فV• ےí رsí ‚,م, ç. ‚,, ےت,ا¿ Ls>. اí نام,ِا
_Šب ےن _لا‰. •ا .ے, _تک. ا„ _í ے‰,ر> ےí _, .عام„ ا, C,ر>. ,L.م C,ا iہ„¡i„ _عامت„ِا
: ا,امرº >اشرا ‚,م •راب ےí ے.,> ,ا†نا رí _م çí ,اí ےí _ئVŠب ر¡ا ر,•
F‹َوْ ,5Oلاَو 3"•ِ &•! لا ~َلَ* !او2/1واَAَ Bَو
.eiئاملا) 5 : 2 (
ŽŽ.¡رí ا,í >iم _í •ر.¡ > C,ا ر¸ (‹çماí ےí) .را‡¸,,ر¸ ر¡ا _ک,ن ر¡ا••
با> تنِا اí .عام„ _ ما > _í _ م>ر ِ.,Vِ¡
‹çتعام„ >ç„çم >ر‡ >رِا ے.¸ا _باLم ےí نامرº ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ,, .„
.‚,, _.l رLن _ئç, _ت,> .çع> _í ر,• ر¡ا _ک,ن ‚,تعام„ _Œí ‚,م, ç. ‚,, ےتŠک,> çí ‹çم,L.. ر¡ا
¡ •.تº ‚,م i‘اsم _ک,ل ‚,, ے.ç, _.íر¸ _Šب Uامعا رî,> ر¡ا .¡V. _í ,,ک> نlرº .‚,¸امن _í نا
.عام„ .C,ر>. ™í نامI.م žçل e>ا. ‚,م ے.,ا .ے, ا. ç, _ماش انرí اi,¸ .ر¡ií ¡ .رsن ر¡ا >ا.º
_. نçí e¡ •í ‚,, ےت,ل e¸ئا„ ‚,م _.ش¡ر _í .,i>¡ نlرº ,, .‚,رíرا,ت•ا .,لçمش ‚,م •را>ا ا,
.ے, _تک. ا˜ب نام,ا ِرçن .,لçمش ‚,م •را>ا ا, C,ر>. ..عام„ _لا¡ ےنرí ارç¸ ‚,ہ.„ ‚,, Lئارش
••ا Lئارش _í .عام„ _,رتہب ے. _„ ‚,, _,ر ا„ _í رí> •,çبن ِ.,>ا>ا ر¡ا _نlرº ِ.ا,l ‚,م _,>
: ا,امرº >اشرا ےن .¸‰لا بر •ا .‚,, _تک. ا„ _í
Fِ"1]L2 م! لا ِ+َ* َQْوَ هْLَ :َو >•و2 "ْAَم! لاِب 1Qو2"2مْ\َ :َو ِ"ْ#َ !لا ~َلِP 1Qو2*ْ دَ : ho5مُK ْمC]L3 م +ُ]َOْ لَو
.نارمع Ul) 3 : 10+ (
‚,ئVب فرL _í _ک,ن çí ‹ç‡çل ç„ ے,,ا¿ _نç, ر¡ر… .عام„ C,ا _í ‹ç‡çل ے.,ا ے. ‚,م ,. ر¡ا••
ŽŽ.‚,í¡ر ے. _ئارب ر¡ا ‚,> ,ک> اí _ئVŠب ر¡ا
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
FاَهَLْ :ِد اَهَل 2د3دَ7I: ْ+َم •oَLَ س ِo1 ئاِم ّلُک ِ–ْKَ? aَلَ* ِo5مُا!لا ِq>Mهِل ُžَAْ&َ : ‚ 1Dا -Qِا
.eiئاملا نرº _º رí> ام باب .,>Vملا باتí ._..لا .>]ا> çبا) + : 901 : ,ºر . +201 (
ےئامرº اi,¸ çí (_ا>شا ا,) _>ش ے.,ا _.í ‚,م ر•l ےí .i‘ ر, ے,ل ےí .ما ˆِا _لا‰. •ا••
ŽŽ.ا‡ •رí i,i†. _í _,> ے,ل ےí (.ما) ˆا ç„ ا‡
–çبضم ے. _مع ¡ را>رí _.‰, eç.ا ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ‚,م ر¡> ےí .ما ِ>ا.º
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ےئç, ے.رí رí> اí ر„ا ےí ‹ç‡çل ر¡ا .عام„ _لا¡ ے.Šíر _I‰.
: ا,امرº
F•دْ#ِ هَJ ِo1ئاِم 2"ْVَا 2@َلَZ (ِO5 مCُا >داَgَ Z َدْLِ * (ِO5 L2 gِ ب َ%5 gَ مَ B ْ+َم
.ر,بکلا i±¸لا باتí _sŠ,ب) 2 : 118 : ,ºر . 207 (
_ک¿ ç, Vتبم ‚,م >ا.º .ما .ر,م .„ اماŠ. ے. _Lçبضم çí ... .ر,م .º¡ ˆ ا ےن ™„••
ŽŽ.ے, باç. ربارب ےí ‹¡i,ہش ç. ے,ل ےí ˆا ç. _‡ç,
..عام„ _لا¡ ےنر.ا .رç¸ ر¸ _„ ‚,, _.l ر.,م Lئارش _,> ِ_ر> ‚,م _.ش¡ر _í .,>ا>ا ¡ .ا,l نِا
_Œí رî,> ‚,م .,i> ¡ نlرº •¿ر‡ا .ے,اتک. •> .نام… _í Ls>. ےí نام,ا çí ‹ç‡çل eرا>ِا ا, C,ر>.
: ‚,, Lئارش .>ا,.ب _,. •, رîم ے, رí> _Šب اí Lئارش
1 . رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رما
2 . _,> :ا,>ِا ¡ i,i†.
3 . _I‰. •ت>¸ ے. eç.ا ر¡ا .ا> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض>
1 رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رم ا .
ےí •نام¸ ِ_>ر‡ .ے, راک,¸ر.رب ے. U¸ ا فV• ےí راiº ا _.,> ر¡ا _,> ناºçL اí .,نا.sن ر¡ا .,>ام
¡ _ر> ._مí ‚,م .ب>م ¡ _V•ا .ے, _,را„ _تب> _ک,ن ر¡ا ے, _,را„ _I¿ _.ا¸ •بIc _ئارب Š.ا.
ر¡ا _ºV•ا ‚,م •رشا‰م .عاب ےí .لاہ„ ر¡ا _Iمع ےب _í ےsبL Lºا>م ےí _,> .•ºا…ا ‚,م ˆç,
.¸,• •†,تن _Šب ‚,.çº _.,> Š.ا. Š.ا. ےí eرشا‰م ِ>ارº ا .„ .‚,, _تŠ.,ب çŠí ر.ا ا.¸ا راiºا _نا>¡ر
_م>ر ِ.,Vِ¡ ‚,م ر¡> ے.,ا .ے, ا.ا„ ç, راکش اí Uا¡¸ _Ií eرشا‰م ç. ‚,ئا„ ç, .راع ے. _,s, ےí
•ض,رº اí (ف¡ر‰ملاب رما) ¿,Iب. _í ر,• ر¡ا _ک,ن فرL C,ا ç„ _‡ç, _,¡ .عام„ ا, C,ر>. _ما> _í
_ع _ہن) >اہ„ فV• ےí _ئارب ے‰,ر> ےí را>رí ر¡ا _مع ے.¸ا فرL .ر.¡> ر¡ا _‡ •> ,ا†نار.
._‡ ےŠíر .را„ _Šب (رک.ملا
‚,م ‹ç‡çل ے. ¿,Iب. _í ˆا .ے, _تŠíر –çبضم _I‰. ا.¸ا ے. ...¡ باتí C,ر>. .i,i†. C,ا
‹ç,.ç,ام çí eرشا‰م ِ>ارº ا .‚,, ‚,. ç, ,ت• ‚,.ر¡ií ر¡ا ‚,.رsن .ے, اتIم ¿¡رº çí .ç•ا ر¡ا .ب>م .را,¸
ےí نام,ا ¡ •i,sع .انرí Uا>ب ے. .ہ„ ر, ر, çí راiº ا •Iم„ _ئç, _.م .ا.لاکن ے. ‹¡ر,±iنا نا ےí
‹çتºاL _.çcاL _Lاب ر¸ _L. ر, ر, C. ےنرí .لاc çí ر,• ر¡ا _ک,ن ‚,م •رشا‰م رí ےل ے. Ls>.
.ے, اتک.ç, را>رí _, اí .عام„ ¡ C,ر>. .i,i†. C,ا انرí >اہ„ _.I.م ے.
2 _,> :ا,>ِ ا ¡ i, i†. .
,çIع .>ام •کIب ا.ç, ‚,ہن _, ر¸ راiºا _نا>¡ر ر¡ا _ºV•ا ._ب,•م فر‘ •Iم> اí ‹çتºاL _ناL,ش
¡ راکº ا ےí ˆا .ے, _ت,> رí ر¡¸مí çí ›اº> .رکº ¡ _مIع ےí ,V.ا _ºر. راتºر ¸,. ‚,م نç.º¡
ر¡ا ,çIع _..ئا. ¡ .رصع i,i„ ‹ç, .ے, اتîل ےنا„ اŠ†م. ک¡رتم ر¡ا ,,iº çí _,s>. ر¡ا .ا,رLن
_ت,> ا.ب ر,±S اí .تí çí •ر,•> ےí ,çIع _.,> ç„ ے, _.ا„ ç, _ئا> _,I• C,ا ‚,م ,çIع _مV.ا
_,> _مع ِ _باºان ے.ا رí ا.ب •نا.ن اí i,s.. çí ےشç‡ ر, ےí ˆا ر¡ا >ç„¡ ےí ,V.ِا رsí ,لاع .ے,
.ے, ا.رí _شçí _í ےنرí .با.
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا >i†م C,ا ‚,م ر¡> ے.,ا ےí _‡iنام.¸ .رکº ¡ _مIع
.ے, ا.رí eiن¸ çنِر. ¸ ا çí _,s>. ¡ ,Iع _مV.ا ے‰,ر> ےí .مک> ¡ _,º _مIع e>رí اLع ےí ,I.¡
_í ,çIع _مV.ا •کIب ے,ا.رí اšŠíV ربارب فر‘ •ن ےí ,çIع .رصع çí نç.º ¡ ,çIع _مV.ا e¡
¡ .رصع i,i„ Š.ا. Š.ا. ےí •sº ر¡ا ر,.s. ..,i>¡ نlرº e¡ .ے, ا.رí .با. .ر.رب _.ا,رLن ¡ .رکº
ِر¡> çí .ام,I‰. _.,> ر¡ا ے, اتلçŠí •¸ا¡ر> ےí >اہت„ا ےئç, ےتŠíر .راہم .º¡ C,ب ر¸ ,çIع _..ئا.
.ے, ا.ا.ب _مع ِ _باº _باLم ےí .ا,ر¡ر… _í ر…ا>
3 •ت>¸ ے. e ç.ا ر ¡ا . ا> _ í , I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _ I‘ رçض> .
_I‰.
ا, C,ر>. ç„ .ے, _.ç, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ِ .ب.ن ¸ا,تمِ ا ,رL اí iہ„¡i„ •نا>i†م
ے. _.ا رí Šíر .لاc ر¸ ‹]çIہ¸ •را. رî,> çí .ب.ن _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> .عام„
••ا •نçمن اí راiº ا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا ے. _.ا ر¡ا ے, _ت,> ˆر> اí رک.ملا _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملاب رما
رکº ےí C,ر>. •نا>i†م •رƒلا .ے, C,ر>. .i,i†. _,¡ ے, _.رí _,‰تم را,‰م اí _مع ¡ را>رí ےí رí
•í ے,ر >ا, .ے, _.ç, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ِ.ا> رç>م ¡ ¸íرم اí _مع ¡ را>رí ر¡ا •,رLن ¡
‹ç,í ےلا¡ ےناŠبل U> ر¡ا ے.犿ا _, ے.تí .ا,رLن ¡ راکºا ےí ˆا eاç• C,ر>. ا, .عام„ _Šب _ئçí
.ا,رLن ¡ راکº ا ےí ˆ ا ر¡ا ‚,ہن .لا.رلاب _I‰. ‚,م .ا>,„ر. _í .عام„ ا, C,ر>. ˆا ر‡ا ‹ç, •ن
_مکم نام,ِا اí e¡ر‡ ا, .عام„ ˆا ç. ‚,, .راع ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ.ب>م ¡ _.ع
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرِ ا .ے, نام,ا ِ_‘ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ.ب>م .‚,ہن
اNدو2د2ص 1[Lَ * 1QوIد2}َ : َ‰ِ,>ZاَL2 م! لا َrْ:َKَ? >‚و2 س5"لا ~َلِPَو 2@Gللا َ‚1x/َK اَ م ~َلِP ْاْو1 لاَ AَB ْم2 هَل 1ل#ِX اَ RِPَو O
.:ا..لا) + : 61 (
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ) Uç.ر ر¡ا ]l فرL _í (نlرº) e>رí U¸ان ےí •ا •í ے, ا.ا„ اہí ے. ن ا .„ ر¡ا••
‹ا¸,ر‡ ے. (ےنرí ›ç„ر فرL _í) ”l e¡ •í ے‡ ‚,Šک,> çí ‹çsºا.م ”l ç. ]ا„l فرL _í ( ,I.¡
ŽŽ.‚,, ےت,ر
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
Fَ‰ِAَمْ Vَا >–ا5Lلاَ و ِqِدَلَ وَ و ِqِد>لاَو ْ+ِم ِ@ْ#َ لِا 5Uَ'َا 1Qوُکَا a5Oَ ' ْمُ ک2دَ'َا 2+ِمْ ƒ2 : اَل
.نام,Vا _م Uç.رلا .> باب .نام,Vا باتí ..را>ب) 1 : 1+ .,ºر 15 (
_í ˆا .(_,iلا¡ _.‰,) iلا¡ ےí ˆا ے. ا ‚,م •í C. .„ اتک. ç, ‚,ہن _مçم _ئçí ے. ‚,م ,.••
ŽŽ.‹]ا„ ç, •ن بçب>م e>ا,¸ ے. ‹ç‡çل ,ام. ر¡ا >V¡ا
Uçبsم ‹ا, ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا ‚,شِ¡اí .i,i†. _í .عام„ ™í
‹ا, ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا ‚,ت.>م ر¡ا ‚,.شçí _. نçí ر¡ا ‚,,
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ_.ع ¡ .ب>م _نا.ن .šب ے. .. ے,ل ےí _,‰. ےí ˆا ‚,, >¡>رم
_.í ,, ‚,م _.ش¡ر _í _„ ‚,, ے…اs. ا, Lئارش e¡ •, e>رí _,‰تم _í .,i> ¡ نlرº .ے, ,I.¡
¡ _,> ے‰,ر> ےí .,لçمش ‚,م ˆا ر¡ا ‚,, ےتک. Š†م. C,ر>. •نا>i†م çí .عام„ ا, C,ر>. _Šب
ر¡ا ‹çک,ر>. .را„ ‚,م ر…ا> ِر¡> •í ‚,, ےت,ل e¸ئا„ اí رما ˆا ,, با .‚,, ےتک. رí Lçs>م çí نام,ا
.ے, _ما> _í را>رí •نا>i†م ˆا .عام„ ا, C,ر>. _. نçí ‚,م ‹çتعام„
ےŒ‡ ےŒí ‚,ہن باصن ِ _ماش ےŒل ےí ےºا…ا ‚,م ,Iع ےí ”l _>م _,ماضم •, فاکتعا :اíرش ¸¸‰م
•, ے.,„ ‚,رí .عام. ‹ç, •Iم„ C,ا C,ا ا• ہل .‚,, ے,ر ا„ ےئا±š¸ ےŒل ےí ے.لا±S ‚,م _مع •کIب
.ç, ا,ر ر.ا ‚,م U>
,çہsم اí _شçما •
çí •„ç. _.Lاب _شçما• C,>¸ن ےí فçص. ِ _,ا رîم ‚,, ےí ے.,ر ,¿ _.‰م _Lsل ےí _شçما•
ے. .اب ˆا ر, ر¡ا ç, .ر¡ر… _í ™„ ےئا„ _ہí .اب _.,ا •í ے, •, >ارم ے. ˆا ر¡ا ‚,, ےتہí
.ç, •ن >ç„çم çIہ¸ اí .‰s.م .ç,ن> ¡ _.,> _ئçí ‚,م ™„ ےئا„ ا˜ب
,, ے. ™„ ‚,ئاتب _مع ا.,ا ‚,م, •í ا,‡ ا,í •رع ‚,م .مi• _í ,V.لا •,Iع _.,ع .رض>••
ا.,ا •í اہí ےن ‹ç‡çل ._ئامرº _,sI. _í ے.,ر _çما• ےن ,V.لا •,Iع ”l .‚,ئا„ç, _•ا> ‚,م ..„
_í .اب _í _ئVŠب فر‘ •í ا,> باç„ ےن ,V.لا •,Iع _.,ع .رض> ر¸ ˆا .ے, _ک.م .ہب ç.
._,iلا ,çIع :ا,>ا ._لا¸c) ŽŽ.ےئا„ 3 : 2+6 (
,ا.ºا _í _شçما •
,) _برع _با •مVع ربíا _,ش 638 : ‚,, _ئامرº نا,ب ,ا.ºا ¡> _í _شçما• ےن (±
1 . _شçما• _í ناب¸
2 . _شçما• _í U>
1 _شçما• .ç, Š.ا. ےí •ا ر,c _I‰. اí _„ •> ’犿 çí ‹ç.اب نا ناب¸ •í ے, •, _شçما• _í ناب¸ .
.ے, U¸.م _í _,کلا. ےí .s,رL ِeار ر¡ا ,اçع ,.º •, _í
2 _í _شçما• .ç, •ن اi,¸ _Šب .º¡ _.í •.ç.¡ _ناL,ش ‚,م U> •í ے, •, _شçما• _í U> .
.ے, U¸.م _í Uا> ِناب>ا‘ ر¡ا ei,ا.م _,ا ._,برsم ,.º •,
™„ .ے, ا.ç, اکI, ن¸¡ اí ‹ç,ا.‡ ےí ˆا ç. ç, •ن _çما• اí U> _ک,ل ç, _çما• اí ناب¸ _>ش ç„
.اب _í _ئانا> ¡ .مک> ا‡ ےلçب _Šب .„ e¡ ç. ç, •ن _çما• ناب¸ _ک,ل ç, _çما• U> اí _>ش
_نابر ِ.ا,I†. ر¡ا ےتIŠí رار.ا _s>م ر¸ ˆا ‹ç, _çما• ‹çن¡> U> ر¡ا ناب¸ _í _>ش ™„ .ا‡ •رí
.ے, ا.ç, œبا. ر¡ا ,Vc اí ناL,ش .U> •ن ر¡ا ے,ر _çما• ناب¸ •ن _í ™„ _>ش ا.,ا .‚,, _.ç, >را¡
,) ,م>رلا •,Iع _>ب _.‡ ا.ا> رçض> +70 : ‚,, ےتŠکل ‚,م ŽŽبç†>ملا ..í•• باتí _.¸ا (±
C,ا .‚,, ےí žرL ¡> _Šب .çک. ._Lاب ِ,Ví ار.¡> ر¡ا ے, _> ِ,Ví C,ا .‚,, ,ا.ºا ¡> _í ,Ví••
.ے, ے. •„¡ _í .Isc .çک. ار.¡> ر¡ا ے,ل ےí iصsم ِUçص> .çک.
_Iبش رکبçبا ¸¡ر C,ا •í ‚,, ے.رí _sن .,اک> C,ا ے. ےلاç> ˆا ,م>رلا •,Iع .ر,ç†, _Iع .رض>
.اŠ. ا,ر •ہí _>ش C,ا •í ےŠ. ے,ر ا„ ‚,م •I>م C,ا ےí >اiƒب ,م>رلا •,Iع
>jاَ لَ0!لا َ+3م 4"ْ#َ $ 2eْوُ 0tgلَا
ŽŽ.ے, اŠ¿ا ے. ے.لçب ا.,ر _çما•••
ار,م ر¡ا ے, اŠ¿ا ے. ے.لçب ا.,ر _çما• ار,. : ا,امرº ر¡ا اíç¦ ے.ا ےن •,Iع •ا ,م>ر _Iبش .رض>
.ے, (.اب e>çہ,ب) U¸, _شçما• .ر,. ر¡ا ے, çƒل ا.لçب ار,. •کنç,í .ے, رتہب ے. ے.,ر _çما• ا.لçب
•ن ر‡ا .ے, ,Iع ,Ví ار,م ر¡ا ے, ,I> .çک. ار,م •í ے, رتہب ‹ç, ے. .çک. •ر,م ,Ví ار,م •کب„
: بç†>ملا ..í ..ر,ç†, _Iع) ŽŽ.‹ç, ,,Iع ç. ‹çہí ر‡ا ر¡ا ‹ç, ,,I> ç. ‹çہí 51+ (
.,م, ا ¡ .I,ضº _í _شçما •
ِeار ر¡ا ,Iع _,>‘ çí •i.ب ے.¸ا _لا‰. •ا .عاب ےí ˆا .ے, •م,• _,¸ اí .م‰ن .šب .ہب _شçما•
iصsم اí ˆا .ے, _.ç, .,صن _,ºç. _í _مع ¡ Uçº ..ر> ے. ˆا .ے, ا.امرº اLع رç‰ش اí .ا†ن
.ے, ا.˜ب ے. ˆا •> رí _ºاc ے. رí> ےí _لا‰. •ا ,Ví ç„ ر¡ا انرí ¸,,ر¸ ے. çîتs‡ .ç,ن>
) 1 ے, • ‰,ر> اí Uçص> ےí . iن¡اi• ِ.م‰ن _ شçما• (
•ا .ے, i,اش ,,ک> ِنlرº >ç• ر¸ .اب ˆا .ے, انç, ر¡ eرہب ے. .iن¡اi• ِ .اما‰نا انرí را,ت•ا _شçما•
‚,ہنا ç. _,ا¿ انرí اLع .م‰ن .šب .ہب ‚,م .رç‘ _í ے.,ب çí ,V.لا •,Iع ا,رí¸ .رض> .„ ےن
.ا,امرº ,ک> _Šب اí ےنرí _,ب.. ,اش ¡ _ب‘ Š.ا. ےí ˆا ر¡ا _ئامرº _,sI. _í ے.,ر _çما•
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرا
>?اَ ]ْبِY!لاَو 3(ِyَ A!لاِ ب ْ‘3&َ سَو اًfِ.َ _ َ[5ب5? "ُ_!Rاَ و اًxْمَ? -^ِP €jا5:َ K َoَ pَ‡َp 1–ا5Lلا َمّلَ]2B -^َK َ[2Oَ :آ 1‚اَX O
.نارمع Ul) 3 : +1 (
ےí •راشا ےئاç. ے. ‹ç‡çل C. ن> _,. ,. •í ے, •, _نا.ن ےŒل •راہم. : ا,امرº (ےن _لا‰. •ا)••
ŽŽ.ç,ر ے.رí _,ب.. _í ˆا _ب‘ ر¡ا ,اش ر¡ا ¡رí >ا, ے. .ر“í çí بر ے.¸ا ر¡ا .ے‡ çک. رí ‚,ہن .اب
) 2 eç,ش ا í .ºر‰م ِ _, ا _شçما• (
ےت,> •ہíç. ç, _> ,Ví ,ام. ر‡ا .‚,, ے.ç, نارîن _ا• ر¸ ,Ví ے.¸ا e¡ •í ے, eç,ش اí .ºر‰م ِ_,ا
ا,ر _. ..ار ِeارب _لا‰. •ا çí .اب ر, .رام, •í ے, ,çI‰م ‚,ہنا •کنç,í ‚,, ےت,ر _çما• •نر¡ ‚,,
اí ˆا ےتشرº ر¡ا ے, .ºا¡ _Šب ے. ‹ç,شç‡ر. ر¡ا ‹ç.اب ei,شç¸ _í ™¸l .رام, e¡ •کIب ے,
ç„ ‚,, ے.V ‚,م ر,ر>. ِLب… Lsل ر, اç, Vکن ے. •.م ےí نا.نا e¡ .‚,, رçمام ر¸ ے.Šíر Sراک,ر .ر,ر>.
: ے, ا.امرº _I‰تم ےí نا نlرº ‚,, ے.ر,Š¸ •.م ے. .s,s> ˆا Cçل
1Qو2&2 Oْ ]َ: ْمِهْ:َ دَل اَLُ ل2س2?َو ~َلَب مC nاَوْ 7َ/َو ْم2n5 "ِس 2•َمْ gَ / اَل ا5/َK 1Qو2&َ gْ 6َ: ْjَK O
.فر•¸لا) +3 : 80 (
‚,ہن ‹ç,í ےت.. ‚,ہن ‹ا,شç‡ر. _í ن ا ر¡ا ‚,.اب ei,شç¸ _í نا ,, •í ‚,, ے.رí نام‡ e¡ ا,í••
ŽŽ.‚,, ے.ç, ے,ر Šکل ˆا¸ ےí ن ا _Šب ےتشرº ےئç, ے†,Šب •رام, ر¡ا (‚,, ےت.. ر¡ر…)
) 3 .çبن ِeا‡ر اب ِب>ا : _ شçما• (
_í ˆا .ے, _.ç, رتہب •„ر> ا,را¸, ے. ,Ví _شçما• ‹اہ„ •í ے, _.ç, _Šب _.,ا eا‡راب _ئçí
_í ‹ç,ک,ن _í نا.نا ,Ví ِ.ر“í ‹ا,¡ •í ے, ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .لا.ر ¡ .çبن ِeا‡راب Uا“م
eç,ش اí ,çº _í ,V.لا •,Iع _.çم .رض> .ے, _ت.ب .ب. اí _î…اران _í _لا‰. •ا ر¡ا .>ابرب
eرç. ._ت,ر _.رí .Vاç. ےí žرL žرL ے. نا ر¡ا _ت,ر •ن _çما• ‚,م eا‡راب _í ”l e¡ •í اŠ.
•ا _I‘ .iم>م .ما ےن _لا‰. •ا .ے, Uا“م رí > _باº C,ا _í ˆا •‰ºا¡ اí ےئا‡ رçí•م ‚,م eرsبلا
: ا,امرº ےئç, ے.رí •,ب.. çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع
-لَs ْدَ ,َZ >Qاَ Ÿ>kاِب َ"ْ;ُ ]!لا ِ‚5دَ&َ Oَ : +َمَو ُلْ&َ X +ِم ~1سو2 م َلِ{2 س اَمَ _ ْمُ]1لو2سَ? !اوُلَ\ْgَ B Qَ K 1QوCد:ِ"2B ْjَK
>ل#ِ&5 gلا 1`اَوَ س O
.eرsبلا) 2 : 108 (
žرL _.ا ے. (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘) Uç.ر ے.¸ا _Šب ,. •í ç, ےت,ا¿ ,. ا,í (!çنامI.م •ا)••
_ئçí ç„ ç. ےŠ. ےŒ‡ ے,í Uاç. ے. (,V.لا •,Iع) _.çم ےIہ¸ ے. ˆا •í ا.,„ ¡رí .Vاç.
ŽŽ.ا,‡ C.Šب ے. ےت.ار ے±i,. Ÿات‰ºا¡ e¡ ™¸ •رí _‘ا> رsí ےلiب ےí نام,ا
ا,‡ا,امرº •, .‚,, ےŒ‡ ےئاŠک. با>l ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ِeا‡راب ‚,م •م,رí ِ.,l ˆا
ےŒí •ن .Vاç. ا„ ےب žرL _í ,V.لا •,Iع _.çم ,çº ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l •í ے,
e¡ .‚,, ےتنا„ رتہب ے. ,. çí _ئا.م •راہم. ے. .çبن ِرçن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .‚,ئا„
‚,م .لا.ر ِeا‡راب ا•ہل .ے‡ ‚,> امرº _ئام.,ر .راہم. ‚,م •راب ےí نا _, ر,ƒب ےŒí Uاç. •راہم.
.ے, _تمV. _í نام,ا •راہم. ‚,م _.ا .ç,ر ےŠ.,ب _çما• Š.ا. ےí ب>ا
) + ے,ر _çما• ا, ےہ í .اب _Š¿ا ç„ ے, e¡ _م çم (
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
Fْr2مْ }َ #ِ ل ْوَ K اً"ْ#َ $ ْلُ ,َ#ْ لَZِ"ِ$ا ِjْوَ #! لاَو >Dاِب 2+>مƒ2: 1Qاَک ْ+َم
_çما• ا, ےلاکن ے. •.م .اب _Š¿ا •í ےŒ,ا¿ ے.ا ے, اتŠíر نام,ا ر¸ ن> ےí .ما,º ر¡ا •ا ç„••
ŽŽ.ے,ر
.ِرِ •Vا ِ,ç, لا¡ ِ •اِب _ِ م—, نا í _م باب .ب>Vا باتí ._,>صلا ..را>ب) 5 : 22+0 : ,ºر . 5672 (
) 5 _,sI. _í .Lاs> ے. ‹ç.تº ےí ناب ¸ (
™í ر¸ ,, çí ”l !•ا Uç.ر ا, : ا,í •رع ےن ‚,م ‚,, ے.امرº •.ع •ا _…ر _ss“لا •ا iبع .رض>
'ے, رS e>ا,¸ اí .اب
FاَMَn m 1‚اَX 5مُp lِ@>gْ ;َ / >Qاَgِ لِ ب ملسو @لآو @#ل* Dا aلص >Dا C‚و2 سَ? َMَ $َ\َZ
ŽŽ.اí ˆا ا,امرº رí šک¸ ناب¸ _.¸ا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>••
.ِ¤. تِ sلا _º ِنا . Iلا .í باب ._تsلا باتí ._..لا .¤„ام _با) + : 382 : ,ºر . 3972 (
) 6 ..اç•ر> _ í _ئ ç‡ ,í ے. ناب¸ اضعا , ام. (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر .رi• i,‰. çبا .رض>
: ‚,, ےتہí ے. ناب¸ رí CŠ„ اضعا ,ام. ےí ˆا ç. ے, ا.رí _ب‘ نا.نا .„•• : ا,امرº ےن
Fاَ Lْ 7َVَو! *ا َrْ7َVَو! *ا ِQِPَ و اَLْ مَ ,َO! سا َrْمَ ,َO! سا ِQِYَZ lَ%ِ ب 2+ْ6َ/ اَم5 /ِYَZ اَLْ #ِ Z 1Dا >قBِا
.نا. Iلا Ls> _º :ا„ام باب .i±¸لا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) + : 208 : ,ºر . 2+07 (
_Šب ,, _‡ ے,ر _±i,. ç. ر‡ا ‚,, _I‰تم ے. Š†. ,, •کنç,í رS ے. •ا ‚,م •راب •رام,••
ŽŽ.ے‡ ‚,ئا„ ç, ے±š,¦ _Šب ,, ç. _‡ç, _±š,¦ ç. ر‡ا ر¡ا ے‡ ‚,,ر ے±i,.
) 7 .نام… _í .. „ çí ےلا¡ ے.Šíر ç باº ر¸ ناب ¸ (
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر i‰. _ب _ہ. .رض>
: ا,امرº >اشرا
Fo5Lَ 7!لا 2@َل ْ+َمْ sَ K ِ@ْ#َ لْVِ? َ+ْ#َ ب اَمَو ِ@ْ#َ #ْ 6َ ل َ+ْ#َ ب اَ م (ِل ْ+َمْ wَ : ْ+َم
.ِنا . Iلا ِL sِ> باب .€اºرلا باتí ._,>صلا ..را>ب) 5 : 2376 : ,ºر . 6109 (
ç„ _í ˆا ر¡ا (_í ناب¸ _.‰,) ے, نا,مر> ےí ‹¡šب„ ‹çن¡> ç„ •> .نام… _í ˆا ےŠ†م ç„••
ŽŽ.‹ç, ات,> .نام… _í ..„ ے.ا ‚,م ç. (_í eا‡ ,رش _.‰,) ے, نا,مر> ےí ‹çîنا¦ ‹çن¡>
) 8 ¸,¿ .را Šب ے. .. ‚,م ¡ ¸ار. ےí Uام عا (
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر ™نا .رض>
ےí Uامعا _ک,ل ‚,, _کI, ر¡ا (ن¸¡ ,í) Cب. .,اہن ç„ ‹]اتب •ن ‚,.اب _.,ا ےŠ†. ‚,م !ر>çبا •ا
_I‘ ”l .‚,ئامرº ر¡ر… ‹ا, _„ : _í •رع ےن •.ع •ا _…ر ر>çبا .رض> '‚,, .راŠب .ہب ‚,م ¡¸ار.
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
Fا1مهِ لْ.ِ مِ ب ِق>ئاَلَ!لا ُلْمَ * اَ م ِqِدَ #ِ ب (>gْ ;َ/ يِ M-لاَوَ Z ِقُل2!لا 2+ْg2 'َو ِrْم5 }لا ُ‚ْوُ „
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) 6 : 239 . 8006 (
نا ے, نا„ .ر,م ‚,م .رiº •ضبº ےí ™„ _í .ا> ˆا ے, ,.º ._sI• _ç• ر¡ا _شçما• _,çL••
ŽŽ.ے, ‚,ہن ,اí _ئçí ےŒل ےí €çI>م رتہب ے. ‹çتIص• ¡>
) 9 .عاب ا í .ر¡> ے. _„¡¸ع •ا .,Ví ِ.ر“í (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. امہ.ع •ا _…ر رمع _ب •ا iبع .رض>
: ا,امرº ےن
_ت>. _í U> ,Ví ِ.ر“í ر,ƒب ےí _ہلا ِرí> •کنç,í ¡رí •ن çîتs‡ e>ا,¸ اç. ےí رí> ےí _لا‰. •ا••
ŽŽ.ے, ات,ر ر¡> .ہب ے. _لا‰. •ا _م>l U> .>. ر¡ا (ے, .عاب اí)
.نا.Iل L sِِ> _º :ا„ام باب .i±¸لا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) + : 211 : ,ºر . 2+11 (
) 10 .>ابع ر تہب ے. . >ابع _ í U ا. Š¦ا. (
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر _,ص> _ب نارمع .رض>
: ا,امرº
FcoَLَ س َ‰3Oِ س ِT1داَ&ِ * ْ+ِم ُلَwْ ZَK ِrْم- }لِل ِل2V5"لا Cjاَ,َم
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) + : 2+5 : ,ºر . +953 (
ŽŽ.ے, رتہب ے. .>ابع _í Uا. Š¦ا. (ا.,ر ,iº .با. ر¸ _شçما• ر¡ا) ا.,ر _çما• اí >رم••
ç, _…ا¡ •, ‚,م _.ش¡ر _í :ا>I‘ Uاçºا ر¡ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çبن .,>ا>ا ..ا,l _نlرº نا
Š.ا. ےí _شçما• _í ناب¸ فاکتعا _عامت„ا •, .ے, رتہب ے. ے.لçب _شçما• ےŒل •رام, •í ا,‡
.ے˜ب .ç,ب راب رŠ‡ ç„ ر¸ _>ش ˆا ے, .†‰. .ے, •‰,ر> اí ے.,ل .,بر. _شçما• _í U> Š.ا.
رŠ‡ ےí •ا ےí رí رs. _,م ‹¡šک.,. ےŒل ےí Uçص> ےí ا…ر _í Vçم رí ’çŠ¿ را> •تشر ...¡>
_í ,.„ ç„ ر¸ •i.ب ˆا ے, .ر,> .ے,ر ا.رí ا,ن> رí> رí Š.,ب ‚,م eا‡راب _í بر _ک,ل ےئا„ l ‚,م
ن> ˆ> •, ‚,ئl _,sکت‰م ¸¸‰م .•رí .IL نçک. ر¡ا _شçما• _í .Iº _ک,ل •رí •ن i.ب ç. çí ناب¸
.ےئا„ ç, ,Ví ,, ے. Vçم ناب¸ _í ž¡ر ¡ .Iº i,اش ‚,Šíر i.ب ‚,ناب¸ _í ,.„
(.ا,ºV• ا)
_I• ِ.مi •
ے. ےنç, –çبضم ےí ےتشر _.ار ¡ا ے, ا.ç, ,ئاº ے. .ب>م ر¡ا ن¡ا‰. _م,اب eرشا‰م _نا.نا
_ہ, ç. ے,ر •ن _I‰. اí .رصن¡>iم ر¡ا .ب>م¡ را,¸ نا,مر> ےí eرشا‰م >ارºا ر‡ا .ے, ا.ç, ,ک>ت.م
نا,مر> ےí ‹¡راí¡ر,¸ ے.¸ا _Šب ,V.ا .ے, اتک. _ب •نçمن اí ,اsتنا¡ .رsن ر¡ا _…رc >ç• eرشا‰م
فر‘ •ن نامI.م C,ا ‚,م ™„ •í ے, ات,ا¿ انرí اi,¸ Uç>ام C,ا اí .رصن ¡>iم ر¡ا .ب>م ¡ را,¸ _.ا
‚,م Šک. Ší> ےí •ر.¡> C,ا e¡ •کIب ےئا„ _ب Lºا>م اí Uام¡ نا„ ..¸ع _í نامI.م •ر.¡>
.‚,ئl رLن ,.„ C,ا .. e¡ •í ‹ç, C,رش ے.,ا
ˆا •کIب ے, _.ا.ب _>ت.م اí باç. ¡ ر„ا eا.¸ ےب فر‘ •ن را,¸ ے. نا ر¡ا .مi• _í اi• €çI>م
¡ .ب>م ے. •i.ب ے.¸ا بر ‚,م ےI‘ ےí ˆا ر¡ا ے, _‘ا> •„ر> اí _‡i.ب ¡ .>ابع >ç• ¸ا çí _مع
.ے, ا.رí را,¸
•I‘ اí ےنرí ر ا,¸ ے. اi• €çI>م
ےí •ا ‚,م •رشا‰م ˆا ے, eرشا‰م اí ,اsتنا¡ .رsن •, ‚,, ے,ر را¸‡ _‡iن¸ ‚,م •رشا‰م ™„ ,,
.ے, ا,> Uاکن e¸ا.„ اí را,¸ ر¡ا _çI• ےن .ا>اsم ر¡ا ˆç,¡ _ر> .ے, اک¿ ç, ,ت• >ç„¡ اí .ب>م ےŒل
.,Iک. ر¡ا .ب,صم _.í ےŒل ےí _ئاŠب ے.¸ا .•رí •ن _ر• ا,ن> ےŒل ےí ..¡> •ر.¡> ..¡> C,ا
رiº ™í .ا> _í •ا ر¸ _مع ˆا .•رí .ب>م ےŒل ےí •ا ے. ˆا _>م •کIب .•رí •ن .شا>رب çí
ےئا„ ç, ,Iع اí .s,s> _í ر„ا ˆا ‚,م, ر‡ا .ے, _.رí اLعر„ا ç„ çí •i.ب ے.¸ا ر¡ا ے, _.ç, _ç•
_í نا.نا .•> _ئاŠí> اç, ا.رí .ب>م ےŒل ےí •ا ے. •ر.¡> _ئçí ر, .ےئا„ Cم >ç„¡ اí .رsن ç.
.ے, _تک. ا.ب اi• بçب>م ے.ا .ب>م ے. نا.نا
(ِZ 2@َل اً$َK 1?اَ Œ اcل2Vَ? -QَK m ملسو @لآو @#ل* Dا aلص 3(ِ&5 Lلا ِ+َ* @L* Dا as? Tَ"ْ:َ"2n (ِبَK ْ+َ*
اً$َK 2دْ :ِ?ُK m 1‚اَX v2 دْ:ِ"2B َ+ْ:َK m 1‚اَX ِ@ْ#َ لَ* aَBَ K ا5مَ لَZ F†0َلَم ِ@ِOَ Vَ?ْ دَم aَلَ* 2@َ ل CDا َدَصْ ?َ\َZ F›َ"ْ$ُK •oَ :ْ"َX
>Dا (ِZ 2@2Oْ &َ &ْ 'َK (3/َK َ"ْ#َ z اَل m 1‚اَX vاَهIب2"َB •oَمْ Aِ/ ْ+ِم ِ@ْ#َ لَ* َ%َ ل ْلَn m 1‚اَ X Fِoَ :ْ"َ,!لا ِqِMَ n (ِZ (ِل
2دَمْ 'َKَو 4مِ لْg2 م Cqاَ وَ ? Fِ@ْ#ِ Z 2@َOْ &َ &ْ 'َK اَمَ ک َ%5 &َ 'َK ْدَ X 1Dا -Qَ \ِب َ%ْ #َ لِP >Dا ُ‚ْو2 سَ? (3/ِ YَZ m 1‚اَ X لVوx*
F1 Qا5&ِ ' 2+!باَو
ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>••
ےí ˆا ےن _لا‰. •ا .ا,‡ ‚,م _ت.ب .ر.¡> C,ا ےŒل ےí ے.Iم ے. _ئاŠب ے.¸ا _>ش C,ا :
ےتشرº ç. اç, ر¸‡ ے. ˆا¸ ےí ےتشرº ˆا اí _>ش ˆا .„ .ا,> _,Šب çí •تشرº C,ا ‚,م ےت.ار
ے, _ئاŠب (_.,>) C,ا ار,م ‚,م _ت.ب ˆا : اہí ےن _>ش ˆا 'ے, e>ارا اí ےنا„ ‹اہí : اŠ¿ç¸ ےن
_,مک. _í ™„ ے, نا.>ا _ئçí ر¸ ˆا اراہم. ا,í : اŠ¿ç¸ ےن •تشرº .ے, e>ارا اí ے.Iم ے. ˆا
ےí _لا‰. •ا فر‘ ے. ˆا ےŠ†م •í ‚,ہن .اب _ئçí ر¡ا اç. ےí ˆا : اہí ےن ˆا 'ے, >çصsم
™„ •í ‹ç, ا,V ,اƒ,¸ •, اí _لا‰. •ا ˆا¸ •راہم. ‚,م •í اہí ےن •تشرº ˆا .. .ے, .ب>م ےŒل
ا.رí .ب>م ے. ,. _Šب _لا‰.•ا ç, ے.رí .ب>م ے,ل ےí _لا‰.•ا _>م ے. _>ش ˆا ,. žرL
ŽŽ.ے,
.ے, _مع _,ر . _ضºا را, ¸ ے. .,نا .نا
ے. .. çí ے.Šíر .ب>م ے. ‹ç‡çل ےŒل ےí •ا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
.ے, ا,> رارº _مع _ضºا
>‚اَ مْ *َ \!لا ُلَwْ ZَK m ملسو @لآو @#ل* Dا aلص >Dا ُ‚ْو2 سَ? 1‚اَX m 1‚اَX @L* Dا as? ¡?َR (ِبَK ْ+َ*
2¢ْ d2&! لاَو >Dا (ِZ IU26!لا <ِمْ لِA!لا ُلَwْ ZَK m ?اx&لل o:او? £و F>‚اَ مْ *َ \!لا َUَ'َK m د¤¥ o:او? £وE
FC ?ا5xَ&! لاَ و 2دَمْ 'َKَو َدCواَدْو2 بَ K Cqاَ وَ ? F>Dا (ِZ
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر ر>çبا .رض>••
ے. .. •í ے, ‚,م .,ا¡ر _í iم>ا ر¡ا) _مع _ضºا ے. .. ‚,م Uامعا (C,>¸ن ےí _„¡¸ع •ا)
•ا ر¡ا ا.Šíر .ب>م ےŒI,í _„¡¸ع •ا (,Iع _ضºا ے. .. •í ے, ‚,م .,ا¡ر _í را¸ب ر¡ا _مع ارا,¸
ŽŽ.ے, ا.Šíر _.مش> ےŒل ےí _, _„¡¸ع
,ا‰ نا ا í _رع •,ا. ر.> ¸¡ر
ا‡ ç, ,لاع اí _.sن ا.sن ._‡ •رí _V. اراہ. ےŒل ےí .رsƒم¡ _.>ب _.¸ا ا,ن> ر.> ¸¡ر
ےلا¡ ےنرí .ب>م رLا• .ر,م .ا‡ •راک¸ çí ‹çلا¡ ےنرí را,¸ ے. ‹ç‡çل رLا• _.¸ا •ا ‚,م ے.,ا
'‚,, ‹اہí
a1لاَ AَB 1Dا -QِP m ملسو @لآو @#ل* Dا aلص >Dا ُ‚ْو2 سَ? 1‚اَ X m 1‚اَX lDا as? َTَ"ْ:َ"2n (ِبَK ْ+َ*
Cqاَوَ ? F(ّلِ u ا-لِ P -لِu اَل َjْوَ : (ّلِu (ِZ ْم2هtلِuُK َjْوَ #! لا v(>لاَلَ7ِ ب َQْوt باَ 6َO2 م! لا َ+ْ:َK m ِo1ماَ #ِ ,!لا َjْوَ : ُ‚ْوُ ,َ:
F1 Qا5&ِ ' 2+!باَ و 2دَمْ 'َKَو 4مِلْg2 م
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>••
_l ےلا¡ ےنرí .ب>م ے. •ر.¡> C,ا رLا• _í .مLع .ر,م : ا‡ ےئامرº ن> ےí .ما,º _لا‰. •ا
‚,ہن •,ا. ر¡ا _ئçí e¡Vع ےí ےئا. •ر,م _l •کنç,í ‹¡> •î„ ‚,م ےئا. ے.¸ا ‚,ہنا ‚,م '‚,, ‹اہí
ŽŽ.ے,
_ناب ر .ر صن •I‘ ا í .مi• _í .,نا .نا
_í ‹ç‡çل •í ے, ا.ç, _ç• رis.ا ر¸ _مع ˆا ےí •i.ب بر ç. •رí .مi• _í ‹ç‡çل ر‡ا نا.نا
.ے, ا.امرº >iم >ç• بر _í ےلا¡ ےنرí >iم
CDا C‚اَxَ: اَل m 1‚اَX ملسو @لآو @#ل* Dا aلص >Dا ِ‚ْو2 سَ? ْ+َ* @L* Dا as? •r>باَp ِ+ْب ِدْ:َ Œ ْ+َ*
F•د3#َ V €داَLْ سِYِ ب I(>/اَ"َ&- |لا Cqاَوَ ? Fِ @ْ#ِ $َK ِo1 Vاَ' (ِZ 1jاَد اَ م ِدْ&َ A! لا ِo1 Vاَ' (ِZ
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر .با. _ب i,¸ .رض>••
ے.¸ا ei.ب C. .„ ے, ات,ر (ا.رí >iم) ‚,م ,اí ےí •i.ب ے.¸ا C. .º¡ ˆا _لا‰. •ا : ا,امرº
ŽŽ.ے, ات,ر (ا.رí >iم) ‚,م ,اí ےí _ئاŠب (نامI.م)
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ر¸ ,اsم ر¡ا C,ا
8+ِمْƒ2 م ْ+َ* َ•-;َ/ ْ+َم m 1‚اَ X ملسو @لآو @#ل* Dا aلص 3(ِ&5 Lلا ِ+َ* @L* Dا as? َTَ"ْ:َ"2n (ِبَK ْ+َ*
CDا َ"5gَ : 8">gْ A2م aَلَ* َ"5gَ : ْ+َمَ و ِo1ماَ #ِ ,!لا ِjْوَ : ِ9َ"ُک ْ+ِم coَبْ"ُک 2@ْLَ * CDا َ•-;َ/ اَ#ْ /Iدلا ِ9َ"ُک ْ+ِم coَبْ "ُک
اَم ِدْ&َ A!لا ِQْوَ * (ِZ CDاَ و lِTَ"ِ$Ž! لاَو اَ#ْ /Iدلا (ِZ CDا 2qَ"َOَ س اًمِ لْg2 م َ"َOَ س ْ+َمَو ِTَ"ِ$Ž!لاَو اَ#ْ /Iدلا (ِZ ِ@ْ#َ لَ*
FIيِMِمْ "3Oلاَو 4مِلْg2 م Cqاَوَ ? Fِ@ْ#ِ $َK ِQْوَ * (ِZ 2دْ&َ A!لا 1Qاَ ک
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>••
_í ن> ےí .ما,º _í ˆا _لا‰. •ا ا‡ •رí ر¡> .,Iک. .¡ا,ن> _ئçí _í نامI.م _.í _>ش ç„
_نا.l ےŒل ےí ..> C.. _.í ‚,م ا,ن> _>ش ç„ ا‡ •رí _> _ک.م _ئçí ے. ‚,م .Vک.م
‚,م ا,ن> _>ش ç„ ر¡ا ا‡ ےئامرº اi,¸ _نا.l ےŒل ےí ˆا ‚,م .ر•l ر¡ا ا,ن> _لا‰. •ا ا‡ •رí اi,¸
.ا‡ ےئامرº _شç¸ e>ر¸ _í ˆا ‚,م .ر•l ر¡ا ا,ن> _لا‰. •ا ا‡ •رí _شç¸ e>ر¸ _í نامI.م _.í
اîل ‚,م >iم _í _ئاŠب ے.¸ا ei.ب C. .„ .ے, ات,ر ا.رí >iم _í •i.ب ے.¸ا (C. .º¡ ˆا) _لا‰. •ا
ےí بر نا.نا ے, _ºاí ےŒل ےí žV‘ا _í _‡iن¸ _.رشا‰م _í نا.نا •íرابم .,i> •, ŽŽ.ے, ات,ر
.ےŠíر i,ما _í کçI. _.ا _Šب ےŒل ے.¸ا ے. .ا> _í •ا e¡ ا‡ •رí کçI. ç„ ے. ‹¡i.ب
_ار•ِا ے. نام ,ا . رsن ے. ‹ ¡i.ب
ˆا ‹ا,¡ ے, ا,> ,ک> اí ےنرí را,¸ ے. .,نا.نا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‹اہ„
.,Iک. ر¡ا .,>ا ےŒل ےí ˆا .ا‡ •> Ší> çí ‹¡ر.¡> _ئçí ر‡ا •í ے, .> امرº .>ا…¡ _Šب _í رما
.ا‡ ç, ‚,ہن •تشر _ئçí ے. نام,ا اí _>ش ے.,ا ا‡ç, .عاب اí
اَل >Dاَو l2+ِمْ ƒ2 : اَل >Dاَو m 1‚اَX ملسو @لآو @#ل* Dا aلص 5(ِ&5 Lلا -QَK @L* Dا as? 8‘ْ:َ"2J (ِبَK ْ+َ*
Fِ @ْ#َ لَ* 4قَ;5O2 م F2@َ,> ئاَوَ ب 2qC?اَ V 2+َمْ\َ: اَل يِM-لا m 1‚اَX v>Dا َ‚ْو2 سَ? اَ : ْ+َم m َلْ#ِ X l2 +ِمْƒ2 : اَ ل >Dاَ و l2+ِمْƒ2 :
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر _,رش çبا .رض>••
.‚,ہن _مçم e¡ ,.º _í اi• .‚,ہن _مçم e¡ ,.º _í اi• .‚,ہن _مçم e¡ !,.º _í اi• : ا,امرº
اí ™„ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l '(‚,ہن _مçم) نçí !•ا Uç.ر ا, : ا,‡ ا,í •رع
ŽŽ.‚,ہن Lçs>م ے. _نا.ر ا•,ا _í ˆا _.¡š¸
(_ئا.م _ہsº)
ç…¡
ےí _نا¸ ے. ےs,رL _çص>م çí eر,c¡ ‹]ا¸ ر¡ا Š.ا, .eرہ¿ ے.,„ :اضعا _ا• ‚,م .‰,رش ِžVL‘ِ ا
.ے, ا.Vہí ç…¡ انç±> Š.ا.
: ç …¡ _ئارº
: ے, _مار‡ >اشرا اí _لا‰. •ا
اْو2 6َg! ماَو ِق>Zاَ"َم! لا aَلِا ْمُ 0ْ:ِدْ:َ ا َو ْمُ0َnْ و2 V2و اْوُ ل>g! zاَZ >Tو)ل5}لا aَلِ ا ْم2Oْ مُ X اَRِا اْو2 Lَ م)ا َ+ْ:ِM-لا اَه:ا َاَ:
ِ+ْ#َ &ْ Aَ0!لا aَلِا ْمُ 0َل2Vْ?َاَو ْمُ0ِسْو C`َ"ِب O
‹çŠ.ا, ے.¸ا ر¡ا çí ‹¡رہ¿ ے.¸ا ç. ç, (e>ارا اí ےنç,) •šŠí ےŒل ےí ¸امن (اراہم.) .„ !çلا¡ نام,ا •ا••
ŽŽ.çل ç±> .,م. ‹ç.>¦ (_Šب) ‹]ا¸ ے.¸ا ر¡ا ¡رí _.م اí ‹¡ر. ے.¸ا ر¡ا çل ç±> .,م. ‹ç,.ہí çí
ےí ç…¡ .ے, _,ر ا„ .> ‚,م _,> .>ا…¡ _í نا ‚,, ےŒ‡ ےŒí نا,ب ç…¡ _ئارº ‚,م •م,رí .,l ˆا
: ‚,, _ئارº ےí ˆا _,¡ ر¡ا ‚,, _íر را¿
1 . ر¡ا ے, C. ے˜,ن ےí .’犦 ے. •ص> ےí ر¸¡ا ےí _نا.,¸ i> _í •رہ¿) انç±> اí •رہ¿
(.ے, نا,مر> ےí ‹]çل _í ‹çناí ‹çن¡> ç„ •ص> ,ام. e¡ ے. Lا>ل ےí _ئا’ç¿
2 . .انç±> .,م. ‹ç,.ہí اí ‹çŠ.ا, ‹çن¡>
3 . .انرí _.م اí ر. _ئاŠ.ç¿
+ . .انç±> .,م. ‹ç.>¦ اí ‹¡ر,¸
: ‚,ت.. _í ç…¡
1 . .انرí .,ن _í ç…¡
2 . .ا.±š¸ ,,>رلا _م>رلا •ا ,.ب ‚,م ›¡رش
3 . .انرí _ئاs‘ _í ‹çتنا> ے. _Iîنا ç. ç, •ن کاç.م ر‡ا .انرí کاç.م ‚,م ›¡رش
+ . .انç±> C. ‹ç,ئVí اí ‹çŠ.ا, ‹çن¡>
5 . .انرí ›¡رش ے. فرL ‚,ئا> çí :اضعا ,ام.
6 . .انرí UV• اí ‹ç,Iîنا
7 . .انرí _Ií •ب.رم _,.
8 . .ا.لاS _نا¸ ‚,م کان •ب.رم _,.
9 . C. .1, ,رن _í کان ر¡ا انرí _Ií žرL _Š¿ا بç• _.‰, انرí •ƒلابم ےŒل ےí را> e¸¡ر ر,c
.انا˜.ہ¸ _نا¸
10 . .انرí UV• اí _±’ا> _.Š‡ Š.ا. ےí çI¿ ےí _نا¸ ے. .نا„ _í ے˜,ن ےí _±’ا>
11 . .انç±> •‰º> _,. _,. اí çضع ر,
12 . .انرí ç…¡ ے¸ ر> ے¸ ر¡ا ا.I م
13 . .انرí _.م اí ر. •رç¸ •ب.رم C,ا
1+ . .انرí _.م اí ‹çناí
15 . .انرí _.م اí ‹çناí ے. _نا¸ ےí ر.
16 . .انرí ›¡رش ے. •ص> ےI‡ا ےí ر. ر¡ا انرí ›¡رش ے. فرL _í (‹¡رç¸) ‹¡ر. اí ‹ç,Iîنا
17 . .انرí _.م اí ن>ر‡
18 . .انرí اع> •, i‰ب ےí ç…¡
Fَ+ْ:ِ"3هَ|َO2 م! لا َ+ِم aِLْ لَA! Vاَو َ+ْ#> با5و5 Oلا َ+ِم ْ(ِLْ لَA!Vا 5م2ه)¦للَا
ŽŽ.‚,, ےلا¡ _‡¸,íا¸ ر¡ا ےلا¡ ےنرí •بç. .ہب ç„ •> رí ‚,م ‹ç‡çل نا ےŠ†م •ا •ا••
: ç…¡ .ا, ¡رکم
: ‚,, e¡رکم ‚,¸,¿ Š¿ ےŒل ےí ےنرí ç…¡
1 . .(_¿ر• Uçضº) فار.ا ‚,م _نا¸
2 . .انرí Uام‰ت.ا _نا¸ ,í ے. .ر¡ر…
3 . .(‚,’ا ‚,..,Š¿ ے. ™„) انرام çí _نا¸ ر¸ •رہ¿
+ . .انرí .,¿ .اب .¡ا,ن>
5 . .ا.,ل >iم ے. ‹¡ر.¡> ‚,م :ç…¡ ر•عVب
6 . .انرí _.م •ب.رم _,. ے. _نا¸ ےŒن
: ے, •ر º ç…¡ ے,ل ےí رçم ا _í
: ے, •رº انرí ç…¡ ‚,م ‹ç.رç‘ _,> _ر>
1 . ç, _, _sن •¿ر‡ا ےŒI,í ¸امن ر,
2 . ےŒI,í e¸ا.„ ¸امن
3 . ےŒل ےí .¡V. ,i†.
+ . .ç, .,l _, C,ا •¿ر‡ا .ےŒI,í ےن犿 çí کا¸ نlرº
: ç…¡ ِ_ºاçن
: ‚,, _ت,> ’ç. çí :ç…¡ ‚,¸,¿ _,> _ر>
1 . .ےIکن ے. (eار _í ےنا•ا¸ ا, با.,¸) _,I,ب. ç„ ¸,¿ e¡
2 . .,,¸ .نç• Ÿ V“م ےîل ے.ہب ے. •ص> _.í ےí نiب e¡Vع ےí _,I,ب. ç„ _íا¸ان ر,
3 . •.م .Iک.Vب •í ç, _..ا _.‰, ç, رí رŠب •.م •کب„ ےº _í .¸ ا, •ت.ب نç• ا, _نا¸ ا, ےناŠí
.ےک. ç, •ن i.ب
+ . .ç, ربارب ےí ˆا ا, ç, .لاc ر¸ کçŠ. ç„ نç• e¡
5 . .ç, ا,ç. ے. c¡رí ŸV“م ç, اک¦ •ن ر¸ _,م¸ (,اsم اí •نا•ا¸) i‰sم ‚,م ˆا •í i.,ن _.,ا
6 . •ن ار‡ e¡ •¿ر‡ا انا„ Š¦ا çí ر¸¡ا ےIہ¸ ے. ے.‡ا„ اí (,اsم اí •نا•ا¸) i‰sم _í ےلا¡ ےنç.
ے. •„¡ _í •.ن ر¡ا نç.„ ._شç, ےب ŸV“م .ç,
7 . ےن ˆ ا •¿ر‡ا .ç, _لا¡ ei†. ر¡ا ›çíر ç„ .اناîل •ہsہº ‚,م ¸امن _.,ا اí _>ش راi,ب .¿لاب
.ç, ا,í _, e>ارِا اí ےنç, _را• ے. ¸امن (ے. •ہsہº ˆ ا)
‚,¸,¿ _ لا¡ ےن’ç. •ن ç…¡
: ‚,.’ç. ‚,ہن çí ç…¡ ‚,¸,¿ çن _,> _ر>
1 . .ç, •ن اہب ے. •î„ _.¸ا ç„ انç, ر,اL اí نç•
2 . .ا.Iکن ے. کان ا, ے. ناí ا, ے. ,•¸ اí •š,í
3 . .•رŠب •ن çí •.م ç„ ےº _لçم‰م
+ . .ç, e>ا,¸ ,ƒIب •¿ر‡ا ےº _í ,ƒIب
5 . •ن _,s,) ç, Uامت>ِ ا اí ےنا„ C, ےí i‰sم (ے. _,م¸ •í žرL ˆا) ا.کŠ„ اí ےلا¡ ےنç.
.(ç,
6 . ر¸ ¸,¿ _.,ا _.í e¡ •¿ر‡ا .ç, _ئç, _م„ ر¸ _,م¸ _,ر. _í ™„ i.,ن _í _>ش ˆا
.ےئا„ ر‡ e¡ ç. ےئا„ ا,> ا., çí ¸,¿ ˆا ر‡ا •í ç, ےئç, ےئاîل اراہ.
7 . .ç, ‚,م .لا> _í ei†. ا, ›çíر e¡ •¿ر‡ا انا„ ç. اí ےلا¡ ے.±š¸ ¸امن
(_,> .م i•)
را>ر í .i, i†. اí نlرsلا _اہ.م ِ C, ر>.
ِ:ا,>ِا ¡ i,i†. ‚,م ر…ا>ِر¡> e¡ .ے, ر¸ _> e¡ •í ے, ا.رí نVعِا اí .اب ˆِا e¡ر‡ ر¡ا .عام„ .C,ر>. ر,
ر¡ا ‹çک,ر>. >ç„çم ‚,م •رشا‰م ے. .i..¸ .s,s> .„ رîم :ے, ا,ر •> ,ا†نار. •ض,رº اí _,>
_,ما _í _م>ر .,V¡ فر‘ •ن نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. ‚,م, ç. ‚,, ےتŠíر¸ ر¸ Lئارش نِ ا çí ‹çتعام„
‹]çIہ¸ ,ام. ےí _,> C,ر>. •, .ے, _ت,> _ئاŠí> ¸اتمم ر¡ا ‹ا,امن ‚,م .. نا •کIب ے, _ت,> _ئاŠíِ>
_í ˆِا _‡>رíراí •لا. ™,˜¸ _í نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. .ے, اتک, ے. رابتعا ےí ےنرí •Lا>ا اí
‚,م •˜باتí رصت>م ˆا •Lا>ِا اí _‡>رíراí _í نlرsلا _اہ.م .ے, .çب. اتلçب •.م اí .امi• .i,i†.
اí .امi• _‰ب _í نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ‚,م _.ش¡ر _í Lئارش Vاب eرçí•م ,, ‹اہ, .ے, ‚,ہن _کمم
: ‚,, ے.رí eرí•. Ÿارصت>م
1 . رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رما
2 . _,> :ا,>ِا ¡ i,i†.
3 . _I‰. •ت>¸ ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ,ç.ا ¡ .ا>
1 رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رم ا .
ر, ‚,م eرشا‰م ِ.اsبL .ے, C,ر>. _í رک.ملا _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملاب رما ا¸ار. نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
.Iم ِناناç„çن ‚,م •رشا‰م ,I.مر,c .:ا,>ِا اí راiºا _نا>¡ر ا, ç, iہ„¡i„ _í Uاç>ا ِžV‘ِا ر¸ _L.
اہتنِا ر¡ا _‡i,sعiب :_شçí _í ےنرí ,اع çí رکº _نlرº ‚,م رŠب CIم ا, ç, •I>رم اí .¸ا. را>رí _í
ے. œئار> i,i„ اí راƒI, _تºاs. ¡ _ب,•ہ. _í رsí فV• ےí ,V.ِا ا, ç, •Iباsم اí ناºçL ےí .i..¸
,, ‚,م _,> .ے, _ت,> _ئاŠí> _مع ِف¡رصم ر¸ >ا>م ر, ےí ¿¡رº ےí _ک,ن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. :›اº>
.‚,, ےت,ل e¸ئا„ رصت>م اí iہ„¡i„ _í ف¡ر‰ملاب رما _í نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
.ما ِUا ç>ا ِžV‘ِا
ےí ... ¡ نlرº ے,ل ےí Uاç>ا žV‘ا ر¡ا >ا>.ا ¡ :ا,>ا ےí •مI.م .ما .¿¡رº ر. œ,.¡ ےí ,V.ا
._.çcاL ._Lاب ر¸ _L. ر, ç„ .iہ„¡i„ ر,‡ ,لاع _.,ا _í بVsنِا .çsLصم _.بم ر¸ رکº ,,Lع
ےí Uçص> ےí ™„ ے, iصsم .>ا,.ب e¡ •, .•> رí •م.ا• اí ر.ا ےí ‹ç.çº •ناsºا.م ر¡ا _لاص>ت.ِا
,لاع •í اŠ. .ر¡ر… ے,ل ےí Uçص> ےí U¸.م ˆا .ا,‡ ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ے,ل
iہ„¡i„ _عامت„ِا را¡ •ناç,> ç„ ےئا„ _í ا,ب C,ر>. ,L.م C,ا _مت.م ر¸ >ارº ا ‹çŠíV ر¸ _L. ر,‡
•> ,ا†نا ر. •ض,رº اí .ما ِUاç>ا žV‘ِا ے‰,ر> ےí (رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رما) فر‘ •ن ے.
راçم, _Šب çí ےت.ار ےí بVsنا _مار ¸ _.بم ر¸ رکº _í ... ¡ نlرº ےŒل ےí ےنرí .لاc çí _,> •کIب
.•رí
_,نç, ._,ص>. .œI… ر, ر, ےí CIم فر‘ •ن رLن _,¸ ےí .ر¡ر… _.ِ ا ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ےí رŠب ا,ن> •کIب .ا,اŠ˜ب Uا„ اí .ام,L.. C. _L. Sرا¡ ر¡ا _.نçí 80 _.çع> ‚,م Cلامم iئا¸ ے.
.>V,م ِ_ºا>م .رí> ِ_ºا>م .نlرº ِˆ¡ر> ‚,م ¸íارم ,ام. نا ,ئاº ‚,م رŠب ا,ن> .ا,í ,ئاº _Šب کر¡ C,ن
_کش _í ,ا,º ےí ‹ç,ر,ربئV ر¡ا .اعامت„ِا _ت,بر. _م,L.. .فاکتعِ ا نç..م _عامت„ِا .‹ç,راi,ب .ش
.ے, ا,ر ا„ ا,í ,اí اí .ما ِUاç>ا ِžV‘ِا ,اش ¡ _ب‘ ‚,م
_لا>ب _ í راº¡ ےí : امIع ‚, م •رشا ‰م
.را> •مِ> _í _,> ِ¿,Iب. ‚,م •رشا‰م ç„ .‚,, •sبL _,ر. ر.—م ر¡ا ,,ا اí •رشا‰م ,ارí :امIع
çí ,ارí :امIع .‚,, ےت,> ,ا†نا ر. •ض,رº _s,s> اí رک.ملا _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملاب رما ےئç, ےلاŠب..
_لا>ب _í _> _,> •بIc ر¸ _L. _ملاع çí iہ„¡i„ .>ارsنِا _í نا ر¡ا ےنرí _ماش ‚,م _.م ˆا
.ا,‡ ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí ŽŽ_.نçí :امIع نlرsلا _اہ.م•• ے,ل ےí ےنا.ب •ص> اí iہ„¡i„ _í 1989 :
is‰.م _.نç.í اšب ے. .. اí :امIع اí _,را. _کIم ,امت,ِا ر,¸ ےí _.نçí :امIع نlرsلا _اہ.م ‚,م
:امIع ‚,م ‹çI,ص>. ر¡ا ›V…ا >i‰تم ےíرŠب CIم .º¡ ˆِ ا ._í .íرش ےن امIع ‹¡را¸, ‚,م ™„ .اç,
‚,م iہ„¡i„ _í _لا>ب _í _> ِ_,> ,بIc ر¡ا .ما ِUاç>ا ِžV‘ِا ر¡ا ‚,, ,ئاº .ام,L.. _í _.نçí
.‚,, _مع ِف¡رصم
.,بر. _Iمع _ í ‹çناç„çن
ے, •sبL e¡ •, .اتک.ا„ ا,í ‚,ہن ¸اiنا رLن ‚,م •رشا‰م _Šب _.í çí .,م,ا ر¡ا را>رí ےí ‹çناç„çن
اí C,ر>. ,,Lع ˆِ ا çí ‹çناç„çن .ے, اتŠíر .,>V‘ _í ے.لiب ر¸ رçL _مکم çí ر‡S _í •رشا‰م ç„
eiعاºاب اí C,ل Š.ç, نlرsلا _اہ.م ے,ل ےí ےناŠí> .م. .ب“م çí ‹çت,>V‘ _í ن ا ےئç, ے.ا.ب •ص>
¸اcl 30 ربمçن 1988 C,ل Š.ç, .ے, •ت.> U¡ار, اí نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. C,ل Š.ç, نlرsلا _اہ.م .اç, çí :
çí ‹çناç„çن ےí •مI.م .ما ر¸ ,راº C,I¸ _ت,بر. ¡ _م,I‰. ر¡ا _نا>¡ر ¡ _مIع ._م,L.. ¡ _.çع>
ر. •ض,رº اí _ئام.,ر _í ,çº ر¸ ‹¡>ا,.ب _بVsنا ر¡ا _ک,ر>. Š.ا. Š.ا. ےí _لا‘ ِ_مع ر¡ا نام,ا
_شا‰م ر¡ا _.,رi. ¡ _م,I‰. _.¸ا ناç„çن •ت.با¡ ے. ˆا .ے, _,ر رí را,. ے,ل ےí ے.,> ,ا†نا
ے,ل ےí :ا,>ِا ¡ >ا>.ِا ےí •مI.م ِ.ما ر¡ا _لا>ب _í _> ِ_,> ,بIc Š.ا. Š.ا. ےí ‹ç,مر‡ر.
.‚,, ے,ر رí iہ„¡i„
ا,ن> e¡ •í ے, انرí ر,م‰. žرL ˆِ ا çí را>رí ¡ .ر,. ےí ‹çناç„çن ‚,ل¡ ا ِiصsم اí ,ا,º ےí ,رçº ˆِا
ر¸ ,IL ر¡ا Uاص>ت.ِا ..çcاL ._Lاب ے. •رشا‰م ر¡ا ‚,ک. رí ا>ا •ض,رº اí .>ا,º ¡ .مامِا _í
اí بVsنِا .çsLصم _مار¸ ر•Vاب ‚,م ے†,تن ےí iہ„¡i„ _í نا ر¡ا ‚,> رí •م.ا• اí ,اLن _.بم
.ےئا„ ç, ›çIL ار,ç.
_ئا م.,ر . ر,م‰. .ب“م _ í :ابIL
ے. ‹ç,مر‡ر. _ºV•ا ر,c ر¡ا > i.. ‚,ہنا .‚,, ے.رí ا>ا را>رí .>ا,.ب :ابIL ‚,م _ºر. _í CIم
) C.م¡çم ™.نSç.. .çsLصم ے,ل ےí ےنرí ,,ارº .م. .ب“م çí .اب•„ ےí ن ا ر¡ا ے.Šíر Lçs>م
NSN ر¡ا Lçs>م .>çبہب ¡ žVº _í :ابIL ,,L.. •, .ا,‡ ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí ,,L.. :ابIL ے. ,ان ےí (
ِ,ر‡ر. ‚,م ˆراiم _.,> ر¡ا ‹çلçک.ا .¸†لاí .¸,..رç,نç, ر¸ _L. ر,‡ CIم ے,ل ےí _بsت.م _ش¡ر
•I‘ç> _í Uام‰ت.ِ ا ےí .ا,..م .ےنرí ,اع رçن اí ,Iع ر¡ا ےم.ا• ےí .لاہ„ ے. CIم .ے, _مع
ےنرí ,ت• çí .انا>„ر ر,•¸ ¿¡رº ےí .ºاs. ¡ .,•ہ. _برƒم ر¡ا _نا,رع ._شا>º ..¡ر eار ےب ._.کش
.نا„ _í i‘اsم _مçº ر¡ا _Iم ._م,I‰. رíا., ے. ..ا,. •بIL •نا>i.. •„ç. _í :ابIL ر¡ا
.ے, .را> •م> .>ا,.ب _í C.م¡çم انارí U¡•بم
iہ„¡i„ _ .,> ‚, م _,.ا ç•
رLن _í , V.ِا .ے, اتŠíر .,“,> .>ا,.ب را>رí اí _,.اç• ‚,م ,ا,º ےí •رشا‰م e¸,íا¸ ر¡ا _لا‘ C,ا
‹çتºاL _Lاب ‚,م ر¡> e>ç„çم .ے, •ض,رº اí ‹çن¡> _,.اç• ¡ >رم رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رما ‚,م
ر¡ا _ºV•ا ._نا>¡ر ,,Lع _í ,V.ا çí _,.اç• ,I.م ے‰,ر> ےí •1.î,¸¡ر¸ ر¡ا .,رº _.I.م ےí
_Iئاع •رام, فر‘ •ن ر¸ ,ان ےí .i..¸ .i„ ر¡ا ‹اç.ن ِ€çs> .ے, ا,را„ ا,í ر¡> ے.راiºا _بVsنِا
برƒم .ے, راکش اí _ل¸.. eرشا‰م ,I.م ر¸ _L. _í .ما •کIب ے, ا,ر ا„ ا,ار‡ çí ‹¡>ا,.ب _í ,اLن
.ے, .را> •م> _í •مI.م ِ .ما Ÿا.,s, ا.Šíر Lçs>م çí _,.اç• ے. ےIم> ei,شç¸ ˆِا ےí
ر¡ا .اعامت„ا ےí کرابملا ,‰م„ ‚,م i„ا.م ‚,م •رشا‰م •رام, e¡Vع ےí ‹çIم> نِ ا ےí رsí ِ,لاع
•را>ِا _م,I‰. _.,> ے,ل ےí ‹ç.رçع .‚,ہن ر.,م œºاçم ےí .íرش çí _,.اç• ‚,م ‹çمار‡¡ر¸ _ب,•م
ا,í ‚,ہن ,امت,ِ ا اí .íرش e>ر¸اب _Šب ‚,م .اعامت„ِا _ب,•م _ماçع .‚,, _,Iº .,اہن ‚,م CIم •رç¸
•sبL _ب,•م ,çم‰لاب •کIب ‚,, ,¡ر>م ے. œºاçم ےí ے.Šک,. _,> _,.اç• فر‘ •ن •رƒلا .ا.ا„
.ے, ا,ر فV• _Šب ےí ےنرí اi,¸ œºاçم ے.,ا
•م> _í نا ‚,ہنا ر¡ا .,م,ا _í را>رí ےí _,.اç• رLن ِ_,¸ ےí ¸†.I,¿ _,¸ر> ےí Uا¡¸ ِر¡> e>ç„çم
•, ‚,م _,.اç• •íا. ا,‡ ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí C,ل _م,¡ نlرsلا _اہ.م ے,ل ےí ےنV> ˆا.>ِ ا اí ‹ç,را>
ِžV‘ِا ‚,م .رç‘ _.ِا ر¡ا ے, .نام… _í Ls>. ےí نا _, Ls>. اí راiºا _مV.ِا •í ç, ر‡ا„ا رç‰ش
.ے, اتک.ç, ر,ب‰. ,i.مرش باç• اí _,> ِ i,i†. ر¡ا ,V.ِا ےئا,>ِا ..ما ِUاç>ا
ے. رçن ےí .ام,I‰. _.,> çí _,.اç• ‚,م رŠب CIم ے‰,ر> ےí C,ل _م,¡ ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
.ا,í ¸اcl اí iہ„¡i„ ےí ےنرí •ت.ارl 199+ _í Ž_,.اç• ےئارب _لاí _اہ.م• _نارîنر,¸ _í C,ر>. ‚,م :
._Œ‡ _Šíر >ا,.ب 13 ر¡ا .Uçک. USام .نlرº ِ Ls> ,ب‰ش ےí _لاí ˆا ‹اہ„ ‚,م ے‘رع ےí Uا.
فl _.Iک,º _í _لاí ˆا ‚,,¡ .‚,, _ک¿ رí _‘ا> ,,I‰. .ابلاL ‹¡ر.ک.,. ‚,م cç,.,..نِ ا _..,í¡¡
رí _‘ا> ,,I‰. C. •‰,رش ,çIع • ا ,,ا رí ےل ے. •ا .,ا .ابلاL ‹¡ر.ک.,. ے. ™¦رl ر¡ا •‰,رش
C,ل _م,¡ نlرsلا _اہ.م Š.ا. Š.ا. ےí ,ا,º ےí ‹¡را>ِ ا _م,I‰. .‚,, _ک¿ ç, _,ص>تلا ¿راº ےí
رí ےل ے. •‰م„ ِ¸امن e¡Vع ےí ˆِا .ے, _. رí >اs‰نِا ,اش ¡ _ب‘ اí _ºا>م _ب,•م ے,ل ےí _,.اç•
ےí ے.Š†م. _,> ےí ن ا ےí رí ,امت,ِا اí .íرش e>ر¸اب ‚,م .,راs. _ب,•م _í ‹¡>رم _í _L. ر,
ےí راiº ا _مV.ِا .>. ےí .çع> ِ .ماLن _í C,ل _م,¡ نlرsلا _اہ.م .ے, ا,‡ ا,í نا.l çí ےت.ار
ˆا.ش¡ ر ے. ‹]çIہ¸ .Iت>م ےí _,> ‚,ہنا ےí رí اi,¸ رç‰ش اí _مہº نlرº ‚,م _,.اç•ر¡ا ¿¡رº
‹ç,.,ب ‚,م رŠب CIم .º¡ ˆا .ے, ا.ا„ ا,í ,امت,ا اí Žنlرsلا ناºرع ےئا, •sI>• ے,ل ےí ےنا¡رí
,,I‰. _í ... ¡ نlرº ر¡ا ‚,, ,,I‰. ِر,¸ .ابلاL ‹¡šک.,. ‚,م _„ .‚,, ے,ر ç, .ا„ •sI> ر¸ .اماsم
.‚,, _,ر رí _‘ا> _Šب .,بر. _ºV•ا ر¡ا _نا>¡ر ._.ا,رLن ..رکº Š.ا. Š.ا. ےí
iہ„¡ i„ _í _ت .>Vاب _ í نçناº _ مV.ِا
‹ا,¡ ے.رí ‚,ہن .Lاs> _í راiºا _ºV•ا ر¡ا :ا,> .نام,ِا _,ناçº _کIم ‚,م •رشا‰م ™„
ےsبL ˆا.> ےí CIم ا•ہل .ے, _ت,> çŠí .ر,•¸ر.ا .çع> _í رک.ملا _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملابرما
_í نçناº ِ,اLن ےí ... ¡ نlرº ر¡ا ے.لا±S ‚,م ے˜نا. _مV.ِا çí _,ناçº _کIم ‚,م Ž:Ví¡•
با†.¸ ر.,º¡ر¸ _با.) .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS C,ر>. iئاº ےŒل ےí ےنرí اi,¸ رç‰ش اí _ت.>Vاب
•• ر—م ‚,م .>ا,º _í (_لاí :V _..رç,نç, 20 .ر¡رº 1997 ر¡ا ,رçº ¸رئV ےí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. çí :
) نات.íا¸ C.م¡çم ¸رئV _ماçع•• Cن¡ ¸رئV ےí C,ر>. _ماçع نات.íا¸ PALN ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí ŽŽ(
.ا,‡
iہ„¡i„ _í >çبہب ¡ ž Vº _ نا .نِا
ر¡ا ےنرí >iم _کمم ر, _í .اsبL رçب†م ر¡ا ,¡ر>م ے. .ا,ر¡ر… _نا.نِا .>ا,.ب نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
رما _Šب çí ے.,> .,cر. _í ےنرí >iم _í >ارºا _>ت.م ر¡ا ‹ç.,ک.م .‹çم,ت, .‹çب,رc çí نام,ا ِ _,ا
: ے, >اشرِ ا ‚,م i,†م نlرº .ے, _تŠ†م. •ص> اí ف¡ر‰ملاب
F>9اَX3"لا (ِZَو َ‰ِلِئŽ5gلاَو >ل#ِ&5 gلا َ+!باَ و َ‰>_اَgَ م! لاَو ~1ماَOَ #! لاَو ~َبْ "ُ,!لا يِوَ R ِ@3&2 ' ~َلَ* 1‚اَم! لا ~َBآ
.eرsبلا) 2 : 177 (
ر¸ ‹ç„ات>م ر¡ا ر¸ ‹çم,ت, ر¡ا ر¸ ‹¡را> .بارº Uام (ا.¸ا) ‚,م .ب>م _í •ا (•í ے, •, ç. _ک,ن _‘ا)••
ŽŽ.•رí _ر• ‚,م (ےنارí >ا¸l) ‚,ن>ر‡ (_í ‹çمVc) ر¡ا ر¸ ‹çلا¡ ے.îنام ر¡ا ر¸ ‹¡رºا.م ر¡ا
ےí ,ا,º ےí ™„ ._Œ‡ _Šíر >ا,.ب _í _.,1ن]اº رŒ,sI,¡ _اہ.م ےŒل ےí Uçص> ےí iصsم ˆِا
: ‚,, _,> _ر> i‘اsم .>ا,.ب
• ¿¡رº اí ,,I‰. _ت.. ر¡ا .را,‰م .iصsماب ر¸ _L. ر,‡ CIم
• _í >اiمِا _بL _ت.. ر¡ا .را,‰م ے,ل ےí >ارºا ,¡ر>م ے. ‹çتلçہ. .>ا,.ب _í .>‘
_م,ارº
• ,ا,º اí .ا„ •بçص.م ےí >çبہب ر¡ا €çs> ےí _,.اç•
• ,ا,º اí .ا„ •بçص.م ےí >çبہب ر¡ا €çs> .>ا,.ب ےí ‹ç˜ب
• ..ب¡i.ب _,رتہب اí _ئا,ر ر¡ا .,بر. ¡ ,,I‰. _í ‹ç˜ب اراہ. ےب ر¡ا ,,ت,
• _لا>ب _í _,ر.اتم ‚,م .اºl _.رiº
• _شçí _Iمع _í .راi,ب _í رç‰ش ےí €çs> _نا.نِا .>ا,.ب
• >اiمِا _لام _í ‹ç‡çل را> _> ر¡ا رçب†م ے‰,ر> ےí Uاملا .,ب
.ے, _ک¿ رí >اiمِا _í ے¸¡ر ا,’¡رí ‚,م ‹çب‰ش >i‰تم _.,1ن]اº رŒ,sI,¡ _اہ.م C. .º¡ ˆِا
iہ„¡i„ ر,îملاع _í Uا ç>ا ِžV‘ِا
ےنç, >ابl رí ا„ ے. :ا,.,ا Ÿا‘çص• ر¡ا ےلا¡ ے..ب ‚,م Cلامم ,ام. C. •ک,رما رí ےل ے. نا¸ا„
Ls>. اí راiºا _.¸ا ‚,م •رشا‰م ,I.م ر,c •IŒ.م _í نا.,ر¸ ر¡ا ,,ا ے. .. اí ‹çنامI.م ےلا¡
,V.ِا _,> ر¡ا ے.,ر ‚,م Uç>ام ر¡ا ,اLن •نارºاí ے. _تم.ºiب .اŠ. ]ا˜ب اí نام,ِا ےí _.ن _Œن ر¡ا
_.ن _Œن _لا¡ ے.±š¿ نا¡ر¸ ‚,م ‹¡رشا‰م نا .عاب ےí ےنl •ن ر.,م œºاçم ےí رç‰ش ¡ ,ہº ےí
اí ¿,Iب. ‚,م Cلامم _‰ب ے. ‚,م ن ا •í •, i,¸م ._Š. _,ر ا„ _I¿ _.ç, ,¡ر>م ے. رçن ےí نام,ِا
.,sºا¡ ,iع ے. ¿,Iب. ِ¸اiنا i,i„ ر¡ا ‹çناب¸ _ماsم :امIع ر¡ا ‚,تعام„ _لا¡ ے.,> ,ا†نار. •ض,رº
.ےŠ. ,¡ر>م ے. ¿,Iب. ر.—م ر¸ :ا.ب _í
:ا,>ِا اí را iºا _مV.ِا ‚,م برƒم ¡ €ر .م ِرا,>
ےí رŠب ا,ن> ےن نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. ‚,م .Vا> نِا 80 _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملاب رما ‚,م Cلامم iئا¸ ے.
ر.íاS ,V.Vا _,ش ._ئا˜.ہ¸ ے‰,ر> ےí کر¡ C,ن _.çع> ر¡ا _م,L.. –çبضم .çع> _í رک.ملا
ِ_ºا>م .فçص. ِˆر> ..,i> ِˆر> .نlرº ِˆر> ‹ا,¡ ےí رí •ر¡> ےí Cلامم نا ےن .ر>اsلا ر,اLiم>م
_ش¡ر çí œمش _í نام,ِا ‚,م ‹ç.,. ےí ‹çنامI.م ے‰,ر> ےí .اعامت„ِا _ت,بر. _نا>¡ر ر¡ا >V,م
‚,م _کش _í ™نرsناí ےIبم,¡ _..,نر.نِا _Šبí .اŠíر 33 ےí Cلامم 150 _ç,ش ¡ :امIع iئا¸ ے.
اí Ls>. ےí .çبن ,ت• ,i,sع ر¡ا :ا,>ِا ےí راiºا _نا>¡ر ‚,م ”رç, ‚,م _‡>ç„çم _í ‹¡i.ئامن ر¡ا
_I‘ _sLصم ِ_.ع ‚,م ر,c ِ را,> ے‰,ر> ےí >V,م ِ_s>م _ملاع ‚,م نi.ل _Šبí ç. ے,ا.ç, i.Iب ,Iع
Ž_ر¿ ¸çIî..• ےí کرامنS ,V.Vا _,ش _Šبí .ے, _.ا„ _í _ش¡ر œمش _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
ے. ,ان ےí Ž,م,í •,اiہلا• ‚,م نi.ل _Šبí ر¡ا ‚,, ے.ا¡رí ,,I.. .,ناs> _í ,V.ِا çí ‹ç,ر>ا¸ ‚,م
ےí •بç. çí را>رí ےí نا ے‰,ر> ےí ,م,í _ت,بر. e¸¡ر _Œí ےíرí œم„ çí ‹çناç„çن ے. رŠب ا,ن>
ِ¿,Iب. ر¡ا iہ„¡i„ _.I.م _í •‘رع iئا¸ ے. ‹ç,ئا,> ¡> •, .‚,, ےت,> _ئاŠí> ے.ç±> ے. ‹]ç.نl
ناç„ ر, اí .ما _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> _Šب ‚,م رsí ِ,لاع _l •í ے, ر.ا اí _,>
.ے, ات,> _ئاŠíِ> _مع ِف¡رصم ےŒل ےí .i.Iبر. _í ,V.ِا
]ا˜ب ے. .i. .¸ اہتن ِا ر ¡ا _‡ i,sعiب
_. .ہب .اŠ. .i..¸ اہتنِ ا ر¡ا _‡i,sعiب •Iم> اšب ار.¡> ر¸ ناç„çن ےí •مI.م ِ .م ا ‚,م رsí ِرا,>
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> فرL C,ا ے. ,ان ےí >اہ„ ¡ ¿,Iب. ‚,تعام„ ر¡ا ‚,م,L..
•نارºاí فرL .ر.¡ > ç. ‚,Š. _,ر cاí çí _I‰. _s.ع ر¡ا _ب> ._بIº ے. ˆiºا ِ.ا> _í
ےلا¡ ے..ب ‚,م •رشا‰م ˆ ا ے. ™„ ‚,Š. _,ر رí _,¸ •s.Iº ا.,ا اí >اہ„ ‚,م •رشا‰م
ر¡ا .i..¸ اہتنِا .Iم ِناناç„çن ر¡ا ‚,Š. _,ر ç, اi,¸ ‚,.رsن نا,مر> ےí ‹çمI.م ر,c ر¡ا ‹çنامI.م
ےن .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش ‚,م .Vا> ن ا .ےŠ. ے,ر ç, _ئام فرL _í .>ر‡ ..,>
ناç„çن ,I.م اí _l ‚,م ر,c ِ را,> •í ا,> ˆر> ا.,ا اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ .ب>م ¡ ب>ا
ے. Uام¡ نا„ _.¸ا ے,ل ےí ر,م‰. _í را>رí ےí eرشا‰م ِ>ارºا ر¡ا ¿¡رº ےí ,Iع ‚,م ‹çنامI.م
•, .ےک. رí Uا>ب راº¡ اç, ا,çŠí ا.¸ا •مI.م ِ.ما ے. ™„ ے, ات,> _ئاŠíِ> ا.رí iہ„¡i„ _.,ا
ےí رŠب ا,ن> •í ے, ر.ا اí ¿,Iب. _.ا 80 ‹çناç„çن ےí نlرsلا _اہ.م C,ر>. >ç„çم ‚,م Cلامم iئا¸ ے.
.ے, .ب>م ر¡ا را,¸ ._ما نا˜ہ¸ _í
,ا,º اí ¸ر ... CمV.ِ ا ‚, م رŠب ا ,ن>
.ˆçI„ .ے.I„ فر‘ ےŒل ےí ے.,> ¿¡رº çí _> ِ_,> ِ.çع> ‚,م رŠب ا,ن> ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ر¡ا e>ç„çم ر¸ ‹¡>ا,.ب _sت.م ‚,م Cلامم نا •کIب ا,ل ‚,ہن اراہ. اí _, ¸را.,م,. ر¡ا ¸.نرsناí >V,م
¸ر... CمV.ِا ر¡ا i„ا.م .¸íارم _م,I‰. ‹ç,.,ب ےŒل ےí .,بر. ¡ ,,I‰. _í ‹çI.ن _لا¡ ےنl ei.ئl
,çIع .رصع ¡ _.,> ‚,م _کش _í ¸.Ví eiعاºاب فر‘ •ن ‚,م ¸ر... CمV.ِا نا .ےŒí ,ئاº _Šب
™..,í ¡ .تí _í .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS _مت.م ر¸ .اعç…çم ‹¡را¸, •کIب .ے, .را„ ™,ِرi. _í
._.مر„ .™نارº .•,ناLرب .ا1,.,í .•ک,رما C. .º¡ ˆِا .‚,, ,ئاº _Šب ‹ا,ر,ربئV _مت.م ر¸ ¸,S _. ر¡ا
Cنا, .نا¸ا„ .ا,I,ر..l .•s,رºا _بç.„ .نانç, ._,,. .ن1,ç. .کرامنS .•¡ران .,Œ,†I,ب .1.,لا, ._I¦ا
‚,م Cلامم >i‰تم .,م. ا,رçí _بç.„ ر¡ا Cناí +5 ِ¿,Iب. ر¡ا .,بر. ¡ ,,I‰. ¸ر... CمV.ِا iئا¸ ے.
.‚,, ے,ر •> ,ا†نا ر. •ض,رº اí _,>
ے,ل ےí ے.نا„ .V,صs. _í .امi• Cلامم ِن¡ر,ب _í نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
www.minhajoverseas.com .‚,ئامرº •L>Vم
,ہم ر,‡ CIم _ í ن lرsلا _لا ›ç„ر
.„ .اŠ. اک¿ cç¦ ے. .,i>¡ نlرº ےم.¿ر. _s,s> ےí .ºر‰م ¡ ,çIع _I‰. ارام, ‚,م ر¡> ™„
‚,م ر¡> ™„ .اŠ.ا,‡ eر ے,ل ےí .اناç.ع ےí .اباL• ر¡ا ےنرí باç. ِUاص,ِا çí ‹¡>ر م _>م نlرº
‚,م _تº ِر¡> ے.,ا .ےŠ. ےîل ے.Š†م. باتí _í .ا,ºV• ا _>م ے.ِ ا _Šب ے.¸ا _مش> ç. _مش>
,V.Vا _,ش .ا,اŠ¦ا اš,ب اí ¿,Iب. ¡ _,ر.. ے. نlرº _í ,çIع ,ام. ےí ا,ن > ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
..ا,ہsº ..ا,>اsتعِا ..ا,نام,ِا ..اعç…çم •Iم„ ےí ,V.ِا فر‘ •ن ےن .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS
_Šب çí .اعç…çم ر¡ا ,çIع _..ئا. رî,> •کIب .ا,.sن ..ا,>اصتºِا ..ا,نارمع ..ا,ºV•ا ..ا,.ا,.
.ے, ا,í _…ا¡ ے. نlرº
.‹çصº اí ˆا.لا ,اçع رí ا.ب •I,.¡ ر¡ا •‰,ر> çí i,†م نlرº ے,ل ےí ¿,Iب. ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ر, نlرº •í ا,í .با. ےíرí ••ا ے. نlرº .>ب ر, ر¡ا ا’ç. _I‰. ے. ,Iع œئار> i.ت.مر,c ر¡ا ‹ç,ناہí
اiتبِ ا _í ےI.I. ˆِ ا .ے, œب.م اí _º ¡ ,Iع 1980 نlرº ِˆر> ‚,م i†.م •,نام>ر _í نام>اش ‚,م :
نات.íا¸ .ا,‡ ا,í ›¡رش •I.I. _,çL C,ا اí نlرº ِˆ¡ر> ‚,م رہش ر, ےí رŠب CIم رŠ¸ ._ئç, ے.
‚,م رŠب CIم ےن نlرº ِ ˆر> ےí .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ‚,م ŽŽنlرsلا ,ہº•• ,ار‡¡ر¸ ےí ن¸¡ _I,¦
._í اLع نا˜ہ¸ çí ‹çن¡> نlرsلا ,ہº ر¡ا نlرº ِ ˆر> 200+ ,ک> ےí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ِiئاº ‚,م :
نlرsلا ناºرع ِˆ¡ر> ‚,م رŠب CIم ے,ل ےí ےنرí ,اع çí ,اƒ,¸ _ºاºl ےí نlرº ےن .çع> ِ .ماLن ے.
¿راº ےí _..رç,نç, _اہ.م ر¡ا •تºا, _,º ےí .ر>اsلا ر,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش .ا,í ¸اcl اí
,ہم _í نlرsلا _لِا ›ç„ر ‹ç, ر¡ا ا,í ¸اcl اí نlرsلا ناºرع ِˆ¡ر> ‚,م رŠب CIم ےن ¸رلاک.ا _,ص>تلا
ےí •ا .º¡ ˆا ._Œ‡ _í را,ت•ا _کش _í باب _لçم‰مر,c C,ا ‚,م _,را. _ƒ,Iب. ر¸ _L. ر,‡ CIم
.º¡ _çص>م ر¸ ‹¡>ا,.ب •نا,ام ر¸ .اماsم _I,ص>. iئا¸ ے. ç. C,ا ‚,م رŠب CIم ے. ,رí ¡ _ضº
.ے, ا,ر ç, •ºا…ا ے. .¸,. eام ر, ‚,م ˆا ر¡ا .ے, ا,ر ا„ ا,í >اs‰نا اí نlرº ِ ˆر> ر¸ ,اsم _çص>م ر¡ا
) ç. ¡> >اi‰. _í ‹çمار‡¡ر¸ ےí نlرº ِˆ¡ر> نا C. نç„ Uا. ei.ئl !•ا :اش نِا 200 ç, iئا¸ ے. (
._‡ ےئا„
‚,م _کش _í ˆVí C,ا eiعاºاب ےئا†ب _í ےناŠí> ر,ç„ ےí .باL• ِ_º ‚,م نlرsلا ناºرع ِˆ¡ر> نِا
>اi‰. ر,“í _í ,اçع ‚,م نlرsلا ناºرع ِ ˆ¡ر> نا .ے, ا.ا„ ا,> ˆر> _.بم ر¸ رکº _نlرº ے. _.I..
‹ç, ر¡ا ے, _ک¿ ±šب ے. را¸, >اi‰. _í :اíرش ‚,م نlرsلا ناºرع ِˆ¡ر> ر“íا .ے, _,ر رí .íرش
_,ب ¡ ,í •نا,ام 80 •, .اب _ا• _í ˆ¡ر> نا .ے, ا,ر ا„ ا,ا˜.ہ¸ ,اƒ,¸ اí نlرº C. >ارºا iئا¸ ے. را¸,
ˆا.لا ,اçع .‚,, ے,ر ا„ ے,í is‰.م ر¸ ‹çہî„ _ماçع ر¡ا ‹çلا, •šب •šب ےí رہش ˆ¡ر> ,ام. •í ے,
رکº _نlرº _,>‘ •„¡ ,,ا C,ا _í _با,ماí _í ˆ¡ر> نا .ے, _,ر رí .íرش ‚,م نا >اi‰. ر,“í _í
‚,م نlرsلا ناºرع ِˆ¡ر> نا .ے, •,نار¡> eررsم اí ے..Š‡ ±š,S Š.ا. Š.ا. ےí .عاشِا ¡ ¿,Iب. _í
ے,> ˆ¡ر> را¡ .,.ر. ے. ‚,م باصن e>رí _,‰تم ےí .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ر.,º¡ر¸ ,V.Vا _,ش
‚,ہنا Š.ا. Š.ا. ےí žV‘ِا _í iئاsع ےí ˆا.لا ,اçع ‚,م _.ش¡ر _í •.isم ِ.ا,l ر¡ا ‚,, ے.ا„
.‚,, _.ا„ .> _Šب .ام,I‰. _í •..> ِ€V• ا
_.í ر,ƒب Cçل ےí Cلا.م ,ام. رî,> ر¡ا .,i> ِ_,ا ..i.بç,> .•‰,ش ._.. ‚,م نlرº ِˆ¡ر> نا
ر¡ا •را¿ _ئاŠب ._ما ‚,م •رشا‰م ˆ¡ر> •, •ا اش نا .‚,, ے.رí .íرش ے. .ر“í ےí ¸ا,تما
.ام,I‰. _مV.ِا ‚,م نlرsلا ناºرع ِ ˆ¡ر> نِ ا .ے‡ ‹ç, .با. _,م ِC.. ,, ا ‚,م ے.,> ¿¡رº çí .را>ا¡ر
.را,¸ ر¡ا ‚,, _,ر ç, ,ت• ‚,.ر¡ií ر¡ا ‚,.رsن ے. ‹çلِ> •í ے, ا,ر ا„ ا,í _…ا¡ ا.,ا çí _ر _‘ا ےí
‚,م راí eرئا> œ,.¡ ر¡ا eiعاºاب .–çبرم .,L.م رiº ˆِ ا .ے, ا,ر _م ¿¡رº çí _تشl ¡ _ما ر¡ا .ب>م
Ÿا>,„ر. >اs‰نِا اí نlرº ِˆ¡ر> نا .ے, •مانراí اšب C,ا اí _,را. _ƒ,Iب. _کIم >اs‰نِا اí نlرº ِˆ¡ر>
,ار‡¡ر¸ iئا¸ ے. C,ا .عاب ےí .,لçبsم ‚,م ‹çI,ص>. _‰ب •í .„ ے, ا.ا„ ا,í ر¸ ر¦راçí1,, _I,ص>.
.‚,, .را„ _Šب
_í .çع> ِ.ماLن راشر. ے. •ب•„ ےí ,V.ِا ِ.عاشِا ر¡ا _,> ِ .مi• ے,ل ےí ے.,> نlرº ِˆ¡ر>
•> ˆر> .º¡رب ‚,م ‹çI,ص>. ‹¡šک.,. _í CIم ےí رí ےL رs. اí ر.,مçIí ‹¡را¸, ,اش ¡ _ب‘ ,,¦
ےŒل ےí U¡1,ش •نا,ام ےí نlرº ِˆ¡ر> .ے, _,ر رí ,ºر _,را. _Œن C,ا رí www.minhaj.org •L>Vم
.‚,ئامرº
ر,با i. _ í ]ا˜ب ے. ن ا ر¡ ا ‚,تºl _ í ن اب¸
Uامعا •را. ےí ˆا ç, ..ر> ناب¸ _í ™„ .ے, _.رí ا>ا را>رí ,,ا ناب¸ ‚,م ,Ví ر¡ا _شçما•
ر,اL _بار• ‚,م Uامعا •را. ےí ˆا ç, _بار• ‚,م ناب¸ _í ™„ ر¡ا ے‡ ‚,ئا„ç, •تºا, žV‘ا
.ے, ا.ا„ ےل ر¸ •را.í ےí .íV, ے.ا ناL,ش ے, ات,> _.Š¿ _IŠí çí ناب¸ _.¸ا _>ش ç„ ._‡ç,
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر _ب„ _ب >ا‰م .رض>
: ا,امرº >اشرا
Fْم>هOَ L> gلK 2د> ئا1}' ا-لP م>n"ِ $اLَم aَلَ* !وK ْمِهِnْ و2 V2و aلَ* >?ا5Lلا (ِZ 1–ا5Lلا IUُ0َ: ْلَnَ و
.ِeVصلا ِ¤ مر > _º :ا„ام باب .نام,\ا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) + : 362 - 363 : ,ºر . 2616 (
ŽŽ.ے, _ت,Ší _ئç, _¦اí ے. ناب¸ _.¸ا ے. ˆا ¸,¿ _لا¡ ےنار‡ ‚,م _¸¡> •.م ے±iن¡ا çí نا.نا••
: ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع ˆ]اL .رض>
ŽŽ.ےل اŠí ےŠ†م e¡ ç. ‹¡’犿 VŠí ے.ا ‚,م ر‡ا ے, eiنر> C,ا ناب¸ .ر,م••
._,iلا ,çIع :ا,>| ._لا¸c) 3 : 111 (
ر¡ا اšîŠ„ ._مVí _>º ..sºا.م ..راíا,ر ._Iƒ¿ ..ب,c .c犄 .اL• ŸV“م ‚,, رام.,ب .اºl _í ناب¸
.ے, ے. ناب¸ ..ار ِ eارب _I‰. اí _„ ‚,, Uامعا •رب e¡ •, .eر,c¡ _ئار. >ç•
ے. ‚,م نا .‚,, _í نا,ب .اºl ™,ب _í ناب¸ ‚,م ŽŽ_,iلا ,çIع :ا,>ا•• ےن ,م>رلا •,Iع _لا¸c ,اما
: ‚,, _, > _ر> _‰ب
1 ,Ví Uçضº ر ¡ا çîتs‡ iصsم ےب .
çîتs‡ iصsم ےب ç, _‘ا> eiئاº çí _.í ے. ˆا _, •ن ر¡ا ç, .„ا> _í ™„ çîتs‡ _.,ا
_>ش ç„ ے, ا.Vہí ,Ví Uçضº ç, .ر¡ر… Vب _ک,ل ç, ç. i.م eiئاº ç„ ,Ví e¡ •کب„ .ے, _.Vہí
•í ‚,, ے.رí .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض> ‚,م •راب ےí ˆا ے, ات˜ب ے. _ئç‡ Uçضº
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
F> @#ِLْ Aَ: اَ ل اَ م 2@ُکْ"َB `ْ"َم! لا >jاَلْسِP ِ+ْg2 ' ْ+ِم
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب ) + : 25+ - 255 : ,ºر . +986 (
ŽŽ.•> ’犿 ے.ا ç, •ن _í ,اí .اب ç„ •í ے, •, _بç• _í ,V.ا ےí _>ش _.í••
: ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع _م,. ,,,اربا .رض>
ر„اº ر¡ا ے, ات,ر _çما• •نر¡ ے, ا.رí .اب ç. ç, eiئاº ر‡ا •í ے, اتŠک,> ç. ے, ات,ا¿ انرí .اب _مçم .„••
_م>l ‚,¸,¿ ¡> : ا,امرº _Šب •, ےن ‹çہنا ے, ات,> •ہí ے, ا.l ‚,م •.م ç„ e¡ ے, _تI¿ بç• ناب¸ _í
ŽŽ.,Ví Uçضº ر¡ا Uام iئا¸ ‚,, _.رí کV, çí
: ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع _.> .رض>
ŽŽ.ے, ا.ç, e>ا,¸ _Šب c犄 اí ˆا ç, e>ا,¸ çîتs‡ _í _>ش ™„••
2 .,لç ƒ.م ‚,م رçم ا _ Lاب .
رí> اí ei.اº ِ.,ا•م ر¡ا .اعiب ..,لçƒ.م ‚,م ‹ç.اب ›ç.مم ›رش ِفV• .رامرŠب _í çîتs‡ eiئاº ےب
‹çم.ر ,çم•م ._شا,ع _í ‹ç‡çل .™لا†م _í .راíiب .™لا†م _í بارش ..Vا> ےí ‹ç.رçع ŸV“م
ےŒل ےí ےنرí LIc ,c Cçل ر“íا .‚,, _ماش ‚,م _Lاب رçما ,ام. •, انرí رí> اí .Vا> ei,i..¸ان ر¡ا
•ا _…ر ™نا .رض> .ے, _.ç, _مت.م ر¸ ,Ví e>ç, ےب ر¡ا _Lاب çîتs‡ _کنا _ک,ل ‚,, ے.رí çîتs‡
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع
(ِZ 2@َل َ(ِL2 ب §قِ62م َو2 nَ و 1`اَ">™ا 1="َB ْ+َمَو lِo5Lَ 7!لا ِ¢َ بَ ? (ِZ C@ل َ(ِL2 ب hل>„اَب َو2 n َو َ9ِMَ0!لا َ=َ"َB ْ+َم
Fا1 nاَلْ*َ K (ِZ 2@َ ل َ(ِL2 ب 2@َ ,ُل2$ َ+5gَ ' +مو lاَهِ|َسَو
. .¤Iصلا ¡ ربلا باçبl .œما†لا ..•مر.) 3 : 530 : ,ºر . 1993 (
ناکم ر¸ •را.í ےí ..ہب ےŒل ےí ˆا ا,> ’犿 (.º¡ ےí •šîŠ„) ے, _Lاب •í ç„ .c犄 ےن ™„••
ا,ا.ب ناکم نا,مر> ےí ..„ ےŒل ےí ˆا •> رí کر. اšîŠ„ ےئç, ے.ç, ر¸ _> ç„ ر¡ا ا‡ ےئا„ ا,ا.ب
ےئا„ ا,í ر,م‰. _>م ر¸ •î„ _,ر. i.Iب ےí ..„ ےŒI,í ˆا ےل راç.. çí €V•ا ے.¸ا ç„ ر¡ا ا‡ ےئا„
ŽŽ.ا‡
3 (ان رí ا šîŠ „) .مçص• .
_í ‹¡ر.¡> .ا.لاS _I• ‚,م •>ارا .انرí •ارتعا ر¸ ,اí ےí نا انرí œ,... ¡ _‰L ر¸ ,Ví ےí ‹¡ر.¡>
ِ.,i> •,Iع _sتم C,ا .ے, ا.Vہí .مçص• انا„ cS ر¸ ,Ví ے.¸ا ر¡ا انرí ر,اL .I,ضº _.¸ا ر¡ا ر,s>.
•,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, _.رí .,ا¡ر اہ.ع •ا _…ر •s,i‘ •.ئاع .رض> ‚,م •íرابم
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡
F2مِ }1 ¨ا Iدَ لَ\!لا >Dا aَلِP >‚اَ V3"لا َ¢َ dْبَ K -QِP
.,ص>لاiلVا _º باب .,I‰لا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 205+ : ,ºر . 2668 (
ŽŽ.ç, çلاšîŠ„ .ہب ç„ ے, _>ش e¡ i..¸ان ے. .. çí _لا‰. •ا••
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر _I±اب •ماما çبا .رض>
: ا.. ےئç, ے.امرº çí ,I.¡
F>Qاَ Oَ Aْکَ? €`اَ6ِل ّلُک 2"ْ#ِ ;ْ0َB
.ر,بکلا ,†‰ملا ._ناربL) 8 : 1+9 : ,ºر . 7651 (
ŽŽ.‚,, ‚,ت‰íر ¡> eراsí اí ےلا¡ ےنرí .>ب ر,••
¸امن .‰íر ¡> رçض> ےí •ا •بç. _í .>ب ا, •šîŠ„ Uçضº žرL _.ا ے, •بç. _í eا.‡ ر, ے.,„
ربک. ے. U> نا.نا •í ے, •, _Vع اí ˆا ر¡ا ے, _لا¡ ےنرí کV, çí نا.نا .ºl •, _í ناب¸ .ے,
اí .>اع _.,ا ر¡ا ا.Š†م. رتمí çí ‹¡ر.¡> .انرí ر,اL .I,ضº _.¸ا ر¸ ‹¡ر.¡> .•> رí ,ت• ات ,Ií
.ب. ےí ˆا _Vع اí .رام,ب ر, •کنç,í .ے.ب .عاب اí _ئç„ .,ع _í ‹¡ر.¡> ç„ •> رí •م.ا• _Šب
.ے, ا.ç, ے. ےنرí ر¡> çí
+ انرí ,Ví . Iک. ر ¸ .
¡ _ئارl •ƒلابم ‚,م ˆا ر¡ا انرí ,Ví رç¸رŠب ے. .>اصº ر¡ا œ‘رم ¡ œ †.م .Iک. ےب رí UçŠí •.م
ر¡ا راi,çع> ےí .>اصº •ت•ا. >ç• ,اع •í ا.,„ انرí _ماش .اi,ہم. ر¡ا .امisم ےŒل ےí œ.ص.
ا.,ا •, ر¡ا ‚,, _تŠíر _I‰. ے. œ.ص. ,çم•م ‚,.اب ,ام. •, .ے, .>اع _í ‹ç‡çل _عiم ےí .باL•
,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر ربا„ .رض> .ے, ات,> .çع> çí .ضc ç„ ے, .Iک.
ےí .ما,º ر¡ا .رsن ِ_باº e>ا,¸ ے. .. ‚,م ,. C,>¸ن •ر,م : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
.¸ار> ناب¸ ے. ‹ç‡çل .ےلا¡ ے.لçب .ہب ç„ ‚,, Cçل e¡ ےلا¡ ےنç, ر¡> e>ا,¸ ے. .. ے. Š†م ن>
ŽŽ.‚,, ےلا¡ ےنرí ربک. ر¡ا ےلا¡ ےنرí
.€V•Vا _لا‰م _º :ا„ام باب .¤Iصلا ¡ ربلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) 3 : 5+5 : ,ºر . 2018 (
5 _çI‡ _ لا‡ ر ¡ا _ مVí iب .
iب .ے, ا.رí ˆç.>م .ماiن ¡ ,رش نا.نا ے. نا,ب ےí ™„ ے, انرí ر,اL .اب _.,ا >ارم ے. ˆا
اہ.ع •ا _…ر •s,i‘ •.ئاع .رض> .ے, _î.,مí .ر,اL ر¡ا _.Lاب >ا,.ب _í _çI‡ _لا‡ ر¡ا _مVí
: اہí ےن ‹çہنا .ےئl .>çہ, Š˜í ˆا¸ ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, _.امرº
“ِ م>ساَ,!لا اَ بَK ا: َ%ْ #َ لَ* Cjا-gلَا
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> Lsل •, ےن ‹çت>بiب نا ‚,, ےí .>ابرب ر¡ا .íV, _.‰م ےí ,ا. Lsل)
(ا,í Uام‰ت.ا ےŒI,í
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
ْمُ0ْ#َ لَ* َو
ŽŽ._Šب ر¸ ,. ر¡ا••
_بن رçض> .ç, (.ل> ر¡ا .çم) ,ا> ر¡ا ,ا. ر¸ ,. •کIب : ا,امرº ےن اہ.ع •ا _…ر •s,i‘ •.ئاع .رض>
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
Fcoَy> 'اَ Z aِ/ْوُ 0َB اَل “ ُoَyِ ئا* ا:
ŽŽ.ç.ب .م ناب¸ iب !•.ئاع •ا••
'اہí ا,í ےن ‹çہنا .ا.. ‚,ہن ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l : اہí ےن اہ.ع •ا _…ر •.ئاع .رض>
‚,م 'ا,í ‚,ہن ™¸ا¡ فرL _í نا çí Uçº ےí نا ےن ‚,م ا,í : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
ŽŽ._Šب ر¸ ,. ر¡ا•• ŽŽ.,ک,Iع¡•• : اہí ےن
.,V.لاب باتکلا _±l :اiتبا _ع _Š.لا باب .,V.لا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 1706 - 1707 : ,ºر .
2165 (
: ا,امرº ےن امہ.ع •ا _…ر ¡رمع _ب •ا iبع .رض> ‚,م .,ا¡ر C,ا
Fاَهَل2$ْد5: ْQَK 8©>'اَZ ّلُ ک aَلَ* Wjاَ "َ' ُo5Lَ 7ْلَا
.باL>لا رç.امب ˆ¡>رsلا ._مI,>) 2 : 186 : ,ºر . 2+28 (
ŽŽ.ے, ,ار> •I•ا> اí ..„ ر¸ ےلا¡ ےنرí ,Ví _>º ر,••
ےلا¡ ے.کب e>çہ,ب ر¡ا ,Ví _>º ن> ےí .ما,º•• : ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع eر.,م _ب ,,,اربا .رض>
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ا,V ‚,م C,¸ ےí ےتí ا, ‚,م .رç‘ _í ےتí çí
._,iلا ,çIع :ا,>| ._لا¸c) 3 : 122 (
_í ‹ç‡çل _.اº _çI‡ _لا‡ ر¡ا _مVíiب •, .ے, ا.ç, انا˜.ہ¸ ا•,ا çí .Lا>م .ب. اí _مVí _>º
.ےŒ,ا¿ ا.˜ب ے. .ب>‘ _í ‹ç‡çل نا ا• ہل .ے, _.ا„ _ب .>اع
6 ا.†, Šب ..‰ل .
.ے, .م•م ِ _باº ا.†,Šب ..‰ل _Šب ر¸ _.í .,م. نا.نا ر¡ا .ا>ام„ ..اناç,>
ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر •ا iبع .رض>
:
F> Qا5A-للاِب َ•ْ#َ ل َ+>مƒ2م! لا -QِP
ŽŽ.ا.ç, ‚,ہن Vا¡ ےنرí ..‰ل _مçم••
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 1 : +16 : ,ºر . 39+8 (
ے.¸ا ےن •.ع •ا _…ر _,i‘ رکب çبا .رض> •í ‚,, _.رí نا,ب اہ.ع •ا _…ر •s,i‘ •.ئاع .رض>
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ç. _†,Šب ..‰ل ر¸ ,Vc
FاN pاَلَp !وK ِ+ْ#َ B5"َم ِoَ&ْ Aَ0!لا 39َ?َو ا-لَک َQْوُ ,ْ:3د3 }لا َو َQْ وC /ا5A-للا “8"ْ0َب اَبَ K اَ:
”l (اتک.ç,) ‚,ہن ¸‡ر, (ا.,ا) ,.º _í •ب‰í بر ._Šب ےلا¡ ےنرí ..‰ل ر¡ا _,i‘ ا,í !رکب çبا •ا••
.ےئار,> •ب.رم _,. .¡> .امIí •, ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
•,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ر¡ا ا,> رí >ا¸l ,Vc ا.¸ا ن> _.ا ےن •.ع •ا _…ر _,i‘ رکبçبا .رض>
ŽŽ.ا‡ ‹çہí ‚,ہن .امIí •, eراب¡> ‚,م ŽŽ>çعا V ••ا,í •رع رí ç, ر…ا> ‚,م .مi• _í ,I.¡ •لl¡
.>رsملا ب>Vا ..را>ب) 1 : 88 - 89 : ,ºر . 319 (
7 _ئ ç‡ ر ‰ش çƒل .
_•ا> •ƒلابم ر¡ا c犄 ‚,م ˆا .اº¡ا _‰ب ر¡ا ے, ا.ç, رí> اí ‹ç.رçع ر¡ا .م•م ..,ر‰. iصsم اí ر‰ش
,نر. çí را‰شا ç. ç, اŠ¿ا ,Ví ر‡ا _ک,ل ‚,, ے.امرº i..¸ان ا.ہí را‰شا Cر¸ب _‰ب ےŒل ˆا ے, ا.ا„ç,
_ت> .ے.رí eر,اLم اí .¸ا¡l _ç• .º¡ ےí رçب¸ ِ.¡V. ,V.لا •,Iع >]ا> .رض> .ے, ¸ئا„ ا.±š¸ ے.
.ے.ا„ ç, œم„ ےŒل ےí ے... ¸ا¡l _í ,V.لا •,Iع ”l •iنر¸ ر¡ا رçنا„ _Iî.„ ._„ .نا.نا •í
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر .‰í _ب _با .رض>
: ا,امرº >اشرا
Fcoَمْ 0ِ6َ ل ِ"ْA3yلا َ+ِم -QِP
ŽŽ.‚,, ے.ç, _.بم ر¸ .مک> _‰ب Cش ےب••
.ر‰.لا باب .ب>Vا باتí ._..لا .¤„ام _با) + : 262 : ,ºر . 3755 (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر ب¸اع _ب :ارب .رض>
.ے, ا.. ےئç, ے.امرº •, ےŒل ےí •.ع •ا _…ر .با. _ب نا.> çí
Fَ %َ Aَم ُل! :ªِVَو Fْ مِه>Vاَnْ وَ K Fْم2ه27! nا
._I>لا :iب باتí ._,>صلا ..را>ب) 3 : 1176 : ,ºر . 30+1 (
ŽŽ.‚,, Š.ا. •راہم. _Šب _,ئرب„ ر¡ا ¡رí ç†, _í (‹¡رºاí) نا••
_ناç•ا.. ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> •í اç, ,çI‰م ے. ¡ر _í .,>ا>ا Vاب eرçí•م
ç. ç, ارب ,Ví ر‡ا _ک,ل .ے, .íرب ¡ ر,• ر¡ا باç. ¡ ر„ا ِ.عاب ا.±š¸ ,Ví کا¸ ے. _شا>º ر¡ا _ئارب ا,
_بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر امہ.ع •ا _…ر رمع _با .رض> .‚,, ,çم•م ‹çن¡> انا‡ ر¡ا _ئç‡ ر‰ش
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
Fاً"ْAِJ َŠِلَOْ مَ : ْQَK ْ+ِم 2@َل 4"ْ#َ $ اً 6ْ#َ X ْمُکِدَ 'َK 2•ْوَ V َŠِلَOْ مَ : ْQَ\َل
.ر‰.لا نا.ن\ا _Iع .لاƒلا نçک, نl eرک,ام باب .ب>Vا باتí ._,>صلا ..را>ب) 5 : 2279 : ,ºر . 5802 (
را‰شا e¡ •í ے, رتہب ے. ˆا (ے, _.رí بار• ے.ا ç„) انا„ رŠب ے. ,,¸ اí C,¸ ےí _م>l _.í••
ŽŽ.ç, اç, ارŠب ے.
.ç, •ن _ºا.م ےí ... ¡ نlرº ,Ví •ک,Lر.ب .‚,ہن ,ار> •.sن _º ا.ہí ر¡ا ا.±š¸ ر‰ش
8 žا¸م ¡ ¸.L ِ.ر“í .
ے.,ل ا.ب eر,L¡ çí žا¸م .ے, _.“ت.م ç. ç, ا. ا’çŠ. •تبلا .ے, ,çم•م ے. رابتعا ےí _‘ا _.¸ا žا¸م
ا.ا„ ç, e>رم U> ے. ے..., e>ا,¸ ر¡ا ے, _.ç, اi,¸ _.., e>ا,¸ ے. žا¸م ِ.ر“í ر¡ا ے, _بار• ‚,م
.ے, ا.ا„ ç, ,ت• راº¡ ر¡ا .ب,, ے. •„¡ _í ˆا ¸,ن ے, ا.ا„ ç, اi,¸ _ƒب ‚,م U> ے. ™„ ے,
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, _.رí .,ا¡ر اہ.ع •ا _…ر •s,i‘ •.ئاع .رض>
: ا,امرº
Fاcلْ#ِ لَX ْم2Oْ 0ِ6َwَ ل َو اً"ْ#ِ .َ ک ْم2Oْ #َ 0َ&َ ل 2مَ لْ*َ K اَم 1Qو2مَ لْAَB ْوَ ل >Dا َو l•د5مَ 62 م o5مُ K اَ:
.,I.¡ ¤لl¡ ¤,Iع •ا _I‘ _ب.لا _,م, .ناí .,í باب .ر¡•.لا ¡ نام,\ا باتí ._,>صلا ..را>ب) 6 :
2++5 : ,ºر . 6256 (
ے.رí ا,¡ر e>ا,¸ .ہب ر¡رضلاب ر¡ر… ,. ç. ‹ç, اتنا„ ‚,م ç„ ےت,ل نا„ e¡ ,. ر‡ا !اi>ب !•,iم>م ِ.ما •ا••
ŽŽ.ے.رí ا.., ,í .ہب ر¡ا
9 (انا’ ا €ا•م) ر >.م. .
ˆا çí _ئاsن ¡ بç,ع ےí ˆا ر¡ا ا.نا„ ر,s> ے.ا .انرí _,,ç. _í _م>l •ر.¡> .ILم اí ر>.م.
.ےئا„ ا,ا’ا €ا•م اí ˆا •í انرí ر,اL žرL
>اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر _.> .رض>
: ا,امرº
.,Iک. ر¡ا ,c e¡ !]l .]l ا‡ ےئا„ اہí ر¡ا ا‡ ےئا„ VçŠí e¸ا¡ر> C,ا اí ..„ ےŒل ےí ےلا¡ ےنا’ا €ا•م••
.]l ا‡ ےئا„ اہí ر¡ا ا‡ ےئا„ VçŠí e¸ا¡ر> ار.¡> رŠ¸ ا‡ ےئا„ ا,> رí i.ب e¸ا¡ر> ç. ا‡ ےئl ‚,م .لا> _í
.ا‡ ےئا„ ا,> رí i.ب _Šب e¸ا¡ر> e¡ ر¸ ˆا ç. ا‡ ے˜.ہ¸ ‹ا,¡ .„ .ا‡ ےئl Š.ا. ےí .,Iک. ر¡ا ,c e¡ !]l
™¸ ]l .]l ا‡ ےئا„ اہí ر¡ا ا‡ ےئا„ VçŠí e¸ا¡ر> ےŒل ےí ˆا •í _ت> ا‡ ے,ر ا.ç, žرL _.ا _.I.م
ŽŽ.ا‡ ےئl ‚,ہن ے. •„¡ _í _.ç,ام e¡
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) 5 : 310 - 311 : ,ºر . 6757 (
ن> ےí .ما,º ç. ا‡ ےئا’ا €ا•م اí _.í ‚,م ا,ن> _>ش ç„ •í ے, •, .ILم اí •íرابم ِ.,i> ˆا
ر¡ا ا.نا„ ر,s> çí _.í .انا˜.ہ¸ .,>ا çí _.í ‚,م €ا•م •کنç,í .ا‡ ےئا„ ا,ا’ا €ا•م _Šب اí ˆا
ےب ےí _>ش _.í .اº¡ا _‰ب .ے, ,ار> •, ر¡ا ے, ا.ç, >çصsم انا.ب •نا.ن اí کçI. ¸,مl _,,ç.
ا, ا..., ر¸ iº ے¦çŠ¿ر¡ا .رî,راí .L• ےí _.í ے.,„ ے, ا.ا„ ا.., ر¸ _مع ےک. ےب ,Ví .,.ر.
•, .انا’ا €ا•م اí _,I>. _í ˆا ا, اí _>ش ˆا ر¸ ا.ب _í .,ع ˆاç. ç, .,ع ار.¡> _ئçí ‚,م ˆا
.ے, ا,‡ ا,امرº œ.م ے. نا ر¡ا ‚,, _•ا> ‚,م :ا¸ہت.ِ ا رçما ,ام.
10 ¸ار ےئا.ºِ ا .
..¡> ر¡ا ے, _.ا„ _ئا˜.ہ¸ ا•,ا ے‰,ر> ےí ˆا •í ے, ا,‡ ا,í œ.م ےŒل ˆا ے. ےنرí ا.ºِ ا ¸ار
: ا,امرº ےن باہش _با •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر ا,ن> _با _با .ے, ا.ا„ اŠ†م. _لçم‰م çí _> ےí باب>ا
Fho1 /ا1مK ْمُ0َLْ #َ ب ُžْ:ِ دَ6ْلَا
ŽŽ.ے, .ناما نا,مر> •راہم. çîتs‡••
.:اs>لا ..í ._نçI†ع) 1 : 90 : ,ºر . 221 (
اí _ئاŠب ے.¸ا •í ‚,, ے.رí _sن Uçº اí •,Iع •ا ,م>ر .رصب _.> .رض> ,م>رلا •,Iع _لا¸c ,اما
.ے, .نا,• انرí نا,ب ¸ار
12 _ن ا,ب ب •í .
ç. ےŒل ےí ےنا,Š¿ çí c犄 C,ا •کنç,í ے, ا.ç, رامش ‚,م ‹ç,ا.‡ ےí ,.º _,بº .,اہن ا.لçب c犄
_í ..„ _ئا˜. ر¡ا ے, .ا†ن ‚,م _. •کب„ .ے, اتلاS ‚,م .íV, c犄 ر¡ا ‚,, ے.š¸ ے.لçب c犄
,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر >ç‰.م _ب •ا iبع .رض> .ے, _.رí _ئام.,ر فرL
ے, ا.اŠí> •ت.ار اí _ک,ن _. Cش ےب ¡šک¸ ,¸V çí _. : ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
ے, ات,ر ا.رí iصº اí ˆا ر¡ا ے, ات,ر اتلçب _. ربارب _م>l ç„ ر¡ا ے, _.ا„ ےل فرL _í ..„ _ک,ن ر¡ا
.ے, ا.ا„ ا,> Šکل _,i‘ e¡ ‹ا, ےí _لا‰. •ا ç.
F?ا5Lلا aلP يِدْهَ: 1?و27ُ;لا -QِP َو l>?و27ُ;! لا aلP يِدْ هَ: َ9ِMَ0!لا -QِYَZ َ9ِMَ 0!لاَو ْمC کا5:> Pو
.L.¡Vا ,†‰م ._ناربL ) 8 : 2+5 : ,ºر . 7560 (
ا.ا„ ےل فرL _í ,.ہ„ eا.‡ ر¡ا ے, ا.اŠí> •ت.ار اí eا.‡ c犄 Cش ےب ¡رí با.ت„ا ے. c犄••
ŽŽ.ے,
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر ر> çبا .رض>
ر, ç„ _>ش e¡ Vہ¸ ا‡ •رí ‚,ہن .اب _لا‰. •ا ن> ےí .ما,º ے. _„ ‚,, ے.,ا _>ش _,.••
ç„ e¡ ار.,. ر¡ا ے, ا.رí .•¡رº ناما. رí اŠí ,.º _¦çŠ„ ç„ e¡ ار.¡> .ے, ا.Vت„ نا.>ا اí _ک,ن
ŽŽ.ے, ا.اک.ل ے˜,ن ےí ‹ç.>¦ ‚,م ¸اiنا •ناربک. çí ‹¡š,í ے.¸ا
.¤,L‰لاب _ملا ¡ را¸\ا Uاب.| ,,ر>. LIc نا,ب باب .نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 102 : ,ºر . 106 (
13 .ب,c .
eاç• ç, i..¸ان ے.ا ç„ انرí نا,ب .,ع ا, _ئارب _.,ا ‚,م _‡>ç„çم ر,c _í _ئاŠب نامI.م _.í
ˆا .ç, نا,ب اí _,ا.çí ے. رابتعا ےí _مع ر¡ا €V•ا ا, ç, رí> اí .,ع _ب.ن ا, _نiب ےí ˆا e¡
ے. ےلاç> ےí رçنا„ ر¡ا ناکم .•š,í ےí ˆا •í _ت> اí _ئارب .¡ر•ا ا, ç, رí> اí _بار• .ç,ن> _í
_بن رçض> ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض> .ے, _ماش ‚,م .ب,c .. .انرí نا,ب _sن
•ا _…ر ,ارí •با>‘ 'ے, ا,í .ب,c •í ç, ےتنا„ ,. ا,í•• : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
•,Iع •ا _I‘ ”l ‚,, ےتنا„ بç• ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر اí ˆا ر¡ا •ا !ا,í •رع ےن ,Š.ع
:ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡
F2 qَ"ْ0َ: اَ مِ ب 1=اَ$َK َ=2"ْکِR
ŽŽ.ç, i..¸ان çí ˆا رí> اí ™„ ¡رí رí> اí .,ع ˆا ےí _ئاŠب ے.¸ا ,.••
رí>اí ™„ ç, .,ع e¡ ‚,م _ئاŠب •ر,م ر‡ا •í ے, ا,í ےئار _í ”l ‚,م •راب ےí ˆا : ا,‡ا,í •رع
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l '‹¡رí ‚,م
F2 @5Oَ هَب ْدَ ,َZ lِ@ْ#ِ Z ْ+ُ0َ: ْمَل ْQ>Pو F2@َOْ &َ O! zا ِدَ,َZ lC ‚وُ ,َB اَ م ِ@#Z َQاک QP
.¤Iصلا¡ربلا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 2001 : ,ºر . 2589 (
.,ع e¡ ر‡ا ر¡ا ے, _í .ب,c _í ˆا ےن ,. ç. _Šب. ے, ‚,م ˆا ç„ ا,í نا,ب .,ع e¡ ےن ,. ر‡ا••
ŽŽ.ے, ا,اîل ناتہب ر¸ ˆا ےن ,. ç. ‚,ہن ‚,م ˆا ç„ ے, ا,í نا,ب
1+ .رç• _ƒ¿ .
.ے, ا.Vہí .رç• _ƒ¿ انرí ر,اL ے.ا رí اŠ¦ا e>ر¸ ے. .اب ei,شç¸ _í _.í
çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر •s,•> .رض>
: ا.. ےئç, ے.امرº
FWjا5مَ / o5Lَ 7!لا ُل2$ْدَ : اَل
ŽŽ.ا‡ç, ‚,ہن _•ا> ‚,م ..„ رç• _ƒ¿••
.¤م,م.لا ,,ر>. LIc نابب باب .نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 101 : ,ºر . 105 (
15 _¸ •Ic ¡> .
ر, ے. ‚,م نا e¡ ر¡ا ‚,, _مش> ےí •ر.¡> C,ا ç„ ےئا„ ˆا¸ ےí ‹ç,م>l ¡> ے.,ا _>ش ç„
ے. ‹çن¡> .•> رارº اŠ¿ا çí _.مش> ے. •ر.¡> C,ا _í نا .ےئا˜.ہ¸ C. •ر.¡> .اب _í C,ا
ˆا ç. ç, •ن >ç„çم e¡ .„ ر¡ا •رí .,ر‰. _í ˆا ے.ما. ےí C,ا ر, ے. ‚,م نا .•رí eiع¡ اí >iم
ے. •.ع •ا _…ر رامع .رض> .ے, ا.Vہí Vا¡ ‹ç.اب ¡> ا, •Ic¡> _>ش ا.,ا •رí نا,ب _ئارب _í
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ے.رí .,ا¡ر
F€?اَ/ ْ+ِم >Qا1/اَgِ ل ِo1ماَ #ِ ,!لا َjْوَ : 2@َ ل 1Qاَ ک اَ#ْ /Iدلا (ِZ >QاَهْVَو 2@َل 1Qاَک ْ+َم
...صملا .¤ب,ش _بl _با) 5 : 22+ : ,ºر . 25+5+ (
ŽŽ._îنç, ‚,ناب¸ ¡> _í Cl _í ˆا ¸¡ر ےí .ما,º ç. ç, •Ic¡> _.‰, ےŠíر •.م¡> ‚,م ا,ن> ç„••
16 iماشç• .
_I‰. اí .اºl را¿ .‚,, (‹ا,ئارب) .اºl Š¿ ‚,م ےنرí .,ر‰. •í ‚,, ے.رí نا,ب ,م>رلا •,Iع _لا¸c ,اما
ےلا¡ ےنرí .,ر‰. C. ‹اہ„ ._Œ‡ _í .,ر‰. _í ™„ ے. ˆا اí ¡> ر¡ا ے, ے. ےلا¡ ےنرí .,ر‰.
.ےئا„ _.ہ¸ C. c犄 •í C. ‹اہ, •رí .,ر‰. رí ±šب ے. i> e¡ •í ے, •, .اب _Iہ¸ ç. ے, _I‰. اí
اí ˆا ے, اتہí e¡ Š˜í ç„ _ک,ل ے, ا.رí راہLا اí .ب>م ےئç, ے.رí .,ر‰. e¡ •í ے, •, .ºl .ر.¡>
çîتs‡ ر,ƒب ےí _,s>. •í ے, •, .ºl .ر.,. .ے, ا.ç, _ºا.م راí ا,ر e¡ žرL ˆا ا,ç‡ .اتŠíر ‚,ہن >اsتعا
ےت±š¸ ¸امن ے.ا .º¡ ےí .ار ےن ‚,م ےہí e¡ .„ _ک,ل _.ç, ‚,ہن ›VLا ر¸ ˆا ے.ا ر¡ا ے, ا.رí
ç„ فا‘¡ا e¡ ‚,, رçما _.,s, •, ç. .ے, اŠک,> ے.رí _> ر¡ا ے.رí •ºi‘ ے.ا ےن ‚,م .ے, اŠک,>
ر¸ رçL _‰Lº ç, •ن ,Iع اí _Lاب ےí ˆا C. .„ ç. ے, Vا¡ ے.,ر _…ار ے, U>اع e¡ ŸV“م ‚,, _s>م
•, ر¡ا ے, _.اº ا, ,لاL e¡ •کنVا> ے, ا.رí _ç• çí ž¡iمم e¡ •í ے, •, .ºl _Š.ç¿ .ےہí •ن Š˜í
.ے, ‚,ہن ¸ئا„ .اب
._,iلا ,çIع :ا,>ا ._لا¸c) 3 : 159 (
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر ™نا .رض>
F2 «ْ"َA!لا 2@َل5xَOnا َو I9َ"لا َUَwَ z 2ق>ساَ;! لا َ˜ِد2 م ا1 RP
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) + : 230 : ,ºر . +886 (
ŽŽ.ے, اتI, _رع ے. .ضc ےí ˆا ر¡ا ے, ا.ç, •اران _لا‰. •ا ç. ےئا„ _í .,ر‰. _í _.اº .„••
.,ر‰. _í ™„ ç. ے, ا.رí .,ر‰. ر¸ رçL ا†ب _í _.í Vا¡ ےنرí .,ر‰. .„ •í ے, •, .اب .ر.¡>
‚,م _شçí _í ˆا ے. •„¡ ˆا ر¡ا ے, ا.ç, _…ار ر¸ ™sن ے.¸ا ر¡ا ے, ا.ç, _ç• e¡ ےئا„ _í
ناب¸ .„ _ک,ل ے, اتŠک,> _مí رiنا ے.¸ا _í ™„ ے, ا.رí _í .اب ˆا ..>م e>ا,¸ .ے, _.ا„l _مí
.‹ç, اک¿ç, _ماí ‚,م •í ے, اتŠ†م. e¡ ç. ‹ç, .امIí _s,ر‰. ر¸
17 Uاç. ِ.ر“í .
‹ار‡ ر¸ U> ےí ˆا .اب •, _ک,ل .•رí _مع ر¸ ,اک>ا ےí ,,ک> ِنlرº e¡ •í ے, •, .را> •م> _í نا.نا
‚,م .>ب ر¸ _ئا.م _مIع e¡ ر¸ رçL ,اع .‚,, _.ç, ,çI‰م نا.l ے.ا ‚,.اب Uçضº ر¡ا ے, _.ر¸‡
ر¡ا ç, ,لاع C,ا _Šب ,. •í ے, اتلاS Uا,• ‚,م U> ےí ˆا ناL,ش •کنç,í .ے, ا.رí ˆç.>م _شç•
ےí ,Iع e¡ •í _ت> ے, ات,ر ا.رí •ت>¸ ‚,م U> ےí ˆا çí .اب ˆا •.,م, e¡ .ç, Cلام ےí .I,ضº
.ے, ا,ررí باک.را اí eا.‡ eر,بí e¡ •í ا.ç, ‚,ہن ,Iع ے.ا .ے, اتلاS •ہí _Šب .اب •,رsí ‚,م ےI.I.
.ا>ابع ‚,.اب ç„ ا•ہل .ے, ا.رí .Vاç. ا„ ےب ر¡ا .>ب ‚,م .اs‘ ¡ .ا> _í _لا‰. •ا e¡ .„ Ÿا‘çص•
.ے, _ب>ا ےب ا.Š¿ç¸ ‚,م •راب ےí نا .‚,, ‚,ہن _I‰تم ے.
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر Cلام _ب ™نا .رض>
: ا,امرº
F1 Dا َقَلَ$ ْ+َمَ Z l€ Š#َ J ّلُک 2ق>لاَ$ CDا اَM)n m اْوُ لْوُ ,َ : a5Oَ ' َQْوُ ل 1`اَgَ Oَ : C–ا5Lلا َ˜َ"ْ&َ : ْ+َل
.نام,\ا _º ¤.ç.çلا نا,ب باب .نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 119 : ,ºر . 13+ (
çí •ا رîم ے, ا,í اi,¸ çí ‹¡¸,¿ .. ç. ےن •ا ے‡ ‚,ہí •í C. ‹اہ, ے‡ ‚,,ر ےتŠ¿ç¸ ربارب Cçل••
ŽŽ'ے, ا,í اi,¸ ےن ™í
ے.ا ç. ‚,, _í رí> ‚,م ےI.I. ےí .اºl _í ناب¸ ےن ,, ç„ •رí رçc ر¸ ‹ç.اب ,ام. نا _>ش ç„
eر ‚,ہن Lçs>م ے. .اºl _í ˆا e¡ç. ا‡ •> _.Š¿ _IŠí çí ناب¸ e¡ ر‡ا •í ا‡ ےئا„ ç, ,çI‰م
_شçما• ‚,م •راب ےí نا e¡ ر‡ا ر¡ا ‚,, _لا¡ ےنرí eاب. ر¡ا کV, .اºl ,ام. •, •کنç,í .ا‡ ےک.
ç, e>ا,¸ ,Iع ر¡ا _,صº ناب¸ .„ •تبلا .ے, اتک. eر Lçs>م ے. .ا,Iب ¡ .اºl ,ام. نا e¡ ç. •رí را,ت•ا
>ç„¡اب ےí ‹ç.اب .. نا •نر¡ .ے, اتک. رí .Lاs> _í ناب¸ Š.ا. ےí .را‡¸,,ر¸ ر¡ا .çs. نا.نا ç.
ےتîنام _,ºç. _í ے.,ر Lçs>م ے. .اºl _í ناب¸ ے. •ناش _„ •ا .اتک. ‚,ہن _ب ے. .ارL• e¡
.ےŒ,ا¿ ا.,ر
(.ا,ºV• ا)
.ب ,c
_í •رشا‰م •رام, •, .ے, ا.Vہí .ب,c ç, i..¸ان ے. ا ç„ .انرí .اب _.,ا _I‰تم ے. _ئاŠب ے.¸ا
ےí žV‘ِا _l .‚,ہن ‚,م _مع _ک,ل ے, ا.ا„ اŠ†م. eا.‡ ر¡ا _ئارب ç. ‚,م •i,sع ے.„ ے, _ئارب e¡
ِ›ç…çم ارام, ے. ناç.ع ےí ےنرí رب•اب ے. Uا> .s,s> ر¡ا ے. ناç.ع ےí •رصب. .ے. ناç.ع
رiº ™„ ç„ .ےŠíر رLن ر¸ ‹çب,ع ےí •ر.¡> رiº ™„ ç„ .ے, ا.ç, _مع ¡ را>رí اí •ر.¡> çîتs‡
e¡ .•رí نا,ب رí UçŠí UçŠí çí Uامعا _.ا> ر¡ا .>ارsنِا ےí ‹ç‡çل ç„ .ےلاŠ¿ا çí ‹ç.¸ع _í ‹ç‡çل
_تک. ا˜.ہ¸ C. ,ا†نا ™í ‚,م, ‚,ناب¸ .رام, .ے, ا.ا„ اŠ†م. _م>l را,شç, ر¡ا ¸¸‰م اí •رشا‰م
ˆا ‚,م _.ش¡ر _í .,>ا>ا _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ر¡ا i,†م نlرº ‚,ئl .‚,,
.‚,, ےت,ل e¸ئا„ اí
,ا† نا اí .ب ,c
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, •íرابم .,i> •,Iع _sتم _í ,I.م¡ .را>ب
: ا,امرº >اشرا
ِ9َ"ْdَم! لاَو ِ—َ"ْyَ م! لا َ+ْ#َ ب ا5مِ م دَAْبَ ا >?ا5Lلا a)لِا اَهِب ُ‚2xْLَ : اَهْ#ِ Z 2+5#َ &َ O1 :اَ م ِoَمِ لَ0!لاِب 2م-لَ0َOَ #َ ل َدْ&َ A!لا -Qِا
..را>ب) 5 : 2377 ,ºر . 6112 (
•„¡ _í .اب ˆا e¡ ç. ‚,ہن ا, ے, _Š¿ا e¡ •í ات¿ç. ‚,ہن •, e¡ ے, ا.رí .اب ei.ب C,ا Cش ےب••
ŽŽ.ے, •I‘اº نا,مر> ےí برƒم ¡ €ر.م •í ا.ت„ ے, ا.ا„ ر‡ C. _ئارہ‡ _..ا ‚,م _¸¡> ے.
.ا,امرº >اشرا ےن .¸‰لا بر •ا _Šب ‚,م i,†م نlرº
َ@-للا -QِP َ@-للا اوُ,-Bاَو Cqو2م2 Oْ nِ "َ]َZ اًOْ #َ م >@#ِ$َK َمْ6َل َلُ_ْ \َ: Qَ K ْمُ_2 دَ'َK IUِ62:َ K اًwْ Aَ ب مُ]2wْ A5ب UَOْ dَ : اَ لَو
Wم#ِ'5? W9ا5وَ B O
..ار†>لا) +9 : 12 (
•í ا‡ •رí i..¸ •, _>ش _ئçí ے. ‚,م ,. ا,í .¡رí ا,í _ئارب _í •ر.¡> C,ا ےŠ˜,¸ çŠ.,ب •ن ر¡ا
•ا (‚,م .Vما‰م ,ام. نا) ر¡ا ç, ے.رí .رsن ے. ˆا ,. ç. ےئاŠí .شç‡ اí _ئاŠب e>رم ے.¸ا e¡
.ے, Vا¡ ےنامرº ,>ر .ہب Vا¡ ےنرí Uçبº .ہب çí •بç. •ا Cش ےب ¡رS ے.
ےí ےبنا. _•ان ےí _„ •ر¸‡ ے. ر¸ ,çº C,ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> _ار‰م .ش
نçí •, اŠ¿ç¸ ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ےŠ. ے,ر _çن .شç‡ ے. ر¸ ‹¡رہ¿ ے.¸ا e¡ ر¡ا ےŠ.
‹ç.¸ع _í نا ر¡ا ےŠ. (ے.رí .ب,c) ے.اŠí .شç‡ اí ‹ç‡çل ç„ ‚,, Cçل e¡ •, ا,‡ا,> باç„ .‚,, Cçل
,.„ ,, çí .ا>اشرا نا ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا ر‡ا .ےŠ. ےتلاS Š.ا, ر¸
ےí ے.لiب را>رí ارام, .ا,l¡ .امIí •, Ÿا.,s, ç. ‚,.. ے. ‹çناí ےí ž¡ر ر¡ا U> ‚,ہن ے. ‹çناí ےí
.ے, _ºاí ےŒل
€رº ‚, م ناتہب ر¡ا .ب ,c
,, •í ‚,, ے.ç, _ŒمLم ,, ç. ‚,, ے.ç, ے,ر رí رí> اí ‹]çIہ¸ _s.م ےí را>رí ےí ‹¡ر.¡> .„ ,,
ےŠ˜,¸ Š.,¸ _í ‹¡ر.¡> .‚,, ےŒí نا,ب ےن ,, ç„ ‚,, ‚,م _‡iن¸ _í ˆا .,ع •, .‚,, ے,ر Uçب _.
اîل _Šب ناتہب ‹ç,.,ب رí ےل اراہ. اí .ب,c C,ا ,, •í ے, •, Uا> ارام, .ے, ا.Vہí .ب,c _. _ہ,
.ے.ç, ‚,ہن ‚,م _‡iن¸ _í _>ش •sI‰تم ç„ ‚,, ےت,> رí رí> _Šب اí ‹ç,ا.‡ نا .‚,, ےت,>
.اŠ. ا,> امرº _…ا¡ çí .s,s> _.ا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
2@)Gللا اْوC لاَ X ُoَ&ْ #ِ dلا اَم َQْ و2 ?ْدَBَا 1‚اَX ملسو @لآو @#ل* Dا aلص ِ@)Gللا َ‚ْو2 سَ? -Qَا َTَ"ْ:َ"2n aِبَا ْ+َ*
ْQِا m 1‚اَX ُ‚ْوُ Xَا اَم aِ$َا aِZ 1Qاَک ْQِ ا َrْ:َاَ"َZَا َلْ&َ X 2qِ"ْ02: اَمِ ب 1=اَ $َا َ=َ"َکَR 1‚اَX 2مَ لْ*َ ا @C لو2سَ?َو
F@5Oَ هَب ْدَ,َ Z ُ‚ْوُ ,1 Bاَم ِ@ْ#ِ Z ْ+ُ0َ: ْمَ ل ْQِاَ و @َOْ &َ Ozا ْدَ,َZ ُ‚ْوُ ,1 Bاَم ِ@ْ#ِ Z Qاَ ک
.,I.م) + : 2001 : ,ºر . 2589 (
ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
ا,امرº .‚,, ےتنا„ رتہب _, Uç.ر اí ˆا ر¡ا •ا .ا,í •رع ےن •با>‘ 'ے,ا,í .ب,c •í ç, ےتنا„ ,. ا,í
ç„ ا,‡ا,í •رع .•رí i..¸ان e¡ ے.„ ¡رí .اب _.,ا _I‰تم ے. _ئاŠب ے.¸ا ,. •í ے, •, .ب,c
ر‡ا ا,امرº '_‡ ç, .ب,c _Šب ç. ےئا„ _Šب _ئا¸ ‚,م ˆا e¡ ر‡ا ‹¡رí _I‰تم ےí _ئاŠب ے.¸ا ‚,م .اب
ےن ,. ر‡ا ر¡ا ے, .ب,c ç. _ہ, ç, >ç„çم رiنا ےí ˆا ç„ çہí .اب _.,ا _I‰تم ےí _ئاŠب ے.¸ا ,.
ŽŽ.ا±iناب ناتہب ر¸ ˆا ےن ,. ç. ‚,ہن >ç„çم رiنا ےí ˆا ç„ _ہí .اب _.,ا _I‰تم ے. ˆا
ےîل •ن ا, ےîل ارب ے.ا _ئاŠب •í ے‡ ‹ç, ےہí _Šب >ç• •کIب ے‡ ‹ç, ے.. ےIم„ •, ر“íا ےن ,,
اتI¿ •ت¸ ‚,م, .„ ے, .,>V‘ _ہ, _í ے... _. رiنا •رام, ا,í .ا,> •ہí اŠ. _. ç„ ç. ےن ‚,م
ےí ˆا ر¡ا •ا _. _ہ, ارام, 'ا.ç, ا,í _مع>ر ارام, ç. ے, اہí •, ‚,م •راب •رام, ےن ‹Vº •í ے,
•ا _>ش ç„ ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ے, .ب,c C,>¸ن ےí Uç.ر
_Šب ے. ے.,ل ا˜ب ے. ےنç, رç‡ر> eiن¸ çí _˜ب C,ا ا.,ل ا,Š¿ eا.‡ ei,شç¸ C,ا نا,مر> ےí •i.ب ر¡ا
.ے, _ضºا
eا.‡ ے.,ا çí نامI.م _.í _>ش ç„ ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
(•í ے, ا.l .ضc ا..ا ر¸ _‰º ˆا ےí •i.ب çí .ا> _í •ا) ç, اک¿ رí •بç. e¡ ے. ™„ •> •.‰L اí
.ے, ات,> امرº Vتبم ‚,م eا.‡ _.ا ےIہ¸ ے. ےنرم çí ےلا¡ ے.,> •.‰L ˆا •ا
(_ئا.م _ہsº)
_.c
.,ر‰. _>VL‘ِ ا
.ے, ا.Vہí _.c انç±> çí نiب ,ام. ے. _نا¸ کا¸
_.c ِ.,…رº
1 . ç. ےIکن ے. •„¡ _í .s.م ¡ ..>م ر‡ا .ا.Iکن رí >çí ے. •„¡ _í .çہش اí _.م
.ے, ا.ا„ cç¦ ç…¡ •تبلا ‚,ہن ,¸V _.c
2 . .‚,ہن •رº _.c ç. _Iکن ےí .çہش ر,ƒب Š.ا. ےí با.,¸ _.م _Iت¸ ر‡ا
.ا,ا i, . ر¡ر…
1 . ےí .م>ر ‹ا,¡ ç, _م>l کا¸ان ‚,م رŠ‡ ™„ •کنç,í .ےئا„ _í •ن ر,•ا. ‚,م •رº _.c
.ے.l ‚,ہن ےتشرº
2 . .ا‡ ç, راîہ.‡ ç. ا,‡ ç, .º¡ .ر•l اí ¸امن •í _í ر,> _..ا
3 . Š.ا, ,í ¸ا ,í ا, •رí ç…¡ ےIہ¸ ے. ےناŠí •í ے, .ر¡ر… ےŒل ےí _>ش (_ب.„) کا¸ان
.ے, e¡رکم انرí •ن ا.,ا .•رí _Ií رí ç±> •.م
+ . Š˜í ‚,م e¸¡ر ç. ا,اہن •ن ر‡ا ر¡ا ےŒ,ا¿ ا.,ل اہن ےIہ¸ ے. ےنç, _ب‘ ‚,م کرابملا ناضمر
اí •¸¡ر) _, çí .ار _نا¸ C. _I> ر¡ا _نا¸ C. رiنا ‚,م کان •í ے, •, رتہب رîم ‚,ہن ناصsن
ے. •„¡ _í e¸¡ر .º¡ ے.رí _.c ‚,م ن> •کنç,í ےئا˜.ہ¸ (ےIہ¸ ے. ےنç, ›¡رش .º¡
.‚,ہن .¸ا„ا _í ےنرí ا.,ا
_ئارº ےí _ .c
: ‚,, •رº ‚,¸,¿ _,. ‚,م ˆا
1 ان رí e رارc .
ر¡ا š„ _í ‹çتنا> .•ہ. _í را.•ر .ےŠ˜,¸ ےí ‹ç±’ا> .ے˜,ن ےí ناب¸ çí _نا¸ >ارم ے. •رارc
..ر> _.c ç. ا,‡ ا,> ’犿 çí ¡¸„ _.í رí Š„çب نا„ ر‡ا .ے, انا˜.ہ¸ ‚,م ‹çہî„ _لا• _نا,مر>
نا¸ ے.,„ ._تک. ‚,ہن ر. ا ے. _نا.l ç„ ç, _îل ¸,¿ _.,ا _ئçí ر‡ا ‚,م ‹çتنا> .ا‡ ç, ‚,ہن
ا±iناب ے. را. .نا> _ئçí ر‡ا .ے, فا‰م •, ç. ے, _.ا„ ,„ •ہ. _í ےنç¿ ر¸ ‹çتنا> ےí ‹çلا¡ ےناŠí
.‚,ہن .ر¡ر… انا˜.ہ¸ _نا¸ _Šب ے˜,ن ےí ˆا ç. ç, ا,‡ا’ç„ ے. •لا.م ا, ç, ا,‡
2 ا.لاS _ نا ¸ ‚, م کان .
انرí فا‘ çí ˆا ç. ےئا„ Šíç. .بçLر ‚,م کان ر‡ا ےŒ,ا¿ انا„ _±> •ص> ,رن اí ‹ç.Šتن _.‰,
.ے, .ر¡ر…
3 انç±> اí نiب .
Uاب _ئçí اí ,.„ •í اناہب _نا¸ žرL ˆِ ا ر¸ ےص> ر, C. ‹]çI. ےí ‹]ا¸ ے. ‹çلاب ےí ر. _.‰,
_„ ‚,, ے.,ا :اضعا _‰ب •کنç,í ے, .ر¡ر… _í –ا,ت>ِا e>ا,¸ .ہب ‚,م •I.I. ˆا .ے,ر •ن C.•
رçLب ر¸ نا رŠ¸ ےŒ,ا¿ ا.,ل _م çí نا ےIہ¸ ا•ہل ‚,, ے.ا„ eر ے. ے.I±> e¡ ç. ےئا„ .> •ن •„ç. ر‡ا ر¸
.ےŒ,ا¿ اناہب _نا¸ _ا•
‚,.اب _ لا¡ ے.Šíر >ا, ‚, م _ .c
1 . ے, •رº اناہب _نا¸ C. š„ ے. کçن _í ‹çلاب ,ام.
2 . .ے, .ر¡ر… انا˜.ہ¸ _نا¸ رiنا ےí نا ‹ç, ‹ا,رŠ„ ر¡ا ‚,¦çI. ‹اہ„ ‚,م ,.„
3 . ےŒ,ا¿ ا.,ل رí _.م اí çضع •رç¸ ˆا ç. ç, e> ناصsن اناہب _نا¸ ا, ç, ,•¸ ر¸ çضع _.í ر‡ا
_نا¸ Š.ا, •í ے, •, •s,رL اí _.م ا‡ ç, _ºاí _.م _, اí _.¸ فر‘ ç. ç, _.¸ ر¸ ,•¸ ر‡ا
.‚,> ر,Š¸ ر¸ _.¸ ‚,ہنا رŠ¸ ر¡ا ‚,> C.Š„ رí ç±> ے.
+ . •رم ‚,م .رç‘ _í ےناہن ے. ر. •í ç, نام‡ .لاc ‚,م ™„ .رام,ب _ئçí ر¡ا ا, ç, •ل¸ن
Š.ا, V,‡ ر¸ ر. ر¡ا ‚,ل اہن ے. ن>ر‡ ç. ے‡ ‚,ئا„ ç, اi,¸ •ارما ر¡ا ا, _‡ ç, _.>ا,¸ ‚,م
.‚,ل ر,Š¸
5 . ,اí •ر.¡> žرL _.ا ._,ا,. ر¸ ‹ç.•ان ےí ‹çب.اí .ا¦l ‚,م ‹ç.•ان ےí ‹çلا¡ ےناک¸ _¦¡ر
ر,ƒب ç. ç, .º> ‚,م ےنرí فا‘ ےí ˆا ر¡ا ç, ¸,¿ ˆçŠ¦ _ئçí ر‡ا ر¸ ‹ç.•ان ےí ‹çلا¡ ےنرí
.ا‡ ےئا„ ç, _,>‘ _.c ر¡ا ç…¡ ےŒí فا‘
6 . ,.„ C. ‹ç..Š‡ ے. فان ےئç, ے.اہن (ر¸ _,¡ بç,¦ ا, رہن ..iن) ‚,م _‡>ç„çم _í ‹ç‡çل
.ے, •رº ا,نا±S
•s,رL ا í _ .c
: ے, _,> _ر> •s,رL نç..م اí ےنرí _.c
_íا¸ ے. ..ا†ن ‚,م •í •رí e>ارا _.‰, •رí .,ن _í _.c e¡ (ç, •رº _.c ر¸ ™„) _ب.„
ر¸ ےص> _.í ےí نiب ر‡ا .•رí :ا†.ت.ِ ا .ےئç±> çí ‹çŠ.ا, ‹çن¡> .‹ç, ا,ر رí _.c ے,ل ےí
•رç¸ .ےئاہب _نا¸ ر¸ ے±i.í ‚,ئاب رŠ¸ ر¸ ے±i.í ‚,ئا> ےIہ¸ •ب.رم _,. .•رí ر¡> ے. ا ç. ç, ..ا†ن
_.‰, •رí •ƒلابم بç• ےئç, ےتلاS _نا¸ ‚,م کان ر¡ا ے.رí _Ií .ےئç±> رí _م žرL _Š¿ا çí ,.„
.اب _.c نار¡> .(•رí •ن ا.,ا را> e¸¡ر ) .ےئا˜.ہ¸ _نا¸ C. .1, ,رن _í کان ر¡ا C. ےI‡ žرL _Š¿ا
.•رí •ن •.م فرL _í •Iبº ر¡ا •رí •ن
:ا,ش ا •عç.مم ےŒ ل ےí ( ç, •رº _.c ر¸ _„) .رçع ¡ > رم _ب.„
1 . .انا„ ‚,م i†.م
2 . .انرí فاçL
3 . .ان犿 i,†م نlرº
+ . .ا.±š¸ _ناب¸ ا, رí Šک,> ےئ犿 ر,ƒب
5 . .ا.Šکل اí .,l _.í
6 . .ا.Šکل •,ç‰. اí .ا,l _نlرº
7 . .ان犿 اí •,ç‰. ےلا¡ .ا,l _نlرº
8 . اí .iنا¿ ر¸ •,ç‰. ر‡ا •تبلا .‹ç, _sن .ا‰Lsم ف¡ر> ر¸ ™„ ان犿 ا, ا..ہ¸ _Š¦çîنا _.,ا
ےن犿 ا, ے..ہ¸ ےí ‹¡¸,¿ نا ç. ےئا„ ا,ل ا±š¿ ارت¸ ا, •.,. ر¸ ˆا ا, ےئا„ ا,ل ا±š¿ Uç•
.‚,ہن _ر> ‚,م
9 . ے.¸ا _ک,ل ے, اتک. Šíر رí šک¸ ے. Uام¡ر ے.¸ا ا, نا>¸„ çí i,†م نlرº _>ش ç…¡ ےب
.ے, ¸ئا„ان •, ç. ےئاŠ¦ا رí šک¸ ے. _ما> ے.¸ا _>ش _ئçí ŸV“م اتک. اŠ¦ا ‚,ہن ے. ˆابل
10 . Ÿ V“م ‚,, _تک. ا„ _±š¸ اع> .,ن •ب ا, کرب. .,ن •ب .ا,l i.¿ ا, .,l _í نlرº
َQْو2 A>Vاَ? ِ@ْ#َ لِا ا5/ِا َو >D ا/ِا lِمْ #ِ '5"لا ِ+)مْ '5"لا >Dا ِمْgِ ب ا, aِسْ"ُ0!لا Co:آ eر,c¡
11 . _,¡ ےí ے.±š¸ ر¡ا ےن犿 ےí ˆا e¡ _Šب ‚,م ناب¸ _.í eاç• •م„ر. _Lsل اí نlرº
‹اہ„ _ک,ل ‚,ہن ›ç.مم ان犿 اí نlرº ےلا¡ ر,.s. •تبلا ‚,, ےí نlرº _برع ç„ ‚,, ,اک>ا
.ے, ›ç.مم ا.Šíر Š.ا, ا, _Iîنا ‹ا,¡ ç, _Šکل .,l
( _,> ِ.مi• )
(,¡> •ص>) را>رí .i,i†. اí نlرsلا _اہ.م ِC,ر>.
:ا,>ِا ا í ر اiºا _نا>¡ر ¡ _ºV• ا
.ر.¡> _í •رشا‰م ‚,م ر¡> ˆا ا,í ¸اcl اí iہ„¡i„ _.¸ا ‚,م ر¡> ™„ ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
_ºV•ا ,ام. eرشا‰م فرL C,ا ‹اہ„ .‚,Š. Uا¡¸ •ب ¡ر _Šب راiºا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا žرL _í راiºا
ےنl _í ,اLع ِ_ئا.م ےلا¡ ے.,> ˆر> اí .,نا>¡ر ر¡ا فçص. فرL .ر.¡ > ‹ا,¡ .اŠ. اک¿ CنVŠ¸ >¡i>
™„ ‚,م _,را. _مV.ِا •لا. ç. e>ç¿ .(•ا :اشام Vِ ا) اŠ. ا,ل ا.ب راب¡راí ے. ا ےن ‹çI.ن _لا¡
ے.ر¡ ˆا >ç• e¡ اŠ. ا,> ˆر> اí €V•ا çí .,نا.نا ر¡ا اŠ. ا,í _,‰تم را,‰م اí Uامí _ºV•ا ےن ےsبL
_ل رí را,ت•ا _کش _í •i.±> C,ا eiعاºاب ےن .ا,Iمع ¡ .ا.„ .•1.‡ •,ç‰. .¡>ا„ .ا,‡ç, ,¡ر>م ے.
žçل e>ا. ر¡ا ا,> رí راکنا VŠí اí .,نا>¡ر ¡ فçص. ےن ‹ç,¡ر‡ _Œí ےí ‹çنامI.م •í _ت> ._Š.
.اŠ. ا,‡ç, _ک.م ا.Šíر ,ئاº çí .ب.ن ˆا ‚,م ’اŠ¿çب _í .ا…ارتعِا ے,ل ےí ‹çنامI.م
ر¡ا _Iمع ¡ _مIع ے,ل ےí :ا,>ِا ےí راiºا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ‚,م ر¡> ے.,ا
ےí فçص. ِˆ¡ر> ےن .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش .ا,í ¸اcl اí iہ„¡i„ ر¸ ‹¡>ا,.ب _..ئا.
.تí _Œí _í ”l .º¡ ˆا ._í .>ا…¡ _مکم ے. .,i> ¡ نlرº _í .ہ„ ر, ر, _í فçص. ے‰,ر>
Cب1,ئا‡ _مکم _í رs. ےí _‡iن¸ _نا>¡ر .‚,, _ک¿ ,Š¿ ر¸ ‹çشç‡ .Iت>م ےí فçص. ,Iع
.ے, •ºا…ا ,,Lع C,ا ‚,م _,را. _í .تí _مV.ِا ر¸ فçص. Žرçت.> _Iمع اí فçص. ¡ کçI.•
ç„ ‚,م ناi,م _Iمع ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. Š.ا. Š.ا. ےí ,اí _مIع ˆا ‚,م :ا,>ِا ےí فçص.
رí •ن .عام„ _ئçí _لا¡ ےنرí .çع> اí _,> ےئا,>ِا ¡ i,i†. ر¸ _,م¸ ےئ¡ر e¡ ا,> ,ا†نار. •مانراí
.ش را¡ •تs, ر¡ا •نا,ام .>اs‰نِا ےí ‹ç,م,í _ت,بر. _نا>¡ر e¸¡ر ˆ> ¡ e¸¡ر _,. ‚,م رŠب ا,ن> ._ک.
C,ا ے‰,ر> ےí فاکتعِا نç..م _ت,بر. ¡ _نا>¡ر •نVا. ر¡ا ‹]اع> ¸,مl .ºِر ¡ رí> ِ_ºا>م ‚,م ‹ç,راi,ب
_نا>¡ر _Šب _.í _í ا,ن> ,امت,ِا اí .,بر. _í _> ِنا,شVتم ر¡ا _,کلا. ._,بلاL ‹¡را¸, ر¸ ¸íرم
ç, •L>Vم ‚,م ےI.I. ˆِ ا .‚,ہن ˆا¸ ےí .عام„ ا, C,ر>. www.itikaf.com
€V•ا ر¡ا را>رí e¸,íا¸ اí C,ر>. ِنا.íراí ر¡ا C,ر>. ِiئاº _,ل> _ش¡ر _í _با,ماí _í _م‰لا ,اLن ˆِا
•.تº ..ص‰تم ر¸ C,ر>. ِنا.íراí ا, C,ر>. ِiئاº _مش> اšب ے. •šب _ئçí _Šب ‚,م _تº ِ ر¡> ˆِا .ے,
™,˜¸ •í ے, •†,تن اí .,بر. _نا>¡ر _.ِا •, .اتک. اîل ‚,ہن ,ا¸لِا اí ےنç, ..ر¸ CI.م ا, ر¡ر¸
ےí ےنرí ˆçI„ ے.I„ رí ±šب ے. _¦را¸ ر¡ا .عام„ .,,L.. _Šب _.í _í CIم ‚,م رs. •لا.
.ے, ‚,ہن ر¸ را>رí ےí ˆا •ب±> اí ناصsن _لçم‰م ےí کVما _کIم >ç„¡اب
‹çمI.م ر,c ر¡ا ‹¡رک.م ےí فçص. ,Iع .ے, _..ئا. çIہ¸ ار.,. اí :ا,>ِ ا ےí راiºا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا
_اہ.م ِ C,ر>. _Šب ارہ. اí ےنرí .با. .s,s> _¦ا C,ا çí فçص. ےí رí .اب ‚,م ناب¸ _..ئا. ے.
_ئV> e¡ ر¸ ›ç…çم ےí ™.ئا. ر¡ا فçص. ‚,م .اباL• ‹ç,.,ب ےن ,V.Vا _,ش .ے, ر. ےí نlرsلا
._ک. ç, •ن .ار„ _í راکنِا çí _.í •í ے,>
2 _,> ِ:ا,>ِا ¡ i ,i†. ر¡ ا نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
_اہ.م ِ C,ر>. Š.ا. Š.ا. ےí iہ„¡i„ _í Uاç>ا ِžV‘ِا ے‰,ر> ےí رک.ملا _ع _ہن ر¡ا ف¡ر‰ملاب رما
™„ .ےŒ,> ,ا†نا ر. ‹ا,امن ےئا, راí e¡ ر¸ _L. ر, ر, ‚,م ناi,م ےí _,> :ا,>ِا ¡ i,i†. ےن نlرsلا
._تIم ‚,ہن ‚,م ‹ç,i‘ _Œí •sبا. Uا“م _í
›اº> .رکº ¡ _ مIع ا í , V.ِا
اí Uا¡¸ .رکº¡ _مIع ر¸ •مI.م .ما e¡ ا,í ¸اcl اí رs. ے.¸ا ‚,م ر¡> ™„ ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ے. _ºر. راتºر ¸,. _í ,çIع _..ئا. .ےŠ. ے,ر ç, ےIم> _,ºر ر¸ çIہ¸ ر, ر, ےí ,V.ِا ِ _,> .اŠ. ر¡>
Uا. ‹¡šک.,. ‚,م ‹¡را>ِا _م,I‰. _.,> ._Š. _ک¿ ç, اi,¸ _,I• œ,.¡ ‚,م ,çIع .رصع ر¡ا _.,>
i,i„ ر¡ا _ہ. _í ,Iع _.,> .ےŠ. iضب ر¸ ےنرí اsتíِا ر¸ _.ا ,Iع ِ_,ا ر¡ا اŠ. ا,ر ا„ ا,ا±š¸ باصن انار¸
_çص>م ,Iع _.,> _ت,ا¡ر .عاب ےí ™„ _Š. ربارب ےí ےنç, •ن .عاشِا ‚,م ناب¸ ¡>را ‚,م ¸اiنا
_ش¡ر ےí ˆا .عاب ےí _ئا.¡ ر¡ا راí eرئا> .,Iع >¡i>م ے.¸ا •sبL e¡ ر¡ا اŠ. >¡i>م _, C. ےsبL
.اí .>ر‡ ..,> _Šبí ر¡ا اîل ,ا¸لا اí _ت.ر¸ >ا,.ب ر¸ ˆا _Šبí ا•ہل .اک. رí •ن .عاشا _í çIہ¸
ر¸ ‹ç>L. _,. ے,ل ےí :ا,>ِ ا .رکº ¡ _مIع ےí ,V.ا ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ‚,م ر¡> ے.,ا
.ا,í ¸اcl اí ,اí .i,i†.
¡ _.,> •ب.رم _Iہ¸ ‚,م _,را. •لا. ç. _Œí _í ر,ƒ‘رب رí Šíر >ا,.ب _í _..رç,نç, _اہ.م فرL C,ا
_Œن •ت.ارl ے. ,çIع .¡ا,ن> ¡ _.,> ‚,م _بsت.م ر¡ا ا,í ¸اcl اí ™,رi. ےíرí ا†ک, çí ,çIع .¡ا,ن>
..> Šíر >ا,.ب _í ,اí ےí .را,. _í _.ن
_مIع ےí ,V.ا ‚,م رŠب ا,ن> ےن _لا‰لا •ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش فرL .ر.¡ >
¡ _شا‰م ._„ام. ¡ _.رشا‰م ._نا>¡ر ¡ _ºV•ا ._.ا,. ¡ _ب,•م ..>اsتعِا ¡ _.ا,رLن ..رکº ¡
ç,1,¡ ç,Sl ç„ .ےŒ,> ر˜ک,ل ‹¡را¸, ر¸ .اعç…çم _>,را. ¡ _نçناº ر¡ا _..ئا. ¡ _نارمع ..>اصتºا
,V.Vا _,ش .‚,, ے,ر ا„ ےŠک,> ر¡ا ے.. ر¸ .اماsم ‹çŠíV ‚,م .رç‘ _í ¸,S _. ر¡ا ™..,í
ا,ن> ¸ر˜ک,ل •, ےí ”l ر¡ا ےŒ,> ¸ر˜ک,ل ر¸ .اعç…çم نا çí :ابIL ‚,م ‹ç,..رç,نç, >i‰تم _í ا,ن> ےن
ے,ر ç, ر.ن _Šب .º¡ ˆا ر¡ا ‚,, ےک¿ ç, ر.ن ر¸ ¸I.,¿ .ن¸,¡ _I,¦ _کIم ر,c ¡ _کIم >i‰تم ےí
.‚,,
_í ےلا.ر _sت.م C,ا _.í ‚,م ر¡> ™„ .ے, _,¡i. ¡ _,s>. .ہ„ .ر.,. _í .ر,صب •نا>i†م
_لا‰لا •ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ر.,º¡ر¸ ,V.Vا _,ش ‚,م ر¡> ے.,ا _Š. _ک.م .عاشِا
..ا,>اصتºِا ..ام,I‰. ..ا>ابع ._ئاضº ¡ .ر,. ..ا,>اsتعِ ا ..ا,نlرº .‹]çIہ¸ •Iم„ ےí ,V.ِا _í
_مIع ر¸ .اعç…çم ےí ™.ئا. ر¡ا ,V.ا ر¡ا ..ا,. ¡ نçناº e¡Vع ےí .ا,رکº ر¡ا .ا,نا>¡ر ..ا,ہsº
_ک¿l ر¸ ,اع رL.م ‚,م ‹çناب¸ .Iت>م _í ا,ن> .تí iئا¸ ے. ç. _,. ‚,م ¸اiنا _s,s>. ر¡ا .رکº
œ,.¡ رiº ˆِا •ƒلابمVب .‚,, ‚,م _>ارم ےí _,¡i. ¡ .,.ر. .ا>ç.م iئا¸ ے. را¸, C,ا •í .„ .‚,,
_í >ç. .ے, _کمم ے. _,º ر¡ا .ر,صب •نا>i†م Lsº >اہ„ _s,s>. ر¡ا .رکº ¡ _مIع ر¸ _L.
ر¡ا ,V.ا .ے, ,اí اí _, iہت†م ¡ >i†م ا.,> ,اLن .>ç.Vب رîم ے, نا.l ا.Šکل باتí ر¸ .مر>
i,i„ çí ,Iع ر, ر, ےí ,V.ِا •مانراí ,,Lع ا.ت„ ‚,ہن ,اí اšب ا..ِا ا.Šکل باتí ر¸ ناç.ع ےí ™.ئا.
C,ا •کIب ‚,ہن .مi• _í فçص. انرí نا,ب .امارí _í :ا,ºç‘ فر‘ .ے, اناç.م ر¸ ‹çلç‘ا _..ئا.
ےí >i†م انرí ,,ارº Cب 1,ئا‡ _í _>ارم •Iم„ ےí فçص. C. ے..ب _ماí _ل¡ ے. _>ش راîہ.‡
.ے, _,iص. _í ےنç, .ºا¡ Ÿ Vمع ے. _>ارم •Iم„ ےí فçص.
.امi• _م,I‰. _í نlرsلا _اہ.م ِC,ر>.
_..رç,نç, _ا ہ.م
.ے, ,ا,º اí _..رç,نç, _اہ.م ,,ا ے. .. ‚,م .ا„ •بçص.م _م,I‰. ےí نlرsلا _اہ.م 110 ےí Uا.í
•,مV.ا •‰ما„ >ا,.ب ِ C.. اí ™,م,íç,ن ر¡ا 1ل¡ا ےئç, ےI,Š¸ ےí _..رç,نç, _ اہ.م ر¸ ےبºر œ,.¡
ے. ,ان ےí رç,V نlرsلا _اہ.م 1986 ˆا ےن .Sاب .¸íرم _í نlرsلا _اہ.م eرا>ِا .„ .ا,‡ اŠíر ‚,م :
رLا• _í Uçص> ےí _.م ,,Lع ےí ,Iع ِ¿¡رº ر¡ا .> _کش _مت> çí ےبçص.م _م,I‰. ,,Lع
ے.¸ا _, i‰ب Uا. i.¿ ےí ,ا,º ے.¸ا eا‡ _نا> •, !_لا‰. • iم>لا .ا,‡ا,í _‘ا> _…ارا •بºر œ,.¡
_í _..رç,نç, .ل¡iب _í _.ن ¡ ,Lن .¸ا,تمِا ر¡ا _‡>رíراí _Iعا ..,بر. ¡ ,,I‰. ِ ,اLن ر.—م ¡ >رs.م
•‰,رش ,çIع .•,رصع •,مV.ِا ِ ,çIع .ا„ •ب‰ش .Iت>م ےí _..رç,نç, ˆا .ے, _ک¿رí را,ت•ِا .,“,>
ر¦ç,,مí .ˆرماí .‚,, ے,ر •> ,ا†نار. •ض,رº ,, ا اí _,¡ر. ¡ ,,I‰. _í ,çIع _..ئا.¡ _.º i,i„ ر¡ا
ِ,çIع •í .„ .ے, ے. _..رç,نç, با†.¸ €ا>لِا اí ¸.رçí ےí _„çلا.ک,¦ _.,مراsنا ر¡ا ™.ئا.
çí (•,ملا‰لا ,>اہ.لا) .ر‡S _í •‰,رش فl _لاí ‚,م •‰,رش ِ ,çIع ر¡ا •,مV.ا 1992 فر‘ •ن ے. :
) _.,مí _.,íç†,ا رئا, HEC ے. .,“,> _í .ر‡S _í _برع ¡ .ا,مV.ا •ا .,,ا رçLب ے. (
ے. ر,¸Vا •‰ما„ _ماçºVا _,ب _í رصم •کIب ے, _‘ا> .رçL.م equivalence •í •, i,¸م .ے, _‘ا>
ےت,> •„ر> .¡ا.م çí •,ملا‰لا ,>اہ.لا _í _..رç,نç, _ اہ.م ےن _..رç,نç, •,رص.ت.م _í >اiƒب
_ماçºVا _,ب ر¡ا _کIم .ے, ا,í ,,I.. ے,ل ےí Uçص> ےí ,,I‰. _Iعا ‚,م •,رص.ت.م ےئç,
_í _..رç,نç, _اہ.م Š.ا. ےí ‹ç,..رç,نç, affiliations f collaborations ‚,, .çب. _…ا¡ اí .اب ˆا
ے. ےIہ¸ ¸مار‡¡ر¸ .ر‡S .Iت>م •کنç¿ _..رç,نç, _اہ.م .ے, .را,‰م ر¡ا _Iعا ,,I‰. ِ ,اLن اí ˆا •í
‚,ہ.„ _Š. _,ر ارí .>. ےí €ا>لِا ے. _..رç,نç, با†.¸ _, HEC _Š. _‘ا> .رçL.م _Šب ے.
ے. با†.¸ ِ.مçک> ا•ہل .‚,Š. _ک¿رí ,,I.. çí .ر‡S _í ˆا _Šب ‹ا,..رç,نç, _کIم ر,c ر¡ا
‚,م _, Uا> ‚,م ےI.I. ˆا !• iم>لا .ےئا„ ا,í ر¦را¿ çí _..رç,نç, _اہ.م •í ا,‡ ا,í ›ç„ر
_Iبم.ا با†.¸ i‰ب ےí .رçL.م _í •.,باí _í با†.¸ ِ.مçک> ™,í ر¦را¿ ر¡ا _ئç, _‘ا> _ئ¡ر•ر.
.. ے.„ ے, _..رç,نç, i>ا¡ •, _í .عام„ ا, C,ر>. _.,> _Šب _.í .ے, ا,‡ç, رçL.م ے.
¸.Ví _í .S _,ا _¸ ر¡ا _º ,,ا ےن _..رç,نç, i‰ب ےí ™„ .ے, ا,> ر¦را¿ ےن .مçک> ےIہ¸ ے.
: Cئا. .,¡ _í _..رç,نç, .ے, ا,> رí ¸اcl _Šب اí www.mul.edu.pk
_. ئا.ç. _.,íç †,ا _ا ہ.م
.. ‚,م .ما ِUاç>ا žV‘ِا çí باصن ر¡ا ,اLن _م,I‰. _ئار ‚,م نات.íا¸ ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ِiئاº
ا,اŠ˜ب Uا„ اí ‹¡را>ِا _م,I‰. ے.,ا ‚,م رŠب CIم •í ا,í •Iص,º ر¡ا ا,í ˆç.>م c¡اíر .šب ے.
•ت.ارl ے.ر ç‰ش _Iم ¡ _مçº Š.ا. Š.ا. ےí ,,I‰. .¡ا,ن> ¡ _.,> çí .Iم >ارº ا ے. _„ .ےئا„
ے,ل ےí _,مک. _í ™„ ._Š. .را> •م> .šب .ہب ر¡ا •بçص.م اšب .ہب C,ا •, •بشVب .ےئا„ ا,í
ےن C,ر>. ِiئاº .‚,, ے.ç, _ºاíان _Šب _ئا.¡ _تمçک> 199+ œما„ ر¸ ‹ç>L. .Iت>م _نا¸ ‚,م :
) _.ئا.ç. _.,íç†,ا _اہ.م ر¡ا ا,í ¸اcl اí •بçص.م _م,I‰. NES •iم>لا _l .ا,V ‚,م _مع ,ا,º اí (
NES ‚,م رŠب CIم ,امت,ِار,¸ ےí 572 .را> ےب _.ا,رLن ¡ .رکº ر¡ا رç‰ش ِ¿¡رº ‚,م _.ن _Œن Uçک.
,,I‰. .>ا,.ب ‚,م ,... ¸لçک. _اہ.م .‚,, ے,ر •> ,ا†نار. •ض,رº اí _ºر. _مçº Š.ا. Š.ا. ےí
•.,¸ ر¡ا _بL ._..ئا. ے,ل ےí ےنا.ب .رہش i,sم اí •رشا‰م çí :ابIL Š.ا. Š.ا. ےí .,بر. ¡
‚,م ےشç‡ ر, ےí CIم .ے, _.ا„ _í ,,ارº _ئام.,ر •نارا¡ NES _م,I‰. •, ےلا¡ ے.I¿ .>. ےí
Š.ا. Š.ا. ےí _نا.نِا ِžVº •را>اِ•, .‚,, .çب. اتلçب •.م اí .امi• .i,i†. _í C,ر>. ِiئاº •را>ِا
.‚,, •م,• _,¸ اí بVsنا ,,Lع ر¸ _L. _.ا,رLن ¡ .رکº www.minhaj.edu.pk
ے. , I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _ I‘ رçض> ر¡ا نlرsلا _اہ.م ِ C, ر>.
_îت>¸ _í _I‰.
_sLصم ِ_.ع ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ‚,م ر¡> ™„ •í اتک. رí ‚,ہن راکنِا _ئçí ے. .s,s> ˆِا
ےب ناب.ا¸ ےí •i,sع ˆا ‚,م ر¡> ˆ ا ا,í ,¸ع اí ےنرí _ش¡ر œمش _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
اŠíر ا˜م ناºçL ا.,ا ر¸ ,ان ےí .عiب ¡ کرش ےن ‹çºرº eارم‡ _‰ب .ےŠ. ے,ر را¸‡ _‡iن¸ _í _.ب
ےن نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ‚,مر¡> ے.,ا .اŠ. ات,> _ئاŠí> _ک.م ›اº> _مIع اí .لا.ر ,i,sع •í اŠ.
ر, ‚,م ناi,م _Iمع ر¡ا .رکº ¡ _مIع اí •i,sع ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ.ب>م ¡ _.ع
.ا,> ’çم _ر اí ناºçL ےí _‡i,sعiب ے. رŠب ا,ن> ےí رí ›اº> ر¸ _L.
›اº> _I مع¡ _م Iع اí .ل ا.ر ,i,sع
ےí ,V.ِا iم>م ِž¡ ر žرL _.í •í ے, ف¡رصم ‚,م iہ„¡i„ ˆِا _, ے. اiتبِ ا _í ,V.ِا رsí ِ,لاع
رçض> ‚,م •رع ¡ UçL ےí CIم .عاب ےí ‹çش¸ا. _ہنِا _í رsí ِ,لاع .ےئا„ .> Uاکن ے. نiب
,رíا _بن رçض> ._Š. _ک¿ _ب ›ç…çم اí ‹¡رLا.م ˆiºا ِ.ا> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن
VŠí فر‘ •ن اí ‹çناش _í .نا‰ت.ِا ر¡ا _.ç. ..عاsش .,Iع ..ا,> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا >V,م ‚,ہí .ےت,> ر ارº کرش ‚,ہنا Uç.ر ِنا.مش > •کIب اŠ. اک¿ ا„ ا,í راکنِا
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِرí> ر¡ا .‰ن ِ_s>م ‚,ہí ç. ا.ا„ ا,> رارº .عiب çí •i,sع ےí ,I.¡
‚,م >¸ _í ‹çIم> ےí ,V.ا ِنا.مش > ے. .ہ„ ر, .لا.ر ,i,sع •رƒلا ._.ا„ _í _ن¸ .çتº ر¸
.اŠ.
•ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش .Iم ¡ _,> ِ>i†م نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ِ iئاº ‚,م ے.,ا
cS اí رsí ‚,م ناi,م ر, ےI,ابم ر¡ا •رLا.م .ر,رs. .ر,ر>. ےئç, ےت,> ,ا†نار. •ض,رº اí _ناب.ا¸ ےن
رí •> _کش _í C,ر>. C,ا çí Uç.ر ِ.ب>م ر¸ _L. _Iمع ر¡ا .رکº ¡ _مIع ےن ”l .ا,í •Iباsم رí
_I‘ _sLصم رí> ‚,م رŠب ا,ن > •کIب •رع ¡ UçL ےí نات.íا¸ فر‘ •ن •í ا,í ¸اcl اí iہ„¡i„ _.,ا
.ا,‡ _م •IƒIc اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
_I‘ _ب.لا >V,م .,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا ,ا,> ‚,م باب ےí .لا.ر ,i,sع فرL C,ا ےن ”l
.لا.ر ¡ i,>ç. ِ.s,s> ر¡ا .,c ِ,Iع ._.ç. ..عاsش ,i,sع .•.اƒت.ِ ا •IŒ.م .,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
ر¸ .اعç…çم ے.,„ 60 ç. ا’çم _ر اí ناºçL ےí _‡i,sعiب _مIع رí امرº ر,ر>. .تí iئا¸ ے.
ِ_ئاص• ر¡ا _ئامش ¡ _ئاضº .>V,م ¡ .ر,. رí رŠب _ما> ے. _,º ےí کرí> Cل ا.‰ºر¡ فرL .ر.¡ >
رí امرº .اباL• ‚,م >اi‰. _í ‹¡را¸, ر¸ .اعç…çم ‹¡šک.,. ے.,„ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .çبن
ر¸ >اs‰نِا ےí ‹ç.نرsناí >V,م ¡ .ر,. _Šب Uç.ر ِ رí> ِ_,رک.م •í ا,í ›اº> ا.,ا اí .لا.ر ,i,sع
_í نlرsلا _اہ.م C,ر>. •, .ےŒ‡ ç, رçب†م 26 ‚,م >V,م ِeام ‹اہ„ •í ے, •†,تن اí iہ„¡i„ •لا.
.>اش •šب •šب ےí CIم ‹ا,¡ با .اŠ. ا.ا„ اŠ†م. .م,.c >اs‰نِا اí ‹çمار‡¡ر¸ i.¿ ‚,م i„ا.م
is‰.م >V,م ِ _ºا>م ‚,م >اi‰. _í ‹çŠíV ‚,ہن ‹¡را¸, Uا. ارç¸ ‚,م ‹¡رŠ‡ ر¡ا ‹çناi,م ےIŠí .‹çلا,
•تش¸‡ •í ے, _‘ا> ¸ا¸عِا •, çí نlرsلا _اہ.م ‚,¸ا e¡Vع .‚,, _.ç, 22 ے. .. _í ا,ن> ے. Uا.
_شç• _í iمl _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ‚,م ™„ .ے, _.ا¡رí is‰.م >V,م ِ_s>م .šب
.ے, ا.ا„ ا,í ,امت,ِا اí .ºا,… ے,ل ےí :اíرش ےئç, ے.رí نابرº رçنا„ ‹¡را¸, ‚,م
www.deenislam.com ر.ن ..ار ِ eارب çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا >V,م ِ_s>م _ملاع ˆِا ر¸
.ے, ا.ا„ ا,í _Šب
,ا,º ا í >¡ ر> ,شç‡
اí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ِ¿¡رº اí _I‰. _ب> ¡ _s.ع ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
ے.¸ا ےن C,ر>. .ے, ¸ا,تمِ ا ,رL 26 ا,í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ِرí> ا.,ا ‚,م رs. •لا.
ےل فرL _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر _.‰,) امن Uç.ر çí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. •í ے,
ےئ¡ر •í ے, _‘ا> _Šب ¸ا¸عِا •,çí نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. .ے, _‘ا> ¸ا¸عِا اí ےنç, C,ر>. (_لا¡ ےنا„
ے, •î„ _.,ا C,ا ŽŽ>¡ر> ,ش燕• ‚,م ¸íرم ےí نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. i‰ب ےí _,s,رش _,مر> ر¸ _,م¸
‹اہ„ 2+ .ے, ا,ر ا„ ا±š¸ کرابم ِ>¡ر> ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے..Š‡
•>مل ر, ‚,م >¡ر> ,شç‡ ˆِا 18 .‚,, ےت,ر ےت±š¸ کا¸ >¡ر> ر¡ا i,†م ِنlرº ‚,م .لا> _í •¸¡ر >ارºا
•¸¡ر رí ç, ر…ا> ےŒل ےí ‹çن> ˆ> ˆ> _شاع ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ے. ا,ن> .رç¸
_باLم ےí U¡1,ش eام ر, ‹ç, .‚,, ےت±š¸ .,رش >¡ر> .º¡ •م, ‚,م .لا> _í 5+ رçض> •>مل ر, >ارºا
ر¡ا ر.اº> .‹¡رŠ‡ C,ر>. ِنا.íراí ‚,م ا,ن> .رç¸ e¡Vع ےí ˆِا .‚,, ے,ر ے.ا˜.ہ¸ کا¸ >¡ر> eا‡راب _í
ےت,ر ےت†,Šب ‚,م >¡ر> ,شç‡ رí ±š¸ کا¸ >¡ر> ‚,م >اi‰. _í ‹çŠíV ر¸ رçL _عامت„ِا ‚,م i„ا.م
.‚,,
‚,ئامرº •L>Vم ےŒل ےí ے.†,Šب .,رش >¡ر> ر¡ا Uçص> ےí ,شربمم _.V‘اº _í >¡ر> ,شç‡
www.gosha-e-durood.com
_,ما _í _م>ر ِ .,Vِ¡ . . . نlرsلا _اہ.م ِ C, ر>.
,V.Vا _,ش رçض> ر¡ا .امi• œ,.¡ رiº ˆِا _í نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. ‚,م •‘رع ےí Uا. ™,˜¸
ےí •ا _>م ,اí ارا. •, •í ے, رہLم _í .اب ˆا iہ„¡i„ •نا>i†م .ہ„ •م, _í _لا‰لا •ILiم
•, .ے, _کمم _, ے. _ا• ےئاLع _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب> ےí ˆا ر¡ا ,رí ¡ _ضº 2دَ:
ِo1*اَمَ 7!لا aَلَ* >Dا ‹ç¦¡اíر ر¡ا .Vک.م ا,را¸, e>رí اi,¸ _í ا,ن> .ل¡iب _í ™„ .ے, _,º _,çلا اí
ِ.çc انi,. رçض> ر¸ C,ر>. ˆِا .ے, _,ر رí ےL U¸ا.م _í _ºر. ے. .¸,. C,ر>. •, >ç„¡اب ےí
>ç„¡اب ےí _.مش> ¡ .sلا>م رiº ˆِا •í ے, ,رí ِeاîن _í ,ارí ےئا,ل¡ا •Iم„ر¡ا •.ع •ا _…ر ,Lعا
.‚,, ے,ر •ہب žرL _í کاشا• ¡ ™• _مش> ےí ˆِا ر¡ا ے, ر,•¸ ¿¡رº
_مع ¡ رکº ِ .çع>
ے. _تº ِر¡> ˆِ ا ے‰,ر> ےí ف را‰. رصت>م ˆِا ےن .çع> ِ .ماLن _í نlرsلا _اہ.م ِC,ر>. !_,ئراº ¸¸‰م
_…ا¡ ر¡ا رکº ._ç. C,ا ے,ل ےí Ls>. ےí نام,ا ےí ‹çI.ن _لا¡ ےنl ei.ئl ر¡ا ے.¸ا ر¡ا ےنا¸ .ا†ن
ِر¡> ر…ا> ِ ر¡> •í ‚,, ے.رí ,,I.. çí .s,s> ˆا ”l ر‡ا .ے, ا,> رí _,¸ ے.ما. ےí ”l _مع •>ئV
ˆا ر¡ا ےتک. Šíر ‚,ہن Lçs>م çí نام,ا ¡ _,> ے.¸ا ,, ر,ƒب ےí eا.¸ _í _م>ر ِ.,V¡ _l ر¡ا ے, _تº
ِ.,V¡ ے,ل ےí ےنرí •Iباsم ر¸ رçL _عامت„ِا ے. ,اLن _عامت„ِا ےí رsí •í ‚,, _sتم _Šب ے. رما
!‚,ئl •í ‚,, ےت,> .çع> çí ”l ,, ç. ے, .ر¡ر… _îت.با¡ ے. .عام„ ا, C,ر>. _ما> _í _م>ر
ِ.,V¡ فر‘ •ن çí ”l •ا :اش نِ ا ے‰,ر> ےí C,ر>. ˆا .‚,رí را,ت•ا .,لçمش ‚,م نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ےí نام,ِا رí _ب •ص> اí iہ„¡i„ _عامت„ِا فV• ےí رش ¡ •.تº •کIب ا‡ ےئl ر.,م _,º اí _ م>ر
._‡ ےئl ر.,م _Šب .نام… _í Ls>.
!‚,ئl ç. ‚,, ےتŠ†م. _> ِ _,ا çí ‹ç.íراí ےí ˆ ا ر¡ا ..ر> çí رکº ےí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>. ”l ر‡ا
.,ک> ےí _لا‰. •ا ‹َوْ ,5Oلاَو 3"•ِ &•! لا ~َلَ* !او2/1واَAَ Bَو C,ا ر¸ (‹çماí ےí) .را‡¸,,ر¸ ر¡ا _ک,ن)
çí iہ„¡i„ _.¸ا ‚,م ,اí ˆِ ا ےí .رتہب ر¡ا ر,• ‚,م •رشا‰م _باLم ےí .(¡رí ا,í >iم _í •ر.¡>
.‚,رí _ماش _Šب
•ص> ™„ ےí رمع ..رçع ا, ‚,, >رم ”l .ے, e>ا. ر¡ا نا.l .,اہن .,لçمش ‚,م نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ے. Lا>ل ےí _ا¸م ر¡ا .ص.م ے.¸ا ”l .‚,, ےتŠíر _I‰. ے. •ب‰ش ™„ ےí _‡iن¸ .‚,, _Šب ‚,م
ے,ل ےí _,.اç• .ŽŽنlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.•• ے,ل ےí ‹¡>ر م .‚,, ےتک. _ب •ص> اí iہ„¡i„ _.,> ˆا
_ا¸م _بVsنِا ¡ _„ام. .ŽŽ_.نçí :امIع نlرsلا _اہ.م•• ے,ل ےí ,ارí :امIع .ŽŽC,ل _م,¡ نlرsلا _اہ.م••
ِžVº .ŽŽC,ل Š.ç, نlرsلا _اہ.م•• ے,ل ےí ‹çناç„çن .ŽŽC,ر>. _ماçع نات.íا¸•• ے,ل ےí ‹çلا¡ ے.Šíر
ر¡ا ŽŽ,رçº ¸رئV _اہ.م•• ے,ل ےí :Ví¡ .ŽŽ_.,1ن]اº رŒ,sI,¡ _اہ.م•• ے,ل ےí ‹çلا¡ ے.Šíر >ر> اí .,نا.نا
.,لçمش .‚,, ےIŠí .º¡ •م, ے,ل ےí ”l •¸ا¡ر> ےí ŽŽC.م¡çم ™.نSç.. .çsLصم•• ے,ل ےí :ابIL
ر¡ا ‚,ئا¡رí œم„ ےí رí _مکم ‚,ہنا ”l .‚,, >ç„çم ¸مراº .ºاºر ر¸ Uا.. ےí .ºاºر •ب‰ش ے,ل ےí
.‚,ئا„ _ب •ص> اí iہ„¡i„ ,,Lع ˆِا _í _لا>ب _í _> _,> ,بIc ر¡ا .ما ِUاç>ا ِžV‘ِا
‚,م ‹çتعا. _í .çI• ے, e>ا,¸ .ہب .,م,ا _í _,ل ِ,ا,º ےŒل ےí رºا.م ےí U¸.م _í کçI. ِ eار
.‚,ہن •‰,ر> ر.—م _ئçí ر¡ا e>ا,¸ ے. _,ل ِ ,ا,º ےŒل ےí ےنرí راçت.ا •تشر اí .,>çبع ے. Vçم ے.¸ا
ا>ا _ºاçن ‚,م •ص> _.í ےí .ار رLا• _í _ہلا ےئا…ر ç„ ے, _مع اí ے.‡ا„ çí ‹ç.ار _,Iلا ,ا,º
,>ان ر¸ ‹ç,ا.‡ ے.¸ا .ےنرí .ا„ا.م ‚,م _ہ لا ِeا‡راب .ے.,ر Uçƒ.م ‚,مراí>ا¡ رí> ر¡ا نlرº ِ .¡V. .ےنرí
,ا†نا ر. ےŒل ےí .¡V> ِUçص> ‚,م _‡i.ب ¡ .عاLا _í _لا‰. •ا ر¡ا ےناہب ç.نl رí ç, ei.مرش ¡
.ے, ا.ا„ اہí .راi,ب .ش ‚,م ,اع ِفرع ے.ا .ے, ا.ا„ ا,>
.I,ضº ¡ .,م ,ا _í _,ل ِ,ا,º
Cلام ے.¸ا .º¡ ˆا ei.ب .ے, _ما> اí .I,ضº ¡ .,م,ا .šب انرí >ا, çí _لا‰. •ا ‚,م _ئاہ.. _í .ار
,ارl ¡ .>ار _.¸ا ےŒل ےí ےنا.م çí Vçم ے.¸ا e¡ .ے, ا.ç, ا,ر ç. ,لاع ارا. .„ ے, ا.راک¸ çí _s,s>
‚,م •i†. ر¡ا ›çíر _Šبí ç. ے, ا.رí >ا, çí _لا‰.•ا ‚,م .لا> _í ,ا,º _Šبí e¡ .ے, ات,> رí نابرº
e¡ .ے, i..¸ i> ےب çí .¸‰لا بر •ا ا>ا •, _í •i.ب ے.¸ا .ے, ا.رí راہLا اí را.کنا ¡ ¸†ع ے.¸ا رíا„
ے.¸ا ‚,ہنا ر¡ا ے, ا.امرº U¸ان _راب _í .ا,I†. ¡ راçنا ے. نام.l ر¸ ‹¡i.ب را> eiن¸ .ش ے.,ا
ات,ر ا,اŠ¿ _Šب çí ن> رçن اí _, Iلا ,ا,º .ے, ات,> ا.ب .اçعiلا با†ت.م رí امرº _ماش ‚,م ‹¡i.ب Uçبsم
ن> ei.ب •í ے, اتŠíر ‚,م .Lاs> ر¡ا eا.¸ _.¸ا žرL ˆا çí ےلا¡ ےنرí ,ا,º ‚,م .ار e¡ ر¡ا ے,
ے.رí نا,ب .I,ضº _í ے.Š¦ا çí .ار ےن _لا‰. •ا .ے, ات,ر Lçs>م ے. رش ےí ناL,ش ر¡ا ™sنرŠب
:ا,امرº >اشرا ےئç,
اNل#ِ X 2jَوْ XَKَو اc{ْ „َ و IدَJَK َ(ِn ِلْ #- للا َoَ{> Jاَ / -QِP O
_م¸ملا) 73 : 6 (
ے. ناب¸ (Š.ا. ےí _ئç.ک, _í ¿امِ> ¡ Uِ>) ر¡ا ے, ا.رí Uاما¸ .>. (çí ™sن) ا.Š¦ا اí .ار C.,ب••
ے, اتلاکن .اب _±i,. o ••
1 نا, ب اí _,ل ِ,ا,º ‚, م ,,ک> ِ نlرº .
ِرçLب رí> اí ے.Š¦ا .ار .>ابع •رƒب •î„ •î„ ے. ےلاç> ےí .>ابع ¡ رí> ر¡ا >ا, _.¸ا ےن _لا‰. •ا
.ے, ا,امرº _ا•
Cjوُ,َB َ‰ِ' َ[3بَ ? ِدْمَ 6ِب ْ‘3&َ سَو O >jو27ILلا 1?اَبْدِPَ و 2@ْ63&َ gَ Z ِلْ#- للا َ+ِمَو O
.رçLلا) 52 : +8 . +9 (
‹ç, •šŠí ”l _Šب .„ ےŒ†,í _,ب.. Š.ا. ےí iم> _í بر ے.¸ا ”l ر¡ا•• o ‚,م .اº¡ا ےí .ار ر¡ا
ŽŽ.‚,, ےت,Š¿ •رات. .„ (_Šب .ار _IŠ˜¸) ر¡ا ےŒ†,í _,ب.. _í ˆا _Šب
اNل#ِ صَ Kَ و cTَ"ْ]2ب َ[3بَ ? َم!سا ِ"ُ_! Rاَو O اNل:ِوَ „ اcلْ#َ ل 2@ْ63&َ سَو 2@َل ْد27!ساَZ ِلْ #- للا َ+ِمَو O
.ر±iلا) 76 : 25 . 26 (
‚,رí ا,í رí> اí ,ان ےí بر ے.¸ا ,اش ¡ _ب‘ ر¡ا•• o ei†. رçض> ےí ˆا ‹ا,šŠ‡ Š˜í _í .ار ر¡ا
‚,رí ا,í _,ب.. _í ˆا ‚,م •ص> _,çL (•,sب) ےí .ار ر¡ا ‚,رí ا,í .¸,ر o ••
2 .اs‘ _ í ‹¡i. ب _,لا ,ئاº .
_لا¡ ےنç, >را¡ ر¸ نا ےئç, ے.رí رí> _ا• ِرçLب اí ‹¡i.ب (را> eiن¸ .ش) _,Iلا ,ئاº ے.¸ا ےن C •ا
ےí ,Iع ِ ناب>ا‘ ن ا çí ‹¡i.ب راi,ب .ش نا ے.¸ا ےن _لا‰.•ا .ے, ا,ا.ب نlرº ِ ›ç…çم çí .ا,s,í .Iت>م
_Iعا ےŒل ےí ‹çب,صن _ç• نا .ے, _ت,ر .راL .لا> _í :ا„ر ¡ فç• ر¸ _„ .ے, اŠíر ‚,م •رم ¸
.‚,, ےŒ‡ ےŠíر _s>م .اما‰نا
: ے, ا.رí ‚,م Lاsلا نا رí> اí ‹¡i.ب بçب>م نا .¸‰لا بر •ا
اNماَ#ِ Xَو اًد572س ْمِه3بَ"ِل 1QوCO#ِ &َ : 1+:ِM-لاَو O
.ناºرsلا) 25 : 6+ (
ŽŽ.‚,, ے.رí ر.ب ‚,.ار ‚,م (¸ا,ِن) ِ,ا,º ر¡ا .¸,ر ei†. ےŒل ےí بر ے.¸ا ç„ ‚,, Cçل e¡ (•,) ر¡ا••
1Qو2Aَ7ْ هَ: اَم ِلْ#- للا َ+3م اN ل#ِ لَX اوC/اَ _ O 1Qو2"ِ;ْ dَOْ gَ : ْم2n >?اَ6ْسَ\!لاِبَو O
.. ,ر •لا) 51 : 17 - 18 (
ےŠ. ے.رí ا,ç. ر,> _. .’çŠ. çí ‹ç.ار e¡•• o .رsƒم (رí Š¦ا Š¦ا) ‚,م ‹¡رہ¸ ےIŠ˜¸ ےí .ار ر¡ا
ŽŽ.ےŠ. ے.رí .IL
ے.¸ا e¡ •í ‚,, _í نا,ب .اs‘ •, _í ‹¡i.ب _,Iلا ,ئاº ے.¸ا ےن •ناش _„ •ا ‚,م •م,رí ِ.ا,l نا
›çíر ر¡ا >牺¡ ,ا,º رçض> ےí ˆا .ار .را. .را. ےŒل ےí .>ç.شç• ¡ ا…ر _í _s,s> ِCلام
ے.îن¡ر ےí نا ے. فç• ےí با•ع .¡ر•ا _Šبí .‚,ہن _,¿ _¸ C,ا ‚,ہنا .‚,, ے.را¸‡ ‚,م >ç†.¡
.‚,, ےتîل ے.م犄 ے. رہل _í i,ما U> ے. Uا,• ےí ‹çتم‰ن .¡ر•ا _Šبí ç. ‚,, ے. ا„ç, •šŠí
_, ے.ç. çí ‹ç.ار .عاب ےí _ہلا ِ.,.• ç. •, •í ا‡ ےئا„ ا,í ¸ارºر. ے. ‹çتم‰ن ‚,ہنا ‚,م .ر•l
.ےŠ. ,í .ہب
3 _,ل ِ,ا ,º اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _ I‘ ,ر íا _ بن رçض> .
_I‘ ”l •í اŠ. ,لاع •, اí .راi,ب .ش _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> Vçم¡ اºl •رام,
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l çí .iن¡اi• ِ .م>ر .ے.ا„ ç, ,رçتم _,s,رش _,مiº ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
: .> امرº U¸ان .,l •, ر¡ا _ئç, •ن اراç‡ .s.م •, _í ,I.¡
ُل3م5x2م! لا اَهI:َ K اَ: O اNل#ِ لَX ا-لِ P َلْ#- للا ِمُX O اN ل#ِ لَX 2@ْLِ م ْ’ُ ,/ا ِوَ K 2@َ ;ْ}3 / O َQآْ"ُ,!لا ِل3 Bَ?َو ِ@ْ#َ لَ* ْدِŒ ْوَ K
اNل#ِ Bْ"َB O
._م¸ملا) 73 : 1 - + (
(!.,ب>) ےلا¡ CمرŠ„ _í _Iمí •ا•• o (ےŒI,í) ر,> .’çŠ. رîم ‚,رí ا,امرº ,ا,º (‚,م ¸امن) çí .ار ”l
o ‚,> رí ,í ا’çŠ. ے. ˆِ ا ا, .ار _±>l o ا±š¸ رí رہŠ¦ رہŠ¦ بç• نlرº ر¡ا ‚,> رí e>ا,¸ Š˜í ر¸ ˆا ا,
‚,رí o ••
+ نا,ب اí _,ل ِ,ا,º ‚, م •íر ابم ِ.,>ا>ا .
.ے, _ئç, نا,ب .I,ضº .šب _í _,لا ,ا,º ‚,م •íرابم ِ .,>ا>ا
: ‚,, _,> _ر> .,>ا>ا i.¿
) 1 ے, _ .l ر¡ر … .šŠ‡ C,ا _í .,لç بº ‚,م . ار ر , (
çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر ربا„ .رض>
ے. _لا‰. •ا نامI.م _ئçí ‚,م ™„ ے, _.l _Šب .عا. _.,ا C,ا çí .ار•• : ا.. ےئç, ے.امرº
_.l .ار ر, .عا. •, ر¡ا .ے, ات,> امرº .,ا.ع _,¡ ے.ا _لا‰.•ا ç. ےîنام ¸,¿ _ئçí _í .ر•l ¡ ا,ن>
ŽŽ.ے,
.:اعiلا اŠ,º با†ت.م ¤عا. _,Iلا _º باب .ا±رصº ¡ _,رºا.ملا eV‘ ._,>صلا .,I.م) 1 : 521 ,ºر .
: 757 (
) 2 ے, ا ت.ب .ب. ا í اi• ِبرº ,ا ,º اí .ار (
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر •ماما çبا .رض>
ِبرº ےŒل •راہم. ر¡ا ے, •s,رL اí ‹ç‡çل C,ن ےí ےIہ¸ ے. ,. e¡ •í çل رí ,¸V ر¸¡ا ے.¸ا ,ا,º اí .ار••
ŽŽ.ے, Vا¡ ے.í¡ر ے. ‹ç,ا.‡ ر¡ا Vا¡ ےنا.م çí ‹ç,ئارب .ے, .عاب اí .iن¡اi•
.راsƒت.Vا¡ ¤بçتلا _ضº _º باب ..اçعiلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) 5 : 516 : ,ºر . 35+9 (
) 3 ے, _ت ,> ک ¡ر ے. ‹ ç,ئار ب çí ن ا.نا .>ابع _í .ار (
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> _>ش C,ا •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض>
: ا,í •رع ر¡ا اç, ر…ا> ‚,م .مi• _í ,I.¡
Fَ —َ"َس َ‘َ&ْ صَ K اَ RِYَZ lِلْ #- للاِب (ّلَ}2 : اN/اَلُZ -QِP
ا.رí (_Šب) .رç¿ ç. ے, _.ç, _ب‘ .„ ر¡ا ے, ات±š¸ _Šب ¸امن çí .ار _م>l ‹Vº (!•ا Uç.ر ا,)••
ŽŽ.ے,
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
Fُ‚ْوُ ,َB اَم 2qاهْLَ #َ س 2@5/ِP
.i..ملا ._ب.> _ب iم>l) 2 : ++8 : ,ºر . 9777 (
ŽŽ.ے, ا,ر •ہí ç. ç„ _‡ •> ک¡ر ے. (.رç¿) ˆا ے.ا (¸امن) •, _, iI„••
) + •I•ا> ‚,م ..„ ر,ƒب ےí بات í ¡ ب ا.>اí ‹ ¡را> eiن¸ . ش (
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, _.رí .,ا¡ر اہ.ع •ا _…ر i,¸, ..ب :ام.ا .رض>
: ا‡ •رí نVعا .>ا.م C,ا ر¡ا ے‡ ‚,ئا„ ےŒí ےŠ.íا ‚,م ناi,م C,ا ن> ےí .ما,º Cçل•• : ا,امرº ےن
•šŠí e¡ '‚,, ‹اہí e¡ .‚,Š. _تîل •ن ر¸ ‹¡رت.ب (‚,م >ا, _í بر ے.¸ا) ‚,¦¡رí _í ‹ç‡çل _„
_ب _ºاب) رŠ¸ .ے‡ ‚,ئا„ç, _•ا> ےí با.> ر,ƒب ‚,م ..„ ر¡ا _‡ç, ,í .ہب >اi‰. _í نا !‚,ئا„ç,
.نام,Vا .‰ش ._sہ,ب ) ŽŽ.ا‡ ےئا„ ا,> رí .را„ ,ک> اí باتí ¡ با.> ےí ‹ç‡çل (ےلا¡ ےنا„ 3 :
169 : ,ºر . 32++ (
.¡V> ¡ . •ل _ í .راi ,ب .ش
1 . _I†. çí .ار .„ _لا‰. ¡ کراب. •ا •í ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع •ا,ع _ب _,ضº .رض>
..¡> ا,í 'ےŠ. ے.رí .çع> اí .ب>م .ر,م ‚,م ن> ç„ e¡ ‚,, ‹اہí : ے, اتہí ç. ے, ا.امرº
رLت.م اí ‹çت.¡> ے.¸ا C. _ب‘ ‚,م çŠک,> ا.رí ‚,ہن i..¸ انرí .çI• ے. ..¡> ے.¸ا
ے. راi,> ے.¸ا ‚,م ..„ _í ‚,م .‚,رí çîتs‡ •ºا.ملاب ے. Š†م رçض> •ر,م e¡ •í ‹ç,
.ا‡ ‹¡رí ا1.Š¦ çí ‹çŠکنl _í نا
2 . .•ل e>ا,¸ ے. ‹ç‡çل Uçƒ.م ‚,م >çí _,Ší•• : ا,امرº ےن ,م>رلا •,Iع نام,I. çبا .رض>
باç. اí Uامعا ےí نا ‚,ہنا ر‡ا ر¡ا .ے, _.ç, _‘ا> ‚,م .>ابع _í .ار çí ‹¡راi,ب .ش
ر‡ا ا,امرº i,¸م .ے, ر„ا e>ا,¸ ے. Uامعا _Šب •, ç. ےئا„ ا,> _, .•ل _í .راi,ب .ش فر‘
ŽŽ.ا.رí •ن i..¸ ا.,ر ‚,م ا,ن> ‚,م ç. _.ç, •ن .ار
3 . ےí ,çº C,ا ے.ا ےن ‹çہنا _Š. .1نçل C,ا ˆا¸ ےí ,م>رلا •,Iع _لا‘ _ب _.> .رض>
¸امن ر¡ا 犦ا !çلا¡ رŠ‡ اہí ےن ˆا ر¡ا _Š¦ا .1نçل e¡ ç. _ئç, .ار _±>l .„ .VاS _,ب Š.ا,
ےí ¸امن •رº ,. : اہí ےن .1نçل .‚,±š¸ ¸امن ç„ ے, _Œ‡ ç, _ب‘ اŠ¿ç¸ ےن ‹çہنا .籚¸
_ب _.> .1نçل e¡ i‰ب ےí ˆا .ا,> ‚,ہن باç„ ےن ‹çہنا 'ےت±š¸ ‚,ہن ¸امن _ئçí اç.
VاS _,ب Š.ا, ےí ‹ç‡çل ے.,ا ےŠ†م ےن !”l : اہí ر¡ا _Œ‡l ˆا¸ ےí •,Iع •ا ,م>ر _لا‘
,ا> ر¡ا ا,í _, ا.,ا ےن ‹çہنا •˜نا.¿ ‚,ل ےل ™¸ا¡ ےŠ†م ا•ہل ےت±š¸ ‚,ہن i†ہ. ç„ ے,
.ےŒ,> ا¦çل
+ . _Šب .šŠ‡ C,ا çí .ار ”l اہí ے. •,Iع •ا ,م>ر _ºا> ر.ب .رض> ےن ‹ç‡çل •‰º> C,ا
çí .ار ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> : ا,امرº ےن ‹çہنا ç. 'ے.رí ‚,ہن ‹ç,í ,ارl
.ےŠ. ے.ا„ ç, ,رçتم کرابم ‹]ا¸ ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l •í ے.امرº ,ا,º ا..ا
çí _‡iن¸ _IŠ˜¸ ر¡ا _I‡ا _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ےن _لا‰. ¡ کراب. •ا •کنVا>
C,ا ار,م ےن _لا‰. •ا •í ‚,ہن ,çI‰م _Šب •, ےŠ†م •کب„ .اŠ. ا,> رí ,çص‰م ے. ‹ç,ا.‡
.‚,ہن ا, ے, ا,í فا‰م _Šب eا.‡
5 . •,Iع i,¸ _ب i>اçلاiبع .رض> ےن ‚,م•• : ‚,, ےتہí ,م>رلا •,Iع .,ب> _ب eر,ƒم .رض>
ےتہí çí ‹çلا¡ رŠ‡ .º¡ ر, .ےŠ. ے.ç. •ن _Šب ار> çí .ار •í اŠک,> •.,ہم ارç¸ çí ,م>رلا
ŽŽ.ے‡ ‚,ئاŠí •š,í ‚,ہم. .,رs.ع ‚,ہن .º¡ اí ےنç. •, !犦ا
.ش ِ,ا,º ِ .Vçم‰م ےí •ا _ ,ا
ˆا .‚,, ے.رí i..¸ çí _.,.ن •شç‡ ےŒل ےí ˆا e¡ .ے, _.ç, ے. •ا فر‘ .ب>م _í •ا _,ا
_s,s> بçب>م ے.¸ا ر¡ا ے.,ر ےت‡ا„رŠب .ار ‚,ہنا .•ل _ہ, .‚,, ے.ا¸ .•ل ‚,م ےنرí .ا„ا.م ے.
ے, ا.ا„ ا,í رí> اí •ا _,ا برsم ے.,ا i.¿ ‚,م _,> .ے, _.رí e>امl ر¸ ےنرí .اºVم ے.
1 . ےن ,V.لا امŠ,Iع ا,رí¸ _ب _,>, .رض> : ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر _,iبا‰لا _,¸ ,اما
ےŒ‡ç. ر¡ا ےک. ±š¸ •ن >ر¡ _باLم ےí Uçم‰م ._ئاŠí رí رŠب C,¸ _¦¡ر _í ç„ ن> C,ا
رŠ‡ •ر,م ےن ,. ا,í ! _,>, •ا ._†,Šب _>¡ ر¸ نا ےن _لا‰. •ا ._Œ‡ ç, _ب‘ •í C. ‹اہ,
'ے, ا,‡ _م •,ا.م, اŠ¿ا _ئçí ے. ےئا.م, •ر,م ےŠ†. ا, ے, ا,ل ا¸ رŠ‡ اŠ¿ا _ئçí ے.
€ا,تشا ç. ےل CناŠ„ •ب.رم C,ا çí ..„ ç. ر‡ا _í .ا> _.¸ا ےŠ†م ے, ,.º ! _,>, •ا
_í _¸¡> •ب.رم C,ا ç. ر‡ا ر¡ا ےئا„ _کن نا„ .ر,. ر¡ا ےئا„ _Šî¸ _بر¿ .ر,. •رام ےí
.ے.ہ¸ ا,çل •çع ےí cا¦ ر¡ا ےئ¡ر ے. ,,¸ •î„ _í ‹]ç.نl ç. ےل CناŠ„ فرL
2 . _ئçí _I‰تم ےí .ش ِ ,ا,º .„ ‚,م نlرº •í اŠ. Uا> •, اí •.ع •ا _…ر €¡راº رمع انi,.
e¡ _.ا„ _í .>ا,ع _í نا C. ن> _Œí •í C. ‹اہ, ے.ا„ ر‡ رí اŠí _c ç. ےتŠک,> .,l
_‡>ç.c ےŠ.,ب ےŠ.,ب _Šبí ‚,ہنا •کIب çí ن> •ن ر¡ا ے.ç. çí .ار ‚,م .ºV• ِ,ا,ا ے.¸ا
ا.çŠí çí ”l ے.¸ا ç. ‹ç, ا.ç. çí .ار ‚,م ر‡ا•• ے.امرº •.ع •ا _…ر ”l ._Š. _.ا„ l _.
._‡ ç, ˆر¸¸اب _Šب ‚,م •راب ےí ˆا ے. Š†م ر¡ا ‹ç,
3 . ار,±iنا ‚,م ç. ے, ا.ç, ب¡رc باتºl .„•• : ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع •ا,ع _ب _,ضº .رض>
ç. ے, _.ç, ر†º .„ ر¡ا _‡ç, .çI• Š.ا. ےí را‡>ر¡ر¸ ے.¸ا با •í ‹ç, ا.ç, _ç• ر¸ ےناŠ¿
.بçIsلا .çº ._کم .لاLçبا) ŽŽ.ے‡ ‚,ئا„l Cçل با •í ے, ا.ç, ˆç.ºا ےŠ†م 1 : 78 (
+ . •,Iع را.,> _ب Cلام .رض> ےن ‚,م•• : ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع .,ب> _ب eر,ƒم .رض>
رí ç, •šŠí ر¸ ¸امن ےئا„ _.¸ا رŠ¸ .ا,í ç…¡ i‰ب ےí :ا.ع ِ¸امن ےن ‹çہنا اŠک,> çí ,م>رلا
_¸¡> çí ے¸ا±šب ےí Cلام !_ہلا : ےîل ے.ہí ےئç, ے.¡ر راLº ¡ را¸ ر¡ا _ل šک¸ _±’ا> _.¸ا
.ا‡ ے,ر نçí ‚,م _¸¡> ر¡ا 'ا‡ ے,ر نçí ‚,م ..„ •í ے, ,çI‰م ےŠ†. _ہلا .•> رí ,ار> ر¸
اí Cلام ے. ‚,م ‹¡رŠ‡ ‹çن¡> نا ر¡ا ے, ا. نçí _,رº اí Cلام ے. ‚,م ‹çs,رº ‹çن¡> نا
.ےت,ر C. ےنç, €>ا‘ _ب‘ žرL ˆا .ے, ا. نçí رŠ‡
5 . .ب. اí ےن¡ر ےن _.í .ےŠ. ے,ر ¡ر راLº ¡ را¸ ,م>رلا •,Iع _نارا> نام,I. .رض> ¸¡ر C,ا
ç. Cçل ر¡ا ے, _.ا„ ç, C,را. .ار .„ ‹]¡ر •ن ‹ç,í ‚,م : ا,امرº ےن ‹çہنا .ا,í .ºا,ر>
_ما> ےí i,ما .ب>م _,ا .ے, ا.ا„ V¿ ‚,م .çI• Š.ا. ےí بçب>م ے.¸ا .,ب> ر, .‚,, ے.ا„
ر¡ا ے, ا.امرº •„ç. •ا رŠ¸ ‚,, _ت.رب ‚,م _ہلا .,.• ‚,Šکنl _í نا ر¡ا ‚,, ےت,> V,Š¸
_‘ا> .•ل ے. ,Ví •ر,م Cçل ç„ !_,ئرب„ •ا ے, اتہí رí راک¸ çí ,V.لا •,Iع _,ئرب„
‹ç,ا‡ .çI• _í نا .‚,, ‚,م eاîن .ر,م e¡ ‚,, ے.ا¸ .>ار ے. رí> •ر,م ر¡ا ‚,, ے.رí
•ا .‹ç, اتŠک,> çí ےن¡ر ر¡ا ‹ç, ات.. çí .را¸ ¡ el _í نا .‹ç, اتŠک,> çí نا ‚,م ے.
.,ب> _ئçí _Šبí ا,í 'ا.,í ان¡ر •, •í اتŠ¿ç¸ ‚,ہن ‹ç,í رí راک¸ ç. ,V.لا •,Iع _,ئرب„
.ºر‡ _í ‹ç‡çل نا ‚,م •í ے, ..ا.م •, ا,í ے,ل •ر,م 'ے, ات,> با•ع çí بçب>م ے.¸ا
•, .„ ,.º _í .ا> _.¸ا ےŠ†م '‚,, ے.رí .„ام. ..م .ر,م _, ے.ç, .ار ç„ ‹¡رí
ا‡ ‹¡> اŠ¦ا e>ر¸ ے. •رہ¿ ے.¸ا ےŒل ےí نا ‚,م ç. ے‡ ‚,ئl ˆا¸ •ر,م ن> ےí .ما,º Cçل
.‹çل Šک,> ‚,ہنا ‚,م ر¡ا ‚,ل Šک,> ےŠ†م e¡ •íا.
'ے, _ .ç, .,صن ے.,í _,ºç. _ í .ش ِ,ا,º
_‘ا> _, çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ¸ا,تما اí ےنç, ن¸اçتم ےí i.,ن ر¡ا ,ا,º ےí .ار
_بن رçض> •کب„ .ات,ر راi,ب •.,م, ے. _>¡ _í _لا‰. •ا .Iº اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ے,
i.¿ ر¡ا ,رí ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> _,ºç. •, çí .ما _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
,) ,م>رلا •,Iع _کم .لاL çبا _,ش .ے, _تک. ç, _‘ا> ے. ے.Šíر رLا• Lç>Iم çí رçما 386 (±
ç, _‘ا> ے. ے.Šíر Lç>Iم رçما _,> ..> _,ºç. _í .ش ِ,ا,º : ‚,, ےتŠکل ‚,م ŽŽبçIsلا .纕•
: ے, _تک.
1 . .ےŠíر ے,í _,¿ ےب ے.ا ç„ ےئا„ ç, _•ا> ,c _مئا> C,ا ‚,م U>
2 . .ےŠíر راi,ب ے.ا ç„ ےئا„ l ‚,م .Iº .راi,ب _مئا>
3 . .ç, €çش اí i,ما _í باç. ا, ç, فç• اí با•ع
+ . .ے,ر ا.رí رکº ‚,م .çکIم _>ش e¡
5 . .ےئاŠí اناŠí UV>
6 . .ç, _مí _Šب ‚,م ے.,¸ ر¡ا ç, _لا• ei‰م ے. ےناŠí
7 . .•رí ا,ل رí •لçI,º ‚,م ن>
8 . .ےئاکŠ. •ن çí نiب ‚,م ا,ن> ِ رçما
9 . .ے,ر ,iº .با. ر¸ •بç.
10 . .بçIsلا .çº ._کم .لاL çبا) ,¸ع •ت>¸ اí .ش ِ,ا,º ِ.عاب 1 : 82 (
ےئا„ ç. ر¸ ےنç, ےí •بIc ےí i.,ن Š.ا. ےí ,مصم ِ ,¸ع ےí .راi,ب .ش _ئçí ç„ ے. ‹ç,i.با¸ نا
._‡ ےئl ر.,م ر¡ر… _,ºç. _í _,Iلا ,ا,º çí ˆا ç.
باب.ا ےí _ م¡ر>م ے. .ش ِ,ا,º
ˆا i‰ب ےí ے.Iم _,ºç. ر‡ا _ک,ل ے, _.ç, اLع ے. فرL _í .¸‰لا بر •ا _,ºç. _í .¸,• .ش
ˆا .ے, _.ا„ _ب رisم اí •.,م, _م¡ر>م ے. .ش ِ,ا,º ç. ےئا„ _.رب .Isc ‚,م ے.Šíر رارºرب çí
.ےئا„ ا,í با.ت„ا ے. ‹ç,ا.‡ •í ے, •, –رش ےŒل ےí
,) ,م>رلا •,Iع .>ر¡رہ. _,iلا باہش _,ش 632 ,ارí :ا,ºç‘ ے. ےلاç> ےí _م¡ر>م ˆا ےن (±
: ‚,, ے,í _sن Uاçºا _,> _ر> ےí
1 . .ا. ے. •„¡ _í باک.را ےí eا.‡ _.í ‚,م : ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع .رçن _,ش
: ا,امرº ےن ‹çہنا 'اŠ. eا.‡ ا.نçí e¡ ا,‡ اŠ¿ç¸ ے. نا .ا,ر ,¡ر>م ے. .راi,ب .ش ے.,ہم
.راi,ب .ش ¸,ن .ے, .راí ا,ر •, •í ا,í Uا,• ‚,م U> ر¡ا اŠک,> ے.¡ر çí _م>l C,ا ےن ‚,م
:اضعا .ا.,ر Uçƒ.م ‚,م ‹çماí ے. .ہب ےí ا,ن> .‚,, _.ç, _ئا> _Šب ‚,¸,¿ _,> _ر> ‚,م
کر. •لçI,º اí ن> ¸,ن انرí _c ¡ رçش ر¡ا انرí ‚,.اب e>ا,¸ .ہب .انç, ر,. ,کش .انا„ CŠ. اí
_í ˆا ر¡ا >ر> ے.¸ا .ےŠ†م. .م,.c çí .º¡ ے.¸ا ç„ ے, _,¡ با,ماí Uا>رہب .eر,c¡ انرí
.ش ِ,ا,º ےíرí ر¡> çí .ا,ç„¡ ,ام. نا ر¡ا .•رí •ن را,ت•ِ ا .Isc ‚,م ˆا .ç, .ºا¡ ے. ا¡>
: فرا‰ملا فراçع ..>ر¡رہ. _,iلا باہش) .•رí •ت>¸ çí .>اع _í 535 (
2 . ,) ,م>رلا •,Iع _کم .لاL çبا _,ش 386 _م¡ر>م ے. .ش ِ,ا,º ‚,م ŽŽبçIsلا .纕• ےن (±
:امIع _‰ب •í ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع ”l .ے, ا,> رارº اناŠí اí ‹¡¸,¿ •بت.م .ب. C,ا اí
ےناŠí ™í ر¡ا 'ç, ے,ر رí راLºا ˆا¸ ےí ™í •í çŠک,> ç. çŠíر e¸¡ر .„•• ے, نامرº اí ,ارí
ے. ..ç>ن _í ™„ ے, ات,ل اŠí اناŠí ا.,ا ei.ب _Šبí •í ے,ل ˆا 'ç, ے,ر رí راLºا ر¸
_Œí ے.,ا ._.l ‚,ہن رí cçل .لا> _Š¿ا _لا¡ ےIہ¸ ر¡ا ے, _.ا„ šîب .لا> _Iہ¸ _í ˆا
.بçIsلا .çº ._کم .لاL çبا) ŽŽ.‚,, ےت.ب .عاب اí c¡اíر ‚,م .ش ِ,ا,º ےناŠí 1 : 85 (
با•ع ےí .ر•l ر¡ا ا,ن> .ےŒل ےí ےنرí ,ئاº •تشر اí .ب>م ر¡ا _ت.¡> ے. eا‡راب _í ei†م _„ •ا
_ئçí ر.—م ر¡ا رتہب ے. _,Iلا ,ا,º ےŒل ےí ےنرí .IL .م‰ن ر, _í .ا.ئاí ر¡ا ےŒل ےí ے.˜ب ے.
رŠ¸ ر¡ا ‚,رí ,ا,º رçض> ےí ˆا .ار ر, ر¡ا ‚,نا„ .م,.c çí ‹çن> نا ےí فاکتعا ,, .ے, ‚,ہن .>ابع
.‚,ئار,> ‚,م رŠب Uا. çí _ب. ˆا
(.ا,ºV• ا)
€çs> ےí ےئا.م,
_í _ئارº ¡ €çs> ے. >رº •ر.¡> >رº ر, ‚,م •رشا‰م ˆا ے, ات,> _,ک.. eرشا‰م ç„ ,V.ا
çí ےئا.م, ,ارت>ا¡ .¸ع e>ا,¸ ے. .. i‰ب ےí ‹¡را> •تشر _نç• ,V.ا .ے, اç, ا±i.ب ے. .ر¡S
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ے, ات,>
@ُpِ ?ْو2 #َ س @5/َا 2rْLَ Lَ u a)¬Oَ ' >?اَ7!لاِ ب aِLْ #ِ صْ و2 : Cل#>ئاَ"ْ&ِ V 1‚ا1Œاَم
•í ا,í Uا,• ےن ‚,م •í C. ‹اہ, ے,ر ے.ا˜.ہ¸ ,ک> _I‰تم ےí ےئا.م, ےŠ†م •.,م, _,ئرب„••
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ا,> ا.ب .را¡ ے.ا .,رs.ع
.مVع _í نام, ا کçI. _.> ے. _. ¡š¸
_.í e¡ ‚,, ےئامرº ‚,م _> ےí _.¡š¸ .امIíç„ ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
ے. _.¡š¸ ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ےئامرº ‚,ہن ‚,م ےتشر ر¡ا _I‰. ر¡ا
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ے, ا,> رارº نام,ا çí کçI. _.>
qC ?اَV 2+ِمْ و2 : َ^ ›ِM-لا 1‚اَX vِ@)Gللا َ‚ْو2 سَ? اَ: ْ+َم َلْ#ِ X 2+ِمْ و2 : اَل ِ@)Gللاَو 2+ِمْو2 : اَل ِ@) Gللاَو 2+ِمْ و2 : اَل ِ@)Gللاَو
F@ُ ,>ئاَوَ ب
._,>صلا _º .را>ب) 5 : 2238 ,ºر . 5665 (
.‚,ہن Vا¡ نام,ا e¡ ,.º _í اi• .‚,ہن Vا¡ نام,ا e¡ ,.º _í اi• .‚,ہن Vا¡ نام,ا e¡ ,.º _í اi•••
ŽŽ.‚,ہن Lçs>م ے. _نا.ر ا•,ا _í ˆا _.¡š¸ اí ™„ : ا,امرº 'نçí •ا Uç.ر ا, ا,‡ ا,í •رع
€çs> _مçم ع ےí _. ¡š¸
_شçí _í ے.Š†م. çí €çs> رî,> i.¿ ےí ےئا.م, ,, ‚,م _.ش¡ر _í .,>ا>ا i.¿ _,> _ر>
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ے.رí
€TاَJ ِ+َسَ"َZ وَلَو اَ هِB1?اَ7ِ ل cT1?اَV َQْ"ِ,ْ61 Bاَل >eاَمِ لْg2 م! لا 1`اَg> /اَ:
._,>صلا .را>ب) 5 : 22+0 ,ºر . 5671 (
.رکب e¡ •¿ر‡ا •رí •ن ر,s>.¡ _,ل•. _í _.¡š¸ _.¸ا .رçع _ئçí ے. ‚,م ,. !ç.رçع نامI.م •ا••
ŽŽ.ç, •ن ‹ç,í _.,„ رŠí ےí
.ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر •í ‚,, ے.امرº •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
Fِ q>?اَ دِV aِZ coَ&ْ yَ $ َŒ2"ْd5: ْQَا q1 ?اَV C?اَ V 2•َLْ م1 :اَل
._,>صلا .را>ب) 2 : 869 ,ºر . 2331 (
ŽŽ.•رí •ن œ.م ے. ےن’ا‡ _,í ‚,م راç,> _.¸ا çí _.¡š¸ ے.¸ا _.¡š¸ _ئçí••
.ا,امرº >اشرا ŸV,صs. ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,, ا,í €çs> ےí _.¡š¸
ْ+1ماَ: ْمَل ْ+َم 8+ِمْو2 مِ ب َ•ْ #َ لَو 8+ِمْƒ2 مِ ب َ•ْ#َ لَZ ِ@>لاَمَو ِ@ِ لْnَ ا aَلَ* co1Zاَ َم ِq> ?اَV َQْو2 د @1 باَب َقَلْzَ ا ْ+َم 1‚اَX
اَRِاَو l@َOْ sَ "ْXَK َ%َ sَ "ْ,َOْ سِا اَRِاَ و l@َOْ Lَ *َ ا َ%1 /اَAَO! سا اَ Rِا v>?اَ 7!لا Iق1'اَم ›ِ ?ْدَBَK l@َ ,>ئاَ وَ ب qC?اَV
اَRِاَو l@َOْ :5xَ* hoَ&ْ #ِ }2 م 2@ْO1 باَصَ ا اَ Rِاَو @1B\1Ln 4"ْ#َ $ @1باَصَ ا اَRِاَو l@َBْ د2* َ…ِ "َم اَRِاَ و lِ@ْ#َ لَ* َeْد2*َ "َ,َ O! Zا
ِ‘ْ :ِ? €?اَ Oُ ,ِب ِq> RƒCBاَلَ و lِ@ِ/ْ Rِاِب -^ِا َ‘ْ:3"لا 2@ْLَ * َU27ْ6َOَ Z >>Qاَ#ْ L2 &! لاِب ِ@ْ #َ لَ* ْلِ|َOْ gَ B اَ لَو l@َ B1ŒاَLَ V َrْAَ&5 Bِ ا 1eاَم
اَلَو -"ِس اهْلِ$ْدَ\َ Z ْلَAْ;َ B ْمَ ل ْQِاَZ l@َلِ دْnَ اَZ Noه>کاَZ َrْ:َ"َO! Jا اَ Rِاَو اَهْLِ م @َ ل َ•ِ"ْdَB ْQَا ا-لِا ِ=ِ?ْ دِX
Fq2دَ لَو اَهِب َ®ْ#ِ dَ#ِ ل َ=2دَلَو اَ هِب ْ”ِ"ْ2:
..,±رتلا¡ .,cرتلا) 3 : 2+2 ,ºر . 3870 (
ر¸ Uا,ع¡ _,ا ے.¸ا ے. فرL _í _.¡š¸ ے.¸ا _>ش ç„ ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l••
ے. ‹ç.رارش _í ™„ ر¡ا ‚,ہن _مçم _.¡š¸ e¡ ےل رí i.ب e¸ا¡ر> ا.¸ا ےئç, ے.رí ˆç.>م فç•
.„ .‚,, ا,í €çs> ےí _.¡š¸ •í ے, ,çI‰م ‚,ہم. ا,í .‚,ہن _مçم e¡ .ç, •ن Lçs>م _.¡š¸ اí ˆا
.ç, _ات>م e¡ .„ .¡> •رº ے.,ا ç. .•رí .IL •رº .„ .¡رí >iم _í ˆا .ے,ا¿ >iم ے. ,. e¡
.¡> >اب کرابم .ے˜.ہ¸ر,• _ئçí ے.ا .„ .¡رí .>ا,ع _í ˆا .ےئا„ ç, رام,ب .„ .¡رí _ئا¡ر .„ا>
.¡رí .íرش ‚,م •¸ا.„ ےí ˆا .ç, Uاsتنا اí ˆا .„ .¡> _I.. ے.ا .ےئl .ب,صم _ئçí ر¸ ˆا .„
•> .¸ا„ا e¡ •í •, رîم .ےئا„ کر اç, _í ˆا •í ¡> رí .šŠí •ن .رامع _˜ن¡ا _..ا ے.ما. ےí ˆا
‹ا, ےí ˆا _لا. ا’çŠ. •í •, رîم .¡> •ن .,>ا ے.ا ے. çبشç• _í _لا. ےلا¡ ے.ک¸ ‚,م رŠ‡ .•>
_ک.م انرí ا.,ا ر‡ا .¡رí •,i, Š˜í ے. ‚,م ˆا ç. ¡i,ر• _Š¸ ےŒل ےí رŠ‡ ے.¸ا .„ .¡> ا犆ب _Šب
_.¡š¸ •í ç, •ن ا.,ا .‚,Iکن •ن ر,اب رí ےل ے.ا ے˜ب •راہم. ر¡ا ]V رŠ‡ ے.¸ا ے. .را> ¸ار ç„ ç. ç,
ŽŽ.ç, اi,¸ .ر.> ‚,م ‹çل> ےí ‹ç˜ب ےí
ےئا„ ا±š¸ رí رہŠ¦ رہŠ¦ ‹ç, ر¡ا ےئا„ ا,ار,> •ب.رم _,. ‚,ہنا ےئا†ب _í _,ر.. _í •.isم .,>ا>ا نا
.ےئا„ ç, >ا, çí ‹çلا¡ ے... •í
(_ئا.م _ہsº)
•s,رL اí ے.±š¸ ¸امن
1 •م,ر>. ر,بک. .
ےíرí ç…¡ žرL _Š¿ا ےئç, ےتŠíررLا• Lç>Iم çí ‹ç…اs.ر. ,ام. رí ç, فا‘ کا¸ •í ےŒ,ا¿ çí .¸امن
¸امن .‰íر را¿•• : ےہí ‹ç, ç. ç, اîل ے.±š¸ ¸امن _í رہL V“م .,ن _í ¸امن رŠ¸ ر¡ا ç, اšŠí ر¸ _Iصم
‚,م ¸امن Š.ا. ےí .عام„ ر‡ا) ŽŽ.,رش •Iبº فرL •.م ._í _لا‰. •ا _‡i.ب .... ا, رہL •رº
ے.¸ا ےئç, ےتہí •م,ر>. ر,بک. ‹ç, .ربíا •ا (ےí ,اما ˆا ےŠ˜,¸ ےہí ‹ç, رŠ¸ ç. ç, ا,ر ç, C,رش
•í ے±iناب žرL ˆا Š.ا, ‹çن¡> ے˜,ن ےí فان رŠ¸ ر¡ا ےئاîل ے. ‹]çل _í ‹çناí ے.¸ا çí ‹çŠ.ا, ‹çن¡>
ےí _Iîنا _¦çŠ¿ ر¡ا ےŠ¦çîنا ےí Š.ا, ‚,ئا> •í •šک¸ žرL ˆا ر¡ا ç, ر¸¡ا ‹ا,ا> ر¡ا ے˜,ن Š.ا, ‹ا,اب
.•رí ا>ا ے. ےs,رL _,> ..> çí ¸امن ناíرا رî,> .ےئا.ب •sI> >ر‡>را ےí _ئVí _í Š.ا, ‚,ئاب Š.ا.
2 :ا.. .
Fْ=2"ْ#َ z َ@) لِا اَ لَو َ=IدَV a1لاَAَBَ و َ%2 م! سا َ=1?اَ&َ Bَو َ=ِدْ مَ 6ِبَو 5م2ه)Gللا َ%1 /اَ 6ْ&2 س
ر¡ا ے, i.Iب .ہب ناش .ر,. ر¡ا ے, Vا¡ .íرب ,ان ار,. .ے, _ئV ےí iم> _, ç. ر¡ا •ا •ا ç. ے, کا¸
.‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. •ر,.
.رç‘ _í ے.±š¸ ¸امن ےI,íا •کب„ .ےئا„ ç, اšŠí _çما• .iتsم i‰ب ےí ˆا ‚,م .رç‘ _í .عام„
.ے±š¸ •>.اº رŠ¸ ر¡ا •,م.. ¡ >ç‰. ےIہ¸ i‰ب ےí :ا.. ,اما ےئç, ے.ا¡رí .عام„ ر¡ا .¸امن ‚,م
3 : >ç‰. .
Fِمْ#ِ V5"لا ِ+)|ْ#5 yلا َ+ِم >Dاِب ُRْو2 *َ ا
ŽŽے. >¡>رم ناL,ش ‹ç, اتîنام eا.¸ _í •ا ‚,م••
+ : •,م.. .
Fِمْ#ِ '5"لا ِ+)مْ '5"لا ِ@) Gللا ِمْgِ ب
ŽŽ.ے, Vا¡ ےنامرº ,>ر •.,م, نابرہم .,اہن ç„ ›¡رش ے. ,ان ےí •ا••
5 : •>.اº .
َ‰ِم1 لاَ A!لا 39َ? ِ@-لِل 2دْمَ 6!لا O >م#ِ'5"لا ِ+َمْ '5"لا O >+:3 دلا ِjْوَ : ِ[>لاَم O 2‰ِAَOْ gَ / 1•ا5:ِ Pَو 2د2&ْ Aَ / 1•ا5:ِP
O 1م#ِ,َOْ g2 م! لا 1ˆاَ"3}لا اَ/ِ د!nا O ْمِهْ#َ لَ* َrْمَ Aْ/َ K 1+:ِM-لا 1ˆاَ"ِص O ^َو ْمِهْ#َ لَ* >9و2wْ dَم! لا ِ"ْ#َ z
َ‰ّلا5wلا O +ْ#ِ مآ
ے, Vا¡ ےنامرº _ر¡ر¸ _í ‹çناہ„ ,ام. ç„ ‚,, ےŒل ےí _, •ا ‚,s,ر‰. ..•• o .ہب نابرہم .,اہن
ے, Vا¡ ےنامرº ,>ر o ے, Cلام اí ا¸„ ِ¸¡ر o _, Š†. ,, ر¡ا ‚,, ے.رí .>ابع _, .ر,. ,, (!•ا •ا)
‚,, ےت,ا¿ >iم ے. o اŠí> •ت.ار ا±i,. ‚,م, o ا,امرº ,ا‰نا ےن ç. ر¸ _„ •ت.ار اí ‹ç‡çل نا o نا
اí ‹ç,ارم‡ (_,) •ن ر¡ا ے, ا,‡ ا,í .ضc ر¸ _„ ‚,ہن اí ‹ç‡çل o ••
_ہلا•• ے, _.‰م اí ™„ ‚,ہí ŽŽ_,مl•• ے. ¸ا¡l •ت.,l •ت.,l ‹çن¡> .iتsم ر¡ا ,اما i‰ب ےí •>.اº
ŽŽ.امرº Uçبº
6 انVم ا í ,رç. .
i,†م نlرº i‰ب ےí •>.اº eرç. .ے, .„ا¡ انرí .¡V. اí .,l C,ا ربارب ےí _,. ا, .ا,l _,. ,í ¸ا ,í
.‚,رí .¡V. ے, >ا, žرL _Š¿ا çí ”l ç„ .رç. _ئçí _í
7 : ›çíر .
(Vا¡ .مLع .šب بر e¡ ے, کا¸) ŽŽ ,,L‰لا _بر نا>ب.•• _,ب.. ‚,م ™„ •رí ›çíر i‰ب ےí .¡V.
.ے±š¸ •ب.رم _,.
8 : •مçº .
.‚,, ےتہí •مçº çí ےنç, •šŠí i‰ب ےí ›çíر
i‰ب ےí ے.±š¸ _,ب.. ‚,م ›çíر qَ دِمَ ' ْ+َمِ ل 2@) Gللا َ•ِمَ س _í ˆا ےن ™„ _ل _. _í ˆا ےن •ا)
ر¡ا ےئا„ ç, اšŠí اç, اتہí (_í .,ر‰. 2دْمَ 6!لا َ%َ ل اَL5 بَ ? i‰ب ےí ے.ہí 2"َ&ْ کَا 2@) Gللا ei†. ےئç, ےتہí
.ےئا„ V¿ ‚,م
9 : e i†. .
ر¸ _,م¸ Š.ا, ‹çن¡> رŠ¸ ے..Š‡ ‹çن¡> ےIہ¸ رí •ہí ربíا •ا •í ے, •, •s,رL نç..م اí ےنرí ei†.
ےŠíر نا,مر> ےí ‹çŠ.ا, ‹çن¡> eرہ¿ .ےئام„ بç• ر¡ا ےŠíر ر¸ _,م¸ _نا.,¸ رŠ¸ ر¡ا کان رŠ¸ ےŠíر
اi„ ے. ‹ç,ل1.¸ çí ‹çنار ر¡ا ے. ‹çنار çí C,¸ ر¡ا ے. ‹ç¦¡رí çí ‹¡]¸اب ‹çن¡> >رم •í žرL ˆا
_ئç, _îل ر¸ _,م¸ ‹ا,.ہí ر¡ا ‹ç, _ئç, _îل ر¸ _,م¸ _ر ےí •Iبº ‹ا,Iîنا _í ‹]ا¸ ےí ˆا ر¡ا ےŠíر
.ے±š¸ _,ب.. •, راب _,. ,í¸ا ,í ر¡ا ‹ç, •ن
a)لْ*1 ^ا َ(3بَ? 1Qاَ 6ْ&2 س
(i.Iب .ہب را‡>ر¡ر¸ ار,م ے, کا¸)
10 : •.I„ .
ر¸ _,م¸ Š.ا, ‹çن¡> رŠ¸ کان رŠ¸ _نا.,¸ ےIہ¸ •í ےŠ¦ا žرL ˆا ے. •i†. ےئç, ےتہí ربíا •ا رŠ¸
‹ا,Iîنا _í ‹]ا¸ ‚,ئا> •í ‹ç, ےŠ.,ب ر¸ ˆا رí اŠ˜ب ,iº ‹ا,اب ےí رí اšŠí ,iº ‹ا,ا> ر¡ا ےئاŠ¦ا ے.
اí ‹ç,Iîنا _í نا •í ےŠíر žرL ˆا .,رº ےí ‹ç..Š‡ ر¸ ‹çنار _.¸ا Š.ا, ‹çن¡> ر¡ا ‹ç, فرL _í •Iبº
ر¡ا ےہí ربíا •ا ےئç, ے.رí •sº¡ •رiº نا,مر> ےí ‹¡i†. ‹çن¡> ر¡ا ç, فرL _í •Iبº _Šب _ر
.•رí ا>ا .‰íر .ر.¡> žرL _.ا رí Š¦ا ے. •i†. •ر.¡>) .ےئا„ V¿ ‚,م ei†. •ر.¡>
(.ےئا„ Š.,ب i‰ب ےí ےنرí _مکم .‰íر .ر.¡ >
11 : ei‰º .
ے. نا.,مLا رí ç, ¿راº ے. ‹¡i†. ‹çن¡> ےí .‰íر .ر.¡> ç. ç, ¸امن _لا¡ .‰íر را¿ ا, _,. ر‡ا
.ے±š¸ iہ.. رí Š.,ب
12 : iہ.. .
اَLْ #َ لَ* Cjاَ ل-gلَا 2@C Bاَکَ"َبَ و >Dا ُoَ مْ 'َ?َو Iaِ&5 Lلا اَهI:َ ا َ%ْ #َ لَ* Cjاَل-gلَ ا Ceاَ&3 #- |لاَو Ceاَوَ ل5}لاَ و >D Ceا5#ِ 6-Oلَا
َ+ْ#ِ 6>لا5}لا ِ@)Gللا >داَ&ِ * aَلَ*َ و O F@ُ لْو2 سَ?َو 2q2دْ&َ * اًد5مَ 62م -Qَا 2دَ هْJَاَو 2@)Gللا ا-لِ ا َ@) لِا اَ ل ْQَا 2دَهْJَا
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _بن •ا ر¸ ,. ç, ,V. .‚,, ےŒI,í •ا ‚,.>ابع _لام ر¡ا _نiب ._ناب¸ ,ام.••
•í ‚,م ‹ç, ات,> _,اç‡ ر¸ ‹¡i.ب C,ن ےí •ا ر¡ا ر¸ ,, ç, ,V. .‚,تíرب _í ˆا ر¡ا .م>ر _í •ا ر¡ا
iبع ےí •ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م •í ‹ç, ات,> _,اç‡ •, ر¡ا ‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. ےí •ا
ŽŽ.‚,, Uç.ر ر¡ا _ا•
.ا‡ ےئا„ ا±š¸ _Šب _م,,اربا >¡ر> i‰ب ےí iہ.. ‚,م .‰íر .ر•l
.,رش >¡ر>
َ%5 /ِا َمْ#> nاَ"ْبِا ِ‚)ا a)لَ*َ و َمْ#> nاَ"ْبِ ا a)لَ* َrْ#- لَص اَمَ ک •د5مَ 62م ِ‚)ا a)لَ*5 و •د5مَ 62م aَلَ* ّلَ ص 5م2ه)¦للَا
ِ‚)ا aَلَ*َ و َمْ#> nاَ"ْبِا aَلَ* َrْک1?اَب اَمَ ک •د5مَ 62م ِ‚)ا aَلَ*5 و •د5مَ 62م aَلَ* ْ=>?اَب 5م2 ه)¦للَا F4دْ#ِ 7َم 4دْ#ِ مَ '
F4دْ#ِ 7َ م 4دْ#ِ مَ ' َ%5 /ِا َمْ#> nاَ"ْبِا
رí U¸ان ‚,تم>ر ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م Ul ر¡ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م ç. !•ا •ا••
.,ر‰. ç. Cش ےب .‚,í U¸ان ‚,تم>ر ر¸ ,V.لا •,Iع ,,,اربا Ul ر¡ا ,V.لا •,Iع ,,,اربا ےن ç. žرL ™„
iم>م Ul ر¡ا امرº U¸ان ‚,تíرب ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م ç. !•ا •ا .ے, Vا¡ _‡ر¸ب ا,‡ ا,í
•,Iع ,,,اربا Ul ر¡ا ,V.لا •,Iع ,,,اربا ےن ç. žرL ™„ امرº U¸ان ‚,تíرب ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
ŽŽ.ے, Vا¡ _‡ر¸ب ر¡ا ا,‡ ا,í .,ر‰. ç. Cش ےب ‚,í U¸ان ‚,تíرب ر¸ ,V.لا
eرç.ام ےئاع>
.ے±š¸ اع> •, i‰ب ےí .,رش >¡ر>
َjْوَ : َ+ْ#ِ Lِ مْو2 مْ لِلَ و 5›َد>لاَوِ لَو aِلْ"ِ;! zا اَL5 بَ ? اَ*2 د ْل5&َ ,َ Bَو اَL5 بَ? aِO5 :3?ُR ْ+ِمَو >Tو)ل5}لا َم!#,2 م aِLْ لَA!Vا 39َ?
F>9اَgِ 6!لا 2jْوُ ,َ:
•رام, •ا .امرº Uçبº اع> .رام, !بر •رام, •ا .çí >V¡ا .ر,م ر¡ا •> ا.ب i.با¸ اí ¸امن ےŠ†م !•ا •ا••
با.> اí ‹çIمع .„ ¸¡ر ˆا •> _>ب çí نام,ا _,ا ,ام. ر¡ا _,iلا¡ •ر,م ر¡ا •> _>ب çí Š†م !بر
ŽŽ.ےîل ےنç,
13 ,V. .
,ک,Iع ,V.لا ےئç, ے.ر,Š¸ eرہ¿ .نا„ ‚,ئا> ےIہ¸ i‰ب ےí eرç.ام ےئاع> ےŒل ےí ے.Iکن ے. ¸امن
ç, _مکم ¸امن žرL ˆا ےہí •ا ,م>ر¡ ,ک,Iع ,V.لا ےئç, ے.رí eرہ¿ .نا„ ‚,ئاب رŠ¸ •ا ,م>ر¡
._‡ ےئا„
ر.çلا ,çI‘
ر.¡ ¸امن .•رí ا>ا .„ا¡ ر.¡ .‰íر _,. i‰ب ےí ےنرí ا>ا _ºاçن ¡ _.. i‰ب ےí ‹ç…رº ےí :ا.ع ¸امن
_.ا ‚,, _.ا„ _í ا>ا ‚,¸امن رî,> žرL ™„ ر¡ا ے, _.ا„ _í žرL _í ‹¡¸امن ,اع _Šب .,ن _í
_Iہ¸ ‚,م ¸امن _í ‹¡ر.¡ •í ے, •, €رº ‚,م ‹¡¸امن رî,> ر¡ا ‹¡ر.¡ _ک,ل ا‡ •رí ا>ا _Šب ر.¡ ے. žرL
,ا,º ر¡ا ےئا„ ç, اšŠí ےŒل ےí .‰íر .ر.,. رí ±š¸ iہ.. i‰ب ےí ےنرí ا>ا eiعاº ..> .‰íر ¡>
çí ‹çŠ.ا, ‹çن¡> ے.¸ا اç, اتہí (ربíا •ا) ر,بک. ےIہ¸ ے. ےنا„ ›çíر i‰ب ےí ے.±š¸ ,رç. ¡ •>.اº ‚,م
.ے±š¸ .ç.º ےئاع> رŠ¸ ر¡ا ےئاŠ¦ا C. ‹çناí
.ç.º ےئاع>
َ=2"ُ0ْyَ /َ و َ"ْ#َ ! لا َ%ْ #َ لَ* aِLْ .2 /َو َ%ْ #َ لَ* ُل-کَوَ Oَ /َو َ%ِ ب 2+>مو2/َو َ=2"ِ;ْ dَOْ gَ /َو َ%2 Lْ #ِ AَOْ gَ / ا5/ِا 5م2ه)¦للَا
a)Aْgَ / َ%ْ #َ لِ اَو 2د27ْgَ /َ و aّلَ}2 / َ%َ لَو 2د2&ْ Aَ / َ=ا:ِ ا 5م2ه)¦للَا =2"27ْ;5: ْ+َم 2=2"ْOَ /َ و 2•َلَْ/َ و َ=2"ُ;ْ01/اَ لَو
F4قِ6ْ ل2م >?ا-;ُ0!لاِب َ%1 باَMَ * -Qِا َ%1 باَMَ* a)yْ َ/َو َ%َ Oَ مْ 'َ? اْو2 Vْ"َ/َ و 2دِ;ْ6َ /َو
ر¡ا ‚,, ے.V نام,ا ر¸ Š†. ر¡ا ‚,, ےت,ا¿ _.>ب ے. Š†. ر¡ا ‚,, ےتîنام اع> ے. Š†. ,, !•ا •ا••
ے.رí را,ت•ا _‡i>,Iع ے. نامرºان •ر,. ر¡ا ے.رí ‚,ہن .رکشان .ر,. ر¡ا ‚,, ے.رí •.¡رŠب ر¸ Š†.
ے.رí •i†. ےŠ†. ر¡ا ‚,, ےت±š¸ ¸امن ےŒل _, •ر,. ر¡ا ‚,, ے.رí .>ابع _, .ر,. ,, !•ا •ا .‚,,
•ر,. ر¡ا ‚,, را¡i,ما ےí .م>ر .ر,. ر¡ا ‚,, ےت,> .ر…ا> ,, ر¡ا ‚,, ے.رí _شçí فرL .ر,. ر¡ا ‚,,
ŽŽ.ے, Vا¡ ے.˜.ہ¸ çí ‹¡رºاí با•ع ار,. Cش ےب ‚,, ے.رS ے. با•ع
.•ر,Š¸ ,V. رí ±š¸ اع> ر¡ا .ا,>تلا _با. ..> رŠ¸ ر¡ا •رí ›çíر i‰ب ےí ے.±š¸ .ç.º ےئاع>
•î„ _í ˆا ç, •ن >ا, اع> C. .„ ر¡ا •رí >ا, çí اع> e¡ •í ےŒ,ا¿ ے.ا ç, •ن >ا, .ç.º ےئاع> ے.„
F>?ا5Lلا 19اَ Mَ* اَLِ X5و coَLَ gَ ' ِTَ"ِ$Ž!لا aِZ5و coَLَ gَ ' اَ#ْ /Iدلا aِZ اَLِ B) ا اَL5 بَ ? •ب.رم _,. رŠ¸ ا, •رí ا,ل ±š¸ 5م2 ه)¦للَا
اَLَ لْ"ِ;! zا (.ر,îملاع .¡اتº) ŽŽ.•رí ا,ل ±š¸ •> _>ب ےŠ†م •ا •ا••
فر> فر> اí ˆا .‚,, ‹اہ.¸ رi.م. ےí فرا‰م ¡ _نا‰م رiنا ےí ™„ ے, _ش¡ر ِباتí e¡ ,,ک> ِنlرº
ے. .,ع ¡ _sن ر, _لا‰. .راب .ا> žرL ™„ ر¡ا ے, _ہلا ,Ví •, .ے, رçم‰م ے. ‹çتمک> Uا¡¸V
.ے, ر. Vاب ے. •بش ¡ Cش ر¡ا اربم ے. .,ع ¡ _sن ر, _Šب ,Ví اí ˆا žرL _.ا ے, کا¸
e>اsت.ا •s>امí ے. ˆا .ے, .¡V. _í ˆا •‰,ر> _,رتہب اí ےنرí راçت.ا _I‰. Š.ا. ےí ,,ک> ِنlرº
ِنlرº .¡V. .ےئا„ ا,í ربi. ‚,م ˆا ر¡ا ےئا„ ا±š¸ Š.ا. ےí رکº¡ رçc ے.ا •í ے, .ر¡ر… ےŒل ےí
ےنا„ i,ç†. ِiعاçº ç„ ےئا„ ا,í ا>ا ے. _ر>م _,>‘ çí فر> ر, •í ے, .ر¡ر… _Šب •, ےŒل ےí ,,ک>
.ے, _Šب •ض,رº _.,> اí نامI.مر, ا.Šک,. اí i,ç†تلا ,Iع ا•ہل ‚,ہن _کمم ر,ƒب
.‚,, ےت,ل e¸ئا„ اí ‹]çIہ¸ i.¿ ےí .,م,ا¡ .I,ضº _í نlرº .¡V. ‚,م _.ش¡ر _í .,i> ¡ نlرº ,,
1 ے, .ç بن ,ض,رº ن lرº ِ.¡V. .
ِ,اƒ,¸ _,çلا فرL _í نا.نا ›çن _.ب ,ام.ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,لاع .م>ر رçض> ,,ک> نlرº
•í ا,‡ ا,> رí _ماش •, ‚,م .çبن ِ_ئارº ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ا,‡ ارا.ا ر¸ رçL ےí .,اi,
eا‡l ے. .iن¡اi• ِ,اƒ,¸ ˆا ے‰,ر> ےí .ا,l ِ.¡V. çí _نا.نا ,لاع ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
.‚,رí
ْم>ه#ّ _َx2:َو ِ@> Bاَ:آ ْمِهْ#َ لَ* !اوُلْOَ : ْمِه>gC ;/َ K ْ+3م N^و2 سَ? ْم>ه#ِ Z َžَAَب ْRِP َ‰ِL> مƒ2م! لا ~َلَ* 2@G للا 5+َم ْدَ,َل
8‰ِ&I م €‚اَلَs (ِ;َل ُلْ&َ X +ِم !اوC/اَ_ QِPَو َoَمْ ]ِ6! لاَو 19اَOِ ]!لا 2م2ه2مّ لَA2 :َو O
.نارمع Ul) 3 : 16+ (
Uç.ر (Vا¡ .مLع) ے. ‚,م _ہنا ‚,م نا •í ا,امرº نا.>ا اšب ر¸ ‹çنامI.م ےن •ا Cش ےب••
‚,ہنا ر¡ا ے, ا.رí کا¸ ‚,ہنا ر¡ا ات±š¸ ‚,ت,l _í (نlرº) ˆا ر¸ نا ç„ ا†,Šب (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘)
ŽŽ.ےŠ. ‚,م _,ارم‡ _IŠí ےIہ¸ ے. ˆا Cçل e¡ •¿ر‡ا ے, ات,> ,,I‰. _í .مک> ¡ باتí
2 ر.ا ا í ن lرº ِ.¡V. .
نا,ب çí نا ‚,, _.ç, .راL .ا,s,í ç„ ر¸ ‹ç‡çل ےلا¡ ےنç, _,sت.م ے. نlرº .¡V. ےن ,,ک> نlرº
:ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ےئç, ے.رí
Fِ•ْم5دلا َ+ِم C¢#ِ ;َB ْم2هَL2 #ْ *َ K ‹َ"َB >‚و2 س5"لا ~َلِP َ‚>x/ُ K اَم !او2Aِمَ س اَ RِPَو
.eiئاملا) 5 : 83 (
Uç.ر ç„ ‚,, ےت.. çí (نlرº) ˆا .„ (_ئا.,ع ے˜. _‰ب ے. ‚,م نا •í ے, •„¡ _ہ,) ر¡ا••
ŽŽ.‚,, ےتŠک,> ¸,ر Cشا çí ‹çŠکنl _í نا ”l ç. ے, ا,‡ ارا.ا فرL _í (,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘)
نlرº ç. ا,í رçc ‚,م Lعاçم ر¡ا .,>ا>ا ..ا,l نا ےن ,,•• : ا,امرº ےن ,م>رلا •,Iع >ر¡ _ب .,,¡ .رض>
çí ,c ر¡ا Vا¡ ےنرí ,رن çí ‹çل> çí ¸,¿ _.í رí ±šب ے. ربi. ر¡ا Š†م. _í ˆا .ارº _í ,,ک>
ے. .s‘ _í ˆا ei.ب •í ے, •, .ILم اí ےنç, ر.اتم ے. ,,ک> نlرº žرL ˆا .ا,ا¸ ‚,ہن Vا¡ ےنV
ŽŽ.ےئا„ ç, فç‘çم
3 ے, . >ابع _,ر. _ ضºا ن lرº ِ.¡V. .
ا.¸ا اí .رç‘ ر, .‚,, ‚,.رç‘ .Iت>م _í .>ابع .ے, .>ابع _í _لا‰. •ا iصsم اí _,I>. _í نا.نا
.رض> .ے, ے. ‚,م .ا>ابع _,ر. _ضºا نlرº ِ .¡V. .ے, .I,ضº _.¸ا _í C,ا ر, .ے, €¡> ر¡ا Cنر
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر ر,.ب _ب نام‰ن
FِQآْ"ُ,! لا ُoئا"X ْ(ِO- مK ِT1داَ&ِ * ُلَwْ Zَا
.نام,\ا .‰ش ._sŠ,ب) 2 : 35+ : ,ºر . 2022 (
ŽŽ.ے, نlرº ِ.¡V. .>ابع _ضºا ے. .. _í .ما .ر,م••
+ ,ار íِا ¡ ¸ا¸عِا ‚, م ..„ اí ےل ا¡ ے.±š¸ نlرº .
فرش ¡ .¸ع çí ‹çلا¡ ے.Š†م. _نا‰م ےí ˆا ر¡ا ےنرí .¡V. ے. .ر“í _í ,,ک> ِنlرº .ما,º ِ ¸¡ر
ےت±š¿ ‚,م ‹ç„ر> i.Iب ےí ..„ •í ا‡ ےئا„ ا,> ,ک> ر¡ا ا‡ ےئا„ ا,í •ت.ارl ے. ˆابل ر¡ا _ا. ےí
•ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر امہ.ع •ا _…ر ¡رمع _ب •اiبع .رض> .‚,ئا„ ےI¿
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع
َدْLِ * َ%َ Oَ لِxْLَ م -QِYَ Z lاَ#ْ /Iدلا (ِZ ُل3Bَ"2B َrْLُ ک اَمَ ک ْل3 Bَ?َو ِقَB!?اَو Kَ"ْXِا m ِQآْ"ُ,لا ِU>'اَ}ِ ل (ِLْ Aَ: C‚اَ,2:
Fاَهِب ُKَ"ْ,َB •oَ:آ ِ"ِ$آ
.نlرsلا _ئاضº باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) 5 : 36 : ,ºر . 291+ (
ات±š¿ ر¸¡ا U¸.م •ب U¸.م ‚,م ..„ ر¡ا ا„ ات±š¸ نlرº : ا‡ ےئا„ اہí (‚,م ..„) ے. ےلا¡ ے.±š¸ نlرº••
ç. ‹اہ„ ا‡ ç, ر¸ ‹ا,¡ ‚,م ..„ •ناکŠ¦ ار,. .اŠ. ات±š¸ ‚,م ا,ن> ے.,„ ±š¸ رí رہŠ¦ رہŠ¦ ‹ç, ر¡ا ا„
ŽŽ.ا‡ •رí ,ت• .¡V. _í .,l .ر•l
5 ان رí .عاsش ا í ,,ک> نlرº ر .>م ِ¸¡ر .
نlرº .عاsش _í ‹çلا¡ ے.Š†م. _نا‰م ےí ˆا ر¡ا ‹çلا¡ ےنرí ,امت,ا اí نlرº ِ .¡V. .ما,º ِ¸¡ر
.ا‡ ےئامرº >ç• ,,ک>
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب امہ.ع •ا _…ر ¡رمع _ب •اiبع .رض>
ناضمر ِ,ا,‘ .ے‡ ‚,رí .عاsش ے,ل ےí ei.ب ‹çن¡> نlرº ر¡ا ناضمر ِ,ا,‘ ن> ےí .ما,º•• : ا,امرº ےن
_نا.sن (.ر.¡>) ر¡ا (ے.,¸) ےناŠí .º¡ ےí ن> çí _>ش ˆا ےن ,, !بر •ر,م •ا : ے‡ ‚,ہí
ا‡ ےئامرº نlرº ر¡ا .امرº Uçبº .عاsش .رام, _I‰تم ےí _>ش ˆا ç. ™¸ اŠíر ےí¡ر ے. .ا.,اç•
.عاsش .ر,م _I‰تم ےí ˆا ™¸ اŠíر ےئاî„ .º¡ ےí .ار çí _>ش ˆا ےن ‚,م !بر •ر,م •ا :
ےئا„ _í Uçبº .عاsش _í ‹çن¡> نا ™¸ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .امرº Uçبº çí
.i..ملا ._ب.> _ب iم>ا) ŽŽ._‡ 2 : 17+ : ,ºر . 6626 (
: ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
Fِo1 ماَ#ِ ,! لا 1jوَ: C•#ِ;5yلا َمْAِ / 2@5/ِ YَZ َQآْ"ُ,!لا اْو C`َ "!Xا
._..لا ._مرا>) 2 : 309 : ,ºر . 331+ (
ŽŽ.ے, Vا¡ ےنرí .عاsش اŠ¿ا _, .,اہن ¸¡ر ےí .ما,º نlرº C.,ب .籚¸ نlرº (!ç‡çل •ا) ••
6 ان ا„ ا,í اLع ےî نام _ب çí ےلا¡ ے.±š¸ ,,ک> نlرº .
ا.امرº اLع ےîنام _ب .¸‰لا بر •ا çí ‹çلا¡ ے.,ر Uçƒ.م ‚,م ےناŠک. ر¡ا ے.Šک,. نlرº ¸¡ر ¡ .ش
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر i,‰.çبا .رض> .ے,
: ا,امرº
Š˜í ے. Š†م e¡ •í •> رí Uçƒ.م ا..ا رí> ار,م ر¡ا نlرº çí _>ش ™„ ے, ا.امرº .¸‰لا بر •ا••
ر¸ ‹çمVí ,ام. ر¡ا ‹ç, ات,> امرº اLع e>ا,¸ _Šب ے. ‹çلا¡ ے.îنام ے.ا ‚,م ç. ےک. •ن _Šب Cنام
ر¸ €çI>م _.¸ا _í _لا‰. •ا žرL ™„ ے, žرL _.ا .I,ضº _í (,,ک> نlرº) ,Ví ےí _لا‰. •ا
._..لا ._مرا>) ŽŽ.(ے, .I,ضº) 2 : 317 : ,ºر . 3359 (
7 eر,•> ا í ‹ç ,ک,ن ‚, م . ر•l ر ¡ا رçن اí ے.,. ن lرº ِ.¡V. .
اí ‹ç,ک,ن ےŒل ےí žVº .¡ر•ا _.¸ا e¡ ر¡ا ے, ا.ا„ ç, رçم‰م ے. رçن •.,. اí نا.نا ے. نlرº .¡V.
Uç.ر ا,•• : ا,í •رع ےن ‚,م •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر ر>çبا .رض> .ے, ات,ل رí œم„ eر,•>
ے. _لا‰. •ا ‚,ہم. ‚,م : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .‚,ئامرº .,‘¡ _ئçí ےŠ†م !•ا
!•ا Uç.ر ا, : ا,í •رع ےن ‚,م .ے, _‘ا _í ےIما‰م •را. _ہ, •í ‹ç, ا.رí .,‘¡ _í ےنرS
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .‚,ئامرº .,‘¡ i,¸م Š˜í ےŠ†م
F>`اَم5 gلا (ِZ َ%َ ل 4"ْ$ُRَو lِ …ْ ?َ\!لا (ِZ َ%َ ل W?و2/ 2@5/ِYَZ l>Dا ِ"ْکِRَو lِQآْ"ُ,!لا ِT1واَ لِOِ ب َ%ْ #َ لَ*
._,>صلا .ناب> _با) 2 : 78 : ,ºر . 361 (
ےŒل •راہم. ‚,م ‹çنام.l ر¡ا رçن ےŒل •راہم. ‚,م _,م¸ •, •í ¡رí ا,í ر¡ر… نlرº ِ.¡V. (!ر>çبا •ا)••
ŽŽ.ا‡ç, eر,•> (اí ‹ç,ک,ن)
: ‚,, ے.امرº ,م>رلا •,Iع .رç. نا,s. .رض>
ŽŽ.ے, ات,> •.çب ے.ما. ےí ‹çŠکنl ‹çن¡> _í ˆا •تشرº ç. ے, ات±š¸ ,,ک> نlرº نا.نا .„••
نlرº .¡V. çí ر,اL .‚,نا„ .م,.c çí ے>مل C,ا C,ا ےí فاکتعا _عامت„ا ˆا ,, •í ےŒ,ا¿ ‚,م,
نlرº .¡V. ے. .ر“í .‚,رí ,امت,ا اí ےنرí رç.م ے. رçن ےí را>رí ےí نlرº .>ا‘ çí _Lاب ر¡ا ے.
.‚,ئامرº _مکم کا¸ >¡ر> ر¡ا .ئاL¡ ‚,م .اº¡ا •,sب ر¡ا ‚,رí
(.ا,ºV• ا)
_,iلا¡ ِ €çs>
_کمم ر,ƒب ےí ,ارت>ا ےí _,iلا¡ ,اک>ت.ا¡ ,ا,º اí ناiنا• ر¡ا ے, ناiنا• _ئاíا _í _‡iن¸ _.رشا‰م
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا ç. ےئا„ ا,ل e¸ئا„ اí .ام,I‰. _í ,V.ا _,> .‚,ہن
i.Iب .مi• _í _,iلا¡ ےŒل ےí نامI.م C,ا .ے, اí _,iلا¡ ,اsم _Iعا¡ _ضºا ے. .. i‰ب ےí
_ت> Uامعاiب ا, ‹ç, C,ن راîہ.‡ ا, ‹ç, _لا‘ _,iلا¡ .ے, _Iعا¡ _ضºا _Šب ے. ‹ç.>ابع Uçبsم •„ر>
.مi• ر¡ا .عاLا (_í _مع ر,اç. ےí کرش) _í _,iلا¡ ر¸ >V¡ا ‚,م Uا> ر, کر.م ا, ‹ç, _مçم •í
اí €çs> ےí _,iلا¡ ‚,م •.isم .,>ا>ا ‹¡šک.,. ر¡ا ر¸ .اماsم ‹ç,.,ب ‚,م i,†م نlرº .ے, •رº
.,>ا>ا¡ .ا,l i.¿ ر¸ ناç.ع ˆا ‹اہ, ‚,, >ç„çم _Šب .تí _صsم _Œí ر¸ نçمضم ˆا ے, >ç„çم eرí•.
.‚,, _,ر ا„ _í _,¸
i> _ í کçI. _.> ے. _,iلا¡
_ک,ن •لiب اí _ئارب ر¡ا ے, Uiع ا.,> ے. _ک,ن •لiب اí _ک,ن .ے, ,IL انرí _ئارب ‚,م ےلiب ےí _ک,ن
ےن .¸‰لا بر •ا .ے, نا.>ا ,ان اí _کش _,ر. _Iعا ر¡ا eiمع .,اہن _í _مع .ے, نا.>ا ا.,> ے.
.ا,امرº >اشرا ےئç, ے.رí _,‰. اí €çs> ےí _,iلا¡
FاN/اَgْ 'ِP ِ+ْ:َد>لاَو! لاِ بَو
.:ا..لا) + : 36 (
ŽŽ.¡رí _ئVŠب Š.ا. ےí ”اب ‹ام ر¡ا••
_,iلا¡ .‚,, eار _‰.م ےŒل ےí >V¡ا ‚,م •I.I. ےí €çs> ےí _,iلا¡ .امIí¡> •, ےí i,†م نlرº
žاکن ر¡ا را‡¸¡ر •‰,ر> ..,بر. ¡ ,,I‰. çí >V¡ا _,iلا¡ .•رí ,ارت>ا اí نا >V¡ا ç. ‚,رí •رç¸ _ئارº ے.¸ا
.¸‰لا بر •ا .ے, ‚,ہن ..ر> •,¡ا¸ •, اí _ç. .•رí •رç¸ €çs> ےí _,iلا¡ >V¡ا ç. ‚,رí ,امت,ا اí
,ک> •کIب ا,í ‚,ہن –¡ر.م ے. .ربارب ر¡ا Uiع çí کçI. _.> ے. نا ر¡ا .مi• _í _,iلا¡ ےن
‚,ئl •ن ا, ‚,ئl ر.,م _مکم €çs> ے.¸ا ‚,ہم. .¡رí نا.>ا ‚,م کçI. _.> ے. _,iلا¡ •í ے, ا,>
نا ‚,م .رç‘ _,ر. _Iعا ر¡ا eiمع .,اہن •کIب ¡رí •ن ا>ا فر‘ çí €çs> ےí _,iلا¡ •í ے, •رº اراہم.
_ئçí ےŒل ےí _,iلا¡ .مi• ا•ہل _.ç, ‚,ہن i> _ئçí _í نا.>ا •í ے,ر >ا, .¡رí •رç¸ €çs> ےí
_I‘ _sLصم راi,> ے. •„¡ _í .مi• _í ‹ام •.ع •ا _…ر _نرº ™,¡ا •í _ت> .‚,ہن ررsم i>
_,,ب.لا ,.ا• •í Vم •, •I‘ اí .مi• •„ر> ˆا _í _,iلا¡ .ے,ر ,¡ر>م ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
اع> _í ™,¡ا •í ‚,, ے.امرº ر¡ا ‚,, ے.رí نا,ب ناش _í ,Vc ے.¸ا >ç• ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
•í ے, ‚,ہن –رش •, ےŒل ےí ,,رک.¡ ,,L‰. _í _,iلا¡ ._‡ ç, _.>ب _í ‹ç,تما ‹çŠíV •ر,م ے.
.راíiب .ے¦çŠ„ •ا >ا‰م e¡ ر‡ا ™کعرب ےí ˆا •کIب ‹ç, i,ا¸ ¡ iباع ر¡ا را‡¸,,ر¸ .ا.را¸ ._sتم e¡
¡رsí _‡iن¸ _í نا ر¡ا ‹ç, •ن ‹ç,í _, e¸¡ر کرا. ر¡ا ¸امن کرا. .ناç.عiب ._شار .راí اL•¡ نامرºان
çí ‹ç,لامعاiب _í نا •í ے, ,ک> ےŒل ےí >V¡ا .ç, •ن ‹ç,í e>çلl _, _.تí ے. ..ا†ن _í کرش
.ے,ر _.Vا†ب .مi• _í نا •رí ¸اiنا رLن
€çs > ےí _,iلا¡ i‰ب ےí ےن رم
>V¡ا انرí .رç¸ .ا,ر¡ر… •Iم„ ر¡ا ا.Šíر Uا,• اí نçک.¡ ,ارl ےí _,iلا¡ ‚,م .Vما‰م •Iم„ ےí _‡iن¸
_ºاí ےŒI,í .>ا…¡ _í .اب ˆا .,i> •, _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے, •رº ر¸
ےت,ر ,ئاº €çs> ےí نا _Šب i‰ب ےí .çم _í نا •کIب ‚,ہن _, ‚,م _‡iن¸ _í _,iلا¡ فر‘ •í ے,
.‚,,
َدْAَ ب ِ@ِ ب اَم2 n5 "َبَا hŠْ#َ J 5›َوَ بَا 3"ِب ْ+ِم َ(ِ,َب ْلَn >Dا َ‚ْو2 س1?اَ: 1‚اَ ,َZ َoَمْ لَس aِLَ ب ْ+ِم hل2Vَ? 1`اَV اَRِا
ِمْ'5"لا ُoَ لِصَ و اَمِ nِ دْAَ ب ْ+ِم اَ مِ nِ دَهَ* CRاَ;ْ/ِ اَو اَم2 هَل C?اَ;ْ dِOْ سِا!لاَ و اَمِ هْ#َ لَ* CTو)ل-}لَا ْمَAَ/ 1‚اَX اَمِ هِBْوَ م
Fاَمِ هِ,ْ :ِدِص Cjاَ "ْکِاَو اَمِ هِب ا-لِ ا ُلَصْ و2 B اَل aِO- لا
._.. >]ا> _با) + : 336 ,ºر . 51+2 (
_,iلا¡ ا,í •ا Uç.را, _í •رع ےن ˆا اç, ر…ا> ‚,م eا‡راب _í رçض> _>ش C,ا ے. •مI. _.ب••
Š.ا. ےí نا i‰ب ےí .çم _í نا ,, ç„ ے, _.,ا _ک,ن _ئçí ے. ‚,م ‹ç,ک,ن _لا¡ ےنا„ _í ے.
ر¡ا _º> ¡ _sí .¸عاب) ا.±š¸ e¸ا.„ ر¸ نا !‹ا, .ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر .‚,رí
ارç¸ çí ‹¡iع¡ ےí نا i‰ب ےí ےنرم ےí _,iلا¡ .انرí اع> _í _.>ب _í نا (انرí ,امت,ِا اí e¸ا.„
ŽŽ.انرí ,ارت>ِا اí ‹çت.¡> ےí _,iلا¡ ر¡ا انرí ,ارت>ِا اí ‹¡را> •تشر _نç• ےí _,iلا¡ .انرí
ےí نا i‰ب ےí ےنرم ےí _,iلا¡ ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,م •íرابم .,i> ˆا
.ا,امرº ےئç, ے.اç.‡ €çs>
1 . .انرí ,امت,ا اí (_º>¡ _sí) e¸ا.„ ¸امن .¸عاب ےí _,iلا¡
2 . .انرí اع> _í _.>ب ےŒل ےí _,iلا¡ رŠب رمع
3 . .انرí ارç¸ çí ‹¡iع¡ ےئç, ے,í ےí _,iلا¡
+ . .انرí ,ارت>ا اí ‹¡را> •تشر (_نç• ےí Uا,±>> ر¡ا Uا,Š.ن) ےí _,iلا¡
5 . .ے, •رº ر¸ >V¡ا انرí ,ارت>ا _Šب اí ‹çت.¡> ےí _,iلا¡
کçI. _.> رiº ™í ‚,م _‡iن¸ e¡ ے, ا,ر رí اLع €çs> رiº ˆا i‰ب ےí ےنرم çí _,iلا¡ _,> ç„
.ا‡ ç, ات,> ˆر> اí
•I‘ اí .عاL ا _í _,iلا¡
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.امرº •.ع •ا _…ر ربا„ .رض>
ِ+ْ:َد>لاَو! لا aَلَ* ُoَ,َ;َ Jَو ِ¯ْ #ِ A5wلاِب َقَZَ? l@َO5 Lَ V @َلَ$ْدَاَ و @َLْ ;َک ِ@ْ #َ لَ* 2@)Gللا َ"َOَ س ِ@ْ#ِ Z 5+ُک ْ+َم hž)لَp
ِ=ْوُ لْمَ م! لا a)لِا >Qاَgْ 'ِاَو
._..لا .•مر.) + : 656 ,ºر . 2+9+ (
رí _•ا> ‚,م ..„ _.¸ا ے.ا ر¡ا ا‡ •> رí نا.l .çم _í ˆا •ا ._‡ ‹ç, ‚,تIص• _,. ‚,م ™„••
ŽŽکçI. اŠ¿ا ے. ,Vc ر¡ا .ssش ے. ”اب .‹ام ._مرن ے. ر¡¸مí .ا‡ •>
i‰ب ےí ر.> ر¡ا ےئامرº ,رí ا.¸ا ر¸ ˆا ›ا¸ن .º¡ .ےئا„ ç, نا.l .çم _í ˆا •í ے,ا¿ _ئçí ر‡ا
.•رí .عاLِا ¡ .مi• _í _,iلا¡ •í ے,,ا¿ ے.ا ç. ےئامرº _•ا> ‚,م ‹çت.„ ے.ا
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ر¸ ,اsم ر¡ا C,ا ےئç, ے.رí _…ا¡ çí .s,s> _.ا
َ%2 O5 Lَ V اَم2 n 1‚اَX vاَ°ِدَ لَو aَلَ* ِ+ْ:َد> لاَو! لا Iق1'اَم ِ@)Gللا 1‚و2 سَ? اَ: m 1‚اَX اc ل2Vَ? -Qَا َo1 ماَمَ ا aِبَا ْ+َ*
Fَ=C?اَ /َو
.¤„ام _با) 2 : 1208 : ,ºر . 3626 (
ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن _>ش C,ا •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •ماماçبا .رض>••
e¡ ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l 'ے, _> ا.تí ر¸ >V¡ا _.¸ا اí _,iلا¡ !•ا Uç.را, _í •رع
_نامرºان ا, çلرí _‘ا> ..„ ےí رí .مi• _í نا _.‰,) (_Šب) _¸¡> ر¡ا ‚,, (_Šب) ..„ .ر,. ‹çن¡>
ŽŽ( .]ا„ ç, _>ت.م ےí ,.ہ„ ےí رí
eر,بí e ا.‡ ر ¡ا _ ت>ب iب ا .,> _لا‡ çí _,iلا¡
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.امرº نا,ب •.ع •ا _…ر رمع _ب •اiبع .رض>
,ارí •با>‘ .•رí ..‰ل ر¸ _,iلا¡ ے.¸ا _م>l •í ے, _Šب •, C,ا ے. ‚,م ‹ç,ا.‡ eر,بí : ا,امرº ےن
'ے, اتک. رí ..‰ل _Šب ر¸ _,iلا¡ ے.¸ا _ئçí !•ا Uç.ر ا, : ا,í •رع ےن _,‰م„ا ,ہ,Iع •ا ناç…ر
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l
F@5مُا IU2gَ #َ Z @5مُ ا IU2gَ :َو Cqاَ بَا IU2gَ #َ Z َل2V5"لا اَبَا ُل2V5"لا IU2gَ :
._,>صلا .را>ب) 5 : 2228 . 5628 (
ات,> _لا‡ çí ‹ام _í ˆا ر¡ا ے, ات,> _لا‡ çí ”اب ے.¸ا e¡ ç. ے, ات,> _لا‡ çí iلا¡ ےí •ر.¡> _م>l••
ŽŽ.ے, ات,> _لا‡ çí ‹ام _.¸ا ç. ے,
•, Uا> ارام, •کب„ ے, اتک. •> _لا‡ _Šب çí ”اب ا.,ب •í اç, .†‰. ر¸ _مع ˆا ‚,ہ.„ ےŠ. •با>‘ e¡
.‚,, ےت,> _لا‡ çí _,iلا¡ ے.¸ا ç. ,, .ے‡ ‚,Š†م. ا,í ,ارت>ا _باº çí _,iلا¡ ےí ‹¡ر.¡> ,, •í ے,
ےí _,iلا¡ _مع¡ را>رí اí >V¡ا ر‡ا _, ے.,¡ ے, eر,بí eا.‡ ا.,> _لا‡ ے. ناب¸ ے.,„ •í ے,ر >ا,
.ے, eر,بí eا.‡ _Šب •, ç. ے.ب .ب. اí _لا‡ ر¡ا .مہ. ےŒل
(_ئا.م _ہsº)
._‡ ےئا„ _ئا¡رí _.م _Iمع _í ¸امن _l
_Šب ¸امن _î,ئا>ا ےí رí اšŠí ‚,ہنا ر¡ا ‚,.. ¸امن ے. :اíرش •Iم„ e¡ •í ے, _ار¸‡ ے. _,مI‰م
.‚,ئا¡رí ..ر>
,çہs م ¡ _.‰م ا í ,çI‘
.ار,• _í .م>ر ¡ _ضº ر¡ا ,رí ¡ >ç„ ‹ا,ا¸ ےب ےí ˆا ‚,م . ,iم‘ ِeا‡راب _í _لا‰. .راب ِ .ا>
ا†ب _‡i.ب ِ _> ےí ˆا ر¡ا ے.,ر ے.ب ا†تلا ا¸ار. Š.ا. ےí ›çض• ¡ ›ç.• ِUامí ےŒل ےí ےنرí .IL
€çI>م ر, _í .¡ام. ¡ _…را ِ.ا.ئاí ç. ےئا„ اŠک,> رئاc ِرL.ب .ے, ا.ا„ ا,í ر,ب‰. ے. ,çI‘ çí ےنV
ِ>اشرا .ے, _.l رLن ف¡رصم ‚,م i,م>. ¡ _,ب.. ر¡ا ,çI‘ ‚,م .iن¡اi• ِ eا‡راب Uا> ِ..> ے.¸ا ے.¸ا
: ے, _لا‰. .راب
2@1Bاَ لَص َمِلَ* ْدَX ±لُ _ €eا-Zاَ ص 2"ْ#- |لاَو ِ…ْ ?َ\! لاَو >eا1 واَم5 gلا (ِZ +َم 2@َل 2‘3&َ g2 : َ@-للا -QَK َ"َB ْمَلَK
F2 @16#ِ&ْ gَ Bَو
.رç.لا) 2+ : +1 (
_,ب.. _í _, •ا (..) e¡ ے, ‚,م _,م¸ ر¡ا ‹çنام.l _Šب _ئçí ç„ •í اŠک,> ‚,ہن ےن ,. ا,í••
ےí •ا) C,ا ر, .(‚,, ے.رí _,ب.. _í _.ا) ےئç, ےئV,Š¸ ر¸ (‚,م ‹]اضº _Šب) •iنر¸ ر¡ا ‚,, ے.رí
ŽŽ.ے, اتنا„ çí _,ب.. _.¸ا ر¡ا ¸امن _.¸ا (رçض>
.,م ,ا ¡ .,…رº _ í ¸ امن
ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ےí ˆا ر¡ا •ا .ے, ے. ‚,م ناíرا .>ا,.ب ےí ,V.ا ِ_,> ¸امن
ِ.ش •, .ے, .با. ے. .ما ِ ›ام„ا ر¡ا ... ¡ نlرº .,…رº _í ˆا .ے, _íر _,ر. ,,ا i‰ب ےí نام,ا
.اº¡ا _نا¸ ےí _î,ئا>ا _í ˆا ے. ¡ر _í ›ام„ا ر¡ا ... ¡ نlرº ._Œ‡ _í •رº ر¸ œºçم ےí _ار‰م
.‚,,
1 ,ک> ا í ¸ امن ‚, م ,,ک> ِ نlرº .
ِنlرº •í ے, اتک.ا„ ا,اîل _بç>ب ے. .اب ˆا e¸اiنا اí .,م,ا _í ¸امن ‚,م .ا>ابع ِ,اLن _مV.ا
‚,م ,,ک> 92 اí ¸امن (Ÿا>,ر‘) Š.ا. ےí رما •ƒ,‘ ر¸ .اماsم >i‰تم ر¡ا .ے, ا,l رí> اí ¸امن ر¸ .اماsم
: ‹ç, •L>Vم .ا,li.¿ .ے, اç, >را¡ ,ک>
1 َ‰ِA>_ا5"لا َ•َ م !او2Aَ _!?اَو 1Tاَ_5xلا !او2Bآَو َTَ ‡5}لا !اوCم#ِ XَKَو F O
.eرsبلا) 2 : +3 (
.Š.ا. ےí ‹çلا¡ ےنرí ›çíر ¡رí ›çíر ر¡ا ¡رí ا>ا ,çí¸ ر¡ا ¡رí ,ئاº ¸امن ر¡ا
2 : ے, .iن¡اi• >اشرا ‚,م •L eرç. .
يِ"ْ_ِMِل 1Tاَ ل5}لا ِمِ XَKَو O
.¤L) 20 : 1+ (
ŽŽ.¡رí ا,í ,ئاº ¸امن رLا• _í >ا, .ر,م ر¡ا••
3 ا,امرº >اشرا ‚,م •راب ےí ,V.لا •,Iع _,عام.ا انi,. ربمƒ,¸ ei,¸‡رب .,اہن ے.¸ا ےن _„¡¸ع •ا .
:
اH#ِ sْ "َم ِ@3 بَ? 1دLِ* 1Qاَ_َو >Tاَ_5xلاَ و ِTَ‡5}لاِب 2@َ لْnَ K 2"2مْ\َ : 1Qاَ _َو O
.,,رم) 19 : 55 (
ر¸ •,…رم ِ,اsم رçض> ےí بر ے.¸ا e¡ ر¡ا ےŠ. ےت,> ,ک> اí ,çí¸ ر¡ا ¸امن çí ‹çلا¡ رŠ‡ ے.¸ا e¡ ر¡ا••
ŽŽ(اŠ. _…ار ے. نا بر اí نا _.‰,) ےŠ. (¸ئاº)
2 i,íا . _í ¸ امن ‚,م ,I.¡ •ل l¡ •, Iع •ا _I ‘ .çبن ِ.,>ا> ا .
,ک> اí .ر¡l ا†ب _í •ض,رº ™„ i‰ب ےí .لا.ر ¡ i,>ç. .>اہش ے. ‚,م •.م• ِناíرا ےí ,V.ا
•, ے. •‰لاLم ےí •.isم .,>ا>ا _,> _ر> .ے, _, ¸امن e¡ ے, ا,l Š.ا. ےí i,íا. ‚,م ... ¡ نlرº
'ے, _‘ا> ,اsم ا,í çí ¸امن ‚,م ,V.ا •í ے, ا.ا„ ç, _…ا¡
1 •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب امہ.ع •ا _…ر رمع _ب •ا iبع .رض> .
: ا,امرº ےن ,I.¡
F>Tاَک5xلا >`اَOْ :ِ Pَو F>Tاَل5}لا >jاَXِPَو F2@َ/ْو2 د اَمِ ب َ"َ;ْ02: َو CDا َدَ &ْ A2: ْQَ K aَلَ* F8•ْ مَ $ aَلَ* Cjاَلْس>kا َ(ِL2 ب
F1Qاَwَ مَ ? ِjْوَ صَ و Fِrْ#َ &! لا 3²َ'َو
.,اL‰لا ¤مئاع>¡ ,V.\ا ناíرl نا,ب : باب .نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : +5 : ,ºر . 16 (
اí .>ابع _í .. اç. ےí ˆا ر¡ا انرí .>ابع _í _لا‰. •ا : ے, ر¸ ‹¡¸,¿ _نا¸ >ا,.ب _í ,V.ا••
ŽŽ.ا.Šíر •¸¡ر ےí ناضمر ر¡ا انرí _> اí •ا .,ب .انرí ا>ا ,çí¸ .انرí ,ئاº ¸امن .انرí راکنا
2 ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا ِUç.ر •í ے, .,ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر .ما‘ _ب e>ابع .رض> .
: ا,امرº
5+2هَ*ْ وُ ک2? 5مَ BَKَو 5+ِهِOْ Xَوِ ل 5+Cnا-لَصَ و 5+2ه1ئو2s2 و َ+َgْ 'َK ْ+َم lلVوx* CDا 5+2هَsَ "َO! Zا €eاَوَ لَص 2•ْمَ $
1`اَJ ْQِP l4دْهَ* >Dا aَلَ* 2@َل َ•ْ#َ لَZ ْلَAْ ;َ: ْمَل ْ+َمَ و l2@َل َ"ِ;ْdَ: ْQَK دْ هَ* >Dا aَلَ* 2@َ ل 1Qاَ ک l5+2هَ*ْ و2 y2 $َو
F2@َ ب-Mَ* 1`اَJ ْQِPَو l2 @َل َ"َ;َz
..اçIصلا .º¡ _º ¤Lºا>ملا _º باب .eçIصلا باتí ._..لا .>¡ا> çبl) 1 : 175 : ,ºر . +25 (
.º¡ ےí نا ر¡ا ا,í ç…¡ _,رتہب ےŒل ےí ‹¡¸امن نا ےن ™„ .‚,, _í •رº ‚,¸امن _نا¸ ےن _لا‰. •ا••
_í ˆا ےن _„¡¸ع •ا ç. ا,ل ,اí ے. ›ç.• رiنا ےí نا ر¡ا ےŒí ›çíر ےí نا ŸVماí .ا,í ا>ا çí نا ر¸
.‚,ہن •م> _ئçí اí _لا‰. •ا ےŒل ےí ˆا ا,í •ن Š˜í .. •, ےن ™„ ر¡ا .ے, ا,امرº iہع اí _.>ب
ŽŽ.•> با•ع ے.ا ç. ے,ا¿ .•> _>ب ے.ا ç. ے,ا¿
3 ےí Uا‘¡ ے.¸ا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, e>ا,¸ رiº ˆا .,م,ا _í ¸امن .
•کIب ._ئامرº _í ¸امن i,íا. e>ا,¸ ے. .. ے. ‚,م نا _ئامرº .,‘¡ _í ‹¡¸,¿ _„ çí .ما .º¡
_I‘ ”l ç„ Lاsلا .ر•l _باLم ےí _,>‘ ِ ., i> .¡رم ے. •.ع •ا _…ر _ض.رملا _Iع .رض>
: ےŠ. _ہ, e¡ ےŠ. ے.l راب راب ر¸ کرابم ناب¸ _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
Fْ مُ0C/اَ مْ :َK ْrَ0َلَم اَمْ #ِ Z 1Dا اوُ,-Bا l1Tاَ ل5}لا 1Tاَل5}لا
.کçIمملا _> _º باب .ب>Vا باتí ._..لا .>¡ا>çبl) + : 378 : ,ºر . 5156 (
ŽŽ.ا.,ر ے.رS ے. _لا‰. •ا ‚,م •راب ےí .1نçل .,Vc ے.¸ا ر¡ا ¡šک¸ ,¸V çí ¸امن••
.I,ضº _í •ناî †.¸ ِ¸امن
.>ابع _ضºا ے. .. ‚,م .ا>ابع _مV.ا .ے, •ض,رº _,ر. ,,ا C,ا ےŒل ےí ‹çنامI.م •ناî†.¸ ِ¸امن
ei,¿ ei,¿ ے.‹,م نا .‚,, ےئç, نا,ب iئاçº ر¡ا _ئاضº رامش ےب ےí ¸امن ‚,م .,i> ¡ نlرº .ے, ¸امن
: ‚,, _,> _ر>
•,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر >ç‰.م _ب •ا iبع .رض>
,رíا _بن رçض> 'ے, بçب>م e>ا,¸ ے. .. _مع ا. نçí çí _لا‰. •ا •í ا,í •رع ے. ,I.¡ •لl¡
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
FاَهِOْ Xَوِ ل CTاَل5}لا
ŽŽ.ا.±š¸ ر¸ .º¡ eررsم ےí ˆا çí ¸امن••
.نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 89 : ,ºر . 85 (
1 .I,ضº _ í رصع ¡ رہL .ر†º ِ ¸امن .
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر •ا iبع _ب بi.„ .رض>
: ا,امرº ےن
>?اَ / aِZ 2@5&ُ 0َ#َ Z 2@َکِ?ْ د2#َ Z •Šْ#َ yِ ب ِ@ِO5 مِR ْ+ِم CDا 2مُ05Lَ &ُ لْ|َ: اَلَZ F> Dا ِo5مِR aِZ َو2 هَZ َ‘ْ&I }لا a-لَص ْ+َم
Fَ م5Lَ هَV
._بصلا _.V‘ _ضº باب .eVصلا œ…اçم ¡ i„ا.ملا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : +5+ : ,ºر . 657 (
•ا ےن _>ش ™„ ر¡ا ے, ‚,م .را> •م> _í _لا‰. •ا e¡ _±š¸ ¸امن _í _ب‘ ےن _>ش ™„••
ŽŽ.ا‡ •> UاS ‚,م ,.ہ„ •.م ے±iن¡ا çí ˆا _لا‰. •ا .VاS _I• ‚,م .را> •م> _í _لا‰.
ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن ‚,م •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر eرامع .رض>
: ےŠ. ے,ر امرº ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ا..
Fَ"َ}َ A!لاَو َ"ْ7َ;!لا aِLْ Aَ: اَه>بو2"ُz َلْ&َ Xَو ِ•ْم5 yلا >Sوُلُ„ َلْ&َ X )a-لَص 4دَ'َK 1?ا5Lلا َ²ِلَ: ْ+َل
.رص‰لا ¡ _بصلا _.V‘ _ضº باب .eVصلا œ…اçم ¡ i„ا.ملا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : ++0 : ,ºر .
63+ (
_¸¡> ¸‡ر, e¡ .رصع ر¡ا ر†º _.‰, _±š¸ ¸امن ےIہ¸ ے. باتºl ِب¡رc ر¡ا باتºl ِ ›çIL ےن _>ش ™„••
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ‚,ہن ‚,م
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب iلا¡ ےí •.ع •ا _…ر رکبçبا
Fَo5L1 ³ا َلَ $َد ِ+ْ:َدْ"َ&لا a-لَص ْ+َم
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ‚,م ..„ e¡ ‚,±š¸ (ر†º ر¡ا رصع) ‚,¸امن .1.Š¦ ¡> ےن ™„••
.رص‰لا ¡ _بصلا _.V‘ _ضº باب .eVصلا œ…اçم ¡ i„ا.ملا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : ++0 : ,ºر .
635 (
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر .راsc eرصب çبا .رض>
¸امن •, _Šب ر¸ ‹çتما _Iہ¸ ے. ,.•• : ا,امرº ر¡ا _±š¸ ¸امن _í رصع Š.ا. •رام, ‚,م _>م ,اsم
ا.‡ ¡> çí ˆا ا‡ •رí .Lاs> _í ˆا ç„ ا•ہل ا,> رí œئا… ے.ا ےن ‹çہنا _ک,ل _Š. _Œ‡ _í _,¸
ŽŽ.ا‡ ےIم ر„ا
..ا :ارsلاب _I‰ت,ام باب .ا±رصº ¡ _,رºا.ملا eV‘ باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 568 : ,ºر . 830 (
2 .I,ضº _í :ا.ع ¡ برƒم ِ ¸امن .
ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, _.رí .,ا¡ر اہ.ع •ا _…ر •.ئاع .رض>
:
(ِZ †Oْ#َ ب @َ ل CDا aَLَ ب ِ+ْ#َ Oَ Aْکَ? اَ nَ دْAَب a-لَص ْ+َم َو lِ9َ"ْdَ م! لا ُT) ولَص >Dا َدْ Lِ * ِT)ول5}لا َلَwْ ZَK -QِP
F˜و"َ: َو ِ@ْ#ِ Z و2دْ dَ: lِ o5Lَ 7!لا
.L.¡Vا ,†‰ملا ._ناربL) 7 : 230 : ,ºر . 6++5 (
ˆا ç. ے±š¸ .‰íر ¡> i‰ب ےک.ا ç„ ر¡ا ے, برƒم ¸امن .¸امن _ضºا ے. .. C,>¸ن ےí _لا‰. •ا••
ŽŽ.ا‡ ےئا¸ .>ار ر¡ا ا‡ •رí _ب‘ e¡ (‚,م ™„) ا‡ •> ا.ب رŠ‡ C,ا ‚,م ..„ _لا‰. •ا ےŒل ےí
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر eرمع _با _ب _م>رلاiبع .رض>
: ا,امرº ےن ,I.¡
Fِلْ#- للا َ¯ْ }ِ / 1jاَ X اَم5 /َ\َ 0َZ •o1*اَمَ V aِZ 1`اَyِ A! لا a-لَص ْ+َم
ŽŽ.ا,í ,ا,º .ار .صن ےن ˆا ا,ç‡ ç. _±š¸ .عام„اب ¸امن _í :ا.ع ےن _>ش ™„••
.¤عام„ _º _بصلا ¡ :ا.‰لا eV‘ _ضº باب .eVصلا œ…اçم ¡ i„ا.ملا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 :
+5+ : ,ºر . 656 (
ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>•• : ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر Cلام _ب ™نا .رض>
_I‘ ”l .ے, i> ر¸ ™„ ے, ا,‡ç, ,ر„ ا.,ا C,ا ے. Š†م !•ا Uç.ر ا, اہí رí l ےن _>ش C,ا ˆا¸
,رíا _بن رçض> ےن ˆا .ا,‡l .º¡ اí ¸امن ‚,م ے..ا .‚,> امرº .را„ i> ر¸ Š†م ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
!•ا Uç.ر ا, : _í •رع ç. _ل ±š¸ ¸امن ےن ˆا .„ ._±š¸ ¸امن Š.ا. ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l .ےŒ†,í ,ئاº i> _باLم ےí •ا باتí ”l .ے, ا,í ,اí Vا¡ ے.îل i> ےن ‚,م
•ا _I‘ ”l !‹ا, _„ : _í •رع ےن ˆا 'ے, _±š¸ ¸امن Š.ا. •رام, ےن ,. ا,í : ا,امرº ےن ,I.¡
ŽŽ.ے, ا,> رí فا‰م (ےºi‘ ےí ¸امن ˆا) çí ‹ç,ا.‡ •راہم. ےن _لا‰. •ا : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع
..اŒ,.لا _ب±•, .ا..>لا نِ| : _لا‰. ¤لçº باب .¤بçتلا باتí ._,>صلا .,I.م) + : 2117 : ,ºر . 276+ (
•‰ºا¡ اí ,م>ر لا •, Iع . رصم نç.لا¡> _ ,ش .رض>
.ہب ےن ‹çہنا اہí ےŒل ےí .ماما _í ¸امن ے. ,م>رلا •,Iع .رصم نç.لا¡> _,ش .رض> ےن _.í
ےŒل ےí •م,ر>. ر,بک. _Šبا .ےŒ‡ç, •šŠí ر¸ ے Iصم ç. ا,‡ ±šب رار‘ا اí ‹ç‡çل .„ _ک,ل ا,í _,¸ ¡ ™¸
_í •ا ا,ç‡ ے,ر •š¸ ‚,م Uا> ˆا C. ر,> _ºاí ر¡ا •š¸ ر‡ رí اŠí _c •í اŠ. _, اہí ربíا •ا
ر. ,.˜ب eراLن اí .¡رب„ ¡ .مLع _,çلا ےن _,ش •í _Š. ر,> _í ےنرí رارºا ے. ناب¸ اí _ئا,ربí
.ا,‡ eر رí _„ _ç, _مر• ر¡ا ا,ل رí
: فرا‰ملا فراçع ..>ر¡رہ.) +7+ (
•†,تن ‚,¸امن .رام, •í ے, _ک¿ ç, راکش اí ’اîب رiº ˆا .لا> _نام,ا ¡ _بIº .رام, •í ˆç.ºا i‘
ر‡ا _Šب ei†. C,ا .s,s>لا _º .‚,.رí ‚,ہن ا,ب بVsنا _ئçí ‚,م .ا,> Uاç>ا ے. رابتعا ےí .¸,•
.ے, اتک. Uiب çí Uاç>ا ےí _‡iن¸ .رç¸ e¡ ç. ےئا„ ç, ا>ا _,>‘
›çض• ¡ ›ç.• ‚, م ¸ امن
_تŠíر .رç‘ .ر,اL C,ا _Šب ¸امن ..s,s> _.Lاب C,ا ر¡ا ے, _.ç, .رç‘ .ر,اL C,ا _í ےش ر,
¡ ›ç.••• ‚,م ناب¸ _í ... ¡ نlرº ,ان اí .s,s> _.Lاب ˆا _í ¸امن ..s,s> _.Lاب C,ا ر¡ا ے,
.ے, ŽŽ›çض•
1 _.‰م .çƒل اí ›ç.• .
U> _I‰. اí .,s,í ˆا .‚,, انرí راہLا اí را.کنا ¡ ¸†ع ر¡ا ا.کŠ„ .انرí .عاLا _نا‰م ےí ›ç.• Lsل
_ئا,ربí ¡ .مLع _í UV†لا¡> بر U> اí •i.ب •í ے, •, ›ç.• اí U> .ے, ا.ç, ے. ‹çن¡> ,.„ ر¡ا
.انا.>ا ر¡ا ‹ç..>ب ‹ا,ا¸ ےب _í _s,s> ِ,‰.م ے.¸ا ر¡ا ç, بçIƒم ے. UV„ ¡ .ب,, _í ˆا ر¡ا
اí ,.„ .•رí _Šب فارتعا اí _‡را¿ ےب ر¡ا .را.کنا ¡ ¸†ع Š.ا. ےí ےنç, ف¡رصم ‚,م •,رکش ےí
¸ا¡l .ےئا„ ç, _˜,ن eاîن .ےئا„ CŠ„ ر. _, ے.ç, •šŠí ‚,م eا‡راب ˆisم ˆا •í ے, •, ›ç.•
ےí ےنرí .راL ر¸ ,.„ ے.¸ا çí _‡i.ب ِ را.l ,ام. نا ر¡ا ç, .راL e¸رل ر¡ا _,ک,í ر¸ ,.„ .ç, ..¸
: ے, _لا‰. .راب ِ>اشرا .ےئا„ _ب رک,¸ اí ,ارت>ا ¡ ب>ا ‚,م .ا.ک. ¡ .اíر> _.¸ا i‰ب
Fْ م2ه5بَ? َQْوَ yْ َ: 1+:ِ M-لا Cدوُل2V 2@ْLِ م I"ِAَyْ ,َB
.رم¸لا) 39 : 23 (
ŽŽ.‚,, ے.رS ے. بر ے.¸ا ç„ ‚,, ے.ا„ç, •šŠí ے.îن¡ر ےí ‹çم.„ ےí ‹ç‡çل نا ے. ™„••
اç.ام ‚,م ˆا ç, ا,ر ”š. ‚,م _ہلا €çش ر¡ا فç• U> •í ے, .,s,í e¡ >ارم ے. ›ç.• ‚,م ¸امن
فرL _í •ب‰í ,.„ ‚,م ¸امن .رç¸ .‹ç, نçک. ر¸ žراç„ ¡ اضعا .ے,ر •ن _ºاب Š˜í ےí >ا, _í •ا
.ç, •„çتم فرL _í •ب‰í بر U> ر¡ا
•بIc اí رکº ¡ رçc ‚,م _„ ‚,ت‰íر ¡> _í ¸اiنا ےنا,مر>•• : ا,امرº ےن امہ.ع •ا _…ر ˆابع _با .رض>
ŽŽ.ç, eا,. U> •í ‚,, رتہب ے. ے.,ر اšŠí _, ‹ç, .ار .رç¸ ç,
._,iلا ,çIع :ا,>ا ._لا¸c) 1 : 151 (
2 ے, ¸ƒم اí ¸ امن ›ç.• .
›ç.• •کنç,í ے, .ر¡ر… انرí را,ت•ا ›ç.• ‚,م ¸امن •کIب ‚,ہن _, انç, .¸امن فر‘ را‰ش اí _مçم
_í با>l ‚,م ¸امن ر‡ا ر¡ا .‚,ہن _کمم _Šب رçص. اí ,çI‘ ِ .ماºا ر,ƒب ےí ˆا ر¡ا ے, ¸ƒم اí ¸امن
ç. ناí .ç, •ن .راصب _ک,ل ‹ç, ç. ‚,Šکنl _í _.í ے.,„ _‡ç, ‹ç, Uا“م رŠ¸ ç. ç, •ن Lا>ل ر¡ا .,اعر
.Iº ِ رçض> ر¡ا ç, •بIc اí ›ç.• C. ر•l ے. اiتبا •í ے, •, ž¡ر _í ¸امن ا• ہل ç, •ن .عام. رîم ‹ç,
.ا,s,í _í .ب,, ¡ ,,L‰. _í _لا‰. •ا ر¡ا ا.Šíر •„çتم فرL _í _لا‰. •ا çí U> •کنç,í ے,ر ,ئاº
: ا,امرº >اشرا ‚,م ,,ک> نlرº ےن _لا‰. •ا .ے, iصsم _‘ا اí ¸امن _, ا.Šíر .راL ر¸¡ا ے.¸ا çí
يِ"ْ_ِMِل 1Tاَ ل5}لا ِمِ XَKَو O
.¤L) 20 : 1+ (
ŽŽ.e¡رí ا,í ,ئاº ¸امن رLا• _í >ا, .ر,م ر¡ا••
.iن¡اi• ِ رí> ے.,í e¡ ا,ر _ºاc ے. _ہلا >ا, ‚,م ¸امن .رç¸ _>ش ç„ ے. ¡ر _í •م,رí ,,l ˆا
: ے, .iن¡اi• >اشرا .ا‡ç, Vا¡ ےنرí ,ئاº çí ¸امن ےŒل ےí
َ+3م +ُ]َB َ^َو >‚اَصŽ!لاَو 3و2 د2d! لاِب ِ‚ْوَ ,!لا َ+ِم ِ"ْهَ7!لا 1Qو2دَو co1;#ِ$َو †*I"َwَ B َ[>gْ ;َ / (ِZ َ[5ب5? "ُ_! Rاَو
َ‰ِل>Zاَ d!لا O
.فارعVا) 7 : 205 (
ے. ¸ا¡l •نا,م ر¡ا ے. _îت.• ¡ فç• ر¡ا .را¸ ¡ .¸„اع ¡رí ا,í رí> ‚,م U> ے.¸ا اí بر ے.¸ا ر¡ا••
ŽŽ.]ا„ç, •ن ے. ‚,م ‹çIºاc ر¡ا (çŠíر .را„ _> ِ>ا,) ,اش ¡ _ب‘ ._Šب رí راک¸
3 ےنçمن _Iمع ےí ›ç.• ‚, م ¸ امن .
اí ¸امن ِ .,s,í _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •.ع •ا _…ر ر,>ش _ب •ا iبع .رض>
: ‚,, ے.امرº ےئç, ے.رí رí>
َ+ِم ِلَ Vْ"ِم! لا >x:Œ\َک 4":ŒَK >@Zْوَ 7ِ لَو (ّلَ}2 : وnَو ملسو @لآو @#ل* Dا aلص >Dا َ‚ْو2 سَ? 2r#BَK
F> `ا02&لا
: ¤,iم>ملا _ئام.لا ..•مر.) 527 : ,ºر . 322 (
ا,1., ے.,„ ‚,Š. _,رl žرL ˆا ‚,¸ا¡l _í ےن¡ر ے. رçنا ,.,. ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l••
ŽŽ.ے, _.l ¸ا¡l _í ے.Iبا ےí
ےí ›çض• ¡ ›ç.• ‚,م ¸امن ےí .ما ےئا>I‘ i.¿ ‚,م ŽŽ_,iلا ,çIع :ا,>ا•• ,م>رلا •,Iع _لا¸c ,اما
: ‚,, ے.رí _sن Uاçºا _,> _ر> •راب
1 Cنر اí ”l ç. ے.رí ç…¡ ”l .„ •í ے, رçí•م ‚,م •راب ےí ,م>رلا •,Iع _,.> _ب _Iع .رض> .
ے, ,çI‰م ‚,ہم. ا,í•• : ے.امرº e¡ 'ے, ا.ا„ç, ا,í •, .º¡ ےí ç…¡ çí ”l ےتŠ¿ç¸ ےلا¡ رŠ‡ .ا.ا„ç, >ر¸
ŽŽ'‹ç, ا,ر رí e>ارا اí ےنç, •šŠí ے.ما. ےí ™í ‚,م
2 ç. ا,‡ اŠ¿ç¸ ‚,م •راب ےí ¸امن _í نا .„ •í ے, Uçs.م ‚,م •راب ےí ,م>رلا •,Iع ,.ا> .رض> .
.‹ç, ا.ا„l •î„ ˆا رŠ¸ .‹ç, ا.رí ç…¡ _مکم ‚,م ç. ے, ا.ا„ ç, .º¡ اí ¸امن .„•• : ا,امرº ےن ‹çہنا
رŠ¸ .‚,, ے.ا„ç, _ŒمLم :اضعا •ر,م •í C. ‹اہ, ‹ç, ا.ا„ Š.,ب ‹ا,¡ ے, ا.ç, e>ارا اí ے.±š¸ ¸امن ‹اہ„
ر¡ا ‚,ئا> çí ..„ .ے˜,ن ےí ‹çمiº çí –ار‘ _¸ .ے.ما. ےí ¡ربا çí •ب‰í ‹ç, ا.ç, اšŠí ےŒل ےí ¸امن
¸امن .ر•l _.¸ا çí ¸امن ˆا ر¡ا ‹ç, ا.رí Uا,• ےŠ˜,¸ çí ےتشرº ےí .çم .فرL ‚,ئاب çí ,.ہ„
_ئاšب _í _لا‰. •ا اŸتs,s> رí ç, اšŠí Š.ا. ےí .اب•„ ےI„ ےIم ےí فç• ¡ i,ما رŠ¸ .‹ç, اتŠ†م.
ےí ›ç.• ei†. ر¡ا Š.ا. ےí œ…اç. ›çíر .‹ç, ات±š¸ رí رہŠ¦ رہŠ¦ ,,ک> نlرº .‹ç, ا.رí نVعا اí
ˆا .‹ç, ا.رí اšŠí ر¸ ےŠ¦çîنا çí ‹]ا¸ ‚,ئا> .‹ç, اتŠ.,ب ر¸ ˆا رí اŠ˜ب çí ‹]ا¸ ‚,ئاب .‹ç, ا.رí Š.ا.
ŽŽ.‚,ہن ا, _ئç, Uçبº ¸امن .ر,م •í ‚,ہن ,çI‰م ےŠ†م _Šب رŠ¸ ‹ç, ات,ل ,اí ے. _V•ا i‰ب ےí
3 ç. ے.امرº e>ارا اí ¸امن e¡ .„•• •í ے, Uçs.م ‚,م •راب ےí ,م>رلا •,Iع را., _ب ,I.م .رض> .
•í ے, .¡رم ‚,م •راب ےí _ہنا ات.. ‚,ہن ‚,.اب .راہم. ‚,م ¡رí çîتs‡ .ے.امرº ے. ‹çلا¡ رŠ‡ ے.¸ا
ےŒ‡ç, œم„ ‹ا,¡ Cçل ا,‡ ر‡ •نçí C,ا اí i†.م •í ےŠ. ے,ر ±š¸ ¸امن ‚,م i†.م _í eرصب ن> C,ا
ŽŽ.اک. _¿ •ن ات¸ C. ےنç, ¿راº ے. ¸امن çí ”l _ک,ل
._,iلا ,çIع :ا,>ا ._لا¸c) 1 : 151 (
U> C. ,اتت•ا ا. ¸اcl ¸ا ‚,م ™„ ے, _,¡ ¸امن ..ر> ‚,م .s,s> •í اç, ,çI‰م ے. Uاçºا Vاب eرçí•م
ناب¸ نا,ب اí .s‘ ™„ ™„ _í _„¡¸ع •ا ‚,م ¸امن •í ے, .ر¡ر… ا• ہل .ے,ر ر…ا> ‚,م _ہلا ِ eا‡راب
نا ر¡ا Š.ا. ےí _نا‰م ےí ˆا çí ¸امن ر‡ا .ےئا„ V¿ اتŠ.,ب ر¸ U> _sن اí .,ç.‰م _í ˆا ےئl ر¸
ر¡ا را.تنا _.,> ._‡i.‡ار¸ _í .Vا,• ei.ب •í ‚,ہن •„¡ _ئçí ç. ےئا„ ا±š¸ Š.ا. ےí .ا •ل ¡ .ا,s,í
.ےک.ا¸ •ن .ا†ن ے. ˆ¡ا.¡ _ناL,ش
+ ر,با i. _í _بIº ِرçض> ‚, م ¸ امن .
ے, _.ا„ç, ر.ت.م •„ç. ے. _„ ‚,, ےتîل ےنl .Vا,• ر¡ا ے.ç.¡ ے.,ا _, ے.ç, _•ا> ‚,م ¸امن
ا,í ے.,í •لا¸ا اí Uا> .رç‘ ˆا •í ‚,, ےتŠ¿ç¸ ر“íا Cçل ._.ç, ‚,ہن .,صن _ئç.ک, ‚,م ¸امن ر¡ا
'ےئا„
) ,م>رلا •,Iع _لا¸c ,اما +50 . 505 ¡ ›ç.• .ے.˜ب ے. ‹ç.ç.¡ ..Vا,• _ناL,ش ‚,م ¸امن ےن (
: ‚,, _ئامرº نا,ب ر,باi. _,> _ر> ےŒل ےí ے.Šíر رارºرب _بIº رçض> ر¡ا ›çض•
1 رçsc ر¡ا Cلام ¡ _لا• •ر,م ےŠ†م •í •رí رçص. ‚,م Uِ> ç. ے.. ¸ا¡l _í نا>ا نا.نا _, ے.,„ .
ا•ہل ‹ç, ات,> _,„ر. çí .ر…ا> ˆا ر¸ ,اí ر, ‚,م با ے, ا,‡l ا¡Vب اí .ر…ا> ‚,م eا‡راب _í ,,>ر
نا,ب ‹ç, ےن ,,ک> نlرº çí .اب ˆا .•رí .را,. _í ¸امن رí ’çŠ¿ ے.ا ç, Uçƒ.م _Šب ‚,م ,اí ™„
: ا,í
Fَ •ْ#َ &! لا او2?َRَو ِ@-للا ِ"ْ_ِR ~َلِP اْوَ A!ساَ Z ِoَA2م2 7!لا ِjْوَ : +ِم >Tاَل-}لِل َي>دو2/ اَRِP او2Lَ مآ 1+:ِM-لا اَهI:َ K اَ:
.¤‰م†لا) 62 : 9 (
_.‰,) رí> ےí •ا Ÿارçº ç. ےئا„ .> نا>ا ےŒI,í ¸امن (_í •‰م„) ن> ےí •‰م„ .„ !çلا¡ نام,ا •ا••
ŽŽ.¡> ’犿 (راب¡راí _.‰,) .•¡رº ¡ i,ر• ر¡ا ¡š¸ _¿ ے. .¸,. فرL _í (¸امن ¡ •بL•
: ا,امرº ر¸ ,اsم •ر.¡>
F> Tاَ ل5}لا >jاَ XِPَو ِ@-للا ِ"ْ_ِR +َ* 4•ْ #َ ب اَلَ و hT1?اَ 7ِB ْم>ه#ِ هْل2B ا-ل W‚اَ Vِ?
.رç.لا) 2+ : 37 (
>ا, _í •ا •ن .•¡رº ¡ i,ر• ر¡ا .را†. ‚,ہ.„ ‚,, (اi•) ِنا>رم _,¡ (_ما> ےí رçن ˆا ےí •ا)••
ŽŽ.ے. ےنرí ,ئاº ¸امن •ن ر¡ا ے, _.رí _ºاc ے.
ے.ا ,اí _ئçí e¡Vع ےí ¸امن i‰ب ےí ے... اi‘ _í ن>—م •í ے, .ر¡ر… ےŒل ےí ›çض• ¡ ›ç.•
ا,امرº >ا, ےن Cلام •í ç, _ç• ر¡ا ç, •„çتم فرL _í .ر…ا> _í Cلام ے.¸ا راب راب U> .ےîل •ن VŠب
¡ €çش .ا‡ ‹çîنام _ºا‰م _í ‹ç,ا.‡ ے.¸ا .ا‡ ‹¡رí •رع >ا>¡ر ,ام. _.¸ا رí ç, ر…ا> ‚,م ر¡ا ے,
ر¡ا ‹çمc ,ام. ے.¸ا ےíرí _‘ا> نçک. ¡ .>ار _ل> ے‰,ر> ےí >ç†. ر¡ا ›çíر .,ا,º ے. .ب>م
•š,í ےŠ¿ا .ا.رí .راہL ےŒل ےí .ر…ا> _í _s,s> ِبçب>م ‚,م .ا‡ ‹¡رí •لا¸ا اí €ارº ¡ر†, ِ .امi‘
: ے, ,ک> اí Cلام •ر,م •کنç,í ‹ç, ا.ç, ر…ا> رí اîل çبشç• ر¡ا ات.ہ¸
F•دِ 7ْgَ م ّلُ_ 1دLِ* ْمُ]َO1 L:ِŒ !اوُM2$ َjَدآ (ِ Lَ ب اَ:
.فارعVا) 7 : 31 (
ŽŽ.¡رí ا,ل (_ہ¸) ..,¸ ِˆابل ا.¸ا .º¡ ےí ¸امن ر, ,. !,>l ِ>V¡ا •ا••
eا‡راب .šب _..ا •í ے¿ç. ےئç, ے.رí رçص. راب راب اí .مLع _í .iن¡اi• ِ eا‡راب •í ےŒ,ا¿ çí •i.ب
'ا‡ ‹¡> .ر…ا> ے.,í ‚,م
1 . ŸV“م .ےئا„ ا,لرí رب¸ا ŸاLsل ŸاLsل ,çہsم اí ˆا ر¡ا ‚,ئا„ ےŒلرí _,.ن _,> _نا‰م ےí ¸امن
¡ U> ر çص. اí ˆis. ر¡ا _‡¸,íا¸ ._ئاšب _í اi• ç, ا>ا ے. ناب¸ ŽŽنا>ب.•• Lsل _, ے.,„
ےí eاش>اب •šب ے. .. e¡ •í ےئا„ç, .¡ا> Uا,• •, ر¸ .¸امن ر¡ا ےئا„ رí رŠ‡ ‚,م ¿ام>
ے. ˆا •í ے, کا¸ žرL ˆا ے. _sن ر¡ا .,ع ر, ç„ ے, ر…ا> •ت.ب ..> ‚,م رابر>
.اتک.ا„ ا,í ‚,ہن _Šب رçص. اí _‡¸,íا¸ e>ا,¸
2 . اšب ے.ا ے. ےش ر, _í .ا.ئاí _…را ر¡ا _نام.l ç. ےئl رí> اí _ئا,ربí _í ˆا .„
.ےîل ےنl رLن ر,s> ر¡ا _,, •,ام ےب ے‡l ےí .مLع _í ˆا €çI>م .را. ر¡ا ےنا„
3 . بر ے.¸ا رíç, •ناî,ب ¡ _ب.„ا ے. ‹¡¸,¿ _ºاب U> اí .¸امن ےIہ¸ ے. ےنرí ›¡رش ¸امن
.ےئا„ç, •„çتم فرL _í ,,رí
ا ¸. ر¸ ¸ امن ِکر.
¡ نlرº .ے, ا.رí ¸اتمم ے. رºاí çí _مçم C,ا ç„ ے, _مع .¸ا,تما e¡ ر¡ا نçت. .>ا,.ب اí ,V.ا ¸امن
اک.ا ‹ا,¡ .ے, ا,‡ ا,> رارº ر,م‰. _í _,> çí .ر¡l ا†ب _í ¸امن •ض,رº ‹اہ„ ‚,م .ام,I‰. _í ...
e¡ ا,لرí ,ئاº ے.ا ےن ™„ ا•ہل ے, ا,‡ اŠ†م. .„çم اí ,اiہنا ر¡ا .>ابرب _í _,> ا.,>رí کر.
.ا,‡ç, >ارمان ¡ ,اíان e¡ ا,> ار‡ ے.ا ےن ™„ ر¡ا اç, با,ماí
1 i,ع¡ ‚, م ,,ک> ِ نlرº .
ا‡ ےئا„ اŠ¿ç¸ ے. نا .„ •í ا,امرº >اشرا ‚,م •راب ےí _¸¡> _,ا ےن _لا‰. •ا ‚,م ر.iم ,رç.
: ے‡ ‚,ہí Ÿاباç„ e¡ ç. _.ب ¸,¿ _. نçí .عاب اí ےنا„ ےل ‚,م _¸¡> ‚,ہم.
َ‰ّلَ}2 م! لا َ+ِم 2[َ/ ْمَ ل اوCلاَX O َ‰ِ]ْgِ م! لا 2مِAْ|2/ 2[َ/ ْمَ لَو O َ‰ِw> ئاَ! لا َ•َ م C…و2 َ/ ا5Lُ _َو O
.ر.iملا) 7+ : +3 - +5 (
ےŠ. •ن ‚,م ‹çلا¡ ے.±š¸ ¸امن ,, ے‡ ‚,ہí e¡•• o ےŠ. ے.VŠí ‚,ہن اناŠí çí ‹ç„ات>م ,, ر¡ا o ےب ر¡ا
ŽŽ.ےŠ. ےت,ر •š¸ ‚,م ‹çIƒ.م e>ç, ےب _Šب ,, (رí _م) Š.ا. ےí ‹çلا¡ _cا.م e>ç,
: ا,امرº >اشرا ‚,م نçعاملا ,رç.
َ‰ّلَ}2 مْ لّل hلْ :َوَ Z O 1QوCnاَس ْمِه>Bاَلَص +َ* ْم2n 1+:ِ M-لا O
.نçعاملا) 107 : + . 5 (
_.‰,) ‚,, رب• ےب ے. (ž¡ر _í) ¸امن _.¸ا ç„ ےŒل ےí ‹ç,¸امن نا ے, (_بار• ر¡ا) ˆç.ºا ™¸••
ŽŽ(‚,, ےŠ.,ب VŠب >اب‰لا €çs> ‚,, >ا, •ا €çs> _>م ‚,ہنا
_„ .ے‡ ‹ç, ‚,م ..„ ر¡ا .¸عاب Cçل e¡ فر‘ ا‡ç, ا,ر .îŠب ا¸. _í ےŒí ے.¸ا _>ش ر, ر.> ِ ,ç,
‚,م Š.ا, ‚,ئا> ےمان Uامعا ےí نا •í ے, _Œ‡ _í نا,ب •, .مVع _í نا ے‡ ‹ç, ےŠ¿ا Uامعا ےí
اí نا 'ا,í اç.ر ‚,ہم. ےن _مع ے.نçí •í ے‡ ‚,رí Uاç. ے. ‹çمر†م Cçل ےŠ¿ا •, .ے‡ ‹ç,
ا• ہل ‚,, ے˜.ہ¸ çí ,ا†نا کا.لç, ˆا e¡ _l ےŒل ˆا ےŠ. ےت±š¸ ‚,ہن ¸امن ‚,م ا,ن> e¡ •í ا‡ç, باç„
ç„ •í ے, _لا‰. .راب >اشرا ر¸ ,اsم ر¡ا C,ا ا‡ç, •ن اŠ¿ا ,ا†نا اí ے.±š¸ •ن ¸امن •í ےŒ,ا¿ ا.,ل نا„
.ا‡ •š¸ انرí ا.ما. اí _ئاç.ر ..>رب¸ çí نا ‚,م ر.> ِ ناi,م ےت±š¸ ‚,ہن ¸امن Cçل
2 i,ع¡ ‚,م ,I.¡ •ل l¡ •, Iع •ا _I ‘ .çبن ِ.,>ا>ا .
•ا iبع _ب ربا„ .رض> .ے, _Œ‡ _ئا.. i,ع¡ ر¸ ےن ’犿 ¸امن ر¸ .اماsم >i‰تم ‚,م •íرابم ِ.,>ا>ا
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر امہ.ع •ا _…ر
F>Tاَل5}لا 2=ْ"َB ِ"ْ;ُ0!لاَو ِ=ْ"3yلا َ+!#بَ و ِل2V5"لا َ+ْ#َ ب
ŽŽ.ے, €رº اí ے.±š¸ •ن ¸امن نا,مر> ےí کرش ¡ رsí ےí ˆا ر¡ا نا.نا••
.eVصلا کر. _م _Iع رsکلا ,.ا €VL| نا,ب باب .نام,\ا باتí ._,>صلا .,I.م) 1 : 88 : ,ºر . 82 (
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن بçب>م •ر,م •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر :ا>ر> çبا .رض>
: _ئامرº .,‘¡ ےŠ†م
Fُ o5مّMلا 2@ْLِ م ْrَئِ"َب ْدَ,َZ اً د3مَ AَO2 م اَ هَکَ"َB ْ+َمَ Z اً د3مَ AَO2 م co1 بو2Oْ 0َم NTاَلَص ْ=2"ْOَ B اَل َو
.:Vبلا _Iع ربصلا باب ._تsلا باتí ._..لا .¤„ام _با) + : +17 : ,ºر . +03+ (
ˆا ر¡ا ا,í رsí ےن ˆا .’犿 ¸امن Ÿ,>ارا ےن ™„ ™¸ انرí •ن کر. رí Š„çب نا„ ¸امن •رº _ئçí••
ŽŽ.ا,‡ç, •م•لا .رب (•ا) ے.
(.ا,ºV•ا)
€ç s> ےí >V¡ا
‹ا,¡ ے, ا.رí اLع €çs> رامش ےب çí _,iلا¡ ‹اہ„ ,V.ا .ے, ات,> ˆر> اí ن¸اç. ر¡ا Uاiتعا ,V.ا _,>
€çs> ےí >V¡ا _ئارº _ہ, ےí _,iلا¡ .ے, ا.رí iئاع _Šب _ئارº ے. .ہب ‚,م •I.I. ےí >V¡ا ر¸
.‚,, ے.Vہí
ے, :ا, بنا . .. ان رí .IL >V¡ا _لا‘
‚,م i,†م نlرº .ے, ... _í ,V.لا ,ہ,Iع :ا,بنا انرí .IL >V¡ا _لا‘ ‚,م eا‡راب _í .¸‰لا بر •ا
.‚,, اعiب ..> رçض> ےí •ا ”l ‚,م ™„ ے, رçí•م اع> _í ,V.لا •,Iع ا,رí¸ .رض>
اH#ِ لَو 1[/2 د-ل +ِم (ِل ْUَهَZ O اH#ِ sَ ? 39َ? 2@ْلَA!Vاَ و 19وُ,ْAَ: ِ‚آ ْ +ِم ُ´ِ"َ:َو (ِLُ pِ"َ: O
.,,رم) 19 : 5 . 6 (
امرº اLع (iن¸رº) .را¡ C,ا ے. eا‡راب (_ا•) _.¸ا ےŠ†م ç.•• o _Šب ار,م (‚,م .م‰ن _نام.l) ç„
ç, .را¡ (_Šب) اí (.çبن •I.I. ےí) >V¡ا _í ,V.لا •,Iع بçs‰, ر¡ا ے.ب .را¡ o ••
_í .IL >V¡ا ے. eا‡راب _í ei†م _„ •ا .ے, _,ر •> ,اƒ,¸ ‚,ئاع> •, _í ,V.لا •,Iع ا,رí¸
ر¡ا :ا,> .نام,ا _لا¡ ےنç, _sت.م _.نر> _.ن •کIب ç, •ن انرí اi,¸ .را¡ اí >اi,ئا„ iصsم _ک,ل .ےئا„
_تºر¡> e>ç„çم .ےئا„ _í اع> _í ےنç, _لا‘ ر¡ا C,ن ےí ˆا ر¡ا ےئا„ اîنام .را¡ اí راiºا _í €V•ا
>V¡ا ن> ™„ .‚,, ےک¿ ç, _ºاc ے. .,بر. _í >V¡ا ‚,م ’¡> _í _لا>شç• _شا‰م _,iلا¡ ‚,م
.‚,, ے.ا„ ç, _¡iکب. ے. ,,I‰. _.,> _í ‹ç˜ب _,iلا¡ ن> ˆا ےلرí ,ت• eرLان i,†م نlرº
فر‘ •ن ‚,م .,بر.¡ ,,I‰. _í >V¡ا _.¸ا _‡iن¸ .رç¸ _Šب :ا,بنا ےí .¸‰لا بر •ا •í ے, •, .s,s>
.ےت,ر _Šب ç‡اع> رçض> ےí •ا ےŒل ےí نا •>مل ر, •کIب ےت,ر Uçƒ.م Ÿ Vمع
بر •ا .„ ے, _ºاí ےŒل ےí ےن’犆.Š„ çí ‹¡ر,م… •رام, اع> •, _í ,V.لا •,Iع ,,,اربا انi,.
.ا,امرº >اشرا ےئç, ےتŠíر .ماما _ا. ر¸ ر. ےí ”l ےن .¸‰لا
FاNماَمِP >–ا-Lلِ ل َ[ُل>*اَV (3/ِP 1‚اَX
.eرsبلا) 2 : 12+ (
ŽŽ.ا‡ ‹]ا.ب اç.,¸ اí ‹ç‡çل ‚,ہم. ‚,م ا,امرº ےن •ا••
._í •رع _îنام ےن ,V.لا •,Iع ,,,اربا ç„ اع> _Iہ¸ ے. .. i‰ب ےí ˆا
aِOَ :3?ُR ْ+ِمَ و 1‚اَX
ŽŽ_Šب ے. ‚,م >V¡ا .ر,م (ا,í)••
.šب رisم ےí ‹¡>V¡ا .‚,, ے,ر امرº اLع çí _,iلا¡ ,V.لا •,Iع ,,,اربا ç„ ے, ˆر> ,,Lع e¡ •,
رçض> ےí •ا ےŒل ےí رisم رتہب ےí >V¡ا _.¸ا •>مل ر, _Šب :ا,بنا .‚,, ے.رí ارç.. ے. _ک.م
_í >V¡ا _í _,iلا¡ باç„ اí ei†م _„ •ا ر¸ اع> ˆا _í ,V.لا •,Iع ,,,اربا .‚,, ے,ر ç‡اع>
.ا,امرº >اشرا ےن ei†م _„ •ا .ے, _ºاí ےŒل ےí ےنرí ر¡> ‚,تIsc ‚,م •I.I.
َ‰ِم> لا-bلا يِدْهَ* C‚اَLَ : َ^ 1‚اَX O
.eرsبلا) 2 : 12+ (
ŽŽ.ات˜.ہ¸ ‚,ہن çí ‹çملاL eiع¡ ار,م (رîم ‹ا,) اç, >اشرا••
i> _‡ ç, _sت.م _, ے.ا .ناما •, ا‡ ç, _,ا _ئçí ç„ •í ا,>امرº ے. _,I• ے.¸ا ےن .¸‰لا بر •ا
Vہ¸ ے. .. اí >V¡ا •í ے, •, ,Ví •‘V• .ا‡ ےIم •ن •ص> ے. ‚,م ˆا çí ‹çلا¡ ے.±šب ے.
ے>مل _Šب _.í ر¡ا ‚,رí اع> ے. •ا ےŒل ےí رisم رتہب ےí >V¡ا رمع .را. _,iلا¡ •í ے, •, _>
.‚,,ر •ن _ºاc ے. .,بر. _Iمع _í >V¡ا
¸اcl ا í .,بر . ‚, م رمع _ئ اi تبا
>ç• .‚,رí ¸اcl اí .,بر. _Iمع ‚,م رمع _ئاiتبا _í >V¡ا e¡ •í ے, •رº اí _,iلا¡ ر¡ا _> اí >V¡ا
.‚,ئا„ رí ےل eارم, ‚,ہنا ر¡ا ‚,رí ا>ا ¸امن >ç• .‚,> .,cر. _í ے.لçب _. ‚,ہنا ر¡ا ‚,لçب _.
,,ارº _Šب Uç>ام اí ر,• ر¡ا _ک,ن ‚,ہنا ”l .ے, ا,ر رí ,,ارº Uç>ام اí _ئاربہ>مل ر, ‚,ہنا eرشا‰م
_•ا> ‚,م Ls> •ب‰ش çí ے˜ب ے.¸ا ر¡ا ‚,, ے.l ‚,م _ç„ رí _. .¡V. _í نlرº Lºا> C,ا ,, .‚,رí
اí Lاs> .مLع _í نlرº ے.ا ےن ,, •í ےŒل ˆا '‹ç,í ے, ا.ا„l ™¸ا¡ ‚,م eام C,ا ç„ ‚,, ےت,> رí
.رçصبç• ے. .. _í .,بر. ‚,م رمع _ئاiتبا .ا.ç, ‚,ہن ا,اŠ†م. _Šب Š˜í iصsم اí Ls> ر¡ا ,اsم
.„ ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> .ے, _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .ا.ئاí راi„ا. >ç• Uا“م
•í اŠ. ,Iع çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> .> .çع> •,نVعا رí ±š¿ ر¸ :اs‘ eçí •ب.رم _Iہ¸
_ک,ل ا‡ ےئl 1ما ناºçL C,ا اí _.مش>¡ .sلا>م ر¡ا ے‡ ‚,> ‹ا,لا‡ _,íر.م¡ راsí ._‡ ç, .sلا>م
,V. ار,¸لا ,مLاº _Š.ن ر¸ ¡¸اب ‚,ئاب ے.¸ا •šŠí ر¸ :اs‘ eçí .º¡ ےí .çع> •,نVعا _Iہ¸ ے>مل ˆا
Š.ا. ے.¸ا çí اŠ,Iع •ا ,V. •مLاº _Š.ن ‚,م _نا.,ر¸ ر¡ا .,Iک. _..ا .اŠ. اŠíر اŠ¦ا çí اہ,Iع •ا
ےن >ç‡ _.ا •í ےŠ. ے,ر Šک,> ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> 'اŠ. iصsم ا,í اí ے.Šíر
.ے, _نرí _ر¡ر¸ _í _,م,رí _,..>
€çs> _مçمع ےí >V¡ا
.‚,رí _ر• ر¸ .,بر.¡ ,,I‰. _í >V¡ا _.¸ا _باLم ےí .عاLت.ا _.¸ا e¡ •í ے, •رº ر¸ _,iلا¡
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض>
Fِ @>لاَ#َ * aَلَ* 2@ُ ,ِ;ْL2 : W?اَLْ :ِد ُل2 V5"لا 2@ُ ,ِ;ْL2 : €?اَLْ :ِد ُلَwْ Zَا ملسو @لآو @#ل* Dا aلص ِ@) Gللا ُ‚ْو2 سَ? 1‚اَX
._,>صلا ,I.م) 2 : 691 .,ºرلا . 99+ (
ے.¸ا _>ش _ئçí ے.„ ے, e¡ را.,> _,رتہب .ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>••
ŽŽ.ے, ا.رí _ر• ر¸ Uا,ع¡ _,ا
.‚,Šíر .ربارب ‚,م کçI. _.> ے. >V¡ا e¡ •í ے, •رº ر¸ _,iلا¡
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
F1`اَgِ Lلا 2rْل5wَ ;َل اًدَ'َا c‡3wَ ;2م 2rْLُ کْوَ لَZ ِoَ#ِ |ِA!لا aِZ ْمُک>داَ لْوَ ا َ+ْ#َ ب اْوI وَ س
.ر,بکلا ,†‰ملا _º _ناربL) 11 : 35+ ,ºر . 11997 (
ç. ات,> .I,ضº ر¸ _.í çí _.í ‚,م ر‡ا ر¡ا çŠíر ربارب ‚,م >V¡ا _.¸ا ‚,م ,,.s. _í .ئا>.••
ŽŽ.ات,> .I,ضº (ر¸ ‹ç.,ب çí ‹ç,.,ب) çí ‹ç.رçع
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ‚,م ےI.I. ےí ےنرí ارç¸ çí ‹¡iع¡ ےئç, ےŒí ے. نا ر¡ا ےنرí ,>ر ر¸ >V¡ا
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡
Fْ م2هَ/ْوُ X2Œْ"َB ْمُ05/َا -^ِا َQْوَ "َ: اَل ْم2 ه5/ِاَZ ْم2 ه1لاْوُ ;َZ ْم2 nْ و2 م2 Bْدَ*َ و اَRِاَ و lْم2nْ و2 مَ '!?اَ و 1Qاَ#ْ &3 }لا اوI&ِ 'َا
ےتŠ†م. _ہ, e¡ •کنç,í ¡رí ارç¸ ç. ¡رí eiع¡ ے. نا .„ ¡رí ,>ر ر¸ نا ر¡ا ¡رí .ب>م ے. ‹ç˜ب••
ŽŽ.ç, ےت,> €¸ر ‚,ہنا _, ,. •í ‚,,
.ے, _ئامرº i,íا. e>ا,¸ ‚,م •I.I. ےí ‹ç,.,ب ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
َ+َgْ 'َاَو 5+2هَV5وَ Œَو 5+2هَب5دَاَZ €eاَLِ ب 1´اَ لَp 1‚اَ* ْ+َم ملسو @لآو @#ل* Dا aلص @)Gللا C‚و2 سَ? 1‚اَX
Fَ o5Lَ 7!لا @َلَZ 5+ِهْ#َ لِا
._..لا _º >]ا>çبا) + : 338 ,ºر . 51+7 (
._í _ر¡ر¸ _í ‹ç,.,ب _,. ےن ™„ ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>••
ŽŽ.ے, ..„ ےŒل ےí ˆا ç. ا,ر ا.رí کçI. اŠ¿ا Š.ا. ےí نا ر¡ا _í .>اش _í نا .ا,اŠک. ب>ا ‚,ہنا
ےí _,iلا¡ .,بر. _í >V¡ا فرL .ر.¡> ç. ‚,, •‰,ر> اí ..„ ےŒل ےí >V¡ا _,iلا¡ فرL C,ا •رƒلا
>i‰تم _Šب _ئارº ےí _,iلا¡ ے.,ا ‚,, رامش ےب €çs> ےí _,iلا¡ ے.,„ .ے, •ت.ار اí ..„ ے,ل
_,iلا¡ .‚,, €çs> ےí >V¡ا .. •, eر,c¡ _ا¡>¸ا •تشر .,,I‰. ._نارîن ._ر¡ر¸ ..,بر. _í >V¡ا ‚,,
‚,م _ئارº ¡ €çs> .ب. اí _شç• ر¡ا _‡iن¸ _í _,iلا¡ >V¡ا ç. ‚,, •‰,ر> اí اsب ےŒل ےí >V¡ا
.ے, اتک. _ب •نçمن اí ..„ رŠ‡ ç. ç, امرºراí •ب•„ اí نا.>ا •کIب ‚,ہن Uiع فر‘
(_ئا.م _ہsº)
e¸ا.„ ِ ¸امن
اí .. ç. ‚,ل رí ا>ا >ارºا i.¿ ے. ‚,م ےºVع ر‡ا) .ے, •,اsí •رº e¸ا.„ ¸امن _í .,م نامI.م
.‚,, _.ç, ‚,ر,بک. را¿ •کIب ا.ç, ‚,ہن ei†. ر¡ا ›çíر ‚,م ¸امن ˆا (ا‡ ےئا„ ç, ا>ا •رº
e¸ا.„ .,ن
_sLصم iم>م .رض> ےL.ا¡ >¡ر> .ےí _لا‰. •ا ےL.ا¡ :ا.. .•,اsí •رº .e¸ا.„ ¸امن ر,بک. را¿
•ب‰í فرL •.م .ےí ,اما ˆا ےŠ˜,¸ .ےí .,م ر…ا> ˆا ےL.ا¡ اع> .ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
.ےہíربíا •ا (i‰ب ےí ے.ہí ربíا •ا ےí ,اما) ےí رí .,ن •, ..,رش
:ا..
Fْ=2"ْ#َ z َ@)لِ ا اَلَ و َ= C`اَLَ p -لَVَو َ=IدَV a1لاَAَBَ و َ%2 م! سا َ=1?اَ&َ Bَو َ=ِدْ مَ 6ِبَو 5م2ه)Gللا َ%1 /اَ 6ْ&2 س
.ر,. .ے, i.Iب ناش .ر,. .ے, Vا¡ _‡ر¸ب ,ان ار,. .‚,, ےŒل •ر,. ‚,s,ر‰. ,ام. ر¡ا ے, کا¸ ç. •ا •ا••
ŽŽ.‚,ہن >çب‰م _ئçí اç. •ر,. ر¡ا ے, .šب .ہب (_بç•).,ر‰.
کا¸ >¡ر> i‰ب ےí ˆا ا‡ ےہí ربíا •ا ےئاŠ¦ا Š.ا, ر,ƒب .iتsم ر¡ا ا‡ ےہí ربíا •ا ,اما i‰ب ےí ˆا
.ا‡ ے±š¸
َrْم5 'َ"َBَو َrْمِ 'َ?َو َrْک1?اَبَو َrْم- لَسَو َrْ#- لَص اَمَ ک •د5مَ 62م ِ‚)ا aَلَ*5 و •د5مَ 62م aَلَ* ّلَ ص 5م2ه)¦للَا
F4دْ#ِ 7َم 4دْ#ِ مَ ' َ%5 /ِا َمْ #nاَ"ْبِا ِ‚)ا aَلَ*َ و َمْ#nاَ"ْبِا aَلَ*
.م>ر ےن ç. žرL ™„ ر¸ Ul _í نا ر¡ا ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م امرº U¸ان .م>ر •ا •ا••
ر¡ا ‹ç,بç• ç. C.,ب ر¸ Ul _í نا ر¡ا ر¸ ,V.لا •,Iع ,,,اربا .رض> ا,í ,>ر ر¡ا _نابرہم ر¡ا _†,Šب
ŽŽ.ے, Vا¡ _‡ر¸ب
ر¡ا ے. ¸ا¡l i.Iب ,اما .ے‡ ‚,ہí ربíا •ا .iتsم¡ ,اما ر¡ا _‡ ےئا„ _±š¸ ر,بک. .ر.,. i‰ب ےí ˆا
: _‡ ےئا„ _±š¸ اع> •, i‰ب ےí ˆا .‚,م ¸ا¡l •ت.,l .iتsم
ا5Lِ م @َOْ #َ #ْ 'َا ْ+َم 5م2ه)¦للَا اَL) .ْ /ُ اَو اَ/ِ "َکَRَو اَ/ِ"ْ#ِ &َ کَو اَ /ِ"ْ#ِ dَصَ و اَLِ &ِ ئŽَzَ و اَ /ِد>nاَJَو اَLِ O3 #َ مَو ا1L#َ 6ِل ْ"ِ;!zا 5م2ه)¦للَا
F> Qاَمْ :ِ ا!لا aَلَ* @-Zَوَ Oَ Z ا5Lِ م @َOْ #- Zَوَ B ْ+َمَ و >jاَلْسِا! لا aَلَ* ِ@ِ #ْ 'َاَZ
‹¡šب ر¡ا çí ‹ç¦çŠ¿ •رام, .çí ‹çبئاc ر¡ا çí ‹¡ر…ا> •رام, .çí ‹¡>رم ر¡ا çí ‹¡iن¸ •رام, ç. •ا •ا••
ر¸ ,V.ا ِ_,> ے. ا ےŠíر eiن¸ ے.„ ے. ‚,م ,, ç. !•ا •ا .•> _>ب çí ‹ç.رçع ر¡ا ‹¡>رم ر¡ا çí
ŽŽ.امرº اLع .çم ر¸ نام,ا ے.ا •> .çم ے.„ ے. ‚,م ,, ر¡ا Šíر eiن¸
,اما ر¡ا ا‡ ے±š¸ (ربíا •ا) ر,بک. _Š.ç¿ ‚,م ¸ا¡l •ت.,l .iتsم •کب„ ‚,م ¸ا¡l i.Iب ,اما i‰ب ےí ˆا
.ا‡ •> ر,Š¸ ,V. ےŠ˜,¸ ےí
.ے‡ ‚,±š¸ اع> •, ç. ç, _í (¿لابان) ےíšل .,م ر‡ا
FاًA-;َy2 مَ و اًA>Zاَ J اَLَ ل 2@ْ لَA!Vا5و -"ْ$ُR5و -"ْVَا اَLَ ل 2@ْلَA!Vا5و اc„َ"َZ اَLَ ل 2@ْلَA!Vا 5م2ه)¦للَا
ے.ا ر¡ا ا.ب eر,•> اí ر„ا ےŒل •رام, ے.ا .ا.ب Vا¡ ےنرí ناما. اí .ر•l ےŒل •رام, çí ˆا •ا •ا••
ŽŽ.امرº Uçبº ‚,م _> •رام, çí _راs. _í ˆا ر¡ا ا.ب Vا¡ ےنرí _راs. ارام,
.ے‡ ‚,±š¸ اع> •, ç. ç, _íšل ¿لابان ر‡ا
FcoَA-;َy2 مَو coَA> ZاَJ اَLَ ل اَهْلَA!Vا5و -"ْ$ُR5و -"ْVَا اَLَ ل اَهْلَA!Vا5و اc„َ"َZ اَLَ ل اَهْلَA!Vا 5م2ه)¦للَا
•رام, ے.ا ر¡ا ا.ب eر,•> ر¡ا ر„ا ےŒل •رام, ے.ا .ا.ب ناما. اí .ا†ن .رام, çí _˜ب ˆا •ا •ا••
ŽŽ.امرº Uçبº ‚,م _> •رام, _راs. _í ˆا ر¡ا ا.ب Vا¡ ےنرí _راsش ےŒل
رçض> •í ا.,„ _‡ ےئا„ _í اع> رŠ¸ ےŒل ےí .رsƒم¡ _.>ب _í .,م ےíرí ا>ا _مکم eرا.„ ¸امن
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
F`اَ*2 دلاِب @َل اْوC }ل!$اَ Z ِr3#َ م! لا aَلَ* ْم2Oْ #- لَص اَRَا
ŽŽ.¡رí اع> ے. _çI• •رç¸ ےŒل ےí ˆا ç. çلرí ا>ا (e¸ا.„) ¸امن ر¸ .,م ,. .„••
(_,> .مi•)
‚,ش¡اí •نا> i†م _í .ر>اsل ار ,اL i م>م ر .íاS ,V.Vا _,ش
اí _لا‰لا •ILiم .ر>اsلار,اLiم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش .s,s>ر> فرا‰. ر, اí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
ےí راiº ا _نا>¡ر ¡ _ºV•ا ر¡ا .رکº ¡ _مIع _í نا ‚,م رŠب ا,ن> ‚,م .ا>s‘ •تش¸‡ .ے, فرا‰.
i,i„ ےŒل ےí _,> ِ¿,Iب. .¿¡رº ,L.م ‚,م رŠب ا,ن> اí .çع> _í رک.ملا _ع _ہن ¡ ف¡ر‰ملاب رما .:ا,>ِا
ےلا¡ ےنç, ر¸ ,V.ِا ے. فرL _í رsí ِ,لاع ر¡ا Ls>. ےí iئاsع _مV.ِا ر¡ا Uام‰ت.ِ ا اí œئار>
iہ„¡i„ •نا>i†م _í نا ‹اہ, .ے, اک¿ ر¸‡ رí> اí .امi• _í نا ‚,م •I.I. ےí ›اº> ےí ‹çIم>
.ے, >çصsم انرí رí> اí ‹]çIہ¸ ر¡ا i.¿ ےí
•.ر¡ _م Iع ے, ل ےí C . ‹ ç,i‘
ˆا ےí نا e¸اiنا اí را>رí •نا>i†م ےí _لا‰لا •ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش رçض>
ِ.ما C. ‹ç,i‘ •ا :اش نِا ےن ™„ .ے, اتک. ا„ ا,اîل ے. ,اí .i,i†. ر¡ا _s,s>. ¡ _مIع
_í ”l .ے, _نرí _ئام.,ر _í •مI.م 300 ر¡ا .تí iئا¸ ے. 5,000 ¡ ,,Lع ےí .اباL• iئا¸ ے.
: ے, _,> _ر> ,اí _s,s>. ¡ _مIع راک,اش _ما> اí .ر,صب •نا>i†م e¡Vع ےí ,اí _s,s>.
نlرsلا ن اºر ع
‹çمçº برع ر,c .„ ,V.ِا .ے, i,†م ِنlرº •‰,ر> اšب ے. .. اí _ئام.,ر ¡ .,اi, _í ,V.ا ِ_,>
_.ِا ._ئl _,¸ .ر¡ر… _í •م„ر. ےí ˆا ے,ل ےí ے.Š†م. ,çہsم اí i,†م ِنlرº ç. V,Š¸ ‚,م
ے. ‚,م نا .ےŒ‡ ےŒí ,„ار. ے. .ہب ‚,م ناب¸ ¡>را ے. ‹ç,i‘ _Œí •تش¸‡ رLن ِ_,¸ ےí .ر¡ر…
ے. ™„ .‚,, ے.رí اi,¸ Uاکشِا .عاب ےí ےنç, •م„ر. _Lsل _>م ç„ ‚,, ے.,ا ,„ار. ے. .ہب
iئاsع ر¸ .اماsم >i‰تم ر¡ا _.ا¸ ç, ‚,ہن _ئا.ر _,>‘ C. ,çہsم ¡ _.‰م ےí ,Ví ےí .¸‰لا بر •ا
ر…ا> ِ ر¡> .‚,, ,¡ر>م ے. ..V. ر¡ا _نا¡ر _í ناب¸ ¡ ر,ر>. ,„ار. C. _l .ے, ا.ç, اi,¸ ’اîب ‚,م
.ç, ..ر> iص,º ç. ے. رابتعِ ا _..ئا. ç„ ‚,ہن >ç„çم •م„ر. _ئçí ا.,ا اí i,†م ِنlرº ‚,م
eا‡l ے. .,ناs> _í i,†م ِنlرº •sبL _برƒم ,I.م ر,c ر¸ :ا.ب _í ,„ار. _..ئا. ر,c •˜نا.¿
.ا.ا¸ ç, ‚,ہن
i,†م ِنlرº ے. ,ان ےí نlرsلا ناºرع ےن •ILiم .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS .Iم ¡ _,> ِ>i†م ‚,م ے.,ا
فر‘ •ن اŠکل •م„ر. راک,اش _مت.م ر¸ ‹]çIہ¸ _..ئا. ر¡ا .>اsتعِا ..ر,.s. ._ب>ا ._مIع ےí
ِنlرº نlرsلا ناºرع .ے, ات,> رí >ا¸l ے. .„ا> _í ر,.s. çí .راº ,اع •کIب ے, e>ا. ر¡ا ™,I.
ےŒل ےí •‰لاLم _ئV نl ےí نlرsلا ناºرع .ے, •م„ر. _..ئا. Vہ¸ ‚,م _,را. _í ,„ار. ےí i,†م
‚,ئامرº •L>Vم www.irfan-ul-quran.com
Uç .رلا ,ر,.
‚,م ناب¸ ¡>ر ا _مت.م ر¸ ‹¡iI„ e>ç¿ _ِ¡اí .i,i†. ,,ا C,ا _í •ILiم .ر>اsلا ر,اL iم>م ر.íاS
ےí ‹ç…اs. i,i„ ےí ,Lن _مIع ‚,م باتí ˆِا .ے, ŽUç.رلا .ر,.• باتí .šب ے. .. _í ا,ن>
.,اہن ر¸ çIہ¸ C,ا ر, ےí ˆiºا ِ.ا,> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> •ب.رم _Iہ¸ _باLم
‚,iI„ •,sب •کب„ .ے, _ک¿ ç, .عاشِا _í ‹¡iI„ ˆ> .ے, _Œ‡ _لاS _.ش¡ر ‚,م ¸اiنا .رçصبç•
_Iہ¸ ‚,م ™„ .ے, •ºا…ِ ا اí باب ےŒن C,ا ‚,م _,را. _í .راîن .ر,. •مisم اí ˆا .‚,, .عابLر,¸
¡ .ر,. ےن ”l .ے, ا,‡ ا,í _…ا¡ çí .,م,ا ¡ . ر¡ر… _ماçºVا _,ب ¡ .رصع _í .ر,. ,‰لاLم •ب.رم
ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا _ئاضº 60 .‚,, _Šکل _Šب i,¸م .تí iئا¸ ے.
.ِç.لا _ا ہ.م
iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش ‚,م .,i>لا ,Iع Š.ا. Š.ا. ےí ,اí .i,i†. ر¸ .ر,. ر¡ا نlرº
•مI.م ِ .ما C. ‹ç,i‘ _Œí ç„ .‚,, ے,ر •> ,ا†نار. •مانراí .i,i†. ¡ _s,s>. e¡ .ر>اsلار,اL
_s,s>. ر¸ ‹¡>ا,.ب œ,.¡ رiº ˆِ ا ‚,م .,i> ِ ,Iع .ا‡ ے,ر ا.رí _ئام.,ر .>اsتعِا ر¡ا .رکº ._مIع _í
ےí .,>ا>ا _مت.م ر¸ ‹¡iI„ eراب .ے, ا,ر ç, i‰ب Uا. ç. .ا. Š¿ ‚,م •مI.م ِ.ما ,اí .i,i†. ¡
_í ,اí _s,s>. ر¡ا _مIع ,,Lع ˆِ ا .ے, .را„ ,اí ے. .¸,. ر¸ Ž•..لا ناºرع• •عçم†م Uا“ملا i,sº
ے. ناç.ع ےí Ž.çب.لا .,i>لا _م .ç.لا _اہ.ملا• •í ے, اتک.ا„ ا,اîل ے. رما ˆِا e¸اiنا اí .‰.¡
1100 باçبا .,Lن ے.¸ا ر¸ .,i> ,Iع Ž.ç.لا _اہ.ملا• .ے, _ک¿ ,Š¿ باتí C,ا _مت.م ر¸ .,>ا>ا
™„ .ے, باتí Uا“م ےب ے. Lا>ل ےí ےم„ر. .رçصبç• ر¡ا _,ماضم ._,ر>. _í .,>ا>ا ..,.ر. _í
._تIم ‚,ہن ‚,م ‹ç,i‘ Š¿ _نا¸ •تش¸‡ Uا“م _í
نlرsلا _اہ.م ر,.s.
‚,م ر…ا> رصع e¡Vع ےí .,i> ,Iع ر¡ا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.رلا .ر,. .i,†م ِنlرº •م„ر.
ر¸ ‹¡iI„ eراب ےŒل ےí _ئام.,ر _..ئا. ¡ _مIع ر¡ا .>اsتعِا ¡ .رکº C. ‹ç,i‘ _í •مI.م ِ .ما
‹çI.ن ç„ _‡ ç, ا,1,¸çIک,ئا.نِا ا.,ا اí ,çIع _نlرº ر,.s. •, .ے, .را„ _Šب ,اí اí ر,.s. _مت.م
•í ے, .ر.م ِ .عاب رما •, ‚,م باب ےí ر,.s. ._‡ •> ,ا†نا ر. •ض,رº اí _ئام.,ر _í .,نا.نِا C.
‹¡šک.,. _í ,V.Vا _,ش رçض> .‚,, _,ر ç, ..رم Cلا ‚,iI„ _نا¸ ر¸ ر,.s. _í •>.اº ,رç. فر‘
: ç, •L>Vم ےŒل ےí •‰لاLم _ئV نl ےí .تí www.minhajbooks.com
›اº> _ مIع اí _مV.ِ ا ِiئاsع
اí _مV.ِا ِiئاsع iہ„¡i„ .šب .. ‚,م •I.I. ےí _,> :ا,>ِا ¡ i,i†. _í نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
.ہ„ ر, ر, _í .لا.ر ,i,sع .اŠ. اک¿ Uiب i,>ç. ِرçص. ‚,م ر¡> ™„ .ے, ¿¡رº اí ن ا ر¡ا ›اºِ> _s,s>
ا„ _í _sن _í ,V.ا ِرئا‰ش •راہ. ےí رçص. ےí .عiب .اŠ. ,ر‡ را¸اب اí ‹]çتº ےí کرش ¡ رsí ر¸
çí اع> ےŒل ےí .رsƒم _í اi• ِنا‡i.ب Š.ا. Š.ا. ےí راکنِا ے. •i,sع ےí باç. ِUاص,ا ._Š. _,ر
_ب.لا >V,م ے,ل ےí ےنرí ر¡¸مí çí _I‰. ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> .اŠ. ا,ر ا„ اہí ¸ئا„ان
,V.لا •,Iع .iہم ,اما انi,. ِ iمl .>بiب _Œí .اŠ. ا,‡ ا,> رارº کرش çí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
_نام _م _í _.‰م ےí .çبن ,ت• _‰ب ر¡ا ےŠ. ےک¿ رí .,iہم ِنVعِ ا رí ےل اراہ. اí •i,sع ےí
_í iئاsع ےن ,V.Vا _,ش ‚,م _تº ِر¡> ے.,ا .ےŠ. ے˜.ہ¸ ا„ _Šب çí .çبن :.çع> ےí رí _,ر..
.ا,í i.Iب _> ِ,Iع ےŒل ےí žV‘ِا
.>ا…¡ _ í کرش رçص. ر ¡ا i ,>ç. ,i,sع
_í .لا.ر ,i,sع Ÿا‘çص• ر¡ا _مV.ِا ِiئاsع ر¸ ,ان ےí کرش ر¡ا i,>ç. را>ربمIع ےí ¿,Iب. ¡ .çع>
.رç¸ رí •> رارº کرش çí _مع _لçم‰م ے. _لçم‰م .ےŠ. ف¡رصم ‚,م _شçí _í ے.¦اí ‚,š„
._Š. .مi• .šب .ہب _í i,>ç. ,i,sع ‚,Œ. ے.¸ا ا.,> رارº کر.م ¡ رºاí çí •,مV.ِا ِ .Iم ر¡ا ,çº
.اعامت„ِا ‹¡را¸, ر¸ _L. _ماçع فرL C,ا ےن .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش ‚,م ر¡> ے.,ا
ر¡ا _í .>ا…¡ _s,s> _í کرش ِرçص. ر¡ا i,>ç. ,i,sع ‚,م نlرº ِ .ا.ار> ے. :ابIL ر¡ا :امIع ‚,م
,,>… ے. ناç.ع ےí کرش ِ .s,s> ر¡ا i,>ç. ,i,sع ر¡ا i,>ç. ِ.>اہش .i,>çتلا باتí فرL .ر.¡ >
.Vاکن ے. .ا.ابتلِ ا çí i,>ç. ,i,sع رí Šکل .تí
.ç بن ِ,ت• ِناب .ا¸
•,Iع •ا _I‘ رçض> ےئç, ےت,> ,ا†نا ر. •ض,رº اí _ناب.ا¸ _í .çبن ِ,ت• ,i,sع ےن ,V.Vا _,ش
iم>ا ,Vc ا¸رم •کIب ا,í Uçبº _.I,¿ اí ےI,ابم ےí ‹ç,نا,>اº فر‘ •ن _باLم ےí ... _í ,I.¡ •لl¡
‚,م ا,ن > .رç¸ ر¡ا ےí رí ر,ر>. .تí ر¸ .çبن ےئا, .çع> ے¦çŠ„ ر¡ا .ا,s,í _cامِ> _í _نا,>اº
.ا,> رí رçب†م ر¸ ›اºِ> ے.¸ا ‚,ہنا ے‰,ر> ےí ‹ç.نرsناí ر¡ا .اعامت„ِا
اí ‹ ç,مہº LIc _ I‰ت م ےí ,V.لا •,Iع .iہم , امِا ا نi,. ِiمl
•لا¸ِا
‹ç,i‘ ‚,م .اsبL ےí •مI.م ِ .ما ر¸ •i,sع ےí iمl _í ,V.لا •,Iع .iہم iم>م ,امِا انi,.
Uابsت.ِ ا ےí ,V.لا •,Iع .iہم ,امِ ا ے. .iم _,ِçL •sبL C,ا .‚,, _.ا„ _ئا¸ ‹ا,مہº LIc ے.
ر.íاS ,V.Vا _,ش .ا,> رí .çع> اí ےنç, .iہم >ç• ےن >ارº ا _Œí •ر.¡> •کب„ ے, ‚,م .را,. _í
,اما انi,. ‚,م _.ش¡ر _í ... ¡ نlرº i‰ب ےí _,s>. _í Uا. اہلا. ےن .ر>اsلار,اL iم>م
iمl œºçتم ر¡ا .ا‰ºا¡ ¡ .Vا> ےí •نام¸ ےí iمl _í نا ..اs‘ _ص>ش _í ,V.لا •,Iع .iہم iم>م
.ےŒ,> رí œºر .اہبش ¡ کçکش •Iم„ ےí رí .>ا…¡ _í C. Uا. ےí
_ئ ام.,ر .ہ„ •م, _ í •مI.م ِ .ما
> i†م ر, •í ے, ا.l رLن ‚,م, ç. ‚,, ےتلاS رLن .رہ‡ ر¸ .امi• _í _,> i†م ‚,م _,را. _مV.ِا ,, .„
ے.ما. ر¡ر… çí ‹ç…اs. .رصع ےن ˆ ا ç. ا,> ,ا†نار. •ض,رº اí _,> ِi,i†. .„ ‚,م ر¡> ے.¸ا ےن
.‚,í Uا>ب راiº ا _í _.ا ےن _,> > i†م ا,l Uا¡¸ ‚,م _‡iن¸ ,ب‰ش ™„ ےí ,V.ا ‚,م ر¡> ر, .اŠíر
رŠ¸ çí راiºا _نا>¡ر _ئç, _ت.م ےن _.í ç. ‚,> ,ا†نار. .امi• .i,i†. ر¸ _L. _مIع ےن _.í
ےن _.í ç. ا,í ,اí اí ›اº> ےí راiºا _مV.ِا ‚,م ..LI. ِ ,اLن _.ا,. ےن _.í .ا,í Uا>ب ے.
_,رتہب) ن¡ر sلا ر , • ر¡ا .راہL ¡ .çs. ._مع ¡ ,Iع _,> i†م e¡ Cش ےب .ا,í ›اº> اí •,مV.ِا ِiئاsع
ر¸ ,V.ِا ِ_,> ‚,م ر…ا> ِر¡> _ک,ل .‚,, ےتŠíر •ب.ر i.Iب ر¡ا _ضºا ¡ _Iع ا .عاب ےí .ب.ن _í (•نام¸
,V.ِا ے. .ہ„ ر, ر, >i†م اí ر…ا> ِر¡> •í ے, ا.رí ا…اs. اí .اب ˆا Uا¡¸ .ہ„ •م, Vا¡ ےنç, .راL
_لا‰لا •ILiم .ر>اsلا ر,اL iم>م ر.íاS ر.,º¡ر¸ ,V.Vا _,ش رçض> ےن .¸‰لا بر •ا .•رí ›اº> اí
_„ .‚,, _ئامرº اLع ‚,ت,>V‘ .ہ„ •م, ے,ل ےí •Iباsم ے. Uا¡¸ .ہ„ •م, .راL ‚,م ر¡> ے.¸ا çí
ر¸ çIہ¸ ر, •رƒلا _.رشا‰م ._شا‰م ._نا>¡ر ._ºV•ا ..رکº ._مIع ےí ,V.ا ِ_,> ے‰,ر> ےí
.‚,, ے,ر •> ,ا†نا ر. •ض,رº اí :ا,>ِا ¡ i,i†.
cç,., ..نِا _ ر.,ر .Iم ِi,رº
ے.„ .ے, C,ر>. .i,i†. ر,‡ ,لاع C,ا _.بم ر¸ رکº _بVsنِا ےí ... ¡ باتí نlرsلا _اہ.م ِ C,ر>.
iم>م ر.íاS ر.,º¡ر¸ ,V.Vا _,ش .ے, ا.,> ,ا†نار. •ض,رº اí _ئام.,ر _í •مI.م ِ .ما C. ‹ç,i‘
ےنرí •Iباsم اí ¸†.I,¿ _,¸ر> ‚,م ناi,م _s,s>. ر¡ا .رکº ¡ _مIع çí •مI.م ِ.ما ےن .ر>اsلار,اL
ربم.> ےŒل ےí 1987 _>م cç,.,..نِ ا •, ._Šíر >ا,.ب _í cç,.,..نِ ا _ر.,ر .Iم ِi,رº ‚,م : 19
‚,م •‘رع ,í _Šب ے. Uا. 300 ر,c ‚,م •مI.م ِ .ما ےئç, ے.رí .عاشِا _í .تí iئا¸ ے.
¡ .,.ص. ._,¡i. ¡ _,s>. ._.,çن _sن ..ر,ربئV _í cç,.,..نِ ا ˆِا .ے, اک¿ رí _‘ا> ,اsم _لçم‰م
‚,م .ا„ •ب‰ش ےí _„çلا.ک,¦ _.,مراsنِا ر¡ا _LاL• .C..ئا¸,S .Cن¸ç,مí ..ا,ب>ا .•م„ر. ..,لا.
ا,ن> ‚,م cç,.,..نِ ا _ر.,ر ˆِا .‚,, _مع ِف¡رصم ,اش ¡ _ب‘ فا.. رî,> ¡ ¸رلاک.ا _ر.,ر ‹ç,.,ب
ç, •L>Vم .‚,, ے,ر ا„ ےŒí Uام‰ت.ِ ا œئار> ےí _ر.,ر _,ر. i,i„ ےí www.research.com.pk
.امi• .>اہت„ِ ا ‚, م ن اi,م _ ہsº
.,“,> _í ˆا ےن _,> ِنا.مش> ے, ار,¸ _مع ر¸ •sº ™„ .,ر“íا _í •مI.م ِ .ما ‚,م ر…ا> ِ ر¡>
ا,> •> رارº ,Iع اí Uا,• ا, ےئار çí _s.> •sº ےن ‹¡را> •çع> ےí .,i> ,Iع ._Š. .> ا.ب کçک.م
•sº _ناب ..Iم ¡ _,> >i†م ے. _,s>. _í Uا. اہلا. _.¸ا ےن ,V.Vا _,ش ‚,م ے.,ا .اŠ.
‹ç, .ا,ا¡رí ,,I.. çí .,“,> _í .,i>لا _º •مئVا ,امِا _í •.ع •ا _…ر •s,.>çبا ,Lعا ,امِا _s.>
.ا,í ا>ا •ض,رº اí ›اºِ > _s,s> ‚,م ر…ا> ِر¡> اí رکº ِ .تکم _ہsº •šب ے. ..
ا>ا را>رí .¸íرم ‚,م ے.,> رارº i> çí ا¸. _í ,„ر ‚,م _مLع ِ.لاiع ‚,م ›اº> ےí >¡i> _مV.ِا
.‚,ئامرº ر,ر>. _Šب .تí ر¸ رکº .>اہت„ِ ا ر¡ا _ہsº e¡Vع ےí ˆِا .ا,í
Ls>. ا í , اLن _ش ا‰م ےí , V.ِا
راiºا _شا‰م _í ,V.ِا ےن راiتºِا ِبابر ا .„ •í ا,l _Šب .º¡ ا.,ا ‚,م نات.íا¸ •,رçہم„ _مV.ِا
ِ_,م¸ ر. .ے, ‚,ہن ,اLن _شا‰م کا¸ ے. >ç. ˆا¸ ےí ,V.ِا •í اہí C. ‹اہ, ےئç, ےتI˜í çí
‹çنارمک> ےن ™„ ..رŠب ا ¸ا¡l _, C,ا ےئç, ے.رí ›اº> اí ,اLن _شا‰م ےí ,V.ا ے. نات.íا¸
ر.íاS ,V.Vا _,ش •, .ا,> _.I,¿ اí •رLا.م ‚,ہن ا ےí رí _,¸ ,اLن _شا‰م >ç.Vب ے.ما. ےí
,V.ا çí _.í i‰ب ےí ˆا •í _Š. .ر,صب ¡ _,s>. •نا>i†م _í _لا‰لا •IL iم .ر>اsلا ر,اL iم>م
..,‰م ِ ,اLن _مV.ِا ےن ”l ‚,¸ا e¡Vع ._ئç, •ن .ار„ _í ےناŠ¦ا ¸ا¡l فV• ےí ,اLن _شا‰م ےí
ے,ل ےí ے.,> باç„ _ºاش اí .ا…ارتعِ ا ر‘ا‰م ,ام. ر¡ا ا,ا.ب ›ç…çم اí ˆ¡ر> ر¡ا .اباL• eiعاºاب çí
i,¸م •راب .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش ._Šکل باتí _sت.م ر¸ ,اLن _شا‰م ےí ,V.ا
: ç, •L>Vم ےŒل ےí .امçI‰م www.tahir-ul-qadri.com
.اíرب ¡ •ç,º eا.¸ ےب ‚,م _ما> ے.¸ا ç„ ے, ے. ‚,م ‹çتم‰ن .íرب اب نا _í _لا‰. •ا ,V. ¡ >¡ر>
.‚,, ے.ا„ رç.. ا,ن> ¡ _,> ےí ˆا ےئا„ _م ے.„ •í ے, .ل¡> Uا¡¸V _.,ا •, .‚,, ےئç, ے.,م.
‹ç,ا.‡ .•نا¸• اí .م>ر _í _لا‰. •ا ..,ر‰. _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ اi• ِ بçب>م ,V. ¡ >¡ر>
...,¸ _í ™I†م .ے, •.,s. اí .íرب ¡ ر,• .•.,ئl اí .iن¡اi• ِبرº .•.,¸ اí .ا„ر> ِ.i.Iب .eراsí اí
..ر.م _í ž¡ر .€ا,ر. اí ‹]Vب ..راہL _í U> ._مع Vا¡ ےنا„ ےل ‚,م ..„ ._Vع اí _ت.> C..
_†.í _í .عاsش ر¡ا •‰,ر> اí .ا†ن ے. _¸¡> ._> اí ˆVºا ¡ .برc ._Vع اí ‹ç,نا.,ر¸ _نا>¡ر
.ے,
C,ا i.¿ ے. ‚,م _„ ے, اتIم رí> اí .اíرب ¡ _ئاضº رامش ےب ےí ,V. ¡ >¡ر> ‚,م •íرابم .,>ا>ا
: ‚,, _,> _ر>
1 •‰,ر> ا í ,I.¡ •ل l¡ •, Iع •ا _I ‘ _sL صم ِبرº ,V. ¡ >¡ر> .
ے,
.ے, نام,ا ِ¡¸„ .ب>م ¡ .i,sع •ناہلا¡ ے. _مار‡ .ا> _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِ.ب>م .ا.±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ._.ç, ‚,ہن _,مک. _í نام,ا ر,ƒب ےí ˆا
,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ Uç.ر ِبرº .ما,ºِ ¸¡ر çí ےلا¡ ے.±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ے. .ر“í .ے, _,ل> _í
_بن رçض> •í ے.امرº •.ع •ا _…ر >ç‰.م _ب •ا iبع .رض> .ا‡ ےئا„ ا,í با, _,º ے. .م‰ن _í
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
FN Tاَ لَص 5(َلَ* ْم2n2 "َ.ْ کَK َo1 ماَ#َ ,لا 1jوَ: (ِب >–ا5Lلا aَل! وK
.,I.¡ ¤لl¡ ¤,Iع •ا _I‘ _ب .لا _Iع eVصلا _ضº _º :ا„ام باب .ر.çلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.)
1 : +95 : ,ºر . +8+ (
Š†م ے. .ر“í ‚,م ا,ن> ˆا ç„ ا‡ç, e¡ .,رº e>ا,¸ ے. .. •ر,م ے. ‚,م ‹ç‡çل ¸¡ر ےí .ما,º••
ŽŽ.ے, ات†,Šب >¡ر> ر¸
2 ے, .عاب ا í _‡¸ ,íا¸ _ن ام.„ ¡ _ نا>¡ر ,V. ¡ >¡ر> .
‹ç,‡>çلl ر¡ا ‹çتºا“í .‹ç.ئVl _í ,.º ر, çí _م ر¡ا _. ےí نا.نا ç„ ے, _مع e¸,íا¸ e¡ ,V.¡ >¡ر>
_I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض> .ے, ات,> رí فا‘ ¡ کا¸ ے.
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
Fم0Gل WTاکŒ ¬(ل* T‡¬}لا GQYZ ¬(ل* او¦لص
_‡¸,íا¸ (_نام.„ ¡ _نا>¡ر) ےŒل •راہم. ا.±š¸ >¡ر> (اراہم.) ر¸ Š†م •بشVب .¡رí ا±š¸ >¡ر> ر¸ Š†م••
ŽŽ.ے, .عاب اí
...صملا .¤ب,ش _بl _با) 2 : 253 : ,ºر . 870+ (
3 ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I ‘ _sLصم .ر ا,¸ ِفرش ,V. ¡ >¡ر> .
ے, •I,.¡ اí
ےلا¡ ے.±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ے. .ر“í •í ے, •, .,‘çص• ر¡ا .I,ضº .šب ے. .. _í ,V. ¡ >¡ر>
.ے, _.ç, .,صن .را,¸ _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,م .راi,ب ِ .لا> ا, باç• çí
‚,ہن ر.,م çí C,ا ر, ç„ ے, .>ا‰. .šب .ہب .را,¸ _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
.ے, _.ç, .,صن çí _.í _, Uا• Uا• •کIب _.l
ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر ˆابع _با .رض>
‚,م .‰íر ر, •í ے±š¸ žرL ˆا .‰íر ¡> .ار _í •‰م„ _مçم ç„ : ا,امرº 25 •ب.رم 4دَ'َK 2@-للا َو2 n ْلُ X
ے±š¸ >¡ر> •, •ب.رم را¸, رŠ¸ .ے±š¸ i‰ب ےí •>.اº ,رç. (3مُا! لا 3(ِ&5 Lلا •د5مَ 62م aَلَ* aّلَص 5م2ه-للا ےنl ç.
eا.‡ ےí ˆا _لا‰. •ا ا‡ •رí .را,¸ .ر,م ç„ .ا‡ •رí .را,¸ .ر,م ‚,م باç• ےIہ¸ ے. •‰م„ ےلا¡
ŽŽ.ا‡ •> امرº فا‰م
.L.¡Vا ,†‰ملا ._ناربL) 6 : 173 : ,ºر . 6111 (
+ ے, .عاب ا í .iن¡اi• ِ .م>ر U ¡¸ن ,V. ¡ >¡ر> .
•رí >ر¡ اí ,V. ¡ >¡ر> ے. U> _çI• _>ش ç„ .ے, •نا¸• اí .iن¡اi• ِ .م>ر >ر¡ اí ,V. ¡ >¡ر>
,, •í ے, نا.>ا اšب ا.تí اí _لا‰. •ا •, .ے, ا.امرº U¸ان _راب _í ‹çتم>ر _.¸ا ر¸ ˆا _لا‰. •ا ç.
Vام ے. ےنا¸• ےí ‹çتم>ر _.¸ا ‚,م, e¡ ç. ‚,, ے.رí .,ر‰. _. .’çŠ. فر‘ _í بçب>م ےí ˆا
.ے, ات,> رí Uام
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض>
اً"ْyَ * ِ@ْ#َ لَ* CDا a-لَص lcTَ د>'اَو 5aَلَ* a-لَص ْ+َم
.iŠ.تلا i‰ب ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا _Iع eçIصلا باب .eVصلا باتí ._,>صلا .,I.م ) 1 :
306 : ,ºر . +08 (
ŽŽ.ا‡ ےئامرº U¸ان ‚,تم>ر •ب.رم ˆ> ر¸ ˆا _لا‰. •ا ا±š¸ >¡ر> •ب.رم C,ا ر¸ Š†م ےن ™„••
5 ے, • ‰,ر> اí _.>ب _í ‹ç,ا.‡ ,V. ¡ >¡ر> .
_.رí _V. ےناہب ےí _.>ب _í ‹¡i.ب .م>ر _í ˆا .ے, نابرہم اšب ر¸ ‹¡i.ب ے.¸ا _لا‰. •ا
ےí _.>ب _ہنا _Šب ا.†,Šب ,V. ¡ >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ بçب>م ےí •ا .ے, _ت,ر
,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر Cلام _ب ™نا .رض> .ے, C,ا ے. ‚,م ‹çناہب
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
_بن رçض> ر¡ا ‚,, ےتIم ے. •ر.¡> C,ا •i.ب ¡> ےلا¡ ے.Šíر .ب>م (ےŒل ےí _لا‰. •ا) .„••
نا ےIہ¸ ے. ےنç, ei>,Iع ے. •ر.¡> C,ا ç. ‚,, ےت†,Šب >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا
ŽŽ.‚,, ے.ا„ ç, فا‰م eا.‡ .. ےIŠ˜¸ ےI‡ا ےí
.i..ملا ._I‰, çبl) 5 : 30+ : ,ºر . 2960 (
6 ے, ا¡ اiم ا í ‹çمc ےí ا ,ن> ,V. ¡ >¡ر> .
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ !•ا Uç.ر ا, : ا,í •رع ےن ‚,م : ‚,, ے. امرº •.ع •ا _…ر .‰í _ب _با .رض>
ےŒل ےí >¡ر> ر¸ ”l •ص> ا.تí اí اع> _.¸ا ‚,م .‹ç, ات±š¸ >¡ر> Š.ا. ےí .ر“í ر¸ ”l ‚,م ,I.¡
C,ا : ا,í •رع ےن ‚,م .¡رí i..¸ ,. ا.ت„ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l ' ‹¡رíررsم
.ے, رتہب ç. ¡> ا±šب ر¡ا Š˜í ر‡ا _ک,ل ے, C,Š¦ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l '_ئاŠ.ç¿
Š˜í ر‡ا _ک,ل ے, C,Š¦ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l '•ص> ا±>l ا,í : ا,í •رع ےن ‚,م
.ے, رتہب ç. ¡>رí •ºا…ا _Šب ‚,م ˆا : ا,امرº ' _ئاہ.¡> : ا,í •رع ےن ‚,م .ے, رتہب ç. ¡> ا±šب ر¡ا
•ا _I‘ ”l .ا‡ ‹¡> رí .º¡ ےŒل ےí >¡ر> ر¸ ”l ( .º¡ اí) اع> .را. _.¸ا ‚,م : ا,í •رع ےن ‚,م
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع
a;ْ02B اRP ± َ%2 &ْ /َR َ%َ ل 2"َ;ْ d2:َو lَ %5 م1
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ا,> رí فا‰م eا.‡ ر, ر¡ا ا‡ ç, ر¡> ,c ر, ار,. ç. ..••
.ِ •ç>لا _نا¡l ِ¤s‘ _ِº c ا„ ا م باب .¤ما,sلا ¤s‘ باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.) + : 2+5 : ,ºر .
2+57 (
7 ے, •‰,ر > اí اع> ِ .,لç بº ,V. ¡ >¡ر> .
,رíا _بن رçض> ر¡ا اŠ. ا,ر ±š¸ ¸امن ‚,م •í ے, ., ا¡ر ے. •.ع •ا _…ر >ç‰.م _ب•ا iبع .رض>
Š.ا. ےí •.ع •ا _…ر رمع .رض> ر¡ا •.ع •ا _…ر _,i‘ رکب çبا .رض> ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
رŠ¸ _í ا.. ¡ iم> _í _لا‰. •ا ےن ‚,م ےIہ¸ ç. ا,‡ Š.,ب رí ±š¸ ¸امن ‚,م .„ .ےŠ. ¸¡رºا _ن¡ر ‹ا,¡
,رíا _بن رçض> ç. _îنام اع> ےŒل ے.¸ا رŠ¸ ا±š¸ >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
ْ@َ|ْ A2B ْلَ س lْ@َ|ْ A2B ْلَ س
ŽŽ.ا‡ ےئا„ ا,í اLع ےŠ†. Cنام .ا‡ ےئا„ ا,í اLع ےŠ†. Cنام••
•ا _I‘ _ب.لا _Iع eVصلا¡ •ا _Iع ِcا. “لا _ِº رِ í> ام باب .رs.لا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.)
.,I.¡ •لl¡ •,Iع 1 : 588 : ,ºر . 593 (
8 ا.† ,Šب > ¡ر> >ç• ا í _لا‰. •ا ر ¸ ےل ا¡ ے.±š¸ >¡ر> .
ر¸ ےلا¡ ے.±š¸ >¡ر> .¸‰لا بر •ا •í ے, ا,ر ç, ے. .اب ˆا e¸اiنا اí .íرب _í ے.±š¸ ,V. ¡ >¡ر>
_I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر فçع _ب •ا iبع .رض> .ے, ات†,Šب >¡ر> >ç•
•í _ئا.. .رب>شç• ےŠ†م ر¡ا ےئl ˆا¸ •ر,م ,V.لا •,Iع _,ئارب„ : ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا
: ے, ا.امرº را‡>ر¡ر¸ اí ”l
ِ@ْ#َ لَ* 2rْم- لَس َ%ْ #َ لَ* َم-لَس ْ+َمَو lِ @ْ#َ لَ* 2rْ#- لَص َ%ْ #َ لَ* a-لَص ْ+َم
.کرiت.ملا .,íا> ) 1 : 735 : ,ºر . 2019 (
ے, ا.رí •رع ,V. çí ”l _ئçí ç„ ر¡ا ‹ç, ات±š¸ >¡ر> ر¸ ˆا ‚,م ے, ات±š¸ >¡ر> ر¸ ”l _>ش ç„••
ŽŽ.‹ç, ات†,Šب ,V. ر¸ ˆا ‚,م
9 >¡ر> ر¸ , I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _ I‘ , رíا _ب نرçض> •‰م„ ِ ,ç, .
.I,ضº _ í ے.†,Šب
ے.. ,ارí •با>‘ .ے, _ئç, نا,ب .I,ضº .šب _í ,V. ¡ >¡ر> ِ.ر“í .ار _í •‰م„ ر¡ا ن> ےí •‰م„
.‚,, .¡رم .,>ا>ا Š.ا. ےí .ر“í _I‰تم ے. ے.±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ‚,م .ار ر¡ا ن> ˆا
: ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر ˆ¡ا .رض>
_.ا ر¡ا ا,‡ ا,í اi,¸ çí ‚م>l .رض> ‚,م ˆا ے, _ضºا ے. .. ن> اí •‰م„ ‚,م ‹çن> •راہم.••
.ے‡ ‹ç, _çہ,ب .. ‚,م _.ا ر¡ا ا‡ ےئا„ اک.,Š¸ رç‘ ‚,م _.ا ر¡ا _Œ‡ _í _بº ž¡ر _í نا ‚,م
Cçل .ے, ا.ا„ ا,í _,¸ ر¸ Š†م ا.±š¸ >¡ر> اراہم. •کنç,í ¡رí ا†,Šب >¡ر> ے. .ر“í ر¸ Š†م ¸¡ر ˆا ™¸
امرº .I>ر ”l •کب„ ا‡ç, _,¸ žرL ™í ا.±š¸ >¡ر> ارام, VŠب .º¡ ˆا !•ا Uç.ر ا, : ےئç, را¸‡ •رع
,ارí :ا,بنا ےن _لا‰. •ا C.,ب : ا,امرº ےن ”l .ے‡ ‹ç, ےک¿ ç, (_º> ‚,م) _.م _.‰, 'ے‡ ‹ç, ےک¿
ŽŽ.ے, ا,> امرº ,ار> ر¸ _,م¸ çí ‹çم.„ ےí
.,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ِ ¤ِ.º > ¡ ِ ¤ِ.اº ¡ ِر íِ> باب .¸ئا.†لا باتí ._..لا .¤„ام _با) 2 : 30+ : ,ºر .
1636 (
با> l ےí ے.±š¸ , V. ¡ >¡ر>
ر, •کنç,í ے, .ب>م ِ .مVع راہLا اí .را.کنا ¡ œ…اç. ر¡ا ,,رک. ¡ ,,L‰. .º¡ ےت±š¸ ,V. ¡ >¡ر>
,çIصلا •,Iع اºl . ,ارí •با>‘ .ے, ا.رí ے. œ…اç. ر¡ا ,ارت>ا ¡ ب>ا .,اہن رí> اí بçب>م ے.¸ا .>م
_í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .ےŠ. ے.رí ے. ›çض• ¡ ›ç.• .,اہن رí> اí ,V.لا¡
•, •کنç,í ے, .ر¡ر… ا.Šíر رLا• Lç>Iم çí ,ارت>ا ¡ ب>ا _.Lاب ر¡ا .ر,اL .º¡ ےí .ر…ا> ‚,م eا‡راب
•,Iع •ا _I‘ بlم .لا.ر eا‡راب ےŒل ˆا ._Šب نام,ا .مVع ر¡ا ے, _Šب .i,sع ¡ .ب>م ےئا…اs.
.ے, .ر¡ر… ا.Šíر Uا,• اí با>l _,> •„رi.م ےئç, ے.رí _,¸ ,V. ¡ >¡ر> ‚,م ,I.¡ •لl¡
1 . .راہL ےŒل ےí .>ابع ر, •کنç,í انرí ,امت,ا اí _ئاs‘ .ر,اL _بº ے. ے.±š¸ ,V. ¡ >¡ر>
انç, ارŠت. فا‘ اí ˆابل ¡ ,.„ .º¡ ےت±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ےŒل ˆا .ے, –رش _‡¸,íا¸ ¡
.ے, .ر¡ر…
2 . >¡ر> ر¸ •î„ _.,ا ر¡ا ے, .ر¡ر… انç, فا‘ کا¸ اí ˆا ç, ا,ر ا„ ا±š¸ ,V. ¡ >¡ر> •î„ ™„
Uامت>ا اí _‡i.‡ ر¡ا .LVc _.Lاب ر¡ا .ر,اL ر¸ ‹اہ„ ےئا„ ا,í ¸,ر‡ ے. ے.±š¸ ,V. ¡
.ç,
3 . •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے, .>ت.م اناîل çبشç• ےئç, ےت±š¸ ,V. ¡ >¡ر>
.ےŠ. ے.امرº i..¸ .ہب çبشç• ,I.¡
+ . ے, ¸ئا„ _Šب ا.±š¸ ,V. ¡ >¡ر> ےí ç…¡ ر,ƒب •¿ر‡ا ےŒ,ا¿ ا.±š¸ رí ç, ç…¡اب ,V. ¡ >¡ر>
.ے, _ماش ‚,م با>l ا.±š¸ ç…¡اب _ک,ل
5 . .ےئا„ ا±š¸ ےíرí i.ب ‚,Šکنl ر¡ا ےíرí •.م _ر •Iبº .رí ç, çنا¸ را¿ ا, ¡> çí ,V. ¡ >¡ر>
6 . : •í ‚,, ے.رí _sن Uçº اí ,م>رلا •,Iع •ا,ع _…اº ,م>رلا •,Iع _ناہبن ,اما
,لاع¡> راíر. ˆا¸ ےí ™„ ا, •رí رí> اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> نامI.م ç„••
•ا _I‘ ”l .ے. ›çض• ¡ ›ç.• e¡ •í ے, .„ا¡ ر¸ ˆا ےئا„ ا,í رí> اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےŒí .íر> ر,ƒب .ےئç, ےتŠíر رLن ِ_,¸ راº¡ اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع
_í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l žرL ™„ ےŠíر رLا• Lç>Iم žرL ˆا çí .لV„ ¡ .ب,, _í ,I.¡
ب>ا اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l žرL _.ا ر¡ا ے, اتŠíر رLا• Lç>Iم .º¡ ےí .ر…ا> ‚,م eا‡راب
‹çہنا .ے, ا,اŠک. ب>ا اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ”l çí ,, ےن _لا‰. •ا žرL ™„ •رí ,ارت>ا ¡
ŽŽ.اŠ. رçت.> _ہ, اí _,.i>م ¡ •مئا ر¡ا _,>لا‘ ِ .I. •رام, : ا,امرº ےن
._,راiلا e>ا‰. ._ناہبن) 1 : 220 (
7 . ےí žرL ر, çí U> ر¡ا ے, .ر¡ر… .ہب ا.Šíر ر…ا> çí ¿ام> ¡ U> ےئç, ےت±š¸ ,V. ¡ >¡ر>
•ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے. نا,±> ¡ •„ç. .رç¸ ےíرí کا¸ ے. .Vا,• .ç,ن> .‹ç.ç.¡
,م>رلا •,Iع Cلام ,اما .ےŒ,ا¿ انرí _,¸ ,V. ¡ >¡ر> •,i, ‚,م .مi• _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع
•,Iع ”l ç. ا.ا„ ا,í رí> اí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> .„ ے.ما. ےí
.ا.ر¸‡ ‹ار‡ .>. ر¸ ‹ç.,.ن ,, •í C. ‹اہ, ے.ا„ ç, ‹ا.í •لان ر¡ا ا.ا„ Uiب Cنر اí ,م>رلا
._,راiلا e>ا‰. ._ناہبن) 1 : 220 (
8 . e¡ •í ےŠ†م. Vا¡ ے.±š¸ ر¡ا ےŒ,ا¿ ا.±š¸ ے. _ئç.ک, ر¡ا €çش ¡ €¡> ,V. ¡ >¡ر>
•,Iع •ا _I‘ ”l ر¡ا ے, ر…ا> ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
._ناہبن) .•رí رçص. اí _>ضلا¡ ,رہ¿ ر¡ا ‹çsل¸ _,Iلا¡ .ˆisم نام.¿ _í ,I.¡ •لl¡
._,راiلا ,>ا‰. 1 : 220 (
i,ع¡ ےŒ ل ےí , V. ¡ > ¡ر> ِکرا.
,¡ر>م ے. _ضº ر¡ا .م>ر _í •ا Vا¡ ے.†,Šب •ن >¡ر> ‚,م ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .لا.ر ِeا‡راب
_‘ا> çí ےلا¡ ے.±š¸ •ن ‚,, ے.ç, _‘ا> .ل¡iب _í ,V. ¡ >¡ر> ç„ .اíرب ¡ •ç,º e¡ ر¡ا ے, ا.ا„ ç,
.ے, _ئç, نا,ب .م•م .šب _í ےلا¡ ے.±š¸ •ن ,V. ¡ >¡ر> ‚,م •íرابم .,>ا>ا •کIب ے.ç, ‚,ہن
1 ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí نا,ب •.ع •ا _…ر ˆابع _با .رض> .
: ا,امرº >اشرا
aِ|َ$ 5aَلَ* 1Tاَ ل5}لا َ(>gَ / ْ+َم ٔ ِo5Lَ 7!لا َقْ:ِ"َ„ 1
ŽŽ.ا,‡ UçŠب eار _í ..ہب e¡ ا,‡ UçŠب ا.±š¸ >¡ر> ر¸ Š†م ç„••
.,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب .لا _Iع eVصلا باب .اہ,º ¤..لا ¡ eVصلا ¤ماº| باتí ._..لا .¤„ام _با)
1 : +91 : ,ºر . 908 (
2 ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ‚,, ے.رí .,ا¡ر •.ع •ا _…ر eر,ر, çبا .رض> .
: ا,امرº
-(لَ* ّلَ}2 : ْمَ لَZ CqدْLِ * 2eْ"ِکُR 8ل2 Vَ? 2¯! /K َمِ zَ ?
ŽŽ.ے†,Šب •ن >¡ر> ر¸ Š†م e¡ ر¡ا ےئا„ ا,í رí> ار,م ے.ما. ےí ™„ ç, >çلl کا• کان _í _>ش ˆا••
.ِeِ>ابِ ‰ِ ب ِ•ا ِ¤م>ر _م رِ í> ام¡ ِ راsƒِ ت. Vا¡ ِ ¤ بçتلا ِ_ضº _º باب ..اçعiلا باçبl ._,>صلا œما†لا ..•مر.)
5 : 513 : ,ºر . 35+5 (
َل َ+ْ:ِ د اَلَZ Gلَ}2 : ْمَل ْ+َم • ۔ٗ
.iئا¡¸لا œم†م ._م“,,) 1 : 295 (
ŽŽ.‚,ہن _,> اí ˆا ات±š¸ ‚,ہن >¡ر> ر¸ Š†م ç„••
C,ر>. ر,îملا ع _í ,V.¡ >¡ر> نlرsلا _اہ.م C, ر>.
ç, ,Iع اí .I,ضº¡ .,م,ا _í ,V.¡ >¡ر> çí ”l ا.,s, ‚,م _.ش¡ر _í •.isم .,>ا>ا ر¡ا .ا,l _نlرº
‚,م رí> ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ,اش¡ _ب‘ ,V.ا _,ا فر‘ •ن ‚,م رŠب ا,ن> .ا‡ ç, اک¿
ر, çí رí> ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ iم>م .,ب> ے.¸ا _لا‰. .راب >ç• •کIب ‚,, ےت,ر ف¡رصم
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> •کئVم را¸, ™,لا¿ ŠíV C,ا ے. eا‡راب _í •ا ¸¡رر, .ے, ا,ر امرº i.Iب •>مل
‚,م رŠب ا,ن> .‚,, ے.رí _,¸ ےت.iI‡ ےí ,V.¡ >¡ر> ر¡ا ‚,, ے.ç, ر…ا> ‚,م eا‡راب _í ,I.¡
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم €ا.ع ن> C,ا .eام ر, .ےتs, ر, ‹اہ„ ے‡ ‹ç, ے.,ا .اماsم ‹¡šک.,.
_‰ب ے, _کمم .ے‡ ‹ç, ے.رí _,¸ >¡ر> ‚,م eا‡راب _í رçض> رí _م ےŒل ےí ‹ç..Š‡ i.¿ ,I.¡
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ر¸ _,م¸ ےئ¡ر _ک,ل ç, ا.ا„ ا±š¸ >¡ر> ے..Š‡ i.¿ •نا¸¡ر ر¸ .اماsم
.eام eراب ےí Uا. ‹اہ„ ے, ا.,ا ,اsم _ئçí ر‡ا e¡Vع ےí .,رش ,ر> ر¡ا ˆiºا •…¡ر ےí ,I.¡
365 ا,را„ ا±š¸ >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> Lsº •>مل ر, .ے..Š‡ ™,بç¿ ر¡ا ن>
.ے, >¡ر> •تشç‡ œºا¡ ر¸ ¸íرم ےí نlرsلا _اہ.م C,ر>. ç. ے,
ربم.> 2005 •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ناsشاع ے. رŠب ا,ن> .اç, žاتتºا اí >¡ر> •شç‡ ˆا ‚,م
ˆ>) ‚,م •ر.ع ر, .‚,, ے.ç, ر…ا> ےŒل ےí ےنرí _,¸ ,V. ¡ >¡ر> ےŒل ےí ‹çن> ˆ> ˆ> ,I.¡
•,Iع •ا _I‘ رçض> ن> .ار ر¡ا ‚,, ےتŠíر e¸¡ر رŠب ن> .‚,, ے.ç, ر…ا> >ارºا eراŠ¦ا (ےŒل ےí ‹çن>
eام ر, ‹ç, .ے, _ت,ر .را„ .¡V. _í نlرº ر¡ا ‚,, ےت±š¸ >¡ر> ر¸ ,I.¡ •لl¡ 5+ ے. رŠب ا,ن> >ارºا
ےí ›اLsنا ےí ے>مل C,ا ‚,م •‘رع ےí Uا.¡> Ÿ اب,رs. .‚,, ے.l ےŒل ےí .ر…ا> ‚,م رŠب >¡ر> •شç‡
‚,م >¡ر> •شç‡ ˆا ے. رŠب ا,ن>ç„ ‚,, ے.ç, e¡ >ارºا .>ت.م •, .ے, ا,را„ ا±š¸ .,رش >¡ر> ر,ƒب
نا .ے, _.š¸ انرí .¸اiنا •عرº ے. •„¡ _í ‹¡i.م _,اç• ر,“í .‚,, ے.اçŠکل ,ان ےŒل ےí .ر…ا>
.ب>م ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> ‚,م >اi‰. _í ‹¡šک.,. e¡Vع ےí ‹ç‡çل .>ت.م eررsم
ے.رí _,¸ ,V. ر¡ا ‚,, ے.ç, ر…ا> ‚,م >¡ر> •شç‡ _باLم ےí .لçہ. _.¸ا ,اش¡ _ب‘ ےلا¡ ےنرí
_í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ے. >¡ر> •شç‡ ˆا ‚,م eام ™,ب Ÿاب,رs. .‚,, ےت,ر
e¸اiنا _,>‘ اí .اíرب _í >¡ر> •شç‡ ˆا .ے, اک¿ ا„ ا,í _,¸ >¡ر> •ب.رم iئا¸ ے. برا ¡> ‚,م eا‡راب
_í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> Lsº رí ’çŠ¿ راب رŠ‡ ےŒل ےí ‹çن> ˆ> ç„ ‚,, ےتک. رí _,¡
.‚,, ے.ç, ر…ا> ےŒل ےí ےنرí _,¸ >¡ر> ‚,م eا‡راب
ےí •نçمن ےí ˆiºا •…¡ر ےí •,Iع •ا ,م>ر ,¡ر انVçم ‚,م نV ےí C,ر¦رک,. .¸íرم نlرsلا _اہ.م
•ا _I‘ _sLصم ناsشاع فر‘ •ن >¡ر> •شç‡ •, •ا :ا.نا .ے, .را„ ر,م‰. _í >¡ر> •شç‡ _باLم
eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ رçض> •کIب ا‡ ے.ب .عاب اí _,ک.. _í بçIº ےí ,I.¡ •لl¡ •,Iع
ےئاíرش •Iم„ .ا‡ ے.ب _Šب •‰,ر> اí _ºا‰م _í ‹ç,ا.‡ _عامت„ا ےí .ما ےí رí _,¸ ,V. ‚,م
ےí ˆا •ب.رم C,ا ر¡ا ‚,رí ‚,م eا‡راب _í •ا فاکتعا •ب.رم C,ا ‚,م Uا. •í ے, .çع> çí فاکتعا
_باLم ےí .لçہ. _.¸ا .‹ç, ر…ا> ‚,م >¡ر> •شç‡ ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب>
.‚,رí ,ئاº >¡ر> ےئا, •sI> _Šب ‚,م ‹çºVع ے.¸ا ے.¸ا .‚,ئا„ رí ا¡رí œم„ ,راº ےí رí _,‰. اí ,ا,ا
•ا _I‘ رçض> •نا¸¡ر ا, را¡ •تs, رí _م •نا• _,ا •Iم„ ‹اہ„ ‚,رí _ت>م •î„ C,ا ‚,م ‹¡رŠ‡ ے.¸ا
çí ‹çI.ن _Œن .رام, ا,1,م ر¡ا _ب,í ‚,م _تº ر¡> ˆا .‚,رí _,¸ >¡ر> ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع
اí .Lاs> _í نام,ا ےí ‹çI.ن _Œن _.¸ا ےن ,, ر‡ا .ے, ا,ر رí ,¡ر>م ے. €V•ا ر¡ا ا,> .نام,ا
¸¡ر •کIب ا‡ ç, ا.Šک,> ات±š¿ نا¡ر¸ çí رsí ‚,م رŠ‡ ے.¸ا ے. ‹çŠکنl _.¸ا فر‘ •ن ç. ا,í •ن ..ب¡i.ب
.ے‡ ‹ç, _Šب e> باç„ ‚,م eا‡راب _í ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ .,ب> ےí ˆا ر¡ا •ا ر.>م
,I.¡ •ل l¡ •,Iع •ا _I ‘ _ب.لا _ Iع ,çIصلا ,ت• •نا,ام
•تش¸‡ کا¸ >¡ر> رiº ™„ çí .ار‰م„ _Iہ¸ _í eام ر, •í ے, _Šب •, ¸ا,تما ر¡ا C,ا اí >¡ر> •شç‡ ˆا
•,Iع •ا _I‘ .iم>م eا‡راب ر¸ رçL _عامت„ا ‚,م کا¸ _s>م .رçصبç• ے.ا ے, ا.ا„ ا±š¸ ‚,م eام
•لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا _Iع ,çIصلا ,ت• •نا,ام çí .,رs. ˆا .ے, ا.ا„ ا,í _,¸ ‚,م ,I.¡ •لl¡
باL• _‘çص• .ر>اsلار,اL iم>م ر.íاS ,V.Vا _,ش رçض> ر¸ œºçم ˆا .ے, ا,‡ ا,> ,ان اí ,I.¡
‚,م .,رs. _عامت„ا ˆا ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _sLصم ناsشاع ے. رŠب CIم .‚,, ے.امرº
•ا _I‘ _ب.لا _Iع ,çIصلا ,ت• _Šب >¡ر> اç, ا±š¸ ا.¸ا ر¡ا ‚,, ے.ç, ر…ا> _Šب >ç• ےŒل ےí .íرش
ےئا, •sI> ‚,م رŠ‡ ر¡ا اç, ا±š¸ ‹اہ, •í ے, _را¸‡ _Šب ے. ”l .‚,, ے.رí _,¸ ‚,م ,I.¡ •لl¡ •,Iع
ر¸ رçL _عامت„ا .„ •íا. ‚,ئا¡رí cçن ‚,م >¡ر> •شç‡ .¸íرم çí >¡ر> ےلا¡ ےنا„ ے±š¸ ‚,م >¡ر>
._,مl ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ _ب.لا eا†ب _,ما .ےئا„ ç, Uçبº _Šب اç, ا±š¸ ارام, ç. ç, _,¸ >¡ر>
: ç, •L>Vم ےŒل ےí .V,صs. www.gosha-e-durood.com
(.ا,ºV• ا)
_, „¡¸ ِ€çs>
ےتشر ˆا .‚,ہن •تشر _ئçí رí ±šب ے. .ç,ب ‹ا,م ‚,م ‹çتشر ےí .ب>م ¡ را,¸ ‚,م .ا.ئاí ˆا
•,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, اتک. ا„ ا,اîل ے. رما ˆا e¸اiنا اí .,م,ا ر¡ا _Lçبضم _í
رارº .م‰ن _تم,º ے. .. ے. ‚,م ‹çتم‰ن _í ا,ن> çí .ا,> •s,ºر e¸,íا¸ ر¡ا C,ن ےن ,I.¡ •لl¡
,ک> çí .ç,ب ç. ا.ç, ¸ئا„ ei†. اç. ےí •ا ر‡ا •í ے, ا,> •„ر> e¡ ےŒل ےí .رçع çí ر,çش ر¡ا ے, ا,>
.ے, ا,í ,ئاº ن¸اç. ا.,ا اí _ئارº¡ €çs> نا,مر> ےí .ç,ب ‹ا,م ےن ,V.ا .•رí çí ر,çش e¡ •í ا.ç,
.اتک. رí ‚,ہن _,¸ eرشا‰م ا, .,•م ار.¡> _ئçí Uا“م _í ™„
€ç s> ےí .ç,ب
_í .ç,ب ر¸ (ر,çش) >رم ےن ,V.ِا .‚,, ےŒí اLع €çs> >i‰تم .ç,ب .,“,>ب çí .رçع ےن ,V.ا
.ے, ا,> رارº ,¸V çí .لاsí _í .ا,ر¡ر… _„ا¡>¸ا ر¡ا _.رشا‰م ._شا‰م
€ç s> _. رشا ‰م
•í ے, •, _> Vہ¸ ے. .. اí .رçع .ے, ا.ç, _ما… اí €çs> _.رشا‰م ےí .رçع >رم i‰ب ےí žاکن
ے.ا •í •رí >امتعا ‹ç, ر¸ ˆا ‚,م .Vما‰م ےí _‡iن¸ .ےŠک,> ے. eاîن _í .¸ع ے.ا ر,çش
اí ‹çمc ےí ˆا _Šبí .ےئا.ب •ن _Š.ا. اí >ر> Ší> ے.¸ا فر‘ ے.ا .ç, ˆا.>ا اí >ç„¡ ے.¸ا _Šب
.•رí ˆا.>ا _Šب
•í ے, ا,> ,ک> çí ‹¡>رم ےن .¸‰لا بر •ا
F>•و2 "ْAَم! لاِ ب 5+Cnو2 ">Jاَ*َ و
.:ا..لا) + : 19 (
ŽŽ.çŠíر Lç>Iم فاصنا ر¡ا _ک,ن ‚,م .رشا‰م Š.ا. ےí ‹ç.رçع ر¡ا••
اí کçI. _,رتہب ے. ‹ç,ç,ب ‚,م _‡iن¸ _.رشا‰م .رç¸ ‚,م Lاsلا .رçصبç• .,اہن ےن .¸‰لا بر •ا
Šک. Ší> ر¡ا •ssن .نان .راº¡ .¸ع ._ہ. _,ر Š.ا. ےí ‹ç,ç,ب e¡ •í ے, ,¸V ر¸ ‹¡ر,çش .ے, ا,> ,ک>
.‚,Šíر Lç>Iم çí فاصنا ر¡ا _ک,ن ‚,م
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
Fُoَ 6>لا5}لا ُTَ Kْ"َمْ لَا اَ #ْ /Iدلا >SاَOَ م2"ْ#َ $َو WSاَOَ م اَ#ْ /tدلَا
._,>صلا _º ,I.م) 2 : 1090 ,ºر . 1+67 (
ŽŽ.ے, .رçع C,ن •,امر. _,رتہب اí ا,ن> ˆا ر¡ا ے, •î„ _í ناما.¡¸ا. ا,ن>••
_í ا,ن> •کIب .‚,ہن _عا> ےŒل ےí _ر¡ر¸ _í ‹ç˜ب فر‘ .‚,ہن •‰,ر> اí نçک. فر‘ .رçع ا,ç‡
.ے, ›اتم _,ر. _تم,º
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
Fِ @ِلْnَ اِل 4"ْ#َ $ ْمُک2"ْ#َ $
._,>صلا œما„ .•مر.) 5 : 907 : ,ºر . 3895 (
ŽŽ.ے, اŠ¿ا ےŒل ےí (‹ç˜ب .ç,ب) _,ا ے.¸ا ç„ ے, _,¡ اŠ¿ا ے. ‚,م ,.••
•í ا,í Uاç. ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ےن •.ع •ا _…ر _با>‘ C,ا
اَلَو lَrْ&َ gَ Oْ کِا ْوَ ا َrْ#َ gَ O! کا اَRِا اَnْ و2 gْ 0َBَ و َrْمَ Aَ „ اَRِا اَهَمِ Aْ|2 B ْQَا 1‚اَX vِ@ْ#َ لَ* اَ /ِدْ'َا ِoَVْوَ Œ Iق1'اَم
Fِrْ#َ &! لا aِZ ا-لِا ْ"C7ه1Bاَلَو lْ‘3&َ ,2B اَلَو lَ @ْVَو! لا ِ9ِ"ْwَ B
._..لا _º >]ا>çبا) 2 : ,ºر : 21+2 (
,. .„ .]VŠí _Šب ے. ا ]اŠí ,. .„ ا,امرº 'ے, _> ا,í اí .ç,ب _í ˆا ر¸ _.í ے. ‚,م ,,••
¡رí •ن اi„ ے. >ç• ے.ا ر¡ا çہí •ن Lsل •رب ے. ˆا .¡رام •ن ر¸ •.م ےí ˆا .]ا.ہ¸ _Šب ے.ا ç.ہ¸
ŽŽ._, ‚,م رŠ‡ رîم
ےí _l ر‡ا .‚,ئا„ ç, _> _ئا.م _„ا¡>¸ا ,ام. •رام, ç. ےئا„ _م _مع ر¸ .,>ا>ا نا Vاب eرçí•م
ا.,¡ ے.ہ¸ ر¡ا ےئاŠí >ç• ا.,„ .•رí •ن >i.. ر¸ ˆا .•رí •ن _,ل•. _í .رçع >رم ‚,م •رشا‰م
ےŠíر •ن اŠ¦ا ر.í _ئçí ‚,م ,,رک.¡ .¸ع _í ر,çش .رçع e¸,íا¸ Ÿا.,s, ç. ےئا.ہ¸ ر¡ا ےئVŠí çí .ç,ب
._‡
.ناما _í •ا ˆا¸ ےí ‹¡>رم ‚,. رçع
: ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
F> Dا ِo1 /اَمَ اِب 5+2nْ و2 م2 BْMَ $َا ْمُ05/ِ اَZ >`اَgِ Lلا aِZ 1Dا اْوُ ,5Bِا
._..لا .>]ا>çبا) 2 : 185 ,ºر . 1905 (
ŽŽ.ے, ا,ل .ناما رçLب فرL _í •ا ‚,ہنا ےن ,. •کنç,í ¡رS ے. •ا ‚,م ےIما‰م ےí ‹ç.رçع••
_.,ا C,ا ˆا¸ ےí ر,çش .ç,ب .ےئا„ ç, اi,¸ ˆا.>ا •, رiنا •رام, ‚,م _.ش¡ر _í .,i> ˆا ر‡ا
e> باç„ رçض> ےí •ا •کIب ا.,> ‚,ہن çí ر.. ا, ˆا. _.¸ا ‚,م ا,ن> فر‘ باç„ اí ™„ .ے, .ناما
Š.ا. Š.ا. ےí €çs> _.رشا‰م .‚,ئا„ Uiب ے,¡ا¸ ےí _مع ر¡ا رکº _ç. .رام, ا.,s, ç. ے, انç,
.ے, •رº اí >رم ر¡ا _> اí .رçع _,مک. _í .ا,ر¡ر… _شا‰م ر¡ا _„ا¡>¸ا
€çs> ےí ر ,çش
.‚,, ےŒí iئاع _, _ئارº ر¸ ˆا ے.,¡ ‚,, ےŒí اLع €çs> ے.,„ .ç,ب .,“,>ب çí .رçع ےن ,V.ا
.‚,, _,> _ر> €çs> ,,ا i.¿ ےí ر,çش
.عاLِا
‚,م i,†م نlرº ےن _لا‰. • ا .•رí .عاLا _í ˆا .ç,ب _í ˆا •í ے, ات,> _> çí ر,çش ,V.ا
.ا,امرº
F2@G للا َ®ِ;َ' اَمِ ب ِUْ#َ dْلّل Weاَb>Zاَ' Weاَ O> /اَX Ceاَ6> لا5}لاَZ
.:ا..لا) + : 3+ (
Š.ا. ےí .Lاs> _í •ا ‚,م _‡>ç„çم ,iع _í ‹¡ر,çش ‚,, _.ç, را‰ش .عاLا ‹ا,ç,ب C,ن ™¸••
ŽŽ.‚,, _.ç, _لا¡ ےنرí .Lاs> (_í .¸ع _.¸ا)
ر,çش ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> ‚,م •.isم .,>ا>ا >i‰تم e¡Vع ےí .ا,l _نlرº
.ے, _ئامرº _,iنا.ن _í _ئارº ےí .ç,ب ر¡ا €çs> ےí
.ا,امرº >اشرا ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
Fh oَل2ƒْ gَ م aِnَ و اَ هِVْوَ Œ rِ#ْ &َ #) لَ* o5#> *اَ ? ُTَKْ "1™ا
ŽŽ.ے, e> باç„ ر¡ا ے, نارîن ر¸ رŠ‡ ےí iن¡ا• ے.¸ا .رçع••
اŠ¿ç¸ ے. ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض> •í ے, .¡رم ے. •.ع •ا _…ر eر,ر,çبا .رض>
.ا,‡
اَمِ ب اَ ه1لاَمَ اَلَو اَه>gْ ;َ / aَZ ِ@ْ;> لاَCBاَلَو َ"َمَ ا َاَRِا 2@2Aْ#ِ |َ Bَو َ"َbَ/ اَ Rِا qI"َgَ B aِO- لا 1‚اَX v2"ْ#َ $ >`ا1gL> لا I›َا
2qَ"ْ0َ:
(_.. ._ئا..لا)
ر¡ا •رí _ç• ے.ا e¡ ç. ےŠک,> فرL _í ˆا ر,çش اí ˆا .„ e¡ ا,امرº 'ے, رتہب .رçع _. نçí••
ے.ا ç„ •رí •ن .اب _.,ا ‚,م •راب ےí Uام ےí ر,çش ر¡ا .ا> _.¸ا ر¡ا .'•رí .عاLا ç. •> ,ک>
ŽŽ.ç, i..¸ان
ےئç, ے.رí نا,ب •I‘ اí .عاLا _í >رم ےŒل ےí .رçع ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ ,رíا _بن رçض>
.ا,امرº >اشرا
اَهْLَ * اَه2Vْوَ Œَو ْr1Bاَ م Tَ "ْمِا اَ مI :Gا ملسو @لآو @#ل* Dا aلص @)Gللا >‚و2 سَ? ‚اَX ْr1لاَX @َمْ لَس 3jُا +َ*
Fِ o5L1 ³ا ْrَلَ$َد €…اَ ?
ç„ .رçع e¡ ر, ا,امرº ےن ,I.¡ •لl¡ •,Iع •ا _I‘ •ا Uç.ر •í ‚,, _.امرº •.ع •ا _…ر •مI. ,ا••
ŽŽ._‡ç, _•ا> ‚,م ..„ e¡ ç.ç, _…ار ے. ˆا iن¡ا• اí ˆا •í ç, .çº ‚,م Uا> ˆا
‹¡>رم ..„ _í ‹ç.رçع فرL .ر.¡> ç. ‚,, .ناما _í •ا ˆا¸ ےí ‹¡>رم ‚,.رçع فرL C,ا ا,ç‡
.ے, ‚,م _شç• ر¡ا ا…ر _í
(_ئا.م _ ہsº )
ار,> ‚,ئاع> ےک. ç, _کمم رiº ™„ .‚,ئا¡رí >ا, ‚,ئاع> ‹ç.,. _í e¸ا.„ ¸امن çí :اíرش _l _,مI‰م
.‚,.. ے. ن ا ر¡ا ‚,ئا¡رí >ا, رí ار,>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->