ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Πάλι µπλοκάρισε... τίποτα το ανησυχητικό... Συµβαίνει πάντα όταν η εγχείρηση είναι φρέσκια... Μετά στρώνει... ΕΝΕΑ: Φρέσκια εγχείρηση; Μα τι του έκανες; ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τον εγχείρησα... Ένα µικρό άνοιγµα του κρανίου για αέρισµα του εγκεφάλου και µετά κλείσιµο. Βλέπεις τι ωραία που δουλεύει. ΕΝΕΑ: Καταραµένοι, δολοφόνοι, τον καταστρέψατε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ας µην υπερβάλλουµε. Είναι δολοφονία να θεραπεύσεις ένα τρελλό που θέλει να καταστρέψει την κοινωνία µας; ∆εν κάναµε και τίποτα σπουδαίο. Αποµονώσαµε ορισµένες λειτουργίες του εγκέφαλου. Ξέσφιξα τη βίδα της λογικής, και όλα ξανάγιναν νορµάλ. ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ: Νορµάλ στο σηµείο που επιθυµούµε. Υπάκουος σε ότι του λένε οι αρχές. Αν κάθε πολίτης είχε αυτή την ποιότητα, θα δηµιουργούσαµε την ιδανική κοινωνία. ΕΝΕΑ: Βέβαια, σε µία κοινωνία που η λογική θα επέβαλε: «Επειδή κλέβουν όλοι... κλέψε και εσύ, ίσως λιγότερο αλλά κλέψε». ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ: Πες ότι θέλεις δεσποινίς αλλά έτσι η κοινωνία µας δεν διατρέχει κινδύνους.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful