You are on page 1of 2

太上說南斗六司延壽度人妙經

爾時。老君告天師曰。此經乃九天八會之真文。三三!之上"。
#$天%。&經'()*+,。天-$.。人/01。2345。+6
78。天%(9。:;<=>之上上!之?。@AB真。CD妙"。E
FG0。HIJK。L&MNOP經。9QR之(S。STUV"之W。
X@Y之人。天Z-[。\]^0_`a。`aY度2bc天。Pd)
e。f)g九hi斗j。klmnop。qrst。uvwtuv八x。
yz{)vu|三v六}x。~•斗€六g。Pf•南斗六司。‚i斗
)eqƒ。„…三†六]八‡九ˆ。‰Š~‹Œ•。Ž•乃•‘太’`
“”•j。上–vuq—天真˜™。zšvuq›-œ•。•wž2Ÿ
九八¡。¢£H¤¥¦§¨。~©人ªG«+¬。-J®–。¯°±
²³W人´µ¶。i斗·¸¹ˆ。¢ºoa。»™(人。¢之¼½j。
•司[¾。¿ÀÁÂ。ÃÄ0Å。ÆÇHÈ。南斗·¸Éˆ。¢ºÊa。
»™(人。¢之¼Ëj。•司ZŽ。¿ÀÌÍ。ÃÄÎÏ。ÐÇHÈ。
Ñ•天-ÒB(9。u司`’。º„ÓÔ+•。0_+¬。Õ天人之Ö
×。ØÙÚÛ之VÜ。延ÝÞßàáâã。ÇJ䯂åj。ælçè。
乃éZÊ[o。南iu司。ê斗ëì。íîÁÌ。ïð[Z。ñ天-^
ò¬。ó"Ð^ôõ。¬M^öj。÷此^øùú。人M^0j。÷此
^øùú。Pû。
天%üýþÿ。觀爾含˜\如赤子。闡教救護。令Ý0î。¯救護法。
使\切´男´女。Jl高卑。皆y志心常Q恭敬。若或時睹Êaoa。
南斗i斗。f鎮重叩頭。請!護。"#$ã。上%&'。B(B%真
¿真君。)*+,。-./0。©12。JM3(45。6789。
老君曰。爾:男女。ù;LæR。V教^Yè。若•æ告請。<=â度
>。?ã延Þ。Ý@A之BC。DEF之GH。或<IJKL。M1Õ
0。皆Q上NOP。QRS請。-J如Tj。
爾時。
老君¼¼天師重U%曰。
南斗ÌŽVWX。i斗Á™YZâ。\切æS皆'[。+\]^_`a。
ù;經法b心R。cQn"d˜e。+f•g常hi。j>-klmn。
老君曰。™真之妙。+Wo%。+pqr。stuv。vèwj。xy
Êog斗。z{|}~•。€•‚ƒ„…。†‡ˆ‰Š‹。ŒU%•Ž
•。B(•‘’Y。“0©老。皆J”ÉÁÌ。9+py之若Jy。{
¯%如•–。—Jé_˜0î。皆P天-Êog斗‚之。™如wHš›
\t。00之0œ•ÁÌ。ÁÌž("之真ó。ûJ”ŸÉ。”É^
¡è。÷¬÷人。L9¢£‚fW男女。說此¤"。¥令¦心。S請R
§。é•™真。¨L教©。ªù(w時o«。八svut。三h三會。
2¬-®。P¯°時±Ê。皆”上N2²。OP§³。請´$ã。
µ¶=â。ç·§¸。¹ºi2。¯ã-»j。
南斗¼\天¾司®上½鎮¾真君。
南斗¼u天½司¿上½鎮Ÿ真君。
南斗¼三天À延壽Ý®真君。
南斗¼w天ºÁÂÝ0真君。
南斗¼2天“度>文ÃAË真君。
南斗¼六天Ä上0Å°H…真君。
如P六g真君。六gÆ子。ÌÇÃÈ。+人ÉÊ此經。切ËBÌÍ心Î
D。-JyÏ。ÐfÑý2²上N。真(“»。c延ÞÒ0"î。
老君曰。此六司真君。™îÓÔ。ùÕ心S請。-"JÖ。™真×y人
心。nØ皆ÙÚj。p+Y之-\w之Û。fú"tÝÜÝ®。Ý®Ý
ÝÜfú教法。教法¡úÞß之àá。⦕yÝÎ。ãnÝÖäå。
¦’Î晘‘妙j。南斗i斗ÓËÔ½。ËçíA。乃5É0人。
ù;L教法。èlé之÷。êÃn之ë。ìíîâ。2ïŒã。Ðfð
ñò敬。ó志OÌ。c度W之ô"。„Êo之ºÞ。若•õ¨之Ú。
ù@Q`’u斗。ºR\ö。÷ø斗g˜ö。
ùúûü。ýþ敬ÿ。貢§¸實。û花淨Á。糖餅油餅。荷蒸乳蒸。棗
湯àÿ。JË酒脯。此最¼¤"。l斯ï請™真。真(歡喜»臨。ÔM
#¯ã!。