Kerala History Part 4 Thalappalli Taluk in Thrissur District


 

Chinthamani Journal of Dr Suvarna Nalapat Trust (Dec –
Jan Issue 2014 )
1 General information from pages 1-21 ( 1-21 േപജുകളില് സാമാനയ്വിവരങ്ങള്)
2. Temples of Thrissur District : Mooshakavansa and Thalappalli Taluk general History 22-27
3 Paleolithic Cupmarkings from Muthalamada in Palghat district 27-38
4 Thalappalli megaliths 38-47
5.Temples of Thalappalli Taluk (ancient and very ancient) 47-

• General information
അവതാരം

1 കൃതയുഗം

Krithayuga  

Fish sign of Dravidian Pandhya Kingdom and of Kamadeva,son of Vishnu. Sathyavrathamanu of 
Dravidadesa  timespan. Dravidians on seashore were adepts in sea travels and trades. Vishnu lives in 
Oceans, floats on  oceans and is wedded to daughter of the oceans .  
മീനം പാണ്ഡയ് , കാമേദവചിഹ്നം ദര്ാവിഡേദശത്ത് സതയ്വര്തമനുകാലം( സമുദര്യാനം)

Tortoise of Kachappa,kasyapa the first of the saptharshi , who is father  of all living beings starts land 
travel to distant places. Both sea and land routes of Dravidians established. Both fish and Kachapa are 
signs used by them. This period was the Saraswathi civilization. Vedic  knowledge bloomed  in west 
coast of India . Maithravaruni (Agastya, Vasishta,) Bhrighu, Athri  had ashrams on west coast. When 
Ganga was formed and Saraswathi dried up migration of people under Kapila to eastern shores  ( mouth 
of Ganga) happened. People migrated to  more Northern sites of the Sindhu  tributaries .Lopamudra’s 
Loshu (Mathematical ) was in this period.  


 
കഛപം , കച്ചയപ്പ (കശയ്പ) ഭൃഗുകഛ,കാച്ചംകുറിച്ചി, മീനും ആമയും ചിഹ്നമായി . (സമുദര്, ഭൂയാനം)

സരസവ്തിസംസ്കാരം
അഗസ്തയ്,േലാപാമുദര്ാ(േലാഷു)കാലം ,ൈമതര്ാവരുണികളുെട ഗുരുകുലങ്ങള് ,കപിലാവതാരം , സരസവ്തിതീരത്തുനിന്ന്
കപിലന് ഗംഗാമുഖേത്തക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നു. (ഗംഗ ഉണ്ടായ കാലം)
Varaha ( Pig) is a Phani , Phaneesa and is a sign of Pulkkasa Chalukya. Pula in tamil is a cave. Caves were 
made homes by Saaleyas and these were called the pulkkasa chaalookya.The Karunaaga  of the 5 
artisans developed from them one by one. The first was the people who used stone implements .These 
are the Chalukya Viswakarma Silpi lineage  who survives  till date . From these teachers the 
Mudgalabrahmana of Viswakarma,Maya  tradition grew up. Panchalas were descendents of this.  
വരാഹം (ഫണി ഫനി പന്നി)പുല്ക്കസചാലൂകയ്ചിഹ്നം ( പുലാ എന്നാല് പഴയ തമിഴില് ഗുഹ) ശില്പ്പി,ഗുഹാമനുഷയ്രുെട
കല വിശവ്കര്മ്മ, മയ, മുദ്ഗലബര്ാഹ്മണ,പാഞ്ചാലരുെട ഉദയം

All this time human beings were forest dwellers and were hunters , a kiratha tribe. The Lion is the king of 
forest animals .Like that king of the forest people took up lion as their sign and Pallavas are having the 

sign of Simha. 

 

നൃസിംഹ നായാട്ടുവര്ഗ്ഗം കാടിന് അധിപനായ മനുഷയ്രൂപം


 

2 േതര്തായുഗം
Vamana represents the Munda race with short stature and their Tumulis  period. Mooshaka, Mahabali, 
Mahishmathi traditions of Dravidia/west coast of India is from those early days. Mahisha is the water 
buffalo seen only in waterlogged areas and is the vehicle of Dharmadeva of the Dakshinapatha.  
Mahishmathi , from Maharashtra downwards to Kanyakumari was the abode of Dharmadeva. വാമനന് (
മുണ്ഡ തുമുലി കാലം) മൂഷക,മഹാബലി,മാഹിഷ്മതി ശക്തമായി. (മഹിഷപുരം) മഹിഷം ധര്മ്മേദവനായ മൃതയ്ുവിെന്റ
വാഹനം  
Parasurama represents the woodcutter and maker of darusilpa from it . He is a fierce warrior and a great 
ascetic Guru combined.  He is the ancestor of all Keralites.  
പരശുരാമന് ദാരുശില്പ്പം മഴു (മരം മുറിക്കുന്ന ആയുധം) കാരുക്കളില് നിന്ന് ആശാരിവര്ഗ്ഗം ഉണ്ടായി  
When the woodcutter made bows and arrows  from  wood , a new class called Villavar ( experts in bows 
) grew up and among them SreeRama is considered as the greatest, though he was not the first to use it.  
Kerala ancient people were called Villavas and the sign of Chera was the Bow.  
ശര്ീരാമന് വിലല്വന് ക്ഷതര്ിയശക്തി .മരം ഈര്ന്ന് വിലല്ും അമ്പും ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷയ്ന് വിലല്വെനന്ന് േപര്
വന്നു.പഴയ േകരളീയരുെട േപര് ഇതാണ്. േചരന് ചിഹ്നം ധനുസ്സ്.
3 ദവ്ാപരയുഗം Dwaparayuga  
The plough of Balarama signify development of the agrarian dependent economy of India during Indus 
valley Harappan perod. Krishna represents protection of cattle and development of music and arts  . 
Both of them lived during the Sindhu Harappan period.  
ബലരാമന് കലപ്പ കാര്ഷികസമൂഹം
ശര്ീകൃഷ്ണന് കാലിേക്കാല് േഗാരക്ഷ, മുളങ്കുഴല് സംഗീതം ,സിന്ധു നാഗ രികതാകാലം നഗരവാസ്തു
4 .കലിയുഗം Kaliyuga 
Kalki holds a sword. The one who destroys by killing anything and everything. After Budha, when 
Alexander came  and foreign influences damaged Indian economy and system of administration the era 
of Kalki was slowly ushering in. When Perumal allowed Manicha and Vikrama to kill with their sword and 
take whatever possible the process was accentuated. After 13th century India never had been free from 
interventions  of external forces and influences. Kaliyuga is progressing . 
കല്ക്കി. വാേളന്തിയവന് വാളാല് നാശം .മനുഷയ്രാശി നശിക്കാന് സംഹാര രൂപമായി ഖഡ്ഗം. ബുദ്ധനുേശഷം ,
അലക്സാണ്ഡറുെട വരവും, തുട ര്ന്നുണ്ടായ വിേദശീയഇടെപടലുകളും ആഭയ്ന്തരകലഹങ്ങളും. മാനിച്ചവി
ക്കിരന്മാേരാട് ഉടവാളുനല്കി െവട്ടിയും െകാന്നും അടക്കിെക്കാള്ളുവാനനു വദിച്ച െപരുമാള് ഈ പര്കര്ിയ
നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. അവിടന്നേങ്ങാട്ട് സംഹാരകാലം പുേരാഗമിക്കുന്നു .  


 
േകരളത്തിെല േക്ഷതര്വാസ്തു പഴയ ദര്ാവിഡൈശലിയാണ്. പഞ്ചപര്ാകാരൈശലി എന്നാണ് പറയുക. 5
പര്ാകാരങ്ങളുള്ളത് എന്ന്ര്ത്ഥം.
Kshethravasthu of Kerala is old Dravida style .Panchapraakaara style is followed generally. That means there will be
5 Praakaaraaas.

1 അകെത്ത ബലിവട്ടം(ശര്ീേകാവില്) Inner Balivattam is the Srikovil proper
2.അന്തഹാരം(ചുററമ്പലം) Anthahaaram is the Chuttambalam around it.
3 മദ്ധയ്ഹാരം (വിളക്കുമാടം) Madhyahaaram is the lampholding surrounding wall of chuttambalam .

4 ബാഹയ്ഹാരം (പുറെത്ത പര്ദക്ഷിണപഥം, ശര്ീേവലിപ്പുര) Bahyaharam is the Sreebalippura or outer
circumambulatory path
5 മരയ്ാദ (പുറമതിലും േഗാപുരവും) Maryada is the outermost wall with the Gopura or tower.
ആകൃതി സമചതുരം, ദീര്ഘചതുരം,വൃത്തം,േഗാളം,അഷ്ടദളം,ഗജപൃഷ്ഠം, എന്നിവയാണ് പതിവ്.വളെര ചുരുക്കമായി
എലിപ്സ് കാണാറുണ്ട്. ശര്ീേകാവിലിേനാട് േചര്ന്ന് തുറസ്സാേയാ , അടഞ്ഞേതാ ആയ മുഖമണ്ഡപം കാണാം.
(തൂണുകേളാെട.) ചില േക്ഷതര്ങ്ങളില് ശര്ീേകാവിലില് ഗര്ഭഗൃഹത്തിേലക്ക് െചറിയ ഒരു വഴി കാണും. ഇത്തരം
ൈശലിെയ സന്ധാരെമന്നും ഇതിലല്ാത്തതിെന നിരന്ധരെമന്നും വിളിക്കുന്നു. സന്ധാരത്തില് ഗര്ഭഗൃഹം
സമചതുരമായി, പര്േതയ്കം ചുമരുകേളാെട ആയിരിക്കും. നിരന്ധരത്തില് സാങ്കല്പ്പികമായ സമചതുരം നടുവിേലാ,
പിന്നിേലാ ( പര്തിഷ്ഠാമൂര്ത്തിസവ്ഭാവമനുസരിച്ച്) സങ്കല്പിച്ചാണ് പര്തിഷ്ഠ. അധിഷ്ഠാനം,ഉപപീഠം എന്നിവയില് കര്മംഉപപീഠത്തില് മുകളില് നിന്ന് താേഴക്ക്, പാദുകം,ജഗതി. അധിഷ്ഠാനത്തില് താെഴനിന്ന് മുകളിേലക്ക് പദ്മപാ
ദുകം,പാദുകം,ജഗതി,കുമുദം,കുമുദപ്പടി,കമ്പം,ഗളം,ഗളപ്പടി,കേപാതം,വാജനം,വളരു,ഉത്തരം,പടി.വയ്ാളീമുഖവും ശില്പ
ങ്ങളുമുള്ള േസാപാനം കാണാം.പര്ണാളം മകരവയ്ാളീമുഖവും മുത്തുച്ചരങ്ങളുമായി, ചിലേപ്പാള് ഭൂതഗണങ്ങള് താങ്ങിയ
വിധം കാണും. ചുമരിെല ദവ്ാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ജാലപഞ്ജരങ്ങള്, ഘനദവ്ാരം,പര്ാസാദദവ്ാരം എന്നിവ കാണാം. 4 വെശ
വാതിലുള്ളത് സര് വവ്േതാഭദര്ശര്ീേകാവിലാണ്. ഏകതലം,ദവ്ിതലം തര്ിതലം ആയി 3 വിധമാണ് േകാവില്. ഗര്ീവങ്ങ
ളിെല ശില്പ്പങ്ങളും ചുമരിെല ചിതര്ങ്ങളും അഴക് കൂട്ടുന്നു. ശര്ീമുഖം അഥവാ ശുകനാസയില് അകത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവ
ത്സവ്രൂപം െകാത്തിയിരിക്കും. സ്തൂപിക(താഴികക്കുടം) േവണെമന്ന് നിര്ബ്ബന്ധമിലല്. ഉെണ്ടങ്കില് അതിന് 4 ഭാഗമുണ്ടാവും.
Shape is either square,rectangular,circular,spherical,octagon, apsidal. Very rarely ellipse also is seen. Adjoining
srikovil is a open or closed Mukhamandapa. (with pillars). In some temples a pathway is seen to the sanctum
sanctorum and such temples are Saandhaara and those without is Nirandhaara style. In sandhaara , sanctum is
square with special walls. In Nirandhara only imaginary square in middle or behind the square depending on deity’s
nature the idol is seen.Adhishtanam,Upapeetham , on upapeetham from above downwards padukam and jagathi;
On adhishtanam from below upwards
padmapadukam,padukam,jagathi,kumudam,kumudappati,kambam,galappadi,kapotham,vaajanam,valaru,utharam,pati.
Sopana is with vyali figure and silpa. Pranala is either simple or decorated. Sometimes with bhoothagana supporting
it is seen. Jaalapanjara,(windows with openings) ghanadwara,praasaadadwara (functional door)are seen. If doors
are on 4 sides it is sarvathobhadra. Kovil can be ekathala (one story) dwithala (two storey) or thrithala (three


 
storeyed).The silpa in greeva and murals on walls are for beautification,aesthetics and for telling stories of
scriptures. Sreemukham or sukanaasa will show a form of the Lord inside . Sthupika may or may not be there. If it is
present, it will have 4 parts.

1 . മഹാപദ്മം ( 8 ദളം) Mahapadmam with 8 petals
2.കുംഭം Kumbham
3.നാളം (താമരനാളം) The lotus stem with a slender opening throughout its length
4.കുടമാല ( താമരെമാട്ട്) The kudamaala or lotus bud.
ദവ്ാരപാലകര്, അഷ്ടദിക്പാലര്ക്ക് ബലിപീഠം,സപ്തമാതൃകാ (ബര്ാഹ്മി,മേഹശവ്രി,െകൗമാരി, ൈവഷ്ണവി,വാരാഹി,
ഇന്ദ്രാണി,ചാമുണ്ഡി,) വീരഭദര്ന്മാര്ക്കും ഗണപതിക്കുമായി ഒററ ബലിപീഠം (ഇത് ൈസന്ധവസംസ്കൃതികാലത്തുണ്ട്)
എന്നിവ കാണും. അഷ്ടദിക്പാലര്ക്ക് ചില അമ്പലങ്ങളില് അഗ്നി,വായുേകാണുകളില് മാതര്മായിരിക്കും ബലിപീഠം.
എലല്ാ ബലിപീഠവുമുള്ള േക്ഷതര്ങ്ങളില് വലിയ ബലിക്കലല്് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും.(അഗര്മണ്ഡപത്തിേലാ, ചുററമ്പലത്തിന്
പുറേത്താ).നമസ്കാരമണ്ഡപത്തിലാണ് കലശപൂജ. ഒരുത്തരമുള്ള നമസ്കാരമണ്ഡപത്തിന് 4 , 2 ഒത്തരമുള്ളതിന് 16
എന്നാണ് തൂണിെന്റ കണക്ക്.ശിവന് വാഹനമായ നന്ദി മണ്ഡപത്തിലുണ്ടാവും.വിഷ്ണുവാഹനമായ ഗരുഡന് എലല്ാ
വിഷ്ണുേക്ഷതര്ത്തിലും ഇലല്. നവഗര്ഹം െകാത്തിയ നമസ്കാരമണ്ഡപം കാണാം. ഭദര്കാളി,ശാസ്താവ്,േവേട്ടക്കരെനന്നിവര്
ഒേര മാതൃകയിലുള്ള സവ്ഭാവമാകയാല്, അവര്ക്ക് നമസ്കാരമണ്ഡപത്തിന് പകരം പാട്ടൂട്ട് അഥവാ പാട്ടുപുര എന്ന്
വിളിക്കുന്ന നീളേമറിയ ഹാളാണ് കാണുക. അവിെട കളെമഴുത്തുപാട്ട്,േവേട്ടക്കരന്പാട്ട്,ശാസ്താംപാട്ട്,േതാററംപാട്ട്
എന്നിവ നടക്കും. തിടപ്പള്ളി,കിണറ്, എന്നിവക്ക് പര്േതയ്കസ്ഥാനമുണ്ട്. (വയ്തയ്ാസമുള്ള േക്ഷതര്ങ്ങളുമുണ്ട്). േദവന്
സമാന്തരമായാണ് ഉപേദവപര്തിഷ്ടെയങ്കില് ,അഥവാ പിന്നിലാെണങ്കില്, േദവെന്റ ദിശയിലാണ് ഉപേദവനും തിരി
ഞ്ഞിരിക്കുക. (ശര്ീപാര് വവ്തി മാതര്ം ശിവന് പുറംതിരിഞ്ഞാണ് പിന്ഭാഗത്തിരിക്കുക).മുമ്പിലാെണങ്കില് , േദവെന
അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഉപേദവന്. നാഗങ്ങെള െപാതുെവ കിഴേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് പര്തിഷ്ഠിക്കുെമങ്കിലും വയ്തയ്ാസമുള്ള
പര്തിഷ്ഠകളും കാണാം. വലിയമ്പലം േഹാമം,കളംപാട്ട്,ചാകയ്ാര്കൂത്ത്,ഓട്ടംതുള്ളല് മുതലായവക്ക് ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്.
നാലമ്പലത്തിെല തിടപ്പള്ളിയില് േനദയ്ം,മുളയറയില് ഉത്സവബലിക്ക് മുളയിടല് എന്നിവ നടത്തുന്നു.അഗര്ശാലയും
ഊട്ടുപുരയും അന്നദാനത്തിനാണ്. െകാക്കറിണി,കുളം,ചിറ,തീര്ത്ഥം,കിണറ് എന്നിവ പര്ധാനമാണ്. ഉഗര്മൂര്ത്തികളുെട
െരൗദര്ം കുറക്കാനാണ് ജലദൃഷ്ടിയായ പര്തിഷ്ഠ. (ഉദാഹരണം തൃപര്യാറിെല ശര്ീരാമന്).
For dwarapalaka ,ashtadikpaala balipeetha ; single peeta for sapthamathruka(
brahmi,maheswari,koumari,vaishnavi,varahi,indrani,chamundi ) and Veerabhadra ,Ganapathi; are seen in almost all
temples.Sapthamathruka were worshipped in India from Indus valley times. Bhadrakali,sastha and Vettekkara have
same nature and for them instead of a namaskaramandapa , a paattupura ( elongated hall for singing and drawing
Kalam) is seen. Special places are marked for Thidappalli,well .If Upadeva is installed parallel to Deva , or if it is
behind Deva , the direction of Deva and Upadeva will be same. (except Parvathy who is sitting in opposite direction
to siva).If upadeva is in front, he/she faces the Deva and is in opposite direction of the Deva. Naga are generally
installed facing east but exceptions are seen. Valiyambalam is used for Homa, for
kalampatt,chakyarkooth,ottamthullal. In thidapalli nivedya,Mulayidal for ulsavabali are done. Agrasala and oottupura
are for annadaana . Kokkarini,kulam,chira,theertham,kinar are the water sources. For reducing the power of ugra
idols Jaladrishti ( water in front of the deity as a river/lake etc) is provided. For example at Thriprayar Srirama
temple.


 

താെഴ പട്ടികകളില് െസന്സസ് ഓഫ് േകരള െടമ്പിള്സ് എന്ന േമാേണാഗര്ാഫുകളിെല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്
തരുന്നു. Below , the tables show the census of temples from the Monographs series (Census of Kerala Temples )

 

പ ിക 1 Table 1  
Antiquity  of Temples of Thrissoor,Palghat,Malappuram,Ernakulam 
Districts : 
District Thrissoor  
 
Total 1573 

Thalappalli Taluk 
439 
Thrissoor Taluk  
401 
Chowghat Taluk 
183 
Kodungalloor 
Taluk 103 
Mukundapuram 
Taluk  387 
 
District Palghat  
1962  
Ottappalam Taluk  
616 
Mannarkkat Taluk 
188 
Palakkad Taluk 385 
Chittoor Taluk 476 
Aalathoor Taluk 
297 
Malappuram 

Very 
Ancient  
Before 
2000 yrs  
 63 
22 

Ancient 
2000 yrs ‐
9th century 
200 

10‐13th 
century  
 
290  

14‐16 th 
century  
 
412 

17 ‐19 
century 
 
418 

20th   117 
and Not 
reported 
antiquity 13

39 

83 

130 

138 

19 & 8 

21 

56 

64 

90 

117 

48 & 5 

20 

33 

69 

48 

6 & nil 

15 

32 

39 

9 & 35  

10 

80 

95 

91 

76 

35 & nil  

 
48 

 
93 

 
184 

 
341 

 
868 

 
344 & 84 

23 

48 

86 

166 

244 

41 & 8 

15 

33 

26 

61 

45 & 3 

10 

14 
11 

37 
17 
11 

58 
44 
47 

172 
262 
129 

61 &33 
126 & 12 
71 & 28 

 

 

 

 

 

 


 
District 1121 
Thiroorangadi 134   6 
Eranad 228 
14 
Nilambor 96 

Perinthalamanna 

215 
Thiroor 278 

 
 

Ponnani 170  
 
32 
Ernakulam 
District  
1285 
Kunnathu 

Nad  228 
Aluva 203 

Paravoor  177  4 
Kocchi  134 
Nil  
Kanayannur 

320 
Muvattupuzha   1 
145 
Kotamangalam  2 
78 
 

26 
48 
13 
48 

10 
19 

24 

30 
44 

46 

39 
65 
31 
81 

19 &4 
31 & 7 
30 &7 
11 & 2 

36 

32 

94 

85 

18 & 4 

28 

13 

30 

76 

14 & 4 

85 

93 

316 

493 

266 Nil  

19 

17 

74 

72 

37 

19 


18 

12 


18 

47 
30 
29 
68 

82 
96 
56 
110 

35 
36 
44 
98 

12 

27 

48 

49 

10 

10 

20 

28 

പ ിക 2 Classification of temples : 
Thrissoor district  
1513 
Mahakshethra  18 
Valiya kshethra 
12 
Pradhanakshethra 
241 
Cheriya kshethra 
223 
Kochukshethra 
1019 
Palghat  Dist 
1962 
Mahakshethra 8 
Valiya kshethra 
13 
Pradhanakshethra 
242 

Thalappilli 439  Thrissoor 401 


Chowghat 
183 

Nil  

Kodungalloor 
103 

Mukundapuram 
387 

89 

66 

27 

16 

43 

31 

41 

25 

21 

105 

309 

286 

128 

63 

233  

Ottappalam 
Taluk 616  

Mannarkkat 
Taluk 188 
Nil  
Nil  

Palghat Taluk 
385 

Chittoor Taluk 
476 

Alathoor Taluk 
297 
Nil  

98 

25 

53 

33 

33 


 
Cheriya 
kshethream 159 
Kochukshethram 
1540 
Malappuram dist 
1121 

48 

27 

20 

32 

16 

461 

136 

290 

407 

246 

Thirurangadi 
134 

Nilambur 
86 

Pe.manna 
215 

Thirur278 
ponnani, 170  

 
 


 

Thirur 4 
Tirur 3 
Ponani 1 
34 & 
19 
30,  
11 
208 & 
139 

Mhakshethram 4 
Valiya ks.4 

 
 

Ernat 
Thirur 
228 
 
 

Pradhana ks 171 

17 

36 

13 

52 

Cheriya ks. 139 
Kochu ks 803 

17 
100 

37 
155 

11 
72 

33 
129 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ernakulam Dist 1285 
 
 
Maha 
 
Valiya  
Pradhana  
Cheriya  
Kochu  
 

Kotamangalam  Kunnathunad  Aluva 203  Paravur 
78 
228 
177  

Kochi 134 

Kanayannur   Muvattupuzha  
320 
145 

 

 

10 
62 


17 
46 
67 


44 
66 
196 


42 
35 
149 


29 
29 
142 


21 
50 
104 

 
20 
24 
101 

പ ിക 3 Based on structure : 
Thrissur district 
total 1513  

Thalappilli 
439 

Thrissoor 
401 

Chowgha
t 183 

Kodungalloo
r 103 

Mukundpura
m 387 

 

A. Square 
1163 
           1 Ekathala 
976 
            2 Dwithala 
157  
      3.Thrithala 4  
     4.No  roof 
(kav)26   

320 
 
261 
 
43 
 
NIL 
 
16 

301 
 
268 
 
28 
 
NIL  
 

142 
 
112 
 
26 
 

 

95 
 
77 
 
15 
 

 
NIL 

305 
 
258 
 
45 
 
NIL 
 

 

10 
 
B .Rectangle 85 
Ekathala 81 
Dwithala 2 
Thrithala 1 
Kaav 1 

22 
20 

Nil  

 

 
27 
26 
Nil  

Nil  
 

C Vritham Circle 
229 
Ekathala 195 
Dwithala 34 

81 
 
64 
17 

68 
 
61 

D Apsidal 7 
Ekathala 6 
Dwithala 1 

Nil  

E.Octagon 8 
Ekathala 7 
Dwithala 1 

Nil  

F only 
Thara/sankalpa  
many 
(innumerable)  
Malappuram 
District 1121  

 Nil  
 
 

19 
18 

Nil  
Nil  
 
 
19 
 
19 
Nil  
 
Nil  
Nil  
Nil  
 
Nil  
Nil  
Nil  
 
 

15 
15 
Nil  
Nil  
Nil  
 
 
58 
 
48 
10 

 Nil  
 


 

 

 

Tirur 278 

Ponnani 
170 

143 
122 
12 
Nil Nil 
Nil 
Nil 
58 
46 
12 

199 
155 
36 


38 
35 

Nil 

32 
25 

135 
113 
20 
Nil 

10 
10 
Nil 
Nil Nil  

Nil  

Nil  Nil 
Nil  
Nil  
 
 

 

Nil  
 
Nil  
Nil  
Nil  
 


Nil  
 
 

Ernat228  

Nlambur   Per.manna 
96 
215 

Square total  808 
Eka 693 
Dwithala 95 
Thrithala 1 
Kaav 19 
Rectangular 98 
Eka 95 
Dwithala 1 
Thrithala  
Kaav 2 
Vrutha 184 
Ekathala 152 
Dwithala 32 

Thirooranga
di 
134 
98 
87 
11 
Nil  
Nil 
16 
16 
Nil 
Nil 
Nil 
16 
11 

159 
145 
13 
Nil 

18 
18 
Nil 
Nil 
Nil 
45 
39 

74 
71 

Nil 

Apsidal 12 
Eka 8 
Dwithala 4 1. Nil  

Octagon 2 
Ekathala 1 

Nil  

Nil  

Nil 
Nil  
Nil  
 

10 
10 
Nil 
Nil 
Nil 
10 
10 
Nil  

 

 

23 
21 

11 
 
Dwithala 1 
Others 17 
Palghat dist 1962 


Ottappalam 
616 

Mahakshethram 8 
Valiya kshethram 
13 
Pradhanakshethra 98 
m 242 
Cheriya kshethram   48 
159 
Kochukshethram 
461 
1540 
 
 
Ernakulam District    
 
 
Ernakulam Dist  
Kunathuna
1285 

228 
 
192 
Square  1070 
178 
Eka            939 
12 
Dwi         107 
Nil 
Thri           2 

Kaav        22 

Rectangular  79 

Eka 74 

Dwi 3 
Thri nil 
Kav 2 
23 
Circular 98 
19 
Eka 80 

Dwi 14 
Nil  
Trithala 1 

Kav 3 
Nil  
Octagon  15 
Eka 14 
Dwi 1 
Others  23 

 
 
 


Mannarkha
t 188 
Nil  
Nil  Palghat 
386 

25 Chittoor 476  Alathoor 297 


 


Nil  

 
 

53 

33 

33 

 

27 

20 

32 

16 

 

136 

290 

407 

246 

 

 
 
 

 
 
 
Kotama

Galam 
78 
65 
54 

Nil 


 
 
 
Aluva 
203 

 
 
 
Paravur 
177 

 
 
 
Kochi  
134 

171 
152 
14 
Nil 

13 
11 
 
 

14 
11 

146 
116 
26 


14 
13 

112 
92 
18 
Nil 

13 
12 

263 
235 
24 
Nil 

16 
16 

Muvatu 
Puza 
145 
 
121 
112 

Nil 


12 
24 
22 

13 
10 


 
nil 


 


 


 


 
 

Kanaya 
Nnur 
320 

 
പ ിക 4 List of very ancient and ancient temples in Central Kerala (Thrissoor, 
Malappuram,Palghat,Ernakulam ) :

12 
 
Thrissur  
Thalappalli Taluk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thrissoor Taluk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Very Ancient  
1.kattakampal  
2.kadavalloor  
3 vedakkad porkkalam 
4Chammanthatta 
5.Thalakkottukara bhagavathi 
6.Manali Pulachikkat Siva 
7 Iyyal karthyayani 
8 Pannithadam Mathur 
9.Arangottukara Karthyayani 
10.Thiruvanchikkuzhi Painkulam 
11 Palunkil Killimangalam 
12 Nayarkulangara Ayyappan 
13.Panjal Lakshminarayana 
14.Attoor Karhtyayani 
15.Irunilamkod  
16 Nelluvay Dhanwanthari 
17.Chittanda Karthyayani 
18.Veranimangalam Narasimha Enkakkat 
19.Kotalini Karthyayani Enkakkat 
20.Pampadi Aivar Matam 
21.Someswaram Pampati  
22 Thiruvilwamala  
 
1.Muntalloor siva 
2.Velappaya Pisharikkal Bhagavathi 
3.Puzhakkal Muthuvara Krishna 
4.Atatt Vishnu,siva 
5 Ayyanthola Karthyayani 
6Viyyoor Siva 
7.Nettisseri sastha 
8 kayattukara ashtamangala siva (thuruthi) 
9.Vatakkunnathan 
10.Edakkunni subramanyan 
11.Thaikkattusseri Bhagavathi 
12.Sathram Urumbin Thevar Manaloor 
13.Kallattupuzha siva anthikkad 
14 choorakkad bhagavathi 
15 Anthikkad karthyayani 
16 Pazhuvam subramanya 
17.hiruvullakkav cherpp 
18.Cherp Bhagavathi 
19 Peruvanam 
20 Arattupuzha  
 
 
 
 

Ancient  
1.Korattikkara Vishnu 
2.Karikkad Vishnu 
3.Kakkad Ganapathi 
4.Harikanyayur Harikanya 
5.Veloor Karthyayani 
6.Vellarakkad Raman 
7.Thirumathaliyappan Thali 
8.Keezhthali 
9.Desamangalam 
Anchumurthy 
10.Netumpra 
Kulasekharapuram Thali 
11.Mangalam 
Vishnu,Ayyappan Kav 
12.Venganelloor 
Thiruvembilappan 
13. Kontazhi Thritham Thali 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Velappaya  
2.Puzhakkal Choorakkat 
Bhagavathi 
3.Poonkunnam Sivan 
4.Paramekkav 
5.Laloor Karthyayani 
6.Pookkottukav Durga 
7.Kanimangalam sasthaa  
8.cherp thiruvullakkav 
sastha 
9 Oorakathamma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chowghat Taluk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodungalloor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukundapuram  

Palghat  
Ottappalam  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7

Govindapuram Punnayurkulam 
2padmanabhapuram 
Vatakkekad 
Vatakkekkad Mahavishnu 
Mammiyur mahadeva 
Guruvayur Krishna 
Parambu Thali  
Thirunelloor Siva  

 
 
 
 
 
 
1.Kurumbakkav 
2 Moolasthanam of Kurumba 
3 Methala Keezhthali  
 
 
 
 
 
1 Kootal Manikyam 
2.Avittathoor 
3.Perurkav Durga (annalloor) 
4.kuzhoor subramanyan 
5 Airanikkulam Mahadevan 
6.Keezhattoor Durga 
7 Chalakkudi Pisharikkal Bhagavathi 
8.Kodakara Poonilarkkav Bhagavathi 
9.Kurumali Bhagavathi 
10 Thrikkoor Mahadeva  
 
 
 
 
 
1.Kotalil Mahavishnu  
2.Panniyur Varaham 
3.Malamalkkav Ayyappa 
4.Kurinji Durga Kootalloor 
5.Kallatathoor Siva,Vishnu,Bhagavathi 
6.Thirumittakkod Anchumurthi & nrisimha  
7.Njanghattiri Durga 

 
 
 
 
 
1.Vatakkekad 
Manikanteswaram 
2.Guruvayur Parthasarathi 
3.Perunthatta sivan 
4.Brahmakkulam sivan 
5.Venmenatt Vishnu 
6 Annakara 
thrukkulasekharapuram 
Vishnu,annapoorneswari 
7.Venkitang 
sankaranarayana 
8.Thrithalloor Siva  
9 Thriprayar Rama  
 
1.Edathuruthi Ayyappan 
2.Kaipamangalam Vishnu 
3.Mathilakam 
Thrippekulam Siva 
4.Thiruvanchikkulam 
5.Thrikkulasekharapuram 
Krishna  
 
1.Nellayi Vailoor siva  
2.Payammal Sathrughnan 
3.Natavaramb Thrippayya 
thrimoorthi 
4.Puthanchira 
Thrichakrapuram 
Sudarsanam 
5.Thazhekkad mahadevan 
6.Annamanada Mahadevan 
7 Amballoor 
Methamkulangara sasthaa 
8.Koratty Konar mahadeva 
9 Chirangara Bhagavathi  
1 Siva 20 km sw pattambi 
edappal kuttippuram road 
2.Muthuvilayumkunnu siva 
14 km west of pattambi  
3 Poovilasseri Garudarooda 
Vishnu ½ km north of alloor 
stop pattambi ponnani road
4.Mulayamparambathkav 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Edappatta vanadurga Kannaatth  
9.Pallippuram Krishna  
10.Sankaranarayana,siva,vishnu Thiruvegappura 
11.Rayiranalloor Durga  
12 Ihapureswari Perumutiyur 
13.Netunganad Muthassiyar kotumunda 
14.Kaithali Nethrimangalam 
15.Chenganamkunnu Durga kollapparambu 
16.Ongalloor Thali 
17.Thrikkateeri moonnu murthi 
18.Vayilamkunnilappan 
19 Paruthippara Mahadevamangalam Shornur 
20 Panamanna sankaranarayana 
21.Killikkurissi mangalam Dakshinamurthi lakkiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durga chalisseri jn 
5.komangalam siva 9 km sw 
pattambi at koottanad, via 
elavattikkal 
6.panayanneeri rama 3 km 
se of koottanad at peringot 
7 kuntara ayyappa peringod 
road koottanad 
8 narayana(Krishna)3 km 
south of koottupaatha 
9 Maankulam Vishnu 
thrithaala  
10 siva 8 km sw of pattambi 
at thrithala on ponnani 
road 
11 yajneswaram siva 
thrithala school jn 
12 paakkanar Krishna 
eeraattingal 
13 siva kannatt ½ km east 
of paalathara 
14kotikkunnath bhagavathi 
pallippuram 
15 pazhayangadi thali siva 1 
km south pf kotikkunnath 
on pattambi pallippuram 
road 
16.bhranhanpara 
vanadurga 
17.vilangotthu bhagavati 
karinnanathkunnu 
18 rayiranalloor malayil 
bhagavathi  
19 perumutiyur siva 3 km 
west of pattambi at new 
railway gate thence 5 km N 
on Aalikkapparamb road  
20 katapparambath 
bhagavathi s of ongalloor 
on shornur road 
21 maruthoor thali siva on 
cherpulasseri road 
22 thrikkanaapuram 
nrisimha 300 meter s of 
ongalloor manalingal jn 
23thaliyil ganapathi 10 
meter n of ongalloor jn 
pattambi palghat road 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 mahadeva pandal. 2 km 
nw of yaaram jn on 
vallappuzha cherulot road 
25 moorkkoth Vishnu 
kaaralmanna 
26 thirumullappally siva 
kaaralmanna 
27.kaakkurissi siva 1 km s of 
mattott at trikkaakkeri road 
27 maattottkaav 
bhadrakaali  
28 pisharikavil vanadurga 
maatthott 
29 pariyanampatta 
mookambika 
mangalamkunnu 
30 pulinkav sastha 
31 mamballi Vishnu 2 km 
east of mangalamkunnu at 
punchappadam . 
32 srikrishnapuram 
srikrishna 
33 perumaathott vaamana 
21 km east of ottappalam 
on mannarghat road 
34 rama sreekrishnapuram 
bank of karimpuzha 
35 puthoor siva 500 meter 
se of pombra jn 
36 vettekkara siva 
kadambazhippuram jn 
37 vayilakkunnil bhagavathi 
38.ganapathi vayilamkunnu 
jn 
39 Aravakkat siva 
40 netungot siva 
41 trichammal thrikkovil 
siva 
42 paathirikkunnath 
naagaraaja 
43 muntamukha ayyappa 5 
km sw of shornur at 
muntaaya 
44 siva near pvt bus stand 
shornur 
45 pallaarmangalam 
mahavishnu 
46kaippayil mahadeva 

16 
 
 
 
 
 
 
Mannarghat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palghat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.Bheemanaat Vishnu  
2.Payyanetam Enanimangalam  
3.Chemmannoor Malleswaram 
4.Malleswaran muti  Maateswaran  
5 Pallikkuripp Mahavishnu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Vatavarkkott kurissi Sivan Mannoor 
2.Thiruvanchi sivan Thenoor 
3.Emoor Hemambika 
4 Chandranathaswami 
5.Attalloor agasthyeswara siva 
6.Kotumb Chemmathiya bhagavathi  
7 Thiruvalathoor Bhagavathi 
8.Peruvamb oottukulangara bhagavathi 
9.PPalathulli paloor siva 
10 Elappulli vaaranapuri siva 
 

47 akaloor bhagavathi 
 
 
 
1 chethalloor krishna 
towards sreekrishnapuram 
road 
2.Kontoorkunnu siva 1/2km 
from mullakkal siva 
3Kotakkat siva at 
bheemanat stop 
4 Melthrikkovil subramanya 
alanalloor Hosp jn 
5.Njeralath Rama nw of 
kottopadam jn on 
melaatoor road 
6 Valluvanpuzha Krishna 
nrisimha 3 km s of 
mannarghat through 
njettarkadav road 
7.Vattambalam vanadurga 
5 km w of mannarghat 
8 Thonippuram sastha 
vattambalam 
9 Arakkurisi udayankav 
bhadrakali mannarghat jn 
10.Peranchat 
ardhanareeswara siva 
mannarghat 
11.Kesavapuram Vishnu 
400meter from 
viyyakkurissi .mannarghat 
palakad road 
12 thrikkalloor subramanya 
chooriyote  
13. Bhattiyil siva 
kirathamurthy 
Ponumkote ayyappankav 
14 chullisseri rama 
 
 
1 Kallappaadi Vishnu and 
siva keralasseri stop 
2.chirakkikkav bhadrakaali 
3 koothambakka siva 
mankara panchayath 
4 kaalikav devi mankara 
koothupaatha stop 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chittoor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alathoor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.lankeswaram sivan 
2.Pallavur 
3.Akhileswaram 
4.Kachamkurichi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Thrippaloor Vishnu,Siva 
2.Vantazhi mathoor thanthalod 
3.Thiruvara Mahadeva 
4.Anchumoorthimangalam sudarsana  
5Rishinaradamangalam 
6 Puthukkod Bhagavathi annapoorneswari 
 

5 Mankurissi bhadrakali 
same jn 
6.Punnakkurissi siva 
Ayyarmala stop 
7 thrippamkunnu siva 
8.kothakulangara 
mookambika 
9 chemminikkav bhadrakali 
10 natuvasseri siva 
11paalakkeezh durga  
12 ramatheertham 
rama,lakshmana tenari road 
(palghat‐pollachi) 
 
 
 
1 siva 200 meter from 
peetikotte mariyamman  
2 varadarajaperumal Vishnu 
ottara jn vatavannoor 
panchayath 
3 kotamannu 
madurameenakshi 
cheraakkoot  
4 ayyappa cherakkot 
5 kootalloor karthyayani  
6 kootalloor subramanya on 
kumaramputhoor road 
7 krishna close to pallavoor 
temple 
8 pothundi siva pothundi jn 
9 sreemannarayana with 
bhoodevi sredevi ayiloor 
10 peringottukav bhagavati 
elavancheri 
11 somankurissi siva 
vattekkad on gayathri 
bank.dilapidated  
 
 
1 Mauthoor Krishna 
pulpoormandam jn on 
kulavanmukku talannur jn 
Bharathapuram bharatha 
mandam jn 
2 Thrippannoor siva 
3 itukkav bhagavathi 
4 paandikkulangara 

18 
 

Malappuram  
Thirooranghadi  
 
 
 
 
 
 
 
Eranat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilambur  
 
 
 

 
1.Keranalloor Durga ,Peruvalloor 
2.Paappanoor siva 
3.Thrikkulam siva Thiroorangadi 
4.Venniyur siva 
5.Vaalakkulam siva 
6.Klari ambalavattom subramanyan 
 
1.Chevayur subramanyaswami Pulikkal 
2.Thali AZhinjilam 
3.Kottakurumba bhagavathi Puthukkod 
4.Valiya kuttisseri Vishnu olavannappara 
5.Durga Muthuvalloor 
6.Neeramgat Vilayil narasimham 
7.salagrama narasimha puthilam 
8.Bhakthapriyam siva,Vishnu,bhadrakali Manjeri 
9.Karikkat subramanya 
10.Parthasarathi Cheruvannoor 
11.sankaranarayana kulanelloor 
12 ooranatath siva manjeri 
13 Melakam kaalikav bhagavathi manjeri 
14 perumthrikkovil Thrippanachi siva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1kailasa ,Thiruvaali 
 
 
 

sankaranarayana 
 
 
 
 
 
1.Niramkaithakkotta 
bhagavathi 
2.Kuntuchola siva valiyora 
3.Subramanya kotuvayur 
4.cherukunu 
annapoorneswari  
othukkungal  
 
 
 
 
1.Ariyil siva Azhinjilam 
2cheriya kuttisseri 
Mahavishnu vazhakkat 
3.Natuvath Siva karikkat 
4 thirumanikkara 
guruvayurappan 
thrikkalangot 
5.Vellekkat baladurga 
valluvnat 
6 Mukhathammanna siva 
Mancheri 
7 Durga Panthaloor 
8 Durga Avinnoor 
9 Durga,Ayyappa 
paappinippara 
10 Siva pulpatta 
11 Mahadeva Morayur 
12 Poyili karinkali 
nediyirupp 
13 Mahasiv nediyirupp 
14 Thripuranthaka 
kunnummal  
15 Chennaath siva 
kunnummal  
 
 
 
 
1Mannathi bhagavathi 
kaippinikkadav 
2.Banapuram 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perinthalamanna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ayoor siva edappatta 
2.Thirumandhamkunnu angadippuram 
3.Thali angadippuram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thripurasundari 
Vaaniyambalam 
3.siva wantoor porur 
4Neelamkurichi sastha 
karuvarakkuntu 
 
 
1 putharmanna siva 
melattoor 
2 muthukurussi sastha 
keezhattoor 
3.Akhileswari nenmini  
4 kailoth siva 
thachinganadam 
5.Vellila Manjeri kav 
6.Arangot siva 
makkarapparamb 
7.Mutappulaappillivishnu 
patinjattumuri 
8.pisharikkal bhagavati 
paangu 
9.siva puzhakkaattiri 
10.Aalikkalmana 
dhanwanthari Eeranthod 
11siva perinthalmanna 
12vellaat puthoor siva 
perinthalmanna 
13.eravimangalm 
subramanya 
perinthamamanna 
14 thali alipparamba  
15 kunnummal bhagavathi 
aanamangat  
16 mattayikunnu 
bhagavathi paalathol 
17 rudradhanwanthari 
pulamanthol 
18.siva kuruvambalam 
19,sivamangalam vengad 
20.cheruthrikkovil siva 
kolathuur 
 
 
 
1Mahavishnu 
rayiramangalam 
2 krishna 
keraladheeswaram 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiroor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponnani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Venkitathevar kottakkal  
2.ponmala siva 
3.Thekkuth mahadeva Irumbiliyam 
4.Vanadurga Thozhuvannoor 
5.Mahadeva vaikkathoor 
6.Painkannoor siva 
7.Navaa mukundan 
8.Perumthrikkovil Rama and Hanuman 
aalathiyur  
9.Thrupranghot mahasiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Thrikkav Durga  
2.Brahma Thavanoor 
3. Cheruthirunava Thavanoor 
4.Dakshinamurthy Sukapuram 
5.Mookuthala Bhagavathi  
 
 

Ekm   

 
 
1.Cheranelloor Siva 
2.Thottuva Dhanwanthari Koovappadi 
3.Vengoor Durga Keezhillam 
4.Kallil Durga Rockcut Methala 

3.Thrikkandiyur Mahadeva 
4.Kanmanam Mahasiva 
5.Paandamangalam Krishna 
kottakkal 
6.Kaatampuzha 
7.Hrishiputhoor siva etayur 
8.Pisharikkal durga 
perassannoor 
9.Kaithrukkovil siva 
kolathool 
10.chamravattom ayyappa 
11.siva mangalam 
12 Vallamaruthoor durga 
mangalam  
 
 
 
 
 
 
 
1 Kantamkurumba 
Ezhuvathuruthi  
2 Anthimahakalan Analoor 
3.Siva Malloor 
4.Thirumaaniyur Siva Kaladi 
Edappaal 
5.siva kavapra  
6.Puramundekkat Siva 
Vattamkulam 
7 Kotalil Vishnu Vamana 
Ayilakkat 
8.Perumudisseri 
vettakkorumakan 
eramangalam 
9.Koyappally Siva 
Perumpadapp 
10 Mookkuthala Bhagavathi 
 
 
 
 
1.Chelamattam Krishna 
2.Okkal mahavishnu 
3.Kuzhappillikav bhagvathi 
perumbavoor 
4.Muriyamangalam 
nrisimha  

21 
 

Aluva 
 

Paravoor 
 

kanayannur 

5.Keezhillam Mahadeva 
6.Iringol Bhagavathi Perumbavoor 
7.Airapuram Bhagavathi 
8.thrikkalathur Rama 
9 thiruvaniyur Krishnaswami  
 
1Lakshmana Moozhikkalam 
2.Vengoor Durga Angamali 
3.Chengamanada Mahadeva 
4.Trupurayar siva chovvara 
5.Mahadeva Thottakkattukara  
6.Krishna Chovvara 
7.Durga Etanat 
8.Karthyayani Manikyamangalam  
 
1 Tiruvalur Mahadeva Aalangat 
2 Matathilappan Uliyannoor 
3 Thirumuppam Mahadeva 
4 Peruvaram Mahadeva Paravur 
1Edappally Mahadeva 
2 Vitaakkuzha Krishna Thayikkattukara 
3.Thrikkakkara Vamana 
4.Chottanikkara Bhagavathi 
5.Ameta sapthamathru nagakanya udayamperur 
6Nettoor Thrikka mahadeva 
7 Poornathrayeesa Thrippoonithura 

Muvattupuzha 

1 Koothattukulam Mahadeva 

Kothamangalam  

1 Mahadeva Thrikkariyur 
2.ThiruvaarappettyMahadeva Vaarappetty  
 

Kochi  

5 chemmanat Garuda  

1kothakulangara bhagavati 
2 thirunayathod 
sankaranarayana 
3 Cheriyath nrisimha 
4Airanikulam mahadeva 
5 kaladi Krishna 
6.kaarpallikav mahadeva 

1.Naaraanam Krishna  
2.Kunnaath thali 
Ardhanareeswara  
1Vaittila sivasubramanya 
2.Edappalli ganapathi 
3.pavakkulam mahadeva 
4.Perantoor bhagavathi 
5 cheranalloor karthyayani 
6 Kureekkat Krishna 
7 Udayamperur 
perumthrikkovil mahadeva 
8 Kumbalam kalathil 
bhagavathi  
9 Chakkamkulangara siva 
10 Thripponithura 
kumbalam kalathil 
bhagavathi 
 1 Anikkat thiruvaamplavil 
mahadeva 
2.OOramana dharmasastha 
and nrisimha 
3.Pazhoor perumthrikkovil 
mahadeva 
 
1Ayyampilli mahadeva 
2.Thrikkatakappilli 
bhagavathi 

 
Deity  

Pushpam 

Nivedyam  

Special Vazhipad  

22 
 
1.For all Deities  
 
 
 
2. Dakshinamurthi  
 
 
3.Siva 
 
 
 
 
4.Mahavishnu  
 
5.Sankaranarayana 
 
6 Malsyamurthy  
 
7.Koormamurthy  
8 Varahamurthy  
9.Nrisimha 
10 vamana  
 
11.Parasuraman  
12.Raman  
13 Krishnan 
 
 
14 Balaraman  
 
15 Lakshmi 
Parvathi 
Saraswathi  
 
 
 
16.Bhadrakali  
Chamundi  
 
 
 
17 Ganapati 
 
 
 
18 Subramanyan   
 
 

Thulasi,thechi, 
mandara,thamara, 
plas(brahmasakha) 
pichaka,arali(karaveera) 
 
bilwa,eruk,white 
flowers 
 
 
 
 
 
Thulasi 
 
Bilwa, 
Thulasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudarsanahomam 
Palpayasam 
Thrimadhuram 
 
Neypayasam, 
Kadalippazham 
Thrimadhuram 
Sarkkarappayasam 
Panakam   
Kadalippazham, 
Palppayasam 
Avil  
Avil,Palppayasam 
Venna,Palppayasam 
,Avil 
 
Idichupizhinja 
paayasam   
 
Palppayasam, 
Panchamritham, 
Neypayasam, 
Bhagavathiseva 
 
Katumpayasam  
Ponkala 
 
 
Appam,modakam 
Ata,sarkara, 
Nalikeram 
Arippoti  
 
Paalabhishekam 
Panchamritham  
Appam, 

 
 
 
 
Rudrabhishekam, 
Bhasmabhishekam. 
Elaneer abhishekam 
Rudrahomam 
Mrithyunjayam 
Karukahomam 
Vellanedyam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kalamezhuthupatt  
 
 
ganapthiseva /Homam  
 
 
 
 
 
Sasthampaatt, 
Kalamezhuth  
 

23 
 
19.Sasthaa  
 
20 Vettekkaran  
 
 
21 Adityan  
 
22 Hanuman  
 
 
23 Nagam  

Aravana 
 
appam 
 
 
 
 
Avil 
uzhunnuvda 

Chathussatham 
Thengayeru 
Kalampatt 
Ponkala  
 
 
 
Thamboolamaala 
 
 
Noorumpalum 
Pulluvanpatt 
Nagaroot 
Kalam  

 

അദ്ധയ്ായം 1 Chapter 1
േകരളത്തിെന്റ നീളം 555 കി മീ. വീതി മാക്സിമം 120 കി മീ. ഏററവും നീളവും വീതിയും മലബാറിനാണ്. മൈല
നാട്,മൈല ആളുന്നവരുെട നാട്,മലവാരം ,മലബാറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വേന്നരി ആററുപുറക്കാരുെട മാബാ
രതപ്പട്ടെരന്ന (മഹാഭാരതെത്ത,മാബാരെത്ത,മലബാരെത്ത) എന്ന നാമവയ്ുത്പ്ത്തി,മലയാളഭാഷ ,മലയാളുന്നവരുെട
ഭാഷ എന്ന ഭാഷാനാമം,എലല്ാം ഈ പര്േദശത്തുനിന്നുണ്ടായവയാണ്. മാവാരെത്ത മഹാഭാരതി ഭാഷ (മഹാഭാരത)
യാണ് മലയാളഭാഷ. ആഴി ആഴമുള്ളകടലും മല ഉയര്ന്ന കുന്നുമാണ്.ആേരാഹണാവേരാഹണങ്ങളുള്ള ഫണീശ
ഭാഷ എന്ന നാഗരി (േദവനാഗരി) ഇവിെടയുണ്ടായി. സരസവ്തി,ഭാരതി(നിള)തീരങ്ങളിെല ബര്ാഹ്മി പര്ാചീനസംസ്കൃതി
ഇവിെട നിലനിന്നു.
Length of kerala 555 km. Breadth maximum 120 KM . Malabar has the maximum length and breadth . Those who
rule over the area between the Mountain and the sea are the people of Malavaara/Malabaar. In Tamil it is Malai Aali.
(Alluka =To rule). Maavaar or Maabaar was another older name for the place and Maabhaaratha Pattar
(Mahabharatha Bhattar) were scholarly Brahmins of Malabar from ancient times. The name of Bhaarathi,
Mahabharathi or Brahmi is thus from the Malabar between Bharathappuzha and Sahya . The language has
ascending and descending wavy patterns like a Phaneeswara,wavy configuration of a Naaga , and thus it got the
name Naagari and Devanaagari .
മൂഷകരാജവംശമാണ് മാഹിഷ്മതി (നര്മ്മദാതീരെത്ത മഹാരാഷ്ട്രം) മുതല് എറണാകുളം ജിലല്യിെല കാക്കനാട്ട് വെര
ഭരിച്ചിരുന്നത്. മാഹിഷ്മതിമുതല് കര്ണ്ണാടകം വെര മുകളിെല ഖണ്ഡം, കര്ണ്ണാടകം (േഗാകര്ണ്ണം) മുതല് താഴെത്ത
ഖണ്ഡം. താഴെത്ത ഖണ്ഡം േകരളെമന്നറിയെപ്പട്ടു. ഇതിെന െനടുംപുൈറനാട് (വലിയ പുൈറ-മല-നാട്)
കുറുംപുൈറനാട് (െചറിയ പുൈറ-മല-നാട്) എന്ന് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചുെവങ്കിലും ഒേരഭരണത്തിന്കീഴിലാണ്
പര്വര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നിച്ച് േഗാളാദര്ി(േകാലാദര്ി) എന്ന് അറിയെപ്പട്ടു. ഇതിെല െതക്കന് േകാലാദര്ി എന്ന
െനടുമ്പ്രനാട് തലപ്പള്ളി േമലും കീഴും വട്ടങ്ങളായി ഭാരതപ്പുഴക്കും െപരിയാറിനും ഇടയില് കിടക്കുന്നു.(താെഴ ചിതര്ം
കാണുക) .ഈ പര്േദശെത്ത പഴയ േക്ഷതര്ങ്ങളിലൂെട നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.േകാലത്തിരിമൂഷകവംശത്തിന്
െതക്കന്,വടക്കെനന്ന് 2 വിഭാഗമുണ്ട്. വടക്കന് വിഭാഗത്തില് കര്ണ്ണാടക,തുളു,മഹാരാഷ്ട്രവും(മാഹിഷ്മതി) െപടുന്നു.
ഇവെര കന്തിരവ(ഗന്ധര് വവ്)കുലെമന്ന് െപാതുെവ വിളിക്കുന്നു.െതക്കന് േകാലത്തിരിയുെട ഗന്ധര് വവ്കുലത്തില്
െപരുവനവും െചറുവനവുമുണ്ട്. രണ്ടിനും കൂടി വള്ളുവേക്കാനാതിരിയാണ് എന്നും അനിേഷദ്ധയ്ചകര്വര്ത്തി. െപരുവന

24 
 
െമന്ന തലപ്പള്ളി േമലവ്ട്ടത്ത് മഹാരാജാവിന് ആസ്ഥാനമുണ്ട്. അവിെട അേദ്ദഹത്തിന് വാള്നമ്പിമാരാണ് തലപ്പള്ളി
(േചരാലയം,ചിററഞ്ഞൂര്,മണക്കുളം,കുമരപുരം,മൂഷകവനെമന്ന എലിയങ്ങാട്. െചറുവനെമന്ന െചറുകാടാണ് ആറ
േങ്ങാട്ട്. മൂപ്പിളമപര്കാരം വള്ളുവേക്കാനാതിരി,െവള്ളാള്പ്പാട്, തച്ചാര്പ്പാട്,എേറാള്പ്പാട്, കുളത്തൂെരന്ന് താവഴി ക്കാരി
ല് നിന്ന് െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു. പന്നിയൂര് വരാഹമൂര്ത്തിയുെട കഴകത്തിന് കാപ്പുതമ്പുരാന്മാരാണിവെരലല്ാം.എലല്ാ
വര്ക്കും ഇരാമകുടെന്തലി (രാമഘടമൂഷകന്) ആദിവംശപിതാവ്.
From Mahishmathi in Maharashtra ( banks of Narmada) to Kalkarainad (Thrikkaakkara) in the south was under the
rule of Mooshaka Dynasty .Mooshaka Haihaya dynasty belongs to Chandravansa (Lunar race).Upto Karnataka was
the upper division, from Gokarna to Kanyakumari was lower division. The lower division (Kerala) was again divided
into Netumpurainad (the bigger hill country) and the Kurumpurainad (The smaller hill country) but both were under
one administrative unit. Together this was called Golaadri (Koladri/Kolatthiri). Southern Koladri Netumpranaad was
again Thalappalli Melvattam,keezhvattam (between Periyar and Perar ) and Vaalvattam in Valppaara upto Kongu
country in Tamil Nad.All these belonged to Chera dynasty .In the Northern Kolathiri , Karnataka,Thulu and
Maharashtra are also included and they are generally called the Kantharava (Gandharva) race of kings. In the
Kanthirava kula of southern Kolathiri there are Peruvanam and Cheruvanam ( big and small forests) The emperor
for both these is Valluva (Vallabha/Vallava) konathiri who has a capital in Thalappalli melvattam . His Vaalnambi
(protectors ) are Thalappalli Cheraalayam (Chiralayam) Chittanjoor,Manakkulam,Kumarapuram and Eliyanghat
Mooshakavanam . Chirakkal is their seat of commanders and yuvarajas. Aarangot is the cheruvanam (smaller
forest) cherukaad. The position of Valluvakkonathiri, Vellaalappaad,Thachaarppaad,Erolppaad,Kulathoor was
decided depending upon the oldest members of their male progeny.All of them were protectors of Panniyur
Varahamoorthy Kazhakam .All of them had Ramakhatamooshaka , son of Parasurama , as their first ancestor .
വള്ളുവേക്കാനാതിരി എന്ന പദത്തിന് ആദിവള്ളുവനാടിന് മുഴുവനും അധിപെനന്നര്ത്ഥം. ഗൂഡലല്ൂര് പന്തലൂര്
സഹയ്മലനിര മുതല് െപാന്നാനിപ്പുഴ കടലില് േചരുന്ന സ്ഥാനം വെര ആദിവള്ളുവനാടാണ്.കുന്നുമുതല് അലകടല്
വെര എന്ന് കുന്നലേക്കാനാതിരി നാമം. കുന്ന്,അല,േകാന്,ആദി,ഇരി എന്ന് 5 പദമുള്ള വാക്കാണത്. കുന്നലേക്കാന്
ആദി ഇരിപ്പിടവും ഈ പര്േദശം തെന്ന. മൂഷകവംശകാവയ്ത്തില് രാമഘടമൂഷകന് ആദയ്മായി ഈ പര്േദശങ്ങള്
ചുററിക്കണ്ടതും പുതര്ന് നന്ദനന് ഇവിെട കര്ീഡിച്ചതും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂതിരിയുെട വള്ളുവനാട് ഇന്നെത്ത
െപരിന്തലമണ്ണ,മണ്ണാര്ക്കാട് താലൂക്കുകളുെട ഏതാനും ഭാഗം മാതര്മാണ്.ബര്ിട്ടീഷ്കാലത്ത് വള്ളുവനാട് പാലക്കാ
ട്,ഒററപ്പാലം,െപരിന്തലമണ്ണ,െപാന്നാനി,മേഞ്ചരി,മണ്ണാര്ക്കാട്,താലൂക്കുകള് േചര്ന്നതാണ്.പഴയ േക്ഷതര്ങ്ങളുെട
പഠനത്തിന് ഏററവും പഴയ ആദിവലല്ഭനാട് മുഴുവനും ഉള്െപ്പടുത്തണം.
The word meaning of Valluvakkonathiri is the emperor of entire Valluvanad . Aadivalluvanad extended from
Sahyamountains in west,Goodalur Panthaloor upto the place where River Nila joins the ocean in the west, and
therefore was called Kunnalakkonaathiri . This word has 5 words in it .(Kunnu= Hill; Ala= wavy oceans;
Kon=Emperor;Adi=The first ; Iri= The place or Capital where the king sits.)In Mooshakavansakavya , the first king
Ramaghatamooshaka first explores these geographic parts , and his son Nandana , the first Kerala Emperor , a
Kaatava king, ruled with his capital in the Hill country in and around Palghat pass . During Zamorin’s rule ,Valluvanad
is only parts of the present Mannarghat,Perinthalmanna Taluks.During British times
,Palghat,Ottappaalam,Perinthamamanna,Ponnani,Mancheri ,Mannarghat Taluks were in the Valluvanad. Thalappalli
Keezhvattom and parts of Thalappalli melvattam remained with independent rulers. When we study the history of
ancient Kerala , we have to include entire Adivalluvanad .

25 
 
ആദിവള്ളുവനാടിന് പടിഞ്ഞാെറ അതിര്ത്തിയില് കുരൈവയൂര് (കുറുൈവയൂര്,ഇേപ്പാള് ഗുരുവായൂര്) ഉള്െപ്പട്ട
കണ്ടാണേച്ചരി (കണ്ടന്േകാത എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുള്ള തലപ്പള്ളി േമലവ്ട്ടം രാജാവ്. േകാത ,േഗാദയായി സംസ്കൃത
ത്തില്).കുറൂൈവയൂരില് നിന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി ,വേന്നരിഗര്ാമക്കാരുെട ഗര്ാമേക്ഷതര്മായ േഗാവിന്ദപുര െമന്ന
ഭവനേപ്പേരാടുകൂടിയ അപ്പംകളത്തില് കിട്ടെനന്ന (കൃഷ്ണന്) െചന്താമരസ്ഥാനം. അപ്പെനന്നാല് പിതാവ്,വേന്നരി
നാഥന്. അപ്പം േനദിക്കാന് ധാരാളം െനലല്ുവിളയുന്ന ഭൂമിയും, വയയ്ംപററ അഥവാ വയയ്കംപററ എന്ന ഇേപ്പാളെത്ത
വിയയ്ംകായലും ആററുപുറം വെര വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പുഞ്ചപ്പാടവും സവ്ന്തമാണ് േഗാവിന്ദപുരത്തപ്പന്.ഇേത
േപരുകളാണ് െചറുകാെടന്ന താവഴിയും സവ്ീകരിക്കുന്നത്. തൃത്താമര വിഷ്ണു എന്ന േസതഗിരി വാസുേദവെന്റ
ഇന്തനൂര് മുതല് പുന്നയൂര്ക്കുളെത്ത േഗാവിന്ദപുരം വെര െചറുകാട്,െപരുവനെമന്ന 2 താവഴിക്കാരാണ്
കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്. ഗൂഡലല്ൂരിെല പന്തലൂരിലും െപാന്നാനി കടപ്പുറത്തും തിരുമാന്ധാംകുന്നുപൂരം െകാട്ടിയറിയിക്കുന്നത്
ഇവരുെട സാമര്ാജയ്വിസ്തൃതി,ഒരുമ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. ആദിെപരുവനം കാടവലല്ൂരിലാണ്. കുന്നംകുളം
അങ്ങാടിമുതല് പൂഴിക്കുന്നുകളം (ഇേപ്പാള് പൂഴിക്കള) അങ്ങാടി വെരയാണ് കുറൈവയൂരിെല കൃഷിയിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള
വിളവുസംഭരണേകന്ദ്രം. ഈ കളത്തിലാണ് െനലല്് അളവ് െകാടുക്കുന്നത്.ശര്ീകാരയ്പ്പാടം,കാരയ്പ്പാടം അന്ന ഈ
േകന്ദ്രം സമുദര്,സമതല,ഗിരി,വനേമഖലകളിെല വിഭവസംഭരണേകന്ദ്രങ്ങളിെലാന്നായിരുന്നു. ഇേത നാമമുള്ള
പൂഴിക്കുന്നുകളം കുറുവയില് വള്ളുവനാട്ടിലും കാണാം. ശര്ീഭഗവതിയുെട വിളനിലമാകയാല് അൈഞ്ചക്കളം.
തിരുവൈഞ്ചക്കളം (വഞ്ചിക്കുളം) എന്നറിയുന്ന േക്ഷതര്സമുച്ചയങ്ങളില്, പാഞ്ഞാളിെല തിരുവഞ്ചിക്കുഴിയും
പുന്നയൂര്ക്കുളെത്ത ആററുപുറത്തിനടുത്ത തിരുവൈഞ്ചക്കളത്തപ്പേക്ഷതര്വും അതിപര്ാചീനമാണ്. പിന്നീടാണ്
മാേക്കാതപുരെത്ത തിരുവൈഞ്ചക്കുളം വന്നത്. ഇവെരലല്ാം ഒേര ജനതയുെട വിവിധശാഖകള് മാതര്മാെണന്നറിയുക.

26 
 
പുഴകളും കാടും നിറഞ്ഞ കാട്ടുസാമര്ാജയ്ത്തിന് മഹാമന്ത്രിയായ കുരുവായൂര് (കുറുവായൂര്) മൂസ്സിെന്റ സ്ഥാനേപ്പര്

പുഴക്കാട്ടിരി അകായിെല (അകെത്ത) കണ്ണന് നാരായണെനന്ന്. ഇവര്ക്ക് വേന്ദരി ഗുരുവായൂരിലും
(കുരൈവയൂര്)തിരുെവങ്കടേക്കാട്ടയിലും ആസ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവരുെട സഹായികെള െപരുംപുലാക്കാട്ട്
,ഇളംപുലാക്കാട്ട് അച്ചന്മാെരന്ന ഗിരി(കുന്നിേന്മല്)േക്ഷതര്ഊരാളന്മാരാണ്. പുലാ,പുലം എന്നാല് തമിഴില്
ഗുഹെയന്നര്ത്ഥം.പുലവെരന്നാല് ഗുഹകളില് താമസിച്ച് ജ്ഞാനം േനടിയ ഋഷികവി. മുനിമടകളില് വസിച്ച
ആദിമവംശം. 11 േകാലവരാഹങ്ങള്ക്കും ,അവരുെട സേഹാദരി േകാലവതിക്കും ഗുരുവും ഉപേദഷ്ടാവും മൂത്ത
സേഹാദരനുമാണ് പുഴക്കാട്ടിരിക്കുന്ന ഗുഹക്കകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണ്െനന്ന നാരായണമഹര്ഷി. കുരുവായൂര്
മൂസ്സിെന്റ 2 ആസ്ഥാനങ്ങളില് മൂലസ്ഥാനം കണ്ടാണേച്ചരി െപാന്മല ആളൂര് േക്ഷതര്സ്ഥാനം മുതലുള്ള തര്ിേകാണ
മാണ്. ഗുരുവായൂരില് നിന്ന് 9 കി മീ െതക്കുകിഴക്കാണ് ആളൂെര ശിവന്.ആളൂര് ജങ്ഷനില്നിന്ന് 100 മീറററകെല
െപാന്മലക്കുമുകളില് മാപാരതപ്പട്ടെരന്ന്(മഹാഭാരതഭട്ടതിരി)സ്ഥാനമുള്ള ആററുപുറക്കാര് വസിക്കുന്നു. രണ്ടാം
സ്ഥാനം െവങ്കടേക്കാട്ടക്ക് 5 നാഴികമാറി.. മൂന്നാമേത്തത് താരതേമയ്ന പുതുതാണ്. ഫേറാക്ക് പുഴക്ക് വടക്ക്
(വടക്കുപുറം)11 മൂസ്സും െതക്കുംപുറം 24 മൂസ്സും .സാമൂതിരികാലത്താണ് ഇവിെട വാസം വന്നത്.തൂതപ്പുഴക്ക് വടക്ക് 11
േദശം, അവണൂരിലല്ം ആനമങ്ങാട്ട് വടക്കുംകൂറിനാണ്.തൂതക്ക് െതക്ക് െതക്കുംകൂററുകാരാണ്.തൂതക്കും ഭാരതപ്പുഴക്കും
ഇടയിെല പഴയെനടുങ്ങനാടാണ് െകാടിക്കുന്നിലമ്മയുെട തട്ടകം. തിരുെനലല്ി ലിഖിതങ്ങളില് വടക്കുംകൂററില് എരമംഗ
ലം പുലേച്ചരി(നാഗചിഹ്നം)രാമെനന്നും ,െതക്കുംകൂററില് കേക്കാെട്ട കാടാട്ടണക്കുരിയപുേരല് അവണിക്കൂററന്
കണ്ടെനന്നും എനിക്ക് വായിെച്ചടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വടക്കു ഭാഗംവാഴുന്നവര്ക്ക് രാമെനന്നും െതക്കുവാഴുന്നവര്ക്ക്
കണ്ണെനന്നും സ്ഥാനേപ്പരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. പരമ്പരാഗതസൂരയ്ചന്ദ്രവംശങ്ങളുെട വടക്കുകിഴക്ക്,െതക്കുപടിഞ്ഞാറ്
വിഭജനം േകരളത്തിലും സാര് വവ്തര്ികമായിരുന്നു.മാമാങ്കത്തിന് ഭാരതപ്പുഴയുെട 2 കരയും കാക്കുന്നത് അങ്ങാടിപ്പുറം
കാവുൈടയനായരായിരുന്നു. ഇവരുെട സ്ഥാനിനാമവും െതക്കുംകൂററില് േകാത രായിരെനന്നാണ്.കാട്ടിപ്പരുത്തി
വലഭേഞ്ചരി(വളാേഞ്ചരി)മൂലസ്ഥാനം. േചരഭരണകാലത്തും ഇവര്ക്ക് ഈ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. (സാമൂതിരി
കാലത്ത് അവകാശം േപായി).കരുവായൂര് മൂസ്സിന് ഒഴിവ് വരുേമ്പാള് ഭരണം നിയമത്ത് (േനമത്ത്)മൂസ്സിെന
ഏല്പ്പിക്കും. മൂസ്സുമാരുെട മൂത്ത സ്ഥാനി പരശുടയാെരന്ന(പരവുടയാര്) പരടയാര് (പരശുരാമര്). േനമത്ത് മൂസ്സിെന്റ
സ്ഥാനിനാമമായ ചുമരന് ചുമരന് ശര്ദ്ധയര്ഹിക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിന് നിയമം നടത്താനുള്ള അവകാശം കര്ിസ്തുവിന്
മുമ്പുതെന്ന തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് സൂചനയായി ഒരു ലിഖിതം അവിെടനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
േമഴേത്താളഗ്നിേഹാതര്ിയുെട അഷ്ടഗൃഹത്തിലുള്ള പാതായിക്കര വിശവ്ാമിതര്േഗാതര്മാണ്. വിശവ്ാമിതര്െനന്ന ൈവദിക
രാജര്ഷി രാമന് ഗുരു,പരശുരാമന് അമ്മാമന്,ഭരതആന്ധ്രകശതകര്ണ്ണിമാരുെട വംശപിതാവ്. ശകുന്തള(പൂരു വംശ
ത്തിെല ദുഷന്തപത്നി)വിശവ്ാമിതര്ന് കന്തരവവംശജയായ(ഗന്ധര് വവ്ി)േമനകയിലാണ് ജനിച്ചത്, ആന്ധ്രകനും ഭരത
നും അവളുെട മക്കളാണ്. പാതായിക്കരയുെട പൂര് വവ്സ്ഥാനം തലപ്പള്ളി േമലവ്ട്ടത്തിെന്റ കാടവലല്ൂര് പഞ്ചായത്തില്
കുന്നംകുളത്തിനടുത്തായിരുന്നു 1762 വെര. (വിശവ്ാമിതര്കാലം െതാട്ട്).കുരുവായൂര് മൂസ്സിന് എക്കാലത്തും െവങ്കടേക്കാ
ട്ടയില് ഒരു ആസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പാതായിക്കരെയ കടവലല്ൂര്നിന്നും,കുരുവായൂര് മൂസ്സിെന െവങ്കടേക്കാട്ടയില്
നിന്നും പുറത്താക്കാന് കാരണമായത് സാമൂതിരിയാണ്.േവമേഞ്ചരിമനക്ക് 1400 വര്ഷം പഴക്കം നിശ്ചയിച്ചി ട്ടുണ്ട്.
മനേയക്കാള്പഴക്കമുണ്ട് ജനിതകത്തിന്. വാസ്തുശരീരേത്തക്കാളും പഴക്കമുണ്ട് മനുഷയ്ജനിതകത്തിന്. െമഗാലിത്തു
കേളക്കാള്പഴക്കമുണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയവരുെട ജീനിന്. െപരുമള്കലല്െരന്ന പഴയകലല്ാശാരിമാരുെട ജനിതകപ്പഴക്കം
യദു,പൂരുവംശത്തിെന്റയും പഴക്കത്തിേലക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. ആദയ്മായി കലല്ായുധംെകാണ്ട് െപരുമാള്ശിലയും
(വിഷ്ണുവിഗര്ഹം) ഗുഹാഗൃഹവും ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് െപരുമാള്കലല്ര്.(40000-50000 ബി സി ജനിതകപ്പഴക്കം).
കാരുക്കെളന്നും നാഗവംശെമന്നും വിളിക്കുന്ന ഇവരുെട ശിലായുധങ്ങള് േകരളത്തിലുേണ്ടാ .
Genetics of Melathol Agnihothri and his Ashtagriha ( 8 homes) are interesting. All Andhraka sathakarnis and
Bharatha race has their father in Viswamithra and mother in the Apsara/Gaandharvi Menaka’s daughter
Sakunthala. Paathaayikkara,one among the Ashtagriha of Agnihothri, is Viswamithragothra. His oldest abode is in

27 
 
Kadavalloor Panchayath , near Kunnamkulam upto AD 1792. The western Kuruvayur Moos family had a seat in
Venkatakkotta , the end of Sethagiri from central India. Pathayikkara from Kadavalloor , Karuvayur Moos from
Venkatakkotta were expelled from their ancestral places by Zamorins. Vemancheri mana ( successors of
Agnihothri) is 1400 years old .If a home is 1400 years old, the genes of the people who occupied it must be older
than that. Similarly , the Petroglyphs and megaliths must be younger than the genes of those who made it. Perumal
kallar ( the stonesmiths of the Perumaal) are an ancient race which gives us the ancestry of Yadu and Pooruvansa.
Those who made the first megaliths,the first petroglyphs were the first to make the idol of Perumal (Vishnu) and the
first to make cave dwellings and Vaasthu possible. The genetic age of Perumal kallar is 40000-50000 years
according to Madurai Kamaraj University studies. These smiths are called Naagavansa,Oviyar ,Kaaru etc in South
India and Srilanka .What are their trails in Kerala ?
മലമ്പുഴ,കാഞ്ഞിരപ്പുഴ വാലിയില്നിന്ന് സിര്ക്ക 50000 ബിസിയിെല േലററ് അച്ചൂലിയന്,േലാവര് മിഡില് പാലിേയാ
ലിത്തിക് കാലെത്ത പര്ാചീനശിലായുധങ്ങള് കിട്ടി. ഈ പുഴകള് രണ്ടും േകരളത്തിെല ഏററവും നീളംകൂടിയ പുഴയായ
ഭാരതപ്പുഴയുെട േപാഷകനദികളാണ്.പാലക്കാട്ജിലല്യിെല ആയുധനിര്മ്മാണശാലക്ക്, ബിസി 50000 െകാലല്ംപഴ
ക്കം.അതുണ്ടാക്കിയ െപരുമാള്കലല്ര് ജനിതകത്തിന് അതര്യും തെന്ന പഴക്കം. (േജാണ് േഹാപ്കിന്സ്, മധുൈര
കാമരാജ് യൂണിേവഴ്സിററി പഠനം). ആദയ്ം മനുഷയ്വംശം. പിെന്ന അവരുെട ശിലായുധം,ഗുഹാഗൃഹം. രണ്ടിനും 50000
ബിസിപഴക്കമുെണ്ടന്ന് തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാല് ,അവരുെട സൃഷ്ടികളായെമഗാലിത്തുകള്ക്കും അേത പഴക്കം
ഉണ്ടാവണം. അവ മാതര്ം െവറും 2000 െകാലല്ം പഴക്കം എന്ന ഒഴുക്കന് നിഗമനം ചരിതര്കാരന്മാര് തിരുത്തി െയഴു
തണം. പുനരവ്ിചിന്തനം െചയയ്ണം
Late Acheulian ,Lower and Middle Paleolithic old stone tools were unearthed from Malampuzha,Kaanjirappuzha
valleys. Both these are tributaries of Bharathappuzha,alias Nila. The tool manufacturing factory of Palghat is 50000
BC old. The genes of those who made it possible must be older than that. First human race, then their manmade
tools is the natural order . Since both the tools and the human gene is minimum 50000 years old , their creations too
would have started to emerge in the same time.
ൈമേകര്ാലിത്ത് ആയുധങ്ങളുെട േശഖരം േകാഴിേക്കാടിനടുത്ത േചവായൂരിലും ,മലമ്പുഴ അണെക്കട്ടിനടുത്തും കിട്ടി.കവ്ാ
ര്ട്സ് (േറാക്ക് കര്ിസ്ററല്) ഉപേയാഗിച്ച ഇന്ഡസ്ട്രിയാണത്. ഇതിന് പഴക്കം ചരിതര്കാരന്മാര് നിശ്ച യിച്ചത് (4000
ബിസി) തിരുെനല് േവലിജിലല്യിെല േതരി(േഫാസ്സിൈലസ്ഡ് സാന്ഡ് ഡയ്ൂണ്) ഇന്ഡ സ്ട്രിേയാടുള്ള സാദൃശയ്ം
െവച്ചു മാതര്മാകയാല് ഈ നിഗമനം തികച്ചും െതററാവണം. പാലക്കാടിനും െഷാര്ണ്ണൂരിനുമിടയിലുള്ള െപാന്നാനി
വാലിയില് ൈമേകര്ാലിത്തിക് ഇന്ഡസ്ട്രി (കവ്ാര്ട്സ്,േറാക്ക് കര്ിസ്ററല്,െചര്ട്ട്)കെണ്ടത്തി. െതെക്ക ഇന്തയ്യിെല
ഏററവും വലിയ നടുകലല്് നില്ക്കുന്നത് െപരിന്തലമണ്ണക്കും മണ്ണാര്ക്കാടിനുമിടക്കുള്ള വള്ളുവനാട്ടിെല (ശര്ീവലല്ഭനാട്)
നടുകെലല്ന്ന സ്ഥലത്താണ്. സ്ഥലനാമം ആ കലല്ുെകാണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്.(എം .ആര്റ്.രാഘവവാരിയര്) . ചാല്സി
േഡാണി (െചര്ട്ട്) ഇന്ഡസ്ട്രി മറയൂരിെല (ഇടുക്കി)േറാക്ക് െഷല്ട്ടറുകളിലുണ്ട്.അവിടെത്ത ഗുഹാചിതര്ങ്ങള് േകരള
ത്തിെല തനതായ ചുമര്ചിതര്കലക്ക് മുേന്നാടിയായിരുന്നിരിക്കണം. ഇവെയലല്ാം നായാടി,ഊരുെതണ്ടി നടന്നിരുന്ന
കാടരും,ഊരാളികളും, മലപ്പണ്ടാര ങ്ങളുമായിരുന്ന കാലെത്ത മലയാളുന്നവര് സൃഷ്ടിച്ചവതെന്നയാണ്. കാടരുെട
കാടവവംശമാണ് െപരുകാടും െചറുകാടും വാണ ഊരാളി,മലയാളിരാജവംശമായത്. അവരുെട മലപ്പണ്ഡാരങ്ങള്
(മലമുകളിെല ഭണ്ഡാരം) വനവിഭവവും ഗിരികളിെല േലാഹാദികളുമടക്കം പര്കൃതിസമ്പത്താണ്. ഇവരാണ് ഇന്ന്
പരിഷ്കരിച്ച് നമ്മെളാെക്കയാ യിത്തീര്ന്നെതന്ന് ആദയ്ം മനസ്സിലാക്കണം. ആദിവാസി പരിഷ്കരിച്ചാണ് ആധുനിക
മനുഷയ്നുണ്ടായത്. കര്ണ്ണാടകസമതലത്തിനടുത്ത് വയനാട്ടിെല എടക്കല് ഗുഹയിെല ചിതര്ങ്ങള് പില്ക്കാലത്തുണ്ടാ
യവയാെണന്ന് ചിലര് കരുതുന്നു. ചിലചിതര്ങ്ങള് പില്ക്കാലത്തുണ്ടായവയാവാം.എന്നാല് എലല്ാ ചിതര്വും അങ്ങെനയലല്.
ൈമേകര്ാലിത്തിക് ആയുധം െകാണ്ട് കരിങ്കലല്ുപാറ തുരക്കാനും അതിേന്മല് ചിതര്ം ആഴത്തില് േരഖെപ്പടുത്താനും

28 
 
തുടങ്ങിയ ഗുഹാമനുഷയ്കാലം മുതല് തുടര്ച്ചയായി മനുഷയ്വാസമുണ്ടായതുെകാണ്ടാണ് അപര്കാരം മിക്സഡ് ചിതര്ം
കാണുന്നത്. മാതര്മലല് ഗുഹയിേലാ ഗുഹാഗൃഹത്തിേലാ കാണുന്ന ഉപേയാഗവസ്തുക്കള് ,ആ സ്ഥാനങ്ങള് അവസാന
മായി ഉപേയാഗിച്ച വരുെടയാെണന്നലല്ാെത ,ഗുഹാഗൃഹം ആദയ്മായി ഉപേയാഗിച്ചവരുെടയാെണന്ന് പറയാനാവിലല്.
നമ്മുെട വീടുകളിെലലല്ാം ഉണ്ടേലല്ാ പണ്ടുള്ളവരുപേയാഗിച്ച പാതര്ങ്ങളും വസ്തുക്കളും ൈക മാറിക്കിട്ടിയവേയാെടാപ്പം
പുതിയ വസ്തുക്കളും.
Microlithic tools factory is seen in Chevayur , and near Malampuzha dam. Quartz Rock crystal Industry is the name
used for these factories. But , how can the historians say that it is only 4000 years old ? They made the guess,
simply by the similarity to fossilized sanddune industry (Thery) of Thirunelveli district. Microlithic Industry is noticed in
Ponnani valley between Palghat and Shornur ( Quartz,Rock crystal,Dune).The largest menhir (Nadukal) of South
India is between Perinthalamanna and Mannarghat in Valluvanad and the placename is Natukal.(M R
Raghavawarier). Chalcedony (chert) industry is seen in Marayur (Idukki)Rock shelters. The wallpictures there are
possibly the earliest examples for chumarchithra of Kerala temples. All these were created by wandering
tribes,forest dwellers, hilltribes. We are successors of these ancient people , though evolved in several ways. Using
microlithic instruments man learned to make cupshaped depression, to drill into hills making cave homes, and from
that early age there had been continuous inhabitation in our land and thus a mixture of different periods are seen in
caves like Thovary,Edakkal etc. The movable articles like coins,utensils and beads are not the correct things to be
taken into account for determining the age and culture, since they do travel from place of origin to other areas. But
the microlithic Industrial sites, the cupmarkings on Rocks remain where they were first created.

Discovery of Paleolithic Cup markings on Rock surfaces in 
Kerala  
മുതലമടയിെല പാലിേയാലിത്തിക് കപ്പ് മാര്ക്കിങ്ങുകള്
 
Kerala  occupies a very important place in the history of India , because of its vast sea coast, presence of 
Sahya Mountains  which brings lot of seasonal rainfalls and biodiversity, forest goods , and the 
monsoons which have a clock work precision as Malabar Manual of William Logan has praised. The Asian 
Monsoons started  linked to the uplift of  Tibetan plateau , after collision of Indian subcontinent with 
rest of Asia , around 50 million years ago, according to Geologists. They became very strong  around 8 
million years ago, and between 15‐ 8 million years , the west coast of India due to continuous rhythmic 
monsoons developed an unprecedented biodiversity , which is seen nowhere else in the subcontinent. 
The first British Indian  records call this the Nairyuthya maaruth ( Winds from the South west/South 
West Monsoon  ) in Sanskrit language.
േകരളത്തിന് ഇന്തയ്ന്ചരിതര്ത്തില് പര്ധാനമാെയാരു സ്ഥാനമുണ്ട്.വളെര വലിയ കടല്ത്തീരം,കൃതയ്മായ് ഇടവപ്പാതി
എന്ന മണ്സൂണ് കാററ് (ൈനരൃതിമാരുതം) െകാണ്ടു മഴ െപയയ്ിക്കുന്ന സഹയ്പര് വതം,അതിനാലുണ്ടായ വിപുലവും
ബഹുലവുമായ ൈജവസമ്പത്ത്,വനവിഭവങ്ങള്,കൃഷി, കടലുകടന്ന വയ്ാപാരവയ്വസായബന്ധങ്ങള്, ഇവെയലല്ാം ഈ
ചരിതര്ത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളാണ്.േലാഗെന്റ മലബാറ്മാനവ്ലില് ഇതിന് െതളിവുകളുണ്ട്. ഏഷയ്ന് മണ്സൂണുകള്

29 
 
തിബത്തന് പ്ലാററ്യു ഉണായകാലമായ 50 മിലല്യ്ന് വര്ഷംമുമ്പ് ഭാരതത്തിലുണ്ടായി എന്നാണ് ജിേയാളജിസ്ററു
കളുെട കണക്ക്. അവ 8 മിലല്യ്ന് വര്ഷംമുമ്പ് ശക്തമായി. 15 മുതല് 8 മിലല്യ്ന് െകാലല്ംമുമ്പ്മുതല് പടിഞ്ഞാറന്
തീരമായ േകരളത്തില് േലാഗന് പുകഴ്ത്തിയ കാലം െതററാത്ത കാററും മഴയും അതിനാലുളള ൈജവൈവവിദ്ധയ്വും
സംഭവിച്ചു. ആദയ്കാലബര്ിട്ടീഷ് േരഖകളില് ഭാരതീയഭാഷയിെല ൈനരൃതയ്മാരുതെനന്നാണ്,മണ്സൂെണന്നലല്,
പര്േയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
The primitive Paleolithic people of the subcontinent , living in the west coast watched the timely 
monsoons,its effects on them and their food, on their prosperity, trade and commerce. The regular 
observation of  cyclical seasons and rains, of the lunisolar movements around a stellar clock, and  its 
observation at night which was mandatory for the seagoing  tribes of coastal areas  developed star 
gazing and astronomy, and advanced Mathematics in Kerala. The trade and commerce of India based on 
spices,forest goods etc is multifactorial , and was developed by the Paleolithic period onwards by the  
people.1  Observation of earth and its environment, and making use of it for one’s survival is part of 
human being’s nature. Therefore , the people of the West coast must have been there from early 
Paleolithic times, watching the stellar maps, making its diagrammatic representations on rocks,caves 
and later on in temples. A  detailed study of the history of Kerala based on temples and rock arts is 
undertaken by  our Trust (Dr Suvarna NalapatTrust for Education and Research) with permission from 
the Devasom Boards , Archeological Socity of India ,Zamorins and concerned Temple committees and 
Authorities. Some of these were published  online .2,3,4. 
നമ്മുെട ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല പര്ാകൃതപാലിേയാലിത്തിക് ജനത,പടിഞ്ഞാറന് തീരെത്ത മഴയുംകാററും,ൈജവ
ൈവവിദ്ധയ്വും അതുതരുന്ന അന്നവും,ഐശവ്രയ്വും,നിരീക്ഷിച്ചു. അന്നം ധാരാളം കിട്ടുന്നിടത്താണ് മനുഷയ്വര്ഗ്ഗം
ആദയ്ം താമസസ്ഥലം ഉറപ്പിക്കുക. മണ്സൂണിെന്റ ചരിതര്ം േനാക്കിയാല് അത് പടിഞ്ഞാറന് തീരത്താവണം.
കൃഷി,വനവിഭവങ്ങളുെട ൈകമാററം,വാണിജയ്വയ്വസായങ്ങളായി വളര്ന്നേപ്പാള് കരയും കടലും യാതര്ാമാദ്ധയ്
മങ്ങളായത് സവ്ാഭാവികം. കടലില് സഞ്ചരിക്കുന്നവര്ക്ക് രാതര്ി ദിശയറിയാന് നക്ഷതര്നിരീക്ഷണം േവണ്ടിവന്നതും
അനിവാരയ്ം. േകരളത്തിെല ഗണിത,േജയ്ാതിശ്ശാസ്ത്ര,ആയുര് േവദാദികള്െക്കലല്ാം ഇവിടെത്ത ൈനരൃതിമാരുതനും
മഴയുമാണ് കാരണെമന്നു പറഞ്ഞാല് െതററാവിലല്.പരിസ്ഥിതിെയ മനുഷയ്ന് നിരീക്ഷിക്കയും പരമാവധി ഉപേയാ
ഗിക്കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷിപ്പുകള് േകരളത്തില് കാണാം.നക്ഷതര്നിരീക്ഷണം,അവയുെട ചിതര്ം പാറയിലും ഗുഹയിലും
വരച്ചുെവക്കല്,അതിെന വാസ്തുവില് ഉപേയാഗിക്കല്, േക്ഷതര്നിര്മ്മിതിയായി, നഗര നിര്മ്മിതിയായി അത് വളരല് –
ഇെതാെക്ക പഠനവിേധയമാക്കുകയുണ്ടായി , എലല്ാ േദവസവ്ം േബാര്ഡുകളുേടയും ആര്ക്കിേയാളജിക്കല് െസാൈസ
ററിയുേടയും സമ്മതേത്താെട നടത്തിയ ഈ പഠനത്തില്.
 
When did Paleolithic art start in Kerala?  Many Archeologists and historians begin the journey from 
Edakkal Thovary caves . My journey also started there , in the 1980’s . 5 But there are several  gaps in the 
history of the earliest inhabitation in Kerala and the earliest available cave and rock drawings. In my 
sojourn, I have collected a few relics, hitherto unnoticed and unreported and hence important for the 
students of history.  
എേപ്പാഴാണ് പാലിേയാലിത്തിക്ക് കല േകരളത്തില് തുടങ്ങിയത് .പല ചരിതര്കാരന്മാെരയും
പുരാവസ്തുഗേവഷകേരയും േപാെല njാനും യാതര് തുടങ്ങിയത് എടക്കല് െതാവരി ഗുഹകളില്നിന്നാണ്. 1980കളില്
തുടങ്ങിയ യാതര്യാണത്.േകരളചരിതര്ത്തിെല പൂരിപ്പിക്കാെത കിടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ട്. ഗുഹകളിലും

30 
 
പാറകളിലും കാണുന്ന ചിതര്ലിപികളുെടയും ശിലായുഗസ്മാരകങ്ങളുെടയും സ്ഥിതി ഇതാണ്.ചരിതര്വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും
സവ്ന്തം സംസ്കൃതിെയ അറിയാനാഗര്ഹിക്കുന്നവര്ക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ചിലത് ഈ യാതര്യില് njാന് കെണ്ടത്തി.
 

History  of Paleolithic Rock Art: പാലിേയാലിത്തിക് ശിലകളിെല കലകളുെട ചരിതര്ം

Rock or Cave art can help us understand more about the ways of our early ancestors, how they hunted 
,lived ,  ate, how they viewed and understood the world around them. 
പാറകളിലും ഗുഹകളിലും കാണുന്ന പര്ാചീനകലാരൂപങ്ങള് നമ്മുെട പര്പിതാമഹെരക്കുറിച്ച്,അവരുെട
രീതികള്,നായാട്ടുസമ്പ്രദായങ്ങള്,ജീവിതം,ഭക്ഷണം,േലാകപരിചയം ഇവെയക്കുറിച്ച് നമുക്ക്
അറിവുതരുന്നു.പര്ധാനമായും 3 തരമാണ് ഈ കലാരൂപങ്ങള്.
3 types of Rock Art: 
1. Petroglyphs  are carvings into stone surfaces, on part of the rock itself. The Reliefs evolved out 
of this style . Petroglyphs are generally made by removing the surface of the rock, by
carving, scratching, drilling, or sculpting. The markings can be dyed or painted, or
enhanced through polishing. Petroglyphs have been discovered all over the
populated world. Some of these images have a special cultural and/or religious
significance for the societies that created them. The most important, but mysterious,
type of petroglyph is the cupule - a non-functional cup-shaped hole created by
percussion in the horizontal or vertical surface of a rock. By far the oldest art,
discovered on every continent except Antarctica, and continued to be created
throughout all three eras of the Stone Age. Cupules have also been referred to as
"pits", "hollows", "cups", "cup marks" - even "pot-holes". Relief sculpture also
appeared at a relatively early stage(23000 BCE) 

െപേടര്ാഗല്ിഫുകള് ശിലാതലത്തില് െകാത്തിയവയാകയാല് ശിലയുെട തെന്ന ഭാഗമാണ്. േക്ഷതര്ത്തിെല
റിലീഫുകള് ഇവയില്നിന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് ഉണ്ടായവയാണ്.േകാറിയും വരച്ചും,െകാത്തിെയടുത്തും കുഴിച്ചും ശിലാ
തലത്തില് ഈ കലാരൂപങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങെള നിറം െകാടുക്കുകേയാ െകാടുക്കാ തിരിക്ക
േയാ പല ഭാഗത്തിന് പല നിറം െകാടുത്ത്ആശയം വയ്ക്തമാക്കുകേയാ െചയയ്ാം. േപാളിഷ് െചയ്ത് ഭംഗി
കൂട്ടാം. േലാകത്തലല്ായിടത്തും ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങള് കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനതയുെട പര്േതയ്കമായ സംസ്കാ
രെത്ത പര്തിനിധീകരിക്കുന്നവയാണിവെയന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരുതുന്നു. ഏററവും പഴയതും എററവും അത്ഭുത
കരവും പാറയുെട േമെലേയാ വശങ്ങളിേലാ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ കപ്പ് മാര്ക്കിങ്ങുകളാണ്. അന്റാര്ട്ടിക്കയി
െലാഴിെക എലല്ാ വന്കരകളിലും ഇവ കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിലായുടത്തിെന്റ 3 ഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷയ്ര്
ഇത്തരം അടയാളങ്ങള് പാറേമല് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പാറേമലും ഗുഹാചുമരിലും കാണുന്ന റിലീഫുകള്ക്ക്
തെന്ന 23000 ബിസി പഴക്കം നിര്ണ്ണയിക്കുന്നു.അതിലും പഴയതാണ് ഇവ.
2. Pictographs (rock and cave painting) Paintings and carvings on rock surface and wall of caves. 

Could be subterranean or on surface of ground.  Creation of monochrome or polychrome
images through the application of pigments, like carbon, manganese and various
oxides. As pictographs are far less weather resistant than engravings, most surviving
pictography is in the form of underground cave paintings, or outdoor markings under
overhanging rock. Prehistoric artists began by painting with their fingers. Later, they

31 
 
used lumpy pigment crayons, or brushes constructed from animal hair or vegetable
fibre. The most advanced pictographic techniques included spray painting, using
reeds or specially hollowed bones.Colours were mineral, animal or vegetable sources
(eg. clay ochres, charcoal, manganese dioxide, calcium phosphate from crushed
animal bone, carrot juice and berries, animal blood and urine). The most popular
subjects were hunting scenes, which typically included pictures of bison, horses,
reindeer, cattle and aurochs. Other creatures portrayed, included: lions, mammoths,
wolves, foxes, hares, hyenas, fish, reptiles, and birds. By comparison, images of
humans appear less frequently. Prehistoric painters also produced a significant
amount of abstract art incorporating dots, lines, and other geometric motifs. cave
paintings throughout the world include numerous symbols, ideograms,
anthropomorphs and zoomorphs. Regarding these pictographical symbols, it is worth
remembering that pictographs were the basis of cuneiform and hieroglyphic writing,
as well as the writing systems used in Ancient India, China, Sumeria, and Egypt.They
are still used in Tribal Art .

പിേക്ടാഗര്ാഫുകള് ശിലാതലത്തിെല വരകളും നിറങ്ങളുമാണ്.കരി,മാംഗനീസ്,പലവിധം ഓക്ൈസഡുകള്
െകാണ്ട് നിറംേചര്ത്തചിതര്ങ്ങള് കാണാം. ഭമിക്കടിയിെല ഗുഹകളിെല കലകള് കൂടുതല്കാലം നില നില്കുന്നത്
മഴയും െപാടിയും ഏല്ക്കാത്തതിനാലാണ്.സസയ്ജനയ്മായ നിറങ്ങളാണ് പര്ാചീനമനുഷയ്ര് കലാപരമായ
സൃഷ്ടികള്ക്ക് ഉപേയാഗിച്ചത്. േലാഹെപ്പാടികളും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.മുള,അസ്ഥി,വിരല് മുതല് എലല്ാ ഉപ
കരണങ്ങളുംനിറം േചര്ക്കാന് അവരുപേയാഗിച്ചു. പള്ളിേവട്ടയാണ് ചിതര്ങ്ങളുെട പര്ധാനവിഷയം.(ഇത്
േകരളേക്ഷതര്ങ്ങളില് ഇന്നും കാണാവുന്ന ഒരനുഷ്ഠാനമാണ്.മൃഗമാലകള് അതിനാല് ഈ ചിതര്ങ്ങളിെല
പര്ധാന ആകര്ഷണമാണ്.(േക്ഷതര്ശില്പ്പങ്ങളിലും ).മൃഗങ്ങേളക്കാള് െചാറുേതാ വലുേതാ ആയ മനുഷയ്
രൂപങ്ങളും കാണാം. ജയ്ാമിതീയരൂപങ്ങളുെട ആധികയ്ം പര്ാചീനകലകെള ആധുനികകലകേളാട് സാമയ്മു
ളളതാക്കുന്നു. ഈ പിേക്ടാഗര്ാഫുകളില് നിന്ന് സിന്ധുസരസവ്തിലിപി മുതലിേങ്ങാട്ടുളള എലല്ാ ലിപികളും
ഭാഷകളും ഉണ്ടായി. ഈ പിേക്ടാഗര്ാഫുകള് ഇന്നും നമ്മുെട ൈടര്ബല് കലകളില് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് പാര
മ്പരയ്ത്തുടര്ച്ച കാണിക്കുന്നു.

3. Petroforms or Megaliths (art made by aligning or piling natural stones). (All the three
were found in Kerala. ) Megalithic rock art is best exemplified by the complex spiral
engravings at the entrance of the Newgrange Neolithic passage Tomb , in
Ireland.Megaliths are numerous in Kerala .
െപെടര്ാേഫാം അഥവാ െമഗാലിത്തുകെളന്നാല് ശിലകെള പര്േതയ്കരീതിയില് വൃത്താകൃതിയിലടുക്കിയത്
ഉള്െപ്പെടയുളള കലാരൂപങ്ങളാണ്. െമഗാലിത്തിക് ശിലാകലാരൂപങ്ങളില് അയരല്ാന്റിെല നയ്ൂേഗര്ഞ്ച് നിേയാലിത്തിക്
പാേസ്സജ് േടാമ്പിെന്റ വാതില്ക്കലുളള ൈസ്പറലുകെളയാണ് ഉദാഹരിക്കാറുളളത്.3 വിധ ശിലാകലാരൂപങ്ങളും
േകരളത്തില് ഉണ്ട്.
The most obvious characteristic of rock art (whether petroglyph or pictograph) is its
"artistic" quality, but this is sometimes the most difficult attribute to establish. Take
cupules, for instance. These cup-like hollows are the most ubiquitous and varied type of
prehistoric human markings, yet archeologists and anthropologists remain baffled as to their
meaning or significance. Many think that they are non-utilitarian , but it is not so. Cupules
have cultural significance of some kind, After all, Rock art traditionally includes a wide
variety of man-made markings, such as those created to mark/map territory

32 
 
(geocontourglyphs), pictorialize the stars, record events, or illustrate myths and other
rituals.
െപേടര്ാഗല്ിഫുകളുെടയും പിേക്ടാഗര്ാഫുകളുേടയും സവ്ഭാവം അവയുെട കലാേമന്മയാണ്. കലാേമന്മ എന്നത് നിര്ണ്ണയിക്കാന് അതര്
എളുപ്പമലല്ാത്ത ഒരു സവ്ഭാവമാണ്. കയ്ൂപ്പയ്ൂളുകെളന്ന് വിളിക്കുന്ന കപ്പ് മാര്ക്കുകളുെട (െപേടര്ാഗല്ിഫ്) കാരയ്െമടുക്കാം.
എന്താണവയുെട ഉേദ്ദശെമന്നും സേന്ദശെമന്നും പുരാവസ്തുഗ േവഷകര്ക്ക് ഇേപ്പാളും പൂര്ണ്ണമായി ഗര്ഹിക്കാനായിട്ടിലല്. അവ
പര്േയാജനരഹിതങ്ങളാെണന്ന് ചിലര് കരുതുന്നു. എന്നാല് അങ്ങെനയെലല്ന്നും സംസ്കാരചിഹ്നങ്ങളാെണന്നുമാണ്
ഭൂരിപക്ഷാഭിപര്ായം.ഒരു ജനതയുെട പര്േദശെത്ത അടയാളെപ്പടുത്താനായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന അടയാളചിഹ്നമാെണന്നാണ്
ഇവെയ കരുതുന്നത്. (ജിേയാേകാണ്ടര്ഗല്ിഫ്സ്).ഇവ നക്ഷതര്ഭൂപടങ്ങളാെണന്നും പര്ാചീനമനുഷയ്രുെട നക്ഷതര്നിരീക്ഷണത്തിെന്റ
ഫലമാെണന്നും , ചിലേപ്പാള് ചില പര്തയ്കസംഭവങ്ങെള ഓര്മ്മിപ്പിക്കാന് ഉളള േരഖകളായി ഉപേയാഗിക്കാറുെണ്ടന്നും ,ജനതയുെട
ഐതിഹയ്ങ്ങളിലും മിത്തുകളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഇവയുെട സൂചന കാണാെമന്നും പുരാവസ്തുഗേവഷകര് പറയുന്നു.
Experts believe that the earliest recorded rock art is the Bimbektha petroglyph art in
Central India, a series of 10 cupules and an engraving, which were uncovered during
the 1990s in a quartzite rock shelter at Bhimbetka. These markings date from at
least 290,000 BCE but are likely to be much older (c.700,000 BCE or earlier).The
present series of Cupules in Palghat District, Kerala state ,discovered by me, in 2013
, contains more than 50 cupoles forming a huge Reptile figure. This must be as old
as that of Bimbektha .
അഭിജ്ഞര് ഏററവും പഴയ ,േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ശിലാകല ബിംേബക്തയിെല െപേടര്ാഗല്ിഫ് കലയാെണന്ന് കരുതുന്നു.
മേദ്ധയ്ന്തയ്യിെല ബിംേബക്തയില് ഓഡി േട്ടാറിയം ഗുഹയിെല നടുവിെല ശിലയില് 1990ല് 10 കപ്പ് മാര്ക്കിങ്ങു കളാ ണ്
കണ്ടത്. 2,90000 മുതല് 700000 ബിസി വെര പഴക്കം ഇവക്ക് കല്പ്പിക്കു ന്നു. 2013ല് പാലക്കാട്ട് ജിലല്യിെല മുതലമടയി
ല് njാന് േരഖെപ്പടുത്തിയ കപ്പ് മാര്ക്കിങ്ങുകള് 51ല് അധികമാണ്. ഇവെകാണ്ട് വലിയ ഒരു മൃഗരൂപം (െറ ൈപ്ടല്,
മുതല,ശിംശുമാരം) വരച്ചിരിക്കുന്നു.മാതര്മലല്,ജയ്ാമിതീയരൂപങ്ങളും കാണാം.ഇവക്ക് ബിംേബക്തയിെല കുേപ്പാളകളുെട
പഴക്കേമാ,ഒരുപേക്ഷ അതിലധികേമാ കാണും.

Pre-Historic Art Timeline:ചരിതര്ാതീതകലയുെട കാലേരഖ
1.

1 Paleolithic (2,500,000 - 3,000- BCE) പാലിേയാലിത്തിക്ക്

Lower Paleolithic (2,500,000 - 200,000 BCE) Lower Paleolithic Rock Art associated with
very primitive petroglyphs, like cupules and crude engravings Major works include:
േലാവര് പാലിേയാലിത്തിക്ക് കാലെത്ത ശിലാകല പര്ാചീനെപേടര്ാഗല്ിഫുകളാണ്. കുപ്പൂളുകളും വരകളും െപടും.
• Auditorium Cave Petroglyphs, Bhimbetka (290,000-700,000 BCE) Auditorium Rock
Shelter, Madhya Pradesh, Central India ബിംേബക്തയിെല ഓഡിേട്ടാറിയം ഗുഹ (മദ്ധയ്പര്േദശ്)

• Daraki-Chattan Cave Petroglyphs (290,000-700,000 BCE)
Indragarh Hill, Madhya Pradesh, Central India. It is to this group my collection from Kerala
is being added. Old Stone Age - 2.5 million to 15,000 years ago - a time period that spans 95%

of human history) - the age in which stone tools were made by chipping or flaking.
മദ്ധയ്പര്േദശിെല ഇന്ദ്രഗാര്ഹ് മലയിെല ദാരകി ചാത്തന് ഗുഹയിെല െപേടര്ാഗല്ിഫ് ബിംേബക്തേയാളം പഴക്കം.◌ിവ രമ്ടും
മേദ്ധയ്ഷയ്യിലാണ്. ഇവയുെട ഗര്ൂപ്പിലാണ് njാന് റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്ത മുതലമടയിെല െപേടര്ാഗല്ിഫ്.പര്ാചീനശിലായുഗത്തില് (2.5
മിലല്യ്ന് മുതല് 15000 വര്ഷം വെര) ശിലായുധങ്ങള് െകാണ്ട് മനുഷയ്ര് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് ഇത്തരം െപേടര്ാഗല്ിഫുകള്.

33 
 

Lower Paleolithic (2.5 million – 200,000 years ago). The main hominins who existed during
this period were:
Homo habilis from 2.2 to 1.6 million years ago (earliest tool-maker and possible speaker),
Homo erectus from 2.0 to 0.4 million years ago (the species thought to have moved out of
Africa - tool maker, speaker, weapon-user, fire-user and eater of cooked food) &
Homo sapiens archaic from 400 to 200 thousand years ago;
That means, the earliest inhabitant of west coast of India (Kerala) belonged to these early archaic
Homosapiens , judging from the Cupola (cupmarks) made on rock surface.
The Stone Age in a particular region ended with evidence of the earliest known metal implements, and 
generally ends between 6,000 and 4,000 BCE. .6            
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/prehistoricsites/dawn.htm 
േലാവര് പാലിേയാലിത്തിക്ക് (2.5 മിലല്യ്ന്-200000 രണ്ടു മിലല്യ്ന് വര്ഷം മുമ്പ്)ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷയ്വര്ഗ്ഗങ്ങള്
േഹാേമാഹാബിലിസ് (ആദയ്െത്ത ശിലായുധനിര്മ്മാതാവ്,ആദയ്ം സംസാരിച്ചയാള് 2.2 മുതല് 1.6 മിലല്യ്ന് വര്ഷംവെര,
േഹാേമാ ഇറക്ടസ് (2 -0.4 മിലല്യ്ന് വര്ഷം മുമ്പ്).ഇവെര ആഫര്ിക്കയില് നിന്ന് ആദയ്ം
കുടിേയറിപ്പാര്ത്ത,ശിേലാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ച,സംസാരിച്ച,അഗ്നി ഉപേയാഗിച്ച,പാചകം െചയ്ത് അന്നം കഴിച്ചവെരന്ന്
പുരാവസ്തുഗേവഷകര് (പാശ്ചാതയ്േലാകെത്ത) കരുതുന്നു.ഇത് ശരിയലല്.( േകാറിേഡാഴ്സ് ഓഫ് ൈടം എന്ന പുസ്തകത്തില്
കാരണങ്ങള് njാന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
േഹാേമാസാപ്പിയന്സ് 400000-200000 വര്ഷം മുമ്പ് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായി.േകരളത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറന് തീരത്ത് ആദയ്മുണ്ടായ
പര്ാചീന ആര്േക്കയിക്ക് േഹാേമാസാപ്പിയന്മാരാണ് മുതലമടയിെല കുേപ്പാളകളുണ്ടാക്കിയത്.ഒരു ഭൂപര്േദശത്ത് ,േലാഹായുധങ്ങള്
ഉപേയാഗിക്കാന് തുടങ്ങുേമ്പാള് അവിടെത്ത ശിലായുഗം അവസാനിക്കുന്നു. ബി സി 6000-4000 കാലത്ത് ശിലായുഗം
അവസാനിച്ചു.ഇന്തയ്യില് ഗേണശവ്രത്ത് കണ്ട േലാഹായുധഫാക്ടറിയും വമ്പിച്ച േലാഹായുധേശഖരവും
,ഹരപ്പന്സംസ്കൃതികാലത്തുതെന്ന ഇന്തയ്യിെല ശിലായുഗകാലം അവസാനിച്ചതിന് െതളിവാണ്.

Middle Paleolithic (200,000 - 40,000 BCE)

മദ്ധയ്പാലിേയാലിത്തിക്ക് കാലം

Upper Paleolithic (40,000-10,000 BCE) അപ്പറ്പാലിേയാലിത്തിക്ക് കാലം 

MESOLITHIC ERA (Europe: c.10,000 - 4,000 BCE) മീേസാലിത്തിക്ക് കാലം

In India
• Bhimbetka Rock Paintings and Stencilled Images (c.9,000-7,000 BCE)
Madhya Pradesh, India
• Pachmari Hills Rock Paintings (c.9,000–3,000 BCE)
Satpura Range of Central India
Similar paintings exist in South India.One of the earliest paintings of a Black man (Krishna)
with a flute , painted on the belly of a Vessel with handle, and a spout with a goat’s face
(Aja/Brahman) depicting a Krishnamesha was discovered in my study on rock surface of
Parouli in Thrissur District where lot of polished cupmarkings and stylized art form also co-

34 
 
exist .This shows a continuity of Lower Paleolithic to Mesolithic habitation of the geographic
area by early people.
മീേസാലിത്തിക് കാലത്ത് ഇന്തയ്യില് ബിംേബക്ത ചിതര്ങ്ങളും സത്പുര മലനിരകളിെല പച്ച്മാരി ഹിലല്ിെല െപയിന്റിങ്ങുകളും
ഉണ്ടായി. ഇതുേപാലുളള ചിതര്ങ്ങള് ദക്ഷിേണന്തയ്യിലും ഉണ്ട് . ഇവയിെലാന്നാണ് njാന് റിേപ്പാര്ട്ടു െചയ്ത പാെറാലി
പഞ്ചതീര്ത്ഥത്തിെല കറുത്തകൃഷ്ണരൂപം. േലാക്കല് ആളുകള് പാഞ്ചാലിയുെട വാല്ക്കണ്ണാടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മേനാട്ടത്തില്
ഇത് വാല്ക്കണ്ണാടിയലല്, പിടിയുളള ഒരു പാതര്മാണ്. മുഖം അജ(ആട്)രൂപം.നാഭിയില് കറുത്ത കൃശ്ണരൂപം കുഴല് വിളിക്കുന്നു.

3. NEOLITHIC ERA (Europe: c.4,000 - 2,000 BCE) യൂേറാപ്പില് നവീനശിലായുഗം തുടങ്ങി.

Cupmarks (Cupules) the oldest art form
േകാപ്പക്കുഴി ഏററവും പഴയ കലാരൂപം
At the beginning of the Upper Paleolithic era of prehistory (from 40,000 BCE onwards), fine arts
appeared in caves and Rock surfaces in many parts of the world. Drawn or carved on the walls
and ceilings of caves /rock surfaces (parietal art) became more integrated into settlements and
daily life and later portable sculptures (mobiliary art), often of small female "venus figurines",
animals, or pictures and symbols started to appear. Since one cannot move the fixed art on rock
and cave walls , they are more reliable than the mobiliary art , which travels from place to place.
The oldest known rock art is the cup marking. Found on every continent except Antarctica ,these 
earliest form of art , is called the "cupule", by archeologist Robert G. Bednarikto.Description of a 
cupule is: simple, round hemispheric cavities that used to be known as "pits", "hollows", "cups",

"cupels", "cup stones", "pitmarks", "cup marks" - even "pot-holes". The oldest known art dating
from at least 290,000 BCE is the series of Cupules discovered an ancient quartzite cave called
Auditorium Cave, Bhimbetka, Madhya Pradesh (north central India). The cave is a 25m long
horizontal cave and in the centre stands an enormous boulder called Chief's Rock (2.5m high and
3.4m wide). http://www.ancientcraft.co.uk/reenactment/prehistoric_art.html 
In 1990, nine cupules with evidence of a red pigment were found on Chief's Rock and in 1991a
further cupule was found with meandering line next to it. These were covered by deposits from
the Acheulian and later periods, so allowing dating. However later research by other dating
methods (micro-erosion analysis) suggested that these cupules were made 700,000 years ago.
അപ്പറ് പാലിേയാലിത്തിക് കാലം (40000 ബിസി തുടങ്ങി) േലാകത്തിെന്റ പലഭാഗങ്ങളിലും പാറകളിലും
ഗുഹകളിലും കലാഭംഗിയുളള ചിതര്ങ്ങള് പര്തയ്ക്ഷമാവാന് തുടങ്ങി. എന്നാല് ഇതിെനതര്േയാ മുമ്പുതെന്ന
മേദ്ധയ്ഷയ്യിെല ബിംേബക്തയില് അവ പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ടു.ആര്ക്കിേയാളജിസ്ററ് േറാബര്ട്ട് ജി െബഡ്നാ
റിക്േതാവാണ് ഇവെയ ആദയ്മായി കുപ്പയ്ൂെളന്ന് (കപ്പ് മാര്ക്ക്)വിളിച്ചത്. ഇതുവെര കെണ്ടത്തിയവയില്
ഏററവും പഴയത് ബിംേബക്തയിെലയാണ്.1990ല് 9 എണ്ണം, 1991ല് ഒന്നുകൂടി-ആെക 10 എണ്ണം കണ്ടു.ൈമ
േകര്ാഇേറാഷന് അനാലിസിസ് െകാണ്ട് 700,000 വര്ഷം പഴക്കം നിര്ണ്ണയിച്ചു.

35 
 

Fig 1 Kuppikkivi Hartola cupmarks called Sacrificial stones .Finland.for comparison with Cup
marks at Muthalamada,Palghat ( shown in Figures 3 and 4).
ചിതര്ം ഒന്നില് കുപ്പിക്കിവി ഹര്േത്താല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിന് ലാന്റിെല സാകര്ിഫിഷയ്ല് ശില കാണാം.
എണ്ണം െകാണ്ടും, ആകൃതി െകാണ്ടും,ഭാഷാസാമയ്ം െകാണ്ടും മുതലമടേയാട് (ചിതര്ം 3, 4)സാദൃശയ്ം
കാണുന്നു.

.

A study by Genevieve von Petzinger (University of Victoria) has identified 26 symbols 7
repeatedly appear as prehistoric art over 25,000 years over four continents.
26 Repetitive symbols used in Rock Art according to Genevieve von Petzinger ( These are seen
in IVC Harappan artefacts as well as in Kerala Temple sites which I have reported earlier ) ..
വിേക്ടാറിയ യൂണിേവഴ്സിററിയിെല െജനിവീവ് േവാണ് െപററ്സിംഗറ് 26 സിംബലുകള് 25000 വര്ഷമായി

36 
 

എലല്ാ വന്
ന്കരകളിലും തുടര്ച്ചയായി
തു
കാണുന്നതായ
യി പറയുന്നു.ഇ
ഇവ സരസവ്ത
തിസിന്ധുഹര
രപ്പന്
സംസ്കൃതിയ
യില് കാണുന്ന
ന്ന ചിഹ്നങ്ങളാാണ്.

Aviform േമലകം

Circle.വൃtം


വലയം
36
60 ഡി്രഗിി

Clayform
m on്

Cordiform
m ഹൃദയം
യം,േയാനി

Crosshatcch മാ്രnിക
കചതുരം

Cruciform
m കകാരം

Cupule േകാpkു

ുഴി

Dot ബിn
ിnു

Finger-Fllute വിരല്‌
ല്‌,പ

മം
ം,മുരളി

Flabellifoormഹസ്‌ത
തമു്രദ

Half circlle aര്‌dവ
വൃtം

പാ്രതം,,പാരേബാ
ബാള

37 
 

Line േരഖ

Negative hand മു്രദ

Positive hand
h
മു്രദ

Open anggle േകാണി
ണികം 3 േരഖയാല്‌

ല്‌

േകാണി
ണിെന 2 ആയി

വിിഭജിkുക

Oval a

ാകൃത
തി

Pectiform
m 5, 8

oക്‌ടേഗ
ഗാണ്‌(a

കദളവാ
ാസ്‌തുസൂ്ര
ൂ്രതം)

Penniform
m സസയ്ം ദീപസ്‌ത
തംഭം

Quadranggle ദീര്‌ഘ
ഘചതുരം

Reniform വിt്

Scalariforrm േk്രത
തവാതില്‌

Serpent നാഗം

Spiral ചുഴലി
ചു

38 
 

Tectiform
m am്

Triangle ്രതിേകാണ
്ര
ണം

Zigzag തരംഗം

 
 

D
Discovery in  K
Kerala :േകരളത്ത
ത്തിെല കെണ്ട
ണ്ടത്തല്

1..Muthalamad
da  Panjayath
h,Palghat Disstrict:There a
are a series of 
f Cupmarkingss fairly big an
nd of 
m
more or less un
niform size, a
and the manm
made nature a
and its significcance as a steellar map is 
evvident. The olldest stellar m
map of India iis a Simsumaa
ara ( A Dolphiin/or more co
orrectly a 
Crrocodile or M
Muthala. The C
Cupolas taken
n together givves a shape off a Reptile ressembling a 
Crrocodile and the very nam
me of the villag
ge being Mutthalamada , a
and its locatio
on in the vicinity of 
an
ncient Govind
dapura and K
Kaachaamkuriichi(Vishnu teemple of Kasyyapa) shows tthe pictograph of 
th
he Muthala iss denoting thee oldest stella
ar map of Sim
msumara . Figu
ures 3 and 4 .. Figure 3 and
d 4 
frrom Muthalam
mada show series of cupollas made into
o an animal fiigure (Combin
nation of 
Peectroglyph an
nd a Pictograp
ph.) Figures 5
5 and 6 from P
Parouli also sshow combina
ation of Petro
ogliph 
cu
upola and picctograph , and
d is more poliished with  a definite form and a crystalline globule a
as 
th
he eye of the Simsumara p
pictograph ind
dicating a lateer evolution tthan the Muth
halamada one. 

മുമുതലമട പഞ്ചായ
ായത്തില് കെണ്ട
ണ്ടത്തിയ െപേടര്
ടര്ാഗല്ിഫുകള് മനു
നുഷയ്നിര്മ്മിതമമായ ,ഏതാെണ്ട
െണ്ടാേര വലിപ്പ മുളള
േക
േകാപ്പക്കുഴികളാ
ാണ്.ശിംശുമാരരൂ
രരൂപമുളള ഏററ
ററവും പഴയ നക്ഷ
ക്ഷതര്ഭൂപടമാണ
ണ്.വരുണവാഹ
ഹനമായ ശിംശു
ശു മാരം
(മുമുതല,മകരമത്സ
ത്സയ്ം,ജലജന്തു) എന്ന ദിേനാസ
സാറാണ് ഇത്
ത്.േകാപ്പക്കുഴികെ
കെള കലാത്മകമ
കമായി വിനയ്സി
സി ച്ച്
ഈ ആകൃതി പര്ാചീനമനുഷയ്ന
പര്
ന് ഉണ്ടാക്കിയിര
രിക്കുന്നു.അപര്ക
കാരം െപേടര്ാഗല്
ഗല്ിഫും േപാേടര്ാഗര്
ഗര്ാഫും കലര്ന്ന
ന്ന

കലാരൂപം
ഉണ്ട
ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു
ന്നു. ചിതര്ം 5, 6 പാേറാലിയിെല

ല െപേടര്ാഗല്ിഫുംം പിേക്ടാഗര്ാഫും
ഫും േചര്ന്ന കലാാരൂപം

കാണിക്കുന്നു.
അതില്

ഭീമപാദദെമന്ന് വിളിക്കു
ക്കുന്ന കുഴിയില് സൂക്ഷ്മമായി
സൂ
േന
നാക്കിയാല് നാാഗവയ്ാളീസമമാ
മായ

െറാൈപ്ടലിെന്റ
ന്റ രൂപം കാണാം
ാം.കണ്ണിെന്റ ഭാഗ
ാഗത്ത് േപാളിഷ
ഷ് െചയ്ത െലന്
ന്സും കാണാം.ഇ
ഇതര് ശര്ദ്ധേയാ
യാെട

അനുഷ്ഠിച്ചകലാരൂ
ാരൂപം അതര്യുംം മുമ്പുതെന്ന ഇവിടെത്ത

ജനത
നത സംസ്കൃതചിത്ത
ിത്തരായിരുന്നത
ന്നതിെന്റ െതളിവ
വാ

ണ്.പാേറാലി
േക
കാപ്പക്കുഴികള് മുതലമടേയക്ക
മു
ക്കാള് പുതിയതാണ
ാണ്. അവയുെടട കാലം ഭീമേന
നാടും ഭീംേബക്ത
ക്ത
േയ
േയാടും,
മഹാഭാാരതകാലേത്താാടും കൃഷ്ണചരിത
തേത്താടും ബന്ധ
ന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
ന്നു. മുതലമടയാവ
വെട്ട,അതിലും പഴയ


കശയ്പപര്ജാപത
തി,വരുണന്,സ
സപ്തര്ഷിസമൂഹംം,ശിംശുമാരം ഇവേയാടാണ്


ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കു
ക്കുന്നത്.

39 
 

 
2.Parouli  .Thrissur District  

പെരൗളിയിെല ഏററവും വലിയ േകാപ്പക്കുഴി ഭീമപാദെമന്ന് നാട്ടുകാര് വിളിക്കുന്നു.(ചിതര്ം 6) ഇതിെന
േനരെത്ത പറഞ്ഞു. പേറാലിയിലും മുതലമടയിലും ശിംശുമാരം,ജലജന്തു,മുതല,െറൈപ്ടല് എന്ന
സിംേബാളിസം പര്കടമാണ്.പടിഞ്ഞാറന് തീരം വരുണെന്റ സ്ഥാനമാകയാല് ,സ്ഥാനം കാണിക്കാനുളള
സിംബലായിട്ടും ഇത് എടുക്കാം.
Here also the largest cupola, believed to be Bheema’s feet by local people, on close scrutiny has 
shape of a Reptile, and the mouth is carved , the eye is made of  a sparkling radiant material 
resembling a Lens. (Figure 6) .The artistic symbolism of Simsumara as the stellar map is evident.  
The site is said to where Panchali and her five consorts spent a few days during their exile. There 
are separate bathing ghats with perennial water bodies for all 6 of them, and several cupolas , 
not in a series but singly, one of them said to be the feet of Bheema .( Pictures 5 and 6 . Fig 7 and 
8 shows the earliest painting of Krishna on vessel on same rock surface co‐existing with Cupules 
demonstrating continuity of Lower Paleolithic and Mesolithic inhabitation at same site.)
I.

• തലപ്പള്ളി െമഗാലിത്തുകള് Thalappalli Megaliths
Megaliths as we have seen are the newest among the three types of stone age remnants and their existence in
Kerala show a prolonged continuity of human inhabitation form lower Paleolithic to new stone age and beyond. In
South IIndia the megalithic sites are called Paandukkooli (Paandukkuzhi or underworlds of the ancestors of

40 
 
Pandu/Pandava lineage)In some of them bone pieces and household utensils were found while others do not show
such things. In Kerala 6 types of megaliths are identified. To these, historians ascribe BC 300- AD 300 timespan.
The unscientific way of determining the continuity of human inhabitation in Kerala from such a late period , as late
sangham period, I have earlier pointed out. We can only understand that from prehistoric lower Paleolithic times , to
Neolithic and to late sangham periods these parts had continuous human habitation. Just by looking at the age of
the household utensils which are movable and migratory , one cannot fix the date of the megalith.
പാണ്ഡുക്കൂളികെളന്നു വിളിക്കുന്ന (പാണ്ഡവക്കുഴികള്) ,അവയില് അസ്ഥിഖണ്ഡവും ഗൃേഹാപകരണസാധനങ്ങളും
േകരളത്തില് കെണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 വയ്തയ്സ്തതരം െമഗാലിത്തുകള് േകരളത്തിലുണ്ട്. ബിസി 3 മുതല് ഏഡി 3 നൂററാ
ണ്ടുവെര ചരിതര്കാരന്മാര് പഴക്കം നിര്ണ്ണയിച്ചതിെന്റ നിരര്ത്ഥകതയും അശാസ്ത്രീയതയും േനരെത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പര്ാചീനകാലം മുതല് ഏഡി ആദയ്ശതകം വെര ഇവയില് തുടര്ച്ചയായി മനുഷയ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നലല്ാെത,
അക്കാലത്താണ് േകരളത്തില് മനുഷയ്വാസം തുടങ്ങിയെതന്നുസമര്ത്ഥിക്കാന് അതിെല ഗൃേഹാപകരണങ്ങളുെട
പഴക്കം സഹായിക്കയിലല്.

1. േറാക്ക് കട്ട് േടാമ്പുകെളന്നു ചരിതര്കാരന്മാര് വിളിക്കുന്നവ Rockcut tombs

തൃശ്ശൂര്,മലപ്പുറം,േകാഴിേക്കാട്,കണ്ണൂര് (െതക്കും വടക്കും മലബാറില്) കെണ്ടത്തി. സാധാരണയായി വൃത്തം, ദീര്ഘ വൃ
ത്തം ആകൃതി.(ദര്ാവിഡൈശലി). ഒേന്നാ ഒന്നിലധികേമാ മുറി. െചറിയ ദീര്ഘചതുരകവാടം. ഒേന്നാ രേണ്ടാ െബഞ്ചു
കള്. (ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും)തുറന്ന ഒരു മുററം. പല ഗുഹകളും കിഴേക്കാട്ടഭിമുഖമാണ്, പഴയ വാസ്തു നിയമമനുസരി
ച്ച്. അതായത് ,അവ േടാമ്പുകളലല്, മനുഷയ്വാസത്തിനായി പണിത മനുഷയ്ാലയങ്ങളാണ്,മുനിമട കളാണ്. വളെര
ചുരുക്കം ചിലത് വടക്കഭിമുഖമാണ്.ഇവ വടക്കിരുന്ന് പര്ാേയാപേവശം െചയയ്ാനായി ഉണ്ടാക്കിയതാ വാം. പര്ധാന
ഗുഹാഗൃഹത്തിന് ഒരു േകന്ദ്രത്തൂണുണ്ട്. ഇതില് മണ്പാതര്ങ്ങള്,ഭരണികള്,ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കള് ( പലതരം ഉപകരണ
ങ്ങള്) തര്ിപദി,കലല്ുമുത്തുകള്,െചമ്പുപാതര്ങ്ങെളന്നിവ കാണുന്നതും ഗൃഹമായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതിന് െതളിവാണ്.
കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് േപാര്ക്കളെമന്ന േവദാരണയ്ത്തില് ഇവ വളെരയധികം കാണാം. കണ്ടാണേച്ചരിയില് ഇവ
യുണ്ട്.
Trissur,Malappuram ,Kozhikod,Kannur (both North and South Malabar) show rockcut tombs. Circular,Oval, as
Dravidian style with one or more rooms , a small rectangular door , two or more stone benches for sitting and
sleeping , an open courtyard, and the main entrance facing East , according to the Vasthu rule shows these were
not tombs, but meant for living quarters by people. These are called Munimada (the home of Sages) in local
language which ascertains the use of them as living quarters of sages. Only very few of them show an entrance to
North, showing that they were built for doing Prayopavesa Samadhi .For the main room of the cave, a central pillar is
provided .In such rooms mudpots,other utensils including iron implements, tripods,stone beads and pearls,brass
vessels have been identified .All these are evidence for the caves being used for living. In Vedaranya (Porkkalam)
near Kunnamkulam one can see many of such remains. Kandanasseri also is a site where we have several
megaliths concentrated.

2.& 3 കുടക്കലല്ും െതാപ്പിക്കലല്ും

41 
 
കുടയുെട ആകൃതിയില് കരിങ്കലല്ുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയവക്കടിയില് ഭരണിയുണ്ടാവും. െതാപ്പിക്കലല്ിന് 4 തൂണുേപാെല 4
കഷ്ണം കരിങ്കലല്് ചാരിെവച്ചതിലാണ് കുട. ആ 4 എണ്ണം ഒരു ജിേയാെഡസിക് അനുസരിച്ച് വളഞ്ഞ് നാട്ടിയതിനാല്
4 ദിശാസൂചകങ്ങളാണ്. ഇതില് അസ്ഥി കാണിലല്. ചിലതില് വിളക്കുമാടം േപാെല വിളക്കുെവക്കാന് ദവ്ാരം കാണും.
ഒന്ന് പിതൃക്കലല്ും,ഒന്ന് ൈദവപ്പുരയുമാണ്. ഒന്ന് മണ്ഡലാധിപതികളായ സ്ഥാനിേചരന്മാരുേടത്,ഒന്ന് ചകര്വര്ത്തി
യായി ഹിരണയ്ഗര്ഭം കഴിച്ച േദവസമാനനായ ചകര്വര്ത്തിേചരന്മാരുേടത്. ആ വയ്തയ്ാസമാണിവ തമ്മില്. കുടമാല്
കുടനാട്ടുക എന്ന െചാലല്ിന് ഉത്ഭവം വള്ളുവനാട്ടുസ്ഥാനികള്ക്കിടയിലുണ്ടായത് ഈ െമഗാലിത്തിക് സമ്പ്രദായത്തിന്
പിന്തുടര്ച്ചയായിട്ടാണ്. വലല്ഭവംശചരിതര്മാകെട്ട,മൂഷകവംശചരിതര്മാണ്.അതാരംഭിക്കുന്നതാ കാര്ത്തവീരയ്ാര്ജ്ജു
നകഥയിലും പരശുരാമകഥയിലുമാണ്. കാര്ത്തവീരയ്ന് യയാതി,യദു,പൂരു,തുര് വവ്ശു, ബുധ,പുരൂര വസ്,ചന്ദ്ര (േസാ
മ)വംശമാകയാല് അതര്ി,ദത്താേതര്യവംശമാണ്. െപാന്നാനിപ്പുഴ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് അതര്ി,ദത്താേതര്യരുെടയും കശയ്പ
െന്റയും തപസ്ഥാനത്താണ്. അതാത് േക്ഷതര്ം പരാമര്ശിക്കുേമ്പാള് അത് നാമിനിയും കാണും. Underneath the
granite umbrella will be usually seen a pot. For hatstones 4 pieces of granites as 4 pillars will be eructed. The 4
pillars are slightly inclined according to a geodesic so that they represent the 4 directions. In such structures bone is
not seen. In some a small opening , for keeping a lamp will be seen. One is a Pithru or ancestor stone (with bone)
and the other is a Daivappura (primitive temple) .One is that of Sthaani Chera as Mandladhipathi who has a royal
umbrella.The other is that of an emperor who has done Hiranyagarbha and sarvaswadaana and become akin to a
Brahmin (Brahmakshathra).There is a saying in Valluvanad “To eruct an umbrella upon an umbrella”. This saying
originated among Valluvanat Sthanis due to the continuous culture of Megalithic Umbrellas. History of Vallabhas is
also history of Mooshakavansa and it begins with Parasurama and Karthaveeryarjuna story. Karthaveerya belongs
to Hehaya,Yadava clan and to lineage of Soma,Budha,pururavas, Yayathi, Pooru,Yadu ,and to Athri,Dathathreya
family of Gurus. River Nila alias Ponnani puzha originates at the sacrificial and meditative seat of Kasyapa, Athri and
Dathathreya. We will see these places again when we consider each of the temple sites.

4 േഡാള്മേനായിഡ് സിസ്ററ് Dolmanoid cyst
4 വശം 4 കല്ല്പലക. അഞ്ചാമെതാന്ന് മുകളില്. ഇപര്കാരമുണ്ടാക്കിയ അറ. ചുററും വൃത്താകൃതിയില് ശിലകളുണ്ടാവും
(കലല്വ്ൃത്തം) ചിലേപ്പാള് ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് ഒന്നിലധികം േഡാള്െമനുകള് കാണും. അവയില് കരിങ്കലല്ുെകാെണ്ടാ
രു ചതുരം െകട്ടി ,അെലല്ങ്കില് ചതുരത്തിെന്റ വശങ്ങളില് കരിങ്കലല്ുപാളികള് െവച്ചുെകട്ടി,മുകളില് ഒററക്കലല്് െവച്ചടക്കും.
On 4 sides 4 stones as walls and a fifth as roof. Such a room is a ARA or a room. Around it a circle of stones will
be arranged. Sometimes within a circle more than one dolmen will be seen. In them a square is created with granite ,
and the roof is covered with another granite piece.These are the predecessors of earliest temples.

5. ഭരണി (നന്നങ്ങാടി) pots called Nannangadi (Burial urns)

കുഴിയില് ഭരണി െവച്ച് അസ്ഥിശകലമിടുന്നു. മുകളില് സ്ഥലമറിയാന് ശിലാഖണ്ഡം നാട്ടും.ചുററും ശിലാവൃത്തം
െവക്കും A pot is kept inside a pit and after cremation of the dead body, the bone pieces collected during sanjayana
is put in it. Above ground a stone piece is eructed to mark the site of burial. Sometimes a stone circle is created
outside.

42 
 

6.െമന്ഹിറ്, പുലച്ചിക്കലല്ുകള് Menhirs
ഒററശ്ശിലകള് സ്മാരകസ്തൂപമായി നാട്ടുന്ന നടുകലല്്. ചിലേപ്പാള് ഇതിന്നുേമെല ഒരു രൂപം കാണും .തിരുനക്കര
േക്ഷതര്ത്തിലും തിരുെനലല്ിേക്ഷതര്ത്തിലും ഇത്തരം ശിലകളുണ്ട്.രൂപമിലല്ാത്ത നടുകലല്ുകല് മിക്ക േക്ഷതര്ങ്ങളിലും
കാണുന്നു. മലയാളഭാഷയില് െമന്ഹിറുകെള പുലച്ചിക്കലല്ുകെളന്നു വിളിക്കുന്നു. പുല(ഗുഹ)കളില് വസിച്ചിരുന്ന
ആദിവാസി ആരണയ്കരുെട ,പുലവന്മാരുെട (പണ്ഡിതരായ കവികള്, ഋഷികവി) ഓര്മ്മക്കലല്ുകള്. േക്ഷതര്ങ്ങേളാ
ടനുബന്ധിച്ച്, പുലച്ചി(പുലയി) അരിവാള് മൂര്ഛ കൂട്ടിയേപ്പാള് രക്തം െപാടിഞ്ഞ കഥ ഇങ്ങെന ഉണ്ടായി.
തലപ്പള്ളിയില് കുന്നംകുളത്താണ് െമഗാലിത്തുക്കള് ഏററവും അധികെമന്നത് ഒരു യാദൃശ്ചികസംഭവെമന്ന് njാന്
കരുതുന്നിലല്. തൃശ്ശൂര് ജിലല്യില് തലപ്പള്ളിതാലൂക്കിലാണ് ഏററവുമധികം പര്ാചീനേദവാലയങ്ങളുള്ളതും. (2000 വര്ഷ
ത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളവ). മൂഷകവംശത്തിെന്റ ഏററവും പഴയ ശാഖ അവിെടയാണ്. തൃശ്ശൂരുനിന്ന് 24 കി മീ വടക്കു
പടിഞ്ഞാറ് ഇയയ്ാല്,(ഐയയ്ാലാണ് ശരി ഉച്ചാരണം) െചാവവ്ന്നൂര്,കക്കാട്,േപാര്ക്കളം,കാട്ടകാമ്പാല,കണ്ടാണേച്ചരി
ഭാഗങ്ങളില് െമഗാലിത്തുകള് അനവധിയാണ്. കന്തന് കുമരെനന്ന െചാവവ് (സുബര്ഹ്മണയ്ന്)യുെട നാട്ടില് െതാപ്പി
ക്കലല്ുകള് നിറെയ. േപാര്ക്കളത്ത് കുടക്കലല്്,േഡാള്മനുകള്,ഭരണി,ഗുഹാഗൃഹങ്ങള് നിറെയ. ഒരു െഹക്ടറിനകത്ത്
ഇതര്യും െമഗാലിത്തുകള് േലാകെത്തവിെടെയങ്കിലുമുേണ്ടാ എന്നേനവ്ഷിക്കണം.അേപ്പാളറിയാം തലപ്പള്ളിയുെട
പര്ാചീനത.
Menhirs are called Pulachikkal in local dialect. A single stone is eructed and this is known as Naattukal (the stone of
the village/territory) if it is fairly big . Very rarely above the stone piece (vertical) a horizontal piece with a human
form is seen as in Thirunelli and Thirunakkara temple premises. Pula in Tamil means a cave. The early inhabitants
who lived in Pula(Guha) or caves were Aranyakas (who made Aranyaka part of Veda) and were Pulavar (scholars
and bards in Tamil) and Pulachikkal are memoirs of such sages and scholars and cavedwelling Aranyakas , either
eructed by themselves or by their immeadite successors. For several centuries they remain forgotten and then
surface again, usually related to a history of an Adivasi (Pulachi) seeing blood on stone (oxides of iron) when a
metal instrument is sharpened on it. Such stories are numerous related to temples of Kerala.

The fact that Megaliths are prominent in Kunnamkulam in Thalappalli Taluk is not an accidental event. According to
Census of Kerala Temples, the number of Very ancient temples are more in Thalappalli Taluk (More than 2000
years old). One of the oldest branches of Mooshakavansa lived there. 24 KMs Northwest of Thrissur Aiyyaal
,Chovvannur,Kakkaad,Porkkalam,Kaattakampaal,Kandaanasseri and Agathiyur abound in megaliths. In Porkkalam
umbrella stones ,Dolmens,pots,cavedwellings are numerous.Within one Hecatre of land, such abundance of megaliths
is not reported anywhere else in the world. This indicates antiquity of Thalappalli .

43 
 

തലപ്പള്ളി േമല് വട്ടം,കീഴ് വട്ടം കഴിഞ്ഞാല് , മൂഷകവംശചരിതര്ത്തില് ഇടപ്പള്ളി േമല് വട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു. വാല്പ്പള്ളി
വാല്പ്പാറഭാഗമാണ്.(തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്കടുെത്ത കരുവൂര് വെര). േക്ഷതര്േകന്ദ്രീകൃതമാണ് ഭരണം. േക്ഷതര്ം ആത്മീയവും,
രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പര്ശ്നങ്ങെളെയലല്ാം തീര്ത്തുെകാടുക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനമാകയാല് ധര്മ്മിഷ്ഠനാണ്
അതിന്ന് പരമാധികാരി. ഏററവും മുതിര്ന്ന കാരണവരാണ് േകായിലധികാരികെളന്ന നിയമം അതുെകാണ്ടാണ്.
രണ്ടാമെത്ത മുതിര്ന്ന വയ്ക്തി നീതിനയ്ായം,രാജഭരണം എന്നിവ പഠിച്ച് അനുഭവമുള്ള രാജാവാകുന്നു.അേദ്ദഹത്തിന്
രാജപദവി . മൂന്നാം അവകാശി ൈസനയ്ാധിപനാണ്,വാള്നമ്പിയാണ്. നാലാം അവകാശി ,അഞ്ചാം അവകാശി
എന്നിവര് മന്ത്രി,നിധികാപ്പവര് മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് താന്താങ്ങളുെട ഊഴം കാക്കുന്നു.(മഹാഭാരതകാലത്ത്
പഞ്ചപാണ്ഡവെരേപ്പാെല) സംഘകാലത്ത് 5 കുറുനിലമന്നരാണ് തലപ്പള്ളി ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.അഞ്ചുേപരും
ഒേര കാടവവംശമാണ്. സേഹാദരരാണ്. മൂപ്പിളമ അനുസരിച്ച് അഞ്ചുേപര്ക്കും 5 പദവി കിട്ടുന്നു.പദവി കിട്ടിയാല്
അവര് ചില പര്േതയ്കസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുക. രാജതലസ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരി ച്ച് ചിലേപ്പാള് ഈ
സ്ഥാനം മാറാറുണ്ട്.
Following Thalappalli Melvattam, Edappalli melvattam begins geographically. Vaalppally is Vaalppara area upto
Karuvoor near Thiruchirappally. Administration being centralized around temples , temples were
spiritual,intellectual,and emotional centers of a people and were solutions also to physical day to day problems.
Therefore the chiefton in charge of the temple had to be selfless, compassionate,intelligent and wise, and scholarly in
all scriptures and judiciary and economical aspects .Such people had to follow Dharmma of protecting all impartially.
Therefore such qualities were cultivated early in life. The oldest and the greatest among the 5 branches become
Kovil Adhikarikal ( Protectors of temples).The second become scholarly in law and order ,defense and administration
and is the king who rules the country. The third in age is the commander in Chief, the Vaal nimbi or Nambidi. The 4th
and 5th become the mahamanthri (advisor) and Nidhi kaappavar (Treasurer) and their roles are depicted in the

44 
 
Panchapaandava story . During late sangham period there were 5 prominent Kurunilamannar in Thalappalli Taluk of
Malabar. All the 5 belong to Kaadava vansa and are brothers and are having the agewise roles described above.
Once the status is bestowed , they have to occupy specific seats .Sometimes according to change in capital ,
these places also change.But the system does not.

1.പറമ്പിമല പാരിവള്ളല് . പറമ്പിക്കുളം പാരി(പാലി)വലല്ഭന്. പാലിയംവംശം. പാരിെയ വധിച്ചകഥ സംഘസാഹിതയ്
ത്തില് കപില(പാരണ)രുെട കവിതാവിഷയമാണ്.
Paari Vallal in Sangham literature lived in Parambimala, which is present Parambikkulam. Paari or Paali is a great
compassionate king who gave wealth to the needy and encouraged all scholars,bards and poets. Kapila (Paaranar)
sings the sad story of how Paari was killed and how his daughters were left without protection.
2.െവളിയന് ആവി േകാമാന് (െവള്ളുവനാട്ട് െവള്ളുവേക്കാനാതിരി) Veliyan Vel Aavi Komaan is the Velluvanaat
Valluvakkonaathiri, the emperor of Valluvanad.
3.കുതിരമല കാരി (കാരിസവ്രൂപം) എന്ന തലപ്പള്ളി വാള്നമ്പി ൈസനയ്ാധിപന്. Kaari of Kuthiramala is called
Kaariswaroopam .Kuthiramala is at present called Kuthiraan. Kaari was the Vaal nambi and brother in law of Chera
dynasty.
4.നന്ദെനന്ന കാടവരാജവംശത്തിന് പിന്തുടര്ച്ചയായി െകാലല്േങ്കാട്ട് ഗന്ധര് വവ് രാജകുലം അതിര്ത്തി സംരക്ഷി
ക്കുന്നു.ഗിരിവനവാസികളായ പഴയ ആരണയ്കന്മാരാണ്.മുലല്ത്തിണയിേലക്ക് ഇറങ്ങുംമുമ്പ് ഉള്ളവംശം. Nanda was
the son of Ramaghata Mooshaka, first king of Kerala during Parasurama times. He is a Kaadava king (Forest king)
or Girivarga king and is a Kaantharava (Gandharva kula) lineage and protects the upper boundaries of kerala. The
present Palghat Kollangot and Mysore kings and Thalappalli kings have the names Kantha,Kantharava etc and for
bringing somalatha, a forest good, for Yajna even now Kollanghot Raja is sought after.
5.മുള്ളൂര്മല ഓരി എന്ന കുറുനിലമന്നന്.സകലശാസ്ത്രപാരംഗതനായി മുള്ളുവ(മുലല്ുവ)േച്ചരിയിലിരിക്കുന്ന ആഴ്വാെരന്ന
േയാഗീശവ്രന്.ഒളപ്പ മണ്ണമനക്കാര് ഇത്തരം ആഴ്വാേഞ്ചരിക്കാരായിരുന്നു.(ആഴ്വാേഞ്ചരി എന്നാല് ൈവഷ്ണവരായ
ൈവദികഋഷിമാര് െതാണ്ടമാന്മാരുെട, അഥവാ ൈവഖാനസരുെട രാജവംശം,ബര്ഹ്മക്ഷതര്വംശം.) ആഴ്വാേഞ്ചരി
തമ്പ്രാക്കളുെട ആദയ് സ്ഥാ നം മുലല്േശ്ശരിയിെല പറമ്പുതളി, പിെന്ന തരൂര്,പിെന്ന മാറേഞ്ചരി, ഒടുവില് ആതവനാടാ
യത് രാജതലസ്ഥാനം മാറു ന്നതനുസരിച്ചാണ്.െപരുമ്പടപ്പുേകാവിലധികാരികളാണ് ആഴ്വാേഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കള്
എന്നും.വേന്നരി ഭൂപെന അരിയി ട്ടുവാഴ്ത്തുന്നവര്. സാമൂതിരി വാഴ്ച്ചേയാെട വേന്നരിഭൂപന് പലായനം െചേയയ്ണ്ടിവന്ന
േപ്പാളാണ് (13 ആം നൂററാണ്ട്) ത മ്പ്രാക്കള് മാറേഞ്ചരി നിന്ന് ആതവനാെട്ടത്തുന്നത്. മുൈലല്ത്തിണയുെട േദവനായ
വിഷ്ണുവിെന േനതര്നാരായണനായ ആഴ്വാേഞ്ചരി പര്തിനിധാനം െചയയ്ുന്നു.മൂഷകവംശചരിതര്ത്തില് െപരുമ്പടപ്പു
സവ്രൂപത്തിന് വാകയൂര് െപരുംതുൈറ എന്ന തിരുനാവാമാമാങ്കത്തില് നിലപാടുതറയില് നില്ക്കാനും മാമാങ്കനടത്തി
പ്പിനും അവകാശമുണ്ട്. ആദയ്ം ഇേതാടനു ബന്ധിച്ച ആദിെപരുവനംപൂരം കാടവലല്ൂരിലാണാരംഭിച്ചത്. 108 േദവന്മാരും
നിരക്കുന്ന ഉത്സവമായിരുന്നു അത്. ഇതി ന് അനുബന്ധമായി, പിന്നീട് ആറാട്ടുപുഴപൂരം തുടങ്ങി. അവിെടയും വേന്നരി
െപരുമ്പടപ്പാണ് നിലപാടുതറ നിന്നിരു ന്നത്.
Mullurmala Ori of Sangham period belongs to Mullai thinai and is equated with Vishnu/Mayon/Azhvaar. Mullurmala is
now called Mullrkkara and Ori is now Oli or Olappamanna . The lineage of Vaighanasa vedic Rishis and the
Naiyayikas belonged to this. Azhvancheri Thambrakkal belong to Vaishnava,Nithyavichareswara,Nethranarayana

45 
 
and had his first seat at Mullasseri Parambu Thali, which shifted to Tharur,Marancheri and finally to Athavanad.
(Depending upon change in capital of emperor).Since Perumpadapu Vanneri Emperors ( of Valluvanad) were
consecrated by Azhvancheri Thambrakkal , and when Vannery Bhoopan (Kochi) left Perumpadapp, Azhvanchery
also had to shift to Athavanad , with Zamorin’s rule. Nethranarayana Nithyavichareswara Azhvaar represent
Mullaithinai and its protector ,Vishnu. In history of Mooshakavansa ,Perumpadappu swaroopa had right to conduct
Mamanka at Vaakayur Perumthurai (Thirunaavaa) and to be seated in Nilapad Thara. The first Adiperuvanam
Pooram , related to this event originated in Kadavalloor Rama temple. There also Vannery Perumpadapp used to
conduct festival and rule Nilapad Thara.

ആയാതു ശിവേലാകം നാ കലാവിതി വിേലാകനാല്
ചിന്തയാ സദ്ഭിരാരംഭി േദവപൂരമേഹാത്സവം
എന്നതനുസരിച്ചാണ് കാലഗണന.
കലിദിനം 1345610 മീനം 27 കലി 3684 .ഇത് ബിസി 580 . ( 3684- 3104). ഈ പൂരം 4183 വര്ഷം യാെതാരു
മുടക്കവും കൂടാെത 1775 ഏഡി വെര െപരുമ്പടപ്പുസവ്രൂപെമന്ന വേന്ദരിഭൂപതി നടത്തിയതായി േരഖ. അതായത് ,
4183 – 1775 എന്ന 2308 ബിസിയിലാണ് കാടവലല്ൂരിെല ആദിെപരുവനം പൂരം തുടങ്ങിയത്. ബിസി 580ല് ഇേപ്പാ
ഴെത്ത െപരുവനം പൂരം തുടങ്ങി. 13ആം നൂററാണ്ടില് െപരുമ്പടപ്പിന് ആദിെപരുവനമായ കാടവലല്ൂരും തിരുനാവാ
മാമാങ്കത്തിെല നിലപാടുതറയും നഷ്ടമായി. 1790- 1805 വെര ഭരിച്ച ശക്തന്തമ്പുരാന് കാലത്ത് , തൃശ്ശൂര് പൂരം തുടങ്ങി.
അേപ്പാള് െപരുവനം പൂരം നാമമാതര്മായി അവേശഷിച്ചു. ഇത് െവച്ച് ആഴ്വാേഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളുെട സ്ഥലമാററവും
നമുക്ക് ഗണിക്കാം.
The timespan is calculated according to a sloka . Aayaathu sivalokam gives Kali days. 1345610 month of Meenam
27. This is BC 580.This pooram festival is said to have existed for 4183 years and that without any obstruction
Vannery Perumpadapp Kochin king was conducting it all these years. That means the beginning of Adiperuvanam
Pooram of Kadavalloor started in BC 2308. The present Peruvanam Pooram started in BC 580. In 13th century
Perumpadapp lost rights to conduct mamankam at Thirunava and also to conduct Kaadavalloor Pooram and Vedic
Anyonyam. Later on , from 1790-1805 , during Sakthan Thamburan time, the second Peruvanam pooram festival lost
its prominence and Thrissur pooram became more famous. With this in mind, we can also see the change in position
of Azhvanchery Thambrakkal.

1.

തിരുനാവാ ,വാകയൂര് െപരുന്തുൈറ , കാടവലല്ൂര് ശര്ീരാമേക്ഷതര്ം മുതല് പറമ്പുത്തളി, തൃപര്യാറ് ,
െപരിയാറ് വെര 2308 ബിസി – 580 ബിസി മൂഷകവംശം ഭരിക്കുന്നു. തലപ്പള്ളി േമലവ്ട്ടത്തും
കീഴ്വട്ടത്തുമായി 2 ആസ്ഥാനം രാജാവിനും ആഴ്വാേഞ്ചരിക്കും. ഒന്ന് പറമ്പിത്തളി (അരത്തളി) കീഴ്വട്ടം
, ഒന്ന് എരമംഗലം തളിയും മറവേഞ്ചരി(മാറേഞ്ചരി)യും ഉള്ള തലപ്പള്ളി േമലവ്ട്ടം. ബിസി 580 ല്
കീഴ്വട്ടെത്ത തമ്പുരാന് മൂപ്പ് കിട്ടിയേപ്പാള് , പര്ധാനആസ്ഥാനം പറമ്പുത്ളിയാവുന്നു.. രാജാവ്
മേഹാദയപുരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിെന തുടര്ന്നാണ്. അത് കച്ചവടപര്ാധാനയ്ം േനടുന്നു
Mooshakavansa branch rules Thirunava,Vakayur Perumthurai,Kadavalloor Srirama temple and also

46 
 
Parambuthali ,Thriprayar –from Ponnani river to Periyar river ( from BC 2308-BC 580). In Thalappalli
Melvattam and Keezhvattam king and Azhvanchery Thambrakkal have 2 capitals each. Eramangalam
thali and Maaranchery at Thalappalli Melvattam, and Parambu Thali at Keezhvattam. When in BC 580,
the branch at Makkoathapuram (Kodungalloor) Thamburan got a Mooppusthanam as King,
Parambuthali became the first capital and Marancheri and Eramangalam thali the second (but original )
places of King and Thambrakkal. In continuation with this the branch at Kodungalloor become
prominent leading to mahodayapuram formation .This becomes the trade and commerce center and
the original seat , the cultural center.
2 പലല്വഭരണകാലത്ത് പാലക്കാട് തരൂര് ശാഖ മൂപ്പു ലഭിച്ച് പര്ബലമാവുേമ്പാള്, ആഴ്വാേഞ്ചരിക്ക് അവിെട
മൂന്നാമെതാരാസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്നു. ബിസി 780- എഡി 780. അന്നും മററ് 2 േകന്ദ്രങ്ങളിലും ആഴ്വാേഞ്ചരി
ആസ്ഥാനമുണ്ട്. When Pallavas rule, Palghat Tharur branch becoming the eldest member’s seat the 3rd
capital of Azhvancheri becomes prominent there.This happened between BC 780-AD 780.Even at this time,
the other 2 seats of Azhvanchery are strong.
3

4

എട്ടാം നൂററാണ്ടില് കുലേശഖരകാലത്ത് വീണ്ടും പഴയ െപരുമ്പടപ്പ് മൂപ്പില് സ്ഥാനം വേന്ദരിയിെല േചരന്
കിട്ടുേമ്പാള് മാറേഞ്ചരി രണ്ടാമതും പര്ബലമാവുന്നു. In 8th century ,2nd Kulasekhara period,Perumpadapp
Mooppil sthanam comes back to VanneryChera branch and Maranchery become strong again as seat of
Azhvanchery.
സാമൂതിരികാലത്ത് വള്ളുവേക്കാനാതിരി പരാജയെപ്പട്ടു.സാമൂതിരിയുെട ആനുകൂലയ്േത്താെട മാറേഞ്ചരിനിന്ന്
തമ്പ്രാക്കള് ആതവനാേട്ടക്ക് മാറി. പിെന്ന ആതവനാട്ടുമാതര്മായി ആസ്ഥാനം.കല്പ്പകേഞ്ചരിയും ആതവ
നാടും തിരൂരിലാണ്. Finaly when Kochin Perumpadapp shift place from Perumpadapp due to interference
from Zamorin and his foreign forces, Azhvanchery had to shift place from Maranchery to Athavanad .Both
Kalppakanchery and Athavanad are in Thirur
ആഴ്വാര് എന്ന പദത്തിനര്ത്ഥം ൈവഷ്ണവ െനന്നാണ്. ആഴ്വാേഞ്ചരി എന്നാല് ൈവഷ്ണവരുെട േചരി, സം
ഘം. മൂഷകവംശെമന്ന യാദവവംശത്തിന് ആത്മീയ ഗുരുവായ വയ്ക്തിക്ക് ഇതലല്ാെതാരു േപര് േചരുേമാ ?
ഭാരതപ്പുഴമുതല് െപരിയാറുവെരയുള്ള മദ്ധയ്േകര ളത്തിന്( ശിരസ്സ് അഥവാ തലപ്പള്ളിക്ക് )നടുനായകമായി
എന്നും തമ്പ്രാക്കള് നിതയ്വിചാേരശവ്രനായി തുടര്ന്നു. ഭരണമാററം െകാ ണ്ട് േകാവിലധികാരിപ്പട്ടം നഷ്ട
െപ്പടുന്നിലല്. മൂഷകവംശത്തിന് മുഴുവനും ആേതര്യരും, അവരിെല യദുക്കള്ക്ക് ഭൃഗുക്കളും ഗുരുവാണ്. െപാന്നാ
നിപ്പുഴയുെട ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തും , തീരങ്ങളിലും തര്ിമൂര്ത്തിരൂപത്തില് ഗുരുവായ ദത്താേതര്യ പര്തിഷ്ഠ ഉണ്ട്.
ദത്തെനന്ന നാമവും (ബര്ഹ്മദത്തന്)േകരളത്തിെല അന്തണകുടുംബങ്ങളില് പതിവാണ്. Azhvar means
Vaishnava.Cheri means followers. Mooshaka Yadava ,Somavansins being Azhvars, or Vaishnavites , this
name is most suited for their spirituall preceptor and eldest brother. From Bharathappuzha to Periyar he
was the spiritual head (Thalappalli means the head part) and he has no other job other than meditating
(Nityavichareswar).Though there is administrative change in kings, the role of spiritual preceptor is not lost.
Koviladhikari is a spiritual head of entire Nation. Athreyas were Gurus of Mooshaka vansa. Among them the
Yadus had Dathathreya as Guru and Thurvasu had Durvasa as Guru. Thrimurthy form of Dathathreya and
temples belonging to these chandravansi preceptor are seen in plenty in Kerala. Datha is a name for
Vaisya in North India .But in South India this name is seen very commonly among Brahmins
(Brahmadatha,Agnidatha,etc)

47 
 
Boundaries:-

നാം ഇേപ്പാള് കാണുന്ന രീതിയിലായിരുന്നിലല് പഴയ േകരളത്തിന് അതിരുകള്. 1792െല മലബാറ് ഡിവിഷന് വെര
െതക്കും വടക്കും മലബാറുകള് ഒേരാ ഭരണക്കീഴിലായിരുന്നു. 1946 ല് മദര്ാസ് പര്സിഡന്സിയിെല മലബാറ് ജിലല്യില്
9താലൂക്കുകളാണ്.ചിറക്കല്,േകാട്ടയം,വയനാട്,കുറുമ്പ്രനാട്,േകാഴിേക്കാട്,ഏറനാട്,വള്ളുവനാട്.െപാന്നാനി,പാലക്കാ
ട്. 1956-57ല് വള്ളുവനാട് വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. പാലക്കാട് ജിലല്യിെല െപാന്നാനി താലൂക്ക് വിഭജനം ഇങ്ങെനയായിരുന്നു.
താനൂര്,തിരൂര്,കുററിപ്പുറം,നാട്ടിക,ചാവക്കാട് ഫര്ക്കകളും, പൂേക്കാട്,േപരകം,ഇരിങ്ങപുരം,കടപ്പുറം,മണത്തല എന്ന് 5
ഗര്ാമങ്ങളും പാലക്കാട് നിന്നു േവര്െപടുത്തി. ബാക്കി പാലക്കാട് ജിലല്യില് തെന്ന നിര്ത്തി. 1969ല് മലപ്പുറം ജിലല്
വന്നേപ്പാള് െപാന്നാനിയിെല തൃത്താല ഫര്ക്ക ഒററപ്പാലം താലൂക്കിലും അണ്ടേത്താട്ഫര്ക്ക ചാവക്കാട് (തൃശ്ശൂര്)
താലൂക്കിലും ബാക്കി െപാന്നാനി താലൂക്കായി മലപ്പുറംജിലല്യിലും േചര്ന്നു. േക്ഷതര്ചരിതര്ം പഠിക്കുേമ്പാള് ഈ പുതിയ
വിഭജനങ്ങള്ക്കു മുമ്പുള്ള തലപ്പള്ളി േമല്,കീഴ്വട്ടം വിഭജനം അറിയണം. (ചിതര്ം കാണുക) The boundaries of kerala
was not the same as we see now. Until the Malabar division on 1792 ( following Tipu’s invasion) North and South
Malabar was unified. In 1946 Madras Presidency had 9 Taluks in Malabar District
.Chirakkal,Kottayam,Wynad,Kurumbranad,Kozhikod,Eranad,Valluvanad ,Ponnani and Palakkad.In 1956-57 Valluvanad
was divided. The division of Ponnani Taluk was as follows:Thanur,Thirur,Kuttippuram,Nattika,Chowghat
Firkkas,Pookkod,Perakam,Iringapuram,Kadapuram,Manathala ( 5 villages) were separated from Palakkad District
(The rest remaining in Palakkad District) .In 1969 when Malappuram was formed ,Thrithala Firkka of Ponnani went to
Ottappalam Taluk , and Andathode Firkka to Chowghat (Thrissur)Taluk and remaining parts of Ponnani Taluk joined
Malappuram. When we learn history of very ancient and ancient temples , this early history has to be born in mind.
The division of Thalappalli melvattam and Keezhvattam is shown in picture below.

തൃശ്ശൂര് ജിലല് േകരളത്തിെന്റ സാംസ്കാരികതലസ്ഥാനമാണ്. േകരളത്തിെന്റ മദ്ധയ്ഭാഗവുമാണ്.ഋഷഭാചലം, വൃഷഭാ

ദര്ിപുരം മുതലായ പഴയ സംസ്കൃതനാമങ്ങളുമുണ്ട്. നന്ദി എന്ന ശിവവാഹനം പഴയ കാലെറേക്കാ ഡുകളില്
േകരളത്തിെല വിദവ്ാന്മാെര വിളിച്ചിരുന്ന േപരാണ്. വിദവ്ാന്മാരുെട ആസ്ഥാനനഗരിയായ തൃശ്ശൂരിെല ശിവ
നന്ദി,ഭവനന്ദിമാരാണ് വളഭി യൂണിേവാഴ്സിററിയുെട കിഴക്കന് ബര്ാഞ്ചായി നളന്ദ സ്ഥാപിച്ച ത്. കുല േശഖ
രആഴ്വാരുെട മേഹാദയപുരം, തൃക്കണാമതിലകം,തിരുവഞ്ചിക്കുളം എന്നിവ ബിസി 120 ല് സ്ഥാപിതമാവും
മുമ്പ് ,ബിസി 500െല െപരുവനം പൂരം തുടങ്ങും മുമ്പ് , വേന്ദരിെപരുമ്പടപ്പിെല ആദി െപരുവനമായ കാട വലല്ൂ
രിേലക്ക് , നാം ആദയ്ം സഞ്ചരിക്കുന്നു.പാറമന,പന്നിയൂരിെന്റ േക്ഷതര്മായി രുന്നതി നാല് വരാഹകല്പ്പ
േത്താളം പഴക്കമുണ്ട്.(ൈമതര്ാവരുണികാലം).െകാച്ചിരാജാവാണ് ആദയ്ം മുതല് ചകര്വ ര്ത്തി. (പഴയ
തൃക്കണമുക്കും, വേന്നരിയില് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിനടുത്ത് കാണാം) Thrissur is considered as the cultural
capital of Kerala. It is also the middle (Omphalos/Nabhi) of Kerala. Old Sanskrit names call it
Rishabhachalam,Rishabhadripuram.Nandi or Rishabha was the vehicle of Shiva and sign of agriculture and
it is the old name attributed to scholars belonging to the Mooshakavansa . Thrissur had two scholars of
Mooshakavansa Bhavanandi and Sivanandi who started a branch for Valabhi University in the Eastern part
of India nad named it Naalanda. Before Kulasekharapuram, Thrikkanamathilakam, Thiruvanchikkulama nd

48 
 

Mahodayapuram were built (before BC 120) and before Peruvana pooram started in BC 500 , the
Adiperuvanam Kaadavalloor of Vannery perumpadapp had a vedic examination center and a pooram
festival.We are travelling to this place first in this sojourn. Since it was the temple of Paaramana Panniyur ,
it is as old as Varahakalpa (Maithravaruni period of Veda).From that early period Perumpadapp was under
Kaadava king Perumpadapp. Old Thrikkanaamukk,Old Thiruvanchaikkalam are still located (placenames) in
Vannery.

• Temples of Thalappalli Taluk (Very ancient and ancient only)

കാടവലല്ൂര് പഞ്ചായത്തിെല കാടവലല്ൂര് ശര്ീരാമേക്ഷതര്ം പര്സിദ്ധമാണ്. ശര്ീരാമപിതാവായ
ദശരഥന് പൂജി ച്ചിരുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഇവിടെത്ത പര്തിഷ്ഠ. അേയാദ്ധയ്യില്നിന്ന് േപാരുേമ്പാള്
വിഭീഷണന് ഈ വിഗര് ഹം രാമന് െകാടുത്തു. വിഭീഷണന് ലങ്കയില് ഇത് രാമസങ്കല്പ്പേത്താെട
പൂജിച്ചു. (േതര്തായുഗം ബിസി 8000-9000 കാലം).ദവ്ാപരയുഗത്തില് , യുധിഷ്ഠിരെന്റ
രാജസൂയേവളയില് ഹിഡിംബിയുേടയും ഭീമെന്റയും പുതര്നാ യ ഘേടാത്കചന് ലങ്കയിെലത്തി,യുധിഷ്ഠിരെന്റ
ചകര്വര്ത്തിപദവി ഉറപ്പിച്ചു. ചിരഞ്ജീവിയായ വിഭീഷണന് ഘേടാത്കചെന ആദരിച്ച്,സമ്മാനമായി
ഈ വിഗര്ഹം നല്കി.ശര്ീകൃഷ്ണെന്റ ഉപേദശപര്കാരം ഘേടാത്കചന് കാടവലല്ൂരില് പര്തിഷ്ഠിച്ചു. (ബിസി 3000
കാലം).ശര്ീകൃഷ്ണന് ഈ സ്ഥലം പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിെട അേനകം ഋഷിമാര് , (അഗസ്തയ്നടക്കം)
ധയ്ാനിച്ച് േവദം ദര്ശിച്ച സ്ഥലമാെണന്നതാണ്.അവരുെടെയലല്ാം ആശിസ്സു കേളാെട ഘേടാത്കചനാണ്
പര്തിഷ്ഠ െചയ്തെതന്ന് കരുതെപ്പടുന്നു. കാടനായ ഘേടാത്കചെന്റ ഊര് , കാടവലല്ൂര് എന്ന്

നാേമാത്പ്പത്തി. ഋഷിമാരുെട സന്ധയ്ാവന്ദനത്തിന് സുബര്ഹ്മണഅയന് സവ്യം തീര്ത്തുെകാടുത്ത
തീര്ത്ഥ ക്കുളം ഈ േക്ഷതര്ത്തിലുണ്ട്. ഘടെമന്നാല് കുടം. ഇരാമര് കുട(ഘട)മൂഷകെരന്ന വംശം
ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലമാ ണെലല്ാ ,േകരളം. ഘേടാത്കചെനന്നാല് കുടത്തില് നിന്നുണ്ടായവന്.
അഗസ്തയ്നും വസിഷ്ഠനും (ൈമതര്ാവ രുണി) കുംഭസംഭവരാണ്.കുലഗുരു വസിഷ്ഠനാല് ദശരഥന്
കിട്ടിയ വിഗര്ഹത്തിെന്റ യഥാര്ത്ഥസ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണന് ഘേടാത്കചെനന്ന കാടവന് കാട്ടിെക്കാടുത്തത്.
ആദയ്േവദപാഠ ശാല ൈമതര്ാവരുണികളുെട ഈ പാഠശാ ലയാണ്. ഇന്നും ഇവിെട
ൈവദികജ്ഞാനത്തിെന്റ മാററുരക്കലായ അേനയ്ാനയ്ം നടക്കുന്നു.ഇവിെടനിന്ന് അധികം ദൂെരയലല്,
ൈവദികസാഹിതയ്ത്തില് ഇരിംബിഠി എന്ന േവദര്ഷിയുെടയും ഹിഡിംബിെയന്ന കാടവസ്ത്രീയുെടയും
ഘേടാത്കചെന്റയും ജന്മസ്ഥാനമായ ഇരുമ്പിളിയം (ഹിഡിംബിളിയം. ഇേപ്പാള് മലപ്പുറം ജിലല്). Kadavalloor

Srirama temple is famous all over Kerala from ancient times. The idol consecrated here is the
Mahavishnu idol worshipped by Dasaratha,father of Sri Rama at Ayodhya. When Vibheeshana
was returning from Ayodhya , after Srirama’s coronation, Rama presented it to him. He brought it
to Lanka and worshipped there as Sankalpa of Sri Rama. (Threthayuga BC 8000-9000 Mehrgarh
period )In dwaparayuga , during Rajasooya of Yudhishtira, Ghatothkacha, son of Bhima and
Hidimbhi , a Rakshasa Kaadava princess went to Lanka and collected revenues. At that time
Vibheeshana , the eternal presented the idol to him. Srikrishna advised him to consecrate it at
Kadavalloor. (this is about BC 3500-3400 Harappan Sindhu period). In this place several great

49 
 

sages including Agasthya had done meditation and vedic discussions. With blessings of all of them
Ghatothkacha did consecration. Kaadavalloor is the country of Kaada (forest tribe)Ghatothkacha
.For the sake of Sandhyavandana ,Subrahmanya himself had made a tank .Ghata means a pot.
(Kudam) . Agasthya,Vasishta (Maithravarunis) and Ghatothkacha have names meaning people
who were born in a pot, or a ghatam/kudam.So is the name of the first Mooshaka king Ramar
kuda mooshaka. Krishna showed this place, because the idol was given originally to Dasaratha ,
by Vasishta, one of the Maithravrunis , from this place. TThus the idol returned to original place
after travelling to North India (Ayodhya) and Lanka. The first Veda school of Maithravruni was
located here. Even now the examination of proficiency in Veda is being held here. In vedic hymns
we will find the name of a Rishi as Irimbidi. This is none other than the Brahmin tribe belonging to
Pulasthya gothra and their successors were Hidimbi and Ghatothkacha. The birthplace of Rishi
Irimbidi and of Hidimbi and Ghatothkacha is nearby Kaadavalloor and is named Irimbiliyam at
present.(Malappuram District)
ഇവിടെത്ത രാമന് 3 സങ്കല്പ്പമുണ്ട്. രാവിെല വനവാസിയായി മുനിേവഷം പൂണ്ട തപസവ്ി, ഉച്ചക്ക്, വരുണേനാട്
േകര്ാധിച്ച് ആേഗ്നയാസ്ത്രം െതാടുത്ത വീരന്, ൈവകുേന്നരം പട്ടാഭിേഷകരാമന്(രാജാവ്). പര്ധാനമായും ഇെതാരു
േവദപാഠശാലയായിരുന്നു. 10472 സൂക്തങ്ങളുളഅള ഋേഗവ്ദത്തിെല പാണ്ഡിതയ്ം മാററുരക്കുന്ന പരീക്ഷ ഇവിെട യാ
ണ്. പലക കിട്ടല്,വാരമിരിക്കല്,ജട,രഥ,മുമ്പിരിക്കല്,കടന്നിരിക്കല്,വലിയ കടന്നിരിക്കല് എന്നിങ്ങെന ഘട്ടങ്ങള്
കടന്നാണ് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നത്. ഏതു ഭാഗം െതരെഞ്ഞടുത്താലും െതററുകൂടാെത ,ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തില് ,ശര്ു
തിമാറാെത െചാലല്ണം.മുദര് പിഴക്കരുത്. മുമ്പ് വൃശ്ചികത്തില് 16 ദിവസം (ഏകാദശി,അമാവാസി ഒഴിെക) നട ത്തിയി
രുന്നു. ഒരു ദിനം 4 േപെര പരീക്ഷിക്കും. ഒരു വര്ഷത്തില് 64 േപര് എന്നര്ത്ഥം. കൂടുതല് േപരുെണ്ടങ്കില് 8 ദിവസം
കൂടി നീട്ടും.ഇേപ്പാള് തൃശ്ശൂര് ബര്ഹ്മസവ്ം മഠവും തിരുനാവായ ബര്ഹ്മസവ്ം മഠവുമാണ് പെങ്കടുക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂര് മഠം വട
ക്കുന്നാഥെന െതാഴുത്, തുലാം 28 ന് പുറെപ്പടണം. ഉച്ചക്ക് മുണ്ടൂരില് അന്നപര്സാദംകഴിച്ച്, െചമ്മന്തട്ട(പഴയ ബര്ഹ്മന്ത
ട്ട)ശിവേക്ഷതര്ത്തിെലത്തി അന്നവിെട താമസിക്കുന്നു. 29ന് പട്ടിമുറി(ഭട്ടിമുറി) െതേക്കടത്ത് േക്ഷതര്ത്തില് ഉച്ചപ്പൂജക്കുമു
മ്പാെയത്തി പര്സാദംകഴിക്കുന്നു.അവിടന്ന് ആലേങ്ങാട് അേത്തര േക്ഷതര്ത്തിലും അവിടന്ന് ശുകപുരം ദക്ഷിണാമൂ
ര്ത്തി േക്ഷതര്ത്തിലും എത്തി, അന്ന് ആലേങ്ങാട്ട് അേത്തര േക്ഷതര്ത്തിേലക്ക് മടങ്ങുന്നു.രാതര്ി കടവലല്ൂ രിെലത്തി
,അവിെട താമസിക്കുന്നു. തിരുനാവാ മഠക്കാര് തുലാം 15ന് ചമര്വട്ടം ശാസ്താേക്ഷതര്ത്തിെല ത്തണം.12 ദിവസം അവി
െട കുളിച്ചുെതാഴുത് പാര്ക്കുന്നു. തുലാം 29 ന് െപാല്പ്പാക്കര നമ്പൂരിയുെട വീട്ടിെലത്തുന്നു.സദയ് ഉണ്ട് ,ഉതിയന്നൂര് മന
യിെലത്തി അവിെട രാതര്ി കഴിക്കുന്നു.30ന് ശുകപുരം േക്ഷതര്ത്തിെലത്തണം.സദയ്യുണ്ട് കാടവലല്ൂര് എത്തിേച്ച രു ന്നു.
േക്ഷതര്ത്തിന് വടക്ക് അച്ചുതത്ത് മൂത്തതിെന്റ ഇലല്ത്ത് തൃശ്ശൂര് മഠവും,െതക്ക് പക്ഷിയം മൂത്തതിെന്റ ഇലല്ത്ത് തി രുനാ
വാക്കാരും താമസിക്കുന്നു.ഒേരാഭാഗത്തുനിന്നും 200-300 വെര ആളുകളുണ്ടാവും കടന്നിരിക്കാന് മത്സരിക്കാന്. മുമ്പ്
കടന്നിരുന്നവെര ഒരു ദിനം ആദരിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. Rama of Kadavalloor has 3 sankalpa.In morning he is a sage
in the forest , a yogin. At noon he is fierce and is sending Agneyasthra to Varuna who refused to allow Ramasethu
to be built. In the evening he is Pattabhisheka Rama , about to be crowned. Kadavlloor is a vedic school of highest
grade. The 10472 suktha of Rgveda used to be tested among candidates in olden days. There are different stages
I nthis test.
1 Palaka kittal (getting a seat).2. Vaaram irikkal .3. Jada,4 Ratha. 5.Mumpirikkal 6.Kadannirikkal 7 valiya
kadannirikkal are the stages. Whichever portion is given for test has to be recited without any faults in correct
pronounciation,intonation and correct Mudra .Previously in month of Vrischika 16 days excluding Ekadasi and

50 
 
Amavasi were test days. In one day 4 people are tested. That means in an year only 64 people are tested. Ifthere
are more candidates ,an extension of 8 days more was permissible.Nowadays Thrissur Brahmaswam Madam and
Thirunava Brahaswam madam participate in this. The course of travel for Thrissur madam is , start on Thulam 28
after worshipping Vatakkunnathan, and take lunch at Mundoor temple, and reach Brahmanthitta (Now called
Chemmanthitta) Siva temple and stay there. On 29th reach Bhattimuri Thekkedath Illamtemple and take prasadam at
noon there. Go to Alanghot Athera temple, Sukapuram temple and return to Alanghat Athera and from there to
Kadavalloor and stay there at night. Thirunava madam should reach chamravattam temple on Thulam 15th. 12 days
stay there with vratha. On 29th reach illam of Polppaakkara and take lunch. Go to Uthiyannoor mana and stay for
the night there. On 30th reach Sukapuram temple , take prasadam and go to Kadavalloor. Thrissur team stay at
home of Achuthath Moothath on the North of Kadavalloor temple. Thirunavaya stay at south in house of Pakshiyam
Mooss. From each side 200-300 people will be there. One day is specially devoted for honouring those who had
won in previous tests.

വടെക്ക വലിയമ്പലത്തിെല അരങ്ങിലാണ് ചടങ്ങ്. ഒരുസമയത്ത് 2 േപരാണ് (ഒരാള് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന്) ഇരിക്കുക.
അവര് അഭിമുഖമായിരിക്കയിലല്. തിരുനാവായക്കാര് വടേക്കാട്ടും തൃശ്ശൂര് പടിഞ്ഞാട്ടുതിരിഞ്ഞുമിരിക്കണം. കുളിക്കാനും
പര്േതയ്കം കടവാണ്. കിഴെക്ക കടവ് തിരുനാവായക്ക്, പടിഞ്ഞാേറത് തൃശ്ശൂരിന്. 1949 മുതല് (െകാച്ചി േദവസവ്ം േബാ
ഡ് ഏറെറടുത്തെകാലല്ം) അേനയ്ാനയ്ം നിന്നു. 1989ല് െചറിയേതാതില് വീണ്ടും തുടങ്ങി.( ഈ 20 െകാലല്ം ഒഴിെക ,േതര്
തായുഗകാലംമുതല് ,2013 വെര ഇവിെട അേനയ്ാനയ്ം നടക്കുന്നുണ്ട്).ഇേപ്പാള് നിയമങ്ങള് അതര് കണിശമലല്. ഋേഗവ്ദ
ത്തിെല െതരെഞ്ഞടുത്ത സൂക്തങ്ങള് മാതര്മാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. On the stage of the north Valiyambalam the test
is arranged. At a time 2 people can sit on stage. The person from Thirunava has to face North and Thrissur face
west. For bathing Thrissur is given western ghat and Thirunava is given Eastern ghat. Until 1949 the Vedic test
continued without any break.In 1949 when Cochin Devaswam Board took over from the Madams the test stopped.
From 1989 the test started again , though at a smaller scale with not much regulations. It is interesting to note that
from Vedic Mithravaruni times upto 1949 there had been no break in this Vedic school’s test process and for 20
years there had been a break and after that it again restarted. Only a few selected hymns are tested at present,
since scholarship is Vedic knowledge has been at an ebb with this 20 years of break in the system
ദവ്ിതലം,സന്ധാരം,പടിഞ്ഞാട്ടഭിമുഖം,പഞ്ചപര്ാകാരം,എന്ന് േക്ഷതര്ഘടന ചുരുക്കിപ്പറയാം. ചുററമ്പലത്തിന് 2 വാതില്,
ഒന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട്,ഒന്ന് കിഴേക്കാട്ട്. അരങഅങും അണിയറയുമുള്ള െചറിയ കൂത്തമ്പലത്തിലാണ് (വടെക്ക വലിയ
മ്പലം) അേനയ്ാനയ്ം നടക്കുക. മുളയറ വടക്കുകിഴക്ക്. ശിവനും ഗണപതിയും ഉപേദവന്മാര്. നടപ്പന്തലിലാണ് വലിയ
ബലിക്കലല്്. ആനപ്പള്ളമരയ്ാദയാണ്.2 േഗാപുരത്തില് പടിഞ്ഞാേറത് ദവ്ിതലമാണ്. മരയ്ാദക്ക് പുറത്താണ് അയയ്പ്പ
നിരിക്കുന്നത്. ചതുര്ഭുജമായ വിഷ്ണുവിഗര്ഹം ടിപ്പുവിെന്റ പടേയാട്ടത്തില് അല്പ്പം േകടുപാടുകേളാെട രക്ഷെപ്പട്ടു.169

51 
 

െസ.മീ.ഉയരം.
അകത്തിയൂര്,അഗസ്തയ്യ്മുനിസമാധി എന്ന് കരുതുന്ന കലശമലയുള്ള പാേറമ്പാടം (പാറമനയുേടെതന്നുപറഞ്ഞത്
േനാക്കുക), േവദവതി നാരായണമഹര്ഷിെയ തപം െചയ്ത േവദാരണയ്ം എന്നിവ കടവലല്ൂരിനടുത്തുെണ്ടന്ന് ചിതര്ത്തില്
കാണുക. െചമ്മന്തട്ട മുതല് കടവലല്ൂര് വെര വഴിയും കാണുക. ഐതിഹയ്ം ,ചരിതര്ാതീതകാലം എന്നിവ ഗര്ാമനാമ ങ്ങ
ളുമായി ഒത്തുേപാകുന്നു. കാലഗ ണന പുരാേണതിഹാസങ്ങേളാടും ഒത്തുേപാകുന്നു.ചരിതര്കാലത്തും ഇതിന് െതളിവു ക
ളുണ്ടുതാനും. 2308 ബിസി മുതല് 1778 ഏഡി വെര വേന്നരി െപരുമ്പടപ്പ് അതിന്ന് േശഷം 1949 വെര െകാച്ചിഭൂ പതി
യും(ഇേദ്ദഹം വേന്നരി ഭൂപതിതെന്നയാണ്.രാജയ്ം േപാെയന്നുമാതര്ം) നടത്തിയ കടവലല്ൂര് അേനയ്ാനയ്ം നാമമാതര്െമ
ങ്കിലും ഇന്നും നടക്കുന്നു എന്നത് അതിശയകരമായ സാംസ്കാരികതുടര്ച്ച തെന്നയാണ്. The structure of the temple
is dwithala,saandhaara,facing west Panchapraara. Two doors for chuttambalam, one to west and one to east. The
small Koothambalam with stage and a dressing room provides space for Anyonyam(vedic test). Siva and Ganapathi
are Upadevas. Valiya balikkal is in Nadappanthal. Maryada has shape of elephant’s belly. Of the 2 gopura, the west
one is dwithala. Ayyappa as Upadeva is outside the Maryada.During Tipu’s invasion idol was damaged.But did not
get destroyed. Height is 169 cms. Akathiyur ,the Samadhi of Agasthya called Kalasamala at Parembadam (temple
belonging to Paramana in ancient times ),and Vedaranyam where Vedavathy meditated on Narayana and where
Ravana was cursed by her are very near to Kadavalloor. The myths of local people, of Ithihasas and names of
villages are complementary and so are the numerous stone age remnants in the place. From BC 2308 to AD 1778
Vannery Perumpadapp and Cochin kings continued the vedic school at Kadavalloor and after that till AD 1949 it
continued with help of local kings and people .This has to be considered a cultural continuity cherished by a people .

52 
 

കടവലല്ൂര് ലിഖിതങ്ങള് –
1.

ഉഅമ്(ഓം)ഔംേബാഹൃത്ദിസിേശപകഴവലതനൃ-

പണ്ഡാതര്ല ഈശപല ഉറുപളിവലപവഉആയഥഐതുനാല്ക്കുനാല്ക്കിനാല്ശ്ശമൂന്നുപഘവരുേഖരളാലയലവതപരുലഉലൂതനാലവ്ിടപതപിഊര്ഉവലവസ
(ഓം. അംേബാഹൃദ് ദിശി േക്ഷപ കഴപലല്ത (കടപലല്വ,കടവലല്ത, )നൃഭണ്ഡാരത്തില് ഈശപല ഉറുപ്പടി വലല്ഭഉരായഥ
8, നാലുക്ക് നാലീശ്ശ (32 െന 4 ആയി ഭാഗിച്ചതില്) 3 പടിവരവ് (24) േകരളാലയ (വ)ലവ(വലല്ഭ)േതപ(വ)രുെട
ഉലൂതനാലവ്ിടപദവി ഊരുവലല്ഭസ(വലല്ഭസയ്).വലല്ഭ േതവരുെട ഊരാെണന്നും കാടപലവ (വലബ) നൃപ ഭണ്ഡാര
മാെണന്നും അതിെല വരവ് ,ഉരുപ്പടികള് എപര്കാരം േക്ഷപം(െചലവ്)െചയയ്ണെമന്നും വയ്ക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Om.This is the country in the direction of the heart of Amba (Ambodhi is ocean).The country in the direction of the

53 
 
heart of ocean (western ocean).Belonging to Kazhapallava (Kaadapallava) king , the treasury of the Iswara
containing different Uruppadi (objects and wealth) and this has to be utilized for the following purposes in the
following ratios. This is the order of Vallabha Raayaru. The entire wealth is divided into 32 parts and that is made
into 4 ( 8 X 4) .Of this 3 parts (24) is for the administration and development of Keralaalayam (Temple of Kerala)
which is the jurisdiction of Vallabha Raya .The rest ¼ (8 divisions) is for local administration for the Grama. That
means major share was for the entire Kerala , and a minor share for the local Grama expenses. This must have
been the oldest arrangement followed by ancient Emperors of India for smooth administration of entire country.

2.അഥശര്ീ ഹാ ഹാ (ആലാപനമാകാം. ഗീതം)
സുദുഗ്ധപയ(ഫണി)െതൗ ഔംഗ
ഗീമലധീവര്ിധൃണഇവധൃളുമഐല
സപമഗേകാ ഏേവഗ്ഋധ്ത്ഗത
മറിച്ച് വായന – തഗത്ധ് ഋഗ് േവ(ദ)
ഏേകാഗമപസലഐമളുധൃവഇണധൃരിവ്ധീയമഗീദഔം െതൗയ(ഫണി)പധഗദുസു
(ഇതില് ഋേഗവ്ദെമന്ന പദവും സരിഗമപധ എന്ന സവ്രങ്ങളും ധൂ യും വരുന്നുണ്ട്. പര്ാകൃതത്തിലാണ് രചന. അര്ത്ഥം
വയ്ക്തമലല്െയങ്കിലും ഈ പദങ്ങള് പര്ധാനെമന്നു കരുതണം.)
This appears to be a piece of song because of the rhyming, aalaapana (Haa haa) and the word Rgveda, and
swara Sa,ri,ga,ma,pa,dha .The language is Prakritha and meaning is not very clear.But the recognizable words
(Veda,swara etc) show that this must have been a sloka or a hymn for worship of Vishnu,Nadabrahman with
hymns in Geetha/musical format.

3 വാതില് ഭാഗത്ത് ( 9 വരി)
കാളിനാര്കൂപ
ന്ഥേചജഹ
ഓംജകദുര്ഗ്ഗ
ഓംപചുകപികര്ത്തപയ്േക്കാതണ്ഠക്സതയ്ം വത േകതാരര്ര
ഏലു (ചിഹ്നം)തുര്ഗ്ഗ

54 
 
ളൂര സകല
രധ ഈം
(കാളിനാര്ക്കൂപന്ഥേച (യ്)ജയഹ. ഓം ജഗ(യ)ദുര്േഗ്ഗ ഓം പശു,കപി(കവി),കര്ത്താ അപി േകാദണ്ഡക്ക് സതയ്ം വദ,
േകദാരരാമ, ഏഴു ദുര്ഗ്ഗളുര് (7 ദുര്ഗ്ഗങ്ങളുള്ളഊര്) സകലരും നിനക്കധീനം. കൂപെമന്നാല് കിണറ്. കടവലല്ൂരിെല
േതവരും പാലക്കല് കാവിെല ഭദര്കാളിയും തമ്മില് അേഭദയ്ബന്ധമുണ്ട്. പാലക്കെല ഭദര്കാളി കാടകാംപാലിെല
കിണറില് ചാടിയ കഥ പര്ാേദശികമായി പര്സിദ്ധിയുളളതാണ്. കാളിനാര്ക്കൂപെമന്ന് എടുത്താല്, ഈ മൂന്നു
േക്ഷതര്ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും പറയാവുന്നതാണ്.
The 9 line short inscription seems to be associated with the local myth of the place. The story is that the very
ancient Palakkal Kaav Bhadrakaali is related to Kadavalloor Rama temple and to Kaatakaampaal Siva/Devi
temple.The Devi, after killing 21 Daarikaas is said to have jumped into the well in Kaatakaampaal temple. Therefore
the word Kaalinaar Koopa is related to that aithihya (myth). Chey is child /and Jaya(jayantha/chenna). The first
sentence say , Hail to the way of Kaalinaar koopa , the child Chennan (Beautiful Vishnu). Hail to Durga, the mother of
world. Keeping the cows,great bard/poet/sages,and the Bow, I speak this Truth. Everything in the Sapthasailam
(Ezhumalai) belongs to Kedaara Raama. A sign is seen between the words Ezhu and Durgam. (see below).This
seems to be a oath taken by warriors and other loyal people , touching a bow,book,cow,Yogadand etc ( as the
case may be) pledging their loyalty for life to the Emperor and the Nation belonging to KedaraRaama , of Ezhumalai
(Sapthakulaachala).The sign is a Saindhava /Saraswatha symbol showing the antiquity of the custom and the oath
and signs .If we read it combining each part , in Brahmi script, the sign can be read as Death ( The oath is until
death/lifetime ).

കാളീനാര്ക്കു പന്ഥാ േചയ് (കുഞ്ഞ്) ജയം എന്നാണ് ആദയ്പദം.. ( കൂപന്നാ എന്നാെണങ്കില് കാണിനാര്ക്കിണററി
െല, മായാക്കിണറിെല , വഴിയായി വിലസുന്ന , കാളീപുതര്നായ,മായാപുതര്നായ, ജയന്തന് ജയം) പശുക്കള്, കാവയ്
കൃത്തുക്കെളന്നിവേയയും േകാദണ്ഡേത്തയും സാക്ഷിനിര്ത്തി , സതയ്ം മാതര്ം പറയുന്നു. േകദാരരാമന്ന് 7 മലകളിലുള്ള
സര് വവ്രും അധീനമാണ്.(സപ്തകുലാചലം ഏഴുമല). ചിഹ്നം ഏഴു എന്നതിനും ദുര്ഗ്ഗെമന്നതിനും ഇടയിലാണ് കാണുന്ന
ത് . ഗര്ന്ഥം,വിലല്്,പശു,േയാഗദണ്ഡ് എന്നിവ െതാട്ട് ആജീവനാന്തം രാഷ്ട്രത്തിനും രാജാവിനുമായി സതയ്ം െചാലല്ുന്ന

55 
 
ഭീഷ്മപര്തിജ്ഞയാണിത്. ചിഹ്നം ൈസന്ധവലിപിയാണ്.ബര്ാഹ്മിലിപിയില് കൂട്ടിവായിച്ചാല് മൃതയ്ു എന്ന് കിട്ടും.

മറിച്ച് വായിച്ചാല്ഈംധരലകസരളൂര്ഗ്ഗതു(ചിഹ്നം)ലുഏരരര്താേകതവതയ്ംസകണ്ഠതേക്കാപയ്ത്തര്ക്കപികചുപഓംര്ഗ്ഗദുകജഓംഹജേച
ന്ഥപക്കൂര്നാളികാ ( ഈം താന്ത്രികം. ധരലകം ഭൂമിക്കകം. സരളൂര്ഗ്ഗതുലു .സരളമായ ഊരിെല ഗതിയില് (ഗതുലു
െതലുഗു) മൃതയ്ുലു (ചിഹ്നം),ഏററാര് താേകതവതയ്ം (സാേകതപതയ്ം. സാേകതത്തിെന്റ പുതര്ന്,സ കൂട്ടിവായിച്ചാല്
സാേകേതാത്തംസം)) സകണ്ടതേക്കാ ( കണ്ടെനന്ന േകാ, സ്കന്തെനന്ന േകാ)വിന് പുതര്ന്(പയ്ത്തര്) കപിക (
കാേപയേഗാതര്ം) ചുപ (ശുഭ) ഓം, ഋഗ്ഗദുകജ് (ഋേഗ്ഗവ്ദത്തിന് ജ്ഞാനി )ഓം ഹജ( ഹകാരം പകാരമാവുന്ന കര്ണ്ണാ
ടകൈശലിയില് പജ അഥവാ ഭജ)ഭജ, േചന്ഥപക്കൂര് (േചന്ഥപന് േചന്ഥമംലം ജയന്തമംഗലം േചന്നാസ് കൂറ്)
നാളികാ (നാഴികാ).
അര്ത്ഥം- സാേകതപുതര്നും, സാേകേതാത്തംസവും കന്തെനന്ന രാജാവിെന്റ പുതര്നും കാേപയേഗാതര്ത്തിെല
വയ്ാകരണപണ്ഡിതനും,ഋേഗവ്ദജnjനും ആയ ജയന്തമംഗലം േചന്നാസ് എന്ന തന്ത്രിമുഖയ്െന്റ സരളമായ ഈ
ഭൂവാസം ഭൂഗതി അവസാനിച്ച് മൃതയ്ുവശഗനായ നാളിക (നാഴിക) അഥവാ മുഹൂര്ത്തം.
We can read this in the opposite direction too. Then the meaning is, this is the Naazhika(Muhurtham) when
Chennaphakkoor (Chennamangalam), the scholar of Rgveda and devotee of Rama, belonging to Kaapeyagothra,
and son of Kandan Ko(tha), the greatest among the people of Saaketha ,ended the samsara of this earth ( which is
equal to death) and attained Moksha .Eem Dhara ( Eem is the Beejamanthra of Devi and Dhara is Bhoodevi,consort
of Vishnu) . This is eulogizing a great scholar , a Rgveda expert, who sacrificed his earthly duties and accepted the
position of Nithyavichareswaram ( Athmasamarpana as Daasa of God) and this person is a
Chenna(Jayantha.Belong to royal family.Son of Indra, who performed 100 yajna) or a Chennamangalam, and his
father’s name is given as Kandan Kotha, a name taken up by Thalappalli royal lineage and Mooshakavansa when
they assume positions.Thus, the inscription also gives a clue to the antiquity of Rgvedic tradition of temple, its

56 
 
connection with Thalappilli and Paaliyam , and to Chennas (Thanthri family) who have history intricately connected to
Vannery and Thalappalli Melvattam.

4. ഓം സവ്സ്തിശര്ീ ഓം ലപലുസിദ്ധം (ലവലീശവ്ര)ഓം ലവന് സിദ്ധെമന്നുമാവാം.
ലതവ്യാ റമസ (രാമസ,രാമസവ്ാമിക്ക്) അപൂര്ണ്ണമാണ്. രാമ, രാമപുതര്നായ ലവെനന്നിവരുെട നാമമുണ്ട്.
An incomplete inscription .Om Swasthisri, Om,Sidham to Lava ( or Lapaaleeswara) .Lava can be son of
Rama.Or Lapaaleeswara can be some name related to Paaleeyam. Lavuleeswara /lagadha is Lord Siva
according to mythology , which I had described in Pookkattiyur inscriptions in detail).

57 
 

58 
 

െചമ്മന്തട്ട മഹാേദവേക്ഷതര്ം (പഴയേക്ഷതര്ം.) Chemmanthatta/Brahmanthatta

പഴയേപര് ബര്ഹ്മംതട്ട. പന്നിത്തടം-ഇയയ്ാല്-തൃശ്ശൂര് േറാഡില് കുന്നംകുളത്തിന് 13 കി മീ െതക്കുകിഴക്കായി വയലു
കളുെട നടുവിലാണ് േക്ഷതര്ം.108 ശിവാലയങ്ങളിെലാന്ന്.ഇത് മൂഷക,യാദവ,തലപ്പള്ളിശാഖയിെല ചിറളയത്തിന്
കീഴിലായിരുന്നു 8ആം നൂററാണ്ടുവെരയും. ൈവദികപഠനേകന്ദ്രമായിരുന്നു.പന്നിയൂര് ശുകപുരം കിടമത്സരഫലമായി
പരേദശിബര്ാഹ്മണര് പന്നിയൂരിെലത്തി. അന്ന് പരേദശിപൂജാവിധികള് പന്നിയൂരിലാ രംഭിച്ചേപ്പാള് ,നിരവധി ബര്ാഹ്മ
ണര് ബര്ഹ്മംതട്ടയിേലക്ക് ഓടിേപ്പാന്നു. ഇവിടെത്ത പഴയ ശിവേക്ഷതര്ത്തില് താമസമാക്കി.ഇതില് 13 മനക്കാര് പര്മു
ഖരായിരുന്നു. ഇതില് 9 േപരുെട േപേര ഇേപ്പാളറിയൂ. േചന്നാത്ത്(േചന്നാസ്), മററത്തില്,െനമ്മനത്തൂര്, കണ്ട ഞ്ചാ
ത, ഓക്കി,അകഴി,കലല്ൂര്,െനടുമ്പഴി,കുറിേയടത്ത്. ടിപ്പു ആകര്മിച്ച േക്ഷതര്ങ്ങളി െലാന്നാണിത്. 1905ല് അഗ്നിബാധ
യുണ്ടായി ശര്ീേകാവില് പുതുക്കിപ്പണിേയണ്ടിവന്നു. Old name is Brahmanthatta. In Pannithadam,Aiyyaal ,Thrissur Road

59 
 
,13 kms southeast of Kunnamkulam , in the midst of green fields , this temple is seen. It is one of the 108 Sivalayas
of Parasurama. Until 8th century, this was administered by a branch of Mooshaka/Yaadava/Somavansi/Thalappalli
branch (Chiralayam alias Cheraalayam) and was a school of Vedic knowledge. When Panniyur and Sukapura
quarreled for vedic supremacy and foreign Brahmins reached Panniyur and started their ways of worship there,
many Brahmins from Panniyur left their village and came to Brahmanthitta. Of them 13 were prominent. At present
only nine names of them are known. 1. Chennaas (Jayanthamangalam),
Mattathil,Nenmanathoor,Kandanchaatha,Okki,Akazhi,Kalloor,Nedumbazhi, and Kuriyedath. Chemmanthatta was
attacked and damaged by Tipu Sultan, because of its prosperity. In 1905 the temple was again destroyed by fire
and Sreekovil had to be renovated.

ഏകതലവട്ടശര്ീേകാവിലാണ്. കിഴേക്കാട്ടഭിമുഖം. 37 െസ.മീ.ഉയരമുളള രുദര്ാക്ഷശിലയാണ് ശിവലിംഗം. ( സവ്യം
ഭൂവാണ് )പീഠത്തിനും അേത ഉയരം. ആെക 111 െസ.മീ (ബര്ഹ്മചതുരമടക്കം). തൃശ്ശിേലരിയിെല േപാെല സതിയുെട
േദഹതയ്ാഗം േകട്ട് േകാപിച്ച െരൗദര്മൂര്ത്തി യാണ്. ആദയ്ം പര്തിഷ്ഠിച്ച തന്ത്രി ആെര ന്ന റിവിലല്.ഇേപ്പാള് ചാവക്കാട്
താലൂക്കിലുള്ള എളവള്ളി പുലിയന്നൂര് മനക്കാണ് തന്ത്രാവകാശം .. ചുമര്ചിതര്ങ്ങളുണ്ട്.നമസ്കാരമണ്ഡപ ത്തിന് 16
തൂണ്. ചുററ മ്പല ത്തിന് 4 വശത്തുനിന്നും വാതിലുണ്ട്.കൂടാെത വലിയമ്പലത്തില് 2 വാതിലുകൂടിയുണ്ട്. ഭദര്കാളി, ഗണ
പതി, ദുര്ഗ്ഗ, വിഷ്ണു ഉപേദവന്മാര്.പുറെത്ത വഴിയില് വനദുര്ഗ്ഗ,അയയ്പ്പന്,േവേട്ടക്കരന്, നാഗയക്ഷി, നാഗ രാജാ വ്.
ദുര്ഗ്ഗ ഓടുെകാണ്ടും ഭദര്കാളി ശില െകാണ്ടു് കണ്ണാടിപര്തിഷ്ഠയാണ്.രണ്ടും 15 െസ മീ.പടി ഞ്ഞാ റ്വശ ത്ത് ഒരു മണ്ഡ
പമുണ്ട്. ആനപ്പള്ളമതിലാണ്.വടക്കുകിഴെക്ക ചിറ മേനാഹരമാണ്. ദവ്ാരപാലക, നവ ഗര്ഹാ ദികളുെട ശില്പ്പ ങ്ങള്
കൂടാെത ചുമര്ചിതര്േശഖരം അമൂലയ്മാണ്. കിരാതാര്ജ്ജുനീയം,നടരാജന്, േവേട്ട ക്കര ന്,ദുര്ഗ്ഗ, കാല സംഹാ രശിവ,
ദക്ഷിണാമൂര്ത്തി ഇവര്ക്കുപുറെമ , സാധാരണജനജീവിതം കാണിക്കുന്ന നിരവധി ചിതര്ങ്ങളുണ്ട്. നാലമ്പല ത്തിനക
െത്ത ദുര്ഗ്ഗെയാഴിെക മററ് വിഗര്ഹങ്ങെളലല്ാം ശിലയാണ്.The sreekovil is circular,ekathala. Faces East. Sivalinga is
Rudrakshasila, and has 37 cm height.Peetha also has same height.Including Brahmachathura ,total height is 111 cms.
As in Thrissileri, the sankalpa is that of Siva, angered by the news of demise of Sathi at Dakshayaga. The temple is
very ancient and the first Thanthri is obscure. At present it is for Elavally Puliyannoor Mana of Chaowghat Taluk .
There are beautiful mural paintings on the wall. Namaskaramandapa has 16 pillars .Chuttambalam has 4 doors from
4 sides. And in addition , 2 more entrances for Valiyambalam (total 6 doors). The lifestyle of ordinary people of the
village, their dress etc are depicted in the Murals , which is an original idea shown by the artist and this is historical.
The presence of a black woman teaching a white man, and dress of Muslim women as Devadasis deserve special
mention and the concept of real secularism of our ancestors.

60 
 

61 
 

62 
 

63 
 

64 
 

65 
 

ഹരികനയ്കയൂര് െചറുകുന്ന്.(കണ്ടാണേശ്ശരി പഞ്ചായത്ത്)
108 ദുര്ഗ്ഗാേക്ഷതര്ങ്ങളിെലാന്നായ ഹരികനയ്കയൂരില് ഹരികനയ്യായ േമാഹിനിയും പുതര്നായശാസ്താവും
ഒന്നിച്ച് ഒററ ശര്ീേകാവിലിെല ഗര്ഭഗൃഹത്തിലിരിക്കുന്നു.ഉള്ളൂരിെന്റ േകരളസാഹിതയ്ചരിതര്ത്തില് ഈ
േക്ഷതര്െത്ത പരാമര്ശി ക്കു ന്നു. ചേന്ദ്രാത്സവകാവയ്ത്തിലും തിരുവനന്തപുരം ഗര്ന്ഥേശഖരത്തിലും
പരാമര്ശിക്കെപ്പട്ട േക്ഷതര്മാണ്.ശര്ീമ ദ്ഭാഗവ ത പുരാണം അദ്ധയ്ായം 8 , 12 ഇവയില് സ്കന്ധം 8ല്
പരാമര്ശിച്ച േമാഹിനി അവതാരം, അസുരരില്നിന്ന് അമൃതപ ഹരിച്ചകഥ,അത്േകട്ടശിവന് േമാഹിനിരൂപം
കാണാനാശയുദിച്ചത്,തുടര്ന്ന് കമ്പരാമായണത്തില് പറയും പര്കാരം മായാേമാഹിതനായ ശിവനി ല്നിന്ന്
േമാഹിനിക്ക് ശാസ്താവ് മകനായി ജനിക്കുന്നത് – ഈ കഥയിെല അമ്മയും മക നുമാണ് ഹരികനയ്കയൂരിെല
ഗര്ഭഗൃഹത്തില് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരികനയ്കെയന്നാല് കനയ്ാരൂ പത്തില് വിഷ്ണുഅവ തരിച്ച
േമാഹിനി.ബര്ാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളില് ഹരികനയ്കാേദവിയുെട പര്ശസ്തി പാടുന്നുണ്ട്.ഹരികനയ് കയുെട ഉത്സവ വിഗര്
ഹം പുറെത്തഴുന്നള്ളിക്കുേമ്പാെളാെക്ക മകനായശാസ്താവിെന്റ വിഗര്ഹവും എഴുന്നള്ളിക്കും. രാജ രാേജ
ശവ്രനായ ശിവ ന് േമാഹിനിയില് േമാഹം േതാന്നിയതിനാല് രാജാക്കന്മാര്ക്കും െകാമ്പനാനകള്ക്കും േക്ഷതര്
പര്േവ ശനത്തിന് അനുമ തി നിേഷധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ശബരിമലയില് സ്ത്രീകള്െക്കന്നേപാെല).പിടിയാനയാണ്
ഉത്സവ വിഗര്ഹം തിടേമ്പററുക. അമ്പ ലത്തിെല നാലമ്പലത്തില് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്മൂലയിെല ശിലയുെട തല

66 
 
വള രുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കനയ്മാര് മംഗലയ്ഭാഗയ്ത്തിന് േദവിെയ ഭജിക്കുന്നു.സവ്യംവരപുഷ്പാഞ്ജലി
പര്ധാന വഴി പാടാണ്.െപരുന്തച്ചെന്റ കാലത്ത്അവ സാനമായി പുനര്ന്നവീകരണം കഴിഞ്ഞു
.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉളിയും മുഴ േക്കാ ലും തിരുകിെവച്ചത് കാണാം. വട െക്ക നാലമ്പലത്തില്

നടക്കുേമ്പാള് ശിലകളില്, മരപ്പലകേമെലന്ന േപാ െലാരു ശബ്ദം േക ള്ക്കാം. ഏതാ ണ്ട് ചിലങ്ക
കിലുങ്ങുംേപാെലാന്ന്. െപരുന്തച്ചന് േമാഹിനിയുെട നൃത്തേവദിയായി കര്മീകരിച്ചതാണിത്.
Harikanyakayur is one among the 108 Durga temples of Parasurama. In the sanctum sanctorum
Harikanyaka (Mohini) and her son Saastha are present , which is a special feature. In
Keralasahityacharithra of Ulloor this temple is mentioned. And Chandrolsavam Kavyam describes it.
Chandrolsavam was conducted with pomp and splendor here, and panels of chandrolsavam are seen on
Valiya Balikkal. In Srimad Bhagavathapuranam Skandam 8 and 12 describes Avathar of Vishnu as Mohini,
and how she took away the pot of nectar from Asuras,a nd how Siva desired to see that form of Vishnu
and how he lost control and in Kambaramayana describes how Siva produced a son-Sastha-in her. This
mother/father (Vishnu) and son are together installed in Garbhagriha. Harikanyaka is the virgin form Vishnu
took as Mohini, eulogized in the Brahmani songs of ancient Kerala. Whenever the Ulsava idol of Mohini is
taken out, it is mandatory that Sastha idol also accompanies her. Since Rajarajeswara Siva became
desirous of her and lost control, in this Devi temple Kings and Tuskers have no entry. (like women in
Sabarimala and Rajarajeswara Thalipparamb has some restrictions to women.).Thidamb of Devi is carried
by a female elephant. Virgins worship Devi for Mangalya and for puthrabhagya.

Inside the Naalambalam, on Northwest corner a stone idol is present.It is reported to be growing slowly.
The last renovation happened during Perumthachan’s time and his instruments (Uli and Muzhakkol) are
seen in the temple just as we see them at Panniyur and Thirunaavaa. When we walk in the northern part
of inner pradakshinavazhi, though the path is strewn with stones, we can hear a sound akin to the Devi’s
chilamb when she dances. Perumthachan had done this using special stones with sounds and using
acoustic principles . This I had reported earlier.

മുമ്പ് മഹാേക്ഷതര്മായിരുന്നു. ആദയ്ം 72 േമളകര്ത്താക്കെളേപ്പാെല 72 ഇലല്ക്കാര് ഭരിച്ചിരുന്നു.പിെന്ന സപ്ത
സവ്രങ്ങെളേപ്പാെല ഏഴിലല്ക്കാരായി ഭരണം.ഏഴിലല്ക്കാര് തമ്മില് സവ്രേച്ചര്ച്ചയിലല്ാതായേപ്പാഴാ ണ െതര്
തൃശ്ശൂര് െതെക്ക സവ്ാമിയാര്മഠം ഭരണെമടുത്തത്. പിന്നീടത് വടക്കുംപാട്ട്,ഒതളുര് എന്നീ പാരമ്പ രയ്ാവ കാ
ശക്കാരായ 2 മനക്കാര്ക്ക് വിട്ടുെകാടുത്തു. ടിപ്പുവിെന്റ പടേയാട്ടത്തില് വിഗര്ഹത്തിന് േകടുപററി യതിനാല്
േദവപര്ശ്നം നടത്തി 1945ലാണ് 2.15 മീ.ഉയരമുള്ള കൃഷ്ണശിലാവിഗര്ഹത്തിനു മുകളില് പഞ്ച േലാ ഹേഗാളക
ചാര്ത്തിയത്. ചതുര്ഭുജമായി,ശംഖം,ചകര്ം, പന്ത്(ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പന്തിനുപകരം െവണ്ണയാ ണ്) എന്നിവ 3
തൃൈക്കകളിേലന്തി, ഒരുൈക അഭയമുദര്കാട്ടിയാണ് േദവീരൂപം. സങ്കല്പ്പം ഹരിയുെട മാ യാേമാഹിനീ
രൂപം, കനയ്ാരൂപം. പഞ്ചേലാഹത്തിടമ്പിന് 23 െസ.മീ ഉയരം. ഭദര്കാളി(കണ്ണാടി)ഗണപതി എന്നീ പര്തിഷ്ഠ
കളുമുണ്ട്. തലപ്പള്ളിക്കാരുെടയാണ് േക്ഷതര്ം. അതിനാല് , 1935ല് െകാച്ചിരാജകുഡുംബം ഏ റെറടുത്തു.
1949ല് െകാച്ചിേദവസവ്ം േബാഡ് എടുത്തു.15 ദിവസമുള്ളപൂരം മീനത്തിലാണ്. ഗണപതി ക്കുള്ള വഴിപാടു
കേളാെട പൂരം തുടങ്ങുന്നു. 8 ആം നാളില് ഉതര്ത്തിന് െകാടിേയററം. അന്ന് പകല്,മ ണ്ഡപ ത്തില് ബര്ാഹ്മ
ണിപ്പാട്ട്. രണഅടും അഞ്ചും നാളില് ഉത്സവബലി.(െകാടിേയററത്തിന് േശഷം) ഇവി െട 5 ദിനവും ഉത്സവ

67 
 

ബലി പതിവിലല്. പിടിയാനപ്പുറത്ത് േദവി പര്ിയപുതര്നായ ശാസ്താവുെമാത്ത് എഴുന്ന ള്ളുന്നു. ആറാം ദിനം
ഉത്സവനാേവാറ്പാട്ട്. ഇത് മണ്ണാരാണ് പാടുക.ഏഴാംദിനത്തിെല നാേഴാറ്പാട്ട് പാണന്മാര് പാടണം.
അവസാനദിനം ആറാട്ട്. വളെര പഴക്കമുള്ളേക്ഷതര്മാകയാല് ആര് പര്തിഷ്ഠകഴിച്ചു എന്നറിവിലല്. പുലിയ
ന്നൂരാണ് തന്ത്രി. 5 പൂജ നിതയ്വും ഉണ്ട്. It was a Mahakshethra .There were 72 families like 72 Melakarthaa
Raaga administering the temple affairs and later on this became 7 families like sapthaswaras. When they
had difference of opinion, Thrissur Thekke Madam swamiyar took over. Later on , given to two traditional
old families Vatakkumpaat and Othaloor. Krishnasila idol of Devi is 2.15 Meter height and in 1945 this was
covered with a Panchaloha Golaka. Idol has chathurbhuja form. Sankha,Chakra, Abhayamudra and a Ball
(instead of Butter for Balakrishna) the Devi is Vishnumohini/Harikanyaka. (Vishnumaayaamohini).The temple
belongs to Thalappilli royal family. Therefore in 1935 Kochin Royal family took over . In 1949 Kochin
Devaswam Board took the administration. In Meenam 15 day festival is observed.Festival starts with
Ganapathi worship.Kodiyettam is on 8th day (flag raising).That day , during daytime, in the Mandapa,
Brahmanippaatt is a speciality.After Kodiyettam for 5 days there is no Ulsavabali. 6th day Ulsava Naavvor
paat is the right of Mannaan community. 7th day Naavorpaatt is right of Paana community.These shows
the antiquity of the temple and its Adivasi origins. Last day is Aaraatt. This is a very ancient temple and
who was the first Thanthri to consecrate is unknown. The moolasthana is a Naaga forest , east of the
Katchery and Vishnu temple in East Nada and the beautiful old tank associated with it.It is called the
temple of Kaaadaa ( the ancient lineage Kaadava of Thalappalli Rajavansa) .At present Thanthri is
Puliyannoor. 5 poojas daily is the rule
ഒരുകാലത്ത് േക്ഷതര്സമുച്ചയം 4 ൈമല് പടിഞ്ഞാറു സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന ഗുരുവായൂര് വെര ഭൂസവ്ത്തുള്ള
തായിരുന്നു. (20 ചതുരശര് കിമീ).പഞ്ചപര്ാകാരമാണ്. കിഴേക്കാട്ടഭിമുഖമായി ദവ്ിതലശര്ീേകാവിലാണ്.
പര്ണാളം ഒററക്കലല്ാണ്.ഗര്ീവത്തിലും ചുമരിലും 10 ആനെയ െകാത്തിയിട്ടുണ്ട്.6പടിയുള്ളേസാപാനത്തില്
വയ്ാളി,16 തൂണുള്ളനമസ്കാരമണ്ഡപം,മുഖമണ്ഡപം,അകെത്തബലിവട്ടത്തില് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് വളരുന്ന
വനഭദര്കാളിശില,വടക്കുകിഴക്ക് കിണറ്,കിണറില് നിതയ്ബലിതൂകെലന്ന പര്േതയ്കചടങ്ങ്,അകെത്ത ബലി
വട്ടത്തില് 2നടപ്പന്തല്,േഗാപുരത്തിെന്റ െതെക്ക കരിങ്കലല്ുതൂണില് െപരുന്തച്ചെന്റഉളിയുംമുഴേക്കാലും ,അതിമേനാ
ഹരമായശില്പ്പങ്ങളും മങ്ങിയ പഴയചുമര്ചിതര്ങ്ങളും- പര്േതയ്കതകേളെറയുള്ള ഹരികനയ്കെയ ഒരിക്ക െലങ്കിലും
കാണാനവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഭാഗയ്മാണ്.ശിലാദവ്ാരപാലികമാര്,നമസ്കാരമണഅഡപത്തിെല അഷ്ട ദിക്പാ
ലര്,ദശാവതാരം,പാലാഴിമഥനം,കൃഷ്ണലീല,േദവാസുരഗണം ,ഭൂതണം,യക്ഷീയക്ഷരൂപങ്ങള്,പിന്നിെല 2 ചുമരില്
വിളക്കുപിടിച്ചഗണഭൂതങ്ങള്- കാണാനും അറിയാനും അനവധിയാണ് ഇവിെട. In ancient times the temple complex
had landed properties extending upto Guruvayur (4 miles west of this temple) and 20 square Kilometers was its
jurisdiction (While Thalipparamb Rajarajeswara had 16 square KMs ,less than that of Harikanyaka).Panchaprakara
style eastfacing Dwithala Srikovil,Pranala in single stone,10 elephants carved on greeva and wall, Vyali on sopana
and 16 pillared namaskaramandapa ,mukhamandapa,growing Vanabhadrakaali sila ,well on northeast ,special custom
of giving Nithyabali within this well, 2 Nadappanthal in akathe balivattam, instruments of Perumthachan on southern
granite pillar,beautiful carvings and faded but excellent murals ,stone dwarapalikas in dhyanaleena
pause,ashtadikpaala in namaskaramandapa,dasavathara, krishnaleela,devasuragana, bhoothagana, yaksheeyaksh
figurines, , Bhoothagana with lamps on back wall, .. And a very ancient stone near the Valiya balikkal which shows a

68 
 
prehistoric rock art of Sastha on tiger . Once we visit this temple , we will never forget the effect it gives on our
aesthetic sense and rasanubhava.

മൂഴിക്കളം ,പായിമ്മല് എന്നു വിളിക്കുന്ന 2 സ്ഥാനങ്ങള് (മൂലസ്ഥാനം) ഹരികനയ്കയൂരുണ്ട്. മൂഴിക്കളം വിഷ്ണുവാണ്.

ഇേപ്പാളുള്ള േക്ഷതര്ത്തിന് മുന്നിലായി കേച്ചരിയും ലക്ഷ്മണേക്ഷതര്വും കാണാം. ഇതിന് മുമ്പിെല ചിറ ഒരു
കാലത്ത് ആനയിറങ്ങിയിരുന്നതാണ്.അതിന് മുന്നിലായി കാടവന്മാരുെട കാലെത്ത മൂലേക്ഷതര്മായ
കാവുണ്ട്. ഇവിെടനിന്നാണ് ഇേപ്പാഴുള്ള സ്ഥലേത്തക്ക് ചരിതര്ാതീതകാലെത്തേപ്പാേഴാ ഹരികന്കെയ
മാററി പര്തിഷ്ഠിച്ചത്. വലിയബലിക്കലല്ിനടുത്ത്കാണുന്ന ശാസ്താശിലയിെല ചിതര്ലിപികളും,നിലത്തുപാകിയക
രിങ്കലല്ുകളിെല പഴയലിപികളും(ൈസന്ധവലിപി) ശര്ദ്ധയര്ഹിക്കുന്നു. There are 2 places called
Moozhikkalam and Paayammal nearby this temple. Moozhikkalam is a Vishnu temple.It is possible that the
present Moozhikkalam (of nalambalam fame) was a later addition or construction of this
Moozhikkalam,judging from the antiquity of the temple complex extending over 20 sq kms (upto Guruvayur
temple) at its western boundary. Stones with IVC/Harappan scripts are also seen at Harikanyayur and
nearby we have numerous megalithic remnants all around Kandanasseri Panchayath.

69 
 

 

70 
 

71 
 

72 
 

 
ഹരികനയ്കയൂര് േക്ഷതര്പരിസരത്ത് നിരവധി െമഗാലിത്തുകളുണ്ട്. മുനിയറകളുള്െപ്പെട.

73 
 

കാട്ടകാമ്പാല് ശിവേക്ഷതര്ം Kaattakampaal Siva temple

കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് അര കിമീ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് പാേറമ്പാടം ജങ്ഷന് വഴി ,ചിറക്കല് ജങ്ഷനിലൂെട കാട്ട
കാമ്പാലിെലത്താം.ശിവനാണ് മൂര്ത്തിെയങ്കിലും കാളിക്കാണ് പര്ാധാനയ്ം. പരശുരാമപര്തിഷ്ഠയാണ്.108 ശി
വാലയങ്ങളിെലാന്ന്.പരശുരാമന് കാട്ടകാമ്പാലിലിരുന്ന് ധയ്ാനിെക്ക ശിവന് പര്തയ്ക്ഷമാെയന്ന് ഐതി
ഹയ്ം. വളെരക്കാലം പരശുരാമപര്തിഷ്ഠ കാടുമൂടിക്കിടന്നു.ഒരിക്കല് ഒരു േവടന് ആവഴി പശുവുമായി േപാകാ
നിടയായി. പശുേമഞ്ഞുനടന്ന് തിരിച്ചുവരെവ അകിടില് പാലിെലല്ന്ന് കണ്ടു.പല കുറി ഇതാവര്ത്തി ച്ചേപ്പാള്
േവടന് പശുവിെന തുടര്ന്ന് കാട്ടിേലക്കുേപായി.പശു സവ്യംഭൂശിലയില് പാല് ചുരത്തുന്ന കാഴ്ച്ച കണ്ടു. േവട
ന് നാടുവാഴിെയ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു.പര്ശ്നവിചാരത്തില് പരശുരാമപര്തിഷ്ഠയാെണന്നറിഞ്ഞു. അങ്ങെന േക്ഷ
തര്ം പണി തീര്ത്തു. ½ a Km northwest of Kunnamkulam ,via Parembatam junction,and Chirakkal
junction,one can reach Kaattakampaal .Main idol is Siva but Devi is more famous. Siva is one of the 108
Sivalaya of Parasurama. Siva gave darsan to Parasurama here during meditation. The idol was forgotten
for several millennia and once a Veda (Hunter) saw that his cow doesn’t have milk after going inside a
jungle.He followed the cow and found that the cow is doing Milk abhisheka on a stone sivalinga. That is
how the king came to know of it and the temple was built around it.

ഏഡി എട്ടാം നൂററാണ്ടില് ഒരു നാടുവാഴി പല ദുര്ഘടസന്ധികളുമുണ്ടായിട്ടും, പര്ജകളിലല്ാഞ്ഞിട്ടും , ഭക്തി
വിടാെത ഭജിച്ചു.ശിവന് സവ്പ്നദര്ശനമരുളി,കനയ്ാകുമാരിയിെല ബാലാംബികെയ ഭജിക്കാനാവശയ്െപ്പട്ടു.
കനയ്ാകുമാരിയിലിരുന്ന് മണ്ഡലഭജന െചയ്തു.േദവി താമര്കലശത്തില് അക്ഷത,പൂക്കള്,സവ്ര്ണ്ണം ഇട്ട് തെന്ന
അതിലാവാഹിക്കാനരുളിെച്ചയ്തു.അങ്ങെന ആവാഹിച്ച േദവിെയ െതെക്ക വലിയമ്പലത്തില് പടിഞ്ഞാട്ട ഭിമു
ഖമായി െവച്ചു. ദാരുശില്പ്പം പണി തീര്ത്ത് അതിേലക്ക് കലശത്തില് നിന്ന് ആവാഹിച്ചു.(ആ കലശം ഇ
േപ്പാളും ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാറുണ്ട്)നിതയ്ാര്ച്ചന ക്കായ് ശിലാവിഗര്ഹം മുമ്പിലും പര്തിഷ്ഠിച്ചു. എന്നാ ല്
,പര്തിഷ്ഠാേവളയില് ബാലാംബികാസങ്കല്പ്പത്തിന് പകരം ഭദര്കാളിെയ സങ്കല്പ്പിച്ചു. പര്ശ്നവിധിപര്കാരം പര്തി
ഷ്ഠകഴിഞ്ഞ ഉടെന 1001 നാഴി പുതിയ അരിെപ്പാടി െകാണ്ട് അടനിേവദയ്ം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് മുഴു വനും
അട േവവുംമുമ്പ് പര്തിഷ്ഠാച്ചടങ്ങുകള് പൂര്ത്തിയായി. അതിനാല് പകുതി െവന്ത പച്ച അട നിേവദി ച്ചു. ഇന്നും
പച്ചട പര്ധാനവഴിപാടായി തുടരുന്നു. എലല്ാ േരാഗങ്ങളും പച്ചടനിേവദിച്ചാല് മാറുെമന്ന് വിശവ്ാസം.
കാടവലല്ൂര് രാമസവ്ാമിേക്ഷതര്ത്തിെല കഴകമായ അച്ചുതാത്ത് മൂസ്സതാണ് ഭദര്കാളിപര്തിഷ്ഠ െചയ്തത്. (ഏഡി
8 ആം ശതകം)ശിവേക്ഷതര്ം നായന്മാരുെട(നാഗം)യായിരുന്നു. പിന്നീട് കാണിപ്പയയ്ൂര്, കരിപ്പാല്, പണിക്ക
ത്ത്, പാലയൂര്,മാരാമററം,താമരയൂെരന്നീ മനക്കാര് ഏററു. 1955ലാണ് െകാച്ചിേദവസവ്ം േബാഡ് എടുത്ത
ത്. പാലക്കല് കാവിെല ഭദര്കാളി (കടവലല്ൂര് ബന്ധം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു) 21 ദാരികെര െകാന്നു കലിയടങ്ങാ
െത കാടകാമപാലിെല കിണററില് ചാടി. േനരെത്ത അവിെട പര്തിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ബാലാംബിക ഭദര്കാളിയുെട
കലിയടക്കി തെന്റ കൂെട ഗര്ഭഗൃഹത്തിലിരുത്തിെയന്നാണ് ,പണിക്കത്തുമന നാരായണന് നമ്പൂതിരി
പറഞ്ഞത്. പൂരത്തിന് പാലക്കല്നിന്ന് ഭദര്കാളിേവഷം െകട്ടിയവര് കാട്ടാമ്പാലിേലക്ക് എഴുന്നളളുന്നത്
ഇതിെന്റ സ്മരണയിലാണ്. .In 8th century , a chieftan had several difficult situations and he didn’t have
progeny to continuw the royal duties. To this devoted Bhaktha Siva came in dream and told to meditate
on Balambika of Kanyakumari .He did Mandalabhajana at Kanyakumari, and did avahan of devi within a

74 
 

brass vessel and consecrated her in southern valiyambalam ,facing west.A daru idol (wood) was built and
a stone idol for daily pooja was also consecrated in front of it. (The brass kalasa is still in the temple and
on Ulsava days it is taken out ).The version that during Prathishta time instead of Balambika,Bhadrakali
sankalpa was done exists. But another version is that , Balambika was the first Prathishta,a nd later on
Bhadrakali from Palakkal kaav came running , after killing Darikas and jumped int o the well and Balambika
being very soumya advised Bhadrakali to come and sit near her with her in the Srikovil and to be
quiet.Later on when Bhadrakali became more powerful the temple authorities removed chaithanya of
Balambika into another place in the Nalambalam itself. Bhadrakaali prathishta was done in 8th century only
by Achuthat Moossad, kazhakam of Kadavalloor Ramaswami temple.Till then Balambika was the idol.
(Refer the inscription at Kadavalloor and the Achuthat Moossad as one of the kazhakams who lodge the
Rgveda scholars to be tested).

75 
 

കക്കാട്ട് മഹാഗണപതി .കുന്നംകുളം ബസ് സ്ററാന്ഡില്നിന്ന് 750 മീ വടക്ക്. പണ്ടുകാലത്ത്
തിരുവളയന്നൂര് ഭട്ടതിരി (വടേക്കക്കാട്) തനിക്കുള്ളെതലല്ാം ഊരകത്തമ്മതിരുവടിക്ക് സമര്പ്പിച്ചു.
താന് നിതയ്പൂജ കഴിച്ചിരുന്ന ഗണപതിവിഗര്ഹംമാതര്െമടുത്ത് വടേക്കാട്ടുനടന്നു.കക്കാട്ട് േകാവിലക
െത്ത കാരണവപ്പാടിന് ഗണപതിെയ െകാടുത്തു.കക്കാട്ട് േകാവിലകത്തിെന്റ 5 ബര്ാഞ്ചു കളില് ഏ

76 
 

ററവും മുതിര്ന്ന വയ്ക്തിയാണ് കാരണവപ്പാട്.ആനായ്ക്കല് ,ചിററഞ്ഞൂര്,െചറളയ െമന്ന േചരാല
യം, കുമരപുരം,മണക്കുളം ഇവയാണ് പഴയ 5 ബര്ാഞ്ച്. ആനായ്ക്കലും മൂഷകവംശെമന്ന എലിയങ്ങാ
ടും അതിെന്റ പുന്നത്തലപ്പതിയായ പുന്നത്തൂരും ഒററ ശാഖയാണ്. കാരണവര് തെന്റ പരേദവത
യായ േവേട്ടക്കരനിരിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഗണപതിെയ പര്തിഷ്ഠിച്ചു.തിരുവളയനാട് ഭട്ടതിരി ദത്തുമൂലം
പൂമുളളിമ നയില് ലയിച്ചു. നമസ്കാരമണ്ഡപത്തില് നില്ക്കുന്ന ഒരു ഗണപതിപര്തിഷ്ഠയുണ്ട് എന്ന ഒരു
വിേശഷമുണ്ട്.പര്ധാനേദവനായ ഗണപതി ഇരിക്കുന്നവിഗര്ഹമാണ്. 76 െസ മീ ഉയരം. ചതുര്ബ്ബാഹു
വാണ്. മഴു,പാശം,െകാമ്പ്,മാതളനാരങ്ങ (ബീജാപൂരം)എന്നിവ കയയ്ില് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. േവേട്ടക്കരന്
19 െസ മീ ഉളള കണ്ണാടിപര്തിഷ്ഠയാണ്. ശിലയാണ്. രണ്ടുശിലാവിഗര്ഹങ്ങളും ഏതു തന്ത്രിയാണ്
പര്തിഷ്ഠിച്ചെതന്ന് പഴക്കം കാരണം അറിവിലല്. ഇേപ്പാഴ് േപാര്ക്കളെത്ത െതേക്കട ത്ത്മനയാണ്
തന്ത്രം. സംഘകാലത്തിന് മുമ്പ് കക്കാട്ട് കലശമലയിലായിരുന്നു അരിയിട്ടുവാഴ്ച്ച. പിന്നീട്
കക്കാട്ട്കാരണപ്പാടന്മാരുെട അരിയിട്ടുവാഴ്ച്ച ഗണപതിേക്ഷതര്ത്തിലായി. സംഘംകൃതികളില്
പറയുന്ന പാരിെയ കാരി വധിച്ച (കപിലരുെട പാട്ടുകളില്) കാലം മുതല് കക്കാട്ട് കലശമലയില്
അരിയിട്ടുവാഴ്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടിലല്. ആ സ്ഥലം ഉപേയാഗശൂനയ്മായി. ഇതിെനക്കുറിച്ച് താെഴ പറയും.

Kakkaat Mahaganapathi . From Kunnamkulam Busstand 750 meter north .Thiruvalayanoor
Bhattathiri of Vadakkekkad ,Punnayurkulam , sacrificed all his properties to Oorakath Amma
Thiruvadi and walked towards Northern direction taking only a Ganapathi idol to which he did
Pooja every day. He presented the idol to the then Kakkaat Kaaranavappaad (eldest member of
Thalappilli kovilakam). Old branches of Thalappalli are Aanaaykkal, Chittanjoor,Cheralayam alias
Cheraalayam, KKumarapuram and Manakkulam .Aanayikkal, Eliyanghat (Mooshakavansa) and its
Punnathalappathi (Punnathoor ) belong to the same family . At present , punnathoor and
Eliyanghat are in the Thalappalli royal family but the name Aaanaaykkal is not used. This name is
pronounced as Aynikkoottil Nambidi and at present only Cheraalaya (Chiralaya) takes this oldest
branch name and write the initials as C.A (Cheralayam Aynikkoottil alias Aanaayikkal).This term
has its origin in Aan (Vishnu) Avinisseri and Aaankkal (where Parouli Vishnu temple of pandavas is
situated) and denotes the antiquity of this branch name which is dropped by others,retained by
Cheralayam. Karanavar installed Ganapathi near Paradevatha ,Vettekkaran Sivan .The first
Thanthri is not known.At present thanthram is Porkkalam Thekkedath Mana. Previously ,Thalappalli
kakkaat karanavar had his Crowning ceremony in Akathiyur Kalasamala , purified by the
Agashtyatheertham from Agasthya’s kalasa. In sangham literature there is a story of Paari being
killed by kaari which is sung by Kapilar (Paaranar) , the Guru of Paari. After this incident , there

77 
 

never had been crowning of Kakkat karanavar at Kalasmala. The observatory and yajnasala
were forgotten for millennia .Even now , it is not a protected site. Why did Thiruvalayanoor
Bhattathiri denounce his properties ? Why did the idol he gave became the center for
Ariyittuvazhcha of kakkat karanavar after that ? What is its relation to pari’s assassination and
story of Irukkuvel refusing Pari’s daughters as his brides ? Is Thiruvalayanad Bhattathiri the same
as Kapilar (Paaranar) of sangham age, who also is said to have denounced everything and
moved to North in sangham literature ? These are the questions I found very interesting .

േവദക്കാട് േപാര്ക്കളം Vedakkaad Porkkalam

കുന്നംകുളത്തിന് 3 കി മീ വടക്ക് ,പാേറമ്പാടത്തുനിന്ന് 1 കി മീ പടിഞ്ഞാട്ട് ,പഴഞ്ഞിേറാഡില് േപാര്ക്കളത്ത്
പരശുരാമന് ധയ്ാനമഗ്നനായി തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച േവദാരണയ്ം .സവ്യംഭൂവായി മഹിഷാസുരമര്ദ്ദിനി പര്തയ്ക്ഷമാ
യി അനുഗര്ഹിച്ച സ്ഥലം. മഹിഷാസുരമര്ദ്ദിനിയുെട സവ്യംഭൂവിഗര്ഹത്തിന് െതക്ക് പരശുരാമന് ദുര്ഗ്ഗേയ
യും പര്തിഷ്ഠിച്ചു.േതര്തായുഗത്തിന് മുേമ്പ നിരവധി ഋഷിമാര് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് േവദം ദര്ശിച്ച സ്ഥലമാണ് േവ
ദാരണയ്ം. േവദവതി നാരായണെന വിവാഹം കഴിക്കാനായി തപസ്സുെചയ്തതും,രാവണനാല് അപമാനിതയാ
യി േദഹതയ്ാഗം െചയ്തതും ഇവിെടയാണ്. നിരന്തരം ൈവദികചര്ച്ച നടക്കുകയാല് കാടിന് േവദാരണയ് െമ
ന്ന് േപരുവന്നു.പിന്നീട് ഇവിടം രാവണാദികളുെട വിഹാരരംഗവും േപാര്ക്കളവുമായി മാറി. േചരരാജാക്കന്മാ
രുെട കാലത്തും, സാമൂതിരി െകാച്ചി യുദ്ധകാലത്തും അവരുെട േപാര്ക്കളമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. സാമൂതി
രി ഇതിന്നു െതക്ക് മണ്േകാട്ട െകട്ടിയ േശഷം േകാട്ടക്കുെന്നന്ന േപരും കൂടി വന്നു. മുനിമാരുെട ധയ്ാനസ്ഥല
ങ്ങളായ നിരവധി മുനിമടകളുണ്ട് ഇവിെട.െമഗാലിത്തുകളാല് സമൃദ്ധമാണ്. പര്തിഷ്ഠെചയ്ത പരശുരാമര്, പഴ
യ ൈവദികപാരമ്പരയ്ം വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായി ബര്ാഹ്മണേശര്ഷ്ഠെര ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നുതാമസി
പ്പിച്ചു. 3 kms north of Kunnamkulam, 1 km west of Parempadam,on Pazhanji road in Porkkalam Parasurama
meditated and did Thapas and this place was known as Vedaranyam from ancient times.This was the
place where Vedavathi meditated to marry Sri Narayana , and Ravana tried to molust her, and she did
Athmahuthi in her homakunda cursing him to die , if he attempts to molust women again.It is said that
Vedavathi was reborn as Sita,Rama’s wife and became cause of Ravana’s death. Parasurama saw
swayambhoo Mahishasuramardhini here, and he consecrated Mahishasuramardhini and on her southern
side Durga. Sages had done penance even before Threthayuga at this site. Since the forest was always
purified by their Vedic discussions , it became Vedaranya.Later on, Ravana and his forces took over the
land and wars between his forces and Devas made it Porkkalam. During Cheras of Sangham period and
8th century and during Zamorin Kochin royal fights, this place was the battleground of opposing forces
(Porkkalam).Zamorin made a mudfort on its south and after that it is also called Kottakkunnu. Several
Munimadas (meditation homes of sages) are seen all around Vedaranya .Numerous Megaliths also are
seen. During Parasurama times , the vedic wisdom of the place had been replaced by the warring
Kshathriya spirits of Rakshasa, and he destroyed the evil kshathriyas and brought very pious and pure
sathwik Brahmins to reintroduce vedic wisdom.

78 
 

പയയ്ൂര് പേട്ടരിമാെരന്ന പഴയ ഊരാളരുമായി േവദാരണയ്ം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂതിരിയുെട പതിെനട്ടര
ക്കവികളില് 9 േപര് പയയ്ൂര് പേട്ടരിമാരാണ്. വേന്ദരി പതിെനട്ടരക്കളരിയിെല സ്ഥാനമാണത്. പയയ്ൂര് പേട്ട
രിമാര് മീമാംസാപണ്ഡിതരാണ്. േചന്നാസും,മുലല്പ്പള്ളിയും,തിരുേവഗപ്പുറയിെല 5 േപരും കാക്കേശ്ശരിയും ഉദ്ദ
ണ്ഡശാസ്ത്രികളുമാണ് സാമൂതിരിയുെട മററു കവികള്.(ഇവെരലല്ാം പഴയ വേന്ദരിക്കവികളാ ണ്.െപരുമ്പ ടപ്പു
കൂററുകാരാണ്.സാമൂതിരിയുെട അധീനത്തിലായത് 13ആം നൂററാണഅടിനുേശഷമാണ്. അരക്കവി പൂന്താ
നമാണെതര്. ഉള്ളൂരിെന്റ അഭിപര്ായ ത്തില് പതിനാലാം നൂററാണ്ടിെല ശങ്കരസ്മൃതി പയയ്ൂരിെല പേട്ടരിമാരുേടതാണ്.
പേട്ടരിമാര് പണ്ഡിതരായത് േപാര്ക്കളെത്ത േപാര്ക്കാളി ഭഗവതിയുെട (മഹിഷാസുരമര്ദ്ദിനി)അനുഗര്ഹത്താലാ ണ്.
പാരമ്പരയ്മായി തലപ്പിള്ളി പുന്നത്തൂര് േകാവിലക ത്തിെന്റയാണ് േക്ഷതര്ം. 1963ല് ഭൂനിയമം വരുംവെര അവരാണ്
േക്ഷതര്ം നടത്തിയിരുന്നത്. ചതുര, ഏകതല സന്ധാരശര്ീേകാവിലില് പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് മഹിഷാസുരമര്ദ്ദിനി.
ദുര്ഗ്ഗക്കും പടിഞ്ഞാട്ടാണ് അഭിമുഖം. ഗണപതി,ശിവന്,അയയ്പ്പന്,ഭദര്കാളി,ഇവെര കൂടാെത,ഭാരയ്ാപുതര്സേമതം
ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്താപര്തിഷ്ഠയുമുണ്ട്. ബര്ഹ്മരക്ഷസ്സിന് പീഠം മാതര്ം. Vedaranya is associated with ancient Ooraalars
Payyoor Patteri. During zamorins time among 18 and ½ poets of his durbar 9 belonged to Payyoor Bhattathiri illam.
The position of 181/2 Kavi is the scholarly position enjoyed by ancient Vannery Namboothiris .Payyoor patteri illam is
famous for its scholarship in Meemmaamsa. Apart from Payyoor , Chennaas 9Chennamangalam),Mullappalli ,5
people from thiruvegappura and Kakkasseri with Uddhandasasthri were zamorin’s poets. Zamorin’s overlordship
came only after 13th century . The ½ poet is said to be poonthanam. According to Ulloor , sankarasmrithi of 14th
century is written by Payyoor patteri. Payyoor patteri got their scholarship by blessings of Porkkaali Bhagavathi
(Mahishasuramardhini) of Porkkalam.Traditionally,the temple authority is Thalappalli,Punnathoor Kovilakam (see
above). Till 1963 Land Reforms , they were looking after the affairs of the temple.
A square Ekathala,saandhaara Srikovil with Mahishasuramardhini and Durga,both facing west .Upadevas are
Ganapathi,sivan,Ayyappan,Bhadrakaali , and a Saasthaa with his wife and son . Brahmarakshas has only a
Peetaprathishta.

പയയ്ൂര് േപലക്കാട്ട് സുബര്ഹ്മണയ്ന് (ചൂണ്ടല് ഗര്ാമം) ഗുരുവായൂര് നിന്ന് 6 കി മീ െതക്കുകിഴക്ക്
കൂനാമൂച്ചിക്ക്ടുത്ത്. പഴയേക്ഷതര്മാണ്.അവണിേശ്ശരി മന(വടക്കാേഞ്ചരി)ക്കാരുേടതായിരുന്നു.105 െസ മീ
നീളമുളള കൃഷ്ണശിലാവിഗര്ഹം ഇടത്തുൈക കടിബന്ധം,വലത്തുൈക അഭയമുദര്. ഇേപ്പാഴെത്ത തന്ത്രി
പുലിയന്നൂര് (ഇളവള്ളി ,പാവറട്ടി).ശാന്തിക്കാരന് പാരമ്പരയ്മായി കലല്മ്പിള്ളി എമ്പ്രാന്തിരി.

Payyoor Pelakkat Subramanya of Payyoor in Choontal grama, is 6 kms SE of Guruvayur at Koonamoochi .Owned
by Avanasseri mana of Vadakkancheri.Ancient temple.Krishnasila idol of Subrahmanya in Katibandha pose (left
hand) and Abhayamudra (Right hand) is 105 cms height.Present thanthri Puliyannoor of Elavalli (Via
Paavaratti).Saanthikkaran is hereditary from Kallampilly Embranthiri.

അഞ്ഞൂര് ശിവേക്ഷതര്ം, ചിററഞ്ഞൂര് ശര്ീകേണ്ടശവ്രേക്ഷതര്ം.
കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് 3 കി മീ പടിഞ്ഞാറ് ആല്ത്തറ േറാഡിെല പാറ്ക്കാടി ജങ്ക്ഷനില് നിന്ന് അടുത്ത്. പഴയ
കാലത്ത് 96 മനകളാണ് അമ്പലം നടത്തിയിരുന്നത്. 92 എണ്ണം നാമാവേശഷമായി.
െകാേങ്ങാേരപ്പള്ളി,പൂങ്ങാട്ട്,പിള്ളേനഴി,േതാട്ടപ്പായ മാതര്ം ബാക്കിയായി. പഴയ ശിവേക്ഷതര്ത്തില് എട്ടാം

79 
 
നൂററാണ്ടില് ഒരു സുബര്ഹ്മണയ്േക്ഷതര്ം പണിതു. ഇതിനാലാണ് പൂജപ്പിഴവാല് 92 ഇലല്ം നശിച്ചെതന്നു
കരുതുന്നു. (തമിഴ്നാട്ടിെല പൂജാകര്മം സവ്ീകരിച്ചിരിക്കാം)പതിനഞ്ചാം നൂററാണ്ടില് േദവപര്ശ്നം െചയ്ത്
ശിവേക്ഷതര്ം കൂടി പണിതു.പിന്നീട് ശര്ീരാമസങ്കല്പത്തില് മഹാവിഷ്ണുപര്തിഷ്ഠയും. േക്ഷതര്നടപ്പിെല പിഴകളാല്
പര്ാചീനമായ േവേട്ടക്കരശിവബിംബം നഷ്ടെപ്പട്ടു.പീഠം മാതര്മാണ് ഉളളത്. അത് പൂങ്ങാട്ടുമനയാല്
സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് ആ മനയിലുണ്ട്.പതിെനട്ടാം നൂററാണ്ടില് ടിപ്പു േക്ഷതര്െട്ട ളക്തമായി
ആകര്മിച്ചു.സുബര്ഹ്മണയ്െന്റ 2 കാലും െപാട്ടിച്ചു.1953 ല് െകാച്ചി േദവസവ്ം േബാഡിന് ഊരാണ്മക്കാര്
ഏല്പ്പിച്ചു.പര്ാചീനമാകയാല് ആദയ്ം പര്തിഷ്ഠിച്ച തന്ത്രി ആെരന്നറിയിലല്.ഇേപ്പാള് പുലിയന്നൂരാണ് തന്ത്രം. 3
km west of Kunnamkulam on Althara road,near parkkadi jn.In ancient times 96 Manas administered the
temple. 92 have disappeared. Now Kongarappally,Poonghat,Pillanezhi and Thottappaaya remains. In the
ancient Siva temple, in 8th century , a subramanya temple was constructed. It is said that due to adoption
of Tamil pooja orders , the 92 illams were destroyed (by curse). In 15th century devaprasnam decided to
construct siva temple again. In sankalpa of Rama ,Mahavishnu was consecrated . Ancient Vettekkara Siva
idol was lost in the meantime.Only a Peetham exists. The idol was protected by Poonghat mana .In 18th
century there was a strong attack on the temple by Tipu sultan. Both the legs of Subramanya idol was
broken by him. At present Puliyannoor is Thanthri. There are several ancient scripts/pictographs in the
temple.

നിരവധി പര്ാചീനചിതര്ലിപികളും ഉണ്ട്.

80 
 

81 
 

82 
 

പാര്ക്കാടി ഭഗവതി സവ്യം ആ സ്ഥാനത്തുവന്നിരുന്നതാണെതര്. ഒരിക്കല് െകാടുങ്ങലല്ൂരമ്മ
െവളിച്ചപ്പാടിെന പിന്തുടര്ന്ന് േകാട്ടപ്പായമനയില് വന്ന് അവിടുെത്ത അന്തര്ജ്ജനേത്താട് പാര്ക്ക
ഇടം േചാദിച്ചു എന്ന് ഐതിഹയ്ം.നാട്ടില് മസൂരിബാധ പരന്നുപിടിച്ചേപ്പാളാണ് മനയുെട േദവി
േദശദവ്തയായി ആരാധിക്കെപ്പടാന് തുടങ്ങിയത്.െകാടുങ്ങലല്ൂരമ്പലത്തിന് േശഷമാണ് ഈ
േക്ഷതര്െമന്നത് വയ്ക്തം. 15 െസ മീ ഉയരമുള്ള കണ്ണാടിബിംബത്തിന് ഭദര്കാളിസങ്കല്പ്പമാണ്.
Parkkati bhagavathi is said to have come to the temple on her own. Once Kodungallooramma
came following Velichappaad, and reached Kottappaaya mana and asked to give place for living
and the local people think that is why the placename is Paarkka Idam (Paarkaadi).Only when
smallpox became prevalent in the area, the devi was worshipped as the Desadevatha by people.
15 cm mirror idol has Bhadrakaali sankalpa and is after the period of Kodungalloor devi temple.

തലേക്കാട്ടുകര ശിവനും ഭഗവതിയും . പതിെനാന്നാം നൂററാണ്ടിെല േക്ഷതര്മാണ്. എന്നാലും
പര്ധാനശര്ീേകാവിലിെല ശിവെന്റ ലിംഗം സവ്യംഭൂവാകയാല് അതിന്ന് പഴക്കം ഉണ്ട്. രണ്ടാമെത്ത
േകാവിലിെല ശിവലിംഗമാണ് പുതിയത്.േക്ഷതര്വും പുതിതാണ് (പതിെനാന്നാം നൂററാണ്ട്).
േകേച്ചരി വടക്കാേഞ്ചരിേറാഡിെല തലേക്കാട്ടുകരയില് നിന്ന് ശില െകാണ്ടുവന്നതിനാലാണ്
തലേക്കാട്ടുകര ശിവെനന്ന് േപര്. സവ്യംഭൂവിന് ചതുര ദവ്ിതലശര്ീേകാവിലാണ്. മഹാേദവന്
ഏകതലം. നന്ദിയും ദീപസ്തംഭവും രണ്ടുേപര്ക്കുമുണ്ട്. മഹാേദവന് ഗണപതി,അയയ്പ്പന്,ഭഗവതി
എന്ന് ഉപേദവന്മാരുണ്ട്.െതക്കുപടിഞ്ഞാറ് നരസിംഹമൂര്ത്തിയുമുണ്ട്. Thalakkottukara Siva and
Devi .Temple is of 11th century but since Swayambhoolinga it is considered ancient. There is a
second temple within the temple cmplex which also lodges a siva, and it is this second siva
prathishta and the temple which are newer in 11th century. (not the swayambhoo original linga).
Swayambhu has a square dwithala srikovil and Mahadeva has ekathala. Nandi and
deepasthamba are for both.Upadeva of mahadeva are Ganapathi,Ayyappa and Bhagavathi. On
the southwest is a Narasimhamoorthi also.

Chovvalloor Siva;- 3 Kms east of Guruvayur in Kantanassery , near Harikanyakayur temple (Of
Mohini).Earlier owned by 28 Malayala Brahmins. Later it became under Mazhuvannoor mana and
when that also was extinct Thazhakkulam mana took over. It is one of the 108 Sivalayas on west
coast of India. Though the Siva is famous, the temple was originally that of Chovva (Muruka/Mars,
the warGod, son of Siva) as indicated by the name of the place .The subshrine of Chovva

83 
 

(Rahu/Serpent/Subrahmanya) located in the temple complex is a beautiful small apsidal structure
with Reptiles(Lizards) carved on the walls.
It is said that , a pious devotee of Vatakkunnathan , when he became old, could not go to Thrissur
every day to have darsan and the Lord came in his sleep and showed him a small hill near his Illam
where a swayambhoo siva is present.That is how the Siva idol came into existence in the temple
complex of Chovva.. An inscription says that 2 Bronze stand lamps (Nilavilakk) was donated to
the temple (Ref: Census of Kerala page 126 Thrissur District). Thanthri Azhakkaat mana of
Kozhikkaattiri , of Pattambi. െചാവവ്ലല്ൂര് മഹാേദവന്. കണ്ടാണേശ്ശരി ഗര്ാമപ്പഞ്ചായത്തിലാണ്
േക്ഷതര്ം ഗുരുവായൂരുനിന്ന് 3 കി മീ കിഴക്ക്.പണ്ട് 28 മലയാളബര്ാഹ്മണകുടുംബങ്ങളുേടതായിരുന്നു.
െചാവവ് അഥവാ രാഹുരൂപമായ സുബര്ഹ്മണയ്നായിരുന്നു മൂര്ത്തി. ഒരിക്കല് ഊരാളബര്ാഹ്മണരില്
ഒരാള് വടക്കുന്നാഥെന സ്ഥിരം ഭജിച്ചു.വയസ്സായേപ്പാള് അവിടം വെര നടക്കാന് പര്യാസമായി.
വടക്കുന്നാഥേക്ഷതര്ത്തില് ഇനി ഇവിെട നരാനാവിലല് എന്ന ദുഖേത്താെട ഉറങ്ങാന് കിടന്ന
നമ്പൂരിക്ക് വടക്കുന്നാഥന് സവ്പ്നദര്ശനം നല്കി.െചാവവ്ന്നൂരിെല ഇലല്ത്തിനടുത്ത് െചറിയ
കുന്നിന്മുകളില് ഭഗവാന് സവ്യംഭൂവായി പര്തയ്ക്ഷ െപ്പട്ടു. പിന്നീട് 28 ◌ിലല്വും നശിച്ചേപ്പാഴ്
മഴുവന്നൂര്മന ഭരണം എടുത്തു. ഇതും നശിച്ചു.താഴക്കുളം മന ക്ക് ഭരണം ലഭിച്ചു.ഭൂനിയമത്തിന്
േശഷം അവര്ക്കും േനാക്കിനടത്താന് കഴിയാതായി. ഇന്തയ് യുെട പടിഞ്ഞാറന്തീരെത്ത 108
പര്ധാനേക്ഷതര്ങ്ങളിെലാന്നാണ്. പരശുരാമനാണ് പര്തിഷ്ഠിച്ചെതന്ന് കരു തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്
സവ്യംഭൂവാകയാല് പര്തിഷ്ഠയലല്. തന്ത്രം ഇേപ്പാഴ് പട്ടാമ്പി േകാഴിേക്കാട്ടിരി അഴകത്ത് മനക്കാണ്
പടിഞ്ഞാട്ടഭിമുഖമായ ദവ്ിതലവട്ടശര്ീ േകാവിലാ ണ്. 4 വാതിലുളള ശര്ീേകാ വില് സര്
വവ്േതാഭദര്മാണ്. 1993ല് പുനരുദ്ധാരണം െചയ്തിട്ടുണ്ട്. പടി ഞ്ഞാറും കിഴക്കും ചുററമ്പല ത്തിന്
വാതിലുണ്ട്.വലിയമ്പലത്തിന് ഇരുവശവും വാതിലുണ്ട്.വ ടക്കു കിഴക്ക് മുളയറ. െതക്കുകിഴക്ക്
തിടപ്പള്ളി. സവ്യംഭൂവിഗര്ഹത്തിന് 1.5 േകാല് ഉയരം.പിന്നില് 2 േകാലുയരത്തില് േദവിയുെട ദാരു
വിഗര്ഹമുണ്ട്. അതിന്നുമുമ്പില് കണ്ണാടിശിലാവിഗര്ഹവും. പര്ാചീ നതെയ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാരയ്ം
സപ്തമാതൃക്കെള െതെക്ക നാലമ്പലത്തില് പര്േതയ്കം പര്തിഷ്ഠിച്ചിരി ക്കുന്നതാണ്.(െതെക്ക അന്തര്മ
ണ്ഡലത്തിലലല്). തിരുവാലത്തൂരിെല പരശുരാമപര്തിഷ്ഠക്കും ഇങ്ങെന യാണ്.ഇത്, ആദയ്ം പരശു
രാമര് പര്തിഷ്ഠിച്ച െചാവവ്ാഭഗവതി എന്ന രാഹു നാഗേദവതയാവാന് സാദ്ധയ്ത കാണിക്കുന്നു.
െചാവവ്േക്കാവില് വളെര െചറിയ ഗജപൃഷ്ഠമാണ്. ചുമരില് െഗൗളി(െഗൗരി)കളുെട ശില്പ്പം െകാ
ത്തിയി രിക്കുന്നു.. െതക്കുപടിഞ്ഞാറ് നാലമ്പലത്തിനകത്ത് ഗണപതിയും അയയ്പ്പനും, പുറത്ത് സിം
േഹാദരനുമുണ്ട്.വടക്കുകിഴക്ക് െകാക്കരണിയും കുളവും. അധിഷ്ഠാനത്തില് കുമുദപ്പടിയുെട െതക്കായി
ലിഖിതമുണ്ട്.2 നിലവിളക്കുകള് ദാനം െചയ്ത േരഖയാെണന്ന് േകട്ടു. (വളെര പഴയ ചിതര്ലിപി, ബര്ാ
ഹ്മി, ൈസന്ധവലിപി,വെട്ടഴുത്ത് ഇവയുെട മണിപര്വാളമാകയാല് ഇതിന് സാദ്ധയ്ത കുറവാണ്.
പടിഞ്ഞാെറ നടയില് 2 ഗജങ്ങള് തുമ്പിൈക്ക ഉയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു (ദവ്ാരപാലരായി).ഇതും െചാവവ്ാ
ഭഗവതിയുെട ഗജലക്ഷ്മി രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഗജങ്ങളുെട േമല് രൂപങ്ങളും ലിപികളും ഉണ്ട്. പലയിട
ത്തും പുരാതനൈസന്ധവലിപിയും കണ്ടു.െതക്കുപടിഞ്ഞാറ് കന്നിമൂലയിെല ശിലയില് 320 മീനം 3
എന്ന് കാണുന്നു. 1145 ഏഡി മീനം 3ന് എെന്തങ്കിലും പുനരുദ്ധാരണപര്വര്ത്തനം നടന്നിരിക്കാന്
സാദ്ധയ്ത കാണുന്നു. ഈ കലല്ില് ചില ലിപികളുണ്ട്. കിഴെക്ക പര്േവശനദവ്ാരത്തിന് മുന്നില് , 2 ശില
കളിലായി (േദവിയുെട നടക്ക് അഭിമുഖം) ൈസന്ധവചിതര്ങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് 2 തലയുള്ള േഗാമൃഗം
(ൈകമറ) െവളളം കുടിക്കുന്നതും, ഒന്ന് ഇടവം രാശിയിെല േവേട്ടക്കരനുമാണ്. (രണ്ടും ൈസന്ധവരീ

84 
 

തിയിലാണ് െകാത്തിയിരിക്കുന്നത്)

85 
 

86 
 

87 
 

88 
 

െവങ്ങിലേശ്ശരി േചരമങ്ങാട് അയയ്പ്പന്കാവ്.േവലൂര് പഞ്ചായത്ത്. വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 12 കി മീ
പടിഞ്ഞാറ്. െചറുമന് അരിവാള് മൂര്ച്ച കൂച്ചിയ പതിവുകഥ ഇവിെടയുമുണ്ട്. െചങ്ങഴി നായര്
തറവാട്ടുകാരുെടയായിരുന്നു സ്ഥലവും േക്ഷതര്വും.◌ിേപ്പാഴും അവരുേടതാണ്. െചറിയ ഒരു
കുന്നിലാണ് (അയയ്പ്പന് കുന്ന്).െചറുമന്മാര് എന്നത് തമിഴില് സുന്ദരന്മാരാണ് (െചറുമി
സുന്ദരിയായ തരുണി സംഘകാലത്ത്). േചരമാന്നാരുെട (മാരരാജാക്കന്മാര്)മാങ്ങാട്
(ശ്മശാനഭൂമി) എന്നര്ഥവുമുണ്ട്. സവ്യംഭൂവാണ്.േപരാമംഗലം കീഴുണ്ടയൂര് മന തന്ത്രം.

VENGILASSERI Cheramanghad Ayyappankav on Ayyappankunnu in Veloor panchayath is 12 km west from
Vatakkancheri .The story that the place got name because of blood oozing out of swayambhoo idol when a sickle
was sharpened on it exists.But more plausible is the origin from Cheraman mangaad ( Burial ground of the rulers of
erstwhile Chera kingdom of sangham era) .Chenghazhi Nambiyar is hereditary owner. (Chenga = Simha/Lion Azhi =
seashore port. Veloor =The land of Vel, the weapon of Muruka) Thanthri is Peramangalam Keezhundayur mana.
േചരരാജാക്കന്മാരുെട തലപ്പള്ളിശാഖക്ക് കണ്ടെനന്ന് ബിരുദമുണ്ട്. (കന്തന്) ഇത് സുബര്ഹ്മണയ്പരയ്ായമാണ്.േവലൂര്
ഗര്ാമപ്പഞ്ചായത്തിെല കണ്ടന്കുളങ്ങര ശിവേക്ഷതര്ം െതാട്ടടുത്താണ്,േവലൂര് കാര്ത്തയ്ായനിേക്ഷതര്വും അടുത്തുണ്ട്.
ഏതാണ്ട് ഒേര േക്ഷതര്സമുച്ചയമായി ശിവകുടുംബമായിട്ടാണ് ഇവ കാണുന്നത് Chera rulers of Thalappilli had a title
Kantha (synonym of Subrahmanya) and the occurrence of Kantankulangara Siva temple in Veloor panchayath
village, 13 km west of vadakkanchery near Vengilasseri Cherumanghat Ayyappankav is also a circumstantial
evidence for this. This temple also is datable to ancient period (Census of kerala temples) and here also the same
story of sickle and blood from swayambhoo exists.Puliyannoor thanthram.Very nearby is Veloor karthyayani ,ancient
temple, forming a temple complex of Siva Kudumba . Upto 9th century many Namboothiri illams existed here. A man
of Puntiyidam family saw blood on swayambhoo sila , and it became Karthyayani idol .Namboothiri families left the
place handing over the temple to Thekke Brahmaswam madam. Puliyannoor thanthri.

ഇയയ്ാല് കാര്ത്തയ്ായനി
ഐയയ്ാള്,അഞ്ഞൂററുവരുെട നാടായ അഞ്ഞൂര്,ഐവര്മഠം,പാഞ്ഞാെളന്ന പാഞ്ചാലഗര്ാമം –
അേനക മാണ് േകരളത്തില് പാണ്ഡവരുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങള്. ഐയയ്ാളാണ്
പിന്നീട്,ഐയയ്ാലും ഇയയ്ാ ലുെമാെക്കയായി പാഠേഭദം വന്നത്. കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് 7 കി മീ
െതക്കുകിഴക്ക് ,പന്നിത്തടം വഴി, ഐയയ്ാള് (അഞ്ച്േപര്)അമ്പലൈമതാനം ജങ്ക്ഷനില് നിന്ന് 50
മീ അപ്പുറം.അടുത്ത് വടക്കാേഞ്ചരിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു. പടിഞ്ഞാട്ടഭിമുഖമായി കാര്ത്തയ്ായ നി
ദുര്ഗ്ഗ,വടേക്കാട്ട് ഭദര്കാളി. ഭദര്കാളിക്ക് പര്ാമുഖയ്ം .ഭദര്കാളിേക്ഷതര് ത്തില് പടിഞ്ഞാട്ടഭിമുഖമായ
ശിവനും േക്ഷതര്പാലനുമുളളത് രുരുജിത് വിധാനമുളള ഭദര്കാളീലക്ഷണമാണ്. ഭദര്കാളിയുെട
മുന്നിലായി പാലയില് േചലമരം പടര്ന്നുകയറി പാലെയ മൂടിയത് കണ്ടു.വളെര പഴക്കമുളള
മരമാണിത്. നാഗങ്ങെള കാണാ റുെണ്ടന്നും അവ ഉപദര്വിക്കാത്ത ൈദവനാഗങ്ങളാെണന്നും
പറയുന്നു. ഇവിെട ഭദര്കാളിക്ക് പതിെനട്ടാം നാളിെല ഉത്സവെമന്ന് ഒന്ന് ഗിരി,ഹരിജനങ്ങള്
മാതര്ം നടത്തുന്നുണ്ട്. 1934 വെര ഐയയ്ാല് നായര് തറവാട്ടുകാരായിരുന്നു കാരയ്ങ്ങള്
നടത്തിയിരുന്നത്. 1934 ല് അകഴി ഇലല് ത്തിന് ൈകമാറി. ഭദര്കാളി േക്ഷതര്ം 18 കുടുംബക്കാരു

89 
 

േടതായിരുന്നു. പാതിരേക്കാട്ട് പടനായര്, പാല ക്കാട്ട് പടനായ ര്, അതി യാത്ത്
പടനായര്,തീച്ചിേക്കാട്ട് വലിയ പണിക്കര്,കീഴുവീട്ടില്, േമലായ,മന്നാഴി, അംബ ക്കാട്ട്, രാമാട്ട്,
കാമ്പു റത്ത് നായന്മാര് എന്നിവര് െപടുന്നു. െതാട്ടടുത്ത ഐയയ്ാല് ഗുഹകളില് നിന്ന് 1945 ല് 13
േറാമന് നാണയ്ം,71 േറാമന് ദീനാറ്,എന്നിവ കിട്ടി. 117 ബിസി മുതല് 123 ഏ ഡി വെര പഴക്കമുളള
നാ ണയ്ങ്ങളാകയാല് അക്കാലത്ത് ഗുഹയും േക്ഷതര്വും കച്ചവടപര്ാധാനയ്മുളളവയായിരുന്നു എന്ന്
പുരാവസ്തു ഗേവഷകര് അനുമാനിച്ചു. There are several places in Kerala which are related to the
Panchajana,Paanchala and the panchapaandava . Aiyyaal (five people) became Iyyaal by corrupt
pronounciation. 7 kms southeast of Kunnamkulam , via pannithadam ( the land of Varaha) , reach
Ambalamaidan jn and the temple is just 50 meters away . Vadakkanchery river flows close by.
Karthyayani Durga faces west,Bhadrakali to North. More importance is at present to Bhadrakali ,
with a Siva and Kshethrapaala facing west. The Bhadrakaali has a Rurujith Vidhaana. In front is a
paala tree on which a chela tree has completely covered .Very ancient tree with several
Daivanaaga on it which does not harm the people. The 18th day festival of Bhadrakaali is
celebrated only by Girijana and Harijana. Until 1934 administration was done by Nair families
around. In 1934 it was given to Akazhi illam. Bhadrakali temple belonged to 18 families. Among
them Paathirakkot Patanair,Paalakkat patanair,Athiyath patanair,Theechikkot valiya panikkar,
Keezhuveettil melaaya, Mannaazhi, Ambakkaat,Raamaat,Kaamburath nairs were prominent. Very
near to the temple is a cave from which 13 Roam gold coins and 71 Roman dinars were obtained
in 1945. These coins belonged to BC 117-AD 123 which show that both the cave and the Temple
were very important in the trade with foreign places.

ചതുരദവ്ിതലശര്ീേകാവിലാണ് കാര്ത്തയ്ായനിക്ക്. ശിലാവിഗര്ഹം 75 െസ.മീ.ഉയരം. ശംഖം,ചകര്ം,ഗദ,പദ്മം
ധരിച്ച ൈവഷ്ണവി. നില്ക്കുന്ന രൂപമാണ്. ശാസ്താ,ഗണപതിമാര് ഉപേദവന്മാര് ഭദര്കാളി പഴയ കണ്ണാടിപര്തിഷ്ഠ.
േമടം കാര്ത്തികക്ക് പര്ധാനപൂരം. എഴുന്നളളത്ത് പാറയില് വിഷ്ണുേക്ഷതര്ത്തിേലക്കാണ്.നവകമുണ്ട്. 24
ആനയുണ്ടാവും.ആന ഭദര്കാളി േക്ഷതര്ത്തിന് മുന്നിലൂെട േപാവുകയിലല് . ഭദര്കാളിക്ക് േരാഹിണിനാളിലാണ്
പര്ധാനേവല. അതിന്ന് മധുേവല എന്നും േദശെവളളാട്ട് എന്നും േപര്.. മണ്ണാന്മാരാണ് നാലുദിശയിലും നി
ന്ന് വന്ന് പൂജ െചയയ്ുക. െതണ്ടു(ദണ്ഡു)പറിക്കുക എന്ന ചടങ്ങില് ഭദര്കാളിയുെട മുന്നില് വാഴനട്ട് തുണി െകാ
ണ്ടു െപാതിഞ്ഞ് പൂജയുണ്ട്. അത് െവട്ടി വടേക്ക േതാട്ടിലിടും.ഗുരുതി ഭദര്കാളിക്ക് െചയയ്ും. ഇത് പഴയ കാട
ന്മാരുെട നരബലി,മൃഗബലികള്ക്ക് സിംേബാളിക്കായി നടത്തുന്നതാണ്. രാക്ഷസരാണ് ആദയ്ം ബലി തുട
ങ്ങിയവെരന്നും രാമന്നും വിശവ്ാമിതര്ന്നും േശഷം ആ സമ്പ്രദായം ഇന്തയ്യില് നിര്ത്തലാക്കിെയന്നും അറിയു
ക. വൃശ്ചികത്തില് കളെമഴുത്തുപാട്ട്, മകരെച്ചാവവ്ക്ക് പറെയടുപ്പ്,എഴുന്നളളത്ത് എന്നിവ ഭദര്കാളിക്ക്
പര്ധാനം. Temple is square dwithala and idol is of 75 cms height .It is Vaishnavi wearing conch,wheel,lotus
and mace. Bhadrakaali is ancient Mirror type. The main festival is in Medam Karthika asterisk. The
procession is to Paarayil Vishnu temple. 24 elephants accompany the Devi. But the elephants should not
go in front of Bhadrakali temple. For Bhadrakali Rohini asterisk is festival day. It is called Madhuvela or
Desa vellaat.This is done by Mannaan community. The rite of cutting a Dand ( Eructing a plantain stem
,covering it with cloth, doing worship and cutting it and throwing it to a small stream ) is done symbolically

90 
 

by them , instead of the ancient Animal and human sacrifice which the community used to do earlier. It is
said that Rakshasa started such rites and during Viswamithra period this was prohibited , through
intervention of Srirama and Lakshmana .

കാര്ത്തയ്ായനിയുെട ബലിക്കലല്് െചമ്പുെപാതിഞ്ഞതിനാല് പഴയ ലിഖിതം കാണാനിലല്. എന്നാല് െചമ്പു
െപാതിയും മുമ്പ് േക്ഷതര്ഭാരവാഹികള് എടുത്തുെവച്ച ഒരു േഫാേട്ടാ കാണിച്ചുതന്നു. തൃശ്ശൂരിെല ഒരു െപര്ാഫ
സറ് അത് േകായ്മ്മ പണികഴിപ്പിച്ചത് എന്ന് വായിച്ചതായും പറഞ്ഞുതന്നു.(മ്മ എന്ന് അക്ഷരമുണ്ട്.മററു
ളളവ കാണുന്നിലല്.ശരിവായന താെഴ) മയ്ൂറലുകള് പുനരുദ്ധാരണേവളയില് നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
There was an inscription on valiya balikkal which is now invisible because it was covered with brass during
renovation.But the temple authorities showed me a photograph of it which they had preserved. They told
me that a Professor from Trichur has read it as : The construction is by Koymma (with a double M)
.Murals are lost during renovation. In my reading the double M is seen just as the Professor read. The first
thanthri is unknown. At present Pattambi Andallaat mana performs Thanthra .
The Reading : Saddupha pakhathadhamma .In Sanskrit it reads , This is the Dharmma of (Bhagavad
Dharmma) Saadupha .A saaadhupha King (The Tamil Koyma) has built the Balikkal as Vazhipad as his
dharma (Devakarya)

ഏത് തന്ത്രിയാണ് വളെര പര്ാചീനമായ പര്തിഷ്ഠകള്
നടത്തിയെതന്ന് അറിയിലല്. ഇേപ്പാള് പട്ടാമ്പിയിെല അണ്ടലാട്ടുമനയാണ് തന്ത്രി. ശാന്തിക്കാരന്
എമ്പ്രാന്തിരിയാണ്.
എെന്റ വായനയില് ലിഖിതം ഇതാണ്. സഡ്ഡുഫപഖതധമ്മ. സംസ്കൃതത്തില് സാഡുവ ഭഗത്(ഭഗവ
ത്)ധര്മ്മം. സാഡുഫനാല് ഭഗവത്കാരയ്മായി പണിതീര്ത്ത ബലിക്കലല്് എന്ന് സാരം.

പന്നിത്തടം മാത്തൂര്

91 
 

പന്നിത്തടം ജങ്ഷനില് നിന്ന് 250 മീ വടക്കുകിഴക്ക് ,കുന്നംകുളം വടക്കാേഞ്ചരി േറാഡില് ,കുന്നംകുള ത്തുനി
ന്ന് 6 കി മീ അപ്പുറം മാത്തൂര് ശിവേക്ഷതര്ം സ്ഥിതി െചയയ്ുന്നു. കടാേങ്ങാട്ട് പഞ്ചായത്തിലാണ്. േചര മങ്ങാട്ട്
ഗര്ാമത്തില്. സ്ഥലനാമങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്ന േപാെല എററവും പഴയ േക്ഷതര്ങ്ങളുെട കൂെട യാണ് ഗവെണ്മ
ന്റ് െസന്സസ്സ് ഇതിെന െപടുത്തുന്നതും. പരശുരാമെന്റ 108 ശിവാലയങ്ങളിെലാന്ന്.(ഇേതേപരില്
തവനൂര് ഒരു േക്ഷതര്മുണ്ട്.) വലി യ ബലിക്കലല്ിെന്റ അധിഷ്ഠാനത്തിലും ശിലയിലുമായി 2 ലിഖിതമുണ്ട്.
കരിങ്കലല്ിലാണ് േക്ഷതര്നിര്മ്മിതി .ഇത് േകരളത്തില് പതിവിലല്. ഇേപ്പാഴെത്ത േക്ഷതര്ം തമിഴ്നാട്ടിെല
െചട്ടിയാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയെതന്ന് ഐതി ഹയ്ം. കുന്നംകുളത്ത് കാളകെള വില്ക്കാന് വന്ന െചട്ടിയാര്
ശിവേക്ഷതര്ത്തിനടുത്ത് രാതര്ി കഴിച്ചു. രാവിെല കാളകള് എഴുേനല്ക്കാന് കൂട്ടാക്കിയിലല്. െചട്ടിയാര് ദൂപം
െകാളുത്തിെവച്ച് മടങ്ങിവരും വെര ദീപം െകടാെത േനാക്കാനും കാളകളുമാ യി േപാകാനുളള അനുമതി
തരാനും പര്ാര്ത്ഥിച്ചു. അങ്ങെന െചയ്താല് േക്ഷതര്ം പൂര്ണ്ണമായി പുനരുദ്ധരി ക്കാ െമന്നായിരുന്നു പര്ാര്ത്ഥന.
അങ്ങെന െചട്ടിയാര് പണി തീര്ത്തതാണ് ഇന്നുകാണുന്ന േക്ഷതര്ം .56 കഴു േക്കാലുകള് ബന്ധിച്ച പഴയ
ഒററ കൂടം ഇേപ്പാഴും േക്ഷതര്ത്തിലുണ്ട്. 1949 വെര വേന്നരി െപരുംപടപ്പു െകാച്ചി സവ്രൂപത്തിേന്റതാണ്
േക്ഷതര്ം. മാത്തൂെരന്നാല് മഹാവാസ്തുപുരം. ഈ േപരില് ഇലല്ം േകരളത്തിലുണ്ട്. ഗര്ാമം േകരളത്തിലും
ആന്ധ്രയിലുമുണ്ട്. ൈവദികപഠനം,വാസ്തു ഇവക്ക് േപരുേകട്ടവയാണ് മാത്തൂര്. േപാര്ക്കുളം
വടേക്കടത്തുമനയാണ് തന്ത്രി.
പടിഞ്ഞാട്ട് ശിവനും കിഴേക്കാട്ടു പാര് വവ്തിയും,െതെക്ക അന്തരാളത്തില് െതേക്കാട്ടുരിരിഞ്ഞ് ഗണപതി,
ദക്ഷിണാമൂര്ത്തി, അയയ്പ്പന്,നാഗയക്ഷി എന്ന് 4 േപരും ഉണ്ട്. െതെക്ക േദവന്മാരുെട നടക്ക് ഇടത്തുഭാ
ഗത്ത് ശിലയില് നൃത്തംെവക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീരൂപം െകാത്തിയത് കാണുന്നു. രുദര്ാക്ഷശിലയില് 67 െസ.മീ
ഉയരം ശിവന്. പാര് വവ്തിക്ക് സങ്കല്പം മാതര്ം. (അര്ദ്ധനാരീശവ്രശിവനാണ്).6 േദവന്മാര് ശര്ീേകാവിലി
നകത്ത് ഉെണ്ടന്ന പര്േതയ്കത കാണാം. 12 തൂണുളള നമസ്കാരമണ്ഡപത്തില് നന്ദി. േനപ്പാളിെല പശുപ
തിേക്ഷതര്ത്തിെലന്ന േപാെല ജീവനുളള നന്ദി അമ്പലക്കാളയായി പൂജിക്കെപ്പടുന്നു. അകെത്ത ബലിവട്ട
ത്തില് െതക്കുവശം കിണറിനടുത്ത് അഗസ്തയ്ന് സ്ഥാനം കല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിന് മുമ്പിലായി ശിലാലിഖിതം
കണ്ടു. അഗസ്തയ്ന് ധയ്ാനം െചയ്ത് പര്തയ്ക്ഷമാക്കിയ ശിവപാര് വവ്തിമാരാണ് പര്തിഷ്ഠ. അടുത്തുതെന്ന
അകത്തിയൂരും, അകത്തിയൂര് കലശമലെയന്ന കലല്ായിക്കുന്നും അവിടം പര്ാചീനമായ േജയ്ാതിഷനിരീ
ക്ഷണേകന്ദ്രവും ഉണ്ട്. 250 meter Northeast of Pannithadam Jn , on Kunnamkulam Vadakkanchery Road ,
6 km away from Kunnamkulam is the very ancient temple of Mathur. It is in Kadangot
Panjayath,Cheramaangat village. It is one wmong the 108 Sivalayas of Parasurama. (A temple in the
Mathur Thavanoor also exists).There are 2 inscriptions on the Adhishtana of valiya Balikkal and on a
stone in the Nalambalam. Entire temple is made of Granite , which is rare in Kerala. It is said that a Vaisya
chettiyar from Tamil Nad constructed the temple. He came to sell his cattle in Kunnamkulam market and
spent a night in the courtyard of the temple. Next day morning the oxen refused to get up and move. So,
he prayed to the deity that he would renovate and construct a temple for the Lord if the cattle are allowed
to move. Thus he constructed the temple which exists there. The ancient Kootam on which 56 beams
were fixed is still kept in the temple. Until 1949 the temple belonged to Vannery Perumpadapp Kochin
swaroopa. Maathoor means Mahavasthupura. There is a Brahmin Illam in the same name in Kerala and
Andhra. Mathur is famous for its Vasthu and Jyothisha and Vedic knowledge. Porkkulam Vadakkedath
mana is Thanthri.

92 
 

Siva faces west,Parvathi faces east and in the southern Antharala is Ganapathi ,Dakshinamurthi,Ayyappan
and Nagayakshi facing south .Six idols in the same garbhagriha also is a very rare occurrence in Kerala
temples. In front of the 4 idols on the southern side, on the left side is a stone with a dancing woman
carved on it. Sivalinga is 67 cm and is Rudrakshasila. The sankalpa is Ardhanaareeswara . Parvathi is only
a sankalpa. In Namaskaramandapa with 12 pillars is a Nandi. Another peculiarity here is that a live Ox
(Nandi) is worshipped here as in Pasupathi Temple of Nepal. In the inner balivattam ,on southern side,near
the well is a small shrine for Agasthya . In front of it is a stone inscription. The Sivaparvathi were visualized
by the meditating sage Agashtya here. The nearby Agathiyur and Akathiyur Kalasamala have association
with Agasthya.The stream in Akathiyur kalasamala (Kallaayikkunnu) is said to be made by the water from
Agasthya’s kalasa.Beneath the hill is a natural cave , which was the place of sage’s dwelling and above
is a astronomical observation point and a sacrificial place and a rock used as Balikkal for Pithrutharppana

In the ancient script , some parts are deepened to make letters. Telug,Kannada,Granthakshari ,Brahmi
Manipravala is used in script. There are a few star clusters of zodiac also .Especially the
Hunter/Vettekkaran figure of Taurus ,and the three stars (Thrimurthy) on his belt . പളെര പര്ാചീനമായ
ചിതര്ലിപികളില് ചിലഭാഗം ആഴംകൂട്ടി അക്ഷരമാക്കുന്ന രീതി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.
െതലുഗ്,കന്നഡ,ഗര്ന്ഥാക്ഷരി,ബര്ാഹ്മി കലര്ന്ന് മണിപര്വാളമാണ്. ശരഭ,വയ്ാളീരൂപത്തിനകത്ത്
അക്ഷരങ്ങള് വരുന്ന വിധമാണ് എഴുത്ത്. രാശിചകര്ത്തിെല ചില നക്ഷതര്രൂപങ്ങളും ഉണ്ട് . പര്േതയ്കിച്ചും

93 
 

വയ്ാളീരൂപത്തിെന്റ ഉദരഭാഗത്ത് ,ഋഷഭരാശിയിെല േവട്ടെക്കാരുമകെന നന്നായി കാണാം. അരപ്പട്ടയിെല

തര്ിമൂര്ത്തിസഹിതം. (അഗസ്തയ്െന്റ േജയ്ാതിഷബന്ധം).
വായന Reading :ര(വി)വര്ഗ്ഗ ഓംണ്തഫേതശരം (രവിവര്ഗ്ഗം. ഓണത്തപ്പേത്തശവ്രം. ഇതായിരിക്കണം പഴയ േപര്.)
ന്നാരണ്ണങല് യ തല് ഫളളേക്കാതണ്ടന്നീലാത( നാരായണങ്കെല തലപ്പള്ളി േകാതണ്ഡനിളാതടത്തില് )
ടത്ത് പാടയ്ം കംതണ്ഠ്േകാരനൃപ ( പാടം അഥവാ പാട്ടം. കണ്ടന്േകാത നൃപാലപ്പെന്റ)
ലപ്പ തടാരാമ നൃരാമഥലീമൂഷകം ( തടത്തിെല ആരാമം അഥവാ തടാരാമം. നൃപനായ രാമെന്റ
രാമഥലി.രാമന്തളി. മൂഷകവംശം.)
കര്ത്താര് (കര്ത്താര് ,പണി െചയയ്ിച്ചത്)
തവനൂരടികളതാമമു (തവനൂരടികളുെട ധാമം,പള്ളിത്താമം)
Ravivarga. Omnathappatheswaram.
Naraayanankale Thalappalli Kothanda Nilaathata (Or Kothanda Neelaanda/name of Siva)Paatyam(Fields
for paattam). King Kandan Kotha’s Raman Thali . Karthaar (Constructor) is Thavanur Adikal Dhaamam.

94 
 

ങാഗതര്ണ്ണക്താരികണ്തരു (ഇവിെട ആഗതരായ അണ്ണക്ക്ത്താരി ,അഥവാ വണിക്കുകള് കണ്ടര്
)അതായത് കച്ചവടത്തിന് വന്നവരും െകാങ്ങുേചരരാണ്, കണ്ടെരന്നനാമമുള്ള കരുവൂരിെല വംശമാണ്.
തവനൂരടികളുെട ധാമവും,അഗസ്തയ്െന്റ ഊരുമായ തലപ്പള്ളിയില് േദശത്തില് ,മൂഷകവംശശാഖയിെല
വാല്പ്പള്ളിക്കാരായ െചട്ടിമാര് , വന്നുപണിഞ്ഞതാണ്. മാത്തൂെരന്ന േപരിന് മുമ്പ് ഓണത്തപ്പെന്റ
േക്ഷതര്െമന്നായിരുന്നു അകത്തിയെന്റ േക്ഷതര്ത്തിന് നാമം. This indicates that the old name was the
Temple of Onathappa of Akathiyur. (Only after the construction of the Granite vasthu the name Mathur
came)The merchant Kannar , belonging to Konguchera with surname Kandan as their cousins of Kerala
had, belonging to Karur had come here (from Valppalli/Valppara to Thalappalli) and became instrumental in
constructing a Mahaavasthu here. Below kalasamala is a twin temple of Vishnu and Siva. Kallaayi or Kallar
(Perumal Kallar) were the people who built the vasthu as indicated by the term Kallaayikkunnu for
Kalasamala. In Malayalam Kallar are Kallaasaari , or stonesmiths. Kalam(Pot
,Kappal),Kolam(Golam)(Kolathiri/Golaadri) were derivatives of the Kallar or Kallaasaari/the first cavemen
who made rock engravings and rock art and later on became artist architects of Mahavasthu. The
kalasamala was under Parambumala Paari vallal and when Kaari defeated Paari (as in sangham
poetry/Kapilar songs) Kalasamala became the place for coronation of Kaari , until it was shifted at a later
date to Kakkaat Ganapathi temple. This was Paari’s Kolaadri/Kolatthiri center.

95 
 

96 
 

െതാട്ടടുത്ത് അകത്തിയൂരിെല കലശമലക്ക് താെഴ കാട്ടിനടുത്ത് വിഷ്ണുവും ശിവനും ഇരിക്കുന്ന േക്ഷതര്മുണ്ട്.
കുന്നംകുളത്തിന് 4 കി മീ വടക്ക്,പാേറമ്പാടം ജങ്കഷനിലാണ് േക്ഷതര്ം. ഇേപ്പാളുളള േക്ഷതര്ം 16 ആം നൂററാ
ണ്ടിെലയാണ്.പഴയേപര് ചിറയില് േക്ഷതര്ം. കിളളിമംഗലം മനക്കാരുെടയാണ്.തന്ത്രി വടേക്കടം . ശിവെന്റ
സവ്യംഭൂവിഗര്ഹ ത്തിന് വടക്ക് വിഷ്ണുവിെന പര്തിഷ്ഠിച്ചത് പിന്നീടാണ്. സവ്യംഭൂ പഴയതാണ്. 15 െസ.മീ
മാതര്ം ഉയരം. മുമ്പില് ശിവലിംഗം പര്തിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് .( 45 െസ.മീ).വിഷ്ണുവിന് 90 െസ.മീ. ചതുര്ഭുജം. അനവധി
മഹര്ഷിമാര് പര്ാചീന കാലം െതാട്ട് തപസ്സ നുഷ്ഠിച്ച സ്ഥലമാണ്. അഗത്തീയര് എന്ന അഗസ്തയ്മുനി

97 
 

ഇവരില് പര്മുഖനാണ്.
പര്
അേദ്ദ ഹത്തിിെന്റ കലശത്ത
ത്തി ല് നിന്ന് ഒഴുകുന്ന

കലശ
ശജലം ഇന്നുംം അവിെട
വററാത്ത
ത്ത ജലേസര്ാതസ്സ
സ്സായി പര്വഹ
ഹി ക്കുന്നു. ഇതി
തില് പിതൃതര്പ്പ
പ്പണത്തിന് അമാവാസയ്നാ

ാളില് ജനങ്ങള
ള്
േപാകാറുണ്ട
ണ്ട്. കലശമല
ലക്ക് കലല്ായിക്കു
ക്കുന്ന് എന്നും േപരുണ്ട്.കലല്
ലല്ായികള് അഥ
ഥവാ കലല്ര്(െ
െപരുമള്കലല്ര
ര്)
എന്ന് കലല്
ലല്ാശാരിമാരുെ
െട സ്ഥലം. ഇവരാണ്

പിന്ന
ന്നീട് സമതല
ലങ്ങളില് മററു വസ്തുക്കളാല് വീടുകള്
െകട്ടിതാമ
മസിച്ചവര്. കലല്ാട്

എന്നത
തിെന്റ തദ്ഭവമ
മായി, കലം (ക
കപ്പല്,ഭരണി)), േകാലം,േഗാാളം
(േകാലത്ത
ത്തിരി,േഗാളാദര്ിി) മുതലായ പദങ്ങളുണ്ടായി

യി. േകാലത്തിര
രി കൂററുകാരുെ
െട േഗാളനിരീ
രീക്ഷണേകന്ദ്രമ
മായ
കുന്നിന് (ക
കലശമനക്ക്))അങ്ങെന കലല്ായിക്കുന്ന്

എ േപരും കിട്ടി. കക്കാട്ടുകാരണവപ്പാടടിന് ഇേപ്പാള്്
എന്ന
അരിയിട്ടുവ
വാഴ്ച്ച ഗണപ
പതിേക്ഷതര്ത്ത
ത്തിലാണ്.പണ്ട്
ണ്ട്, കലശമലയ
യിലായിരുന്നു. സംഘകാലത്ത
ത്ത് കുതിരമല

കാരി പറമ്പുമല പാരിെ
െയ േതാല്പ്പിച്ച
ച്ചതുമുതല് കാര
രിക്ക് ഇവിെടടയാണ് അരിയിട്ടുവാഴ്ച്ച.അ
അതിന്നുമുമ്പ്
പാരിയുെടട േഗാളാദര്ിയായിരുന്നു ഇത
ത്.

98 
 

99 
 

100 
 

101 
 

102 
 

ചിതര്ം .അകത്തിയൂര് പാേറമ്പാടത്ത് കലശമലയിെല നിരീക്ഷണേകന്ദ്രം ( സാമര്ാട്ട് യന്ത്രം )Plan of
Observatory (Samrat yanthra) at Akathiyur Parempadam Kalasamala.

103 
 

കുന്നമ്പാട്ടുകാവ് േചരമങ്ങാട്ട് ഭഗവതി കടാേങ്ങാട്ടുഗര്ാമത്തിലാണ്. കുന്നംകുളത്തിന് 6 കി മീ കിഴക്ക്
പന്നിത്തടത്തില്,വടക്കാേഞ്ചരി േറാഡില്നിന്ന് ഒന്നര കി മീ വടക്കുകിഴക്ക്.സവ്യംഭൂശിലയാകയാല്
പഴയതാണ്.ഇേപ്പാഴെത്ത േക്ഷതര്ത്തിന് 16 ആം നൂററാണ്ടുവെരയുളള പഴക്കേമയുളളു. പുലയി പുലല്
രിയുേമ്പാള് േചാരകണ്ടകഥ ഇവിെടയും . ശാന്തിക്കാരേനാ കഴകേമാ ഇലല്. ചുററുപാടുമുളള സ്ത്രീക
ള്ക്ക്,വിളക്കുെതളിക്കയും,പൂജിക്കയും േനദിക്കയും െചയയ്ാം. njായറും െചാവവ്യും െവള്ളിയും സ്ത്രീക ള്
പര്േതയ്കം പൂജിക്കുന്നു. ശര്ക്കരപ്പായസമാണ് മുഖയ്േനദയ്ം. നട സദാ തുറന്നിരിക്കും.ആര്ക്കും എേപ്പാഴും
പൂജിക്കാം. പാട്ട് വഴിപാടാണ്.350 വീടുകളില് നിന്ന് പറെയടുപ്പും 23 ആനെയഴുന്നളളത്തും ഉണ്ട്.
േമടം തിരുവാതിരക്ക് ഉത്സവം. വിഷുവിന് െകാടിേയററം.അന്ന് നിറമാല,എഴുന്നളളിപ്പ്, കാവ ടി
യാട്ടം പതിവുണ്ട്. Swayambhoo idol of Kunnampaattukav Cheramangad Bhagavathi of Kadangot
Grama is 6 kms east of Kunnamkulam at Pannithadam , 1 ½ Km northeast of vadakkanchery
road.

െവളളാറക്കാട്ട് രാമസവ്ാമി കുന്നംകുളത്തിന് 7 കി മീ വടക്കുകിഴക്ക് െവള്ളാറക്കാട്ട് മണപ്പാട്ട്
ജങ്ഷനില് നിന്ന് ഒരു കി മീ വടക്ക് (വടക്കാേഞ്ചരി േറാഡില്).അഗസ്തയ്മഹര്ഷിയുമായി ബ
ന്ധെപ്പട്ട പഴയ േകാവിലാണ്.ധാരാളം േലാഹസമ്പത്തുളള ഇവിെട സവ്ര്ണ്ണനിറമുളള മണി നാ
ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.ചുററും മേനാഹരമായ കാടും. ഇവിടെത്ത െമൗനമുദര്ിതമായ അന്ത രീക്ഷം കണ്ട്
അഗസ്തയ്മുനി അരുവിയുെട പടിഞ്ഞാെറ കരയിലുളള ഗുഹയിലിരുന്ന് തപസ്സുെചയ്തു. ഒരിക്കല്
അരുവിയില് െവളളെപ്പാക്കം വന്ന് െവളളം ഗുഹയില് പര്േവശിക്കുെമന്നായി. ഇത് തേപാവിഘ്നം
വരുത്തുെമന്ന് ഭയന്ന് അഗസ്തയ്ന് വരുണെന അടക്കിയ ശര്ീരാമരൂപെത്ത ധയ്ാനിച്ചു. രാമാനുഗര്
ഹത്താല് െവളളെപ്പാക്കം ശമിച്ചു.അരുവിയില് വളെരക്കാലമായി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തെന്റ വിഗര്ഹം
അടുത്ത് പര്തിഷ്ഠിക്കാന് രാമന് ആവശയ്െപ്പട്ടു. അങ്ങെന കിട്ടിയ വിഷ്ണുവിഗര്ഹം അഗസ്തയ്ന് ശര്ീ
രാമസങ്കല്പത്തില് പര്തിഷ്ഠിച്ചു. െവളള, അറ (ഗുഹ),കാട് എന്ന 3 പദം േചര്ന്ന സ്ഥലനാമം ഇങ്ങ
െന. െവളളനമ്പൂരിയുെട വംശം വസിച്ചിരുന്ന ഗുഹകേളാടുകൂടിയ കാട് എന്ന് മററ് അര്ത്ഥം. കാല
കാലമായി 4 ഊരാളരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. കൂററനാട്ട് നമ്പൂതിരി,െതേക്കടത്ത് ഭട്ടതിരി, മഞ്ഞ പ്പററ
പാഴിേയാട്ട് ഭട്ടതിരിമാര്,നടുവിലപ്പാട്ട്. നടുവിലപ്പാട്ട് അനയ്ം നിന്ന് നശിച്ചുേപായി. മററ് 3 ഊരാള
കുടുംബങ്ങളിെല മൂത്തയാളാണ് ഭരണാധികാരി. 1971ല് അവര്ക്ക് െകാണ്ടുനടത്താ നാവാെത വന്നു
. സമിതിക്ക് ൈകമാറി. മീനം േരാഹിണി പര്തിഷ്ഠാദിനം. തന്ത്രി കക്കാട്ട് മന. കഴകം െവളളാരക്കാട്ട്
പിഷാരം,േമേലപ്പാട്ട് വാരിയം,കീേഴപ്പാട്ട് വാരിയം,കണ്ടന്കണിയാത്ത് െപാതുവാള്. 7 km Norteast
of Kunnamkulam at Vellarakkaat manappaat jn , 1 km north on Vadakkanchery Road is an ancient
temple associated with sage Agastya .The Vellaarakkaat Ramaswami temple. It is a place with
rare metals and golden serpents were seen here. All around was silent forests. Seeing the silent
peaceful atmosphere Agasthya sat within the cave on the western side of a small stream and
meditated. Once a flood came and water rushed into the cave obstructing his penance. Agasthya
thought of Rama who controlled Varuna and the floods were stopped. Rama asked the sage to
consecrate his idol which was immersed in the stream for several years. Agasthya got a Vishnu
idol from the river and he consecrated it in sankalpa of Rama subduing Varuna.Meaning of
Vellaarakkaad :

104 
 

1 Vella +Ara+Forest ( water, cave,forest) 2.Forest with caves and white Melals 3. The abode of
Vella Namburi ( Vallaba vansa) where their Aram (Dharma) is protected . 4 ooraalars
were:koottanat,thekkedath,Manjappatta pazhiyot and Naduvilappat (the last one is
extinct).Thanthri Kakkaat mana.Kazhakam vellaarakkaat pisharam,meleppaat
variyam,keezheppaat variyam,Kandan Kaniyath poduval.

െചറുവരമ്പെത്ത മുത്തശ്ശിക്കാളി Cheruvarambath Muthasssikkaali (Aruvaayi)
Aruvaayi is Dharmanaaga . 6 kms NW from Kunnamkulam . An unknown sage had vision of Devi
Bhadrakaali here in prehistoric prevedic past. Mirror image (21 cm) of Durga sankalapa is seen.
The name is either because it is situated on the banks of a tank (Chira) or because it is dearest
to the Cheravar (Kings and people of Cheranad) . Cheravaranpan as Devaanaampiya and
Vaanavaranpan .It belonged to Payyazhi family of Pattithadam(Bhattithadam). Paa means
serpent,naaga. Faces west.There is a Brahmarakshas also .Rishiprathishta.Present thanthri
Porkkulam Karakkannoor Vadakkedath mana. Muthassikkaali is considered as the grandmother of
all people of Thalappalli Taluk , including its Gods and Goddesses. In the old tree at the
Moolasthanam , nature had made a beautiful image of Kirathi(Thwaritha) playing the yazh and my
camera was lucky enough to capture that beautiful vision.

Cheruvarambath Kav Muthassikkaali (Grandmother Kaali) is said to be the grandmother of all the Devi 
temples of Thalappalli Taluk. While I was a child a PARA used to come home from Cheruvarambath Kav. 
On Dec 11.2013 ,I visited this temple and two more nearby temples (Kattakambal, and Palakkal kav) 
.Cheruvarambath kav is located in a picturesque background with fields and forests.The Moolasthanam 
of Devi is the heavily forested Kaav nearby. A Thara and a tree exists on Moolasthana. When I saw a 
figure of Devi on the tree, I was surprised. The Kirathi, playing a lyre  (lyre in left hand , resembling a 
bow ) and a Jadamakutam is very striking.When looking at close quarters face is that of 
Narasimhi/Vaaraahi. The long limbs, the pelvic bone and even the ribs are imitated by nature on this 
figure. May be the natural figure may grow again in coming years .Or it may be lost by a different way of 
growth of the tree. Anyway, by chance, my camera has preserved for posturity and for those who love 
nature, this very precious art piece, made by Nature for all of us.  

അറുവായി എന്നാല് ധര്മ്മനാഗം. അറുവായില് ,കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് 6 കി മീ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് മുത്തശ്ശി
ക്കാളി സ്ഥിതി െചയയ്ുന്നു. പുരാതനകാലത്ത് േപരറിയാത്ത ഒരു മഹര്ഷി ഭദര്കാളിെയ പര്തയ്ക്ഷമാക്കി
പര്തിഷ്ഠിച്ചതാണെതര്. കണ്ണാടിപര്തിഷ്ഠയാണ്. സങ്കല്പ്പം ദുര്ഗ്ഗയാണ്. 21 െസ മീ ഉയരം. ചിറയുെട വരമ്പ
ത്തിരിക്കുന്നതിനാേലാ, േചരവരമ്പത്തിരിപ്പതിനാേലാ േപരുവന്നെതന്നറിവിലല്. പട്ടിത്തടത്തിെല പയയ്ഴി
കുടുംബത്തിെന്റയായിരുന്നു ആദയ്ം. (പായ് എന്നത് നാഗസൂച കം).പടിഞ്ഞാട്ടഭിമുഖം. ബര്ഹ്മരക്ഷസ്സുണ്ട്. ശാസ്താപര്തി
ഷ്ഠ പുതിയതാണ്. വളെര കാലം മുമ്പുതെന്ന പറെയടുപ്പുത്സവം നടക്കുന്നു. 30 ആന നിരക്കുന്ന കൂട്ടിെയഴു ന്നള്ളിപ്പില്
,കാളേവല,സയിലാട്ടം,കരിങ്കാളി,തിറയുണ്ടാവും. മീനം മകയിരമാണ് പര്തിഷ്ഠാദിനം.ആദയ്ം പര്തിഷ്ഠ നടത്തിയ തന്ത്രി
ആെരന്ന് അറിയിലല്.ഋഷിപര്തിഷ്ഠയാണ്.ഇേപ്പാള് തന്ത്രി േപാര്ക്കുളം കരക്കന്നൂര് വടേക്ക ടത്ത്മന. മുത്തശ്ശിക്കാളി
തലപ്പള്ളി താലൂക്കിെല എലല്ാവരുേടയും മുത്തശ്ശിയാെണന്നു സങ്കല്പ്പം. മൂലസ്ഥാ നെത്ത കാവിെല തറയില് നില്ക്കുന്ന

105 
 
മരത്തില് യാഴ് വായിക്കുന്ന കിരാതിരൂപത്തിലുളള േദവിെയ എെന്റ കയ്ാമറ ഒപ്പിെയടുക്കുകയുണ്ടായി. ജടാമകുടം,
നീളേമറിയ കാലുകള്, അരയിെല െപലവ്ിസ് അസ്ഥിയടക്കം പുരാതനമായ ഒരു കലാരൂപഭംഗിേയാെട പര്കൃതി
െകാത്തിെയടുത്തിരിക്കുന്നു.

തിച്ചൂര് ശാസ്താവ് വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 10 കി മീ പടിഞ്ഞാറ് ,െനലല്ുവായില്നിന്ന് 4 കി മീ പട്ടാമ്പി-െപാന്നാനി
േറാഡില് .പാറേമല്, വിറകുെവട്ടി ആയുധമുരച്ചേപ്പാള്കണ്ട രൂപമിലല്ാത്ത സവ്യംഭൂവിഗര്ഹം. വളെര കാലം

106 
 
ശിലെയ മാതര്ം പൂജിച്ചുേപാന്നു. പിന്നീട് മണറ്േകാട്ടച്ചനാണ് അമ്പലം പണിതത്. പര്േതയ്കത, നിരൃതിേകാണി
േലക്ക് തിരി ഞ്ഞാണ് േദവനിരിക്കുന്നെതന്നാണ്.ഇരുപത്തിരണ്ടര േദശത്തിെന്റ േസനാപതി ഈഭാഗം
കേയയ്റാ നായി വന്നേപ്പാളാണ് ശില ഇങ്ങെന തിരിഞ്ഞെതന്ന് വിശവ്ാസം.(ഈ േദശങ്ങളുെട െയലല്ാം
െനലല്് േക്ഷതര്ം വക യായിരുന്നു) പര്ദക്ഷിണവഴിക്കടുത്താണ് ശിലെയന്നതും പര്േതയ്കതയാണ്. െപാന്കുന്നി
ല് നിധിയിരി ക്കുന്ന തിനാല് അതിെന രക്ഷിക്കാനാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കു ന്ന െതന്ന വിശവ്ാസവുമുണ്ട്.
പുരാതനകാലം മുതല് യുദ്ധ ത്തിന് േപാകുന്ന ഭടന്മാരാണ് ഇവിെട വന്ദി ക്കാ റുളളെതന്നും,പര്സിദ്ധമായ
കാവുങ്കല് കളരി ശാസ്താക്കാ വിെന്റ കിഴക്കുവശത്താെണന്നതും ചരിതര്പ രമായി ഐതിഹയ്ങ്ങെള സാധൂ
കരിക്കുന്നു. പാലിയത്തച്ചെന്റ അധീനതയിലാവുംവെര മണര്േക്കാട്ടച്ചന്മാരാണ് ഭരണം നടത്തിയിരു ന്നത്
.ഗജപൃഷ്ഠ നിരന്തരശര്ീേകാ വിലാണ്. പര്ണാളമിലല്. ദവ്ാരപാലന്മാര് ശിലയാണ്.നര സിംഹമൂര്ത്തി,നാഗശില്പ
ങ്ങള്,മുനിമാര്,േദവന്മാര് എന്നിവരുെട ദാരുശില്പങ്ങളുണ്ട്. ഉപേദവനായി ശിവലിംഗമുണ്ട്. വിഷുമുതല് 8
ദിനം ഉത്സവം. ഇേപ്പാള് തന്ത്രി ഈക്കാട്ട്മന (തൃശ്ശൂര്). Thichur sastha (10 km west of Vadakkanchery,4 km
from Nelluvay on Pattambi ponnani road ) is a swayambhoo idol seen by a woodcutter while sharpening his
axe. Manarkottachan constructed a temple around. The peculiarity is that the Sastha faces the Niryathi kon
(Southwest). It is said that the ruler of 22 ½ desam came to conquer the place and sastha suddenly
changed his direction to protect the paddy fields and families belonging to his territory. Another peculiarity is
that only warriors going for wars visited and worshipped here. The famous Kavunkal kalari is on the east
side of the sastha temple. Therefore the stories have some verification points from the geographic location.
Manarkottachan was ooraalar until Paliyath achan took over. Apsidal Niranthaara sreekovil with no
pranalam, stone dwarapaalakas,wooden silpa of Narasimha,Naagas,sages and devas are
present.Upadeva is Sivalinga. Thanthri is Eekkaat mana of Thrissur.  

 
തിച്ചൂര് വിരുത്താനം ഭഗവതി . വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 15 കി മീ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് കുണ്ടനൂര്,വരവൂര് വഴി
തളിയില് നിന്ന് 250 മീ മാറി പാടത്തിെന്റ നടുക്ക്. തളിവെര ടാറിട്ടേറാഡുണ്ട്. ഭദര്കാളിയും വീരഭദര്നും ഒേര
ഗര്ഭഗൃഹത്തിലാണ്. ശിവനും േക്ഷതര്പാലനും ഉപേദവന്മാര്. അടികളാണ് പൂജാരികള്.സാതവ്ികപൂജയാണ്.
രുരുജിത് വിധാനമാണ് എന്ന് േക്ഷതര്ഘടനയില് നിന്നറിയാം. അഗര്മണ്ഡപത്തിെല തൂണുകളിെലാന്നില്
േഗാപികമാരും,കാളിയമര്ദ്ദനകൃഷ്ണനും ,ശര്ീകൃഷ്ണനും,ശിവലിംഗവും മനുഷയ്രൂപങ്ങളും െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. 105
െസ മീ ഉയരമുളള നില്ക്കുന്ന ചാമുണ്ഡിയുെട വലംകയയ്ില് വാളുംചിലമ്പും, ഇടംകയയ്ില് ദാരികശിരസ്സും പാതര്വും.
വീരഭദര്നാ 2 ൈകകള്, വലത്തുകയയ്ില് ചുരിക, ഇടത്തുൈക േലാലെമന്ന നാടയ്കരണത്തിലാണ്. 45 െസ മീ
ഉയരം. ഗണപതി,ഭദര്കാളി,ഭുവേനശവ്രി,സുബര്മണയ്ന്,ശിവന് എന്നിവര്ക്ക് ലിംഗാകൃതി. േക്ഷതര്പാലനു്
വിഗര്ഹരൂപമുണ്ട്. തന്ത്രി വിരുത്താനം മഠം, ശാന്തിക്കാരനും അടികള്. 15 km northwest of Vadakkanchery
,via Kundannoor,250 meter from varavoor Thali in the midst of a field is Viruttaanam Thichur Bhagavathi.
Bhadrakali and Veerabhadra are in same sanctum sanctorum.Siva and Kshethrapala are upadeva.
Poojarins are Adikal of Kodungalloor temple. Sathwik pooja of Rurujith Vidhana is done. In a pillar on
agramandapa Krishna with gopika,kaliyamardhana,Sivalinga and human figurines are carved. Idol is
Chamundi with 105 cm height .In right hands sword and chilamb, in left hands ead of darika and a pot
.Veerabhadran has 2 hands with churika in one and the left hand in Lolakarana (Nrythyakarana).He is 45
cms in height. Thanthri is Viruthaanam Madam Adikal . 
തിരുമാത്തളിയപ്പന് തളി തിച്ചൂര് ഗര്ാമം വരവൂര് പഞ്ചായത്ത്.  
Thirumathaliyappan siva temple in Thichur grama Varavur panchayath is 15 kms North of vadakkanchery at
Thali via Kuntannoor ,Chittanda.Also known as Nityavichareswaram Thali.One of the 108 Siva temples of
Chera Kings.It is said that Vilwamangalam swamiyar had consecrated the SriKrishna idol and temple there,

107 
 
to reduce the power of Siva.The slightly tilted head of Nandikeswara is an astronomical phenomenon.The
belief is that when the head is completely tilted to North, the earth will have a deluge. Thichur
Nithyavichareswaram Thali was the capital of the 14 Naat of Kulasekhara empire. The 14 nat from north to
south were ,
Kolathunad,Puraikkizhanad,Kurumpurainad,Polanad,Eraalanad,Valluvanad,Netumbrayurnad,Kaalkara,Keezhm
alai,Venpoli,Munnaanaat,Nantuzhinad, Otanad and Venad.Thichur Thali is at Kulasekharanalloor in Netumpra
village , hence also called Netumbra Thali.It has 8 inscriptions of the 8th century Chera Kulasekhara kings.
Inscriptions are in vattezhuth on both sides of Vathilmadam.Historians have identified the m as epigraphs
dated in 17th regional year(934) of Kota Ravivarman (917-947) with decisions of Thaliyars and Adhikarar
(Thaliyathiri and Koyil adhikari)under Venpolinad Kota Ravi on transfer of Ugramandalam and
Isanamangalam for maintainance of Nityavichareswra,and the word Paattam (share of produce) is used in
this inscription.Indu Kota’s (947-962) inscription distributes 298 kalam and 26 nahzi paddy to temple
servants,109 kalam and 2 nazhi to pooja and priests,806 nazhi to Nanghiyars and gandharvis (Devadasi)16
kalam and 50 nazhi to kaanans and oviyans (astrologer and architects)..
I could read one inscription in the temple which gives the rite of ancient Jayabali, performed in the nearby
Kulasekhara Thali .
It reads:1.Swasthisree. Padmathame hridi.Thath Chandra.Thatth seeghragaa rathi.(Rddhi)Paazhatha jayatham Om.
Rishabhavathpanaa(Rishabhapathmanaa)2.Vaappasi dasamavelapraapnuaharggana naazhigavyaapthahanyaamrithathanoodhyaathaa(yaa)3.hahnapamathupeetham praartheem thapannaarupathrishajajjethaapluthaje thate (re)phaprupha(pa)
4. -truma uggtharggale (Udayaarggale)uje (Udaye ?) Jyaavurunnagatha udurbha Rishabhena
Ru(ru)Urukaggeevaja thapathinathatheelaamasrura5.-thya. // tha tth rrnappathaadthana gr na thapalgRgthrithwithana Om (Nom)
6 Thrippeethamatheem raagam ailasa nalwala vataya jyaamir(yajaamir)Om
7.Sreegeernagarbhathade (Hiranyagarbhathate?) nrupamoovar vadalathamelam sadyapahaTaya
natheeppagah pallava8 Thapa(Dhapa)pasthaa(paschaa)naniNrululazhalahanagirapathathaya thavajaya valanaa9
stha(swatha)damapyayanudasaajulajnadapaladhanatharusapaantha(baandha)navavanasrithagavagula
10 thrinaathah varanruthya(nithya)valevathyavalamaathapajaavvithyavisaar rathanethrakh
gaaRryathi ( The 10 line inscription starts with UUsual Swasthisree and says that there should
be unity in the hearts which are similar to the Lotus .The Lotus heart is Chandra, the race of
Chandra(Soma) and that Chandra is fastmoving (Seeghragaami) and hence called sasi. Om
Jaya (Hail) Paazhatha (Prakrith term for Bhaaratha race of Lunar
dynasty).,Rishabhapadmanaabha or Rishabhavarma (which may be Nandivarman since
Rishabha is Nandi )the emperor. May be this is a jayabali done by a King belonging to
Bharatha’s Lunar race, and his name was Rishabha or Nandivarma Padmanaabha. On
arppasi month,Dasamavela has come .Ahargananaazhika has spread.Meditate on the nectar

108 
 
form of Ahirbudhny (twin of Budha,son of Soma) .During sunrise, Udayaarggalam the
victorious assemble on the banks of the river of Prithanya (Prithany)Do tharppana and other
daily rites with Pranava Om. With love /dedication on the sacred Peetham (the emperor’s
throne) and with a mind full of praising songs we do yajana of the five Ay chiefs of the North
(Malabar) or on the Northern Jya (sine) of the cosmic horizon . Om. (Utharaayana )Your
Jayavalana ( victorious circumambulataion/Deflection) is after this, and it is glorious on horses
and around the Aswatha tree ,Oh Giripathe ( Lord of the Hills and Mountains) .This
Ayanavalana makes the Aasa (directions) enlightened (Ujjwala) ,wise (Jna) with wealth ,trees
and numerous relatives and travelers , new forests ,cattle and sweet sugars (Gula is
sarkkara) . The lord of the three cities,your daily dance of Valana (deflection) and its heat
(thapa is austerity too) makes you eternal scholar (Nithyavisaaratha) and the eye of this
cosmos , so sings the Rk .
Since Nithyavisaratha is used and the temple is called Nithyavichareswaram Thali , this is the
place where a Emperor after Hiranyagarbha lives as the sage and eldest respectable
member of the family and the Kulasekharapuram Thali nearby belongs to the next in position
(The king in charge of administration and defence.)
200 meter north of temple is an ancient fort on a hillock called Thachanpaara which was the
dwelling place of architects of the temple. A big tank (12 acres) called Aarakkulam 400 meter
east of the temple has 9 shrines around it .On top of a hill is the Keezhthali ruined totally .
The temple was managed by Desamangalam mana until 1977.Sivalinga is 75 cm height with a fierce
sankalpa.Krishna is 45 cms .The first thanthri who consecrated the idol is unknown.Present thanthri is
Kannampilli mana of Koottanad.
1. Keezhthali is 2 km northwest of varavoor at Thali,2 km sw of arangottukara jn .Huge sivalinga of height
2.44 meter above ground level (total height about 3.25 meter)and circumference 2.14 is a Mahalinga. More
than 108 Sivalingas were unearthed in and around this Shiva temple and Thali village was an important
center of Kulasekhara Chera kingdom.The linga on the hill acts as a telluric magnetic force for prevention of
earthquakes and also for astronomical observations.Installed by Parasurama for protection of Kerala, and
reconsecrated by a Rishi later, the Punaprathishta was done by Kannampalli mana .

109 
 

110 
 

111 
 

112 
 

113 
 

 Sacred Journey to Megalithic Kerala 
Temples. Keezhthali .Varavoor. Evidence from Atharvaveda  for installation of Megalithic Stones 
and Sivalimga 
https://www.youtube.com/watch?v=po8G8qq2aa4&list=PL6eRaANxyeNLx4ECM7pr9E2nPKLDbv
MMD&index=3 

Netumpra Thali Kulasekharanalloor Siva temple. 2 km sw of cheruthuruthi jn at Neumpra,one of
the 108 siva temples and mentioned as Netumpurayur in Thriprayar inscription.It is part of the great

114 
 
Temple complex of Netumpurayur along with Nithyavichareswaram ,Keezhthali etc. From 9th to 12th
centuries these were the centers of culture and administration of the Vallabah kings of
Mooshaka/Chera empire.(Until Vallabhas were exterminated by Cholas).There is a Vishnu shrine
on the NW of the main shrine and it is considered older than the siva shrine. (cheraman perumal
shrine).The siva temple was built by Perumthachan,son of Vararuchi.(who lived in 4th century AD
.So, the Kulasekhara perumal/cheraman perumal shrine of Vishnu must be earlier than that period
as claimed by local people. Very ancient scripts which are faded on the stone floor of Vishnu
temple bear testimony to this claim. ) .Siva temple was Rennovated in 1913 AD , the carpenter
found it difficult to fix wooden beams as Perumthachan had done it. On Thiruvathira in Dhanu
month,Jayabali was performed here by Kulasekhara emperors.36 para raw rice is needed for this
pooja. Jayabali stopped only after Tipu Sultan’s attack. The temple was Othambalam and NonBrahmins had no entry earlier. Idol of Siva is swayambhoo.(story of blood from stone while
sharpening sickle is here also).But the size and shape of the present idol shows that it was
manmade, probably during Perumthachans time or before that .Now owned by 6 manasMaathoor,Karippaal,Mekkaat,Vailisseri,Kapilliynghat,and Thiruvallakkaat. 
Archetecturally it is a gajaprishta sandhara kovil facing east and excellent artwork on
sreekovil.Namaskaramandapam (5.51 meter side) has 16 pillars.Siva idol is 60 cms above floor
level. Mahavishnu 90 cm,Ganapathi 90 cms,sastha 90 cms and Devi is only sankalpa
prathishta.Present thanthri eenchakkaat mana (muthuthala,near Pattambi)Kariyannoor mana
(Vatanamkurissi near Shoranur).

115 
 

Kozhimamparamb 1 Km south of Cherthuruthi jn at Puthusseri .Cheerakkuzhi canal is 300 m south
of temple. Chera kings with tutelardeity Kozhi (Kottavai) established the temple.Earlier goats and
cocks were sacrificed here and Goddess was fierce . A subshrine dedicated to King Harischandra
as Lord Siva shows the Paraya lineage , as in the case of Harischandrakkootta at Puralimala of
North Malabar.Paavakoooth is staged and rituals resemble Tamil Nad , not that of Kerala. The
Kongu chera migration from Tamil Nad is an Aithihya associated with this temple.Belongs to
Mannazhi mana.Bhadrakali is 75 cm darusilpa ,right hnd abhayamudra and left Katibandha. Sila idol
of Goddess is only 15 cms.Harischandra is 15 cm sila linga.Parayas are having special privilege to
conduct annual festival.Araatt ezhunallath,Pavakkooth based on Kambaramayana,Panthalidal by
Thazhapra desam,Bhoothamkettal by Mannaars,Kaalavela by cherumars,Vellaatt by Paanar,giving
fresh cloth to Velichapad by Washermen of puthusseri desam,giving kaaramullu (thorn)for koothu
by Thandans make different rituals of the temple.Present thanthram Melazhikath mana of
Painkulam.Santhikkaran is hereditary Embranthiri. 

ആറേങ്ങാട്ടുകര കാര്ത്തയ്ായനി

116 
 

11 km NW of cheruthuruthi at Arangottukara .Very ancient. Ashtavarga rishi did penance
here and made Bharathappuzha to change its course (That is why it is called Aar
angott –River to the other side).There is no idol here.A huge hole is seen in
garbhagriha from which a creeper Madhaveelatha is grown. The creeper is now a
huge tree showing its antiquity.Madhavi was daugheter of King Yayathi and she had
to accompany Sage Galava on a mission of getting 100 horses for his Guru
Viswamithra and in this course she had given 4 children to 4 kings and one child to
Guru Viswamithra. Ashtavakra is Madhavi’s son. When Madhavi came back to
Yayathi’s palace ,the king decided to give her in marriage to a royal person, but
Madhavi dejected by the course of her life prayed that the earth should swallow
her.This hole where MadhaviLatha grows is said to be that hole made by earth to
swallow her and Ashtavarga , her son chose this place for his penance.The depth of
the hole is not ascertained.It seems like the omphalos of the earth is connected with
this. During monsoons water gush out of the hole, garbhagriha is flooded by water
about 15 to 25 cm depth. The Tree is worshipped as Mother Goddess here.
Valluvanaatt swaroopam Rajas carrying titles of Aarangot,Vallabhan,Raayiran
Chaathan ,Vellaattiri and Valluvakonathiri are devotees of the devi and the temple
belonged to them from very ancient times-From the time of King Yayathi and Madhavi
.Sankalpa is that of Vanadurga with special powers of Saraswathi.The sankalpa is
akin to Goddess Mookambika .Present thanthri is puliyannoor.

Manikkutty Anchumurthy at Desamangalam is an ancient temple 10 km sw of shoranur .Originally a
Vishnu temple, with upadevathas of Ganapathi and Ayyappa. On the banks of Bharathappuzha
existed a siva temple with shrines of vanadurga Ganapathi and Ayyappa. When monsoon floods
destroyed siva temple the idols were taken to Vishnu temple for safety.Thus there are 5 moorthy
(idols) in same complex. Vishnu,Siva,Vanadurga,Ganapathy and Ayyappa.Present thanthri
Antalaadi mana.

Kottappuram Ramaswamy is ancient ,500 meter north of Desamangalam jn .Two shrines for
Rama and Krishna exist here.Thanthri Antalaati mana.

തിരുവഞ്ചിക്കുഴി ൈപങ്കുളം

2. 4 km East of cheruthuruthi at Painkulam reading room jn on Chelakkara road , on banks of

Bharathappuzha.It is a cave temple.Very ancient.Swayambhoo idol 23 cms.south and west side
are rocks, north and east walls built by granite. During monsoon floods enter srikovil .It is one of
the 5 famous shrines along Bharathappuzha –Other four being
Thiruvilwamala,Thirumittakkkot,Thrithala and Thirunavaya .Owned by Kootal Aattupuram
mana.Swayambhu idol of Nagaraja is very ancient and so is swayambhu Ayyappa.The only
manmade idol is that of a Ganapathi.Present thanthri Thiyyannoor mana.Thiruvanchikkuzhi cave 

117 
 
temple at Painkulam  
https://www.youtube.com/watch?v=90ZFVTbCUao&list=PL6eRaANxyeNLx4ECM7pr9E2nPKLDbv
MMD&index=2 

118 
 

പളുങ്കില് കിള്ളിമംഗലം
12 km se of shoranur at Killimangalam on Cheruthuruthi killimangalam chelakkara road .Very
ancient.3 siva shrines , 2 square and one circular are seen with a Vishnu shrine. . Circular Vishnu
shrine is most ancient, circular south siva shrine (Thekke thevar),central circular siva shrine ,
square siva shrine (Vatakkethevar with mukhamandapam following in antiquity in order.The
thekkethevar , southern siva shrine has a linga with mixture of ash,white and blue colour (Palunku)

119 
 

and is crystal(Palunkilappan) and consecrated by sage Suka.Formerly this was Vishnu
shrine.Northernmost Siva (Parappatta siva) was worshipped at Cherunkonam desam of
Killimangalam and shifted here at close of 17th century only. Owned by Killimangalam mana.
Vishnu is in sankalpa of Narasimha , 90 cm height .Southern sivalinga (palunkilappan) is 20 cm,
central siva is 45 cm, and Northern one is 45 cm. Bhadrakali is called Ammaalumoorthi in this
temple. Mirror sila idol of Rakthachamundeswari (bhadrakali) also
exists.Nagaraja,Ganapathi,Ayyappa are other upadevas.

Nayarkulangara Ayyappankav Paanjaal panchayath .
3 km east of cheruthuruthi at paanjaal (Paanchaalagrama) on chelakkara road. Very ancient
center of Samavedi Brahmins .Swayambhoo idol. (story of sickle sharpening and blood from stone
).Owned by 7 manas.
Maathoor,Kaippanchery,Muthattukaad,Nellikkaat,Korattikkara,Vaikkaakkara,and Paathiraappalli.
Gajaprishta ekathala srikovil,face east. Undeciphered inscriptions in temple premises (Page 185
census of temples of Kerala) woodcarvings on Srimukham ,Mural paintings from Mahabharatha
and Ramayana. Thanthri Eenchakkaatt and Kozhikkaattiri.

Paanjaal Lakshminarayana
12 km se of shoranur ,very ancient temple of samavedins of Paanchaalagrama. On
January 22 nd of 1993 valuable palmyrah inscriptions were lost in a fire . Panniyur was
famous for Vedic knowledge of Yajurveda and Samaveda. When Panniyur was
defeated by Sukapuram in a scholarship rivalry of Vedas, they sought help of
Paradesi Brahmins and they demanded their pooja systems to be adopted by
Panniyur grama. Thus the traditional Thanthric system was ignored here. The power
of Panniyur grama and its deity diminished and many of the people left Panniyur.
These people went to Brahmanthitta (Chemmanthitta ) and Paanchalagramam and
continued their ancient thanthric tradition and samaveda lineage. 30 Namboothiri
families of Sukapuram Brahmins live in districts of Malappuram (21 families) Palakkad
(43 ) Thrissur (16) and they conducted 165 agnishtoma in last century , of which 25
were performed at Paanjaal by 7 families ( Korattikkara 3 times, Muttutakkaat
Maamunnu 5 times, Nellikkaat Maamunnu 6 times, Pathirappilli 3 times, Thottam 3
times, Vayakkara 3 times and Perumangattu 2 times. 105 cm sila idol of
Lakshminarayan is chathurbhuja .Present Thanthri is Eenchakkaat Mana.
Apart from the beautiful murals and carvings on wall, the ancient temple show the earliest
Kodunthirappalli system of script development in Samavedic chants on the granite stones of the
floor and also the closed canal /sewage system of water flow as seen in MohenjoDaro . The
samavedins of Malabar live in and around . https://www.youtube.com/watch?v=FEpsO4WDyHk   

120 
 
IVC Scripts in Kerala – A new discovery  .Samaveda Kodunthirappalli system 
https://www.youtube.com/watch?v=AT96DeqfCqU&list=PL6eRaANxyeNJeN3cK6qtPnXAOD546
D7zh&index=5 
 

121 
 

122 
 

123 
 

Aattoor Kaarthyayani of Mulloorkkara panchayath in Aattoor village is very ancient and is 8 km
east of vatakkanchery. One among 108 Durga temples of Kerala. Moolasthanam is at southeast
of present temple inside the Baahyahaara , known as Kuzhiyil Bhagavathi facing west. In 15th
century the temple was renovated by a Nayar Natuvazhi and Brahmin. Belonged to Kochin Raja
and Thekke madam of Thrissur. They appoint a Muthalppitikkaaran who administer the temple. In
1948 a fire happened and when land was dug for renovation, a treasure of gold ornaments and
gold coins unearthed , but was taken over by the Government . 90 cm sila idol of Karthyayani is
standing in position with 4 arms , upper hands holding conch and wheel lower right hand
abhayamudra and lower left hand katibandha. Kuzhiyil bhagavathi is swayambhu sila with 13 cm
height .Ganapathi,Bhadrakali ,Ayyappa are Upadevathas. A Samadhi exists at the western side
.This Samadhi is said to be that of Vishnu (The founder of Chandravansi and Suryavansi lineage of
India) and a standing sila idol of 30 cms is there. Present thanthri Vatakketath mana of Porkkulam

ആളൂര് കാര്ത്തയ്ായനി . കീഴാലൂര്ക്കാവിെല കാര്ത്തയ്ായനി സവ്യംഭൂവാണ്,എന്നാല് േക്ഷതര്ം 11
ആം നൂററാണ്ടിെലയാണ്.അതുവെര കാവായിരുന്നു. സവ്യംഭൂവിഗര്ഹം മാതര്മാണ് പഴമ അവകാശ
െപ്പടാനുളളത്. കൂടല്മാണികയ്ത്തിെന്റ കീേഴടമാണ്.ആളൂര് െപാന്മല ശിവന് കണ്ടാണേശ്ശരി ,ഗുരു
വായൂരുനിന്ന് 9 കി മീ െതക്കുകിഴക്ക് കുന്നിേന്മലാണ്. വടക്കം പാട്ടുമന മുതലായ നിരവധി നമ്പൂതിരി
ഇലല്ങ്ങളാണ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നത്. 11 ആം നൂററാണ്ടി ലാണ് ഇേപ്പാളെത്ത േക്ഷതര്ം പണിതീ
ര്ത്തത്. 18 ആം നൂററാണ്ടില് നമ്പൂതിരിമാര് തിരുവനന്ത പുരേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി. ഇേപ്പാള് വടക്കു
മ്പാട്ടുമനമാതര്മാണ് ഇവിെടയുളളത്.

124 
 

ഇരുനിലേങ്കാട്
Dakshinamurthy of Irunilamkod in Mulloorkkara village is a very ancient cave temple. 2 km west of
Mulloorrkkara Railway station on Thali Road it is a portion of a hilly rock of height 35 meters
extending over an area of 50 acres .Reliefs on inner wall of cave is considered swayambhoo .
They are still growing. Temple face south ,dakshinamurthy(137 cm) with sitting pose ,right leg over
left , body reclining back faces southeast (Agnikon) direction. It has 4 arms with
grantham,amrithakalasam in two right hands, akshamala in left upper hand and jnanamudra of left
lower hand. Other swayambhu idols are that of Vishnu (122 cm)and face of Parvathi (face east).
The 3 Thali temples ( Thirumathaliyappan,kulasekharapuram and Keezhthali) lie within a distance of
10 kms from this very ancient cave temple. This indicate historical and cultural significance . 2
acres of the 50 acres of rock constitute temple complex. The cave sanctum sanctorum is 1.5
meter long, 1 meter wide and 3 meters height. The relief idols are natural swayambhoo idols on
rock surface , and can be classed as ancient rock art of cavedwellers. On peetham of
dakshinamurthy supporting it is carved Bhoodevi and Lakshmidevi. Vishnu is chathurbhuja
.KantanKaali is the dwarapaalaka for this shrine and the name Kantan and Kaali are adopted by
Thalappalli dynasty males and females and represent the names of the vehicle Crocodiles of
Vettakkorumakan, tutelary deity of all kerala kings. Local products are offered by all local people
irrespective of caste and creed. Rice,yam,mango,raw milk,broomstick,fried pappads,wooden
motifs of tortoise,fish and scorpion ,centipedes etc are special here. No special thanthri here .

125 
 

126 
 

127 
 

128 
 

129 
 

130 
 

131 
 

െനലല്ുവായി ധനവ്ന്തരി
http://www.youtube.com/watch?v=wX1vgXI3L‐s&feature=c4‐
overview&list=UUCQIVO4zAEwFK7o5K9N4RmQ

9 km NW of vadakkancheri at Nelluvaya (via Oottupara) ;vadakkanchery river flows 150 meters
west of temple. Very ancient temple, the idol of which was damaged . Another idol was made at
Muringateri, 1 km north of temple,and was being brought for bimbaparigraha and other rites. Two
handsome brahmacharins appeared and said that the idol they have brought is the one
worshipped by Vasudeva , father of Lord Krishna,and it has to be consecrated.They said they are
Aswinidevas the most ancient vedic vaidyas. Thus the idol brought by them was consecrated
.The newly made idol was consecrated at small shrine (cheruthevar paramb).Then this was shifted
to the nelluvay temple complex and cheruthevar was installed facing west atSE corner. The
Dhanwanthari at Nelluvay is tutelary deity of all ayurvedic physicians , especially of Kuttanchery
moos. Mukkuti nivedyam ( turmeric powder,pepper powder, and common salt in buttermilk) cures
all stomach ailments . Machat Ilayath’s sthothrapanchasika was written when he was cured of a
incurable leg abscess by doing bhajana here.There were 3 ooralars earlier.

132 
 

Manthanat,Aanaari,and Muriyamangalam.From 1979 it is under Kochin Devaswam Board. Subshrine
of Cheruthevar at se has two idols- Varahamurthy and cheruthevar .(Dhanwanthari)
Ganapathi,Ayyappa and Naaga are other upadevatas. Present thanthri kakkaat mana,aalankot.

133 
 

ചിററണ്ട കാര്ത്തയ്ായനി
4 km west of vadakkancheri at Kuntannoor chunkam jn and then 2 km north at chittanda
village,Erumappetty panchayah. VA temple. One of the 108 Durga temples. Parasurama,the first
thanthri who consecrated. When Tipu’s forces attacked they saw a halo of light on southeast
direction and moved in that direction and fell into a deep well and perished. The remaining forces
left in terror without attacking the temple. This well is called the Naaraayanakkinar . Vatuthala

134 
 

family was in trouble and in poverty and they could not feed their children. One day night an old
lady knocked on their door and said one door is opened at pathayappura of temple and they can
take some paddy. The ladies of the house obeyed her and took a little bit of paddy.But, when
they went again due to greed they found a cluster of serpents , and not paddy there. The old lady
is believed to be the compassionate Goddess herself. She is powerful and cures madness and
epilepsy.If purity is not observed devotees loose eyesight . Earlier owned by Oorakkaat
mana,Muntanat and Natuvilppaat mana now it is under Devaswam board. This temple also has
got granite adhishtanam and granite walls as at Mathur siva temple a rare feature in kerala
temples.91 cm high Karthyayani idol is 4 armed wearing conch,wheel ,shield and Khatti (club)
.Ganapathi,ayyappa,bhadrakali,naga and brahmarakshas are upadevathas. Present thanthri
kakkaat mana . Erumappetty means the village of Eruma/buffalo/Mahisha and the placename
suggests a stronghold of Mahishmathi kings and of Yamadharma , one who travels on a mahisha.

വീരാണിമംഗലം നരസിംഹം എങ്കക്കാട്
2 km east of vadakkancheri at Enkakkat UP School jn. VA temple. 3 temples inside the temple
complex . Narasimha,(105 cm)Siva(45 cms) and Krishna (67 cms)all facing west. Siva temple
belonged to Nayar ooraalars and Vishnu temples to Brahmins , to reduce power of Siva. Earlier
managed by Valiya mana,Chemmangat mana,and Chendamangalath Mana .Now under cochin
devaswam board. A 37 cm Ganapathi also is an upadeva.Present thanthri Puliyannoor
Kotalani kaav karthyayani at Enkakkaat 2 ½ km from vadakkancheri is older than the
veeranimangalam temple. The idol is swayambhu. 45 cm idol of karthyayani and 25 cm idol of
Ganapathi are in same garbhagriha. Sastha and Naaga are upadevathas.Thanthri is the same as
Veeranimangalam.

Mangalam Ayyappankaav Vishnu temple is an ancient temple. 1 ½ se of Mangalam on
Punnampaamb road .Vishnu face west .Ayyappan face east. Ganapathi is Upadeva. First owned
by ooralars later became keezhedam of Vatakkunnathan temple.Now under cochin devaswam
board.

Panangattukara Karthyayani. Thekkumkara village. 3 km east of vadakkancheri at
punnamparamb. One of the 108 durga temples and had 12000 para paddy fields hence called
Pantheeraayiram prabhu.Owned by Avanapparamb mana. In 1968 it was handed over to Cochin
devaswam board. 67 cm rudrakshasila of standing pose with 4 arms having conch
,wheel,abhayavarada mudra.sankalpa is that of a young girlchild of soumya nature in blessing
mood. Upadeva Ganapathi (30 cm).Present Thanthri Naagarmanna mana of Irinjalakkuda

Thiruvembilappan at Venganalloor village,chelakkara panchayath is 13 km northeast of
vadakkancheri and 11 km southeast of shoranur .One of the 108 siva temples.Swayambu

135 
 

idol.Famous for Dravida architecture of Kerala. Since many veem trees used to grow there called
Thiruveembilappan and the area was owned by Vembola mana.A devotee of Vatakkunnatha
(Vellinezhimana ) and Vembola mana together constructed the temple at a place where the
swayambu idol was found . Circular ekathala sandhara kovil face east.It is a sarvathobhadra
srikovil with makarathorana and Kudyasthambhas on walls. Within srikovil two rows of wooden
columns 20 pillars in outer row and 12 in inner making 32 pillars seen. Though there are 32 pillars ,
the circumambulatory path is quite spacious with a conical roof and copper sthupika over it. Three
deities on walls –Dakshinamurthi and Ganapathi face south and Parvathi face west.5.52 square
meter namaskaramandapam with 16 pillars and pyramidal roof. 2 thidappalli within akathe
balivattam projecting from nalambalam one at SE and other NE .Chuttambalam has 3 entrances
(west,east and north) with sreemukham. East side has mahasala and a valiyambalam .Lord
manikantan shrine on North mahasals face west.Ayyappan at sw face east ,and Naga at nw face
east. Vilakkumatam has 9 rows of lamps. Vaiyabalikkal within enclosed agramandapam. 4 large
wooden granaries are present to store paddy.
Idols brought from elsewhere: Anthimahakalana nd Bhagavathi from chelakkara kottaram.
Subramanya from Perur duringTipu’s attack for protection. Elephant belly maryada is present .
Wood carvings at valiyambalam are siva and GarudanthikaVishnu . Very important for
mangalyabhagya this temple is famous. Present thanthri kaaladi patinjaredath mana.

Thritham thali of kontazhi panjayath village
Kirathamurthy siva is present in Thritham Thali an ancient temple. 16 km NE of chelakkara
at Kontazhi .Gayathri river (Cherakkuzhi river) flow 1 km east . One of the 18 ½ thalis of
Kerala. Combats of zamorins and cochin affected its stature also. When Thalappilli , the
ancient Mooshaka family of Cochin kings had to accept suzerainty of zamorins , in 15th
century ,Zamorin set fire to this temple. After that the temple was managed by a local
devotee family. In 1907 taken over by Cochin circar and in 1950 transferred to Cochin
devaswam board. In 1990 Feb 28- March 12th renovations done. Kiratha (90 cm) kirathi
(90 cm) vishnu(90 cm)MahaGanapathi ( 120 cm) Hanuman (75 cm)Kannimoola ganapathi
(30 cm),sastha (45 cm)subrahmanya (90cm) Naga (20 cm) Bhadrakali mirror type (20
cm) Brahmarakshas linga (20 cm) are present. Reconsecration done by Panavur
Divakaran Nambuthiri of Killikkurissi mangalam .

Kalamkandathoor Narasimha of Mayannoor ,Kontazhi panjayath
22.5 km NE of chelakkara at Mayannoor. Bharathappuzha 1 km north of temple. Belonged
to 5 Manas. In 1990 handed over to Thekke madam ,Thrissur. 1.22 meter sila idol of
Nrisimha with upadevatha Ganapathi ,Ayyappa. Present thanthri Muntanat mana. Of
Cherottoor Ottappalam Taluk.

പാമ്പാടി ഐവര്മഠം

136 
 

Thiruvilwamala panchayath ,pampadi village , 3 km NE of Thiruvilwamala ,2 KM SW of LakkitiKoottupata jn ,Bharathappuzha flowing north of the temple , it is famous for Pithrukarma. Very
ancient temple of Krishna with sankalpa of Parthasarathi consecrated by the 5 Pandavas before
they did pithrutharppana to all ancestors after Mahabharatha war. Hence called Aivar
madam.Owned hereditarily by Mannoor Nayar Tharavad. In 1969 Aivarmadam Varier family took
over administration.Krishna (90 cm) Ganapathi (37 cm)parvathi (15 cm panchaloha)ayyappa (linga
23 cm)Siva (salagram 8 cm)Naga(23 cm) are the idols worshipped. Installed by Pandavas
present thanthri is Panavoor mana .

പാമ്പാടി േസാേമശവ്രം
3 km NE of Thiruvilwamala at Pampadi jn ,Bharathappuzha nearby. VA temple of Chandravansi
kings of Mooshakavansa and it is a swayambhu idol. Peetham of the idol was consecrated
byYudhishtira , the eldest Pandava. The ideal place for pithrutharpana is between this temple and
the Atikal madam at west on Bharathappuzha. Earlier owned by Mannoor Nayar Natuvazhi and
now byCochin Devaswam board. Circular ekathala facing east. Swayambu siva linga (60 cm)
Ganapathi (23 cm) Ayyappa (45 cm) Naga (30 cm) all made of stones. Present thanthri
patinjaredath mana. Santhikkaran is hereditary embranthiri.

തിരുവിലവ്ാമല ശര്ീരാമന്
48 km NE of Thrissur Via Mulloorkara,Chelakkara,Pazhayannoor and 20 km west of Palghat via
Alathur or 3 km south of Lakkkiti across Bharathapuzha , on a small hillock.Bharathapuzha one
km north of temple.2 shrines one facing west is Sri Rama (swayambhu) and the other installed by
Parasurama .After killing kshathriyas 21 times he did penance FOR GIVING MUKTHI TO ALL
THEIR SOULS AND Siva pleased with this gave an idol of Vishnu saying that anyone who worship
this will get immeadiate salvation.He installed Vishnu facing east.(in sankalpa of Lakshmana)There
were lot of Nelli 9amlaki)trees here and all pithrus came here for liberation (Bhoothamala 3 km
east of temple).Below the sanctum of Rama is a cave.And within it a golden Bilwa tree
.Villuvamala also means a hill with a hole (Villal) in it.Once Aamalaka,son of sage Kasyapa did
penance to propitiate Vishnu.Vishnu appeared with sreedevi,Bhoodevi and umbrella of Adisesha
Amalaka requested him to be there forever for sake of devotees .Three idols (swayambu) arose
at the place where Vishnu,Bhoo and Sridevi appeared.
Hole in front of western shrine in front of Rama had a spring called Theertha.Once a kadali
plantain fell into it.When poojari tried to take it out with a metal piece ezhuthani he heard a
crackling sound from the hole and the ezhuthani fell into the hole.The perennial water spring
suddenly stopped and at present no theertha is seen there.In 1861 AD when renovations are
planned by Cochin devaswam , on the night prior to purification rite a fire broke out .The eastern
idol was kept safe by immersing it in a tank.Swayambu idol could not be taken out.25 days were
needed to stop the fire completely.And when debris was removed swayambu idol of rama was
intact .After war with Ramana,Rama and Lakshmana came for pithrutharpana to Thiruvilwamala

137 
 

where Parasurama had earlier done tharppana.Bhagavathi and Sastha were with them.Bhagavathi
took her seat at Palappuram across Bharathappuzha (Chinakkathoor bhagavathi).Sastha was
thrown into a ditch by Lakshman (Kuntil Saastha).
Rakshasappaara: when power of Vishnu became stronger , asuras sent a clever one among them
to reduce it.He came in disguise of a Brahmin.He lived with Brahmins of the temple during day and
killed cows at night to satiate hunger.The horns and skeletons were deposited at one place which
became the Moorikkunnu ,and when the asura tried to break idol of Rama at night ,Rama
appeared and killed Asura .Rakshasappaara is his remains.
There were two gopuras on east and west and when lamp is ligted on 7th story , it is visualized by
people at Aalthara of Thirunava temple , 40 km away as the crow flies. (98 km by road)When a
santhikkaran did this, the very next day the gopuras were destroyed by lightening .Now only the
platforms exist.
3 km sw is a cave (Punarjani).When Parasurama wanted to be free from sins and wanted
mukthi,he asked Viswakarma to build a cave so that if one pass through it that one will not have
rebirth.The cave is a curved one with a peculiar shape.At entrance height is 3.7 meters ,inside
vary from 1.2 to 1.8 meters .In one place less than 1.2 .Length is 200 meters.Take bath in
Papanasini theertha (2 km SE of temple on rock), then enter cave ,walk a few steps bending the
body .when cave takes a turn to nw one has to sit and move slowly.Again it turns east and this
stretch is very dark.After sometime some light is obtained and there, another cave joins this cave
After that one has to lie down and crawl.After this the stretch is most difficult and diameter is
hardly 60 cm and one can move with difficulty due to lack of oxygen.Then light is seen and height
increase and after coming out take a dip in Papanasini and in Paathaalatheertham (on west of
papanasini)both theertha made by Parasurama.Ritual end when one takes theerthas
Kombutheertham and ambutheertham .Only on Guruvayur Ekadasi day this ritual is done.
Earlier the Kovil sanketha was from Bharathapuzha in North to kovilkappara on south; to
Kozhisseri Paadam on west and Ganapathi theertham on east .Parasurama entrusted the temple
to 5 illams of Moosad,Changanaat,Vaavaat,Kantanaat,Erattaat and kantanghaat.Eraattaat is now
extinct.(He was sent out of temple for abuse of ooraallars and joined zamorins).Eldest of the 5
families has the title Parasu Utayaar and he has to follow ascetic life and live in temple premises
(as Koyil adhikari)He represents ooraanma and samudayam is kaaraanma.Parasu utayar has
rights to order capital punishment.Kaaraymas come from 5 families –
Moottat,Annatt,Ikkaraatt,Pollaatt,and Naalonnil.The first 3 are extinct.The 3 rajas
PERUMPADAPP,Thiruvithamkore and Zamorins had special rights in the temple.Ultimate authority
was Perumpadapp swaroopam kovil adhikarikal .In 1789 Tipu took away all gold,money and
copper sheets and damaged temple and it was renovated in 1861 and 1883.1903 temple was
taken over by kochin devaswamdepartment and in 1950 by devaswam board.At the eastern side
of the Lakshmana shrine (consecrated by Parasurama) is a peepul tree and a cave and the cave
is connected with Thirunelli cave , underground. This path is now closed. At southern side is the

138 
 

Saraswathi Kundu. At SE outside Maryada is Kundil sasthaa (with sastha,parvathi and siva
).Dasavathara and Tapas of Narayana Rishi and other darusilpas adorn srikovil walls.
Oldest idol of eastern shrine is 135 cms (Lakshmana) swayambhu with sridevi bhoodevi are on
same peetham is 165 cms (Rama).Mahalakshmi (65 cm) with padma in hand in Lola position
.Ganapathi (105 cm)Sastha linga (37 cm).Hanuman (160 cms) .First thanthri of West idol is
Aamalaki Maharshi and of east idol is Parasurama. Present thanthri kunnaath mana of
Perumanam. Poojari is hereditary from Kunnaath illam ,kuntakkal,edasseri and Marutheri.

േചരമാങ്ങാട് െവങ്ങിലേശ്ശരി അയയ്പ്പന്കാവ് േവലൂര് പഞ്ചായത്തിലാണ്. വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 12 കി മീ
പടിഞ്ഞാറ് േകേച്ചരി േറാഡില് അര്േണ്ണാസ് ജങ്ഷനില്നിന്ന് 300 മീ വടക്കാണ് .പഴയതാണ്. കാടായി
രുന്നു ഈ പര്േദശം.െചറുമന്മാര് കാടുെവട്ടുേമ്പാള് ശിലയില് രക്തം കണ്ട പതിവുകഥ ഇവിെടയുമുണ്ട്. െചങ്ങ
ഴി നമ്പയ്ാരുെട സ്ഥലമാകയാല് അവര് അയയ്പ്പേക്ഷതര്ം പണി തീര്ത്തു. െവങ്ങിളേച്ചരി ( െവങ്കിനാട്ടി െന്റ
ഇളംകൂറിെന േചര്ന്നത്) കുന്ന് അയയ്പ്പന്കുന്നായ് മാറി.േചരമാനും െചറുമനും ഒന്നാണിവിെട. െചങ്ങഴിന
മ്പയ്ാരാണ് കാരയ്ക്കാര്.ഗണപതി ഉപേദവത. തന്ത്രി േപരാമംഗലം കീഴുണ്ടയൂര് മന.സവ്യംഭൂ വാകയാല്
ആര് പര്തിഷ്ഠിച്ചു എന്നറിയിലല്. 30 െസ മീ ഉയരമുളള ശിലാലിംഗമാണ് അയയ്പ്പന്.

ഇവിെട നിന്ന് 1 കി മീ മാറി,(വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 13 കി മീ) േവലൂരില് പഴയ കണ്ടംകുളങ്ങര ശിവേക്ഷതര്മുണ്ട്.
സവ്യംഭൂവാണ്. ചുററും കണ്ടം (പാടം) ഉളളതുെകാണ്ടും, കണ്ടേന്തവെയന്ന സ്ഥാനികളുെടയായതിനാലും
കണ്ടംകുളങ്ങരെയന്ന് േപര്. അരിവാളുതട്ടി ശിലയില് േചാരകണ്ടകഥ ഇവിെടയുമുണ്ട്. െതെക്ക മഠം
കാരയ്ങ്ങള് േനാക്കിനടത്തുന്നു. െസൗ മയ്നായ ശിവനും പാര് വവ്തിയും അര്ദ്ധനാരീശവ്രഭാവത്തിലിരിക്കുന്നു.
ആനപ്പളളമതിലാ ണ്.ഗണ പതി, അയയ്പ്പന് ഉപേദവന്മാര്. പുലിയന്നൂര് തന്ത്രി.

വടക്കാേഞ്ചരിനിന്ന് 13 കി മീ മാറി േവലൂരിെല കാര്ത്തയ്ായനി പഴയ േക്ഷതര്മാണ്. 9ആം നൂററാണ്ടുവെര
ചുററും കാടും വയലുകളുമുളള ഈ പര്േദശം ആരണയ്കരായ നമ്പൂതിരിമാരുെട വാസസ്ഥാനമായിരുന്നു.
പുന്തിയിടം കുടുംബത്തിെല ഒരാള് അരിവാള് േതച്ചേപ്പാളാണ് ശിലാസവ്യംഭൂവിഗര്ഹം പിന്നീട്
കെണ്ടത്തിയത്. 30 െസ മീ ശിലാലിംഗമാണ്. കനയ്ാരൂപത്തില് നമ്പൂതിരിമാര് േദവിെയ പൂജിച്ചു.
അവെരലല്ാം നാടുേപക്ഷിച്ചുേപായേപ്പാള് െതെക്ക മഠം ഏറെറടുത്തു. ഗണപതി,േവേട്ടക്കരന്,അയയ്പ്പന്
ഉപേദവന്മാര്. പുലിയന്നൂര് തന്ത്രം.

െവളളാട്ടന്നൂര് രാമസവ്ാമി േവലൂര് പഞ്ചായത്തിലാണ്. തൃശ്ശൂര്നിന്ന് േകേച്ചരിവഴി 14 കി മീ വടക്കുകിഴക്ക്
,െവളളാട്ടഞ്ഞൂരില് . വടക്കാേഞ്ചരിപ്പുഴ 500 മീ വടക്കായി ഒഴുകുന്നു. രാവണെന വധിച്ച ഉഗര്രൂപിയായ
രാമനാകയാല് േകാപം ശമിപ്പിക്കാന് ജലദൃഷ്ടിയാണ്. ആദയ്ം തിരുത്തി, തിരുത്തി വടേക്കക്കാട്ട്,കപ്പയ്ൂര്,
കാണിപ്പയയ്ൂര് ,മുരിയമംഗലം മനക്കാര്ക്കായിരുന്നു ഊരാണ്മ. ശര്ീേകാവില്ച്ചുമരില് മങ്ങിയ
ചുമര്ചിതര്ങ്ങളുണ്ട്.(രാമായണകഥ). െതെക്ക ചുമരിെല േവേട്ടക്കരന് ചിതര്ത്തിന് നിതയ്പൂജയുണ്ട്.
ഗണപതി,വിഷ്ണു,ശിവന് ഉപേദവന്മാര്. ഏകതലവട്ടശര്ീേകാവിലാണ്. നമ്പൂതിരിമാരുെട സംഘക്കളിക്ക്
േകളിേകട്ട േകാവിലാണ്.ആരാണ് ആദയ്ം പര്തിഷ്ഠിച്ച തന്ത്രി എന്നറിവിലല്.ഇേപ്പാള് തന്ത്രം വടേക്കടത്ത്
മനക്കാണ്.

139 
 

പുളിയന്നൂര് അയയ്പ്പന്കാവ് േവലൂരിെല സവ്യംഭൂലിംഗങ്ങളിെലാന്നാണ്. തിരുത്തിമനയുേടതായിരുന്നു.
ആരാണ് ആദയ്ം പര്തിഷ്ഠിച്ചെതന്ന് അറിവിലല്.തന്ത്രി ഇലല്. അയയ്പ്പശില അര്ദ്ധവൃത്താകൃതിയിലാെണന്ന
പര്െതയ്കതയുണ്ട്. 13 െസ മീ ഉയരം.

We have started from Kadavalloor Sreeraama and ended with Thiruvilwamala Sreeraama  ( on west 
and East of Thalappally Thaluk) and have seen some of the important temples categorized as Very 
ancient  and ancient in the census of Kerala temples. The journey doesn’t end here.It is only a beginning. 
We have to find the trigonometric relations and Vaasthu of city planning based on Temples and for that 
we will next see the temples of Kannoor district (Thalipparamb and Kannoor Taluk mainly) and explore 
their antiquity and trigonometry .Because , it is here the Perunchelloor Graama of Mooshaka dynasty 
flourished in its most glorious days. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful