You are on page 1of 2

太上說西斗記名護身妙經

爾時。太上老君降蜀都。以永壽二年正月七日。為正一天說!斗"#
經。$%&'月()日。*降蜀都。+,-.。/0123。4567。
89:;<=>?@A。老君BCDE。F正一天DGH。I8?J
KL西斗M經。N上天OP。QRST。)天UV。-斗@君。天R8
W。X一YZ。I*[\。]#^_`a。bcd#。SYef西斗。
Kg@U。hijR。kQ@名。lmW1。Snop。IO以q降r
s-t。uv西斗Kg。w君記R^_。xR`a。Iy為sz說。{
|jR。}s~•)天@€。天A@•。)J@-。‚ƒ„…。†QS
‡ˆ。
老君‰正一天H。
?JSŠ。‡‹Œ•。KŽS為。)斗•-。
•西‘Kw。’天@“。”•–—。降˜™š。
›Uœ•žŸ@。¡¢£B¤¥@Š。¦記jR。
8^§i。8_§記名–。¨©#d@ª。
«8¬-2®¯。°±²³。0\´µ)¶。
(^·¸@¹。º8»¼§經‘V@½。
¾¿ÀÁ。hiÂ-。kQ@名。
ÃvYÄ。太?8W。西斗w君。
I\太-ÅAÆÇÈ•。天@OP。ÉÊ•Ë。
Iy以sÌ•ÍK€。%為s說西斗Kg@經。
Î̙ϕÐ。±ÑkÒ。身•?½ÀÁ。
xÓ`Ô。上ËÕ天。天Ö×r。ËØ?J。
?J@上。Ù名Qj。名8^_。Ä8`a。
Ú…YB。記&?½。Iyks。西斗-Û。
Üj{Ä。ÝQÞ•。™M@t。†QS‡。
老君H。
天€«ß。西斗記名。SàSá。??上â。
太ãMw。®¯šä。åæ¾天。çèéê。
ëžìí。˜-îï。Ið8Jñ。ò8?ó。
ôõöV。÷ø˜Š。jR8W。lùd#。
^_úû。6ü6ý。‚天šþ。0I/ÿ。
符½@上。op叮噹。我8Èt。™L™-。
™R•@時‚ƒ。jRÍ@。通fJ庭。
•運M默。Kÿ朗星。急急6太上律—。咒H。
虛ÿ沖à。以€為ú。上‹S上。紫微w君。MA8-。?經正š。
®¯šä。森羅糾紛。Ú朗ã—。總øR身。¾ÿ終始。太皇;M。
急急6律—。
西斗第一9標M君。
西斗第二;JM君。
西斗第´›皇-M君。
西斗第四將¾ãM君。
老君H。ºÒ'經。§須齋!"。à默正身。西ŽD#。$%1通。
™&'(。)*西斗KLw君二(一+。…,Ò經。º8-‰。./0
1。§&ûW@日。23月七日·日()日。4567。;ù七8。9
ù七:。‘;·8。<通=七8為>。xKL西斗w君@?。標&@A。
2羅BCP。2DEEFGHIÓ•。5&6上。2=J庭。2=[K。
&A+ALMN.。
O'w君。O8Ø-。西(PQ。RÒM經。
SYST。"^U_。名記Õ天。8Ë-Û。
®0Yl。V經微妙。STQR。
太上說經²$。W‰天H。
西斗?X。s~•@。|&¦j。HIÓ•。
YkÍÄ。Zd[#。I&\-七®年%Ü。
&vz說?‹。'時老君]^經_。àS`a。
Î8ÎS。YbO=。天k@。|&jc。