You are on page 1of 154

ץע

רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח

.

טנרטניאל סנכוהו קתעוה

www. hebre wbook s. org ןי *

ה״םשת םייח י״ע

והינב

ןושאר

קלח

הדגא ירבד לע םיבושיו םישוריפו םירואיב ורבדש

תותכסמ לע ילבב דומלתב לדח

.ןיבוריע t .הליגמ .תינעת .הנשה שאר .הציב .הכוס

.אמוי .םיחספ

.תבש

.תוכרב

תוכרב ימלשורי

•הגיגח .ןטפ דעומ

.לארשי ר נ .רידאה ןואגה .לודגה רואמה אנברו אנרמל ש י ר .םירה דקועו דומע הלהתלו
.לארשי
ר
נ
.רידאה
ןואגה
.לודגה
רואמה
אנברו
אנרמל
ש
י
ר
.םירה
דקועו
דומע
הלהתלו בוט םשל םסרופמה .לבבד
יגיס
׳קזחה
שיטפ
.ינמיה
וירפסבו ומשב
אתולג
ז
ר
לכ
רש
א
יהלאה
לבוקמה .הלגנבו
רתסנב
תואבצ
.ותומכ הכלה םיקסופ
׳ה ראלמ
םירקיה
יכ .והוממע אל םותס לכו .היל סינא
אל
םוקמ לכב
.ותנובתל
רקח ןיא
.אוה
.ת״שקכ .רדאנ
שדקב
.רדה
אוה
ןיד
ה״הלז
ן-ץיץ ך
שןי-ן ץ
יב
ר
רירהומכ
•ל״צז
מיי ח
•יש מ
ד״רהומכב
והיל א
ר״ר,דוממ
םשב
הז
רוביחל
ארקו
(־:!!ושא ר
הל
ח
יייחרפםה
תמדקהב בותככ
ןהינ
ב
$
1
םירובחה
ראש
םג
סיפדהל
ונכזי
וימחר:
ת״ישה
ינפל
ןוצרב
ולבוקיש
אוער
אהי
די
תביתכב
המשל
הרות
דימת
דומלל
לודגה
ודסחב
ונכזיו
.ת״ישה
׳ר״יכא
םייח
תונשו
םימי
ךרואל
הבר החמשבו
הבהאב
ספד נ
א״בבוח ^^^ן*ף
קדועפ|
^

»•© •

a*®•

ft

ft

+

• »•®•

• • ••®

*

«

 

י״ע דבענו קר0 נ הז רפס ."מ״עב הרותה תורצוא 'גמיא הקיאדוי" "גרבנזור םייח י״עש "0קו ב ארביה״ל תושר תנתינ .דבלב ישיא שומיש ךרוצל וציפהלו רתאל וסינכהל יעדומל תאזו וקיתעהל וא וסיפדהל דחא ףאל תושר ןיא אוהש יעצמא לכב וא אוהש ןפוא לכב םיברל ןיב דיחיל ןיב רכשב ןיב םניחב ןיב

םירפס דועו הז רפ0 מ קתוע גישהל ןתינ

תבלושמה vv (• 1 קסופה

הנכותה ןכו רצוא בולשב)

:לצא ןרסשנגרומ תיירפס תיב דודשא 3620 .ד.ת 14 אבר בוחר

08-866-5059 סקפ 08-866-0821 ןופלט

OTZRO T

HATORA H

THE MORGENSTERN LIBRARY 14 RAVAH STREET P.O.B.3620 ASDOD, ISRAEL Email- kidosheypolin@bezeqint.net

This sefer has been provided by

Judaica Image OTZRO T HATORA H for individual use only.

All rights reserved by Judaica Image OTZRO T

HATORAH .

Permission is only granted to Hebrew Books Org . No Permission is granted (in any form to distribute these books) to anyone else even if they don't sell them.

ו״רנ רבחמה תמדקה

ךורב לע םג יתררועתנו ונשדק רש א וניבא 1*רשי יה^ ׳ה התעו י״״דזעב וסיפדהל הז תיבל
ךורב
לע םג יתררועתנו
ונשדק
רש
א
וניבא
1*רשי יה^
׳ה
התעו י״״דזעב וסיפדהל הז
תיבל
ונב רחבו
לע
ונוצו
ויתוצמב
סופדה
תכרעמ
יתאבה
תרצו ותרות
ונל
ןושל לכמ
ונממורו םע
לכמ
סלח
ייהזעב
סיפדהל
ב״בות
םילשורי ק״העב
ןושאר
הלודנה ׳ה
ךל
עטנ
םלוע
ייחו
תמא
יגרזעי וימחרב
תיישהו
,הזה
רפסה
ןמ
םימשב
לכ
יכ
הרובגהו
םירובח
רא
ש
לב
:י״הזעב
םנו ינשה קלח
יל
םנ
סיפדהל
ינכזיו
שאר ל
לכ
י
ל
.ץראב ו
שי ש
ךדיב ו
לכב
ונכלמ
היצ ו ירב ד
ןתנו
.ונכותב
דוההו חצנהו תראפתהו
אשנתמהו הכלממה ׳ה ך
לשומ
התאו
ךינפלמ
דובכהו רשועהו
יננה התעמו
לכבו
•בל לבב
ינוצרו יתעד
שפנב ו םלש
לכב
הלגמ
v
k
׳ה ךדוא
קזחלו לדנל
ךדיבו
הרובג ו
חכ
לכד ,הציפה
בל ב
ישפנ
רבד ו
רב
ד
לכב
יל
ןתונה
התא
יכ
השודקבש
םירוביח
םנו
הז
רובחב
יתנוכ
.לכל
ליח תושעל חכ
ךממ
:לכ ה
יכ
וידסח לדונבו וימחר
וליחדו
םשב
בור ב רבחל ת״ישה ינכזי
ו׳־הבקיל אןד
רש א
בור ב
ינכז
א
ילע
ביש א
המ
וסיחרו ומיחרו וליחדב
לכה
הצילמו
ןיבהל
יהולומגת לכ ׳הל
בורבו
וידסח
ד
נ
נ
םהש
ןפואב
רשאו
םילש אדוחיב ה״ובה״י ה״ב
רובד ו הנוכו
,םילטובמו םילטב
לכבו הז
ירובד
ה׳׳יוה םש
אדחיל
ותלמו
םב
רש
לשמ
רב ד ׳ה
ואבוה
שודקה
חור
וימחר
רש א םתודחו םימכח
ייב ד
הבשחט
לכו ,לארשי
ל
כ
םיה
ךותב
רשא
הדנא
ירבד ב
םנושל
לע
םה
הנה
ךרבתי
וגוצר
אוה ארונהו
לודגה
יל שיש.םירובח
רובחב
לכש
לכו י״הזעב השעא
ינוצר
ילבב דומלת ארקנה
שדחא
א^ד לבה השעמ
הינפ םוש
ד״םב
רש
א
הרות
לולבה
לשו דומיל
לכבו
ילב
אקוד ךרבתי
לש ,רוצמו .דוצמ
וינפל חור תחנ
הרז
תושעל
הנהו .תודגאו תוכלהב
וימחר בור ב ת״ישה
םישוריפו
ירבד ב
םיזמרו
םישודח
הנשמב ארקמב
יננח רשא רחא
וידסח
שדחל
לדוג ו
:רקיעו ללכ
הדיא
יח
t> ינפל
הלפת
ךורעא
םירבדה רחאו
רוביח םיתישעו
םירואיבו םיבושמ םיצוריתו םיקודקדו
,ילבב
דומלתב לדר• םהב
ורבד ש
דד
אנא
,אנ
העישוה
,הלודגה
ול
דש
א
־יחאו ,עדיוהי p
ינבז
רשא
םשב ויתארקו
דחא
,דוקתו ךיאריל
הלהת
ךמעל
החילצה
;ו׳־ישה ינרזע
וסיפדהל
ת״ישה
החטש
.ךל
םילחימל הפ
הבוט
םישורח
בורב
ינגחו
ךדב ע
דת
ל
ןרק
תחימצו ךריעל
ךצראל
םיבושיו
םיצוריתו
םיקודקדו
םירואיבו
ואי י
.ונימיב
הרהטב
ךחישמ
הלאה
אנא
דוב כ ןת ,אג
ןוחתפו ךישרודל
ןוששו
ןבל
ישי
רג
תכייעו
םהב
ונידומלב
ילבב
דומלתבש
ירבד ב
.
ק
ן
ל
י
«
ף״ינ
א
ביר
מזב
ן
ןגב
חפשי
ו
ןנ
ג
י
תירחש
תלפת
רחא
ומויב
םוי
רב
ד
תרותב
בור ב
חטובהו
׳ה'תעושתל
הפצמה
ןטקה
ד״כ
םישודקה
יתובא
גהנמב
העודיה
תיבב
רואב
יגיע
ריאהל
וידסח
בורבו
וימחר
דעו
ילבב
דוע ,םיקלח השמחב
שדחל וידסח לדוגבו וימחר
םיזמרו
הדגא
עבק
תסנכה
.דוצמ ,א״עיז
תושדחו
דומלתה
שארמ
ת׳רזחב
:םייח תרות
ותרות
,ומצע
ינפב
רוביח
םיתישע
ולא
,ופוס
הזה
רובחה
יתארקו
.והינב םשב
םייח השמ ר׳׳רהמכב והילא ר״רהמכב םייח ףסוי ריעצה
יט״ס

חילצנו השענ ׳ה םשב ו״הבקיל

תוכרב

.ןושאר קרפ

,המה לבה יכ .תמא רבד תישילש הרמשמו היונב םתעידיו םניינב ה״ערמ איה

.סה סג

ךא

ונב םא

ןיינב

המוה

תרות

דגנכו

,הפ

דגנכ

לע

',יניסמ

לעבש

יכ םהירבד

לע

לבקש

.םהלש

לכש

ש

מכ

לע

םיקעוצ

היה אל ודסיי לכשה

השודקה

תרוסמהו הלבקה

קונית

לע

,ומא

הרות ,השא םשב תארקנש המצע הרותה

ידשמ

קנוי

דמולה

הלעב

םע

תרפסמ

ךחישת איה לש תומותסה גישיו

המצע

איה לע ותלמו יב םירבחה

הריתה

רבד

׳ה

אשידק

י״ע

רמאמ

ךינב

חי׳תה

התוא דמולהש

המצע

תוציקהו

השודק

ולאכו

חור

אבר

םתוא

ד״םב

םע תרפסמ

תרפסמ

םע

השאו ומא

השא

לש

,הלעבו השאה

הניש

ןיא קוניתהד ״ ,הלילה

הלילה ףוס

רחא

לכ

ךשמב

םימעפ

דחוימ הלילה

ףוס

לוק עמשנ

ל״נו

.קוניתה

סתקיניב

ד״םב

היהי הזש ,הלעב אל

קונית

לש

ג

ישעש

המ

תרעשה פ״ע

תילארשיכ

איה

תמא

רמא

יאק

הז

השאי

איה ,אלמגב

תישילש

ל׳׳י .הלעב

!ןוסב

יוצמ

תבשוי

רתוי

ןיקהל

ותקיניל

וכרד

ידכ .הלוכ

ידשמ

קנוי קונית

אמלשב

הלילה

ומע

ראשמ

הל

ןמיסה

ועבשש

קוניתה ךא

תותע

1

הז הלעב

ןכ לעו

דחוימ

ןשיש

תרפסמו

שמחו עברא• ותנשמ קניל

ןיאו

ןיא

ה'׳שמכו ,הי

המשל הרותה לש ןושלמ הרותה

יילע הרשי

חור

,המצע ש״מכו ,הידמול ארדאב אצמת רשאכו ,ינושל הריתה תודוסב םישרוד

םע

תרבדמ

ויהש יתשרפ רשאכו ,םהילע העיפוה .רשא שדוקה חור

םילכמו

בותכה

לארשיב

םייקתי

דיתעל

ורמאש

ל״זר

׳ה

לכו ויפמ דחא רובד ועמששכ יניש רה דמעמב אלהו ,הומת וטושפכ

רבדהו

ה״בקהמ

הרות

ןידמול

ויהיש

ידומל

ומא תוקונתה בור ןמיסה .הז פ״ע ןמזה ש״מכ קר

ידשמ

דועו

הלילה

,רתוי ותקיניל

לש

עדי ןכיהמו

םע הקולח טיקנו ,תישילש הרמשמב הלילה *ןוסב

תרפסמ

השא

אוה ןמיסהד

שרפל ידכ הל טיקנ אלא תישילש רשאכ

ץיקי

דדה

כ״

התטמ

ומא

אוהו

לע

רחאמ הניש

קוניתה

חינת

יכ

,קניל

הרמשמל

לש

הנשאר

,תרפסמ השא

ידכ

הינשו

ןמיס

הב

תושעל

ןמיסל

םעט

תורמשמ

הב

יתשב

הלש

הטמה

לע

הבישי

תבכוש

בשת

הדועב

אלו

דצה

ונממ

ןמ

קניל

הלצא

ויפב

שממ דונדנ הילע השק יכ ,וקינהלו הקיחב דליה חינהל

בכוש

ךיאו הניכה הרושה ק״הור ייע המצע הרותה ןושלמ דוד שקב דמלמ הזבו ,ינושל לע יתלב םידמולד ראשו תובאה ודמלז״דעו תרפסמ

ורבדב

האצי

יתשרפו ,ךרבתי

ישפנ

ויפמ

ביתכד

ה״עה

,ינדמליש

רשא

םורממ חור

ןמצעמ הרותה

רשאכו

יתלב

המכח

ךיתרותמ

םהל בשחנ

סא

יכ

,םיקידצ

דמלמ

יתלמו

ןויכ

,םתמשנ

החרפ

ךרבתי

לארשי

לכ

ויהי

הרעי ה״בקהש

םהילע

ולגתי

יניע

יכ

לג

וניבי

םהל

םהילע

תורתסנ

תומולעת

תואלפנ הטיבאו

יב רבד

ה״בקהמ

׳ה

הרות

חור א״הכו

םידמולש

הרות םידמול

,םורממ חור תעפוה השא

י״ע

ועידוהל

הלעב

םע

איה

הרותה

א״זעו

: הזב האנ לשמ ק״הוזב אבוה רשאכו ,תמאה ודמללו היתודוס הלעב

דשמ

הניש

השא

קוניתהד

קנוי קוניתו המל ל״ז ח״לצה יכיקנ ןאכו ליעל ןמים

השא

.םש

םע

השקה

תרפסמ

השאד

.ירקלו םיקיל

ןויכ

ומא

ןושלמ

םדוק קונית הטקנד אתיירבה

ד״סב

ש"מ

ד״ע

ל״נו

.ש״ע

קונית

םדוק עימשמ י וניא

עמושל

שרפל

ןמזב הלעב סע

בשת

הז

היהיש

ד

כ

ותקיניב

ךא

לוק

,ןמיסה תא

ידכ קזניתד הקולח אנתהטיקנ איה

הניש

תרפסמ

הל

העבשש

רחא

תעדל

המל רמול ,השאד

הנממ

קנוישכ

הקולח הב

קוכתהש ,הז

קונית

ןמ היונפו הלולצ התעדו יכהלו

טיקנ

סש

וקינהל

,הלעב סע

הקיחב והתישתי

רפסת

ןכ

שממ הבישי

לע

,הנישה

השאה .ינדמלל תחנ אל ןאכ

תחמ

רופס

ןינע

בבסמ

קוניתה

ןינע

יכ

,אשירב

ךא

,הזמ

בבתסמ הז

רבדש

ונעידוהל

ףוסב

קניל

איהש קוניתה ,וקינהל שי זאו ירמגל ויניע העבש דשמ העבשש רפסת

תישילש

הרמשמב

לבא

,הניש

הל העבש

אלש

ררועתישכ

זא

הקיחב והחינתו

שממ

הנישה

הניש הל

הבישי

הקלתסנ

היניעמ םגש הלעב םע. רפסתש

קנוי

אוה

קונית

רחאמ

יכ

העש

הלעב

התוא

םע

תרפסמ

העבש

תבשוי

תישילש רמאק

השאה

רבכש

איה

הלילה

הדשמ

שממ תבשייד

ןויכו

הלולצ תעד

יכהו

כ״יעו

הל

,הניש

,ומא

זאו

השאש המב

הניש

אוה

ימוגמג

ןמיסה

:הלעב

ומא

ידשמ

קנוי

רמאש

םע תרפסמ הש־אהו קנוי ידשמ

.זאד

ומא

,הלעב

קנויב

יתלב

שממ

תבשוי

,הלעב תרפסמ קודקד רמימל ירייא הז לכד אליממו ,הרומג

םלועלו

םע

רחא

קוניתה

סע

ד״סב

יגס

אחינ

היה הניש

הלולצ

ןרותי

הוהד

הזבו

הל

תעדב

,הלעב

םע י״פעאו ,םלועה ראשכ הנשי איה ומא תקנמה ןמ קנוי םא לבא

רפסל

אבת

זצקה

ומא

ןיקת

בשתו התטיממ דומעת אל הניש הל העבשש

הלעב םע

הניאו

,םינ

רבדלו אלו םינ היניעב הנישהו התטמ לע תראשנ אלא

םע

רפסל

הכרד

ןיא כ״ג

תקנמהו ,הלעב

סע

תרפסמ

:

ל״נ ,אתיירבד

אנת

ןמיס

טיקנד

םינומדקה סיפוסולפל

סירומח םהש

יעדטו

,הינודא תורמשמה תקולח הנשאר הרמשמ םכולק הלגג ףוסש תודוסי

ןאכ

זמר

ןיאו

ןינמ .הנהו

ד״סב

ויריבחו זטסיראכ

אלא

,אנתה ירבדמ

ונעדי

תאז

יכ

,הזמ

בבתסנ

הז

רבדש

קוניתהש העשב

הלעב סע

:

תרפסמ

השאד

ןויכ רמאק

יכה

.ךכ

דיסב

זמרנ

ל״נ

ה״י

tp

םשש

ירקלו םוקיל

ותיבב ותוא

ליז

,

״ראה

ומא

ידשמ קנוי

ךלמה ירשא

יבתכב

עודיד

ןיסלקמש

טיבר

.םש

םניאש

םירבד

ולא ןיבמ בל םהל היה

ויהו םינשארה

לע

םהירפס

ונבש הנובת

םהב ןיא

ןכלו ״תמא

,םובזע לכה ט םיקעוצ םיבלכ הינש הרמשמו בלכ ל״זראד ,םטורחאה ושיגרהו טיבהש

םה

ןכ

,בל ולוכ

סיפוסולפ תועטב

תותפשא

.הנובמ

וקפויו

םהב

סממ ו

םהירפס לכ ולטב םתבסהו םתפרח תילגנש רחא םארק

ןיאש םירומח

םיפוסולפ

ןכלו

תוכרב א קד פ והינב הפקשהב הרבסה פ״ע ףכהו םיקרפ ד״י ורפסמ ׳כ םדאה ףכב תקולח
תוכרב
א
קד פ
והינב
הפקשהב הרבסה פ״ע
ףכהו םיקרפ
ד״י
ורפסמ
׳כ םדאה
ףכב
תקולח
יכ
ןעי
,םעמ
םהילע
לואשל
הנשארה
תטוכה רעשב
שי תועבצאבו ו'יט
שידקה
תטוכב
עודיו
,ו״ט
רפסמ
םילשמ
הליל
תוצח
ביתכל
תומוקמ
המכב
הלילה
,הבר
הימש
שדקתיו לדגתי
רמואש
שידקה
לעב
תרימאב
ישוריפד
אצוי
ינא
,ךל
םוקא
םלש
םשה
יוהד
יבר
ירבדל,ןכלו
םיחרכומ םה יבר ירבד
ךירצ
תרכזנ
הלילה תוצחב ביתכו
י״שר
,ל״ז
ש״זיכ
יכ ד״סב ל״נו
ןיאו
ןיאצחל
תודוהל
הלילה
קלחהב
הימש אהי
ןיא
רמואש שידקה תייגעבו
התע
יכ
הבר
היהי ה״י
םש
ןיטל
ךירצש
םכ
לע
די
יכ
ביתכל
השלש
ל״סד
ןי׳ר)רבדל
ךא
ןיאצחנ םה
תורמשמ
העברא
אצמנ ,אבר
״יסש
ךירצ
כ״ג
ךרבמ
אבר
רחאו
,תורמשמל
ןיאצחנ
השלשה
ןיא
ה״י םש
לש
וסילקב
הי
אהי וז הנוכ ןיטל
םינווכמ םהינש
הנועהו שידק
רמואה
ן׳רלד
,ן״רדט״מ לאש ךכל
ןויכ
יבר
לע
יגש
זא
בותכה
ןמ
םעט
ן״רל
אצמד
ה״ו
תוי;יאב
םלש
רמולכ
*בר
ףכב
זומרה
:חרכה
אלמתמ רובה
,הז
בחרו וירחאלמ
וינפלמ
אשנתי
יכ םדא
רבכש
הנממ אצוי
םתדימ לארשי הנהו
ע״מ םויק ליבשב
יכרצב
תסחיתמש
ןכלו ,םיבוטהו
ביתכ
תמגוד המה ׳ה לכיה
ץמוקה ןיא א״זלו ,וינפלמ
המודש לארשיבש ינע תא
השוע ינעה וליפאד ,וינפלמ
ןה
שי
יברל
םג
בישהו
בותכה
ןמ
חרכה
שי
אצמנו
ןינועה םירמואשו שידקה לעב רמואש
אהיש
הי םש לש םיסולק
ינש
ןיאו
יראה
תא עיבשמ
ץמוקה
ןיא
.םש
ךלמה ירשא
א״זלי
,ףכ
ףכ
םהש
ךכ
וזמרנ
שידק
רבדב
יראכ לארשי תא
המידד
אה
.ותיילוחמ
תומשב
יתיא
ןיסלקמ
רמולכ
ךכ
ותוא
ןיסלקמש
רצ
לכיהה
תודימד
ד״פב
אתיאד
ד׳״׳סב .ל״נ
בחרו
וירחאל
רצ
ירא
המ
יראל
המודו
וינפלמ
זמר ד'סב ןבוי
ןיוכל
וניבבל
אשנ
הזבו ,ףכ ףכת׳׳רםהשךכ
,םיפכ
רמולכ
לא
יראכו ינרשיב
ביתכ
לכיהה
םתוא
אב
יכ וירוחאל םחייתת הב
ואב
ןיממ רזפל
תוצמ 'םויק
,םהינפל
ןכ ,ןיצמקמ
רצ
םיקידצב ןכלו אשנתי יראכו
בחרו וירחאלמ רצ
ל״ר יראה
בחרו וירחאלמ
ב״הוע
רשב
הליבאגה
לש
שיש
ןכל
ל״נו
,ש״ע
׳יכו
ףא
אבר
ויהיש
םהב
ןיוכנש
סיפכב
םיזומרה
תומש
ינשב
לש
וינפל
הבישח
ב״הוע
יכ
יראל
המידש
ה׳׳י
םש
ךיתוקח
םיפכ לע
ןה
תויתואב
ותיבב
תויתואב סיזומרש
מיבבל, אשנ בותכה
הי י
ש״זו
,הרב
םימלש
ז״הוע
לבא
,אבל
דיתע
איג הכותב
אל
ןיידע
רמילכ
:םכמ ותראה םלעתת אל• קלסת אלש יב ךיתוקח סיפכב זומרה
אוה ומויב
םוי
ידמ
אב
עודיד
,וירוחאל
ושענ ורבעו
רבכש
הימיו
.וינב
ןכלו ;תוכלמו תראפת
ד״סב
ל׳ינ
תא
הלגהש
באל
ול
המו
.שש
ואצי לארשי תומשנש
ןה
ב״הוע
ךרוצל
איה הבוטה
רוביחמ
תוכלמו תראפת וזמרנש עודיי ,םכיהלא
׳הל
םתא
םינב ביתכ
ןיצמקמ
ןיאו
השעת
אל
ליבשב
ןה
ילא אוהו
הז
ז״הוע
יכרצב
לבא
איהש
ב״הוע
םא תארקנש תוכלמל
םיהלא
םשד
המ
תויתוא
ןפואב םיהלא םשב
םינבה
רפסמכ
םיקידצה
תדמ
אוה
םהירוחאל
י״הקב
ןייעו
,עדונכ
אוהש
תראפתל
םיזמור
ןכלו
,וינפלמ
בחרו וירחאלמ
אוהש
יראל
ןימוד
תויתוא
ןכלו
,םכמא
זמר
תויתואו י״לא
ה״מ םש ׳יחב
החלוש םכעשפבו
םידרפנ
ביתכ תולגב
הנהו
ביתכ
והב
הזבו ,ינתבזע
המל
ילא ילא א״זלו
׳יג
םהש
'"לא
אוהש
לניהה
רבגכ
יתייה
רוב
ידרוי םע
דיסב
ןבוי
תא
עיבשמ
רישעה
לש
יתייהו
רוב
ידרוי
םע
,ליא
ןיא
רצ
אוהש
יר ^
׳יג
םהש
םיהלא
םשד
םה ליא
ול ןיאש
רבגכ
ט״ויו
תבש
תואצוהב
יכרצב
הבחרהב תואצוה
םא
רפסמ
םהש
ילא תויתוא
תולגב
אצמנו
,םא
ויווש
לע
רקויב
והנוק
הנוק
םא
לוחב ותליכאב׳
ןה
המ תויתוא
קר
ראשנו םכמא
ביתכדכ
ךילשמ
והנוקש
רחאו
ליבשבו תורשכה
ליבשב
תראפתה
אוה באל
ול
םא
יתבשחנ ח״פ סילהת
יתבשחנ יתולגב שיריפ
י״לא תויתוא
םידרפנ
החלש םכעשפבו
ןכלו ,תראפתל
המו
רמא
םיזמורש
ולקשמ
רסחנ
םגו
רשבה
ןמושה רקיע
םהבש
םיבלחה
זאל
וינב
תא
הלגהש
רובעב
ול
וראשנ
המ
תויתוא
קרל
הניבג
ןה
רתיהו
רוסיא
םילכאמ
ראשב
אצויכ
ןכו
:
ס
א
׳יג
םהש
תויתוא
ודרפנ
ןפואבו
ןיי
ןה
םיגדו
ל׳׳ז
י יהק
רפסב
אתיאד
ל״נ
רחא
ןיא ורמואו
םתוא
וליפא
:אצויכו
ותיילוחמ אלמתמ
וא
השעמב
ךירצ האמ
רתוי
רמא לארשיל
רבדה הנה .אתשה
הלילה תוצחכ ׳ה רמא
,םימי
ילא
ולא םירבדש הדומ
לייאו הערפ
ל״ר
רובה
לעו
,המויא
תארקנ
הלש
י
וא
מ״ומ
לש
קסע
תועקרק
םהל
שיש
,תולגדנכ
המויא
ביתכד
לארשי
כ׳
ג
וארקנ
המש
אלמתמ
ןיא
םהידי
םיסנרפתמש הכאלמו
תונמוא
תויתואל
המויאד
ויא
רשאכ
ך
א
האמ
תואצוה
ול
ותסנכה
םאש ,ולש
הסנכהמ
המ
תויתוא
קר
ראשיו
:
וא
םישולשו
ראש׳
ל״ר
םתירחא
המ
י״לא
ד״סב
ףקותב תוכלמהד
הז םשב
תויתוא וכפהתי םיאטוח
,ונאטח יכ
הארא
,שיע םתירחא
םיתשל
ונל
אנ
יוא
ש׳ימכ 'יוא
שרו
,המויא
תירחא םהש
תוצחכ רחמל ה״בקה
השמ רמאק יכהו
,םש
המויא
ד׳׳סב
ןבוי
הזבו
המ
תויתוא
קר
רמאד ארק
יאהד רורב
יכ הלילה
ל״ר
תילג
דנכ
הב
ירקו
קלח
,תולגדנכ
םרמא
ולא
םירבד
הכ
השמ
רמאיו
:םלוכ
הביתה
המויא תויתואב המילש איה זא תולגה לטבו דנ
רשאכ
בותכ הנהו
אהל
חרכומ
הזו
המכ
םדוק
הערפ
ינפל
ה״ערמ
המויא
לש
הז
לאותד
ל״ז
ז״מרה
יבתכב
רמאל
יל
ווחתשהו
הלא
ךידבע
לכ
ודריו
רמאו סייס
סיראות
׳ד
לכ לע
יא
אוה
לארשי
יב
וארקנש
םרמא
ישא בר םג
הזבו ,׳וכי
ההא
אצ
לארשי
תא
ה״בקה
ארקש
יתמת
יתנוי יתיער
יתוחא
לש
ודבע
אלו ת״יבב תוצחב ל״א הערפל
וכל
וארקש
תעב
המכ
םדוק
הערפל
יכ
הדומ ישא
בר
םגו
/וכי
המו
ש״מכ םירא־תה לכל בא אוהש
ד״סב
ןבוי
הזבו
,דיסה
פ״ע
םש
ומעט
שריפו
םהב
רמאש
שרפל
א״א
לש
ושוריפ
יפלד
תוצחכ
רמא
םהל
יוא
יכ
ןעי
דבלב
ישא
בר
רבס
ךא
יכ
הלילה
תוצחב
הערפל ןכ
םינבל יוא
תויתוא
וכפהנ
רמולכ
ראשנ
המויאד ויא תויתוא
המויא
ראות
באל
ול
המ
תויתואב
ל״ז
ז״מרה
שוריפ ,םינבל
כ״ג
םרמא
אל הרותב ךא
הערפ
רבד
רשא
הלאה
םירבדהש
:םהיבא
ןחלש
לעמ
ולג
רםיברא
המ לגכ הרית הכמס
אתרוא
אגלפב לארשיל
ןתנ
יבר
,יבר
הלילה
יוה
ש
רמאש
הידהל שרפתנ
םייח
סיהלא
ירבד
ירבד
ולאו ולא ד״סב
רמ־א
אלו רצקל םיבותכה
רמא
ךרד ןכש
ינפל ותרימאב
בותכש
העבראל
הלילה
קלחנ
הלעמ
לש
םיניינעל
יכ
הכ השמ
רמאיו שירבו
ישא בר
,אתשה
ינפל השמ
יהגנ רסילתד
אלא ןכ לארשיל
הערפ
.בותכב
ורבדב ׳וכו
הלאה םירבדה
הנש
אצמנו
,השלשל
קלחנ
םייצראה
ולא םירבדש
זמרנ הערפ
ינפל
אתרואב לארשי ינפל
הלילה
תוצחכ
,
ה
ןמיסו
השלש לש
תואילמ
שיו העברא
רשא לארשי ילא
תורמשמ העברא
ל״נ .השלש
םיינחורה
םיניינעב
לש
ךא
,תורמשמ
תואיצמ
שי הלילב
יהגנ רסילתד
ה״ע־ימ
םרמא
ןתייווהכ
,תכל יביטמ
המה
העבראו
דעצ
יביטמ
המה
השלש רבדל
,כ״ג לארשיל ורמאנ
,צ״רד
םה ולא םירבדש
עידוהל
ל״א לארשיל יכ *ןכב
ידכו
רסיברא
ביתכד
דג
ערזכ
לשמנ
אקוד
הלילב
דרוי
היהש
ןמה
ןכלו
ףכב
םירצמ ךותב
תוצחב אלא ףכב
תוצחכ
אצוי טא אנדיאה
תוצחכ ל״אד
תוצחכ
בתכ
ןכל
םהש
דג
סה
הלילה
תורמשמ
יכ
אוה
דג
ערזכ
ןמהו
יכ תוצחכ רחמל ה״בקה
ךייש
רמא
:הלעמל העבראו
הטמל
השקה .ןתנ יברד
השלש
רמול
םינוויכה ולא םירבדש ןמיס אוה הז תוצחכ ביתכ
אל
הערע ר
ןויכו
יבר ירבדד
ןויכ
ל״ז
ח״לצה
ט״מ
.םש
ןאכי ,ת״יבב
.אשירב
יברד
ט״מ
לואשל
ל״וה
אתיירבב
ימדק

;ןאכ

תוכרב

׳א

קרפ

:

׳ה

בוןנב

2Vjרמואו ברעב

,םתסב

אב

גנעתהל

רמא

אב רמא אלו הדשה ןמ

הדשה

ןמ

אלו

הנינש

םדא

אב

אהי

ונקמ

ינפ

תייאר

לע

J

t

אלש ידכ

אה .יכו

תאנה םידקהל הצרי המל םדאה הזל ןמ אב ,ופוגב זאו הלפתה ןמ ןמז םדוק זא

ךכל .םירשכ תדמ

רמא

אבר

העיגי

ול היהש

םוקמ

ידכ

טעמ

ךרוצל

םדא

הז

לבא

סנכנ

חוניש

אב

םש יאמל אשק ךרבמו

םא

לטבו

ןשיו

בשיחד

,חיניש

שוריפ

בשוי

ותפ

תעדה

רחא

תסנכה

אהי

לכואו

םעט

תושעל

ידכ

וז ןיאו

אוהש

טעמ תותשלו

הלפתו ש״קל

הב אצויכו

לוכאל

הצרי

בוש-יב ללפתיו ש״ק תעדה תיבל

אלש ידכ

ש״מו /וכו

בושיב

סנכנ

ךכלו

ויהיש

ברעב

,הלפתו

ארוק תורקל

ל״נ

ופוג

הדשה

ןכלו

ארקי

ש׳׳קו

הדשה

ש׳׳ק

ליגר

ר״הכ ידידי

ץריתו אלו דימו ףכת ךרביו

ינב

,ךרבמד הטישפ

ותפ* לכאיש

ךרבמו רמיל

ךרצוה

ההשי

ןויכ יכ

חונל

הברה

ןמז

הכרבל

ו״רנ ד״כע ךרבי אלו הניש טפטחת *וה

הליכא

הנוכה

ןיב

ו״רנ

בקעי

הדיעסה ךותב

אמש ןנישייח הניש ןמז אוהד

.•w *

אל

המד

יתכאד

ארפצמ

ל״ז

אלא

יוה

ח״לצה

אתיילעמ

אלד

השקה

הלואג

.ש״קל המידקהל

ןויכ

רבס

.אתיילעמ

ל״בירו

הלואג

ךכב

המ

הלואגד שי יוליע לש הלפתל הלואג תוכימסד א״בב תויהל הדיתעה הלואגל ןכלו ןקיתש תיברע אוהו ותוכזב יכ ביתכד ;יכמוס בקעי דיתעל לש

יוה

אל

תיברע

לש

ונחנא

תיברע

ביתכל

ונחנא

תיברע

התוא

יתיב

ותלהת

הלפתל

לש

,תואלפנ ונארא

לש

הנבי

הלפת

ונחנא

הלפתל

תיב

ןכלו

הלפתל

הלואג

ונל

ןקיתש

תאזכ

םירצמ

םירצמ

ישילשה ק״מהב

ארקנ

,םימעה

םירצממ

תושעל

ד״סב

רכז

ל״נו

הזב

ןישוע

ץראמ ךתאצ ימיכ הב לש

הלואגה

רשא

היעא

ק״מהב יכ

לכל

ארקי

ןיכמוס

בקעי

עודיו ,ודגנכ

הלפת

תיב

ךרבתי

ונלאגש הלואגב

׳כ

הלפת

׳כ

ןעי

הכזנ

אוה

ךכ

תורוהל

ה״עא

תיב הנבישכ

,ה׳׳עא

והזי ,תואלפנ

ונארא ,תיברע לש הלפתל הלואג ןיכמוס ,תירחש

ל״ביר ךא יואר ןיא ם;רצמב הלואג לע

לש הלפתל

אילעמ

הב תורוהל ידכ תיברע הדיתעה הלואגל א״לעמ הלואג תיוה

ןמיס

תושעל

בקעי םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ונתוא חיטבה

סחייתמה

ישילש

תיב

יבר לש ומעט רבכד

ןנחוי

ונכמס

יוה אלד

ןויכ

ג״עא

ל״ס

הלואג ךומסל

וז

,תויהל הדיתע

ןיאד

וז

הלואגב

ותוכזל

ל׳׳סד

הלואג

תלפתל

יואר

הלואג הלילב

הלילב התיהש סירצמד

אלד א״לעמ הלואגב ןמיסה תושעל יואר םא

תירחשד ךה ומכ הלפתל איילעמ תיברעדוז לבא ןמיס

התייהש

ארפצד

הלואג

םיכמוס

יכ

ונחנאד

,הלפת תיב ארקנה קי׳מהב ןינב לע תושעל

הלואגל

יאר

ןיא

איילעמ

הרומה

תווה אלד

הב ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ בותכה רמאש ד״ע

תישעל

אלש ידכ הלפת רחא ש״ה ןדוק ונחנא

יכ

יאה

ילוכ איילעמ

ל״ס

אלד

וז

:איילעמ הלואג

לע

םיפצמ

ןכלו

הלואגב

הדיתעה

,תואלפנ

ןמיס

״ Q { y

חתפת יתפש ׳נלא רמוא ןוצרל רמוא אוה רמואש יתבתכ הלחתב רמואש ןנחוי אתכירא אתכירא םתח ךיא הכרבה םתחש םרמא ולאכ ס״עו הלחתמ ונביכשהב תרשעב אצמת רשאכו ,הנשאר ךותב םרמא אל םאל םתחל רחאמ יכ ,רפסבו בותכו רמול ךותב

.יפ ידמא

השקה

ךירצ

:יה

אל

ינדא הלחתב

הזב

הזמ

ץורית

לומלל

ןיא

ןנחוי יבר

רמוא

אוה

אמויס

הצחתב

ויהי

ףוסבלל

הממ ותחכוה רקיע

עליוהי

ןב

ק״הסבו

יבר ש״ממ יכ

הלפתכ

ר״סב

יוהל

רמאהו

ףוסבלו

ךה

ליז

ח״לצה

ןאכ איבהל

ירהש

,ש״ע חתפת יתפש

ל״נ לועו

,ל״סב

חתפת

יתפש

׳נלא

תכרבב

רמאש

יכ

םשב

םירבדהש

הכרב

ךותב

ןעי

התוא

רמאנ

בותכו םירמואש

וניא הכרבה

הכרבה

ות

ה״הו

,התוא

ןיא

ןאכ

הלואג

כ״ג

םתחו הכרבה

רבכ

הבושת ימי

םתחש הכרבה

הלואג הב

ונבישה

תכרב

ריכזמל

בושחל

הנומאו

רחאו ,לארשי לאג ייאב

ולא םירבל

ריכזמש

רפסבו

יאשר

םיללכנ

קכ

והינב

ןויכו לארשיל. כ״ג ה׳יערמ ןכ

הוהד

ינפמ

,רסיברא

ףכב

אתרוא

תוצחכ

אגלפב

;ע עידוהל

ביתכל

יאק

םרמא

ןאכ

רמא לארשילד עמשמ

ךרד קוספב יתכרצוהו אנווג יאה ומנו :ישא ברד םיכובנ םיקידצל בוט רכש םלשמ קלח תוצמ תאזכ אישוקו ,סרפ הארנש ל״זר ישרדמו השקי כנכיל םניאש לע הלעמ רכש לבקל ול אצמנד לבקמ קידצהשכ ינפב הוצמו דובכה אסכ ה"בקה ול חרכומ הוצמז תוארל המשנה הכזתש יכ ונייה ,הוצמו הונמ אוה ז׳הועל המשנה תאיב םעט ז״הועל האוב םדיק המשנה תלבקמ התיהש ליהב היליד םייקתש הנינש ינפ ,כ״ע האור ע״פב הוצמ לכ לע ־לכש ה״בקה הל קסופש תעב הניכש : ב׳יהוע רכשמ התאנהב אפיסכ הל תיל התע יכ עידוהל הניכש ינפ תוארל ןכל ,הוצמ לכ לע רכש לכ הלצא ׳כ המו ,אוה לכ אל הניכש ינפ לבקמ שוריפ יכ קסופש תעב הוצמ

ןמיס השועו דחא

אשק

םהמע

ךיאו ,השועש

רתויבו

ה״ערמ

לארשי

ומייקתיש

רמוא

,רכש

ארקמה

אוה

םבתוכו םינמז

׳אה

הז רמאמב

התאש

שי

סא

רכש

יל

נע

לבקל מ״ע

,םהישעמ

דומלתב

לע

הואתנ המ

ינפמ יאלמש

תוצמ הברה

ווטצנ

ץראל ינא

דכ

לבקל

אלא

,אלפי

שקבמ

רבדהו

ידכ

ךיא

ןכו

יהגנ רסילתד

ינשב

םיניינע

ינש

לש הביתכב ׳בה

ןינע

יתיאר

ןינעל

םירבדה ביחרהל

ךב

יכ

ינא חטבומ

עדוי

יניא

לבא

הל

1

אוהש

ל״וה אהו

שקבמ

דבוע

סנרמאמ המכ

וירבדמ

עמשמ

רכש שקבי

לע

הנייש

רכש

םישקבמ

יבר שרדד

רמא

ץראב

םנכא

ךכ אלא

אלא

םיקידצהש

רמאמה

׳וכו י״אל

םימייקתמ

ה״בקה .ליא ,ידי

התא

םולכ

,םתישע

ולאכ

ךילע ינא

תונמה תושעל שקבמ אוהש ה״בקה

עודיד

ד״סב ל״נו

.ו״ח

המשל

אלש

דיבע

הזצמ

דע

לכ

לש

קסופשכ הניכש

ןכלו ,ע״פב הממו

ב״הוע

הלעמל הלוע

ינפ

הוצמ

לש

גנוע

ןמ

ותמשנ היהתש

הארי

םשו

לכ לע

הניכש

ול תתל

ינפ

היצמ לכ לע רכשה ותלבקב

ד׳יסב

הז רבדל םעט

לכ• לע

רכש תלבק

ל״ז ןרמל

אוהש

רכש

חרכומ המצע

הניכשה רודמל

יוארה

רכש

האור תויהל

יתשרפו .ע״פב

תעב הניכש ינפ

דיגמה

ש׳״מ

עודי

גונעתה

תרותב

היפאב

הל היהיו

ןמ

ואלד ליכאד ןאמו םנחב

ז״היעל

תוארל

רכש

תיצמ

האב

הנתמ

ןכלו ,ב״העבד

לכות זאו ,ןידה ןמ

רובעב

ב״הזע

רכש

גנוע

יכ ינפמ

הל

היה

ילוכתסאל

תוצמ

תינהנשכ

רבדה לע םעטה ןבומ אתשהו

המשנה

היהתש

הזה

ינפ

רכש

,הניכש

ה״בקה

ינפ תוארל

קידצה תמשנ

ה״בקה

הל

קסופש

הכזתש

רמוחו

.היצמ

אתעש

לקו

היצמ

איההב

הניכשה

לייע

התעש

רכש ל״זרא

רודמל

איההבו ,הוצמה

הלודג

היצמ

הכוזל

הל קסופש

תעב

יז

איה

רחאמ הנהו

העשב

דאמ

החמש

איה

היכז רובעב הוצמ

הניכש ינפ תייאר

ח״ת ינפ לבקמה

,א״מב

ש״מכו

,ןכש

רכש

קידצה

לבקמשכ

חרכומ

ותמשנ הלועש

לע

הרכש

ה״בקה ול

לע

.הבר היצמ דיבע

ןכלו

דיבע היצמ

הלעמל

,היצמ

;

הניכש ינפ ותייארכ המ

רכש םישקבמ םיקידצהש הארתש תוצמה

רבדה ןבומ

ז״£ל ל

רכשב

הזב

,הניכש

סגונעו

אכיאד

ינפ

םתאנה

,הניכש

ליבשכ

ינפ תוארל

סא

הוצמ

ואל תוצמ

םתייכז

רכש

ליבשב

לבקל

אלא

וארי אל אלא שקבמ התא םולכ ה״ערמל ךילע־ ינא אליממו ה׳׳עה דוד ש״זו ,אדחו אדח לכל הנינש רכש םלשמ התאש ךב יבא ,הצעמ לש ד״ב י״ע אלו ךדי לע רכשה תקיספ תעב ךינפל ודמעיו םיקידצה תומשנ ואוביש חרכומ

לבקל

וליאכ

הכזת

ה״בקה ינפל

הלעמ

,אדח לכ

הניכש ינפ

לע רכש

תוארל

א״אש

ה״בקה

הכזת

ךל קוספא זאו

הוצמ

א״זלו

הזבש רכש

,םתישע

ינפ תוארל

חטבומ

היהתש אקייד התא םיקידצל בוט

ןכלו

םילבקמש ודמעיש וז הדימעב םהיניב קלח יל שי םא עדוי

וירבדב

שריפ

,אקייל תוארל ׳ה בושב תוארל

שקבמל

יניא לבא ,ןרכש ןכלו ,הניכש ינפ תוארל אליממ הכזאש ךינפל יתנמאה אלול

דמאז

׳א

קר פ

תוכרב

שוריפ

ךכל

תינש

׳ד

רזג

הולמ

ה׳׳בקה

םליפה

ףיסות םייקל ךירצו לארשי סליפיש לש ןורחא תולגב ראשנ אל םהילע ,לופיל ףיסות םיקי אל אלא ,הליפנל הליפנ ,היליאמ

,ורבד

םעפ

רשאכו

הלפנ

אלו

םתוא

ידכ

םיקהו

סליפהש דע

רזגש

אלו הלפנ

זא

ה״בקה

ןיב

םוקל

םדוק

הכירצ

והז

p

,הלודג י

,לופיל

אברעמה

לע תוילג

רזחו

םתוא

תוליפנה

םא א׳זלו

הילע רזגש

התוא

איהש

לט

ו

םיקהו רזחו

ומייקתנש

,המקהב

תוליפנה

םיקה

לארשי

/זנה

תונערפ הז

הילע המיקה

המיקהד

הלפמה

ודיב

םדא

,ותושעל

רחאו ,םודא

ה״בקהל קסע

ומלשנש רמולכ

ה״בקה התוא

רשאכ

תלותב

לשמב

םוק

ראובמ

אברעמה/״רבד רואיב קוספב שי אצמנ הזה רואיבה פ״ע לייכמ הזה קוספה רחאמד אקע אדו תנישב רבד יולתה ריעמ ןיאו בר ןמז רובעיו םושמ,ירשאב •,ן״ונ

:

יולתה

דיב

יכ

ןעי

,המצע

םיקהל

סדרת

יכ

וא

,המצע

רבד

ךא

לצעתת

המצעמ

םיקהל לדתשת

,תושעל

הברה

דוד

הכיד^איהש

םיקהל

הכייצ

אלו תולגה לש ךרבתי בכעתיו רחאתי ןכ

לעו

אקפנד

םיהלאה רהממ

וז איבה אדומלת ןכלו ,לאישי רחא

תטערפ

ה״עה דיב המיקה הלותש הינימ אברעמד

רמא אל

ונדמלל ןנחוי

יבר ירבד

ץוריתה רחא

השרד

אל יכהלו ,תונערפ הז קוספב חכיא ירבד איבה אברעמה ירבד איבהש רחאו רמאנ אברעמבד י״פעא רמול ונייהו ,אברעמה ירבד לע יאקד י״בנר

אברעמד

השרדל

,ירשאב ןי נ

םגד

{ינעב

םושמ

ילב

השעו

ןויכו

תונערפ היב תיאד הנורחאה הליפנה תאצמנש ה״עה דוד הזח ,איהה הנורחאה יכ

ז״כע

,סדא

הליפנ

לש

לודג

ךמה

הארנו

וזב

זומרל

דצמ ירה

נ

לש

אוהש

,ךמס

ןבוי

הזבו

,ה״צק

השענ

הלפנ לש

םדא ידיב

ידיב

ארק

יאהל

המיקה

ישרד

הלתד

ןויכ ת״ישה תאמ ךמס

היולתד

המיק

המיקל אצמנ הל רזוע יאדוב המיקה רפסמב ,המיק זמרנ הליפנ רפסמב ׳ה ל״ר

ה״בקהד

.הליפנה ראשת אלו

,ה״מק

הלוע

יימדקה

׳מ

לש

׳בה דלו

יימדקה

עימשה

ן״ט

הנה

תוא

סג

ב׳יס היעשי

ץראה הצק

ך״מס .תוא

אב

ךעשי

הנה

אוה

ךעשי

יימדקה רפסמב

הלוע

הנה

ך׳׳מס

היהת ויה

תוא ד״סב

אוהש ןי

הכימס

שי ן״ונ

קוספה ןויצ תבל ורמא ,ץראה הצק

,הליפנ ובש *ן״ט סג ,אב ךדיצב ןובושי ׳ה ייודפו

לא

תוא

דמוע

א״זל

הז

רשא

,ה״נר

אשק

:

ה״נר

ורפסמש

.חלמב תירב

רמאנ

ך״מס תואב הנרב ןויצ ונייהו

ל״בשר ירמאל

ואבו

הף

1

׳וכו

תירב

רמאנ

רמוחו

הנהד

לקמ

ד״סב

י״רל

ל״נו

רמא

ןירוסיה

.היש

ל״בשרו ל״לוה

יכה

תלעות

טרזגמ

דומיל

לש

קיפמ

הל

טיקנד

ל״בשרר

רחאד

רמאי

תבש

ןאמל

הרות

ונרםית

ונרסית

אל אצמנ

רבד

אישוק

רמול

אב

וב שי

שיש ןדוסי

םהב

ףיסוהל אבש

לש

הז

אמלשב

לוטיב

ש״מ לע

אוהש

בותכהש

ונדמלת

לולשל

ויאמ

יתרת היב תיאד רבגה ,הרות

לוטיב

ול

דבלב

ןיאש

רמאק ונדמלת ךתרותמ םהלש

יכהו

ךתרותמיטקנמל

אלא

םימדוקה

ךתרותמ

תפסות

,וניסית

,ש״גמ

יאו

םילשהל

:הז

תוביח

תא

דומיל

לש

ויאוה

ד״פלד

רמא ךכלו

תועמשמ

הזב

וניכרי םשב

ולא םידומל

להל

איבמ

שרפמד

ךתרותמ

בותכה

אבש

הז

ךתרותמו רמאק

ירשא

רמאק

יכהו

ונדמלת חבשל ירשא אל ז״פלו ,רמוחו תפסונ הלמ שרפל איבהל ךרצוה בשייתנ הזבו ש״גמ סע ךתרותמ

ןירוסיה

הז חבש

ךייש

תולמ

לע

תביתב

ךתרותמ

אלא

בותכה

אבש

ירבד

תלמ רמוחו לקמ ׳א

רבחל

אבש

ל״בשר

םדומיל

רמאד

קוספב

יתאצמ

ןטק

רפסב

בושי

ןירוסיה

שרפמד

יכהל

,הי

םגו הי

אב

םהב ונרמאש

לקמ

איהש

ונדמלת

ןכלו

ןירוסיה

ידכ

ינש

ונייהו

הנהו

ןירוסי

ונייהד

ננמשמד ו״אוב

ךתרותמ ל״צ

,סרוקה

תבשל רחא

ךתרותמו

אכיא ל״בשר

ארומלת

תרחא

©״שרהמ

אצמש ל׳׳בשר

רמוחו

אל

ינש ןיב

מ״נ

שריפד

ל״ז

והינב

ונבכשה ןיאד ןויכו ונבכשה לש לע ןוצרל ללכמ אוה הז רומגיש םדוק היהי הכרבה אתכירול הלפתכ אל םשב הכרבה םישדח םירבד אתכירא לארשי לאג תמיתח םדוק

םיללכנ

םיללכנ

לש

םירבד

,לארשי לאגב םתחו

ויהי

רמוא

קוספש

אשקו

ךיא

םתח ןיצרל

ןוצרל

הלפת והל

םירבד

,הכרבה

ולאכ בישחד

השודקו םדקב

.רשב

לכל

םירמואש

ןתונ היב

עמשמד

לכל

םחל

השקה

ץראה

רשב

אל

ןמ

לבא

וניא

ומכ

םחל

יי

םחל

לש

ןתונ

ישפנ

ביתכד

םיבערל

ןתונ

יאמא

םחל

,אקד

יאה

םחל

ונבכשה

ןידעוסד ,םחלה לא ישי

דועו

,סנרפמ

עמשמ

ןתונ

דבאתו

איצית

אהו .תוירבה

םאו

ןיסנרפתמ

ףרט ,ויאריל רבע ילב ר״הכ רומזמב םיקוספב םירומאה ,תויתוא ב׳״כב הנתנש ןזכנ אבי ג״עא ליבשב

ביתכד

היב

םתסב

אלא

ןושל

ןתנ

טיקנ

דימת

ידידי

הווהו

ליגר

שריפ

רמאק

סתהד

רשב

יתרת היב

ןייתאד

ומצע

ז״הועב

וז

היכז

יתרת

אכיהי

לש

זמרו

תורוהל

רבכד

הרותה

אצמנו ,ברח

םלועה

ד׳׳פל

,הבוט

ל״וה

הכמס

ד״סב

תנווכב

ןועמש

םישרפמה

תא ליפיש

ומיקהש רחאו

םתחד רמואש םירבדב הלואג רמאנ םרמא ףוס איבה עודיו וניאד יכ ללכב יוה ךיא)םשב םילש םישל ל״סד עמשמ יאדו אלא אלו רחא רמואד ג״עאל ולאכו אתכילא .־ לארשי לאג לודגה אל םוי

ןיא

לארשי לאג

תמיתח

םדוק

ןויכ

ףוסבלו

הנשארה

רמאד

רמול הזב

,שממ

הלפהה

ויהי םדוק

אתכירא

הכרב

י״ד

ךיתב

ירבד

י״ר תנוכד

קיספהל

ללכמ

יאשר

אוה

אלהו הלפתה

קוספ

ויהי

םתחש פ״עא

הב ללכנ

י״רל

אלא המלשנ

ןניבשחי

המיתחה

רחא• ונבכשה

יפ

ךיא

םליכ

ןכ

ירמא

הלפתה

הז

קוספ

הז קיספ

הקלהםנ

הכה

פ״עא

ה״הי

הלפהה

םרמיאש

םירבד

רמא

היב ביתכל

יללה

רומזמ

רמא

ללה

המל

הלואג

אמיל

אשק

ייה

,ןי ש

פ״ג

ביתכ

ק־ספ

והוא ורמאיד

םתה

נ ״אשמ

דיסב

לכב הירימזב

.םיבערל

לל

י

םהש

םיינעל

,םיבער

וחוח

םחל

קר

ןיאו .תויריה

תושקהל

איצוהל

ץראה

ןמ

ביתכד

אצויש

ישפנ

ןוזמה

עמשמד

לכל

יכרב

לע

קיספ

׳אק

רכב

אמיל

םההד

ינב

ןתונ

כ׳יאשמ

רי ד

לכ

ללכב

יניא

סיציבי

ילחי

לכאמ

ללוכ

אלא

אקיד

תפ

טחל

ןהיכ

איצומ

ל״ר

דבע

ןושל

ךא

ןכו־.בר

ןב

אי

דוחל

יכ

אל

עודמ

איצומ

ןישלו

־וחל

החמצ

איצות

ץראה

עמשמ

הלעות

ךיאו הלובימ שי לכב

בבל

׳ה

הדוא

םתהד

אל

רומזמ

דבלמ

אבויכ שרפה

םחל ןתונ

לכל

סושמ

ו "דנ

תויתוא

לע

אכיאד

רדס

םיזמיר

יכ

הסנרפה

אביש

לארשיל

שיש

,תומלועה

הנה

תיאד

תובישח

המ

רמא

,ויאדיל

אכיא

ביתכ

ריע

ןאכ

הלובי

אלל

ןתנ

הנה

ךא

שי לכי •קספה

בקעי

,דחא

רומזמה

לש

םעטה

וקלח

הנתנש

ןיכיז

.• w

אתיב.אפלא

הרותה

רומזמב

הזה

הבוט

לש

הסנרפ

םעטה םאד תויתוא ב״כב

הסנרפב

אברעמי

אברעמה

יאמא

הרותה לש :ו״רנ השקה .יכה אלא (תונערפ םישקמ דועו י״בנר .אברעמה םישרפמה ומע י ונתהש ליפהו ,ומיקהו ודיב ומיקהו תישילש

ןיא

ש׳־מכ

א״בשרה

הייפא

ללו

ל״ז

תא

םי

וב

וליפהו רזחו

יוכיזמ

ד״כע

ליצמ

ל״ז

ןידמ

יצרתמ

הל

ןיא הלפנ

קוספ

רמא אל

ן״ונ

טקנמל

אה

ריכזיש

פ־י׳ע

אוה

םייקל

.ירשאב

רמאד

ירבד

שימ

ןבוארל

ואנת

ודיב וספת

־יהדידלו דומלתה רדסמל םדיק ק״הורב דוד אברעמה

לש הזה

תנוכד

קוספה

ןיעמש

םעפ

רזח

,תישילש

ינא

לשמ ,הלפנ

םימעפ השלש וליפהש רחאו ,תחא וליפהו רחאו ךתוא

אבו

רזחו

,תינש

וליפהש

םעפ

אלא ללכ

םיקמ

סעפ

התע יתמקהש המד ,ךמצע םיקת התא

ןיא

ול

רמא

יתינתהש תוליפנה

ךב םייקל ידכ אוה הינשבו הנשארב ךתוא

התא

התע

ןכ

לע

,לופת

ךיא

םוקת

אל

םחש ןעי

/םהילע

יתאצי

׳רבד ריאיב והזו

ינא רבכש ךב ,ד״כע

קסע

יל ראשנ

םימעפ דלש

אל

ךיתיפהש

ינאו ךמצע

יאנתה

םיקת

ח'׳

ג

תוכרב

׳א

קרפ

םיקהל םש ה״לי ,םדאה ףוג לע יתחספו ס״דה ־ןכלו ת ״דכ ,ץנידה •ןיוכי

־הלוחה

תא

־תומשמ ינשה

אוה

,םד

זומר

קתמל

כ״חאו

םש

תא

ןוותא ךופהב

׳.זנה

אוה

ליעות

כ״ג

,םימחרה

י״ליםש אוהו ,הידי היל םשש.דיסב

איה

ל״כ

ןיכמה אוהו ,םדא

יתיארו בותכה

דיימ

ה״לי

םש

םש

הטבה

ררועל

תלוגס שריפ

ל״זר

בהי ת״רב זמרכו אדבע

אנאו

,ש״ע

ירמאמ

,יילחמ

ב״ע

ורפסמו

זמר

אוה

הנהו ,ייח

יכיטבת״סי

ה״לי

םשב

ב׳יע תומשמ

ד״םב יתשרפ

ה״לי םשש

ךימדב

,ךדי

;ייכ׳

ד״מ

הזבו

,םכילע

רמא

יל בה

הלחתו

:הידי

­חקול אוהד

היל

בהי

.םיעט

ג״עא ־תנשמב ז״כע ,סיראה טממ

ת״רב אמעינו בונג. אבגג

זומרה

י״לי

ס״ב

רתי בנוגש ליבשב אייסהרפב .

,םש

יתעמשו .הבינג

שרדמ

ת״ר

•הביטל

םישרפמ

ל״שבמ

וז

,סיראה קלח

סיתעמ ול

,ומצעל

גוסב

לכואו

ושריפו ,ידיב

סג

רמואו

ת״ר

לטונ אוהש הז סיראהש

ול

בייח

שיש

המב

לזגו

,יל

לדנ ו

רבדב

ליבשב

ותוא

ןכ

קפתסהל קידצל

הז

לשבמ

שיש

בישח

קידצ

המב

יחיכוה םהו

השוע

יואר

אוהש

ז״כע

םידיסח

,האילפ

קפתסמ

,כ״ע

פ״עא

,םירחא

הזי דגנכ

הזב ול

.

:לזג

ול

וזמר

ןיבייח

,ודיב

םהש

לזג

בישח

פ״עא

הזש

םירחא

קלח

ול וארה סגו לע

חקי

אלו

,םילפכ

ת״ר

אוהש הבוטל

ןופצ

ל״ז

חרזמ

,ואשנת

רהזהל

ןניעב

ולא ןירוסי

רמאיש

ומשמ ןתונה

ןיב

י״שר ד״פל

לכ

.םירכז

שמשל

ןיב

דצ

לע

אערא

בותכה

,ןיאושנ

ךירצל

חרוא

זמר

ןושל

םינורחאה ירפסב

יא

הארנ יכ ,ןופצל םורד

,ךפהל

וא

ןיב

וז םג

סינב

,השא

אבי

,סורד

היל

ןייוה

אשטב

םורדל

אקוד

הז

הנה ,ברעמל

הזב

ןופצ

.ןיאושנב

ת״ר

דצ

הזב

השאר

,םש

ואלד

ןוכנ

יאשנת

־המו

•הלגרו ןופצל

•יאד

ימידקאל ךירצו

השאר

״כה

,דבלב

:ל״יו

:הניבמ

וקפתםנש

םורדל

ל'׳לוה ךפהל

ןויכו

,הלחת

טהלו

,ןופצל

ךנופצד

השאר

םורד

ארקמ

מ״ש

ןופצ

,ןופצל השאר קדימל.אכיאד

ןימי םורדה

אבש מ״ש

דמלל

קדימל

אכיא

דועו

אלא טיקנ

ןופצ

.דבלב

שארה םוקמ

ינוזמ

,המכחמ

םורדל ןופצ ןיב רמאד .אשירב

אלד

ןופצ

,םנטב

שיקנ

אלמת

טיקנ

עודי