Ghid Practic

Colaboratori: Tatiana Lungu, preşedinte Asociaţia „Prietenii copiilor” Angela Pruss, asistent de proiecte Asociaţia „Prietenii Copiilor” Tatiana Potapov, animator, specialist origami Asociaţia „Prietenii Copiilor” Elena Creţu, animator, specialist în arte plastice Asociaţia „Prietenii Copiilor” Echipa Ludotecii „Labirintul Magic” din Gi na!iul "nternat Leova: Maia Gospodinov #aisa $u%oreanu Ge a Carad%ov Lilia G&rneţ 'vetlana Ciobanu Angela Prepeliţ( Lucreţia Corobceanu )*ana $e+an ,atalia -iaconu

Acest ghid a .ost elaborat de Asociaţia „Prietenii Copiilor” cu spri%inul Agenţiei 'uede!e de -e!voltare +i Cooperare "nternaţional( /'ida0 +i al 1undaţiei 'oros2Moldova /1'M0” &n cadrul proiectului „3in2o cu noi nu sta deoparte4”5 Asociaţia 6Prietenii Copiilor” #epublica Moldova Mun5 Chisinau M-2789: 'tr5 Calea "esilor ;<, o.iciu =7 Tel: /><?< 770 @:2@:2<; 1a*: /><?< 770 ?A2:=2@A BBB5prieteniicopiilor5 d o..iceCprieteniicopiilor5 d voluntariat@prieteniicopiilor.md

CDP#", ' "ntroducere Conceptul de %oc5 #olul %ocului &n viaţa copilului5 Teorii despre %oc Ludoterapia: noţiuni, istoric +i valoareaterapiei Ludoterapia deregl(rilor e oţionale +i de co porta ent la copii: 2 Agresivitatea 2 Eiperactivitatea 2 An*ietatea Ludoteca F resurs( de valoare a unei co unit(ţi s(n(toase $"$L")G#A1"A 7

A ;

;7

<= A7

ca şi orice alt demers terapeutic. di. li%ertate şi &antezie. de suport sau de recuperare a potenţialului at(t de divers al copilului$ /nsoţită de pasiune şi conştiinciozitate. speci&ică copiilor în toate timpurile *copiii s. a cauzelor apariţiei di&icultăţilor emoţionale şi de comportare$ Apoi se prezintă portretul psihologic al copilului cu pro%leme.a început este prezentată o a%ordare teoretică a noţiunilor. însuşindu.şi numeroase modalităţi de a reacţiona. sociale +i de co por ta ent. terapieGrecuperare prin %oc5 tructura ghidului cuprinde capitole cu noţiuni teoretice. o activitate simplă' Acest capitol ne va demonstra că "ocul copiilor poate constitui un teren important de desci&rare a capacităţilor psihologice. proprii mediului în care se a&lă *&amilia. inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate. cunoaşte valoarea socială a acţiunilor umane şi prezintă contagiuni importante în conduită *prin imitare activă şi pasivă+.". ludoterapia o&eră rezultate uimitoare$ Capitolul """ este adresat descrierii valorii terapeutice a "ocului în relaţia cu copiii agresivi. şcoala. ludoteca este o . se "oacă şi se vor "uca+$ Capitolul "" cuprinde dezvoltarea conceptului de ludoterapie: noţiuni. a aspectelor mai importante ale socia%ilităţii lui: aici copilul învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din "urul lui.udoterapia. recomandări practice şi tehnici concrete de lucru cu copiii ! "ocuri şi e#erciţii ludice$ Capitolul " este dedicat analizei conceptului de "oc şi numeroaselor teorii despre "oc ela%orate pe parcursul timpului care vin să ne răspundă la un şir de între%ări din cele mai comple#e şi di&icile: Ce este "ocul ca atare' Pentru ce simte copilul o nevoie at(t de imperioasă de a se "uca' Ce &el de &uncţii &ormative îndeplineşte "ocul în dezvoltarea psihică şi multilaterală a copilului' Care sunt şi cum se e#plică particularităţile caracteristice ale "ocurilor copiilor' )ste "ocul. orientări de %ază şi valoarea terapiei prin "oc$ -ocul reprezintă sursa dar şi resursele energetice ale copilului. hiperactivi şi an#ioşi$ . cu adevărat.icult(ţi e oţionale.T#)-DCE#E Ideeea dezvoltării conceptului de ludoterapie în acest ghid cuprinde următoarele noţiuni cheie: %oc. responsa%ilizarea şi consolidarea relaţiilor din comunitate într.au "ucat. indicatorii de identi&icare a lui şi tehnici ludice concrete de depăşire a di&icultăţilor emoţionale şi de comportament$ /n ultimul capitol. reprezintă un proces de optimizare. şi este calea minunată de a e#plora e#perienţele traumatizante sau ameninţătoare$ . comunitatea+$ -ocul este o activitate comple#ă. vor%im despre „Ludoteca” ca resurs( valoroas( a co unit(ţii ce permite găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi administrarea timpului li%er al copiilor şi adulţilor.un cadru pozitiv şi rela#ant$ 0e asemeni.

2 .

permit corectarea într. cît şi din punct de vedere pedagogic.o anumită măsură *sau chiar depăşind+ aşa. nu ne putem imagina copilărie &ără r(setele şi "ocurile sale$” )duard Clapar2de . economic şi cultural pentru copii şi adulţi$ Activităţile centrului ludic reprezintă pentru &iecare o modalitate de integrare şi de adaptare.se într. social.„&ereastră” pentru comunităţile sociale de&avorizate. &avorizează comunicarea.zisele„de&icienţe sau handicapuri culturale”$ Acest ghid este recomandat tuturor persoanelor implicate în procesul de educare a copiilor: pedagogi. care îi va a"uta să înţeleagă mai %ine „copiii di&icili” şi să utilizeze tehnica "ocului ca un remediu pentru o %ună adaptare şi corectare a di&icultăţi emoţionale şi de comportare la copii$ 1-ocul este singura atmos&eră în care &iinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze$ A ne între%a de ce se "oacă copilul înseamnă a ne între%a de ce este copil. psihologi şi părinţi.o manieră le"eră a anumitor carenţe ale personalităţii copilului reduc(nd într.un punct de re&erinţă at(t ca spaţiu. constituindu.

3 .

cuv(ntul„"oc”a început să se e#tindă asupra unei largi s&ere de acţiuni umane. noţiunile de „"oc” şi „ a se "uca”. veselia$ /n epoca contemporană. aleatoriu cum e„"ocul destinului”$ 4er%ul„a se "uca” este &olosit în sensul de amuzament. 3"AJA C)P"LDLD"5 TE)#"" -E'P#E H)C5 Conceptul de %oc5 #olul %ocului &n viaţa copilului5 Con&orm dicţionarului )nciclopedic al . o acţiune e#citantă *a "uca pe nervi+. în timp ce la romani. cuv(ntul „"oc”.i departe de a &i o noţiune ştiinţi&ică a acestui cuv(nt. „ludo” desemna %ucuria. ci mai cur(nd un ansam%lu de modalităţi de mani&estare care au &ost denumite conduite de "oc sau ludice$ „-ocul ca des&ăşurare li%eră şi ca plăcere a individului. deconectare sau de interpretare a rolului într. la vechii greci. de la "ocul copilului „de. nechi%zuită &aţă de ceva *a se "uca cu &ocul+. care în &orme şi conţinuturi speci&ice se a&irmă la toate v(rstele. riscul *a se "uca cu viaţa+.im%ii 3om(ne.a soldaţii” p(nă la interpretarea eroilor tragici pe scena teatrului. o e#plicare logică a di&eritelor &orme de "oc. desemna acţiuni proprii copiilor. încerc(nd să releve notele caracteristice ale proceselor desemnate prin acest termen$ )l recomandă celor ce studiază &enomenul "ocului. ast&el. un sens &igurat ca de e#emplu „"ocul cu &ocul”. constituie una din modalităţile esenţiale de mani&estare a spiritului uman$ 7n &enomen antropologic comple#. nici astăzi nu dispunem de o delimitare satis&ăcătoare a acestor comportamente şi nici de.o piesă5 în sens &igurat poate desemna simularea *a "uca o comedie+. o&eră o analiză etimologică a cuv(ntului „"oc”. o atitudine uşuratică.C). inclusiv a termenului„"oc”care. în toate civilizaţiile$” 4 . de la "ocul copiilor pe surprizele de la pacheţelele de gumă.a evrei. care pe de. ori ceva înt(mplător. ceea ce noi numim acum„a &ace năz%(tii. noţiunea modernă de 1"oc”. cuv(ntul„"oc” corespunde noţiunii de glumă şi haz. au multiple sensuri$ Ast&el. e#prim(nd în principal. „"ocul naturii”. a început să cuprindă totul.o parte. ocuparea unei anumite poziţii ierarhice *a "uca un rol conducător+. iar pe de altă parte o&eră oamenilor veselie şi satis&acţie$ /n această s&eră atotcuprinzătoare. nu presupune o muncă grea. copilării”$ . poate semni&ica un lucru ieşit din comun. să ia în consideraţie accepţiunea pe care termenul respectiv o are pentru copiii înşişi. apreciind că cel ce deose%eşte cel mai %ine ce este "oc de ceea ce nu merită această denumire este tocmai copilul$ Cu toate că o serie întreagă de cercetători au încercat să găsească elemente comune între acţiunile cele mai variate şi calitativ di&erite desemnate prin cuv(ntul „"oc”.CEPTDL -E H)C5 #)LDL H)CDLD" I. cuv(ntul „"oc” poate avea sensuri de amuzament. mani&estări de o deose%ită voiciune şi strălucire *soarele "oacă pe apă+$ 6oţiunea de„"oc” a reprezentat iniţial anumite particularităţi la di&erite popoare. p(nă la "ocul de %ursă$ 3enumitul %iolog şi psiholog 15$uKtendi%L.

poziţie care se opune total teoriei educaţiei li%ere a neintervenţiei adultului în "ocul copilului$ Intervenţia adultului în "ocul copilului determină trans&ormarea "ocului simplu în "ocuri mai %ogate. cu in&ormaţii comple#e şi elemente sim%olistice numeroase$ Centrul de greutate al diri"ării "ocului este însă procesul trans&ormării "ocului în muncă. învăţare$ )senţa lui constă în re&lectarea şi trans&ormarea pe plan imaginar a realităţii încon"urătoare$ -ocul nu constituie pentru copil o simplă distracţie. se o&eră posi%ilităţi multiple de dezvoltare armonioasă a organismului. trăiesc aceleaşi %ucurii ca urmare a succeselor o%ţinute în colectiv$ Prin toate "ocurile dar mai ales prin cele de mişcare. pe de o parte şi a diversi&icării acţiunilor mintale. copilul îşi realizează tendinţe şi dorinţe nerealizate ! ast&el în "oc îşi imaginează că este doctor. create prin "oc. tendinţele speci&ice preşcolarului. realiz(nd multe dintre sarcinile speciale ale educaţiei &izice$ Prin "oc dezvoltarea intelectuală este puternic in&luenţată în sensul do%(ndirii de noi cunoştinţe. a capacităţilor de creare a unor sisteme de imagini generalizate despre o%iecte şi &enomene. pregătindu. dorinţe. copiii îşi imaginează că muncesc şi imită relaţiile de a"utor.l pe copil at(t pentru învăţătură cît şi pentru viaţa reală.un mod speci&ic.i încon"oară$ /n realizarea su%iectului unui "oc. conţinutul "ocurilor se e#tinde cuprinz(nd şi realităţile sociale dintre oameni$ /ncă de timpuriu copilul simte nevoia unei comunicări active cu cei din "ur ! cu părinţii$ /ncep(nd cu v(rsta preşcolară copilul imită în "ocurile sale într.a v(rsta preşcolară copiii sunt &oarte activi şi activitatea lor des&ăşurată prin "oc este &oarte necesară pentru dezvoltarea lor &izică şi psihică$ Prin "oc copiii îşi satis&ac dorinţa &irească de mani&estare şi independenţă$ 3ealitatea încon"urătoare este &oarte comple#ă şi copilul nu poate să o cunoască dec(t prin intermediul "ocului$ 0e aceea unii psihologi consideră "ocul ca o activitate de pre. mai complete. viaţa şi activitatea adulţilor$ /n situaţii imaginate. pe de altă parte$ -ocul &avorizează dezvoltarea atitudinilor imaginative. care se iniţiază în tainele &rumosului şi învaţă să.l creeze$ 0in pricina aceasta. "uc(ndu. de aceea această &ormă de mani&estare se înt(lneşte la toţi copiii tuturor popoarelor$ .o &ormă accesi%ilă şi atractivă $ Pe măsură ce înaintează în v(rstă şi se dezvoltă.se el cunoaşte şi descoperă şi lumea şi viaţa într.*-$8uizinga + -ocul satis&ace în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului generată de tre%uinţe. învăţător. aviator. personală şi socială$ . posi%ilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu o%iectele în timpul "ocului$ -ocul este prile"ul realizării educaţiei estetice a preşcolarului. îndrumarea şi controlul acestuia de către adult este a%solut necesar. etc$ 9 altă caracteristică a "ocului o constituie &aptul că el re&lectă relaţiile determinate ce se sta%ilesc între oameni$ 3olurile interpretate de către copiii re&lectă &uncţiile realizate de maturii ce. multiple sarcini revin "ocului. &ără a altera plăcerea elementului distractiv.

5 .

Teorii despre %oc Pentru ela%orarea unei teorii ştiinţi&ice despre "oc o însemnată contri%uţie au adus vederile unor pedagogi$ „6umeroase teorii despre "oc ela%orate pe parcursul timpului. un copil sănătos.i satis&ace dorinţa &irească de mani&estare şi independenţă$ 3ealitatea care.i &r(na dezvoltarea &izică şi psihică$ „-ocul deţine un rol at(t de însemnat în viaţa copilului pentru că. iar altele complet(ndu. nu poate să nu se "oace.se reciproc. ci tre%uie să i se asigure at(ta mişcare c(t îi este necesară$ Această mişcare tre%uie stimulată at(t prin diverse ocupaţii c(t mai ales prin "oc$ Ast&el. constituie o &ormă de mani&estare înt(lnită la copiii pe tot parcursul istoriei. de aceea unii pedagogii a&irmă că "ocul este o activitate de pre. &olosind e#presia „învăţătura prin "oc”$ 0e &apt. a. este tovarăşul de nedespărţit al copilăriei şi constituie una dintre &ormele cele mai importante de activitate a preşcolarului$ Preşcolarul este o &iinţă deose%it de activă.l opri să &acă acest lucru înseamnă a. îşi satis&ace nevoia de mişcare şi înţelegere. pentru că prin acestea să nu dăuneze creşterii. întreaga copilărie mică p(nă la intrarea în şcoală realizează un ast&el proces de instruire în care modalitatea de %ază o constituie "ocul$ A5P5 Dsova se re&eră la "oc ca o &ormă de organizare a întregii vieţi şi activităţi a copilului în grădiniţă$ Prin aceasta înţelegem valori&icarea "ocului at(t ca pondere în educaţie c(t şi ca durată e&ectivă a procesului pedagogic$ Autoarea menţionează că în acest conte#t "ocul constituie un principiu de educaţie. unele contradictorii. această activitate este tot at(t de necesară dezvoltării &izice şi psihice a copilului ca şi lumina soarelui. copilul nu tre%uie supus învăţării şi nici unei munci aspre. asupra colectivului de copii$ 6 . vin să răspundă la o seamă de între%ări din cele mai comple#e şi di&icile : Pentru ce simte copilul o nevoie at(t de imperioasă de a se "uca' Ce &el de &uncţii &ormative îndeplineşte "ocul în dezvoltarea psihică a copilului' Constituie "ocul o &ormă predominantă sau numai conducătoare de activitate a copilului preşcolar' Care sunt şi cum se e#plică particularităţile caracteristice ale "ocurilor de v(rstă preşcolară' ” Acestea sunt c(teva între%ări la care pedagogii şi psihologii pe %aza datelor o%servaţiei şi ale cercetărilor e#perimentale au dat răspunsuri di&erite$ -ocul satis&ace în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului. cu organismul în creştere. să se orienteze în mediul încon"urător' -ocul este tocmai una dintre activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală. se conturează pentru prima oară ideea &olosirii "ocului ca mi"loc de educare$ $eatrice Tudor $art în lucrarea sa demonstrează posi%ilităţile uriaşe ale "ocului ca metodă educativă.l încon"oară este mult prea comple#ă$ Cum să o cunoască. do%(ndeşte încredere în propriile puteri$ /m%răc(nd &orma "ocului. acţion(nd asupra o%iectelor din "ur. nu numai un mi"loc oarecare$ )l reprezintă o cale către socializarea copilului$ /n acest mod acţiunea lui educativă se va răs&r(nge asupra copilului ca mem%ru al societăţii de copii.învăţare$” Aristotel arată că p(nă la al cincilea an de viaţă.

încorporarea ei ca act de trăire.Co ensLi a arătat de asemenea în „In&ormatorul şcolii materne” necesitatea "ocului în viaţa copilului ca mi"loc de dezvoltare &izică şi psihică : „Cu c(t copilul lucrează. asimil(ndu. ci o in&initate de stări a&ective. de disponi%ilităţi nuanţate su%til şi de trăiri necesare în procesul adaptării5 "ocul realizează un pre. în scopul maturizării lor$ „/n realitate. &apt ce determină asimilarea realităţii. pasiunea copilului pentru "oc sunt .ără acest e&ort. care duce la rezultatul prevăzut$ -ocul şi munca produce în egală măsură plăcere. intelectuală şi a&ectivă. tot aşa se va comporta şi în muncă în perioada maturităţii$ 0e asemenea. emancipare de tutela str(nsă a adultului$ )l are &uncţii &ormative care sunt în principiu educative$ :otuşi in&luenţa condiţiilor generale de tutelă şi de muncă. &apt ce va constitui treptat un vast %aga" de posi%ilităţi şi disponi%ilităţi de a reacţiona$ 0e asemenea. la om el devine un &enomen de esenţă socială$” A5'5 MaLarenLo a atri%uit "ocului o importanţă considera%ilă în viaţa copilului$ Prin "oc se realizează educaţia viitorului om de acţiune$ Aşa cum se comportă copilul în "oc. psihologic$ La!arus su%liniază &aptul că „"ocul constituie tipul &undamental de activitate. sensi%ilitatea &aţă de acestea vor determina valoarea educativă a "ocului$ -ocul apare ca o activitate comple#ă a copiilor în care ei re&lectă şi reproduc lumea şi societatea. nici munca nu dă randament dacă este lipsită de e&ort &izic şi intelectual$ %+ a doua trăsătură comună constă în coloritul emotiv pozitiv propriu unui "oc reuşit. la o tensiune cu totul speci&ică. Clapar2de se re&eră la universalul "oc cu păpuşile şi susţine că în acest "oc nu se e#ercită la copii instinctul matern. generate de &actori de natură %iologică*instinctele+$ /n istoria dezvoltării umane instinctele se trans&ormă su% in&luenţa condiţiilor sociale$ 0e aceea. creşte şi digeră mai %ine. în timp ce la animale "ocul răm(ne un &enomen pur %iologic. structura condiţiilor de contact. "ocurile copiilor se deose%esc calitativ de "ocurile animalelor. s. la &el ca şi al muncii. nu poate mo%iliza &orţele &izice şi psihice ale copilului$ /n mod similar. ce prezintă pentru procesul creşterii şi dezvoltării psihice o importanţă tot at(t de mare ca şi activitatea de instruire din anii de şcoală$” 35'5 3&gotsLi susţine că în perioada preşcolară "ocul alimentează &oarte mult tendinţa spre li%ertate. senzorială.se la dimensiunile lor multiple$ N5 Gross tratează "ocul din punct de vedere strict %iologic. "ocul devine pasiv. să li se arate cum se pot "uca &ără pericol$” E5 ClaparMde interesat de "ocurile copiilor a atras atenţia asupra &aptului că ele reproduc ceea ce impresionează copilul. aleargă şi trudeşte mai mult.le şi prin aceasta adapt(ndu. consideră că acesta ar &i un e#erciţiu pregătitor pentru viaţa pro&esională de mai t(rziu a adultului în sensul că ar &i un mi"loc de e#ersare a„predispoziţiilor”instructive.a &ace cu un e&ort &izic şi intelectual$ . cu at(t se &ace mai sprinten la corp şi minte5 numai dacă %ăgăm de seamă să nu i se înt(mple ceva rău$ 0e aceea tre%uie să li se pună la îndem(nă locuri anumite şi sigure pentru alergări şi e#erciţii.e#erciţiu mai mult mental. sta%ileşte asemănările dintre "oc şi muncă care constau în următoarele trei elemente comune : „a+ at(t în "oc c(t şi în muncă avem de. adică &orma de activitate ce susţine în cea mai mare măsură dezvoltarea psihică prin antrenarea psihomotorie.ar putea spune că plăcerea în "oc. cu at(t doarme.

7 .

plăcerea resimţită de copil este adesea rezultatul &inal al e&orturilor pe care el le depune în des&ăşurarea "ocului$” A5 Adler întăreşte ideea că : „-ocul constituie &orma speci&ică de activitate prin care copilul se a&irmă. încearcă sentimentul dezamăgirii.elemente intrinsece ale "ocului. înc(t să constituie nu numai o treaptă premergătoare. cu toate aceste stări emotiv negative. "ocul îl deprinde pe copil cu e&orturile &izice şi intelectuale şi în &elul acesta îl pregăteşte pentru munca de mai t(rziu$ -ocurile copiilor tre%uie să &ie ast&el organizate şi îndrumate de către adulţi. dimpotrivă. cunoaşte lumea. creează valori materiale şi culturale$ -ocul. nu vizează producerea unor asemenea %unuri. dimpotrivă. în evoluţia lor morală %azată cooperare”$ M5 Taiban a&irmă că : „-ocul reprezintă un mi"loc de &amiliarizare a copiilor cu viaţa încon"urătore. se apropie tot mai mult de ea$” H5Piaget susţine ideea că : „/nsuşirea şi respectare regulilor are o in&luenţă puternică în &ormarea "udecăţii morale a copiilor. de aplicare creatoare a cunoştinţelor do%(ndite$” Asigură înţelegerea anumitor legături interne. a semni&icaţiei activităţii umane. deoarece "ocul este calea care reproduce viaţa reală su% &orma ei cea mai directă ! acţiunea$ „-ocul este asemenea unui &ilm retrospectiv. în care copilul se încadrează treptat. care apare at(t în "oc. constituie un mi"loc de valori&icare. pentru gospodărirea lui raţională$” <unca este o &ormă de activitate prin care omul participă la producţia socială. teatrul. nici un alt mi"loc nu &avorizează mai deplin integrarea copilului în viaţa cotidiană. ei nu renunţă la "oc$ Pe de altă parte. în primul r(nd a surselor indirecte ca literatura. la &el ca şi plăcerea pe care o simte omul în des&ăşurarea muncii productive$ c+ a treia trăsătură comună o &ormează simţul de răspundere. dar şi o &ormă de activitate care să. prin respectarea cerinţelor şi a regulilor "ocului$ 0ar şi în muncă simţul de răspundere se mani&estă în gri"a pentru %unul o%ştesc. plastica.l apropie pe copil de adevărata muncă$ N5-5 D+insLi arată că : „-ocul e "oc tocmai pentru că în el copilul e de sine stătător5 de aceea orice amestec al adultului în "oc îi răpeşte &orţa reală de dezvoltare$ Adulţii nu pot avea dec(t o singură in&luenţă asupra "ocului. c(t şi în muncă$ /n "oc. cu toate acestea. în care copilul îşi oglindeşte propriile impresii şi le derulează de această dată ca participant direct şi nu numai ca spectator$ 9r. &ără să distingă caracterul lui de "oc. simţul de răspundere se mani&estă prin gri"a copilului &aţă de "ucării. învaţă să se orienteze în ea şi do%(ndeşte încredere în propriile puterile$ Prin "oc copilul nu numai că nu se îndepărtează de realitate. inclusiv teatrul de păpuşi$ 8 . nici o altă cale nu este mai propice înţelegerii vieţii dec(t participarea directă la &lu#ul ei$” Pro%lema educativă care se pune este aceea a diri"ării şi orientării diverselor surse de inspiraţie ale "ocurilor copiilor. al insuccesului. dar nu numai plăcere$ /n timpul "ocului. copiii adesea depun e&orturi. şi anume &urnizarea materialului pentru construcţii de care copilul se va ocupa însă independent$” N5 $Ohler arat( că :„-ocul constituie o activitate care produce plăcere copilului.

dar pe de altă parte permite să se surprindă numeroase din caracteristicile ei$” 0e asemenea. &iecare moment. a aspectelor mai importante ale socia%ilităţii copilului$ )le pot surprinde prin modul în care se "oacă$ „-ocul ! consideră 7rsula =chiopu ! stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin. organiz(nd tensiunea proprie acţiunilor cu &inalitate. "ocul prile"uieşte o re&acere energetică. pe c(nd munca se realizează printr.educativ.o &ormă intermediară *lecţia su% &ormă de "oc sau "ocul didactic+$ -ocul didactic este un valoros mi"loc de instruire şi educare. av(nd &uncţia de o mare şi comple#ă şcoală a vieţii$” 9 . o rela#are.un important consum de energie care tre%uie re&ăcut$ -ocul copiilor poate constitui un teren important de desci&rare a capacităţilor psihologice.Cu c(t copii evoluează pe plan &izic şi psihic. inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate. o odihnă activă evidentă. modelează inteligenţa. el poate &i însă şi o metodă e&icientă în procesul instructiv. de asemenea poate &i utilizat ca procedeu însoţind alte metode educative şi în s&(rşit poate să constituire o &ormă de organizare a activităţii şi vieţii copiilor$ 7rsula =chiopu susţine ideea că:„-ocul apare ca o activitate &undamentală &ormativă şi dominantă în copilărie. cu pasiune. pe măsură ce se depăşeşte copilăria. este un &el de anticameră vastă şi %ogat ornată a muncii$ Aşadar "ocul tre%uie privit drept activitate care &ormează. din ce în ce mai pregnante. ponderea elementului de "oc scade$ Procesul de instruire se realizează în acest nou conte#t în cadrul lecţiilor$ :recerea de la "oc la lecţie se &ace printr. iar munca are aceleaşi caracteristici.

şedinţa de ludoterapie constă din F etape: ?$ ta%ilirea contactului: prevede "ocul li%er al copilului. dar nu să trăieşti$ :oţi copiii sănătoşi se "oacă$ -ocul aduce copiilor ocazia de a asimila ceea ce în viaţa reală ar putea &i di&icil să înţeleagă5 aceasta este &orma lor de auto. pentru a le da acestora siguranţă. nu doar privind reacţiile şi comportamentul normal al copiilor. care au statutat că ludoterapia îşi atinge e&icienţa şi scopul în condiţii de aplica%ilitate constantă şi anga"ată în standarde de calitate$ Ast&el.terapie. considerate drept mi"loacele de %ază ale comunicării copilului. încep(nd cu anul ?@AB. privind stările emoţionale şi psihice în di&erite condiţii speciale. atunci "ocul devine un mi"loc accesi%il de e#primare$ :erapeutul>pedagogul tre%uie să înţeleagă şi să interpreteze acest lim%a" al copilului. "'T)#"C P" 3AL)A#EA TE#AP"E"5 Cel mai %un lucru în viaţa copiilor este "ocul$ )ste posi%il să supravieţuieşti &ără "oc. &apt ce a &avorizat introducerea a două metode noi în psihoterapie: o%servarea "ocului şi analiza desenelor copiilor *„Casă .LD-)TE#AP"A: .„0esenul .reid şi <$ Clain. trăirile şi propriile sentimentele$ -ocul devenind un mi"loc de e#teriorizare a traumei reuşeşte să.l &acă pe copil să se simtă mai %ine$ /n ?@EB.". preocuparea activă. ci .amiliei”+$ /n această etapă "ocul şi desenul erau percepute doar ca instrumente de diagnosticare. a"ută şi in&luenţează pozitiv psihicul copilului a&lat în di&icultate şi tocmai de aceea este un real mi"loc terapeutic ad"uvant al tratamentului medical$ 'curt istoric al orient(rilor de ba!( &n ludoterapie5 Psihologia copilului consacra pagini lungi în ceea ce priveşte terapia prin "oc$ )#istă &oarte multe opinii şi orientări. &apt ce se datorează incapacităţii copiilor de a e#prima nevoile. D$ 8ag.i diminueze intensitatea şi să.8elmut introduc "ocul ca metodă în psihoterapie $ 0eoarece copiii nu erau preocupaţi de propriul trecut. 9muleţ”. Copac . pentru a comunica la nivelul lui$ Aria ludoterapiei este special adaptată di&eritelor nevoi ale copiilor. psihanaliştii A$. an#ietăţilor şi con&lictelor lor$ <ulţi copii nu sunt capa%ili să e#prime nevoile. trăirile şi sentimentele proprii. mai ales. &amiliarizarea cu spaţiul . 0$ . terapeutul>pedagogul are nevoie de cunoştinţe vaste.evi dezvoltă ideea legată de mani&estarea>trăirea con&lictelor emoţionale în cadrul "ocului şi propune conceptul de „ludoterapie structurată” în lucrul cu copiii ce au su&erit o traumă psihică$ Con&orm teoriei lui 0$. modul în care lucrează asupra con&uziilor. sentimentul căminului şi posi%ilitatea unui contact normal cu cei din "ur$ Ast&el.evi. care desigur cer mai mult timp şi implicare personală mai mare$ -ocul este un proces de învăţare care o&eră un larg evantai de posi%ilităţi prin care copiii şi adolescenţii îşi mani&estă şi îşi dezvoltă &antezia şi aptitudinile$ -ocul. în lucrul cu ei nu putea &i administrată metoda asociaţiilor li%ere.)J"D.

10 .

prin intermediul "ucăriilor$ /n procesul de reactualizarea a situaţiei traumante copilul conduce "ocul. ce alege.ai %ătut vreo dată ca aceşti doi soldaţi'” H ă nu întrerupă evoluţia "ocului copilului. asemănătoare celei trăite de copil.reid şi <elani Clain H 0irecţionată a lui 0$ . ludoterapia &oloseşte principiul com%inat de a%ordare: H Psihanalitică a Anei . care permite e#teriorizarea totalmente a emoţiilor &ără o eventuală implicare din partea adultului în procesul de "oc$ Cercet(nd reacţiile emoţionale şi de comportament ale copilului în diverse condiţii de "oc. 4irginia A#line introduce metoda „ludoterapiei nedirecţionate”. cum manevrează o%iectele. în cea activă de conducător.udoterapia lui .evi propune principiul direcţionat al ludoterapiei. psihoterapeutul încearcă să înţeleagă trăsăturile lui de personalitate. &apt ce generează tratarea$ F$ Continuarea "ocului li%er al copilului$ 0$ . care este nivelul de implicare a acestuia în "oc' H ta%ilirea contactului cu copilul pe parcursul "ocului: dacă în timpul "ocului se repetă una şi aceeaşi situaţie. situaţii de accident$$$+' H Aprecierea a%ilităţilor de comunicare a copilului: se simte contactul cu copilul.mani&estare a copilului. şi intervine cu anumite restricţii doar în cazul în care acesta iese din limitele admisi%ilului$ /n acest sens.de "oc şi cunoaşterea psihoterapeutului5 A$ Introducerea în "ocul copilului a situaţiei psihotraumante. 4$ A#line identi&ică următoarele sarcini>roluri ale psihoterapeutului: H 9%servarea procesului de "oc: cum se "oacă copilul. .evi utilizează at(t "ocul li%er al copilului cît şi "ocurile pe roluri$ /n ?@EG. ce stil de comportare adoptă. agresiv. reuşind ast&el să treacă din poziţie pasivă de victimă. în caz de necesitate să aştepte o anumită perioadă de timp$ /n prezent. îi este di&icil să treacă de la o stare la alta$$$' H Analiza conţinutului "ocului: ce su%iect stă la %ază *de singurătate. con&orm căruia iniţiativele din cadrul "ocului revin psihoterapeutului presupun(nd o %ună pregătire tehnică şi metodică a şedinţelor de ludoterapie$ .evi H 6edirecţionată a 4irginiei A#line. ce ignoră. psihoterapeutul poate interveni cu între%ări ce &ac re&erinţă la viaţa reală a copilului *de e#$ „0ar acasă ţie îţi place să aşezi lucrurile la loc'”+ $ H Atragerea atenţiei copilului asupra propriilor stări emoţionale pe parcursul "ocului : de e#$„/mi pare că păpuşa ! mamă nu este mulţumită de propriul copil'” H 9rientează copilul spre situaţii reale din viaţa lui: de e#$„0ar tu te. consider(nd că "ocul este mi"locul de ma#imă auto.

"ocul reprezintă sursa dar şi resursele energetice ale copilului. şi este calea minunată de a e#plora e#perienţele traumatizante sau ameninţătoare$ .udoterapia.reuşind ast&el să asigure un studiu multiaspectual şi pro&und al pro%lemelor emoţionale şi de comportament al copiilor şi o ma#imă depăşire a lor$ 0eci. de suport sau de 11 . reprezintă un proces de optimizare. ca şi orice alt demers terapeutic .

uncţia5 9dată identi&icată o tul%urare. dis&unction *dis&uncţie+. ast&el. de li%ertate şi &antezie. unele tul%urări apar mai &recvent concomitent$ -i.o evaluare in&ormală *interviuri. o&eră rezultate uimitoare$ LD-)TE#AP"A -E#EGLQ#"L)# EM)J"). distress *detresă+ şi danger *pericol+$ -evianţa5 0eterminarea gradului de a%atere de la normal a unui comportament se poate &ace printr.recuperare a potenţialului at(t de divers al copilului$ /nsoţit de pasiune şi conştiinciozitate. o%servări.şi e#prima sentimentele şi.ALE P" -E C)MP)#TAME. este esenţial să înţelegem &oarte %ine mani&estările &ireşti şi comportamentale care de&inesc în linii mari limitele conduitei medii sau normale$ 7n mi"loc de a compara comportamentul normal cu cel deviant este metoda de evaluare a celor „Patru -”: deviance *devianţă+. tre%uie determinat impactul său relativ asupra vieţii copilului$ -etresa5 7n element strîns legat de dis&uncţie este gradul de detresă pe care. sau pe evaluarea riscului de rănire a propriei persoane *intenţie de suicid+$ " pactul abord(rilor teoretice asupra acestor co porta ente5 Perspectivele teoretice pot a"uta la distingerea compotamentului normal de cel deviant şi la selectarea intervenţiilor terapeutice adecvate stadiului de dezvoltare al .T LA C)P"" 0istingerea comportamentului normal de cel deviant 0eşi ludoterapeuţii care se ocupă de copii împărtăşesc aceleaşi a%ilităţi şi competenţe pro&esionale necesare distingerii comportamentului normal de cel anormal. e#istă şi di&erenţe importante$ Pentru a putea aprecia dacă un compotament e deviant sau nu. scale de evaluare a simptomelor+$ . adesea.l cauzează tul%urarea$ Adesea. se evaluează două aspecte ma"ore: riscul de rănire a propriei persoane şi riscul de rănire a celorlalţi$ /n trecut accentul se punea pe victimizarea şi maltratarea copiilor *a%uz sau negli"enţă+. copiii întîmpină di&icultăţi în a.udoterapeuţii tre%uie să ţină cont de &aptul că multe a&ecţiuni au caracteristici comune şi că. însă interviurile cu părinţii şi cadrele didactice pot &urniza date suplimentare$ Pericolul5 Pentru a determina dacă un anumit comportament prezintă riscuri pentru un copil.l a"ute să evalueze acest aspect. îi o&eră ludoterapeutului prea puţine in&ormaţii ca să. tre%uie să culeagă date suplimentare pentru a e#clude sau a con&irma e#istenţa unei anumite tul%urări$ /n plus.

12 .

dacă este nesigur va &i descura"at de aceste e#perienţe generînd sentimente de ruşine şi îndoială de sine$ =colarul stăpîneşte su%iectele legate de şcoală şi socializarea cu semenii.reud a considerat comportamentul anormal ca &iind rezultatul &i#aţiilor sau al regreselor cauzate de etapele de con&lict anterioare. aveţi ?B minute de pauză”+5 J înlătură o consecinţă negativă sau a"ută la evitarea ei *„dacă terminaţi ce aveţi de lucru în clasă.medical va încerca să determine care părţi ale corpului sau ale creierului nu &uncţionează corespunzător$ tudiile pe gemeni au o&erit in&ormaţii esenţiale asupra rolului pe care.l "oacă eriditatea. ereditatea. însă etapele psiho. nedepăşite$ tadiile dezvoltării psihose#uale pe care le identi&ică el pun în lumină porniri şi con&licte inconştiente ce pot in&luenţa dinamica anumitor patologii$ 3olul mecanismelor de apărare inconştiente este de a prote"a )ul vulnera%il de con&lictele dintre sine *principiul plăcerii primitive+ şi supra eu *conştiinţa morală+$ Aceste mecanisme ne a"ută să înţelegem mai %ine modurile de apărare mai primitive ale copilului. au contri%uit şi ele la identi&icarea unor modi&icări cere%rale relevante la pacienţii cu anumite tul%urări$ Teorii psiho2dina ice5 . de pildă negarea sau umorul$ )riI )riIson susţine şi el ideea stadiilor de dezvoltare. iar acest lucru sporeşte sentimentul de competenţă prin opoziţie cu cel de in&erioritate$ /n adolescenţă sarcina priveşte identitatea>con&uzia rolurilor$ Teorii co porta entale5 :eoria comportamentală se %azează pe ideea &undamentală con&orm căreia orice comportament este determinat de asocieri ce rezultă din consecinţe pozitive şi negative$ Consecinţele sunt pozitive dacă: J aduc un %ene&iciu *$$$„dacă terminaţi ce aveţi de lucru în clasă. &ie.copilului$ Teorii bio2 edicale5 :eoriile %iologice şi &iziologice analizează impactul &actorilor %iologici şi genetici asupra di&erenţelor individuale$ e o%servă o recunoaştere tot mai largă a contri%uţiei pe care o au in&luenţele de mediu *sănătate. sress+ şi genetice$ Aceste teorii pun accentul pe &actori precum temperamentul.sociale pe care le identi&ică se %azează pe sarcinile socio. structura şi &uncţia creierului$ 7n model %io. cum ar &i imagistica. nutriţire.emoţionale ce tre%uie stăpînite pentru a &i posi%ilă o dezvoltare de. nu mai tre%uie să rămîneţi în şcoală după ore”+5 Consecinţele sunt negative dacă: J determină o consecinţă negativă *pedeapsă+5 J înlătură sau contri%uie la evitarea unei consecinţe pozitive *penalizarea+5 Teorii cognitive5 pecialiştii în domeniul psihilogiei cognitive sunt interesaţi în primul rînd de relaţia dintre gînduri şi comportamente şi de modul în care anumite . iar a%ordările neurologice.a lungul vieţii$ Con&orm lui )riIson în primul an de viaţă principala sarcină este do%îndirea unui sentiment de încredere primară>neîncredere$ Preşcolarul dezvoltă un sentiment mai pregnant de autonomie.

13

presupuneri greşite pot in&luenţa în mod negativ relaţiile sociale şi autoatri%uirile$ :eoriile lui -ean Piaget au "ucat un rol &oarte important$ /n opinia lui copiii de la A la G ani pot &i uşor induşi în eroare de elementele vizuale dominante, deoarece nu au capacitatea de a se concentra asupra a două aspecte simultan$ 7n copil de vîrstă mică va spune că e mai mult lichid într,un pahar înalt şi îngust, decît în unul scund, dar cu un diametru mai mare, chiar dacă a văzut că în amîndouă s,a turnat aceeaşi cantitate$

Teorii privind ata+a entul +i stilul educaţional al p(rinţilor 5
-ohn KoLl%M a &ost in&luenţat de teoria evoluţiei a lui 0arLin$ )l considera că relaţiile de ataşament din copilărie au o in&luenţă puternică de,a lungul întregii vieţi$ Copiii mici care mani&estă un ataşament evitant &aţă de persoanele ce,i îngri"esc par rareori supăraţi atunci cînd urmau a &i separaţi de ele$ /n schim% cei cu ataşament puternic erau adesea supăraţi la despărţire şi încearcă să reţină persoanele îndrăgite$ Copiii crescuţi de părinţi autoritari tind să &ie agresivi şi necooperanţi, să se teamă de pedeapsă şi să ai%ă un nivel scăzut al spiritului de iniţiativă$ Copiii crescuţi de părinţi permisivi adesea nu reuşesc să,şi dezvolte simţul responsa%ilităţii şi autocontrolului$ Părinţii &ermi asigură condiţii de creştere optime, copiii lor au comportamente ce denotă nivelul ridicat de încredere în sine, stimă de sine şi autocontrol$ Cel mai important însă este &aptul că la originea pro%lemelor copiilor stă modul cum aceştia sunt crescuţi şi educaţi în &amilie, şcoală, instituţie$

Ce este agresivitatea R
Agresivitatea este un termen de origine latină: agressio ! atac, simptom$ /n legătură cu &iinţa umană, agresiunea înseamnă un comportament negativ *distructiv+, nemotivat, care vine în contradicţie cu normele şi regulile oamenilor din societate, care provoacă daune &izice şi morale celor asupra cărora este direcţionată agresivitatea, dezvolt(nd stări şi emoţii negative: încordare, &rică, depresie, ş$a$ Agresiunea este un comportament ver%al sau acţional, o&ensiv, orientat spre umilirea, minimalizarea şi chiar suprimarea &izică a celorlalţi$ Comportamentul agresiv poate &i orientat şi contra propriei personae *autoagresivitate+, ca în cazul unor tul%urări psihice$ A$A$ 3ean propune să nu se identi&ice noţiunile: 1agresiune” şi 1agresivitate”$ Acesta de&ineşte că 1agresiunea” e o acţiune intenţionată, îndreptată să &acă pagu%e, să lezeze o altă persoană, grup, ţară sau animale, eventual, 1agresiunea” însă este o calitate a individualităţii umane ce se e#primă prin pregătire de atac, de agresie$ /n &elul acesta, 1agresia” este o acţiune, 1agresivitatea” ! pregătirea de a săv(rşi atacul, agresiunea, acţiunile de intervenţie$ Alţi psihologi, cum ar &i Keron şi 3iceardson,

relevă următoarele determinative principale ale 1agresiunii”: de natură social( *&rustrarea, atacul ver%al şi

14

zgomotul. controlată$ Oilmann. se pronunţă aceştia. în interioarele în care se simt mirosuri neplăcute. e*terne *zăpuşeala.reuid. ca şi . <iller+5 teoria instructa"ului social *A$Kandura+5 teoria trans&erului de e#cita%ilitate *Oilmann+5 modele cognitive ale comportamentului agresiv *Kercoveţ+$ O$ . în schim%. el poate numai s. de %unuri+$ )&ectul Catarsisului. care pot &i de&inite schematic în &elul următir: ?$ agresiune &izică *acţiune &izică îndreptată împotriva altei personae+5 . in&luienţa+$ 0e o%icei. şi provocarea ver%ală şi cea never%ală poate pricinui acţiuni &izice *violul. cu caracter distructiv.şi minimalizeze agresivitatea$ Adepţii teoriei instructa"ului social.o mai mare măsură sunt a&ectaţi de %olile cardiovasculare$ )#istă mai multe ipoteze de elucidare a &enomenului agresivităţii$ Acelaşi A$A$ 3ean deose%eşte cinci direcţii de %ază: teoria agresiei instinctuale *O$. tranşante. a"ută omului să.reuid corelează comportamentul agresiv al copilului cu etapele de dezvoltare se#uală *?@P@+$ 3eprezentantul teoriei instinctelor.un interior %ine aerisit$ /n a&ară de aceasta. şanta"ul+. persoanele cu un nivel scăzut sau ridicat al autocontrolului$ 0e &apt. diversiunea.orenţ.reuid. individuale *personalitatea.&izic. C$ . utilă$ 0upă -$ 0ollard. purtarea poate &i. socoate că omului nu îi este dat să. cu predispoziţie duşmănoasă. pentru cei agresivi sunt caracteristice următoarele particularităţi individuale: insistenţa. ostilitatea accentuată$ As&el de oameni într. totuşi. un mare rol în determinarea reacţiilor agresive îl "oacă particularităţile individuale ale omului$ Printre persoanele 1normale” devin agresive cele impulsive. predispoziţia spre concurenţă. un rol important îl au părinţii. dorinţa de a se evidenţia. care. dimpotrivă. ridică sau co%oară pro%a%ilitatea apariţiei acţiunilor agresive$ 0e e#emplu. atunci ele devin &ireşti în comportamentul individului$ /n direcţia aceasta. dec(t într.şi stăp(nească agresivitatea. alertă şi are caracter de protecţie5 align( ! agresivitate e#primată prin cruzime. mulţimea. neră%darea. pot învăţa copilul să devină agresiv$ 0upă părerea lui Kercoviţ. &ără să conştientizeze. prin propriul e#emplu. ea poate apărea în rezultatul di&eritor relaţii între persoane. aerul poluat+. a provocaţiilor$ 0e alt&el. de asemenea. nivelul agresiunii va &i mai mare. agresiunea nu apare pe neaşteptate. apare spontan şi este corelată structural cu personalitatea$ A$ Kass şi A$ 0arIi deose%esc Q tipuri de agresivitate.romm presupune e#istenţa a A tipuri de agresivitate: benign( !agresivitate mani&estată doar în momente de prime"die. agresiunea e o reacţie în urma unor &rustraţii *lipsire de drepturi. demonstrează că în anumite situaţii agresivitatea poate &i impulsivă şi se supune greu unui control raţional$ Tipurile agresiunii )$ . C$ . invaziaN+$ 0iversele particularităţi ale mediului.orenţ+5 teoria agresiei &rustraţionale *0ollard.o îndrepte spre al%ia necesară. socot că dacă acţiunile de agresivitate sunt săv(rşite c(t mai des. de asemenea.

15 .

iar cîte o dată se mani&estă din copilăria &ragedă$ <ulţi &actori in&luenţează &ormarea *sta%ilirea+ tipului agresiv de comportament. reacţion(nd în diapazonul agresiv ca unicul cunoscut. aceste tentative. totodată. pro%(nd agresiunea ca mod de comportament ce nu înt(lneşte o%stacole. de e#emplu. este convins că nu este iu%it$ 1Cum să devin iu%it şi util”. s. îl socoate ca mod de comportament adecvat. strigăte+5 E$ agresiune indirectă: a+ direcţionată *%(r&e. ră%darea. c(t şi în &amiliile cu părinţi prea duri *despotici+: la părinţii prea %l(nzi cu timpul copilul agresiv. de multe ori agresivitatea este unica &ormă cunoscută de copil de a se apăra şi el primeşte acest tip de comportament ca un stereotip selectat din reacţiile comportamentale din &amilie$ Copiii agresivi nu sunt îndea"uns de %ogaţi emoţional.o parte pentru a clasi&ica o%iectiv propriile reacţii$ . glume răutăcioase+5 %+ nedirecţionată *strigăte în mulţime.şi ating scopul.ar părea de parado#al. di&icultăţi intercomunicative între semeni. violenţa de pe ecranele televizoarelor care măresc nivelul agresivităţii spectatorilor$ Kineînţeles. este pro%lema nesoluţionată cu care se con&runtă şi. incapacitatea reacţionării adecvate la mediul încon"urător. în"urături.l &ace să acceseze di&erite metode pentru a atrage atenţia$ pre regret.A$ iritare *irasci%ilitate. este o corelaţie directă între agresivitatea copilului şi tipul de educaţie acceptat în &amilie. pro%at$ /n cazul părinţilor despotici scenariul se des&ăşoară după schema: 1răul naşte răul”$ 6umai în &amiliile unde se găseşte compromisul raţional. în primul r(nd pentru că agresivitatea este o re&lectare a discon&ortului psihoemoţional al copilului. de asemenea.şi controla agresivitatea$ Portretul copilului agresiv Ca şi oricare altul copilul are nevoie de dragostea. de mulţi &actori sociali$ /n ultimul timp. nu. între copil şi adult$ Copilul agresiv deseori se simte respins. singuratic. deseori greu accepta%ile. tropăit cu picioarele+5 Q$ negativism *comportament de opoziţie+$ :oate aceste tipuri de agresivitate se pot o%serva în toate varietăţile de vîrstă. grosolănie+5 F$ agresivitate ver%ală *cuvinte necenzurate. copiii agresivi se înt(lnesc destul de des în &amiliile cu părinţi prea %l(nzi. a"utorul nostru. copiii nu se pot privi dintr. au apărut multe pu%licaţii %azate pe cercetări ştiinţi&ice care ar demonstra impactul cu scenele de groază. pot &i provocate de unele dereglări somatice ori maladii a 6C. copilul se învaţă a.a o%servat că copilul pedepsit pentru mani&estarea agresiei se învaţă a o ascunde &aţă de părinţii ce nu garantează anularea agresiei în orice alte împre"urări$ C(t n.

16 .

şi e#plice cauza &uriei şi s.uria.economic scăzut.uriei. ele &iind încă mani&estate şi două săptămîni mai tîrziu$ Comportamentul copiilor agresivi deseori este neadecvat. deran"amentelor psihosomatice$ 0upă părerea lui 8olt.o asupra unui alt om sau asupra unui o%iect. psoriazul. dar asupra celui care îi cade su% m(nă.şi e#prime prin &orme compati%ile &uria. care e mai sla% şi nu poate da replica$ 9 ast&el de e#primare a indignării a &ost numită trans&er$ F$ '( se &n. dar în special emoţii şi stări neprevăzute$ 0in cauza aceasta. sunt împărţiţi aleator în A grupuri a cîte QB de persoane$ )valuatorii notează comportamentul agresiv>neagresiv al &iecărui copil într.Co porta entul copiilor agresiv 'tudiu de ca!: ?BB de %ăieţi de E ani. însă nu asupra celui care a provocat. neo&erindu. între timp omul îşi o&eră timp să. şi care să i se pară celui indignat nepericulos$ 6ereacţion(nd imediat. atunci acesta e mai supus stresului. prin aceasta interioritatea umană se eli%erează de emoţiile negative$ A$ E*pri area indirect( a . migrena. provenind dintr. ca să. omul respectiv.un interval de ?Q minute. după care primul grup va urmări desene animate violente şi grupul al doilea va viziona desene animate non.rSne!e . e#istă patru mi"loace de e#primare a indignării: ?$ E*pri area direct( a senti entelor *ver%al sau nonver%al+. urticăria.o îndepărteze c(t mai repede$ )ste reuşită practica de a învăţa copiii să. pro%lema învăţării lor. înverşunarea$ 0upă părerea lui Cevin. poate să simtă necesitatea de a arunca din el &uria. numărul gesturilor violente a crescut considera%il în al doilea interval de "oacă. care demonstrează că dacă omul permanent îşi &r(nează &uria. ce este &uria' )ste un sentiment de indignare puternică.un mediu cu nivel socio. hipertensiunea arterială$ E$ '( se reţin( e oţia negativ( pSn( &n o entul inva!iei acesteia.şi anunţe sentimentele şi emoţiile şi să. trans&er(nd. cum ar &i: artrita reumatică.violente$ Persona"ul principal al desenului animat urmărit de primul grup este implicat în mai multe scene de luptă cu să%ii şi pistoale$ Persona"ul principal al desenului animat urmărit de grupul al doilea este ursuleţul Rinni Pooh$ 0upă vizionare este evaluat comportamentul &iecărui copil din punctul de vedere al nivelului de agresivitate$ 3ezultatele arată că la copiii din grupul ?. alungSnd2o &n interior5 /n cazul dat stările negative se vor depozita treptat şi vor cauza stresul$ C$ Izard a &ăcut un ta%lou clinic. mai devreme sau mai t(rziu. este una importantă pentru cei maturi$ 0e &apt. care e întreţinut de pierderea controlului de sine$ inonimul acestei stări este &uria.o. indignarea nee#primată poate cauza ast&el de %oli.i posi%ilitatea să se dezlănţuie. distructiv. care poate provoca pericole.şi e#prime indirect &uria prin intermediul "ocului$ <ulţi autori socot că unul din cele mai 17 .

într. maturii.l priveşti liniştit şi să. narcotice şi alte &orme de e#presie a comportamentului agresiv ! pasiv$ Copilul. dereglări ale aparatului . care a acţionat pe ascuns. să uite să.şi controla şi a. după ce s.i dai voie să vor%ească$ 0upă aceasta.i a"uţi unui asemenea copil. să distrugă "ucăria în ca%inetul psihologului. ca să şocheze învăţătoarea. a păşit pe treapta a doua a scării indignării$ /n momentul con&runtării cu un ast&el de comportament e necesar a sta%ili cu copilul un contact visual. sau &inisa în isterie. pot să. &urt. tre%uie să. printr. se#. de accentuat c(t de ur(t şi &ioros este omul la m(nie ! motivaţie pentu a. con&esiunea &aţă de cel care este izvorul acestei indignări$ Cemp%ell s&ătuie să se e#prime &uria direct.şi e#teriorizeze &uria$ 0acă copilul.şi va e#prima deschis nemulţumirea după o convor%ire neplăcută cu mama.o %ună zi pot plesni şi a&ecta: în cazul e#teriorizării ! o persoană nevinovată. şi împărtăşească sentimentele prietenilor.şi e#prime &uria în mod ver%al. şi e#prime &uria într.l înveţi să. iar copiii!părinţilor$ 9 tehnologie pertinentă. se poate îm%răca ţipător. în ospeţie+$ 7n as&el de copil poate în mod special. atunci ar &i %ine să se a"ungă la împăcare şi înţelegere cu partenerul de comunicare$ Pentru ca &uria sau o%ida să nu răm(nă nee#teriorizate.un &el. &olosind sudalme şi "argoane.şi însemne teme pe acasă$ Ca să. de e#$. într.o &ormă respecta%ilă poate &i: ” cara indignării” de Cemp%ell$ Pe treapta de "os se situează una din cele mai necoapte &orme ale comportamentului agresiv ! agresiunea pasivă. aceasta va &i un indicator al corectări$ Cu c(t mai multă &urie va scoate din sinele său. cu at(t va &i mai %ine.a e#primat vulgar.o &ormă ver%ală ama%ilă$ 0acă lucrul acesta e imposi%il. &ără să. sau în strigăte5 în cazul interiorizării pot duce la derglări somatice ! ce&alee.%une mi"loace de e#primare a indignării este e#teriorizarea ver%ală directă.şi demonstreze capriciile în cele mai nepotrivite locuri *în rand la magazine. el poate simplu să tacă. depozitat emoţiile negative care într. să.l o%serve nimeni.i povesteşti cum tre%uia să procedeze corect. prin care să învăţăm copilul să.ormarea aptitudinilor empatice: încrederea.şi diri"a emoţiile$ /n acelaşi timp. compasiunea.o &ormă potrivită$ <i"loacele de e#primare pozitivă a &uriei sunt: H Capacitatea de a îndrepta &uria spre un o%iect5 H Ama%ilitatea în comunicare>adresare5 H :endinţa de a găsi o rezolvare constructivă5 H . care înseamnă o modalitate ascunsă oamenilor pentru a. iar mai t(rziu va începe să. nu se poate de acumulat. sensi%ilizarea5 Cu a%ut( copilul agresiv /n procesul programelor de corecţie se poate de e#plicat copiilor ce este &uria şi care s(nt consecinţele distructive. anunţă la un moment dat stările sale agresive. aceasta va răm(ne mai puţină ca să se încadreze în minciună. să. să.ţi atinge scopurile personale$ Copilul pasiv ! agresiv nu. emoţia.

migrenei. 18 . psoriasului. ulcerului gastric. digestive$ 8olt: date clinice care demonstrează că su%limarea &uriei este cauza artritelor reumatoide.cardiovascular. urticăriilor.

nu 1:7” în anumite situaţii$ 0e e#emplu: 1)u mă deran"ez că nu ai pus "ucăriile la locul lor” *corect+. z(m%eşte de c(teva ori”. de regulă. dar &aptul că aceştia pot trăi sentimentele. de &apt. cu înscenarea situaţiilor de con&lict şi propuneri de a soluţiona situaţia cu punerea în discuţie a oricărei propuneri. uşor ca v(ntuleţul”: copilul închide ochii şi. ei. data viitoare. chiar şi a celei agresive$ /n procesul disciţiei.i atinge su&erinţa celor din "ur. copilul poate ţine în %uzunar un mic indicator de circulaţie * :9PS+. a petrecut. romane şi alte specii literare$ 0e e#emplu. dacă în grupă sau în clasă a avut loc o ceartă sau o %ătaie. alta din numele pisoiului$ Copiii sunt nediri"aţi în alegerea poziţiei şi în apărarea intereselor$ 6u e importantă poziţia în cazul dat. atenuare a con&lictului$ e poate de împărţit grupul de copii în două părţi: una va vor%i din numele tigrului.şi imaginează o zi caldă şi însorită. din aceste considerente sunt %inevenite orice e#erciţii rela#ante$ Ast&el. în cazul c(nd simte dorinţa de a agresa pe cineva va scoate din %uzunar indicatorul şi în g(nd sau în şoaptă va spune de c(teva ori: stopS 7n alt e#erciţiu ar &i 1Cald ca soarele.s plasate toate necazurile copilului. &ără a da vina pe alţii$ Persoana care are în &aţă copilul agresiv.şi compătimească "ert&a. ar &i %ine să &olosească pronumele 1)7”. nu. "ocuri care &avorizează rela#area muşchilor masticatori *rela#are ma#ilară caracteristică pentru copiii agresivi+$ e pot &olosi ocupaţii în grup. o aduce literatura prin poveşti. e#pir(nd. neplăcut$ e socoate că dacă un agresiv poate să. copiii aleg cea mai e&ectivă variantă *Ce tre%uie să &acă Pinochio pentru a nu nimeri în cămară' Ce tre%ie să &acă iezii ca să nu. iar v(ntuleţul uşor le poartă departe de copil$ Alt e#erciţiu ar &i: 1/nchide ochii. emoţiile altora. după care ceilalţi copii sunt rugaţi să.i împace$ Aceştia vor propune di&erite modalităţi de rezolvare. povestiri. să zicem. agresiunea lui.i măn(nce lupul'+$ E patia Copiii agresivi. au un nivel empatic scăzut$ <otivul e în &aptul că ei mai puţin se emoţionează. un pisoi şi un tigru$ /n &aţa copiilor se "oacă scena care s. şi nu: ”:u de ce nu ai pus "ucăriile la locul lorS”*incorect+$ 19 .hiprtensiunii arteriale$ Pentru copiii agresivi sunt caracteristice contracţiile musculare în regiunea &eţei şi m(inilor. dezvoltarea sentimentală şi emotivă a agresivilor este &oarte importantă$ 9 contri%uţie însemnată. în acest sens. atunci se poate de rezolvat situaţia prin următorul scenariu: se invită în ospeţie. nici nu. inspiră ad(nc. se pot pune în pielea lor$ Ast&el de e#erciţii îl vor a"uta pe copil să înţeleagă importanţa de a &i în locul celui vinovat sau a celui o&ensat$ /n consecinţă se va învăţa să răspundă pentru &aptele săv(rşite. pe cerul al%astru!al%astru pluteşte un nouraş pe care. va &i mai moderată$ 0in cauza aceasta. cum ar &i "ocul de roluri.şi pot închipui că altor oameni le poate &i greu.

din preala%il preînt(mpin(nd copiii că este doar un "oc şi nu e %ine să se supere unul pe celălalt$ Acest "oc este util nu doar copiilor agresivi dar şi pentru cei supărăcioşi$ )#perienţa demonstrează &aptul că o&erind posi%ilitate copiilor de a e#terioriza emoţiile negative la permisiunea adultului. legume.se cu cuvinte neo&ensatoare>%l(nde$ Acestea pot &i denumiri de &ructe.F săptăm(ni "ocul poate &i repetat.a &inal participanţii neapărat vor spune ceva plăcut.ie” copul: /nsuşirea &ormelor accepta%ile de mani&estare a agresivităţii>&urie$ Conţinutul: 1CopiiS Acum noi vom deveni 1sta&ii” mici şi %inevoitoare$ 6ouă ne.iecare adresare tre%uie o%ligatoriu să înceapă cu cuvintele: 10ar tu eştiN$”*de e#$10ar tu eşti o păpădieS”+ . &lori etc$ .a semnalul meu *lovitură din 20 .F săptăm(ni în urmă: negative sau pozitive' 0ar ce poţi &ace tu pentru a trăi mai multe emoţii pozitive' ”$ Hocul6Poreclele” copul: /nsuşirea tehnicilor ludice de descărcare accepta%ilă a &uriei cu a"utorul mi"loacelor ver%ale şi recepţionarea pozitivă a mesa"ului agresiv$ Conţinutul: Copiii transmit pe cerc mingea concomitent poreclindu. totodată compar(nd starea emoţională anterioară a copilului cu cea prezentă$ e poate răspunde la următoarele între%ări: 1Ce &el de stări predominau A.Tehnici ludice de recuperare a copiilor agresivi Hocul63ocabularul e oţional” copul: 0ezvoltarea s&erei emoţionale a copilului$ Conţinutul: Copilului i se prezintă un set de &işe cu &eţe ce redau di&erite stări emoţionale şi i se adresează între%area: ”Ce stări emoţionale sunt reprezentate pe cartonaşe'”$ Apoi copilului i se propune să.a venit un dor de şotii: uşurel să ne speriem unul pe celălalt$ . iar apoi a mai percepe cuvinte plăcute>de încura"are la adresa propriei persoane diminuează dorinţa de a acţiona agresiv$ Hocul6Micuţa sta. ciuperci. copaci.şi amintească c(nd el a simţit o stare similară celei din &işă$ Ce simţea în starea dată' Ar dori el să se întoarcă în acea stare' 0ar poate această e#presie a &eţei să redea altă stare a omului' /n ce alte stări redate în &işe tu ai mai &ost' 8ai să le desenăm$” :oate e#emplele din viaţă prezentate de copil adultul le notează pe o &oaie$ Peste A. de e#$1:u eşti o dulceaţăS” 3ecomandare: "ocul va &i mai e&icient dacă se va organiza în tempou rapid.

a comanda conducătorului 1<iriapodul” începe să se deplaseze înainte.i rugăm să revină la starea1copil”$ Hocul6Miriapod” copul: 0ezvoltarea deprinderilor de relaţionare cu semenii şi crearea atmos&erei pozitive şi de coeziune a grupului $ Conţinutul: C(ţiva copii *Q. încălziţi. primind "ucăria. apoi se aşează.i spună ceva &rumos. să o dezmierde după care să o dea altcuiva$ -ocul e %ine să &ie organizat în tempou moderat$ Hocul6E oţiile eroilor” copul: 0ezvoltarea empatiei la copii şi &ormarea aptitudinilor de apreciere a situaţiei şi comportamentului celor din "ur$ . sentimentele care v.a s&(rşit îi lăudăm şi.vă la %iluţă$ Iar acum pe r(nd povestiţi despre emoţiile. %locuri de construit etc$+ şi e#ecută alte sarcini$ arcina de %ază a participanţilor ! e să nu rupă1lanţul”. tre%uie să o str(ngă la piept. să o m(ng(ie pe cap. su&laţi aer cald în ea. ţin(ndu.o.a noi în ospeţie a venit un papagal$ )l doreşte să &acă cunoştinţă cu noi şi să se "oace$ Cum credeţi ce tre%uie să &acem ca el să se simtă %ine la noi şi să mai dorească să vină'”$ Copiii propun să vor%ească cu el gingaş.au cuprins în timpul e#erciţiului$” Hocul6Papagalul eu drag” copul: 0ezvoltarea empatiei la copii şi &ormarea aptitudinilor de lucru în grup$ Conţinutul: Copiii stau în cerc$ Adultul spune: 1CopiiS . trece printre o%stacole* acestea pot &i scaune.o în palme. voi o să rostiţi încet sunetul 17”.palme+ voi veţi imita sta&iile prin mişcări şi sunet: veţi rosti cu voce în&iorătoare sunetul 17”$ Atunci c(nd eu lovesc încet din palme. o&eriţi. să păstreze <iriapodul întreg$ Hocul6$iluţe agice” copul: /nlăturarea tensiunii emoţionale la copiii agresivi$ Conţinutul: Copiii stau în cerc$ Adultul îi roagă să închidă ochii şi să construiască din palme o %ărcuţă unde introduce &iecărui copil c(te o %iluţă de sticlă şi înaintează instrucţia: ”. să.se de talia celui din &aţă$ . rostogoliţi. dacă eu lovesc tare şi voi veţi 1speria” pe cei din "ur tare$ 0ar nu uitaţi că noi suntem sta&ii %une şi vrem să speriem în glumă” .uaţi %iluţa în palme. sare pe un picior. să se "oaceNAdultul atent o&eră cuiva "ucăria de pluş ”Papagalul”$ Copilul.?B+ se aşează unul după celălalt.i o parte din căldură şi m(ng(ierea voastră$ 0eschideţi ochişorii şi uitaţi.

Conţinutul: 21 .

apar monede de argint$ Aceste monedele sunt &ermecate şi cu &iecare nouă apărută tu devii mai %un.iecare copil prins 1lipiciii” îl iau de m(nă. puternic. e#primă>redau stările emoţionale ale eroilor în di&erite situaţii$ . diminuarea tensiunii musculare şi dezvoltarea coeziunii grupului$ Conţinutul: :oţi copiii se mişcă. &iecare copil e#plică în ce situaţie şi de ce lui îi pare că eroul era vesel. ea simte %unătatea. alătur(ndu. ei su% o muzică lentă dansează pe cerc. gingaş$ Cu toate că lumea nu vede aceste monede.ţi că eşti: un cer% m(ndru. ţin(ndu. mai tandru. încearcă să prindă colegii. a c(ntecului pre&erat Aruncarea în ţintă *0A3: + )#erciţii cu coarda . zvelt. dezvoltarea încrederii în lumea încon"urătoare. cu voce tare.uriei H H H H H H Interpretarea.a &inalul citirii. trist.olosirea păhăruţului sau săculeţului pentru strigăte Kaia caldă în cada plină Kaloane de săpun 22 .l la gaşca lor$ Apoi toţi împreună îi prind pe ceilalţi$ C(nd toţi copiii vor deveni 1lipici”. epuizatN Acest "oc se recomandă să &ie organizat individual sau în grupuri mici$ :e#tul poveştii nu tre%uie să &ie prea lung şi tre%uie să corespundă volumului de memorie şi atenţie a copiilor de anumită v(rstă $ Hocul6Lipiciul” copul: 0ezvoltarea a%ilităţilor de relaţionare cu semenii.se de m(nă$ Hocul6Copita de argint” copul: 0iminuarea tensiunii musculare .a piciorul tău st(ng ai o copită de argint$ C(nd loveşti de trei ori cu copita.au &ost distri%uite cartonaşe mici cu diverse stări emoţionale$ Pe parcursul citirii copilul aşează pe masă c(teva cartonaşe. căldura şi gingăşia emanată de tine$ )a vine către tine. mai %l(nd.Adultul citeşte copiilor o poveste$ Copiilor preventiv le. se de m(nă. liniştit>%l(nd. concomitent rostind: 1)u sunt lipici şi vreau să te prindS”$ . care după părerea lui. aleargă prin cameră pe un &on muzical$ 0oi copii. înţelept$ . ţin(ndu. ea te iu%eşte şi te place din ce în ce mai mult$ 3ecomandare: Acest "oc poate deveni un ritual de grup în colectivul de copii. o posi%ilitate de soluţionare a con&lictelor$ Mi%loace de e*pri are /e*teriori!are0 a . &rumos. &avorizarea coeziunii grupului$ Conţinutul: Imaginează.

l.ugărirea pisicii sau c(inelui H chim%area mo%ilierului de interior H )#ersarea %aschetului. etc$ H pălarea veselei. şi întrea%ă.te cu apă rece H 0esenează portretul persoanei ce te.H print pe coridor H 7darea &lorilor H =tergerea rapidă.te: 4ăd ceva în a&ară de propria . insta%ilităţii.o dezvoltare *nespeci&ică v(rstei+ a neatenţiei. podelei. volei%alului. o H Alternează contracţiile musculare şi rela#area *a pumnilor şi a &eţei+ H )#erciţii respiratorii *reţine su&larea la e#piraţie+ H pală.mi &urie' H Kate perna H crie scrisoare persoanei care te. şi&oneaz. prea.a supărat.o sc(ndură H 9rganizarea întrecerilor:„Cine mai tare strigă”. tenisului de masă H Katerea cuielor într. geamurilor. e#cesiv. a ta%lei H .olosirea„&oii indignării” H Alergarea *c(teva cercuri + în "urul şcolii H . ma#imal posi%il. etc$ H Katerea covoarelor$ Ce este hiperactivitateaR Eiperactivitate ! *lat$ „activus” !activ.răm(ntarea aluatului ori modelarea lutului H 3uperea ziarului în %ucăţele mici ! mici H /n&lă un %alon. după care rupe.ţi &uria H . denotă depăşirea normei+ se mani&estă printr.”Cine mai sus sare”$$$ H <ototolirea unui ziar şi azv(rlirea lui c(t mai departe H <odelarea din plastelină sau lut a persoanei care te. cu m(na. grec$ ”hMper” .a o%i"duit*apoi &aci ce vrei din ea+ H 0esenează.a o%i"duit şi arde.l. impulsivităţii şi hiperactivităţii$ .

întîmpină di&icultăţi în procesul de învăţare. mai &recvent la %ăieţi$ 23 . în timpul mesei. somn.Prin hiperactiv se înţelege o persoana mai activă în general. se su%iestimează$ :otuşi . nivelul de dezvoltare la copii nu depinde de gradul hiperactivităţii şi poate depăşi indicii caracteristici v(rstei lor$ Primele o%servări de hiperactivitate se depistează la v(rsta de p(nă la şapte ani. lectură. într.un mod lipsit de &inalitate. comparativ cu alte persoane de aceeaşi v(rstă. studiu sau alte activităţi$ 8iperactivul pare mereu in mişcare$ 6umai acest lucru nu indică e#istenta unei anomalii sau dereglări$ 0eseori hiperactivii sunt însoţiţi de ast&el de pro%leme ca neînţelegerea cu cei din "ur.

lucrînd cu copilul hiperactiv. &apt ce derivă o activitate negli"entă la şcoală şi senzaţii de intensă &rustrare în timpul "ocului şi în cercul prietenilor. %oli in&ecţioase pe care le.Aceşti copii sunt deseori &oarte impulsivi şi se anga"ează în orice activitate &ără să o g(ndească$ . traume în timpul naşterii.un loc şi chiar în acest timp prezintă un neast(mpăr e#cesiv$ )i vor%esc prea mult în timpul orelor de clasă. iar comportarea lor nu se schim%ă în cazul aplicării unei pedepse$ Pentru a o%ţine unele succese în relaţia cu copiii hiperactivi.a suportat copilul în primele luni de viaţă. ei pot să înveţe copilul metode e&ective de comunicare cu colegii şi maturii$ . cîntăreţ de rocI. şi nu pentru că nu vrea.vis de cauzele apariţiei hiperactivităţii: acestea pot &i legate de &actorii genetici.a. se %at în mod &recvent sau îşi provoacă colegii. care deseori dispare de la sine pe parcursul adolescenţei şi necesită &orme particulare de tratament în această perioadă$ 9dată ce o persoană şi. că. învăţători. care lucrează nemi"locit cu părinţii. rude. ă se creeze relaţii de cola%orare5 . ei distrug repede hainele şi "ucăriile$ /n toate aceste situaţii nu pot &i in&luenţaţi prin "udecată logică.e este greu sa. pompier. tratamentul copilului hiperactiv şi adaptarea lui în colectiv depinde de mai multe persoane: educatori.iecare pro&esor. psihologi. o serie de de&icienţe cere%rale. la %aza hiperactivităţii stă dis&uncţia cere%rală minimală *0C<+. ă nu i se ceară să &ie cuminte şi ascultător5 . e necesar: . ocupaţii care necisită multă energie &izică$ . în primul r(nd su&eră însăşi copilul$ )l nu poate să se comporte cum vor maturii. de înţelegere$ 8iperactivitatea este o pro%lemă serioasă.a necesitate sunt indicate tratamente cu preparate medicamentoase$ /nsă. totuşi nu tre%uie să uităm. dar din cauza pro%lemelor &iziologice$ Copii despre care vor%im pot sta doar c(teva minute într. pe care o depistează medicul neurolog după e&ectuarea unei diagnosticări$ . se ciocneşte de o serie de pro%leme şi di&icultăţi. au o putere de concentrare redusă. deasemeni &iind imposi%ilă supunerea regulilor unui "oc si luarea în considerare a sentimentelor prietenilor$ /n mod invaria%il. dau vina pe alţii ! părinţi. asistent medical. ş$a$ Ca regulă.şi plani&ice dinainte munca sau "oaca. regulile devin mult mai &le#i%ile şi individul are mai multe oportunităţi de integrare în societate. el poate deveni atlet.a &inisat studiile. ă se găsească un lim%a" prietenos. pro&esori sau prieteni ! pentru orice eşec$ /n toate aceste situaţii nu pot &i in&luenţaţi prin "udecata logica. iar comportarea lor nu se schim%ă în cazul aplicării unei pedepse$ )#istă diverse opinii vis.

24 .

sare5 nu stă "os. care este &oarte tăcut şi participă arareori la discuţiile din clasă.Portretul copilului hiperactiv Pro%a%il. ocazire cu care a &ost surprinsă de cunoştinţele so&isticate şi de priceperea de care dă dovadă %ăieţelul în acest domeniu$ /n acel moment. elev în clasa a E. ci şi cea ver%ală$ 4or%eşte în permanenţă. învăţătoarea a început să %ănuiască &aptul că pro%lema lui era de altă natură$ /n acest caz Ionel şi 4asile au în comun mai mult decît aceeaşi clasă şi aceeaşi învăţătoare$ 9ricît de greu ar &i de crezut. în &iecare clasă se găsesc copii cărora le vine greu să stea mult timp locului. doar atunci cînd su%iectul îl interesează întradevăr$ 4asile îşi petrece cea mai mare parte a timpului privind &i# pe &ereasteră sau în gol : „visează cu ochii deschişi”$ )l pare întotdeauna să &ie cel puţin cu un pas în urma tuturor celorlalţi şi reuşeşte de piuţine ori să urmeze instrucţiunile5 tre%uie să i se atragă atenţia pentru a reveni cu picioarele pe pămînt$ 3ezultatele sale şcolare sunt sla%e$ Acest elev pur şi simplu pare sa nu &ie pe aceeaşi mărime de undă cu restul clasei$ .şi controleze atenţia$ 7şor se deconcentrează$ /naintează multe între%ări. a purtat o discuţie despre di&erite programe de calculator. agitaţi şi &ără nici o răspundere$ Copiii hiperactivi nu sunt atenţi şi scapă di&erite o%iecte.şi menţină atenţia5 A$ 6u ascultă cînd i se . cei cu hiperactivitate prezintă mani&estări mai intense în cel puţin trei domenii importante. creînd situaţii de con&lict$ unt &oarte supărăcioşi . &ie că sunt %une sau nu$ /n momentul în care îi vin.şi împărtăşi ideile. Ionel strigă răspunsurilre la între%ări. că aceşti copii deseori au o coordonare de&ectuoasă a mişcărilor.a schim%at părerea cînd în clasă s. dar nu ţin pică$ 3enumitul psiholog american 4$ 9clender comletează aceste caracteristici. impulsivi. se agită pe scaun şi nu doar activitatea motorie îl di&erenţiază de restul clasei. să stea la locul lui şi să. în &iecare grup din grădiniţă. 4asile. să tacă. împrăştie sau scapă lucrurile. este posi%il ca ei să mani&este simptome di&erite ale aceleiaşi tul%urări: 8iperactivitate şi de&icit de atenţie$ Cu depist( copilul hiperactivR pre deose%ire de copii de aceeasi vîrsta. deran"ează clasa şi e un &actor de stress considera%il pentru învăţătoare a cărei activitate este de"a di&icilă$ Ionel este aproape opusul colegului său. îşi împing colegii. dar &oarte rar aşteaptă răspunsuri$ 'tudiu de ca!: Pentru a treia oară în ultimile Q minute.si stăpînească mîinile$ Kăiatul se poartă de parcă ar avea arcuri la picioare$ 6u merge. menţionînd.i spună lui Ionel. nu rezistă tentiei de a. au un control muscular insu&icient$ unt neîndemnatici. îvăţătoarea a tre%uit să.a început. dar şi.a. să se supună sarcinilor maturilor$ )i complică lucrul educatorilor şi pro&esorilor deoarece sunt &oarte activi.icitul atenţiei active ?$ /i vine greu să. de e#emplu: varsă laptele$ 7nui ast&el de copil îi este greu să. învăţătoarea a crezut că 4asile învaţă mai încet. ei atrăgînd atentia prin: "5 -e.

adresează5 25 .

şi controleze şi diri"eze coordonarea5 /n timpul îndeplinirii sarcinilor are un comportament şi rezultate di&erite$ Criterii ale i pulsivit(ţii ?$ A$ F$ E$ Q$ T$ G$ P$ @$ ?B$ ??$ ?A$ ?F$ ?E$ ?Q$ ?T$ ?G$ ?P$ ?@$ AB$ *anchetă+ 3aspunde rapid la între%ari. chiar din &ragedă copilărie5 )ste vor%areţ$ """5 " pulsivitatea /ncepe să răspundă &ară a asculta între%area pînă la urmă5 6u. &ără să gîndească5 0es îşi schim%ă dispozitia5 <ulte lucruri îl erită.AB de raspunsuri.i capa%il sa.audele si recompensele acţionează mult asupra lui$ 0aca în ru%rica 10A” sunt acumulate ?Q.i pese5 0e multe ori e deconcentrat de la lecţii. se ia cu "oaca5 Ii place să organizeze şi să conducă5 . pedagogii5 Cîte o dată pare a &i supraîncărcat de energie5 )ste copilul hotarit. dă din picior+5 0oarme puţin. se amestecă în vor%a altora5 Dreu se concentrează5 6u poate să aştepte recompensele mult timp5 6u poate sa.F$ E$ Q$ T$ G$ ?$ A$ F$ E$ ?$ A$ F$ E$ Q$ T$ e apuca cu entuziasm de un lucru &ară a. este încrezut că se descurcă în orice situaţie5 Poate &i %rutal cu parinţii. ce nu poate gîndi si nici nu doreşte s.se nu respectă regulile5 e în&urie în timpul discuţiilor. îl scot din sarite5 Ii place lucrul pe care îl indeplineste repede5 )ste supărăcios.o &acă5 Cere atenţie şi nu vrea sa aştepte5 -ucindu.l duce la %un s&irşit5 /i vine greu să se organizeze5 0es pierde lucrurile personale5 e &ereşte de ocupaţii complicate şi migăloase5 0eseori uită$ ""5 Eiperactivitatea otoric( e poartă o%raznic5 Prezintă semne de nelinişte *%ate cu degetul pe masă. mereu ridică vocea5 7şor uită de indicatiile>sarcinile maturilor.şi aştepte rîndul. dar nu ţine pică5 7şor se plictiseste5 0ecide repede &ară a tărăgăna5 Poate re&uza &ară să.a agresiune raspunde cu agresiune5 0eo%icei. este vor%a despre o 26 . activităţi5 .

&ie şi &oarte mică$ 0acă nu li se o&era prompt o &orma oarecare de recompensă.impulsivitate de grad mare5 G.un mod neo%isnuit p>u copil *prin glume sau pantomime+5 Q$ A nu interzice copilului acţiunea într.şi ceară scuze5 ?A$ A nu se citi notaţii.l aduce în &aţa oglinzii sau de &otogra&iat copilul cînd este capricios5 ?B$ A. copiii îsi vor pierde rapid interesul pentru muncă şi vor trage concluzia că nu au lucrat %ine. în caz cînd nu este auzit5 @$ A. B. care . comportare în contrast cu cea a copiilor o%isnuiţi. grad mic$ Tehnici de lini+tire: #it ul b(t(ilor din pal e 3oce tare F +oapt( Gi nastica degetelor 'caunul cu &ntreb(ri Cu a%ut( copilul hiperactivR A%utorul de urgenţ( pentru copilul hiperactiv: ?$ A sustrage copilul de la capriciile sale5 A$ A da posi%ilitate copilului să aleagă *o altă activitate la moment+5 F$ A.l provoca cu o între%are5 E$ A reacţiona într.l lăsa singur în cameră dacă nu este periculos5 ??$ A nu se insista să. o %om%oană.i asigura progresul necesar la invatatura$ Acest stil de învăţătură prezintă trei caracteristici: o Copiii hiperactivi au nevoie de o &ncura%are constant(5 Aceasta înseamnă că tre%uie să o&erim copilului o recompensă *care poate &i un cuvint de laudă. copilul nu percepe$ Pentru &iecare copil hiperactiv o%isnuit tre%uie gasită modalitatea de a.?E puncte . dar să &ie rugat5 G$ A da copilului posi%ilitatea să. sau pur si simplu aprecierea U%ineV sau UcorectV+ dupa &iecare sarcină îndeplinită.o &ormă categorică5 T$ ă nu i se comande.Qpuncte .şi e#pună gîndurile5 P$ A repeta cu aceeaşi tonalitate a vocii şi de mai multe ori rugamintea. grad mediu.

pentru ca acesta să &acă legatura logica dintre cele doua elemente şi să ştie ca. daca 27 . nu prin cearta sau reproş.în mod normal continuă să lucreze chiar daca nu sunt lăudaţi$ 9 ast&el de laudă sau recompensă tre%uie să urmeze cît mai repede posi%il după ce copilul a &acut %ine un lucru.a scos la un minut dupa rezolvare$ :ot aşa copilul tre%uie sa a&le şi cînd nu a &acut %ine ceva.iecare ele ent nou p&n( ce &l asi ilea!($ Aceasta e#plică &elul e#asperant de lent în care aceşti copii înţeleg elementele simple din viaţa curentă$ Pînă la urmă copilul va înţelege.l recompensam pentru rezultatul %un şi nu pentru urletul victorios pe care l. ci pur şi simplu in&ormîndu.l$ o Copiii hiperactivi au nevoie de ai ulte e*plicaţii la .

cu alternarea e#erciţiilor &izice5 E$ 0e a &i un dascăl corect si e#plicit5 Q$ 0e minimalizat cerintele asupra acurateţei.i o&eri copilului li%era alegere5 ?F$ A. ci o a%ordeaza în mod impulsiv$ Această lipsă de premeditare şi o proasta plani&icare dau rezultate sla%e mai ales atunci cind sarcina este comple#ă$ 0e e#emplu.o atmos&eră calmă. pentru a o%ţine rezultate mai %une5 T$ 0e aşezat copilul în timpul activitaţilor lînga persoana matură5 G$ 0e &olosit contactul tactil *masa".e&orturile noastre persistă su&icient de mult timp$ Avem în acelasi timp avanta"ul ca el uită şi ne iartă repede dacă din cînd în cînd ne pierdem ră%darea$ o Copiii hiperactivi au un od de a lucra i pulsiv5 Atunci cind sînt con&runtaţi cu o pro%lemă ei nu se gîndesc anterior cum tre%uie rezolvată. netezire+5 P$ 0e &ăcut întrevederi împreună cu copilul despre ocupaţiile viitoare5 @$ 0e dat instructiuni scurte. cu mai multe recreaţii. clare5 ?B$ 0e &olosit o sistemă variată a remunerării şi a pedepsirii5 ??$ 0e lăudat copilul la moment5 ?A$ A.l menţine într. a nu acţiona asupra lui dur şi categoric *&ără priorităţi+$ Tehnici ludice de recuperare a copiilor hiperactivi Hocul6Ghe ul de aţ(” copul: 0ezvoltarea autocontrol$ Conţinutul: a%ilităţilor de . ei nu citesc instructiunile înainte de a construi o macheta$ #eguli de co portare cu copiii hiperactivi sau cu a%ut( copilul hiperactiv ?$ 0e lucrat cu copilul ziua şi nu seara5 A$ 0e simpli&icat sarcina copilului5 F$ 0e împartit ocupaţiile în perioade mai scurte.

Copilul agitat este invitat să depene un ghem din aţă viu colorată$ 0imensiunea ghemului de &iecare dată devine tot mai mare şi mai mare$ Adultul anunţă copilul că ghemul nu este unul simplu. o%oist sau agitat$ Hocul6C(suţa iepura+ului” copul: 0ezvoltarea reacţiei de răspuns şi antrenarea a%ilităţilor de 28 .l depene. imediat devine liniştitN C(nd asemenea "oc se trans&ormă la copil în deprindere. el desinestătător va cere de la adult1aţele &ermecate”ori de c(te ori va simţi că este supărat. ci &ermecatN9dată ce &etiţa sau %ăieţelul începe să.

guriţe.comunicare non. gesturi+ să se înţeleagă vis. a stricat ceva sau a provocat cuiva durere. putem să. picioarele şi ţin(ndu.a "oc participă de la F . ştiu să &acă .iecare participant 1iepure” desenează cu creta în "urul său un cerc cu diametrul de QB cm$ 0istanţa dintre cercuri să nu &ie mai mică de unu. copiii se apropie de ta%lă şi desenează>adaugă diverse detalii cre(nd ast&el un ta%lou$ /n timp ce un copil se a&lă la ta%lă.W. ceilalţi tre%uie să închidă ochii.a schim%at$ Cu c(t mai mult durează "ocul.se de m(ini$ Aceasta este o plasă$ Conducătorul 1peştişorul de aur” stă în cerc.?B persoane$ . atunci dialogaţi desinestătător accentu(nd că m(inile sunt %une.i propunem următorul "oc: să deseneze pe o &oaie amprenta m(inilor *palmele+$ Apoi îl rugăm să însu&leţească palmele: să le deseneze ochişori.le:1Cine sunteţi. cu at(t mai di&icilă devine identi&icarea noilor detalii$ Hocul6Pe+ti+orul de aur”/%oc dina ic0 copul: 0ezvoltarea reacţiei de răspuns şi antrenarea coordonării mişcărilor$ Conţinutul: :oţi participanţii se aşează în cerc. &ormarea deprinderilor de autoreglare a comportamentului$ Conţinutul: Adultul desenează pe ta%lă orice &igură geometrică$ Pe r(nd. şoldurile. să coloreze degetele cu creioane colorate$ Apoi iniţiem o discuţie cu m(inile$ /ntre%aţi. cum vă numiţi'”.doi metri$ 7n iepuraş nu are căsuţă. 1Cum voi sunteţi'” 0acă copilul nu intră în discuţie. av(nd drept sarcină ! ieşirea din cerc$ arcina celorlalţi este să nu lase peştele să iasă din cerc$ 3emarcă: 0acă conducătorul "ocului nu reuşeşte mult timp să iasă din 1plasă” atunci adultul roagă copiii să acorde a"utor1peştişorului de aur”$ Hocul6-ialog cu Sinile” copul: 0ezvoltarea capacităţii de control asupra propriului comportament$ Conţinutul: 0acă copilul s.1Ce vă place să &aceţi'”.ver%ală în timpul relaţiilor cu copiii$ Conţinutul: . şi deschiz(ndu. antrenarea memoriei şi g(ndirii la copii hiperactivi.i la semnalul adultului vor spune ce s.vis de 1schim%ul căsuţelor” şi să treacă în &ugă din căsuţă în căsuţă$ arcina conducătorului constă în ocuparea unei căsuţe li%ere în timpul schim%ului$ Cel ce a rămas &ără casă conduce în continuare$ Hocul„Ce e nouR” copul: 0ezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei asupra detaliilor. str(ns lipind unul de celălalt umerii.a %ătut.1Ce nu vă place să &aceţi'”. el conduce "ocul$ 1Iepuraşii ” tre%uie pe neo%servate *prin mimică.

multe lucruri 29 .

a început este nevoie ca adultul să a"ute copilul în organizarea acestor "ocuri$ )ste de dorit ca ei să aleagă "ucării>o%iecte corespunzătoare: %ărcuţe. te a"ută propriul corp în anumite situaţii. reuşind să apreciem >lăudăm stăp(nul şi m(nuţele sale ascultătoare$ Hocul6-ialog cu corpul”/variant( odi. atunci peste o perioadă de timp este necesar de a reveni la acest "oc unde se va încheia un acord pe un termen mai mare. %astonaşe. nu te ascultă' Ce &aci în acest caz' Cum tu poţi să &aci propriul corp să devină mai ascultător' 8ai să ne înţelegem că tu şi corpul tău vă veţi strădui să vă înţelegeţi mai %ine unul pe celălalt$ ” H)CD#" CD APQ P" . el imediat cedează rolul adultului$ .*enumeraţi concret ce+. el poate &i înlocuit cu diverse crupe.F zile* iar în cazul copilului hiperactiv. pe care le putem organiza nu doar vara în "urul lacului dar şi acasă. trunchiul' Cum crezi."'"P pecialiştii consideră că "ocurile cu apă şi nisip sunt &oarte necesare pentru copiii hiperactivi. dar uneori nu ascultă stăp(nul$ -ocul tre%uie &inisat cu întocmirea 1unui acord” între m(ini şi stăp(n$ <(inile tre%uie să promită că pe parcursul a A.icat( a %ocului6-ialog cu Sinile”0 copul: A învăţa copilul să. de e#: c(nd te &ereşti de un pericol' Ce părţi ale corpului îndeose%i te a"ută' 0ar sunt situaţii c(nd corpul tău te dezamăgeşte. în curte etc$ Aceste "ocuri rela#ează &oarte mult copiii$ . picioarele. mingi. care preventiv va &i supusă dezin&ectării termice$ Hocul6Arheologia” copul: 0ezvoltarea controlului muscular$ Conţinutul: Adultul introduce m(na copilului în vasul cu nisip sau crupe şi o acoperă$ Copilul atent1descoperă”mina ! imit(nd săpăturile arheologice$ :otodată nu se permite atingerea m(inii$ /n momentul c(nd copilul şi. să se salute. să se "oace şi să nu supere pe nimeni$ 0acă copilul a acceptat condiţiile date. un termen încă mai mic+ se vor strădui să &acă doar lucruri %une: să construiască>con&ecţioneze. %ucăţi de sto&ă$$$0acă cineva nu pre&eră nisipul.a atins mina.şi stăp(nească corpul$ Conţinutul: Copilul se culcă pe o coală mare de h(rtie sau o %ucată de tapet$ Adultul cu un creion conturează &igura copilului$ Apoi împreună cu copilul studiază silueta şi adresează între%ări: ”Aceasta e silueta ta' 0acă doreşti o putem colora$ Cu ce culoare ai dori să colorăm m(inile.

Hocul6Lupta baloanelor” copul: 0ezvoltarea mişcărilor$ coordonării 30 .

stăp(nire$ Conţinutul: . copilul loveşte mingile 1umede” cu cele 1uscate”$ 0acă mingea 1umedă” este lovită. dacă nu acea 1uscată” răm(ne în apă$ -ocul se &inisează c(nd vasul răm(ne gol$ /n continuare copilul îşi poate per&ecţiona rezultatele. se va aşeza. iar la cine va nimeri omuleţul dansator va tre%ui să danseze etc$” . dezvoltarea capacităţii de auto.Q ! ? m de vas.iecare pe r(nd.a primul semnal al clopoţelului copiii încep să alerge prin cameră.a nr$”?B 1 toţi încetează mişcările şi schim%ă cartonaşele sau iau altele de pe masă$ -ocul poate &i repetat de mai multe ori$ Hocul6'pune4” copul: 0ezvoltarea a%ilităţilor de control a reacţiilor impulsive$ Conţinutul: Adultul indică următoarele: ”Copii eu am să vă adresez între%ări simple şi complicate$ 0ar va tre%ui să răspundeţi la ele doar după ce eu voi da comanda :” puneS” 8aideţi să &acem o pro%ă: 1Ce anotimp e acum'”*pedagogul &ace o pauză+1 puneS”5 ”0e ce culoare este cerul'”$$$” puneS”51 C(t va &i A plus A '”etc$1 -ocul poate &i organizat individual şi în grup$ Hocul6Capra calc( piatra tare5” copul: /nsuşirea deprinderii de concentrare a atenţiei. să strige etc$ .a semnal meu toţi copiii se vor apropia de masa şi vor lua c(te un cartonaş$ )u voi număra de la ? la ?B.control şi conştientizarea a propriului corp$ Conţinutul: Participanţii sunt aşezaţi în cerc$ . antrenarea coordonării mişcărilor. . atunci ea este scoasă din apă. încep(nd cu conducătorul. iar voi în acest timp o să e#ecutaţi acţiunea omuleţului din &işă$ 0e e#$ cine va lua &işa cu &igura şez(ndă. stăp(nire$ Conţinutul: Pe masa adultului se a&lă &işe cu imaginea omuleţilor în diverse poziţii$ Adultul demonstrează copiilor şi le e#plică acţiunile de pe &iecare &işă$ Apoi adultul anunţă instrucţiunea: ”.se la distanţă de B.a semnalul doi ei tre%uie repede să se aşeze la locurile sale şi să asculte atent ce se înt(mplă în "ur$ Apoi copiii pe cerc *sau la dorinţă + povestesc ce sunete au auzit$ Hocul61( a+a555” copul: 0ezvoltarea controlului muscular şi deprinderii de auto.Conţinutul: Adultul introduce în vasul cu apă c(teva mingi de cauciuc$ Aceeaşi cantitate de mingi copilul ţine în m(nă$ 0eplas(ndu. cronometr(nd timpul$ Hocul6Ascult( lini+tea” copul: 0ezvoltarea deprinderii de concentrare a atenţiei şi de auto.

31 .

palpitaţii.ar spune că aşteaptă mereu un pericol: ei dorm rău. .şi roadă unghiile ca să se liniştească. de aşteptare a unui pericol nedeterminat despre care sunt multe incertitudini$ )a apare ca o reacţie la stres$ 3espectiv: H Calmul şi seninătatea indică a%senţa an#ietăţii5 H 7n nivel moderat de an#ietate se mani&estă prin tensiune. a unor reacţii &iziologice speci&ice: . . mai ales c(nd este dus la culcare$ /n timpul nopţii.i doare capul sau stomacul. doar că copiii cărora le. agitaţie. tensiune musculară. de tul%urare di&uză. se pl(ng că sunt asupriţi$ unt îngri"oraţi tot timpul şi pentru orice$ 6u au încredere în ei înşişi$ Copilul an#ios poate să.şi sugă degetul . an#ietatea reprezintă o tendinţă de a reacţiona în mod accentuat an#ios la situaţiile de viaţă. transpiraţie. se %(l%(ie$ 6u suportă să &ie singur$ Are nevoie să &ie liniştit.a şcoală an#ietatea îl &ace insta%il şi tul%urat: se agită tot timpul pentru a ascunde &aptul că este neliniştit$ /i este teamă uneori să meargă în clasă şi poate chiar să re&uze acest lucru. să. pericol şi an#ietate ca trăsătură a personalităţii$ /n această din urmă calitate .un gest$ 7rmătoarea dată se înlocuiesc de"a A cuvinte: 1capra” şi 1calcă”$ 3espect(nd consecutivitatea. tahicardie. nelinişte. spaimă şi panică indică un nivel &oarte ( ridicat de an#ietate$ Caracteristic an#ietăţii este asocierea cu stările psihice. de &iecare dată se va rosti cu un cuv(nt mai puţin dar se va 1demonstra” cu unu mai mult$ 7ltima oară copiii doar prin gesturi vor demonstra întreaga &rază$ Ce este An*ietateaR An*ietatea ! stare a&ectivă caracterizată printr. . să răsucească părul în "urul degetului. se pl(ng că. . &raza se repetă din nou.i teamă că nu va &i capa%il să reuşească sau pentru că nu se poate .rostesc c(te un cuv(nt din &raza: ”Capra calcă piatra tare$” A doua oară. dilatarea pupilelor$ /n psihologie se &ace distincţie între an#ietate ca reacţie inevita%ilă la o situaţie particulară de ameninţare. măn(ncă şi digeră di&icil. indi&erent de situaţiile de viaţă concrete$ An#ietatea se re&eră la copiii care îşi &ac s(nge rău din nimic şi nu reuşesc să se rela#eze$ . de teamă. adesea are coşmaruri şi este &oarte înspăim(ntat$ . at(t &izică c(t şi psihică. c(t şi &oarte adesea ca o an#ietate li%eră &ără o%iect. &iindu. care caracterizează starea psihică a unei persoane. nesiguranţă.a nimerit cuv(ntul 1Capra” nu îl mai rostesc ci îl înlocuiesc printr.un sentiment de nelinişte. uscarea gurii. nervozitate5 H entimentele interne de &rică. .

decide să.şi părăsească mama$ 7nele e îndoieşte de el însăşi. nu se simte în siguranţă$ 32 .

l liniştească$An#ietatea &oarte severă este ameliorată prin rela#are. s e b ă n u i e ş te c ă a c e a s tă tu l b u ra re s e tra n s A n x i e ta te În g ri j o ra re e x c e s i v ă p ri v i n d d e s p ă rţi re a d e o p e rs o a n ă i u b i tă s a u d e c a s ă . dar corelate la copii: Panica însoţită de agora&o%ie spaţii &o%ia socială. an#ietate de separare. terapie comportamentală. i m p u l s u l d sesiv e a a c ţi o n a p e n tru a o n e u tra l i a . dar pot &i utile pe perioade scurte$ Psihologul 'pence *?@@G+ a veri&icat e#istenţa a şase &orme de an#ietate distincte. ş c o a l a . mutare+ sau despre o disciplină e#trem de strictă$ )#istă mai multe tipuri de an#ietate: poate &i vor%a de an#ietate atunci c(nd părinţii se despart de el.adevăr îngrozit.l asculte şi să. s e n ti m e n te l e ş i s e n a ţi i l e p e rs o a n e i ! & l e s u n t b ru ş te ş i a c u te î n j u r d e ' ( m i n u te ! # a a d u l ţi a ta c u ri l e d e p a n i c ă s u n t f re c v e n t c o n f i u n d a te c u o c ri ă c a rd i a c % i n p u n c t d e v e d e re g o g n i ti v p o t a p ă re a te a m a d e p i e rd e re a c o n tro l u l u i ş i o p u te rn i c ă d o ri n ţă d e a f u g i ! ) o b i a s o c i a l * p re d e o s e b i re d e c o p i i i c u f o b i i s i m p l e s a u s p e c i f i c e . accidente de maşină. în care copilul reuşeşte să se e#prime şi să se &acă înţeles: părinţii tre%uie să. doliu. e x m a tri c u 33 . despre un eveniment traumatizant recent *divorţ. c o p l e ş i to a re . c a re u l a ra re ta t a p a re o i n c a p a c i ta te a f u n c ţi o n ă ri i s o c i a l e ş i ş c o l a re ! " ă ri n ţi i d e s c o p e ră c ă c o p i i i c u u n a s tf e l d e c A n x i e ta te a g e n e ra l i a tă # a c o p i i i c u a n x i e ta te g e n e ra l i a tă î n g ri j o ră ri l e n u s e c o n c e n tre a ă a s u p ra u n u i o b i e c t a n u m e ! A c e ş ti c o p i i i m a n i f e s tă o n e l i n i ş te p e rm a n e n tă î n l e g ă tu ră c u f a m i l i a .crize de angoasă sunt crize de panică în care copilul este într. e s te o c a ra c te ri s ti c ă a d e p e n d e n ţe i d e s u b s ta n ţe ! A c e a s ta s e c a ra c te ri e a ă p ri n i n c a p a c i ta te a d e a î n d e p l i n i o o b l i g a ţi e m a j o ră . ! m pri u ll e s a n x * i m p to m e d e a n x i e ta te c e re u tă d i re c t d i n c o n s u m u l u n e i s u b s ta n ţe / d e e x T uc l bou ră ioase e m p l u i n 0 a l a n ţi .b l o c a j . ! % u re a ă c e l p u ţi n o l u n ă ! A c e a s tă tu l b u ra re a p a re î n te rm e n d e tre i l u n i ş i n u p e rs i s tă m a i m u l t T u l b u ra re a o b " re o c u p a re a p e n tru o b s e s i i . s ă n ă ta te a ş i p e rf o rm a n ţa l o r î n g e n e ra l ! # a a c e s te c a ra c te ri s ti c i s e a d a u g ă o a l tă tră s ă tu ră d e f i n i to ri e a tu l b u ră ri i . ş i a n u m e i n c a p a c i ta te a d e a c o n tro l a î n g ri j o ra re a re s i m ţi tă ! $ o p i i i c u a c e s t ti p d e c o m p o rta m e n t p o t s ă f i e f o a rte c u m i n ţi ş i s ă e i te s ă p a rti c i p e l a d i v e rs e a c ti v i tă ţi ! % i n c a A ta c u l d e p a n A ta c u ri l e d e p a n i c ă p o t f i g e n e ra te d e o te a m ă i n te n s ă . p re i n tă o f o rm ă m a i g ra v ă a tu l b u ră ri i ş i s u n t m a i e x p u ş i ri s c u l u i d e a s u f e ri u l te ri o r d e d e p re s i e . e tră i re a u n o r g î n d u ri . te a m a p e n tru l o c u ri p u b l i c e .g î n d u ri / d o ri n ţe c e p ro v a c ă a n x i e ta te . p ri e te n i i i . respiră cu di&icultate şi are palpitaţii$ )#istă „naturi” an#ioase. p ro d u s e d e u n o b i e c t s a u o s i tu a ţi e fice d re p t c o n s e c i n ţă c o m p o rta m e n t d e e v i ta re ! * i n d ro m u l d e s tre s p o s t tra u m a ti c şi avînd . c a re a c a ică p a re a ă g î n d u ri l e . acesta pl(nge isteric$ /n cazul dat. dar este vor%a adesea despre o am%ianţă &amiliară tensionată *enervare. s e n ti m e n te s a u a u n e i d e tre s e a s o c i a te c u u n e v e n i m e n t e x tre m d e tra u m a ti a n t c a re d e te rm i n ă o e x c i ta ţi e s p o ri tă d e a m o rţi re . an#ietatea generalizată şi temerile &izice$ T ip de tulbu C aracteristici rare generale A g o ra f o b i a T e a m a d e s i tu a ţi i l e s a u l o c u ri c a re a r p u te a a m i n ti / î n tre ţi n e u n a ta c d e p a n i c ă . m e d i c a m e n te ! i nduse de o sub s ta n ţă $ o n s u m a re a u n e i a n u m i te s u b s ta n ţe to x i c e î n m o d re p e ta t î n c i u d a e f e c te l o r a d v e rs e . vor%im de o an#ietate anticipativă$ )a se mani&estă . ş$ a$ e vor%a de o an#ietate după un şoc $ /mpotriva an#ietăţii se luptă prin crearea unui climat &amilial de încredere. a desep n e v o i a d e a s e a f l a m e re u l î n g ă p e rs o a n a c a re l e o f e ră î n g ri j i re . c e i c u f o b i i s o c i a l e ă s u n t î n g e n e ra l m a i m a ri . î n s p e c i a l g î n d p e rs o a n a e s te s i n g u ră .a b s e n te i s m re p e ta t. i n c a p a c i ta te p e rs i s te n tă d e a v o rb i ! * + a c o n s ta ta ) o b i i l e s p e c i A n x i e ta te a ş i f ri c a s p e c i f i c e . a l c o o l . surmena"+. psihanaliză$ Calmantele sunt administrate cu mare prudenţă *risc de dependenţă şi de somnolenţă+. s ti m u l e n te . de asemenea .şi &acă timp să. s u s p e n d a re . şi înaintea unui e#amen$ 0upă o intervenţie chirurgicală.

uşor se indispune5 0eseori nu.şi stăp(neşte lacrimile5 uportă greu aşteptările5 6u. ar concentra asupra lucrului$ 0ănuţ este cîteodată autoritar şi se. dar învăţătoarea crede că ar putea o%ţine note mai %une dacă s. gîndirile îi z%oară de la activitatea de curs. iar învăţătoarea crede despre ea că este genul care învaţă încet şi că e depăşită uşor de cerinţele şcolare$ Carolina se plînge uneori de dureri de stomac şi de cap şi pierde cam E zile de şcolă pe lună. uneori nici nu pot să se concentreze5 <uşchii încordaţi în regiunea &eţei. adoarme că greu5 )ste speriat şi îl sperie totul în "ur5 )ste neliniştit. 2 9 puncte 'tudiu de ca!5 Carolina este o &etiţă &oarte liniştită şi o elevă mediocră.ntîmplă &recvent ca el . de nota G$ 0e multe ori.Criteriile de apreciere a copiilor an*io+i ?$ A$ F$ E$ Q$ 6eliniştea su&letească permanentă5 Dreutate su&letească.i place să înceapă un lucru nou5 6u e încrezut în sine şi în puterile sale5 e teme să con&runte greutăţile5 e sumează punctele: an*ietate &nalt(: . de o%icei. din cauza că nu se simte %ine$ 0ănuţ este în aceeaşi clasă. g(tului5 Iritare5 0ereglări ale somnului$ "ndicii copiilor an*io+i ?$ A$ F$ E$ Q$ T$ G$ P$ @$ ?B$ ??$ ?A$ ?F$ ?E$ ?Q$ ?T$ ?G$ ?P$ ?@$ AB$ *test+ 6u poate să lucreze timp îndelungat5 /i este greu să se concentreze5 9rice încercare trezeşte nelinişte5 /n timpul îndeplinirii sarcinii este încordat5 e emoţionează mai mult ca altul5 0es vor%eşte situaţii încordate5 0e regulă se înroşesc în situaţii necunoscute5 e pl(ng des de vise straşnice5 )ste &ecventă dereglarea scaunului5 <(inile.A puncte an*ietate sc(!ut(: . c(nd se emoţionează5 6u au po&tă de m(ncare5 0oarme neliniştit. sunt reci şi umede5 :ranspiră mult.@ F 78 puncte an*ietate edie: ? 2 . dar are un comportament distructiv şi el este un elev de nota G.

34 .

să întrerupă lecţiile şi activităţile uzuale$ Cînd învăţătoarei i se cere să precizeze numele elevilor a căror situaţie tre%uie să &ie discutată la următoarea şedinţă.i se permite să se organizeze un %al ! mascat$ 7nde copiii se vopsesc cu ru"ul mamei. arăt(nd în cerc desenul.l implicăm în discuţii comune în rezolvarea pro%lemei$ Cel mai %ine c(nd copiii discută în cerc despre emoţiile şi trăirile în situaţii de nelinişte$ Ar &i %ine ca copilul să spună cu voce de cine sau de ce se teme$ e poate de propus ca copiii să. tre%uie să vor%iţi la acelaşi nivel$ T -i inuarea &ncord(rii usculare ) de dorit. masa"e$ . . acuzele somatice şi apsenteismul$ Cu a%ut( copilul an*ios pecialiştii .ucrul asupra copiilor an#ioşi necesită un timp mai îndelungat$ recomandă de organizat lucrul cu an#ioşii în trei direcţii: ?$ 3idicarea autoaprecierii5 A$ 0e a &orma deprinderi de autoconducere în situaţii concrete5 F$ coaterea încordării musculare5 T #idicarea autoaprecierii 6umiţi copilul pe nume. aceasta nu înseamnă că cuvintele lui sunt adevărate$ 6u e vor%a de o alarmare. îm%racă haine deose%ite.l şi pentru succesele cele mai mici în &aţa altor copii şi spuneţi concret pentru ce l.vă la aceşti copii. i s. nu doreşte să recunoască$ /n acest caz e de dorit să. uneori le ascund$ 0e aceea. copiii an#ioşi nu comunică despre pro%lemele lor deschis. ea se gîndeşte imediat la 0ănuţ şi la alţi doi %ăieţi care deran"ează orele$ 6umele Carolinei nici nu. deoarece copilul . să se povestească despre el$ Ast&el înţelege că mulţi copii au această &rică şi o rezolvă$ /n nici un caz nu &acem situaţii competitive$ 6u.inspiraţie. lăudaţi. în lucru . de &apt. pur şi simplu .i trece prin minte$ 0oi ani mai tîrziu. Carolina este o &ată isteaţă dar copleşită de îngri"orări. de a.au accentuat temerile.aţi lăudat$ ) de dorit ca acestor copii să li se &acă complimente.a dezvoltat o serie de comportamente evitante din cauza an#ietăţii şi depresiei sporite şi. dacă copilul anunţă maturul că el nu se teme de nimic. temeri şi de sentimentul propriei inadaptări$ /n plus ea şi.l dezmierda pentru că îl a"ută să se cunoască pe sine de la cei din "ur$ T 1or area deprinderilor de autoconducere &n situaţii concrete 0e regulă. iar apoi. Carolina a"unge la psihologul şcolii pentru că este în pericol să repete anul$ )valuarea &ăcută în acest moment arată că. prin urmare.şi deseneze &rica. de &olosit "ocuri cu contact tactil$ unt %inevenite e#erciţii de rela#are prin tehnica e#piraţie.i comparăm pe unii copii cu alţii$ ) %ine de comparat rezultatele &inale$ Adres(ndu.

se$ 35 .ast&el rela#(ndu.

iniţiativa. îl &ace cel mai %ine$ 0acă cineva din cerc de asemeni &ace %ine acest lucru.ăsaţi. tot grupul aplaudă şi spun:1 KravoS”sau 1 .oarte %ineS ”$ /n continuare în mi"locul cercului ies copiii doritori. mo%ilizarea participanţilor$ Conţinutul: Copiii sunt aşezaţi în cerc$ . adultul poate &ace o concluzie: &iecare copil posedă anumite calităţi pozitive. creşterea nivelului de autoaprecierea a lor$ Conţinutul: Copiii sunt aşezaţi în cerc$ Conducătorul iese în mi"locul cercului şi spune:1)u &ac %ineNN$” numind lucrul pe care.iecare mesa" tre%uie să înceapă cu cuvintele: 19dată euN” *de e#$ 19dată eu am a"utat prietenului să &acă temaN”+$ Pentru g(ndire>pregătire se o&eră A. gri"ulie &aţă de cei din "ur$ Hocul6Co pli entele”/varianta ""0 copul: A &avoriza cunoaşterea participanţilor.F min$ apoi &iecare copil prezintă mesa"ul său despre c(t de %ine el a realizat sarcina sau &apta menţionată în &işă$ 0upă ce s. este preluată de adult$ Acest "oc contri%uie la crearea unei atmos&ere pozitive în grup şi la perceperea.i surpriză. în cazul prezenţei în grup a copiilor timizi. după părerea lui. să se uite cum se "oacă alţi copii şi numai după aceasta să devină un participant al "ocului$*numai dacă însăşi doreşte+5 H 0e e#clus momentele competitive *de e#$ cine mai repede. să nu &ie total necunoscută.au "ucat anterior$ H -ocurile cu ochii închişi se recomandă a &i organizate numai după un lucru îndelungat şi numai atunci c(nd el singur va hotărî că va &ace &aţă acestor sarcini$ H :ehnici ludice de recuperare a copiilor an#ioşi Hocul6Co pli entele” copul: Creşterea nivelului de autoapreciere a &iecărui participant. cine e primul+ H 0acă introduceţi o nouă "oacă.i mai înt(i să &acă cunoştinţă cu regulile "ocului. deoarece copii an#ioşi se vor simţi în prime"die .iecare primeşte c(te un cartonaş ce conţine o acţiune apro%ată de cei din "ur pe care copilul tre%uie să o e#prime în glas$ . pe o anumită perioadă de timp. cel mai %ine este de a organiza "ocul cu materiale ştiute de"a de copii$ e poate &olosi o parte din regulile unui "oc în care copiii s.sporirea procesului de comunicare în cadrul grupului. el &ace un pas înainte rostind: 1)u tot &ac %ineN$$”$ 0acă însă nimeni nu se alătură celui din cerc. talente şi de aceea tre%uie să avem o atitudine %inevoitoare.Cu ne %uc( cu copiii an*io+iR H Includerea copiilor în orice "oc nou tre%uie să se e&ectueze pe etape$ . ea tre%uie să nu. .au mani&estat toţi copiii.

un element &oarte 36 . a &iecărui participant drept o persoană de succes.din start.

iecare.au avut pe parcursul identi&icării cu rolurile de 1sculptor”.nuuu. sentimentele ce le. cu respiraţia oprită$ D(ndiţi.nuuu. dezvoltarea deprinderilor de reacţionare rapidă la situaţia nou creată. îndată începe %ătaia$ Inspiraţi ad(nc aer.ţaaaaa. diminuarea tensiunii emoţionale şi musculare la copii an#ioşi$ Conţinutul: Copiii &ormează un cerc$ .eee. 1sculptura” sau care din &iguri era plăcut să o reprezinţi şi care ! nu$ Hocul6Eu sunt Lenuţa” copul: Creşterea nivelului de autoapreciere. p(nă la durere.important în procesul de comunicare cu copiii hiperactivi$ Hocul6'culptura” copul: Antrenarea a%ilităţilor de control a muşchilor &eţei. celălalt ! 1sculptura”$ . ţaaaaaS N$ ”$ Ceilalţi din cerc tre%uie să recunoască melodia interpretată$ . pe r(nd iese.tare. m(inile în pumn$ Pentru c(teva secunde răm(neţi nemişcat. .aţi certat zdravăn cu prietenul. m(inilor.vă că v.a s&(rşitul "ocului este %inevenit să discutăm cu copiii senzaţiile. încleştaţi tare.a indicaţia conducătorului 1sculptorul”modelează din1lut”sculptura: H Copilului care nu se teme de nimic H Copilului care este mulţumit de tot cel încon"oară H Copilului care e#ecutat o sarcină di&icilă etc$ u%iectele pentru sculptură pot &i propuse de adult sau alese de copii$ Apoi copiii pot să se schim%e cu rolurile sau este posi%ilă varianta sculpturii în grup$ . de e#$1)u sunt . picioarelor etc$ diminuarea tensiunii emoţionale şi musculare la copii an#ioşi$ Conţinutul: Copiii sunt divizaţi în perechi: unul este 1sculptorul”. str(ngeţi tare.vă$ 73AS 6eplăcerile sunt depăşiteS cuturaţi m(inile$ Aţi simţit o descătuşare>eli%erare' 3ecomandare: acest "oc se poate organiza şi cu copiii agresivi$ .vă:10ar poate nu merită să ne %atem'S” )#piraţi şi rela#aţi.a s&(rşitul "ocului este %inevenit să discutăm cu copiii ce emoţii>sentimente au trăit în momentul prezentării$ Hocul6$ataia” copul: 3ela#area muşchilor părţii de "os a &eţei şi a m(inilor$ Conţinutul: 1Imaginaţi.tare dinţii. în mi"locul cercului şi c(ntă numele pe melodia unui c(ntec cunoscut.eee.

37 .

%ătr(ni.LD-)TECA F #E'D#'A -E 3AL)A#E A D. poate dezvolta acţiunea sa în întreaga comunitate$ Ludoteca este un: a+ serviciu social %+ serviciu educativ c+ serviciu cultural a0 'erviciu 'ocial erviciul său nu are limită de v(rstă.QT)A'E5 9 atenţie deose%ită tre%uie acordată rolului mediilor e#traşcolare. ea este deschisă pentru copii. cercuri structurate pe domenii de interese au o importanţă modelatoare considera%ilă$ Aceste medii.709:)CA * lat$ 1ludo” ! a se "uca. şi este o structură care are nevoie de un sediu &i#. de resursele. ludoteca: H este un serviciu integrat într. statut. instrumente. prin resursele in&ormaţionale de care dispun şi prin personalul de specialitate pot o&eri modele via%ile pentru personalităţile în &ormare a copiilor$ 7n e#emplu în acest sens îl constituie . va tre%ui să ţină cont de potenţialul. de structurile şi serviciile e#istente. a acţiona într. care contri%uie în paralel cu activităţile şcolare la dezvoltarea şi &ormarea tinerii generaţii$ <i"loacele de in&ormare în masă. diversele tipuri de centre.E" C)MD. persoane cu pro%leme$ )ste un spaţiu de agrement care.un anumit teritoriu. "ucării. care ar ţine cont de situaţia socio.udoteca este un loc dotat cu utila"e.un &el şi grec$1theca”! loc de înt(lnire . care.o reţea de servicii din teritoriu H promovează iniţiative în teritoriu H este un posi%il o%servator asupra tuturor categoriilor de %ene&iciari$ b0 'erviciu educativ )ste un mediu structurat în modul corespunzător pentru a răspunde e#igenţelor speci&ice. materiale de consum care sunt puse la dispoziţia %ene&iciarilor. un serviciu care ia naştere dintr. de conversare+ ceea ce înseamnă loc de înt(lnire pentru a se "uca$ 'tructura Ludotecii . religie."TQJ" 'Q. un loc care &avorizează. &avorizează comunicarea şi promovează in&ormarea pentru toţi$ . rasă. &iind situat într. stimulant pentru toţi. dar şi de lipsurile pe care acest teritoriu le prezintă$ )ste deci.economică. de o %ază de re&erinţă mai mult sau mai puţin structurată.o analiză %ine structurată a teritoriului. a e#ersa. se#. adolescenţi. de modelele culturale pe care ludoteca îşi va construi %azele$ /n acest sens. c(ştigarea autonomiei din partea copiilor. %i%liotecile. mai ales. ca serviciu.

38 .

şi constituie un intermediant dintre mediul încon"urător *persoane. prin intermediul "ocului şi a persoanelor care.i sunt aproape. ludoteca este o structură unde e#istă un „spaţiu” în care a"utorul g(ndit pentru ei nu este doar unul tehnic sau de recuperare directă. valori&icarea "ocului în sens educativ. e#perimenta. dar care tinde să valori&ice potenţialul &iecăruia$ )ste un spaţiu unde "ocul şi "ucăria sunt mi"loace de e#primare. cerceta pe teme despre dezvoltarea copilului. nu răm(ne legată de trecut. ci găseşte în viitor energia pentru a da %ene&iciarilor posi%ilitatea de a creşte prin intermediul cunoaşterii. etc$+ şi copii$ Pentru adolescenţi. comunicare. a "ocului şi a "ucăriei$ In conclu!ie Ludoteca 2 serviciu educativ este un ediu care o. mi"loacelor. ca pe o etap( a de!volt(rii5 c0 'erviciu cultural . lucruri. instituţiile şi agenţii de cercetare. "ucăriile. activităţilor adecvate care au scopul să consolideze personalitatea. în colectiv. unde trăieşte e#perienţe de viaţă adecvate necesităţilor sale$ Pentru elevi +i studenţi.udoteca este un serviciu care nu neagă propriile tradiţii populare. un loc unde universităţile. de in&ormare pe di&erite teme care corespund intereselor lor.)ste un mediu &avora%il convieţuirii dintre persoanele de aceeaşi v(rstă. unde schim%ul de in&ormaţii se e&ectuează în dependenţă de interese$ 9&eră: Celor ici.ar o&eri posi%ilitatea de a trăi şi e#ercita.er( posibilitatea de a tr(i po!itiv schi b(rile. studia. ci unul care le. unde pot găsi siguranţă prin intermediul "ocurilor. schim%. este un loc unde aceştia pot sta împreună cu copii lor sau pot trăi într. pot cola%ora. cărţile. unde e#istă &iguri de re&erinţă sigure şi sta%ile$ Celor de vSrst( +colar( ic( +i edie.un conte#t motivat de schim%uri sociale în &ormă de "oc. competenţelor şi intereselor acestora$ Pentru b(trSni. nu doar din punct de vedere instructiv. 39 . este un loc de înt(lnire. dar şi posi%ilitatea de a &ace &aţă. "ucăriilor.o adevărată comoară$ /n acelaşi timp. un mediu în care să găsească con&irmarea propriilor valori sau unde să poată găsi alte valori prin intermediul activităţilor spontane$ Pentru adulţi +i p(rinţi. cultura &oloseşte ast&el de mi"loace precum "ocul. precum şi participarea activă în %aza potenţialului. este un spaţiu unde se pot simţi vitali prin intermediul propriei trăiri şi prin intermediul activităţilor *„a &ace”+ drept con&irmare a potenţialului şi a creşterii continue$ Pentru persoanele cu di!abilit(ţi sau cu proble e. o%iecte şi "ucării care &avorizează li%ertatea de a e#perimenta. locuri. învăţării. dar şi de v(rste di&erite. in&ormare. comple#ului de pro%leme mai mult sau mai puţin grave care apar în dezvoltarea e#istenţei umane şi în di&erite conte#te sociale$ /n ludotecă. îm%unătăţirii stării generale. spaţii adecvate pentru autonomia primelor mişcări şi a primelor &uncţii elementare. ci a"ută să le regăsească şi trans&orme potenţialul &iecăruia într.

diverse tipuri de "oc: de inteligenţă şi distractive.iec(rui bene. sportive si de am%ient. mi"loace de comunicare. activităţi de artă dramatică. vizionări de &ilme$$$. constituindu. activităţi de rela#are: audiţii muzicale.udoteca„A%racada%ra” în cadrul Dimnaziului Internat nr$ ? Chişinău . c(t şi din punct de vedere pedagogic.ABBG alte cinci ludoteci au venit în înt(mpinarea copiilor a&laţi în situaţie de risc$ copul ludotecii ţine de dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor instituţionalizaţi prin activităţi de educaţie non.se: H 9&erirea serviciilor de ludoterapie pentru copiii instituţionalizaţi pentru dezvoltarea psihomotorie.o anumită măsură *sau chiar depăşind+ aşa. a%ilităţilor de cola%orare.iciar „a+a cu este el”5 0eci. p(nă se o%işnuiesc cu ele şi le acceptă ca &iind normale$ 0e aceea ludotecarii>psihologii tre%uie să.e#primarea.&ormală. muzica. părinţi. în cadrul întregii comunităţi în care &uncţionează ludoteca *de la copiii la cadre didactice. permit corectarea într.le asupra diverselor o%iecte. naţionale şi internaţionale$$$.i înveţe pe copiii modalităţi noi şi accepta%ile de comportare şi mani&estare a emoţiilor. . urmărindu.un punct de re&erinţă at(t ca spaţiu. complementar programului şcolar. ea devine un spaţiu generos de promovare a creaţiilor proprii ale copiilor. la dezvoltarea a%ilităţii de luare a deciziilor. iar în ABBQ.zisele„de&icienţe sau handicapuri culturale”$ Proiectul „Ludoteca centru ludico2educativ” al Asociaţiei„Prietenii Copiilor” este primul proiect de acest gen în 3epu%lica <oldova$ Prima ludotecă a &ost deschisă în anul ABBE . individuale şi de grup. consolidarea relaţiilor din comunitate într. permite găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi administrarea timpului li%er şi responsa%ilizarea. etc$ H Promovarea educaţiei alternative. a&ectivă şi socială a copiilor$ Copiii din instituţiile de tip rezidenţial. tineri+ . o%servare$ Ast&el. li%ere şi coordonate. de respectare a celor din "ur şi compătimire a lor. cognitivă. în "ocurile sale revin mereu la situaţiile stresante trăite anterior pe care le reproduc în continuu. ludoteca pune la dispoziţia micilor %ene&iciari un %ogat şi &ascinant material &ormativ: colecţii de carte. economic şi cultural pentru copii şi adulţi$ Activităţile centrului ludic reprezintă pentru &iecare o modalitate de integrare şi de adaptare. social. organizarea variatelor ateliere de creaţie. de relaţionare . proiect(ndu. at(t ca orar c(t şi ca metodă de lucru. care ar contri%ui la schim%area atitudinii &aţă de propriul „)u” *&aţă de imaginea de sine+.o manieră le"eră a anumitor carenţe ale personalităţii copilului reduc(nd într. la creşterea nivelului de încredere şi auto.se într.un cadru pozitiv şi rela#ant$ 7n alt aspect &oarte important ţine de &aptul că ludoteca este o „&ereastră” pentru comunităţile sociale de&avorizate. povestirea. activităţi culturale. &avorizează comunicarea. materie primă etc$ In conclu!ie: T Cultura este e*presia personal( a potenţialului .acceptare.

40 .

se a &i cei mai în măsură pentru realizarea o%iectivelor proiectului$ /n ludotecă "ocul înseamnă con&runtare. autodepăşire. prin alegerea liber( +i .oarte puţini p(rinţi +tiu s( intervin( co petent5 Ludoteca este &n stare s( e*plice clar ce &nsea n( a .ac( toate necesit(ţile copilului5 -ar pentru a avea un i pact po!itiv asupra vieţii co unitare. avSnd o incidenţ( e. cura".i un„bun p(rinte”5 2 Pentru a avea o ludotec( bun( este nevoie de o dotare bun( cu %uc(rii +i ateriale variate. ludoteca trebuie s( .udoteca centru ludico. autoeducare. şi lista ar putea continua la nes&(rşit pentru că "ocul ne îm%ogăţeşte viaţa.H 3esponsa%ilizarea comunităţii &aţă de educaţia copiilor prin promovarea voluntariatului$ 4oluntarii implicaţi în proiectul „. îi dă un sens. 7niversităţii . 7niversităţii :ehnice din <oldova.a ilia +i +coala5 Educaţia unui copil este . perseverenţă. consider(ndu. aceasta va per ite o .olosirea liber( a %ocului +i a %uc(riei. implicaţi cu toţii$ Adevărat spunea -$ 8uizinga că„-ocurile &ondează civilizaţia şi sunt în &runtea convenţiilor care generează culturi $$$” Conclu!ii: 2 Ludoteca este un serviciu care.ectiv( /real(0 asupra procesului de de!voltare.oarte co ple*( +i doar . „<arele "oc”.ie deschis( pentru toţi.icient( a acestui patri oniu5 41 . pro ovea!( de!voltarea autono iei +i a educaţiei copilului. &ie că vrem. dacă nu cumva putem privi viaţa însăşi un "oc. &n stare s( satis. o &nţelege a+a cu a v(!ut2o 'ocrate: „A educa nu &nsea n( a u ple un vas. încredere.lac(r(”5 2 Ludoteca este un serviciu care. &ie că nu vrem. echipă. distracţie. &orţă. trebuie s( colabore!e cu alte dou( agenţii care deter in( educaţia copilului: . ci a ali enta o . altruism. în care suntem. +i atunci cSnd vorbi despre educaţie.i%ere Internaţionale din <oldova.educativ” au &ost recrutaţi din cadrul studenţilor de la diverse &acultăţi a 7niversităţii de tat din <oldova. 7niversităţii Pedagogice de tat „I$ Creangă”. o logică.olosire cSt ai e.

a .iutova. )volutia psihologica a copilului$ Kucuresti. Pedagogie . anct. UpfqlV. ?@@Q :$ Cretu.$"$L")G#A1"A H H H H H H P$ 9sterrieth.A0A”<.iteraturnîie igrî dlea detei”. )$0$P$. ABB? Rallon.A0A”<.vospitania”. m. Ionescu <iron5 3adu Ioan. Kucuresti. ABBF H r$ st\udv_ w`ab[cde ]fbdg^e”. ?@GQ Cucoş. )$ 4erzea.udoteca .6apoca. ?@@T. ed$ 13eci”. ABBQ H I$Agapova. K ABBT H X$ Y$ Z[\]^_a U`ab[cde ]fbdg^e \ ]bfc[h_ij^ kf]lj^V. ed$1.ed$1. 8$. )$0$P$. Kucuresti.Iaşi. ABB? H )$C$ . ABBT H 3oland 0oron. ?@GT 7$ chiopu. ed$”3eci”.no. Introducere in psihologia copilului. D$K$ <onina1=pargalca dlea vzroslîh”. Kucureşti. ed$1. . A anul ABBQ H A$ 0amian„.Peters%urg ABBF H )$C$ . Kucuresti. )$0$P$. Psihologia varstelor. <$ 0avîdova1. edit$ Credis. ABBB H Diorgio Kartolucci „. <$ 0avîdova1Igrî i zadania dlea ciudo. )ditura 0acia. D$K$ <onina1 :rening e&ectivnogo vzaimodeistvia s detimi”.udoteca”. Peters%urg ABBQ H :$6$ 9%razţova1Psihologhiceschie igrî dlea detei”. ABBT H I$Agapova.iutova. de la "oacă la educaţia prin "oc”. anct. )ditura Polirom.A0A”<. 0idactica modernă.rancoise Parot10icţionar de psihologie”ed$ 8umanitas. ABBQ .”sZmYxVY. Psihologia varstelor. Clu". revistă semestrială nr$?. Constantin.

42 .

.

iceCprieteniicopiilor5 d voluntariat@prieteniicopiilor.iciu =7 Tel: /><?< 770 @:2@:2<.QD 788: . o. 1a*: /><?< 770 ?A2:=2@A BBB5prieteniicopiilor5 d o..Asociaţia 6Prietenii Copiilor” #epublica Moldova Mun5 Chisinau M-2789: 'tr5 Calea "esilor .md CE"P".<.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful