You are on page 1of 2

WAMAN YATTA QILLAHA YAJAL LAHU MAKHROJA WA YARZUQUHU MIN HAITHU LA YAHTASIBU WA MAN YATAWAKAL ALALLAHI FAHUWA HASBUHU

INNALLAHA BAALIGHU AMRIHI QAD JAALALLAHU LIKULLI SYAI IN QADRAN. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberi rezeki kepadanya tanpa di sangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya.Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Surah A -Tha!aa"# $ -%& A'a!(a) a*a +)+ ,-).a) '-'/a0a1 '-).ha2a! ,a) '-'aha'+ 3-).-r +a) *a). -r4+ra ,+4-/a!+()*a. Ga) u).(a) hara3a) (-3a,a A!!ah /u(a) ,+.a) u). a*a +)+ 4-/a.a+ h+a4a) ,+),+). ,+ ru'ah. D+/a0a /+!a 5+6a r-4ah1 /u) u1 (-4-'3+ a)1 (-.-!a3a)1 /+!a ra4a a(u a,a .a)..ua) .ha+/1 '-).hara3 3-)*-!-4a+a) /ua 4-'ua 3-r'a4a!aha) ,u)+a6+7.3a4rah(a) ,+r+ (-3a,aN*a1 ha)*a ,+a *a). ,a3a '-'/u(a 5a!a) (-!uar u) u( (+ a. Ba0a!ah 5u.a 4-!a!u a au 5a,+(a) 4-/a.a+ 4-/aha.+a) ,8a96+r+, har+a)7.(a+2+a *a). !a+)-!a+) u ra4a)*a ra'a+ *a). ,ah ahu ,a) /8!-h /-r+ 3-)5-!a4a) '-),a!a'. Sa*a '-),-).ar .uru 4a*a /-r3-4a) 4u3a*a ,+a'a!(a) ,8a 4-r+/u ,+)ar +)+ :; < 4-har+ 4-!a'a := har+7(a a)*a maka insyaallah pergantungan kita pada allah semakin mantap!..pert"l"ngan dari semua arah!.. >a,a a*a +)+ a,a '-'/a6a 3a),ua) 3-r.a) u).a) *a). 'u !a( *a()+ Ta6a(a! (-3a,a A!!ah7