ktif Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi ialah suatu usaha sadar yang dilakukan berulang-ulang atau terus

menerus yang bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian tehadap konservasi sumberdaya alam dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesadaran dan kepekaan terhadap sumberdaya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya masalah ‘Green house e ect!, penipisan lapaisan o"on dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil perhatian. #eterusnya ialah Pengetahuan $kno%ledge&. Iaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan tanggung ja%abnya.Iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. 'ita sebgai anak bumi, mempunyai tanggungja%ab untuk mengekalkan keindahan bumi ini. (bjekti yang seterusnya ialah #ikap $attitude&. )ilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya perlindungan, penga%etan dan peman aatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar. *engan membentuk pola perilaku yang ramah terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan sumber.

1

sosial.eberapa aktiviti boleh dianjurkan dengan kerjasama pihak sekolah./ $/educe. -elalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjur.1 Kempen Kitar Semula 'empen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan. estetika dan pendidikan.0  Aktiviti Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar . #udah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan hai%an dapat diatasi. #eterusnya ialah kemampuan mengevaluasi $evaluation ability&. 3. Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang sainti ik berikutan dengan kemajuan teknologi. pelajar akan memahami tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 3. /ecycle& di sekolah-sekolah. /euse. badan kerajaan dan juga badan s%asta untuk menimbulkan kesedaran pelajar.'eterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumberdaya alam juga dijadikan sebagai salah satu objekti pendidikan konservasi. (bjekti yang terakhir dinyatakan ialah peranserta $participation&. ekonomi. #ekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. +pabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. Ini mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan $)G(& dalam usaha menggalakkan pelajar mengitar 2 . mereka dapat mengembangkan rasa tanggung ja%ab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. mengguna semula dan mengitar semula . ibu bapa.

*ari aspek alam pula.erikutan dengan aktiviti penebangan pokok semakin giat dijalankan. habitat hai%an juga dapat dilindungi. *ari aspek manusia. 1ntuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 'empen-kempen kitar semula akan memba%a kesan yang positi jikalau kita mengamalkan amalan ini sejak kecil. Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan dan juga kesan memusnahkan hutan.2 Jungle Trekking Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan. bencana alam seperti banjir kilat. +pabila menjalankan aktiviti ini. burung. surat khabar lama dan maskah-naskah. 0ikalau hutan tidak dimusnah oleh kegiatan manusia. Ini kerana kitar semula kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. *engan mengitar semula bukubuku. amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar. habitat akan dimusnah. 'eseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak seimbang. 0ika pokok-pokok ditebang. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin kurang.dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan. Guru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan. #emakin tinggi keperluan terhadap kertas bermakna lebih banyak pokok akan ditebang. 3. pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti menanam pokok 3 . pelajar berpeluang melihat hai%an-hai%an yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar. guru boleh memba%a pelajar-pelajar ke hutan negara. #ebagai contoh. Guru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka baha%a hutan merupakan habitat hai%an dan tumbuhan.3 Aktiviti Menanam Pokok . #epanjang perjalanan.semula bahan buangan mereka. katak dan sebagainya. tanah runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi. 3.

dengan bekerjasama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan $)G(&. *i samping itu. 0ikalau tumbuhantumbuhan dan hai%an pupus. pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan. -ereka akan belajar menangkap ikan. 0ikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula. manusia juga tidak dapat meneruskan hidup.4 Perkhemahan #emasa menjalankan perkhemahan di hutan. 3. mencari sayur-sayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri daripada binatang buas. kehidupan hai%an dan manusia akan terjejas. 0ikalau hutan telah dimusnah. 2abitat hai%an juga akan musnah. mereka akan mempelajari kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar. 4. menjiram.#etiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungja%ab untuk menjaga pokok tersebut. mencabut rumput dan menangkap serangga perosak. bencana alam akan dihadapi oleh manusia. Pokok Pinang !utan 4 . mereka akan memahami baha%a tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat hai%an. alam sekitar akan menjadi tidak seimbang. mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar. banyak binatang akan menghadapi gugutan. -elalui pengalaman ini. -elalui proses menanam.

yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan dalam penggunanya apabila dikunyah. -alaysia. #elain daripada memberikan kegunaan yang luas kepada manusia. dengan diameter batangnya setebal 34-. iaitu buah pinang $betel nut&. rusa dan monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. . Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari segi ekonomi.6-3m panjangnya. . *engan adanya 5 . binatang liar seperti khin"ir hutan. Pokok pinang ditanam dan bertumbuh di India. Pucuk Areca Catechu boleh dimakan2ampas pinang rebus boleh diletakkan pada lukaluka. serbuk daun pinang bersama daun +talantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut.enih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline. akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah.)ama sainti ik pokok pinang hutan ialah Areca catechu. -anakala dalam tulisan Cina ialah   . bahasa Inggerisnya ialah betelnut. +sia. #elain itu. pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar. Pokoknya bersai" sederhana dengan ketinggiannya mencecah 34 meter. *i samping itu. #erbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing kera%it.uah pokok pinang boleh digunakandengan luas di bidang perubatan. *aunnya berukuran 5. berbucu tajam. ia juga membekalkan banyak man aat kepada hai%an dan juga alam sekitar. Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang tumbuh di kebanyakan ka%asan tropika Pasi ik.4 cm. dan bahagian-bahagian + rika timur. dan terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya. +kar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan meggelakkan hakisan tanah berlaku. Tai%an dan banyak lagi negara +sia lain untuk benihnya. +kar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing dan mengubati sakit perut. *i samping itu. #ebagai contoh. kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya.

#umusan #ejak a%al lagi. sumber-sumber dan hai%an-hai%an akan mengalami masalah kepupusan. *i samping itu. 2anya kebelakangan ini. pastinya manusia akan hidup sengsara. Pendidikan %ujud sejak manusia dilahirkan. . pendidikan a%al harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pembangkin negara pada masa akan datang. 0ikalau kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. pokok pinang hutan bukan sahaja membekalkan banyak kebaikan kepada manusia tetapi juga binatang dan alam sekitar. #ejarah sosio-budaya menyatakan. oleh itu pendidikan luar telah bermula sejak ke%ujudan manusia di dunia ini. keindahan alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. 6 .ah kata. ". 'ehidupan manusia dan alam sekitar tidak dapat dipisahkan dengan se%enang-%enangnya. juga akan menjadikan hutan tersebut menjadi ka%asan tadahan air. (leh itu. manusia sudah berinteraksi dengan alam semula jadi.pokok-pokok pinang hutan. kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam. *engan memberikan pengetahuan akan cara memelihara dan memulihara alam sekitar. manusia mula memisahkan diri dari alam semula jadi. seandainya alam sekitar dimusnah. #ebagai kesimpulan. -anusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar. bagai aur dengan tebing. pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful