You are on page 1of 3

Konstruksi Pemutus Tenaga Minyak (Oil Circuit Breaker)

Oleh : 1. Wahyu Belfias E.P.D 2. Wily Silviyanty 3. Yohana Amalia 4. Yohanes Ma tuah !am"u#olon

$E%AS : & E%'

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJA A PALEM!ANG "#$%

Sake&ar PMT Minyak Sa(ela PM! ini )a"at )i*una(an untu( memutus a us sam"ai 1+ (A )an "a)a an*(aian #e te*an*an sam"ai &++ (,. Pa)a saat (onta( )i"isah(an- #usu a"i a(an te .a)i )i)alam minya(- sehin**a minya( men*ua" )an menim#ul(an *elem#un* *as yan* menyelu#un*i #usu a"i- (a ena "anas yan* )itim#ul(an #usu a"i- minya( men*alami )e(om"osisi )an men*hasil(an *as hy) o*en yan* #e sifat men*ham#at " o)u(si "asan*an ion. Oleh (a ena itu- "ema)aman #usu a"i te *antun* "a)a "eman.an*an )an "en)in*inan #usu a"i )an .u*a te *antun* "a)a .enis *as hasil )e(om"osisi minya(.

/am#a 1. Pema)aman #usu a"i "a)a "emutus )aya minya( /as yan* tim#ul (a ena )e(om"osisi minya( menim#ul(an te(anan te ha)a" minya(sehin**a minya( te )o on* (e #a0ah melalui lehe #ili(. Di lehe #ili(- minya(ini mela(u(an (onta( yan* intim )en*an #usu a"i. 1al ini a(an menim#ul(an "en)in*inan #usu a"imen)o on* " oses e(om#inasi )an men.auh(an "a ti(el #e muatan )a i lintasan #usu a"i. Minya( yan* #e a)a )ianta a (onta( san*at efe(tif memutus(an a us. $elemahannya a)alah minya( mu)ah te #a(a )an (e(entalan minya( mem"e lam#at "emisahan (onta(- sehin**a ti)a( 2o2o( untu( sistem yan* mem#utuh(an "emutusan a us yan* 2e"at.

Sa(ela PM! minya( te #a*i men.a)i 2 .enis- yaitu:

1. Sa(ela PM! )en*an #anya( men**una(an minya( 3Bul( Oil 'i 2uit B ea(e 4- "a)a ti"e ini minya( #e fun*si se#a*ai "e e)am lon2atan #un*a a"i list i( selama te .a)i "emutusan (onta( )an se#a*ai isolato anta a #a*ian5#a*ian yan* #e te*an*an )en*an #a)an- .enis PM! ini .u*a a)a yan* )ilen*(a"i )en*an alat "em#atas #usu a"i list i(.

2. Sa(ela PM! )en*an se)i(it men**una(an minya( 3%o0 oil 'ontent 'i 2uit B ea(e 4"a)a ti"e ini minya( hanya )i"e *una(n se#a*ai "e e)am lon2atan #un*a a"i list i(se)an*(an se#a*ai #ahan isolato )a i #a*ian5#a*ian yan* #e te*an*an )i*una(an "o selen atau mate ial isolasi )a i .enis o *ani2.

Pa)a PM! .enis ini- (eti(a (onta( te #u(a- a 2 a(an te .a)i )en*an me)ia se(ita #e u"a minya( sehin**a minya( men*ua" )an menim#ul(an *elem#un* *as yan* menyelu#un*i a 2 )i anta a (onta(. /elem#un* ini mem#uat minya( te )e(om"osisi sehin**a menim#ul(an *as hi) o*en yan* men*ham#at a 2. Den*an a)anya me)ia minya( ini- )iha a"(an a 2 )a"at se*e a )i"a)am(an. $elemahan )a i "en**unaan PM! minya( ini a)alah (a ena minya( mu)ah te #a(a - (e(entalan minya( men*ham#at "emisahan (onta()an )imensi PM! yan* te lalu #esa - (a ena alasan inilah PM! .enis ini .a an* )i"e *una(an untu( 0ilayah yan* hanya menye)ia(an tem"at yan* ti)a( 2u(u" #esa .