You are on page 1of 3

Warszawa, dnia 2.01.2014r. Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie za porednictwem Zarzd Stowarzyszenia owarzystwo Wspierania !nicjatyw Spo"ecznyc# $%&iektyw$ '(.

Wio(arska 2)2 0*+,2* -rodzisk .azowiecki Skar/cy0 1orys 1'ra '(. 2rsynowska 22)2 02+30* Warszawa Strona przeciwna0 Zarzd Stowarzyszenia owarzystwo Wspierania !nicjatyw Spo"ecznyc# $%&iektyw$

SKARGA
na bezczynno
W imieni' w"asnym na podstawie art. 4 5 2 pkt , w zw. pkt 4 'stawy z 40 sierpnia 2002 r. 6 7rawo o post8powani' przed sdami administracyjnymi, wnosz8 skar98 na &ezczynno: Zarzd' Stowarzyszenia owarzystwo Wspierania !nicjatyw Spo"ecznyc# $%&iektyw$ w przedmiocie nie'dost8pnienia w terminie in;ormacji p'&(icznyc#, poprzez nar'szenie przepisw0 art. 31 'st. 1 i 2 <onstyt'cji =7, art. 1 'st. 1 w zw. z art. 10 'st. 1 i art. 14 'st. 1 'stawy z dnia 3 wrzenia 2001 r. o dost8pie do in;ormacji p'&(icznej dane wykonawcy 'mowy wykonawc 'mowy W!S $%&iektyw$ o dzie"o nr 1*)2014 kopie treci >skan, ;otokopia itp.? rac#'nk' i protoko"w zdawczo+od&iorczyc# do w)w 'mowy

poprzez nie'dost8pnienie in;ormacji p'&(icznej z9odnie z wnioskiem w okre(onym terminie, tj.0

@ednoczenie wnosz8 o0 1. zo&owizanie strony przeciwnej do dokonania czynnoci w zakresie 'dost8pnienia in;ormacji p'&(icznyc# z9odnie z moim wnioskiem z dnia 1, 9r'dnia 2014 rok', 2. zasdzenie kosztw post8powania wed"'9 norm przepisanyc#.

1)2

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 1, 9r'dnia 2014 rok' wnios"em do Zarzd' Stowarzyszenia owarzystwo Wspierania !nicjatyw Spo"ecznyc# $%&iektyw$ o 'dost8pnienie in;ormacji p'&(icznej w zakresie0 dane wykonawcy 'mowy wykonawc 'mowy W!S $%&iektyw$ o dzie"o nr 1*)2014, kopie treci >skan, ;otokopia itp.? rac#'nk' i protoko"w zdawczo+od&iorczyc# do w)w 'mowy.

%kre(i"em, /e in;ormacje w ;ormie e(ektronicznej na(e/y przes"a: na mj adres poczty e(ektronicznej. Zacznik: wniosek z dnia 1, 9r'dnia 2014 rok' Ao dnia wniesienia skar9i nie zosta" wykonany mj wniosek o 'dost8pnienie in;ormacji p'&(icznej, ani nie zosta"a 'dzie(ona inna odpowiedB. 7ost8powanie w sprawie 'dzie(enia in;ormacji p'&(icznej jest od;orma(izowane i 'proszczone >Wyrok CSA 6 sy9n. akt ! %S< 1DD1)12?. 7rzejawem te9o jest m. in. &rak koniecznoci podania podstawy prawnej ('& skorzystania z okre(one9o ;orm'(arza. Za wniosek pisemny 'znaje si8 rwnie/ przes"anie zapytania poczt e(ektroniczn i to nawet 9dy do jej a'toryzacji nie zostanie '/yty podpis e(ektroniczny >Wyrok CSA 6 sy9n. akt ! %S< 1014)12E Wyrok CSA 6 sy9n. akt ! %S< 12FF)0,?. Skar9a na &ezczynno: w przedmiocie in;ormacji p'&(icznej nie m'si &y: poprzedzona /adnym rodkiem zaskar/enia, w tym wezwaniem do 's'ni8cia nar'szenia prawa >! %S< 343)10 + 7ostanowienie CSAE ! %S< 104,)11 + Wyrok CSAE ! %S< 301)0* + Wyrok CSA?. 7odmiot zo&owizany nie wykona" wi8c /adnej czynnoci, ktra prowadzi"a&y do dokonania czynnoci przewidzianyc# w 'stawie do dost8pie do in;ormacji p'&(icznej. W tyc# oko(icznociac# skar9a jest konieczna i 'zasadniona.

Borys Bura W za"czeni'0 za"czniki wymienione w skardze,

2)2

02.01.2014 18:10

Zapytanie
Borys Bura <borys.bura@jestsuper.pl> Do: stowarzyszenie@obiektyw.info CC: Kamil Kubacki <kamil@obiektyw.info> Hej, Kto jest wykonawc umowy TWIS "Obiektyw" o dzieo 15/2013? Bybym wielce rad, gdybym otrzyma rwnie kopie treci (skan, fotokopia itp.) rachunku i protokow zdawczo-odbiorczych do w/w umowy. Jeeli taka forma niemoliwa - pouczam o koniecznoci zapewnienia przesyu tych danych. Dostarczy poprzez borys.bura@jestsuper.pl Wysano z urzdzenia mobilnego 18 grudnia 2013 14:13

1z1