P. 1
MoeMaKa Daily e Newspaper - 8th Sept 2009

MoeMaKa Daily e Newspaper - 8th Sept 2009

|Views: 339|Likes:
Published by Moe Ma Ka
MoeMaKa Daily e Newspaper - 8th Sept 2009
MoeMaKa Daily e Newspaper - 8th Sept 2009

More info:

Published by: Moe Ma Ka on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2010

pdf

text

original

MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 18
otoo oqc_ oocto5 - cooco5 o _oo_
ooo¸_oo_t_oto_oto æoqæg
ooo¸_o_oto5tooo5ooco o¸oot
otoo æoO5ooo5. gqoq
cooco5 o. _oo_


oooo_o5co oto_o_ oo` oqogootoæ5c

ooo¸_oo_t_ot oqtogoo_ot oto_o_o gqoq_o_¸oo5.
ooqt_o_¸qog oo5ooc ooco oqo¸5tgoo o¸ootgq
oo o_o_ogt o5oqoo ooo_tæ5t ococto_otoq5o
æoo`oo5ooco5 oo ooootoogo_¡

oco_ ooqt_o_¸qo. oo5oæt og5toot.
o¸ctoo¸5ctqqtoo5 og¸g o_oo¸to oq_ot_5qoc o_ooc
o_o5o ooctoo c5tgot ococO5to_ Seven Corners
oo5ooc _oco_¡ c5totoo¸5t _o_to æco5qo
æot_o_aco_ oo5ooco_t _oco_o oo_¡

_otoo_ ooctoo g oooqo oto_o_o ocg
oc_tac oqo¸5to googq ococto_oct _oco_ o
oggo_¡

Oogooc_ “accoo5 æoctogto_t o5oq
oO5toooog¸ o5tootooo oo accoo5oc
o_ooo`o5 cto5togt ooc5tgoo5t” oo` o_o5ogq
o_ot_ocoo _q_o5too_o æg5goo5ct o_to
o_o5_o5to_¡

Oo goo o¸ootocto_ oco_oco gooctæoooc
æoo` oco oto_o_ og5oo_ot o¸o _oO5coq
oo5o oo5ooo_o5ct o5_o5too_o oo_¡

oqOoto¸5to ococ goO5coo¸5oq oo5oo5
go_o5ct gct_oo_ot O oc¸tæ_otot oo5ooo5
og5cto¸ootoo_o oo_¡ oto_o_o o¸o _oO5c
ootoo¸_ot Ooo5o5too_o ogo_¡ Oæ_ocæo¸o
oq5ooctoc oco o¸ootoq ooto_oct _oco_o
oo_¡

ocgoqo¸5t gooog_otoq5ooc ocooO5to_o
oogo_¡ _otoo_ ooctoooqoc oc
æoo5oæ_too` æ_oq o¸oooto¸ogo_o
oo¸go_¡

oco qæoæo¸ æoctogto_t o ooo¸_o_ot ooog
ocoæ5c_oc_to o5t. æo¸_to5t cooqt ac
cto5togto¸_o_totooo oq_ot_5q oq_ot _tcto5oo5t
o æo`æoc __t æcco ococ_o_oct _oco_o
ogo_¡

ot_o5t æo_o_o_aco_ ooct ogo æg
ooo¸_oo_t_ot o_ot_ocoac ooaoo_ oo¬o
oqoc_t ococtoc o`oc oo¸5oO5tg5oc ooo¸_o_ot
ooo gocoæ5c_oc_to ooo¸o_æoo ooo
oooo5cgq ocoo5o_oct _oco_o oo_¡

oo æ_ocæo¸oo_ o_o5ooto aco¸5to
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 18
ooo¸_o_otoo5ct oqocto q5o_oo¸5 o_ot_oco
oo¸5oqoctqc æoo`ctæo`o¸5t gqoq_o_¸g oooo¸5toc
goto5too_ æ_ocæo¸oo¸5to _oqo_ oogoc_ot.
ooo¸_oo_t_ot o_ot_ocoo æoo` oo¸5oqoctoo
oqg5o ocoo_ ooo5 _ocoqo_o gqoq_o_¸o
ooctoO5o o_to oooq o_o5oo_¡

qæo oo`ctoo5c ooo¸_oo_t_oto o5tooto¸5t
ococo_ cto5togt oocqto¸5t gqoq_o_¸ococ o¸5tc5
goqo_¡ æo5tooc ooooqt oo`ctoo5co¸5t
_oco_ ooo¸_o_oto¸5t. oooooo¸_o_oto¸5to
o5tooto¸5to_t qoooæototoc cto5togt
oooco¸o g_oo_o cto5togtqoooo
oocqtgco¸5to og_oo_¡

J Donuts oo5oocoo¸c ooo¸_oo_t_oto oo5to`o5t
_tOqtacog ococ_ot. gqoq_o_¸ co`o5too qooooc
æoæ5c_ocot _oco_ ctotoo æoco5o_t
ooo¸_oo_t_oto o5tooto¸5to goo5 æo¸5tco
ococo_o æo_ooo`oo_ æoo5ooq
oqOotoo5ct o_to o_o5oo_¡

æoo` oqOoto æ_o5tcto5togt oocqtgco¸5t æoq_oc
_o_oo ooooc_t. æc5tæoo5oo¸5t ococtgq
oooo¸qoc ctotooæoo oqoc_to¸5to ccoo
æo_oO5to_ oqooo5o¸5t_oc ococto_ot o_o_
æoo5ooq. oO5oootogto oc_o_ ccootgq
oog_oo oo_¡
Otæooct q ototo oooto¸goo5o_
otoo æoO5ooo5 æoo oo_
cooco5 o. _oo_


(photos: moemaka)
q5o_oo¸5 æooo5o¸5t_oco_ Otæooct ac
ototooo_ o5o_ooc gcootco ggoo5o_o
cooco5 o gooqOo oo`_o_o5 o¸5qooc
oo5_oO5to_¡

oo æooO5coo o acæ_o5oc oooto_oct
_oco_o æooo5 ototoo o_o5o_¡

“otot æooO5co¸oo5 æoo oo aco gooto5¡
o`o_o5c otot æo¸_to5to oootoo¸coooo otot
coootoo5 æ5tq5o o¡ ooot acoo5o Oqtgoo
_ocoqo5o_t octgooooo” o ototoo o_o5o_¡

oo ggO5to_ oo oqo_ g o oo¸5_oo oo_¡
oooq _ o go_ æo¸qæO _o_oct _o_o
coog_to¸5toc o`ocoooo_o ogo_¡

ooOo oooto oo oqgco5o_æo` oqtOto_oc
_o_atoo_o oo_¡

“oo (oooto) oogcoo5 ooo¸5oo Ocoo¡
æoooo5 ototOo æo¸_to5to ooo¸5oqo5¡ o5tooto
gg. ootooto gg acoo5ocoto ooo5o¸oo¡
o¸co5o” o ooctæoct ooco_t _oco5oo5o_
æooo5o oo`_o_o5 o¸5qoo o_o5o_¡


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 18

_ ototoqoc oqot _o ac_o_o_
o5ooooct
cooco5 o. _oo_

o
qooq _-_-_oo_ oqo_ ogooo5c oqoto _o
ac_o_ ootoq _oco_¡ goc_o_qoo5t oqoto
ootoqoc ooogoot_oct o_o_o oooooo¸_¸ac
æo¸qoqo_o o gooqOo oo`_o_o5o¸5qooc
oo5_oO5to_¡


æoo¸_oo gtoo¸5t_oqocogt oo5t
AP ooct_5q
cooco5 o. _oo_

æo¸_to5t oooogc æoo¸_oo accæag gtoo¸5t
_oqocoo_o5ct æ5¬5ocoo ooq
oo5ctoooo_¡

ooq Oo_oqo_ o_o_5o¸ooc æoo¸_oo og5toc
accogto`o _ocoo5o_t accæaæ_o5tg gtoo¸5t
o¸ooooO5tg_ot oog5to oqooooqgo_o
ooo¸_oo_t_otoqtogO oo5_o5oqo c5ogt
æo_o5ct_o5too_o ogtO5to_¡

o5o_ac ogtoo5oo æo¸qoo5to oogooto_oc
ogtoo5oo ocogt oocogto æoo¸_oo ot_oo_oct
o_o_gootoo¡ o_oo o_o_5o¸ooc
oo`oæ5coqtc_o_æ5t ooootogt æo`æoc
oo5ctoo¸oo¸5to oooo¸5o`o ogtoo5ooocogto
c_tc5to_o oo_¡

æoogoqo5tooO5to _oqo5oo¸_t __oæ5c
gqoqoooooc
Oqtootog_octæoo ooooo¸5to ctgo
otooæoO5ooo5 oo_
cooco5 o. _oo_
cooco5 g gooqo gqoqooo5ooooooc
ccæoco Oqtoot_octooogo_
æoogoqo5too O5to _oqo5oo¸_t
o__oæ5cæoo ctgoo_o5ct. og5toc oo5go_ot
oct_o_o o_oo_octo æo_o5ctocog5
Oooo5_oq_o5t_octogo OqtootO5t_oct_oco_o5ct
goæoogoqg oooooo o_o5oooo_¡
Oo_o5c gæoo gqoqg æoogoqogto
og5tocc5ogto5t_ot octoqt
æo_o5ct_o5t_oocoo_o5ct ooooæo¸cto¸ct
ætooto¸5tac oooqtO5to_o oo_¡


ogoqoco oooo¸5to_o5c oo`o5 oaqto¸
otoo æoO5ooo5. gqoq
cooco5 g. _oo_

_oooooqoc _oco5too_ otoqooo
oooo¸5to_o5c ogo -_oqo5 qoco oqooogtoc
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 18
oo`o5o oooæ5t o¸octo_ot oo`o5ac _oqo5o¸ooc
oaqtoc _oqo5oc go o¸ooq _ocoooo_o
oggo_¡

otoqooo oooo¸5t o_oco5too æoogoq
ooo`o5o¸c _oqo5o¸ooc oo_o oqto¸cg og5o
_otoo_ oo5_o5oqo oooo o¸oOo¸octo5to_ot
ooctoooqoctoc ooo_. oo_o o¸o oqto¸coc
og5ogoqoo_o gqoq_o_¸o æooOgqtqc
oc_tog5cto o_to o_o5o_¡

`ogoocto5 qocoo5oo`o5 oooæ5t
o¸o5to5o_o5c _oqo5oc oqotooo5oo
_oco5to5. ogooc_too5 o_ooo`ot. æoo
ocoo`oo5 ooo_oco5 oooo. otoqoo o5
_oco5o_o5co`. ocoaqto5 _oqo5o¸o ooo5oo5
gqoqo5 oc_toog¸ oc¸taqt q_tq_to¸o5too´
oæoo` æooOgqtqc og5ctoo o_o5o_¡

ooac oooctoc æoogoq ooo`o5o¸c _oqo5oc
oooo o¸o æOooc oæoo5_o5 goqo_ot ooooo5
_oco5to_ oooo¸5to_o5co5 oooo o¸o oæ5oo
oOoot æ_oo æ_oc _oqo_ o¸octo_oct _oco_¡

_oqo5oqgcqooo oooæ_ooo_o5o _o_co gqoq_o_¸o5
ococ
o`ooooct. otoo æoO5ooo5 (gqoq)
cooco5 o. _oo_

oco oc oo¸ctooqoo5 o¸cooo
ooqoqo _oqo5oqgcqooo oo5ot oooæ_oo
ooo_ æoooot_o_coo¸5to oaoot _o_¸o ococo_ot
gqoq_o_¸o5o_t ooq Ooo ococoo`oo¡ ooo_oo
_o_coo¸5to gqoq_o_¸q oaoot_o_¸o¸5to5 o¸_ot o¸ctoooo
o_o_c5O5to`oo¡ ooo_oo _o_coo¸5to5 æooootcqcq
o__o_c_ot _o_co æogæooo_t oOoæ_ooOo
o¸5t_o5to`oo¡

oooo5oaooo æoctogooo¸5t
otooo g5oqo gqoq_o_¸g¸ _oqoc5cto5 oooo5
oaoooq gqoq oaoooo o__o_co_o_ot
oooo5 oaoooo æacgo5to`oo¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 18
octo5toctoot æooo5ooq ococooo
o5og5o_o_go oocOo q_to`too`oo¡

_o__o_oo¸5oqt ooc_
cooco5 oo5 accogtq ooooo acooo_
oqgooo o¸5t_o5to5o_o5c æoo` oqgoo¸5to
oo5ot_o_coo¸5tq æ5go_o5cto oc_ooogto oo5t
o_ot ooo5 æoooooo¸_¸o o_o5oo`oo¡
_o_t_ot ooc_
accoo5 oo5ot_o_cooooc æoo5ctæc5too_oo5
ooooo5o ooæo` _o_octooooo` æoo5ctæc5t
ooooq_oo oo5ot æocæoqt accoo5
oooOo oo5ctoc5t o5oo5 accoo5 æoc o_oo5t
ooo5oo¸oo¸cg5o`¡

_toooq _toæ5cotoo¸5 (ogctgogo oco coqo5)
oOqtgo¸5tq ogoo oo5to_t æ5tootoqc_

ooctOo o¬qto¸5t. oqgogct _oqo5o æogæoo
cooco5 _. _oo_
o_ o_o

otoqoooo Ooo_oto5to æogæoo oqoqtoo¸ -
gg ooo
otoqooo oqoqt o_tog - o_o ooo
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 18
g go_o5 oooæ_ot “_oooo __ gooqoc_ot qoo_o
_oqo_ o__co oæto¸oto5oo5o_o5c ocooacco
Ooo5o5to oooo _o_oooo_t oo5ooc_o_¸o
æq o¸ctq _oqo_ ocog5o o5o_oo`_o” o ooqOo
_oqo5 ooctc5o¸5toc ogtO5to_¡

( o5oo - AP )
oto5t - oco5 ooct_5q. SPDC


o¸_o5o¸_oo oooqtO5to oooqogtæo_o5ct
gqoqoo5c
cooco5 o. _oo_!"#$%& '&()$

“æqtoo oooo” o`oæo_o5ct oooqogt
oo5cto`toooo og5oo æqoct oooct _oqo5octoc
ooqoqo oogo_¡ oo`oo5 o5q_ ogto5t_oct
_oco_¡ ooo æcooq oo5cto`o_¡

“æqtoo oooo” ooo5 co5toto oo5cto`tOoc
Ooo` ooo oogo_¡ Engagement o
o5o5_oqO5t_oct_oco_¡

oo`oo5 o5q_o “ooo¸_o_otoc_qg¸ æoqog5
ooæoo _o_oocooo ccoo`ctoo5co¸5tqo`”
ooooto_o oo_¡ Oooac q5to_o
o_oo5oogt oco¸5t . æaco5go`o_ oocqto¸5to
ooocgq oocacooqtqt _o_tc5too _oco_o
oooo ooooO5to_¡

oooqogt oo5cto`t _oco_æoct _oc_ocacac
oooqO5tooo_¡ oo5cto`tOoc ccæctgo
aoooo`o_. _oqo5_o_ oooogcæogtæoo
oqoo5c o_oqo_o ooo5
æoq5oacco¸5too_t oo5O5to`o_¡

ooqg5ocoo5 _oqo5_o_oc gctat_o_oaoqo_ _o_o
oo¬_oto¸5too` oooqO5to_¡ “cotæc æo¸_t
æ_ooo ogqq oo5o o5ooc oo¬_oto¸5to
ccæctgq ooc5t o¸c5t oo - - - qoo _o_oo¸5tooo5
æqt ægctoo5oo ocooto5oo`” o oo_¡

“o¬oooo5oo5_ot ooto5 ooo ooo5ctc5t.
octgo5tooo ac_o5too cq_oo ocoq5o¸_too` ” o
oo¬_oto¸5to ocoq5o æoot ocO5tooo_¡
(oo`oo5o5q_ oooco _oqo5_o_oc gctat_o_oa_oct
o_o_oogq æ_otæo¸o ooo5oo_oco_¡ oo
Oq_toot æooo_oco`o oo oooO5to_¡ Oo
æoæo o_o5ctoo5too5o_t _oqo5_o_æogtæoo
oooo oooo5co¸ogo_o5ct oo`ococgq
oo¬_oto¸5to O_oct oooq_octo_t _ocaco_¡)

ococto_. gcto_ oo5oo5octoct
oooqo¸oo¸5to_o5c oo oo5cto`tg__oto ooo
oo5ctoqo_¡

occo_a_ctogtog5o¸5t oo_o_cg5 æo¸o_ot o o¸o
oo_oo_t gct_oO5to_¡

o¡ _oqo5ccæctgo5 æOto¸qooo5 goo_oqgooo
oOc_oq¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 18
_¡ cco`ooototo ooqo acc_ot o_oO5coqoo¡
g¡ oO q ccæctg oooogto5 _o_oct ooq
oooogt _ocoqoo¡
g¡ ccæg5go¸5to5 cco5toogc “ooooto ooOc ”
otoo æ_ocgoo¡
_¡ ccooæg5goo æoq5oaccooq o¸5to¸5t ooO
ooogoo. o`o ccæctg o_o5cto5ooo
oooqoo5t. o`ogc oco¸5to5 æoooooqo5o¡
ægcoo_t ooo5 æoq5oaccooq ooO
ooooto5o¡
o¡ _oqo5_o_o5tooo5 “æootæoo` ooooo o
o_tooot¡ oqotoO5tot - - oo¸_togt æcqtog5oo`oq
o¸_to_o5ctootooo oo¸_togt o_oo¸to æ_ocoo
oo5oo5 o¸5to¸5t oooo5 oogoo - - o`ooo
_oo_ooo5to5t _oco oo`oo”

æcooq ocococtoct ogtooo_ æo¸oo¸5t
_oco_¡ æ_cctæoq_ocoo æo¸oo¸5to_t o`ocoqo_
æOto_oc qoo o æo¸o _oco_¡ oooo
ococto_ ooooc æoq_o5o_æoo Oo
otooac_oct _oco_o oogo_¡ Oæo¸oo
æo¸oooc ogto5to`o coocc5tcg5o_t
oo5cto_æ_oc æ_octæOq _cctooo¸5tac _o_gaco_¡

oo5cto`t ooqg5oc _otacco__t cco`ooo
cooooo. cco5tccooooo ooqto` o oo_¡
“ooo¸_ooæ5coqtq NLD _t_o_oo5c. _toc_tooæc
ooo¸_ooc_qo oo_otæqtoo¸5_oc oo o¸_to¸c
cco5too æo¸5t_ot goo`oo. goqoo`” o oo
ogtooo_¡

ooo¸_ooc_qo o¸_to¸c cco5t c5gctO
o_o_æooo_o5c O_oog_oct _oco_o5ct
oo¸qo¸qoc ogto5to_ oo`o ooo oo5cto_
æo_o5ctæg5oo _ocooo_¡

oo oo5cto`to_ æoooo5o5_oc oqoo_ _ ooo
oo`o5_oct _oco_¡ The Virtues of Careful Engagement
oo`ctc__oc _oco_¡ oqo5_o_o5 _ocoqo5ooooo5
o¸_oo oooo otooo`oo o acc_o5to5to¸5to
o_o5o@ _oco_¡ _oqo5o5o5_oco ooqoo oo`o5o_¡
Oo_o5c _oqo5oo5 ooo_ ogooæoo æcooq
æoco_oo5to_¡

“oqog¸ _oo5 o¸o_oqo5oo oooo o o
æoogoqq o¸_o5æ_oc ooo_tqoo5 æoogoqg¸
“æqtoo Ooooo oo” o¸_o5o5 _oqo5oooogc
æogtæoo æoO5oæo _oco æo5tæo5 ogo`ot”
o oo oo_¡ oqo5_o_ocg5 oo`oo o_o5cto_o
o_o_5O5too5 æoogoqæctgo g_goo go_¡

oo`oo5o5q_o ccæctgo_ “c`to¸5to¸ooooæ5c
c`tc5o o_oo c5taco c`to_ooo5cq
oo5oo ”o otooO5too “ooæooæo
accogtæcæ5tc. o`oqo æoo5ogo gc_o5toco.
ocoqtoo¸o ooo oto oaogot”oo_t oo`o_¡
ccæctgo oo acoq “æqtoo oooo” oooo_
oo`oo5o5q_o ooo¸oo gcto_. _oqo5ooooo5
oo`ctoo5coqg5oc oO5too¸5tæo_o5cto
oooooctoct _ocoqgo_¡ Ooo¸5tac
oooooo oo æ_oco æ_ccto5to_o
q_tooooo_¡

ccæctgo ooo octo5oqto_o oo
ooo¸o_o_O5too5o_t o¸_o5 o¸o¸ oo_oo¸c
“æqtoo oooo ” ootc_o æoo_oco_o oo`o_¡
“cqcoo¸ _o_tc5too. _oc_oo ogc accogt
o¸_o5oo æoqq oæ5c_oco. Oog5oo æo5tæo5oo
go`oo ” o oo oo_¡

oo_o_tc5to æo`o5 oo`oæ5coqtc_o_
_too5cooæ5oo æooæo oog5to.
octgcto5to¸5tg¸ accogt. ccogt _o¸_o¸o
oo5oqoo¸5to æ5tocoo5cto æoc
oo5cocoo¡ go æcæ5to o¸qoco5 o¸_too5
o_ococot o qo`qtoc ogtO5tooo_¡

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 18

cto5togtoooo oco_o q o` … o oo5ccæctg
ootoo`o æcooo
cooco5 o. _oo_
æoooo5 æoogoqqcco æoooct o¸coo
_oqo5_o_oo5. ooo¸_o_otqoo. oooO5o
ooOoo5go¡ æo5to5tæctgo _oqo5qcc q
ooooo oo`oc o _ocoo. o_o5ctoo.
æooco5go q oooqo ooo5cto`toot
ogtoooo5o`¡
æoogoqo o5o_o5c _oqo5acc o cto5togt
ooooo ogc octo5togt ooo ogoo`¡ o_oo
ccæctg æ5¬5oot_otoo5 oOoot oco5ooo5
æoogoq oo¬ooo¸_to`o¡ o¸oq q æooq o o5
ooq5oooo`¡ æ5¬5oot ccæctg o ooO5ooot
ogc æo oo_to o5cg5 æo_o5ct ogo`ot¡
oco5_ot g - g qc _o5oo5 _oqo5accg _o_tq cqcoo`o
æo_oo_ot ooc5toqo ooo¸_ooog o¬o ooqc o
ooo¬oo o_o_t_o_t Oooqoo5 cto5togtoooo
c o`oo¡
oooo_o5c oct_o_ ootooot o o5
_toqoctooOo oo_to c o5oo oo__tOto o`¡
_toqoctooOo o ooo q o_o5t ooqooc
æooo o æo_o5cogcto. ooo_o5c oct_o_
ootooot o_ot oo__tOtoo ¡ o_oo oq5ooct
_ooo5 NLD o oo__tOtoo¡ o___ - _o oq5ooct
æoogoq o cto5togt oooo c oo5 æoogoqo
oo__tOtoo¡ æoogoqo cto5togt oqooo.
gctqt_ooqo ooo oct_o_ o¸oto5oo ogc o`o5 _o_o
æ5tot o5o`o ¡
ccæctg ooOoo5 _ocg5 qoq5oo æo¸5t_oto`¡ o__o
_o_oqqc oo o _oqo5otgO5to5 oq_ot _toctcq
ooOo. oooooc _o_ooogt o_ot oooo oo¬oo
o ooococoo ootoo`oo¡ MFF o oooqt ooo`¡
_toctcqo _o_oog5. oooo oo¬oooo
æoq_oqooto`oo¡ oooo oo¬oo gc_o
oooooogo5. ooqgctogt oo5oo5
oo5cto`oo¡ æo` æoogoq g cto5togtooo oq
ooco`ot¡
o___-_oog oqc æocto5o_t _o_oct
o¬oocqtoo ægoto otooo5o`oo ¡ _o_octo5
ogoocoo oo oo5oo5 oco¸ooqo`_o¡
ocooo5o oqcoct æoctq _oto`oo¡ _oog oqco5
c_otoo5 æo_o5ct_oo¸o oooogg ogo o¬oco_ot
oco gctoco`oo¡ c_tootoggc c_toot Oqtgo5o`¡
o¬oo o _o__ooo ooo¬go`oo¡
o_o__oooq _ooq5 _oco5oo5o o¸oootoco5
o5q ooo ooo5 o5tooto oo5oæ5c ootoo
ooo oooco5q oo`oo¡ æo`o æoogoq g
cto5togtooo o q ooco`ot¡
_ooo oqc oqto¸co o¸oqqcco æ5o¸qoo (æo¸_oq )
cog o5o_oo5oo`oo¡ cog oo5ooqto
oc_o__otoo5 coo_o`qtoo5 æo¸_oq o o¸qto5ogtq
o__ooo_ot oco_o_o`ot¡ æooq5ooct o¸oq
oo¬oo æo¸cto¸ct ooo_ot _oqo5qcco5
cogoo5oo oooq oqo`oo¡ æo` æoogoq g
cto5togtoooo q ooco`ot¡
qoq5oo ogtggc æo¸5t_oto`¡ otoo c5o¸oq5oo æoq
_o_oqo`oooo¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 18
æoogoq o octo5togtooo ggc cto5togtooooo
goooto5o`¡ oooqo o qoq5 _o_o`¡ oooqoo
oo`toc cto5togt q qcc_o5t gctat_o_oao ooo
æoo_ocog5 æoogoqo oooooo gooot_ot
o5tgctat_o_oao5o`o¡
æoogoqo _oqo5_o_o5 cto5togtooo ogoæoo
æo_o5ctæo¸_to¸_t_o_ot cto5togtooooooo5 o o5
qccogtæg æ_ooOoo5to5oo`¡ æooo ccæctg o
o ooo5o5o cto5togtoo5ctoæ5coooqcoo5
æoogoqo oo__tOtcg5 go5to5oo`¡
qcc_o5to gctqt_ooqoooo. cto5togtoooo goooto
_oqo5_o_ o¸oto5oo oo5 _o_oæ5tot ooqgt oog
co5to`¡ ægto o æooo¸_t oo5_o5oo¸_t _ocoqo
ccæctgo ooooo5_ot ocoo5o¸co5o¡ ocogo
ooo5o goo_aco_o5ct o¸_to¸cccæ5¬5gc_otooq
oooq5oooooo oooo_oggo5oo`¡

oooqtoo_ oo¸5ooæO (__)

‘oo¸5cto5tooooo5oo`Oqto5_oct’
oæ5coot
cooco5 o. _oo_

o_oooac. cooco5o (oo)go ccooo æ5¬5
ootoo_otooq5o accoo5 _cooo o_o5to
o_oo5oogt æo (qoo)o oc_tooo`oo¡
gcootot oOæ_oo_oto5 ooo oco`o cqc
o¸ooot_ot o`oc oooogc oo`oo`oogtoo
oo¸5cto5tq _o_ooog¸ oo5ctoo¸oo
ooqoqaco qoo o5 o`oc æoOoO ogtoo5oo
o¸ctoootoo. accogt o`ooo o_oO5cacooo
oct_o_o o_o_5ooo`oo¡

æo qoo æ5¬5oot_otc æo¸qo5 _oqo5accogto5
æoq æogto`o æo¸_tæooaco _ocoo`oo`oo¡ ocoo
gcootot æogtoo5oo5 oooocoo oo¸5cto5too
oo5cto¸_ot oo5oo5t_oo æo¸o _oco`oo¡
oq5oocoooo5 æooæo o`ooo _oco5oo
æo¸_to5t oooogc æoo¸_o (NLD) q octgcto5t o`ooo
oo`Ooo5_octo`o¡

ccooo æ5¬5 ootoo_otooq5o oo¸5cto5too
æo¸5tæ_o5to5 Oct-_oqo5 qoco. ogo-_oqo5qoco.
octgcto5t oo¸_tc ooqooc oo5oqogt qoo_o
æototo oto_o5ct og5ogo5t_oo`oo¡

gcootot æogtoo5oæocto5 oc_too oooo¸5t
æoo¸_oo5 oocto oo5ctooæoct æoæo¸qo5
æoco¬5q oto¸_tq oooo oog5too5o`¡ oOo
æoco¬5qo oooo5 _o_octo5 o_ooæ5o UG
æoqq oooo oo5ctaco _ocoo¡ ooo
æoco¬5qo ooo5coc ooogooco`o o_ot
_o_octo5 og5toc accogto`o oO5c_ot goo_o
_ocoo¡

ooo æoco¬5q æoqq ooqooc oo5oqogt
qoo_oo og5oo5t_oo oo¸5cto5tooo _oqo5
accotocg5 oo¸5cto5to¸5t ooogooc oo_t
(oooo) ABSDF o_ot oo¸5cto5t ooooo5o
OoO5coo_oo5o`o¡

oo¸5cto5tooo5 oo_o5tq5to æo_oæoqo5 oo
_o5tq5to oo¬5qooq o ootot æogtoo5o_oto
oooo oo5ctaco _o_tc5to_ooo¡ ooog¸ oo¬ 5q
ooo oo ooog¸ _to_o¸o o g_oqto¸oooo5
ccæ5¬5gccqc _o_oo¸ogto _ocoo¡ æoo æooæo
o`o_ot _oco5o æo¸_to5t oooogc æoo¸_o (NLD) o
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 18
o_oo oac. cooco5o (_g) gooqo5
OoO5cooo`oo¡

oooo (ABSDF) oo¸5cto5t ooooo5ooo5 o_oo
oac. aoco5o(o) gooq ooo_o5oqoo_oo5
OoO5coo5 _ocoo¡

oo¸5cto5tq ooqooc oo5oqogt ooco
oooooo5 _oqo5 accogt oocto5 oqooo5 acoo`ct
o¸5tc5 oo_to goqoo5o`¡

o_o_ oac oocto¸_oc æogtæocto5 ooo _o_
ooo. ooo æoOoO æoctogto_t oocOqt.
ooo_o_ oooooot co__oc ooo. ooo
oo¸5cto5t oo`ctoo5c æo¸5tæ_o5t ooqooc
oo5oqogtO oto_o5cto5too æc_æo5 go`oo¡

o_gg _toq æogtæocto5 oo¸5cto5too`ctoo5c
o¸ctoctgcto5t oocoo5c_t æo`æoc oo¸5cto5too
oo5oo5to_ooo¡ oo5Oo5 o`ooq oooogc o`o
(PDP). ogc æo¸_to5t æc_tægt (KNU) oq
ococootoat_ot _o_ oocoo5c_t oo`ctoo5co
ccæ5¬5 gcoqo¸cogt ooqooc oo¸5cto5t
oooo oc_to_ooto`oo¡

o`ooo oocoo5c_to5 _o__o oO ooo oo5oo5cogt
æoo gqoqo _oqocæo5 o_gooac. octg5_o_
æogtæoct oococ ocgo æoo5 æootog_ot
æctcqoO5cOo5 _o_tootoogo`oo¡

oocoo5c_t o¸oto5t_otooq5o ccæ5¬5gc
oqo¸cogt ooqooc oo¸5cto5toooo_t o_goo5
PDP q æo æ5tq_t oo¸5oooo5togo`oo¡

ooo5 oq5c (oo)ac _o5oæo` gcootot
æogtoo5o_ot æ_oto5oo5 oo5oo`o5 ooæo¸_to5t
accoo5o5o oo`oo`ooot_oct ogo
oo¸5cto5tooooo5 oo5 _oqo5acc oocto5
Ot_o5tc5 oo`oo`oo5oo`oo5oo¡

o_o_oac oo5oqogtoo5cc æ5¬5oot_otoq5o
oo¸5cto5too ooqooc oo5oqogtO
og5ogo5to_oooo oo¸5cto5to¸5tg ¸ ooqooc
oo5oqogt æoqto_ æoqq oo5 Ocg5to
æoqæO5to5 ogoo`ot¡

ooo oocoo5c_to oc_too ccæ5¬5gc cqc
oqo¸cogt ooqooc oo¸5cto5t oooo5o_t
ooot og_oo`ot¡ æo o_oo gcootot
æogtoo5o_oto¸oo5o oo¸5cto5toog¸ ooqooc
oo5oqogto5 ocoqt oco_ æoqq oo5
Ocg5to5o5_ocoo¡

oooooo5 _oqo5accogtoocto5 oocto
oo5ctoo oo`Ooo5o oo¸5cto5t ooooo5g¸
ooqooc oo5oqogto5 ccooooo oooo`ot¡
oo¸5cto5toog¸ ooqooc oo5oqogto5 ccoocq
ocaoqo oOoog5to oooo _oco`oo¡

_o_octo5oo5 ogtoo5oo æ_o_o5o o_o_ oacO o5
qoo æctgo ooo æoct ooctoac. oo_oto
æo`æoc ooo oo¸5cto5t oo`ctoo5c æo¸5tæ_o5to
oog5t ootot_ot acg_ oO5co¬oo
o¸ooooo`oo5oo¡

qoo o5 ocooo5 o`oc æoOoO ogtoo5oo
o¸ctoootooo oo ootO5t_ot ocooo5oo5 og5toc
OoO5cO5to accogt o`oooo oog5t oao
o¸_oo¸ooqo æo¸qo`¡

æo æo_oæoq_o5to5 ooo5coc ooogooc o`oo
_too5c OoO5coo_t_oc. ooo oo¸5cto5t
oo`ctoo5co_t_oco oototoq ooqooc
oo5oqogto oto_o5cto o_o_oac o_oo (_o)gooqo5
oo5oo5too`oo5oo¡

o__o ooo (_g)go ogtoo5ooo5oo5 æo¸_to5t
oooogc æoo¸_o NLD æacgoooo ogtoo5oo_oto
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 18
gooo`ct (oo)æoct æ5¬5 oootoooo qoog¸oo
oo_o æoo NLD o o__o oocoOo5 oaoqto
_o5o o¸ctooo`oo¡ o`o qoo o o/_o æoq
Oo_oq_ot ogtoo5oo gooo o¸ooo
_o_ooo`oo5oo¡

ooaccogt æo¸oæo_t_o5to5 ooo5coc o`oo5
o_ooo`o5 og5toc o`o æ_ocq oooo goo_o
ogoo5oæoo o__o aoco5oO o5
ooo_o5oqoo_oo o`ooo oto_o5ctogo`oo5oo¡

ooqogc ooo oo¸5cto5t oo`ctoo5coo _oco
ooctoac. oo_oto oo o¸_too oo¸5cto5too qæo
g¸ æo¸_toO5c æototo5 acg_ oO5co¬oo
o¸ooqg_ot. ooo ootOoootooo oooo (ABSDF)
oo¸5cto5tooooo5q ooo5coc o`ooo5o_t
oo5oqogtæac (_o)oco_o oooo`o5t¡ ¡

[ ogct - RFA ]

o¸oq5ac qoo¸5t. o5too5cac otocoo
octoc
cooco5 _. _oo_
(photo: zarny win)

qoo¸5to_ o¸oq5æoo o_o5cooot_oco`o_¡
æ_o_acæqo _o5toqoo5 o_o5cooot_oc@ o¸oq5o
qoo¸5to æo_o_5 _o_O5to_¡ qoo¸5to5t
o¸oq5æooo`oo_o5c _oco_¡

qoo¸5to æooo_ ooootæqoog5c
o_o5cqo_oc@ Octgtg5 æc æoqto_o5c ootæoo
ooooooooo5 ooacoo¸¡ o¸oq5æoo5 o5@
o5too`oo_¡ oo ootc_ooo5 ccoo`ct ootoo5c
_oco_¡ æ_oco_o5coo`o ootoo5c ocogotoqt@
æqoto ooaco_ æot o_o5coo¸to`q_t
ocoqtootgq cc_oo5 o__ gqtgctoqoo _oco5o
æo_o5o oq_oo5 o¸oq5æoo o_o5ctog
oo¸5oooo5t_oo_¡ oooq æ_o5oc oooc
o_o5cqoo_otac æo _oqoo`oo¸o5_oto ooo5co¸ct
_oq_oq oo¸5oo 5t_o_oqg5 qoo¸5to5 oq5oot
o¸oq5æooc oo5cocoqgco5 æooO5cc c5gctoc
_oco5oo_¡ qoo¸5tæooo5t oq5oOo ætoc
æooc OoO5c o5to_o¡ qoo¸5to
_oqo_o_o_oo5¡
…………………………………………

ogc5qoo5ooooo5 ooac¡ qoo¸5tæooo_
qoo¸5to ogoco ogooo¸¡
qoo¸5t coc_ooo5 oooco o_o5coooæooo5
æooo_5oo gooocoqto¸ oc_o5tooto_o
o¸oq5_ocooto_¡ _oc_tgtoo`o oqooq_t. Ooo_
oqo¸q_t ac o¸oq5 o_ooO5oo ooo`ctac ooq_t.
otq_to¸o5 o¸oq5 coo5 ooooOcOc go_¡
gooocoqto qoo¸5t ooo¸_oo_o5
ooo¸5o_¡ æo_o5cto5t o¸oq5o_ooO5oo
ooq_too@ o¸qq_too ooOooc qoo¸5t
oo¸oto¸coo5o_o5co_t¡
…………………………………………

æOto¸q octoo_o5c qoo¸5tooo5t oo_o_ooo¸¡
oot og¸ oo5æoo¸5to og5o o_o5cOt_oto¸5to
oog5oqg5o5 ooo_¡ o¸oq5og¸ococ ootæoo
o_o5co`_ot ooooo_o _ocoto_¡ qoo¸5t
o_o5cto¸_tootOo oqo¸ Ooo_ot_oq@o5 oooo_¡.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 18
o_oooo5 o_o5co`_ot ooo¸oo_o5coc Oco_¡
ooæo¸qo æoooO5tgo_ oo¡
æoooO5tgoo5oo`co o¬g5o5 _ocooo5ctoæ5c
co_ooqo_¡ o_o5cooto¸c og@ o_o5c_o_cq_t
qog_t otot oogo5t o¸oq5oooo¸q_to5
oacto_q oo_octo5 _ocoog5 o_oacoc
qoo¸5to¬g5 oo¸5ogo_¡

Oo_o5c qoo¸5tooo5c __ _oocto5 octoæog¡
æooo`o5 o¸oq5æq5t oo@ oo_5co_5c
oooqgg5o_¡ o¸oq5æooqtO oocgq gooo5ct
oooo5ct ooO5to@ æoqtO oocgg5o æoqt_oco
oo_5co_5coooqo¸¡ o¸oq5 æoqt æ_oc
Ooooo_ac oo`too5 cooo oog_o¡ o5t
qoo¸5to æooo5ct_oct oæogoo5 ooo_t¡
…………………………………………

o¸oq5o5t oo5o5t_oqo5_oc@ o_o5cc5o
oooooqooo¸5to oogtoo. ooooogo5t
Ooctacocto qo@o5 o_otooo_¡ qoo¸5to_
oc5tooOo æc5o ooOo5 O5t@ oc5tgg5¡
ooacootg5o ootooo oo¸_ot c5toogo_¡
æcoo5 o¸oq5 “oo_o5c c5tooOo5 oc5to o5o_o5c
_coooæ5coogoo” o _c__ccoo_¡
ooo¸5ooo5oo ogo_o5t oot_oo o_o5c_oto¸5t
googo æocæco ocog5oo5o` æc5og5 o_o5co`
ocog5o ooooo_octo_o5c
go_o_too`o5oooo5 æoo`gqo og5cgqoc¡
qoo¸5to5t c5too5ct_octo_t oc5tacoo¡
…………………………………………

o¸oq5 _oOo oct@ ootoo¸5oo¸qo_ qoo¸5t
ooooogt go¸q _oco_¡ ococ_o5to5 _o_tot
oqoo`oo_¡ ooooot ocgooo ootooo_¡ oo
o_o ocoq ocoq o¸ooc oq5ooo5ooæ5c
o_oto5to_¡ oo5o_o5c _o_toqoqt æco o¸oq5oo¡
o¸oq5goq@ æ_o5to_o5c_oto¸5t oo5go_æo¸q
qoo¸5tooo5c ooo_o5co_o5c ooooo5ct
oooq_oct _ocoo_t¡
…………………………………………

ooo5t qoo¸5t oooqoo5co_oo og5ooqoo_o¡
æoo _o__o_ooo_o5t æoo
æaco¸cogooo_o5t. o¸oq5 æoæo¸ ooaco`¡
æo_oæoq ægogoo oO5oo¸cgoo5 qoo¸5t _oO
octæooo5 æo¸qo¸5to5 oqtoqtoctoct oooot
o_otoot æoo¸5to_o5c æo5o_o_ocoo5
o_ocoqg5¡ æo_æogtac oooo@ oooooo5
ccotogt oo5ogc ooaco_ _ocg5 o_æocto5
oooo_o_oqoogo_¡ gooct o¸oq5o o5_ot
ooot oooo oooqo_o5 o otoqo_ oo æoo
_o_oc æoq5tooqoqoo5t¡ o_t ooooooo5t¡
…………………………………………


æo¸_oogo¸c qoo¸5to_ o_o5c_oco`o¸o
o_o5coqtoc oo ogg5ooo¸¡
o_o5co¸cto oo¸cto¸o¸ ooqgg5oo¸¡ Octo5to_o5c
æo¸5tco5 o_o5cc_oo oq_ogo_¡ o¸5tq5oo5
o_o5cootoqto oo__tOt oo go_¡ Octo_o5c
æo¸5tco5 o_o5cc5 otoq otoo5coo5o_oo_¡
Oo¸oooot o_o5cogo¸_tg5oc otoo5 gqo.
o_o5cogoot. o_o5cotoooot. o_o5cæog5. o_o5c
æot æoo5c æ_o_æcac æ_o_æco_ogo__ocg5
o_o5cooo æ5to¸cg5. o_o5c_ocgo`oo ooc
ooo5cto¸cco oo`oo5oo_¡
…………………………………………
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 13 of 18

o_o5o_o5 o_o5go_¡ o¸oq5o_t oooco æo¸qoc
o_oco¸o oooqgo_ ooooo¸¡ ooctOo gqoo
oct_o_o5 qoo¸5tq_to ooo_o5t@ o5_ot
oo5cocoqgo_¡ _o_oo5_oqgqo_t o_ocac¡
o5oo_oac ootoqg_octo5t _otc5oo5
octg_octooo_t¡ qooqoqqtoc oqgoc oc5t.
ooogooo_oac oooctgo¸c cgoo¸_tooo_t¡
o¸oq5o_ qoo¸5tac o5Oto`oq_t¡
…………………………………………

o¸oq5o_ oco_ot æOoæoo¸5o _o_coo5t
oqo`o¡ ooo5 Octgo5t _oqo5oqo¸c og5too¸_t o@
ooo5oooogo5t o¸oq5o _ooq5 g5ogo¸c o¸oq5
æoooo5tooac o¸oq5 c5toooqogto
o_ogctootoqo_ oc¸toco _ooq5g5o_o
ctgogooootg5 ocæoo go_otootoqggo¸oo.
oooo¸ æoo5oo¸ go ægo oo5 o¸_tc ootg
ootgo_¡ o¸oa5 o¸_ootgo_¡ æo¸qoogt
ogotacoo¸_t ogotoo`o ooo ooo5ooto_oqo
oo_o5co¸o¸ _ocoqgoo5 oooco_t¡

Octæc5 oococoo o¸oq5oac_o_¸oo5_c5t
_ooo¸_o¸oo_ æ_oooo`ct oq_to_ q_to æoæqt
ootooqto¸co Octæo ooooo o_o5oo¸
ooo5o¸o¸ oo¸o¸ “oo” “oo” “oo” oooo_t
oooqgo_o5o_t o_oo oo¸_tooo_t¡ o_oocooc
o¸oq5ooo_ o_o_o_toq _oqo5æoooo5too
ooac a_ctc5o`o¸co5t oo5oqo5q oaco`ooto¡
…………………………………………

o¸_tcoo5 æq_5gooc o¸oq5ooo5oo_t
oo5oqo5q o_oo5ooq@ o_ocoo¸oot¡
o¸oq5oqOcg5 otooo o¸oq5ac æaoo og¸o_o5ct
æoooo5to¸5to ooo5t o¸oq5Oo æo_ot
otoqooooto_¡ accoo5 o_o_o _oo
ocOooq@ o_oo¸to_o_too_ ooooo5 otooo
_o__oto5oco¸c o_o5ooto gooctooc ooto
oog5tcocogoo5 _oqo5ocoo_t _oooo oooooo
ægoog@ ootgoco_oc o¸oq5 æo`æoc o_o_
_oqo5oo¸ oc@ co5too æogtoooooo¸¡
og5tocæoooo5too goo5_c5t æoogc q5o_
ooo_o æo_o5ct_o@ Octoooc oo5ctogo_
ooooct¡ _oqo5æoooo5too ooæ5to ogcto
æoogco Octgo oooo5 æo¸_oO O_o_
o_o5to¸ccg5 ooctoo_t æoæoc¡ otoo_o_ æo`æoc
Octacc oqoo¸5t _oqo5 æoooo5to o_ocg_tgo_
æ_ocoo c5_oc coto¸c o¸otOO æoog
oo5cto¸ooooo_¡
…………………………………………

æoqcccc ootgoo_oac ætoo5 æooo5
oqOc_ogoooo5 o¸oq5o oct_o_o oOo_o_t
oooq_ogo_ ooooo¸¡ otoqoq oo5oot@
oo¸5oooo oo5t ooctooo5o5 gooto_¡
Ocg5too5 _oo5o5t q5ocoqoct o5o oæo¸5to5
oooc oooaco_ooo¸¡ oo5to_to o
ooOc_oco¸oo Oooo5o_o5oc og_ooo¸¡ ogto5toc
ogoo¸¡ oæocæogtoo_ æog5oco_oc æ_ococ
Oooo5o_o5oc ogac_ooo¸¡ oct_o_
oo5ctc5tocooo oO5coct æo¸_to¸O5t_oct
ogoo5 acco_t¡ ooooo5 o¸oq5o _o_octo
_oqo5oOo_o_t ooæoo5oooqgct
oO5co¸oqoo5 æo¸_to5to¸5tac o5_o5too_oo5
ooooo¸¡
…………………………………………

_o_oct_o_o _oqo5oo5t o_ocg_to_ ooo
ooc5taco_ æot æctgo oqtoqto_ac
_oq_oq_o_o_otog5 ooo5ac otoo5cog_ot o¸oct_oct
c`to`tooo_ _o_octo æooo ooctooc _ooq
ooto_o5ooqoo_ooo_o¡ o_ocg_t_oct oo¸_tooo_t¡
ooo_o5t æ ooo5oocto ooo¸ctc5 cooo
ootq_tggt ooo5 ooooo5¡
…………………………………………

Ooooq _oqo5_o_ æoctoo ooo occo`o¸co_t
æOooqto¸o¸ o_ocg_t oqg_octooc o¸oq5_oco_¡
oo5ooo5 oooo5t æOooc oqoq oæ5ooc
oo¸5ctoo¸5ct oqoo¸5oo5oo oooo_o5t
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 14 of 18
ooo¸5o_¡ oct_o_ o5_oc_oc æ5¬5
ooooogo¸c _otog5 coooo5 ootooo_
ooo¸_oæoco5t o5tog5tcgcoqtæg _o_o¸c
ooc ægcto_ o5tcoo æooo@ æoo oqtOt
oooqoooo_t¡ _o_oo gcooo5to o
ooo_oct ogo_o5 Ocg5to_¡ oooæ5tot oooo
ooæooo æooocoqtoo5 ogoacoo`ct
o_o5ootgto5tac ooqo ocoq_octo_oc
_oqo5æoo¸_ooo oæoqtæoctac ootoq_octoco_t¡
oq_t o_oco¸o ooo5oot. accoo æo_oo`o¸o
accoo5oo5 ootacoo5 æ_ococ¡
…………………………………………

oooqtoæ5co_ac o_ocacgq ooo5otacgq
æoc5. _oqo5o_5oo ocooo_t
_oq_oq_oto5to¸c_otog5 ccoot.
ccæco¸cqo5oo¸5ctoo ooo5 cco`o æoooto
oo¸5oo¸5_ot ooooq_ooc¡ oq_o_qccqc coc
ooao_g5 acc_oto og5ooqg_octoco¸c
ooæoo5oac oooc5 Ocoooq_ooo5
ccoocooo5 g_oooooo5¡ oct_o_ac oo¸_t
oc_oo ooo5ootoo5 oo_oc oqOcoq_ogo_o
_o_oqgct æacog5 æoog_goo5_c5t oO oo
oqgogtæoo gqtoq oooocgoo5 cco5too_oc
ogo æoogcg_octo o@ _oc_ooooto_ ooo5
æoæogoo5 o¸_to¸ccco_o og_ooo5oo_ooo5¡
…………………………………………

o_5ogtoqOot. ootooocg5oqOoto`oo¸q
_o_octo oqOotæo¸5tco_o_t c5tooæ5oo
ocooo¸5oto5 oooo æaco5go_
æoogcgooooo_t ooo5 ooo¸o
goq_ooo_o¡ OOootoo5 o_ocg_t_oct ooo5o¸c
go`oo5æq_t¡ ooooo. o5_oc_oc
o_o_o_oooo5 coo oo¸_t æ_oc
og5ooq_ooo_o¡ accæototoc ooo acco5to ct.
ooqtocoæ5c oc_o oqOcacoæ5c q_to_5
cooqoo_ æooo_5 oco¸_tc_oc otoq ootoq
æ5tOooq_oo¸qoc o¸oq5o æ_oco5t oooct
oooo. oooooct oootoq_oo_aco5
ooo5o_¡ cco`o cqcot_oto o_o_o¸o acootoo¸
o5oooot _oqo5_o_o_ o_too5ct
_oqo5oOo_ o_too5ct _oqo5æoctooo_
o_too5ct oæ_ocac ooto_Oooot oq_to_o5
_ocooo_¡
…………………………………………

oooqacoo5 oo5oooo5o ac oægctæ_oco
goqo`o¸o oc_oogoo5 o¸oq5 o5oacco æ_oco5t
ootooo gcqcoooo5ctoooc¡ oqoct æcco
Oct_ocoqoo5 ooo¸5t æoo o_oooo oo5ctooc¡

oooqac_octoco¸c oooogcoooo5¡ Oooo`o
o¸oq5o_ oooogco o_tc5 oo5c5o`o¡
_oqo5o_to oooooto o_otoooctc5o` q5ogto
æo_ooo¸o oocc_ogo¸c æac go oqto¸co5 go_¡
Oæooæoctcoootæoct ooog5t. ooog5t
æ5tOoo ooO5to. oqc5 _c5oc qoooqoo5
_o_ooo5t ægcoooo cgæOoOo ooo¸_tcoc
oqo5to¸o¸ogoo_o¡

æoctooo5t æg q5g oog_to_o ocoooo¸5o5
ocac æ5¬5o5 g@ ooo5 o_o5to5to ogoo5.
ooogoo5æ_oc_oto oo5o qo5qac
oto5toq_ooooo5coo5t¡
…………………………………………

_o5o_5cto_o ooacootoo5 ooctooo¸5oot
_oqo5o oo5o_o_gooo5 o¸oq5 q5tog5 accococ
acco5t æo¸5tco5 oæ_oco goq_ooo_o¡ o¸oq5o
oo¸_to5tot oct_o_ oooqacoo5 oo og5ooæ5c
o5too5co oo¸5@ otocooo _oogoo5o_t
_oooc _oooo5cto_oo5 o¸oq5
ooo¸coo5o_¡

ooo5o_octq_tq5o5t cco`oo ooo¸og5_
ootoo5ctooo o_ocacoo_o5ct o¸oo`tOcOc
_oco_og_otoo_o¡

o¸oq5oo o¸_to5t otoocoo_oct og5to5oq5
o5to¸5t_oct_oc _cotoæto_o æoqæoc
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 15 of 18
g5acoooo5_c5t ootoat occo_octoo_ o5too5to¸ct
oooo¸ct æoqactoo5 Ooo_o
o¸oq5_ocoo5o_¡
…………………………………………

o_o5c_ocgo¸_t oqooo5. o_o5co ooqgoo5
o_o5cooot qoo¸5to ooo _o_@ o¸oq5æ_oc.
o¸oq5oo¸_t. o¸oq5oct_o_æ_ocoac o¸qOtc_tc5to5
o¸oq5 oooqo¸cco _octOqc5 _ocoo`o5o`o_¡
oct_o_ _oo_o_ ooooqgoo5 oo_ oo5o c_tco
ooo¸o5t goooo¸o5 _ocooooo_¡ o¸oq5 oooo
co_o5t o5o_ oo oqo5to¸cooto_o5t
ooo¸5oo`o_¡ cco`oot_ot oo5ctgoo
ooo_o5oo_o ooq_ oo5to_to o¬oo5
æ_o__oc o¸oq5 ootgoo5og5æqto
oo¸5ooooc_otoæ5oo5 ococ cqcot oq_o_o5
oot_oc ogtooc “oooc ” o5oootg__oto
ooogto¸co`ooto_¡
…………………………………………
Oæoot æootoo æotoc ooo og5ooo
oooqgogtac o¸oq5o oo¸_to oc5 æog5c.
_5¬oqoo5co_ æq5oo o5o_ o_o5co¸o
octo¸o o¸qocogt æoo o¸oq5o_ oooo
æo_ooæ5t_oc oo. o¸o q_to_o acoo_c5t.
o5too5cac otocooo OoOcoo5 coo¬5qo_
o¸oq5 gcocto go_o_t otoq atOo5oo5coo5t¡ ¡
otooo
ooctac c5oogq -
contact@moemaka.com
otooo oqc_oocto5
ocOæog5o oo¸co`o -
oc ætootooc5o
contact@moemaka.com o oooto`¡
oooocto5o oooto_¡
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 16 of 18

Burmese Speaking
American English
Practice Audio CD for Beginners

c5oooo5_o5too`o - o¸oo ooo ocoo5oc
MoeMaKa o ogt_ot
oæ5oo!ooc5o oo!¡ ooooc5oo! O_ootooo!¡
oooto!o_¡
MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-
0207 – US$ 5.00 Only


MoeMaKa Addresses

MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com

MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org

MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

Alternative MoeMaKa

MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com

MoeMaKa WordPress
http://MoeMaKa.WordPress.com

Shop & Support @ MoeMaKa

http://MoeMaKa.Com/shop

http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com

Read MoeMaKa in PDF Download

http://www.scribd.com/moemaka


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 17 of 18PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MoeMaKa Daily – e Newspaper – September 8, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 18 of 18
MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->