SOALAN STRUKTUR

Tamadun Yunani
1. Tamadun Yunani berkembang di Semenanjung Greece dan pulau-pulau sekitarnya.Ia bermula dengan
pembentukan petempatan manusia yang dikenali sebagai negara kota atau polis.
a. Berikan 3 contoh negara kota yang terkenal di Yunani.
i. _____________________

ii. _____________________

iii. ________________________

b. Terangkan ciri-ciri yang terdapat pada setiap polis.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
c. Nyatakan bentuk pemerintahan yang diamalkan di Sparta.
i. ______________________________________________
d. Namakan 3 ahli falsafah yang terkenal dalam tamadun Yunani.
i. _____________________

ii. _____________________

iii. ________________________

2. Berikut adalah perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia.
Demokrasi Yunani
a. Semua warganegara lelaki sahaja

Perbezaan

menyertai politik

Penyertaan

Demokrasi Malaysia
i. _______________________________
_________________________________

b. _______________________________

Pilihan raya umum

_________________________________
c. _______________________________

_________________________________

Anggota Dewan

_________________________________
d. _______________________________
_________________________________

ii. ______________________________

Pembahagian
kuasa

8

Anggota Dewan Rakyat atau Dewan
Undangan Negeri terdiri daripada wakil
rakyat yang menang pilihan raya.
Pembahagian kuasa yang jelas iaitu
Badan Pentadbir , Badan Kehakiman dan
Parlimen.

e. Senaraikan 3 bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan oleh negara kota Yunani.
i. _____________________

ii. _____________________

iii. ________________________

f. Terangkan maksud pemerintahan berbentuk oligarki
__________________________________________________________________________________
g. Namakan buku yang dikarang oleh Plato.
________________________________________
3. a. Namakan 3 negeri yang berjaya dikuasai oleh Alexander the Great dari Yunani.
i. _____________________

ii. _____________________

iii. ________________________

b. Nyatakan dua sebab Sparta tidak memberi tumpuan utama kepada aktiviti perdagangan.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
c. Nyatakan 2 kesan terhadap kegiatan perdagangan apabila cukai dikenakan di negara kota Yunani.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
4. a. Nyatakan tujuan pendidikan di Athens dan Sparta.
i. Athens - ___________________________________________________________________________
ii. Sparta - ___________________________________________________________________________
b. Nyatakan 2 orang tokoh matematik Yunani yang telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba.
i. _____________________

ii. _____________________

c. Nyatakan bidang-bidang ilmu yang diceburi oleh tokoh-tokoh berikut.
i. Hippocrates - ______________________________________________________________
ii. Archimedes - _______________________________________________________________
iii. Ptolemy - _________________________________________________________________

9

TAMADUN ROM
1. a. Di manakah Tamadun Rom di asaskan?
_______________________________________________________________________________________
b. Senaraikan 3 kemudahan yang terdapat di bandar Pompei.
i. _________________________ ii. _________________________

iii. _________________________

c. Apakah faedah saliran air bawah tanah yang terdapat di Pompei?
i. ____________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________
2. a. Senaraikan 3 ciri sistem pemerintahan republik di Rom.
i. ____________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________
iii. ___________________________________________________________________________________
b. Apakah perubahan yang berlaku dalam sistem republik di Rom selepas Rom mencapai tahap empayar?
i. ____________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________
c. Senaraikan 2 kejayaan yang disumbangkan oleh Augustus Caesar yang memerintah dari tahun
27 – 14 S.M.
i. ____________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________
d. Nyatakan 3 cabang undang-undang Rom.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
e. Senaraikan 4 prinsip undang-undang Rom.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________________________

10

f. Nyatakan organisasi sosial masyarakat di Rom.
i. ______________________________________________
ii. ______________________________________________
iii. _____________________________________________
g. Nyatakan tujuan binaan di bawah dibina dalam tamadun awal.
i. Colloseum : ________________________________________________________________________
ii. Aqueduct : ________________________________________________________________________
TAMADUN INDIA
1. Apakah perkembangan yang berlaku pada zaman Vedik dalam tamadun India?
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
2. Namakan empayar pertama di India.
_________________________________________
3. Nyatakan sumbangan utama empayar pertama di India.
_____________________________________________________________________________________
4. Senaraikan 2 cara yang digunakan oleh raja dalam tamadun India untuk memperkukuhkan kedudukan
mereka.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
5. Senaraikan 3 sumbangan utama Maharaja Asoka.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
6. Nyatakan 2 contoh undang-undang yang terdapat pada Tiang Asoka.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________

11

7. Namakan 3 pusat perdagangan yang penting dalam tamadun India.
i. _________________

ii. _______________________

iii. __________________

8. Namakan 3 pelabuhan penting yang menghubungkan India dengan negara luar.
i. _________________

ii. _______________________

iii. __________________

9. Senaraikan 3 fungsi persatuan perdagangan (sresthin).
i. _________________

ii. _______________________

iii. __________________

10. Senaraikan 5 ciri-ciri sistem pendidikan pada zaman vedik di India.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________________________
v. __________________________________________________________________________________
11. Namakan 4 kasta utama dalam tamadun India.
i. ________________________

ii. _________________________

iii. _______________________

iv. _________________________

TAMADUN CHINA
1. Dimanakah munculnya tamadun China?
_______________________________________________
2. Namakan pengasas Dinasti Chin.
_______________________________________________
3. Apakah maksud birokrasi?
_____________________________________________________________________________________
4. Nyatakan 2 prinsip utama dalam sistem perundangan tamadun China.
i. _________________________________

ii. __________________________________

5. Apakah yang ditekankan oleh ajaran Confucius?
______________________________________________________________________________________

12

6. a. Siapakah pengasas falsafah legalisme?
____________________________________
b. Nyatakan cara pelaksanaan falsafah legalisme.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
7. Mengapakah Shih Huang Ti mengarahkan pembinaan Tembok Besar Negeri China?
_____________________________________________________________________________________
8. Nyatakan 3 sumbangan Maharaja Han Wu Ti.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
9. Nyatakan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________________________
v. __________________________________________________________________________________
vi. __________________________________________________________________________________
10. Nyatakan matlamat pendidikan dalam tamadun China.
_____________________________________________________________________________________
11. Bagaimanakah pendidikan dijalankan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi dalam tamadun
China?
i.

Peringkat rendah :

__________________________________________________________________________________
ii.

Peringkat menengah

__________________________________________________________________________________

13

iii. Peringkat tinggi
__________________________________________________________________________________
12. Nyatakan 3 kelas utama masyarakat China.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA
AGAMA HINDU
1. Apakah yang dimaksudkan dengan agama, ajaran dan kepercayaan?
i.

Agama :

__________________________________________________________________________________
ii.

Ajaran :

__________________________________________________________________________________
iii.

Kepercayaan :

__________________________________________________________________________________
2. Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Karma dalam agama Hindu?
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
3. Nyatakan 3 fungsi utama Tuhan dalam agama Hindu.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
4. Namakan 6 aliran dalam agama Hindu.
i. _____________________

ii. ______________________

iii. ______________________

iv. _____________________

v. ______________________

vi. ______________________

14

AGAMA BUDDHA
1. Siapakah pengasas agama Buddha?
________________________________________
2. Nyatakan 4 kebenaran mulia dalam agama Buddha.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________________________
3. Senaraikan 8 jalan dalam agama Buddha.
i. ______________________________________

ii. _____________________________________

iii. ______________________________________

iv. _____________________________________

v. ______________________________________

vi. _____________________________________

vii. ______________________________________

viii. ____________________________________

AGAMA KRISTIAN
1. Nyatakan nama pengasas dan tempat asal agama Kristian.
_____________________________________________________________________________________
2. Namakan 2 kitab suci agama Kristian.
i. _____________________________________

ii. _____________________________________

3. Berikan maksud pagan.
______________________________________________________________________________________
AGAMA ISLAM
1. Nyatakan nama pengasas dan tempat asal agama Islam.
_______________________________________________________________________________________
2. Senaraikan Rukun Iman dalam agama Islam.
i. ______________________________________

ii. _____________________________________

iii. ______________________________________

iv. _____________________________________

v. ______________________________________

vi. _____________________________________

15

CONFUCIANISME
1. Siapakah pengasas ajaran Confucianisme?
____________________________________
2. Apakah yang ditekankan oleh ajaran Confucianisme?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TAOISME
1. Siapakah pengasas ajaran Taoisme?
______________________________
2. Jelaskan tentang konsep Tao (Jalan) seperti yang terdapat dalam ajaran Taoisme.
i. __________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________________________
SOALAN OBJEKTIF
Zaman Yunani – Setiap negara kota mengandungi
sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan
pertanian.
1. Apakah yang terdapat di dalam kota?
I. Kuil
II. Kubu
III. Pasar
IV. Ziggurat
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

3. Tamadun Rom lahir di kawasan Bukit Palatine
yang terletak berhampiran dengan Sungai Tiber, di
Lembah Latium.
Masyarakat yang mendiami Lembah Latium ialah
a) Parsi
b) Aryan
c) Latin
d) Kush
4. Pompei ialah sebuah bandar contoh di Rom.
Apakah keistimewaan yang terdapat di Pompei?
I. Piramid
II. Pintu gerbang
III. Penduduk yang ramai
IV. Sistem saliran bawah tanah
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

2. Antara berikut yang manakah negara kota
tamadun Yunani?
I. Sparta
II. Athens
III. Babylon
IV. Corinth
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

16

b) konsul
c) aristokrat
d) bangsawan

Bentuk Kerajaan
Kerajaan Kecil
Kerajaan Besar
( janapada )
( mahajanapada )
5. Bentuk kerajaan di atas wujud di tamadun
a) Rom
b) India
c) China
d) Yunani

12. Antara berikut yang manakah merupakan ciriciri Dewan Perhimpunan di Athens?
I. Dianggotai oleh kaum lelaki.
II. Bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan.
III. Setiap ahli Dewan boleh mengemukakan
cadangan dasar kerajaan.
IV. Keputusan Dewan dikendalikan oleh majistret.
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

6. Zaman apakah yang dikatakan bermulanya
kehidupan beragama bagi masyarakat India?
a) Vedik
b) Asoka
c) Aryan
d) Maurya

* Demokrasi di Athens berbentuk penyertaan
langsung.
13. Apakah yang kamu faham dengan pernyataan
di atas?
a) Rakyatnya mempunyai kuasa mutlak.
b) Rakyat lelaki memilih wakil melalui
pilihanraya.
c) Rakyat lelaki membentuk kerajaan melalui
undian.
d) Rakyatnya boleh mengemukakan cadangan
tentang dasar kerajaan.

X

* Menyatukan kerajaan-kerajaan
kecil
* Lahir empayar pertama di India
7. X merujuk kepada
a) Asoka
b) Homer
c) Alexander the Great
d) Chandragupta Maurya
* Kelahiran empayar menandakan satu
peningkatan dalam tamadun China
8. Dinasti yang mula meluaskan empayar ialah
a) Chin
b) Han
c) Chou
d) Shang

14. Athens dan Sparta mengamalkan sistem
pemerintahan yang berbeza. Sparta mengamalkan
sistem pemerintahan
a) tentera
b) diktator
c) aristokrat
d) demokrasi

9. Apakah sistem pentadbiran di Athens sebelum
sistem demokrasi diperkenalkan?
a) Tirani
b) Konsul
c) Monarki
d) Aristokrasi

* Sparta berjaya melahirkan rakyat yang
mempunyai semangat patriotik tinggi.
15. Langkah apakah yang membolehkan
matlamat di atas dicapai?
a) Anak lelaki diberi didikan moral.
b) Anak lelaki diberi kursus kenegaraan.
c) Anak lelaki diajar oleh golongan agama.
d) Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi
askar.

10. Sebelum sistem demokrasi di Athens, rajanya
dibantu oleh suatu badan yang dinamakan
a) ketua
b) tirani
c) konsul
d) menteri

* Kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
16. Negara yang memulakan ciri pemerintahan di
atas ialah
a) Sparta
b) Athens
c) Pompei
d) Corinth

11. Oligarki ialah sistem pemerintahan yang
pernah diamalkan dalam tamadun Yunani
Dalam sistem yang dimaksudkan di atas, kuasa
pemerintahan terletak dalam tangan
a) raja

17

17. Mengapakah sistem pemerintahan beraja
tamadun Rom bertukar kepada sistem
pemerintahan republik pada tahun 509 S.M.?
a) Kekuasaan mutlak raja.
b) Kepimpinan yang lemah.
c) Kebangkitan kuasa aristokrasi.
d) Kemunculan sistem demokrasi.

a) warisan
b) demokrasi
c) birokrasi
d) autokrasi
Tokoh X  *

Berjaya menguasai seluruh India
Utara
* Menakluki Punjab.
* Menewaskan Seleceus
23. Tokoh X merujuk kepada...
a) Asoka
b) Cleopatra
c) Bindusara
d) Chandragupta Maurya

18. Mengapakah Tamadun Rom ditadbir oleh dua
orang konsul dalam sistem republiknya?
a) Untuk mengatasi masalah beban kerja.
b) Untuk menggerunkan rakyat tanah jajahan.
c) Untuk mengimbangi kekuasaan seseorang.
d) Untuk memastikan negara sentiasa mempunyai
ketua.

* Asoka tidak menekankan kekuatan tentera
sebagai asas untuk memperluaskan kuasa.
Sebaliknya beliau menekankan dasar yang lebih
lembut
24. Apakah aspek yang ditekankan oleh Asoka
dalam penyataan di atas?
a) Agama
b) Keadilan
c) Kebudayaan
d) Undang-undang

Dewan
Ahli
Dewan Senat
Golongan Bangsawan
Dewan X
Semua Rakyat Rom
19. Jadual di atas berkaitan dengan sistem
pemerintahan di Rom. Apakah peranan Dewan X?
a) Menggubal undang-undang.
b) Menetapkan dasar kerajaan.
c) Meluluskan keputusan Dewan Senat.
d) Mempertahankan kepentingan rakyat Rom.
Sistem Republik Rom  Sebelum seseorang ahli
Dewan Senat dilantik sebagai konsul, beliau
dikehendaki menjadi praeotor
20. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah
praeotor?
a) Pemerintah tirani
b) Pemerintah tentera
c) Pemerintah mutlak
d) Pemerintahan diktator

25. Antara berikut yang manakah benar tentang
Shi Huang Ti?
I. Memerintah secara tegas dan mutlak.
II. Mengamalkan kebudayaan Hellenistik.
III. Menghapuskan kuasa golongan bangsawan.
IV. Melantik gabenor untuk mentadbir kawasan.
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

21. Apakah faktor yang menyebabkan berakhirnya
empayar Yunani?
I. Kekuasaan Parsi
II. Kemunculan Rom
III. Kematian Alexander The Great
IV. Kelemahan kepimpinan Raja Philip II
a) I dan II
b) II dan IV
c) II dan III
d) III dan IV

* Zaman Graeco-Roman merujuk kepada
penyerapan budaya Greek ke dalam masyarakat
Rom.
26. Zaman di atas juga dikenali sebagai zaman
a) keamanan
b) Hellenistik
c) kegemilangan
d) campuran budaya

22. Soalan berdasarkan maklumat di bawah.
Augustus Caesar telah berjaya menubuhkan
sistem empayar yang berbeza daripada sistem
republik.
Sistem empayar beliau telah mewajibkan sistem
pemerintahan bercorak...

18

* Anga
* Kalinga
27. Pusat perdagangan yang tersenarai di atas
telah menghasilkan barangan seperti
I. beras
II. emas
III. senjata
IV. gading gajah
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

II. Seni berpidato
III. Aspek ketenteraan
IV. Membaca dan menulis
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV
32. Pendidikan zaman Vedik sangat
mementingkan aspek
a) kesenian
b) kebudayaan
c) ketenteraan
d) keagamaan

* Perdagangan maritim antara India dengan Alam
Melayu telah berkembang dan meningkat pada
zaman pemerintahan Gupta.
28. Apakah barang yang boleh diperoleh oleh
pedagang India pada zaman pemerintahan Gupta?
I. Besi
II. Barang kaca
III. Bedak wangi
IV. Gading gajah
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

33. Sekiranya kamu ingin mencapai taraf sebagai
Brahmin yang berpendidikan di tamadun India,
apakah yang perlu kamu lakukan?
I. Menghafal Veda.
II. Mempelajari karya saintifik.
III. Mengingati lagu-lagu agama.
IV. Mendapatkan pendidikan di Kolej Brahman.
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

* Tamadun India mempunyai sresthin di setiap
bandar.
29. Apakah matlamat sresthin?
I. Menentukan gaji pekerja
II. Menghasilkan mata wang
III. Mengawal harga barangan
IV. Mengawal kualiti barangan
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

* Dalam tamadun China, masyarakatnya
menghargai pendidikan.
34. Apakah tujuan utama pendidikan?
a) Untuk menjadi orang berilmu.
b) Untuk menghapuskan buta huruf.
c) Untuk membawa kemajuan kepada negara.
d) Untuk lulus peperiksaan awam kerajaan.
* Tahap 1 -----> Hsiu Tai
* Tahap 2 -----> Chun Jen
* Tahap 3 -----> Chin Shih
35. Maklumat di atas merujuk kepada...
a) pegawai tinggi China.
b) pusat pentadbiran China.
c) peperiksaan awam China.
d) jenis-jenis sekolah di China.

* Kolar kuda diperkenalkan sejak zaman Dinasti
Han.
30. Apakah kegunaan kolar kuda?
I. Menarik tenggala kayu
II. Menarik penyisir tanah
III. Menarik kereta kuda
IV. Membekalkan pengairan
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV
d) II, III dan IV

* Digelar Bapa Falsafah Barat.
* Pakar dalam perbincangan melalui kaedah soal
jawab.
* Dituduh merosakkan pemikiran masyarakat.
36. Tokoh X merujuk kepada
a) Plato
b) Socrates
c) Aristotle
d) Herodotus

31. Apakah aspek yang ditekankan dalam
pendidikan di Athens?
I. Seni muzik

19

* Hippocrates  Bapa Perubatan
* Tokoh X
 Ahli Matematik dan Fizik
37. Aspek utama yang disumbangkan oleh Tokoh
X, ialah teorinya yang berhubung dengan
I. masa
II. graviti
III. isi padu air
IV. keluasan
a) I dan II
b) I dan III
c) II dan III
d) III dan IV

d) II, III dan IV
42. Soalan berdasarkan maklumat di bawah.
* Brahmin
* Sudra
* Vaisya
* Ksyatria
Perkara di atas membuktikan tamadun India
mempunyai...
a) pembahagian kasta.
b) pahlawan yang handal.
c) pentadbir yang taat setia.
d) pemimpin yang berkaliber.

* Penciptaan perahu layar telah meningkatkan
tamadun manusia.
38. Apakah faedah yang boleh diperoleh daripada
penciptaan perahu layar?
I. Meningkatkan ilmu falsafah.
II. Memperkembangkan ilmu matematik.
III. Meningkatkan aktiviti perdagangan laut.
IV. Menjadi alat pengangkutan semasa perang.
a) I dan II
b) I dan III
c) II dan III
d) III dan IV

43. Apakah yang perlu dilakukan oleh penganut
agama Hindu agar dapat mencapai Moksya?
a) Bersembahyang setiap masa.
b) Berpengetahuan tentang veda.
c) Berkelakuan baik semasa hidup.
d) Bersabit dengan kesalahan undang-undang.
44. Soalan berdasarkan maklumat di bawah.
* Dukka
* Samudaya
* Nirodha
* Marga
Perkara di atas mempunyai kaitan dengan empat
kebenaran mulia. Apakah agama yang memberi
penekanan konsep ini?
a) Islam
b) Hindu
c) Buddha
d) Kristian

39. Fungsi bangunan Colloseum ialah sebagai
I. teater
II. tempat mengundi
III. tempat bermesyuarat
IV. tempat pahlawan bertarung
a) I dan II
b) I dan IV
c) I dan III
d) II dan IV

45. Soalan berdasarkan maklumat di bawah.
* Old Testament
* New Testament
Perkara di atas terdapat dalam kitab suci agama
yang dikenali sebagai...
a) Bible
b) Pagan
c) Pitaka
d) Tripitaka

* Acropolis
* Kompleks Kuil di Gua Ajanta
40. Kedua-dua bangunan di atas mempunyai...
a) saluran air.
b) ukiran yang unik.
c) unsur keagamaan
d) tempat pertandingan

46. Dalam agama Kristian, hari apakah yang telah
dikhaskan untuk melakukan akitviti keagamaan?
a) Isnin
b) Selasa
c) Rabu
d) Ahad

41. Apakah prinsip yang ditekankan dalam ajaran
Confucianisme?
I. Kesusilaan
II. Perikemanusiaan
III. Ketaatan kepada ibubapa
IV. Percaya pada hari kiamat
a) I, II dan III
b) I, II dan IV
c) I, III dan IV

20

47. Apakah aspek yang perlu diikuti oleh
penganut agama Islam?
I. Prinsip Ren
II. Rukun Iman
III. Rukun Islam
IV. Prinsip Islam
a) I dan II
b) I dan III
c) II dan III
d) III dan IV

49. Buku 'Tao Te Ching' telah dihasilkan oleh Lao
Tze
Apakah yang ingin disampaikan oleh buku ini?
a) Pemikiran Plato.
b) Idea falsafah Taoisme.
c) Ciri-ciri dalam lapan jalan.
d) Kepercayaan ajaran Confucianisme.
* Zaman kegemilangan Dinasti Maurya adalah
pada masa pemerintahan Maharaja Asoka.
50. Penilaian pernyataan di atas berasaskan
kejayaan Asoka dalam...
a) menamatkan perang saudara.
b) menyebarkan agama Buddha.
c) menjalankan perluasan kuasa.
d) membentuk birokrasi pentadbiran.

48. Apakah nilai yang ditekankan dalam
kesusasteraan Rom?
a) Keamanan
b) Keagungan
c) Semangat patriotik
d) Semangat bangga diri

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.