P. 1
Soalan Struktur Bab 2-t4

Soalan Struktur Bab 2-t4

|Views: 803|Likes:
Published by rajpus08

More info:

Published by: rajpus08 on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

SOALAN STRUKTUR

Tamadun Yunani
1. Tamadun Yunani berkembang di Semenanjung Greece dan pulau-pulau sekitarnya.Ia bermula dengan
pembentukan petempatan manusia yang dikenali sebagai negara kota atau polis.
a. Berikan 3 contoh negara kota yang terkenal di Yunani.
i. ii. iii.
b. Terangkan ciri-ciri yang terdapat pada setiap polis.
i.
ii.
iii.
c. !yatakan bentuk pemerintahan yang diamalkan di Sparta.
i.
d. !amakan 3 ahli "alsa"ah yang terkenal dalam tamadun Yunani.
i. ii. iii.
#. Berikut adalah perbe$aan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi %alaysia.
Demokrasi Yunani Perbezaan Demokrasi Malaysia
a. Semua &arganegara lelaki sahaja
menyertai politik 'enyertaan
i.

b.

'ilihan raya umum
ii.

c.

(nggota )e&an
(nggota )e&an *akyat atau )e&an
+ndangan !egeri terdiri daripada &akil
rakyat yang menang pilihan raya.
d.

'embahagian
kuasa
'embahagian kuasa yang jelas iaitu
Badan 'entadbir , Badan -ehakiman dan
'arlimen.
.
e. Senaraikan 3 bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan oleh negara kota Yunani.
i. ii. iii.
". Terangkan maksud pemerintahan berbentuk oligarki

g. !amakan buku yang dikarang oleh 'lato.

3. a. !amakan 3 negeri yang berjaya dikuasai oleh (le/ander the Great dari Yunani.
i. ii. iii.
b. !yatakan dua sebab Sparta tidak memberi tumpuan utama kepada akti0iti perdagangan.
i.
ii.
c. !yatakan # kesan terhadap kegiatan perdagangan apabila cukai dikenakan di negara kota Yunani.
i.
ii.
1. a. !yatakan tujuan pendidikan di (thens dan Sparta.
i. (thens -
ii. Sparta -
b. !yatakan # orang tokoh matematik Yunani yang telah mengembangkan ilmu geometri %esir 'urba.
i. ii.
c. !yatakan bidang-bidang ilmu yang diceburi oleh tokoh-tokoh berikut.
i. 2ippocrates -
ii. (rchimedes -
iii. 'tolemy -
3
TAMADUN ROM
1. a. )i manakah Tamadun *om di asaskan4

b. Senaraikan 3 kemudahan yang terdapat di bandar 'ompei.
i. ii. iii.
c. (pakah "aedah saliran air ba&ah tanah yang terdapat di 'ompei4
i.
ii.
#. a. Senaraikan 3 ciri sistem pemerintahan republik di *om.
i.
ii.
iii.
b. (pakah perubahan yang berlaku dalam sistem republik di *om selepas *om mencapai tahap empayar4
i.
ii.
c. Senaraikan # kejayaan yang disumbangkan oleh (ugustus 5aesar yang memerintah dari tahun
#6 7 11 S.%.
i.
ii.
d. !yatakan 3 cabang undang-undang *om.
i.
ii.
iii.
e. Senaraikan 1 prinsip undang-undang *om.
i.
ii.
iii.
i0.
18
". !yatakan organisasi sosial masyarakat di *om.
i.
ii.
iii.
g. !yatakan tujuan binaan di ba&ah dibina dalam tamadun a&al.
i. 5olloseum 9
ii. (:ueduct 9
TAMADUN INDIA
1. (pakah perkembangan yang berlaku pada $aman ;edik dalam tamadun India4
i.
ii.
iii.
#. !amakan empayar pertama di India.

3. !yatakan sumbangan utama empayar pertama di India.

1. Senaraikan # cara yang digunakan oleh raja dalam tamadun India untuk memperkukuhkan kedudukan
mereka.
i.
ii.
<. Senaraikan 3 sumbangan utama %aharaja (soka.
i.
ii.
iii.
=. !yatakan # contoh undang-undang yang terdapat pada Tiang (soka.
i.
ii.
11
6. !amakan 3 pusat perdagangan yang penting dalam tamadun India.
i. ii. iii.
.. !amakan 3 pelabuhan penting yang menghubungkan India dengan negara luar.
i. ii. iii.
3. Senaraikan 3 "ungsi persatuan perdagangan >sresthin?.
i. ii. iii.
18. Senaraikan < ciri-ciri sistem pendidikan pada $aman 0edik di India.
i.
ii.
iii.
i0.
0.
11. !amakan 1 kasta utama dalam tamadun India.
i. ii.
iii. i0.
TAMADUN CINA
1. )imanakah munculnya tamadun 5hina4

#. !amakan pengasas )inasti 5hin.

3. (pakah maksud birokrasi4

1. !yatakan # prinsip utama dalam sistem perundangan tamadun 5hina.
i. ii.
<. (pakah yang ditekankan oleh ajaran 5on"ucius4

1#
=. a. Siapakah pengasas "alsa"ah legalisme4

b. !yatakan cara pelaksanaan "alsa"ah legalisme.
i.
ii.
iii.
6. %engapakah Shih 2uang Ti mengarahkan pembinaan Tembok Besar !egeri 5hina4

.. !yatakan 3 sumbangan %aharaja 2an @u Ti.
i.
ii.
iii.
3. !yatakan sumbangan tamadun 5hina terhadap kemajuan pertanian.
i.
ii.
iii.
i0.
0.
0i.
18. !yatakan matlamat pendidikan dalam tamadun 5hina.

11. Bagaimanakah pendidikan dijalankan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi dalam tamadun
5hina4
i. 'eringkat rendah 9

ii. 'eringkat menengah

13
iii. 'eringkat tinggi

1#. !yatakan 3 kelas utama masyarakat 5hina.
i.
ii.
iii.
K!MUNCULAN A"AMA DAN A#ARAN UTAMA DUNIA
A"AMA INDU
1. (pakah yang dimaksudkan dengan agama, ajaran dan kepercayaan4
i. (gama 9

ii. (jaran 9

iii. -epercayaan 9

#. (pakah yang dimaksudkan dengan 2ukum -arma dalam agama 2indu4
i.
ii.
iii.
3. !yatakan 3 "ungsi utama Tuhan dalam agama 2indu.
i.
ii.
iii.
1. !amakan = aliran dalam agama 2indu.
i. ii. iii.
i0. 0. 0i.
11
A"AMA $UDDA
1. Siapakah pengasas agama Buddha4

#. !yatakan 1 kebenaran mulia dalam agama Buddha.
i.
ii.
iii.
i0.
3. Senaraikan . jalan dalam agama Buddha.
i. ii.
iii. i0.
0. 0i.
0ii. 0iii.
A"AMA KRISTIAN
1. !yatakan nama pengasas dan tempat asal agama -ristian.

#. !amakan # kitab suci agama -ristian.
i. ii.
3. Berikan maksud pagan.

A"AMA ISLAM
1. !yatakan nama pengasas dan tempat asal agama Islam.

#. Senaraikan *ukun Iman dalam agama Islam.
i. ii.
iii. i0.
0. 0i.
1<
CON%UCIANISM!
1. Siapakah pengasas ajaran 5on"ucianisme4

#. (pakah yang ditekankan oleh ajaran 5on"ucianisme4

TAOISM!
1. Siapakah pengasas ajaran Taoisme4

#. Aelaskan tentang konsep Tao >Aalan? seperti yang terdapat dalam ajaran Taoisme.
i.
ii.
iii.
SOALAN O$#!KTI%
Baman Yunani 7 Setiap negara kota mengandungi
sebuah kota yang dikelilingi oleh ka&asan
pertanian.
1. (pakah yang terdapat di dalam kota4
I. -uil
II. -ubu
III. 'asar
I;. Biggurat
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
#. (ntara berikut yang manakah negara kota
tamadun Yunani4
I. Sparta
II. (thens
III. Babylon
I;. 5orinth
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
3. Tamadun *om lahir di ka&asan Bukit 'alatine
yang terletak berhampiran dengan Sungai Tiber, di
Cembah Catium.
%asyarakat yang mendiami Cembah Catium ialah
a? 'arsi
b? (ryan
c? Catin
d? -ush
1. 'ompei ialah sebuah bandar contoh di *om.
(pakah keistime&aan yang terdapat di 'ompei4
I. 'iramid
II. 'intu gerbang
III. 'enduduk yang ramai
I;. Sistem saliran ba&ah tanah
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
1=
Bentuk -erajaan
-erajaan -ecil
> janapada ?
-erajaan Besar
> mahajanapada ?
<. Bentuk kerajaan di atas &ujud di tamadun
a? *om
b? India
c? 5hina
d? Yunani
=. Baman apakah yang dikatakan bermulanya
kehidupan beragama bagi masyarakat India4
a? ;edik
b? (soka
c? (ryan
d? %aurya
D  E %enyatukan kerajaan-kerajaan
kecil
E Cahir empayar pertama di India
6. D merujuk kepada
a? (soka
b? 2omer
c? (le/ander the Great
d? 5handragupta %aurya
E -elahiran empayar menandakan satu
peningkatan dalam tamadun 5hina
.. )inasti yang mula meluaskan empayar ialah
a? 5hin
b? 2an
c? 5hou
d? Shang
3. (pakah sistem pentadbiran di (thens sebelum
sistem demokrasi diperkenalkan4
a? Tirani
b? -onsul
c? %onarki
d? (ristokrasi
18. Sebelum sistem demokrasi di (thens, rajanya
dibantu oleh suatu badan yang dinamakan
a? ketua
b? tirani
c? konsul
d? menteri
11. Fligarki ialah sistem pemerintahan yang
pernah diamalkan dalam tamadun Yunani
)alam sistem yang dimaksudkan di atas, kuasa
pemerintahan terletak dalam tangan
a? raja
b? konsul
c? aristokrat
d? bangsa&an
1#. (ntara berikut yang manakah merupakan ciri-
ciri )e&an 'erhimpunan di (thens4
I. )ianggotai oleh kaum lelaki.
II. Bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan.
III. Setiap ahli )e&an boleh mengemukakan
cadangan dasar kerajaan.
I;. -eputusan )e&an dikendalikan oleh majistret.
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E )emokrasi di (thens berbentuk penyertaan
langsung.
13. (pakah yang kamu "aham dengan pernyataan
di atas4
a? *akyatnya mempunyai kuasa mutlak.
b? *akyat lelaki memilih &akil melalui
pilihanraya.
c? *akyat lelaki membentuk kerajaan melalui
undian.
d? *akyatnya boleh mengemukakan cadangan
tentang dasar kerajaan.
11. (thens dan Sparta mengamalkan sistem
pemerintahan yang berbe$a. Sparta mengamalkan
sistem pemerintahan
a? tentera
b? diktator
c? aristokrat
d? demokrasi
E Sparta berjaya melahirkan rakyat yang
mempunyai semangat patriotik tinggi.
1<. Cangkah apakah yang membolehkan
matlamat di atas dicapai4
a? (nak lelaki diberi didikan moral.
b? (nak lelaki diberi kursus kenegaraan.
c? (nak lelaki diajar oleh golongan agama.
d? (nak lelaki dilatih dari a&al untuk menjadi
askar.
E -erajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
1=. !egara yang memulakan ciri pemerintahan di
atas ialah
a? Sparta
b? (thens
c? 'ompei
d? 5orinth
16
16. %engapakah sistem pemerintahan beraja
tamadun *om bertukar kepada sistem
pemerintahan republik pada tahun <83 S.%.4
a? -ekuasaan mutlak raja.
b? -epimpinan yang lemah.
c? -ebangkitan kuasa aristokrasi.
d? -emunculan sistem demokrasi.
1.. %engapakah Tamadun *om ditadbir oleh dua
orang konsul dalam sistem republiknya4
a? +ntuk mengatasi masalah beban kerja.
b? +ntuk menggerunkan rakyat tanah jajahan.
c? +ntuk mengimbangi kekuasaan seseorang.
d? +ntuk memastikan negara sentiasa mempunyai
ketua.
De&an A'li
)e&an Senat Golongan Bangsa&an
)e&an D Semua *akyat *om
13. Aadual di atas berkaitan dengan sistem
pemerintahan di *om. (pakah peranan )e&an D4
a? %enggubal undang-undang.
b? %enetapkan dasar kerajaan.
c? %eluluskan keputusan )e&an Senat.
d? %empertahankan kepentingan rakyat *om.
Sis(em Re)ublik Rom  Sebelum seseorang ahli
)e&an Senat dilantik sebagai konsul, beliau
dikehendaki menjadi )raeo(or
#8. (pakah yang dimaksudkan dengan istilah
)raeo(or4
a? 'emerintah tirani
b? 'emerintah tentera
c? 'emerintah mutlak
d? 'emerintahan diktator
#1. (pakah "aktor yang menyebabkan berakhirnya
empayar Yunani4
I. -ekuasaan 'arsi
II. -emunculan *om
III. -ematian (le/ander The Great
I;. -elemahan kepimpinan *aja 'hilip II
a? I dan II
b? II dan I;
c? II dan III
d? III dan I;
##. Soalan berdasarkan maklumat di ba&ah.
(ugustus 5aesar telah berjaya menubuhkan
sistem empayar yang berbe$a daripada sistem
republik.
Sistem empayar beliau telah me&ajibkan sistem
pemerintahan bercorak...
a? &arisan
b? demokrasi
c? birokrasi
d? autokrasi
Tokoh D  E Berjaya menguasai seluruh India
+tara
E %enakluki 'unjab.
E %ene&askan Seleceus
#3. Tokoh D merujuk kepada...
a? (soka
b? 5leopatra
c? Bindusara
d? 5handragupta %aurya
E (soka tidak menekankan kekuatan tentera
sebagai asas untuk memperluaskan kuasa.
Sebaliknya beliau menekankan dasar yang lebih
lembut
#1. (pakah aspek yang ditekankan oleh (soka
dalam penyataan di atas4
a? (gama
b? -eadilan
c? -ebudayaan
d? +ndang-undang
#<. (ntara berikut yang manakah benar tentang
Shi 2uang Ti4
I. %emerintah secara tegas dan mutlak.
II. %engamalkan kebudayaan 2ellenistik.
III. %enghapuskan kuasa golongan bangsa&an.
I;. %elantik gabenor untuk mentadbir ka&asan.
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E Baman Graeco-*oman merujuk kepada
penyerapan budaya Greek ke dalam masyarakat
*om.
#=. Baman di atas juga dikenali sebagai $aman
a? keamanan
b? 2ellenistik
c? kegemilangan
d? campuran budaya
1.
E (nga
E -alinga
#6. 'usat perdagangan yang tersenarai di atas
telah menghasilkan barangan seperti
I. beras
II. emas
III. senjata
I;. gading gajah
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E 'erdagangan maritim antara India dengan (lam
%elayu telah berkembang dan meningkat pada
$aman pemerintahan Gupta.
#.. (pakah barang yang boleh diperoleh oleh
pedagang India pada $aman pemerintahan Gupta4
I. Besi
II. Barang kaca
III. Bedak &angi
I;. Gading gajah
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E Tamadun India mempunyai sresthin di setiap
bandar.
#3. (pakah matlamat sresthin4
I. %enentukan gaji pekerja
II. %enghasilkan mata &ang
III. %enga&al harga barangan
I;. %enga&al kualiti barangan
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E -olar kuda diperkenalkan sejak $aman )inasti
2an.
38. (pakah kegunaan kolar kuda4
I. %enarik tenggala kayu
II. %enarik penyisir tanah
III. %enarik kereta kuda
I;. %embekalkan pengairan
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
31. (pakah aspek yang ditekankan dalam
pendidikan di (thens4
I. Seni mu$ik
II. Seni berpidato
III. (spek ketenteraan
I;. %embaca dan menulis
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
3#. 'endidikan $aman ;edik sangat
mementingkan aspek
a? kesenian
b? kebudayaan
c? ketenteraan
d? keagamaan
33. Sekiranya kamu ingin mencapai tara" sebagai
Brahmin yang berpendidikan di tamadun India,
apakah yang perlu kamu lakukan4
I. %engha"al ;eda.
II. %empelajari karya sainti"ik.
III. %engingati lagu-lagu agama.
I;. %endapatkan pendidikan di -olej Brahman.
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
E )alam tamadun 5hina, masyarakatnya
menghargai pendidikan.
31. (pakah tujuan utama pendidikan4
a? +ntuk menjadi orang berilmu.
b? +ntuk menghapuskan buta huru".
c? +ntuk memba&a kemajuan kepada negara.
d? +ntuk lulus peperiksaan a&am kerajaan.
E Tahap 1 -----G 2siu Tai
E Tahap # -----G 5hun Aen
E Tahap 3 -----G 5hin Shih
3<. %aklumat di atas merujuk kepada...
a? pega&ai tinggi 5hina.
b? pusat pentadbiran 5hina.
c? peperiksaan a&am 5hina.
d? jenis-jenis sekolah di 5hina.
E )igelar Bapa Halsa"ah Barat.
E 'akar dalam perbincangan melalui kaedah soal
ja&ab.
E )ituduh merosakkan pemikiran masyarakat.
3=. Tokoh D merujuk kepada
a? 'lato
b? Socrates
c? (ristotle
d? 2erodotus
13
E 2ippocrates  Bapa 'erubatan
E Tokoh D  (hli %atematik dan Hi$ik
36. (spek utama yang disumbangkan oleh Tokoh
D, ialah teorinya yang berhubung dengan
I. masa
II. gra0iti
III. isi padu air
I;. keluasan
a? I dan II
b? I dan III
c? II dan III
d? III dan I;
E 'enciptaan perahu layar telah meningkatkan
tamadun manusia.
3.. (pakah "aedah yang boleh diperoleh daripada
penciptaan perahu layar4
I. %eningkatkan ilmu "alsa"ah.
II. %emperkembangkan ilmu matematik.
III. %eningkatkan akti0iti perdagangan laut.
I;. %enjadi alat pengangkutan semasa perang.
a? I dan II
b? I dan III
c? II dan III
d? III dan I;
33. Hungsi bangunan 5olloseum ialah sebagai
I. teater
II. tempat mengundi
III. tempat bermesyuarat
I;. tempat pahla&an bertarung
a? I dan II
b? I dan I;
c? I dan III
d? II dan I;
E (cropolis
E -ompleks -uil di Gua (janta
18. -edua-dua bangunan di atas mempunyai...
a? saluran air.
b? ukiran yang unik.
c? unsur keagamaan
d? tempat pertandingan
11. (pakah prinsip yang ditekankan dalam ajaran
5on"ucianisme4
I. -esusilaan
II. 'erikemanusiaan
III. -etaatan kepada ibubapa
I;. 'ercaya pada hari kiamat
a? I, II dan III
b? I, II dan I;
c? I, III dan I;
d? II, III dan I;
1#. Soalan berdasarkan maklumat di ba&ah.
E Brahmin
E Sudra
E ;aisya
E -syatria
'erkara di atas membuktikan tamadun India
mempunyai...
a? pembahagian kasta.
b? pahla&an yang handal.
c? pentadbir yang taat setia.
d? pemimpin yang berkaliber.
13. (pakah yang perlu dilakukan oleh penganut
agama 2indu agar dapat mencapai %oksya4
a? Bersembahyang setiap masa.
b? Berpengetahuan tentang 0eda.
c? Berkelakuan baik semasa hidup.
d? Bersabit dengan kesalahan undang-undang.
11. Soalan berdasarkan maklumat di ba&ah.
E )ukka
E Samudaya
E !irodha
E %arga
'erkara di atas mempunyai kaitan dengan empat
kebenaran mulia. (pakah agama yang memberi
penekanan konsep ini4
a? Islam
b? 2indu
c? Buddha
d? -ristian
1<. Soalan berdasarkan maklumat di ba&ah.
E Fld Testament
E !e& Testament
'erkara di atas terdapat dalam kitab suci agama
yang dikenali sebagai...
a? Bible
b? 'agan
c? 'itaka
d? Tripitaka
1=. )alam agama -ristian, hari apakah yang telah
dikhaskan untuk melakukan akit0iti keagamaan4
a? Isnin
b? Selasa
c? *abu
d? (had
#8
16. (pakah aspek yang perlu diikuti oleh
penganut agama Islam4
I. 'rinsip *en
II. *ukun Iman
III. *ukun Islam
I;. 'rinsip Islam
a? I dan II
b? I dan III
c? II dan III
d? III dan I;
1.. (pakah nilai yang ditekankan dalam
kesusasteraan *om4
a? -eamanan
b? -eagungan
c? Semangat patriotik
d? Semangat bangga diri
13. Buku ITao Te 5hingI telah dihasilkan oleh Cao
T$e
(pakah yang ingin disampaikan oleh buku ini4
a? 'emikiran 'lato.
b? Idea "alsa"ah Taoisme.
c? 5iri-ciri dalam lapan jalan.
d? -epercayaan ajaran 5on"ucianisme.
E Baman kegemilangan )inasti %aurya adalah
pada masa pemerintahan %aharaja (soka.
<8. 'enilaian pernyataan di atas berasaskan
kejayaan (soka dalam...
a? menamatkan perang saudara.
b? menyebarkan agama Buddha.
c? menjalankan perluasan kuasa.
d? membentuk birokrasi pentadbiran.
#1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->