‫ﺑﻴﮋن ﻧﻴﺎﺑﺘﯽ‬

‫‪bijanniabati@hotmail.com‬‬

‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرم ‪ ،‬اﺑﺰارهﺎ و ﺁﻣﺎﺟﻬﺎ‬
‫ﺟﻬﺎن ‪ ،‬ﭘﺲ از ‪ ١١‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻧﻴﺴﺖ !‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ از دهﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﻳِﯽ ﻣﻌﻤﺎران " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ" ‪ ،‬در ﻣﻮﺿﻊ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻨﻬﺎ‬
‫اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ در ﺟﻬﺎن ‪ ،‬ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ ،‬ﮐﻠﻴﺪ ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮕﯽ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮور"‬
‫ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ‪ ،‬دوران ﺟﺪﻳﺪی در" ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ " ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﺁن‬
‫اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ دوران " ﺟﻨﮓ ﺳﺮد" ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺑﺰارهﺎی اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ‬
‫ﮐﻴﻔﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارهﺎی ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮق دارد ‪ .‬ﻓﺮاﺗﺮ ازهﻤﻪ ‪ ،‬اﻳﻦ دوران ‪ " ،‬ﻓﺮهﻨﮓ" ﺧﺎص‬
‫ﺧﻮد را دارد ‪ " .‬ﻣﻔﺎهﻴﻢ " ﺧﺎص ﺧﻮد را و " ﺳﻼح " ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ‪.‬‬
‫ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ " ﺟﻨﮓ ﭼﻬﺎرم" ﻣﺎهﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺁن اﺳﺖ ‪ .‬در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻤﺎران‬
‫ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﺎن ‪ .‬راﻩ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ ! " ﺗﻌﺎدل ﻗﻮای ﻣﻮﺟﻮد" ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﺬب " ﻗﻄﺐ ﻗﺪرت " ﻧﻤﻮدﻩ و" ﺑﺎ ﻃﺮف " ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫" ﻣﺎﻳﯽ" ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ هﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻌﻴﺎری در" ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ " ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ‬
‫" ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی" اﻳﻦ ﺟﻨﮓ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ " دوران ﻧﻮﻳﻦ " ﻧﺪارﻳﻢ ‪ .‬ﺑﺪون اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ‪ ،‬اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬
‫از " ﺳﻼح وﻳﮋﻩ " اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻪ ﺳﻼح هﺎی ﺳﺎﺑﻖ در اﻳﻦ دوران ﮐﺎراﻳﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ روﺷﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﺰارهﺎی ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮ ازهﻤﻪ ‪ ،‬ﻣﺎهﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺻﻒ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل‬
‫در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﻧﻴﺰ ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ‪ ،‬ﺧﻮاﻩ ﻧﺎﺧﻮاﻩ ﺑﺮهﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ‬
‫و ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﭼﻪ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬ﺻﻒ‬
‫ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی " ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ " .‬ﺟﺒﻬﻪ اﻧﻘﻼب " اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁن‬
‫" ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ" ﻧﮑﻨﺪ ‪ ،‬ﭘﻴﺮوزی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر‪ ،‬ﺑﺎ " ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ" و" اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت" ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ !‬
‫ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ‬
‫‪ ١‬ــ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ‪ ١٩١٤‬ــ ‪١٩١٨‬‬
‫اروﭘﺎی دهﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ‪ ،‬ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺎروﺗﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺧﺪادﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺁﺗﺶ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﮔﺮدﻳﺪ ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻼش هﻤﺎهﻨﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻏﻮﻟﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و‬
‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ در ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﺗﺨﻢ وﺣﺸﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻗﺪرﺗﻬﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻴﺢ هﺮ ﭼﻪ‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺻﻒ ﺁراﻳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ‪ ،‬هﻤﻪ و هﻤﻪ ﻧﺸﺎن از ﻳﮏ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ دارد ﮐﻪ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻘﺶ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺁﻧﺮوز ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ و وزﻳﺮان دوﻟﺘﻬﺎی‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺁﻟﻤﺎن ﺟﺰو ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﺷﺒﺎهﺖ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ‬
‫ﮐﻨﺴﺮﻧﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ ــ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ اﻣﺮوز و ﺳﻬﺎﻣﺪاران دوﻟﺘﻤﺮد ﺁﻧﻬﺎ اﻣﺜﺎل " دﻳﮏ ﭼﻴﻨﯽ" و" دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺰﻓﻠﺪ"‬
‫و ﺻﻒ ﻃﻮﻳﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻧﺎن دارد ‪ .‬اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺧﻂ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻤﺘﺪی ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ !‬
‫هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻏﻮﻟﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای اﻣﺮوز هﻢ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺁﻧﺮوز ﮐﭙﯽ‬
‫ﺑﺮداری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ !‬
‫اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ‪ ،‬ﻳﮏ ﻃﺮح و ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭘﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد !‬

‫‪١‬‬

‫ﺟﺮﻗﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدم در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٨‬ژوﺋﻦ ‪ ، ١٩١٤‬ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﺮور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪﻩ‬
‫در" ﺳﺎراﻳﻮو" ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺎﻟﺖ" ﺑﻮﺳﻨﯽ" در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎن زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ! اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪١٨٧٨‬‬
‫ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ‪ ،‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻳﺎﻟﺖ" هﺮزﻩ ﮔﻮﻳﻦ " و ﺑﺪﻧﺒﺎل" ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ"‬
‫رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل دوﻟﺖ اﻃﺮﻳﺶ در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ وﻟﯽ هﻤﭽﻨﺎن اﺳﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤﻴﻦ " ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ " در ﺳﺎل ‪ ، ١٨٧٨‬ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻟﮑﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ‪،‬‬
‫روﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻧﺘﻨﮕﺮو ﻧﻴﺰ از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل " اﻧﻘﻼب‬
‫ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ " در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ‪ ) ١٩٠٨‬ﺑﻪ هﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺁن ﺑﺎ " اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ " در‬
‫اﻳﺮان در ‪ ١٩٠٦‬و اﻧﻘﻼب ‪ ١٩٠٥‬روﺳﻴﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺼﻠﺘﺮ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازم ‪( .‬‬
‫اﻃﺮﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اوﺿﺎع ﺁﺷﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬اﻳﺎﻻت" ﺑﻮﺳﻨﯽ" و"هﺮزﻩ ﮔﻮﻳﻦ" را ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در اﺷﻐﺎل‬
‫ﺧﻮد داﺷﺖ ‪ ،‬رﺳﻤﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺧﺎک ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬از ﺳﻮی دﻳﮕﺮاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻃﯽ ﻳﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁن ﮐﺸﻮر وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ‪ .‬هﻤﻪ‬
‫ﭼﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی " دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ" و در راﺳﺘﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای " دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪ" ﺁﻣﺎدﻩ‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ " ﺑﻬﺎﻧﻪ " ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در ﺟﺮﻳﺎن دﻳﺪار ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ " ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ " وﻟﻴﻌﻬﺪ اﻃﺮﻳﺶ از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺎﻟﺖ " ﺑﻮﺳﻨﯽ" و‬
‫ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر وی ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ هﻤﺴﺮش ﺳﻮار ﺑﺮ ﻳﮏ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ روﺑﺎز از ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی " ﺳﺎراﻳﻮو" ﻋﺒﻮر‬
‫ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ ،‬وﻟﻴﻌﻬﺪ و هﻤﺴﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺻﺮب ‪ ،‬ﺑﻨﺎم " دﺳﺖ‬
‫ﺳﻴﺎﻩ"هﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﺁن ‪ ،‬اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻮﻓﻖ‬
‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻳﮏ " اﻧﻘﻼب درﺑﺎری" ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر" اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر" ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻠﮑﻪ " دراﮔﺎ"‬
‫و ﺑﺮادرش هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﺟﻤﻌﯽ دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﻳﮏ ﻣﺎﺳﻮن دﻳﮕﺮ را ﺑﺠﺎی " اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر " ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﭙﺮاﺗﻮری هﺎﺑﺴﺒﻮرﮔﻬﺎ در اﻃﺮﻳﺶ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺮ وارد داﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ او ﮔﺸﺎدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﭘﻮزش رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺟﺎﻧﺐ‬
‫" ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻳﻮزف" اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭘﻴﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل ‪ ١٨٤٨‬ﺑﺮ " اﻃﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی" ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راﻧﺪ ‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‬
‫ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در ‪ ٢٣‬ژوﻳﻴﻪ ﻳﮏ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ‪ ٥‬روزﻩ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺻﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪ ٥‬روز ﺑﻌﺪ ‪،‬‬
‫درﺳﺖ ﻳﮑﻤﺎﻩ ﭘﺲ از ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن وﻟﻴﻌﻬﺪ ‪ ،‬در ‪ ٢٨‬ژوﻳﻴﻪ ‪ ،١٩١٤‬ﺑﻪ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﺟﻨﮓ دادﻩ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭘﻴﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺁﻟﻤﺎن را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دارد ‪.‬‬
‫از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬اﺗﺤﺎدهﺎ و اﺗﻔﺎﻗﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اروﭘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫در ﻳﮏ ﺳﻮ اﺗﺤﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺁﻟﻤﺎن ــ اﻃﺮﻳﺶ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬
‫و روﺳﻴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻪ‬
‫و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد ‪ .‬ﺑﺠﺎی اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ وارد " اﺗﺤﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ" ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در اﻳﻦ‬
‫ﺟﻨﮓ ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﮓ دوم ‪ ،‬ﻣﺘﺤﺪ و هﻤﭙﻴﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و در ﺻﻒ اﺗﻔﺎق ﻗﺮار دارد ‪.‬‬
‫ﻃﺮح از ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻩ "ﺟﻨﮓ اول" در راﺳﺘﺎی درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﺮ راﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ " ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ‬
‫ﺟﻬﺎﻧﯽ " و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از‬
‫ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ‪ ،‬روی ﻣﻴﺰ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ " ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ " ﻗﺮار داﺷﺖ ‪ .‬ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺸﻪ هﺎی‬
‫ﺣﺎﺿﺮ و ﺁﻣﺎدﻩ ای را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ارﺗﺸﻬﺎی ﺧﻮد از ﺑﻠﮋﻳﮏ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫در روز ‪ ٣٠‬ژوﻳﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ دار ﺧﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ارﺗﺶ روﺳﻴﻪ و اﻋﻼم " ﺑﺴﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ" در ﺁن ﮐﺸﻮر ‪،‬‬
‫ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد ‪ .‬دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از روﺳﻴﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﻳﻦ اﻗﺪام‬
‫ﺧﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ دو روز ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﯽ اول اوت ‪١٩١٤‬‬
‫ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ دول روﺳﻴﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ ،‬ارﺗﺸﻬﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی‬
‫ﺑﺮهﻢ رﻳﺨﺘﻦ " ﻧﻈﻢ ﮐﻬﻦ " و ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ" ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫ارﺗﺶ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﻋﺒﻮر از ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻧﺪارد ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺮد اﻋﻼم ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ‬
‫ﺑﻠﮋﻳﮏ ‪ ،‬ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻳﮏ روز ﭘﻴﺶ از اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن درﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ‪ ٤‬اوت ‪ ،١٩١٤‬روﺑﺎﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد را‬
‫از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻧﺶ ﻋﺒﻮر دادﻩ و درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ دﻧﻴﺎ ورود اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ راهﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ‪،‬ارﺗﺶ ﺟﺰﻳﺮﻩ‬
‫ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ درﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ! در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ " ﻣﺪﻳﺎی" ﺁﻧﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﺘﺠﺎوز و‬
‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ وﻋﺪﻩ هﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرﻩ ای ﺑﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرد ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪،‬‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن د ﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﻠﻞ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽ دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد !‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺪور از هﻴﺎهﻮی ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر در دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ ‪ ،‬ﺧﻮد را ﺑﺮای رهﺒﺮی‬
‫" ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و درس ﺁﻣﻮزی ﮐﻪ در ورای ﮐﺸﺘﺎرهﺎی ﺿﺪ‬
‫اﻧﺴﺎﻧﯽ و دود و دم ﺟﻨﮓ اول ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ هﺎی‬
‫ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ .‬در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ در ﻃﺮف ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن هﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﻨﮕﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی‬
‫ﺧﻮدی را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وام دادن ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﻴﻨﺸﺎن ﭼﺮﺧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد‬
‫را ﻧﻴﺰ ﺁرام ﺁرام ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن ذﺧﻴﺮﻩ هﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ‬
‫ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ‪ ١٩١٦‬اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻪ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪن‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ دو ﻗﺪرت ﻣﺘﻔﻖ ‪ ،‬اواﺧﺮ ﺳﺎل ‪ ، ١٩١٦‬هﻴﺌﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺸﻬﻮر‬
‫اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻇﺎهﺮا ﻋﺠﻴﺐ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﻘﻄﻊ ‪ ١٩١٧‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬
‫اول اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻬﻮدی ــ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وام در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ‪،‬‬
‫اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ‪ .‬واﻣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ‬
‫ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎد وارﻗﺎم ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ را دﻳﮕﺮاز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻴﺐ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺮد ! از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ورود ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ !‬
‫در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی " وودرو وﻳﻠﺴﻮن" رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن‬
‫ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯽ ﻣﺰﻩ ای ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪرد ﺧﻨﺪاﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ دوران‬
‫رﺳﻴﺪﻩ وﻟﯽ هﺎر ﻳﻨﮕﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪.‬‬
‫اﻋﻼم دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪١٩١٧‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻏﺮق ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﺘﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻴﻬﺎی ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ!‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺎﻻ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺸﺘﻴﻬﺎﻳﺶ‬
‫درﻗﺎﻟﺐ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ در واﻗﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬
‫ﺁﻧﺎن ﺑﻮد ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ را زﻳﺎد در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن در‬
‫ﺁﭘﺮﻳﻞ هﻤﺎن ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻴﭙﻮرﺁﻏﺎزﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ زورﺁزﻣﺎﻳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﺛﻘﻞ ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﻪ از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ‬
‫اﺻﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ! اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻳﮑﻤﺎﻩ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ " اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ" در روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری ﺑﻪ‬
‫ﻋﻤﺮ"ﺧﺎﻧﺪان روﻣﺎﻧﻒ" ﭘﺎﻳﺎن دادﻩ و" ﺗﺰار ﻧﻴﮑﻼی" را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٥‬ﻣﺎرس ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺁزاد ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺁﻟﻤﺎن و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮب ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﮑﺒﺎر زﻳﺮ درﻳﺎﻳﯽ هﺎی ﺁﻟﻤﺎن درﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪ ، ١٩١٥‬در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ درﻳﺎﻳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪،‬‬
‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﺮق ﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻨﺎم " ﻟﻮزﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی‬
‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﻬﺎ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ‬
‫و ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺁﻣﺎدﮔﯽ ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از اﻳﻦ" ﺑﻬﺎﻧﻪ" و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ! ﭼﺮا ﮐﻪ ورود زود هﻨﮕﺎم ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاﻳﻦ‬
‫ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ " دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ" ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ! ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫روز ‪ ٤‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ،١٩١٨‬ﺷﻮرﺷﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ ﺁﻟﻤﺎن در ﺑﻨﺪر" ﮐﻴﻞ" درﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ‬
‫ﻧﻴﺰ در روز ‪ ٩‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ " ، ١٩١٨‬ﺟﻤﻬﻮری ﺁﻟﻤﺎن " اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در هﻤﺎن روز " ﮐﺎﻳﺰر وﻳﻠﻬﻠﻢ دوم"‬
‫ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ هﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺰد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان "هﻮهﻨﺘﺰوﻟﺮن" ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او ﺑﻪ‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﭽﻮن " ﻣﻨﭽﻮهﺎی ﭼﻴﻦ " ﺑﺎ ﻏﺮش ﺑﺒﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ ﺁراﻣﺶ ﻣﺎر ﻣﯽ رود ‪.‬‬
‫دو روز ﺑﻌﺪ در‪ ١١‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ،‬ﭘﻴﻤﺎن ﺗﺮک ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯽ‬
‫اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬اول از هﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس" ﭼﻬﺎردﻩ اﺻﻞ " اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ " وﻳﻠﺴﻮن" رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ " ﭼﻬﺎردﻩ اﺻﻞ" ‪ ،‬اﻳﺎﻻ ت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺟﺪای از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺒﺮﮐﺖ‬
‫" ﺟﻨﮓ اول" در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﺎدی ﺁزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺳﺮﺷﺎری را‬
‫ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ ﺁورد ‪.‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﯽ " ﭼﻬﺎردﻩ اﺻﻞ" رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺁزادی ﺑﺮای ﻣﻠﻞ ﮐﻮﭼﮏ دﻧﻴﺎﺳﺖ !‬
‫ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﺳﻮی ﻗﺪرﺗﻬﺎی " دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ " ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﻗﻠﻤﺮو ﺁﻧﺎن و زﻣﻴﻨﻪ ذهﻨﯽ‬
‫اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺁن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ .‬ﺁزادی ﻣﻠﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﻣﺤﺘﺮم‬
‫ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرﺗﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن و ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻔﻮذ " ﻗﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ" ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺧﻠﻊ ﺳﻼح" و" اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ" از ﻳﮏ ﺳﻮ راﻩ را ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﺢ دوﺑﺎرﻩ ﻗﺪرﺗﻬﺎی‬
‫" دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ" ﺑﺴﺘﻪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ " ﮐﺎﻧﻮن هﺎی ﻗﺪرت " ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻔﺎق هﺎ و‬
‫اﺗﺤﺎدهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺪور از ﭼﺸﻢ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ اﻣﺎ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻞ" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در" ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ"‪ ،‬دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﻬﻨﺎوری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬
‫ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﺁن اﮔﺮﭼﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺁﻧﺎن ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و‬
‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ " ﺑﺮادر ﺑﺰرگ" ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬

‫ﺑﺮادری ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺁن در " ﻧﻴﻮﻳﻮرک " ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ " ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دﻧﻴﺎ " ﻣﯽ ﻃﭙﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ اول ‪ ،‬ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻨﻤﺎﻩ ‪١٣٨٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺑﺨﺶ دوم ‪ ،‬ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول‬
‫ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﺟﻨﮕﻞ " ﮐﻮﻣﭙﻴﻨﯽ " واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺗﺮک‬
‫ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫" دراﻳﻨﺠﺎ در روز ‪ ١١‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ، ١٩١٨‬ﻏﺮور ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺁﻟﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻞ ﺁزادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮑﺸﺪ ‪ ،‬درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪" .‬‬
‫دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،‬در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ، ١٩١٩‬ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺮاﻳﯽ " ﻣﻌﻤﺎران ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ" ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻬﺎن‬
‫در " ورﺳﺎی" ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬درﺳﺖ ‪ ٤٨‬ﺳﺎل‬
‫ﭘﻴﺶ ازاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ " ،‬ﺑﻴﺴﻤﺎرک" ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺁهﻨﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﭘﺮوس ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری‬
‫ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ، ١٨٧٠‬درﺳﺖ درهﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ‪ ،‬اﻣﭙﺮاﺗﻮری واﺣﺪ ﺁﻟﻤﺎن را در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪١٨٧١‬‬
‫در ﺗﺎﻻر ﭘﺮﺷﮑﻮﻩ " ﻟﻮﻳﯽ ﭼﻬﺎردهﻢ" در ﮐﺎخ ورﺳﺎی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬و اﻳﻨﮏ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ در ورﺳﺎی‬
‫ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪ هﺎی " ﻧﻈﻢ ﮐﻬﻦ " ﺑﻨﺎی " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ " را ﭘﯽ رﻳﺰی ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت" ﺷﻮرای دﻩ ﮐﺸﻮر" ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺖ‬
‫ﻧﻈﺎرت" ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ" ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ‪،‬‬
‫ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ ،‬اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ژاﭘﻦ ‪ .‬ﺑﺰودی ژاﭘﻦ هﻢ از اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و" ﺷﻮرای ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر"‬
‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ‪ ١٨‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ " ، ١٩١٩‬وودرو وﻳﻠﺴﻮن " رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ " ،‬ﻟﻠﻮﻳﺪ ﺟﺮج " ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪ "،‬ژرژ ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ" ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و" وﻳﺘﻮرﻳﻮ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ اورﻻﻧﺪ" ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ‪،‬‬
‫ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎرﻳﺲ ﮔﺮد هﻢ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ‪ .‬هﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ " ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﯽ"‬
‫هﺴﺘﻨﺪ ‪ " .‬ﻣﻐﺰ هﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ" ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻬﺎن ﺁﻧﺮوز را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ‪ .‬ﻳﮑﺒﺎر ﻳﮏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار‬
‫ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻃﺮﻳﺸﯽ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ‪:‬‬
‫اﮔﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ذﮐﺎوت و ﻓﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺑﺮ ﺁن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺒﺎهﺖ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺷﻌﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ " ﺟﺮج " ﺁﻧﺮوز ﺑﺎ " ﺟﺮج" اﻣﺮوز‬
‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ! ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺰاح ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻳﮑﯽ‬
‫از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ " ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﯽ " ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺁﻧﺮوز ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫" ﻟﻠﻮﻳﺪ ﺟﺮج " ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻃﯽ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﺣﻮادث‬
‫روﺳﻴﻪ و ﻧﺒﺮد ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﺷﻮراهﺎ و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﻪ رهﺒﺮی درﻳﺎﺳﺎﻻر " ﮐﻠﭽﺎک"‬
‫اﻳﺮاد ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ژﻧﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﺧﺎرﮐﻴﻒ " دارد ! ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪا هﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ " ﺧﺎرﮐﻴﻒ"‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﻳﮏ ژﻧﺮال ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎم ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ " اوﮐﺮاﻳﻴﻦ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺑﮕﺬرﻳﻢ ‪.....‬‬
‫در زورﺁزﻣﺎﻳﯽ ﺁﺧﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ " ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ" ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪.‬‬
‫روﺳﻴﻪ ﺗﺎزﻩ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻩ در اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد ‪ .‬ﺁﻟﻤﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁن راﻩ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از‬
‫ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻪ دارای ‪ ٤٤٠‬ﻣﺎدﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﻄﺮز ﺗﻮهﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰی اﺣﻀﺎر‬
‫ﮐﺮدﻩ و ﺁﻧﺎن را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺁن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ " ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻬﺎن را‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول " ﻧﺎﺑﻮدی ﭼﻬﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﭘﺲ از " ﺟﻨﮓ اول" دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد‪،‬‬
‫ﻧﻪ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﻴﻪ ! ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﻪ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری‬
‫ﭘﻬﻨﺎور اﻃﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی ! روﺳﻴﻪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول درﮔﻴﺮ ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﺰارهﺎ ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺷﻮراهﺎ در‬
‫اوﻟﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮان ﺗﺮﮐﻴﻪ ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در دوﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﻓﺮار‬
‫" ﮐﺎﻳﺰر وﻳﻠﻬﻠﻢ" ﺟﻤﻬﻮری ﺁﻟﻤﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دو ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ اﻃﺮﻳﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن از اﻣﭙﺮاﺗﻮری‬
‫ﺳﺎﺑﻖ اﻃﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫‪٥‬‬

‫ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬
‫ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺁﻟﻤﺎن در ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ واﻟﺤﺎق " ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ " و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺷﺮق ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات‬
‫ﺧﻮد ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻴﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‬
‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ از " ﻣﺼﺮ" در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ " ﮐﺎپ " در ﺟﻨﻮب ‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫در اروﭘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺠﺰﻳﻪ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و‬
‫اﻃﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻃﺮﻳﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ‪،‬‬
‫ﮐﺸﻮرهﺎی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ‪ ،‬ﻳﻮﮔﺴﻼوی ‪ ،‬روﻣﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن و در ﺷﻤﺎل ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻴﮏ‬
‫ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ ‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ‬
‫ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اﺧﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ " اﻧﻘﻼب روﺳﻴﻪ "‬
‫ﻧﻴﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺁﻧﺎن ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد " ﻓﻨﻼﻧﺪ " ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ‬
‫دوﻟﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺁﻧﺎن ﺑﻮد ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺮای اروﭘﺎ ‪ ،‬ﮐﺎرﮐﺮد‬
‫ﻳﮏ " ﺣﻠﻘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ " در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ " ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم " و ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﻳﺖ وﻳﺮوس اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اروﭘﺎ را ﻧﻴﺰ‬
‫دارا ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻨﻼﻧﺪ ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ‪ ،‬اﺳﺘﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﻟﺘﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را از ﮐﺸﻮر ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎد " اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ " ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫درﺁﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰهﺮﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ‪ ،‬ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در دوران ﺟﻨﮓ ‪ ،‬اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ هﺎ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮهﻨﮓ ت‪ .‬ا‪ .‬ﻟﻮرﻧﺲ ﻳﮏ ﺷﻮرش ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ‬
‫در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻗﻮل دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد ‪ .‬وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﯽ ﻳﮏ ﻗﺮارداد‬
‫ﻣﺨﻔﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻴﻬﺎ روﻳﺎی ﻳﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری" ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" را در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از هﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ هﺪف ﮐﻪ" هﻨﺪ" را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬ﭼﻪ ﺷﺒﺎهﺖ ﻏﺮﻳﺒﯽ ﻣﻴﺎن روﻳﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺁﻧﺮوز‬
‫ﺑﺎ ﻃﺮح " ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ " اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪ .‬ﺗﺼﺎدﻓﺎ ! هﺮ دوی اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﺎهﺘﻬﺎی اﻧﺪﮐﯽ !‬
‫ﺑﺎ ﻃﺮح" اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺰرگ" دارﻧﺪ ‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺪک ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح اﺧﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ رود هﺎی‬
‫ﻧﻴﻞ و ﻓﺮات ﻗﻨﺎﻋﺖ دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ! ) دو ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺮﭼﻢ دوﻟﺖ‬
‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺘﺎرﻩ داوود ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ هﻤﻴﻦ دو رودی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ‬
‫ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎ ! از ﺳﻮی " ﻳﻬﻮﻩ" ﺑﻪ " ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ" ﻳﻬﻮد وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ( .‬ﺑﮕﺬرﻳﻢ ‪......‬‬
‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎهﻴﺖ و اهﺪاف درازﻣﺪت ﺧﻮد دارای ﻧﻘﺸﯽ وﻳﮋﻩ اﺳﺖ ‪ .‬اهﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ‬
‫ﺟﻨﮓ اول هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق درﮔﻴﺮﻳﻬﺎی‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ " ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ " داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ‬
‫هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ( را ﻳﮏ ﺗﻼش هﻤﺎهﻨﮓ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ هﻤﺎن اهﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوح اﻳﻦ ﺟﻨﮓ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺁن ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ‬
‫ﮐﻪ از ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ وﻳﮋﻩ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن دﻗﻴﻘﺎ‬
‫ﺑﺪرد " ﺟﻨﮓ ﭼﻬﺎرم " ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪ ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎی واﺣﺪ ﻣﻴﺎن دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول و دوم ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺑﻨﻴﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ‬
‫دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺗﻤﺎﻣﯽ درﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﻣﺮوز از ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺗﺎ‬
‫ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و از ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﺁﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﺁﺛﺎر ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ‬
‫ﺟﻨﮓ اول و دوم را ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺤﺚ " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول" را ﻣﯽ ﺑﻨﺪم و ﺁن ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ " وودرو‬
‫وﻳﻠﺴﻮن" در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ" ﭼﻬﺎردﻩ اﺻﻞ" ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ‪ " .‬ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ" و" ﻟﻠﻮﻳﺪ ﺟﺮج"‬
‫ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺮح هﺎی اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻮﭘﺎ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ " وﻳﻠﺴﻮن "‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح ﮐﻠﻴﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ" ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرﺗﻬﺎی رﻗﻴﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ " ﭘﺎرﻟﻤﺎن " ﺟﻬﺎن در " ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دﻧﻴﺎ " ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ! ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬
‫" دوﻟﺖ " واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺎ ‪ ،‬راهﯽ دراز در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ !‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ دوم ‪ ١٨ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٨٣‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ‪ ،‬ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ‬
‫" ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺳﻨﻮدن" ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻟﻘﺐ اﺷﺮاﻓﯽ " وﻳﺴﮑﻨﺖ ﺳﻨﻮدن" را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و وزﻳﺮ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎرﻩ " ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی" ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ‪:‬‬
‫" اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ راهﺰﻧﺎن ‪ ،‬اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﻴﻠﻴﺘﺎرﻳﺴﺘﻬﺎ را راﺿﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن هﻤﭽﻮن‬
‫ﺗﻨﺪ ﺑﺎد ﻣﺮﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻴﺪهﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ‪،‬‬
‫ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁب ﮐﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻼن ﻳﮏ ﺟﻨﮓ دﻳﮕﺮاﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ‬
‫و ﺳﻘﻮط در داﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮرهﺎی ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪" .‬‬
‫ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻨﺤﺮﻓﻬﺎاززﺑﺎن ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮐﻬﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺮاﺗﺮازهﺮﭼﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﻳﮏ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ "ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ! ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺪرﺳﺘﯽ" ﭘﻴﻤﺎن‬
‫ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی" اﻋﻼن ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ‪ .‬ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﻧﻴﺎ را زﻳﺎد در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ رﺧﺪادﻩ هﺎی ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ اول و ﺁﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ دوم ‪،‬‬
‫ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ای در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎهﻴﺖ واﻗﻌﯽ روﻧﺪی دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁن رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد " ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی " ﻳﮏ واﻗﻌﻴﺖ ‪ ،‬ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ " ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫دﻧﻴﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری هﻨﻮز ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﻳﺮش رهﺒﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع " ﭘﻮل" را ﻧﺪارد ! هﻨﻮز ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را‬
‫دارد " ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی" اﺳﺖ ‪.‬‬
‫" ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی" ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻗﺘﺪار ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮای ﻣﺎﻟﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﻴﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﻪ او ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﮔﺬاری رهﺒﺮی ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫هﺮ ﭼﻨﺪ روﺑﺎﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﻩ و ﮔﺮﻳﺰ ﻣﺪاوم از ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺷﺪن‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻋﻴﻦ رﻗﺎّﺑﺖ داﺋﻢ ‪ ،‬ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺧﻮد در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ‬
‫ﻧﺪارد ‪ .‬در هﺮ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﻣﻴﺎن دو " ﻗﺪرت" اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﻧﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن از ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ‬
‫ﻧﺒﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ " اهﺮم ﻣﺎﻟﯽ" را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ‬
‫ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬وﺳﻴﻌﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد ‪ .‬ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺁﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ در دهﻪ‬
‫ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺁﺗﺶ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز‬
‫دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ " ﭘﻮل" ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ " ﭘﻮل" ﺑﻮدﻩ و" ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ ای" را‬
‫ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ هﻢ " اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی وﻳﮋﻩ " دارد و هﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ " ﻧﮋاد وﻳﮋﻩ ای" اﺳﺖ ! ﺑﻪ اﻳﻦ‬
‫" ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" در ﺳﻄﻮر ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول" ‪ ،‬ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺪهﮑﺎر ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺪهﯽ هﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﻠﻢ دﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻴﺰ ﻃﻠﺐ" ﺑﺎﻧﮑﺪاران"‬
‫اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ از اروﭘﺎی وﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت " ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻧﻴﻮﻳﻮرک" از اروﭘﺎ‬
‫از ﻣﺮز ‪ ٢٥‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‬
‫و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﺁﻟﻤﺎن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺳﻮم ﻃﻼی ﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ هﻨﮕﻔﺘﯽ‬
‫اﺳﻨﺎد واﻣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺁﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ ١٩٢٧‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺮف ﻣﺪت ‪١٥‬‬
‫ﺳﺎل ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ‪ ١٩١٢‬ﺗﺎ ‪ ، ١٩٢٧‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻮﻳﮋﻩ از ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل ‪،١٩١٧‬‬
‫از ‪ ١٨٧٢٣٩‬ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ‪ ٤٠٠‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻓﻘﻂ‬
‫در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺗﻴﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٩٢٦‬ﭼﻴﺰی ﺣﺪود ‪ ٤‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل‬
‫ﺑﻪ ﭘﻨﺞ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ‪ ١٩٢٩‬ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬در هﻤﻴﻦ دوران ‪ ،‬اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ‪ ٨٧‬در‬
‫ﺻﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ هﺎی ﺟﻬﺎن ‪ ٧١،‬در ﺻﺪ ﻧﻔﺖ دﻧﻴﺎ و ‪ ٤٣‬در ﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﺎﺗﺢ اروﭘﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی‬
‫هﻨﮕﻔﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ در دوران ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ از ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ‬
‫‪٧‬‬

‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ دول ﻣﻐﻠﻮب ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ‪ .‬در ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی هﻴﭻ رﻗﻢ دﻗﻴﻘﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻏﺮاﻣﺎت‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮﻩ‬
‫اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﮓ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت وﻏﺮاﻣﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻗﺴﺎط ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮای هﻴﭻ ﮐﺸﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ هﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای ﺁْﻟﻤﺎن ﻣﻐﻠﻮب و وﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻖ اوﻟﯽ !‬
‫دراﻳﻨﺠﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻧﻴﻮﻳﻮرک وارد ﺷﺪﻩ و اﻳﻨﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﻠﻮب را ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ وام دادن و وام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﻳﺎ ﻃﻼ ﻧﺒﻮد ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﻘﺎل‬
‫اﺳﻨﺎد و در ﮐﺎدر ﻳﮏ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ! ﻳﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ دوﺑﺎرﻩ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دادﻧﺪ ‪ .‬ﻋﻤﻼ در هﻴﭻ ﮐﺠﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری ارﻗﺎم در دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد وارد و‬
‫ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ! ازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب ﺟﻨﮓ‬
‫را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ‪ ،‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪی وارد ﻣﻌﺎدﻻت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ هﻢ ﻋﺮض ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺸﺎر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ " اهﺮم ﻣﺎﻟﯽ" دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ را‬
‫در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺘﯽ وام ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻔﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت دوﻟﺖ‬
‫ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﻴﮑﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﻣﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮاهﺎن‬
‫رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻦ روش ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در اروﭘﺎ‬
‫ﺧﺸﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد ‪ .‬در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻗﺮض ﺷﺪﻩ ازﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر‬
‫ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﮓ ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ و اﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺮض ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ‬
‫ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ" ﺷﻴﻠﻮک" ‪ ،‬رﺑﺎﺧﻮار ﻳﻬﻮدی ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ" ﺗﺎﺟﺮ وﻧﻴﺰی" اﺛﺮﻣﻌﺮوف" وﻳﻠﻴﺎم‬
‫ﺷﮑﺴﭙﻴﺮ" ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ " ﺷﻴﻠﻮک " ﺑﺠﺎی واﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن رﻗﻴﺐ از او‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺁﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺖ ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎی " ﻳﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ " ﺑﺪن وی را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩٢٣‬در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ‪ ،‬ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ " رور" در ﺁﻟﻤﺎن را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ " راﻳﻦ ﻻ ﻧﺪ" ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﺎی‬
‫از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬از ﺳﺎل ‪ ١٩٢٤‬ﺑﺪﻧﺒﺎل " ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﻮﻳﺲ " ‪ ،‬ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ‬
‫ﺁﻟﻤﺎن را از ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ﻧﻴﺰ روی روال ﻋﺎدی ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ‪ .‬ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ هﻢ‬
‫در ‪ ١٩٢٥‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ " رور" را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻬﺎﺟﻢ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارزش ﭘﻮﻧﺪ را ﺑﺎ هﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼ ﺣﻔﻆ‬
‫ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﺎر هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم‬
‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻨﺪن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ " ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎن " ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاف ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬
‫داﺧﻠﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺟﻠﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ " ﻧﻴﻮﻳﻮرک " را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫اﻧﻔﻼﺳﻴﻮن و دﻓﻼﺳﻴﻮن‬
‫ﮐﺎهﺶ ارزش ﭘﻮل در اروﭘﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ " اﻧﻔﻼﺳﻴﻮن"‬
‫ﻣﺤﺪود را در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ ".‬اﻧﻔﻼﺳﻴﻮن" ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدﻩ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﺮﺑﻴﺪن ﺧﺮج ﺑﻪ دﺧﻞ ‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﮏ دوﻟﺖ‬
‫در ﭘﺮداﺧﺖ هﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در دﺧﻞ و ﺧﺮﺟﻬﺎﻳﺶ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﮑﺎرهﻢ ﺣﻘﻮق هﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﻳﺾ‬
‫و ﻃﻮﻳﻞ اداری ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮدازد و هﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهﮑﺎرﻳﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺧﻠﯽ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎارزاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺎی ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ارزش ﭘﻮل‬
‫ﺁن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻻهﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ‬
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺁﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻴﺎن‬
‫دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد ‪ .‬دراﻳﻦ ﺻﻮرت دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﮕﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎزد ﮐﻪ " دﻓﻼﺳﻴﻮن" ﻳﺎ‬
‫" دوﻻﺳﻴﻮن" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺁن ﺗﺜﺒﻴﺖ ارزش واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪٨‬‬

‫در ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺮوز در ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ " اﻧﻔﻼﺳﻴﻮن" ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ارزش‬
‫" ﻓﺮاﻧﮏ" ﻓﺮاﻧﺴﻪ و" ﻟﻴﺮ" اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﺑﺘﺪا ارزش واﺣﺪ ﭘﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻪ از هﺮ ‪ ٢٥‬ﻓﺮاﻧﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻳﮏ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ‪ ٢٧٥‬ﻓﺮاﻧﮏ رﺳﻴﺪﻩ و ﺑﻌﺪ هﻢ در رﻗﻢ ‪ ١٢٠‬ﻓﺮاﻧﮏ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ‪ ١٩٢٢‬و ‪ " ١٩٢٣‬ﺗﻮرم ﻧﺎ ﻣﺤﺪود" ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ،‬ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺑﺪهﯽ هﺎی داﺧﻠﻴﺶ راﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وﺿﻊ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ارزش" ﭘﻮﻧﺪ" ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دو راﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻮد‬
‫دارد ‪ .‬ﻳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ارزش" ﭘﻮﻧﺪ" را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺑﺰور ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ‪ .‬راﻩ ﺣﻞ‬
‫اول ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮﮐﺮدن از رهﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن واﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺁن از" ﺳﻴﺘﯽ ﺁو ﻟﻨﺪن" ﺑﻪ " وال اﺳﺘﺮﻳﺖ"‬
‫در ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺑﻮد و راﻩ ﺣﻞ دوم ‪ ،‬ﺣﻔﻆ رهﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋﻩ‬
‫ﺁﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺑﻴﮑﺎری و اﺧﺮاج ﺑﯽ روﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ راﻩ ﺣﻞ دوم را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ راﻩ ﺣﻞ‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪ ١٩٢٦‬را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ وﭘﺎﺧﺖ رهﺒﺮان‬
‫" ﮐﻨﮕﺮﻩ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎ " ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬از‬
‫ﺁن ﭘﺲ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰدهﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ‬
‫ﭘﻴﺮوزی ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزﻩ ای در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬

‫رﮐﻮد ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ‬
‫ﺳﺎل ‪ ، ١٩٢٩‬ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ ‪ .‬ﺳﺎل ﻗﺪرﺗﻨﻤﺎﻳﯽ ﻋﻠﻨﯽ " ﭘﻮل" و ﺗﻮﻟﺪ‬
‫ﻳﮏ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" اﺳﺖ ﮐﻪ " ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻧﻴﻮﻳﻮرک ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ وام‬
‫ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان‬
‫در ﺁن ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﺧﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﯽ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ رﻳﺰد ‪.‬‬
‫هﻤﺰﻣﺎن دراﮐﺘﺒﺮ ‪ ، ١٩٢٩‬ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﻴﻮﻳﻮرک درهﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﺁن در ﻳﮏ" ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻤﺎهﻨﮓ"‬
‫ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﻳﻦ " رﺳﺎﻟﺖ" را ﻋﻨﺎﺻﺮ‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ای ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺳﻬﺎم ﺑﻨﺎم " اﺳﭙﻴﮑﻮﻻ ﻧﺘﻬﺎ " ﻣﻌﺮوف هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﺎر اﻳﻦ ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار‬
‫ﺑﻮرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر " اﺳﭙﻴﮑﻮﻻ ﻧﺘﻬﺎ " دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺨﺼﺺ و اﻃﻼﻋﺎت ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ " ﺗﺨﺼﺺ" ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ" اﺳﭙﻴﮑﻮﻻ ﻧﺘﻬﺎ " ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬
‫در ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻼح ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺮﻓﻪ هﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﮕﺮ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻳﺎ هﻨﺮی ﺑﻪ " ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ " و ﻳﺎ‬
‫" ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻣﻮر هﻨﺮی" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬در ﺑﺎزارهﺎی ﺑﻮرس هﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم‬
‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺟﻮع ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ هﺎی اﻳﻨﺎن درﺳﺖ درﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬
‫هﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر " اﺳﭙﻴﮑﻮﻻﺳﻴﻮن " ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﯽ رود ‪.‬‬
‫و اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در درﺳﺘﯽ " اﺳﭙﻴﮑﻮﻻﺳﻴﻮن " ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ دارد ‪ " ،‬اﻃﻼﻋﺎت " اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮑﯽ‬
‫ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺁن ﺑﺨﺶ از " اﺳﭙﻴﮑﻮﻻ ﻧﺘﻬﺎ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ارﮔﺎﻧﻴﮏ ﺑﺎ " ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل"‬
‫ﻗﺮار دارﻧﺪ ‪ .‬ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از روﺳﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﻬﻮد در اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﻳﻒ !‬
‫اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ‪ .‬ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ! " ﭘﺎول اﺷﭙﻴﮕﻞ " رﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﯽ " ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻳﻬﻮدﻳﺎن " در ﺁﻟﻤﺎن هﻢ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش هﻤﻴﻦ اﺳﺖ ! ﺑﮕﺬرﻳﻢ ‪.....‬‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ ! ﺁﻧﻬﺎ از روی اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ‬
‫‪٩‬‬

‫ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﻼن ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺘﯽ‬
‫ﺑﺮای ﮐﺎﻻ هﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺷﻌﺒﺎت و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی اﻳﻦ‬
‫ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻔﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺪای از ﻣﻘﺎﺻﺪ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دادن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﻓﻼن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻓﻼن ﮔﻮﺷﻪ دﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﻴﺲ ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از‬
‫اﺳﺎس اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﺿﺮورت و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ذاﺗﯽ دو ﻋﻨﺼﺮ " ﭘﻮل " و " اﻃﻼﻋﺎت " در ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی‬
‫ﻳﮏ " ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﻳﮋﻩ " ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺁن ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی‬
‫ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬اﺑﺰار ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ " ای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ " زرﺳﺎﻻ ران ﻳﻬﻮد "‬
‫ﻧﺎم دارد ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺤﺮان ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﮐﻮد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ‪ ، ١٣٢٩‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری ﻳﮏ ﻗﻠﻢ‬
‫‪ ٣٠‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ) ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ( و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺪهﺎ ﺑﺎﻧﮏ‬
‫و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ‪ ،‬ﻧﻴﺰ در ﻧﻬﺎﻳﺖ هﻤﻴﻦ‬
‫" ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫در ﺧﻮد ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺴﺎب" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻼن" ﺑﺎ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﺧﺮد " هﺰاران ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ‪ .‬ﺻﻒ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻴﮑﺎر و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و ﻟﻘﻤﻪ ای‬
‫ﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﻴﺎدﻩ ! از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻄﺎرهﺎی ﺑﺎری ﮐﻨﺪ رو ﻣﯽ ﺁوﻳﺰﻧﺪ ‪،‬‬
‫ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ روی ﺳﮑﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ .‬روی دﻳﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰ اﻧﻬﺪام ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﻮاد‬
‫ﻏﺬاﻳﯽ هﻨﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ‪ .‬ﺧﺮﻣﻦ هﺎ درو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در‬
‫ﻣﺰارع ﻣﯽ ﭘﻮﺳﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻴﻮﻩ هﺎ را از درﺧﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﭼﻴﻨﻨﺪ ! ﻣﻘﺎدﻳﺮ هﻨﮕﻔﺘﯽ ﮔﻨﺪم و ﭘﻨﺒﻪ و ﭼﻴﺰهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺑﻮد‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮای ﺁﻧﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫از ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ‪ ١٩٣١‬ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ،١٩٣٣‬ﺑﻴﺶ از ‪ ١٤‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﺴﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺮزﻳﻞ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن‬
‫ﺗﻦ وزن داﺷﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ! اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﻬﻮﻩ را درﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪،‬‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﻗﻬﻮﻩ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ارزان ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ‪ " .‬ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ" ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮک در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ‬
‫ﺷﻌﺮی ﺳﺮودﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن ﭼﻴﺰی ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ ‪:‬‬

‫ﻣﺎ در دﻧﻴﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‬
‫ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ‬
‫و ﻣﺎهﯽ هﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ !‬
‫ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎم " ﺳﺮهﻨﺮی اﺳﺘﺮاﮐﺶ" در ژوﻳﻴﻪ ‪ ١٩٣١‬ﻳﻌﻨﯽ در دوﻣﻴﻦ‬
‫ﺳﺎل ﺑﺤﺮان و رﮐﻮد ﻋﻈﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزارهﺎی ﺟﻬﺎن ﺁﻧﻘﺪر ﮐﺎﻻ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﻤﺎن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎﻩ دﻳﮕﺮ هﻢ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ هﻴﭻ ﮐﺎر دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ !‬
‫ﺣﺎﺻﻞ زورﺁزﻣﺎﻳﯽ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﯽ" ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ‪ ،‬ﺻﻒ ﺁراﻳﯽ ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ‪ " ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﯽ " ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺁورد ‪.‬‬
‫ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اوت ‪ ١٩٣١‬ﺷﮑﻞ ﻋﺠﻴﺒﯽ دارد ‪ .‬ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﻃﺮح‬
‫اﺳﺘﻴﻀﺎﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن " رﻣﺰی ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ "‬
‫ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ رهﺒﺮان اﺣﺰاب دﻳﮕﺮ ‪ ،‬هﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺷﺎﻩ ﻣﯽ روﻧﺪ و‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺳﺎﺑﻖ و ﺧﻮد ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺁﻧﺮا‬
‫اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ !‬
‫‪١٠‬‬

‫ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﮐﺖ ﭼﻨﺪ وزﻳﺮ‬
‫از اﺣﺰاب ﻟﻴﺒﺮال و ﮐﺎرﮔﺮ ‪ ،‬اﮐﺜﺮﻳﺖ را ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻄﻪ ﮐﺎر دارا ﺑﻮدﻩ و" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ " ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫" رﻣﺰی ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ " ﻧﻴﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ از ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل هﻤﭽﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ‬
‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ هﻢ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮش" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ" ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ او رای اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻣﯽ دهﺪ !‬
‫اوﻟﻴﻦ رﺳﺎﻟﺖ "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ" ﮐﻪ در اﺳﺎس ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬رهﺎ ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ‬
‫ﭘﻮل ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻼ در‪ ٢٣‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪ ١٩٣١‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺮی ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎر در ﺳﺎل ‪ ،١٩٢٥‬هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرﻩ‬
‫ﮐﺮدم ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﮐﺎرﮔﺮی ‪ ،‬ﺟﻠﻮی ﺁن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ارزش ﭘﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻗﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ اﻣﺮ‬
‫ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ هﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ رهﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن را رهﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮﻟﯽ و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫اﻳﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬
‫‪ ١٩٣١‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺎرﻳﺨﯽ اهﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل هﻨﻮز زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺪرت‬
‫ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ روﺑﺎﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ هﻨﺪ و‬
‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﻳﺮهﻨﮕﻔﺘﯽ ﻃﻼ از اﻳﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪن ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮﻧﺪ و ارزاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﺧﺎرﺟﻪ ‪،‬‬
‫ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎل ‪ " ، ١٩٣٣‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﯽ" ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از دل ﺑﺤﺮان ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ ‪،‬‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و" رﺳﻮل" ﺧﻮد را در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ" ﻧﺎﺟﯽ" ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ! در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ " ١٣٣٢‬ﻓﺮاﻧﮑﻠﻴﻦ روزوﻟﺖ" ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ " ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ هﻮور" ﻣﻨﻔﻮر ‪ ،‬ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺎﻻت‬
‫ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﻣﺎرس ‪ ، ١٩٣٣‬ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ روزوﻟﺖ وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ روزوﻟﺖ وﺿﻊ ﮐﺸﻮر را‬
‫در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ " وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ﻣﯽ رﻓﺖ"‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! درﺳﺖ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در‪ ٣٠‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩٣٣‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ !‬
‫در ﺁن ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻳﮏ رهﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮب دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺁرای ‪ ٥٢‬درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺁﻟﻤﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ‬
‫دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬ﺻﻒ ﺁراﻳﯽ ﻣﻴﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﯽ" ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ! از ﺳﻮﻳﯽ و‬
‫" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮاﻣﻠﯽ" ﺑﯽ وﻃﻦ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ !‬

‫" ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" در ﺁﻏﺎز زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !‬
‫ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ‪ .....‬هﺮ ﺳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ‪ ،‬هﺮ ﺳﻪ‬
‫اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل هﺴﺘﻨﺪ !‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ‪ ١٦ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪١٣٨٣‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار دوﻟﺖ ﻳﻬﻮد !‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺖ " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ‪ ،‬هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎ و ﻋﻼﺋﻖ ﺳﻴﺎﺳﯽ او ‪ ،‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ هﺰاران ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ‬
‫و ﻓﻴْﻠﻢ و ﮔﺰارش ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬هﻤﭽﻨﺎن در هﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم‬
‫ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ! ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از او در ذهﻨﻴﺖ ﻣﺮدم اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی‬
‫ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﺁدم ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻳﯽ ‪ ،‬ﻳﮏ دﻳﻮاﻧﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﺧﻼﺻﻪ هﻴﻮﻻﻳﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻬﻮدی ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ را در ﮐﻮرﻩ هﺎی ﺁدم ﺳﻮزی زﻧﺪﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﺒﺎب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬از ﺧﻴﻠﯽ هﺎ‬
‫ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮓ دوم ﭼﻘﺪر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﺪ ‪ :‬ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ! دﺳﺖ ﻣﺮﻳﺰاد !‬
‫ارﺗﺶ رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" ﮐﻢ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ! ﺁدﻣﻬﺎی ﻋﺎدی‬
‫ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ‪ ،‬ﻳﮑﺒﺎر در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر روی ﺟﻨﮓ دوم ‪ ،‬از ﻳﮏ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮﺳﻴﺪم ‪:‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪﻳﺖ " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ﺑﺎ " ﻳﻬﻮدﻳﺖ" ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ‪ :‬ﻧﻔﺮت هﻴﺘﻠﺮ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬
‫ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ !‬
‫ﮔﻔﺘﻢ از ﮐﺠﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽ زﻧﻴﺪ ؟ ﮔﻔﺖ ﺧﻮد او ﺑﻪ " هﻠﻨﻪ هﺎﻧﻔﺸﺘﻨﮕﻞ" ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﺎﻧﻔﺸﺘﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪا‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻢ داد ( ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺮت وی از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﮏ" ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ" اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﭘﺎوﻻ ﺧﻮاهﺮ‬
‫هﻴﺘﻠﺮهﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﻢ ژوﺋﻦ ‪ ) ١٩٤٦‬ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ دوم ( اﻧﺠﺎم دادﻩ‬
‫ﺑﻮد ‪ ،‬اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ " :‬ﺁدوﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن وی در ﻧﻘﺎﺷﯽ از‬
‫اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺁﺛﺎر هﻨﺮی هﻤﻪ در دﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ " ‪ .‬هﻤﻴﻨﻄﻮر‬
‫هﻴﺘﻠﺮ دﮐﺘﺮ " ادوارد ﺑﻠﻮخ " ﭘﺰﺷﮏ ﻳﻬﻮدی ﻣﺎدرش را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ‬
‫ﮐﻼرا هﻴﺘﻠﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ هﻴﺘﻠﺮ در دوران اﻗﺎﻣﺘﺶ در وﻳﻦ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ " :‬ﻣﻦ اﻏﻠﺐ از ﺑﻮی ﺑﺪن اﻳﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺮاغ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮم" !!‬
‫ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎدﻻت " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم" ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ"‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ‪،‬‬
‫ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺗﻀﺎدهﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﻮﺷﺎﻟﻬﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زدﻩ و ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺳﺘﺘﺮ از روﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ و‬
‫ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻗﺪرت در ﺳﻤﺖ وﺳﻮ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻳﻌﻨﯽ هﻤﺎن‬
‫ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺁن " ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن " و " ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ " ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود ‪.‬‬
‫ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ ﺑﻮد ؟‬
‫درروز ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ ‪ ،١٨٨٩‬ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﻣﺶ هﻴﺘﻠﺮی ‪ ،‬ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﻣﺶ ﺷﻴﮑﻞ ﮔﺮوﺑﺮی‬
‫ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﻣﺶ ﭘﻮﻟﺘﺴﻞ و ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﻣﺶ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ! اﻳﻦ ﮐﻮدک در دﻓﺘﺮ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﻨﺎم " ﺁدوﻟﻔﻮس هﻴﺘﻠﺮ"‬
‫ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬ﭘﺪر ﺁدوﻟﻒ در هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ ‪ ١٨٣٧‬در روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ " اﺷﺘﺮوﻧﺰ" از زﻧﯽ ﭼﻬﻞ و دو‬
‫ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎم " ﻣﺎرﻳﺎ ﺁﻧﺎ ﺷﻴﮑﻞ ﮔﺮوﺑﺮ" زادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬روﺳﺘﺎی" اﺷﺘﺮوﻧﺰ" ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ‬
‫ﺳﺒﺐ ﻧﺎم ﻧﻮزاد را در " دوﻟﺮزهﺎﻳﻢ " ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎم " ﺁﻟﻮﻳﻴﺰﺷﻴﮑﻞ ﮔﺮوﺑﺮ" ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻩ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﮐﻮدک ‪ ،‬ﺟﺎی ﻧﺎم ﭘﺪر ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اواﻳﻞ دهﻪ ﺳﯽ ﻣﻴﻼدی ﮐﻪ ﻧﺎزﻳﻬﺎ در راﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای از ﺳﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻳﻬﻮدی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاﻩ اﻓﺘﺪ‬
‫ﮐﻪ هﺪف ﺁن اﺛﺒﺎت ﻏﻴﺮﺁرﻳﺎﻳﯽ ﺑﻮدن هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻮد ! اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻳﻬﻮدی‬
‫ﺑﻮدن ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم هﻴﺘﻠﺮ و ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ ﺧﻮن ﻳﻬﻮدی در رﮔﻬﺎی او ﺑﻮد !‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ وﮐﻴﻠﺶ" هﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﮏ " را ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ و ﻳﮏ‬
‫ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات " هﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﮏ " ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ‬
‫ﺑﻪ ادﻋﺎی او از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدﺁوری ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد !‬
‫"ﻇﺎهﺮا ﭘﺪرهﻴﺘﻠﺮﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻳﮏ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم" ﻣﺎرﻳﺎ ﺁﻧﺎ ﺷﻴﮑﻞ ﮔﺮوﺑﺮ" و ﭘﺴﺮﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻨﺎم‬
‫" ﻓﺮاﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮ" ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و دراواﺧﺮ دهﻪ‪ ١٨٣٠‬در ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد‬
‫ﺗﺠﺎوز ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و" ﻓﺮاﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮ" از روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻳﻦ زن ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬
‫ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﭘﺴﺮ ﻧﻮزدﻩ ﺳﺎﻟﻪ اش ﻳﮏ ﻣﻘﺮری ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪١٢‬‬

‫ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ " ﻓﺮاﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮ" و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ هﻴﺘﻠﺮ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وهﻤﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﮑﺎﻳﺖ ازاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮدوﻃﺮف ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻴﺎﺁﻣﺪن ﺁﻟﻮﻳﻴﺰ‬
‫ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ " ﻓﺮاﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮ" را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﺮری ﭘﺪری ﺑﻮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪".‬‬
‫در ﮔﺰارش ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮا اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪر هﻴﺘﻠﺮ‬
‫ﻧﻴﻢ ﻳﻬﻮدی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ! اوج اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ژوﻳﻴﻪ ‪ ١٩٣٢‬و در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎن ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺖ ‪.‬‬
‫در اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ روزﻧﺎﻣﻪ اﺗﺮﻳﺸﯽ " وﻳﻨﺮ زون اوﻧﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﺰ ﺳﺎﻳﺘﻮﻧﮓ " ﺑﻤﻌﻨﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ و‬
‫دوﺷﻨﺒﻪ وﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ درﺷﺖ " هﺎﻳﻞ ﺷﻴﮑﻞ ﮔﺮوﺑﺮ" ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ای ﻃﻨﺰ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﭘﺪر ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ‬
‫و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن او ﺑﻮد ‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎﮐﺎن هﻴﺘﻠﺮ و ﺟﺎری ﺑﻮدن ﺧﻮن ﻳﻬﻮدی در‬
‫رﮔﻬﺎی او ! را در ﻳﮏ ﺷﻤﺎرﻩ وﻳﮋﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺁن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ‬
‫دﻟﻔﻮس ‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ اﺗﺮﻳﺶ ﻧﺒﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﻳﻦ ادﻋﺎ دو اﺷﮑﺎل ﺟﺰﺋﯽ وارد ﺑﻮد ! ﻳﮑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ روی ﺁﻧﺘﻦ‬
‫ﺑﺮدﻩ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ " ﻧﻴﮑﻮﻻوس ﭘﺮرادووﻳﭻ " ازﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ‬
‫ﮔﺮاﺗﺲ ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم و ﻳﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻦ راﻳﺘﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻬﻮدی ﺳﺎﮐﻦ‬
‫ﮔﺮاﺗﺲ در اﺗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد !‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﺪای درﺳﺖ و ﻏﻠﻄﯽ هﺮ ادﻋﺎﻳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬ﺗﻼش ﻋﺠﻴﺒﯽ‬
‫در ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ او و ﮔﺮﻳﺰ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺗﻀﺎد هﺎی واﻗﻌﯽ و دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺁﺗﺶ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ‬
‫ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز را داﻣﻦ زد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎی‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ را ‪ ،‬در ﻣﻴﺎن اﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد !‬
‫ﺷﻮاهﺪ ﺑﺴﻴﺎری در زﻧﺪﮔﯽ" ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت اواز ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ! ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ‬
‫ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ دﻧﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻟﯽ " زرﺳﺎﻻران ﻳﻬﻮد"‬
‫ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ اهﺮﻣﻬﺎی ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی و رﺳﺎﻧﻪ ای در اﻳﺎﻻت‬
‫ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدهﻴﺘﻠﺮ ﻧﻴﺰ درﺁﻏﺎز‬
‫اﻓﺘﺨﺎر ! ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺁﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫دو ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺎن هﻴﺘﻠﺮ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﯽ را در" وﻳﻦ " ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ واز ﺷﺪت‬
‫ﻧﺪاری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن در " ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن " ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ " ﻣﻨﺮ هﺎﻳﻢ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ " ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدان"‬
‫ﺑﻮد ‪ ،‬ﻳﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﻳﮑﯽ ﻗﻔﻞ ﺳﺎز ﻳﮏ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم " راﺑﻴﻨﺴﻮن " ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد‬
‫و دﻳﮕﺮی ﻳﮏ دﻻل ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﺁﺛﺎر هﻨﺮی ﻣﺠﺎر ﺑﻨﺎم " ﻳﻮزف ﻧﻮﻣﺎن " ﺑﻮد ﮐﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ او ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻣﺖ‬
‫ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و درﺑﺎرﻩ اش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺮد ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﻳﮑﺒﺎر هﻢ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق او و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !‬
‫هﻴﺘﻠﺮ و ﻧﻮﻣﺎن ﻳﻬﻮدی اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺁرزوهﺎ و‬
‫روﻳﺎهﺎﻳﺸﺎن ‪ ،‬ﮔﭗ ﻣﯽ زدﻧﺪ ! ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ هﻢ وﻳﻦ را در ‪ ٢٤‬ﻣﻪ ‪ ١٩١٣‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ او ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ و رواﻧﻪ ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ! هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺛﺎر هﻨﺮی ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎی ﺧﻮد او را‬
‫ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬اﮐﻴﺪا ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام او ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﺣﺘﯽ " ﮐﺎرل هﻮﻧﻴﺶ" دوﺳﺖ و ﺷﺮﻳﮏ هﻴﺘﻠﺮ در هﻤﺎن‬
‫دوران ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎی او را در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ هﺎی وﻳﻦ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ " ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﺒﺎراز ﺁدوﻟﻒ‬
‫ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن داد و ﺳﺘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬زﻳﺮا ﻓﻘﻂ اﻳﻨﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ‪! " .‬‬
‫از اﺗﻔﺎق ! هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺋﻤﯽ و ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻧﻘﺎﺷﯽ هﺎی هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ" ﻳﺎﮐﻮب ﺁﻟﺘﻨﺒﺮگ"‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬هﻤﻴﻨﻄﻮر در اوت ‪ ١٩٠٩‬ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻌﻀﺎ در‬
‫ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ارد ﺑﺮگ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻴﺪ ‪.‬‬
‫ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از هﻤﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول و ﺑﺎزﮔﺸﺖ هﻴﺘﻠﺮ ﻣﺠﺮوح از ﺟﺒﻬﻪ هﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ اش ‪ ،‬دوﺑﺎرﻩ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ !‬
‫راهﻢ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ! " ارﻻ ﻧﮕﺮ" ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻳﻬﻮدی ﺁﻧﺮوز " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫‪١٣‬‬

‫" ﻣﻦ اﻏﻠﺐ در ﭘﻠﮑﺎن وﻳﺎ در ورودی ﺑﺎ او روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪم ‪ .‬اﻏﻠﺐ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻴﺰی در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ‬
‫ﺧﻮد ﺑﻮد ‪ .‬هﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ دﻳﮕﺮ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ‪" ....‬‬
‫دﮐﺘﺮ" ادوارد ﺑﻠﻮخ " ﭘﺰﺷﮏ ﻳﻬﻮدی " ﮐﻼرا هﻴﺘﻠﺮ " ﻣﺎدر ﺁدوﻟﻒ ‪ ،‬ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺮت‬
‫ﻇﺎهﺮا ﺷﺨﺼﯽ هﻴﺘﻠﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ‪ ،‬ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻼرا ﻳﻌﻨﯽ در‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٩٤٠‬در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻟﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ‪:‬‬
‫" ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻼرا ﮐﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ وﺟﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد در‬
‫ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻟﺒﺎس وﮐﺮاوات ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ‬
‫ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد ‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را‬
‫ﺑﻪ ﻳﺎد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ دارد ‪ .‬زﻳﺮا ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ از ﻧﻈﺮ رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻋﺪﻩ وﻓﺎ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ اودرﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮد‪ ،‬درﺣﻖ هﻴﭻ ﻳﻬﻮدی دﻳﮕﺮی درﺳﺮﺗﺎﺳﺮﺁﻟﻤﺎن واﺗﺮﻳﺶ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ‪".‬‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ‬
‫‪ ١٧‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ، ١٩٠٠‬ﺁدوﻟﻒ در ﺳﻦ ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ در هﻨﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در " ﻟﻴﻨﺘﺲ" ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩٠٣‬ﭘﺪرش ﺁﻟﻮﻳﻴﺰ ‪ ،‬ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻨﯽ ﺑﺎ او و ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ داﺷﺖ ‪ ،‬ﻓﻮت‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺁدوﻟﻒ ‪ ١٤‬ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در ﺑﻬﺎر ‪ ١٩٠٦‬ﻳﮑﯽ از روﻳﺎهﺎی او ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد‬
‫و ﻣﺎدرش اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺁدوﻟﻒ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ وﻳﻦ ‪ ،‬ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎﻩ هﻨﺮ ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮود ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﺑﺮهﻪ زﻣﺎﻧﯽ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ هﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﻌﻤﺎری دارد ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺻﻼ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ ! ﭘﺎﺋﻮﻻ ﺧﻮاهﺮ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ ‪ " :‬وی اﻏﻠﺐ درﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدرم و‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪" .‬‬
‫ﭼﻬﺎردهﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩٠٧‬ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻼرا ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻠﻮخ ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ و‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻢ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن" ﺧﻮاهﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن" ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻨﺘﺲ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬
‫ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻼرا ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ ﺗﻤﺎم وﻗﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از او اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ در‬
‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﺎﻣﺪاد روز ‪ ٢١‬دﺳﺎﻣﺒﺮ در زﻳﺮ ﻧﻮر درﺧﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ‪ ،‬ﺑﻘﻮل ﺧﻮد هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬ﺁرام‬
‫از دﻧﻴﺎ ﻣﯽ رود ‪ .‬دﮐﺘﺮ ﺑﻠﻮخ ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮهﺎی زﻳﺎدی را دﻳﺪﻩ اﺳﺖ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ‪ " :‬در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل‬
‫ﺧﺪﻣﺘﻢ هﻴﭽﮑﺲ را ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬درد ﻣﻨﺪ و ﺁزردﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎدرش ﻧﺪﻳﺪم ! "‬
‫ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺁورﻳﻞ ‪ ١٩٠٩‬هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪش را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ در ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد !‬
‫اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺁن ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻳﮑﺒﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺲ دادن‬
‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎ را ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد‬
‫از ارﺛﻴﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﮐﻼرا را ﺑﻪ ﺧﻮاهﺮ ﻧﺎﺗﻨﯽ اش ﺁﻧﺠﻼ راوﺑﺎل ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻪ‬
‫ﺟﺰ ﻳﮏ ﻣﻘﺮری ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ از ارث ﭘﺪری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ او را ﻗﺎدر ﺑﻪ‬
‫اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی در وﻳﻦ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ‪ ".‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ﮐﻮﺑﻴﺘﺴﮏ"‬
‫ﭘﺴﺮ ﻳﮏ ﻣﺒﻞ ﺳﺎز و اوﻟﻴﻦ دوﺳﺖ هﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل ‪ ١٩٠٥‬ﺑﺎ او در ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻨﺘﺲ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و‬
‫در اﻳﻦ روزهﺎ در وﻳﻦ ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ رود ‪ ،‬ﺣﺎﻻت و اﻓﮑﺎر اﻳﻦ زﻣﺎن او را در‬
‫ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم " هﻴﺘﻠﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ " ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫" ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﮔﺮﺳﻨﻪ ‪ ،‬از ﻣﻴﺎن ﮐﻮﭼﻪ هﺎی ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و راهﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ‬
‫ﺑﺎ ﺁن ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ اﻋﻴﺎﻧﯽ و ﻧﻮﮐﺮان ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق و ﺷﻴﮏ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ هﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫و ﺁن هﺘﻞ هﺎی ﻣﺠﻠﻞ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺷﺪﻳﻢ ‪ .‬ﺁدوﻟﻒ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﺼﻴﺎﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﯽ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ‬
‫از ﺁن ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﺑﺎد ﺁوردﻩ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ ‪ .‬هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ‪ ،‬ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ دﻳﺪ ‪.‬‬
‫وی ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﻗﻬﺮ ﺑﻮد و هﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ ‪ . . .‬ﻳﮑﺒﺎر ﺳﻪ روز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬
‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻐﻼت و اﻣﻼک اﺳﺘﻴﺠﺎری را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ هﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای‬
‫ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻴﺪ ! ‪ " ......‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ روز ‪ ٢٤‬ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪، ١٩١٣‬‬
‫در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب و داراﻳﯽ اش را در ﻳﮏ ﺳﺎک ﭘﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ ‪ ،‬وﻳﻦ را ﺑﻪ هﺪف‬
‫ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ و وارد ﺧﺎک ﺁﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩١٤‬از ﺳﻮی ارﺗﺶ اﺗﺮﻳﺶ ﺑﺮای‬
‫ﺧﺪﻣﺖ زﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻮرﻳﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ارﺗﺶ در ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرگ ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻻﻏﺮی و‬
‫‪١٤‬‬

‫وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺶ ‪ ،‬ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و‬
‫ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺁدوﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺁﺗﺶ ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ در‬
‫ﺳﻮم اوت هﻤﺎﻧﺴﺎل ﻳﮏ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای " ﻟﻮدوﻳﮓ ﺳﻮم" ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎوارﻳﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و‬
‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ در ارﺗﺶ ﺁﻟﻤﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺎوارﻳﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺎرﻩ ای از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ١٩١٨‬و ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋﻩ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و دارای ﺑﻪ‬
‫اﺻﻄﻼح ‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻬﺮﻳﺎری ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ داﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن هﻴﺘﻠﺮ ازﺳﻮی ارﺗﺶ ﺑﻌﻨﻮان داوﻃﻠﺐ ‪ ،‬روز ‪ ١٦‬اوت وی ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻨﮓ اول ﭘﻴﺎدﻩ ﺑﺎوارﻳﺎ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ از هﻤﻘﻄﺎران ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم "هﺎﻧﺲ ﻣﻨﺪ" در ﮐﺘﺎب هﻴﺘﻠﺮدرﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬
‫" وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻔﻨﮓ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﮏ زن ﺑﻪ‬
‫ﺟﻮاهﺮاﺗﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁن ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪم ! "‬
‫ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ‪ ،‬دو وﻳﮋﮔﯽ از او ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ‬
‫دﻳﮕﺮی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻳﮑﯽ ﺗﻬﻮر و ﺑﻴﺒﺎﮐﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ او و دﻳﮕﺮی " ﺷﻬﺮت روﺷﻨﻔﮑﺮی" اوﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎهﺶ را در ﻣﻴﺎن هﻤﻘﻄﺎران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﺶ ‪ ،‬در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋﻩ ای ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫ﺟﺪای ﻳﮏ ﻧﺸﺎن و ﻣﺪال درﺟﻪ دو" ﺻﻠﻴﺐ ﺁهﻨﻴﻦ" ﮐﻪ در ‪ ١٩١٤‬ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬در‪ ١٧‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٧‬ﻧﺸﺎن‬
‫ﺻﻠﻴﺐ ارﺗﺶ ‪ ،‬در ‪ ٩‬ﻣﻪ ‪ ١٩١٨‬ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺁن ‪ ،‬در هﺠﺪهﻢ هﻤﺎن ﻣﺎﻩ ‪ ،‬ﻣﺪال ﺧﺎص زﺧﻤﻴﺎن و‬
‫در ‪ ٢٥‬اوت هﻤﺎن ﺳﺎل ‪ ،‬ﻣﺪال ﺧﺪﻣﺖ درﺟﻪ ﺳﻪ ‪ ،‬ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از هﻤﻪ ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﻳﮏ‬
‫ﺻﻠﻴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺁﺟﻮدان ﻳﻬﻮدی ﮔﺮدان ‪ ،‬ﺳﺘﻮان ﻳﮑﻢ " هﻮﮔﻮ ﮔﻮﺗﻤﺎن" ﺑﻪ او دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬
‫در ﺣﮑﻢ ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ " :‬ﺑﺮای رﺷﺎدت ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﮐﻠﯽ" ‪.‬‬
‫در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ‪ ،‬او ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻣﺮ ﺑﺮی را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﻳﮏ هﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺳﺎدﻩ ‪،‬‬
‫ﭼﻬﺎر ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی را اﺳﻴﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ﺳﺮهﻨﮓ ﻓﻮن ﺗﻮﺑﻮف ﮐﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺮان‬
‫را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪال ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬از ﺁﻧﺮوز و از او ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫" هﻴﭻ روﻳﺪاد ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را از داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن و از اﻧﺠﺎم دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﮐﺎرهﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎز دارد و هﻤﻴﺸﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ و راﺣﺘﻴﺶ را ﻓﺪای ﻣﻴﻬﻦ و دﻳﮕﺮان ﮐﻨﺪ ‪" .‬‬
‫در ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﻪ ﺁﺧﺮ ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﺑﺎرهﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻳﯽ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬دو ﺑﺎر زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎر دوم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻳﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫هﻴﭽﮑﺲ از هﻤﻘﻄﺎراﻧﺶ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ ﺁورد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻳﮏ اﺗﺮﻳﺸﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺁﻟﻤﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ! از‬
‫ﺳﻮی دﻳﮕﺮهﺮ وﻗﺖ هﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﮑﺎر اﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وﻳﺎ ﺑﺮای هﻤﻘﻄﺎراﻧﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬هﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ‬
‫دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎرﻩ ﻏﺬا و زﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺮﮔﺮم‬
‫ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی در ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬
‫ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ‪ .‬ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ " وی هﻤﻴﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺶ رو داﺷﺖ ‪ " .‬در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اش‬
‫هﻤﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم" ﺑﺴﻴﺎر ﭼﻴﺰهﺎ از او ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ " از ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور‬
‫ﮐﻪ در ﺁن ﮐﺘﺎب اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮف در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻨﺼﺮ ارادﻩ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﻧﻮاﻣﺒﺮ !‬
‫هﻔﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ، ١٩١٨‬ﻳﮏ ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻳﮏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻳﻬﻮدی ﺑﻨﺎم " ﮐﻮرت ﺁﻳﺰﻧﺮ" ﺑﻪ‬
‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﺎوارﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬دو روز ﺑﻌﺪ در ﻧﻬﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ‪ ،‬وﻳﻠﻬﻠﻢ دوم ﮐﻪ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر وﻳﻠﺴﻮن‬
‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﺳﻮن ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ از اﻣﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاهﺎن وارد ﻣﺬاﮐﺮﻩ‬
‫ﺷﺪن ﺑﺎ " ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ " ﺑﻮد ‪ ،‬از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و دو روز ﺑﻌﺪ از ﺁن هﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ‬
‫ﺑﺎﻣﺪاد " ﻣﺎﺗﻴﺎس ارﺗﺲ ﺑﺮﮔﺮ" ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﻬﻮدی ــ ﻣﺎﺳﻮن دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت ‪ ،‬در واﮔﻦ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻮش ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ‪ ،‬زﻳﺮ ﻣﻌﺎهﺪﻩ دﻳﮑﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺻﻠﺢ را اﻣﻀﺎء‬
‫ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺁﺗﺶ ﺑﺲ در ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١١‬روز ‪ ١١‬ﻣﺎﻩ ‪ ١١‬ﺳﺎل ‪، ١٩١٨‬‬
‫اﺑﺰاری در اﺧﺘﻴﺎر " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪،‬‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ " ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ " ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺁﻟﻤﺎن ‪،‬‬
‫هﺪف ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ هﺪف ﻧﺠﺎت " ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ" ﻣﯽ ﭘﺮدازد ‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ‪ ،‬ﺳﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ‪١٣٨٣‬‬
‫‪١٥‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ‪ ،‬ﭘﺮوﺗﮑﻞ‬
‫ﭘﻴﺶ از اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" و در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ورود او ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ‪،‬‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺁن ﭘﺎزل ﺳﻴﺎﺳﯽ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻮﻟﻨﺎک ﻧﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﺗﻤﺎم‬
‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪ .‬ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﮓ اول و دوم ﺑﻪ " ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪان‬
‫و ﻳﺎ ﺣﮑﻤﺎی ﺻﻬﻴﻮن" ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ای در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﻪ " ﻗﻮم ﻳﻬﻮد" اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و زﻣﻴﻨﻪ هﺎی اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و ﺁزار و اذﻳﺖ ﺁﻧﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﺁﻧﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪ ،‬ﺁرام ﺁرام ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ داﻣﻦ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" را در " ﺑﺎﻻ" ﺑﮕﻴﺮد ‪ ،‬ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ هﻤﺎن ﺑﺎﻻ ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺑﻴﮕﻨﺎهﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺣﺮاﻣﺰادﻩ از اﺳﺎس‬
‫ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺶ ازاﻳﻦ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری هﺎی"ادﻣﻮﻧﺪ روﺗﭽﻴﻠﺪ" ‪ ،‬ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻳﻬﻮد و ﮐﺎر ﮔﺴﺘﺮدﻩ‬
‫اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی ﻳﻬﻮدﻳﺎن اروﭘﺎ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ‪ ،‬درﺻﺪ‬
‫ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ‪ ١٩‬درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ داد ‪.‬‬
‫ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی ‪ ،‬ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻳﻬﻮدی در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار‬
‫ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ " ﺗﺌﻮدورهﺮﺗﺼﻞ " در ﺳﺎل ‪ ١٨٩٥‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " رﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻳﻬﻮد " ﻧﻮﺷﺘﻪ و دو‬
‫ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ اراﺋﻪ دادﻩ ﺑﻮد را ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ‪.‬‬
‫‪ ٢٩‬اوت ﺳﺎل ‪١٨٩٧‬اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی" ﺗﺌﻮدورهﺮﺗﺼﻞ" ‪ ،‬در ﺷﻬﺮ ﺑﺎل واﻗﻊ در ﺳﻮﺋﻴﺲ‬
‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ‪.‬‬
‫" ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ‪ ،‬اﺑﺰار اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی را در راﺳﺘﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﭘﻮل‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺁﻧﮑﻪ " ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﮏ ﻣﻠﺖ هﺴﺘﻨﺪ" ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل " ﻧﺎهﻮم ﺳﻮﻟﻮﮐﻮف" دﺑﻴﺮﮐﻞ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم" و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ‪ ،‬ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺑﻮد ! ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز‬
‫ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪن ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫هﺪف اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد " ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ" ﺑﻌﺪا ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد " اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻃﻨﯽ‬
‫ﺑﺮای ﻗﻮم ﻳﻬﻮد در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ"‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ " ﻣﺘﻨﯽ" در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش‬
‫در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧﻪ " ﻳﻬﻮدﻳﺎن" ﺑﺮای‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن دارد ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" ﭘﺮوﺗﮑﻞ" ‪ ،‬ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪١٩٠٣‬‬
‫در روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری و در روزﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﺎم " زﻧﺎﻣﻴﺎ" ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ هﻢ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی‬
‫از ﺁن در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب ‪ ١٩٠٥‬روﺳﻴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ‪،‬‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﯽ هﻤﺘﺎﻳﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی " ﺗﺌﻮدور هﺮﺗﺼﻞ" در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﺰﺑﻮر‬
‫وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﺁن دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ‪ ٢٤‬ﻧﺸﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻇﺎهﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از‬
‫ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران" ﺗﺌﻮدورهﺮﺗﺼﻞ" ﺑﻪ ﺑﻴﺮون درز ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﻪ ﻧﺎم" ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻳﺎ ﺣﮑﻤﺎی ﺻﻬﻴﻮن"‬
‫اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ‪ ،‬در ﺳﻄﺢ‬
‫روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫درهﺮ ﺻﻮرت ﭼﮑﻴﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻳﮏ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ اﻳﻦ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" ﺑﺮای ﭼﻴﺮﮔﯽ‬
‫ﺑﺮ دﻧﻴﺎ و در راﺳﺘﺎی ﭘﯽ رﻳﺰی " ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪن ﺁن هﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ‬
‫و ﺣﻴﻠﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮕﯽ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﮐﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !‬
‫‪١٦‬‬

‫هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد " ﭘﺮوﺗﮑﻞ" در ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻔﺮت هﻤﮕﺎﻧﯽ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ" زرﺳﺎﻻران ﻳﻬﻮد" را در هﻤﻪ ﺟﺎ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬ﺁﺗﺶ ﻧﻘﺮﺗﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ‬
‫ﻧﻪ داﻣﻦ ﺧﻮد اﻳﻦ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ " را ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺎس داﻣﻨﮕﻴﺮﺁن‬
‫ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺣﺖ ﺧﻮد در اروﭘﺎ را رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی اهﺪاف ﭘﻠﻴﺪ‬
‫ﺁن " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ " راهﯽ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ !‬
‫ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ‬
‫ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ " ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ " ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ‪ ،‬ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎهﯽ هﺮ ﭼﻨﺪ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ‬
‫از " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول " ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ ‪ .‬ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ و‬
‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻴﻠﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎی ﺑﺴﺎ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁدﻣﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﻬﺎ از اﺳﺎس اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪا و ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻢ داد ‪.‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ ، ١٧٧٣‬ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻳﻬﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ‪ ١٢‬واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ‬
‫ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ " ﻣﺎﻳﺮ ﺁﻣﺸﻞ روﺗﭽﻴﻠﺪ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‬
‫ﮔﺮدد ‪ .‬هﺪف از اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ " ﻧﻘﺸﻪ راهﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل‬
‫درﺁﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی " هﺮﺑﺮت ‪ .‬ﺟﯽ ‪ .‬دارﺳﯽ " ‪ ، Herbert G. Dorseys‬ﻳﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ " ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﻴﺲ" ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان روﺗﭽﻴﻠﺪ و ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ ﺁن ﺑﺮ‬
‫روی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدﺁوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮ اروﭘﺎی‬
‫ﺁﻧﺮوز ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻟﻨﺪن ‪ ،‬در ﺷﻬﺮهﺎی ﭘﺎرﻳﺲ ‪ ،‬وﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و ﻧﺎﭘﻞ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺑﺮادر از هﻤﻴﻦ‬
‫ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﮐﻨﺴﺮن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ " ﺷﻞ " را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ درﺁوردﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در‬
‫ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮح زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای دارد ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ادﻋﺎی " دارﺳﯽ "‬
‫و " وﻳﻠﻴﺎم ‪ .‬گ‪ .‬ﮐﺎر " ‪ " ، William Guy Car‬ﻣﻬﺮﻩ هﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ در ﺑﺎزی" ﻳﺎ " ﮔﺮوﻳﯽ هﺎ در ﺑﺎزی"‬
‫‪ Pawns in the Game‬ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻇﺎهﺮا هﻤﺎن ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ " ﺗﺌﻮدور هﺮﺗﺼﻞ"‬
‫ﻣﺪون ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﻳﮏ ﺳﻨﺎرﻳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺸﺎء " ﭘﺮوﺗﮑﻞ" را از اﻳﻨﻬﻢ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ " ادﻣﻮﻧﺪ روﺗﭽﻴﻠﺪ " ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪﻩ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ" ﭘﺮوﺗﮑﻞ"‬
‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ١٩٠١‬ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻳﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر روﺳﯽ ﺑﻨﺎم " ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻧﻴﻠﻮس"‬
‫‪ ، Sergei Alexandrowitsch Nilus‬ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺧﻄﺮ ﻳﻬﻮد" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ " وﻳﮑﺘﻮر ﻣﺎرﺳﺪن" ‪ ، Viktor Marsden‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬
‫" ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺻﻬﻴﻮن " در ‪ ١٩٢١‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و‬
‫ﮐﺸﻮرهﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻳﮑﺴﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎل ‪ ، ١٩٢٠‬روزﻧﺎﻣﻪ‬
‫" ﺗﺎﻳﻤﺰ" ﻟﻨﺪن ﮐﻪ از ﺑﺪو ﭘﻴﺪاش ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ هﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان روﺗﭽﻴﻠﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ" ﭘﺮوﺗﮑﻞ"‬
‫را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬در اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺷﺎرﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع " ﭘﺮوﺗﮑﻞ " ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﻨﮑﻪ ﻇﺎهﺮا اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ‪:‬‬

‫‪١٧‬‬

‫" اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی و ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺮای ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ".‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ در‬
‫هﻤﻴﻦ اﻳﺎم ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس هﻢ هﻤﻴﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ درﺷﺖ " راز ﺑﺰرگ ﺣﻴﻴﻢ واﻳﺰﻣﻦ " ﺑﻪ ﭼﺎپ‬
‫ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻦ هﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺁﻟﻤﺎن و در روزﻧﺎﻣﻪ راﺳﺘﮕﺮای " ﻓﻮﻟﮑﻴﺸﺮ‬
‫ﺑﺌﻮﺑﺎﺧﺘﺮ " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ " دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﻣﺮدﻣﯽ" ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان و ﺷﻴﻮخ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ"‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻃﯽ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ " ‪ ٢٤‬ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺷﻴﻮخ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎل‬
‫در ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭼﻴﺮﮔﯽ ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ ‪" .‬‬
‫ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ‪ ١٩٢١‬درهﻤﻴﻦ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻟﻨﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ ،‬ادﻋﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم‬
‫" ﻓﻠﻴﭗ ﮔﺮﻳﻮز" اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮد در ﺿﻤﻦ هﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺮال " ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺎﮐﺲ" ﮐﺎرﮔﺰار‬
‫ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در اﻳﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درﺁوردﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫" ﻓﻠﻴﭗ ﮔﺮﻳﻮز " ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ " ﭘﺮوﺗﮑﻞ" ﻳﮏ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ از ﻃﻨﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ‬
‫در ‪ ١٨٦٤‬ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻨﺎم " ﻣﻮرﻳﺲ ژوﻟﯽ" ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮاﻧﻪ " ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم"‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺎﮐﻴﺎوﻟﯽ و ﻣﻨﺘﺴﮑﻴﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺧﻮد ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ‪ ،‬ﭘﺮوﺗﮑﻞ را ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﺿﺪ ﻳﻬﻮدی‬
‫ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﺰاری ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و هﺪف ﺁن داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ‬
‫ﻳﻬﻮدی در اروﭘﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ !‬
‫در اﻳﻨﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر" ﭘﺮوﺗﮑﻞ" در اروﭘﺎ و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ ﻳﻬﻮدی داﻣﻦ زدﻩ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬
‫ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ از اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﻪ" ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" ﮐﻪ‬
‫در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺣﺎﻣﻴﺎن ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن " ﭘﺮوﺗﮑﻞ" ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻼ در دﺳﺘﺮس هﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺷﻮد !‬
‫ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺪاوم ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ " ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد" در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ روﺳﻴﻪ و اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد‬
‫و زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻧﺪک اﻧﺪک ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭼﻴﺰی ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎ در راﺳﺘﺎی‬
‫ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ " ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ" و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺁن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻴﻞ " دوﻟﺖ ﻳﻬﻮد"‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺁن ﺑﺪون ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﻬﻮدﻳﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از اﺳﺎس ﺧﻮاب و‬
‫ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن " ﭘﺮوﺗﮑﻞ" ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻮی ‪ ،‬روﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ‬
‫ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻣﺘﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و ﺧﺎم و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ درهﻴﭻ ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﺎرف دﻳﮕﺮی ﻧﻈﻴﺮش را ﺳﺮاغ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع و ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﻳﺰﻩ ﮐﺮدن ﻃﺮﺣﯽ‬
‫ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭘﻨﻬﺎن " ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺁﻧﺎن " ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺁن ﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﺪاﻧﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ‬
‫ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﯽ و روﺳﻴﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺁﻣﺎﺟﯽ ﺟﺰ ﺗﺤﺮﻳﮏ‬
‫ﻋﻮام اﻟﻨﺎس در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﮕﺘﺮ ﮐﺮدن هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ " ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد " و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﺁﻧﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﺳﻮﻳﯽ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻬﻮد " از اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ‬
‫از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫وﮔﺮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ " ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ" در" ﺗﺎﻳﻤﺰ" ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ" ارﮔﺎن روﺗﭽﻴﻠﺪ هﺎ"‬
‫در اروﭘﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪،‬‬
‫از ﺳﻮﻳﯽ و ﻧﺸﺮﻳﺎت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺿﺪ ﻳﻬﻮد ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮد ؟‬
‫اﻋﻼم ﺻﺮﻳﺢ و هﻤﺰﻣﺎن " وﻳﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﻴﻞ " وزﻳﺮ ﺟﻨﮓ وﻗﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻌﺪی اﻳﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری‬
‫و ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻴﺎن " ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" و از ﻋﺎﻣﻼن ﮐﻠﻴﺪی ﺗﺎﺳﻴﺲ دوﻟﺖ ﺣﺮاﻣﺰادﻩ‬
‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ‪:‬‬
‫‪١٨‬‬

‫" اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﯽ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻳﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺟﻬﺎن وﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ‬
‫و ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ " از ﺳﻮﻳﯽ و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ و هﻤﺰﻣﺎن‬
‫ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻨﻬﺎی ﺿﺪ ﻳﻬﻮدی هﻤﭽﻮن " ﺁﻟﻔﺮد روزﻧﺒﺮگ " ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ‪:‬‬
‫" در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻴﺮﻩ ﺷﺪن ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ" از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ‬
‫را ﭼﻄﻮر ؟‬
‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ " ﭘﺮوﺗﮑﻞ " ﺟﻌﻠﯽ ‪ ،‬از ﺳﻮی ﺳﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اروﭘﺎ ﻧﻈﻴﺮ" ﮐﺎﻳﺰر وﻳﻠﻬﻠﻢ" و " ﻧﻴﮑﻼی‬
‫دوم " و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻌﺮوف " ﺗﺎﻳﻤﺰ" ﻟﻨﺪن ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن‬
‫اﻣﭙﺮاﺗﻮری " روﻣﺎﻧﻮف هﺎ " در روﺳﻴﻪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎر ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺁن در ﮐﻨﺎر‬
‫اﻧﺠﻴﻞ و ﮐﺘﺎب " ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ " در اﺗﺎق ﺗﺰار در " اﮐﺎﺗﺮﻳﻨﺒﺮگ " ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ !‬
‫ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ !‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ‪ ،‬در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻩ‬
‫و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮﻧﺎﭘﺎرت و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﻳﻦ در ﺳﺎل ‪ ١٨١٤‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ ،‬ﺗﺎ‬
‫ﺁﻏﺎز اوﻟﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ‪ ، ١٩١٤‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی‬
‫ﺁﻟﺖ دﺳﺖ ﺁن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺪاوم در اروﭘﺎ ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮوار و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺟﺪای از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎی دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ و ﺑﮑﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻋﻈﻴﻢ ﺁن ‪،‬‬
‫ﺑﺪور از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﮓ و ﺑﺤﺮان در ﻗﺎرﻩ هﺎی ﻗﺪﻳﻢ ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺻﺪور‬
‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺠﺰ " اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ " ‪.‬‬
‫ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻄﻮر درﺑﺴﺖ در ﭼﻨﮕﺎل ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻋﻀﻮﻳﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ‬
‫روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺁن در ﻟﮋهﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ‪ ،‬ﻳﮏ ﻗﻠﻢ ‪ ١٢‬ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ‪ ١٣‬ﻧﻔﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬
‫ﺁن " ﻣﺎﺳﻮن" ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ‪ .‬هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز هﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻳﮏ دﻻری ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻤﺒﻠﻬﺎی‬
‫ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ‪ Big Brothe‬و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف " ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﮑﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ " ﻳﺎ هﻤﺎن‬
‫ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ Novus Ordo Seclorum‬را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺮ روی ﺁن ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ اﺳﺘﻘﺮار در" ﻗﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ " و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن‬
‫ﺑﻄﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺪای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ هﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ‪،‬‬
‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺴﻠﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ‬
‫دراز ﻣﺪت ﺑﺘﻮان ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺎﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﺑﺘﺪرﻳﺞ وارد ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻗﺪرت ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻃﺮح در وﺣﻠﻪ اول ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺑﻮدن دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ و ﺣﻴﺎﺗﯽ دارد ‪.‬‬
‫ﻋﺎﻣﻞ اول وﺟﻮد ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺒﺪادی در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻳﮕﺮی در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻳﮏ‬
‫ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس و ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری !‬
‫در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اول ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ‪ ،‬در‬
‫اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ‪ ،‬ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ از اروﭘﺎ و روﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻳﻬﻮدﻳﺎن در دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ اول اﻗﻨﺎع ﻳﮏ ﺗﻮدﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻳﻬﻮدی در روﺳﻴﻪ و‬
‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی در ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن و‬
‫ﻣﺸﮑﻞ دوم اﻗﻨﺎع ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﻌﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و‬
‫اﻧﮕﺴﺘﺎن و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫‪١٩‬‬

‫ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻗﻨﺎع هﺮ دو ﮔﺮوﻩ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ! ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی‬
‫هﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎرهﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﻴﮑﺮو‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ‪.‬‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوی وﻗﻮع ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻢ ﺗﻮدﻩ هﺎی‬
‫ﻳﻬﻮد را وادار ﺑﻪ ﺗﺮک ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻩ و هﻢ ﻓﻀﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺑﻮﻳﮋﻩ در اروﭘﺎ و‬
‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﻮﮔﺮوم هﺎ‬
‫ﭘﻮﮔﺮوم ‪ pogrom‬ﻳﮏ واژﻩ روﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و ﺗﺠﺎوز و‬
‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ‪ ١٨٨١‬ﺗﺎ ‪ ، ١٩٢١‬ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬
‫روﺳﻴﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم هﺪف ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﻘﺮار و ﺗﺜﺒﻴﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮراهﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب‬
‫اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﮔﺮوﻣﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺟﺮﻳﺎن ازاﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ از درون ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎی ﻳﻬﻮدی ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ دوﺑﺎرﻩ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ " ﺁﻟﻴﺎﻧﺲ ﻳﻬﻮد " در ﻏﺮب ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ‪،‬‬
‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن " ﮐﺎهﺎل " ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻳﻬﻮدﻳﺎن روﺳﻴﻪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ و ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻃﺮح هﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد دوﻟﺖ‬
‫روﺳﻴﻪ را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻮﮔﺮوﻣﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ هﻢ " ﻧﺎرودﻧﻴﮑﻬﺎ " را ﮐﻪ در دهﻪ‬
‫هﺎی ‪ ١٨٧٠‬و ‪ ١٨٨٠‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و اﻧﮕﻞ و‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮدم روﺳﻴﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻮﮔﺮوﻣﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ .‬هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ هﻤﻴﻦ‬
‫اﻣﺮوز هﻢ هﻴﭻ ﺳﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻪ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ و ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن " ﻧﺎرودﻧﻴﮏ " وﺟﻮد‬
‫ﻧﺪارد و ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ " ﭘﻮﮔﺮوﻣﻬﺎ " هﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ! ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ " ﭘﻮﮔﺮوﻣﻬﺎ " ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن در‬
‫اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺸﺪت اﻏﺮاق ﺁﻣﻴﺰ هﻢ ﺑﻮد ‪ ،‬ﻣﻮﺟﯽ از هﻤﺪردی را ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬
‫روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﻩ اﻧﺪاﺧﺖ و زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اروﭘﺎ و در‬
‫اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﺑﻪ " اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ " ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ‬
‫ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ از ﻳﮏ‬
‫ﻧﻘﺶ ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ" ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت" در اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح" ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ"‬
‫ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ" ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‪ ،‬ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻳﮏ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در اﻳﻦ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ را روی ﻣﻴﺰ اﻳﻦ " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ" ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﮑﻪ دل ﻧﺎزک ! ﺻﺎﺣﺒﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻬﻮد" ‪ ،‬از ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ" ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد"‬
‫ﻣﯽ رود ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺤﻪ دار و رﻳﺶ رﻳﺶ ! ﺑﺎﺷﺪ و درد ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺟﺒﺎری اﻳﻦ " ﻗﻮم ﺁوارﻩ و هﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮﮔﺮدان"‬
‫را ﺑﻪ" ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد" داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﺼﺎﺣﺐ ﭘﺎﻳﮕﺎهﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ " اﺑﺰار" ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺑﺪﻳﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬
‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ" ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺁﻳﻨﺪﻩ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ " ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد" را‬
‫اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ " اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ " ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ در " ﻗﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ"‬
‫و ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺁن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ " در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ رهﺒﺮی ﺟﻬﺎن از‬
‫‪٢٠‬‬

‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ دو ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اوﻟﯽ ‪ ،‬اﺟﺒﺎر " ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد " در‬
‫ﺗﺮک ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮد در اروﭘﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و دوﻣﯽ اﺟﺒﺎر " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد"‬
‫در ﺗﺮک اروﭘﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺁن ﺑﻪ " اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ " !‬
‫اﺳﺘﻘﺮار" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" درﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی " ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی" ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻟﺖ دﺳﺖ‬
‫ﺁﻧﺮا ﻧﻴﺰ از اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪﻳﻢ " ﻟﮋ ﺑﺰرگ‬
‫اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ" ﻳﻌﻨﯽ " ﻳﻮرک" ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﺁن در " ﻗﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ"‬
‫اﺳﺖ ‪ ".‬ﻳﻮرک ﺟﺪﻳﺪ " ﻳﺎ " ﻧﻴﻮﻳﻮرک " ﻧﺎم ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ " ﻧﻴﻮ ﺁﻣﺴﺘﺮدام " ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ‬
‫ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ " ﺟﻨﮓ اول" ‪ ،‬ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎ و در راس ﺁﻧﻬﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪،‬‬
‫هﻨﻮز " ﻃﺒﻘﻪ وﻳﮋﻩ " ﺟﺪای از درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻬﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺰاﺣﻢ ‪ ،‬دﺳﺘﺎورد دﻧﺪان ﮔﻴﺮی ﺑﺠﺰ‬
‫" اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر" ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺣﻖ " ﻣﻠﺖ ﻳﻬﻮد " در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در دﺳﺖ ﻧﺪارد ‪ .‬ﻋﻼوﻩ‬
‫ﺑﺮ ﺁن دوﻟﺖ ﻓﺨﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﮔﺬاری رهﺒﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ " ﻳﻬﻮد در اروﭘﺎ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮر و زﻳﺎﻧﯽ ﻧﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺮوی ﺁن ‪ ،‬از ﻳﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ هﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻩ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﯽ‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک اروﭘﺎ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫" ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد " هﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک اروﭘﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ‪.‬‬
‫ﺟﺪای از اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻓﺨﻴﻤﻪ هﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬هﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ رﺳﻤﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ‬
‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ ،‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺻﺪور " اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر" ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اش در ﺳﺎل‬
‫‪ ، ١٩١٧‬ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن " ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ " ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وادار ﮐﺮدن " ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد" ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری ﺑﻪ "ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد" از ﺳﻮﻳﯽ و‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺒﺮی " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺘﺼﻮر‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺣﻴﺎﺗﯽ اﻳﻦ " ﺗﻮدﻩ هﺎ " و ﺁن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎ " ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن‬
‫اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در اروﭘﺎ از اﺳﺎس ﺑﻪ زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺁل ﺑﺮود ‪ .‬ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ‬
‫ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎی دﻓﻊ " اﻳﻦ ﺗﻮدﻩ هﺎ " و" ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎ" اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﻧﻘﺶ " ﭘﺮوﺗﮑﻞ هﺎ " در اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن " ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول"‬
‫ﺑﺴﻴﺎرارزﻧﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺘﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﻣﯽ و ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺁن در ﺑﻴﺎن " ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی ﻳﻬﻮدﻳﺎن"‬
‫در ﻓﻀﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و در ﻣﻴﺎن ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ‬
‫در ﺑﺴﻴﺞ " ﻋﻮام اﻟﻨﺎس " و ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در اروﭘﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ‪ ،‬از ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ‬
‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ‪ ،‬ﺷﺎﻧﺰدهﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪١٣٨٦‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ‪ ،‬رﻳﺸﻪ هﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ‬
‫در ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ" ﭘﺮوﺗﮑﻞ" ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺁﻣﺪی در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺞ" ﻋﻮام اﻟﻨﺎس"‬
‫ﻋﻠﻴﻪ" ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد " و ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺁﻧﺎن در اروﭘﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ‪ ،‬اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدم ‪ .‬ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن اﻳﻦ‬
‫ﺗﺌﻮری در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻞ روزﻣﺮﻩ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اهﺪاف ﭘﺮوﺗﮑﻞ دارد ﮐﻪ هﻢ ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺞ‬
‫" ﻋﻮام اﻟﻨﺎس" را و هﻢ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻧﺎن را ﺗﻮاﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﻳﮋﻩ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن‬
‫ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﮏ رهﺒﺮی ﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﺸﻮای ﺑﻼﻣﻨﺎزع و‬
‫ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت هﺮﻣﯽ ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫ﺳﺪهﺎ رااز ﭘﻴﺶ روی ﺳﻴﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﺸﻢ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﮐﻨﺎر زد و ﺑﯽ هﺮاس از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﻴﻞ‬
‫از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرﻩ ﮐﺸﺘﺎر در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ‪ .‬ﻳﮏ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺮط ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﻮا ﺧﻮد از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد !‬
‫ﭘﻴﺶ ازهﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪ ،‬ﻳﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﺌﻮرﻳﺰﻩ ﮐﺮدن اﻳﻦ‬
‫" ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ" ‪ ،‬ﻟﮋهﺎی وﻳﮋﻩ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ‬
‫ﻟﮋهﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) اﻣﺜﺎل ژاﮐﻮﺑﻨﻬﺎ ( وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﮋهﺎی‬
‫ﺧﻠﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﻮدﻩ ای ‪ völkisch‬ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫وﻳﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪﻩ ﻟﮋهﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی در ﻋﻀﻮﮔﻴﺮی ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎ در ﻣﻴﺎن اﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ‬
‫ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻩ و ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺁﻧﻬﺎ‬
‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻟﮋهﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎن و ﺁﺷﮑﺎر " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" ‪،‬‬
‫ﻳﮏ اﻣﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " در‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬اﺗﺮﻳﺶ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد " ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد" در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و در زﻳﺮ‬
‫ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری !‬
‫ﺑﺨﺸﯽ ازاﻳﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون روﺳﻴﻪ در ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ و اﻓﺰودﻩ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از ﺧﺎک ﻟﻬﺴﺘﺎن‬
‫و ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ‪ ،‬ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺎزﻩ‬
‫ﺳﮑﻮﻧﺖ را از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎک ﺧﻮد درﻳﻎ ﮐﺮدﻩ و ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎی ﻳﻬﻮدی در‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ در ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ درﻳﺎی ﺳﻴﺎﻩ راﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪،‬اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ هﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ‬
‫زﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮای ﺑﺬر اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ اﻳﺠﺎد " دوﻟﺖ‬
‫ﻳﻬﻮد" درﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ "اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ" اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را هﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ رهﺒﺮی‬
‫ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﺎن اﻣﺜﺎل " ﻟﺌﻮ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ " ‪ " ،‬زﻳﻨﻮوﻳﻒ " ‪ " ،‬ﮐﺎرﻣﻨﻒ" ‪ " ،‬رادک" و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ ﻳﻬﻮدی ﺑﻮدﻩ‬
‫و از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ "ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻬﻮدی" ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮء رﻓﺘﺎرهﺎ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ هﺎ در ﻣﻴﺎن‬
‫ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ و درهﺎی " ﮔﺘﻮهﺎ" را ﺑﺴﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ ‪ .‬ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ‬
‫ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﺳﻼح ﻋﻤﺪﻩ " ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ " در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ‪،‬‬
‫ﺑﺴﻴﺞ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد ‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش " ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰی " و " ﮔﺘﻮﺋﻴﺰﻩ ﮐﺮدن " ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬
‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ‪ ،‬در روﺳﻴﻪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﺪﻩ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰ " ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ " در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳﺘﺎی‬
‫اﻳﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ " ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ" ! ‪ ،‬ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎم " ﺁرﻳﻮﺳﻮﻓﯽ" ﺑﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﯽ " ﺁرﻳﺎ ﮔﺮاﻳﯽ" ﺑﺎ هﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎت وﺟﻮدی ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺟﺎی " ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ‬
‫ﻳﻬﻮد" را اﻳﻨﺠﺎ " ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ" ﺁرﻳﺎﻳﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ !‬
‫اﻳﻦ " ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ" ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺪان ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﮔﺮدد ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی‬
‫ﺗﺌﻮرﻳﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داردﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺁن ﺑﺘﻮان اﺳﺎس ﻳﮏ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﯽ ﻧﻮﻳﻦ راﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی ﮐﺮد ‪ .‬ﻳﮏ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﯽ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ " ﻳﻬﻮدﻳﺖ " ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎدﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ‬
‫ﺧﺪاﻳﯽ ﺟﺰ ﭘﻮل و ﻃﻼ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ‪ ،‬ﻳﮏ " ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ " ﮐﺎذب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ ﻧﺎب را در ﻣﺤﻮر ﺧﻮد‬
‫ﻗﺮار دادﻩ و ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ " ﻧﻔﺮت " واﻗﻌﯽ درﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﭙﺮدازد ‪.‬‬
‫‪٢٢‬‬

‫و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺁﻏﺎز ورود ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎهﺪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪﻩ ای در‬
‫اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺗﺰارﻳﺴﻢ روﺳﻴﻪ ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری هﺎﺑﺴﺒﻮرﮔﻬﺎ در اﺗﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی هﺴﺘﻴﻢ‬
‫ﺑﻨﺎم " اﮐﻮﻟﺘﻴﺴﻢ" ‪ . Okkultismus‬ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از واژﻩ ﻻﺗﻴﻨﯽ اﮐﻮﻟﺘﻮس ‪ occultus‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی" ﻧﻬﺎن و‬
‫ﭘﻨﻬﺎن" و ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻮای ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﯽ ﻣﺤﺾ ‪ ،‬ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ‪ ،‬ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح‬
‫رﻳﺰی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی و ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﻠﻮص " ﻧﮋاد ﭘﺎک و ﺑﺮﺗﺮﺁرﻳﺎ" در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ " ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎی‬
‫ﭘﺴﺖ وﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮ ﻳﻬﻮد"‪.‬‬
‫ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮﺁرﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ ﻳﻬﻮد و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ! ﮐﺬاﻳﯽ ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺴﻴﺎر‬
‫ﺿﺮوری ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻳﮏ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ای را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪک اﻧﺪک راﻩ‬
‫را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺘﺰ ‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺳﻮﻳﯽ و‬
‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺣﺮاﻣﺰادﻩ ﺑﺮ روی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ هﻤﻮار ﻧﻤﻮدﻩ و ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را‬
‫ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮای اﻳﻦ دو ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪﻩ ای ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ اول ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ‬
‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ را در دوران ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮔﺴﺘﺮدﻩ‬
‫ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ و" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " در ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻳﺎﺑﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻧﺎن ‪ ،‬ﺣﮑﺎﻳﺖ‬
‫ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰی اﺳﺖ از ﻳﮏ ﮐﻼﻩ ﺑﺮداری رذﻳﻼﻧﻪ وﻟﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ در ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن و ﺷﮑﻞ دادن‬
‫ﺑﻪ ﻳﮏ " رواﻳﺖ رﺳﻤﯽ" از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ دروغ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﻤﯽ از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن‬
‫ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ و اﺻﻞ ﮐﺮدن " ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ " ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻠﺘﻬﺎ و‬
‫ﭼﺮا ِﻳﯽ هﺎ و ﻓﺮع ﮐﺮدن رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺗﻴﺰ ﻧﺸﺪن ﺑﺮ روی هﻤﮑﺎران و هﻤﺪﺳﺘﺎن و از هﻤﻪ‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎزﻳﮕﺮان دو ﺟﻨﺎﻳﺖ دهﺸﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﯽ دو‬
‫ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ .‬ﻳﻌﻨﯽ هﻤﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ‪،‬‬
‫ذهﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ و" رواﻳﺖ رﺳﻤﯽ " ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان ! ﺟﻮاﻣﻊ‬
‫ﺑﺸﺮی ‪ ،‬ﺟﺎری و ﺳﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم "اﻧﺠﻤﻦ‬
‫ﺣﮑﻤﺖ" ﻳﺎ " ﮐﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺎت" ‪ Theosophical Society‬ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٨٧٥‬و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺳﺎﺣﺮﻩ روس‬
‫ﺗﺒﺎر ﺑﻨﺎم "هﻠﻨﺎ ﺑﻼواﺗﺴﮑﯽ" ‪ Helene Petrovna Blavatsky‬و ﺟﻤﻌﯽ دﻳﮕﺮازﺟﻤﻠﻪ"هﻨﺮی اﺳﺘﻴﻞ اﻟﮑﺎت"‬
‫‪ " ، Henry Steel Olcott‬وﻳﻠﻴﺎم ﻳﻮدﮔﻪ " ‪ William Quan Judge‬و " ﺟﺎن ﻳﺎرک" ‪John Yarke‬‬
‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻳﻨﺎن ﻣﻠﻐﻤﻪ ای اﺳﺖ ازاﻋﺘﻘﺎدﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ‪ ،‬ﺻﻮﻓﻴﮕﺮی ﺷﺮﻗﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻟﮋ ﺑﺰرگ‬
‫ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی " ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ " واز هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ" ﮐﺎﺑﺎﻻ " ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﮕﺮی ﻳﻬﻮدی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺎس اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ " ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ " را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﺳﺖ ‪،‬‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ " ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰی" ﺷﺪﻳﺪ وﻏﻠﻴﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻣﺴﺨﺮﻩ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﯽ " ﺳﺎﻣﯽ ﺳﺘﻴﺰی" ﻳﺎ ﺁﻧﺘﯽ ﺳﻤﻴﺘﻴﺰم ﺗﺌﻮرﻳﺰﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺮاﺗﻴﮏ ﺟﺎری " ﻳﻬﻮد‬
‫ﺳﺘﻴﺰی" ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﺗﺌﻮرﻳﮏ " ﮐﺎﺑﺎﻻ "! ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ؟‬
‫) ‪Theosophical Society ( ١٨٧٥‬‬

‫‪Helene Petrovna Blavatsky‬‬
‫‪٢٣‬‬

‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ‪ " ،‬هﻠﻨﺎ ﺑﻼواﺗﺴﮑﯽ" هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ " هﻨﺮی اﻟﮑﺎت " ﺳﻔﺮی ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺮدﻩ‬
‫ودرارﺗﺒﺎط ﺑﺎ "ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺎرﺳﻴﺎن هﻨﺪ" ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ از‬
‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ " ﮐﻠﻨﻞ اﻟﮑﺎت " ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در هﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وﻳﮋﻩ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ درهﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻟﻴﮕﺎرﺷﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ــ ﻳﻬﻮدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﻗﺎرﻩ ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻳﮑﯽ‬
‫از ﭘﺎﻳﻪ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ دادن و ﺗﺌﻮرﻳﺰﻩ ﮐﺮدن " ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ" ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻠﻬﺎ و ﺁرم‬
‫ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ و ﺣﻀﻮر هﻤﺰﻣﺎن ﺻﻠﻴﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺘﺎرﻩ داوود ﺑﯽ ﻧﻴﺎز هﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﺷﻌﺎر اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ روی ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ‪ ،‬ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﮋ ﺑﺰرگ‬
‫" ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻣﻌﺒﺪ" ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻨﺎی ﺁن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ‪ :‬هﻴﭻ دﻳﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر‬
‫و ﻣﻠﮏ ﻃﻠﻖ " ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ " ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد !‬
‫ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ در ورودی ﻋﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰی " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﯽ" در ﻣﺪرس هﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای‬
‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪ .‬ﺑﺮ دﻳﻮارهﺎی اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻤﺒﻠﻬﺎﻳﯽ از ‪ ١٨‬ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ هﺴﺖ ﺳﻤﺒﻞ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪.‬‬
‫‪Armanenschafft‬‬

‫‪Guido Von List ١٨٤٨ -١٩١٩‬‬
‫ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﭘﺪران ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و از رهﺮوان ﻣﺎدام ﺑﻼواﺗﺴﮑﯽ در اروﭘﺎ ‪ ،‬ﻳﮏ ﺗﺎﺟﺮ‬
‫اﺗﺮﻳﺸﯽ ﺑﻨﺎم " ﮔﻴﺪو ﻓﻮن ﻟﻴﺴﺖ " ‪ Guido Von List‬اﺳﺖ ‪ .‬او اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻠﻘﯽ را‬
‫ﺑﺎ " اﮐﻮﻟﺘﻴﺴﻢ" ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ واز ﺁن " ﻣﺬهﺐ" ﺁرﻳﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ .‬و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن " ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ" را ﻳﮏ ﮔﺎم ﮐﻴﻔﯽ‬
‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ! ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ‪ .‬اﻳﻨﺠﺎ دﻳﮕﺮ " ﺁرﻳﺎ" دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬دﻳﻦ هﻢ هﺴﺖ ! درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫هﻤﺰاد ﻳﻬﻮدﻳﺶ ‪.‬‬
‫‪٢٤‬‬

‫" ﺁرﻣﺎن هﺎ" در ﮔﺬﺷﺘﻪ رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ دﻳﻦ ﺁرﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬هﻤﭽﻮن " ﺧﺎﺧﺎم هﺎ " و" ﻟﻴﺴﺖ" ﺧﻮد را ﺁﺧﺮﻳﻦ‬
‫ﺳﺎﺣﺮ و راهﺐ ﺁﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ‪ .‬ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر او ﺑﻨﺎم" رهﺒﺎﻧﻴﺖ ژرﻣﻨﻬﺎی ﺁرﻳﺎﻳﯽ" ‪Die Armanenschaft‬‬
‫‪ der Ariogermanen‬ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٩٠٨‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺘﺎب دﻳﮕﺮش در ‪ ١٩١٠‬ﺑﻨﺎم " دﻳﻦ‬
‫ژرﻣﻨﻬﺎی ﺁرﻳﺎﻳﯽ" ‪ Die Religion der Ario-Germanen‬ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺰهﺎی ﻣﺎدام ﺑﻼواﺗﺴﮑﯽ و‬
‫ﮐﺘﺎب " ﺁﻣﻮزﻩ هﺎی ﭘﻨﻬﺎن " ‪ Geheim lehre‬او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ اﻳﻦ دﻳﻦ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫او ﻋﻠﻨﺎ از دوﻟﺖ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻮای ﺁن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁرﻳﺎﻳﯽ هﺎﺳﺖ ‪ .‬از ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ‬
‫ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﮋادی ﭘﺎک ‪ .‬ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪام در هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﻴﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ‪.‬‬
‫" ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ " ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ و در ﺗﺌﻮری ‪ " ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " را‬
‫ﮐﻪ در " ﺧﺎﻧﺪان روﺗﺸﻴﻠﺪ " ﺳﻤﺒﻠﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ رود وﻟﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎن و در ﭘﺮاﺗﻴﮏ روزﻣﺮﻩ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺁن ﺑﺨﺶ از" ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻳﻬﻮد" وارد ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮدﺷﺎن و‬
‫ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﺸﺎن در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺣﺮاﻣﺰادﻩ از اﺳﺎس ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‬
‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫"ﻟﻴﺴﺖ" در‪ ، ١٩١١‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻳﮏ ﻟﮋ وﻳﮋﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎم ‪ Hohen Armanen Orden‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ‬
‫" ﻃﺮﻳﻘﺖ راهﺒﺎن ﻋﺎﻟﻴﻤﻘﺎم" ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ " ﺣﻠﻘﻪ دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﻴﺴﺖ" در اﺗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﭘﻴﺶ ازاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ‪ ١٩٠٥‬ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮدش " ﻻﻧﺲ ﻓﻮن ﻟﻴﺒﻨﻔﻠﺰ" ‪Lanz von Liebenfels‬‬
‫در وﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎهﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت‬
‫ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﺑﺸﺪت ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﺗﺮﻳﺶ از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫" ﻟﻮﮔﺮ " ‪ Lueger‬ﺷﻬﺮدار ﮐﻞ وﻳﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ " ﻓﺮاﻧﺘﺲ هﺎرﺗﻤﻦ " ‪ Franz Hartmann‬را ﺟﺬب‬
‫ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺷﻬﺮت و ﻣﻴﺪان ﻧﻔﻮذ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺪو ﻓﻮن ﻟﻴﺴﺖ " ‪ ،‬ﻣﺮزهﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﻳﺶ ـ هﻨﮕﺮی را‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن وﻳﻠﻬﻠﻤﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬هﻮاداران ﻟﻴﺴﺖ در ﺁﻟﻤﺎن هﻢ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﺮاﻩ‬
‫ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ " اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭼﮑﺶ راﻳﺶ " ‪ Reichs -Hammer -Bund‬ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪Ordo Novi Templi‬‬

‫‪ ١٩٥٤‬ــ ‪Lanz von Liebenfels ١٨٧٤‬‬
‫" ﻻﻧﺘﺲ ﻟﻴﺒﻨﻔﻠﺰ" ﺷﺎﮔﺮد و دوﺳﺖ ﻟﻴﺴﺖ و ﻃﻠﺒﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﻨﺰر ‪ ) Zister zienser‬ﻳﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬهﺒﯽ‬
‫درون ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ( هﻢ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ ‪ .‬او ﮐﻪ در ﺳﺎل‬
‫‪ ١٩٠٥‬در وﻳﻦ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺪو ﻓﻮن ﻟﻴﺴﺖ " را ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬در هﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدف‬
‫ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ‪ ١٩٠٥‬روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬درﮐﻨﺎرﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم " ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ" ‪Die Theozoologie‬‬
‫اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرهﻤﺰﻣﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اوﺳﺘﺎرا ‪ Ostara‬ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻨﻔﻠﺰ ﺑﻪ ﻃﺮح راهﮑﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ! در ﺟﻬﺖ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻧﮋادی ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻪ ﮐﺮدن‬
‫ﻧﮋادهﺎی ﭘﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﻧﮋاد ﺁرﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺁرﻳﺎﻳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زاد و وﻟﺪ‬
‫هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از هﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﺮدن از زﻧﺎن ﺷﻮهﺮ ﻧﮑﺮدﻩ در ﺻﻮﻣﻌﻪ هﺎی‬
‫وﻳﮋﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻤﮑﻬﺎی ! ﻣﺪد ﮐﺎران ﻣﻮﻃﻼﻳﯽ و ﭼﺸﻢ ﺁّﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ در‬
‫اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﻧﮋاد ﭘﺎک ﺁرﻳﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪٢٥‬‬

‫دوﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﻴﺴﺖ " ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻨﻔﻠﺰ ﻟﮋ " ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻮﻳﻦ " ‪Ordo Novi Templi‬‬
‫را در ﺳﺎل ‪ ١٩٠٧‬ﺑﻨﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬هﺪف ﻇﺎهﺮی اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻧﻮﻳﻦ ! دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ ﻧﮋادی از‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد رﻳﺸﻪ هﺎی ﻧﮋادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !‬
‫اﻣﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﻮش ﻗﻀﻴﻪ هﺴﺖ ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ‪ ، ONT‬اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻩ‬
‫هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺖ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﮐﻞ اروﭘﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻴﺎن ﺻﺮﺑﻬﺎﺳﺖ ‪ .‬راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺻﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮋادی ‪ ،‬اﺳﻼو ﺑﻮدﻩ و در ﻣﺮام وﻣﺴﻠﮏ " ﺁرﻳﻮ ﺳﻮﻓﯽ" هﺎ هﻤﻮارﻩ در ردﻩ‬
‫ﻧﮋادهﺎی ﭘﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻮﻳﮋﻩ راﺑﻄﻪ ‪ ONT‬ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔﯽ‬
‫ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ " دﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ " ﮐﻪ ﺗﺮور ﺳﺎراﻳﻮو را در ﺟﺮﻳﺎن دﻳﺪار" ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ" وﻟﻴﻌﻬﺪ اﻃﺮﻳﺶ و‬
‫هﻤﺴﺮش از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺎﻟﺖ " ﺑﻮﺳﻨﯽ" ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺴﺎ ﺑﺴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫) ‪Ordo Templi Orientis ( OTO‬‬

‫‪Karl Kellner‬‬

‫‪Theodor Reuss‬‬

‫در‪ ٢٤‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ " ،١٩٠٢‬ﺟﺎن ﻳﺎرک" ‪ John Yarke‬ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ" ﺗﺌﻮدور روﻳﺲ"‪Theodor Reuss‬‬
‫" ﻓﺮاﻧﺘﺲ هﺎرﺗﻤﻦ" ‪ Franz Hartmann‬و" هﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﮐﻼﻳﻦ" ‪ ، Heinrich Klein‬اﺟﺎزﻩ راﻩ اﻧﺪازی‬
‫ﺷﺎﺧﻪ ﻟﮋ ﻣﻤﻔﻴﺲ ــ ﻣﻴﺰراﺋﻴﻢ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ در‪ ، ١٩١١‬ﺗﻮﺳﻂ روﻳﺲ در‬
‫ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﻃﺮﻳﻘﺖ " ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮق" ‪ O.T.O‬ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﺷﻌﻠﻪ ﺷﺮق" ‪ Oriflamme‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫روﻳﺲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎرک از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﯽ ﻣﺎدام ﺑﻼواﺗﺴﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ ، ١٩٠٣‬روﻳﺲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ " ﮐﺎرل ﮐﻠﻨﺮ" ‪ ، Karl Kellner‬ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭼﺘﺮی ﺑﺮ روی ﻟﮋهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻧﺎن را در راﺳﺘﺎی اهﺪاف‬
‫"اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﯽ " و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ روﺗﺸﻴﻠﺪ هﺎ ‪ ،‬ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﺗﺸﮑﻴﻼت‬
‫اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻢ داد ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ‪ ،‬در ‪ ١٩٠٤‬در ﻧﺸﺮﻳﻪ " ﺷﻌﻠﻪ ﺷﺮق" ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﮕﺮ رﺳﻤﺎ ارﮔﺎن ﻃﺮﻳﻘﺖ‬
‫" ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮق " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﺎرل ﮐﻠﻨﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺘﻢ ژوﺋﻦ ‪ ، ١٩٠٥‬رهﺒﺮی ﮐﺎﻣﻞ‬
‫اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺑﺪﺳﺖ روﻳﺲ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﮋهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ‪ O.T.O‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺌﻮدور‬
‫روﻳﺲ و ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ ﺟﺎن ﻳﺎرک ‪ ،‬ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻟﮋ ﺑﺰرگ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ﻟﮋ ﻣﻤﻔﻴﺲ ـ ﻣﻴﺰراﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎی‬
‫ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬وارد ﺁﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫‪٢٦‬‬

‫در ‪ ٢٤‬ژوﺋﻦ ‪ ، ١٩٠٨‬هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎ در ﭘﺎرﻳﺲ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ! " ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻳﺲ ﻧﻴﺰ‬
‫در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ دارد ‪ .‬ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر هﻤﺎن " ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ " ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﻮاش ﻳﻮاش دارد در هﻤﻪ ﺟﺎ‬
‫راﻩ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎر ‪ ، O.T.O‬ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻟﮋهﺎی ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼو در ‪ ١٩١٢‬ﻳﻌﻨﯽ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ورود‬
‫ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﻟﮋهﺎ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﭼﺘﺮ " ﻟﮋ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ‬
‫ﻣﻠﻞ اﺳﻼو" ﺑﻪ رهﺒﺮی" ﭼﺴﻼو ﭼﻴﻨﺴﮑﯽ" ‪ Czeslaw Czynski‬ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬از ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪﻩ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﭼﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﭼﻪ در زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺟﻨﮓ اول در ﺳﺎراﻳﻮو ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬در هﻤﺎن‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻨﯽ اول ژوﺋﻦ ‪ ، ١٩١٢‬هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻟﮋ ﻣﻠﻞ اﺳﻼو‪ ،‬در اﻳﺮﻟﻨﺪ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ هﻢ " ﻟﮋ ﺑﺰرگ‬
‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮق" ﺗﻮﺳﻂ " ﺁﻟﺴﺘﺮ ﮐﺮاوﻟﯽ " ‪ Aleister Crowley‬ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﮋهﺎی روﻳﺲ و ﮐﺮاوﻟﯽ در ﺁﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ هﻢ ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻌﺪ هﺎ روﻳﺲ ‪،‬‬
‫ﮐﺮاوﻟﯽ را ﺑﺪﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ در ‪ ٢٥‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ١٩٢١‬از ﻟﮋ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ " ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮق" هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ روﻳﺲ ﺑﻪ زورﻳﺦ در ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩٢١‬ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و‬
‫اﻳﻨﺒﺎر ﺑﺠﺎی ﺑﺮﻟﻴﻦ در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ روزهﺎ ﻧﺒﺾ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁْﻟﻤﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ‬
‫زدن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ! اﻣﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ روﻳﺲ ﮐﻔﺎف ﻧﻤﯽ دهﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻣﻬﻴﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٩٢٣‬در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﯽ ﻣﻴﺮد ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪Germanenorden‬‬

‫) ‪Theodor Fritsch (١٨٥٥ -١٩٣٣‬‬
‫در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ، ١٩٠٢‬ﻧﺸﺮﻳﻪ ای ﺑﻨﺎم " ﭼﮑﺶ " ‪ ، Hammer‬ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از دﻧﺒﺎﻟﻪ روان ﻟﻴﺴﺖ در ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﺑﻨﺎم " ﺗﺌﻮدور ﻓﺮﻳﭻ " ‪ Theodor Fritsch‬ﺁﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ هﻮاداران ﻟﻴﺴﺖ‬
‫در ﺁْﻟﻤﺎن و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺁرﻳﻮﺳﻮﻓﯽ در ﺁﻧﺠﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد ‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬
‫" ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﮑﺶ" در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻤﺎن ﺣﻮل ﻧﺸﺮﻳﻪ " ﭼﮑﺶ " ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪١٩٠٥‬‬
‫ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﻨﺎم " اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭼﮑﺶ راﻳﺶ " ‪ Reichs -Hammer -Bund‬ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪.‬‬
‫دراﻳﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی رﻳﺰ و درﺷﺖ ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰ و ﺁرﻳﺎ ﻣﺬهﺐ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد و در هﻤﻪ ﺟﺎی‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﯽ در ﺁﻟﻤﺎن و‬
‫اﺗﺮﻳﺶ ــ هﻨﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ " ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ" و‬
‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ " ﺁﻧﺘﯽ ﺳﻤﻴﺘﻴﺰم " در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ‪ .‬ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن‬
‫و ﺣﺎﻣﻼن ﺁن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺁن اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﻪ‬
‫" ﺳﻨﺘﺰ" ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪٢٧‬‬

‫در ‪ ، ١٩١٠‬ﻃﺮح ﺿﺮورت ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺮﮐﺰی در ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻤﺖ‬
‫و ﺳﻮ دهﻨﺪﻩ و ﭼﺘﺮ رهﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻮق ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻳﺪ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻟﮋ " ﺷﻮاﻟﻴﻪ‬
‫هﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻮﻳﻦ " ‪ Ordo Novi Templi‬ﺑﻨﺎم " ﻓﻠﻴﭗ اﺷﺘﺎوف " ‪ Philipp Stauff‬ﺑﻪ ﻓﺮﻳﭻ اﺑﻼغ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﭘﻨﺠﻢ ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪ ١٩١١‬در ﻣﺎﮔﺪﺑﻮرگ ‪ ،‬ﻟﮋی ﺑﻨﺎم " وﺗﺎن " ‪ Wotansloge‬ﺑﻪ‬
‫رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺮﻳﭻ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ دروﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻃﺮﻳﻘﺖ‬
‫ژرﻣﻦ" ‪ Germanenorden‬ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﮑﺶ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰ و ﺁرﻳﺎ ﻣﺬهﺐ در اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ‬
‫‪ ١٩١٢‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ از رهﺒﺮان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ " هﺮﻣﺎن ﭘﻞ " ‪ Hermann Pohl‬در ﺷﻬﺮ‬
‫ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﻟﮋ ژرﻣﻦ رﺳﻤﺎ ﭘﺎ ﺑﻌﺮﺻﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﯽ ﮔﺬارد‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎی ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ اﻳﻦ ﻟﮋ درﮐﻨﺎر‬
‫ﮔﻴﺪو ﻓﻮن ﻟﻴﺴﺖ اﺗﺮﻳﺸﯽ‪ ،‬ﻳﮏ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم"هﻮﺳﺘﻦ ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ" ‪Houston Stewart Chamberlain‬‬
‫ﮐﻪ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﻣﮑﺘﺐ ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﮔﺮاﻳﯽ و ﺿﺪ ﺳﺎﻣﯽ ﮔﺮی در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ‬
‫ﻣﻴﻼدی اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر او ﺑﻨﺎم " ﺑﻨﻴﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻩ" ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ‪،‬‬
‫در اواﻳﻞ ﺳﺎل ‪ ١٨٩٩‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اروﭘﺎ را ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﺪاوم ﻣﻴﺎن ﻧﮋادهﺎی‬
‫ﺁرﻳﺎﻳﯽ و ﺳﺎﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ﺁﻧﺮوز"ﺟﻨﮓ ﻧﮋادهﺎی" ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و اﻣﺮوز " ﺟﻨﮓ ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎی"‬
‫هﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن ! راﺑﻄﻪ ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ ﺑﺎ " ﮐﺎﻳﺰر وﻳﻠﻬﻠﻢ " اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺁﻟﻤﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺮوف‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻗﻴﺼﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮐﺘﺎب ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺪرﻳﺲ‬
‫ﺁن را در داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮی ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ ﻳﮑﭙﺎﻳﺶ در ﺑﺎﻳﺮوت و ﻗﺼﺮ واﮔﻨﺮ اﺳﺖ و ﭘﺎی‬
‫دﻳﮕﺮش در ﺗﺮدد ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﮐﺎخ وﻳﻠﻬﻠﻢ دوم !‬
‫وﻳﻠﻬﻠﻢ ‪ ،‬ﻳﮏ ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﯽ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ ‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل رﻓﻴﻖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ " ﺳﺮارﻧﺴﺖ‬
‫ﮐﺎﺳﻞ " ‪ ،‬ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻳﻬﻮد و ﺷﺮﻳﮏ " ﻧﺎﺗﺎﻧﻴﻞ روﺗﺸﻴﻠﺪ " ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ " واﻳﮑﺮز ــ‬
‫ﺁرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ " ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت دوران ﺟﻨﮓ اول ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬
‫ﻳﻬﻮد" هﻢ هﺴﺖ !‬
‫و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪار ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ دو ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺁﻧﺘﯽ ﺗﺰ‬
‫ﭘﺮوﺗﮑﻞ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ رود !‬

‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ‪ ١٠ ،‬ﺧﺮداد ‪١٣٨٧‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﺑﺨﺶ هﻔﺘﻢ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻮﻟﻪ‬
‫در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻃﺮﻳﻘﺖ ژرﻣﻦ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﺳﻂ هﺮﻣﺎن ﭘﻞ رهﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﺳﺮ ﺑﻪ هﺰاران ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﺼﺪ ﻟﮋ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪ .‬ﭘﻞ ﻋﻨﻮان " دﺑﻴﺮ" ‪ Sekretär‬را ﮐﻪ‬
‫ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺁن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺁن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ " ﺻﺪر" ‪ kanzler‬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ و اﻋﻼم ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ‪ ٩٥‬درﺻﺪ از اﻋﻀﺎی ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﻋﺰام ﻣﯽ‬
‫ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻠﻘﻪ دروﻧﯽ ﻟﮋ ژرﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ‪ ٥‬درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻟﮋ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﻴﺮی از اﻋﻀﺎی ﺁن ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ رهﺒﺮی ﭘﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻟﮋ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﻤﯽ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی او را ﻃﺮح ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‬
‫ﻟﮋ ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻟﮋ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﻧﻴﺰ در ‪ ١٩١٥‬ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻞ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ‪ .‬ﭘﺎﻓﺸﺎری او در‬
‫ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺪر‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻃﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻟﮋ در اﮐﺘﺒﺮ ‪١٩١٦‬‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﺤﻮل "هﺮﻣﺎن ﭘﻞ " ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺤﻼل ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣُﻬﺮ و دﻓﺎﺗﺮ ﻟﮋ ‪،‬‬
‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد ﺑﻨﺎم " ﻃﺮﻳﻘﺖ ژرﻣﻦ ــ وال ﻓﺎﺗﺮ"‬
‫‪ Walvater‬ــ ‪ ، Germanenorden‬ﮐﻪ ادﻋﺎی رهﺒﺮی ﮐﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت راﺳﺖ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ در ﺁﻟﻤﺎن را ﻧﻴﺰ‬
‫ﻳﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﻪ ورود ﻳﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ‪ .‬ﭼﻬﺮﻩ ای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ‬
‫اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻞ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻟﮋ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ‬
‫اﺳﺮارﺁﻣﻴﺰ ﻳﮏ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺮارﺁﻣﻴﺰﺗﺮ ﺑﻨﺎم " ﻓﺮاﻳﻬﺮ رودﻟﻒ ﻓﻮن‬
‫ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف " ‪ Rudolf von Sebottendorf‬ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در رﻗﻢ زدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ‬
‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﺑﺲ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺮاﻳﻬﺮ رودﻟﻒ ﻓﻮن ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ‪ ١٩٤٥‬ــ ‪١٨٧٥‬‬

‫‪Rudolf von Sebottendorf‬‬
‫ﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﻣﺮﻣﻮز اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اهﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اش در ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی‬
‫ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮوج " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ‪ ،‬هﻤﭽﻨﺎن در هﺎﻟﻪ ای‬
‫از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد ‪ ،‬ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﻨﺎم " رودﻟﻒ ﻓﻮن ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف" ‪ Rudolf von Sebottendorf‬ﮐﻪ در‬
‫زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ " زﺑﻮﺗﻨﺪورف " هﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﮐﻪ ازﻧﺎم واﻗﻌﯽ او در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ هﻤﭽﻮن " ﺁﻟﻴﺎس رودﻟﻒ ﮔﻠﻮﻳﺮ"‬
‫‪ alias Rudolf Glauer‬ﻳﺎ " ﺁدام ﺁﻟﻔﺮد رودﻟﻒ ﮔﻠﻮﻳﺮ" ‪ Adam Alfred Rudolf Glauer‬و ﻳﺎ‬
‫" ﺁﻟﻴﺎس اروﻳﻦ ﺗﻮرﻩ " ‪ alias Erwin Torre‬ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮدش ‪ ،‬در‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ‪ ) ١٨٩٧‬ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺑﺎزل هﻢ هﺴﺖ ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﻋﺰام‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ١٩٠٠‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪٢٩‬‬

‫در ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ هﻢ ورود وی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪ ١٨٩٨‬ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻳﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﮐﻠﻴﺪی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎزﻳﻬﺎ‬
‫ﻳﻌﻨﯽ" رودﻟﻒ هﺲ" ‪ Rudolf Hess‬هﻢ در ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رود ‪ .‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎس هﻴﻠﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎ ‪ ،‬ﺧﺪﻳﻮ ﻣﺼﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺑﺎ ورود وی ﺑﻪ ﺧﺎک اﺻﻠﯽ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ‬
‫ﺟﻮﻻی ‪ ١٩٠٠‬ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم " ﭼﻮﺑﻮک ﻟﻮ " و در ﻋﻤﺎرت اﺷﺮاﻓﯽ"ﺣﺴﻴﻦ‬
‫ﻓﺨﺮی ﭘﺎﺷﺎ" ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﺎﺟﺮﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﻳﮏ ﻣﺎﺳﻮن ﻋﻀﻮ" ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮑﺘﺎﺷﯽ" ﺗﺮﮐﻴﻪ هﺴﺖ ‪ ،‬ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮال او در " ﺑﺎﻧﺪرﻣﺎ " و " ﻳﻨﯽ ﮐﻮی " در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻮرﺳﺎ را ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻻ در ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺎذق در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫در ﺑﻮرﺳﺎ وارد ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻩ و درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﻨﺎم " ﺁﺑﺮاهﺎم ﺗﺮﻣﻮدی"‬
‫ﮐﻪ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺳﻼﻧﻴﮏ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺳﻂ او ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻟﮋ " ﻣﻤﻔﻴﺲ ـ ﻣﻴﺰراﺋﻴﻢ "‬
‫‪ Memphis Misraim‬از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎی ﻟﮋ ﺑﺰرگ " ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ" ‪ Rosenkreuzers‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬‬
‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪرﺟﻪ اﺳﺘﺎدی ﻟﮋ " ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ " ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای‬
‫ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻠﯽ ازﻟﮋهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺁﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﻴﺶ از‬
‫اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ‪.‬‬

‫ﻟﮋ " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ " ‪Tempelritter‬‬
‫ﺑﺎ ورود اروﭘﺎ ﺑﻪ هﺰارﻩ دوم و ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﻴﺒﯽ و اﺷﻐﺎل اوﻟﻴﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬
‫زاﺋﺮان ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس و در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ و ﻣﻘﺎم ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ ‪ ،‬در‬
‫‪ ١١١٧‬ﻣﻴﻼدی و در ﻣﻴﺎن ﺣﻠﻘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ‪ ٩‬ﻧﻔﺮ از ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎی ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﭘﺎپ در اورﺷﻠﻴﻢ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫" هﻮﮔﻮ ﭘﺎﻳﻨﺰ" ‪ Hugo de Payens‬و " ﺟﻔﺮی ﺳﻨﺖ ﻋﻤﺮ " ‪ ، Geoffroy de Saint-Omer‬ﭘﺎﻳﻪ هﺎی‬
‫ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﻴﺎن ﺻﻠﻴﺒﯽ هﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ‪ ١١‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﺎرس ‪ ١١٢٨‬ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی‬
‫" ﺑﺮﻧﻬﺎرد ﻓﻮن ﮐﻠﻴﺮﻓﺎوﮐﺲ" ‪ Bernhard von Clairvaux‬رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاردﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺁﻧﺎن‬
‫اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺁن ﭘﺲ و ﺑﺎ ﻧﺎم " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ " وارد ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﻴﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ‪ ،‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻳﺎﻓﺘﻦ دﺳﺖ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از دوران ﺣﻴﺎت ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ در زﻳﺮ وﻳﺮاﻧﻪ هﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی‬
‫ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﺁﻣﻮزﻩ هﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺬهﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ‬
‫زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺁل ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ ‪ ،‬در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺁﻧﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪن ﻧﺎﻣﻪ‬
‫هﺎﻳﯽ از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ از ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮﺁن و ﺁﻣﻮزﻩ هﺎی اﻧﺠﻴﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺎ هﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ هﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ هﻤﻪ ﺟﻮر‬
‫ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻻ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮ دﻳﻦ ﺁﻟﺖ دﺳﺖ " ﺁرﻳﺴﺘﻮ ﮐﺮاﺳﯽ ﻳﻬﻮد "‬
‫وارد ﺁورﻧﺪ !‬
‫در ﻧﻬﺎﻳﺖ و در اداﻣﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮهﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ" ‪ ،‬ﮔﺮوهﯽ از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ‬
‫رهﺒﺮی دو ﺷﻮاﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی " رودرﻳﺶ و اﻣﺮاﻧﺖ" ‪ Emmerant ، Roderich‬درﺳﺖ ! در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس‬
‫‪ ١٢٣٥‬و در ﻣﺤﻞ اﻃﺮاﻗﺸﺎن در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺗﺎژ ‪ ،‬ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻧﻮراﻧﯽ ! ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ " اﻳﺴﺘﺎرا " ‪ Istara‬و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻟﻬﯽ " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ " از ﺳﻮی ﻓﺮﺷﺘﻪ ! ﺑﺪاﻧﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫اﻳﺠﺎد ﻳﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮ روی ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ ! ‪. Imperium Novum‬‬
‫ارﺗﺒﺎط " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ " ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح در اﻳﺮان و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬
‫دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﺑﺎﺑﻠﻴﻬﺎ و ﭘﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺁﻣﻮزﻩ هﺎی اﻧﺠﻴﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺁرﻳﺴﺘﻮ ﮐﺮاﺳﯽ ﻳﻬﻮد ‪ ،‬هﺮ روز ﺑﺮ ﻗﺪرت و‬
‫ﻧﻔﻮذش در اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫‪٣٠‬‬

‫در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﻴﻼدی ‪ ،‬ﻗﺪرت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎ ﺳﺮان اروﭘﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ‬
‫ﻣﯽ اﻧﺪازد و اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺁﻧﺎن در اﮐﺘﺒﺮ ‪ ١٣٠٧‬ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﻮرت‬
‫ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اروﭘﺎ هﻢ ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬هﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ‪ " ١٣١٤‬ﻳﺎﮐﻮب ﻓﻮن‬
‫ﻣﻮﻻی " ‪ Jakob von Molay‬ﺁﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻟﮋ ‪ ،‬ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺮﻣﻨﯽ از ﺁﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺁﻧﺎن در وﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﻮی ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬هﻨﻮز هﻢ ﻧﺎم‬
‫" ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮن " ‪ Blutgasse‬در وﻳﻦ و در ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻮاﻟﻴﻪ هﺎ وﺟﻮد دارد ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺮ ﻟﮋ " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ "‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮﻻی‬

‫ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻟﮋ" ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ" ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ‬
‫اهﻤﻴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﮋ ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ درون ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﻟﮋ " ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ " ‪Rosenkreuzer‬‬

‫‪Johann Valentin Andreae‬‬
‫ﻟﮋ " ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ" ﺑﺎ هﺪف ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن‬
‫ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن ﮐﻠﻴﺴﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻟﮋ ﺗﻤﺎﻣﺎ اداﻣﻪ دهﻨﺪﻩ هﻤﺎن ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻟﮋ " ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮزﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮدادﻩ اﺳﺖ ! اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮی ‪ ،‬ﻧﺠﻮم و ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ‪،‬‬
‫ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﯽ " ﮐﺎﺑﺎﻻی ﻳﻬﻮد " !‬
‫‪٣١‬‬

‫ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن هﻔﺪهﻢ ﻣﻴﻼدی ‪ ،‬ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﭘﯽ در ﭘﯽ ‪ ،‬ﺳﺮ ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﺪی ﻟﮋ‬
‫" ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ" اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﺎم اﻳﻦ ﻟﮋ هﻢ در ﺗﺮﺟﻤﻪ هﺎی ﭘﺎرﺳﯽ و هﻢ در ﺗﺮﺟﻤﻪ هﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن ‪ ،‬در‬
‫ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﮔﻮل ــ ﺣﺎچ" و در اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﮔﻞ ــ ﺻﻠﻴﺐ" ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ‬
‫درﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دارای‬
‫اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻞ ﻳﺎ ﮔﻮل ‪ gül‬در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻞ‬
‫ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮔﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ !‬
‫ﺑﻬﺮﺣﺎل اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،١٦١٤‬ﺧﻄﺎب ﺑﻪ " ﺗﻤﺎﻣﯽ رهﺒﺮان وﻓﺮهﻴﺨﺘﮕﺎن دﻧﻴﺎ " ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد‬
‫" اﺻﻼﺣﺎت هﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ " ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎم ﮐﻠﯽ " ﺑﺮادری " ‪Fama Fraternitatis‬‬
‫ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ دوم ﺑﻨﺎم " ﻣﺬهﺐ ﺑﺮادری" ‪ Confessio Fraternitatis‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﯽ ‪١٦١٥‬‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن هﻢ در ﺳﺎل ‪ ١٦١٦‬ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﻟﮋ ﺑﻨﺎم "ازدواج ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ"‬
‫‪ Chymische Hochzeit‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ هﺎ هﻤﮕﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻬﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ " ﻳﻮهﺎن واﻟﻨﺘﻴﻦ ﺁﻧﺪرﻳﺎ "‬
‫‪ Johann Valentin Andreae‬ﮐﻪ رهﺒﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﻳﻦ ﻟﮋ را در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن هﻔﺪهﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد ‪.‬‬
‫او ﮐﻪ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻞ درون ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن درﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻨﺎم "ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﺑﻴﻨﮕﻦ" دارد ‪ ،‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ‬
‫دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت " ﻟﻮﺗﺮ" ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺴﻢ ‪ ،‬ﻃﺮح اﺻﻼﺣﺎت را‬
‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ !‬
‫ازدواج ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺁدم ﻓﺮهﻴﺨﺘﻪ هﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻘﺎل ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﻨﺎم "ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﺎن رزﻧﮑﺮﻳﺘﺲ" ‪ Christian Rosenkreutz‬ﮐﻪ‬
‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬارﻟﮋ)‪١٣٧٨‬ـ‪ (١٤٨٤‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎهﺮا درﺳﻦ ‪ ١٠٦‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺻﻠﻴﺐ و ﮔﻞ ﺳﺮخ‬

‫ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ اول ‪١٦١٤‬‬

‫دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ‪ ، ١٦١٨‬ﻃﺮح اﺻﻼﺣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ! ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻴﻦ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ دوران دهﺸﺖ اﻧﮕﻴﺰ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ دوران "ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ" ﮐﻪ ﺗﺎ‬
‫‪ ١٦٤٨‬ادﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻳﮏ اﺻﻼﺣﺎت ! ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ " ﭘﻴﻤﺎن وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ " در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬دوﻟﺖ ﭘﺮوس در‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ ،‬ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁﻟﺰاس ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮ از هﻤﻪ اﺳﺘﻘﻼل و‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ دوﻟﺘﻬﺎی ﺳﻮﺋﻴﺲ و هﻠﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻳﮏ اﺻﻼح ! دﻳﮕﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ‪ ، ١٦٤٩‬ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ در‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮی " اﻟﻴﻮر ﮐﺮاﻣﻮل " ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و‬
‫ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اروﭘﺎ ﻳﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ) ﭼﺎرﻟﺰ اول ( ‪ ،‬ﮔﺮدن زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ‪١١‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ‪ ١٦٦٠‬ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪٣٢‬‬

‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ دوران رﺳﻴﺪﻩ اروﭘﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﺁرﻳﺴﺘﻮ ﮐﺮاﺳﯽ ﻳﻬﻮد ‪ ،‬اﻧﺪک اﻧﺪک‬
‫ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﺟﻤﻬﻮری هﺎی اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ وﻧﻴﺰ و ﻓﻠﻮراﻧﺲ در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ‪ ،‬ﺟﺎﭘﺎهﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﺮﮐﺰ و‬
‫ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﻗﺎرﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد !‬
‫در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎم اﻳﻦ ﻟﮋ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ " ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺮق " ‪ OTO‬ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ‪،‬‬
‫" ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻃﻠﻮع ﻃﻼﻳﯽ " ‪ Hermetic Order of the Golden Dawn‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٨٨٨‬ﺗﻮﺳﻂ‬
‫دﮐﺘﺮ وﻳﻠﻴﺎم وﺳﺘﮑﺎت ‪ ، Dr. William Wynn Westcott‬دﮐﺘﺮوﻳﻠﻴﺎم وودﻣﺎن ‪Dr William Woodman‬‬
‫و ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎمﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻟﻴﺪل ﻣﺎﺗﺮز ‪ Samuel Liddell MacGregor Mathers‬ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬از‬
‫اﻋﻀﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ ﻟﮋ ﮐﻪ درﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ‪ OTO‬اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم " ﺁﻟﺴﺘﺮ ﮐﺮاوﻟﯽ"‬
‫‪ Aleister Crowley‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از هﻤﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روﻧﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻟﮋ ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻳﻘﺖ ﮐﻬﻦ ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ ‪ Alten Ordens der Rosenkreuzer‬هﻨﻮز هﻢ ﺑﻄﻮر ﻇﺎهﺮا ﻋﻠﻨﯽ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ و اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻟﮋ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن از ﻗﻀﺎ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎری اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ‬

‫ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ‬
‫داﻧﻴﻞ واﮔﻨﺮ ‪ Daniel Wagner‬اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و دﻧﻴﺲ دﻟﻮرﻣﻪ ‪ Dennis Delorme‬هﻢ اﺳﺘﺎد‬
‫اﻋﻈﻢ ﮐﺎﻧﺎداﻳِﯽ ﻟﮋ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺮﮐﺰ ﻟﮋ در ﺳﻦ ﺧﻮزﻩ واﻗﻊ در اﻳﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری ﺁن‬
‫‪ AMORC‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﮋ ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺁن و ﭼﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ ‪ ،‬ﺻﺪهﺎ ﮐﺘﺎب‬
‫و هﺰاران ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ " رودﻟﻒ ﻓﻮن ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف" اﺳﺖ ﮐﻪ " ﻃﻠﺴﻢ ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻞ ﺳﺮخ " ﻧﺎم‬
‫دارد ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺜﻤﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﻢ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ دوران در اﻳﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دو ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی اﻧﺪک اﻧﺪک از اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﮐﺮدﻩ و‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬وﻳﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﮕﯽ و‬
‫ﺑﯽ ﺳﺮی ﺁن اﺳﺖ ‪ .‬در ﮐﻨﺎر و هﻢ ﻋﺮض اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ‪ ،‬ﺗﻀﺎد دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬
‫در ﻣﻴﺎن دو ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ روس واﻧﮕﻠﻴﺲ ﺟﺮﻳﺎن دارد‪ .‬در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺰاری اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ روی‬
‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی اﻳﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻓﺨﻴﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺧﻮد را هﻢ در ﺳﺒﺪ‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و هﻢ در ﺳﺒﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ‬
‫اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن دو اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ‪ ١٩٠٦‬در اﻳﺮان و ‪١٩٠٨‬‬
‫در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬در ﺗﺪاوم و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دادن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رهﺒﺮی هﺮ‬
‫دوﺟﻨﺒﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد ‪ ،‬ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ از ﻳﮏ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ ﻳﮏ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬
‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر" ﻟﮋ ﺑﻴﺪاری اﻳﺮان" هﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را در رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬
‫دراﻳﺮان ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ" ﺑﺮهﺒﺮی" ﻃﻠﻌﺖ ﭘﺎﺷﺎ" و" اﻧﻮر ﭘﺎﺷﺎ " و" ﺷﻮﮐﺖ ﭘﺎﺷﺎ"‬
‫دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫‪٣٣‬‬

‫" ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف" ﮐﻪ در اﻳﻦ دوران در ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ "ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ" و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺷﺨﺺ‬
‫"اﻧﻮرﭘﺎﺷﺎ" ﺑﻮدﻩ ‪ ،‬ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ‪، ١٩٠٨‬‬
‫ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮدﻩ در‬
‫‪ ١٩١١‬از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد و ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻌﺪ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ورود دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﮐﻪ ازاﮐﺘﺒﺮ ‪ ١٩١٢‬ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٣‬ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ‪ ،‬رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت هﻼل اﺣﻤﺮ دوﻟﺖ‬
‫ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ! در اواﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﻨﺸﺎء ﺁن‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد وهﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺸﻌﺎب " ﻟﮋ ژرﻣﻦ" ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل ‪ ١٩١٧‬ﻣﯽ رﺳﻴﻢ ‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫دو اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ در ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ در روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری و ورود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻳﺎﻻت‬
‫ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺁﭘﺮﻳﻞ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت را ﮐﻴﻔﺎ ﺑﻬﻢ زدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ‬
‫در روﺳﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ‪ ١٩١٧‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻟﮋ ژرﻣﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎوارﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮد وی ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﻟﮋ ‪ ،‬ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺁﺗﯽ دوران‬
‫ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ،١٩١٨‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮد را در راس ﮔﺮوهﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ " ﮔﺮوﻩ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﺗﺎرﻳﺨﯽ ژرﻣﻦ " ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را در هﺘﻞ ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ‬
‫" ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ " ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ .‬در ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ‪ ،‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮی هﺎ و هﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻧﻪ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﻔﯽ‬
‫و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺿﺮورت ﺁن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎوارﻳﺎﻳﯽ " ﻟﮋ ژرﻣﻦ "‬
‫و" ﮔﺮوﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ " در ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪی را در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٨‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪ ١٩١٨‬ﭘﯽ ﻣﯽ رﻳﺰد ﺑﻨﺎم‬
‫" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ" ‪. Die Thule-Gesellschaft‬‬

‫ﺁرم رﺳﻤﯽ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ"‬

‫ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺳﻤﺒﻠﻬﺎی " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ "‬
‫" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ" ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮ ِل ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻻم ‪Die Thule-Gesellschaft‬‬

‫ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ " ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ راﺳﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁﻟﻤﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮر اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت را ﻣﺎ در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁدﻣﻴﺖ " ﻳﺎ‬
‫"ﺟﺎﻣﻊ ﺁدﻣﻴﺖ" در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺎهﺪ هﺴﺘﻴﻢ ‪ .‬ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم "ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن‬
‫ﺁدﻣﻴﺖ" ‪ ،‬ﭘﺪرهﻤﻴﻦ " ﻓﺮﻳﺪون ﺁدﻣﻴﺖ " ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻋﺰادار ﮐﺮدﻩ‬
‫ﺑﻮد ! در ﺁﻧﺰﻣﺎن ﻧﻴﺰ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁدﻣﻴﺖ " ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﺎﻧﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮی و اﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﺮان ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ‬
‫ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ دوی اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ! هﻴﭽﮕﺎﻋﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻴﻼت‬
‫ﻋﻀﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫‪٣٤‬‬

‫ﺟﺎﻣﻊ ﺁدﻣﻴﺖ در ﺗﻬﺮان دارای ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎﻣﻊ ارﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺎم " ﻣﺠﻤﻊ ﺁدﻣﻴﺖ " ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺧﻮد ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺁن " ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻘﻮق " ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬
‫ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق " اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ راﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ‬
‫ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎی اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁدﻣﻴﺖ " درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ " ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮی در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ‪ .‬ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اوج دوران اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮی " ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺧﺎن‬
‫اﺗﺎﺑﮏ" و" ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر" ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن اﺗﺎﺑﮏ ﺗﺎزﻩ‬
‫ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺷﺪﻩ در ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از هﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺁدﻣﻴﺖ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺒﺎس‬
‫ﺁﻗﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از ﺁن اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎﺑﮏ را ﻋﻀﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫" ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا اﺳﮑﻨﺪری " ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و ﺻﺪر ﺣﺰب ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﻳﺤﻴﯽ ﻣﻴﺮزا و‬
‫ﻋﻤﻮﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻴﺮزا ! اﺷﺎرﻩ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ‬
‫ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد و‬
‫ﺳﺒﮏ ﮐﺎرهﺎ و ﺗﺌﻮری راهﻨﻤﺎی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی را ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬
‫دارد ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮد ‪.‬‬
‫ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ " ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺁن ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁﻟﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد "ﭘﻴﺸﻮا " ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻣﻴﺎن‬
‫اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﺣﻀﻮر ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ !‬
‫هﻤﭽﻮن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ارﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮ ‪ Ernst Berger‬و ﺗﺮﺑﻴﺶ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ ‪ Trebisch-Lincoln‬در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی‬
‫رهﺒﺮی ﺗﻮﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﮋاد ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺮﻩ‬
‫زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ! ﺑﺎ هﻢ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ داﻧﻪ درﺷﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻮﻟﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻳﻢ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ــ رودﻟﻒ هﺲ ‪ Rudolf Hess‬ﻣﻌﺎون و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ هﻴﺘﻠﺮ‬
‫‪ ٢‬ــ هﺎﻳﻨﺮﻳﺶ هﻴﻤﻠﺮ ‪ Heinrich Himmler‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻧﻴﺮوی اس ــ اس‬
‫‪ ٣‬ــ هﺮﻣﺎن ﮔﻮرﻳﻨﮓ ‪ Hermann Göring‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی هﻮاﻳﯽ راﻳﺶ‬
‫‪ ٤‬ــ هﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﮏ ‪ Hans Frank‬وﮐﻴﻞ هﻴﺘﻠﺮ ﭘﻴﺶ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻟﻬﺴﺘﺎن‬
‫‪ ٥‬ــ ﺁﻟﻔﺮد رزﻧﺒﺮگ ‪ Alfred Rosenberg‬اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ ﺣﺰب ﻧﺎزی ــ وزﻳﺮ راﻳﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ــ‬
‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ " دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ " ‪Völkischen Beobachters‬‬
‫‪ ٦‬ــ ﻳﻮﻟﻴﻮس اﺷﺘﺮاﻳﺨﺮ ‪ Julius Streicher‬ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺰب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻧﮏ و ﻧﺎﺷﺮ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز‬
‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺿﺪ ﻳﻬﻮد " اﺷﺘﻮرﻣﺮ " ‪Der Stürmer‬‬
‫‪ ٧‬ــ وﻳﻠﻬﻠﻢ ﻓﺮﻳﮏ ‪ Wilhelm Frick‬وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر راﻳﺶ ــ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮﻩ ﺟﻨﮓ‬
‫‪ ٨‬ــ ﺗﺌﻮ ﻣﻮرل ‪ Theo Morell‬ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص هﻴﺘﻠﺮ‬
‫‪ ٩‬ــ ﺷﺎهﺰادﻩ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻓﻮن ﺗﻮرن و ﺗﺎﮐﺴﯽ ‪Gustav von Thurn und Taxis‬‬
‫‪ ١٠‬ــ دوﺷﺲ هﻼ ﻓﻮن وﺳﺘﺎرپ ‪ Hella von Westarp‬اﺷﺮاﻓﺰادﻩ و ﺳﮑﺮﺗﺮ" ﺗﻮﻟﻪ"‬
‫‪ ١١‬ــ دﻳﺘﺮﻳﺶ اﮐﺎرت ‪ Dietrich Eckart‬ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻨﺒﺶ و ﺳﺮدﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮ " دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ "‬
‫‪ ١٢‬ــ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮔﻮرﺗﻨﺮ ‪ Franz Gürtner‬رﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻮﻧﻴﺦ‬
‫‪ ١٢‬ــ ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﮐﺎرل هﺎوس هﻮﻓﺮ ‪ Karl Haushofer‬ژﻧﺮال و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ‬
‫‪ ١٣‬ــ ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺗﻔﺮﻳﺪ ﻓﺪر ‪ Gottfried Feder‬اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ‬
‫‪ ١٤‬ــ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ارﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮ ) ﻳﻬﻮدی ( ‪ Ernst Berger‬ﻧﻘﺎش و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ‬
‫‪ ١٥‬ــ ﺗﺮﺑﻴﺶ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ ) ﻳﻬﻮدی ( ‪ Trebisch-Lincoln‬ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺮﻣﻮزی ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن هﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و هﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﭘﺎی ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد و ﻳﮑﯽ از ﻋﺠﺎﻳﺐ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ هﻔﺘﻢ ‪ ١٠ ،‬ﻣﺮداد ‪١٣٨٧‬‬
‫‪٣٥‬‬

‫ﺑﺨﺶ هﺸﺘﻢ ‪ ،‬ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻳﻬﻮد‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ " ﮐﻮرت ﺁﻳﺰﻧﺮ" در ﻣﻮﻧﻴﺦ ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫دادن ﻧﻴﺮوی ﻣﺴﻠﺤﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻨﺎم " دﺳﺘﻪ رزﻣﯽ ﺗﻮﻟﻪ" ‪ Kampfbund Thule‬در‬
‫‪ ١٠‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٨‬اﺳﺖ ‪ .‬هﺪف اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻼش در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻳﺘﻠﺰﺑﺎخ ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺑﺪﻧﺒﺎل‬
‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن‬
‫" ﭘﺮوﺗﮑﻞ" در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﯽ ‪ ،‬ﺧﻴﺰ" ﺳﻨﺘﺰ" ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ ﺁرﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ را اﻧﺪک اﻧﺪک‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن دهﺪ ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﺼﺪ وﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﻧﺴﺨﻪ از " ﭘﺮوﺗﮑﻞ " در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ‪ ١٩١٩‬در ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ‬
‫ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ .‬اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ‪ ٣٣‬ﺑﺎر ﭼﺎپ ﻣﺪاوم اﻳﻦ " ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ" ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ١٩٣٣‬ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﻳﻬﻮدی ﺑﻮدن " ﮐﻮرت ﺁﻳﺰﻧﺮ " در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوﻳﯽ را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ‪ .‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ‪:‬‬
‫اﮐﻨﻮن " ﻳﻬﻮدا " ‪ ،‬اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺒﺮد ! ﻧﺒﺮدی ﺗﺎ ﺑﻪ اهﺘﺰاز درﺁﻣﺪن‬
‫ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺻﻠﻴﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ !‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﺘﺮی ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻴﻒ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺁﻟﻤﺎن را در زﻳﺮ‬
‫ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬در دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٨‬اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﻳﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺗﺤ ﺖ‬
‫رهﺒﺮی دﮐﺘﺮ" رودﻟﻒ ﺑﺎﺗﻤﺎن" ‪ Rudolf Buttmann‬ﮐﻪ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﻟﻪ درهﺘﻞ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎری را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺠﺎزات ﺷﺮاﮐﺖ در ﮐﻮدﺗﺎ هﻤﻮارﻩ و در هﻤﻪ ﺟﺎ اﮐﺜﺮا اﻋﺪام و ﻳﺎ ﺣﺒﺴﻬﺎی ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل‬
‫هﻤﮕﯽ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪا در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !‬
‫اول ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩١٩‬ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ‪ KPD‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از ﺁن در ﭘﻨﺠﻢ‬
‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻮﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ‪ DAP‬ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﻴﺶ از اداﻣﻪ‬
‫ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ ‪.‬‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎی ﻳﮏ اﺟﺘﻤﺎع از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ و ﮔﺮﺳﻨﻪ‬
‫را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺁﻟﻤﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ‪ ،‬ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﮑﺎف دهﺸﺘﻨﺎک ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﯽ اﻧﻘﻼب راازهﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی‬
‫ﺁﻣﺎدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﻘﻼب ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﻘﻼب در‬
‫ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺷﻤﺎل ‪ ،‬ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ،‬در ﻣﺮﮐﺰ ‪،‬‬
‫ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ و در ﺟﻨﻮب ‪ ،‬ﻣﻮﻧﻴﺦ در ﻗﻠﺐ اﻳﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎوارﻳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﭗ ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﭼﭗ اروﭘﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ‬
‫ﺑﺎراﻳﻦ ﻃﻴﻒ را ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺎﺣﺐ‬
‫ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ روﺳﻴﻪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﮏ اﻗﻠﻴﺖ‬
‫رادﻳﮑﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬در ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﻣﻮﻧﻴﺦ و‬
‫ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ و ﺑﻮداﭘﺴﺖ و ‪ ......‬دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭼﭗ در ﺁﻟﻤﺎن ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات " ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت" ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ‬
‫از ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻘﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﭗ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪرت‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻳﺠﺎد " اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺁﻟﻤﺎن " ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ارﺗﺶ راﻳﺶ از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ و ﻧﻴﺮوی ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ ﮔﺮاﻳﺶ دارد ‪ .‬در ‪ ٤‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ‬
‫‪ ١٩١٨‬ﻳﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻳﮑﻬﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺷﻮرﺷﯽ در ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ ﺁﻟﻤﺎن در ﺑﻨﺪر‬
‫ﮐﻴﻞ و وﻳﻬﻠﻤﺰهﺎﻓﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ در هﻮای ﮔﺮگ و ﻣﻴﺶ ﺑﺎﻣﺪاد ‪ ٧‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻳﮏ اﻗﻠﻴﺖ‬
‫ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮهﺒﺮی ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﻨﺎم ﮐﻮرت ﺁﻳﺰﻧﺮ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدی ازﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ‪،‬‬
‫‪٣٦‬‬

‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺘﻬﺎ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﺪﻩ ارﺗﺶ در ﻣﻮﻧﻴﺦ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در ﺁوردﻩ اﻧﺪ و ﻟﻮدوﻳﮓ ﺳﻮم از ﺧﺎﻧﺪان‬
‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ وﻳﺘﻠﺰﺑﺎخ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺷﻬﺮﻳﺎران در ﺑﺎوارﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻩ اﻧﺪ ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ USPD‬ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﺪﻩ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎوارﻳﺎ ‪ ،‬ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ از دﻣﺎغ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﯽ‬
‫ﺑﺮﻳﺰد ‪ ،‬اﻧﻘﻼب ! ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻌﻠﻪ هﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺁﻟﻤﺎن زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ‪ .‬اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻴﺶ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ در‬
‫ﻓﺮﻳﺪرﻳﺸﺰهﺎﻓﻦ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﮏ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮی را درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ" زﭘﻠﻴﻦ" ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی‬
‫ﻧﻮاﺣﯽ اﺷﺘﻮﺗﮑﺎرت ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ داﻳﻤﻠﺮﺑﻨﺰ دراﻋﺘﺼﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺴﺮﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻠﻮاﻧﺎن در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت‬
‫هﻢ اﻧﻘﻼب راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ‪ .‬در ﮐﺎﺳﻞ ﻳﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻳﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ‪ ،‬ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ‪ .‬در ﮐﻠﻦ ﻳﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ‪ ٤٥‬هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ‪ .‬ﻳﮏ ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ در هﺎﻧﻮﻓﺮ‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ارﺗﺶ از دﺳﺘﻮر ﺳﺮﮐﻮب ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻋﻴﻦ‬
‫هﻤﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺟﺎهﺎی دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در دوﺳﻠﺪورف ‪ ،‬ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ و ﻣﺎﮔﺪ ﺑﻮرگ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد ‪.‬‬
‫ﻗﻴﺎم ژاﻧﻮﻳﻪ‬
‫و ﺣﺎﻻ اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ،‬اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی " رزای ﺳﺮخ " ‪ ،‬ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی‬
‫دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ‪ .‬در ﺷﻬﺮهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ‬
‫از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬هﻤﻪ ﺟﺎ هﺮج و ﻣﺮج ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ ارﺗﺶ و ﭘﻠﻴﺲ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﺣﺎل‬
‫از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ‪ .‬اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺮ اﻣﻮرﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی اﺳﻠﺤﻪ‬
‫ﺳﺎزی ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ و دوﻟﺘﯽ در دوﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﻧﺪ ‪ .‬در ﺳﻮم ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ، ١٩١٩‬دوﻟﺖ " ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت"‬
‫از ﻓﺮط اﺳﺘﻴﺼﺎل ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻠﻴﺲ را ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎﺳﺖ ‪ ،‬از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ‪ .‬ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﺗﺎ‬
‫ﻧﻴﻤﺮوز ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ،‬ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺮدم ‪ ،‬ﻣﺤﻞ‬
‫روزﻧﺎﻣﻪ ارﮔﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری وﻟﻒ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻨﺎی ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﯽ ‪ ،‬اﺑﺮت و هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ ﻣﯽ روﻧﺪ ‪ .‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺖ دوﻟﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﻬﻢ ‪ ،‬ﺑﺮ هﻴﭻ ﮐﺠﺎی ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪارد ‪ .‬راﻩ درازی ﺗﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی‬
‫ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ‬
‫ﻋﻤﺪﻩ ﮐﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﻧﻘﻼب وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﻴﺎ ‪ ،‬اﺑﺰار‬
‫ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ اﺑﺮت ﻧﻴﺴﺖ ! ﻳﮏ ارﺗﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻧﺎم " ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی" ‪ Freikorps‬ﺑﺮﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ‪ ،‬ﻳﮏ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻨﺎم " ﻧﻴﺮوی ﺑﺴﻴﺞ" ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻳﻦ ارﺗﺶ‬
‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻪ درﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن و ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﺳﺮ ﭘﻨﺎهﯽ‬
‫ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﻬﺎ و راﺳﺘﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ‪.‬‬
‫هﺴﺘﻪ هﺎی اوﻟﻴﻪ ﺁن در درون ﺳﻨﮕﺮهﺎ و ﺟﺎن ﭘﻨﺎﻩ هﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﻮردﻩ و ﻣﺎﻳﻮس از‬
‫ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻴﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﺎن وهﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺁن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﺪای ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن ‪ ،‬ﻧﺪای ﻣﺜﺒﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ و هﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺁﻧﺎن ‪ ،‬ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ از ﻳﮏ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﮐﻮر ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻏﻠﻴﻆ‬
‫ﺷﻮﻳﻨﻴﺴﺘﯽ و ﻧﻔﺮت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﮐﻪ درﺁن واﺣﺪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺷﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﺑﻮرژوازی و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﺑﺴﻴﺠﯽ ! ﭼﻬﺎرﺻﺪ هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎن اﻗﻠﻴﺘﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫اﻳﻨﺤﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺁن در ﺧﺎرج از ﮐﺎدر ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد‬
‫اﺷﺎرﻩ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻨﮕﺎری رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٠‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩١٩‬ﻳﻌﻨﯽ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﻗﻴﺎم اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﭘﻨﺞ روز ﭘﻴﺶ از ﻗﺘﻞ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ‬
‫" رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ" و " ﮐﺎرل ﻟﻴﺒﮑﻨﺸﺖ " ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﯽ در ارو ﮐﻠﻮپ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن‬
‫‪٣٧‬‬

‫" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " ﺑﻨﺎم " ﭘﺎول ﻣﺎﻧﮑﻴﻮﻳﭻ " ‪ ، Paul Mankiewitz‬ﻣﺪﻳﺮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺑﺎﻧﮏ‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ‪ Deutsche Bank‬ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﮐﻼن در ﺁﻟﻤﺎن از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻳﻬﻮد هﻤﭽﻮن ﻓﻠﻴﮑﺲ دوﻳﭻ ‪ Felix Deutsch‬از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ‪AEG‬‬
‫و ﺁرﺗﻮر ﺳﺎﻟﻮﻣﻮﻧﺰون ‪ Arthur Salomonsohn‬درﺁن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ‪ .‬در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﮑﻴﻮﻳﭻ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫دوﺳﺖ و هﻤﮑﻴﺶ دﻳﮕﺮش در رهﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﺁﻟﻤﺎن ﻳﻌﻨﯽ " اﺳﮑﺎر واﺳﺮﻣﺎن" ‪Oscar Wassermann‬‬
‫هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﺻﻨﺪوق ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی را‬
‫ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎﻧﮑﻴﻮﻳﭻ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺟﻨﮓ اول در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎورﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی راﻳﺶ ‪ Reichsbank‬در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ‬
‫ﺟﻨﮓ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﻨﮕﯽ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬هﺮدوی اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﺪاد‬
‫ﮐﺜﻴﺮی از ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﻳﻬﻮد هﻤﭽﻮن ﻓﻠﻴﮑﺲ دوﻳﭻ ‪ ،‬هﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻳﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﻬﻮدی‬
‫در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎم " ﺟﺎﻣﻌﻪ دوﺳﺘﺎن" هﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ در ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ،١٧٩٢‬ﺑﻪ هﻤﺖ اﺳﺤﺎق اوﻳﺸﻞ‬
‫‪ ، Isaac Euchel‬هﺎرون وﻟﻔﺰون ‪ ، Aron Wolfssohn‬ﻳﻮزف ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن ‪، Joseph Mendelssohn‬‬
‫ﻧﺎﺗﺎن اوﭘﻨﻬﺎﻳﻤﺮ ‪ Nathan Oppenheimer‬وهﺎرون ﻧﺌﻮ ‪ Aron Ne‬ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل ‪١٨٨٠‬‬
‫ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و روﺷﻨﮕﺮی ! ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ دارد و ﭘﺲ از ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁن ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫در دوران ﺟﻤﻬﻮری واﻳﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮد هﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ و اﻋﻀﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ‬
‫ﺑﺪان روی ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﺎل ‪ ١٩٣٥‬ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی از‬
‫ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺴﺎط ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺁن در راﻳﺶ ﺁﻟﻤﺎن از ‪ ٢٥‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ ١٩٣٥‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن‬
‫ﺟﻨﮓ دوم ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻬﻮد " دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻴﺮوی ارﺗﺠﺎﻋﯽ دهﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﺰارد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻪ‬
‫و ﻣﺎهﻴﺖ ﺁن ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺿﺪ ﻳﻬﻮدی و ﺗﺌﻮری راهﻨﻤﺎی ﺁن " ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺻﻬﻴﻮن " اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ‪ ،‬ﺑﯽ هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن اﻧﺪک اﻧﺪک ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ .‬درﻋﺮض ﻳﮏ هﻔﺘﻪ واﺣﺪ هﺎﻳﯽ از " ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی " ﮐﻪ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ " ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ " و از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬از ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﺑﺪرون‬
‫ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﻳﺪاری اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﺒﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم درهﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ‪ .‬رهﺒﺮان اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ ‪،‬‬
‫از ﺟﻤﻠﻪ " رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ" و" ﮐﺎرل ﻟﻴﺒﮑﻨﺸﺖ" در ‪ ١٥‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩١٩‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ای‬
‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ای ﺳﺮد وﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻟﻤﺎن زﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﺟﺎزﻩ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﭼﭙﮕﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﻘﻂ هﻔﺖ درﺻﺪ ﮐﺮﺳﻴﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ و راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺧﻮاهﺎن‬
‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻩ در ﺻﺪ ﮐﺮﺳﻴﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﺁرای هﻔﺖ درﺻﺪی ﺗﺎ ﺣﺪود‬
‫زﻳﺎدی ﺷﮑﺴﺖ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﻮدﻩ ای را ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ " واﻳﻤﺎر" در دوﻳﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮﻟﻴﻦ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎم " ﺟﻤﻬﻮری واﻳﻤﺎر" را ﺑﺨﻮد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ ١١ .‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ١٩١٩‬هﻢ‬
‫" ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت " در ﻣﻘﺎم اوﻟﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر راﻳﺶ ﮐﺎرﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭘﺎداش" ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی"‬
‫دﺳﺖ راﺳﺘﯽ را ﻧﻴﺰ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ " ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ " ‪ Gustav Noske‬ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ‬
‫ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﮓ ﺗﺎزی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وارد‬
‫ﮐﺮدن ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻗﻴﺎم ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ‬
‫ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻨﺎﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﭘﺎی واﻳﻤﺎر ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ و دوﻟﺖ‬
‫ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم ﺳﺮخ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ !‬
‫دﻩ روز ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﯽ‪ ٢١‬ﻓﻮرﻳﻪ در ﺑﺎوارﻳﺎ ‪ ،‬ﮐﻮرت ﺁﻳﺰﻧﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ USPD‬ﻇﺎهﺮا ﺑﺮای ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد ﻋﺎزم " ﻻﻧﺪ ﺗﺎگ" ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎوارﻳﺎ‬
‫در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬در ﻣﻴﺎﻧﻪ راﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻳﮏ اﻓﺴﺮﻳﻬﻮدی راﺳﺘﮕﺮا ﺑﻨﺎم" ﮐﻨﺖ ﺁﻧﺘﻮن ﺁرﮐﻮ ـ واﻟﯽ"‬
‫‪ Anton Graf von Arco auf Valley‬ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ ‪.‬‬
‫‪٣٨‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دراﻳﻨﺠﺎ ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ اﻓﺴﺮ ﻳﻬﻮدی ﺑﺎ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او در‬
‫ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮن ﻳﻬﻮدی ! ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮور ‪ ،‬ﺁﻳﺰﻧﺮ ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎرﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬در ﻃﺮف‬
‫دﻳﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﻃﻴﻒ راﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺁرﮐﻮ ـ واﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ او‬
‫را ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﺮور و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ‪ ،‬ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ﺑﺎوارﻳﺎ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯽ ﺑﻨﺎم "ارﻧﺴﺖ ﻧﻴﮑﻴﺶ" ‪ Ernst Niekisch‬ﻣﻮﻗﺘﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر را در‬
‫دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ‪ ١٧‬ﻣﺎرس ‪ ١٩١٩‬ﻳﮏ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻨﺎم " ﻳﻮهﺎﻧﺲ هﻮﻓﻤﺎن"‬
‫‪ Johannes Hoffmann‬ﮐﻪ او هﻢ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ‪ SPD‬اﺳﺖ ‪ ،‬از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺎﻟﺘﯽ‬
‫ﺑﺎوارﻳﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻔﻮ" ﺁرﮐﻮ واﻟﯽ" ﺗﻮﺳﻂ هﻮﻓﻤﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ‬
‫ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او ﺑﻪ ﻳﮏ زﻧﺪان ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ! ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪Kurt Eisner‬‬

‫‪Anton Graf von Arco auf Valley‬‬

‫ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﻣﺎرس‬
‫ﻣﺎرس ‪ ، ١٩١٩‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻟﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان‬
‫ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب در روﺳﻴﻪ ﺷﻮروی ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺘﻬﺎی‬
‫ﺧﻮد ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن از روﺳﻴﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل دﻋﻮت ﻟﻨﻴﻦ از ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﻮد ‪ ١٥٠٠ ،‬ﺗﻦ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﻟﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺪای اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬رای ﺑﻪ ﻳﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ دهﻨﺪ‬
‫و ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺮخ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ رادﻳﮑﺎل ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ " ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی" ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬ﺳﯽ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺁن ﺑﺎ دﻋﻮت و ﺣﻤﺎﻳﺖ رﺳﻤﯽ‬
‫وزﻳﺮ دﻓﺎع دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑ ﺮات در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎرس وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ‪ .‬در‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ‪ ١٥٠٠‬ﻧﻔﺮ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻴﺎم‬
‫ﺳﺮخ ﻣﺎرس در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﮐﻤﺘﺮاز دﻩ روز ﺑﻌﺪ در‪ ٢٢‬ﻣﺎرس در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی هﻨﮕﺮی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬رهﺒﺮی اﻳﻦ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری هﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻨﺎم " ﺑﻼ ﮐﻮن " ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺧﻮدش ‪ ٢٥‬ﻧﻔﺮ از ﮐﻤﻴﺴﺮهﺎﻳﺶ هﻢ‬
‫ﻳﻬﻮدی هﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ " ﺧﺎﻧﺪان روﺗﭽﻴﻠﺪ " در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬
‫ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻟﻨﺪن ‪ ،‬رژﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻳﮏ " ﻣﺎﻓﻴﺎی ﻳﻬﻮدی" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ‪.‬‬
‫" ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" ﮐﻪ اﻳﻨﮏ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ را ﻧﻴﺰ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ‬
‫هﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﻧﻘﺸﻪ " ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎی ﻳﻬﻮدی" در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ هﺮج و ﻣﺮج در اروﭘﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺑﻪ وﺣﺸﺖ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ" ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد ﺑﻄﻮر ﺧﺎص و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮار ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬
‫اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ !‬
‫‪٣٩‬‬

‫ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﻣﻮﻧﻴﺦ‬
‫دوهﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ‪ ،‬روز ‪ ٤‬ﺁورﻳﻞ ‪ ١٩١٩‬ﻳﮏ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ای در‬
‫ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﻮﻓﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺁﻳﺰﻧﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﺳﻮﺳﻴﺎل‬
‫دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ‪ ،‬در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻨﺎم " ﻟﻮون ﺑﺮاوهﺎوس " ‪،‬‬
‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و "ارﻳﮏ ﻣﻮزام" ‪ Erich Muehsam‬و " ﮔﻮﺳﺘﺎو‬
‫ﻻﻧﺪاور ‪ Gustav Landauer‬را ﻣﺎﻣﻮر ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن اﻋﻼﻣﻴﻪ دوﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ .‬هﺮ دو اﻳﻨﻬﺎ هﻢ از‬
‫ﻗﻀﺎ ﻳﻬﻮدی هﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬

‫‪Erich Muehsam‬‬

‫‪Ernst Toller‬‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دوﻟﺖ هﻮﻓﻤﺎن در‪ ٧‬ﺁورﻳﻞ ‪ " ١٩١٩‬ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﻣﻮﻧﻴﺦ " را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ! اﻋﻼم‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬رژﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزهﺎی ﺁن از ﻣﺮزهﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود ‪ .‬رهﺒﺮی اﻳﻦ اﻧﻘﻼب در اﻧﻘﻼب !‬
‫را ﻳﮏ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺸﮑﻞ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺁﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در راس ﺁن ﺑﺎز هﻢ ﻳﮏ‬
‫ﻳﻬﻮدی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻨﺎم "ارﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﺮ" ‪ . Ernst Toller‬او ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﺁﻳﺰﻧﺮ ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او در ﻣﻴﺎن‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﺒﺎهﺖ دارد اﻻ رهﺒﺮ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب‬
‫ﭘﺮوﻟﺘﺮی ! در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻢ ‪ ،‬از اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫هﻮﻓﻤﺎن از ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺒﺮگ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻼش دوﺑﺎرﻩ او ﺑﺮای اﻋﺎدﻩ ﻗﺪرت در ﺳﻴﺰدهﻢ هﻤﺎﻧﻤﺎﻩ ‪،‬‬
‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﻮﻧﻴﺦ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد از ﻳﮑﺴﻮ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ " ﮔﺎرد ﺳﺮخ " در‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻮدﺗﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠﺎ "ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ" ﮐﻪ در ﭘﺎدﮔﺎن هﻨﮓ دوم ﭘﻴﺎدﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮ هﺴﺖ روی ﭼﺎرﭘﺎﻳﻪ رﻓﺘﻪ و ﺳﺮﺑﺎزان را از‬
‫دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺳﺎزد ‪ .‬او ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ " ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﺎرد اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻳﮏ‬
‫ﮔﺮوﻩ ﺷﻴﺎد ﻳﻬﻮدی ﺑﺎﺷﻴﻢ " !‬
‫ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺬﮐﻮر ‪ ،‬ﺁن ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺬاﻳﯽ هﻢ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﻳﮑﻬﻔﺘﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺳﻂ هﻤﺎن" ﮔﺎرد ﺳﺮخ" ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ‪ KPD‬ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در ‪ ١٣‬ﺁورﻳﻞ ‪ ،‬ﺧﻮد راﺳﺎ ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﻳﮏ هﻴﺌﺖ اﺟﺮاﻳﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰب‬
‫ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎز هﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻳﻬﻮدی دﻳﮕﺮی ﺑﻨﺎم " اوﻳﮕﻦ ﻟﻮﻳﻨﻪ "‬
‫‪ Eugen Leviné‬اﻧﻘﻼب ! را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﮑﯽ اﺻﻼ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ و اهﻞ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ‬
‫و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ! ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻳﻬﻮد ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﻳﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺘﻤﻮل ! در ﮐﻨﺎر او ﻳﮏ‬
‫هﻤﮑﻴﺶ دﻳﮕﺮش هﻢ ﺑﻨﺎم " ﻣﺎﮐﺲ ﻟﻮﻳﻦ" ‪ Max Levien‬ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ او هﻢ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن روﺳﻴﻪ و ﻣﺘﻮﻟﺪ‬
‫ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دوهﻤﮑﻴﺶ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﯽ" ارﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﺮ" ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات و" ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻻﻧﺪاور"‬
‫ﺁﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ هﻴﺌﺖ اﺟﺮاﻳﯽ ﮐﺬاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻳﮑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد !‬

‫‪Gustav Landauer‬‬

‫‪Max Levien‬‬
‫‪٤٠‬‬

‫‪Eugen Leviné‬‬

‫هﻮﻓﻤﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ و ﻳﮏ درﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺳﺮخ ﺑﻪ‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺗﻮﻟﺮ ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﺪاﻣﻦ وزﻳﺮ دﻓﺎع ‪ ،‬ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ و ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ١٧ .‬ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻧﻮﺳﮑﻪ‬
‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از واﺣﺪهﺎی ارﺗﺶ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ‬
‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی اﺳﺖ ‪ .‬ﺟﺪای ﻋﻀﻮﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﺳﭙﺎﻩ اوﺑﺮﻟﻨﺪ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﺗﻮﻟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪاوم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و رﺷﻮﻩ دهﯽ و ﺗﺨﺮﻳﺐ از درون در‬
‫ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﺑﺎوارﻳﺎ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ‪ ٢٦‬ﺁﭘﺮﻳﻞ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺸﮑﻴﻼت‬
‫ﺗﻮﻟﻪ در هﺘﻞ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺪارک ﺑﺴﻴﺎری در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻋﻀﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﻪ از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ارﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮ ﻳﻬﻮدی ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﻩ ای از درﻳﺎﻧﻮردان اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻟﻮﻳﺘﭙﻮﻟﺪ‬
‫ﮐﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﮔﺎرد ﺳﺮخ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ ﺁزاد ﮐﺮدن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ارﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ وﻗﺖ ﮔﺎرد ﺳﺮخ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی از ﺧﺎرج و هﺮج و ﻣﺮج و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در داﺧﻞ ‪ ،‬ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎن‬
‫ﺻﻔﻮف ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوﻟﺖ هﻮﻓﻤﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن ﻟﻮﻳﻨﻪ از ﺣﺰب‬
‫ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮﻟﺮ از ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻟﻮﻳﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﺣﺰب ‪ ،‬ﻗﺮﻋﻪ‬
‫دوﺑﺎرﻩ ﺑﻨﺎم ارﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ‪ .‬او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ هﻮﻓﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺒﺮگ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬
‫از ﺟﺎﻧﺐ او ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ رد ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺳﯽ ﺁﭘﺮﻳﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﮐﺸﺘﺎر در هﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد ‪ .‬در ﭘﺎﺳﺦ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﭙﺎﻩ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺮای روس ‪ ،‬ﮔﺎردهﺎی ﺳﺮخ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن‬
‫ﻟﻮﻳﺘﭙﻮﻟﺪ ‪ ،‬دﻩ ﻧﻔﺮﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ از دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎی هﺘﻞ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺑﺮﮔﺮ و دوﺷﺲ هﻼ ﻓﻮن وﺳﺘﺎرپ‬
‫ﻣﻨﺸﯽ زﻳﺒﺎی ﺗﻮﻟﻪ را ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬اﻳﻦ اﻗﺪام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺒﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﺖ " ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ" و ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﺁن ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ اﺳﺮا ‪،‬‬
‫ﻣﻄﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺪادﮔﺎﻩ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ وارد ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪ ، ١٩١٩‬ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻴﺪان ﺳﺮخ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺳﺨﻦ از ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺸﻦ ﭘﻴﺮوزی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮروی و‬
‫ﺑﺎوارﻳﺎی ﺷﻮروی ﻣﯽ راﻧﺪ ‪ ،‬در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد و ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺧﻠﻖ ﻳﮏ‬
‫ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ! روﻳﻤﺮﻓﺘﻪ ﻳﮏ ﻗﻠﻢ ﺑﻴﺶ از هﺰار ﻧﻔﺮ از " ﺳﺮﺧﻬﺎ " ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ‬
‫وﺣﺸﺖ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﻣﻮﻧﻴﺦ و ﺑﻮداﭘﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن در ﺟﺎی ﺟﺎی اروﭘﺎ ‪ ،‬ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬
‫رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " ﺑﻨﺎم " ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎی ﻳﻬﻮدی " ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازد ‪.‬‬
‫هﻴﭻ ﭼﻴﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﺮﻳﺤﺘﺮ ‪ ،‬واﺿﺤﺘﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻮﮐﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮﻳﻬﺎی وﻳﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﻴﻞ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬او در ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻠﻮپ ﺁﻧﮕﻠﻮ روس در ﻟﻨﺪن ‪ ،‬ﺧﻮاهﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻧﻴﺎ از ژﻧﺮال " ﺁﻧﺘﻮن‬
‫دﻧﻴﮑﻴﻦ " و روﺳﻬﺎی ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ " ﻟﻨﻴﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و دارو دﺳﺘﻪ ﺁﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﻬﺎی ﻳﻬﻮدی " ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام رﺳﻤﺎ ﺳﺨﻦ از" ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮم دﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﻦ دور هﻢ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ"‬
‫ﻣﯽ راﻧﺪ ‪.‬‬
‫درهﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن هﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﻳﮑﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ هﺸﺘﻢ ‪ ٧ ،‬ﺁذر ‪١٣٨٧‬‬

‫‪٤١‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ ‪ ،‬ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎهﺪﻩ ورﺳﺎی ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﻧﻮﻳﻦ راﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﯽ از ﻣﺮز ﻳﮑﺼﺪ هﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻳﻦ ارﺗﺶ ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﺪﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ وزﻳﺮ دﻓﺎع دوﻟﺖ واﻳﻤﺎر‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز ﻧﻔﺮات ارﺗﺶ راﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ هﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﭙﺎﻩ‬
‫ﺁزادی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ورﺳﺎی ﺑﺮ ﻣﻠﺖ‬
‫ﺁﻟﻤﺎن روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ اﻳﻦ ارﺗﺶ ﻧﻮﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺳﻤﺖ وﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ را‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ داﺧﻞ ﺁﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس هﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬وﻇﺎﻳﻒ ﺁن هﻢ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺣﻮل دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ‪ .‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ از دوﻟﺖ واﻳﻤﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی‬
‫و ﮔﺮاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺎﺑﻖ راﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی رادﻳﮑﺎل ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ‪ .‬اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺳﺘﺎد‬
‫ارﺗﺶ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺮ ﺁن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﻳﮏ ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی‬
‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﻔﻮذ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺮوﻩ هﺎی رادﻳﮑﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ را در اﻳﻦ ارﺗﺶ ﺑﮕﺬارد ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ واﺣﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﺳﺮوان " ﮐﺎرل ﻣﺎﻳﺮ" ‪ Karl Mayr‬و در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ واﺣﺪ وﻳﮋﻩ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﺎم ﻳﮏ اﺗﺮﻳﺸﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪ .‬ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ! ﺑﺎ‬
‫ﻣﺮوری در ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﻦ ﺳﺮوان ارﺗﺶ ﻧﻮﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﺎز هﻢ ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و در‬
‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ! ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن هﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ! ﻧﻘﺶ اﻳﻦ‬
‫ﺳﺮوان ارﺗﺶ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﺷﻒ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﺎن ‪ ٢٠‬ژوﻳﻴﻪ ﺗﺎ‬
‫‪ ١٥‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ١٩١٨‬ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ هﻢ از اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٨‬ﮐﺎرش را در‬
‫ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮔﺮدان ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در ﺳﯽ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪ ١٩١٩‬ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎﻩ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺮﺧﻬﺎ و ﺧﻠﻊ ﻳﺪ از ﭼﭗ‬
‫ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی در ﺑﺎوارﻳﺎ ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را در راس ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﮑﺎر‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن " ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ " ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﺮ ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ژوﺋﻦ هﻤﺎﻧﺴﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﺎﻳﺮ ‪،‬‬
‫هﻴﺘﻠﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺁورد ‪ .‬هﻴﺘﻠﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﮏ دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن ﻟﺨﻔﻠﺪ در‬
‫ﺁﮐﺴﺒﻮرگ ‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم در ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ او ‪ ،‬در ﺳﻴﻤﺎی اﻳﻦ ﺳﺮﺟﻮﺧﻪ‬
‫ﺟﻮان ‪ ،‬ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺎرﻳﺴﻤﺎﺗﻴﮏ رهﺒﺮی را ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل در ﭘﯽ ﺁن در ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬

‫ورود ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ‬
‫وﻇﻴﻔﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻨﻮری ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﻧﻔﻮذ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺘﻌﺪد‬
‫ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺁﻧﺎن و ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و‬
‫ﺳﺮﺑﺎزان ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از وﻇﺎﻳﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ او ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻩ در‬
‫ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺮﺑﺮﺁوردﻩ اﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﻳﮕﺮان ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻣﺮای ارﺗﺶ در ﺳﺘﺎد ﺗﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪.‬‬
‫دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ" ﻧﻴﺰ ﺑﻴﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ وهﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدم در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ‬
‫از ﭘﻨﺞ روزاز ﺗﺎﺳﻴﺲ "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن" ‪ ، KPD‬در ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ، ١٩١٩‬ﭘﺎﻳﻪ هﺎی" ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان‬
‫ﺁﻟﻤﺎن" ‪ DAP‬را در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫" ﮐﺎرل هﺎرر" ‪ ، Karl Harrer‬ﮐﻪ ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ هﺴﺖ و ﻗﺒﻼ ﺗﺸﮑﻠﯽ در داﺧﻞ‬
‫ﺗﻮﻟﻪ ﺑﻨﺎم " ﻣﺤﻔﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی" ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ‪ ،‬از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ‬
‫ﻗﻔﻞ ﺳﺎز راﻩ ﺁهﻦ ﺑﻨﺎم " ﺁﻧﺘﻮن درﮐﺴﻠﺮ" ‪ Anton Drexler‬ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل‬
‫ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻨﺎم " ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﺎر ﺁزاد ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺳﺎﻟﻢ" را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻩ ‪ ،‬ﻳﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺘﺎد ﺗﻮﻟﻪ در هﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺤﻮﻻت در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﻳﺎ واﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁن‬
‫ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری " ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن" در هﻤﻴﻦ ﺳﺘﺎد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و" هﺎرر"‬
‫در راس ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺣﺰب اﻧﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و درﮐﺴﻠﺮ هﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺎون او ‪.‬‬
‫‪٤٢‬‬

‫وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺣﺰب ﻓﺮاﺗﺮ از هﺮ ﭼﻴﺰ ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دادن ﺑﻪ ﺁن درﻣﻴﺎن اردوی ﮐﺎر‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺰب درﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﺣﺰب ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار‪ ،‬ﺟﺪای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﮑﻔﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺑﻮﻓﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وهﻤﻴﻨﻄﻮر ارﮔﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬
‫" دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﻣﻮﻧﻴﺦ" ‪ ) Münchener Beobachter‬ﮐﻪ در ﺁﮔﻮﺳﺖ هﻤﺎن ﺳﺎل ‪ ١٩١٩‬ﺑﻪ " دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ"‬
‫‪ Völkischer Beobachter‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻣﯽ دهﺪ ( ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف دراﺧﺘﻴﺎرﺣﺰب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد و‬
‫ﺧﻼﺻﻪ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ رادﻳﮑﺎل و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ رهﺒﺮی ﮐﺎرﻳﺴﻤﺎﺗﻴﮏ و ﺳﺨﻨﻮر ﻗﻬﺎری اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮاﻳﺸﺎت راﺳﺖ درون ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ‪ ،‬ﺗﻮان ﺟﺬب ﻧﻴﺮوی ﺳﺮخ هﺎ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬دﻳﺮی‬
‫ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ‪.‬‬
‫‪ ١٢‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩١٩‬ﻣﺎﻳﺮ ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ را ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ داﺧﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬
‫هﻴﺘﻠﺮ‪ ،‬درﮐﺴﻠﺮ را ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺼﺎﺣﺐ هﻴﺘﻠﺮ‬
‫ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺮاﻳﺸﺎن اهﻤﻴﺖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ژﻧﺮال ﻟﻮدﻧﺪورف ‪ ،‬از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﻨﮓ اول ‪ ،‬ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ادارﻩ ﻣﺎﻳﺮ‬
‫رﻓﺘﻪ و از او ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ هﻴﺘﻠﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺣﺰب در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد ‪.‬‬
‫در ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ در ‪ ١٩‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ،١٩١٩‬ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ او در ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ‪ ٥٥٥‬ﺻﺎدر‬
‫ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎدﮔﯽ زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد‬
‫و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪.‬‬
‫اﮔﺮﭼﻪ هﻴﺘﻠﺮ در ﻣﺪت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی رهﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﺬﮐﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻳﻦ ﺣﺰب را‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ‪ .‬او ﺣﺰﺑﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻨﺮا هﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺁن ﻧﻴﺎز ﻓﺮاوان دارد ‪ .‬هﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ از اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺗﺌﻮرﻳﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺁﻟﺖ دﺳﺖ ﺁن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ ‪،‬‬
‫اﻳﻨﮏ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﭘﺮاﺗﻴﮏ روزﻣﺮﻩ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬او ﻣﯽ ﺁﻣﻮزد‬
‫ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ‪ ،‬اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و اﻋﺘﻼ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ‬
‫از ﻧﺮدﺑﺎن ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬اﮔﺮ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺴﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ او ﺑﻌﺪهﺎ و در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت ﭼﻪ در اروﭘﺎ و در‬
‫اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ !‬
‫ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬هﻴﭻ راهﯽ ﺟﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ‬
‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﺪرت در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و او ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺟﺎی ﭘﺎﻳﺶ درﻣﻴﺎن ﺣﺰب اﺑﺘﺪا ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻠﺐ ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ دردرون ﺣﺰب‬
‫ﻣﯽ رود ﺗﺎ در ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ از ﺧﻮد ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻮﻟﻪ و ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺑﺮود ‪.‬‬
‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ هﻨﻮز ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﮐﺎﻣﻞ ازﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ درﮐﺴﻠﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬او دراﻳﻦ ﻣﺪت هﻢ ﺑﺎ ﺁوردن رﻓﻘﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻣﺎن‬
‫ﺟﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب‪ ،‬ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻧﺮا ﮐﻴﻔﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫درﺳﺖ ﻳﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﮐﺎرل هﺎرر در ‪ ٥‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ١٩٢٠‬و اﻧﺘﻘﺎل‬
‫رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻮن درﮐﺴﻠﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ در ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺘﻠﺮ ﭘﺎﻳﺎن دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﺳﻪ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻮای ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ‪ ،‬ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪.‬‬
‫‪ ٢٤‬ﻓﻮرﻳﻪ هﻤﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ اﻋﻼم ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ ٢٥‬ﻣﺎدﻩ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺗﻮدﻩ ای ﺣﺰب‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٢٠٠٠‬ﻧﻔﺮ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ هﺪف ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﺸﻮا ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ‬
‫و او ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺣﺰب ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد ‪ " .‬ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن " ‪. NSDAP‬‬
‫ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺣﺰب ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺎس ﻳﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺁن ﻧﻪ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ " ﻣﻠﺖ ﺁﻟﻤﺎن " اﺳﺖ ‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای‬
‫هﻤﻪ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺠﺰ " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻼن" ‪ ،‬هﺮﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﻳﺶ را در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫‪٤٣‬‬

‫ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ‪ ،‬از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ درﺁﻣﺪهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﻮد و‬
‫ﺗﻨﺰﻳﻞ ‪ .‬ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدرﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺟﻨﮓ ﻋﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻼن ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از‬
‫هﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ‪....‬‬
‫ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ،‬ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰﻩ ﮐﺮدن ﻓﻮری ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻬﺎی ﺑﺰرگ و اﺟﺎرﻩ دادن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺧﺮدﻩ ﭘﺎ‬
‫ﺑﺎ ﮐﺮاﻳﻪ هﺎی ﻧﺎزل ‪ .‬ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺁﻣﻮزش واﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ در دوران ﮐﻬﻮﻟﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺎﻩ‬
‫ﺑﺎزﻧﺸﺘﮕﺎن ‪ .‬ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺘﮑﺮان ‪ ،‬ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ و ‪....‬‬
‫ﺑﺮای ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﺗﺤﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺰﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ راﻳﺶ ﺑﺰرگ و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ارﺗﺶ‬
‫ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺮدﻣﯽ ‪ .‬اﻟﻐﺎی ﻓﻮری ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﺎرت ﺑﺎر ورﺳﺎی و ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺁﻟﻤﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی‬
‫دﻳﮕﺮ و ﺧﻼﺻﻪ وﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﮐﻠﻨﯽ هﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮدن ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪ .‬اﺧﺮاج‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻳﻬﻮدﻳﺎن از ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دوﻟﺖ در ﺳﻴﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﻣﺮدم و اﺧﺮاج ﻓﻮری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوم اوت ‪ ١٩١٤‬وارد‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺪﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻼﻧﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اهﺪاف اﻋﻼم‬
‫ﺷﺪﻩ ﺣﺰب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم و رﻓﻊ ﺧﻄﺮاز ﺁن در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬هﻤﺴﻮ و ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺒﻴﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎل ‪ ، ١٩٢٠‬ﺳﺎل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ در هﻴﺌﺖ ﻳﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﻳﺎﺳﺖ ‪ .‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ‬
‫ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ درﻣﻴﺎن ﺣﺰب ازﺳﻮﻳﯽ وﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ درﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ‬
‫ﺑﺎوارﻳﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ‪ ،‬او هﺸﻴﺎراﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺶ را هﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ و هﻢ ﺑﺎ ادارﻩ ﻣﺎﻳﺮ در ارﺗﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻢ هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ‬
‫ﺣﺰب ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﻢ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دهﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب ﻧﺎزی ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی روﻧﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ وﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ درﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬
‫دراﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب‪ ،‬ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮر و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ای‬
‫ﺑﻨﺎم " دﻳﺘﺮﻳﺶ اﮐﺎرت" ‪ Dietrich Eckart‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺟﺎ در ﮐﻨﺎر هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ او ﺑﺎ‬
‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ‪،‬اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎوارﻳﺎ و ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ واﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮﻟﻴﻦ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪Dietrich Eckart‬‬
‫از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻔﺮی در ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ‪ ١٣٢٠‬ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺎرت ﺑﻪ هﻴﺘﻠﺮ وﺻﻞ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان از " ادوﻳﻦ و هﻠﻨﻪ ﺑﺨﺸﺘﺎﻳﻦ" ‪ Edwin& Helene Bechstein‬ﻧﺎم ﺑﺮد ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای‬
‫ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﭘﻴﺎﻧﻮ در اﻳﻦ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪٤٤‬‬

‫ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﺎپ و ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﻣﺎرس‬
‫اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﻧﺎزی ‪ ،‬ﺳﺮوان ﻣﺎﻳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺴﺮ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻨﺎم ﺳﺮوان "ارﻧﺴﺖ‬
‫روهﻢ " ‪ . Ernst Röhm‬در ﺑﺮﻟﻴﻦ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ هﻤﻪ ﺟﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ای از‬
‫ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ‬
‫ﺻﺮاﻓﺖ اﺟﺮای ﻣﺎدﻩ ‪ ١٦٠‬ﻗﺮارداد ورﺳﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام اﻧﺤﻼل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻩ و درهﻤﻴﻦ‬
‫راﺳﺘﺎ در ‪ ٢٩‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ١٣٢٠‬ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺤﻼل ﺗﻴﭗ ﺷﺶ هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ارهﺎرد و ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از‬
‫ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ‪ ،‬ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ " ژﻧﺮال‬
‫واﻟﺘﺮ ﻓﻮن ﻟﻮﺗﻮﻳﺘﺲ " ‪ ، Walther von Lüttwitz‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ روان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روز ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎرس‬
‫ﺑﯽ هﻴﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم " وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﺎپ" ‪Wolfgang Kapp‬‬
‫ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی رهﺒﺮی" ﺣﺰب ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻠﻴﻮن ﺁﻟﻤﺎن " ‪ Deutschnationalen Volkspartei‬ﺑﻮد ‪،‬‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ‪ .‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻗﺒﻠﯽ " ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﺎور" ‪ Gustav Bauer‬از ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﺁن ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ‪.‬‬
‫واﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﻳﻦ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﺸﺪت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان هﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ رﺳﻤﯽ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ )اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻓﺮش ﺟﺎرو ﺷﺪﻩ و ﻣﻄﻠﻘﺎ راﺟﻊ ﺑﺪان ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ( ‪ ،‬ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ‬
‫ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ و ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺮوﻳﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎپ ﺑﻨﺎم " اﻳﮕﻨﺎس ﺗﺮﺑﻴﭻ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ" ‪ Ignaz Trebitsch-Lincoln‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !‬

‫) ‪Chao_Kung ( Lincoln‬‬

‫‪Ignaz Trebitsch Lincoln‬‬

‫‪Linconl in Montreal ١٩٠١‬‬

‫ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﻴﺶ " ﺁﺑﺮاهﺎم ﺷﻮارﺗﺰ " ‪ Abraham Schwarz‬ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮی ﭼﻮن‬
‫" اﻳﮕﻨﺎس ﺗﻴﻤﻮﺗﯽ ﺗﺮﺑﻴﭻ " ‪ Ignaz Thimoteus Trebitzsch‬و" ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻴﻨﮑﻠﺲ " ‪Moses Pinkeles‬‬
‫ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬او ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻳﻬﻮدی در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬در‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٨٩٨‬و در ﺳﻦ ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ‪ ،‬در هﺎﻣﺒﻮرگ ﻇﺎهﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮم‬
‫دﻳﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﮐﺸﻴﺸﻬﺎی ﻳﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬهﺒﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻇﺎهﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ‬
‫ﺑﻌﺪﻳﺶ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ رود ‪ .‬در ‪ ١٩٠٣‬ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی اﻧﺠﻴﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﺑﻪ ﻳﮏ‬
‫ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬهﺒﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎم " ﮐﻮﮐﺮ" ‪ Quäker‬ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد ‪ .‬ﺳﺎل ‪ ١٩١٠‬هﻢ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام‬
‫درﻣﯽ ﺁﻳﺪ ! در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ اول ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎن وﻟﯽ اﻳﻨﺒﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن !‬
‫ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ هﻢ از ﺳﻮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫در ﺁﻧﺠﺎ در ﻧﻴﻮﻳﻮرک دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ‬
‫ﺁﻧﻬﻢ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن‬
‫ﺟﻨﮓ هﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ! زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﻣﺎﻣﻮر هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎل‬
‫‪ ١٩١٩‬ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ او ﺁﻧﭽﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻌﺼﺐ‬
‫ﻓﺮو ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎر در هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ‪:‬‬
‫" هﻴﭽﮑﺲ ﺑﻴﺶ از او ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﯽ ﻧﮋاد ﻳﻬﻮد ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ! ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ " ‪.‬‬
‫‪٤٥‬‬

‫ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ و " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد " اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺎ ﮐﺠﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻋﺎدی را درﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ‪ .‬ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی وﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ‬
‫اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻳﮏ دروغ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺟﻬﺎن‬
‫ﻧﻪ ﭘﻴﺮوان ﻳﮏ دﻳﻦ و ﺁﻳﻴﻦ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﻳﮏ ﻗﻮم واﺣﺪ ‪ ،‬ﻳﮏ ﻣﻠﺖ واﺣﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻳﮏ ﻧﮋاد‬
‫واﺣﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻳﻨﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﺮﻗﻴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ دراﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ‬
‫ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺗﺮﻩ هﻢ ﺧﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﻗﺒﻮﻻﻧﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬
‫دﻳﮕﺮ ﺑﺮای "اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ" و"ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ" ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ‪ .‬ﻣﻬﻢ وﻟﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ‬
‫ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻧﮋادﻧﺪ و ﺗﮑﻪ هﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﻳﮏ ﻣﻠﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻠﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ در‬
‫دﻧﻴﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ واﻗﻌﻴﺸﺎن ﻳﻌﻨﯽ ارض اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ " ﻳﻬﻮﻩ" ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺒﺎﻟﻪ اش را ﺑﻨﺎم‬
‫ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ در ﺣﺴﺮت وﺻﺎل دوﺑﺎرﻩ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬ﺁری !‬
‫ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺪون ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺪون ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ دﻳﮕﺮهﻴﭻ ﻣﻨﻊ اﺧﻼﻗﯽ و دﻳﻨﯽ ﺑﺮهﻴﭻ ﻳﻬﻮدی اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﯽ در هﻴﭻ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ‪ ،‬در ﺟﻬﺖ‬
‫ﻧﻔﻮذ در ادﻳﺎن و ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻳﮕﺮ و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺸﻴﺶ ﻣﺴﻴﺤﯽ و راهﺐ ﺑﻮداﻳﯽ ‪ ،‬ﺑﺎ هﺪف‬
‫ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮزﻳﮏ و اﺧﻼﻗﻴﺸﺎن و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺑﺪ ﻣﺪت " ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻬﻮد" در‬
‫ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺑﺮﺟﺎی ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دروغ رذﻳﻼﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن از ﻳﮏ ﻧﮋاد‬
‫ﺧﺎﻟﺼﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﻼم ﺁورد و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻣﺜﻼ ﻋﺴﮑﺮاوﻻدی ﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺗﺒﺎر ﻳﻬﻮدی داﺷﺖ ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬
‫و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ‪ ،‬ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ را در واﺗﻴﮑﺎن ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﻃﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺧﻮد را‬
‫ﺻﺮﻓﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﻣﺜﻼ ژان ﭘﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁن ﺗﺒﺎر ﺧﻮد را هﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻼک ‪،‬‬
‫ﺧﻮن و ﻧﮋاد ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن هﻢ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ !‬
‫ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺬهﺒﯽ هﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎز هﻢ ﻳﻬﻮدی هﺴﺘﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺻﻼ‬
‫ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﺮﺑﻴﭻ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ ﻣﺎ هﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮف ﺷﺪن ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس‬
‫روﺣﺎﻧﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻗﻴﺼﺮ وﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺿﺪ ﻳﻬﻮد ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪا ﺑﻮداﻳﯽ ﺷﺪﻩ و ﻟﺒﺎس رهﺒﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ ﺑﻮدا را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را هﻢ ﺑﮕﺬارد ﭼﺎو ﮐﻮﻧﮓ ! اﻟﯽ ﺁﺧﺮ ‪...‬‬
‫ﺑﻬﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺣﺎﻻ هﻢ او ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺳﺮاز ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﺎپ درﺁوردﻩ اﺳﺖ ! هﻴﺘﻠﺮ و اﮐﺎرت هﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺮوان‬
‫روهﻢ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﮐﺎپ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ دﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ‪،‬‬
‫در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﺎی راﻳﺶ ﺑﺎ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﺎن اﺳﺖ ‪.‬‬
‫دوﻟﺖ ﮐﺎپ را اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﻤﺘﺮاز ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﻃﻮﻣﺎر دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ را درهﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﭽﺪ ‪ .‬هﻔﺪﻩ ﻣﺎرس ﭘﺎﻳﺎن‬
‫ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﻨﺞ روزﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺎپ زﻳﺮﻓﺸﺎر ژﻧﺮاﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻮدﻧﺪورف و ﻟﻮﺗﻮﻳﺘﺲ ‪ ،‬ﺻﺒﺢ ﺁﻧﺮوز ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ‬
‫ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺰد و ﺧﻮد ﻟﻮﺗﻮﻳﺘﺲ هﻢ ﻋﺼﺮ هﻤﺎﻧﺮوز اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬ﮐﺎپ دو ﺳﺎل در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪ ١٩٢٢‬ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎﻩ راﻳﺶ ﮐﺮدﻩ و در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ هﻢ در ‪ ١٢‬ژوﺋﻦ ‪ ،‬ﺑﺮاﺛﺮ‬
‫ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﻣﻴﺮد ‪.‬‬
‫و اﻣﺎ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ هﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﻦ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﯽ رود و‬
‫در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﭼﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎم " وو ﭘﺎﻳﻔﻮ " ‪ ! Wu Peifu‬ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺳﻔﺮ‬
‫دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ‪ ١٩٢٥‬ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻳﺪار ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام‬
‫ﺑﻮدﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ ،‬دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد ‪ .‬در ﺁﻧﺠﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺬهﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ‬
‫در ﺳﺎل ‪ ،١٩٣١‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ راهﺐ ﺑﻮداﻳﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رود و ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﻬﻮدی ﺑﻮداﻳﯽ ! ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺪﻳﺪ " ﭼﺎو‬
‫ﮐﻮﻧﮓ " ‪ . Chao Kung‬ﺑﺎ ﺳﺮی ازﺗﻪ ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺁن دوازدﻩ ﺳﺘﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دوازدﻩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﻬﻮد ‪،‬‬
‫ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ‪ ، ١٩٣٢‬ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ‬
‫ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﺶ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ در اﮐﺘﺒﺮ ‪ ، ١٩٤٣‬در هﻤﺎن ﺷﻬﺮ و ﻇﺎهﺮا در‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ ﻗﺮار دارد ‪.‬‬
‫ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻮدﺗﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻓﻊ ﻧﺸﺪﻩ ‪ ،‬ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺨﺸﻬﺎی‬
‫ﺑﺰرﮔﯽ از ﺁن ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﺎپ را درهﻢ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮد اﻳﻨﮏ راﻩ‬
‫را ﺑﺮای اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﻳﮏ ﺷﻮرش واﻧﻘﻼب ﭼﭙﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪٤٦‬‬

‫ﺗﺮﺑﻴﭻ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ در ﮐﻨﺎر ﭘﻴﺸﻮا ـ ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺶ‬

‫اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ USPD‬از ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰﺑﺸﺎن ‪ ،‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ‪ KPD‬هﻤﻪ ﺟﺎ راﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درﺁوردﻩ اﻧﺪ‬
‫وﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻧﺎﺗﻤﺎم‪١٩١٩ / ١٩٢٠‬هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﺪای از ﺑﺮﻟﻴﻦ ‪ ،‬در ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ﺷﻮروی ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺗﺎ‪ ٢٠‬ﻣﺎرس هﻢ ﻳﮏ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ روهﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در ﻣﯽ ﺁورد ‪ .‬ارﮔﺎن ﺣﺰب‬
‫ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در روهﺮ‪ ،‬ﺳﺨﻦ از ﺿﺮورت ﺑﻪ اهﺘﺰاز درﺁﻣﺪن ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻴﺮاﻧﺪ‬
‫و اﻳﻨﮑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎهﯽ ﺑﺮای‬
‫ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺁوﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ از ﺗﺮس ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ! دوﻟﺖ اﺑﺮت ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از ژﻧﺮال " هﺎﻧﺲ ﻓﻮن ﺳﻴﮑﺖ " ‪ ، Hans von Seeckt‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ارﺗﺶ‬
‫راﻳﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ازاﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮدداری از ﺁﺗﺶ ﮔﺸﻮدن ﺑﺮوی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻩ ﺑﻮد ‪،‬‬
‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎرﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻬﻮری از ﺧﻄﺮ ﻋﺎﺟﻞ‬
‫ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ‪.‬‬
‫ﺳﻮم ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪ ، ١٩٢٠‬ارﺗﺶ ﻧﻮﻳﻦ راﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻴﭗ ارهﺎرد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ روهﺮ‬
‫ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ و دوﺑﺎرﻩ از ﮐﺸﺘﻪ ﭘﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ هﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ از ﺳﺮﺧﻬﺎ و ‪ ٢٠٠‬ﻧﻔﺮ از ﻧﻈﺎﻣﯽ و‬
‫ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺒﻮهﯽ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺗﺠﺎوز اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻴﻼن ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻮرش ﭼﭗ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎ ﻣﺘﺤﺪ‬
‫ﮐﺎرﮔﺮی در ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ‪ .‬در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﭘﻠﻴﺲ در ﮐﻨﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ‪ ،‬هﻮاﭘﻴﻤﺎ را هﻢ ﺑﺮای‬
‫ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫هﻴﺘﻠﺮ در ‪ ٣١‬ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و در هﻤﺎن روز ﺑﺎ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬
‫ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﺎﻗﯽ را ﮐﺮاﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ اش هﻢ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﻨﺎم ارﻻﻧﮕﺮ اﺳﺖ !‬
‫اﻧﮕﺎر ﮐﻪ هﻴﭻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮم را در ﭘﻴﺸﻮای ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻟﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ‪.‬‬
‫اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ او در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺻﻼ ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺁدﻣﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ! ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را‬
‫اﻧﺪﮐﯽ در ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ هﻴﺘﻠﺮ در ﺁن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﻗﺮار دهﻴﻢ ‪ ،‬ﮐﺮاﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﺮای او ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺁﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن در ﻧﺸﺮﻳﻪ ارﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ " درﺑﺎرﻩ ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﻗﺪام واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬
‫ﺑﻴﺎورﻳﺪ " و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ" ﺁﻟﻤﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫از وﺟﻮد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﺎک ﮐﺮد " ‪.‬‬
‫هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ‬
‫ﺁﻧﺮا از ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺧﺮﻳﺪﻩ و ﺑﻪ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺑﺪل ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰودی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺎﻻ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﺑﺎ هﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ از ﻧﻔﻮذ ﺗﻮﻟﻪ در ﺣﺰب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ ،‬در‬
‫دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ، ١٩٢٠‬ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدن ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﻮد‬
‫ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺁﻳﻨﺪﻩ دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﺰب ﻧﺎزی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن ﻣﻘﻄﻊ هﻤﭽﻨﺎن از هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﺎﻣﺪاد روز ‪ ١٧‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ ﮐﻪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ‪ ،‬زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺎرت را‬
‫ﺑﺼﺪا در ﻣﯽ ﺁورد و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪن ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬اﮔﺮ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺧﻠﻖ‬
‫از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﻮﻳﮋﻩ اﮔﺮ ﺑﺪﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ‪ ،‬ﮐﺎر ﺣﺰب ﺗﻤﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫‪٤٧‬‬

‫ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻳﮑﺒﺎر در ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎل ‪ ، ١٩٢٠‬ﻳﮏ ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺑﻪ‬
‫ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻳﻬﻮدی ﺑﻨﺎم "‪ "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens‬ﻳﺎ‬
‫" اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳﻬﻮدی ﻣﺬهﺐ ﺁﻟﻤﺎن " ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ هﻴﺘﻠﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﻧﻴﺰ‬
‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻤﻊ ﺁوری ﭘﻮل ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺁن ‪ ،‬ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ‬
‫ﺟﺮﻳﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﻗﺪرت ﮔﻴﺮی ﺣﺰب ﻧﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﻌﻠﻮم در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻳﺎ‬
‫هﻴﭻ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﮐﻨﺎر ﺁن ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﺪون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻳﮑﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﻣﺎرک ) ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ‪ ١٨٠‬هﺰار ﻣﺎرک (‬
‫ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﻪ ‪ ،‬ﺧﻮد دﻳﺘﺮﻳﺶ اﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ هﻨﻮز درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻀﻮ ﺗﻮﻟﻪ هﻢ هﺴﺖ ‪ .‬ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی‬
‫ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺘﺲ رﻳﺘﺮ ﻓﻮن اپ ‪ Franz Ritter von Epp‬از اﻣﺮای ارﺗﺶ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی در‬
‫ﺑﺎوارﻳﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ هﺰار ﻣﺎرک ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺮوض دﻳﺪﻩ ﺑﺎن را‬
‫هﻢ ﺧﻮد درﮐﺴﻠﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﮑﻪ از ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯽ هﺰار ﻣﺎرﮐﯽ‬
‫ﺗﺮﺑﻴﭻ ﻟﻴﻨﮑﻠﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬هﺪﻳﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺰادان ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل‬
‫ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮد در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁرﻳﺎهﺎ !‬
‫و ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف درواﮔﺬاری دﻳﺪﻩ ﺑﺎن‬
‫ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺰب ﻧﺎزی را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺰب را ﻧﻴﺰ از ﺁن ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻼح ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر‬
‫ﺿﺮوری در هﻴﺌﺖ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ هﻴﺘﻠﺮ‬
‫ﺑﺎ ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف در ﮐﻨﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ ‪ ،‬زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺧﻠﻊ ﻳﺪ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ‬
‫ﭘﺴﺎ ﺟﻨﮓ در ﺑﺎوارﻳﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف اﺑﺘﺪا از ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﺒﻮرگ و ﺑﻌﺪ هﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪت‬
‫ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب ﻧﺎزی در ‪ ، ١٩٣٣‬ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺎز‬
‫ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم " ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ " ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻪ در‬
‫ﭘﺎﮔﻴﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎزﻳﺴﻢ و ﺻﻌﻮد ﺁدوﻟﻒ هﻴﺘﻠﺮ ‪ ،‬در ﺻﺪد ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎزی ‪ ،‬ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ‬
‫ﻳﻐﻤﺎ ﺑﺮد ! اﻣﺎ اﻳﻨﺒﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﭘﻴﺸﻮا دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺎ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ و از درﮔﻴﺮﻳﻬﺎی دروﻧﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ‪ ،‬اﻧﺪک اﻧﺪک‬
‫ﺑﻪ درﮔﻴﺮی ﺟﺪی ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎﻓﻴﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺳﺒﻮﺗﻨﺪورف دﺳﺘﮕﻴﺮ و در ﺳﺎل ‪ ١٩٣٤‬ازﺁﻟﻤﺎن ﻧﺎزی اﺧﺮاج و دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ و اﻳﻨﺒﺎرﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻴﺪی‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬از اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او اﻃﻼع دﻗﻴﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم واز ﺷﺪت ﻏﻢ واﻧﺪوﻩ ! ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻟﻤﺎن ‪،‬‬
‫ﺧﻮد را در ﻧﻬﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ‪ ، ١٩٤٥‬در ﺁﺑﻬﺎی ﺑﺴﻔﺮ ﻏﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﺎل ‪ ، ١٩٢٠‬ﭼﭗ ﺁﻟﻤﺎن هﻢ ﻳﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﺁﻟﻤﺎن ‪ USPD‬ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺸﺪت ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ اﺑﺮت و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات ‪ SPD‬در‬
‫هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و زﻣﻴﻨﺪاران ﺑﺰرگ در ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﻣﺎرس و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از‬
‫ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی در ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ‪ ،‬ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻬﺶ ﮐﻴﻔﯽ در دور ﺷﺪن از اﺑﺮت و ﺣﺰﺑﺶ ‪ ،‬در‬
‫اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﮐﻤﻴﻨﺘﺮن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻨﮕﺮﻩ ﭘﻨﺞ روزﻩ ‪ USPD‬در هﺎﻟﻪ در روزهﺎی ‪ ١٢‬ﺗﺎ ‪ ١٧‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ‪ ،‬ﺑﻨﺎم‬
‫" ﮔﺮﻳﮕﻮری زﻳﻨﻮوﻳﻒ" ‪ ، Grigori Jewsejewitsch Sinowjew‬ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ" هﺎرون ﺁﭘﻔﻞ ﺑﺎوم "‬
‫‪ Aronowitsch Radomyslski-Apfelbaum‬و در ﻣﻮﺿﻊ رﺋﻴﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻟﻨﻴﻦ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬او ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺬب و اﻟﺤﺎق ﺑﺨﺸﻬﺎی رادﻳﮑﺎﻟﺘﺮ ﻧﻬﺼﺪ هﺰار اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬
‫ﺳﻮم و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ رای ﻣﯽ دهﻨﺪ ‪ .‬از ‪ ٣٩٣‬ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ‪ ٢٣٦ ،‬ﻧﻔﺮ رای‬
‫ﻣﺜﺒﺖ و ‪ ١٥٦‬رای ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ دهﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﮐﺜﺮا در ﮐﻨﮕﺮﻩ‬
‫ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در روزهﺎی ‪ ٤‬ﺗﺎ ‪ ٧‬دﺳﺎﻣﺒﺮ هﻤﺎﻧﺴﺎل ‪ ،‬ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻟﻤﺎن ‪VKPD‬‬
‫را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ هﻢ در ﮐﻨﮕﺮﻩ هﻔﺘﻢ ‪ ،‬ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺤﺪ از ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬واﺿﺢ و ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺰب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل در ﮐﻒ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ " ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻳﻬﻮد"‬
‫ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪٤٨‬‬

‫رهﺒﺮی ﺣﺰب در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی ﺑﻨﺎم " ﭘﻞ ﻟﻮی" ‪ ، Paul Levi‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮﻳﮏ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﻟﻮی و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ " رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ" هﻢ ‪ ،‬ﻳﮏ ﻳﻬﻮدی‬
‫دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺎم " ﻟﺌﻮ ﻳﻮﮔﻴﺸﺰ " ‪ ، Leo Jogiches‬ﮐﻪ او هﻢ ﺷﺮﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرک ﺑﻮدﻩ و ﻗﺒﻼ هﻢ ﻋﻀﻮ‬
‫" ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ" ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ‪ ،‬رهﺒﺮی ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻟﺌﻮ در ‪ ١٠‬ﻣﺎرس ‪ ١٩١٩‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ ‪.‬‬

‫‪Leo Jogiches‬‬

‫‪Paul Levi‬‬

‫‪Grigori Sinowjew‬‬

‫ﻳﮑﻨﻔﺮ در رای ﮔﻴﺮی هﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪ " .‬اﺗﻮ اﺷﺴﺘﺮاﺳﺮ " ‪ ، Otto Strasser‬ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن‬
‫زﻳﻨﻮوﻳﻒ " ﻧﻮای ﭼﻴﺮﮔﯽ ﻣﺴﮑﻮ " ﺑﺮ ﺁﻟﻤﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﺮک هﺎﻟﻪ دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ "ﻻﻧﺪزهﻮت "‬
‫ﭘﻴﺶ ﺑﺮادرش " ﮔﺮﻳﮕﻮر اﺷﺴﺘﺮاﺳﺮ" ‪ Gregor Strasser‬ﻣﯽ رود ‪ .‬هﺮ دوﻳﺸﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ‬
‫در روﻳﺎی ﻳﮏ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ! ﮔﺮﻳﮕﻮر ﻳﮏ ارﺗﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دوهﺰار ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﭙﺎﻩ ﺁزادی ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﺁﺗﺸﺒﺎر و ﭘﻴﺎدﻩ ﻧﻈﺎم و ﮔﺮوهﺎﻧﻬﺎی ﺗﻴﺮﺑﺎر را هﻢ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ‪ .‬در ﻻﻧﺪزهﻮت هﻴﺘﻠﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ژﻧﺮال‬
‫ﻟﻮدﻧﺪورف ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت دو ﺑﺮادر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺎن را ﺟﺬب ﺣﺰب ﻧﺎزی ﮐﻨﺪ ‪ .‬هﻴﺘﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ " ﮔﺮﻳﮕﻮر هﻤﺎن‬
‫ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ‪ .‬ﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺪال درﺟﻪ ﻳﮏ ﺻﻠﻴﺐ ﺁهﻦ ‪ ،‬ﻳﮏ‬
‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و " ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و‬
‫ﻣﻐﺰﻣﺘﻔﮑﺮ هﺮ دو هﺴﺘﻨﺪ " ‪ .‬ﺟﺬب اﻳﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﺮای ﭘﻴﺸﻮا ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮاری ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫‪ ٢٢‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ ، ١٩٢١‬اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰب ﻧﺎزی در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت‬
‫درون ﺣﺰب ‪ ،‬هﻴﺘﻠﺮ در اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬هﻨﻮز زﻣﺎن ﮐﻨﺎر زدن درﮐﺴﻠﺮ‬
‫ﻓﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ‪ .‬او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻳﺮ ﻳﺎ زود دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ داد ‪ .‬اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬
‫واﺣﺪ ﺣﺰب در ﺑﺮﻟﻴﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و راﺳﺘﮕﺮاﻳﺎن رادﻳﮑﺎل در ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪،‬‬
‫ﺑﺪون اﻃﻼع او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺁﮐﺴﺒﻮرگ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ ‪ .‬اﻣﺎ هﻴﺘﻠﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﻗﺘﺪار او در ﺗﺸﮑﻴﻼت ‪.‬‬
‫او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺎﺗﮏ ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ﻣﯽ زﻧﺪ و در روز ‪ ١١‬ژوﺋﻴﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد از ﺣﺰب را اﻋﻼ م‬
‫ﻣﯽ دارد ‪ .‬ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ هﻢ ﻳﮏ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﺰب ‪ ،‬ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬او‬
‫ﺧﻮاهﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﺣﺰب ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﺴﺠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺣﺰب ﺑﺪون ﭘﻴﺸﻮا‬
‫ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ‪ .‬اوهﺸﺖ روز ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ رهﺒﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دهﺪ ‪ .‬اﻣﺎ درﮐﺴﻠﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺁﺷﻔﺘﻪ و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﻤﯽ دهﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻳﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮی ‪ ،‬اﮐﺎرت اورا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺎزش دهﺪ ‪ .‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ رﺳﻤﯽ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ هﻴﺘﻠﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ‪ ٢٩‬ژوﺋﻴﻪ هﻢ‬
‫ﮐﻨﮕﺮﻩ ای ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب هﻴﺘﻠﺮ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺣﺰب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ٥٤٣ .‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او و ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ او رای ﻣﯽ دهﻨﺪ ‪ .‬از اﻣﺮوز ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺰب ﻧﺎزی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن ﺁﻟﻤﺎن ورق ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮرد ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ ‪ ٣٠ ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪١٣٨٧‬‬

‫‪٤٩‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful