P. 1
06 Bai Giang Hoa Phan Tich

06 Bai Giang Hoa Phan Tich

|Views: 0|Likes:
Published by Thanh Khan

More info:

Published by: Thanh Khan on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2015

pdf

text

original

Sections

  • CHÖÔNG 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH
  • CHÖÔNG 2. KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH LUAÄT CÔ BAÛN DUØNG TRONG HOÙA PHAÂN TÍCH
  • CHÖÔNG 3. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH KHOÁI LÖÔÏNG
  • CHÖÔNG 4. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH
  • CHÖÔNG 5. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ ACID – BAZÔ
  • CHÖÔNG 6. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ OXY HOÙA – KHÖÛ
  • CHÖÔNG 7. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ TAÏO TUÛA
  • CHÖÔNG 8. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ PHÖÙC CHAÁT
  • CHÖÔNG 9. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ ÑIEÄN THEÁ
  • CHÖÔNG 10. PHÖÔNG PHAÙP QUANG PHOÅ HAÁP THU THAÁY ÑÖÔÏC

Hoùa phaân tích

CHÖÔNG 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH
I. NOÄI DUNG VAØ YEÂU CAÀU CUÛA HOÙA PHAÂN TÍCH Hoùa hoïc phaân tích, hieåu theo nghóa roäng, khoâng nhöõng chæ laø khoa hoïc veà caùc phöông phaùp phaân tích ñònh tính vaø ñònh löôïng caùc chaát maø coøn laø khoa hoïc veà caùc phöông phaùp kieåm tra nhöõng quaù trình hoùa lyù vaø kyõ thuaät hoùa hoïc. Phaân tích ñònh tính (PTÑT) nhaèm xaùc ñònh söï hieän dieän cuûa caùc caáu töû (ion, nguyeân toá hay nhoùm nguyeân toá) trong maãu phaân tích vaø ñoàng thôøi ñaùnh giaù sô boä haøm löôïng cuûa chuùng: ña löôïng, vi löôïng, veát, … PTÑT phaàn lôùn döïa vaøo söï chuyeån chaát phaân tích thaønh moät chaát môùi naøo ñoù coù nhöõng tính chaát ñaëc tröng nhö coù maøu, coù caáu truùc tinh theå hoaëc voâ ñònh hình, coù traïng thaùi vaät lyù nhaát ñònh… Phaân tích ñònh löôïng (PTÑL) coù nhieäm vuï xaùc ñònh chính xaùc haøm löôïng cuûa nhöõng caáu töû trong maãu. Phöông phaùp PTÑL döïa treân pheùp ño caùc thuoäc tính hoùa hoïc, vaät lyù hoaëc hoùa lyù cuûa caùc chaát hoaëc cuûa caùc phaûn öùng hoùa hoïc. Caùc phöông phaùp PTÑL bao goàm PPHH, PPVL, PPHL. Vai troø chuû yeáu cuûa hoùa phaân tích laø PTÑL. Tuy nhieân trong thöïc teá muoán xaùc ñònh haøm löôïng moät maãu chöa bieát thaønh phaàn raát phöùc taïp, vì söï coù maët cuûa ion hay nguyeân toá naøy thöôøng caûn trôû vieäc xaùc ñònh caáu töû khaùc. Do ñoù, duø coù yeâu caàu hay khoâng, vôùi moät maãu chöa bieát thaønh phaàn phaûi tieán haønh phaân tích ñònh tính tröôùc ñeå coù theå choïn ñöôïc phöông phaùp PTÑL thích hôïp vaø cho keát quaû chính xaùc. Caùc phöông phaùp phaân tích ñònh tính vaø ñònh löôïng cho pheùp xaùc ñònh haøm löôïng caùc nguyeân toá rieâng reõ trong caùc chaát phaân tích ñöôïc goïi laø phöông phaùp phaân tích nguyeân toá, ñeå xaùc ñònh caùc nhoùm chöùc ñöôïc goïi laø phaân tích nhoùm chöùc. Döïa vaøo caùc PPPT, ngöôøi ta ñaõ tìm ra nhöõng ñònh luaät hoùa hoïc quan troïng nhö ñònh luaät thaønh phaàn khoâng ñoåi, ñònh luaät tæ leä boäi, ñònh luaät taùc duïng ñöông löôïng, xaùc ñònh caùc nguyeân töû khoái cuûa moät soá nguyeân toá, thaønh laäp ñöôïc coâng thöùc hoùa hoïc cuûa raát nhieàu hôïp chaát …. Hoùa hoïc phaân tích taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån caùc moân khoa hoïc töï nhieân nhö ñòa hoùa hoïc, ñòa chaát hoïc, khoaùng vaät hoïc, vaät lyù hoïc, sinh vaät hoïc, y hoïc, hoùa kyõ thuaät, coâng nghieäp luyeän kim,… vaø hoùa hoïc phaân tích coøn laø cô sôû cho vieäc kieåm nghieäm hoùa hoïc trong nghieân cöùu, saûn xuaát (kieåm tra nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm), xaây döïng caùc phöông phaùp kieåm tra töï ñoäng caùc quaù trình kyõ thuaät.… Vai troø cuûa hoùa phaân tích ngaøy caøng cao cuõng coù nghóa laø caùc yeâu caàu ñoái vôùi ngaønh vaø ngöôøi laøm coâng taùc phaân tích ngaøy caøng khaét khe hôn. Vôùi ngaønh phaân tích, phaûi luoân luoân phaùt trieån haàu theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khaùc. Vôùi ngöôøi phaân tích, do coù söï töông quan giöõa caùc ngaønh khoa hoïc töï nhieân neân ngöôøi phaân tích phaûi coù kieán thöùc veà caùc moân toaùn, lyù, hoùa ñaïi cöông, hoùa voâ cô, hoùa lyù vaø tin hoïc ñeå coù theå naém vöõng nguyeân taéc cuûa caùc

1

Hoùa phaân tích

phöông phaùp vaø coù theå ñi saâu vaøo caùc phöông phaùp môùi döïa treân caùc caên baûn saün coù. Ngoaøi ra, trong phaàn thöïc nghieäm, ngöôøi phaân tích caàn coù nhöõng ñaïo ñöùc nhö caån thaän, kieân nhaãn, chính xaùc, saïch seõ, trung thöïc vaø coù khaû naêng phaùn ñoùan keát quaû phaân tích. II. PHAÂN LOAÏI CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH (PPPT) Coù nhieàu caùch phaân loïai caùc phöông phaùp phaân tích, trong ñoù phoå bieán nhaát laø caùch phaân loaïi döïa vaøo baûn chaát (hay ñaëc ñieåm) cuûa phöông phaùp hoaëc döïa vaøo haøm löôïng cuûa caáu töû trong maãu phaân tích. II.1. Phaân loaïi theo baûn chaát cuûa phöông phaùp Khi phaân loaïi theo baûn chaát cuûa phöông phaùp, hoùa phaân tích bao goàm caùc phöông phaùp sau: Phöông phaùp hoùa hoïc (PPHH) Duøng phaûn öùng hoùa hoïc ñeå chuyeån caáu töû khaûo saùt thaønh hôïp chaát môùi maø vôùi tính chaát ñaëc tröng naøo ñoù cuûa hôïp chaát môùi, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc söï hieän dieän vaø haøm löôïng cuûa caáu töû khaûo saùt. Ví duï: trong moâi tröôøng ammoniac, vôùi haøm löôïng thích hôïp Ni2+ tham gia phaûn öùng hoùa hoïc vôùi dimetyl glyoxim (DMG) cho xuaát hieän keát tuûa maøu ñoû son. Nhö vaäy, khi cho dung dòch DMG taùc duïng vôùi dung dòch phaân tích: - Neáu dung dòch (DD) coù xuaát hieän tuûa ñoû son, keát luaän coù Ni2+ trong DD phaân tích (ñònh tính). - Taùch vaø caân tuûa ta xaùc ñònh ñöôïc haøm löôïng Ni2+ trong maãu (ñònh löôïng). Phöông phaùp vaät lyù (PPVL) Phöông phaùp vaät lyù laø caùc PPPT duøng ñeå phaùt hieän hoaëc xaùc ñònh thaønh phaàn cuûa chaát caàn nghieân cöùu maø khoâng caàn phaûi söû duïng caùc phaûn öùng hoùa hoïc. Caùc phöông phaùp naøy coù theå laø caùc phöông phaùp döïa treân vieäc nghieân cöùu caùc tính chaát quang, ñieän, töø, nhieät hoaëc caùc tính chaát vaät lyù khaùc. PPVL coù 1 soá öu ñieåm so vôùi caùc PPHH nhö coù theå taùch ñöôïc caùc nguyeân toá khoù bò taùch bôûi PPHH, deã aùp duïng cho caùc quaù trình töï ñoäng hoùa. Phöông phaùp hoùa lyù (PPHL) Phöông phaùp hoùa lyù laø PPPT döï treân söï keát hôïp giöõa PPVL vaø PPHH: sau khi thöïc hieän phaûn öùng hoùa hoïc giöõa caáu töû khaûo saùt vaø thuoác thöû, döïa vaøo vieäc khaûo saùt lyù tính cuûa hôïp chaát thu ñöôïc hay DD taïo ra ñeå ñònh tính hoaëc ñònh löôïng maãu. Maëc duø xuaát hieän khaù laâu sau PPPT hoùa hoïc, caùc phöông phaùp hoùa lyù laïi ñöôïc phaùt trieån vaø hieän ñaïi hoùa vôùi toác ñoä raát nhanh, ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi trong caùc phoøng thí nghieäm nghieân cöùu khoa hoïc vaø trong caû phoøng thí nghieäm nhaø maùy, xí nghieäp. Nguyeân taéc chung cuûa phöông phaùp laø duøng bieän phaùp thích hôïp taùc ñoäng leân ñoái töôïng nghieân cöùu vaø ghi nhaän söï thay ñoåi caùc tham soá hoùa lyù cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu sau khi taùc ñoäng. Ñeå quan saùt vaø ghi nhaän caùc tham soá hoùa lyù ñoøi hoûi phaûi söû duïng caùc duïng cuï vaø

2

Hoùa phaân tích

thieát bò khaù tinh vi, phöùc taïp. Vì lyù do naøy, caùc PPPT vaät lyù vaø hoùa lyù thöôøng ñöôïc goïi laø PPPT duïng cuï hoaëc goïi theo thoùi quen laø PPPT hoùa lyù. Caùc PPPT duïng cuï thöôøng ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm sau ñaây: (1) PPPT phoå nghieäm; (2) PPPT ñieän hoùa; (3) PPPT saéc kyù vaø (4) laø caùc PPPT khaùc. Caùc phöông phaùp phoå nghieäm (PPPN) Caùc PPPN laø caùc PPPT maø keát quaû khaûo saùt coù theå bieåu dieãn döôùi daïng phoå. Thuoäc nhoùm phöông phaùp naøy goàm coù caùc phöông phaùp quang phoå (quang hoïc) döïa treân söï nghieân cöùu cuûa caùc phoå phaùt xaï, haáp thu vaø taùn xaï aùnh saùng. Phöông phaùp naøy coøn bao goàm phöông phaùp khoái phoå (phöông phaùp nghieân cöùu caùc chaát baèng caùch ño chính xaùc khoái löôïng phaân töû cuûa chaát ñoù) vaø phöông phaùp phoå coäng höôûng töø döïa treân söï töông taùc cuûa nguyeân töû, phaân töû chaát khaûo saùt vôùi töø tröôøng. Ngoaøi caùc phöông phaùp treân, nhoùm caùc phöông phaùp phaân tích phoå coøn bao goàm PPPT döïa treân vieäc ño chieát suaát khuùc xaï cuûa vaät chaát; PPPT haøm löôïng caùc chaát döïa treân söï ño löôïng aùnh saùng vaø phöông phaùp haáp ñuïc laø phöông phaùp döïa treân söï ño löôïng aùnh saùng do moät huyeàn phuø khoâng maøu haáp thu. Caùc phöông phaùp ñieän hoùa (PPÑH) Ngaøy nay ñaõ coù tôùi khoaûng ba möôi PPPT ñieän hoùa khaùc nhau maø cô sôû cuûa phöông phaùp döïa treân caùc quy luaät, hieän töôïng coù lieân quan ñeán phaûn öùng ñieän hoùa xaûy ra treân ranh giôùi tieáp xuùc giöõa caùc cöïc vaø DD phaân tích, hoaëc döïa vaøo tính chaát ñieän hoùa cuûa DD taïo neân moâi tröôøng giöõa caùc ñieän cöïc, hoaëc döïa treân caùc öùng duïng cuûa phaûn öùng ñieän hoùa. Nhieàu taùc giaû ñeà nghò chia caùc PPPT ñieän hoùa thaønh 2 nhoùm lôùn: (1) nhoùm caùc phöông phaùp döïa treân caùc quaù trình ñieän cöïc vaø (2) nhoùm caùc phöông phaùp khoâng duøng caùc phaûn öùng ñieän cöïc. Caùc phöông phaùp thuoäc nhoùm moät ñöôïc chia thaønh hai phaân nhoùm: Phaân nhoùm goàm caùc phöông phaùp trong ñoù caùc phaûn öùng ñieän cöïc ôû traïng thaùi caân baèng bao goàm phöông phaùp ño theá vaø chuaån ñoä ñieän theá vôùi doøng baèng khoâng. Phaân nhoùm döïa treân söï ñieän phaân (doøng khaùc khoâng), bao goàm phöông phaùp volt – amper, chuaån ñoä ñieän theá vôùi doøng khoâng ñoåi, phöông ñieän khoái löôïng doøng khoâng ñoåi hoaëc theá khoâng ñoåi, phöông phaùp cöïc phoå coå ñieån, cöïc phoå doøng xoay chieàu, phöông phaùp ñieän hoùa hoøa tan…. Caùc phöông phaùp khoâng duøng phaûn öùng ñieän cöïc bao goàm caùc phöông phaùp ñieän daãn vaø chuaån ñoä ñieän daãn, phöông phaùp xaùc ñònh haèng soá ñieän moâi töông ñoái, phöông phaùp ñieän daãn cao taàn vaø chuaån ñoä ñieän daãn cao taàn… Caùc phöông phaùp saéc kyù (PPSK) Saéc kyù laø quaù trình taùch döïa treân söï chuyeån dòch cuûa hoãn hôïp phaân tích qua lôùp chaát baát ñoäng ôû traïng thaùi raén hoaëc traïng thaùi loûng taåm treân chaát mang raén (ñöôïc goïi laø pha tónh) vaø söï chuyeån dòch ñoù ñöôïc thöïc hieän baèng moät chaát

3

Hoùa phaân tích

loûng hoaëc chaát khí coù khaû naêng di chuyeån (goïi laø pha ñoäng). Caùc PPPT saéc kyù cuï theå bao goàm nhoùm saéc kyù haáp phuï (raén-khí, raén-loûng); nhoùm saéc kyù phaân boá (loûng - loûng; loûng - khí), saéc kyù trao ñoåi ion vaø saéc kyù raây phaân töû. Quaù trình taùch saéc kyù coù theå xaûy ra treân coät hoaëc treân maët phaúng nhö giaáy, baûn moûng. Phöông phaùp saéc kyù ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå taùch nhöõng chaát voâ cô vaø höõu cô gioáng nhau veà thaønh phaàn vaø tính chaát, ñaëc bieät laø coù theå taùch ñöôïc caùc nguyeân toá ñaát hieám vaø nhöõng nguyeân toá phoùng xaï vôùi hieäu quaû khaù cao. Ngoaøi khaû naêng taùch, PPSK coøn ñöôïc duøng ñeå ñònh tính vaø ñònh löôïng raát nhieàu loaïi maãu thuoäc lónh vöïc khoa hoïc vaø lónh vöïc coâng nghieäp khaùc. Caùc PPPT hoùa lyù khaùc Ngoaøi caùc nhoùm phöông phaùp treân, thuoäc nhoùm PPPT duïng cuï coøn coù PPPT phoùng xaï döïa treân söï ño böùc xaï cuûa caùc nguyeân toá coù hoaït tính phoùng xaï, caùc PPPT nhieät, PPPT nhieät ñieän, PP ño ñoä daãn nhieät, PP chuaån ñoä nhieät löôïng vaø moät soá PPPT khaùc. Öu ñieåm cuûa caùc PPPT duïng cuï laø ñoä nhaïy cao, toác ñoä phaân tích nhanh, löôïng maãu phaân tích beù… khi so saùnh noù vôùi PPPT hoùa hoïc: Chæ tieâu so saùnh Löôïng maãu Tính choïn loïc Thôøi gian Ñoä chính xaùc Duïng cuï Ngöôøi phaân tích
(*)

Phöông phaùp hoùa hoïc Lôùn (keùm nhaïy) Khoâng cao Chaäm Chính xaùc (*) Ñôn giaûn, reû tieàn

Phöông phaùp duïng cuï Nhoû (nhaïy) Cao Nhanh Chính xaùc (*) Toái taân, ñaét tieàn Trình ñoä kyõ thuaät cao

Neáu haøm löôïng caáu töû trong maãu khaûo saùt khoâng quaù beù, ñoä chính xaùc cuûa baát kyø PPPT naøo cuõng khoâng theå vöôït quaù ñoä chính xaùc cuûa PPPT hoùa hoïc.

Phöông phaùp vi sinh Duøng ñeå ñònh löôïng veát caáu töû döïa treân hieäu öùng cuûa chuùng vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa vi sinh vaät. Phöông phaùp phaân tích ñoäng hoïc Phöông phaùp ñònh tính vaø ñònh löôïng caùc nguyeân toá döïa vaøo vieäc söû duïng caùc phaûn öùng xuùc taùc. Vì toác ñoä cuûa caùc phaûn öùng hoùa hoïc phuï thuoäc vaøo noàng ñoä cuûa caùc chaát phaûn öùng neân ño toác ñoä phaûn öùng coù theå xaùc ñònh noàng ñoä cuûa chaát phaûn öùng. PPPT ñoäng hoïc coù ñoä nhaïy ñaëc bieät cao, gaáp nhieàu laàn ñoä nhaïy so vôùi caùc PPPT khaùc (10-5 – 10-6 μg/ml). Caùc phöông phaùp khaùc Ngoaøi caùc phöông phaùp keå treân coøn moät soá phöông phaùp khaùc chuû yeáu duøng cho PPÑL.

4

Hoùa phaân tích

Maãu phaân tích vaø thuoác thöû raén ñöôïc nghieàn trong coái söù, nguyeân toá caàn tìm ñöôïc phaùt hieän döïa vaøo söï taïo thaønh caùc hôïp chaát ñaëc tröng coù maøu saéc hay coù muøi khaùc nhau. Ví duï, nghieàn maãu ban ñaàu vôùi KSCN, neáu thaáy xuaát hieän maøu ñoû maùu töùc maãu chöùa caùc hôïp chaát cuûa Fe3+. PPPT döïa treân söï mao daãn vaø haáp phuï. Caùc phaûn öùng ñöôïc thöïc hieän treân caùc taám söù, thuûy tinh hoaëc giaáy loïc. Khi söû duïng giaáy loïc, chaát loûng thaám vaøo giaáy coøn hôïp chaát maøu ñöôïc taïo thaønh bò haáp phuï ôû moät phaàn nhoû cuûa giaáy loïc laøm taêng ñoä nhaïy cuûa phaûn öùng. Ví duï, ñeå xaùc ñònh ion Mn2+, ngöôøi ta chaám 1 gioït DD phaân tích leân tôø giaáy loïc vaø cho veát aåm baõo hoøa vôùi hôi ammoniac. Theâm 1 gioït DD benzidine trong acid acetic. Mn(OH)2 taïo thaønh ñöôïc oxy hoùa thaønh Mn(OH)3 vaø Mn(OH)4 nhôø oxy cuûa khoâng khí. ÔÛ pH = 5, caùc hôïp chaát naøy oxy hoùa benzidine vaø taïo thaønh maøu xanh cuûa xanh benzidine. Moät soá kim loaïi phaùt ra töø böùc xaï coù maøu ñaëc tröng khi ñöôïc ñoát treân ngoïn löûa xanh cuûa ñeøn khí. Ví duï: Na: löûa vaøng Ca: löûa ñoû gaïch K: löûa ñoû tím Ba: löûa ñoû luïc Duøng kính hieån vi coù theå phaân bieät ñöôïc caùc daïng tinh theå cuûa caùc hôïp chaát sau nhö: Phaân bieät SrCrO4 vôùi BaCrO4 Phaân bieät CuSO4 vôùi BaSO4 nhôø tinh theå cuûa chuùng coù caáu truùc khaùc nhau ñaëc tröng. Moät soá oxyt kim loaïi coù theå taïo hôïp chaát vôùi borax hay phosphate coù maøu ñaëc tröng döôùi ngoïn löûa tính oxy hoùa/khöû hay ôû traïng thaùi noùng/nguoäi. Ví duï: Cu-Borax daïng ngoïc maøu xanh ñaäm khi nguoäi Mn-Borax maøu tím ôû ngoïn löûa oxy hoùa II.2. Phaân loaïi theo löôïng maãu phaân tích hay kyõ thuaät phaân tích Tuøy haøm löôïng cuûa caáu töû trong maãu vaø PPPT, löôïng maãu phaân tích cuõng khaùc nhau. Ta phaân bieät: Phaân tích thoâ Duøng duïng cuï côõ 50-500ml vaø taùch chaát raén khoûi chaát loûng baèng caùch loïc. Löôïng maãu söû duïng töø 1-10g hay 1-10ml. Phaân tích baùn vi löôïng Duøng duïng cuï <1ml vaø thöôøng taùch chaát raén khoûi chaát loûng baèng ly taâm. Löôïng maãu söû duïng töø 10-3-1g hay 10-1-1ml.

Phöông phaùp nghieàn

Phöông phaùp nhoû gioït

Phöông phaùp thöû nghieäm ngoïn löûa

Phöông phaùp soi tinh theå döôùi kính hieån vi

Phöông phaùp ñieàu cheá ngoïc borax hay phosphate

5

thöôøng ñöôïc duøng trong hoùa phaân tích ñeå: 1. ngöôøi ta coøn phaân loaïi caùc PPPT theo traïng thaùi chaát khaûo saùt. nhöõng phaûn öùng phaân tích coøn ñöôïc söû duïng ñeå hoøa tan.1. ta coù phaân tích loái öôùt (maãu phaân tích ôû daïng DD) hoaëc phaân tích loái khoâ (maãu phaân tích ôû traïng thaùi raén). Ñònh tính: 2 Fe3+ + 2 I.coù noàng ñoä bieát tröôùc ñeå xaùc ñònh DD Fe2+ coù noàng ñoä chöùa bieát vaø ngöôïc laïi).→ 2 Fe2+ + I2 ↑ I2 xuaát hieän laøm xanh giaáy taåm tinh boät 2. kyõ thuaät töông ñoái ñôn giaûn. CAÙC LOAÏI PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC DUØNG TRONG HOÙA PHAÂN TÍCH Nhöõng bieán ñoåi hoùa hoïc keøm theo söï thay ñoåi thaønh phaàn hoùa hoïc. III. che caùc nguyeân toá ngaên caûn söï xaùc ñònh vaø giaûi che caùc nguyeân toá ñang ôû döôùi daïng bò che…. phaûn öùng taïo tuûa vaø phaûn öùng taïo phöùc.1%). Phaûn öùng oxy trao ñoåi tieåu phaân Phaûn öùng oxy trao ñoåi tieåu phaân laø teân goïi duøng chung cho phaûn öùng acid-bazô. khi haøm löôïng chaát khaûo saùt < 0. III. Caùc loaïi phaûn öùng duøng trong hoùa phaân tích Caùc loaïi phaûn öùng duøng trong hoùa phaân tích coù theå chia thaønh hai nhoùm chính: Phaûn öùng oxy hoùa khöû Phaûn öùng oxy hoùa khöû laø phaûn öùng trao ñoåi ñieän töû giöõa ñoâi oxy hoùa/khöû. Ngoaøi hai nhieäm vuï chính noùi treân. Phaân tích vi löôïng ñoøi hoûi nhöõng ñieàu kieän nghieâm ngaët hôn. Phaân tích vi löôïng Coøn goïi laø PPPT veát. Theo caùch phaân loaïi naøy. Hoøa tan: 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO ↑ + 4 H2O NO + ½ O2 → NO2 ↑ khoùi naâu 3. Phaân loaïi theo haøm löôïng chaát khaûo saùt Phaân tích ña löôïng Bao goàm phaân tích löôïng lôùn vôùi haøm löôïng chaát khaûo saùt 0.Hoùa phaân tích Phaân tích sieâu vi löôïng Phaân tích döôùi kính hieån vi ñieän töû vaø moâi tröôøng ñaëc bieät vôùi löôïng maãu söû duïng <10-6g hay < 10-3ml.+ 5 Fe2+ + 8 H+ → Mn2+ + 5 Fe3+ +4 H2O (söû duïng dung dòch MnO4.1-100% vaø phaân tích löôïng nhoû (haøm löôïng chaát khaûo saùt 0. coù theå duøng trong phoøng thí nghieäm hay nôi saûn xuaát.01% Ngoaøi caùc caùch phaân loaïi noùi treân. chuyeån daïng oxy hoùa hoaëc daïng khöû. Phaân tích baùn vi löôïng ngaøy caøng phaùt trieån vì duøng ít maãu. Ñònh löôïng: MnO4. caáu taïo cuûa caùc chaát vaø ñöôïc duøng trong hoùa phaân tích ñeå PPÑT hoaëc PTÑL goïi laø nhöõng phaûn öùng phaân tích. II. taùch caùc nguyeân toá hoaëc hôïp chaát cuûa chuùng.01 -0.3. 6 .

Xaùc ñònh tính acid hay bazô cuûa DD baèng caùch ño pH 2.→ [Ni(CN)4]2.→ 2 [Ag(CN)2].) vôùi nhöõng ion cuûa nöôùc.Ñeå traùnh taïo tuûa CuS vì: [Cu(NH3)2]2+ + H2S → CuS 5. Ñònh tính: Fe3+ + n SCN.+ Ba2+ → BaSO4 ↓ Phaûn öùng taïo phöùc: Phaûn öùng keát hôïp ion ñeå taïo phöùc chaát deã tan. Hg22+ + HCl → AgCl ↓ .. giöõa nhöõng ion cuûa muoái vôùi nhöõng ion cuûa nöôùc seõ xaûy ra phaûn öùng töông taùc goïi laø thuûy phaân. PbCl2 ↓ . Ví duï: Ba(CH3COO)2 + 2 H2O ⇋ CH3COOH + Ba2+ + 2 OHNH4Cl + H2O ⇋ NH4OH + H+ + ClAl2S3 + 6 H2O ⇋ 2 Al(OH)3 + 3 H2S Theo nghóa roäng. Ñònh löôïng: SO42. hôïp chaát chöùa oxy.+ 2 H+ 3. Taùch nhoùm: Ag+. söï thuûy phaân laø phaûn öùng töông taùc giöõa nhöõng chaát khaùc nhau (muoái. Hg2Cl2 ↓ 3.Loaïi Ni2+: Ni2+ + 4 CN. caùc phaûn öùng thuûy phaân ñöôïc söû duïng ñeå: 7 . ñöôïc söû duïng ñeå: 1.→ [Fe(SCN)n](3-n)+ ñoû maùu 2. Pb2+.→ CaY2.. Quaù trình thuûy phaân thöôøng laø quaù trình thuaän nghòch. ñöôïc söû duïng ñeå: 1. Trong hoùa phaân tích. keøm theo söï phaù huûy caân baèng ñieän ly cuûa nöôùc vaø laøm thay ñoåi pH cuûa DD. Che caáu töû döôùi daïng phöùc beàn: .+ 2 H2O 4.Hoùa phaân tích Phaûn öùng acid-bazô: Phaûn öùng trao ñoåi H+ giöõa ñoâi acid/bazô duøng trong hoùa phaân tích ñeå: 1. Hoøa tan maãu: CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O 3. Ñònh tính: Ag+ + I. hydrua. DD cuûa nhieàu muoái cuõng coù tính acid hoaëc kieàm.→ AgI ↓ vaøng 2. Ñònh löôïng: Ca2+ + H2Y2. Giaûi che (traû caùc ion bò che veà traïng thaùi töï do): 2 Ag+ + [Ni(CN)4]2.. Neáu dung moâi laø nöôùc. Hoøa tan: AgCl ↓ + 2 NH4OH → [Ag(NH3)2]+ + Cl.+ Ni2+ Ngoaøi caùc acid vaø bazô. Ñònh löôïng: HCl + NaOH → NaCl + H2O Phaûn öùng taïo tuûa: Phaûn öùng trao ñoåi ion ñeå taïo thaønh hôïp chaát ít tan.

Ví duï. nghóa laø coù khaû naêng phaùt hieän caáu töû khaûo saùt X khi X hieän dieän trong maãu vôùi haøm löôïng thaáp. ÔÛ daïng vuïn. Ngoaøi caùc ñieàu kieän chung keå treân. (NH4)2S.99% 4. boät coù theå caân ñöôïc löôïng chính xaùc ñeán 1mg hay 0. Hoùa chaát tinh khieát phaân tích (PA) vôùi 99. Hoùa chaát tinh khieát hoùa hoïc vôùi 99.999% ≤ X ≤ 99. taïo cho DD coù caùc giaù trò pH xaùc ñònh.999% 5. ngöôøi ta phaân bieät: 1. thuoác thöû duøng ñeå pha DD coù ñoä ñuùng cao (goïi laø DD chuaån) coøn phaûi ñaûm baûo theâm caùc ñieàu kieän sau: 1.2.Hoùa phaân tích 1. Ví duï. Taùch caùc chaát ra khoûi nhau döïa vaøo möùc ñoä thuûy phaân khaùc nhau cuûa caùc chaát khaùc nhau. Ví duï: BeCl2 khi thuûy phaân taïo thaønh BeO2Cl2 ↓ III. Phaùt hieän caùc muoái anion bò thuûy phaân taïo thaønh ammoniac töï do. 3. Ñoä loaõng giôùi haïn: laø theå tích dung moâi toái ña (ml) duøng ñeå hoøa tan 1g caáu töû X maø coù theå phaùt hieän ñöôïc X. CH3COONa deã bò thuûy phaân taïo thaønh ion hidroxyl töï do.90% ≤ X ≤ 99.9999% Tính choïn loïc Thuoác thöû phaûi coù tính choïn loïc (hay ñaëc hieäu) cao ñoái vôùi caáu töû khaûo saùt X. Ngöôøi ta söû duïng caùc hidroxyl töï do sinh ra ñeå taïo tuûa hidroxid nhieàu cation baèng DD nöôùc cuûa caùc muoái thuûy phaân keå treân.0% 2. Hoùa chaát tinh khieát quang hoïc hay ñaëc bieät vôùi 99.laø 0.990% ≤ X ≤ 99. Coù phaân töû löôïng lôùn ñeå giaûm sai soá khi caân. Giôùi haïn phaùt hieän: laø löôïng toái thieåu cuûa X ( μ g/ml) maø thuoác thöû phaùt hieän ñöôïc. nghóa laø thuoác thöû chæ taùc duïng vôùi caáu töû X maø khoâng taùc duïng vôùi caùc caáu töû khaùc ñoàng hieän dieän trong maãu. 2.0% ≤ X ≤ 99. giôùi haïn phaùt hieän Cu2+ baèng NH4OH laø 4 μ g/ml. Tuøy vaøo haøm löôïng naøy.1mg 3. hoà tinh boät laø thuoác thöû coù tính choïn loïc ñoái vôùi Iod. Hoùa chaát tinh khieát (P) vôùi 99.25 μ g/ml. Yeâu caàu ñoái vôùi thuoác thöû duøng trong hoùa phaân tích Ñoä tinh khieát Ñoä tinh khieát laø khaùi nieäm duøng bieåu dieãn haøm löôïng hôïp chaát X trong thuoác thöû. 8 . Tính nhaïy Thuoác thöû phaûi nhaïy. 4.9% 3. Hoùa chaát kyõ thuaät vôùi X ≤ 99. giôùi haïn phaùt hieän Fe3+ baèng SCN. Taïo tuûa hidroxid: moät soá thuoác thöû nhö (NH4)2CO3. Phaùt hieän caùc ion maø muoái cuûa chuùng khi thuûy phaân taïo thaønh caùc hôïp chaát khoâng tan.… Giôùi haïn phaùt hieän coøn coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng noàng ñoä giôùi haïn hay noàng ñoä toái thieåu. Tính nhaïy cuûa thuoác thöû coù theå ñöôïc bieåu dieãn theo moät trong hai khaùi nieäm laø giôùi haïn phaùt hieän hoaëc ñoä loaõng giôùi haïn. Trô ñoái vôùi moâi tröôøng 2.

NH4Cl. III.2H2O (EDTA). boät ngoït. baùn thaønh phaåm hay thaønh phaån raát ña daïng bao goàm hoùa chaát (NaOH. 3. Do ñoù. Na2H2C10H12O8N2. nhieân lieäu.…). 2. Giai ñoaïn choïn maãu raát quan troïng vì töø keát quaû phaân tích moät löôïng maãu giôùi haïn. ta phaûi keát luaän veà chaát löôïng cuûa loâ maãu lôùn. nôi nhaän haøng giöõ moät phaàn vaø phaàn coøn laïi nôi phaân tích giöõ. Na2CO3. Maãu phaân tích ñöôïc choïn töø loâ ñoùng goùi hay khoâng ñoùng goùi theo trình töï sau: 1. Toång löôïng maãu ban ñaàu ñöôïc goïi laø maãu chung. DD xi maï. IV. ñoâi khi ngöôøi ta cuõng duøng Na2CO3 khan. Caùc hoùa chaát chuaån goác thoâng duïng nhö laø: K2Cr2O7. Moãi phaàn ñuû tieán haønh taát caû caùc thí nghieäm caàn thieát vôùi moãi thí nghieäm laøm ba laàn.… vôùi vai troø chaát chuaån goác. Choïn maãu ban ñaàu: laø maãu ñaïi dieän ñöôïc choïn töø caùc ñôn vò ñoùng goùi hay caùc vò trí khaùc nhau cuûa maãu rieâng (khoâng ñoùng goùi). Yeâu caàu ñoái vôùi caùc phaûn öùng trong hoùa phaân tích Phaûn öùng giöõa caáu töû X caàn xaùc ñònh vôùi DD thuoác thöû C phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây: 1. ñaát ñaù…. ÔÛ daïng nguyeân lieäu coù quaëng moû. 2.…). vitamin…).… Maëc duø coù moät soá haïn cheá.3. baùn thaønh phaåm hoaëc thaønh phaåm. ñoâi khi vôùi keát luaän sai leäch daãn ñeán nhöõng nguy haïi traàm troïng. Coù daáu hieäu ñaëc tröng ñeå nhaän bieát luùc phaûn öùng chaám döùt. vieäc phaân tích chæ gaây hao toån voâ ích. Xaûy ra hoaøn toaøn theo chieàu mong muoán. Neáu khoâng. nöôùc chaám. döôïc lieäu (dòch truyeàn. Coù heä soá xaùc ñònh vaø cho saûn phaåm coù thaønh phaàn xaùc ñònh. thöïc phaåm (röôïu. (COOH)2. saûn phaåm hoùa hoïc (xaø phoøng. AgNO3. löôïng maãu phaân tích phaûi ñöôïc choïn ñuùng caùch môùi ñaûm baûo tính ñaïi dieän cuûa loâ haøng. 3. Xaûy ra töùc thôøi. ñöôøng. Na2SO4. Choïn maãu trung bình thí nghieäm: maãu chung ñöôïc nghieàn nhoû.1.2H2O. kem ñaùnh raêng. 9 .… döôïc phaåm. daàu moû…. NaCl. Maãu trung bình thí nghieäm ñöôïc chia laøm ba phaàn baèng nhau: nôi giao haøng giöõ 1 phaàn. Giai ñoaïn choïn maãu Maãu phaân tích coù theå laø nguyeân lieäu. CAÙC GIAI ÑOAÏN CUÛA MOÄT PPPT Moät quaù trình phaân tích thöôøng bao goàm caùc giai ñoaïn sau ñaây: IV. coù theå ñoùng goùi hoaëc khoâng ñoùng goùi. raây vôùi côõ haït phuø hôïp vôùi PPPT vaø troän ñeàu.Hoùa phaân tích Caùc hoùa chaát thoûa maõn ñöôïc ñoàng thôøi caùc ñieàu kieän treân ñöôïc goïi laø hoùa chaát chuaån goác. nhieân lieäu coù than. Choïn maãu rieâng: maãu rieâng ñöôïc choïn ngaãu nhieân moät soá ñôn vò bao goùi (neáu loâ ñoùng goùi) hay töø moät soá vò trí khaùc nhau trong loâ khoâng ñoùng goùi (ñaõ ñöôïc troän khaù ñoàng nhaát). 4.

H2SiO3. thöïc hieän phaûn öùng giöõa DD maãu phaân tích vaø thuoác thöû theo nhöõng ñieàu kieän xaùc ñònh. ZrO2 … khoù tan trong caùc dung moâi treân. CuS. Kieåm chöùng keát quaû vaø xöû lyù keát quaû phaân tích Ñoái vôùi PPÑT. Phöông phaùp khoâ Nhieàu hôïp chaát cuûa Al2O3. IV. sau ñoù ñöôïc hoøa tan baèng dung moâi thích hôïp. Coù hai caùch chuyeån maãu hoaøn toaøn thaønh daïng DD phaân tích. IV. Neáu laø PTÑL. Na2CO3. Duø chuyeån maãu thaønh DD theo phöông phaùp naøo cuõng phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu nhö khoâng ñöôïc laøm maát maãu trong quaù trình hoøa tan. Caáu töû ñöôïc chuyeån thaønh muoái deã tan. PO43-. TiO2.Hoùa phaân tích IV. chuyeån sang khay khaùc vaø tieáp tuïc thöïc hieän vieäc loaïi bôùt maãu chung baèng phöông phaùp treân). Choïn phöông phaùp thích hôïp vaø thöïc hieän phaûn öùng Phöông phaùp thích hôïp laø phöông phaùp coù ñoä nhaïy. ñoä choïn loïc. S2-. Laáy caùc phaàn trong caùc oâ coù cuøng soá chaün hoaëc cuøng soá leû.4. moãi laàn giaûm phaân nöûa theo nguyeân taéc xen keõ (traûi maãu chung leân khay troøn hoaëc vuoâng thaønh lôùp moûng. Maãu vaø chaát nung ñöôïc chöùa trong cheùn baèng Pt hay Ni. khoâng laøm baån maãu (ñöa theâm caáu töû laï) khi hoøa tan. Na4B4O7 ôû 500 – 10000C trong loø nung. DD acid hay bazô vôùi noàng ñoä thích hôïp: Nöôùc caát hoøa tan caùc muoái NaCl. caùc loaïi hôïp kim… DD H2SO4ññ 2000C coù theå hoøa tan ñöôïc theùp khoâng gæ.… DD HNO3: hoøa tan PbS. ngöôøi ta coù theå kieåm chöùng laïi keát quaû baèng nhöõng phaûn öùng ñaëc hieäu khaùc. Na2O2. Sau khi choïn ñöôïc phöông phaùp thích hôïp. As2S3. chia laøm 4. 10 . Phöông phaùp öôùt Maãu ñöôïc hoøa tan trong dung moâi thích hôïp.3. SO32-. 8 hoaëc 16 phaàn. Neáu maãu chung quaù lôùn coù theå giaûm maãu ñi baèng caùch loaïi bôùt nhieàu laàn. Quan saùt caùc daáu hieäu ñaëc tröng xuaát hieän khi phaûn öùng xaûy ra (ñònh tính) hoaëc ño theå tích hoaëc caân khoái löôïng hôïp chaát taïo ra (ñònh löôïng). toác ñoä phaân tích cao vaø cho keát quaû gaàn vôùi keát quaû thöïc. B Neáu maãu chung khoâng ñuû lôùn ñeå taïo maãu trung bình thì taêng ñoä lôùn cuûa maãu ban ñaàu hoaëc taêng soá maãu rieâng. ngöôøi ta tính keát quaû phaân tích döïa vaøo caùc döõ kieän ghi nhaän ñöôïc vaø bieåu dieãn keát quaû phaân tích theo caùc yeâu caàu cuûa phöông phaùp thoâng keâ. Fe2O3. SiO2. Ta coù theå chuyeån chuùng sang daïng DD baèng caùch nung khoâ chuùng vôùi hoùa chaát raén nhö: NaOH. Dung moâi coù theå laø nöôùc caát. Giai ñoaïn chuyeån maãu thaønh DD Daïng maãu thích hôïp cho ña soá PPPT laø daïng DD.… DD HCl: ñöôïc söû duïng hoøa tan maãu CO32-. DD HF: hoøa tan SiO32-. Hg2SO4. K2S2O7. KNO3. Cr2O3.2.

KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH LUAÄT CÔ BAÛN DUØNG TRONG HOÙA PHAÂN TÍCH I. Tuøy traïng thaùi taäp hôïp cuûa chaát tan vaø dung moâi. Dung dòch: laø heä ñoàng theå do söï phaân taùn cuûa phaân töû hay ion.DD loaõng: löôïng chaát tan chieám tæ leä nhoû . L. thöôøng bieåu dieãn baèng soá gam chaát tan /100g dung moâi: S= m x100 q Noàng ñoä khoái löôïng hay noàng ñoä g/l: bieåu dieãn soá gam chaát tan coù trong 1 lít DD 11 . Noàng ñoä cuûa DD Caùch bieåu dieãn noàng ñoä cuûa DD Noàng ñoä DD phuï thuoäc vaøo chaát tan coù trong moät löôïng dung moâi xaùc ñònh. Ngöôøi ta phaân bieät: .DD baõo hoøa: DD chöùa chaát tan toái ña (ôû t0C. chæ caàn laéc.1. hai loaïi DD thöôøng gaëp phoå bieán nhaát laø R/L hoaëc L/L. DUNG DÒCH – NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH I. Heä goàm chaát phaân taùn (chaát tan) daïng raén. Traïng thaùi baõo hoøa laø traïng thaùi keùm beàn. ta coù caùc loaïi DD R/R nhö hôïp kim. DD L/L nhö röôïu trong nöôùc. loûng.2. Noàng ñoä cuûa DD thöôøng ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caùc ñaïi löôïng: m(g): khoái löôïng chaát tan (coù phaân töû khoái M) q (g): khoái löôïng dung moâi Vx (ml): theå tích chaát tan V (ml): theå tích DD nhaän ñöôïc khi hoøa tan m(g) chaát tan hay Vx (ml) chaát tan vaøo q (g) dung moâi d (g/ml): khoái löôïng rieâng cuûa DD taïo bôûi m (g) chaát tan vaø q (g) dung moâi. bao goàm hai hay nhieàu chaát maø thaønh phaàn cuûa chuùng coù theå thay ñoåi trong moät giôùi haïn roäng. löôïng chaát tan dö trong DD seõ laäp töùc taùch ra traû veà traïng thaùi baõo hoøa beàn vöõng. khí (R. I. DD R/K nhö buïi trong khoâng khí vaø DD L/K nhö söông muø… Trong hoùa phaân tích. L. K. Caùc loaïi noàng ñoä ñöôïc söû duïng trong hoùa phaân tích thöôøng laø caùc noàng ñoä sau ñaây: Ñoä tan laø löôïng chaát tan trong DD baõo hoøa ôû t0C vaø aùp suaát nhaát ñònh.DD quaù baõo hoøa: ñöôïc taïo thaønh khi ñun noùng DD baõo hoøa trong söï hieän dieän cuûa chaát tan vaø laøm nguoäi töø töø DD thu ñöôïc. K) vaø moâi tröôøng phaân taùn (dung moâi) cuõng coù theå ôû daïng R.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 2. khuaáy hay theâm moät ít tinh theå chaát tan.DD ñaäm ñaëc: löôïng chaát tan chieám tæ leä lôùn . P xaùc ñònh) . DD R/L nhö ñöôøng trong nöôùc.

Noàng ñoä phaàn trieäu baây giôø trôû thaønh moät loaïi noàng ñoä khoái löôïng (mg/l).Hoùa phaân tích Cg/l = m x1000 V Ñoä chuaån: Khi noàng ñoä khoái löôïng duøng bieåu dieãn soá gam hay miligam chaát tan trong 1 ml DD. Ngoaøi ppm. ngöôøi ta goïi ñoù laø noàng ñoä chuẩn. kyù hieäu baèng chöõ T: Tg/ml = Hay m V m Tmg/ml = x1000 V Noàng ñoä phaàn traêm: coù ba caùch bieåu dieãn noàng ñoä phaàn traêm: % (khoái löôïng/khoái löôïng): bieåu dieãn soá gam chaát tan/100g DD: C% (KL/KL) = m x100 m+q m x100 V Vx x100 V % (khoái löôïng/theå tích): bieåu dieãn soá gam chaát tan/100ml DD: C% (KL/TT) = C% (TT/TT) = % (theå tích/theå tích): bieåu dieãn soá mililit chaát tan/100 ml DD: Noàng ñoä phaàn trieäu ppm (part per million): bieåu dieãn khoái löôïng chaát tan chöùa trong 106 laàn khoái löôïng maãu coù cuøng ñôn vò: 1 ppm = 1g chaát tan/106g hay 1000kg maãu = 1mg chaát tan/106mg hay 1kg maãu C(ppm) = m x106 m+q Neáu maãu ôû daïng loûng vaø coù noàng ñoä chaát tan beù (DD loaõng) vaø neáu dung moâi coù d0 ≈ 1 töùc d ≈ 1. ñeå bieåu dieãn noàng ñoä caùc DD loaõng hôn. ppt (phaàn ngaøn tæ). ngöôøi ta coøn söû duïng ppb (noàng ñoä phaàn tæ). 1 ppm = 1mg chaát tan/1kg hay 1 lít DD. bieåu dieãn soá mol chaát tan /1 lít DD: CM = Cm = m 1000 x M V m 1000 x M q Noàng ñoä molan: bieåu dieãn soá mol chaát tan/1000g dung moâi: Noàng ñoä phaân mol: tyû soá giöõa soá mol cuûa caáu töû i (ni) treân toång soá mol N cuûa caùc chaát taïo thaønh DD ñöôïc goïi laø noàng ñoä phaân mol Ni: Ni = ni N 12 . kyù hieäu CM. Noàng ñoä mol: laø moät noàng ñoä ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán.

Do vaäy. Ví duï: Cu2+ + 4 NH3 → [Cu(NH3)4]2+ ÑCu2+ = M/2. Ñ[Cu(NH3)4]2+ = M/2 13 . Ñöông löôïng: Ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá hay moät hôïp chaát laø soá phaàn khoái löôïng cuûa nguyeân toá hay hôïp chaát keát hôïp hay thay theá vöøa ñuû vôùi moät ñôn vò ñöông löôïng (coù giaù trò baèng 1. thay ñoåi theo töøng phaûn öùng maø AB tham gia. n laø soá ion H+ hay OH. 1.008 phaàn khoái löôïng cuûa H2 hay 8 phaàn khoái löôïng cuûa O2). ÑNH3 = M/1 3. ÑFe2(SO4)3_= M/6 4. ÑH2SO4 = M/2.Hoùa phaân tích Noàng ñoä ñöông löôïng: ñeå bieåu dieãn soá ñöông löôïng chaát tan trong 1 lít DD. vôùi n laø soá hoùa trò cuûa X trong hôïp chaát. n laø soá ñieän töû trao ñoåi öùng vôùi 1 mol. Ñöông löôïng cuûa moät hôïp chaát: Hôïp chaát AB (phaân töû khoá MAB) coù ñöông löôïng gam ÑAB = MAB/n vôùi n laø soá ñôn vò ñöông löôïng tham gia phaûn öùng. Vôùi caùc phaûn öùng trung hoøa hoaøn toaøn: ÑHCl = M/1. baèng 14/2 trong NO. ÑH3PO4 = M/3 ÑNaOH = M/1. Nhö vaäy. ÑFeSO4 = M/2. baèng 14/3 trong N2O3.coù trong 1 mol chaát (thöïc söï tham gia phaûn öùng). baèng 14/4 trong NO2 vaø baèng 14/5 trong N2O5. ngöôøi ta söû duïng noàng ñoä ñöông löôïng CN. Ñaây laø noàng ñoä ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát trong hoùa phaân tích ñeå tính toaùn vôùi : CN =(mx1000)/(ÑxV) Vôùi Ñ laø ñöông löôïng gam cuûa chaát tan. ÑCa(OH)2 = M/2. AB laø chaát oxy hoùa hay chaát khöû: ñöông löôïng cuûa AB laø löôïng AB coù khaû naêng cho hay nhaän 1 mol ñieän töû. Ví du: 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 → 2 MnSO4+ K2SO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8 H2O ÑKMnO4 = MKMnO4/5 2. AB laø hôïp chaát ion hay muoái: ñöông löôïng cuûa AB laø löôïng AB coù khaû naêng trao ñoåi vôùi moät mol ion mang ñieän tích 1+ hay 1-: ÑBaCl2 = M/2. hoaëc moät ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá hay hôïp chaát khaùc. Ví duï: nguyeân toá N coù ñöông löôïng ÑN baèng 14/1 trong N2O. AB laø acid hay bazô: Ñöông löôïng cuûa AB coù khaû naêng cho 1 mol H+ hay 1 mol OH-. ÑNaCl = M/1. AB laø phöùc chaát: Neáu AB laø phöùc chaát [MLX]n+ taïo thaønh bôûi ion kim loaïi Mn+ (thöôøng laø nguyeân toá kim loaïi chuyeån tieáp. Ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá: Nguyeân toá X (nguyeân töû khoái MX) trong caùc hôïp chaát seõ coù ñöông löôïng gam ÑX = MX/n. töùc coù phuï taàng d chöa laááp ñaày ñieän töû) vôùi caùc ligand L (nguyeân toá hoaëc nhoùm nguyeân toá coù caùc electron töï do) theo phaûn öùng: Mn+ + x L → [MLX]n+ Ñöông löôïng cuûa phöùc hoaëc caùc thaønh phaàn cuûa phöùc ñöôïc xaùc ñònh gioáng ñöông löôïng cuûa muoái hoaëc hôïp chaát ion.

Tyû leä pha troän ñöôïc xaùc ñònh baèng quy taéc ñöôøng cheùo: a (c-b) = ma c b (a-c) = mb töùc ma/mb = c−b a−c Lieân heä giöõa caùc noàng ñoä thoâng duïng Töø CM = m 1000 x . tyû soá giöõa tích hoaït ñoä saûn phaåm treân tích hoaït ñoä taùc chaát laø moät haèng soá. Ví duï: 2 H2 + O2 → 2 H2O Trong thöïc teá. ta coù: q+m Cg/l = CM*M = CN*Ñ Caùc noàng ñoä coøn laïi döïa treân ñònh nghóa. M V CN =(mx1000)/(ÑxV) . coù theå chuyeån ñoåi raát deã daøng töø noàng ñoä naøy sang noàng ñoä kia vaø ngöôïc laïi: CM = C % x10d .Hoùa phaân tích Noàng ñoä cuûa DD sau khi pha troän Troän DD a% vôiù DD b% (cuûa cuøng moät chaát) seõ ñöôïc DD c% vôùi a>c>b neáu a>b. C% = m x100 . Ñònh luaät taùc duïng khoái löôïng aùp duïng cho phaûn öùng thuaän nghòch toång quaùt: aA + bB K= ⇋ cC + dD (C ) c x( D) d ( A) a x( B) b [C ]c x[ D]d [ A]a x[ B]b Neáu DD loaõng: K= 14 . ña soá caùc phaûn öùng thöôøng gaëp laïi laø thuaän nghòch. M CN = (C%*10d)/Ñ CN = n*CM M= C M xMxV C %(q + m) = (CN*Ñ*V)/1000 = 1000 100 II. ñöôïc goïi laø haèng soá caân baèng K. trong ñoù coù söï toàn taïi song song giöõa saûn phaåm vaø taùc chaát. nghóa laø toaøn boä caùc taùc chaát phaûn öùng heát vôùi nhau ñeå taïo thaønh saûn phaåm. nghóa laø caùc phaûn öùng dieãn ra khoâng ñeán cuøng maø chæ dieãn ra ñeán traïng thaùi caân baèng. ÑÒNH LUAÄT TAÙC DUÏNG KHOÁI LÖÔÏNG Khi cho caùc chaát taùc duïng vôùi nhau. coù nhöõng phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra hoaøn toaøn. Ví duï: H2 + I2 2 HI Theo ñònh luaät taùc duïng khoái löôïng.

Tuy nhieân. III. B VA. Noùi caùch khaùc. phaûn öùng nghòch (2) caøng chieám öu theá. B taùc duïng vöøa ñuû vôùi nhau (ml) CA.Hoùa phaân tích Haèng soá caân baèng K cho bieát phaûn öùng ñaõ choïn dieãn ra vôùi möùc ñoä naøo: K caøng lôùn. muoái) hoaëc caùc chaát ñieän ly yeáu trong caùc DD ñaäm ñaëc coù dung moâi laø nöôùc. Söï dòch chuyeån naøy ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân lyù Le chatelier (khi caùc yeáu toá beân ngoaøi nhö nhieät ñoä. CB : noàng ñoä ñöông löôïng gam cuûa DD A. B (soá ñöông löôïng cuûa A baèng soá ñöông löôïng cuûa B). phöông trình naøy coù theå aùp duïng khaù ñuùng vôùi caùc chaát khoâng ñieän ly hoaëc caùc chaát ñieän ly yeáu trong caùc DD nöôùc loaõng vaø hoaøn toaøn khoâng theå aùp duïng ñoái vôùi chaát ñieän ly maïnh (kieàm. Xeùt phaûn öùng: A + B → C + D Goïi mA. aùp suaát. acid maïnh. ÑB: Ñöông löôïng gam cuûa A. trong moät phaûn öùng hoùa hoïc. Phöông trình K= [C ]c x[ D]d chæ hoaøn toaøn nghieäm ñuùng ñoái vôùi DD lyù [ A]a x[ B]b töôûng.… taùc ñoäng leân heä. ta coù: B B vaø VAxCAx10-3 = VBxCBx10-3 hay VAxCA = VBxCB B B m A mB = D A DB hay mA DA = m B DB 15 . ÑÒNH LUAÄT TAÙC DUÏNG ÑÖÔNG LÖÔÏNG Ñònh luaät taùc duïng ñöông löôïng ñöôïc Daton phaùt bieåu nhö sau: “Trong moät phaûn öùng hoùa hoïc. soá ñöông löôïng gam cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng phaûi baèng nhau.B nguyeân chaát taùc duïng vöøa ñuû vôùi nhau (g) ÑA. aùp suaát. moät ñöông löôïng gam cuûa chaát naøy chæ thay theá hay keát hôïp vôùi moät ñöông löôïng gam chaát khaùc maø thoâi”. phaûn öùng thuaän (1) caøng chieám öu theá vaø ngöôïc laïi K caøng nhoû. caân baèng ñaït ñöôïc laø caân baèng ñoäng neân khi coù söï thay ñoåi moät trong caùc yeáu toá nhö: noàng ñoä. Vôùi caùc DD thöïc. VB: theå tích cuûa A. nhieät ñoä thì caân baèng seõ thay ñoåi goïi laø söï dòch chuyeån caân baèng. caân baèng seõ dòch chuyeån theo chieàu höôùng choáng laïi söï thay ñoåi). mB: khoái löôïng cuûa A. B AÙp duïng ñònh luaät taùc duïng ñöông löôïng ñoái vôùi taùc chaát A.

saáy (nung) vaø caân BaSO4.+ C+ → CX ↓ Ví duï: muoán xaùc ñònh haøm löôïng Ba2+ trong maãu BaCl2. caân maãu tröôùc vaø sau khi taùch: AX → A + X ↑ Phöông phaùp naøy duøng ñeå xaùc ñònh ñoä aåm hoaëc nöôùc keát tinh cuûa maãu. Theâm H2O2 vaøo DD. Trong caùc phöông phaùp phaân tích khoái löôïng. Phöông phaùp giaùn tieáp coøn coù theå laø phöông phaùp xaùc ñònh caùc khí nhö CO2. caân chaát naøy tröôùc vaø sau khi haáp thu seõ suy ra löôïng chaát caàn xaùc ñònh. Caân löôïng tro seõ xaùc ñònh ñöôïc ñoä tro.01%) neân thöôøng ñöôïc söû duïng laøm phöông phaùp troïng taøi.… baèng caùch haáp thu chaát caàn xaùc ñònh vaøo moät hoùa chaát thích hôïp . I.…) ñaõ laøm cho phöông phaùp naøy haïn cheá khi ñöa vaøo söû duïng trong thöïc teá. Tuy nhieân. ion vaøng ñöôïc khöû thaønh vaøng nguyeân toá trong khi caùc ion coøn laïi khoâng bò aûnh höôûng. CO. toán nhieàu thôøi gian. hoaëc haøm löôïng chaát khí trong maãu naøo ñoù (ví duï haøm löôïng CO2 trong maãu ñaù voâi). PPPT keát tuûa ñoùng vai troø quan troïng vaø ñöôïc öùng duïng roäng raõi nhaát. röûa saïch tuûa. hoøa tan maãu vaø duøng DD H2SO4 keát tuûa thaønh tinh theå BaSO4. caùc nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp (thao taùc phöùc taïp. Ví duï 2: Ñònh löôïng vaøng trong maãu hôïp kim: hoøa tan hôïp kim coù chöùa vaøng baèng nöôùc cöôøng thuûy. ít tan khoûi maãu vaø ñem caân: AX → A + X ↓ Ví duï 1: ñònh ñoä tro cuûa moät chaát: nung chaát caàn xaùc ñònh ñoä tro ôû nhieät ñoä thích hôïp cho ñeán khi löôïng tro coøn laïi ñaït khoái löôïng khoâng ñoåi.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 3.2H2O. neáu choïn ñöôïc phöông phaùp khaùc thích hôïp hôn. O2. röûa saïch vaø caân. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH KHOÁI LÖÔÏNG Phöông phaùp phaân tích khoái löôïng laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñònh löôïng coù ñoä chính xaùc raát cao (coù khaû naêng ñaït tôùi 0. NGUYEÂN TAÉC: Phaân tích khoái löôïng laø phöông phaùp ñònh löôïng caáu töû X döïa treân pheùp ño khoái löôïng. thu ñöôïc DD chöùa ion vaøng vaø caùc ion khaùc. Vaøng ñöôïc taùch khoûi DD. Phöông phaùp giaùn tieáp X ñöôïc taùch döôùi daïng hôïp chaát deã bay hôi ra khoûi maãu. Phöông phaùp keát tuûa Hoøa tan maãu ñeå chuyeån X thaønh ion trong DD. Duø baèng phöông phaùp naøo trong caùc 16 . Vieäc thöïc hieän coù theå tieán haønh theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau: Phöông phaùp tröïc tieáp X ñöôïc taùch döôùi daïng ñôn chaát hay hôïp chaát beàn. duøng thuoác thöû C keát tuûa vaø taùch X döôùi daïng hôïp chaát ít tan CX roài caân CX: AX → A+ + XX.

Phaûn öùng keát tuûa ñöôïc xem laø hoaøn toaøn neáu sau khi keát thuùc phaûn öùng ñoä tan cuûa tuûa trong DD xaáp xæ ñoä chính xaùc cuûa caân. deã loïc vaø röûa. ít haáp phuï hay nhieãm baån. Daïng caân phaûi coù söï töông öùng giöõa thaønh phaàn vaø coâng thöùc hoùa hoïc. ít tan ñeå taïo tuûa ñöôïc hoaøn toaøn. Ñeå phaûn öùng hoaøn toaøn.Chuyeån daïng tuûa sang daïng caân . Beàn. thuoác thöû ñöôïc duøng thöøa töø 10 – 50% hoaëc 200 -300% neáu thuoác thöû deã bay hôi. 5. Yeâu caàu ñoái vôùi thuoác thöû Thuoác thöû ñöôïc choïn phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän sau: 1. 2. caàn phaûi tieán haønh caùc giai ñoaïn sau: . 3. II. Ví duï: Al3+ + 3 OH. Coù tính choïn loïc cao (chæ taïo tuûa vôùi caáu töû caàn xaùc ñònh).300g II. 4.Tuûa voâ ñònh hình 0. töø löôïng maãu ban ñaàu xaùc ñònh vaø töø khoái löôïng caân ñöôïc coù theå tính haøm löôïng cuûa X trong maãu moät caùch deã daøng. Tuûa coù ñoä tinh khieát cao.Keát tuûa caáu töû caàn xaùc ñònh döôùi daïng hôïp chaát thích hôïp . khoâng bò oxy hoùa bôûi O2 cuûa khoâng khí. Caàn löu yù khi söû duïng caùc thuoác thöû maø löôïng thöøa coù theå laøm tan tuûa.→ AlO2. Taïo tuûa: Choïn daïng tuûa vaø thuoác thöû thích hôïp Choïn thuoác thöû C thích hôïp ñeå taïo tuûa vôùi X: C + X ⇋ CX ↓ Yeâu caàu ñoái vôùi daïng tuûa vaø daïng caân Daïng tuûa vaø daïng caân phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau ñaây: 1.Tuûa tinh theå 0.Loïc vaø röûa tuûa . Ngoaøi caùc giai ñoaïn baét buoäc ñoái vôùi 1 quaù trình PPÑL bao goàm vieäc choïn maãu ñaïi dieän. caân löôïng maãu thích hôïp vaø chuyeån maãu thaønh DD phaân tích. Thuaän lôïi nhaát laø neân choïn keát tuûa tinh theå caøng to caøng toát. Daïng tuûa phaûi coù tinh theå lôùn ñeå ít tan. phaûi beàn vôùi moâi tröôøng (khoâng haáp thu CO2.200 – 0. 2. khoâng bò phaân huûy ôû nhieät ñoä cao…).(tan) + H2O + 2 KI → K2[HgI4] (tan) Hoaëc HgI2 ↓ 17 . Tuûa coù daïng hôïp chaát xaùc ñònh.100 – 0.Hoùa phaân tích phöông phaùp. coù theå chuyeån hoaøn toaøn sang daïng caân moät caùch deã daøng.⇋ Al(OH)3 ↓ + OH. CAÙC GIAI ÑOAÏN CUÛA PPPT KHOÁI LÖÔÏNG KEÁT TUÛA Phöông phaùp duøng nhieàu nhaát laø chuyeån X thaønh hôïp chaát ít tan.Caân Caàn phaûi löu yù khoáng cheá löôïng maãu ban ñaàu ñeå nhaän ñöôïc löôïng caân thích hôïp: .500g .1.

caùc nguyeân nhaân coù theå gaây baån tuûa. ví duï nhö caùc keát tuûa sunfua vaø hidroxyt cuûa caùc kim loaïi naëng. Giai ñoaïn ñaàu tieân laø maàm keát tinh. röõa. ñöôïc hình thaønh chæ chæ goàm boán phaân töû neân kích thöôùc raát beù. Caùc ion ñöôïc saép xeáp hoãn ñoän. Löôïng thuoác thöû duøng thöøa phaûi ñöôïc loaïi boû deã daøng trong quaù trình loïc. Thuoác thöû coù khaû naêng taïo thaønh daïng caân coù haøm löôïng cuûa nguyeân toá caàn xaùc ñònh chieám tyû leä caøng nhoû caøng toát. ñoä quùa baõo hoøa cuûa DD quaù cao coøn coù khaû naêng taïo thaønh DD keo. khoâng ñònh höôùng neân ñöôïc goïi laø keát tuûa voâ ñònh hình. Thaäm chí. caùc maàm sinh ra moät caùch oà aït. Muoán ñöôïc vaäy. coù hình daùng xaùc ñònh. ngoaøi vieäc phaûi quan taâm ñeán daïng tuûa thu ñöôïc. caùc haït keát tuûa deã phaùt trieån thaønh haït to thaønh. toác ñoä taïo maàm caøng chaäm vaø do ñoù. chöùa caùc haït raát beù (laø caùc phaân töû khuyeách taùn bao goàm 103 104 nguyeân töû coù kích thöôùc 10A0 – 1000A0) vaø mang ñieän tích cuøng daáu. coøn caàn phaûi quan taâm ñeán caùc yeáu toá coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cuûa tuûa nhö pH cuûa moâi tröôøng. Maàm ñöôïc sinh ra nhieàu hay ít vaø keát tuûa taïo thaønh coù haït to hay nhoû phuï thuoäc vaøo ñoä quaù baõo hoøa cuûa DD: Ñoä quaù baõo hoøa = Q−S S Trong ñoù: Q: noàng ñoä cuûa caùc thuoác thöû sau khi troän vaøo nhau. ñöôïc goïi laø keát tuûa tinh theå. Loaïi tuûa naøy thöôøng ñöôïc taïo thaønh khi keát tuûa coù ñoä tan quaù nhoû (laøm cho ñoä baát baõo hoøa cuûa DD quaù lôùn). Nhöõng keát tuûa coù ñoä hoøa tan lôùn thöôøng deã taïo tuûa tinh theå. Neáu ñoä quaù baõo hoøa lôùn. taäp hôïp ngay thaønh keát tuûa. caùc caân baèng phuï coù theå laøm tan tuûa… Aûnh höôûng do daïng tuûa Khi cho thuoác thöû vaøo DD chöùa ion caáu töû cho ñeán khi DD quaù baõo hoøa (tích noàng ñoä caùc ion lôùn hôn tích soá tan cuûa tuûa) thì baét ñaàu xaûy ra söï keát tuûa. goïi laø keát tuûa tinh theå. nung tuûa. Caùc ion ñöôïc saép xeáp treân maïng löôùi tinh theå taïo neân caùc haït keát tuûa coù hình daùng xaùc ñònh. tuûa thu ñöôïc tinh khieát vaø deã loïc röûa. 4.Hoùa phaân tích 3. ñoä quaù baõo hoøa cuûa DD caøng cao thì toác ñoä taïo maàm caøng lôùn. Cho theâm thuoác thöû vaø DD. khi ñoä quaù baõo hoøa caøng nhoû. laøm cho maàm keát tinh phaùt trieån thaønh haït keát tuûa coù maïng löôùi tinh theå ba chieàu. nhieät ñoä cuûa DD. Neáu theâm vaøo DD keo chaát ñieän ly maïnh ñeå trung hoøa ñieän tích cuûa haït 18 . Ngöôïc laïi. tröôùcluùc taïo maàm (mol/l) S: ñoä hoøa tan cuûa keát tuûa sau khi ñaït caân baèng (mol/l) Nhö vaäy. Caùc haït naøy khoâng bò laéng khi ly taâm vaø bò loït qua giaáy loïc thöôøng moät caùch deã daøng. Choïn ñieàu kieän taïo tuûa thích hôïp Ñieàu kieän taïo tuûa thích hôïp laø ñieàu kieän thöïc hieän phaûn öùng giöõa thuoác thöû C vaø caáu töû X sao cho vieäc taïo tuûa hoaøn toaøn. chöa kòp phaùt trieån bao nhieâu ñaõ lieân keát vôùi nhau baèng löïc lieân keát yeáu. quaù trình laïi tieáp tuïc nhö treân. Maàm keát tinh ñoùng vai troø trung taâm taïo ñieàu kieän cho caùc cation vaø anion trong DD tieáp tuïc keát tuûa treân beà maët. bôûi ñieàu naøy seõ giuùp giaûm sai soá do caân.

baùm trôû laïi vaøo caùc tinh theå lôùn vaø laøm tuûa lôùn leân. giuùp thu ñöôïc keát tuûa tinh theå coù kieán truùc tinh theå hoaøn chænh. Ñeå ñaït ñöïôc ñieàu naøy. Sau khi taïo tuûa xong. röûa vaø giaûm nhieãm baån. BaSO4 ñöôïc taïo thaønh töø dung moäi nöôùc deã taïo thaønh keát tuûa tinh theå nhöng trong hoãn hôïp dung moâi nöôùc – etanol (30-60% etanol) thì laïi deã daøng taïo tuûa voâ ñònh hình. neáu tuûa thu ñöôïc laø tuûa tinh theå caøng to caøng deã loïc. ñeå keát tuûa caùc hydroxyt kim loaïi. Tieán haønh keát tuûa töø DD loaõng. Ví duï. ngoaøi caùc bieän phaùp ñöïôc söû duïng ñeå laøm taêng S vaø giaûm Q nhaèm muïc ñích laøm giaûm ñoä baát baõo hoøa cuûa DD trong ñieàu kieän coù theå.Hoùa phaân tích keo. ñeå yeân moät thôùi gian nhaèm taïo ñieàu kieän cho tuûa lôùn leân goïi laø laøm muoài tuûa (20-30 phuùt hoaëc coù theå keùo daøi töø 1-6 giôø). söï taïo thaønh keát tuûa daïng naøy hay daïng kia phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñieàu kieän tieán haønh tuûa. keát tuûa seõ tan nhieàu). Ví duï. ngöôøi ta söû duïng phaûn öùng thuûy phaân ureâ (NH2)2CO khi ñun soâi DD: (NH2)2CO + H2O ⇋ 2 NH3 + CO2 NH3 sinh ra laøm taêng pH cuûa DD leân töø töø taïo tuûa hydroxyt kim loïai khoâng tan . 4. Tuy nhieân. noùng. 3. caùc haït keo coù ñieàu kieän va chaïm vôùi nhau maïnh hôn. Tieán haønh keát tuûa ôû pH thaáp (ôû ñieàu kieän naøy. khoâng coù ranh giôùi roõ raøng giöõa keát tuûa tinh theå vôùi keát tuûa voâ ñònh hình. roùt theâm töø töø thuoác thöû vaøo DD. quaù trình haäu tuûa coù theå xaûy ra khi keùo daøi thôùi gian laøm muoài tuûa. Sau khi taïo tuûa. moät soá bieän phaùp khaùc cuõng ñöôïc söû duïng ñeå coù theå nhaän ñöôïc tuûa tinh theå coù kích thöôùc lôùn bao goàm: 1. caàn xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå traùnh caùc sai soá coù theå maéc phaûi. Ví duï. Trong thôùi gian naøy. 2. DD noùng coøn giuùp giaûm hieän töôïng haáp phuï caùc ion laï gaây baån tuûa vaø giuùp cho tuûa khoâng bò taïo thaønh traïng thaùi keo. caùc tinh theå nhoû seõ tan ra. Vieäc laøm muoài tuûa thöôøng ñöôïc tieán haønh ôû nhieät ñoä khaù cao nhöng traùnh ñeå DD soâi buøng. khuaáy ñeàu ñeå laøm giaûm ñoä baõo hoøa cuïc boä cuûa DD. Ñeå traùnh hieän töôïng quaù baõo hoøa. Quaù trình keát tuûa ñoàng theå taïo cho DD coù ñoä quaù baõo hoøa raát thaáp. Vì vaäy maø coù theå noùi raèng tuûa voâ ñònh hình ñöôïc taïo thaønh do söï ñoäng tuï cuûa DD keo. Ngoaøi yeáu toá phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa keát tuûa. Tuy nhieân trong thöïc teá. Trong PPPT khoái löôïng. 19 . coùn coù theå duøng phöông phaùp keát tuûa ñoàng theå (hay coøn goïi laø keát tuûa trong moâi tröôøng ñoàng töôùng) baèng caùch taïo thuoác thöû töø töø trong DD phaân tích qua moät hoùa chaát trung gian thay vì cho thaúng thuoác thöû vaøo DD. taïo ñieàu kieän cho quaù trình xaùc ñònh caøng thuaän lôïi. Caùc haït naøy laéng xuoáng vaø taïo thaønh tuûa voâ ñònh hình. ñöa DD veà pH thích hôïp coù ñoä tan cuûa tuûa thaáp nhaát. thaäïm chí ñoái vôùi moät soá keát tuûa voán laø keát tuûa voâ ñònh hình nhö keát tuûa hydroxyt chaúng haïn. nhieàu hôn seõ coù nhieàu khaû naêng keát hôïp vôùi nhau thaønh caùc haït lôùn hôn.

5. Noäi coäng keát: laø hieän gaây nhieãm baån beân trong haït keát tuûa. Trong DD röûa coù maët moät soá chaát ñieän ly coù theå haáp phuï caïnh tranh vôùi caùc ion gaây nhieãm baån. caàn taïo tuûa trong ñieàu kieän sau ñaây: 1. 20 . Söï nhieãm baån keát tuûa Trong thöïc teá. Cl-. c) Pha loaõng DD maãu vaø thuoác thöû ñeå laøm giaûm noàng ñoä taïp chaát. keát tuûa seõ mang ñieän tích aâm vaø coù khaû naêng haáp phuï tieáp caùc cation khaùc laøm cho keát tuûa bò nhieãm baån bôûi caùc tuûa khaùc. Haáp phuï beà maët: Haáp phuï laø hieän töôïng caùc caáu töû laï daïng ion (do thuoác thöû duøng thöøa hoaëc do söï coù maët cuûa moät soá chaát ñieän ly khaùc) baùm vaøo caáu töû chính. Caùc chaát ñieän ly coøn coù taùc duïng choáng hieän töôïng peptit hoùa (tuûa voâ ñònh hình trôû laïi traïng thaùi keo). vaø caùc ion caïnh tranh naøy seõ ñöôïc taùch ra khoûi keát tuûa moät caùch deã daøng trong quaù trình xöû lyù tieáp theo. 2. Quaù trình haáp phuï beà maët coù tính choïn loïc (öu tieân haáp phuï caùc ion coù trong thaønh phaàn keát tuûa hoaëc nhöõng ion coù cuøng baùn kính ion vôùi keát tuûa). laøm tuûa deã ñoâng tuï. sau ñoù tôùi Cl. xaûy ra maïnh khi caáu töû chính ôû daïng keo hay daïng tinh theå mòn. Hieän töôïng noäi coäng keát bao goàm ba loaïi chính. theâm ngay DD ñieän ly maïnh ñeå phaù lôùp ñieän tích keùp treân beà maët haït keo. Caùc loaïi coäng keát gaây taùc duïng nhieãm baån coù theå keå nhö sau: 1. DD maãu vaø thuoác thöû caàn noùng vaø khaù ñaäm ñaëc ñeå giaûm haáp phuï. Neáu tuûa deã tan ôû nhieät ñoä cao thì laøm nguoäi tuûa tröôùc khi loïc. d) Röûa keát tuûa sau khi loïc baèng DD thích hôïp. deã laéng. Theâm vaøo DD moät löôïng nöôùc noùng tröôùc khi loïc ñeå taùch tuûa ra khoûi DD vaø laøm giaûm noàng ñoä caáu töû laï trong DD. Tuûa ñöôïc loïc ngay ñeå traùnh phaûn öùng phuï.Hoùa phaân tích Neáu trong ñieàu kieän taïo tuûa chaéc chaén thu ñöôïc tuûa voâ ñònh hình.tröôùc. 2. tuûa ít xoáp. Ngay sau khi taïo tuûa. keát tuûa luoân luoân coù khaû naêng bò nhieãm baån do keùo theo moät soá chaát coù maët trong DD. Neáu haáp phuï caùc anion. K+. NO3-. Hieän töôïng naøy goïi laø söï coäng keát (keát tuûa theo). Thuoác thöû ñöôïc theâm nhanh vaø khuaáy ñaàu ñeå chaát baån khoâng baùm leân tuûa.vaø haàu nhö khoâng haáp phuï NO3-. keát tuûa AgI seõ haáp phuï I. Coù theå laøm giaûm hieän töôïng haáp phuï beà maët baèng caùc bieän phaùp: a) Taïo tuûa tinh theå to hay giaûm dieän tích beà maët cuûa tuûa b) Taïo tuûa ôû nhieät ñoä cao (vì haáp phuï laø quaù trình toûa nhieät). Ví duï. trong DD coù caùc ion I-. do moät soá tuûa phuï tuûa theo cuøng vôùi tuûa chính. 3. ñeå giaûm taïp chaát do tuûa voâ ñònh hình coù dieän tích beà maët raát lôùn neân deã haáp phuï chaát baån. 4.

neáu cho nhanh BaCl2 vaøo thì keát tuûa môùi ñöôïc taïo thaønh nhöng caùc ion ñoái laïi chöa bò ñaåy ra heát. ta coù hai phaûn öùng taïo tuûa: Ba2+ + SO42. Taïp chaát bò coäng keát vaøo keát tuûa phaân boá khoâng ñoàng ñeàu maø taäp trung chuû yeáu ôû nhöõng choã khuyeát taät cuûa tinh theå keát tuûa. khi thöïc hieän phaûn öùng taïo tuûa Ba2+ baèng SO42-. moät soá ion Ba2+ trong maïng löôùi tinh theå cuûa BaSO4 bò thay theá bôûi moät soá ion Pb2+ theo caân baèng: ⇋ Ba2+ (dd) + Pb2+ (dd) Ba2+(tt) + Pb2+ Chæ coù theå khaéc phuïc hieän töôïng coäng keát ñoàng hình baèng vieäc tieán haønh keát tuûa laïi. b) Coäng keát do söï taïo tuûa phuï töø maàm tinh theå cuûa tuûa chính: Moät soá hôïp chaát khoâng tuûa trong ñieàu kieän rieâng leû nhöng laïi tuûa khi cuøng hieän dieän vôùi moät chaát khaùc.Hoùa phaân tích a) Coäng keát ñoàng hình: Caùc vò trí cuûa ion laø thaønh phaàn cuûa keát tuûa ôû trong maïng löôùi tinh theå bò thay theá bôûi ion khaùc.⇋ Ba[Fe(SO4)2]2 ↓ 3. Ví duï. Tuy nhieân. 21 . Do lôùp haáp phuï mang ñieän tích aâm. Khi cho tieáp thuoác thöû Ba2+ vaøo. ví duï nhö [FeF6]3+ c) Coäng keát do taïo thaønh hôïp chaát hoùa hoïc: Trong DD coù Fe2(SO4)3. thöôøng xaûy ra vôùi caùc ion coù ñieän tích vaø baùn kính gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau.⇋ Fe2(SO4)3 ↓ Giaûm hieän töôïng naøy baèng bieän phaùp chuyeån ion aûnh höôûng sang daïng khaùc. Ion phöùc naøy taùc duïng vôùi Ba2+ taïo thaønh hôïp chaát beàn: Ba2+ + 2 [Fe(SO4)2]. caùc ion Ba2+ seõ ñaåy caùc ion ñoái ra vaø tieáp tuïc taïo thaønh keát tuûa môùi. keát tuûa BaSO4 taïo thaønh haáp phuï ion SO42. khuaáy ñeàu hoaëc keát tuûa töø moâi tröôøng ñoàng theå. ví duï: Fe3+ → Fe2+ (coäng keát) (khoâng coäng keát) Cuõng coù theå che Fe3+ döôùi daïng phöùc beàn. ngoaøi phaûn öùng taïo tuûa: Ba2+ + SO42. keát quaû laø coøn moät soá ion ñoái naèm xen keõ giöõa caùc oâ maïng tinh theå cuûa keát tuûa.vaøo DD Ba2+ coù laãn Fe3+.leân beà maët cuûa noù taïo thaønh lôùp haáp phuï. Coäng keát do söï haáp löu: laø hieän töôïng baån bò giöõ laïi trong tuûa trong quaù trình lôùn leân cuûa tinh theå keát tuûa. Bieän phaùp giaûm hieän töôïng haáp löu laø taïo tuûa töø DD loaõng. Ví duï: Fe2(SO4)3 tan nhöng khi theâm thuoác thöû SO42.⇋ BaSO4 ↓ 2 Fe3+ + 3SO42. Ví duï khi cho DD BaCl2 vaøo DD H2SO4. khi taïo tuûa BaSO4 coù maët Pb2+.thaønh [Fe(SO4)2]-.⇋ BaSO4 ↓ Fe3+ coù theå taïo phöùc vôùi SO42. caùc ion döông (ion ñoái) laïi bò haáp phuï tieáp theo. roùt theâm töø töø thuoác thöû.

Caùc keát tuûa voâ cô (thöôøng laø hôïp chaát ion) deã tan trong dung moâi phaân cöïc. löôïng thuoác thöû söû duïng phaûi ñöôïc khoáng cheá sao cho vieäc taïo tuûa ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn nhaát. 5. loã xoáp trung bình vaø loã xoáp khaù lôùn. 6. thöôøng goàm 3 loaïi: loã xoáp mòn. ñoä tan cuûa keát tuûa bò taêng leân do caùc nguyeân nhaân: 1. Theo bieåu thöùc tích soá tan. ñoä tan cuûa tuûa vaãn coù theå taêng leân khi keát tuûa trong DD coù maët nhieàu ion khaùc. khi taêng nhieät ñoä seõ laøm cho keát tuûa tan nhieàu hôn. Loïc vaø röûa tuûa Loïc laø bieän phaùp nhaèm taùch tuûa ra khoûi DD. ñaëc bieät ñoái vôùi caùc haït keát tuûa coù söùc caêng beà maët lôùn. laøm cho heä soá hoaït ñoä cuûa caùc ion giaûm xuoáng vaø vì vaäy laøm taêng ñoä hoøa tan cuûa keát tuûa: AB ⇋ An+ + BnS S n+ nTAB = [A ][B ]. khi taêng noàng ñoä cuûa thuoác thöû trong DD seõ laøm cho noàng ñoä cuûa ion trong keát tuûa giaûm xuoáng. PbSO4). Ví duï ZnS tuûa theo CuS ↓ . Ngay caû khi khoâng tham gia caân baèng phuï vôùi caùc ion thaønh phaàn cuûa keát tuûa. löôïng thuoác thöû duøng thöøa laïi coøn coù khaû naêng taïo thaønh phöùc vôùi ion keát tuûa vaø caøng laøm cho ñoä tan cuûa tuûa bò taêng leân. OH. Trong nhieàu tröôøng hôïp. töùc laø laøm cho ñoä tan cuûa tuûa giaûm xuoáng.fAfB = S2 ⇒ S = TAB /( f A xf B ) 3. Giaûm hieän töôïng naøy baèng caùch loïc. Ñeå laøm giaûm ñoä hoøa tan cuûa caùc keát tuûa trong nöôùc (CaSO4. Tuy nhieân.2. do ñoù. HgS ↓ neáu trong DD coù Zn2+. Caùc aûnh höôûng khaùc Khi keát tuûa trong DD coù maët nhieàu ion khaùc. ngöôøi ta thöôøng theâm röôïu etylic vaøo nöôùc. Caùc ion H+. Ñoä tan cuûa keát tuûa phuï thuoäc khaù lôùn vaøo nhieät ñoä. do söï hieän dieän cuûa nhieàu ion laøm taêng löïc ion trong DD. Coäng keát haäu tuûa: laø hieän töôïng caáu töû phuï tuûa theo caáu töû chính neáu tuûa chính ñeå laâu trong DD. 2. II. Giaáy loïc coù kích thöôùc loã xoáp thay ñoåi. Do ñoù. 4. Choïn duïng cuï loïc phuø hôïp löôïng tuûa vaø caùch chuyeån töø daïng tuûa sang daïng caân: 1. taêng löôïng thuoác thöû cuõng ñoàng thôøi taêng noàng ñoä caùc ion trong DD vaø töø ñoù laïi laøm taêng ñoä hoøa tan cuûa keát tuûa. coøn caùc chaát khoâng phaân cöïc seõ deã tan trong dung moâi khoâng phaân cöïc. voû hoäp coù maøu khaùc nhau ñöôïc qui öôùc tuøy theo nhaø saûn xuaát vaø ñöôïc löïa choïn sao cho tuûa khoâng chui ñöôïc qua giaáy loïc 22 . Ñoä hoøa tan cuûa keát tuûa tyû leä nghòch vôùi baùn kính cuûa haït keát tuûa.Hoùa phaân tích 4.hoaëc ion khaùc) tham gia caân baèng phuï vôùi caùc ion thaønh phaàn cuûa keát tuûa. röûa tuûa ngay. Ña soá quaù trình hoøa tan chaát raén vaøo nöôùc laø quaù trình thu nhieät. Neáu tuûa ñöôïc nung ôû nhieät ñoä cao: duøng phieåu thuûy tinh vaø giaáy loïc haàu nhö khoâng tro (löôïng tro sau khi nung töø 3x10-5 – 5x10-5g).

Hoùa phaân tích maø thôøi gian loïc khoâng quaù chaäm. 2. Saáy ôû nhieät ñoä döôùi 2500C (neáu chæ caàn loaïi nöôùc haáp phuï hay keát tinh). Tieáp tuïc röûa tuûa treân giaáy loïc baèng bình tia. Coù theå chöùa löôïng nhoû acid hay bazô ñeå laøm giaûm söï thuûy phaân 4. Vieäc röûa tuûa ñöôïc thöïc hieän nhieàu laàn baèng caùch loïc gaïn tuûa vôùi caùc löôïng nhoû DD röûa sao cho löôïng DD röûa duøng vöøa ñuû ñeå laøm saïch tuûa nhöng khoâng laøm tan tuûa vaø ñôõ toán thôøi gian. laïi röûa tieáp keát tuûa baèng phöông phaùp gaïn (roùt moät ít nöôùc röõa vaøo coác. gaïn phaàn nöôùc trong vaøo phieãu…). giaáy loïc baêng vaøng duøng cho keát tuûa haït trung bình vaø giaáy loïc baêng ñoû duøng cho keát tuûa haït lôùn hoaëc keát tuûa voâ ñònh hình.3. Nung ôû nhieät ñoä 600 – 12000C tuøy theo daïng tuûa: BaSO4 ⇋ BaSO4 : 700 – 8000C (ñuû chaùy giaáy loïc) Fe(OH)3 ⇋ Fe2O3 : 9000C 23 . quaù trình loïc vaø röûa tuûa thöôøng ñöôïc tieán haønh song song. ñeå keát tuûa laéng xuoáng ñaùy coác. Ñoä mòn cuûa maøng loïc cuõng ñöôïc löïa choïn phuø thuoäc vaøo kích thöôùc tuûa. giaáy loïc baêng xanh ñöôïc söû duïng cho caùc keát tuûa haït mòn. Nhaäp caùc maãu giaáy lau vaøo giaáy loïc chöùa tuûa. Ñaàu tieân. Chöùa ion chung so vôùi tuûa chính (ñeå laøm giaûm ñoä tan tuûa) 3. Khi phaàn lôùn chaát loûng ñaõ ñöôïc loïc qua phieãu. AgCl: saáy ôû 100 – 1300C 2. vôùi muïc ñích loaïi heát nöôùc haáp phuï hoaëc nöôùc keát tinh. Chuyeån sang daïng caân Daïng caân laø daïng tröïc tieáp ñöôïc caân. Duøng bình tia nöôùc caát xòt thaät maïnh ñeå keùo phaàn tuûa ñaõ baùm treân thaønh vaøo coác. keát tuûa seõ laéng xuoáng ñaùy coác. niken. Thöôøng duøng NH4NO3 hay caùc acid deã bay hôi khi chuyeån sang daïng caân. Röûa tuûa: laø duøng DD röûa ñeå laøm saïch tuûa. Ví duï: ôû Ñöùc. Sau khi ñöôïc taïo tuûa vaø laøm muoài trong coác. Noùng (ñeå taêng quaù trình giaûi haáp) 2. Khi tuûa töông ñoái saïch. thaïch anh hoaëc platin) ñem chuyeån sang daïng caân. vieäc chuyeån daïng tuûa sang daïng caân ñöôïc thöïc hieän baèng caùch saáy hay nung. Maøng loïc laø lôùp thuûy tinh caø nhoû hay lôùp boät amiang. troän tuûa vôùi nöôùc röûa vaø chuyeån huyeàn phuø vaøo phieãu loïc. Ñoái vôùi keát tuûa deã bò khöû trong quaù trình ñoát chaùy giaáy loïc hoaëc nung (do carbon cuûa giaáy) hoaëc neáu tuûa ñöôïc saáy döôùi 2500C duøng phieåu thuûy tinh caø hoaëc hay chung loïc guùt. Xeáp vaø chuyeån toaøn boä giaáy loïc vaøo vaät chöùa tuûa (cheùn söù. gaïn phaàn DD trong cho chaûy theo ñuõa thuûy tinh vaøo phieãu loïc. khuaáy hoãn hôïp baèng ñuõa thuûy tinh. Caàn theâm chaát ñieän ly thích hôïp ñeå giaûm hieän töôïng peptit hoùa (tuûa voâ ñònh hình sau khi ñoâng tuï trôû laïi daïng keo). hoaëc ñeå chuyeån hoaøn toaøn hoãn hôïp thaønh hôïp chaát xaùc ñònh: 1. Thöïc ra. Neáu cần. II. DD röûa thöôøng coù caùc ñaëc ñieåm: 1. lau maët trong cuûa coác baèng caùc maãu giaáy loïc khoâng tro.

0561 g = 60.08 x x100 = 17. baèng PPPT khoái löôïng thu ñöôïc m(g) caáu töû döôùi daïng ñôn chaát hoaëc hôïp chaát: a) Neáu daïng caân cuõng laø daïng caàn tính haøm löôïng: X% = m↓ x100 ag Ví duï 1: Töø 0.53% Hay % Si = 0.50% 0.08 0.3200g ñaát. Caân a (g) maãu.1200 = 0. tuûa coù khoái löôïng khoâng thay ñoåi. baèng PPPT khoái löôïng th ñöôïc 0. ñöôïc khoái löôïng m0 (g). Sau khi saáy hay nung. Ta coù: mSi = M Si xmSiO 2 M SiO 2 28. Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm vaø caân.08 x0. hoøa tan thaønh V(ml) DD. Tính keát quaû Maãu ôû daïng raén 1. Bì cuøng tuûa ñöôïc saáy (nung) ñeå nguoäi vaø caân. coù khoái löôïng m1 (g).: F= M dangtinh M dangcan x heä soá thích hôïp Ví duï 2: Ñònh haøm löôïng Si trong maãu ñaát ôû ví duï 1 vôùi daïng caân SiO2 laø 0.08 2. Caân Caân duøng ñeå xaùc ñònh khoái löôïng daïng caân thu ñöôïc laø caân phaân tích (chính xaùc 0.4.5. Töø VX (ml) DD maãu baèng PPPT khoái löôïng thu ñöôïc m(g) caáu töû döôùi daïng ñôn chaát hoaëc hôïp chaát: %X= m↓ V x100 x xF ag Vx 24 .3200 60. söû duïng heä soá chuyeån F ñeå chuyeån töø khoái löôïng daïng caân sang khoái löôïng daïng caàn tính.1200 28. II.0001g hay hôn nöõa). m 1 = m0 + m ↓ Suy ra m ↓ = m1 – m0 II.3200 b) Neáu daïng caân khaùc daïng caân tinh haøm löôïng. ñeå nguoäi vaät chöùa tuûa trong bình huùt aåm roài môùi caân. Caân a(g) maãu.Hoùa phaân tích Al(OH)3 ⇋ Al2O3 : 1000 – 11000C CaC2O4 ⇋ CaCO3 : (6000C) ⇋ CaO (1000 – 12000C) Thôøi gian saáy hay nung ñöôïc löïa choïn sao cho khi caân.1200 x100 = 37.1200g.1200 g SiO2: % SiO2 = 0. Luoân luoân phaûi söû duïng pheùp caân laëp ñeå xaùc ñònh khoái löôïng cuûa tuûa: bì (vaät chöùa tuûa) ñöôïc saáy hay nung tröôùc ôû cuøng nhieät ñoä seõ saáy vaø nung tuûa.

thu ñöôïc m(g) daïng caân: Cx (g/l) = m x F x V1 1000 x V Vx III. Saáy cheùn vaø maãu ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi. caân laïi : m2 (g) = m0 + m’ % CO2 = (mmau − m' ) m − m2 x100 = 1 x100 mmau m1 − m0 Ñònh ñoä tro hay chaát maát khi nung Thöïc hieän töông töï nhö caùch xaùc ñònh chaát bay hôi nhöng ôû nhieät ñoä 600 8000C vaø ñoä tro vaø chaát maát khi nung ñöôïc tính treân maãu ñaõ saáy khoâ: % ñoä tro =(m2-m0)x100/(m1-m0) % chaát maát khi nung =(m1-m2)x100/m1-m0 (m1 = m0 + mmaãu vôùi m maãu ñaõ saáy khoâ) III. baèng PPPT khoái löôïng. caân ñöôïc khoái löôïng m2(g) m2 = m0 + m’ (m’: khoái löôïng maãu khoâ.Hoùa phaân tích Maãu ôû daïng DD 1. Cho maãu vaøo cheùn vôùi löôïng maãu töø 1 . caân ñöôïc troïng löôïng m0(g) 2. Saáy cheùn ôû nhieät ñoä thích hôïp ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi. thu ñöôïc m(g) daïng caân: Cx(g/l) = m x F x 1000 Vx 2. g) % aåm = (mmau − m' ) m − m2 x100 = 1 x100 mmau m1 − m0 Xaùc ñònh chaát bay hôi Thöïc hieän töông töï nhö caùch xaùc ñònh ñoä aåm nhöng ôû nhieät ñoä cao. laáy Vx (ml) DD loaõng ñem phaân tích khoái löôïng. 25 . Caùch thöïc hieän nhö sau: 1.1. ÖÙNG DUÏNG III.2. Ñònh löôïng baèng caùch taïo tuûa Ngöôøi ta coù theå söû duïng thuoác thöû voâ cô. Ñònh ñoä aåm – nöôùc keát tinh – chaát deã bay hôi – ñoä tro vaø maát khi nung Xaùc ñònh ñoä aåm hoaëc nöôùc keát tinh Nguyeân taéc xaùc ñònh ñoä aåm hoaëc nöôùc keát tinh laø say maãu ôû nhieät ñoä thích hôïp (100 – 1100C ñeå xaùc ñònh ñoä aåm. Töø Vx (ml) maãu. nung maãu ôû 500 – 6000C ñeå ñuoåi CO2 ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi: Khoái löôïng bì: m0(g) Khoái löôïng bì + maãu: m1(g) = m0 + mmaãu Sau khi ñuoåi CO2. Ví duï ñeå xaùc ñònh haøm löôïng CO2 trong maãu ñaù voâi. 120 – 2000C neáu muoán xaùc ñònh nöôùc keát tinh) ñeå ñuoåi nöôùc ra khoûi maãu cho ñeán khi phaàn coøn laïi cuûa maãu coù khoái löôïng khoâng ñoåi. höõu cô hoaëc duøng phöông phaùp taïo anion trong moâi tröôøng ñoàng töôùng ñeå keát tuûa caùc caáu töû caàn xaùc ñònh.10g. caân ñöôïc khoái löôïng m1(g) m1 = m0 + mmaãu 3. Laáy V(ml) DD maãu ñempha loaõng thaønh V1(ml) DD (loaõng).

Co . Nhìn chung. Moät soá thuoác thöû höõu cô thoâng duïng nhö sau: Thuoác thöû Ni Dimetyl glyoxim 3+ 3+ 2+ 2+ Al .Hoùa phaân tích Thuoác thöû voâ cô: Moät soá thuoác thöû voâ cô thoâng duïng duøng ñeå xaùc ñònh caùc ion Ag+.…) laøm tan tuûa Ion xaùc ñònh Taïo anion trong moâi tröôøng ñoàng töôùng Phöông phaùp phaân tích khoái löôïng söû duïng moâi tröôøng ñoàng töôùng ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi. Anthranilic acid Zn2+ Ag+. Bi3+. Cu . Pb2+. deã nhieãm baån 2+ 2+ 2Sr . IAg+ Fe3+ NH4OH Keát tuûa voâ ñònh hình. Cu . Ba . laøm taêng ñoä nhaïy cuûa pheùp xaùc ñònh. Hf2+ PO43Trietylphosphate (C2H5O)3PO + H2O ⇋ 3 C2H5OH + H3PO4 2+ 2+ 2Mg . Ba SO4 Deã bò hieän töôïng noäi coäng keát 2+ 2Ca C2O4 Thuoác thöû höõu cô Thuoác thöû höõu cô coù theå ñöôïc duøng trong PPPT khoái löôïng ñeå ñònh löôïng caùc ion kim loaïi baèng caùch taïo tuûa thoâng thöôøng. Zn .+ 2H+ Ca 26 . Bi .…nhö sau: Ion xaùc ñònh Ag+ Thuoác thöû Cl . Moät soá hoùa chaát thoâng duïng söû duïng cho phöông phaùp naøy nhö sau: Ion xaùc ñònh Ion caàn Hoùa chaát söû duïng Phaûn öùng taïo anion duøng 3+ 3+ Al . Mn . SO4 Dimetylsulfat (CH3O)2SO2 + H2O 2+ ⇋ 2 CH3OH + SO42. kim loaïi kieàm thoå. Mg 8-hydroxyquinonlin 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Hg . Au3+. I- Cl-. ví duï keát tuûa oxalat hoaëc keát tuûa natri tetraphenylboron nhöng phoå bieán nhaát laø taïo caùc hôïp chaát noäi phöùc vôùi caùc ion kim loaïi. Pb . OHUrea (NH2)2CO + 3 H2O 4+ 3+ ⇋ CO2 + 2 NH4+ + 2 OH Zr . Cd . Cd2+. Ti3+ Mercaptobenzothiazole 2+ Ghi chuù Thuoác thöû dö coù theå taïo phöùc (nhö AgCl2-. halogenur. Ga … Zr4+. Fe . C2O4 Etyloxalat (C2H5O)2C2O2 + 2 H2O 2+ ⇋ 2 C2H5OH + H2C2O4 Ca 2+ 2+ 2Sr . Cu2+. Ni . Br-. thuoác thöû höõu cô coù khaû naêng taïo vôùi ion caàn xaùc ñònh caùc hôïp chaát coù khoái löôïng phaân töû lôùn. Br-.

2. Caùc thuoác thöû ñem duøng. Töø theå tích thuoác thöû C ghi nhaän ñöôïc seõ giuùp xaùc ñònh noàng ñoä cuûa caáu töû X trong DD ñem chuaån ñoä. Caùc duïng cuï ñem duøng vaø caùc maùy moùc ño phaûi röûa saïch vaø hieäu chænh chính xaùc tröôùc khi chuaån ñoä. caùc chaát phuï ñöa vaøo trong phaân tích chuaån ñoä. ñieåm cuoái coù theå ñuùng hoaëc khoâng ñuùng vôùi ñieåm töông ñöông.Ñeå xaùc ñònh thôøi ñieåm keát thuùc chuaån ñoä. 5. ñoä daãn ñieän. laøm sai leäch keát quaû phaân tích. . Hoùa chaát giuùp xaùc ñònh ñieåm cuoái goïi laø chaát chæ thò. thöôøng söû duïng moät hoùa chaát coù theå taïo neân söï thay ñoåi ghi nhaän ñöôïc töông öùng vôùi thôøi ñieåm ñoù: DD ñoåi maøu.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 4. Trong thöïc teá. C thöôøng ñöôïc chöùa trong buret vaø ñöôïc nhoû töø töø vaøo DD chöùa chaát caàn xaùc ñònh X (X thöôøng ñöôïc laáy chính xaùc baèng pipet vaø chöùa trong erlen). II.Phaûn öùng C + X → A + B goïi laø phaûn öùng chuaån ñoä . Söï cheâch leäch giöõa ñieåm cuoái vaø ñieåm töông ñöông nhieàu hay ít taïo sai soá chuaån ñoä lôùn hay nhoû phuï thuoäc vaøo chæ thò ñaõ choïn.Thôøi ñieåm C taùc duïng vöøa heát vôùi X goïi laø ñieåm töông ñöông . 3. Phaûi laéc caån thaän vaø lieân tuïc caùc chaát phaûn öùng trong quaù trình chuaån ñoä (laéc baèng tay hoaëc baèng maùy khuaáy cô hay töø). nöôùc caát hay nöôùc trao ñoåi ion phaûi khoâng coù chaát laï. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH I. Tröôøng hôïp oxy hay cacbon dioxyt coù aûnh höôûng ñeán quaù trình chuaån ñoä thì tieán haønh chuaån ñoä trong moâi tröôøng khí trô (thöôøng laø trong khí nitô) ñeå traùnh nhöõng phaûn öùng phuï maø ta khoâng mong muoán. hoãn hôïp. 27 . Nôi chuaån ñoä phaûi ñöôïc chuaån bò caån thaän vaø coù ñuû aùnh saùng ban ngaøy hay aùnh saùng ñieän. Quaù trình treân ñöôïc goïi laø söï ñònh phaân hay pheùp chuaån ñoä. 4. CAÙC KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN ÑEÁN PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH Phaân tích theå tích laø phöông phaùp ñònh löôïng caáu töû X döïa treân pheùp ño theå tích. Döôùi ñaây laø moät vaøi ñieàu kieän cô baûn nhaát cuûa vieäc chuaån ñoä: 1. Trong PPPT theå tích coù theå xaùc ñònh ñieåm töông ñöông thoâng qua pheùp ño moät soá ñaïi löôïng hoùa lyù nhö ñieän theá. Khi thöïc hieän phaûn öùng giöõa caáu töû X vaø DD chuaån C. Tuøy ñieàu kieän chuaån ñoä maø DD X coù theå ñöôïc chöùa trong buret vaø thuoác thöû C ñöôïc chöùa trong erlen. maät ñoä doøng… Caùc phöông phaùp naøy ñöôïc xeáp vaøo nhoùm PPPT duïng cuï. xuaát hieän tuûa… Thôøi ñieåm ngöøng chuaån ñoä theo caùc daáu hieäu keå treân ñöôïc goïi laø ñieåm cuoái. Söï chuaån ñoä seõ chaám döùt khi coù tín hieäu cho bieát phaûn öùng ñaõ keát thuùc. ÑIEÀU KIEÄN CHUAÅN ÑOÄ Trong quaù trình chuaån ñoä phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët nhöõng ñieàu kieän ñeå ñaûm baûo cho vieäc phaân tích ñöôïc nhanh choùng vaø ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa pheùp ñònh löôïng (nghóa laø ñeå thu ñöôïc keát quaû phaân tích nhö yù muoán).

noù ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong thöïc teá caùc phoøng thí nghieäm ôû caùc nhaø maùy. Khi chuaån ñoä caàn ñaûm baûo moâi tröôøng phaûn öùng acid hay kieàm baèng caùch theâm vaøo hoãn hôïp chuaån ñoä caùc chaát ñieän ly. cuõng 28 .v.Hoùa phaân tích 6. ñoä daøi vaø vò trí cuûa thang haèng soá töï prton hoùa cuûa caùc dung moâi khaùc nhau. v. muoái cuûa caùc acid yeáu hay bazô yeáu bò thuûy phaân maïnh trong dung dòch nöôùc.. Neáu ñoä chuaån cuûa DD chuaån khoâng haèng ñònh thì ngaøy hoâm sau laïi phaûi kieåm tra ñoä chuaån cuûa DD chuaån. tröôøng hoïc vaø caùv vieän nghieân cöùu khoa hoïc ñeå xaùc ñònh thaønh phaàn cuûa caùc hôïp chaát voâ cô. caùc chaát caûm öùng. YÙ nghóa cuûa phöông phaùp phaân tích chuaån ñoä Chuaån ñoä laø moät phöông phaùp phaân tích ñònh löôïng raát quan troïng. Taát caû nhöõng pheùp chuaån ñoä song song caàn laøm trong cuøng moät ngaøy. . 8. chaát chæ thò hay phöông phaùp coâng cuï naøo ñoù ñöôïc choïn phaûi ñaûm baûo xaùc ñònh roõ raøng vaø chính xaùc ñieåm cuoái vaø coù khaû naêng truøng vôùi ñieåm töông ñöông. söï coù hay khoâng coù cuûa chaát chæ thò. Ngoaøi ra caùc döõ kieän ñònh löôïng thu ñöôïc baèng nhöõng phöông phaùp chuaån ñoä coøn ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh caáu taïo chaát nghieân cöùu.. Vieäc dôøi caùc pheùp xaùc ñònh song song sang ngaøy khaùc chæ ñöôïc pheùp trong tröôøng hôïp hoaøn toaøn toaøn tin töôûng vaøo ñoä haèng ñònh cuûa DD chuaån duøng ñeå chuaån ñoä.. Ñoä chuaån cuûa caùc DD chuaån ñem duøng tröôùc khi chuaån ñoä phaûi ñöôïc xaùc ñònh vaø kieåm tra caån thaän theo caùc chaát tinh khieát hoùa hoïc xaùc ñònh. caùc dung moâi höõu cô hay caùc taùc nhaân chieát.khöû döïa treân phaûn öùng oxy hoùa – khöû cuûa caùc nguyeân toá coù khaû naêng chuyeån töø möùc oxy hoùa thaáp leân cao vaø ngöôïc laïi. v. caùc hôïp chaát voâ cô hay höõu cô trong DD khoâng nöôùc coù tính acid hay kieàm.Phöông phaùp oxy hoùa ..v. Ñeå xaùc ñònh ñieåm cuoái cuûa quaù trình chuaån ñoä. v. caùc chaát xuùc taùc. pH cuûa DD. caùc chaát chæ thò. caàn thieát theo phöông phaùp xaùc ñònh. Phaân loaïi caùc phöông phaùp phaân tích chuaån ñoä Tuøy thuoäc vaøo loaïi phaûn öùng chính ñöôïc duøng. hoãn hôïp ñeäm.... caàn thieát theo phöông phaùp xaùc ñònh. xaùc ñònh haèng soá phaân ly cuûa acid vaø bazô. v. nghieân cöùu ñoäng hoïc cuûa caùc quaù trình hoùa hoïc. löïc töông ñoái cuûa caùc chaát ñieän ly. 10. caùc chaát taïo phöùc. höõu cô vaø cô nguyeân toá.Phöông phaùp trung hoøa hay phöông phaùp chuaån ñoä acid – bazô döïa reân phaûn öùng trung hoøa caùc acid. bazô.v.v. ñeå nghieân cöùu söï bieán daïng vaø söï cöôøng hoùa cuûa caùc phöông phaùp toång hôïp ñieàu cheá caùc nguyeân toá vaø caùc hôïp chaát ñaëc bieät tinh khieát. Söï chuaån ñoä phaûi hoaøn thaønh trong khoaûng 5 – 10 phuùt vaø dieãn ra trong ñieàu kieän ñaõ ñöôïc kieåm tra nghieâm ngaët veà nhieät ñoä. 9. ngöôøi ta chia caùc phöông phaùp chuaån ñoä phaân tích thaønh caùc nhoùm sau: .. ñaûm baûo ñoä toái öu cuûa caùc quaù trình coâng ngheä hoùa hoïc. 7.

phaûn öùng giöõa caùc ion kim loaïi vôùi complexon ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát. .1. VX: theå tích cuûa hai DD C.Phöông phaùp keát tuûa döïa vaøo vieäc duøng caùc phaûn öùng keát tuûa. CX: noàng ñoä ñöông löôïng cuûa thuoác thöû C vaø caáu töû X VC. Laáy V(ml) maãu ñaäm ñaëc pha loaõng thaønh V1 (ml) DD loaõng. Laáy VX (ml) maãu.Hoùa phaân tích nhö caùc ion vaø phaân töû phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc chaát oxy hoùa hoaëc khöû maø khoâng bò oxy hoùa hay khöû tröïc tieáp . X (ml) III. Caân a(g) maãu. Vôùi caùch chuaån ñoä ngöôïc.Phaûn öùng taïo phöùc döïa vaøo vieäc söû duïng phaûn öùng taïo phöùc. chuùng ta coù theå gaëp caùc tröôøng hôïp sau: 1. Vôùi phaûn öùng chuaån ñoä: C + X → A + B Taïi ñieåm töông ñöông soá ñöông löôïng cuûa C baèng soá ñöông löôïng cuûa X. trong soá caùc phaûn öùng ñoù. bieåu thöùc tính nhö sau: CCxVC = CX x VX + VC1xVC2 ⇒ CX = CC xVC − CC1 xVC1 VX 29 . caùc tröôøng hôïp phoå bieán nhaát coù theå gaëp nhö sau: 1. Duøng VX (ml) DD loaõng chuaån ñoä baèng VC (ml) DD noàng ñoä CC CN (ddññ) = CCx VC V1 x ⇒ C(g/l) = CN (ddññ) x ÑX VX V Cuõng coù theå tính tröïc tieáp theo soá ñöông löôïng DD chuaån ñoä: C(g/l) = CC x 10-3 x VC x 1000 x V1 x ÑX/(VX x V) Maãu raén: Khi maãu ôû daïng raén. hoøa tan vaø chuaån ñoä baèng VC(ml) DD chuaån CC: % X = CC x 10-3 x VC x 100 x ÑX /a 2.2. laáy VX (ml) DD loaõng ñem chuaån ñoä baèng VC(ml) DD chuaån noàng ñoä CC: % X = CC x 10-3xVC x V1 100 x x ÑX VX a Caùc bieåu thöùc tính keát quaû treân chæ aùp duïng cho phöông phaùp chuaån ñoä tröïc tieáp vaø chuaån ñoä theá. Nguyeân taéc chung: döïa vaøo ñònh luaät ñöông löôïng. CAÙCH TÍNH KEÁT QUAÛ TRONG PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH THEÅ TÍCH III. töùc: CCVC = CXVX Vôùi: CC. . chuaån ñoä baèng VC (ml) DD chuaån coù noàng ñoä ñöông löôïng CC: CN (X) = CC x VC/VX. Caân a(g) maãu. III. CM (X) = CN (X)/n C(g/l) = CN x ÑX = CN x MX/n 2. Caùc bieåu thöùc tính Maãu loûng: Khi maãu ôû daïng DD. hoøa tan vaø ñònh möùc thaønh V1(ml) DD loaõng.

coøn coù theå aùp duïng ñònh luaät ñöông löôïng ñeå tính toaùn khi pha loaõng DD.00401 g NaOH seõ ñöôïc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1 ml DD HCl 0. Ñoä chuaån cuûa moät chaát TX: Soá gam hay miligam chaát X trong 1ml DD: TX (g/ml) = m/V hay T (mg/ml) = mx1000/V 2. döïa treân nguyeân taéc soá ñöông löôïng trong hai DD ñaäm ñaëc vaø loaõng baèng nhau: Cññx Vññ = C1xV1 ⇒ Vññ = V1xC1/Cññ (Coù theå aùp duïng cho caû hai DD tính theo noàng ñoä mol) Trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät. 30 . vieäc tính keát quaû khoâng ñöôïc tieán haønh baèng caùch söû duïng caùc bieåu thöùc noùi treân maø laïi ñöôïc tieán haønh thoâng qua ñoä chuaån: 1.1N.Hoùa phaân tích Ngoaøi ra. Ñoä chuaån theo chaát xaùc ñònh TC/X: soá gam hay miligam chaát X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1 mililít DD chuaån noàng ñoä CC: TC/X = CC x ÑX/1000 CC = (1000 x TC/X)/ ÑX Ví duï: TC/X = THCl/NaOH = 0.00401g nghóa laø 0.

bazô coù theå thay ñoåi haún. ACID . Ñònh nghóa theo BRONSTED Ñònh nghóa Bronsted giaûi thích ñöôïc taïi sao muoái Al2(SO4)3 coù tính acid vaø muoái Na2CO3 coù tính bazô.2. Ñònh nghóa Arrhenius khoâng giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa dung moâi trong söï taïo thaønh H+ töø caùc acid. bazô.1. I. Ví duï: HCl ⎯→ H+ + Cl– NaOH ⎯→ Na+ + OH– Ñònh nghóa Arrhenius ñôn giaûn nhöng coù moät soá maët haïn cheá nhö sau: . Acid laø caùc chaát khi taùc duïng vôùi dung moâi taïo ra H+ solvat hoùa (H3O+). phaân ly cho ra H+ coøn bazô laø nhöõng chaát phaân ly cho ra ion OH–. cöôøng ñoä caùc acid.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 5. coøn dung dòch muoái Na2CO3 coù tính bazô roõ reät.Khoâng cho thaáy aûnh höôûng cuûa dung moâi treân söï ion hoùa caùc acid. vaø ngöôïc laïi moät bazô Bronsted sau khi nhaän proton cho ra acid lieân hôïp.BAZÔ I. Ví duï: HCl trong nöôùc laø moät acid maïnh nhöng khi hoøa tan trong aceton thì HCl laø moät acid yeáu. Ví duï: Dung dòch caùc muoái Al2(SO4)3 coù tính acid roõ reät. Al3+ + 2H2O ⎯→ AlOH2+ + H3O+ CO32– + H+ ⎯→ HCO3– Coøn coù theå vieát laø (CO32– laáy H+ töø nöôùc ñoàng thôøi cho ra OH– ) CO32. Ví duï: HCl coù bazô lieân hôïp laø Cl– CO32. . Khi duøng moät dung moâi khaùc ñeå hoøa tan caùc acid.Khoâng aùp duïng cho moät soá chaát khi hoøa tan trong nöôùc cho ra H+ hoaëc OHmaëc duø coâng thöùc chaát naøy khoâng coù chöùa H+ hoaëc OH-. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ ACID – BAZÔ I.coù acid lieân hôïp laø HCO3– Moät caëp acid bazô lieân hôïp coù theå bieåu dieãn baèng heä thöùc: Acid ⇋ bazô + H+ 31 . Ñònh nghóa theo Arrhenius Acid laø nhöõng chaát khi hoøa tan trong nöôùc. Bazô laø caùc chaát coù theå nhaän H+.+ H2O ⎯→ HCO3– + OH– Moät acid Bronsted sau khi cho proton trôû thaønh moät bazô goïi laø bazô lieân hôïp cuûa acid. bazô.

20 x 10 Bazô: B + H2O ⇋ A + OH[A][OH − ] [B] K b = K × [H 2 O] = pK b = −lgK b Ví duï: Amoniac coù: K NH = 1. Haèng soá acid Ka caøng lôùn (töùc laø chæ soá acid pKa caøng nhoû) thì löïc acid caøng maïnh. Theo Bronsted – Lowry.12 pK2 = 7. söï ñieän ly xaûy ra qua nhieàu giai ñoaïn. ñoä maïnh cuûa moät acid theå hieän khaû naêng cho proton.xaûy ra hoaøn toaøn: HCl laø acid maïnh hôn H3O+ vaø H2O laø bazô maïnh hôn Cl-.66 + H3O + + K2 = 6. pK NH = 4.21 pK3 = 12.51 x 10-2 H2PO4 + H2O = HPO4 HPO42+ H2O = PO4 32- pK1 = 1. coøn ñoä maïnh cuûa moät bazô theå hieän khaû naêng nhaän proton.+ Cl. Acid: A + H2O ⇋ B + H3O+. Ngöôøi ta thöôøng choïn H2O laøm dung moâi ñeå ñònh löïc acid hay bazô. Vôùi caùc acid ña chöùc yeáu.Hoùa phaân tích Öu ñieåm cuûa ñònh nghóa Bronsted Cho thaáy roõ aûnh höôûng cuûa dung moâi treân söï taïo thaønh H+ hoaëc OH– nhôø ñoù giaûi thích ñöôïc aûnh höôûng cuûa dung moâi treân cöôøng ñoä caùc acid vaø bazô.+ H3O+ K1 = 7. Noùi chung acid caøng maïnh bao nhieâu.75 3 3 32 . kyù hieäu laø Ka. Ví duï: H3PO4 + H2O = H2PO4. Phaûn öùng HCl + H2O → H3O. K = aB ×aH 3O + a A × a H 2O Vôùi dung dòch loaõng [B] × [H 3 O + ] K= [A] × [H 2 O] [B][H 3 O + ] K × [H 2 O] = [A] Ta coù: Ñaây laø moät haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng phaân ly ion H+ coøn goïi laø [ B ][ H 3 O + ] Ka = [ A] haèng soá acid.23 x 10 -8 -13 + H3O K3 = 2. bazô lieân hôïp vôùi noù caøng yeáu baáy nhieâu.79x10 −5 .

Hoùa phaân tích Anilin coù: Haèng soá bazô Kb caøng lôùn ( töùc chæ soá bazô pKb caøng nhoû) thì löïc bazô K C H NH = 4x10 −10 . coù pKa = 9. hôïp chaát AB caøng bò phaân ly maïnh. Neáu K khaù nhoû.75 = 9.75). Vôùi caùc bazô thaät maïnh nhö NaOH thì axít lieân hôïp Na+ laø acid voâ cuøng yeáu.4 = 4.25 = 4. ta coù: HA ⇋ H+ + AKa = [H + ][A − ] vaø pK a = −lgK a [HA] Acid caøng bò phaân ly (acid caøng maïnh) khi Ka caøng lôùn. Theo ñònh nghóa.2 = 10. K caøng nhoû.8 pKb =14 – 9.2 nhoû hôn pKa cuûa CH3COOH (pKa = 4. 6 5 2 pK C H NH = 9. Vôùi caùc acid thaät maïnh nhö HCl thì bazô lieân hôïp Cl– laø bazô voâ cuøng yeáu. do ñoù K coøn ñöôïc goïi laø haèng soá khoâng beàn. AB caøng ít bò phaân ly.75 . Ví duï: HF coù pKa = 3. caøng ít beàn.6 pKb =14 – 4. Ví duï: HF HCN NH3 coù pKa = 3.4 . neân Xeùt bazô cho phaûn öùng caân baèng caøng chuyeån theo chieàu thuaän (cho caøng nhieàu OH–). Ñeå ñònh cöôøng ñoä cuûa bazô ta duøng haèng soá bazô Kb vôùi: Kb = [HA].[OH] [A] Heä thöùc giöõa Ka vaø Kb: Ka. 33 .75 CH3COOH coù pKa = 4. pKb =14 – 3. coù pKa = 9. Vôùi moät acid yeáu HA.2 .25 .25 pKb =14 – 9.40 6 5 2 caøng maïnh AB ⇋ A + B Vôùi A vaø B coù theå laø ion hay phaân töû. ngöôøi ta thöôøng duøng ñaïi löôïng pK vôùi: pK caøng lôùn. haèng soá phaân ly cuûa AB laø: K = [A][B] [AB] pK = – lgK Haèng soá phaân ly caøng lôùn. HF maïnh hôn CH3COOH.Kb = 10–14 Hay pKa + pKb = 14 Töø heä thöùc treân cho ta thaáy Ka caøng lôùn (acid caøng maïnh) Kb caøng nhoû (bazô lieân hôïp caøng yeáu). pKa caøng nhoû.

pH taêng daàn. ñeå coù nhöõng con soá deã söû duïng hôn. dung dòch ñeäm Thang pH Vôùi nhöõng dung dòch acid hay bazô loaõng. Ta coù moät daûi giaù trò cuûa pH goïi laø thang pH ñöôïc giôùi haïn töø pH = 0 ñeán pH = 14.Dung dòch acid maïnh: Vôùi Ca ≥ 10–6 M [H+] = Ca pH = – lgCa 34 . khi theâm OH-.hay hoãn hôïp goàm: NH3 + Tính chaát: HA + H2O ⇋ H3O+ + A- Khi theâm moät löôïng axit (H3O+).hay B + BH+ Ví duï: hoãn hôïp goàm CH3COOH + CH3COO. muoái. [OH–] taêng. Dung dòch ñeäm Dung dòch ñeäm laø dung dòch taïo thaønh khi troän laãn moät acid yeáu (hoaëc moät bazô yeáu) vôùi bazô lieân hôïp cuûa noù ( hoaëc acid lieân hôïp cuûa noù). noàng ñoä H+ hoaëc OH– hoaëc OH– raát nhoû.lgC H+ vaø pOH = . Traùi laïi.Nöôùc nguyeân chaát pH = – lg [H3O+] hay pH = – lg [H+] = 7 .3. Noùi chung: HA + A. II.cho bazô yeáu H2O. acid HA ñieän ly cho H3O+ trung hoøa OH. Caùch tính pH cuûa caùc dung dòch acid. Dung dòch acid 0 7 Dung dòch bazô 14 Coâng Thöùc Tính pH cuûa dung dòch: (dung moâi nöôùc) . ngöôøi ta thöôøng duøng caùc ñaïi löôïng pH vaø pOH ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: pH = .lgCOH– ⇒ pH + pOH = 14 Khi tính acid cuûa dung dòch giaûm daàn [H+] giaûm. anion A. bazô. NH4+ laø hai hoãn hôïp ñeäm.Hoùa phaân tích I. Keát luaän: pH dung dòch ñeäm thay ñoåi raát ít khi theâm moät löôïng axit hoaëc bazô. Trong nöôùc nguyeân chaát [H+] = [OH–] = 10–7 → pH = 7 Trong dung dòch axít [H+] > [OH–] [H+] > 10–7 → pH < 7 Trong dung dòch bazô [H+] < [OH–] [H+] < 10–7 → pH > 7 Vaäy pH = 7 laø ranh giôùi giöõa caùc dung dòch acid vaø dung dòch bazô.keát hôïp vôùi noù cho acid yeáu HA.

275 2 2 1 1 Hoaëc: pH = 14 – (pKb – lgCb) = 14 – (9.75 Muoái naøy goàm cation NH4+ coù tính acid yeáu vaø Cl– coù tính bazô voâ cuøng yeáu vaäy dung dòch muoái NH4Cl coù theå xem nhö chæ chöùa acid yeáu NH4+ vaø ta coù theå tính pH dung dòch muoái NH4Cl nhö tröôøng hôïp dung dòch moät acid yeáu thoâng thöôøng.Hoùa phaân tích .725 2 2 .3) = 5.Dung dòch bazô maïnh: Vôùi Cb ≤ 10–6 M [OH–] = Cb pOH = – lgCb pH = 14 – pOH = 14 + lg Cb .75 + 1. Ta coù: pOH = 1 1 (pKH2O – pKa – lgCM) = ( 14 – 4.Dung dòch ñeäm + Dung dòch coù moâi tröôøng acid 35 .75 + 1) = 5. pH = 14 – . KNO3.75 Muoái naøy goàm cation Na+ coù tính acid voâ cuøng yeáu (Ka = 0) vì laø acid lieân hôïp cuûa NaOH bazô thaät maïnh vaø anion CH3COO– coù tính bazô yeáu vaäy coù theå xem dung dòch naøy nhö chæ chöùa bazô yeáu vaäy coù theå xem dung dòch bazô yeáu thoâng thöôøng.Dung dòch muoái + Muoái phaùt xuaát töø acid maïnh vaø bazô maïnh Ñoù laø tröôøng hôïp caùc muoái loaïi NaCl.12 2 2 1 1 Hoaëc: pH = (pKH2O – pKb – lgCM) = ( 14 – 4. pH = 1 (pKa – lgCa) 2 . 1 (pKb – lgCb) 2 + Muoái phaùt xuaát töø acid maïnh vaø bazô yeáu Ví duï: Tính pH dung dòch NH4Cl 0. Ta coù: pH = 1 1 (pKa – lgCa) = ( 9.12 2 2 + Muoái phaùt xuaát töø acid yeáu vaø bazô maïnh Ví duï: Tính pH dung dòch CH3COONa 0.1M coù Kb =10– 4.25 + 1.Dung dòch acid yeáu: Vôùi Ka khaù nhoû (acid khaù yeáu) → Ca khaù lôùn. pH cuûa dung dòch muoái naøy chính laø pH cuûa nöôùc nguyeân chaát coù pH = 7.Dung dòch bazô yeáu: Vôùi Kb khaù nhoû (baz khaù yeáu) → Cb khaù lôùn.25 + 1) = 5.05M coù Ka = 10– 4.3) = 8.

pH cuûa DD do muoái sinh ra quyeát ñònh. Ñieåm cuoái ñöïôc xaùc ñònh baèng chæ thò maøu acid –bazô (hay coøn goïi laø chæ thò pH).2 -10 6. yeáu vaø noàng ñoä cuûa acid – bazô söû duïng. böôùc nhaûy töø pH = 4 ñeán 10 ⇒ coù theå choïn caùc chaát chæ thò pH coù söï chuyeån maøu trong khoaûng pH naøy. CNaOH ~ 0. Caùc phöông phaùp chuaån ñoä acid – bazô thoâng duïng IV.2 – 6.1.6 3.⎯→ H2O .1N.Böôùc nhaûy cuûa ñöôøng chuaån ñoä khaù daøi: vôùi CHCl. Moät soá chæ thò acid – bazô thoâng duïng thöôøng duøng nhö sau: Teân chæ thò Phenolphtaleion Bromothymol xanh Bromocresol luïc Metyl da cam Metyl ñoû Khoaûng maøu chuyeån Maøu daïng HIn Khoâng maøu Vaøng Vaøng Hoàng cam Ñoû Maøu daïng In Tím Xanh Xanh Vaøng Vaøng 8.Hoùa phaân tích [H+] = K a Ca Cb Ca Cb Vôùi Ca: noàng ñoä acid Cb: noàng ñoä bazô pH = pK a − lg Ka: haèng soá caân baèng acid + Dung dòch coù moâi tröôøng bazô .8 – 5. Noäi dung phöông phaùp chuaån ñoä acid – bazô Phöông phaùp chuaån ñoä acid – bazô laø phöông phaùp ñònh löôïng caáu töû X daïng M(OH) baèng thuoác thöû C daïng HA hoaëc ngöôïc laïi: HA + M(OH) ⎯→ MA + H2O Taïi ñieåm töông ñöông.Phaûn öùng chuaån ñoä: H+ + OH. Chuaån ñoä acid maïnh baèng bazô maïnh Ví duï: Chuaån ñoä HCl baèng NaOH .4 4.1 – 4.0 – 7.4 3. IV.2 36 . [OH] = K b Cb Ca ⎛ ⎝ C ⎞ a b pH =14 – p[OH] = 14 − ⎜ ⎜ pK b − lg C ⎟ ⎟ ⎠ III. Böôùc nhaûy cuûa ñöôøng chuaån ñoä coù ñoä daøi phuï thuoäc ñoä maïnh.Taïi ñieåm töông ñöông: [OH-] = [H+] ⇒ pHtñ = 7 .

Hoùa phaân tích Hình 5.Phaûn öùng chuaån ñoä: HA + NaOH ⎯→ NaA + H2O .2. veà maët lyù thuyeát chính laø noàng ñoä acid ban ñaàu hoaëc noàng ñoä acid ban ñaàu hoaëc noàng ñoä bazô ñaõ taùc duïng. nhöng thöïc teá bò giaûm xuoáng do theå tích DD taêng leân. thöôøng duøng phenolphtalein.2: Ñöôøng chuaån ñoä acid yeáu baèng bazô maïnh 37 . Hình 5. Böôùc nhaûy cuûa ñöôøng chuaån ñoä naèm trong vuøng bazô neân choïn chæ thò coù pHch/m >7. Chuaån ñoä acid yeáu baèng bazô maïnh Khi chuaån ñoä acid yeáu HA baèng bazô maïnh Ví duï chuaån ñoä CH3COOH baèng NaOH .Taïi ñieåm töông ñöông: pH cuûa DD do NaA quyeát ñònh laø moät bazô yeáu coù noàng ñoä CNaA neân pHtñ ñöôïc tính: pHtd = 7 + ½ pKHA + ½ lgCNaA CNaA laø noàng ñoä NaA sinh ra.1: Ñöôøng chuaån ñoä acid maïnh baèng bazô maïnh IV.

66 pHtñ2 = ½ (pKa2 + pKa3) = 9. bromocresol luïc.3: Ñöôøng chuaån ñoä bazô yeáu baèng acid maïnh IV. pH cuûa DD ñöôïc quyeát ñònh bôûi HA laø moät acid yeáu neân pHtñ ñöôïc tính: pHtñ: ½ pKHA .….Taïi ñieåm töông ñöông. Ví duï: chuaån ñoä H3PO4 baèng NaOH: H3PO4 NaH2PO4 Na2HPO4 + NaOH ⎯→ NaH2PO4 + H2O + NaOH ⎯→ Na2HPO4 + H2O + NaOH ⎯→ Na3HPO4 + H2O Ka1 = 10-2.baèng acid maïnh Ví duï: chuaån ñoä NH4OH baèng HCl .Phaûn öùng chuaån ñoä: A.½ lg CHA .Hoùa phaân tích IV.Böôùc nhaûy cuûa ñöôøng chuaån ñoä naèm trong vuøng acid neân choïn chæ thò coù pHchuyeån/maøu < 7. Chuaån ñoä bazô yeáu baèng acid maïnh Chuaån ñoä bazô yeáu A.21 Ka3 = 10-12. kan khaùc khaù xa nhau ( Δ pK ≥4) vaø moãi ka khoâng quaù beù (>10-10) thì coù theå chuaån ñoä lieân tieáp töøng chöùc vôùi chæ thò thích hôïp nhö khi chuaån ñoä töøng ñôn acid. Hình 5.12 Ka2 = 10-7.4. ka2.8 Coù theå xaùc ñònh hai ñieåm cuoái baèng hai chæ thò: - Bromocresol luïc ⎯→ Vtñ1 Phenolphtalein ⎯→ Vtñ2 Vtñ2 = 2 Vtñ1 - 38 . metyl ñoû.+ HCl ⎯→ HA + Cl.3.38 pH töông ñöông ñöôïc tính gaàn ñuùng nhö sau: pHtñ1 = ½ (pKa1 + pKa2) = 4. thöôøng duøng metyl da cam. Chuaån ñoä moät ña acid (hoaëc nhieàu ñôn acid) baèng bazô maïnh Neáu ña acid coù ka1.

…. Hình 5.duøng ñeå chuaån ñoä hai chöùc (khoâng chuaån ñoä ñöôïc chöùc thöù ba do Na2HPO4 laø acid quaù yeáu). kbn khaùc khaù xa nhau ( Δ pK ≥4) Vaø moãi kb khoâng quaù beù (>10-10) thì coù theå chuaån ñoä lieân tieáp töøng chöùc vôùi chæ thò thích hôïp nhö khi chuaån ñoä töøng ñôn bazô.Hoùa phaân tích Vtñ2 laø theå tích OH.32) Na2CO3 NaHCO3 H2CO3 + HCl ⎯→ NaHCO3 + NaCl + HCl ⎯→ H2CO3 ⎯→ CO2 + H2O + NaCl pHtñ1 = ½ (pKa1 + pKa2) = 8.laø bazô lieân hôïp cuûa diacid H2CO3 (Ka1 = 10-6.33 pHtñ2 ~ 4 (tuøy thuoäc vaøo noàng ñoä H2CO3 trong DD) Coù theå xaùc ñònh hai ñieåm cuoái baèng hai chæ thò: Phenolphtalein ⎯→ Vtñ1 Metyl da cam ⎯→ Vtñ2 Vtñ2 = 2 Vtñ1 .5: Ñöôøng chuaån ñoä Na2CO3 baèng HCl 39 . Ka2 = 10-10. Vtñ2 laø theå tích HCl duøng ñeå chuaån ñoä hai naác. Hình 5.4: Ñöôøng chuaån ñoä H3PO4 baèng NaOH IV.5. neáu ña bazô coù kb1. kb2. Chuaån ñoä moät ña bazô (hoaëc nhieàu ñôn bazô) baèng acid maïnh Cuõng nhö ña acid.35. Ví duï: Chuaån ñoä DD Na2CO3 baèng HCl CO32.

+ 6 eø + 14 H+ ⎯→ 2 Cr3+ + 7 H2O E0 (Cr2O72-/2Cr3+) = 1.Phaûn öùng chaäm ôû nhieät ñoä thöôøng vaø khi chöa coù Mn2+ laøm xuùc taùc. ví duï hoøa tan MnO2 baèng löôïng (COO)22.baèng MnO4-. Phöông phaùp naøy coù caùc ñaëc ñieåm sau: 1.85V) 40 .DD MnO4. Chaát chæ thò thöôøng duøng: Diphenylamin (E0i = 0. Phöông phaùp permanganat Phöông phaùp permanganate (chuaån ñoä vôùi KMnO4) ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi trong hoùa phaân tích. 2.Chuaån ñoä ngöôïc. MnO4.khoâng beàn theo thôøi gian do 4 MnO4. Phöông phaùp thöôøng ñöôïc duøng ñeå chuaån ñoä: . PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ OXY HOÙA – KHÖÛ Caùc phöông phaùp chuaån ñoä oxy hoùa khöû thöôøng ñöôïc goïi teân theo chaát oxy hoùa duøng laøm chaát chuaån. .51V (a) + 0 MnO4 + 4 H + 3 e ⎯→ MnO2 ↓ + 2 H2O E = 1. . H2O2 . H2SO4 loaõng taïo moâi tröôøng H+ 2. 4.+ 2 H2O ⎯→ 4 MnO2 + 3 O2 + 4 OHneân caàn chuaån ñoä laïi ñeå xaùc ñònh noàng ñoä khi duøng.33V Coù theå duøng HCl.coù tính oxy hoùa maïnh trong moâi tröôøng acid: Cr2O72.laø chaát coù tính oxy hoùa maïnh trong moâi tröôøng acid: MnO4. Caùc nguyeân nhaân coù theå gaây sai soá heä thoáng cho phöông phaùp permanganate: .+ 10 Cl.Khoâng duøng HCl taïo moâi tröôøng H+ vì coù phaûn öùng 2 MnO4.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 6.Neân duøng H2SO4 loaõng taïo moâi tröôøng .thöøa vaø chuaån ñoä löôïng thöøa (COO)22.69V (b) Phaûn öùng (a) thöôøng ñöôïc duøng nhieàu hôn phaûn öùng (b) vì taïo thaønh Mn2+ khoâng maøu (deã nhaän ñieåm cuoái). Do ñoù.76V) hay diphenylamin sulfonat Ba (E0i = 0. Mn2+ coøn coù taùc duïng xuùc taùc giuùp cho phaûn öùng xaûy ra nhanh hôn.Giaùn tieáp caùc ion coù tính oxy hoùa nhö Fe3+ (sau khi khöû thaønh Fe2+). Phöông phaùp chuaån ñoä naøy coù caùc ñaëc ñieåm sau ñaây: 1. Phöông phaùp dichromat Phöông phaùp dichromat (chuaån ñoä vôùi K2Cr2O7) cuõng ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi trong hoùa phaân tích. thöôøng chuaån ñoä ôû nhieät ñoä t0 ≈ 600C vaø chuaån thaät chaäm luùc ñaàu. (COO)22-.coù maøu hoàng roõ trong DD neân coøn ñoùng vai troø chæ thò giuùp nhaän bieát ñieåm keát thuùc phaûn öùng.⎯→ Mn2+ + 4 H2O E0 = 1.Tröïc tieáp caùc ion coù tính khöû nhö Fe2+. Cr2O72. 3.+ 16 H+ ⎯→ 5 Cl2 ↑ + 2 Mn2+ + 8 H2O . MnO4.+ 8 H+ + 5 e.

Tröïc tieáp caùc ion khö nhö Fe2+ . Sb3+. Phöông phaùp thöôøng duøng chuaån ñoä: .Giaùn tieáp caùc DD coù tính oxy hoùa nhö Br2. coù theå duøng hoùa chaát thích hôïp ñeå keùo daøi böôùc nhaûy cuûa ñöôøng cong chuaån ñoä ñeå E0i naèm trong vuøng böôùc nhaûy.⎯→ I. S2O32-.+ H2O 3 IO. AsO33. Phöông phaùp thöôøng ñöôïc duøng ñeå chuaån ñoä tröïc tieáp caùc ion khöû nhö As3+. duøng Cr2O72.I2 raát deã thaêng hoa neân DD keùm beàn. thöôøng duøng H3PO4 taïo phöùc khoâng maøu vôùi Fe3+. SO32-. Ví duï.(E0 = 0. 3.… 3 As3+ + BrO3. Cr2O72-. ClO3-. I2 coù tính oxy hoùa trong moâi tröôøng gaàn trung tính hay acid nheï I2 + I.Khi chuaån ñoä ôû moâi tröôøng quaù acid seõ phaù huûy hoà tinh boät vaø coù theå phaûn öùng phuï: S2O32. Phöông phaùp iod Phöông phaùp iod (chuaån ñoä vôùi I2) ñöôïc söû duïng döïa treân caùc ñaëc ñieåm: 1. Caùc nguyeân nhaân coù theå gaây sai soá heä thoáng cho phöông phaùp iod: . …) qua trung gian I2.Giaùn tieáp caùc ion coù tính khöû (SO32.+ 9 H+ 41 .⎯→ 2 I. Khi gaëp tröôøng hôïp naøy. do ñoù.do ñoù caàn pha I2 trong löôïng KI thích hôïp).. caàn chuaån ñoä trong bình coù naép. Phöông phaùp dichromat thöôøng ñöôïc duøng ñeå chuaån ñoä: . Phaûn öùng taïo I2.+ 2e ⎯→ 3 I. H2O2. Cl2.+ 9 H2O ⎯→ 3 H3As O4 + Br. 4.trong moâi tröôøng acid hoaëc trung tính 2. Döïa vaøo khaû naêng oxy hoùa maïnh cuûa BrO3.10-5M (chæ cho chæ thò hoà tinh boät vaøo DD khi löôïng I2 coøn raát ít trong DD.+ IO3Phöông phaùp bromat Phöông phaùp bromat (chuaån ñoä vôùi BrO3-) ñöôïc söû duïng: 1.Neáu moâi tröôøng quaù bazô coù theå taïo phaûn öùng phuï: I2 + 2 OH. Sn2+.Hoùa phaân tích Coù moät vaøi tröôøng hôïp maø E0i coù theå leäch Etñ khaù xa. neáu khoâng I2 seõ haáp phuï treân haït tinh boät gaây sai soá) 3.545V) 2. .+ IO. ñeå keùo daøi böôùc nhaûy tröôùc ñieåm töông ñöông caàn laøm giaûm Ecb baèng caùch giaûm [Fe3+]. Fe3+ baèng caùch cho DD muoán chuaån ñoä taùc duïng vôùi löôïng thöøa I-. Chaát chæ thò thöôøng duøng: metyl ñoû (chæ thò baát thuaän nghòch) trong moâi tröôøng coù [H+] = 2 N 3. MnO4-.Tröïc tieáp caùc DD S2O32-. Chaát chæ thò laø hoà tinh boät taïo hôïp chaát maøu xanh vôùi I2 khi chæ thò coù noàng ñoä 2. Cu2+.chuaån ñoä DD Fe2+ seõ coù Etñ > E0i cuûa diphenylamine. chuaån ñoä I2 baèng DD chuaån S2O32-.+ 2 H+ ⎯→ H2SO3 + S ↓ . pha loaõng DD vaø giöõ DD ôû nhieät ñoä thöôøng (I2 chæ tan trong nöôùc ôû daïng phöùc I3. Sn2+.

Döïa vaøo khaû naêng oxy hoùa maïnh cuûa Ce4+ Ce4+ + 1e.⎯→ Ce3+ E0 (Ce4+/Ce3+) = 1.+ 2 H+ 42 .+ H2O ⎯→ 2 Ce3+ + NO3.Hoùa phaân tích Phöông phaùp ceri Phöông phaùp ceri (chuaån ñoä vôùi Ce4+) ñöôïc söû duïng 1.44V 2. Thöôøng duøng Ce4+ ñeå chuaån ñoä NO23 Ce4+ + NO2.

⎯→ AgX ↓ 2.5 coù phaûn öùng: 2 HCrO4⇋ 2 Cr2O72. I-.Chuaån ñoä ôû nhieät ñoä thöôøng vì Ag2CrO4 tan ôû nhieät ñoä cao . DD chuyeån töø maøu vaøng töôi (CrO42-) sang hoàng ñaøo. caáu töû X ñöôïc chuaån ñoä baèng thuoác thöû C theo phaûn öùng: C + X ⎯→ CX ↓ .Chuaån ñoä trong moâi tröôøng coù pH = 6. Phaûn öùng chæ thò: 2 Ag+ + CrO42. Phaûn öùng chuaån ñoä: Ag+ + X. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ TAÏO TUÛA Trong phöông phaùp chuaån ñoä taïo tuûa.+ H2O 2 CrO42. 43 . Cl-.(maøu hoàng nhaït) Maøu DD taïi ñieåm cuoái: vaøng coù aùnh huyønh quang (fluorescein) ⎯→ tuûa traéng phôùt hoàng. Phaûn öùng chæ thò: AgX ↓ X. Phaûn öùng chuaån ñoä: Ag+ + X. Phöông phaùp Fajans Phöông phaùp Fajans laø phöông phaùp chuaån ñoä tröïc tieáp vôùi chæ thò haáp phuï fluorescein 1.Vaän toác phaûn öùng lôùn ñeå taïo tuûa nhanh .(vaøng) ⎯→ Ag2CrO4 ↓ (ñoû naâu) TAg2CrO4 = 10-12 Taïi ñieåm cuoái.⎯→ 2 AgOH ⇋ Ag2O ↓ + H2O Neáu coù NH3 coù phaûn öùng: AgX ↓ + 2 NH3 ⎯→ [Ag(NH3)2]+ + X.5 .5 – 10 (neáu trong DD khoâng coù NH3) vaø pH = 6. Ñieàu kieän cuûa moät phaûn öùng taïo tuûa: . Ñieàu kieän chuaån ñoä: . thuoác thöû ñöôïc duøng laø Hg+ hay Ag+ (Hg+ quaù ñoäc neân thöôøng duøng Ag+) vaø chæ thò ñöôïc söû duïng coù theå laø chæ thò taïo tuûa (thöôøng duøng K2CrO4).⎯→ AgX ↓ 2.Löôïng K2CrO4 phaûi duøng thích hôïp ([CrO42-] = 10-2M) ñeå Ag2CrO4 ↓ xuaát hieän ngay sau ñieåm töông ñöông maø maét coù theå nhaän thaáy (luùc ñoù [X].Hoùa phaân tích CHÖÔNG 7. Vôùi X laø halogenur nhö Br-.⎯→ AgX ↓ ⎯→ AgX Ag+Fl.+ 2 H+ ⇋ Neáu pH > 10 coù phaûn öùng: 2 Ag+ + 2 OH. chæ thò haáp phuï (thöôøng duøng fluorescein) vaø coøn coù theå söû duïng chæ thò taïo phöùc.8 (neáu trong DD coù NH3) vì: Neáu pH < 6.CX ↓ phaûi coù Tst nhoû (< 10-7 – 10-8) Caùc phöông phaùp chuaån ñoä taïo tuûa thoâng duïng goàm coù: Phöông phaùp Mohr Phöông phaùp Mohr laø phöông phaùp chuaån ñoä tröïc tieáp vôùi chæ thò taïo tuûa K2CrO4: 1.coøn laïi khoaûng 10-5 – 10-6M). 3.

caàn theâm vaøo DD chaát baûo veä keo AgX nhö dextrin. Ngoaøi caùc phöông phaùp chuaån ñoä taïo tuûa noùi treân. Ñieàu kieän chuaån ñoä: .ñeå chuaån ñoä tröïc tieáp Ag+.⎯→ AgX ↓ 2.pH DD 6. Ñieàu kieän chuaån ñoä: .Ñeå tuûa coù beà maët haáp phuï lôùn. 44 .⎯→ AgSCN laøm tan tuûa AgCl.Neáu chuaån ñoä Cl.Hoùa phaân tích 3. 3.⎯→ Fe(SCN)2+ (ñoû maùu) Maøu DD taïi ñieåm cuoái: DD chöùa tuûa traéng ñuïc xuaát hieän maøu cam nhaït.baèng phöông phaùp naøy.5 – 10 vì neáu pH < 6.pH < 3 ñeå traùnh tuûa Fe(OH)3 ↓ (duøng HNO3 taïo moâi tröôøng) . Löôïng Ag+ thöøa ñöôïc chuaån ñoä baèng SCN.+ H+ ⎯→ HFl .⎯→ AgSCN ↓ (traéng ñuïc) TAgSCN = 10-12 .Phaûn öùng chæ thò: Fe3+ + SCN.vôùi chæ thò pheøn saét ba Fe3+: . Coù theå haïn cheá caân baèng phuï treân baèng caùch loïc AgCl tröôùc khi chuaån ñoä Ag+ thöøa. duøng DD K2CrO4 chuaån ñoä tröïc tieáp DD Pb2+. hoaëc ñun noùng DD ñeå AgCl keát voùn laïi. . ngöôøi ta coøn coù theå duøng DD SCN. hoaëc duøng nitrobenzene ñeå bao AgCl ↓ laïi.5: Fl. do TAgSCN < TAgCl neân coù khaû naêng xaûy ra caân baèng phuï: AgCl + SCN. duøng DD Na2SO4 hoaëc DD K2CrO4 chuaån ñoä tröïc tieáp DD BaCl2. … Caùc phöông phaùp chuaån ñoä tröïc tieáp naøy cuõng ñöôïc xeáp vaøo nhoùm phöông phaùp Mohr. Cho löôïng thöøa Ag+ vaøo DD chöùa X: Ag+ + X.Phaûn öùng chuaån ñoä: Ag+ + SCN. Phöông phaùp Volhard Phöông phaùp Volhard laø phöông phaùp chuaån ñoä ngöôïc vôùi chaát chæ thò taïo phöùc pheøn saét ba: 1.[X-]0 ≈ 10-2M ñeå löôïng AgX ↓ ñuû nhieàu cho pheùp nhaän bieát söï chuyeån maøu cuûa tuûa.

Ñeå thöïc hieän caùc phaûn öùng chuaån ñoä cuï theå thöôøng söû duïng DD ñeäm pH taïo moâi tröôøng chuaån ñoä trong ñoù haèng soá beàn ñieàu kieän β ' MY ñuû lôùn cho yeâu caàu ñònh löôïng. NaOOCCH2 CH2COONa N-CH2-CH2 –N HOOCCH2 CH2COOH EDTA Taïo phöùc vôùi kim loaïi theo caân baèng: H2Y2.+ Mn+ ⇋ MY n-4 + 2 H+ Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng chuaån ñoä söû duïng EDTA: 1. Phöùc chaát coù theå daïng ion hay phaân töû. Ví duï: Phöùc [Cu(NH3)42+ Phöông phaùp chuaån ñoä taïo phöùc Phöông phaùp chuaån ñoä taïo phöùc thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuaån ñoä DD ion kim loaïi vôùi DD chuaån laø DD ligand taïo phöùc vôùi ion kim loaïi theo caân baèng C + M ⎯→ MC (phöùc tan). do ñoù [H+] seõ aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cuûa phöùc. Caân baèng taïo ra H+. Ñoâi khi theo thoùi quen ngöôøi ta vaãn goïi muoái laø EDTA.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 8. C ñöôïc choïn ñeå phöùc MC coù haèng soá beàn khaù lôùn. Ñeå caân baèng coù tính ñònh löôïng. Nhieàu loaïi ligand ñaõ ñöôïc duøng trong phöông phaùp naøy nhöng thoâng duïng nhaát laø etylene diamine tetraacetic acid (EDTA) HOOCCH2 CH2COOH N-CH2-CH2 –N HOOCCH2 CH2COOH EDTA daïng acid khoùtan trong nöôùc neân ñöôïc duøng ôû daïng muoái (2H+ ñöôïc thay theá baèng 2Na+).hay ñôn giaûn hôn Y4-. Muoái naøy coù teân goïi laøcomplexon III hay trilon B kyù hieäu laø Na2H2Y hay H2Y2. EDTA vaø ion kim loaïi taïo phöùc theo tyû leä mol 1:1 2. Moãi hôïp chaát phöùc coù theå goàm 1 (goïi laø phöùc ñôn nhaân) hay nhieàu ion kim loaïi trung taâm (goïi laø phöùc ña nhaân) keát hôïp vôùi moät ligand (goïi laø phöùc ñôn caøng) hoaëc nhieàu ligand (phöùc ña caøng). Ion trung taâm vaø ligand noái nhau baèng lieân keát coäng hoùa trò hay lieân keát phoái trí. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ PHÖÙC CHAÁT Phöùc chaát Phöùc chaát laø nhöõng hôïp chaát ñöôïc caáu taïo töø söï keát hôïp giöõa: Ion trung taâm thöôøng laø ion kim loaïi maø phuï taàng d coøn troáng (thöôøng thuoäc nhoùm kim koaïi chuyeån tieáp) Ligand hay phoái töû laø nhöõng phaân töû hay ion cuûa nguyeân toá hay nhoùm nguyeân toá vôùi nguyeân toá coøn ñieän töû töï do n. 45 .

Caân baèng taïo phöùc thöôøng chaäm. phöùc taïo bôûi chæ thò vôùi kim loaïi cuõng beàn nhöng phaûi keùm beàn hôn phöùc MY. In hoàng cam. tím) DD chuyeån töø maøu xanh sang maøu tím Khi chuaån ñoä Mg2+ trong DD khoâng ñöôïc pheùp coù maët Ca2+ vì Ca2+ cuõng taïo phöùc beàn vôùi EDTA ôû pH = 10 2. Khi choïn chæ thò cho phaûn öùng chuaån ñoä.⇋ MgY2. Mg2+ khoâng gaây aûnh höôûng vì [Mg2+] coøn raát ít do ñaõ taïo tuûa Mg(OH)2. tuy nhieân.+ In (Hoàng. murexide hay Fluoresxon Murexide (CaIn: ñoû.5. Caùc ion kim loaïi toàn taïi song song vôùi caáu töû chính trong DD ñeàu coù khaû naêng taïo phöùc beàn vôùi EDTA gaây aûnh höôûng treân keát quaû xaùc ñònh. - - Caùc phöông phaùp chuaån ñoä phöùc chaát (duøng EDTA) thoâng duïng Ñònh löôïng Ca2+. do ñoù caàn chuaån ñoä chaäm hay ñun nheï DD tröôùc khi chuaån ñoä.) Khi chuaån ñoä Ca2+. tím) o Neáu Mg2+ ñöôïc chöùa ôû buret: In + Mg2+ ⇋ MgIn (xanh) (Hoàng.Hoùa phaân tích 3. hoaëc ñoåi pH cuûa DD ñeå laøm phöùc phuï keùm beàn hoaëc duøng hoùa chaát thích hôïp taïo daïng phöùc beàn hôn daïng phöùc vôùi EDTA. chæ thò calcon. (xanh) DD chuyeån töø maøu tím sang maøu xanh 46 . Chuaån ñoä Ca2+: a) Chuaån ñoä tröïc tieáp ôû pH = 12. Mg2+ hay hoãn hôïp Ca2++ Mg2+ 1. Ñieàu kieän cuûa phaûn öùng chuaån ñoä: Phöùc MY phaûi khaù beàn ( β ' MY ≥ 108) ôû pH chuaån ñoä.⇋ MgY2b) Phaûn öùng chæ thò: o Neáu Mg2+ ñöôïc chöùa ôû erlen: MgIn + Y4. Chuaån ñoä Mg2+: Mg2+thöôøng ñöôïc chuaån ñoä tröïc tieáp ôû pH = 10 vôùi chæ thò Erio-ñen-T: a) Phaûn öùng chuaån ñoä: Mg2+ + Y4. Coù theå loaïi boû caùc aûnh höôûng naøy baèng caùch taïo daïng tuûa beàn vaø loïc khoûi DD. löôïng Mg2+ ban ñaàu khoáng cheá vì tuûa Mg(OH)2 taïo thaønh nhieàu quaù seõ haáp phuï Ca2+. In: xanh) Fluoresxon (CaIn: vaøng luïc huøynh quang.

β ' AlY =104. Ñònh löôïng DD chæ chöùa hoãn hôïp Fe3+. b) Chuaån ñoä löôïng Y4. do < β ' CaY trong DD coù caân baèng: MgY2.⇋ MgY2.ôû pH =5. . Chuaån ñoä Al3+: chuaån ñoä ngöôïc ôû pH = 5 a) Theâm vaøo DD (ñaõ chuaån ñoä Fe3+) löôïng thöøa xaùc ñònh DD Y4. Chuaån ñoä Fe3+: Chuaån ñoä tröïc tieáp ôû pH = 2. Zn2+. tím) Khi chuaån ñoä baèng EDTA.5 vôùi chæ thò acid sulfosalicylic a) Phaûn öùng chuaån ñoä: Fe3+ + Y4. Ca2+ coøn laïi taùc duïng tröôùc: Ca2+ + Y4.Hoùa phaân tích b) Chuaån ñoä ôû pH =10.Neáu DD chöùa Fe2+. muoán ñònh löôïng Fe toång.⇋ MgY2Taïi ñieåm töông ñöông: MgIn + Y4. 2.⇋ CaY2Khi heát Ca2+ töï do. Chuaån ñoä hoãn hôïp Ca2+ + Mg2+: Chuaån ñoä Ca2+ ôû pH = 12. phöùc AlY.2) neân Al3+ khoâng aûnh höôûng ñeán phaûn öùng chuaån ñoä.+ Ca2+ ⇋ CaY2. Chuaån ñoä toång Ca2+ + Mg2+ ôû pH = 10. duøng V2 (ml) EDTA ⇒ DD EDTA duøng chuaån ñoä Mg2+ coù theå tích V2 – V1 (ml).7.vaø FeY. Al3+ Döïa vaøo ñoä beàn khaùc nhau cuûa AlY.⇋ FeY+ In (tím) (vaøng nhaït) (khoâng maøu) Taïi ñieåm cuoái. coù caân baèng: Mg2+ + Y4.( β ' AlY =109.thöøa baèng DD kim loaïi M2+ (Cu2+. Ñun soâi DD ba phuùt taïo ñieàu kieän cho phaûn öùng Al3+ + Y4.⇋ AlY.ÔÛ pH naøy.khoâng beàn ( β ' FeY =1012.+ In Dung dòch coù maøu xanh cuûa In ôû pH = 10.+ Mg2+ Löôïng Mg2+ sinh ra seõ taïo phöùc vôùi chæ thò ⎯→ MgIn (hoàng.5 duøng V1(ml) EDTA.⇋ FeYb) Phaûn öùng chæ thò: FeIn + Y4.6) xaûy ra hoaøn toaøn. 1. phaûi oxy hoùa Fe2+ thaønh Fe3+ (thöôøng duøng K2S2O8) roài môùi chuaån ñoä vì Fe2+ khoâng taïo phöùc beàn vôùi EDTA.tröôùc khi theâm EDTA.ôû moâi tröôøng pH khaùc nhau ñeå chuaån ñoä lieân tieáp Al3+ vaø Fe3+ trong hoãn hôïp. Pb2+) chæ thò thích hôïp: 47 . 3. DD chuyeån töø maøu tím cuûa FeIn sang maøu vaøng nhaït cuûa FeY-. chæ thò Erio-ñen-T: β ' MgY Theâm vaøo DD moät löôïng MY2. c) Ñieàu kieän cuûa phaûn öùng chuaån ñoä: .

ZnIn: ñoû. DD chuyeån töø maøu vaøng sang maøu cam c) Ñaëc ñieåm: Duøng pheùp chuaån ñoä ngöôïc do phöùc AlY. Söï coäng maøu seõ laøm quaù trình chuyeån maøu töø vaøng chanh sang tím deã nhaän bieát hôn laø chuyeån töø maøu vaøng sang vaøng cam (ñeå traùnh sai thöøa.A. 48 . In: vaøng) Taïi ñieåm cuoái.chæ hoaøn toaøn ôû 800C.theo phöông phaùp chuaån ñoä ngöôïc .2 (pH=5). Fe3+ seõ aûnh höôûng vì β ' FeY =1014.Ñònh löôïng Ba2+ thöøa baèng caùch chuaån ñoä tröïc tieáp vôùi EDTA ôû pH=10 chæ thò Erio – ñen – T hoaëc chuaån ñoä ngöôïc baèng löôïng thöøa xaùc ñònh EDTA sau ñoù chuaån EDTA thöøa baèng Mg2+.Hoùa phaân tích P.N (CuIn: hoàng .Ñeå deã nhìn maøu taïi ñieåm cuoái.Theâm vaøo DD löôïng thöøa xaùc ñònh Ba2+ coù phaûn öùng taïo tuûa: Ba2+ + SO42.⇋ BaSO4 ↓ (trong moâi tröôøng ETOH ñeå giaûm söï tan tuûa) . Ñònh löôïng SO42.Neáu khoâng chuaån ñoä Al3+ treân DD ñaõ chuaån ñoä Fe3+ maø chuaån treân DD ban ñaàu. phaûi döøng chuaån ñoä khi DD vöøa chuyeån sang maøu tím). . . chæ thò Erio – ñen – T. thöôøng duøng theâm chaát chæ thò bromocresol luïc coù maøu xanh ôû pH 5). In: vaøng) Xylenol da cam (ZnIn: ñoû.

goïi laø cöïc chæ thò.2458 0. von keá ñieän töû). Do ñoù. theá ñieän cöïc baïc nhuùng vaøo trong DD muoái baïc bieán ñoåi cuøng vôùi söï bieán ñoåi cuûa noàng ñoä ion Ag+ trong DD. Ngöôøi ta duøng caùc cöïc naøo maø theá cuûa noù khoâng thay ñoåi khi thay ñoåi noàng ñoä ion caàn xaùc ñònh laøm cöïc so saùnh.v…) vaø maéc nguyeân toá ñoù vaøo sô ñoà ñeå ño theá (ñieän theá keá.ESs Khi ESs = 0 thì Ex = EInd Trong thöïc teá.1N Theá cuûa cöïc calomen.2490 0. Gía trò cuûa theá phuï thuoäc vaøo noàng ñoä cuûa caùc ion töông öùng trong DD. baèng caùch ño theá cuûa ñieän cöïc nhuùng vaøo DD moät muoái ñaõ cho chöa bieát noàng ñoä. Theá cuûa ñieän cöïc laø haøm soá cuûa hoaït ñoä chaát. Trong khi ño theá. Cöïc döïa vaøo theá cuûa noù coù theå suy ra noàng ñoä cuûa ion caàn xaùc ñònh trong DD. cöôøng ñoä doøng ñöôïc giöõ ñuû nhoû (töû 10-6 ñeán 10-14A). v. Söï phuï thuoäc cuûa theá cöïc calomen (so vôùi theá cöïc hidro tieâu chuaån) vaøo caùc ñieàu kieän phaân tích ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Khi muoán ño theá cuûa ñieän cöïc (thí duï cöïc baïc). Theá cuûa cöïc hidro tieâu chuaån ñöôïc quy öôùc baèng khoâng. do ñoù söùc ñieän ñoäng (Ex) cuûa nguyeân toá ganvanic goàm cöïc chæ thò vaø cöïc hidro tieâu chuaån baèng theá cuûa ñieän cöïc chæ thò: Ex = EInd .2819 0. Thí duï. V ôû 200C ôû 250C 0. coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm löôïng cuûa ion töông öùng trong DD.3369 0. ta noái noù vôùi cöïc so saùnh (cöïc calomen. Ngöôøi ta thöôøng duøng cöïc hidro tieâu chuaån laøm cöïc so saùnh. Theá cuûa cöïc chæ thò ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch so vôùi theá cuûa moät cöïc khaùc goïi laø cöïc so saùnh. Theá cuûa cöïc calomen thöïc teá khoâng thay ñoåi trong thôøi gian laøm vieäc. ngöôøi ta thöôøng khoâng duøng cöïc hidro coù theá ñieän cöïc bieát tröôùc laøm cöïc so saùnh maø duøng cöïc calomen.3379 49 .059 lg aAg+ Baûng theá cuûa cöïc calomen (so vôùi theá cöïc hidro tieâu chuaån) Noàng ñoä DD KCl Baõo hoøa 1N 0. Nguyeân taéc: Phöông phaùp chuaån ñoä ñieän theá döïa treân vieäc ño theá cuûa ñieän cöïc ñöôïc nhuùng vaøo dung dòch.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 9. cöïc hidro. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ ÑIEÄN THEÁ 1. Khi cöôøng ñoä doøng nhoû thì nguyeân toá khoâng bò thay ñoåi. Thí duï: theá cuûa cöïc baïc trong DD chöùa ion baïc ñöôïc bieåu thò baèng phöông trình: E = E0 + 0.2859 0.

khi noàng ñoä cuûa ion caàn xaùc ñònh giaûm ñi maïnh vaø thöïc teá trôû thaønh khoâng ñaùng keå thì söï thay ñoåi ñoät ngoät theá xaûy ra coù theå ghi ñöôïc baèng ñieän theá keá nhaïy. caàn bieát heä soá hoaït ñoä (fAg+): CAg+ = aAg+/ fAg+ 2. thì cöïc baïc seõ tích ñieän döông. Caùch xaùc ñònh ñieåm töông ñöông Xaùc ñònh ñieåm töông ñöông theo theá cuûa cöïc chæ thò: Söï phuï thuoäc cuûa theá cöïc chæ thò vaøo noàng ñoä DD coù theå ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh ñieåm töông ñöông khi chuaån ñoä. noàng ñoä ion baïc coù söï thay ñoåi maïnh. keát tuûa vaø taïo phöùc. Ñöôøng cong chuaàn ñoä ñieän theá Treân hình 9.7795V – theá tieâu chuaån cuûa quaù trình ñöôïc bieåu thò baèng phöông trình: Ag+ + e. Khi chuaån ñoä DD chöùa ion Ag+ baèng DD NaCl. Hình 9. Chuaån ñoä ñieän theá ñöôïc söû duïng trong caùc phöông phaùp trung hoøa. trong ñoù truïc tung ñaët caùc giaù trò theá cuûa cöïc chæ thò. Taïi ñieåm töông ñöông. neáu nhuùng cöïc chæ thò baïc vaø moät cöïc so saùnh vaøo DD chöùa ion baïc. Söï chuaån ñoä. E0 = 0. hoaït ñoä cuûa ion baïc (cuõng nhö hoaït ñoä cuûa caùc ion khaùc) coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng theá E. ta thaáy ñöôïc söï bieán ñoåi töø töø vaø maïnh daàn cuûa ñieän theá cöïc chæ thò. oxy hoùa – khöû. Theá cuûa cöïc so saùnh khoâng ñoåi. Ñeå caùc ñònh noàng ñoä cuûa ion baïc (CAg+). noàng ñoä ion baïc giaûm ñi.1 laø ñöôøng chuaån ñoä ñieän theá ñaëc tröng. cuøng vôùi söï töông taùc cuûa chaát caàn xaùc ñònh (Ag+) vôùi DD chuaån ñoä ñöôïc theâm vaøo (NaCl). coøn truïc hoaønh ñaët caùc giaù trò theå tích DD clorua ñöôïc theâm vaøo. theá cuûa cöïc chæ thò thay ñoåi. keøm theo bieán ñoåi ñoät ngoät theá cuûa cöïc chæ thò . Thí duï.Hoùa phaân tích ÔÛ ñaây. Do ñoù. Gaàn ñieåm töông ñöông. trong quaù trình chuaån ñoä.⎯→ Ag Vì vaäy. ñoù laø daáu hieäu keát thuùc chuaån ñoä.1: Ñöôøng chuaån ñoä ñieän theá AgNO3 baèng NaCl 50 . trong ñoù ñieåm töông ñöôïc xaùc ñònh baèng böôùc nhaûy theá cuûa cöïc chæ thò nhuùng trong DD ñöôïc goïi laø chuaån ñoä ñieän theá.

caùc hoãn hôïp acid hoaëc bazô. treân ñoù vò trí cuûa ñieåm töông ñöông coøn roõ raøng hôn nhieàu (hình 9. Neáu truïc tung khoâng ghi caùc giaù trò theá maø ghi caùc giaù trò ΔE / ΔC .059 lg aH+ Khi duøng cöïc calomen.Ecal)/0. caùc DD bò ñuïc khi khoâng theå duøng ñöôïc caùc phöông phaùp chaát chæ thò. neân theá cuûa cöïc hidro ñöôïc bieåu thò baèng coâng thöùc: EH = hoaëc EH = 0. tham gia caân baèng vôùi ion hidro coù: K = [H+]/[H] hoaëc K = aH+/aH Trong ñoù: [H+] – noàng ñoä ion hidro trong DD [H] – noàng ñoä khí hidro trong platin khi aùp suaát khoâng ñoåi. Cöïc hidro ñöôïc chuaån bò baèng caùch nhuùng moät baûn platin phuû muoäi platin vaøo DD acid baõo hoøa khí hidro.059 Ôû ñaây Ex: söùc ñieän ñoäng cuûa nguyeân toá caàn nghieân cöùu.EH = Ex . Chuaån ñoä ñieän theá ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå xaùc ñònh caùc acid. caùc hoãn hôïp chaát oxy hoùa hoaëc caùc chaát khöû trong caùc moâi tröôøng khoâng phaûi nöôùc. phöông phaùp ño theá ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh pH cuûa caù DD caàn nghieân cöùu. töùc laø ñaïi löôïng bieán thieân cuûa theá khi theâm 1ml DD clorua. thì giaù trò Ex cuûa DD caàn nghieân cöùu ñöôïc tính theo coâng thöùc: Ex = Ecal . ÖÙng duïng Phöông phaùp chuaån ñoä ñieän theá khoâng nhöõng chæ öùng duïng raát toát ñoái vôùi söï chuaån ñoä caùc DD coù theå duøng chaát chæ thò maø coøn caû ñoái vôùi vieäc chuaån ñoä caùc DD coù maøu. RT ln [H+] nF RT ln [H+] nF hoaëc EH = E0 + RT ln aH+ nF hoaëc EH = RT ln aH+ nF 51 .Hoùa phaân tích 3.lg [H+] = pH = (Ex . Hình 9. EH = E0 + Vì theá cuûa cöïc hidro tieâu chuaån (E0) baèng khoâng. Cuoái cuøng. theá cuûa noù ñaõ bieát (Ecal).059 lg [H+] neân . bazô yeáu vaø raát yeáu.Ecal Vì EH = 0.EH hoaëc . thì sr4 nhaän ñöôïc ñöôøng cong.059 lg [H+] hoaëc EH = 0.2).2: Ñöôøng vi phaân chuaån ñoä ñieän theá AgNO3 baèng DD NaCl Xaùc ñònh pH: Theá cuûa cöïc chæ thò coù moái lieân heä haøm soá vôùi noàng ñoä cuûa ion hidro.

M. Söï phuï thuoäc naøy ñöôïc goïi laø ñònh luaät Bugerô – Lambe – Berô noù ñöôïc bieåu dieãn baèng phöông trình: I = I0 10 . ngöôøi ta duøng caùc kính loïc. thì haáp thuï moät löôïng naêng löôïng aùnh saùng nhö nhau.Hoùa phaân tích CHÖÔNG 10. Xeverghin phaùt minh ra töø naêm 1795. Vieäc choïn ñuùng kính loïc laø ñieàu raát quan troïng ñeå tieán haønh phaân tích. Phöông phaùp phaân tích ño maøu ñaõ ñöôïc nhaø baùc hoïc Nga V. laø ñaïi löôïng khoâng ñoåi. töùc laø söï haáp thuï cuûa nhöõng DD ñoù nhö nhau. cm YÙ nghiaõ vaät lyù cuûa ñònh luaät naøy coù theå ñöôïc theå hieän nhö sau Caùc DD cuûa cuøng moät chaát maøu khi coù cuøng noàng ñoä cuûa chaát maøu ñoù vaø cuøng chieàu daøy cuûa lôùp DD. ngöôøi ta söû duïng caùc phaûn öùng hoùa hoïc. ñaëc tröng cho moãi chaát maøu. Baèng caùch ño söï haáp thuï aùnh saùng cuûa DD maøu naøy (phaân tích ño maøu) hoaëc baèng caùch so saùnh cöôøng ñoä maøu thu ñöôïc vôùi cöôøng ñoä cuûa DD ñaõ bieát tröôùc noàng ñoä (phöông phaùp so maøu). Moät DD maøu haáp thuï aùnh saùng coù böôùc soùng khaùc nhau ôû nhöõng möùc ñoä khaùc nhau. C: noàng ñoä chaát maøu trong DD l: chieàu daøy cuûa lôùp DD haáp thuï aùnh saùng (chieàu daøy cuveùt). Caùc phöông phaùp ño maøu döïa treân söï ño cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saùng ñi qua DD maøu. ngöôøi ta taùch ra nhöõng tia coù böôùc soùng maø DD haáp thuï cöïc ñaïi. Töø aùnh saùng traéng. Ñeå nhaän ñöôïc caùc keát quaû chính xaùc hôn. phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa noù. do ñoù ñeå taêng ñoä chính xaùc vaø ñoä nhaïy. Ñaëc ñieåm cuûa phöông phaùp phaân tích ño maøu Trong soá nhöõng phöông phaùp phaán tích quang phoå thì caùc phöông phaùp ño maøu laø nhoùm ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát trong thöïc tieãn cuûa caùc phoøng thí nghieäm phaân tích. PHÖÔNG PHAÙP QUANG PHOÅ HAÁP THU THAÁY ÑÖÔÏC 1. Moái lieân heä phuï thuoäc giöõa cöôøng ñoä maøu cuûa DD vaø haøm löôïng cuûa chaát maøu trong DD ñoù. Trong caùc phöông phaùp phaân tích ño maøu. chuùng haáp thuï taát caû caùc tia chæ tröø chuøm heïp caùc tia thuoäc moät vuøng phoå xaùc ñònh. Vuøng phoå haáp thuï cöïc tieåu (hoaëc truyeàn qua cöïc ñaïi) cuûa aùnh saùng cuûa kính 52 . ngöôøi ta söû duïng haáp thuï khoâng phaûi moïi aùnh saùng maø chæ choïn nhöõng tia bò DD haáp thuï maïnh nhaát. töø vuøng quang phoå khaû kieán. töùc laø söû duïng aùnh saùng ñôn saéc. coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm löôïng cuûa chaát maøu trong DD thöû nghieäm. trong ñoù chaát caàn xaùc ñònh ñöôïc chuyeån thaønh moät hôïp chaát coù maøu laøm bieán ñoåi maøu cuûa DD phaân tích. Ñoù laø nhöõng vaät theå loûng hoaëc raén coù tính trong suoát khaùc nhau ñoái vôùi phaàn phoå khaùc nhau.εCl Ôû ñaây I: cöôøng ñoä chuøm aùnh saùng ñi qua DD I0 : cöôøng ñoä chuøm aùnh saùng tôùi DD ε : heä soá haáp thuï aùnh saùng. ñeå taùch nhöõng tia coù chieàu daøi soùng caùc ñònh.

ngöôøi ta thöôøng duøng caùc kính maøu. vôùi cuøng moät chieàu daøy cuûa lôùp DD cuûa moät chaát cho tröôùc. A = I0 − I x100 % I0 Töø phöông trình ñoù chuùng ta ruùt ra ñöôïc raèng. cuøng vôùi söï taêng noàng ñoä vaø chieàu daøy cuûa lôùp DD thì maøu cuûa noù taêng leân. Vieäc söû duïng caùc kính loïc maøu goùp phaàn naâng cao ñoä nhaïy vaø ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp. ngöôøi ta söû duïng caùc loaïi thuûy tinh maøu vaø caùc chaát loûng maøu. Trong caùc maùy ño maøu. vôùi cuøng moät noàng ñoä cuûa chaát maøu cho tröôùc. Baûng1: Choïn kính loïc maøu theo maøu cuûa DD phaân tích Maøu cuûa DD Maøu cuûa phaân tích kính loïc töông öùng Laù caây vaøng Tím Xanh bieån Vaøng Chaøm Da cam Xanh luïc Ñoû Laù caây Ñoû tía Vuøng böôùc soùng truyeàn qua 400-450 450-480 480-490 490-500 500-560 Maøu cuûa DD phaân tích Tím Xanh bieån Chaøm Xanh luïc Maøu cuûa kính loïc töông öùng Vaøng luïc Vaøng Da cam Ñoû Vuøng böôùc soùng truyeàn qua 560-575 575-590 590-625 625-750 Ñoái vôùi DD maøu ñöôïc ñöïng trong cuveùt baèng thuûy tinh coù caùc thaønh song song nhau. 53 . ngöôøi ta duøng thuaät ngöõ “haáp thuï A”. Maät ñoä quang cuûa DD: Neáu laáy logarít phöông trình ñònh luaät Berô vaø ñoåi daáu thì phöông trình coù daïng: lg (I0/I) = εCl Ñaïi löôïng lg (I0/I) laø ñaïi löôïng ñaëc tröng raát quan troïng cho maøu cuûa DD. Coù theå choïn nhanh nhaát kính loïc maøu döïa vaøo maøu cuûa DD phaân tích (baûng 1).Hoùa phaân tích loïc ñaõ ñöôïc choïn ñuùng truøng vôùi vuøng haáp thuï cöïc ñaïi cuûa DD maøu nghieân cöùu. Töø ñoù coù theå ruùt ra keát luaän sau: neáu hai DD cuûa cuøng moät chaát maøu coù noàng ñoä khaùc nhau. coøn cöôøng ñoä I cuûa aùnh saùng truyeàn qua DD haáp thuï bò giaûm ñi so vôùi cöôøng ñoä cuûa aùnh saùng tôùi I0. maät ñoä quang cuûa DD chæ phuï thuoäc vaøo chieàu daøy cuûa lôùp DD ñoù. Keát luaän naøy raát quan troïng. vì noù laø cô sôû cuûa moät phöông phaùp phaân tích ño maøu. Ñeå laøm kính loïc. maät ñoä quang cuûa DD tyû leä thuaän vôùi noàng ñoä cuûa chaát maøu vaø chieàu daøy cuûa lôùp DD. maät ñoä quang cuûa DD ñoù caøng lôùn neáu löôïng chaát maøu chöùa trong noù caøng lôùn. coù theå noùi raèng. Noùi moät caùch khaùc. caùc DD ñoù seõ ñaït ñöôïc caùc cöôøng ñoä baèng nhau khi chieàu daøy cuûa caùc lôùp tyû leä nghòch vôùi noàng ñoä cuûa DD ñoù. Hoaëc ngöôïc laïi. noù ñöôïc goïi laø maät ñoä quang cuûa DD (*) vaø ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ D: D = lg (I0/I) = εCl (*) Ñeå ñaëc tröng cöôøng ñoä haáp thuï aùnh saùng.

hieän ñaïi hôn – caùc maùy phoå quang.3. Hoaëc baèng caùc maùy phöùc taïp hôn. . Phöông phaùp daõy tieâu chuaån: Khi tieán haønh phaân tích baèng phöông phaùp daõy tieâu chuaån. ngöôøi ta so saùnh cöôøng ñoä maøu cuûa DD maøu phaân tích vôùi maøu cuûa daõy DD chuaån (coù cuøang chieàu daøy) ñöïôc chuaån bò tröôùc.Phöông phaùp chuaån ñoä so maøu. ñeå xaùc ñònh noàng ñoä (C) cuûa DD maøu. söï laøm baèng nhau maøu cuûa hai DD coù noàng ñoä chaát maøu khaùc nhau ñöôïc tieán haønh baèng caùch laøm thay ñoåi chieàu daøy cuûa caùc lôùp DD ñoù trong ñieàu kieän cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saùng ñi qua hai DD laø nhö nhau. Caùc phöông phaùp nhìn maét: goàm coù . ngöôøi ta khoâng quan saùt tröïc tieáp baèng maét maø duøng caùc teá baøo quang ñieän. 2.Theo phöông aùn thöù nhaát. . Tyû soá giöõa caùc chieàu daøy cuûa hai lôùp vaø tyû soá giöõa caùc noàng ñoä cuûa chaát maøu trong caùc DD taïi thôøi ñieåm caân baèng maøu seõ ñöôïc bieåu thò baèng phöông trình: 54 . Phöông phaùp laøm baèng nhau: Phöông phaùp naøy döïa treân söï laøm nhö nhau maøu cuûa DD phaân tích vaø DD ñaõ bieát noàng ñoä cuûa chaát caàn xaùc ñònh – DD chuaån.Phöông phaùp daõy tieâu chuaån. chöùa taát caû caùc thuoác thöû ñöôïc duøng khi cheá hoùa maãu . . Trong caùc phöông phaùp khaùch quan. Ngöôøi ta phaân bieät caùc phöông phaùp chuû quan (hoaëc caùc phöông phaùp nhìn maèt) vaø caùc phöông phaùp khaùch quan (hoaëc traéc quang). ngöôøi ta thöøa nhaän raèng trong DD kieåm tra cuõng chöùa baáy nhieâu chaát caàn xaùc ñònh. Coù hai phöông aùn tieán haønh xaùc ñònh so maøu baèng phöông phaùp naøy. caàn phaûi ño maät ñoä quang (D) cuûa noù. Söï xaùc ñònh trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc thöïc hieän baèng maùy ñ maøu (töø ñoù phöông phaùp coù teân laø ño maøu). Ñeå ño maät ñoä quang caàn phaûi ño cöôøng ñoä cuûa chuøm tia saùng. 2. Ñeå ñieàu cheá DD kieåm tra. 2. Ñaëc tính cuûa caùc phöông phaùp phaân tích ño maøu Coù theå ño cöôøng ñoä maøu cuûa caùc DD baèng caùc phöông phaùp khaùc nhau. Khi ñoù maëc duø noàng ñoä cuûa DD phaân tích vaø DD chuaån khaùc nhau. ngöôøi ta chuaån bò DD chöùa taát caû caùc hôïp phaàn cuûa DD nghieân cöùu chæ tröø chaát xaùc ñònh.Hoùa phaân tích Vì vaäy. cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saùng ñi qua hai lôùp DD ñoù nhö nhau.1. Caùc phöông phaùp nhìn maét: laø nhöõng phöông phaùp trong ñoù ngöôùi ta ñaùnh giaù cöôøng ñoä maøu cuûa DD thí nghieäm baèng maét thöôøng. Phöông phaùp chuaån ñoä so maøu: Phöông phaùp naøy döïa treân söï so saùnh maøu cuûa DD phaân tích vôùi maøu cuûa DD khaùc – DD kieåm tra.2.Phöông phaùp laøm baèng nhau. 2. DD chuaån ñöôïc theâm vaøo cho ñeán khi cöôøng ñoä maøu cuûa DD kieåm tra vaø DD phaân tích baèng nhau. roài theâm DD chuaån chöùa chaát caàn xaùc ñònh töø buret vaøo DD kieåm tra ñoù. ñeå ño cöôøng ñoä maøu cuûa DD thöû.

tyû soá caùc chieàu daøy hai lôùp cuûa hai DD ñöôïc so saùnh tyû leä nghòch vôùi tyû soá caùc noàng ñoä cuûa chuùng. noàng ñoä cuûa caùc DD tyû leä thuaän vôùi logarit cöôøng ñoä aùnhsaùng roïi tôùi chuùng. sau khi ño chieàu daøy cuûa caùc lôùp DD maøu nhö nhau vaø bieát noàng ñoä moät trong hai DD ñoù. ngöôøi ta khoâng so saùnh söï haáp thuï cuûa noù vôùi söï haáp thuï cuûa DD chuaån trong moãi laàn phaân tích maø laäp tröôùc moät ñöôøng 55 . qua hai lôùp DD coù chieàu daøy nhö nhau. ñeå tieán haønh xaùc ñònh noàng ñoä cuûa DD thöû. Stoâleâtoâp ñaõ chöùng minh. Chuøm saùng ñaõ ñi qua DD ñöôïc thu nhaän bôûi moät teá baøo quang ñieän. Laäp ñöôøng chuaån: Khi phaân tích haøng loaït baèng phöông phaùp ño maøu. Ñeå ño chieàu daøy cuûa caùc lôùp DD coù moät chuøm saùng ñöôïc roïi qua. Söï tính toùan ñöôïc thöïc hieän baèng coâng thöùc: Cx = Dx x Cch Dch khi naêng löïông cuûa aùnh saùng taùc duïng leân teá baøo quang ñieän tyû leä thuaän vôùi cöôøng ñoä chieáu saùng. deã xaùc ñònh vaø ñoä chính xaùc cao cuûa chuùng. Öu ñieåm chính cuûa caùc phöông phaùp ño maøu quang ñieän laø tính chaát nhanh choùng. hai DD coù maøu nhö nhau khi tyû soá caùc logarit cöôøng ñoä cuûa caùc chuøm saùng baèng tyû soá caùc noàng ñoä. ñeå laøm caân baèng maøu cuûa hai DD coù noàng ñoä chaát maøu khaùc nhau. coù theå duøng caùc oáng kính hình truï hoaëc caùc oáng nghieäm vaø khi caàn xaùc ñònh chính xaùc hôn thì duøng caùc maùy goïi laø caùc saéc keá. deã daøng tính ñöôïc noàng ñoä chöa bieát cuûa DD kia. Taïi thôøi ñieåm hai DD so saùnh ñaït ñöôïc maøu nhö nhau khi chieàu daøy cuûa chuùng baèng nhau. Chuøm saùng ñöôïc cho qua cuvet hoaëc oáng nghieäm ñöïng ñaày chaát maøu nghieân cöùu. . trong ñoù quang naêng ñöôïc bieán ñoåi thaønh ñieän naêng. Nhö A. ngöôøi ta cho hai chuøm saùng coù cöôøng ñoä khaùc nhau.Theo phöông aùn thöù hai.Hoùa phaân tích l1 C 2 = l 2 C1 trong ñoù: l1: chieàu daøy lôùp DD coù noàng ñoä chaát maøu laø C1 l2: chieàu daøy lôùp DD coù noàng ñoä chaát maøu laø C2 taïi thôøi ñieåm caân baèng maøu. Trong tröôøng hôïp naøy. Döïa treân phöông trình ñoù. cöôøng ñoä cuûa doøng ñieän ñöôïc sinh ra Ñeå xaùc ñònh noàng ñoä chaát ngh ieân cöùu baèng phöông phaùp naøy. Theo phöông aùn thöù hai naøy. ngöôøi ta ño maät ñoä quang cuûa DD thöû (Dx) vaø cuûa DD chuaån ñaõ bieát noàng ñoä (Dch). Caùc phöông phaùp ño maøu quang ñieän: taát caû caùc phöông phaùp ño maøu quang ñieän cuøng döïa treân moät nguyeân taéc chung. ta chæ caàn xaùc ñònh ñöôïc baèng caùch duøng saéc keá. G. Doøng ñieän ñöôïc sinh ra khi ñoù ñöôïc ño baèng moät ñieän keá nhaïy.

Ñöôøng ñoù chính laø ñöôøng chuaån (hình10. Duøng buret laáy vaøo nhöõng bình ñònh möùc dung tích 100ml nhöõng theå tích chính xaùc khaùc nhau cuûa DD chuaån ñoù vaø caùc thuoác thöû töông öùng taïo neân maøu cuûa DD phaân tích.1: Söï phuï thuoäc cuûa maät ñoä quang dung dòch vaøo noàng ñoä (ñöôøng chuaån) Ñeå veõ ñöôøng chuaån treân giaáy milimet. treân truïc tung caùc giaù trò maät ñoä quang cuûa chuùng. keû caùc ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi töøng truïc roài noái caùc giao ñieåm cuûa chuùng laïi vôùi nhau.0 Treân cô sôû cuûa caùc keát quaû thu ñöôïc ñeå döïng ñöôøng bieåu dieãn söï phuï thuoäc maät ñoä quang cuûa DD vaøo noàng ñoä cuûa noù.1) Maät ñoä quang hoïc D = lg I0/I Noàng ñoä C Hình 10. ñeå xaùc ñònh noàng ñoä cuûa DD thöû.1 0. Ño maät ñoä quang cuûa caùc DD chuaån ñaõ ñöôïc chuaån bò treân maùy vaø ghi caùc keát quaû ño ñöôïc thaønh moät baûng. mg/100ml DD 1 4 6 8 10 Maät ñoä quang 0. chæ caàn ño söï haáp thuï cuûa noù vaø döïa vaøo ñöôøng chaåun ñeå tìm giaù trò noàng ñoä töông öùng vôùi ñoä haáp thuï ño ñöôïc. Khi ñaõ coù ñöôïc ñöôøng chuaån. Ñaàu tieân chuaån bò DD chuaån goác chöùa moät löôïng xaùc ñònh chính xaùc chaát nghieân cöùu.6 0. Muoán vaäy. caàn phaûi chuaån bò moät daõy caùc DD chuaån chöùa nhöõng löôïng khaùc nhau chaát caàn xaùc ñònh.Hoùa phaân tích goïi laø ñöôøng chuaån.8 1. ngöôøi ta chuaån bò moät daõy caùc DD chuaån coù noàng ñoä khaùc nhau. Sau ñoù. ngöôøi ta ñaët treân truïc hoaønh caùc giaù trò noàng ñoä cuûa DD chuaån. Ñeå laäp ñöôøng chuaån. Sau ñoù pha loaõng hoãn hôïp chöùa trong caùc bình baèng nöôùc caát ñeå ñöa theå tích cuûa DD ñeán vaïch möùc. Thí duï nhö sau: DD chuaån 1 2 3 4 5 Haøm löôïng nguyeân toá caàn xaùc ñònh. töø caùc ñieåm treân hai truïc.4 0. 56 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->