MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo -.

/0"G Đ# "1"G 23M -45 # M :::::::

ThS. Nguyễn Quốc Bình, 2008 !"G #$% &' #!I #( "G#)* +I,- "*M Độc l6p 7 -8 do 7 #ạnh ph9c :::::::: Tp. HCM, ngày tháng 5 năm 2008.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ NGẮN HẠN Ứng dụng MapInfo trong q !n "# t$% ng &'n t(%'n n(%'n (Theo đề nghị của TT Tin h c! "ề c#$ng chi ti%t& )H*N +, KI-N THỨC ./ 01N Đ2 .À 345 67NG 01N Đ2 89 ;5 8: t%;t <d8 =i>n?@ AB ti>t G%!ng <%'n p(ụ tr=>(@ -hC5 "guyDn QuEc BFnh G5 Đ?n <@, Bộ HIn "2J#K2"&#L =hoa 2MH nghiNp A5 Mụ> t%' (của ph'n (!, Cau =hi hOc Pong phQn nàyL hOc viên cR =hả nSng@ ;5 "TH UTt VWXc các =i>n thYc vZ Uản V[ và các thIng \E Uản V[] #N thEng thIng tin V^a lýL G5 R các =_ nSng phMn t`ch và PMy d8ng Uản V[ \E ta Uản V[ gibyL dc liNu th8c V^aL và A5 dng dụng các phQn HZH <MapInfo? Ve PMy d8ng VWXc Hột Uản V[ \E5 AB NC% d ng, T(D% g%an
E+FGp(HtIn g$&J

NC% d ng ()* th+y%t h c ,ong ,ong -.i th/c hành! f Gigi thiNu vZ Uản V[L Uản V[ \E] Yng dụng cha #N thEng thIng tin V^a lý <GIC?L f Mục V`ch và vai tri cha MapInfo trong juản lý tài nguyên thiên nhiên f ác t`nh nSng ck Uản và các cIng cụ trong MapInfo@ Hlnu và cIng cụ5 f C8 liên juan gica MapInfo vgi các phQn HZH liên juan f bu tr9c dc liNu trong GIC@ mc liNu =hIng gian và phi =hIng gian f bu tr9c dc liNu trong MapInfo@ cbu tr9c dc liNu cha Uản V[ \E f -ạo lgp dc liNu Uản V[ <cR VEi tWXng và =hIng VEi tWXng?] f 4hnp chi>u Uản V[ và hN toạ Vộ Uản V[ f ác juy Wgc vZ VEi tWXng V^a lý trên UZ Hot trái VbtL f +p các VEi tWXng V^a lý@ dạng VieHL dạng VWqng và dạng vrng f bu tr9c dc liNu dạng ra\tlr và vlctor trong GIC@ Wu =huy>t VieH f 4hMn t`ch Uản V[ giby và phMn t`ch th8c V^a Ve PMy d8ng Uản V[ f ĐSng nh6p Uản V[ ta Uản V[ giby f CE hoá Uản V[ dạng VWqng và dạng VieH f hsnh \ta dc liNu Uản vp dạng VieHL VWqng f CE hoá Uản V[ dạng vrng f hsnh \ta dc liNu Uản vp dạng vrng

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3: Ngày 4:

Ngày 5: Ngày 6:

ThS. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp. HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+,o-.inh/h-m,a0.12,.3n

&

t q ! >Mn NOt NPQ> f 4hMn t`ch VWXc Hột Uản V[ giby hooc Hột th8c V^a f &My d8ng VWXc Hột Uản V[ \E và =>t Pubt ra trang in5 RB 5' >M >Sa (T> p(Mn f #Oc viên thaH gia =hoá hOc cQn nTH vcng các =i>n thYc vZ Vo Vạc Uản V[L trTc V^a Uản V[] +i t`nh trFnh Vộ * hooc \t dụng thành thạo windoxn\L MC5 yPcllL MC5 word5 UB )(P?ng p(=p N=n( g%=. Nguyễn Quốc Bình. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp..12.MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên ThS.3n ( . J>t juả Uài thi trên HáyL thqi gian zB ph9t NgPD% VW& dXng NY >P?ng T(8B Ng &Zn [ :> 0\n( ThS. 2008 Ngày 7: Ngày 8: Ngày 9: Ngày 10: Ngày 11: Ngày 12: f "h6p dc liNu vào Uản V[ \E ta MapInfo f #ien th^ V^nh dạng cho dc liNu thuộc t`nh và =hIng gian trên Uản vp f ác hàH t`nh toán thIng thWqng trong MapInfo@ -`nh diNn t`chL chiZu dàiLu f h[ng ghnp các lgp dc liNu Uản V[ <laylr control? f ác thành phQn cha Uản V[L K h9 giải trên Uản V[ f 2Wgi toạ VộL tv lN Uản V[ f tv lN P`ch f Bản V[ chuyên VZ dạng vrng@ Uản V[ hiNn trạng \t dụng VbtL f h9 th`ch Uản V[ f Đ^nh dạng trang in Uản V[@ các thành phQn và nội dung Uản V[L trang tr` f Đ^nh dạng trang in Uản V[@ =>t Pubt Uản V[ dạng ảnhL Hảnh ghnp Uản V[L tv lN trang in5 LB K.a0.inh/h-m.o-. HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+.

Bộ HIn "2J#K2"&#L =hoa 2MH nghiNp A5 Mụ> t%' (của ph'n 2!. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp.MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo -.5 "TH VWXc các nguyên lý juản lý dc liNu và chuyen V{i dc liNu thuộc t`nh ta MapInfo vgi các phQn HZH liên juanL G5 6p nh6t VWXc dc liNu thuộc t`nh trong MapInfo và các phQn HZH liên juanL A5 -h8c hiNn VWXc các lNnh truy vbn dc liNu thuộc t`nhL tách|ghnp dc liNu =hIng gian thlo yêu cQu \t dụng5 }5 J>t Pubt Uản V[ \EL Uản V[ giby thlo các yêu cQu \t dụng =hác nhau5 AB NC% d ng.ong .t <d8 =i>n?@ AB ti>t G%!ng <%'n p(ụ tr=>(@ -hC5 "guyDn QuEc BFnh G5 Đ?n <@. ngày tháng 5 năm 2008.5 8: t%. Nguyễn Quốc Bình.inh/h-m.o-. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ NGẮN HẠN Ứng dụng MapInfo trong q !n "# t$% ng &'n t(%'n n(%'n (Theo đề nghị của TT Tin h c! "ề c#$ng chi ti%t& )H*N F. HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+.À K-T 3]bT 6_ `Ia] 01N Đ2 89 ./0"G Đ# "1"G 23M -45 # M ::::::: ThS. Cau =hi hOc Pong phQn nàyL hOc viên cR =hả nSng@ .12."*M Độc l6p 7 -8 do 7 #ạnh ph9c :::::::: Tp. 2008 !"G #$% &' #!I #( "G#)* +I. []1N TR^ 6_ `Ia] 01N Đ2 89 .i th/c hành! f "guyên lý juản lý ck \~ dc liNu thuộc t`nh trong MapInfoL f 2ý thuy>t chuyen V{i dc liNu ta MapInfo vgi các phQn HZH =hác f 6p nh6tL t`nh toán cho dc liNu thuộc t`nh trong crng ck \~ dc liNu cha MapInfo f huyen dc liNu dạng :5Pl\ và :5dUf vào MapInfoL f "guyên lý c6p nh6t dc liNu trong MapInfo ta ck \~ dc liNu Uên ngoàiL f 6p nh6t dc liNu ta dc liNu Uên ngoài <:5Pl\ và :5dUf? và ta Cm2 =hác trong MapInfo f 6p nh6t dc liNu =>t hXp vgi các hàH chYc nSng trong MapInfo f -ruy vbn|r9t tr`ch dc liNu trong crng Cm2 MapInfo] truy vbn dc liNu ta hai Cm2 =hác nhau f Tt|tách các VEi tWXng vZ =hIng gian và thuộc t`nh f Ghnp nhRH các VEi tWXng =hIng gian f Ghnp các VEi tWXng U•ng các nhRH thuộc t`nh f Ghnp|tách các VEi tWXng d8a trên hai Uản V[ =hác nhau f -haH chi>u dc liNu ta hai Cm2 trong MapInfo f 4hMn t`ch dc liNu =hIng gian thIng jua các hàH V^a lýL f -uy vbn dc liNu =>t hXp phMn t`ch dc liNu =hIng gian Ngày 2: Ngày 3: Ngày 4: Ngày 5: Ngày 6: ThS... T(D% g%an E+FGp(HtIn g$&J Ngày 1: NC% d ng ()* th+y%t h c .3n % . HCM.ong -.a0.

a0.9t tr`ch dc liNu ta nhiZu Uản V[@ t{ng hXp dc liNu thlo thqi gian f -ạo Uản V[ chuyên VZ dạng V[ th^|Uieu V[ và Vạng VieH Vkn y>u tE f -ạo Uản V[ chuyên VZ dạng V[ th^|Uieu V[ và Vạng VieH Va y>u tE f ác chYc nSng tạo ranh và toạ Vộ V^a lý f J>t Pubt vrng chs V^nh cho trang inL LB K.t q ! >Mn NOt NPQ> f -ruy vbn VWXc dc liNu thlo yêu cQu \t dụng f -áchL ghnp dc liNu thuộc t`nh và =hIng gian thlo yêu cQu \t dụng5 f J>t Pubt Uản V[ thlo yêu cQu \t dụng5 RB 5' >M >Sa (T> p(Mn f #Oc viên thaH gia =hoá hOc cQn nTH vcng các =i>n thYc vZ Vo Vạc Uản V[L trTc V^a Uản V[] +i t`nh trFnh Vộ * hooc \t dụng thành thạo windoxn\L MC5 yPcllL MC5 wordL và Vạt =>t juả ~ phQn . Nguyễn Quốc Bình. J>t juả Uài thi trên HáyL thqi gian }€ ph9t NgPD% VW& dXng NY >P?ng T(8B Ng &Zn [ :> 0\n( ThS. HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+.12.inh/h-m.MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên ThS..5 UB )(P?ng p(=p N=n( g%=. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp. 2008 Ngày 7: Ngày 8: Ngày 9: Ngày 10: Ngày 11: Ngày 12: f -ạo VieH và Pác V^nh toạ Vộ VieH] tạo VieH thIng jua VieH cho trWgc f -ạo Uufflr cho VieH@ Pác V^nh vrng UNnh f -ạo Uufflr cho VWqng@ Pác V^nh nhcng ảnh hW~ng =hi H~ VWqngL f -ạo Uufflr cho vrng@ phạH vi tác Vộng f 4hMn vrng <rldi\trict?L K .o-.3n ' .

inh/h-m.t <d8 =i>n?@ AB ti>t G%!ng <%'n p(ụ tr=>(@ -hC5 "guyDn QuEc BFnh G5 Đ?n <@.À Mi HÌNH 89 Đh CeO .d TH7C Đ^e . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ NGẮN HẠN Ứng dụng MapInfo trong q !n "# t$% ng &'n t(%'n n(%'n (Theo đề nghị của TT Tin h c! "ề c#$ng chi ti%t& )H*N c. Bộ HIn "2J#K2"&#L =hoa 2MH nghiNp A5 Mụ> t%' (của ph'n 0!.o-.5 Ct dụng VWXc Háy V^nh v^ <G4C? Ve thu th6p dc liNuL G5 huyen V{i dc liNu ta G4C vào các phQn HZH liên juanL A5 #iNu chsnh dc liNu cụ Uộ trong MapInfo5 }5 &My d8ng Uản V[ V^a hFnh vgi các VWqng V[ng HYcL Uản V[ Vộ dEc thlo yêu cQu \t dụng5 AB NC% d ng.MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo -."*M Độc l6p 7 -8 do 7 #ạnh ph9c :::::::: Tp. Cau =hi hOc Pong phQn nàyL hOc viên cR =hả nSng@ .3n 4 .ÀO Me)INfOg 01N Đ2 Đ2NG CeO Đhg 01N Đ2 Đh 69C . HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+.i th/c hành! f G4C và chYc nSng f +ai tri cha G4C trong PMy d8ng Uản V[ U•ng MapInfo f ài Vot G4CL các nguyên tTc \t dụng f MapCourcl@ các chYc nSng và cài Vot các thIng \EL f huyen dc liNu ta G4C vào MapCourcl f &t lý dc liNu trong MapCourclL f "h6p dc liNu ta MapCourcl vào G4C f huyen dc liNu ta MapCourcl vào MapInfo f Đo Vạc th8c V^aL f -FH =i>H VieH ngoài th8c V^a f #iNu chsnh dc liNu cục Uộ trong MapInfoL f +p VWqng t8 Vộng trong MapInfo ta các VieH cho trWgc f +lrtical MapplrL f "guyên tTc tạo VWqng V[ng HYc|V[ng cao VộL f -ạo Uản V[ VWqng V[ng cao Vộ f -ạo Uản V[ \E Vộ cao <Am?L f -ạo Uản V[ Vộ dEc và hWgng phki Ngày 2: Ngày 3: (*) Ngày 4: Ngày 5: Ngày 6: ThS./0"G Đ# "1"G 23M -45 # M ::::::: ThS. Nguyễn Quốc Bình.5 8: t%. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp..ong . ngày tháng 5 năm 2008.12.. ĐO . 2008 !"G #$% &' #!I #( "G#)* +I.ong -.a0. HCM. T(D% g%an E+FGp(HtIn g$&J Ngày 1: NC% d ng ()* th+y%t h c .

Nguyễn Quốc Bình. 2008 Ngày 7:(*) Ngày 8: Ngày 9: Ngày 10: f mrng G4C =ieH tra th8c V^a Uản V[ \E Vộ cao f #iNu chsnh dc liNu Vộ caoL f Một \E t`nh nSng t`nh toán trong +lrtical Mapplr f ry\tal rlport@ phMn t`ch dc liNu thuộc t`nh trong MapInfo f huyen V{i dc liNu ta MapInfo vgi các phQn HZH =hácL f Một \E tiNn `ch =hác trong MapInfo <:? #Oc ngoài th8c V^aL € ti>t|ngày LB K. HCM Điện tho i! "#$ %&' $#&( )mai*! ng+. và G5 UB )(P?ng p(=p N=n( g%=.o-. J>t juả Uài thi trên HáyL thqi gian zB ph9t NgPD% VW& dXng NY >P?ng T(8B Ng &Zn [ :> 0\n( ThS.12. NGUYỄN QUỐC BÌNH Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp.t q ! >Mn NOt NPQ> f Ct dụng VWXc Háy G4C trong Vo vp và =ieH tra th8c V^a f &t lý VWXc dc liêu trong MapCourcl và MapInfo5 f -ạo VWXc các Uản V[ vZ VWqng V[ng HYcL Vộ dEc và hWgng phki RB 5' >M >Sa (T> p(Mn f #Oc viên thaH gia =hoá hOc cQn nTH vcng các =i>n thYc vZ Vo Vạc Uản V[L trTc V^a Uản V[] +i t`nh trFnh Vộ * hooc \t dụng thành thạo windoxn\L MC5 yPcllL MC5 wordL và Vạt =>t juả ~ phQn .3n 5 .a0.inh/h-m..MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên ThS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful