1.

Дадени се отсечките

a и

b .Одреди ја графички отсечката 3a − 2b.

2.Одреди ја пресечната точка на правата p со симетралата на отсечката AB.

3.Пресметај 3α−β, ако α=48°24′ и β=72°25′30″

Одговор: 3α−β =

4. Конструирај го пресекот на симетралите на аглите на цртежот:

Одговор : Симетралите се сечат во____.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful