1.

Определи го графички периметарот на ислршената линија ABCD на цртежот

2.Пресметај го комплементниот агол β и суплементниот агол δ на аголот
α= 52°42′30″.

Одговор: β=________;

δ=__________.

3. Дадени се аглите α и β. Конструирај го аголот α-2β.

4.Конструирај ја кружницата k1 (O, 2) и кружницата k(О,3) . Каква е нивната взаемна
положба?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful