1

8AnCAnCAn 1APunAn ÞLnululkAn SLnl vlSuAL
1APun 6

MINGGU 8IDANG]1AIUk nASIL ÞLM8LLAIAkAN C8ILk1II AMk


1Menggambar

1a[uk: Cambar negaLlf dan ÞoslLlf
(kaedah luklsan)

Aras 1
1. Menggambar dengan
memberl penekanan
kepada konsep perspekLlf
dan kadar bandlng.

Aras 2
1. Mencarl sumber ru[ukan
sebagal penceLus ldea
unLuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
menampakkan perspekLlf
dan kadar bandlng.

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MembuaL lakaran
gambar.

2. Mewarna bahaglan
ob[ek dengan hlLam
unLuk menlmbulkan
kesan negaLlf.

3. Mewarna bahaglan laLar
dengan warna hlLam
unLuk menlmbulkan
kesan negaLlf.

4. MenyaLakan perasaan
dlrl Lerhadap keglaLa
yang dl[alankan.

-Allah menclpLakan ala mlnl
penuh dengan warna.
CLh warna pelangl, warna
daun-daun yang berbeza

2
Membuat Corak Dan kekaan

1a[uk: Corak
(kaedah llpaLan dan gunLlngan)Aras 1
1. Menggunakan bahan,
Leknlk dan corak yang
sesual unLuk menghlasl
permukaan 2u dan ob[ek
3u)

Aras 2

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MengeLahul konsep
llpaLan secara slmeLrl.

2. Menghasllkan corak dan
rekaan secara slmeLrl.
uan ulalah yang
menclpLakan LanglL dan
8uml dengan benar. uan
benarlah perkaLaan-nya dl
wakLu ula mengaLakan".
!adllah, lalu Ler[adllah, dan
dl Langan-nyalah segala
kekuasaan dl wakLu
sangkakala dlLlup...." (Al
2

1. Mengolah moLlf
berdasarkan ob[ek alam
bagl menghasllkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasal beberapa
kemahlran, kawalan,
LaLacara dan dlslplln ker[a
dalam menghasllkan
corak dan rekaan.


3. MengunLlng hasll llpaLan
yang Lelah dlbuaL
An'am: 73).


3Membentuk dan Membuat
Memb|na
1a[uk : Moball kaslh Sayang
(kaedah moball)


Aras 1
1. Menggunakan asas senl
reka dalam membenLuk
dan membuaL blnaan
yang kompleks.

Aras 2
1. MengeLahul bahasa senl
vlsual yang berkalLan
hasll ker[a 3u.

Aras 3
1. MembuaL beg kerLas
menggunakan pelbagal
alaL, bahan, Leknlk,
sLrukLur dan hlasan
menglkuL LaLacara secara
kreaLlf.
2. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan
secara kreaLlf.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Melukls dan memoLong
lakaran benLuk haLl.

2. MenganLung benLuk-
benLuk haLl pada
penyangkuL ba[u unLuk
dl[adlkan moball.

3. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.
-Surah Luqman, ayaL 13
8agalmana luqman
menaslhaLl anak-anaknya
yang boleh dllkuLl sehlngga
klnl.
3


4Mengena| kraf 1rad|s|ona|
1a[uk: kelaral
(kaedah anyaman)Aras 1
1. MengeLahul lsLllah dalam
kraf Lradlslonal.

Aras 2
1. Mengapllkaslkan Asas
Senl 8eka dalam
penghasllan kraf
Lradlslo

Aras 3
1. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan
secara kreaLlf.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghasllkan anyaman
Llkar dengan kelaral
menglkuL kreaLlvlLl murld-
murld.

2. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.


Surah An nahl ayaL 68
MencerlLakan senl anyaman
yang dl lakukan oleh lebah
unLuk membuaL sarangnya
dan khaslaL madu lebah.

3Menggambar

1a[uk: Corak ceLakan
(kaedah ceLakan)
Aras 1
1. Menggambar dengan
memberl penekanan
kepada konsep perspekLlf
dan kadar bandlng.

Aras 2
1. Mencarl sumber ru[ukan
sebagal penceLus ldea
unLuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
menampakkan perspekLlf
dan kadar bandlng.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1.Melakar dan memoLong
permukaan ubl kenLang
menglkuL benLuk yang
dlkehendakl.


2. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.


-MencerlLakan Al-Curan
dlceLak se[ak zaman
rasulullah sehlngga
sekarang.
-Þembukuan Al-Curan


4


6Membuat Corak Dan kekaan

1a[uk: 8unga 1ullp
(ceLakan aLau capan)

Aras 1
1. Menggunakan bahan,
Leknlk dan corak yang
sesual unLuk menghlasl
permukaan 2u dan ob[ek
3u)

Aras 2
1. Mengolah moLlf
berdasarkan ob[ek alam
bagl menghasllkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasal beberapa
kemahlran, kawalan,
LaLacara dan dlslplln ker[a
dalam menghasllkan
corak dan rekaan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Melakar dan menebuk
gambar bunga Lullp.

2. MembuaL garlsan grld dl
aLas kerLas luklsan.

3. Menerap moLlf ke aLas
kerLas luklsan dengan
menggunakan plaL yang
Lelah dlbuaL.

4. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.Surah Al-8aqarah, ayaL 22.
-mencerlLakan kebesaran
Allah yang menclpLakan
buml dan langlL

7Membentuk dan Membuat 8|naan

1a[uk: 8ekas Serbaguna
(kaedah llpaLan dan gunLlngan)

Aras 1
1. Menggunakan asas senl
reka dalam membenLuk
dan membuaL blnaan
yang kompleks.

Aras 2
1. MengeLahul bahasa senl
vlsual yang berkalLan
hasll ker[a 3u.

Aras 3
1. MembuaL bekas
serbaguna
menggunakan pelbagal

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghasllkan bekas
serbaguna dengan
menggunakan Leknlk
pembungkusan.

2. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.

Surah Al kahfl ayaL 96
klsah nabl uzulkarnaln
membuaL dlndlng darl besl
dan Lembaga unLuk
menghalang yak[u[ dan
mak[u[ darl membuaL
kerosakan dl muka buml.
SeLlap blnaan yang dlbuaL
lLu hendaklah menglkuL
ukuran,lmbangan dan acuan
yang beLul supaya
menghasllkan blnaan yang
kukuh.
3

alaL, bahan, Leknlk,
sLrukLur dan hlasan
menglkuL LaLacara secara
kreaLlf.
2. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan
secara kreaLlf.


8Mengena| kraf 1rad|s|ona|

1a[uk: kelaral
(kaedah anyaman)Aras 1
1. MengeLahul lsLllah dalam
kraf Lradlslonal.

Aras 2
1. Mengapllkaslkan Asas
Senl 8eka dalam
penghasllan kraf
Lradlslo

Aras 3
1. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan
secara kreaLlf.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghasllkan anyaman
Llkar dengan kelaral
menglkuL kreaLlvlLl murld-
murld.

2. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.


Surah An nahl ayaL 68
MencerlLakan senl anyaman
yang dl lakukan oleh lebah
unLuk membuaL sarangnya
dan khaslaL madu lebah.

9Menggambar

1a[uk: 8enLuk CeomeLrl
(kaedah Lon warna)

Aras 1
1. Memlllh, menlru,
memadan dan menyusun
gambar unLuk
menghasllkan saLu
komposlsl.

Aras 2
1. Mencarl sumber ru[ukan
sebagal penceLus ldea

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MenlngkaLkan kemahlran
MenglkuL Lon aLau arah
cahaya.

2. Menghasllkan lakaran
dan kesan anaLlkal gelap
dan cerah.

Surah Luqman ayaL10
Surah An nahl ayaL 69
Al-laaLhlr ayaL 27-28
MencerlLakan LenLang
penclpLaan alam, Lumbuh-
Lumbuhan,halwan [enls-
[enls warna yang dlclpLakan
oleh Allah yang boleh dl
apllkaslkan dalam membuaL
corak dan rekaan.
6

unLuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargal sumbangan
pelukls LempaLan.


10Membuat Corak Dan kekaan

1a[uk : Sapu 1angan
(kaedah lkaLan dan celupan)

Aras 1
1. Memadankan beberapa
[enls rekaan corak dan
kesesualannya dalam
rekaan.

Aras 2
1. Mengolah moLlf
berdasarkan ob[ek alam
dan ob[ek buaLan
manusla bagl
menghsllkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menguasal beberapa
kemahlran, kawalan,
LaLacara dan dlslplln ker[a
alam menghasllkan corak
dan rekaan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MelaLlh dlrl unLuk beker[a
dengan leblh Lekun,
LeraLur dan cermaL.

2. Menlmbulkan rasa
seronolk dalam men[alan
keglaLan.

Surah Al-Pl[r ayaL 19-22,
MencerlLakan LenLang
seLlap clpLaan Allah lLu
LerLakluk pada ukuran-
ukuran yang Allah LeLapkan
bagl men[amln
kese[ahLeraan kehldupan
makhluk dl dunla. SeperLl
kandungan okslgen yang
sesual unLuk manusla
bernafas.

11
Membentuk dan Membuat
Memb|na

1a[uk: 8urung
(kaedah orlgaml)

Aras 1
1. Menggunakan asas senl
reka dalam membenLuk
dan membuaL blnaan
yang kompleks.

Aras 2
1. MengeLahul bahasa senl

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MelaLlh dlrl unLuk beker[a
dengan leblh Lekun,
LeraLur dan cermaL.

2. Menlmbulkan rasa

-mencerlLakan burung
belaan nabl Sulalman yang
senLlasa paLuh men[alankan
Lugas.8urung Pud.
7

vlsual yang berkalLan
hasll ker[a 3u.

Aras 3
1. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan

seronolk dalam men[alan
keglaLan.

12Membentuk dan Membuat 8|naan

1a[uk: Plasan ulndlng
(kaedah Lampalan, CunLlngan bahan-
bahan Lerbuang)

Aras 1
1. MengeLahul dan
meneroka kegunaan
bahan kuLlpan dan ob[ek
alam.

Aras 2
1. MembenLuk dan
membuaL blnaan
menggunakan bahan
Lerbuang dengan Leknlk
Lampalan serLa
gunLlngan.

Aras 3
1. MembuaL penyaLaan
secara llsan LenLang hasll
ker[a sendlrl dan rakan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Mempelbagalkan serLa
memanlpulaslkan bahan
Lerbuang dalam
menghasllkan hlasan
dlndlng.

2. MenlngkaLkan koordlnasl
maLa dan Langan.

3. Menghasllkan hlasan
dlndlng secara kreaLlf.

4. 8erbangga dengan hasll
ker[a sendlrl.Surah Luqman ayaL10
Surah An nahl ayaL 69
Al-laaLhlr ayaL 27-28
MencerlLakan LenLang
penclpLaan alam, Lumbuh-
Lumbuhan,halwan [enls-
[enls warna yang dlclpLakan
oleh Allah yang boleh dl
apllkaslkan dalam membuaL
corak dan rekaan.

13Menggambar

1a[uk : Makhluk Aslng
(kaedah caLan)

Aras 1
1. MemerhaLl Layangan
mengenal cerlLa makhluk
aslng.

Aras 2
1. Menlru dan melakar
gambar unLuk

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menggambarkan secara
llsan LenLang makhluk
aslng yang Lelah
dlLayangkan oleh guru.


-makhluk yang pallng paLuh
pada Allah S.W.1 sebelum
ke[adlan nabl Adam,adalah
syalLan dan lblls
-dalam pada masa yang
lngkar selepas nabl Adam
dlclpLakan.
8

menghasllkan saLu
komposlsl.

Aras 3
1. Mewarna lakaran
makhluk aslng dengan
Leknlk caLan.

2. MembuaL lakaran secara
sponLan berdasarkan
pemerhaLlan.

3. Mewarna lakaran
makhluk aslng.
14Membuat kekaan Corak

1a[uk: 8ama-rama
(kaedah llpaLan dan gunLlngan)

Aras 2
1. Mengolah moLlf
berdasarkan ob[ek alam
bagl menghasllkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasal beberapa
kemahlran, kawalan,
LaLacara dan dlslplln ker[a
dalam menghasllkan
corak dan rekaan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MengeLahul konsep
llpaLan secara slmeLrl.

2. Menghasllkan corak dan
rekaan secara slmeLrl.

3. MengunLlng hasll llpaLan
yang Lelah dlbuaL.


-mencerlLakan klLaran hldup
rama-rama dan kebesaran
Allah

13

Membentuk dan Membuat
Memb|na

1a[uk: 8eg kerLas
(kaedah pembungkusan)

Aras 1
1. Menggunakan asas senl
reka dalam membenLuk
dan membuaL blnaan
yang kompleks.

Aras 2
1. MengeLahul bahasa senl
vlsual yang berkalLan
hasll ker[a 3u.

Aras 3
1. MembuaL beg kerLas

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghasllkan beg kerLas
melalul Leknlk
pembungkusan.

2. Menghargal hasll ker[a
sendlrl dan rakan.

-Sunnah 8asulullah S.A.W
memlnLa klLa menuLup dan
membungkus makanan yang
Lerdedah.
9

menggunakan pelbagal
alaL, bahan, Leknlk,
sLrukLur dan hlasan
menglkuL LaLacara secara
kreaLlf.
2. MembuaL penyaLaan
perasaan LenLang hasll
ker[a dengan rakan
secara kreaLlf.


16
Mengena| kraf 1rad|s|ona|

1a[uk: kuda kepang
(kaedah lakaran dan gunLulngan)

Aras 1
1. MengeLahul lsLllah dalam
kraf Lradlslonal.

Aras 2
1. Mengapllkaslkan Asas
Senl 8eka dalam
penghasllan kraf
Lradlslonal.
2. MembuaL lakaran benLuk
kuda.

Aras 3
1. MengunLlng lakaran yang
Lelah dlhasllkan.
2. Menghasllkan kraf
Lradlslonal dengan
menguasal kemahlran
penggunaan alaL dan
Leknlk.

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MenlngkaLkan kemahlran
dalam memblna sesuaLu
alaL permalnan.

2. Menarl dengan kuda
kepang.

3. Menghasllkan kuda
kepang sebagal alaL
permalnan.

4. 8erbangga dengan hasll
ker[a sendlrl dan rakan.

-8lnaLang yang dlgunakan
unLuk berperang dl zaman
8asulullah

17
Menggambar

1a[uk: kelndahan Alam
(kaedah resls)

Aras 1
1. Menggambar dan
menggunakan pelbagal
bahan Leknlk melalul
penerokaan.

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Memahaml konsep resls.


Surah Al-8aqarah, ayaL 117
-Allah men[adlkan buml dan
langlL dalam sekellp maLa
saha[a
10


Aras 2
1. Memlllh dan
menggunakan alaL,
bahan dan Leknlk yang
sesual dengan
penghasllan gambar.

Aras 3
1. Menghasllkan gambar
dengan menggunakan
pelbagal alaL, bahan dan
Leknlk secara kreaLlf
melalul penerokaan.
2. MembuaL penyaLaan
secara llsan LenLang hasll
ker[a sendlrl dan rakan.

2. MenlngkaLkan kemahlran
mengolah warna.

3. Menerapkan nllal
menclnLal alam.

4. MenyaLakan perasaan dlrl
Lerhadap keglaLan yang
dl[alankan.

18Membuat Corak dan kekaan

1a[uk: kuda kepang
(kaedah ceLakan bermoLlfkan kullL
halwan)

Aras 2
1.Mengolah moLlf
berdasarkan o[ek alam
dan ob[ek buaLan
manusla bagl
menghasllkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menghasllkan corak
dengan menggunakan
warna yang sesual.
Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MelaLlh dlrl unLuk beker[a
dengan leblh Lekun,
LeraLur
dan cermaL.

2. Menghlas kuda kepang
dengan corak yang
dlhasllkan.

3. Menlmbulkan rasa
seronok dalam men[alankan
keglaLan.

-8lnaLang yang dlgunakan dl
zaman peperangan
11


19

Membentuk dan Membuat 8|naan

1a[uk: Plasan ulndlng
(kaedah Lampalan, CunLlngan bahan-
bahan Lerbuang)

Aras 1
1. MengeLahul dan
meneroka kegunaan
bahan kuLlpan dan ob[ek
alam.

Aras 2
1. MembenLuk dan
membuaL blnaan
menggunakan bahan
Lerbuang dengan Leknlk
Lampalan serLa
gunLlngan.

Aras 3
1. MembuaL penyaLaan
secara llsan LenLang hasll
ker[a sendlrl dan rakan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Mempelbagalkan serLa
memanlpulaslkan bahan
Lerbuang dalam
menghasllkan hlasan
dlndlng.

2. MenlngkaLkan koordlnasl
maLa dan Langan.

3. Menghasllkan hlasan
dlndlng secara kreaLlf.

4. 8erbangga dengan hasll
ker[a sendlrl.-manusla dalam membuaL
rumah sebagal LempaL
perllndungan
-Allah mengurnlakan akal
flklran unLuk manusla
berflklr

20Mengena| kraf 1rad|s|ona|

1a[uk: Labu Sayong
(Mengenal kraf Lradlslonal
menggunakan kaedah plclLan)

Aras 1
1. Mengapllkaslkan asas
senl reka dalam
penghasllan Lemblkar.

Aras 2
1. Menghasllkan kraf
Lradlslonal menggunakan
plasLesln dengan
menglkuL proses
sebenar.

Aras 3
1. Menghasllkan kraf
Lradlslonal dengan
menguasal kemahlran

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MenlngkaLkan kemahlran
dan pengeLahuan LenLang
Lemblkar.

2. MembenLuk Lemblkar
melalul proses llngkaran
dan plclLan.

3. Menghasllkan labu
sayong
secara kreaLlf.

4. 8erbangga dengan hasll

-menggunakan pancalndera
pemberlan Allah.cLh Langan
12

penggunaan bahan dan
Leknlk.
2. MembuaL penyaLaan
secara llsan LenLang hasll
ker[a sendlrl dan rakan.


ker[a sendlrl.

21

Menggambar

1a[uk: kampung Saya
(Menggambar menggunakan kaedah
kola[)

Aras 1
1. Memlllh, menlru,
memadan dan menyusun
gambar unLuk
menghasllkan saLu
komposlsl.

Aras 2
1. Mencarl sumber ru[ukan
sebagal penceLus ldea
unLuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargal sumbangan
pelukls LempaLan.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MenlngkaLkan kemahlran
memoLong dan
menyususn.

2. Menyedarl bahawa kola[
dapa menlmbulkan
permukaan yang Llmbul.

3. Menghasllkan kola[
kampung saya darlpada
pelbagal bahan kekacang.

-Seluruh umaL manusla akan
menu[u ke alam akhlraL
LempaL yang kekal unLuk
selamanya.

22Membuat Corak Dan kekaan

1a[uk: Plasan dlndlng
(MembenLuk dan membuaL blnaan
dengan kaedah flllografl)

Aras 1
1. Memadankan beberapa
[enls rekaan corak dan
kesesualannya dalam
rekaan.

Aras 2
1. Mengolah moLlf
berdasarkan ob[ek alam
dan ob[ek buaLan
manusla bagl
menghsllkan corak dan

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MembuaL corak dengan
menyllang benang pada
nombor yang sama pada
arah yang berLenLangan.

2. MenlngkaLkan kemahlran
menglra.

3. Menghasllkan flllografl

Surah Al-kahfl ayaL 7,28
Surah Al-Pa[[ ayaL 23.
MencerlLakan harLa dan
apa-apa yang ada dl dunla
lnl Lermasuklah anak-anak
adalah perhlasan bagl
kehldupan dl dunla,LeLapl
amalan-amalan yang kekal
lagl soleh adalah leblh balk
pahalanya dl slsl Allah serLa
leblh balk unLuk men[adl
harapan unLuk
13

rekaan.

Aras 3
1. Menguasal beberapa
kemahlran, kawalan,
LaLacara dan dlslplln ker[a
alam menghasllkan corak
dan rekaan.

secara kreaLlf.

memperolehl kehldupan
yang bahgla dl akhlraL.

23Mengena| kraf 1rad|s|ona|

1a[uk: kerls
(Mengenal kraf Lradlslonal dengan
kaedah melukls, menggunLlng dan
mencanLum.)

Aras 1
1. MellhaL dan memerhaLl
gambar pelbagal [enls
kerls dan bahaglannya.

Aras 2
1. MembuaL model kerls
dengan menggunakan
elephanL kad. (melukls,
menggunLlng dan
mencanLuma)

Aras 3
1. Mewarnakan kerls
dengan menggunakan
warna plllhan sendlrl
(krayon dan warna
posLer)


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MengeLahul bahaglan-
bahaglan yang LerdapaL
pada kerls.

2. Memahaml cara
menghasllkan kerls
dengan menggunakan
bahan ganLlan.

3. Menghargal kerls sebagal
bahan warlsan Melayu.

Surah Al-Pa[, ayaL 39-40
!"##$#%&'% )*+,*+'%- )'-#
.+'%-/.+'%- 0123'45 6'%-
7#,*+'%-# 0.3*8 -.3.%-'%
,*%9*+.).85: &*+'%'
2*2;%--;8%6' <33'8 '4'=
)*+&;'2' ;%=;& 4*%.3.%-
4*+*&' 04*%9','#
&*4*%'%-'%5>?
!1'#=; 4*+*&' 6'%- 7#;2#+
7'+# &'4,;%- 8'3'4'%%6'
7*%-'% =#7'& )*+7'2'+&'%
2*)'+'%- '3'2'% 6'%-
)*%'+: 04*+*&' 7#;2#+5
2*4'='/4'=' &*+'%'
)*+&'='@ A;8'% B'4#
'7'3'8 <33'8>?
8erdasarkan nas-nas a|-
Çuran d| atas ada|ah [e|as
bahawa [|had dengan
menggunakan sen[ata
mest||ah menepat| syarat-
syarat yang ketat dan bukt|-
bukt| yang [e|as sepert| k|ta
14

bo|eh menentang mereka
yang memerangan| atau
mengha|au k|ta dar| tanah
a|r k|ta yang d|c|nta|.


24Menggambar

1a[uk: Pldupan LauL
( Menggambarkan dengan kaedah
mozek)


Aras 1
1. Memlllh dan melakar
hldupan lauL.
Aras 2
1. MembuaL akLlvlLl mozek
dengan blmblngan guru
LenLang Leknlk susunan.

Aras 3
1. MembuaL mounLlng
secara mozek pada
gambar yang Lelah
dlslapkan.
Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghargal alam seklLar.

2. Menyusun dan
memanlpulasl bahan
kreaLlf."dan apakah orang-orang
kaflr lLu Lldak mellhaL
bahawasanya langlL dan
buml lLu keduanya dahulu
adalah suaLu yang padu
(saLu unlL penclpLaan),
kemudlan kaml plsahkan
anLara keduanya. uan
darlpada alr kaml [adlkan
segala sesuaLu yang hldup.
Maka mengapakan mereka
Llada [uga berlman?". (Surah
Al-Anbla: 30)

23Membuat kekaan dan Corak

1a[uk: kerLas ÞembaluL Padlah
(MembuaL rekaan corak dengan
kaedah llpaLan dan gosok warna alr)


Aras 1
1. MengeLahu konsep
gabungan llpaLan dan
gosokan menghasllkan
Lona warna yang
menarlk.

Aras 2
1. Menggunakan gabungan
warna yang sesual unLuk
menghasllkan Lona
warna.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. Menghasllkan Lona warna
yang menarlk hasll
gabungan beberapa
warna.

2. MenlngkaLkan kemahlran
menggunakan campuran
warna unLuk
menghasllkan
Lona warna yang menarlk.

"Ses|apa yang berbuat ba|k
kepada kamu, maka
hendak|ah kamu
memba|asnya. ka|au kamu
t|dak terdaya
memba|asnya, maka
berdoa|ah se|a|u bag|nya
seh|ngga kamu mengetahu|
bahawa kamu te|ah
berter|ma kas|h kepadanya
kerana A||ah sent|asa
memba|as keba|kan (orang
yang berbuat ba|k) |ag|
13

Aras 3
2. Menghasllkan corak
bunga yang menarlk.

mengas|h| orang yang
bersyukur." [8lwayaL
1abranl]
26Membentuk dan Membuat 8|naan

1a[uk: kereLa Malnan
(MembenLuk dan membuaL blnaan
dengan kaedah susunan dan
canLuman)


Aras 1
1. Memlllh bahan yang
sesual seperLl koLak.

Aras 2
1. Menyusun dan memblna
model kereLa.

Aras 3
1. Menghlas dan menampal kerLas
warna pada kereLa.


Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MemperLlngkaLkan
kemahlran memlllh dan
menggunakan alaL ,
bahan, Leknlk serLa proses
membuaL model kereLa.

2. MembuaL model
kompleks
dengan menggunakan
pelbagal alaL.-Allah Lelah mengurnlakan
klLa pergerakan
-memudahkan klLa pergl ke
mana-mana

27
Mengena| kraf 1rad|s|ona|

1a[uk: 8agam Plas Wau 8ulan (alaL
permalnan wau bulan.

Aras 1
1. MellhaL dan memerhaLl
benLuk wau bulan.

Aras 2
1. MellpaL, menekap dan
menggunLlng kerLas
warna.

Aras 3
1. Menyusun dan
menampal hasll corak ke
aLas permukaan rupa
wau bulan.

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MenyaLakan benLuk wau
bulan dan ragam hlasnya.

2. Memahaml Leknlk llpaLan
dan gunLlngan dapaL
menghasllkan corak yang
slmeLrl.

3. Menghargal kraf
Lradlslonal.

keselmbangan sempurna
yang dl[adlkan Allah, dan
kawalan-nya ke aLas semua
benda, membolehkan klLa
ber[alan dan berlarl dl aLas
planeL lnl Lanpa sebarang
kesukaran.
1628

Menggambar

1a[uk:Suasana wakLu sen[a

Aras 1
1.MellhaL dan memerhaLl suasana
wakLu
sen[a

Aras 2
1.Melakar gambar pada kerLas
luklsan.

Aras 3
1.mengapllkasl warna pada gambar
yang
dllukls.Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1. MengeLahul gabungan
warna
yang sesual yang
menghasllkan caLan.

2. Menghasllkan caLan
menggunakan caL alrSurah
Al 8aqarah ayaL 22,164,
menggambarkan penclpLaan
langlL dan buml slllh
berganLlnya slang dan
malam,penurunan hu[an
darl langlL yang
menghldupkan Lumbuh-
Lumbuhan yang
menambahkan lagl
kelndahan alam seklLar
dlsamplng men[adl sumber
rezekl kepada manusla dan
halwan.29

Membentuk dan Membuat 8|naan

1ahuk:Menara kawalan

Aras 1
1.Mengenal menara-menara yang
berada dl Malaysla

Aras 2
2. Mula mereka benLuk menara yang
dlnglnl.

Aras 3

1.MenggunLlng benLuk-benLuk unLuk
dlcanLum m embenLuk menara.

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL:

1.MemperLlngkaLkan
kemahlran mereka clpLa
secara kreaLlf

2.Menghasllkan sebuah
menara kawalan dengan
Leknlk menyusun dan
mencanLum
menggunakan gam.
Surah Al A'raf ayaL 74
MencerlLakan LenLang
kehebaLan kaum 1samud
yang boleh membenLuk dan
membuaL blnaan kedlaman
mereka dl Lanah daLar dan
memahaL gunung-gunung
unLuk dl[adlkan LempaL
Llnggal.

.
30
Mengenal kraf 1radlslonal

1a[uk:Sellpar
Anyaman

Aras 1
1.MellhaL conLoh-conLoh alas kakl
yang ada.

Aras 2

Þada akhlr pembela[aran
murld dapaL :

1.MengeLahul Leknlk
anyaman.
Surah Saba' ayaL 11
Allah memerlnLahkan nabl
uaud membuaL ba[u besl
yang besar dengan ukuran
dan anyaman yang sesual
sebagal perlsal semasa
17

1.MenggunLlng kerLas warna unLuk
dlanyam.

Aras 3
1.Menggambar anyman kepada
benLuk yang dlkehendakl.

2.Menghasllkan anyaman
mudah menggunakan
kerLas warna.

3.MengeLahul bahawa
Leknlk anyaman boleh
menghasllkan barangan
senl yang menarlk.


berperang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful