if Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi ialahsuatu usaha sadar yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus yang

bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian tehadap konservasi sumberdaya alam dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesadaran dan kepekaan terhadap sumberdaya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya masalah ‘Green house e ect!, penipisan lapaisan o"on dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil perhatian. #eterusnya ialah Pengetahuan $kno%ledge&. Iaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan tanggung ja%abnya.Iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. 'ita sebgai anak bumi, mempunyai tanggungja%ab untuk mengekalkan keindahan bumi ini. (bjekti yang seterusnya ialah #ikap $attitude&. )ilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya perlindungan, penga%etan dan peman aatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar. *engan membentuk pola perilaku yang ramah terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan sumber.

1

pelajar akan memahami tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. badan kerajaan dan juga badan s%asta untuk menimbulkan kesedaran pelajar. Ini mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan $)G(& dalam usaha menggalakkan pelajar mengitar 2 . mereka dapat mengembangkan rasa tanggung ja%ab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. #eterusnya ialah kemampuan mengevaluasi $evaluation ability&. ibu bapa. ekonomi. /euse./ $/educe. 3.eberapa aktiviti boleh dianjurkan dengan kerjasama pihak sekolah. (bjekti yang terakhir dinyatakan ialah peranserta $participation&. #udah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan hai%an dapat diatasi. 3.1 Kempen Kitar Semula 'empen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan. Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang sainti ik berikutan dengan kemajuan teknologi. +pabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. #ekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi.0  Aktiviti Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar . mengguna semula dan mengitar semula . -elalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjur. sosial. /ecycle& di sekolah-sekolah.'eterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumberdaya alam juga dijadikan sebagai salah satu objekti pendidikan konservasi. estetika dan pendidikan.

Guru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan. guru boleh memba%a pelajar-pelajar ke hutan negara. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin kurang. 'empen-kempen kitar semula akan memba%a kesan yang positi jikalau kita mengamalkan amalan ini sejak kecil. amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar. 1ntuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. Ini kerana kitar semula kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 'eseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak seimbang. pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti menanam pokok 3 .erikutan dengan aktiviti penebangan pokok semakin giat dijalankan. katak dan sebagainya.dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan. #emakin tinggi keperluan terhadap kertas bermakna lebih banyak pokok akan ditebang. surat khabar lama dan maskah-naskah. tanah runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi. Guru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka baha%a hutan merupakan habitat hai%an dan tumbuhan. habitat akan dimusnah. 3. *ari aspek alam pula. #epanjang perjalanan. 0ikalau hutan tidak dimusnah oleh kegiatan manusia. +pabila menjalankan aktiviti ini. #ebagai contoh. 0ika pokok-pokok ditebang. pelajar berpeluang melihat hai%an-hai%an yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar. Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan dan juga kesan memusnahkan hutan.2 Jungle Trekking Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan. bencana alam seperti banjir kilat. 3. burung. *engan mengitar semula bukubuku. habitat hai%an juga dapat dilindungi.semula bahan buangan mereka.3 Aktiviti Menanam Pokok . *ari aspek manusia.

mereka akan mempelajari kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar. pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan. 0ikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula.#etiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungja%ab untuk menjaga pokok tersebut. bencana alam akan dihadapi oleh manusia. Pokok Pinang !utan 4 . 0ikalau tumbuhantumbuhan dan hai%an pupus. menjiram. mereka akan memahami baha%a tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat hai%an. alam sekitar akan menjadi tidak seimbang. 0ikalau hutan telah dimusnah. mencari sayur-sayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri daripada binatang buas. -elalui proses menanam. -elalui pengalaman ini. mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar. 4. -ereka akan belajar menangkap ikan. banyak binatang akan menghadapi gugutan.dengan bekerjasama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan $)G(&. 2abitat hai%an juga akan musnah. kehidupan hai%an dan manusia akan terjejas. *i samping itu.4 Perkhemahan #emasa menjalankan perkhemahan di hutan. manusia juga tidak dapat meneruskan hidup. 3. mencabut rumput dan menangkap serangga perosak.

#elain itu. Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari segi ekonomi. #elain daripada memberikan kegunaan yang luas kepada manusia. . +kar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing dan mengubati sakit perut. Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang tumbuh di kebanyakan ka%asan tropika Pasi ik.6-3m panjangnya. #erbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing kera%it. *i samping itu. *aunnya berukuran 5. kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya. serbuk daun pinang bersama daun +talantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut. rusa dan monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. iaitu buah pinang $betel nut&. Tai%an dan banyak lagi negara +sia lain untuk benihnya. . *engan adanya 5 . +sia. -anakala dalam tulisan Cina ialah   . Pokoknya bersai" sederhana dengan ketinggiannya mencecah 34 meter. -alaysia. dan bahagian-bahagian + rika timur. Pokok pinang ditanam dan bertumbuh di India. akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah. Pucuk Areca Catechu boleh dimakan2ampas pinang rebus boleh diletakkan pada lukaluka. berbucu tajam. #ebagai contoh.)ama sainti ik pokok pinang hutan ialah Areca catechu. *i samping itu. pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar. dan terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya. dengan diameter batangnya setebal 34-. yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan dalam penggunanya apabila dikunyah. binatang liar seperti khin"ir hutan.enih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline. ia juga membekalkan banyak man aat kepada hai%an dan juga alam sekitar. bahasa Inggerisnya ialah betelnut.uah pokok pinang boleh digunakandengan luas di bidang perubatan.4 cm. +kar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan meggelakkan hakisan tanah berlaku.

kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam. pokok pinang hutan bukan sahaja membekalkan banyak kebaikan kepada manusia tetapi juga binatang dan alam sekitar. pendidikan a%al harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pembangkin negara pada masa akan datang. oleh itu pendidikan luar telah bermula sejak ke%ujudan manusia di dunia ini. sumber-sumber dan hai%an-hai%an akan mengalami masalah kepupusan.ah kata.pokok-pokok pinang hutan. manusia sudah berinteraksi dengan alam semula jadi. *engan memberikan pengetahuan akan cara memelihara dan memulihara alam sekitar. #ejarah sosio-budaya menyatakan. . (leh itu. pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah. 0ikalau kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. pastinya manusia akan hidup sengsara. *i samping itu. 2anya kebelakangan ini. bagai aur dengan tebing. -anusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar. 6 . #ebagai kesimpulan. 'ehidupan manusia dan alam sekitar tidak dapat dipisahkan dengan se%enang-%enangnya. Pendidikan %ujud sejak manusia dilahirkan. juga akan menjadikan hutan tersebut menjadi ka%asan tadahan air. seandainya alam sekitar dimusnah. keindahan alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. manusia mula memisahkan diri dari alam semula jadi. ". #umusan #ejak a%al lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful