if Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi i\suatu usaha sadar yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus yang

bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian tehadap konservasi sumberdaya alam dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesadaran dan kepekaan terhadap sumberdaya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya masalah ‘ reen house e!!ect", penipisan lapaisan o#on dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil perhatian. $eterusnya ialah Pengetahuan %kno&ledge'. Iaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan tanggung ja&abnya.Iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. (ita sebgai anak bumi, mempunyai tanggungja&ab untuk mengekalkan keindahan bumi ini. )bjekti! yang seterusnya ialah $ikap %attitude'. *ilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya perlindungan, penga&etan dan peman!aatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar. +engan membentuk pola perilaku yang ramah terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan sumber.

1

ekonomi. mengguna semula dan mengitar semula /0 %0educe. .elalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjur. . 0ecycle' di sekolah-sekolah. badan kerajaan dan juga badan s&asta untuk menimbulkan kesedaran pelajar. $ekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang sainti!ik berikutan dengan kemajuan teknologi. estetika dan pendidikan. $eterusnya ialah kemampuan mengevaluasi %evaluation ability'.1 Kempen Kitar Semula (empen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan. Ini mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. mereka dapat mengembangkan rasa tanggung ja&ab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan %* )' dalam usaha menggalakkan pelajar mengitar 2 .(eterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumberdaya alam juga dijadikan sebagai salah satu objekti! pendidikan konservasi.0  Aktiviti Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar -eberapa aktiviti boleh dianjurkan dengan kerjasama pihak sekolah. sosial. $udah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan hai&an dapat diatasi. 3. 3. pelajar akan memahami tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. ibu bapa. )bjekti! yang terakhir dinyatakan ialah peranserta %participation'.pabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. 0euse.

+ari aspek alam pula. $emakin tinggi keperluan terhadap kertas bermakna lebih banyak pokok akan ditebang. 1ika pokok-pokok ditebang. burung. pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti menanam pokok 3 . $ebagai contoh.2 Jungle Trekking Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan. +engan mengitar semula bukubuku.dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan. uru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka baha&a hutan merupakan habitat hai&an dan tumbuhan. (eseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak seimbang. uru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan. 3. Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan dan juga kesan memusnahkan hutan. 1ikalau hutan tidak dimusnah oleh kegiatan manusia. . habitat hai&an juga dapat dilindungi. (empen-kempen kitar semula akan memba&a kesan yang positi! jikalau kita mengamalkan amalan ini sejak kecil. tanah runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi. guru boleh memba&a pelajar-pelajar ke hutan negara. surat khabar lama dan maskah-naskah. katak dan sebagainya.semula bahan buangan mereka. pelajar berpeluang melihat hai&an-hai&an yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar. $epanjang perjalanan. Ini kerana kitar semula kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. bencana alam seperti banjir kilat. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin kurang. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. 2ntuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. habitat akan dimusnah. amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar. +ari aspek manusia.pabila menjalankan aktiviti ini.3 Aktiviti Menanam Pokok -erikutan dengan aktiviti penebangan pokok semakin giat dijalankan. 3.

menjiram. 3abitat hai&an juga akan musnah. 1ikalau tumbuhantumbuhan dan hai&an pupus. 3. mereka akan mempelajari kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar. 1ikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula.elalui pengalaman ini. mereka akan memahami baha&a tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat hai&an. kehidupan hai&an dan manusia akan terjejas. mencari sayur-sayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri daripada binatang buas. 4. mencabut rumput dan menangkap serangga perosak. +i samping itu.ereka akan belajar menangkap ikan. Pokok Pinang !utan 4 . . pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan.dengan bekerjasama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan %* )'. .4 Perkhemahan $emasa menjalankan perkhemahan di hutan. banyak binatang akan menghadapi gugutan. 1ikalau hutan telah dimusnah. alam sekitar akan menjadi tidak seimbang. .$etiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungja&ab untuk menjaga pokok tersebut. bencana alam akan dihadapi oleh manusia. mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar. manusia juga tidak dapat meneruskan hidup.elalui proses menanam.

rusa dan monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan dalam penggunanya apabila dikunyah. +i samping itu.*ama sainti!ik pokok pinang hutan ialah Areca catechu. . ia juga membekalkan banyak man!aat kepada hai&an dan juga alam sekitar.anakala dalam tulisan Cina ialah   .kar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing dan mengubati sakit perut.kar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan meggelakkan hakisan tanah berlaku.alaysia. . dan terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya.!rika timur. Pokok pinang ditanam dan bertumbuh di India.sia lain untuk benihnya. . $erbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing kera&it. . dan bahagian-bahagian . Tai&an dan banyak lagi negara . Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari segi ekonomi. akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah. binatang liar seperti khin#ir hutan. pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar. Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang tumbuh di kebanyakan ka&asan tropika Pasi!ik. +i samping itu. $elain daripada memberikan kegunaan yang luas kepada manusia. .talantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut. Pokoknya bersai# sederhana dengan ketinggiannya mencecah 45 meter. Pucuk Areca Catechu boleh dimakan3ampas pinang rebus boleh diletakkan pada lukaluka. -enih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline. serbuk daun pinang bersama daun .sia. -uah pokok pinang boleh digunakandengan luas di bidang perubatan. dengan diameter batangnya setebal 45-/5 cm. iaitu buah pinang %betel nut'. $elain itu. +aunnya berukuran 6. kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya. berbucu tajam. +engan adanya 5 .7-4m panjangnya. bahasa Inggerisnya ialah betelnut. $ebagai contoh.

". +engan memberikan pengetahuan akan cara memelihara dan memulihara alam sekitar. bagai aur dengan tebing. +i samping itu. sumber-sumber dan hai&an-hai&an akan mengalami masalah kepupusan. pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah.pokok-pokok pinang hutan. $ejarah sosio-budaya menyatakan. oleh itu pendidikan luar telah bermula sejak ke&ujudan manusia di dunia ini.anusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar. pendidikan a&al harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pembangkin negara pada masa akan datang. juga akan menjadikan hutan tersebut menjadi ka&asan tadahan air. manusia mula memisahkan diri dari alam semula jadi. 1ikalau kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. 3anya kebelakangan ini. )leh itu. (ehidupan manusia dan alam sekitar tidak dapat dipisahkan dengan se&enang-&enangnya. #umusan $ejak a&al lagi. pokok pinang hutan bukan sahaja membekalkan banyak kebaikan kepada manusia tetapi juga binatang dan alam sekitar. pastinya manusia akan hidup sengsara. Pendidikan &ujud sejak manusia dilahirkan. keindahan alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. . 6 . seandainya alam sekitar dimusnah. manusia sudah berinteraksi dengan alam semula jadi. kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam. -ah kata. $ebagai kesimpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful