if Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi i\suatu usaha sadar yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus yang

bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian tehadap konservasi sumberdaya a dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesadaran dan kepekaan terhadap sumberdaya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya masalah ‘ reen house e!!ect", penipisan lapaisan o#on dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil perhatian. $eterusnya ialah Pengetahuan %kno&ledge'. Iaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan tanggung ja&abnya.Iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. (ita sebgai anak bumi, mempunyai tanggungja&ab untuk mengekalkan keindahan bumi ini. )bjekti! yang seterusnya ialah $ikap %attitude'. *ilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya perlindungan, penga&etan dan peman!aatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar. +engan membentuk pola perilaku yang ramah terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan sumber.

1

$ekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. $eterusnya ialah kemampuan mengevaluasi %evaluation ability'.(eterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumberdaya alam juga dijadikan sebagai salah satu objekti! pendidikan konservasi. $udah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan hai&an dapat diatasi. sosial. 3. mereka dapat mengembangkan rasa tanggung ja&ab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. 0euse. Ini mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. 0ecycle' di sekolah-sekolah. . pelajar akan memahami tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. badan kerajaan dan juga badan s&asta untuk menimbulkan kesedaran pelajar. 3.1 Kempen Kitar Semula (empen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan. )bjekti! yang terakhir dinyatakan ialah peranserta %participation'. ekonomi. mengguna semula dan mengitar semula /0 %0educe. ibu bapa. . Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang sainti!ik berikutan dengan kemajuan teknologi.pabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi.elalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjur. estetika dan pendidikan.0  Aktiviti Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar -eberapa aktiviti boleh dianjurkan dengan kerjasama pihak sekolah. Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan %* )' dalam usaha menggalakkan pelajar mengitar 2 .

guru boleh memba&a pelajar-pelajar ke hutan negara. amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar. habitat hai&an juga dapat dilindungi. 1ikalau hutan tidak dimusnah oleh kegiatan manusia. pelajar berpeluang melihat hai&an-hai&an yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar. uru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan. +engan mengitar semula bukubuku.dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan. pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti menanam pokok 3 . Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan dan juga kesan memusnahkan hutan. $emakin tinggi keperluan terhadap kertas bermakna lebih banyak pokok akan ditebang. 2ntuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. 3. uru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka baha&a hutan merupakan habitat hai&an dan tumbuhan. surat khabar lama dan maskah-naskah. (eseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak seimbang.3 Aktiviti Menanam Pokok -erikutan dengan aktiviti penebangan pokok semakin giat dijalankan.2 Jungle Trekking Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan. +ari aspek manusia. bencana alam seperti banjir kilat. $ebagai contoh. . $epanjang perjalanan. 3. habitat akan dimusnah. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin kurang. 1ika pokok-pokok ditebang. Ini kerana kitar semula kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. tanah runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi. katak dan sebagainya.pabila menjalankan aktiviti ini. +ari aspek alam pula. (empen-kempen kitar semula akan memba&a kesan yang positi! jikalau kita mengamalkan amalan ini sejak kecil. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar.semula bahan buangan mereka. burung.

ereka akan belajar menangkap ikan. 4. mencabut rumput dan menangkap serangga perosak. 1ikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula.elalui proses menanam.elalui pengalaman ini. Pokok Pinang !utan 4 . 3. mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar. alam sekitar akan menjadi tidak seimbang. 3abitat hai&an juga akan musnah. 1ikalau tumbuhantumbuhan dan hai&an pupus. 1ikalau hutan telah dimusnah. . mereka akan memahami baha&a tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat hai&an. manusia juga tidak dapat meneruskan hidup.dengan bekerjasama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan %* )'. kehidupan hai&an dan manusia akan terjejas. menjiram. bencana alam akan dihadapi oleh manusia. mereka akan mempelajari kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar. pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan. +i samping itu.$etiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungja&ab untuk menjaga pokok tersebut. . banyak binatang akan menghadapi gugutan. . mencari sayur-sayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri daripada binatang buas.4 Perkhemahan $emasa menjalankan perkhemahan di hutan.

kar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan meggelakkan hakisan tanah berlaku.anakala dalam tulisan Cina ialah   . yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan dalam penggunanya apabila dikunyah. . -uah pokok pinang boleh digunakandengan luas di bidang perubatan.alaysia. +i samping itu. dan terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya. dengan diameter batangnya setebal 45-/5 cm. Pucuk Areca Catechu boleh dimakan3ampas pinang rebus boleh diletakkan pada lukaluka. +engan adanya 5 . Pokoknya bersai# sederhana dengan ketinggiannya mencecah 45 meter. -enih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline. bahasa Inggerisnya ialah betelnut. . pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar. binatang liar seperti khin#ir hutan.7-4m panjangnya. serbuk daun pinang bersama daun . $elain daripada memberikan kegunaan yang luas kepada manusia. . +i samping itu. Pokok pinang ditanam dan bertumbuh di India.sia. $elain itu.*ama sainti!ik pokok pinang hutan ialah Areca catechu. dan bahagian-bahagian .!rika timur. Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang tumbuh di kebanyakan ka&asan tropika Pasi!ik. $ebagai contoh. Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari segi ekonomi. +aunnya berukuran 6. iaitu buah pinang %betel nut'.sia lain untuk benihnya. . rusa dan monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya.kar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing dan mengubati sakit perut. berbucu tajam. akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah. ia juga membekalkan banyak man!aat kepada hai&an dan juga alam sekitar. . Tai&an dan banyak lagi negara .talantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut. $erbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing kera&it.

$ebagai kesimpulan. kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam. )leh itu. +engan memberikan pengetahuan akan cara memelihara dan memulihara alam sekitar. 6 . sumber-sumber dan hai&an-hai&an akan mengalami masalah kepupusan. oleh itu pendidikan luar telah bermula sejak ke&ujudan manusia di dunia ini. keindahan alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. pendidikan a&al harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pembangkin negara pada masa akan datang. manusia mula memisahkan diri dari alam semula jadi. seandainya alam sekitar dimusnah. manusia sudah berinteraksi dengan alam semula jadi. #umusan $ejak a&al lagi.pokok-pokok pinang hutan. ". bagai aur dengan tebing. 3anya kebelakangan ini. pastinya manusia akan hidup sengsara. 1ikalau kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. Pendidikan &ujud sejak manusia dilahirkan. -ah kata. +i samping itu. juga akan menjadikan hutan tersebut menjadi ka&asan tadahan air. pokok pinang hutan bukan sahaja membekalkan banyak kebaikan kepada manusia tetapi juga binatang dan alam sekitar. $ejarah sosio-budaya menyatakan. pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah.anusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar. (ehidupan manusia dan alam sekitar tidak dapat dipisahkan dengan se&enang-&enangnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful