if Pendidikan Konservasi Pendidikan konservasi i\suatu usaha sadar yang dilakukan berulang-ulang atau terus menerus yang

bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian tehadap konservasi sumberda dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi. Tujuan pendidikan konservasi termasuklah kesadaran dan kepekaan terhadap sumberdaya alam termasuk permasalahannya. Ini mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi. Contohnya masalah ‘ reen house e!!ect", penipisan lapaisan o#on dan kenaikan purata suhu merupakan isu-isu yang patut kita mengambil perhatian. $eterusnya ialah Pengetahuan %kno&ledge'. Iaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan tanggung ja&abnya.Iaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan, keahlian dan komitmen untuk berganding bahu melakukan konservasi alam semula jadi. (ita sebgai anak bumi, mempunyai tanggungja&ab untuk mengekalkan keindahan bumi ini. )bjekti! yang seterusnya ialah $ikap %attitude'. *ilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap alam, motivasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya perlindungan, penga&etan dan peman!aatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar. +engan membentuk pola perilaku yang ramah terhadap alam semula jadi, sumber-sumber yang semakin kurang akan dihargai oleh generasi akan datang dan tidak akan menghadapi masalah kehausan sumber.

1

Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang sainti!ik berikutan dengan kemajuan teknologi. )bjekti! yang terakhir dinyatakan ialah peranserta %participation'. $eterusnya ialah kemampuan mengevaluasi %evaluation ability'. badan kerajaan dan juga badan s&asta untuk menimbulkan kesedaran pelajar. estetika dan pendidikan. 0euse. 3.(eterampilan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam konservasi sumberdaya alam juga dijadikan sebagai salah satu objekti! pendidikan konservasi. $udah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan hai&an dapat diatasi. . Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan %* )' dalam usaha menggalakkan pelajar mengitar 2 . ekonomi.1 Kempen Kitar Semula (empen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan.pabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. mereka dapat mengembangkan rasa tanggung ja&ab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. . sosial. 0ecycle' di sekolah-sekolah. ibu bapa.0  Aktiviti Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar -eberapa aktiviti boleh dianjurkan dengan kerjasama pihak sekolah. pelajar akan memahami tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. mengguna semula dan mengitar semula /0 %0educe.elalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjur. $ekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. Ini mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan akan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar. 3.

. 2ntuk menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar.3 Aktiviti Menanam Pokok -erikutan dengan aktiviti penebangan pokok semakin giat dijalankan. kuantiti hutan di dunia menjadi semakin kurang. surat khabar lama dan maskah-naskah. burung. uru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka baha&a hutan merupakan habitat hai&an dan tumbuhan. (eseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak seimbang. $ebagai contoh. pelajar berpeluang melihat hai&an-hai&an yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar. 3. amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar. guru boleh memba&a pelajar-pelajar ke hutan negara. +engan mengitar semula bukubuku. Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan tumbuhan dan juga kesan memusnahkan hutan.dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan. habitat akan dimusnah.2 Jungle Trekking Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan. +ari aspek alam pula. 3.pabila menjalankan aktiviti ini. $emakin tinggi keperluan terhadap kertas bermakna lebih banyak pokok akan ditebang. uru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan. Ini kerana kitar semula kertas akan dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. 1ikalau hutan tidak dimusnah oleh kegiatan manusia. (empen-kempen kitar semula akan memba&a kesan yang positi! jikalau kita mengamalkan amalan ini sejak kecil. habitat hai&an juga dapat dilindungi.semula bahan buangan mereka. katak dan sebagainya. 1ika pokok-pokok ditebang. +ari aspek manusia. pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti menanam pokok 3 . bencana alam seperti banjir kilat. $epanjang perjalanan. tanah runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi.

3abitat hai&an juga akan musnah. banyak binatang akan menghadapi gugutan. +i samping itu. kehidupan hai&an dan manusia akan terjejas.4 Perkhemahan $emasa menjalankan perkhemahan di hutan. .elalui pengalaman ini. 1ikalau tumbuhantumbuhan dan hai&an pupus. menjiram. mereka akan mempelajari kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar. mencari sayur-sayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri daripada binatang buas. 1ikalau hutan telah dimusnah. manusia juga tidak dapat meneruskan hidup. . mencabut rumput dan menangkap serangga perosak. mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar.dengan bekerjasama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan %* )'. Pokok Pinang !utan 4 . bencana alam akan dihadapi oleh manusia. pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan. 4.ereka akan belajar menangkap ikan. 3.elalui proses menanam.$etiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungja&ab untuk menjaga pokok tersebut. . 1ikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula. mereka akan memahami baha&a tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat hai&an. alam sekitar akan menjadi tidak seimbang.

. serbuk daun pinang bersama daun . kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya. Pokok pinang ditanam dan bertumbuh di India. .*ama sainti!ik pokok pinang hutan ialah Areca catechu. $elain itu. bahasa Inggerisnya ialah betelnut. $ebagai contoh.talantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut.kar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing dan mengubati sakit perut. iaitu buah pinang %betel nut'.kar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan meggelakkan hakisan tanah berlaku. Pokoknya bersai# sederhana dengan ketinggiannya mencecah 45 meter. dan terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya. .anakala dalam tulisan Cina ialah   . +engan adanya 5 .7-4m panjangnya. +aunnya berukuran 6. pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar. +i samping itu. -uah pokok pinang boleh digunakandengan luas di bidang perubatan.alaysia. Tai&an dan banyak lagi negara . dengan diameter batangnya setebal 45-/5 cm. rusa dan monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. ia juga membekalkan banyak man!aat kepada hai&an dan juga alam sekitar. Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang tumbuh di kebanyakan ka&asan tropika Pasi!ik. -enih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline.!rika timur. yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan dalam penggunanya apabila dikunyah. Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari segi ekonomi. Pucuk Areca Catechu boleh dimakan3ampas pinang rebus boleh diletakkan pada lukaluka. akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah. binatang liar seperti khin#ir hutan. .sia lain untuk benihnya. berbucu tajam. $erbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing kera&it.sia. $elain daripada memberikan kegunaan yang luas kepada manusia. dan bahagian-bahagian . . +i samping itu.

+i samping itu. 6 . sumber-sumber dan hai&an-hai&an akan mengalami masalah kepupusan. $ejarah sosio-budaya menyatakan. )leh itu. (ehidupan manusia dan alam sekitar tidak dapat dipisahkan dengan se&enang-&enangnya.pokok-pokok pinang hutan. juga akan menjadikan hutan tersebut menjadi ka&asan tadahan air. kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam. bagai aur dengan tebing. manusia sudah berinteraksi dengan alam semula jadi. pokok pinang hutan bukan sahaja membekalkan banyak kebaikan kepada manusia tetapi juga binatang dan alam sekitar. pendidikan a&al harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pembangkin negara pada masa akan datang. keindahan alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. 1ikalau kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. ". pastinya manusia akan hidup sengsara.anusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar. seandainya alam sekitar dimusnah. oleh itu pendidikan luar telah bermula sejak ke&ujudan manusia di dunia ini. Pendidikan &ujud sejak manusia dilahirkan. 3anya kebelakangan ini. +engan memberikan pengetahuan akan cara memelihara dan memulihara alam sekitar. $ebagai kesimpulan. -ah kata. . manusia mula memisahkan diri dari alam semula jadi. pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah. #umusan $ejak a&al lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful