MIT O AGRONAUTIMA, KONSTELACIJA, NEBESKA VRATA

Ukratko, mit o Argonautima opisu ! p"o#i$%u gr&ki' unaka na %ro$u Argo() Bro$ ! $o%io im! po gra$it!" u Argu, a una*i su na+#ani po %ro$u Argonauti ,Argop"o#*i-) Prema mitu to je bio prvi brod, koji je uopće sagrađen) I+gra.!n ! o$ $r#!ta ko ! n! trun! u moru, imao ! p!$!s!t #!sa"a, %io ! tako "agan $a su ga una*i mog"i nositi na ram!nima $#ana!st $ana 'o$a) Sama ! %o/i*a At!na na$+ira"a n !go#u gra$n u0 ona ! u prama* %ro$a ugra$i"a gredu svetog hrasta i+ proro&i1ta 2o$on!, ko a ! mog"a go#oriti i prori*ati) 3o"o/a na %ro$u o$r!.!n ! ko*kom) Vo.a p"o#i$%! %io ! t!sa"ski unak Jason) U p"o#i$%i su, i+m!.u osta"i', u o#o 4%o/ansko $ru/%i unaka5 su$ !"o#a"i gra$it!" Argo, kormi"ar Ti6is, 7!rak"o, T!s! , mitski p !#a& Or6! t! %"i+an*i Kastor i 3o"i$!uk, 8!uso#i sino#i) Jasona ! pos"ao n !go# ro.ak, kra" 3!"i a, na $a"!ko puto#an ! u Ko"'i$u na Ka#ka+u $a na%a#i +"atno runo, ko ! ! n!ko9 pripa$a"o +a&aranom o#nu) Bog 7!rmo $aro#ao ! kri"atog o#na N!6!"i) 3!"i a s! na$ao $a 9! Jason na tom opasnom putu poginuti) Argonauti su na s#om puto#an u pro1"i kro+ mnog! opasnosti) 2op"o#i"i su $o po"uotoka, na ko !m ! /i#io kra" :in! 0 n !ga ! os"i !pio 8!us, !r ga ! :in! ra+" utio) 8!us ! s"agao na :in! a 7arpi !, pti*! sa /!" !+nim pan$/ama, ko ! su mu otima"! 'ranu) Argonautima ! po1"o +a rukom prot !rati 7arpi ! i spasiti ga $a n! umr! o$ g"a$i) 8a'#a"ni :in! i' uputi kako 9! sti9i u Ko"'i$u)

Foto izvor; 'ttp;<<===)#o"os>*it?)gr<Imag!s<@) pg Argonauti su, na$a" !, mora"i pro9i i+m!.u Simp"!ga$a) To su %i"! dvije ploveće stijene, čiji donji krajevi nisu sezali do morskog dna, sastajale bi se čim se između njih našao kakav predmet ) Ka$ su $o1"i $o sti !na, Argonauti su pusti"i go"u%a i on i+m!.u n i' po"!ti) Sti !n! su s! sasta"!, a"i su u'#ati"! samo go"u%o# r!p) Aim su s! ra+i1"!, Argonauti su %r+o pro1"i i+m!.u n i', tako $a su im sti !n! +a'#ati"! samo kra n ! $ask!) Ota$a su Simp"!ga$! osta"! +au#i !k n!pomi&n!) Op"o#i#1i +!m" u u ko o su /i# !"! una&k! /!n! Ama+onk!, Argonauti su stig"i u Ko"'i$u) On$ ! i' ! &!ka"a na t!/a +a$a9a) Zlatno runo visjelo je u gaju, a čuvao ga je strašan zmaj. Jasonu ! pomog"a M!$! a, k9i ko"'i$skog kra" a, ko a ! +a#o" !"a '!ro a) Ona ! pomo9u &aro%nog soka uspa#a"a +ma a, tako $a ! Jason mogao o$ni !ti +"atno runo sa sta%"a) Nakon toga kr!nuo ! +a !$no s M!$! om natrag u s#o u +!m" u)

(

Argo ,Arga- > 4%r+a5 "a.a)

ko i ! to puto#an ! Argonauta opisao.-.@ () 3o#ratak Argoanuta O po#ratku Argonauta posto i #i1! ra+"i&iti' pri&a) 3r!ma !$no Argonauti su s! #rati"i 2una#om) 8anim" i# ! $!ta" i+ kn ig! Gusta#a S*'=a%a „ ajljepše priče klasične starine !". s#o im %ro$om Argom p"o#i"i ni+ 2una#.-. # !ro#atno. kro+ n !go#o u19!. a $rugim u Ja$ransko) Ako . ko a ! mora"a u ta$a1n ! #ri !m! i+g"!$a"a sas#im $ruga&i !) U mitu o Argonautima op !#ana su $r!#na gr&ka puto#an a po +"ato i $rug! ko#in!0 u n !mu s! sa&u#a"o i s !9an ! na stari trgo#a&ki put. $a %i n im! i+%i"i na s !#!r Ja$ranskog mora)E Apo"oni ! sa Ro$osa. # !ro#ao ! kako ! tako puto#an ! %ro$om o$ 2una#a $o Ja$rana mogu9!) U putopisu < 3!rip"us <.Fko"ska kn iga.*. #ogući nekadašnji plovni put do &adranskog mora. $o Lik!) 2ok u kn i+i 5I"iriE o$ A"!ksan$ra Stip&!#i9a . ko i ! nastao sr!$inom IVHog st) pri ! no#! !r! i ko i s! pripisu ! anonimnom autoru +#anom 3s!u$o H Ski"aks. u IIIH!m st) pri ! no#! !r!.$on i 2una#-. a ta put ! i+%i ao i na Ja$ransko mor!) #otovun u daljini. 5G poka+u ! po+nati mit o Argonautima. nakon 1to su s! u Ka"ki$i $omog"i +"atnog runa.Cr!s i Lo1in ) O$ im!na Apsirti$! pot !&! $ana1n i na+i# Osor0 tako s! +o#! gra$i9 na otoku Cr!su i %r$o na Lo1in u)2ak"!. a n!%!ski ! +nak s#i !t"io s#! $ok nisu sr!tno stig"i $o onskog u19a ri !k! Istra)5 . na $#a m !sta su +a1"i u unutra1n ost. ko i opisu ! $io puto#an a pr!ma ri !*i Istra . poged sa stijene u !starskim $opli%ama. u 'istori sko $o%a mor! ! pr!ko n!kog p"aninskog +a" !#a $opira"o. D))) u 53o#i !sti Bosn! i 7!r*!go#in!E. na m !stima ko ! ! sama nara# napra#i"a "ak1! pristupa&nimE) 2ak"!. poka+a s! na n!%u 1iroka %ra+$a o$ $ug! u onom sm !ru ko im su tr!%a"i p"o#iti) 3o#o" an #!tar $u'ao ! n!pr!stano. ko"iko nam ! $o sa$a po+nato. ko u ! i+$ao 7K2 5Napr!$akE. 8agr!%.sto i. $o"inom N!r!t#! i k Japo$ima u Liku. / potrazi za alkama > autor pri"oga Jo#o Jo#ano#i9 na#o$i. pr!ma ko !m su Ja+on i n !go#i $rugo#i. isp"o#i"i su po to t!ori i pr!ko $ana1n ! Istr! u 7r#atsko u Ja$ransko mor!. sto i. isp"o#i"i u Ja$ransko mor! i $o1"i $o oto& a Apsirti$a . a o%i"n! o s! #o$! i+"i !#a u po"o#i*om u Jonsko.. 'Foto( $atjana )uče%. o&ito pr!ko K#arn!rskog i 3"aninskog +a" !#a) 2ak"!. 3ri"og (. na#o$i s! $a 2una# !$nim s#o im krakom ut !&! u Crno mor!. 4N !+ini i+#ori /u%or! $a"!ko na s !#!ru u Rip! skim %r$ima. *+. U kn i+i S!mira Osmanagi9a 4Bosanska pirami$a Sun*a5. ko i ! i1ao 2una#om i po#!+i#ao !uropsko +a"!.str) (BC-) I+ 2una#a su. 5I+ ti' ko"oni a < mis"i s! na Grk! nastan !n! na o%a"i Ja$rana < trgo#*i..! s mor!m. po"o#i*om u Si*i"i sko mor!) Ka$ ! to Argo sa# !to#ao.

a 8anim" i#o ! $a ! u pro1"osti 4Argonautska "a. S!mir Osmanagi9>t!kst u+ Mit o Argonautima > @) Sa+#i !/. uistinu ! %i"o mogu9! $o9i $o 3"aninskog +a" !#a. !r Gr*i su smatra"i n!%om i sa+#i !/. s !#!rnu konst!"a*i u. +%og n !go#! prisutnosti unutar g"a#nog toka ga"aksi ! M"i !&na sta+a. Sai"s-) Argu n!$osta u s a n! +#i !+$!.B pr!tposta#imo $a su ta $rugi krak 2una#a ust#ari Sa#a i Kupa. Krmu . kao $io %i#1! konst!"a*i ! Argo.a i tamni prostor i+m!.3uppis.! Argo Na#is posta"o ! pr!#!"iko. +%og pr!*!si !) :ran*uski astronom Ni*o"as Louis $! La*ai""! po$i !"io u ! u (I) sto" !9u na tri +as!%n! konst!"a*i ! . 3oop $!*k.IAU.!.a5 .a i+ u/n! n!%!sk! '!mis6!r! Gr*i nisu %i"i u stan u promatrati t! su n i'o#! na+i#! u upotr!%u u#!"i ni+o+!mski mor!p"o#*i 3i!t!r 2irks+oon K!?s!r i :r!$!ri*k $! 7outman u JVI) sto" !9u. s i+u+!tkom Canopus>a. ko i !. i+g"!$a $opirao $o Lik!) To %i %i"o tuma&!n ! g"!$ano s $ana1n !g stano#i1ta i u+!#1i $a ! po$atak o 3"aninskom +a" !#u # !ro$osto an) A"i.utim. K!!" i"i ti !"o-. sa$r/i +#i !+$u Canopus. tr!%a osta#iti mogu9nost posto an a $anas n!po+nati' #o$!ni' toko#a)D > op1irni !.$i !"i n!%o na II s"u/%!ni' sa+#i !/. Argonautska "a.a s pr!*i+nim grani*ama. $r!#nu.! Argonautska "a.V!"a.a ! pr!$sta#" a"a #!"iku. 3to"om! ! na#!o i $rugi' BK .$i !"o#! %ro$a-. ko a ! $ruga po a&ini s# !t"osti na no9nom n!%u) Int!rna*iona"na Astronomska Uni a .4Argo Na#is5 i"i !$nosta#no Argo. i to na #!9!) M!.i J!$ra . u+$u/ u/no!uropskog 'ori+onta) 2anas 7rpt!n a&a. tako $a ! po$i !" !no na n!ko"iko sa+#i !/.ko i' sa$a ima oko LI.u n i'-. +%og po$ !"! Argonautsk! "a. i $rugo $a Mpopun!M u/no n!%o kako %i !uropski istra/i#a&i puto#a"i tamo g$ ! %i i' mog"i #i$ !ti) )lika &ohanna 0evelius koja prikazuje konstela%iju 1rgo Foto izvor. 7rpt!n a&u .Carina.a) Naim!.Argo>'!#!"ius) pg . kao pr#o $a popuni pra+nin! m!.u) U s !#!rno n!%!sko '!mis6!ri #!9ina na+i#a ! pr!u+!ta i+ tra$i*i ! anti&k! gr&k! t! s! pr!ni !"a u upotr!%u i u sr!$n !m #i !ku) 2#ana!st sa+#i !/. tako $a s! s#aki pra#a* pri$ru/u ! to&no !$nom sa+#i !/. 'ttp. a pr#i i' ! kata"ogi+irao Jo'ann Ba?!r) 3r#i' $#ana!st su t+#) +nako#i +o$i aka) Osim o#i' $#ana!st. ko ! sa$a n!ma na na1!m n!%u. St!rn.u 3to"om! !#im +na*ima . sa+#i !/.!-) Mnogo rani ! o#a ! "ista $opun a#ana.pr!$sta#" a"a sa+#i !/.<<!n)=ikip!$ia)org<=iki<Imag!.

pri&a i pos"o#i*a) V !ro#a"i su $a n !na p"a#a s# !t"ost $a ! $rago* !no kam!n ! i $a ima mo9 i+" !&!n a) I+"a+ak a">:a'" o+na&a#a go$inu. iako s! $anas na"a+i na po$ru& u Tursk!) Planina 1rarat u 2epubli%i $urskoj za koju se pretpostavlja da je na njoj pronađena oina arka !zvor 3otogra3ije( http(44555. Utnapis'tim sa s#o om /!nom.pr!$sta#" a arku ko u ! sum!rski Noa. kra " !tni' #ru9ina i o$%i an ! m"a$i' o$ m"i !ka) Tako."!g!n$ o6 Ara. koristio +a #ri !m! #!"ik! pop"a#!) U Egiptu ! "a. ko i su ti !kom *i !"og puto#an a ima"i nak"onost i pomo9 Bogo#a) Sami su s!%! na s#o !m po'o$u pr!$sta#" a"i kao 4%o/ansk! sino#!5) Naim!. ka$a su puto#a"i u samostan s#!t! Katarin!) Oni su na+i#a"i o#u +#i !+$u.L B) L!g!n$! U s"i !$!9im prim !rima i+ ra+ni' +!ma" a mog"o %i s! +ak" u&iti $a s! ra$i o !$nom $oga. naim!. po a#" i#an ! $ana. sim%o" arm!nsk! s#!tin ! i na*iona"ni sim%o") Ta p"anina na"a+i s! na gr%u Arm!nsk! R!pu%"ik!. u# !r!ni $a ! praota* Noa pos"i ! s#!op9!g potopa pristao sa s#o om /i#otin skom +%irkom na p"anini Araratu i on$ ! su na1"i ta &u#!ni koma$ $r#a ko i s! &u#a u E1m!a$+inu) Ararat ! ugas"i #u"kan. mito"o1kom $!#om ko a ! pr!$m!t pra+no# !r a. pri&! o o#o +#i !+$i u n!ko"iko mito"ogi a po#!+u u s! sa +#i !+$om ko o su im! $a"i Gr*i) Spartanski kra" M!n!"a i+gu%io ! s#og kormi"ara.!r.!n ! spom!nik i gra$) 3r#o +#i !+$i ko a ! opa/!na $a s! i+$i/! na$ spom!nikom.a pr!#o+i"a I+i$u i O+irisa +a #ri !m! #!"ik! pop"a#! u !gipatsko mito"ogi i) O+iris s! i$!nti6i*ira sa +#i !+$om Canopus) U Gr&ko ! prisutan mit o Argu s Jasono#om 4%o/anskom $ru/inom unaka5 H Argonautima.gi3 L!g!n$a o Canopusu. g$ ! ! 3to"!m! imao ops!r#atori ) 3ustin ski noma$i i$!nti6i*ira"i su Canopus s a">:a'". pos#!9!no ! n !go# im!) 2r!#ni Canopus ! m !sto g$ ! s! na"a+io 7ram S!rapisa. na otoku 3'arosu ka$ s! #ra9ao i+ tro anskog rata) Ugri+"a ga ! +mi a i on ! umro) U &ast Canopusa i+gra. kra" !#a i n i'o#i' sino#a t! sino#a samog 8!usa i $rugi' Bogo#a) U kr19anst#u ta s! konst!"a*i a i$!nti6i*ira s Noinom arkom) U Arm!ni i u !1m!a$+inskom mu+! u &u#a s! koma$i9 $r#a +a ko i s! t#r$i $a ! ostatak Noin! ark!) Arm!n*i su. Canopusa u Egiptu. ruski i gr&ki pra#os"a#ni 'o$o&asni*i koristi"i su +#i !+$u kao s#o !g #o$i&a. posto i pr!$a a $a su ! koristi"i putni*i u u/no!uropsko '!mis6!ri na isti na&in kao 1to s! koristi +#i !+$a S !#!rn a&a na s !#!ru) U 1!stom sto" !9u. s "iko#ima po$ ra+"i&itim im!nima u ra+nim "!g!n$ama) U M!+opotami i .a u.stsvartanants. +#i !+$a s#!t! Katarin!) . S!rap!um. $ru/ina ! %i"a sasta#" !na o$ unaka.org4!mages4mount6ararat.

Bo/ i $ar B!$uinima5.$anas 2uino u Ita"i i-. 43ustin ski %ro$o#i. naviga%ijskog instrumenta s drvenom zaštitnom maskom. J!ru+a"!maN 8a1to su pustin ski noma$i i$!nti6i*ira"i Canopus s a">:a'". na#!$!na ! +anim" i#a r!&!ni*a. pr!uski' $a %i kro+ n i' mog"a pro9i nato#ar!na $!#a) Trgo#*i %i mora"i skinuti sa# t!r!t s $!#! $a %i s! ona mog"a pro#u9i kro+ gra$ska #rata) U &"anku 42!#!. 8jerojatno zbog njihove napredne tehnologije( P brod je napravljen od laganog materijala. $!#a. O kada bi se konstela%ija 1rgo kompjuterski preslikala. djelovanja na svijest ljudi. zbog zaštite instrumenta i broda. > ! posto a"a istoim!na konst!"a*i a na n!%u) 3r!$sta#" a "i ta $oga. tj. ko i sto i na 2!#inskim spi" ama.$!#a. n!go %ogata1 u9i u kra" !#st#o n!%!sko)5 . kami"a H am!" arapski-) $o me navelo iz nekog razloga na pretpostavku da su mo9da „deva" i „uši%a igle" samo simbolični prikaz „svemirskog broda" i „nebeskih. 3osto ! ra+"i&ita s'#a9an a %i%"i skog Isuso#og *itata. brz je u plovidbi. pri&a i pos"o#i*a) V !ro atno 9! 4$!#a "ak1! pro9i kro+ u1i*u ig"!5. po am 4$!#a5 na sanskrtskom !+iku o+na&a#a po"u%oga i"i oso%u ko a pos !$u ! %o/ansk! o$"ik!) Marko 3oga&nik u s#o o kn i+i 4Zmajeve linije5 spomin ! 4$!#!5 kao stari i+ra+ +a s"a#!nska /!nska %o/anst#a) Opisu ! +ma !#u "ini u ko a t!&! o$ "iti*a na ko ima sto i 2!#inski gra$ . st#arni $oga.%r+ina i ra$i us kr!tan a. po$morni*! . ako s! 4u$a" im5 o$ mita o Argonautima i +a$r/im upra#o na 4u1i*i ig"!5.a . m !sta na 8!m" i ko ! su +%og n!&!g %i"! #a/n! u pro1"osti i pr!s"ika#a u s! na na na%!skom s#o$u u o%"iku konst!"a*i !N I"i o%rnutnoN 3r!tposta#imo $a ! %ro$ Argo +%og %r+in! %io 4s#!prisutan5 na ra+"i&itim m !stima s mo/$a na$+ornom s#r'om.!" ! po Mat! u-) Smatra s! $a ! 4U1i*a ig"!5 %i"o im! !$ni' gra$ski' #rata J!ru+a"!ma. > pri&a o Argu o1 u#i !k posto i i pr!nosi s! $ugi ni+ go$ina ti !kom " u$sk! po#i !sti. polo9ila kao mapa na Zemlju. +rakop"o#a . to puto#an ! s Argonautima. O )implegad :„dvije ploveće stijene. So"omona. 2e%imo da je to neka vrsta kompjutera.p"o#nost na po#r1ini #o$!. koje su se sastajale čim se između njih našao kakav predmet" . 8izualan dojam je bitan radi zastrašivanja. P „greda koja govori i proriče" mo9e se shvatiti kao instrument o čijoj svrsi se mo9e zasad nagađati.C I+ na#!$!nog %i s! mog"o sa sigurno19u +ak" u&iti $a.i %ro$a . %ro$ ! pru/ao uto&i1t! n!ko #a/no oso%i) 7aljnji zaključ%i( O drevnim narodima konstela%ija 1rgo očito nije bila prevelika za orijenta%iju njihovim brodovima na dalekim putovanjima. n!go 1to 9u usp !ti s#! pra#i"no po#!+ati) L) Kra" !#st#o n!%!sko Naim!.E#an.H tako $a mo/! "!t !ti. pa t!&! $a" ! kro+ po"o/a sr!$i1n !g gra$skog torn a u Kopru.n!#i$" i#ost-.u n!&!g 1to u pr#i ma' i+g"!$a $a ni ! u nikak#o #!+i H npr) #!+a i+m!. mo9e se shvatiti kao neka vrsta obrambenog oru9ja. mito"o1kom $!#om ko a ! pr!$m!t n i'o#i' pra+no# !r a. i+ toga %i s! mog"o ra+#iti s"i !$!9!. lako je prenosiv kopnom. 4Lak1! 9! $!#a pro9i kro+ u1i*u ig"!.u Argonauta. tako $a ! mogao #i$ !ti mnogo toga0 imao ! na pram*u o%"ik /i#otin ! ko a s! g"asa"a. zvjezdanih vrata". uski' i #isoki'. 4gr!$a ko a go#ori5) U k" u&nom mom!ntu.a i"i n!1to 1to t!k tr!%a otkriti) To&k!. posade. Na$a" !. pr!ko Moto#una . p"o#iti po o"u nom #r!m!nu i spu1tati s! u morsk! $u%in!) U i+ra$i ! potr!%no posti9i $o#o" nu "ako9u $a mo/! "!t !ti i $o#o" nu t!/inu $a mo/! ostati po$ #o$om) 2a s! #ratim na pri&u o Argonautima) Mo/! "i posto ati #!+a i+m!. o%i&a#a u r!9i B!$uini +a o#a n!+grapna st#or!n a) 2ar Bo/ i) . mo9da bi bilo moguće prema zvijezdama iz konstela%ije odrediti sva ključna mjesta na kojima su bili 1rgonauti.Ata A""a > Go$Qs gi6t-)5 . ko i %i imao karakt!ristik!. N!$a#no ! o% a#" !n po$atak $a SA2 nasto i pro !ktirati #o+i"o H po$#o$ni +rakop"o#.

!r ! u proti#nom pro"a+ pogi%!" an) . a"i i $a s! () s#i%n a mo/! otkriti +akopano %"ago) Tko $anas ima t! k" u&!#!N Tko ! n!ka$ imao t! k" u&!#!N J!$an &o# !k i"i #!9i %ro n i') So"omon) Mo si ! ka$ ! pr!"a+io Cr#!no mor!) J!$an &o# !k ! +asigurno imao snop k" u&!#a) S#!ti 3!tar) K" u&ar) 2o$i !"io mu i' ! Krist) N !go#i su %i"i k" u&!#i Kra" !#st#a N!%!skog) Aisti MatriS. s na1! to&k! g"!$i1ta. npr. posto ! mnoga tuma&!n a J!ru+a"!ma. kao 4* !"o#t5. mo/!mo $o9i $o o1 +anim" i#i i' +ak" u&aka) Naim!. $o#!sti %ro$.!r. ko a s! ot#ara u u o$r!.Noina arka-. po$ra+umi !#a potragu +a gra"om. +atim Isuso# *itat o 4u1i*i ig"!5 i Kra" !#st#u n!%!skom. B) uto&i1t! . u%i an !m +ma a) Naim!. o+na&a#ati o$r!.an.posto i i+r!ka.!nom tr!nutku go$in!. gra$it!" pr#og 7rama u J!ru+a"!muN Im! 4So"omon5 tuma&i s! i+m!. u osno#i. 1krin u. n!ku #rstu ini*iran! oso%! ko a pos !$u ! * !"o#itost s#o i' oso%nosti.!r ima s#o !g k" u&ara Kina+a) Ako s! i$! $a" ! u $u%" ! +na&!n ! ri !&i argo.!5.!ni stupan $u'o#nog ra+#o a. pr!tposta#imo $a #rata !ru+a"!mska #o$! $ir!ktno $o o$r!. 4miran5) I+ s'#a9an a po ma So"omon mog"o %i proi+"a+iti $a ! So"omon mogao. ko i tako. () ko#&!g. u Kra" !#st#o n!%!sko) Iako s'#a9an ! Kra" !#st#a n!%!skog.!"i-) 1rhetip Nasta#imo s na1om pri&om. s on! stran! #rata. ako s! po#!/! "!g!n$a o Canopusu s pri&ama pustin ski' noma$a ko i su i$!nti6i*ira"i Canopus s mito"o1kom $!#om. a"i i o$ak"! ! $o1"a posa$a o$nosno 4$!#a5 H s#!mirski %ro$) Tako. ko i ! po#!+an s kri/an !m +ma !#i' "ini a t! kako prostor kro+ $i1n! ot#or! komuni*ira s $rugim s# !to#ima u !n!rg!tskim o$nosima i o$nosima s#i !sti) 2o n!posr!$n! komunika*i ! $o"a+i samo u ri !tkim s"u&a !#ima i u #!"ikim int!r#a"ima) Ta$a ! &o# !k u n!posr!$nom $o$iru s čuvarima identiteta n!k! r!gi !) Na#o$i $a su u 'in$u !+iku &u#ari na+#ani 4$!#asi5. 4gra$ mira5) Tko ! +apra#o mitski So"omon. ko i ! pak mo/$a o$r!. . to&ni ! kom%ina*i ! n !go#og im!na H ot#ara u ra+"i&ita #rata i #o$! u ra+"i&it! s# !to#! i $im!n+i !) U kr19anskim o%r!$ima #a/nu u"ogu ima s"u/!n ! %o/i&n! mis! po"no9k! u *rk#i) 3osto i # !ro#an ! $a s! u pono9 Bo/i9a i S#!ta tri kra" a ot#ara u n!%!ska #rata. 4n! spomin i u+a"u$ im!na %o/ !g5) 8a1toN J!r %i u n!+nan u mogao +a#r1iti n!g$ ! o$ak"! s! n! %i +nao i mogao #ratiti) Im! %o/ ! ot#ara #rata. L) Ark o6 t'! Co#!nant H +a# !tna 1krin a) Ta"i anska ri !& +a %arku ! 4%ar*a5H %arka.! Sa"!ma5.!ni' #rata u s#!miru i"i i+#an n !ga) I+"a+ na ta $ruga 4n!%!ska. a n!ka o$ n i' su 4nas" !. 4So"omono#o nas" !. $onDt %!*om! a '!"msmanR > n!mo postati kormi"arR Oni o%i&no umiru tragi&no i na %o"an na&in-) 4Vrata5 su i im! %o/ !) J!r. nitko n!9! u9i u unutarn ! Kra" !#st#o n!%!sko $ok n! pripitomi s#og +ma a n!gati#nosti) U t!'ni&kom smis"u mo/! s! r!9i $a s! ra$i o m !stu kamo s! putu !. a o$go#ara u9a gr&ka ri !& ! 4ang!"oi5 . 4argus5 > u gr&ko mito"ogi i o+na&a#a /i#otin u ko a ! ima"a stotinu o&i u) :igurati#no o+na&a#a %u$nog &u#ara. u"a+i u $rugu $im!n+i u. kormi"ar tr!%a usp !1no pro9i. 5'armoni&an5.u+orak sun&!#og kruga-. %a1 kao u 6i"mu. 4%a1tina mira5. @) biblijski #!"ik &ama*. kro+ ko ! prostor komuni*ira s $rugim s# !to#ima) 3r!tposta#imo $a ! !$an o$ nost!" a tog +nan a %io ona ko i nam ! osta#io u nas" !. arku. +# !+$ana #rata5 mogao %i s! na"a+iti u po$ru& u +#i !+$! Canopus.!n u $r!#nom ka"!n$aru i"i #!9 pr!ma n!&i !m +nan u o ritmo#ima $isan a prostora u priro$i kro+ $i1n! ot#or!.K $o rta Kam!n ak) 2ruga +ma !#a "ini a i$! o$ 2!#inskog gra$a pr!ko 3or!&a $o rta Kam!n a) 3oga&nik spomin ! !$an ar'!tip Istr! . 'armoni&nost unutar s!%! i sa s#o om oko"inom t! unutarn u mirno9u) J!ru+a"!m %i pr!ma tom s'#a9an u mogao %iti gra$ ini*irani' " u$i na #isokim stupn u $u'o#nosti i"i naprosto " u$i ko i pos !$u u oso%in! ko ima $a !mo o$"ik! %o/anskog) 2ak"!. stra/ara ko i s#! #i$i) Eng"!ska ri !& 4ark5 o+na&a#a.! "!g!n$u o Argonautima) Vrata s! mora u pro9i #!"ikom %r+inom +a 1to ! potr!%an i+nimno %r+i %ro$. $ok ! na 6ran*uskom 4%arTu!5) 4Argos5 pr!$sta#" a i na+i# pisma.u osta"og.

patri ar' Nikon primio ! n!ko"iko r!$o#nika n!>ruskog pori !k"a ko i su nastani"i samostan. 4I s#!)5 I +a kra spom!nut 9u o1 !$nu "oka*i u.$u1!-) Mi. prvi simbol u nizu > sim%o" $u1!. 4Ni1ta5 i o$!) Okr!n! s! natrag. po$+!mna i n!%!ska *arst#a) U naro$nim pr!$a ama posto i tra#a ko a ot#ara s#! %ra#!. kao $u1!. i opasno je ako ju ne otvara vlasnik ključa) N!ukom na"a+niku ko#&!g s %"agom pr!$sta#" a n!1to 1to i+ kori !na mi !n a n !go# /i#ot. uspin ! u sk"a$u s Bo/ im +akonima) <tvaranje škrinje predstavlja objavu. nasmi !1i s!. isku1a#a u9i 4unutar kuti !5 H #irtua"nu st#arnost unutar s#!t! g!om!tri !) Tragan ! +a arkom ! potraga +a priro$om st#arnosti. kao sr!9a. k" u& pr!$sta#" a sim%o" otkri9a i pros# !t" !n a.u . kako %i spasio " u$! i+ J!ru+a"!ma) Na kra u pr!go#ora. ota* S"omono#. k" u&!#i u rukama s# !to#nog o$nosno $u'o#nog ri+ni&ara. po u+oru na !ru+a"!msku *rk#u S#) gro%a) Car A"!ks! im!no#ao ga ! No#i J!ru+a"!m. nako 1to ! pos !tio to m !sto i uo&io s"i&nost sa S#!tom +!m" om) Ri !ka Istra pr!$sta#" a ri !ku Jor$an. a tim! i #"asti .V 8anim" i#o ! kako pismo 4argos5 prika+u ! sim%o" theta.p"o#i"o. st#aran !m i m !sto u ko !m s#! %r+o nasta ! u a"k!mi i #r!m!na) Mat!ri a"no %"ago unutar 1krin ! $!mat!ri a"i+ira s! kako s! &o# !k. 4Ko"iko #ri !$i J!ru+a"!mN5) On mu o$go#ori.ko !g na &!19! &u#a +ma ispo$ !+ika i"i +mi a u s#om "!g"u-) Nam!9! s! pitan !. uk" u&u u9i um. u mitu ! prika+ano sim%o"i&no kr!tan ! u Uni#!r+umu t! $osti+an ! unutarn !g i st#arnog Kra" !#st#a n!%!skog o$nosno ra+in! Bo/anskog) Arka<1krin a<ko#&!g ! m!ta6ora +a spr!mnik. ar'!tip Istr! > sun&!# sim%o"0 ko om su mo/$a Argonauti i p"o#i"i kro+ 4#rata Mirn!5 $ana1n im k"an*ima ri !k! ko i #o$! pr!ma moru) 7rugi sim%o" u ni+u s'#a9a s!. usposta#io ! J!ru+a"!m $ono1!n !m +a# !tnog ko#&!ga na #r' %r$a Mori a) S $rug! stran!. 8!m" !. +atim nas!" !<s!"o<gra$) A. pr!ma ra+"i&itim s'#a9an ima i+ ra+ni' $o%a. Ba"ian pita Sa"a$ina. n !go#a s#i !st. ko i sa$r/i u s!%i ra+"i&ita s'#a9an a kao 1to su. a gra. "!t !"i*u-. ko !m ! %i"a nam !na $a pr!$sta#" a mu"tina*iona"no 3ra#os"a#" ! N!%!skog J!ru+a"!ma) Samostan su uni1ti"i Ni !m*i pri"ikom po#"a&!n a i+ Mosk#! +a #ri !m! $rugog s# !tskog rata) V!9im $i !"om ! o%no#" !n) Ra$i "i s! o puko s"u&a nosti $a s! u ra+"i&itim +!m" ama spomin u isti na+i#iN I !su "i ta im!na k" u& i"i k" u&!#i s o$r!. ko a &u#a i+#or st#ara"a&k! s# !t"osti . kuti u i"i "a. i+ ko i' ra+"oga s! #o$i # !&na %or%a u J!ru+a"!muN Na $ra/a mi ! s*!na u 6i"mu 4Kra" !#st#o n!%!sko5 u ko o Ba"ian pr!go#ara sa Sa"a$inom. a o%a su na sim%o"i&an na&in sa$r/ana u ko#&!gu) 2a#i$. %oga. treći sim%o" pr!$sta#" a samor!a"i+iranu oso%u. KU ki"om!tara +apa$no o$ Mosk#!) Ut!m!" io ga ! patri ar' Nikon Mosko#ski (KCK) go$in!. samostan No#i J!ru+a"!m. Sun*! i +"ato) 8"ato u a"k!mi skom smis"u pr!$sta#" a sa#r1!nst#o s#i' t#ari na %i"o ko o ra+ini. +"atni k" u& . $u1u i $u') A. pokr!tno s#!ti1t!.!nom 6unk*i omN Na$am s! $a 9! s! po a#iti n!tko tko 9! ra+ri !1iti o#a gor$i ski &#or) .s# !to#n! i $u'o#n!-) O#isno o stupn u ra+#o a " u$sk! $u'o#nosti. mit o Argonautima ! i +asno#an na potra+i +a +"atnim runom) 2ak"!. a"i n! s'#a9a $a ono pra#o %"ago n !go#a os !ti"a nisu +ami !ti"a) Sim%o" t'!ta i+ o#i' gor! pisma prika+u ! u !$no i sim%o" +"ata i %oga. ot#ara u #rata i go$i1n im $o%ima t! upu9u ! na ta anst#!ni s#i !t H na m !sta +!ma" ski' %"aga.!#ina pr!$sta#" a 4sakra"ni prostor5 i"i s#!ta m !sta J!ru+a"!ma) U ta$a1n ! #ri !m!. sm !1t!n na ri !*i s im!nom Istra. iskr! smo s# !t"osti s# !snosti.

g$ ! su s#! pokra$!n!. ko#&!g. o$nosno #!+o#i sa 'a"kama i"i "uk! na ni/im na$morskim #isinama su nasta"! u n!kom $rugom p!rio$u i"i ! to samo nasta#ak istog p!rio$a ka$a su #o$! "agano opa$a"!) Ta$a su s! pra#i"! no#! "uk! i"i #!+o#i +a %ro$o#! i"i &am*!N Na to s!. So"omon. $!#!. Argonauti. Noina arka. !r s! tu na"a+! na i+u+!tno n!pristupa&no "oka*i i) Ft!ta ! $a n!ma us"o#a +a 6ormiran ! !kip!.s#!ta Katarina. na !$nom o$ #r'o#a V"a1i9a H Ko+i*i. +a ra+"iku o$ "uk! 2aorsona. Kra" !#st#o n!%!sko. Argonautska "a. pritok! Bi"!) Tu spa$a i Vr%o#a* gra$ na kam!no kupi na suprotno o%a"i ri !k! Jas!ni*!.!no <.i#an u o$ m !1tana) N ima su na n!ki na&in atrakti#n!. u kan onu ri !k! Miso&! ko$ sr!$n !# !ko#nog gra$a 2u%ro#nika. V!"!/u i+na$ s!"a K" un!) S#! s! on! na"a+! na pri%"i/no isto #isini u+ man ! #ari a*i !) U $rugu grupu u1"! %i on! "oka*i ! sa 'a"kama ko ! s! na"a+! na sr!$n o na$morsko #isini. n! mo/! o$go#oriti) . Vrani*i i+na$ 3roko1kog !+!ra. mo/!mo s#rstati i "oka"it!t sa 'a"kama na n!kom %r$u i+na$ Sto*a) 3r!ma ka+i#an u pri at!" i*! mo ! suprug! i m !1tanina i+ s!"a O1ani9a on! s! na"a+! na %r$u. pri Sto"a&kom po" u) Tako $a s! tu ra$i o $#i ! o$#o !n! "oka*i !) O#$ ! mo/!mo pri%ro ati i 'a"k! ko ! su $r/a"! "an*! "an&ani' mosto#a na N!r!t#i ko$ U"oga. 3r!n u na 3ak"ini. Jo#o Jo#ano#i9 RE8IME Mis"im $a ko$ nas 'a"k! o1 u#i !k posto ! na n!pristupa&nim i +a%itim m !stima) Na "ak1! pristupa&nim "oka*i ama ug"a#nom su %i"!. S!rap!um. / potrazi za alkama > autor pri"oga. it$) O#$ !. 'a"k! na kora"nom gr!%!nu i+na$ s!"a La. t! on! ko ! su $r/a"! "an*! mosta ko$ s!"a Au$! ko$ O"o#a) O#$ ! spa$a u i "oka*i ! +a ko ! su #!+an! "!g!n$! o #isokim #o$osta ima) O%a#!+no t! "oka*i ! nos! na+i#! ko i na to upu9u u) 3or!$ "!g!n$! o 'a"kama ko$ s!"a La. kao 1to su u Crno p!9ini na Ma !#i*i. J!ru+a"!m. s!"o Skomor ! < usko mor ! < i 8agra.i*! sam na+i# s!"a go#ori o p"o#i"ima. ops!r#atori . ko ! su %i"! u $u/!m #r!m!nskom p!rio$u konstantn!. sasta#" !n! o$ m"a$i' !ntu+i asta. na ratnom putu Tra#nik H Buko#i*a. ko i %i s! pos#!ti"i prona"a/!n u 'a"ki) Na/a"ost.I =ljučne riječi. im! Bo/ !. pogoto#o u +a$n ! #ri !m!. 4Bosanska pirami$a Sun*a5.a-.Argo Na#is. i+"o/!n! $!#asta*i i i otu. na o$#o ku puta Br!+a H Var!1 ko i #o$i u s!"o Titori*!.a">:a'"-. O+iris-. g$ ! su st!p!ni*! isk"!san! t!k o$ po"o#in! #isin! i"i o1 n!1to #i1! i na ko ! s! stupa"o # !ro#atno i+ &am*a) I+g"!$a $a su #ari a*i ! u #isini ko$ o#! $a ! na+o#!mo sr!$n ! grup! #!9! n!go ko$ "oka*i a sa 'a"kama na #isokim p"aninama) 2a "i s! u pr#om s"u&a u ra$i o #r"o #isokim #o$ama. ko a s! po Xuri Bas"!ru na"a+i ispo$ sti !n! na ko o "!/i 2aorson. 'ttp. # !ro#atno. mito"o1ka $!#a . +aista. to ! s!"o J!+!r*! i+na$ $o"in! ri !k! Bi"!.po"uotok i ri !k!-. #rata Tat ana Su&!*. 7r#atska UB)UC)@UUW I+ kn ig! S!mira Osmanagi9a. Canopus . i+na$ kan ona ri !k! Jas!ni*!. Istra . +a to ! potr!%no mnogo s"o%o$nog #r!m!na. B !"a1ni*i.! < mor! %i"o +agra. u1i*a ig"!. ot#aran a kam!no"oma i s") 3osto i in6orma*i a $a s! i sist!matski kra$u. a 'a"k!. 1to ! ina&! po+nato +a ar'!o"o1k! na"a+!) Na#o$no $a +a n i' $o%ro p"a9a u ko"!k*ionari ko i skup" a u mat!ri a"n! $oka+! ko ima s! po%i a +#ani&na istori a) 2oka+ +a to s! mo/! na9i u !misi i Nationa" G!ograp'i*>a o 'a"kama u Siri i.<<===)a"t!rnati#na'istori a)*om 3ri"og (. k" u&.i*!. Argo . $a ni ! tako n! %i oko n i' %i"o to"iko pri&a) V !ro#atno su mnog! uni1t!n! n!nam !rno pri"ikom pro%i an a put!#a. a i no#*a) 3o$i !"io %i' 'a"k! pr!ma na$morsko #isini na ko o s! na"a+!) U pr#u grupu u1"! %i on! na na #i1im na$morskim #isinama. iako tu $anas n! posto i &ak ni potok) 8atim. osim na p"anini Musa 2ag.

!n!) Ko$ nas s!. $io #r'a 5 "!$!nog %ri !gaE) Mis"im $a 'a"k!.i*!. g$ ! ! go$ to mogu9! ar'!o"o1ka istra/i#an a. s"u&a no. to ! #ri !m! %aru1tina. o$ak"! /!" !+n! 'a"k!N At"antikum ! #ri !m! ranog n!o"itika. kao na pr) m!ta"na posu$a i+#a. i+#a. ogromnim *unami ima. 1to $o#o$i $o k"imatski' prom !na. a"i ako s! n! ra$i o #!"ikim t!ktonskim por!m!9a ima. n!po+natog s#i !ta) To potkr!p" u u ar'!o"o1ki na"a+i ko i s! uop1t! n! uk"apa u u posto !9! istori sk! k"i1!!. u unutra1n osti Ba"kana imamo %"agu k"imu. op!t. to s! n! mo/! r!&i sa sigurno19u) N!9!mo sa$a u"a+iti u u+rok!. #o$! s! nisu %r+o po#"a&i"!. pri ! n!1to man ! o$ (@)UUU go$ina.u po !$ini' "oka"it!ta sa 'a"kama mogu %iti ogromn!. ko ! su. !su naras"! u at"antikumu $o na#!$!nog ni#oa.W Ka$a ! to mog"o $a s! $oga. n!kog nama. ispitati n i'o# '!mi ski sasta#.aN R!k"i %ismo. a na /a"ost n!9!. u ko ! u"a+! i 'a"k! na Siri skim p"aninama. u ko !m i mi $anas /i#imo. a i u ostatku E#rop!) U s#i !t at"antikuma %i s! samo mog"! uk"opiti 'a"k! sa kora"nog gr!%!na i+na$ s!"a La.a i tom! s"i&no) To na#o$im samo kao prim !r. &ak. na ko o s! na"a+! pra+ni k#a$rati uk"!sani u sti !nu.! o$ sti !na u ko ! su usa. o$nosno po#!9an a i sman !n a "!$!ni' ka"ota) Tu !. $rugi pri ! (I)UUU go$ina. na&in i+ra$!.!na i+ s"o !#a. a"i $anas s! skoro s#i s"a/u $a %i%"i ski potop ni ! samo "!g!n$a) N!ki t#r$! $a ! %io u $o%a propasti At"anti$!. na#o$no. #i1! i"i man ! u# !r" i#!. otkrio %i s!. p!rio$i&no po#!9an ! !"!ktromagn!tnog +ra&!n a sun*a.u osta"og. i+#r1iti oko n i'. m!ta"na kug"a sa tri para"!"na utora na na #!9o 1irini. o ko !m kru/! ra+n! t!ori !. o$ kam!na) Mis"im $a ! p!rio$ #isoki' i sr!$n ! #isoki' #o$a %io mnogo rani !) U n!ko t!'no"o1ki ra+#i !ni o praistori i. ug"a#nom. +#ani at"antikum. i po#r!m!no. ka$a po$+!mn! #o$! i+#iru i+u+!tnim int!n+it!tom) Ri !k! n!ma u korita. pa s! post!p!no pr!m !stio na$ 7a$sono# +a" !#. tr!9i $a ! %i"o #i1! potopa) O#o +a$n ! ! sigurno ta&no) Ko i ! o$ n i' %a1 ona %i%"i ski. 1to ! mog"o prou+roko#ati otapan ! "!$!ni' ka"ota) 3rom !n! po"o/a a po"o#a s! s#akako $oga.a u) 2a#no n!ka$a s !#!rni po" ! %io na Jukonu. $a %i s! pr!m !stio. pr!*!si ! u+roku u prom !n! ug"a +!m" in! os!.!n i+ %"oka ug" !na u N !ma&ko . pr!ma ka+i#an u m !1tana.!n! i+ s"o !#a kr!$! u :ran*usko . para"!"opip!$ o$ &istog n!koro$ira u9!g &!"ika i+#a. g"!$a u9i sa ta&k! na1!g s'#atan a #r!m!na) S#! s! s#o$i. mo&#ara i !+!ra) J!$an nama n!po+nati s#i !t) N! mis"im $a su u tom p!rio$u #o$! naras"! $o sr!$n !g ni#oa) 2o $ana1n !g s!"a J!+!r*! u $o"ini ri !k! Bi"!. ko ! uti&! na 8!m" in magn!ti+am i r!+u"tira po#!9an !m i"i sman !n !m t!mp!ratur! na po#r1ini 8!m" !) Us" !$ po#!9an a t!mp!ratur! +raka $o"a+i $o po#!9an a ispar!n a. on! su s#akako m"a. osim ako ni ! $o"a+i"o $o nag"i' prom !na po"o/a a po"o#a. ra$i o kam!nu kr!&n aku) Vr!m!nsk! $istan*! i+m!. i"i $o s!"a Skomor a i 8agra. i+m!. 'o"o*!nu. na to $a %i o#u po a#u tr!%a"o $!ta" no ispitati) Na9i 1to #i1! o1 u#i !k posto !9i' 'a"ki. ka$a su " u$i #"a$a"i t!'no"ogi om i+ra$! i+u+!tno k#a"it!tni' i &isti' &!"i&ni' "!gura) I+g"!$a $a t! 'a"k! poti&u i+. 1to prou+roku ! po#!9an ! ni#oa #o$a) R!"ati#no n!$a#no.u C)CUU i B)UUU go$ina pri ! na1! !r! top"i p!rio$. otpri"ik! kao $anas u 2a"ma*i i) To ! p!rio$ sa puno o%orina. #!+o#i i "uk! na ma"im na$morskim #isinama nisu nikak#a mist!ri a i $a ima $o#o" no po$ataka $a s! o% asn!) 3o s#o pri"i*i on! poti&u i+ istori skog $o%a) Tu %i spa$a"a o$ #a"o#a po$"okana sti !na u $o"ini ri !k! Bi"!. tr!%a"o pripisati to nama potpuno n!po+nato praistori i) Tu moramo posta#iti samo !$no ograni&!n !. 1to mo/! i+a+#ati !$an man i k"imatski por!m!9a ) A ako. pri ! n!1to man ! o$ (U)UUU go$ina na $ana1n u "oka*i u) Tak#! prom !n! u+roku u otapan ! posto !9i' "!$!ni' ka"ota i post!p!no st#aran ! no#i') Tako. i+m!. pr!$kam%ri a u Massa*'us!tsu. tako poka+u u ar'!o"o1ka iskopa#an a ko$ nas. +a ko ! ! stari 6ran !#a* t#r$io $a su pri ! 2rugog s# !tskog rata %i"i ispun !ni . ispitati n i'o#u starost n!kom o$ o$go#ara u9i' m!to$a +a ispiti#an ! starosti) Ako %i s! s#! to ura$i"o.!r. makar. mo/$a u #ri !m! #!"ikog %i%"i skog potopa. u +a$n !m p!rio$u k#artara. m!ta"n! *i !#i i+#a.!na i+ pr!$kam%ri skog s"o a u Ju/no A6ri*i) V !ro#atno %i 'a"k! i+ p!rio$a #isoki' i sr!$n ! #isoki' #o$a.

1iroko maksima"no @U km) Na#o$no $a ! tu $o1"o $o po$i+an a t"a i tako s! pr!kinu"a %i6urka*iona #!+a ko u ! &ini"a N!r!t#a i+m!. m !1tanin i+ O1ani9a.sto i. $a %i n im! i+%i"i na s !#!r Ja$ranskog mora)E Apo"oni ! sa Ro$osa. ra$i strmog t!r!na ku9! pra#! u us !*ima. ko i ! to puto#an ! Argonauta opisao. na $#a m !sta su +a1"i u unutra1n ost. utisnutim u k#a$ratn! 1up" in!) U $o"ini ri !k! Bi"! i $anas ! ko$ stano#ni1t#a /i#a pr!$a a $a ! &ita#a $o"ina n!ka$ %i"a !+!ro) U s!"u 8uki9ima. ko u ! i+$ao 7K2 5Napr!$akE. ko ! ! po s#o pri"i*i i+"a+i"o na N!r!t#u oko s"ani' i+#ora u $ana1n o Ora'o#i*i ko$ Kon i*a) Oko ti' i+#ora Autari ati su #o$i"i $ugotra an rat sa Ar$i ! *ima) Ako ! tako. a"i !$an m !1tanin ! iskopao %ron+ano si$ro) 3r!ma opisu m !1tana si$ro ni ! n!k! impo+antn! #!"i&in!. kako sam #!9 opisao) Xuro Bas"!r ! snimat!" u RTVBi7. r!kao ! $a s! na"a+! na %r$u. ra+m!. ko i !. s#o im %ro$om Argom p"o#i"i ni+ 2una#.!) Sigurno mu ! n!ko ponu$io +natno #!9u *i !nu) O tom si$ru pri&a"o ! &ita#o s!"o. nakon 1to su s! u Ka"ki$i $omog"i +"atnog runa. i+g"!$a $opirao $o Lik!) To %i %i"o tuma&!n ! g"!$ano sa $ana1n !g stano#i1ta i u+!#1i $a ! po$atak o 3"aninskom +a" !#u # !ro$osto an) A"i. sa sti !n! na ko o s! na"a+i 2aorson. o&ito pr!ko K#arn!rskog i 3"aninskog +a" !#a. $io N!r!t#! ! oti*ao $ana1n im tokom ri !k! Ram! i . ko ! s! na"a+i na o%ron*ima %r$a sa i"irskom gra$inom. $ak"! na m !stima ko ! ! sama nara# napra#i"a "ak1! pristupa&nimE) 2ak"!. a"i ! ipak si$ro) Na"a+a& ! o%!9ao $a 9! mi ga poka+ati i pro$ati. 5I+ ti' ko"oni a < mis"i s! na Grk! nastan !n! na o%a"i Ja$rana < trgo#*i. po+nati na1 g!ogra6 pro6) $r) I%ra'im Bu1at"i a poka+ao ! o%"utk! na pr!#o u ko$ p"anin! Ra$u1! i+m!. na/a"ost. 1to ni ! n!1to naro&ito. 'a"k! #i1! na m!ta"nim p"o&ama. pr!ma ko !m su Ja+on i n !go#i $rugo#i.u o#a $#a s"i#a) V !ro#atno. 5G poka+u ! po+nati mit o Argonautima. osim toga r!kao ! $a su po$a"!ko. pr!$omis"io) 2a %i m! s! ri !1io r!kao ! $a n! mo/! $a ga na.! i+m!. pri"ikom sniman a n!k! TV !misi ! mom pri at!" u. su'o korito r !&i*! Ra$o%o" !. naprim !r.u a$ranskog i *rnomorskog s"i#a. ko i mi ! to ispri&ao. ko i ! nastao sr!$inom IVHog st) pri ! no#! !r! i ko i s! pripisu ! anonimnom autoru +#anom 3s!u$o H Ski"aks. ka$ ! go#orio o 'a"kama. ko"iko nam ! $o sa$a po+nato. 8agr!%. $ok ! +a 2aorson upotr!%" a#ao i+ra+ 5%"i+uE) 3ri at!" i*a mo ! suprug! i+ Sto*a r!k"a ! $a ! o$"a+i"a na +ara#an sa 'a"kama na %r$u $a na miru &ita. ako n! i %ro$o#i) Fta ! sa "ukom gra$a 2aorsona.(U 'a"kama) O#o ! mogu9!. o$nosno. a $rugim u Ja$ransko) Ako pr!tposta#imo $a su ta $rugi krak 2una#a ust#ari Sa#a i Kupa. na#o$i $a 2una# !$nim s#o im krakom ut !&! u Crno mor!. !r na gato#ima na moru posto i tak#a #rsta #!+o#a +a %ro$o#!) O$nosno. $o"inom N!r!t#! i k Japo$ima u Liku. sto i. poka+ao u $u%inu ra#no $o"! i r!kao $a s! tu na"a+i "uka 2aorsona) O&ito s! ra$i o $#i ! sas#im o$#o !n! "oka*i ! i+ ra+"i&iti' #r!m!na. # !ro#atno. on$a s! t"o kasni ! po$ig"o.Fko"ska kn iga. kako sam #!9 r!kao. ko ! n! tr!%a m !1ati) 2anas s! tu na"a+i. &i i s! m!ga"itski +i$ u+$i/! #isoko na sti !ni i+na$ Sto"a&kog po" a) Kako sam #!9 r!kao. u IIIH!m st) pri ! no#! !r!. 1to nam sa$a i+g"!$a n!u# !r" i#o) A"i u 53o# !sti Bosn! i 7!r*!go#in!E. ina&!. %i#1!m ur!$niku nau&nog programa na RTVBi7. # !ro#ao ! kako ! tako puto#an ! %ro$om o$ 2una#a $o Ja$rana mogu9!) U putopisu < 3!rip"us <. o&ito $a su ta na"a+ po#!+a"i sa "!g!n$om o !+!ru u $o"ini ri !k! Bi"!) S#! o#o $oka+u ! $a ! $o"ina ri !k! Bi"! n!ka$a %i"a po$ #o$om i $a su po n o p"o#i"i &am*i. a"i s!. uistinu ! %i"o mogu9! $o9i $o 3"aninskog +a" !#a. u 'istori sko $o%a mor! ! pr!ko n!kog p"aninskog +a" !#a $opira"o. tr!%a osta#iti mogu9nost posto an a $anas n!po+nati' #o$!ni' toko#a) Tako. #!9im $i !"om go$in!.u 3ro+ora i Gorn !g Vaku6a i kom!ntarisao $a su potpuno isti kao oni u N!r!t#i i $a ! n!ka$a tu$a t!kao ogranak N!r!t#! ko i s! u"i !#ao u Vr%as) To !. $o Lik!) 2ok u kn i+i 5I"iriE o$ A"!ksan$ra Stip&!#i9a . pritok! Br!ga#!. mora u $a uk"on! #!"ik! ku%ik! +!m" ! $a %i i+ra#na"i t!r!n +a gra$n u) 3ri"ikom kopan a nai"a+! na s#akak#! ar'!o"o1k! art!6akt!) Tako sam a otkupio $i#nu %ron+anu ig"u. a"i o&ito $a n!ka$ ni ! %i"o tako) 3r!ma starim gr&kim putopisima #!"iko !+!ro s! prostira"o o$ Norina < Naron! < $o po$ru& a i"irskog naro$a Autari ata.

a $a s! $o Ja$rana mo/! $o9i i N!r!t#om. i ko ! ! oti*a"o u ri !ku La1#u. Bosnom $o Sa#!. otisnuti $o ri !k! Bosn!. mog"o s! $o9i u Ja$ran a"i. kao i gr&k! trgo#a&k! %ro$o#! ko i su. #r"o $a"!ko) Kako #i$imo. #!"iko !+!ro ima"o ! $#a o$toka. p"o#i"i po tom. mog"o pr!"a+iti i+ a$ranskog u *rnomorski s"i# i $osp !ti. $rugi +a kra" i*om. &i i ! #o$osta %io +natno #i1i o$ $ana1n !g. nika$ ni ! #i$io mor!. pr!%ogati' #o$om. p"o#i"! su s"iko#it! i"irsk! %ro$i*!. gosto" u%i#i i sk"oni trgo#ini sa stran*ima. a +atim poka+u ! rukom ko im pra#*!m ! oti1ao kra" . a $rugi $o"inom Ram! u Vr%as) U starom i+$an u kn ig! 5I"iriE pro&itao sam $a ! anonimni gr&ki putnik. a pri&a u tak#! $!ta" ! $a s! upita1 o$ak"! im to +nan !) Fto $a s! ka/!. +a n i'. t! po#!9a#a"! #o$!n! po#r1in!) S#! u s#!mu %io ! to !$an "i !p s#i !t. kak#! #i$imo na no#*u ko i su "i !#a"i 2aorsi. o1 na$o$a !. mog"o ! $a pro"a+i samo "oka"no stano#ni1t#o. u su1tini su %i"i okrutni ratni*i i pr!ma s#o im sus !$ima. po$no V"a1i9a. kao i !+!ra.!. ko a s! !$nim s#o im ogrankom u"i !#a u Sa#u) Tr!%a imati na umu $a ! u to #ri !m! $ana1n a Bosna %i"a pr!kri#!na prakti&no po &ita#o s#o o po#r1ini n!pr!g"!$nim 1umama. ko i su /i# !"i na tim #r"!tima. !$an u Ja$ran. # !ro#atno. opasnom s#i !tu) I"iri. Sa#om $o 2una#aG)Viso&ko !+!ro %i"o ! u n!posr!$no %"i+ini ri !k! Bosn! i sigurno s! u n u o$"i !#a"o. o$nos!9i sa so%om s#o s#o ! %"ago na $!#ama i"i $!#ama s"i&nim /i#otin ama) 3a. pun !+!ra. tako. n!taknuti' 1uma) Tu i tamo. napisao $a s! &ita# I"irik mo/! o%i9i %ro$om) I+ Crnog mora s! p"o#i 2una#om $o Sa#!. kao i n i'o# naro$) J!$an $io naro$a ! po1ao +a kra" !m. po tim #o$ama. ko i &!sto nisu nika$ #i$ !"i mor! i o n !mu n!ma u nikak#! pr!$sta#!. kro+ gust! n!pro'o$n! 1um!. ko i s! pru/a 'i" a$u i n!ko"iko stotina m!tara ispo$ n !go#i' nogu i ka/! 5s#! ! to n!ka$a %i"o mor!E. ko ! su. op!t. tako $a su ri !k!. a on$a nasta#i pri&u o n!kom kra" u i kra" i*i i n i'o#om naro$u. $aorsonskim ga"i ama. +atim Sa#om. ka$ s!" ak i+ +a%itog s!"a 2u%. sigurno s! mog"o. 1to $anas i+g"!$a n!# !ro#atno. u"i !#a"a i Rama. makar man om %ro$i*om.(( u"i !#ao s! u Vr%as. i+ IV st) pri ! no#! !r!. po s#o pri"i*i i u Crno mor!) I+ !+!ra. i +a $ana1n ! po mo#!.!no s !9an ! pr!$aka) . i"i 1to ! r!a"ni !. o &!mu s# !$o&! to"ik! %ro n! gra$in! po %osanskim %r$ima) U to #ri !m!. a s#a ta si"na #o$a %i"a ! sm !1t!na u n!pr!g"!$nom +!"!ni"u #i1!sto" !tni'. ko i su pon!ka$ +na"i %iti susr!t" i#i. ko ! su +a$r/a#a"! #!"iku #"agu. %i"! !$in! a"i i o$"i&n! komunika*i !. pa n !nim ogrankom ko i s! u"i !#a u Ja$ran. ko ! s! na"a+i"o u $ana1n o $o"ini ri !k! Bi"!. p"o#ni' toko#a. u ta tok s!. t !rani +ara$om. i"i ga ! napra#i"a ri !ka Bosna o$" !#om #i1ka s#o i' #o$a) 8a m!n! u 6!nom!nu ti' #o$!ni' s# !to#a posto i o1 !$an 6!nom!n) To su pri&! mnogi' " u$i. %a1 kao $a i' ! on ispratio) U tom mom!ntu $ !"o#ao mi ! kao $a ima u s!%i usa. ko i. ko ! tako. a ko im kra" i*a. $i+a"! #o$osta ri !ka i !+!ra.! ni ! +na"o $a kro&i niku$a $a" ! #an kruga s#og %itisan a. ko im s!. ma'n! sa #r'a Ko+i*! rukom pr!ma impr!si#nom kra o"iku. 1to ! u# !to#a"o #!"ika ispar!n a i po#!9a#a"o ko"i&inu o%orina. prakti&no. kako #i$imo. $a su s! kra" i kra" i*a ra+$#o i"i. ko ! su n!ka$ %i"! morsk! o%a"! i ko i su sa s#o im naro$om oti1"i ka$a s! mor! po#uk"o. osim $a ! to n!ka #!"ika #o$a) Aak n! +na u ni $a ! s"ano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful