U.

Bäumer HO∆EMO SAMO TVOJU DU©U

1

Naslov izvornika: U. Bäumer WIR WOLLEN NUR DEINE SEELE Rockszene und Okkultismus: Daten - Fakten - Hintergründe IzdavaË: Christliche Literatur Verbreitung e.V . Postfach 110135 • 33661 Bielefeld ISBN 3-89397-103-3 Prvo izdanje 1984. Deseto izdanje 1993. Copyright 1984. by CLV

U. Bäumer

HO∆EMO SAMO TVOJU DU©U
Rock scena i okultizam
S njemaËkog prevela Viπnja BartoloviÊ

HKZ “MI” - EUROLIBER Zagreb, 1998.
Copyright za hrvatski prijevod by EUROLIBER, Zagreb, MaruliÊev trg 17

2

3

Biblioteka DUHOVNAKU∆A, knjiga 11. Niz ZNACI VREMENA, knjiga 2. Nakladnik HKZ “MI”, Zagreb EUROLIBER, Zagreb Odgovara Anelko KaÊunko Urednik Vladimir LonËareviÊ Prijevod Viπnja BartoloviÊ GrafiŁka priprema PAGIgraf, Zagreb Tisak TRGOTISAK-M, Zagreb Naklada 5.000 ISBN 953-6455-05-6
CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, Zagreb UDK 78.036:133.4 BAEUMER, Ulrich HoÊemo samo tvoju duπu : rock scena i okultizam / U. [Ulrich] Baeumer ; s njemaËkog prevela Viπnja BartoloviÊ. - Zagreb : HKZ “Mi” : Euroliber, 1998. - 142 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Duhovna kuÊa ; knj. 11). - (Niz Znaci vremena ; knj. 2) Prijevod djela: Wir wollen nur deine Seele. - Bibliografija str. 137-142. ISBN 953-6455-05-6 (HKZ “Mi”) 981007043

SADRÆAJ
........................7 Nastanak okultne rock-glazbe . . . . . . . . . . . . . .9 Drugo poglavlje: Sympathy for the Devil . . .25 TreÊe poglavlje: Zauzimanje stava . . . . . . . .39 »etvrto poglavlje: Pod demonskim utjecajem? . . . . . . . . . . . . . .55 Peto poglavlje: Hotel California . . . . . . . . . .71 ©esto poglavlje: Highway to Hell . . . . . . . . .87 Sedmo poglavlje: Umanjivanje znaËenja ili pretjerivanje? . . . . . . . . . . .101 Osmo poglavlje: Kakvu ulogu ima glazba? .107 Deveto poglavlje: “Eksplozija okultnog” . . . .121 Biljeπke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Predgovor Prvo poglavlje:

4

5

” bivπa rock-zvijezda Little Richard . Neki padaju na koljena i klanjaju se avlu. U svim podruËjima umjetniËkog djelovan ja mogu se naÊi takvi tragovi. Spotlight10/1978.” “Rock-glazba i magija”.” “Rock & crna magija”. Nerijetko je s okultnom “fasadom” povezan joπ jedan motiv.. Da pojasnimo: knjiga HoÊemo samo tvoju duπu æeli upozoriti na povezanost koja postoji izmeu razliËitih rock-izvoaËa i tajanstvenog podruËja okultizma. ona kljuËanica kroz koju moæemo ‘zaviriti’ u djeliÊe jedne druge stvarnosti . zazi vanje okultnih sila nije tek odnedavna sastavni dio umjetniËke djelatnosti. te svoju “poruku” æele predati ljudima. Moæda je rock’n’roll Ëak osobito pogodan za utjecaje takve vrste. postoje i glazbenici koji se bave crnom magijom. pitanja i rasprava. Elektronskim kompozitorima poput Karlheinza Stockhausena ta je veza veÊ odavno poznata. Bila je povod cijelom nizu pisama Ëitatelja. razgovora. Neka pitanja redovito su se ponavljala. Ëarolija i droga. Praznovjerje i Ëaro bne rijeËi oduvijek su pripadale svijetu umjet nosti. spisatelja i umjetnika. a to je beskrupulozna zarada. koja ne æeli utjecati samo na razum. »ini se da je glazba. To na osobit naËin vrijedi za zle pojave u 7 . meu ostalim i pitanje o tome treba li ovu knjigu shvatiti kao neku vrstu okruænice protiv rockglazbe opÊenito ili barem protiv stilskog pravca hard-rocka. veÊ prije svega i na Ëovjekove osjeÊaje (koji seæu sve do podsvjesti). “Neke rock’n’roll-grupe stoje zajedno uokrug i ispijaju πalice pune krvi. pa ni rock’n’roll nije toga ostao poπteen. spiritizmom i sotonskim kultovima. ljeto 1980. Osim filmskih redatelja. 6 PREDGOVOR HRVATSKOM IZDANJU Jako se radujemo da hrvatskom Ëitateljstvu moæemo predstaviti knjigu HoÊemo samo tvoju duπu . U rock-glazbi zapadnog kulturnog kruga osobito se pak stvara i doæivljava magija.. Ta je knjiga na njemaËkom govornom podruËju potaknula veliko zanimanje zbog osobite i malo poznate problematike.Ëak i u samome sebi.“Oduvijek su glazba i magija u svim kulturama iπle ruku pod ruku. Rock Session1 “Koriπtenje ouija-dasaka.

ova se grupa razvila u prototip i utjelovljenje “okultnog rocka” .) u prvom planu u tekstovima pjesama i izvedbi na pozornici. Ta kombinacija hard-rocka s okultnim i sotonskim trebala je prokrËiti put drugim grupama: Black Sabbat je postao preteËa onih bendova mlae heavy-metal generacije.one posebne vrste rock-glazbe u kojoj su okultni elementi (magija. Autor knjige u svojim je istraæivanjima skupio zanimljive i malo poznate podatke o popularnim rock-grupama. prizivanjima avla i kultom vjeπtica. te je za sebe 9 HKZ “MI” MesniËka 2 10000 Zagreb . okultizam i sotonski kult poËinju drsko nastupati u javnosti i putem rock-scene. u Birminghamu zakleo na totalni rock. donoseÊi πokantna otkriÊa. najËeπÊe nepoznati “zakulisni” æivot razliËitih rockizvoaËa autor osvjetljava na temelju brojnih podataka i Ëinjenica. NASTANAK OKULTNE ROCK-GLAZBE Godina je 1969. Leksikon rock-glazbe izvjeπtava: Black Sabbath se godine 1969. Misteriozni. koji se posljednjih godina ubrajaju u najopasnije i zabrinjavajuÊe razvojne pravce na rock-sceni. IzdavaËe hrvatskog izdanja radovalo bi kada bi ova knjiga i u Hrvatskoj izazvala mnoπtvo reakcija . PoËetak je oznaËio engleski sastav Black Sabbath (Crni sabat). te Ëitatelju na temelju Biblije ukazuje na moguÊe posljedice prihvaÊanja te glazbe.hard-rocku i heavy-metalu. EUROLIBER MaruliÊev trg 17 10000 Zagreb Trg Mihovila PavlinoviÊa 1 21000 Split 8 1.pisama. Tri godine nakon πto je oglaπeno “vrijeme klanjanja avlu” osnivanjem Prve sotonske crkve u San Franciscu. koji su posljednjih godina svojoj publici ulili strah u kosti. Autor pri tome zauzima kritiËko stajaliπte. daje vaæne i istodobno izazovne poticaje na razmiπljanje. pitanja i rasprava. spiritizam. Ime daje ono πto obeÊava: sa svojim novim scenskim nastupom. u kojem je teπka rock-glazba popraÊena crnim misama. sotonizam itd.

Jenkiji Êe za dolare uËiniti sve. Takvi tekstovi u tolikoj mjeri su oduπevili ameriËku mladeæ da je bend tamo neprestano bio na turnejama i ubirao zlatne albume. sve dok nisu postali popularni kao romantiËni rockodmetnici. tritonom. æelimo samo tvoju duπu”(“Cornucopia”). Kao πto u kvalitetnijim filmovima o Drakuli u biti sama igra sjena izaziva stravu. kao: “Oduzmi si æivot. ubij nekog. Geezer Butler (bas-gitara) i Bill Ward (bubnjevi) isprva su se na pozornici iæivljavali u okultnim ritualima i hvalili svojim igrama iz djetinjstva punim nasilja u radniËkim Ëetvrtima Birminghama. nitko neÊe plakati. Otada je u hardrocku utemeljen novi pravac. Osbourne je to obrazloæio drukËije: “Amerika je najsotonskija zemlja na svijetu. a koji u starijim ruskim programskim kompozicijama kod sluπatelja izaziva tjeskobu. grupa Black Sabbath . Prijamljivi zvuk “lave” s kreπtavim solo glasom prenosio je tekstove koji su πokirali javnost.”1 StruËnjak za rock-glazbu Tibor Kneif komentirao je prvi album Black Sabbatha ovim rijeËima: “Iste godine kad je sastav Deep Purple izdao svoj album ‘In Rock’. Tony Iommi (gitara). Ozzy Osbourne (vokal). Naslovna pjesma tog albuma praÊena je zvukom zvona i sniæenom kvintom. takoer iz Engleske. Godinu dana kasnije taj je kvartet svojom luaËkom pjesmom “Paranoid” (sastavljenom za deset minuta) postao hit-bend na obje strane Atlantika. koji bi se zbog inspiriranosti Hitchcockom mogao nazvati ‘rock strave i uæasa’ . Njihov uspjeh kod maloljetne publike bio je potpuno opreËan ocjeni kritiËara.izabrao ime jednog horor-filma s Borisom Karloffom u glavnoj ulozi. izdala je svoj prvi album. Bliskost s crnom magijom jasno je vidljiva na nutarnjoj strani omota albuma iz 11 . Tek nakon πto su se neki sviraËi na koncertima poËeli ruπiti zbog iscrpljenosti. grupa je prestala sa svojim grozniËavim putovanjima po 10 SAD-u. koji najavljuje zlu kob.u njemu se nasilje sublimira kao strah pred zastraπujuÊim. umjesto da ga izriËito spomene. tzv. uËini samo svoju duænost. Ljudi su tamo (u svojoj pohlepi za drogom) prava noÊna mora. »udi me πto barem pola njih ne dolazi na koncert s mrtvaËkim sandukom. tako i tu tekst pjesme samo ugoajno ukazuje na uæas prethodne noÊi. on postaje jeftin. Sloboda je tvoja.

Vidim plamen kako suklja sve viπe i viπe! Oh. idealnu glazbu za paklena slavlja za crne. i ja Êu ti pokazati. voli me sada. koji pokazuje na mene! Okreni se æurno i bjeæi! Pronai izabranog! Crni lik s oËima od vatre pokazuje ljudima -nji hovu æudnju. Molim te. Povrh toga izazvao je i naglu rasprodaju na træiπtu knjiga: knjige na temu crne magije. i blijedu kÊi Drakule koja izgleda nestvarno.Black Sabbath ” hvalisavo piπe: “Odmah na prvoj LP-ploËi prizivali su Sotonu . ali i privole. najdraæi moj. pomozi mi!!!” U pjesmi “NIB” Lucifer (sotona) mami duπu sluπatelja: 12 “Neki ljudi kaæu da moja ljubav ne moæe biti istinita. krvave sabate (subote). golemi koncerti pred oboæavateljima iz cijelog svijeta.1970.” IsjeËak naslovne pjesme Black Sabbatha glasi: “©to je to?! Stoji preda mnom..uzmi moju ruku!” Prvi LP grupe Black Sabbath izazvao je val srdæbe i odbijanja. izjavio je u studenom 1968. Lik u crno odjeven. Na tim koncertima svirali su svoj pakleno vruÊi hard-rock.. vjeruj mi. ne.3 Na omotnici LP-ploËe “Reflection . I jedna i druga strana do danas je odræala rijeË. Vanjska strana omota prikazuje oronulu kuÊu. unosi u nj besramnosti i gazi Kristov kriæ nogama. ili ga vjeπa naglavaËke. i to u obliku tajanstvenog kriæa postavljenog naglavaËke. ne. Oh. 13 . ne!! Molim te. Radi toga moraju svake godine svirati na veliki sabat (subotu). i neÊe ti biti æao prekinuti sa æivotom kojim si æivio prije susreta sa mnom. Moje je ime Lucifer . kulta vjeπtica i prizivanja duhova iznenada su se razgrabile.”2 Anton LaVey . ©est uspjeπnih LP-ploËa.koji je onda uistinu i doπao. ObeÊao im je uspjehe u cijelom svijetu. Boæe. osuπene grane. πtovalac avla i utemeljitelj prve sluæbene sotonske crkve u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama (“First Church of Satan”).: “Masa koja pristaje uz Zloga iskrivljuje OËenaπ. ne. godine.

koji se zajedno s mrtvaËkom glavom i prekriæenim kostima pojavljuje na nekim majicama kluba oboæavatelja. otvoreno je jednom priznao da osjeÊa da bi “Sotona mogao biti bog”. da si s njom prodao svoju duπu. naravno. koju sam ti uzeo. koji kod oboæavatelja Sotone ima veliku ulogu. Misliπ da znaπ. nikome Ëak ne nedostaje.on je sad tvoj ispovje dnik! 15 14 . Na omotu se pojavljuje i poznati i ozloglaπeni broj 666. Broj 666. Bubnjar Black Sabbatha Bill Ward . Ne moæeπ naÊi pravi kljuË za svoje srce. ” Za oboæavatelje postoje Ëak naljepnice na kojima otvoreno piπe: “I’m possessed by Black Sabbath” (Opsjednut sam Black Sabbathom)! Izrazito demonske oznake moæemo vidjeti i na omotu LP-ija “Sabbath Bloody Sabbath”.5 Jednom prilikom je za sebe rekao: “Ne znam jesam li medij neke izvanjske sile. Tvoja duπa. znaj sada. I ovaj divlji glazbeni ugriz tarantule uËinit Êe da pleπeπ bez kraja. broj “Antikrista” (Otk 13. bez prestanka.zli posjednik! Gospodar ovoga svijeta . jer Êe te ona brzo uloviti u ovom paklenom ritmu. Tvoja je duπa bolesna. ali neÊeπ naÊi lijeka. ali nikad nisi posve siguran. bijedni luaËe.umjesto ljubavi. slobodno moæemo ocijeniti kao znak otvorenog pristajanja uz sotonizam.A ti.18). u avolskoj snazi ove glazbe. koji dræiπ ovu LP-ploËu u rukama. ali istinito Nakon ovih izjava glazbenika ne Ëudimo se tome πto u nekim svojim pjesmama daju rijeË Sotoni osobno: “Gospodar ovoga svijeta” (“Lord of this World”)7: “Istraæujeπ svoj duh i ne znaπ gdje da poËneπ. Tvoj svijet za tebe je stvorio netko u nebu. Ëiniπ da ja budem gospodar ovog svijeta. na kojem je naslikan gnusan sotonski ritual. da nije ono πto mislim: Sotona. Gospodar ovoga svijeta . nadam se. U svakom sluËaju. ali ti biraπ zle putove .” 6 Nevjerojatno. Gdjegod æivio. 4 Njegov kolega iz grupe Ozzy Osbourne tvrdi da je bio prisiljen gledati okultni hororfilm “Egzorcist” dvadeset πest (!) puta.

. kada budeπ sam i kada te bude strah. i promijenio sam svoje putove. ja sam vidio svjetlo. trebali bi spoznati da je Bog jedini put do ljubavi. ali si je odbio i sada to viπe ne moæeπ ispraviti.Da! . koje . kako bi upali u njegovu zamku.8 Zasigurno Êe neki upozoriti na to da Ëlanovi grupe Black Sabbath ipak nose metalne 17 “Da li si ikad razmiπljao o svojoj duπi .” Nadam se da ovaj kratki odlomak jasno pokazuje kako i krπÊani .. I mislim da je æalosno πto je tvoje miπljenje bilo miπljenje veÊine. Otvori svoje oËi i jednostavno uvidi da je on jedini koji te sada moæe spasiti od tvojeg grijeha i mrænje. Ili Êeπ se i dalje izrugivati tome πto sada Ëujeπ? .nevjerojatno. ali istinito .ali zar to nije jasno? Opredjeljujeπ se za mene svojom svjetovnom poæudom i oholoπÊu.kad bi znali da vjerujeπ u Boga? 16 . Moæda Êeπ jednom konaËno promisliti prije nego πto kaæeπ da je Bog mrtav i zaboravljen.Ti misliπ da si neduæan i da se nemaπ Ëega bojati. Da li je moguÊe da se bojiπ toga πto bi mogli reÊi tvoji prijatelji .vjernici mogu biti zavedeni lukavoπÊu avla.da li se ona moæe spasiti? Ili moæda pak misliπ da Êeπ jedno stavno ostati u grobu kada jednom umreπ? Da li je Bog samo puka misao u tvojoj glavi ili je on dio tebe? Da li je Krist samo neko ime koje si jednom proËitao u nekoj knjizi kad si joπ iπao u πkolu? Ja sam vidio istinu. Mislim da je istina da su ljudi poput tebe raspeli Krista. Da li Êeπ biti siguran u svoje miπljenje kada se pribliæi tvoja smrt i da li Êeπ tada reÊi da ne vjerujeπ? Imao si πansu. Kaæeπ da me ne znaπ . VeÊ je i apostol Pavao upozoravao na to da se Sotona zna vrlo vjeπto prikriti i prevariti ljude. Da.Mislim da je za tebe prekasno. Da li Êeπ se opredijeliti za mene i kada umreπ?” Ta pjesma potjeËe s LP-a “Master of Reality” (1971). Black Sabbath na istoj ploËi donosi i sljedeÊe “umjetniËko djelo preobrazbe”. “Poboæan” tekst (poput ovog “After Forever”) nikako ne daje pouzdanu informaciju o duhovnosti autora.zvuËi veoma krπÊanski: “After Forever” 7 Prije nego πto te kritiziraju. I bit Êu spreman na kraju naπih dana.

glasio je komentar jednog rock-magazina. iziπao je LP “Heaven and Hell” (“Raj i pakao”). Godine 1980. Da sam ostao u Black Sabbathu. Ëetvorica “paklenih rockera” ne prezaju pred tim da povremeno kriæ objese naopako. Ipak. Osbourne .. Prema njihovim izjavama. zle sile boje se tog znaka.. bili pakleni aneli. Na crnom omotu ove ploËe prikazana su tri anela s aureolama.kriæeve.”10 glavni pjevaË Ozzy Osbourne odijelio od svojih kolega. koji se odao piÊu. Bilo je pet do dvanaest.”11 “Bez pjevaËa Black Sabbath vrijedi toliko koliko televizor bez ekrana” . uskoro bi se dogodio Keith Moon broj dva. veÊ bih trebao biti u lijesu. a mjesto viπe “pakao” nego “raj”! Koncem 1981. saæeto je o svom odlasku iz Black Sabbatha rekao sljedeÊe: “Zapravo me ovdje uopÊe ne bi trebalo biti.9 Bob Larson . Grupa je uspjela u bivπem pjevaËu grupe Rainbow Ronnieu Jamesu Diou . bio je vrlo uznemiren brojem albuma Black Sabbatha koje posjeduje krπÊanska mladeæ: “Bio sam πokiran kada sam otkrio da zabrinjavajuÊe velik broj mladih ljudi koji vjeruju u Krista kupuju i sluπaju albume Black Sabbatha . kako bi zapoËeo solo-karijeru. Ëija je naslovna pjesma postala glavna prateÊa glazba u okultno-fantastiËnom filmu 19 Raj i pakao Nakon osmog LP-ija Black Sabbatha “Never Say Die” (1978) doπlo je do skandala kad se 18 .koji je i u Rainbowu pokazivao veliku sklonost prema okultnom konaËno naÊi prikladnu zamjenu. navodeÊi njihovu pjesmu ‘After Forever’. kako kartaju i puπe cigarete! Prije bi to.. Neki su pokuπali stati u obranu Black Sabbatha . ali s crvenim lakom na noktima. koji je u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama poznat kao krπÊanski struËnjak za rock-glazbu. dakle.. Je li to izraz njihova krπÊanskog nazora? Nipoπto! PoznavajuÊi opasnosti koje prijete od demona neki se okultisti (“bijeli magiËari”) zaπtiÊuju metalnim kriæevima. iako znaju da je ta grupa naklonjena Sotoni. PijanËevanje je bilo moj hobi. uslijedio je LP “Mob Rules”.

“Live Evil” (“Æivo zlo”) naslov je dvostrukog live-albuma grupe.bacio u pobjeπnjelo more. zelenih oËiju. a mnogi su mu odzdravili istim sotonskim pozdravom. pri Ëemu je ispruæio kaæiprst i mali prst (time su simbolizirani rogovi). Sablasna scena prikazuje avla koji kupca ploËe pozdravlja sotonskim pozdravom. πiljate. taj naslov saæeto izraæava ono πto bend sam o sebi misli. ali mi znamo πto uistinu znaËi. zube vampira koji svjetlucaju iz kutova usta. bio je spektakularan. “Sviraju kao da ih je vrag opsjeo”. Upravo je Ëovjeka svezana u lance .kojeg lako moæemo raspoznati kao sveÊenika . Dio je tada pogledao u znak koji je rukom naËinio i rekao: “Mnogi ljudi misle da znaju πto ovaj znak znaËi. i ono na πto tisuÊe i tisuÊe oboæa- vatelja pomisle pri spomenu imena “Black Sabbath”. On znaËi: ‘Æivio rock’n’roll’. Kao πto obeÊava naslov najnovije LP-ploËe Black Sabbatha ‘Born again’ (‘Ponovo roen’) takvima su se pokazali ‘velikani’ hard-rocka 21 Omotnica solo-LP-a Ronniea Jamesa Dioa “Holy Diver” (1983). koji je napustio grupu u oæujku 1983. i duge. Ima rogove na Êelavom tjemenu. opisuje nastup nove formacije jedan Ëasopis za mlade te nastavlja: “Na vanjskoj strani omotnice ceri se grimasa paklenog novoroenËeta vraæjih. æute nokte. PjevaË je zaurlao prema mnoπtvu. On je iznenada preuzeo posao Ronniea Jamesa Dioa . Ronnie James Dio prilikom jednog koncerta uæivo pozdravio je publiku sotonskim pozdravom.“Heavy Metal”.”12 Ulazak u grupu popularnog bivπeg pjevaËa grupe Deep Purple Iana Gillana . 20 .

Na LPploËi “Diary of a Madman” (1981). kleËeÊi u magli. a sasvim naprijed.”13 Jedan je oboæavatelj primijetio: “Uz njihovu glazbu moæe se i bez droge pasti u trans. koja kao zaËarana pleπe na toj crnoj misi i stalno hoÊe joπ. Na ploËi “Bark at the Moon” (1984) on se Ëak pretvorio u vukodlaka. kako ga je nazvao jedan glazbeni Ëasopis) sasvim se predao tome da obnovi sjaj svog okultnog imagea. i urla ‘Paranoid’ ili ‘Iron Man’ prema pobjeπnjeloj masi. na kojoj se na najgnusniji naËin pokazuje kao vampir koji siπe krv. nakon Luciferov miljenik Ozzy Osbourne (“Luciferov miljenik”. Na platnu iznad pozornice svjetlucaju obrisi engleskog ærtvenika ‘Stonehenge’. Ian Gillan trese svojom smeom glavom kao da je opsjednut. ‘klanjatelji avlu rock-glazbe’. sve dok jednom nije odgrizao glavu mrtvog πiπmiπa kojeg mu je netko bacio na pozornicu. joπ privlaËe na tisuÊe vjernih oboæavatelja u koncertne dvorane. Dio Osbournova gnusnog showa uæivo bio je i obiËaj da pticama odgriza glavu.” nekoliko milijuna primjeraka). I uistinu. u kojima uz pakleno glasnu glazbu slave svoje crne rock-mise. kako Black Sabbath rado sam sebe naziva. 23 . “Luciferova miljenika” vidimo kako gestikulira ispod naopako okrenutog kriæa.u rujnu na dugooËekivanoj turneji po NjemaËkoj. koja je puna tajanstvenih πifri. U debelim slojevima navire zelenkasto-bijela magla preko pozornice dok bend poËinje s bubnjanjem uvodne pjesme ‘Born again’. πto mu je i uspjelo i donijelo cijeli niz zlatnih i platinastih ploËa (nakon prodaje 22 Nutarnja strana omotnice live-LP-a Ozzya Osbournea “Speak of the Devil” (1982).

. Godine 1896.’ (Gospodine Crowley .. SYMPATHY FOR THE DEVIL (SIMP ATIJA ZA VRAGA) Velika Zvijer 666 Ozloglaπeni magiËar Aleister Crowley (18751947) smatra se najveÊim sotonistom dvadesetog stoljeÊa. Crowley” najprodavaniji je “picturedisc” (ploËa sa slikom na vinilu) koji je ikad napravljen!16 2. s crnom maËkom. “Zvijeri Bezdana” (Otk 11. ponovno se javio nakon odlaska iz grupe Black Sabbath LP-ploËom ‘Blizzard of Ozz’. Na omotu ploËe Ozzy leæi umotan u crveno sveÊeniËko ruho. æelim znati πto ste mislili.)15 Time πto je odao πtovanje Aleisteru Crowleyu . i velikim kriæem podignutim za napad.Ëega je morao primiti niz bolnih injekcija protiv bjesnoÊe.. Otada sebe naziva “Velikom Zvijeri 666”. mrtvaËkih glava.14 Osbourneov prvi album “Blizzard of Ozz” (1981) jedan je Ëasopis za mlade opisao sljedeÊim rijeËima: “Ozzy Osbourne .7) i vjeruje da ga okultne sile s nadljudskim znanjem i sposobnostima æele upotrijebiti kao komunikacijski kanal s ËovjeËanstvom. I zato uopÊe ne Ëudi kada se Ozzy u jednoj pjesmi obraÊa najbrutalnijem πtovatelju avla i okultistu novijeg vremena. Ozzy Osbourne “vinuo” se u Guinnessovu knjigu rekorda : “Mr. Crowley. usred krajolika punog magle. Ëiji je sljedbenik i Jimmy Page iz grupe Led Zeppelin: ‘Mr. I wanna know what you meant. kao uvijek pun simbola.pokrenuti okultne sile koje Êe krajem ovog stoljeÊa kulminirati u prosvjetljenju svih 25 24 . u Stockholmu je navodno imao viziju. Crowley je tumaËio da je cilj njegove misije: “.. koja mu je dala sigurnost da je on Antikrist.

i zbrisati ostatke zastarjelog krπÊanstva koje viπe nije sposobno opstati. svojim crnomagijskim vizijama i praksama zarazio je nebrojeno mnoπtvo ljudi te ih tako stavio pod utjecaj Zloga.to je sav zakon! Prema toj zapovijedi i Crowleyevu uzoru. Osim crne magije i sotonizma. Bio je kliconoπa zla.ljudi”. svjetlo!”.. Vrlo su informativne rijeËi samog Crowleya : “Sotona nije neprijatelj ljudi: On je. koje mu je u travnju 1904. Aleister Crowley napisao je mnogo pjesama. S godinama Crowley je postajao sve sotonskiji pa mu se poËeo dopadati tjelesni sadizam. i “Put do raja vodi kroz pakao!” Crowleyev cilj bio je da Ëovjek prisvoji sile i snage demonskog svijeta kako bi postao gospodar svijeta.Radi πto hoÊeπ . promicao je teoriju da su seksualna zastranjenja Ëinovi seksualne magije. veliku ulogu na Crowleyevu æivotnom putu igrala su seksualna osvajanja. objavio i prakticirao postalo je za mnoge 27 . u kojima se prakticirala crna magija.. ljubav.. æivot. 26 eseja i opisa svoje okultistiËke filozofije i iskustava. Jedna od njegovih brojnih perverzija bila je da je vrπio nuædu na tepihe. kaæu da mu je potpuno nedostajala naklonost ljudi. klanjanja avlu i Ëudna ærtvovanja koja su iπla sve do ærtvovanja ljudi. Pri tom je tvrdio da su njegove izmetine svete. Novinar Horst Knaut piπe u svojoj knjizi “Testament zla”: “Ono πto je Aleister Crowley u svom æivotu izmislio. s druge strane. Njegovim glavnim djelom smatra se The Book of the Law (Knjiga zakona). kako s muπkarcima. Samog je sebe vidio kao proroka koji Êe uvesti novo razdoblje. VeÊi dio tih spisa bio je pornografske prirode. Njegovi su ga poznanici i prijatelji opisivali kao nezasitnog. kao i intenzivnog drogiranja. Tijekom Ëitavog æivota imao je nebrojene veze. iako. OslanjajuÊi se na indijski tantra-kult... demon Aiwass . tako i sa æenama.. u kojoj je Crowley formulirao svoje sotonsko uËenje i misao vodilju: “Do what thou wilt shall be the whole of the law” . Radi se o Antibibliji. nauËavao. u Kairu diktirao njegov duh-voa. razvio se mraËni svijet tajanstvenih rituala i tajnih okultnih loæa. Aleister Crowley bio je sav proæet straπÊu prema zlu i razvratnosti. Njegove se knjige joπ i danas prodaju na desetke tisuÊa.

because I live with Satan.okultne grupe smjerodavno. ovisan o drogi. o tome kaæe: “Nije postojala dobra zbirka okultne literature u Londonu. Prije je ta kuÊa sablasti bila u posjedu Aleistera Crowleya ..”1 vodi i okultni duÊan..” “Sluπajte! Bili smo tamo. Nakon svog avanturistiËkog æivota umro je... mogu se Ëuti sljedeÊi dijelovi reËenica: “Listen! We have been there...” 2 Jedna od najpoznatijih i najuspjeπnijih pjesama Led Zeppelina je “Stairway to Heaven”. U Crowleyevoj filozofiji naπli su novi æivotni put. koji je istodobno i majstor zena. koji je tu slavio svoje okultne posvetne rituale. Pjevat Êu.” Snimanje ploËa unatrag . u svojoj domovini Engleskoj 1947. Americi.. Taj gitarist. Serve me!. pomuÊena uma i osamljen... povlaËi se u svoju kuÊu “Boleskine” na obali Loch Nessa. I will sing.. Ali tekst te pjesme sadræi u πifriranom obliku i sotonsko vjerovanje! Ako se “Stairway to Heaven” na ploËi svira unatrag (πto nije moguÊe na obiËnim gramofonima)... Page 28 .... novu religiju.. There is no escap ing it. a meni je bilo mrsko iÊi na sva ona razliËita mjesta gdje bih mogao dobiti knjige koje sam æelio. i osobito. gospodaru Sotono...πto omoguÊuje posredovanje tajnih poruka (“backward mask 29 Led Zeppelin TrenutaËno se najznamenitijim sljedbenicima Crowleyeva uËenja smatraju Jimmy Page . sa Sotonom. with Satan. koji je svojedobno u Crowleyev svijet duhova uveo grupu Rolling Stones . jer æivim sa Sotonom. if we’ve got to live for Satan.. Sluæi mi!. kao i producent Kenneth Anger . voditelj poznate rock-grupe Led Zeppelin (koja se u meuvremenu raspala).. Crowley nije doæivio veliki procvat i nove plodove svojeg uËenja nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Osim πto se bavi okultnom glazbom... Master Satan.. ako trebamo æivjeti za Sotonu.... novi stav duha.. Kada Jimmy Page nakon turneja i snimanja ploËa æeli crpsti novu snagu. koja opisuje istoimeni kult iz egipatske mitologije.. Tome se ne moæe pobjeÊi.

ing”) u meuvremenu je postalo ozloglaπeno. pisati. Jako su sliËni marokanskoj trans-glazbi. VeÊ 1967. vodeÊi gitarist Led Zeppelina Rolling Stones Grupa Rolling Stones takoer se jedno vrijeme upustila u avanturu sa sotonskim kultom. slikarstvo ili knjiæevnost izvorno je bila prizivanje duhova i magija. Vrlo je vjerojatno da tu metodu moæemo pripisati Aleisteru Crowleyu .4 “OdluËujuÊi Ëimbenik za svaku uspjeπnu rock-grupu je energija: sposobnost dati energiju. koja se koristila za postizanje odreenih ciljeva. misliti i razumjeti taj obrnuti jezik. ponavljanjima i ritmu. razaznaje se ovo: “Sotona. on je bog”.6 Nedugo zatim nastala je ozloglaπena pjesma “Sympathy for the Devil” (“Simpatija za 31 . Ëitati. koliko god to bilo opasno. Svirano unatrag. on je bog. Sotona. Cilj je koncerata Led Zeppelina energija kod sviraËa i publike. potrebno je posegnuti za izvorima magijskih sila. koji je nauËavao da osoba koja se zaista æeli baviti sotonizmom mora znati govoriti. Koncerti Led Zeppelinatemelje se na jaËini zvuka.”5 Jimmy Page . Da bi se to postiglo. Sotona. godine su s naslovom LPploËe “Their Satanic Majesties Request” udovoljili “æelji njegovog sotonskog veliËanstva”. prvosveÊenik Sotonske crkve u San Francisku. Rock-koncert u svojoj biti nije niπta drugo nego ritual prilikom kojega se oslobaa i prenosi psihiËka energija. primiti energiju od publike i opet je dati natrag. U pjesmi “When Electricity Came to Arkansas” grupe Black Oak Arkansas pjevaË na jednom mjestu ispuπta Ëudne glasove. On je bog. koja je po svom porijeklu i svrsi magijska.glazba.”3 Evo joπ jednog sablaænjivog primjera za “backward masking”. Svaka 30 umjetnost . grupu je kod izrade ove ploËe inspirirao nitko drugi nego Anton LaVey. Kao πto je pjevaË Stonesa Mick Jagger kasnije priznao.

9 Unutraπnjost omotnice prikazaje odsjeËenu kozju glavu. Zaπto postoje ËarobnjaËki kultovi? Sve se te stvari odbacuju kao praznovjerje i bapske priËe.vraga”). sliËno inspiraciji pri spiritistiËkom sastanku. 33 . bavi li se on moæda crnom magijom intenzivnije nego πto smo mi to slutili. Nakon ovog uvida ne Ëudi πto je Keith Richard primijetio da pjesme Stonesa Ëesto nastaju sasvim spontano. pod uvjetom da su posluπni i otvoreni mediji. koji sam sebe naziva “Ëarobnjakom kina”. U njoj se kriju velike moguÊnosti. Njegovo æivotno djelo je film “Lucifer Rising” (Luciferova pobuna). prijatelj Stonesa . optiËki je prenio Crowleyeve izreke o magiji. i drugi koji misle da smo Lucifer osobno. koja je postala himnom ameriËkih πtovatelja Sotone. Ja nisam struËnjak .10 Igra s vatrom Posebnu paænju zasluæuje veza izmeu Rolling Stonesa i Crowleyeva uËenika Kennetha Angera . Mnogi su se ljudi s njom igrali. Tony Sanchez . Kozja glava klasiËan je simbol sotonizma (simbol Lucifera ). On je objasnio da iz autora “izlazi” velik broj pjesama.to nikad ne bih tvrdio. PoËeo sam se pitati..”8 Naslov albuma Stonesa “Get Yer Ya-Ya’s Out” (1970) potjeËe od jedne reËenice koja se Ëesto pojavljuje u odreenim voodoo-kultovima (crna magija Afrikanaca). U jednoj od pjesama Ëuju se krikovi Ëovjeka koji je demonski opsjednut.. Postoje magiËari koji misle da smo Luciferovi tajni agenti. Anger . Samo pokuπavam stvari pomalo otkriti javnosti.” 7 U intervjuu za Ëasopis Rolling Stonegitarist Keith Richard naglasio je: “Crna magija neπto je πto bi svatko trebao istraæiti. Dijelovi LP32 ploËe “Goat’s Head Soup” (1973) Ëak su snimani uæivo pri jednom voodoo-ritualu. seksualnosti i nasilju u svoje filmove. izvijestio je o jednom njihovom nastupu uæivo: “Pri kulminaciji pjesme ‘Sympathy for the Devil’ Jagger je sa sebe strgnuo svoju jarko crvenu majicu i time otkrio golemu i ruænu tetoviranu sliku vraga. koji je definitivno filmska verzija Crowleyevih predodæbi o Sotoni. koja pliva u kotlu punom kipuÊe vode. svatko ima neπto od toga u sebi.

veÊ su je upravo zahtijevale. i htjeli se prinijeti kao ærtva Ëizama i πtapova grupe Angels”. gitarist Bobby Beausoleil . Mjera nasilja nadilazila je svaku moÊ predodæbe. i u filmu glumio Lucifera .000 posjetitelja. Krvlju svoje ærtve naslikao je tajne slovne znakove po zidu. prosinca 1969.”12 Mick Jagger zacijelo bi i duæe stavljao svoje talente na raspolaganje Angeru . koje je management Rolling Stonesa naruËio kao redare. a koji su se ponapili i na najbrutalniji naËin terorizirali publiku.(to je) paklena fantazmagorija. Njegov prethodnik u toj ulozi. izvijestio je Tony Sanchez .”11 Bez obzira na takve zastraπujuÊe osjeÊaje. u kojoj Anger priziva duhove. “©to su ih brutalnije tukli. kao da je glavni oltar. Mick Jagger je za “Invocation of My Demon Brother” (Zazivanje mojeg brata-demona) (dio filma “Lucifer Rising”) komponirao na synthesizeru hipnotiËku melodiju. No “Altamont-koncert” je.” 13 Kada su potom Stonesi zasvirali “Sympathy 35 .” priznao je Tony Sanchez . 34 zapuπtenom automobilskom trkaliπtu u blizini San Francisca Stonesi su htjeli odræati besplatan rock-festival zajedno s drugim grupama. postao mjesto uæasna i krvava izgreda rokerske grupe Hell s Angels (Aneli pakla). s viπe od 300. da nije doπlo do sudbonosne i pogubne nezgode. te su “dopuzili do pozornice. Do potpune katastrofe doπlo je na kraju kad su kao vrhunac festivala naveËer nastupili Stonesi . iz neobjaπnjivih je razloga dobio napad amok-bjesnila te je poËinio zvjersko ubojstvo. slavi neku vrstu crne mise i gomila tajanstvene vizionarske slike. Jedan filmski kritiËar o filmu je rekao: “.. “uvijek bi se u njegovoj blizini dogaale neobjaπnjive stvari. Kod pjesme “Carol” nekoliko se mladih ljudi svuklo do gola. to je viπe izgledalo da ih neka natprirodna sila tjera da se tim agentima sotone prinose kao ljudska ærtva. Bio je 6.Kao glumca u glavnoj ulozi u filmu “Lucifer Rising” Kenneth Anger zamislio je pjevaËa Stonesa Micka Jaggera . kao zavrπnicu svoje turneje po Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama. Na “Altamont Speedwayu”. “Svi smo se pomalo bojali Kennetha .. a izgledalo je gotovo kao arhaiËni ritual: ærtve ne samo da su prihvaÊale bol i brutalnost.

“Hell s Angels mirisali su krv. a bilo je i veoma mnogo ozlijeenih: “na mjestu odræavanja festivala . “magiju shvaÊao samo kao igru. Ëije je noge zahvatila vatra. jedan se mladiÊ utopio u kanalu. ne birajuÊi. 37 . objaπnjavao je Sanchez . U “Altamontu” su se dogodila joπ tri smrtna sluËaja.” 16 Micka Jaggera je sotonizam prakticiran u “Altamontu” pogodio do te mjere da je odmah prekinuo kontakte s Kennethom Angerom .” Kada je nakon toga Mick Jagger . koncert je bio potpuno izvan kontrole. ozljede od tuËnjave. povukli se u manje riskantne poslove i ostali na rock-sceni. kao i sudjelovanje u njegovu filmu. Krvava tuËnjava pred pozornicom viπe se nije mogla zaustaviti. komentirao je Anger . πatorima i vozilima . Stonesi su se uvijek igrali s nasiljem. poËeli mlatiti po sluπateljima. zasvjetlucali su noæevi. “Angelsi” su. “On je valjda prije”. Stonesi ne bi preæivjeli dva ili tri ‘Altamonta’.krcatom ljudima.”17 Dok su se Rolling Stonesi pod dojmom katastrofe u “Altamontu” distancirali od Crowleyeve magije. odjeven kao Lucifer . a sada je sve na neki naËin postalo stvarnost koja je mogla razoriti grupu. Jedan 36 “Plymouth” se. njihov je kolega Graham Bond platio mnogo veÊu cijenu za svoje bavljenje magijom. zabio u mnoπtvo i ubio dvoje ljudi. a onda je odjednom bio odveÊ u sve uvuËen da bi mu joπ bilo zabavno. Devetnaest lijeËnika i πest psihijatara do iznemoglosti je obraivalo narkomane. poËeo pjevati pjesmu “Under my Thumb”.for the Devil”. s teπkim je opeklinama odvezen u ambulantu. Opijen LSD-om. Mick Jagger je mumljao: “Uvijek se neπto 14 dogodi kad sviramo ovu pjesmu!” “U pjesmi ‘Sympathy for the Devil’ koncentrirao se sav razarajuÊi bijes koji je kuhao u mnoπtvu”. Hell s Angelsi su neposredno pred pozornicom hladnokrvno proboli crnca Mereditha Huntera ! Tako je nastup Stonesa zavrπio ubojstvom i nasiljem. vozeÊi velikom brzinom. i u demonskoj pozi. Jagger je film shvatio kao πalu. a drugi. ubijanje je bilo u zraku.zabiljeæeno je najmanje dvadeset teπkih nezgoda. i sada se viπe nisu mogli 15 osloboditi duhova koje su prizvali. preuranjene porode.

Samo neπkolovani i praznovjerni ljudi vjeruju u postojanje Sotone i njegovih demona . Upoznat Êemo joπ rockgrupa i glazbenika koji veoma jasno potvruju prisutnost i djelovanje mraËnih 38 39 .. a vjerovanje u njihovo postojanje kao ostaci “mraËnog srednjeg vijeka”. Vlak pod koji je pao smrvio ga je do te mjere da su ga tek nakon dva dana mogli identificirati na temelju otisaka prstiju.. i bio je optimistiËno raspoloæen zbog novog ugovora o snimanju kad je 8. u londonskom Finsbury parku krenuo prema podzemnoj æeljeznici.πto se krije iza toga? Ima li u tome uopÊe istine? U ovom “prosvijetljenom” vremenu usmjerenom prema materijalizmu te se stvari mnogima Ëine nestvarnima. Jedino πto je na njemu ostalo neoπteÊeno bila je magijska srebrna amajlija koju je nosio oko vrata. sotona i demoni .”18 3. meu njima i poznati rock-glazbenici. Bondova prijateljica Diane Stewart nakon nesreÊe se u intervjuu za Ëasopis New Musical Express s jezom prisjeÊala snimanja jedne ploËe. platio je æivotom: “Prema izjavi svog menadæera Bond viπe nije bio ovisan o drogi.tako glase “argumenti”. koji se smatrao izvanbraËnim sinom Aleistera Crowleya . prilikom kojeg je glazbenik Bond slavio cjelokupni Crowleyev ritual ‘The Bringing Down of the Light’ i prigodom Ëega je cijeli zid studija iznenada i bez vidljiva razloga proædrla vatra. ili bi u tim “besmislicama” ipak bilo istine.Saksofonist i klavijaturist Bond . Do sada smo se upoznali s malim brojem takvih primjera. magija. svibnja 1974.? Vjerojatno nam je u meuvremenu ipak postalo jasno da uistinu postoje ljudi. ZAUZIMANJE ST AVA Okultizam. koji Ëvrsto vjeruju u postojanje Zloga i njegovu moÊ.

Ëvrsto su uvjereni u postojanje nadnaravnog. a drugo nevidljiva zbilja. koji su doduπe nevidljivi. Da bismo πokantne Ëinjenice o kojima Êemo joπ govoriti dobro razumjeli i ocijenili. proπirena je po cijelom svijetu. Broj onih koji imaju iskustvo sa silama i moÊima koje iz nevidljive dimenzije utjeËu na vidljivu stvarnost ne bismo smjeli podcijeniti niti opovrgavati. i æele se putem njih ‘reosigurati’. Vjera u demone. Milijuni ljudi. broj onih koji aktivno prakticiraju je peteroznamenkast.” Podaci iz Amerike govore nam da se broj Amerikanaca koji se bave vradæbinama. kasnojesenskog tla bivπeg “krπÊanskog Zapada”. a uz njih joπ dodatnih pet do deset milijuna simpatiziraju s okultnim uËenji 1 ma. O postojanju tih nadnaravnih stvarnosti jasno nam svjedoËi i Sveto pismo. Nisu samo takozvani “primitivni” narodi proæeti vjerom u demone i iskustvom strahovitog. “viπe od tri milijuna Nijemaca poklonici su okultizma. gdje izlazi Ëak 150 spiritistiËkih glasila. Za pisce Biblije bjelodana je Ëinjenica da uistinu postoji nadnaravno. Od ovog broja joπ je veÊi broj onih koji se bave spiritizmom. a jedno i drugo u jednakoj je mjeri stvarno. vidljivog i nevidljivog svijeta. “U danaπnje vrijeme dvadeset milijuna Europljana je odano okultizmu”. potrebne su nam joπ neke vaæne informacije. On je Ëovjeku nevidljiv jer je 41 40 . mnogi od njih visokoobrazovani. Os Guinness o tomu piπe: “U okviru krπÊanskog razmiπljanja razlika izmeu naravnog i nadnaravnog nije u tome πto bi prvo bilo stvarnije od drugoga. koji se u svijetu procjenjuje na sedamdeset do sto milijuna. Veliko srediπte je Brazil. sotonskim kultovima i crnom magijom procjenjuje na najmanje deset milijuna. veÊ u velikoj mjeri i zapadni kulturni krug.sila. i koji zahvaÊaju u æivot Ëovjeka. tvrdi novinar Horst Knaut.”2 Nevidljive stvarnosti: Bog Bog je stvoritelj svemira. VraËarske grupe i sotonski kruæoci niËu poput gljiva iz trulog. veÊ je prvo vidljiva. ali s kojima Ëovjek moæe uspostaviti kontakt.

tako su i prirodne znanosti ograniËene. Ali ateistiËka misao nipoπto nije 43 . tada njega nema ili je pak . RijeË Boæja. stoga je o njoj nemoguÊe dati znanstveno sigurne iskaze.“postali isprazni u mis lima svojim i njihovo je nerazumno srce potam njelo. daje odgovor: Boæja se “nevidljiva svojstva. pa stoga mogu izricati samo ono πto se odnosi na podruËje ovog “svijeta”. Posljedica toga su najrazliËitiji oblici idolopoklonstva i klanjanja kumirima. promatrana (vidljiva.”3 Ali kako ljudi mogu spoznati Boga? Sveto pismo odgovara na to pitanje tako πto pokazuje da “je oËito ono πto se moæe doznati o Bogu: Bog je to zapravo objavio” . Primijenjeno na Boga kao predmet spoznanja to znaËi: ako Boga ne spoznajeπ. spoznatljiva razumom) po djelima. opaæaju od postanka svije ta. Stvarnost koja je izvan toga je neistraæiva. ispravno je zakljuËio: “Svaki predmet spoznaje zahtijeva odreenu metodu da bi se mogao spoznati. niti mu zahvaljivali. “Ono πto se ne moæe znanstveno istraæiti. Ortwin Schweitzer . KonaËno potpuno nijekanje Boæjeg postojanja .tako glasi pogreπan zakljuËak mnogih ljudi. Jednako kao πto je Ëovjek ograniËen u svojoj moguÊnosti spoznaje.tvoja metoda do sada bila kriva.a o tome obiËno 42 nitko ne razmiπlja . Iz toga proizlazi: ako negdje dobijem rezultat ‘nula’.za razliku od Boga .”5 Kako je ËovjeËanstvo reagiralo na ovu objavu o Bogu u stvorenju? Ljudi nisu Bogu iskazali slavu kao Bogu.kako to danas uËi nadaleko raπireni materijalizam nije niπta drugo nego suvremeni i istodobno popularni oblik te degeneracije ljudskog miπljenja.”6 Razmiπljanja ljudi o Bogu degenerirala su.Ëovjek . Ako se ta metoda ne primjenjuje rezultata nema ili je pogreπan. πirinu i visinu) i vrijeme (Ëetvrta dimenzija). tada je to zbog toga πto ne postoji dotiËni predmet ili moja metoda za spoznavanje toga predmeta nije dobra. to ne postoji!” .vezan za vidljiv svijet. koji se intenzivno bavio tom problematikom. Naravno ljudsko miπljenje potpuno je vezano za prostor (koji ima tri dimenzije: duæinu. njegova vjeËna moÊ i boæanstvo. veÊ su kako konstatira Biblija . Za njih nepostojanje neke stvari poËinje tamo gdje spoznajne metode prirodnih znanosti zataje u njezinu istraæivanju.4 ©to je to o Bogu spoznatljivo ili Ëak vidljivo? I u tome nam Biblija.

veÊ grËka rijeË “pisteuein” .” Grijeh donosi vjeËnu i potpunu odvojenost od Boga: “Ta πto ima pravednost s bezakonjem? 13 ©to li je zajedniËko svjetlu i tmini?” Postoji li za Ëovjeka izlaz? Da. bezsadræajnu stvar (npr.9 O izvanrednom se znaËenju vjere osim toga kaæe: “A bez vjere nemoguÊe je ugoditi Bogu. Ëovjek grijeπi protiv Boga. povjeri ti se”. jer 11 su svi sagrijeπili i liπeni su Boæje slave” .svi su ljudi u Boæjim oËima zasluæili smrt: “Nema razlike. Pri tom se pod pojmom “vjera” ne misli na nesigurnu i neobvezujuÊu. tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga (odnosno. a ipak ga istinski ne upoznati unatoË vlastitom trudu? ©to je to izmeu Boga i Ëovjeka πto sprjeËava njihovu vezu? Biblijski odgovor na ovo pitanje nipoπto ne stavlja ljudsku narav u dobro svjetlo: naime. Biblija daje sljedeÊu definiciju takve vjere: “Vjera je pak jamstvo (ili temelj) za ono Ëemu se 8 nadamo. gdje se kratko i jezgrovito 7 kaæe: “Bezumnik reËe u srcu: Nema Boga!” Utvrdili smo.” Ali .nova. Iz toga proizlazi daljnje vrlo vaæno pitanje: Da li osim razumske spoznaje postoji i neki drugi naËin na koji moæemo Boga u æivotu osobno doæivjeti? Da. od koje potjeËe rijeË “vjera”. ali nisam sasvim siguran”). greπnog neposluha ili ljudske zablude . postoji! Biblijski odgovor glasi: vjera.“PlaÊa 12 grijeha je smrt. jer Bog hoÊe “da se svi ljudi spase i dou do potpune spoznaje istine”14. da je naËelno moguÊe razumom spoznati i priznati postojanje Boga. odnosno. dakle.da li je uopÊe moguÊe uspjeπno traæiti Boga. “Vjerujem da tamo negdje mora postojati Bog. Bez obzira na to hoÊe li to imati oblik svjesne pobune protiv Boga. tj. svaki je Ëovjek pred Bogom kriv. jer 44 onaj koji mu æeli pristupiti mora vjerovati da On 10 postoji i da nagrauje one koji ga traæe. u biblijskom prvotnom tekstu znaËi “pouzdavati se. stupiti s njim u kontakt? ©to koristi Ëovjeku znati da Bog postoji. Grijeh svoj izvor ima u zahtjevu Ëovjeka da æivi svoj æivot neovisno o Bogu i u vlastitoj reæiji. Ateizam se spominje prije gotovo 3000 godina u Bibliji. od onoga πto se ne moæe percipirati osjetilima)”.” Nadalje se objaπnjava: “Vjerom doznajemo da je svijet stvoren Boæjom rijeËju. dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo. stoga “Bog poruËuje ljudima da se svi i 45 .

naπ Gospodin? Ako uistinu vjeru46 . VeÊ smo citirali dva mjesta u Svetom pismu koja ukazuju na izgubljenost svih ljudi. tada u naπem æivotu dolazi do promjene gospodstva: “A on je umro mjesto sviju. nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih. Boga i sebe samoga. osobno postojanje –avla i njegovih pristaπa. Radi toga je Bog prije gotovo 2000 godina na svijet poslao svoga sina Isusa Krista .” Isus Kris t .15 svagdje obrate. koji nije Ëvrsto stajao u istini i kad god “govori laæ”. ali savrπeno pravednu presudu moramo nad sobom potvrditi i priznati se pred njim krivima (“. da bi on umjesto nas uzeo na se naπu smrtnu kaznu.”19 Isus Krist æeli æivot svakog Ëovjeka kog je spasio uzeti u svoju zaπtitu i uËiniti novim. trebao bi predstavljati ono uæasno biÊe koje Biblija naziva “Sotonom ” ili “–avlom”.” “Obratiti se” znaËi promijeniti svoj stav glede grijeha. a milosni dar Boæji jest æivot vjeËni u Kristu Isusu.20 47 “Nema razlike.” “Jer je plaÊa grijeha smrt. Biblija u svojoj cijelosti svjedoËi stvarno.i svi su opravdani darom njegove 17 milosti. jer su svi sagrijeπili i liπeni su Boæje slave . jer je “laæac i otac laæi”. Nevidljive stvarnosti: Sotona Tko veÊ ne poznaje kozonogi lik s repom i rogovima? Taj proizvod ljudskih predodæbi koji se Ëesto koristi u πalama. Boæju poraznu. da oni koji æive ne æive viπe za same sebe. govori svoje vlastito... otkupljenjem u Kristu Isusu. Svojom smrÊu na kriæu Isus Krist je pred Bogom zbrisao krivnju svakog Ëovjeka koji tu smrt za sebe prihvati. On je jednostavno neprijatelj Boga i Ëovjeka. “Lucifer ” je joπ jedno ime tog biÊa. Sam Isus nam ukazuje na zloÊu Sotone time πto ga naziva “ubojicom ljudi od poËetka” . veÊ æeli da krivnja svakog pojedinog Ëovjeka bude zbrisana. Nastavak tih dvaju citata od presudnog je znaËenja: jemo u Gospodina Isusa . svojim navoenjem Ëovjeka na grijeh æeli razdvojiti Boga i Ëovjeka. Zbog toga se zagriæljivo bori protiv Boæjeg djela spasenja Ëovjeka u Isusu Kristu . Gospodinu 18 naπemu.jer po pravdi 16 primamo zasluæenu plaÊu za svoja djela” ). Bog ne zahtijeva samo da pred njim priznamo krivicu i da se stavimo pod njegovu osudu.

koji su zajedno sa svojim voom. Sotonom . sotonskim silama i s njima stupiti u kontakt. Znanstvenici prezaju pred pojmom okultizam. Sotonu Biblija naziva “knezom ovoga svijeta”. pohlepe. Tekstovi Novog zavjeta obilno svjedoËe o stvarnom postojanju i osobnosti demona. i radije za to koriste izraz parapsihologija (prema Drieschu “znanost o ‘okultnim’ pojavama”). Zli duhovi su u pravom smislu rijeËi u stanju zaposjesti Ëovjeka koji im se preda. on je glava silnog mnoπtva demona. (tj. i uniπtili njegov duπevni i tjelesni æivot. Helge Stadelmann . Ëiji se uzroci ne mogu objasniti do sada poznatim prirodnim zakonima”. tajan”. u koje se Ëovjek upuπta pokuπavajuÊi sruπiti granicu svojih pet osjetila glede znanja i 49 . Sotonino je djelo. Takvo “opsjednuÊe” se u pravilu oËituje negativno . pojavama koje Bog zabranjuje). ili prividno pozitivno sposobnostima koje Ëovjek ne bi imao da nije nastanjen demonom. isto tako se moæe otvoriti i mraËnim. uprljali njegov duhovni æivot.21 Taj naËin gledanja na okultizam nipoπto ne odgovara biblijskomstavu. Kao πto Ëovjek ima pristup Bogu putem vjere 48 u njegova Sina Isusa Krista . koje se temelji na naËelima sile. kako bi sprijeËili njegovo zajedniπtvo s Bogom. Tekst pjesme “Lord of this World” grupe Black Sabbath . i opÊenito svako bavljenje “mraËnim”. i bilo je mito koje je on ponudio Isusu Kristu (koji je to odbio). prema kojem se kako je to jednom vrlo prikladno formulirala dr. mraËan.radi o “protuboæjim pojavama nadËulne vrste.tjelesnoduπevnim raspadom. jednom otpali od Boga. RijeË “okultizam” je latinskog porijekla: “occultus” znaËi “skriven. Demoni nastoje utjecati na Ëovjeka. Ëastohleplja i greπnih uæitaka. i “bogom svijeta”. posjeÊivanje gatalaca i spiritistiËkih seansi.) dovodi Ëovjeka pod vlast Sotone .Sadaπnje ustrojstvo svijeta. U sekularnom smislu mnogi pod okultizmom misle vrlo opÊenito na “teoriju i praksu pojava u prirodi. sebiËnosti. Osobito bavljenje okultizmom (grijesi Ëaranja. noπenje amajlija itd. Kao “knez koji vlada u zraku”. Demoni su bivπi aneli (“glasnici Boæji”). tajanstvenim. tajnom” (okultne znanosti). Pojam “okultizam” znaËi “nauku o skrivenom. s kojim smo se veÊ upoznali. toËno ocrtava ta svojstva Sotone . naveli ga na zlo.

moÊi, a to znanje i moÊ opet moæe uzvratno utje 22 cati i odreivati njegovu egzistenciju.” Ugledni teolog Merill F. Unger vrlo je jasan kada piπe: “Okultizam je ukupni izraz za sva uËenja i prakse kojih srediπte nije Isus Krist , veÊ Sotona (gatanje, Ëaranje, zazivanje duhova, telepatija, vidovnjaπtvo, idolopoklonstvo, Ëitanje horoskopa, astrologija itd.)”23 Biblija izriËito priznaje stvarnost okultnog svijeta. KrπÊanski nauk ne govori samo o vidljivom svemiru koji je padom postao izopaËen, veÊ opisuje i nevidljivi svijet, u kojem postoje avao i zli duhovi koji u svojoj pobuni aktivno utjeËu na svijet i Ëovjeka. Iza svih okultnih pojava stoji Sotona , neprijatelj Boæji. Upustiti se u okultne prakse stoga znaËi Bogu okrenuti lea i stati na stranu Sotone . Zbog toga RijeË Boæja izriËe svoj jasni “NE” okultnim praksama. Mojsije nareuje izraelskom narodu: “Kad ueπ u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priuËavati na odvratne Ëine onih naroda. Neka se kod tebe ne nae nitko tko bi... se bavio gatanjem, Ëaranjem, vraËanjem i Ëarobnjaπtvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove
50

i duπe predaka ili se obraÊao pokojnicima. Jer, tko god takvo πto Ëini, gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj. Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome. Narodi koje Êeπ naskoro otjerati s posjeda sluπaju vraËare i 24 gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopuπta.” »ovjek koji eksperimentira i “igra se” okultnim praksama - s kojih god razloga - stavlja se pod osudu Boæju: “Jer tko god takvo πto Ëini, taj se gadi Jahvi” ! Pazite! Ne stoji pisano: tko takvo πto Ëini, taj Ëini neπto gnusno, veÊ piπe: taj se gadi Gospodinu. Ne samo da se Bogu gadi Ëin, veÊ i Ëovjekkoji to Ëini! »ini se da je svijet rock-glazbe, u kojem tisuÊe bendova sanja o tome da po svaku cijenu postanu popularni i naprave karijeru, predodreen za eksperimentiranje s magijom. U uobiËajenom znaËenju se pod pojmom “magija” krivo misli na “hokus-pokus” scenskih maioniËara, koji u lijepim odijelima umiju izvlaËiti bijele kuniÊe iz crnih cilindara. Ali to nije ono πto pravi magiËari (i Sveto pismo) misle pod pojmom “magija”; u magiji se ne radi o spretnosti prstiju i Ëaroliji, veÊ o upotrebi paranormalne moÊi: djelovanje magiËara usmjereno je na to da putem
51

nadËulnih sila stvarnost stave pod svoju vlast, ili barem na nju utjeËu. Pri tom se opÊenito razlikuju dvije vrste magije: bijela i crna magija . Koja je razlika izmeu njih? »esto se polazi od pretpostavke da je vrsta “predznaka” odluËujuÊa: prije nego πto poËne s magijskim postupcima, magiËar izriËe stare formule. Pri tom se moæe pozivati na Boga ili izgovoriti ime Presvetog Trojstva (to je bijela magija). Ali takoer moæe zvati u pomoÊ sile poganskih bogova, demona ili samog Lucifera (crna magija). Ali o Ëemu se radi kad se u nekoliko formula kombiniraju obje vrste zaziva? Aleister Crowley kaæe: “Upotreba rijeËi je sporedna. Ona poveÊava ekstazu magiËara. RijeËi zaziva su, kao i tamjan i opojna sredstva, samo sredstva sugestije.” Stoga je uputnije bijelu i crnu magiju razlikovati po svrsi: bijela magija je usmjerena na odvraÊanje zla, na poboljπanje meusobnih odnosa, na ozdravljenje. Cilj crne magije je naπkoditi ljudima, biljkama ili æivotinjama, uËiniti da se razbole, ili ih ubiti. »ak i kad se primjena ovog kriterija za razlikovanje Ëini problematiËnom, ipak se rasprava o ispravnom nazivu pokazuje suviπnom, jer obje - i
52

bijela i crna magija - u jednakoj mjeri imaju svoj izvor u djelovanju okultnih, demonskih sila, iza kojih se krije nitko drugi nego S otona . Tako je to shvatio i H. E. Miers u svom Leksikonu okultnih znanja : “U biti ne postoje bijela ili crna magija, veÊ samo bijeli i crni magiËari, jer je magija zapravo koriπtenje okultnih sila radi om pr 25 jene zemaljskih datosti, bez obzira na namjeru.” U magiji su na djelu ljudi koji æele raspolagati dobrom i zlom. To je bila i prva napast Zloga (Post 3,5).

PoremeÊaji zbog okultnih utjecaja
Kada se Ëovjek bavi okultnim praksama, tada πirom otvara vrata svim zlim silama, koje onda na njega utjeËu - bio on toga svjestan ili ne. Tako kod takvog Ëovjeka moæe doÊi do ozbiljnih poremeÊaja. Osim moguÊeg nastupanja fiziËkih i psihiËkih anomalija i dobivanja okultnih sposobnosti , poremeÊaje Ëesto moæemo svrstati u ove dvije kategorije:26 1. Poreme aji u komunikaciji s Bogom - javljaju se najËeπÊe kod krπÊana ili onih koji æele postati krπÊanima (demoni oËito nisu osobito zainteresirani za pripadnike drugih religija).
53

Kod krπÊana se javljaju teπkoÊe u molitvi i Ëitanju Svetog pisma. »este su ove posljedice: zastoj u duhovnom rastu, nestanak sigurnosti da je spaπen kao krπÊanin, bogohulne misli, nedostatak duhovnog razluËivanja, smanjena vjera i radost, sve veÊa nezainteresiranost, Ëak odvajanje od Evanelja Isusa Krista . 2. Smetnje na moralnom i psihiŁkom podruŁju: depresija ili agresivnost, strahovi i prisilne radnje, seksualna zastranjenja, zarobljenosti i, osobito, nagnuÊe za samoubojstvom. Ponekad su seksualne perverzije Ëak i neprirodno prisilna seksualnost - posljedica prelaæenja granica okultnog. Ozbiljno se pitam nije li seksualna izopaËenost i ovisnost o drogi, koju tako Ëesto moæemo uoËiti kod rock-glazbenika, ponekad ono πto okultisti nazivaju “vraæjom naplatom”: stanja koja su uzrokovana ili se barem intenziviraju prijelazom granica okultnoga...

4. POD DEMONSKIM UTJECAJEM?
“Ponekad to ulijeva strah”
Nakon koncerta grupe AC/DC i luaËkog showa njihova gitarista Angusa Younga , pitali su ga: “Odakle ti ta energija?” Odgovor: “Odozgo”(pokazuje gore). Pitanje: “Odozgo?” Odgovor: “Odozgo ili odozdo. Vjerojatno odoz do. Tamo gore nema rock’n’rolla.” Komentar novinara je bio: “Utjeπno je znati da sad imamo objeπnjenje za naslov LP-ja ‘Highway 1 to Hell’.” Youngov kolega iz benda, Cliff Williams , otkriva i druge pojedinosti: “Angus je kao u transu kad svira svoj luaËki solo. Kasnije se viπe niËega ne sjeÊa.” Gitarist John McLaughlin , koji je preπao na

54

55

veÊ Ëovjek koji svira doduπe izgleda kao ja. Stoga smatram potrebnim uputiti na Ëinjenicu da gore navedenim i njima sliËnim pojavama naËelno moæe rukovoditi demonska sila. i to isto ‘Neπto’ svira i sve druge instrumente u bendu. priznaje: “Ponekad stojim na pozornici. Takvo tumaËenje je osobito na mjestu ako glazbenik sam prizna da je “neπto” ovladalo njime. kao i izvoenje Ëudnih. 56 trzajuÊi i grËeviti pokreti udova. groteskna izobliËenja lica. svjetski poznat gitarist. i svira kao ja. u mene je odjednom uπao duh . i sâm se Ëudim melodijama i improvizacijama koje ta osoba izvodi na gitari. nego ‘neπto’. i imam osjeÊaj kao da nisam ja taj koji tamo svira gitaru. Imam osjeÊaj kao da sâm sebe izvana promatram. postajem opsjednut. “robotskih” kretnji . poËeo se potpuno nekontrolirano tresti. a rado se tumaËe samo kao dio nastupa i izraz osjeÊaja glazbenika. mogu se vidjeti kad spiritistiËki medij doe pod utjecaj duha koji ga kontrolira i bude demonski zaposjednut. 57 . te su ga zahvatili tako jaki grËevi kakve nikad prije nije doæivio. ali to nisam ja. odmah Êe ovdje prepoznati nesumljive znakove demonske kontrole! »udna. PriËao je: “Kad smo jedne veËeri svirali.6 Jim Steinman .sve te pojave moæemo ponekad vidjeti kod rockglazbenika koji nastupaju uæivo. koja seæu sve do poprimanja neljudskih izraza lica. tvrdio je da glazbom njegova benda Mahavishnu Orchestra rukovodi jedan duh.i svirao sam. Na to mislim kada kaæem: nekad to ulijeva strah. PjevaË hard rock-grupe Meat Loaf sasvim je otvoreno priznao: “Kada doem na pozornicu. moglo se vidjeti kako taj korpulentni pjevaË postaje opsjednut. Ali te iste pojave jednako su tako poznate u spiritizmu. kompozitor grupe Meat Loaf .”4 Svatko tko je upoznat s okultnim fenomenima. Nakon πto je otpjevao jednu od posljednjih pjesama na koncertu. kao da stojim pokraj osobe koja svira gitaru.hinduizam.”5 Tijekom jednog nastupa uæivo u sijeËnju 1982.” 3 SliËno svjedoËi i poznati rock-bubnjar Ginger Baker : “»esto se dogaa da imam osjeÊaj da svoj instrument ne sviram ja. ali to viπe nije bilo moje sviranje!”2 Drugi.

Objasnio je nadalje da u svom LSD-transu moæe Ëuti demone koji pjevaju neke od onih pjesama koje je tek kasnije Ëuo na snimkama ‘acid rock’-grupa (narkomanski rock). Dok su sluπali.”8 Mnoge grupe svoje pjesme piπu pod utjecam droge. ispriËao 58 .reÊi rijeËi pjesama koje nikad prije nije Ëuo.prije nego πto je pjevaË uopÊe poËeo pjevati . Jimmy Page otkrio je da ta tajanstvena tvorevina simbolizira onu snagu koja grupu 59 Izazivanje mraËnih sila . Jednog dana taj je mladiÊ zamolio mog prijatelja da ukljuËi radio i nae neku stanicu s rock-glazbom. odnosno grupu. i oduvijek sam rock doæivljavao kao idealan 7 medij za to. Ëudno oblikovani predmet koji je izazvao πpekulacije glede znaËenja. teenager je mogao . Album “Presence” grupe Led Zeppelin prikazuje crni. πesnaestogodiπnjak je odgovorio da su te pjesme inspirirali isti oni demoni koje on poznaje.” Nedavno sam proËitao izvjeπÊe skupine krπÊana koji su imali prigodu vidjeti povezanost izmeu rock-glazbe. Kad su ga pitali kako mu to uspijeva.igra s vatrom Bob Larson izvjeπÊuje: “Ja nisam jedini koji je iskustvom stekao znanje o demonskim silama koje su prisutne u rock-glazbi.priznao je: “Oduvijek me je fasciniralo nadna ravno. Tijekom nekoliko tjedana dolazio je u doticaj s jednim πesnaestogodiπnjim mladiÊem. Neki priznaju da inspiraciju za svoje kompozicije dobivaju od neke “sile” koja kontrolira glazbenike. Demoni koji su iz nje govorili prilikom oslobaanja koje je uslijedilo. dahtali su i kreπtali te proizvodili iste zvukove kao mnogi rock-glazbenici. Ta je mlada æena sada æeljela “iziÊi” iz toga. Mladi ljudi koji su promatrali tu uæasnu borbu bili su tako πokirani da su pobacali sve svoje ploËe s rockglazbom. mi je prijatelj koji je radio s narkomanima i ‘otpadnicima’. koji je rekao da kontaktira s demonima. kad su se susreli s jednom mladom æenom koja je bila demonski opsjednuta. Bila je πkolovana “vjeπtica”. Jednu od najuæasnijih priËa koju sam ikad Ëuo. i vratiti se Bogu. droge i okultizma. uzimala je heroin i velike koliËine alkohola te je prakticirala heteroseksualne odnose.

barem djelomiËno.” “»ovjek koji se bavi magijom pokuπava sebi podloæiti i za se iskoristiti viπe sile koje razabire oko sebe. eksplodirajuÊa energija. nego -jed nostavno naËin da Ëovjek postane dionikom demonske stvarnosti. ali i “prisutnost viπe sile”! Na temelju takvih otkriÊa postavlja se opravdano pitanje.osposobljava da snaæno utjeËe na sluπateljstvo. da li se tako dugotrajna popularnost grupe (koja je u meuvremenu postala legendarna) moæe. odao je tajnu koja bi mogla biti objaπnjenje za izuzetno velik uspjeh te grupe. Sheridan je rekao da je John Lennon 1962.11 Bolan je teenagere u Engleskoj dovodio u “rextazu”. jasno se istiËe u Ëlanku “Rock & Schwarze Magie” (Rock & crna magija) (Spotlight10/1978): “Kreativnost. koji je 1962.” ( Aleister Crowley ) Velika opasnost kojoj se izlaæu rock-glazbenici kada dolaze u doticaj s demonskim silama i zapadnu u okultizam.” Marc Bolan . a druga se polovica savijala histeriËno vriπteÊi. Tony Sheridan . da bi ih izazvali. Nedvojbeno najveÊi utjecaj na rock-glazbu imali su Beatlesi .a ipak su atributi magije. uËinili ih sebi podloænima i pokuπali se s njima susresti. te da tu stvarnost uËini sebi 10 dostupnom. Zbog toga nije velik korak koji umjetnici i glazbenici moraju uËiniti da bi se izloæili mraËnim silama magije. svesti na neπto “viπe” od njihova hard rock-zvuka. Dnevne novine izvjeπtavale su o koncertima grupe T-Rex na kojima je polovica æenske publike leæala u dubokoj nesvijesti. bijela ni crna. zajedno s Beatlesima svirao u “Starclubu” u Hamburgu. emocionalno ‘izlaæenje iz sebe’.atributi su koji 60 vladaju svakim rock-nastupom i kojima podlijeæe svaki rock-glazbenik . od kojeg je nauËio prakticiranje one magije kojoj pripisuje uspjeh nekih svojih ploËa.12 Marc Bolan umro je u misterioznoj automobilskoj nezgodi u Engleskoj. silu koja se jednostavno oznaËava kao “Presence” . i ‘sav se predati’ .πto se moæe prevesti s “prisutnost”. za godinu i pol prodao je 18 milijuna ploËa.9 »ovjeka obuzimaju mraËne slutnje kad Jimmy Page otvoreno obznanjuje: “Magija nikad nije dobra ni loπa. vodeÊi gitarist i pisac pjesama grupe T-Rex rekao je da je u Parizu dvije godine æivio s jednim crnim magiËarom. trans. 61 .

treÊem. godine Beatlesi po cijelom svijetu imali hit za hitom. Chapman je motiv svog Ëina pripisao “glasovima i vragu”. travnja 1964. sa svojih pet pjesama u Americi bili istodobno na prvom. te tako uveli “beatlemaniju” koja se pobrinula za glavne naslove u novinama. Beatlesi su 4.godine bio vrlo zainteresiran za okultizam. a njihove dvije LP-ploËe “Meet the Beatles” i “Introducing the Beatles” takoer su zauzimale prva dva mjesta na top-listi LP-a.16 Vratimo se Johnu Lennonu . U kuÊi Sharon Tate je na zidu pokraj ubijenih tijela bilo krvlju napisano “Pigs” (od pjesme “Piggies”). uËini to sada! Uhvatile su nas ruke iz zraka. Prema izjavi Mansona .” I uistinu su 1963. prosinca 1980. Tamo mu je Lennon rekao: “Znam da ÊeBeatlesi imati uspjeha kao ni jedna druga grupa.” Johna Lennona je 8. dao inspirirati Beatlesima tako πto je vjerovao da je u nekim njihovim pjesmama otkrio tajne poruke. u tajanstvenim okolnostima ubio njegov oboæavatelj Mark Chapman . i da je i sâm s njim bio na jednom spiritistiËkom sastanku u Hamburgu.. ToËno to znam . superlative i rekordnu prodaju. Za LP-ploËu “Mindgames” (1973) napisao je pjesmu “Bring on the Lucie”. uËini to. UËini to. Ëetvrtom i petom mjestu na top-listi singlica.. njegovu izopaËenu i ubilaËku filozofiju odredile su pjesme Beatlesa “Helter Skelter” i “Blackbird”. drugom.14 Samo do 1973. 15 Vrijedno je spomenuti da se ozloglaπeni sotonist Charles Manson . 666 tvoje je ime. a kod jedne druge ærtve takoer je na zidu sobe pronaeno krvlju napisano “Helter Skelter”..jer sam za taj uspjeh svoju duπu prodao 13 avlu. koji je postao poznat po sedam uæasnih ubojstava u Tate62 LaBianci.. u kojoj doslovno izraæava πtovanje avlu: “Ovdje postoji neπto πto odmah moraπ uËiniti: oslobodi sad ljude. IzreÊi Êemo to kao molitvu: oslobodi ljude. Je li to bila cijena koju je vrag traæio 63 . prodano je 90 milijuna LP-a i 125 milijuna singlica s njihovom glazbom.

odvrativπi mu RijeËju Boæjom (Pnz 6.13 i 10.13): “Gospodinu. Ali sve to ima i svoju negativnu stranu.” Isto nam kaæe i prva zapovijed Boæja: “Nemoj imati drugih bogova uz mene!” (Izl 20. Sotona Ëesto tako dugo zavarava svoje ærtve obeÊanjima “neba”. Bogu svojemu. koje pripada samo Bogu. On Ëovjeku za to πtovanje obeÊava Ëast. klanjaj se i njemu jedinom sluæi!’ Tada ga ostavi avao. 10-15). Bogu svom. u kojem se kaæe: “Ponovo ga odvede avao na goru vrlo visoku te mu pokaza sva kraljevstva ovoga svijeta i njihovu raskoπ. i on Êe pobjeÊi od vas” (Jak 4. a potom ga za “zah64 valu” povlaËi sa sobom u vjeËno prokletstvo. dok se one zajedno s njim ne strovale u pakao. koja se temelji u zloj naravi Sotone : on najprije Ëovjeka zarobljuje da Ëini njegovu volju.’ Nato mu Isus reËe: ‘Odstupi. sotono. O Isusovu pitanju “Ta πto koristi Ëovjeku da zadobije Ëitav svijet.svaki bi Ëovjek trebao ozbiljno razmisliti. a pristupiπe aneli te su mu sluæili” (Mt 4.od bivπeg Beatlesa ? Napasti i njihovo nadvladavanje Mnogi Ëitatelji zasigurno su upoznati s izvjeπtajem o Isusovoj kuπnji. pa mu reËe: ‘Sve Êu ti ovo dati ako padneπ niËice te mi se pokloniπ.dakle ono za Ëim Ëovjek Ëezne u svojoj odvojenosti od Boga.7). jer je pisano: ‘Gospodaru. i istodobno onaj koji se odupro napastima i zamamnim ponudama Sotone . u ognjeno jezero (Otk 20.3) Tome se Sotona viπe nije mogao suprotstaviti te je morao odstupiti neobavljena posla. a sebi samom naudi?” (Mt 16. prisvojiti za se. a ponekad i nadnaravne sposobnosti . se klanjaj i njemu jedi nom sluæi. Uputa koja vrijedi za Isusove sljedbenike dakle glasi: “Podloæite se Bogu! Oduprite se avlu. Isus sâm uzor je svima koji æele sluæiti Bogu. Ovaj nas dogaaj dovodi do vaænih zakljuËaka: avao æeli Ëast i πtovanje u ovom svijetu. spoznanje. Bog svima koji mu se joπ nisu podloæili poruËuje preko proroka Izaije: 65 . moÊ.26) . 8-11).

k Bogu naπem. a da se elektriËna gitara nije Ëula preko zvuËnika. koji Êe mu se smilo vati. 66 .. »im bi gitarist nastavio. Gotovo sablasna usklaenost glazbenika pri improvizacijama ostavljala je dojam da svaki veÊ unaprijed zna. Nek se vrati Gospodu. Magijski svijet grupe Can” impresivno izvjeπÊuje o okultnim pojavama koje je doæivjela njemaËka rock-grupa Can. πto Êe drugi u sljedeÊem trenutku svirati. o Ëemu glazbenici nerado i s oprezom govore. a zlikovac naume svoje.u identiËnom ritmu.. Grupa Can to moæe osobno potvrditi. Glazbenici su uoËili da bi taj Ëovjek svaki put kad je Michael prekinuo svirati iritirano prestao raditi. ali kako su ih glazbenici meusobno mogli tako savrπeno uskladiti? Sigurnost kojom su dijelove publike dovodili u trans daleko je nadilazila druge bendove. te se u recenzijama sve ËeπÊe pojavljivala rijeË ‘telepatija’. On u poglavlju “Opasno je uzbuniti duhove. vidovnjaπtvo. na primjer. o dogaaju 67 “Opasno je uzbuniti duhove” Ovo poglavlje zavrπava odlomcima knjige o rocku i magiji Pierrea Graninia . Zanosni zvukovi kao da su izvirali izravno iz podsvijesti. koje proturjeËe povrπnoj logici. Tako je primjerice njihov gitarist Michael Karoli u Canovu studiju pokraj Kölna improvizirao jednom sa sluπalicama radi snimanja direktno na vrpcu.. opet bi se Ëulo udaranje sjekire . Prema rezultatima parapsihologijskih istraæivanja. jer je velikoduπan u praπtanju”(Iz 55. danas je sigurno da postoje nadosjetne moguÊnosti percepcije i komunikacije (kao πto su telepatija. zacijelo Êe se jednom o magiji kod Cana i javno govoriti.“Nek bezboænik put svoj ostavi.17 “Nakon albuma ‘Tago Mago’ (1971) senzibilni su sluπatelji mogli kod osobito inspiriranih nastupa sastava Can primijetiti auru neobiËnog. Oko Cana se uvijek ponovo dogaaju neobjaπnjive stvari. Dakle.. Osim toga su se u uæem krugu grupe Can πirile glasine o Ëudnim parapsiholoπkim dogaajima. Ëak nestvarnog. kao. Vani je neki obiËan.7). ali vjerojatno kao medij osjetljiv stanovnik sela sjekao drva. znanje unaprijed buduÊih dogoaja).

koje su se nalazile u Canovu studiju i rijetko se svirale.’ Ipak je sigurno da se u sluËaju Cana radi o osobama koje su nadarene kao mediji. koji je uistinu i nastupio albumom 69 . Irmin posjetio pariπku vidovnjakinju Madame LeBeau i molio je za savjet. rekao: ‘Na vama je stvarno neπto Ëudno. njemu je kasnije uspjelo s njom uspostaviti telepatski kontakt. na to da prestanu i opet poËnu svirati. ali je cijela scena snimana s Ëetiri video-kamere. koja je slavna u magijskim krugovima. Nakon znaka za poËetak snimanja bubnjar Jaki Liebezeit ustanovio je da neπto nije u redu s bubnjevima. i zbog toga se sve moglo provjeriti. gdje je bend glazbeno pratio izvedbu jednog kazaliπnog komada. Osim mnogih proroπtava o privatnom æivotu. uvijek pri poËetku predstave orgulje Irmina Schmidta bile iskljuËene. a kazaljka je opet krenula. Jaki na to kaze: ‘Kada “sablast” proe. a tehniËar. Nitko od glazbenika to nije primijetio. a slomljena pregibna sklopka se samo odvijaËem i fiziËkom silom mogla iskljuËiti.sa zidnim satom u studiju prilikom snimanja za englesku TV-emisiju ‘Old Grey Whistle Test’ u veljaËi 1974. koje su zbog dugogodiπnje senzibilizacije postali prijamljivi ili Ëak mogu izazvati fenomene koji drugim osobama ostaju skriveni. A πto je u stvari bilo. SliËne se stvari ovim glazbenicima Ëesto dogaaju. i u tom istom trenutku zaustavila se na satu kazaljka za minute. Zakonima fizike ipak se nikako ne moæe objasniti kako je Michael jednom misaonim naprezanjem i verbalnom naredbom. koji su se ukoliko se nisu trebali dogoditi u daljoj buduÊnosti . tom je prigodom Irminu detaljno prorokovala razvoj i dogaaje. blijed kao zid. Nakon nekoliko minuta bubnjar je dao znak da je opet sve spremno. te joj rado potvruje gotovo ‘stopostotne pogotke’. najËeπÊe se sve zaboravlja. uspio navesti stare Selmer-orgu68 lje.do sada toËno ispunili.’ Moæda je u pitanju bila samo mehaniËka greπka kad su u kazaliπtu u Zürichu. nakon viπestrukog ponavljanja istog problema ureaj viπe nije ispuπtao iz vida. Jedan od snimatelja je. Ali ipak je neobiËno. njene prve rijeËi nakon dodira s njegovim rukama bile su: ‘Aha. Prekinuo je snimku. iako je svaki put provedena provjera zvuka. kasnije se viπe ne moæe utvrditi. i sami ste medij!’ Madame LeBeau . Canu je pretkazala komercijalni uspjeh u jesen 1976. Povrh toga. Kada je u listopadu 1975.

praÊene tekstovima koji se lako pamte i upeËatljivim refrenima koji se izvode s puno osjeÊaja. Sluπatelj jedva moæe biti svjestan da neke njihove pjesme prenose okultne sadræaje.‘Flow Motion’ i singlicama ‘I Want More’ i ‘Silent Night’. ubrajaju meu najuspjeπnije ameriËke grupe. 70 71 . Njihove se pjesme sastoje od vrlo pjevne glazbe. Upravo njihova dva najpoznatija hita “One of these Nights” (1975) i “Hotel California” (1976) pojaπnjavaju Ëinjenicu da Eagles ni iz daleka nisu tako bezazleni kao πto zvuËe. Pjesme su omiljeni hitovi. HOTEL CALIFORNIA Eagles Juænokalifornijska grupa Eagles nastala je pod utjecajem okultnih uËenja pisca Carlosa Castanede . jer su glatke poput svile i zvuËe kao da ih pjevaju aneli.1 Eagles se svojim uravnoteæenim rockom sa Zapadne obale od 1972.” 5.

doduπe. “Programirani smo za to da primamo naredbe. I ona je rekla ‘Tu smo svi zarobljenici.Ovo bi mogao biti raj ili pakao). ali je nigdje ne mogu naÊi. koja ima neπto od obojeg.. onda mu kaæu da “taj duh” (“this spirit”) nije 72 bio u “Hotelu California” od 1969. Ali vani u noÊi mora s uæasom ustanoviti. naruËuje vino. da se. ali otiÊi ne moæeπ nikada.” Tekst pjesme “Hotel California” vjerojatno je aluzija na sotonsku crkvu u San Francisku. Jedan Ëovjek pripovijeda kako se jedne kasne veËeri vozio auto-cestom kroz pustinju.” Sadræaj pjesme “Hotel California” sjeÊanja su jednog Ëovjeka koji je imao zastraπujuÊi susret sa svijetom okultnog. ruæiËasti πampanjac s ledom. tako da refren pjesme koji poziva “Dobro doπli u hotel ‘California’” u stvari zavarava sluπatelja s obzirom na stvarnu poruku pjesme. ali da viπe nikad ne moæe otiÊi iz “Hotela California”: “Opusti se”. i odjednom zapazio svjetlo u daljini. rekao je Ëovjek noÊi.. kako bi u tom mjestu prespavao. poglavara sotonske 73 . po vlastitom izboru’.lice Êelavog Antona Szandora LaVeya . imaπ svoje æelje. nije mu bilo jasno gdje se zapravo nalazi (“This could be heaven or this could be hell” . ali zvijer nikako ne mogu ubiti. Ti imaπ svoje demone. bjeæi iz “Hotela California”. u svako doba moæe odjaviti.” Posjetitelj je zaprepaπten. NoÊni posjetitelj tada postaje svjedokom sotonskog rituala: “Ogledalo na stropu. Ona se nalazi u ulici California.. OsjeÊam njenu blizinu. Moæeπ se odjaviti u svako doba. A u meπtrovoj sobi su se svi okupili na gozbu.U pjesmi “One of these Nights” mogu se Ëuti rijeËi: “Jedne od ovih noÊi.. Bodu je svojim ËeliËnim noæevi ma. SluËajnost? Na unutarnjoj lijevoj strani omotnice ploËe “Hotel California” vidljiva su tri otvora sliËna prozoru. Kada je uπao u “Hotel California”. traæio sam avlovu . Na srednjem prozoru prepoznatljivo je jedno lice . kÊer Traæio sam jednu æenu. Ono πto je u toj pjesmi mraËno krije se “izmeu redova”.. BuduÊi da je bio umoran. »uje glasove u noÊi.. ali ja imam djeliÊ sebe. zaustavio je vozilo.

autoru knjige “Paljba bubnjeva”. da. koji je ozloglaπen zbog svog temperamenta. otvoreno je priznao da se neki glazbenici grupe Eagles druæe s Ëlanovima sotonske crkve. Oh. koje javno priznaje. Ritchie Blackmore Jednim od najveÊih rock-okultista smatra se gitarist grupe Deep Purple Ritchie Blackmore . Tijekom svojih koncerata doæivljava pojavu “ekskurzije duπe”.6 Blackmore snima ploËe u jednom dvorcu koji navodno obilazi demon πto tvrdi da je sluga 4000 godina starog babilonskog boga Baala : “Zanimaju me Ëudnovate stvari koje se dogaaju. a sutra Êu biti odreen za divotu. dovodi nas do toga da se opravdavamo kada je sluπamo.5 Blackmore je objasnio da ga je u spiritizam uveo Nick Simper . bio je dobar dan u paklu. kada piπe: “Glazba kakvu sluπamo u pjesmi ‘Hotel California’. “Tarot Woman” (o proricanju pomoÊu okultnih tarot-karata) i “Gates of Babilon”. On otvoreno priznaje da odræava spiritistiËke sastanke 74 KISS “Demoni koji bljuju vatru u rock’n’roll paklu” . ugoaj pjesme i gitare.2 Manager Eaglesa Larry Salter . godine osnovao svoju vlastitu grupu Rainbow . koji je 1975. bilo inspiracija za pjesme poput “Stargazer” (o robu jednog egipatskog vraËa). Blackmore . koja je vrlo poznata u spiritizmu. Potiskujemo stvarno znaËenje rijeËi jer nas zaokuplja ritam. agresivnosti i loπih raspoloæenja. osobito duhovi. basist grupe Deep Purple.tako jedan rock-magazin naziva 75 . dosljedno se odijeva u crno.crkve. a prilikom koje napuπta svoje tijelo i lebdi kroz koncertnu dvoranu.3 Moramo dati pravo Johnu Rockwellu .” 4 Æivotnu filozofiju Eaglesa vjerojatno najbolje prikazuje tekst njihove pjesme “Good Day in Hell”: “U onoj dobroj knjizi s imenom æelim -ne stati u plamenu i pri tom promatrati kako nesta jem.”7 Vjerojatno je Blackmorovo zanimanje za crnu magiju.” (seanse) kako bi “doπao bliæe Bogu”.

i zapovijedam ti da poklekneπ pred bogom groma.” Jednom su me izvijestili o sluËaju u kojem je oduπevljeni oboæavatelj grupe KISS posluπao taj poticaj. Na slici desno vidi se da Gene Simmons pozdravlja soton skim pozdravom. 11 Paklena pjesma “God of Thunder” sadræi poticaj: “Oko sebe sabirem tamu da bi me obradovala.8 Bivπi bubnjar Peter 76 .”9 Gene Simmons . a Gene Simmons je pomaknuo svoj isplaæeni jezik. Jednako vjerujem u avla kao u Boga. poznat je po tome da pohotno plazi svoj dugi jezik .Criss ponosno je govorio: “Sam sebe smatram zlim.10 Ime KISS navodno je skraÊenica za “Kings In Satanic Service” (Kraljevi u sotonskoj sluæbi). koji javno priznaje svoje zanimanje za kanibalizam. »ak je producent te grupe Bob Ezrin Ëetvoricu njenih Ëlanova nazvao “simbolima razbuktalog zla i neobuzdane putenosti”. jer se taj s njim svaao zbog KISS . Na to je poster zasvijetlio. 77 KISS . bogom rock’n’rolla. ameriËki sastav KISS . tako πto je prema savjetu svog prijatelja u ponoÊ molio pred posterom KISS -a. Zbog tog jezovita dogaaja mladiÊ je bio toliko πokiran da viπe nikad nije sluπao glazbu tog sastava.πto je stari poganski simbol πtovanja demona! Jedan mladi oboæavatelj ubio je svog kolegu iz razreda.. i πto se umiju obaviti aurom zla..“Love Gun” (1977): “Simboli razbuktalog zla i neobuzdane putenosti” poznati su po tome πto propagira ju seksualne nastranosti. »ovjek moæe uvijek jednoga od njih iskoristiti kako bi obavio neke stvari.

Iron Maiden Britanski heavy metal-bend Iron Maiden pobrinuo se za pozornost javnosti 1982.”12 Iron Maiden . 78 Veliki broj danaπnjih ploËa s rock-glazbom i rock-izvoaËa otvoreno svjedoËe o djelovanju zlih sila . velika veÊina njih odmah bi oduzela djeci te demonske predmete i bacila ih u smeÊe. Kada bi krπÊanski roditelji vidjeli da im djeca dolaze u kuÊu sa sotonskom biblijom ili sliËnom literaturom.. nauËila da poπtuje mo moÊ okultnoga . iako su nas neka iskustva koja smo imali tijekom snimanja novog albuma ‘The Number of the Beast’. sve do ilustracija demonskih biÊa. Bruca Dickinsona publika obasipa fanatiËnim oduπevljenjem kada pjeva o broju Antikrista: “666 the number of the beast. koji je Ëesto sluæio kao znak tajnih druπtava. Izvedba naslovne pjesme s te ploËe uvijek oznaËava vrhunac njihovih koncerata.ali Ëini se da to nikoga ne smeta! Na nizu omotnica ploËâ mnogih grupa nalaze se okultni simboli i slike. 666 the one for you and me.“Broj Zvijeri” (1982) »ini se da nikoga ne smeta. Tijekom snimanja te ploËe dogodio se Ëitav niz Ëudnih stvari. svojom LP-ploËom “The Number of the Beast” (Broj zvijeri). 79 ..” Jedan od Ëlanova grupe rekao je u jednom intervjuu: “Iron Maiden daleko je od benda koji πtuje avla. NajËeπÊi okultni simbol je pentagram (“zvijezda magiËarâ”).

Kad tama æeli zavarati osjetila Mnogi Ëitatelji krπÊani vjerojatno Êe reagirati kao i ja kad sam prikupljao podatke za ovu 80 81 . koje je vizualizacija tajanstvene vraËarske knjige koja sadræi slike “uæasnih stvorenja koja vrebaju u dubini zemlje i mora. koji su se u svojem stvaranju specijalizirali za prikazivanje duhova i aveti engleskih dvoraca. pri Ëemu su dva gornja kraka znak rogovâ jarca. Lake & Palmer (1973). R.Pentagram Pentagram je simbol sotonizma ako je postavljen na vrπak kraka. Giger je postao poznat svojim djelom “H. nadrealistiËkog slikara H. Gigera. R. Slika potjeËe od demonski inspiri ranog. kako bi jednog dana uniπtili ËovjeËanstvo i konaËno preuzeli vlast nad svijetom”.13 Omotnica LP-ploËe “Brain Salad Surgery” grupe Emerson. Giger’s Necronomicon”. Znakovito je da je statistika kojom su bili obuhvaÊeni svi slikari u Engleskoj pokazala da su njih 57 “spiritistiËki slikari”. Javna je tajna da uistinu postoje slikari koji dopuπtaju da im demonski duhovi kontroliraju pokrete ruku. Takozvanim pentagram-ritualom u ceremonijalnoj se magiji prizivaju i gone demoni. Kod niza omotnica ploËâ moæe se naslutiti da su one rezultat demonski ili drogom nadahnute umjetnosti. odnosno sotone.

8). Bavljenje ovom mraËnom tematikom kidalo mi je æivce. pomoÊnik spreman u nevolji.“Expect no Mercy” (1977). ne bojmo se kad se ljulja zemlja. Na poleini LP-a vidi se kako neka uËiteljica polaganjem ruku prenosi magijsku. demonsku energiju obeliska na jednog svog uËenika.. Album “Presence” (1976). grupe Led Zeppelin . i gotovo sam rezignirao suoËen s koncentriranom moÊi demonskih sila koju sam spoznao. naπa je utvrda Bog Jakovljev!” (Ps 46. S nama je Gospod nad Vojskama. Jasnije ne moæe biti. 2-4. kad se bregovi ruπe u more. Bio sam vrlo potiπten pod teretom Ëinjenica i okolnosti. Ali tada sam jedne veËeri proËitao Psalam 46. Nek buËe i bjesne . 83 . Stoga. knjigu.Omotnica ploËe grupe Nazareth ..va lovi morski. gdje pouzdano piπe: 82 “Bog nam je zaklon i utvrda.nji hove!. prikazuje crni obelisk koji simbolizira magijsku snagu kojoj grupa pripisuje svoj uspjeh. nek bregovi drπÊu od æestine.

veÊ sasvim svjesno gledati u Isusa . Naæalost. prevesti s “odvratiti pogled (od svega drugog) prema Isusu”. uvijek jaËa od svih sotoninih napora. U Isusu Kristu “skrivena su sva blaga mudrosti i spoznaje”(Kol 2. Pavao Koloπane (Kol 2.9). “U njemu imate puninu” . A upravo je to namjera avla. Kod bilo kakvog suoËenja sa sotoninom moÊi nuæno je odvratiti pogled od Sotone .10). te nam ponestaje snage i radosti. “u njemu stanuje punina utjelovljenog boæanstva” (Kol 2.Boæja snaga jest.1.3). ©to mi to trebamo uËiniti. koji koristi istu taktiku kao i zmija. koja svojim pogledom hipnotizira i blokira svoj plijen. koja je ovdje prevedena sa “uprimo pogled” . ako ne æelimo da nas zarobi i blokira Sotonina demonstracija sile? Odgovor nam daje poslanica Hebrejima 12. Zar se neÊemo i mi dati dovesti do te punine? 85 .2: Oni koji æele nasljedovati Isusa . kako bismo onda i druge 84 na to mogli upozoriti. uvjeravao je Sv. te ustrajno trËimo na utakmici koja nam je odreena! Uprimo pogled u zaËetnika i zavrπitelja vjere. GrËku rijeË “aphhorõntes” . Ali ta blaga ostaju nedostupna onomu koji ne æeli nasljedovati Isusa i njemu sluæiti. i bit Êe. ne dati se zanijeti njegovim pogledom. Isusa u ”. Ali pogreπno je svoj pogled odvratiti od Isusa i umjesto toga dati se zavarati avlovim trikovima. neka slijede ovaj poticaj: “Odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi. ustvari. Zacijelo nije besmisleno poznavati oruæje koje koristi avao. kako bi ga onda lako zgrabila. trebalo bi. lako zapadamo u greπku da svoja osjetila toliko dajemo zarobiti negativnim i mraËnim stvarima da oko sebe vidimo samo mrak.

Znakovito je da je i basist grupe Black Sabbath Geezer Butler . rekao da “teπkoj glazbi najbolje odgovaraju i teπki tekstovi” .misleÊi pod tim na okultne tekstove. sasvim jasno pisao o “satanic images” (sotonskom imidæu) i “demonic overtones” (demonskom prizvuku) ekstremnih heavy metal-bendova.6. koji su u Americi uzrokovali prosvjede krπÊanskih skupina. od kojih Ëovjeka podilazi jeza. Kada muzikolog Tibor Kneif hard-rock opisuje kao “glazbu estetski preobraæenogoter ra”.zna dovesti u stanje jeze”1. tada se Ëini da to svojstvo hard rockglazbu zaista Ëini prikladnim prijenosnim sredstvom za sotonske i demonske sadræaje. »ak je i Ëasopis Newsweek 21. Temeljno svojstvo heavy-rocka Tibor Kneif 2 naziva “veliËanje nasilja” .poput psi hijatra koji pozna duπu . koja “uvijek iznova svoju ærtvu . studenog 1983. HIGHWAY TO HELL Heavy-metal i black-metal Vrlo je upadljiva pojava da gotovo svi rocksastavi koji otvoreno i javno prakticiraju okultizam pripadaju hard-rocku ili heavymetalu.pojava koja je odu86 87 .

“Fire from Hell” (Mass). ali ni jedna od tih grupa se ne bavi toliko crnim okultizmom kao πto to Ëini grupa Venom.2). je proπlo . koji si je dodao ime “Sotona”. Judas Priest ili Ozzyijm Osbournom . Mnoge omotnice njihovih ploËa mogle bi se smjestiti u muzej horor-rekvizita. prvi poËeo obraivati svakojake okultne. i tri glazbenika te grupe. “Venom” znaËi “zmijski otrov”. i danas ustvari æelimo svirati kao naπi nekadaπnji idoli. daju tom nazivu svu Ëast. Grim Reaper ). Nijedna pak od navedenih grupa nije ni sluga paklenog sastava Venom. Black Sabbath je doduπe 1970. Mantas i Abaddon . Vrijeme u kojem su se “rock’n’roll-pobunjenici” ograniËavali na propagiranje slobodnog seksa.sada je na redu pakao i sotona. rekao je: “Bendu æelimo od samog poËetka dati demonski image. eto. otrov “stare zmije” (Otk 20. time πto velikim æarom masovno rasprπuju avolski otrov. Sukladno tome naslovi pjesama seæu od “The Antichrist” i “Black Magic” preko “Signs of Satan” sve do bogohulnog naslova “God Bless the Children of the Beast” M tleya Cr ea. magijske i spiritistiËke teme u nekim svojim pjesmama.sudjeluju na crnim misama. u svojim pjesmama zazivaju avla . PjevaË jedne od tih grupa. neπto tvri rock. Jedan Ëasopis o heavy-metalu piπe: “S glazbenog se stanoviπta grupa Venom duπom i tijelom odala black-metalu. PoËetkom osamdesetih godina razvila se nova generacija heavy-metala kojoj pripada Ëitav niz grupa.i barem za tisak . Cronos . “Night of the Demon” (Demon ). “See You in 88 Hell” (Crossfir e. 3 ali. koji izaziva zle slutnje: “Shout at the Devil” (Mötley Crüe ). u tekstovi89 .” Koje teme obrauju novije heavy-metal grupe pojaπnjava sljedeci izbor naslova LPploËa. te se jedva viπe mogu usporediti s grupama poput Accept. primjerice.vijek bila usko povezana s velikom pobunom protiv krπÊanskih ideala i vrijednosti. “Give ‘em Hell” (Witchfynde ) i “Friend of Hell” ( Witchfi nder General ). droge i prostaËkog naËina govora. πto se oËituje. a πto bolje pristaje uz heavy-metal od vraga?! Kao mladim deËkima luaËki nam se sviao Black Sabbath . koje se po uzoru na rano razdoblje grupe Black Sabbath obavijaju aurom zla. ekstremnom i tvrem obliku heavy-metala.

to je veÊ gotovo kult” .King Diamond ! Deset tisuÊa ruku vinulo se u zrak da bi pozdravile sotoninog sina! Mnoπtvo je buËalo. tvrde da nisu πtovatelji avla . kosti i oltar. voe heavy metal-grupe Me rciful Fate ... Iako tri paklena rockera znaju mnogo o okultizmu.nasuprot. kao πto o tome opπirno piπu mediji. primjerice. pjevaËem Kingom Diamondom .tako je jedan oboæavatelj heavy-metala okarakterizirao tu grupu. Kad Ëuju za crne mise ili prizivanja duhova.” Pitanje: “Jesi li ikad zbog svog neobuzdanog nastupa u glazbi imao problema s Crkvom?” Odgovor: “Ne moæe se reÊi da sam imao 91 . poput bombi. sotonizam me jako zanima. novinar je konstatirao:7 “Vaπi tekstovi i show izrazito su sotonski! Privatno djelujeπ mnogo umjerenije.”4 Naslovi pjesama poput “Sons of Satan”. U intervjuima Ëlanovi benda nimalo ne kriju da sebe smatraju “lijevom rukom gospodara Sotone na zemlji”. Ëiji je klub oboæavatelja u NjemaËkoj preplavljen pismima Ëitatelja. Jedan Ëasopis o rock-glazbi piπe o jednom njihovu koncertu: “‘Straight from Hell’ . paklu. Na pozornici Venom stvara pravi pakao “sotonskog metala”. smrti i avlu.to viπe nije heavy metal-glazba. koji je sliËan crnoj misi i koji je proæet mnogobrojnim eksplozijama. u kojima su glavni rekviziti krv. Ali to su ekstremi. “Black Metal” i “At War with Satan”.5 “Venom . Kinga Diamonda . Ljudi ne æele shvatiti da se male bebe ærtvuju zato jer je njihova krv neπto najËiπÊe i najnevinije πto postoji. “Seven Gates of Hell” i “Leave Me in Hell” naglaπavaju taj zakljuËak u jednakoj mjeri kao i naslovi triju LP-ploËa te grupe: “Welcome to Hell”.” Odgovor: “ U stvari sam privatno isti tip kao na pozornici . veÊina ljudi odmah misli na ærtvovanje male djece ili ubijanje ljudi. U stanu skupljam kriæeve i relikvije koje sam ukrao u crkvama. Tada je Merciful Fate priredio luaËki show. kao i kultnim 90 ritualima na pozornici. pjevalo je svaku pjesmu s grupom. Merciful Fate priziva Zloga pjesmama poput “Black Funeral” (Crni pogreb) i “Black Masses” (Crne mise).”6 U razgovoru s voom grupe.ma pjesama koji gotovo iskljuËivo govore o Sotoni .

struja/izmjeniËna struja”. Ëija je istoimena naslovna pjesma postala meunarodnom himnom koja joπ i danas za veliko mnoπtvo poklonika hard-rocka predstavlja neku vrstu ispovijesti vjere: Livin’ easy. a u australskom govornom jeziku koristi se i kao aluzija na dvospolnost. bilo je i drugih pretpostavki o znaËenju kratice “AC/DC”. BuduÊi da se bend bavi mraËnim temama. Tako je jedan rock-autor rekao: “Izabrao sam hard rock-grupu AC/DC jer ta kratica znaËi ‘Antichrist. smrt Kristu). lovin’ free Season ticket on a one way ride Askin’ nothin’. leave me be Takin’ everything in my stride Don’t need reason. party time My friends gonna be there too Nee93 e too . don’t Need rhyme Ain’t nothin’ I would rather do Goin’ down. death to Christ’ (Antikrist.” AC/DCje veliki medijski proboj uËinio 1979. LP-ploËom “Highway to Hell”. Osim toga ta grupa 8 pjeva o slavi paklenih zvona: ‘Hell’s Bells’.

gonna spin it Nobody’s gonna mess me ‘round Hey Satan. wow Ne zadr avaj me. pla am svoje dugove Jer sviram u rock-bendu Hej. pogledaj me Na putu sam U obe anu zemlju.. Nema ograniŁenja brzine Nikog tko bi me mogao usporiti Poput kotaŁa u se tamo sjuriti Nitko me ne e zadr ati Hej. slobodna ljubav I karta za put bez povratka Bez pitanja. ja sam na Izravnom Putu za pakao Nema znakova za zaustavljanje. look at me I’m on my way to the Promised land. Yeah.. hey. speedlimit Nobody’s gonna slow me down Like a wheel.On a highway to hell Highway to hell. hey. payin’ my dues Playin’ in a rockin’ band Hey mama. I’m on a highway To hell No stop signs. wow Don’t stop me. wow On the highway to hell Od odlaska dolje na fe„tu Gdje e i moji prijatelji biti Ja sam na izravnom putu za pakao Na izravnom putu za pakao Izravnom putu za pakao. hej. hej. ostavi me na miru Sa sobom u na svoj put uzeti sve Ne trebam razloge Lijepe rijeŁi Nema niŁeg „to bih radije Łinio 94 95 . an’ I’m goin’ down All the way. hey. hej Jeah. mama. idem tim putem do kraja Na izravnom putu za pakao U ovoj pjesmi sadræano je sve πto je Lak ivot. Sotono.

to prije Êu postati igraËka tih stvarnosti. glazbenicima AC/DCbilo vaæno. hej..“Highway to Hell” (1979).” Jedan je Ëasopis za mlade nakon Bon Scottove smrti komentirao: “‘I’m on the highway to hell. 97 AC/DC. Jeah.. pjevaË AC/DC . veljaËe 1980. Tko bi pomislio da Êe ta pjesma imati ozbiljan kraj? “Ne zadræavaj me.. wow. ‘SluËajnost’ uvijek kaæemo onda kada o neËem ne æelimo viπe razmiπljati. izvikivao ove rijeËi u posljednjih nekoliko mjeseci? Na omotnici istoimene LPploËe on se πepiri s rogovima .za pakao” . Da je “rock’n’roll direktni put u pakao” potvrdio je i njihov gitarist Angus Young . Ova je LP-ploËa grupi donijela komercijalni uspjeh. Prema mom pak miπljenju smrt Bona Scotta pokazuje viπe: avao i pakao nisu igraËke.. VeÊ je 1977. tj.onakvima kakve znamo sa slika koje prikazuju Sotonu . pjesmom “Hell ain’t a bad Place to be” navijeπtao da “pakao uopÊe nije tako loπe mjesto.koliko je samo puta Bon Scott pjevao. idem tim putem do kraja. hej. na izravnom putu 96 .” 9 Ali prevario bi se onaj tko bi pomislio da Êe AC/DCzbog ruæne smrti Bona Scotta “ubaciti u manju brzinu” glede teme “pakao”. Takvom smrÊu ostao je vjeran svom æivotnom stilu. Bon Scottov je æivotni put uistinu zavrπio 19. hej. ©to se viπe s njima budem lakomisleno ophodio.vriπtao bi Bon Scott . okrenut publici.: nakon probanËene noÊi uguπio se pri povraÊanju. I’m on the highway to hell’ .

ËeπÊe spominju vraga nego mi.. hej. joπ mlad. tako πto je njihov novi pjevaË Brian Johnson Ëak govorio u ime Sotone : “Ja sam grom koji se valja. kako to æele prikazati neke rock-grupe. ti si... Moja munja sijeva nebom. uhvatit Êu te. hej. Pakao je mjesto kazne za proklete. olujna kiπa. wow.. hej. na izravnom putu za pakao” ? Mnogi ovu pjesmu pjevaju bez razmiπljanja. Nas ne vode nikakve sotonske poruke. Imam svoje zvono.. Ne zadræavaj me. koje se busaju u prsa da su veliki vjernici..43-44). za druge pak ta je pjesma himna vlastitog stava o æivotu.. jako razljutilo: “Te glupe face. dovest Êu te u pakao. dolazim kao vihor. Sotona Êe te dobiti. pjevaËa AC/DC ..12). Ljudima je odreeno da “jednom umru.46). To je Briana Johnsona . sljedeÊim.18)? Pakao nije nikakvo ugodno mjesto. idem tim putem do kraja.. Stoga je veoma ludo lakomisleno se igrati i πaliti s paklom. doduπe. Jeah. Sve πto Biblija govori o paklu. jer se pjesma nastavlja sljedeÊim rijeËima: “Ne uzimam zarobljenike. nikoga ne zaobilazi borba. Ono πto mi radimo samo je zafrkancija.. gdje njihov crv ne umire i njihova vatra se ne gasi (Mk 9.Umjesto toga je AC/DC pjesmom “Hell’s Bell’s” (Paklena zvona) ubacio u joπ veÊu brzinu.” Jezovita aluzija na smrt Bona Scotta ? Jedva da to moæemo nazvati crnim humorom.43-50). ne poπteujem niti jedan æivot. ali moraπ umrijeti. On je peÊ..” Uskoro su se prosvjedom oglasili praktiËni krπÊani koji su upozoravali na uæasnu “igru” kojom se grupa poigrava sa sobom i svojim oboæavateljima. koji uznosito viËu: “Ja sam na izravnom putu u pakao. mjesto vjeËne muke (Mt 25. potom 99 . govori s velikom ozbiljnoπÊu.. sadræaj rijeËi im ne dolazi do svijesti. ali moramo naÊi redak koji se rimuje s j. u kojoj Êe biti plaË i πkrgut zuba (Mt 13. vjeËna vatra (Mt 3. ©to se to dogaa u nutrini mladih ljudi. Je li Biblija u krivu kada kaæe: “Nemaju straha Boæjega pred oËima” (Rim 3..”10 98 TisuÊe oboæavatelja na koncertima oduπevljeno je pjevalo pjesmu “Highway to Hell”.

nego da se odvrati od zloga puta svojega i da æivi!. Ali danas potiËe svakog da prihvati Njegova sina Isusa Krista kao Spasitelja i Gospodara svog æivota.. naprotiv.6)..?”(Ez 33. veÊ. da se spase: “Æivota mi moga . UMANJIVANJE ZNA»ENJA ILI PRETJERIV ANJE? U istraæivanjima koja se tiËu mraËnog podruËja okultizma na rock-sceni redovito se susreÊemo sa sljedeÊa tri problema: 1.. Tajne okultne loæe obavijaju se zidom πutnje. i tako zarauju veliki novci. Ali Bog ne æeli da ljudi propadnu. 'utnja i prikrivanje U prirodi je ezoteriËnih i okultnih aktivnosti da su oni koji se njima bave vrlo zainteresirani da se sve skriva od javnosti. Sve veÊe zanimanje za okultizam .beskrupulozno iskoriπtavaju financijski meπetari.. Jednom Êe Bog sve bezboænike pozvati na odgovornost i suditi im. onaj koji se usudi neovlaπteno prodrijeti u njihove tajne ili se iznevjeri okultnom druπtvu viπe nije siguran za svoj æivot. “Tko moæe izdrzati pred bijesom njegovim? Tko Êe odoljeti pred gnjevnom srdæbom njegovom?” (Nah 1.nije meni do smrti bezboænika. a ono Êe tada pred Bogom zanijemiti svaki pogani jezik.11). Beskrupulozno vrbovanje S druge pak strane danas se viπe nego ikad propagiraju magija i okultizam.rijeË je Jahve Gospoda . Za sve koji se nalaze “na izravnom putu za pakao” to je jedini izlaz i spas.je sud”(Heb 9.ako ne prije. 7. Zaπto da umrete.27) . Iz ovih razloga moguÊe je da je broj glazbenika i rock-sastava koji se aktivno bave okultizmom vrlo velik.“okultnu eksploziju” . 2. Prisjetimo se da iza rock-grupa koje imaju 100 101 .

. koncertima itd. prodaje) bavi okultizmom (i. samo radi πto djelotvornije reklame (uspjeha. da je to sve radi reklame. naizgled “radi zabave”. itd. pri Ëemu su im motivi radoznalost ili æelja za postizanjem veÊeg uspjeha. I mi vjerujemo u Boga. koju treba shvatiti ozbiljno.ugovor o snimanju ploËe redovito stoje privredna poduzeÊa.smatram Ëistim skretanjem od stva rnog problema iz sljedeÊih razloga: 1. »ak dobivamo odgovore poput sljedeÊeg (u ovom sluËaju to je odgovor na listiÊ koji je podijeljen o grupi AC/DC. 3. Temeljita analiza tog problema dovela je do sljedeÊe vrlo ozbiljne postavke: Prigovori ili isprike koji se svode na to da je: a) rock-grupa bezazlena. “naravno ne zbog toga da bi πtovao sotonu”.. navodno. pokazalo se nuænim provesti diferencijalnu procjenu onih rock-sastava kod kojih su prepoznatljive veze s okultizmom. jer “okultne” grupe navodno ni same ne shvaÊaju ozbiljno ono πto sviraju i izvode pred publikom. primjerice. da bi donijela gotov novac . KritiËari prigovaraju da je moja ocjena i ocjena mojih kolega o okultnoj problematici na rock-sceni pretjerana ili jednostavno bespredmetna. Poznato je da postoje grupe koje su odabrale okultni image da bi tako zaradile novac.pismo je anonimno): “..Da uopÊe postoje ljudi koji piπu takve gluposti. ili b) da Ëovjek mirne savjesti moæe sluπati “okultni rock”.jer je to πto piπu izmiπljeno. i 3. i Bog zna da je to njihov stil. samo da bi pridobili nove Ëlanove za 102 svoju sektu .” Zbog takve kritike. i da oni to ne misle tako. Moæda Êe ljudi koji piπu takve gluposti prije zavrπiti u paklu nego mi. Ali bez obzira na to donosi li koketiranje s okultnim grupi uistinu veÊi uspjeh ili 103 .prodajom ploËa. To se dodatno pospjeπuje i preko tiska o rocku. kojima je gotovo svejedno koja Êe se reklamna sredstva (Ëak i okultna!) koristiti. nisu oni krivi za smrt Bona Scotta .. veÊ zbog toga πto grupa “super svira” . koji je uvijek æeljan senzacija. tako uopÊe ne misli). ako se. ZakljuËci iz toËke 2. i svako dijete zna da AC/DCsamo pjeva i ne misli tako. Radoznalost ili elja za uspjehom Glazbenici i grupe nerijetko koketiraju sa svijetom okultnoga. ponekad izazivaju veliko protivljenje.

ne. tada oni neprestano borave u njegovoj blizini. fantastiËne kultne postupke. iz radoznalosti.vjerovao on u razorno djelovanje vatre ili ne . Sotona “okultne igre” uzima ozbiljno: s uæasom uvijek iznova uviamo kako on svaku ruku koja mu se pruæa prije ili kasnije uzima u svoj ËeliËni stisak. Pretpostavka tome je da se ukloni aktivni prag svijesti Ëovjeka.” Svoja osobna iskustva izrazit Êu rijeËima Dennisa Wheatleya . okultne “energije”. i viπe je ne puπta. Potpunim iskljuËenjem volje i svjesne aktivnosti razuma (stanje “pasivnosti”) vrata se podsvijesti otvaraju svim stranim duhovi105 .” 104 Iskusni duπobriænici kod takvih izjava mogu samo tresti glavom! Jedan od njih to je izrazio ovako: “©anse bi ti bile bolje da dræiπ Ëegrtuπu kao kuÊnog ljubimca.to je nebitno. i na taj naËin omoguÊiti ulazak tih sila u podsvijest. Tko posegne za vatrom.” 3. Drugim rijeËima: Sotoni je svejedno tko za njega pravi reklamu. te mu daju tajanstvene moÊi. πto on moæe iskoristiti kako æeli. te se izlaæu opasnosti da se prvotna “zabava” bræe pretvori u “vraæju” ozbiljnost nego πto bi to grupi bilo milo. Potpuno je nevaæno da li neka grupa iz uvjerenja ili samo “radi zabave” propagira okultizam . vraËanje. Neki Êe reÊi: “Ali to sam uËinio samo radi zabave. Rockwell piπe o posljedicama: “Djeca i mladeæ sve viπe prihvaÊaju i prakticiraju πtovanje Sotone . nego da se upuπtaπ u okultne prakse. vraËarske kultove. glazbenici na taj naËin πirom otvaraju vrata Sotoni . s pomoÊu kojeg se njegov duh otvara svemu πto treba ili æeli uÊi. astrologiju.u oba sluËaja su ljudi zavedeni. vjeπticama i vidovnjacima. koji je ustanovio: “Osobna zapaæanja dovela su me do apsolutnog uvjerenja da sudjelovanje u okultnim praksama sa sobom donosi vrlo realne opasnosti. Rock-grupe koje se igraju s okultizmom na taj se naËin automatski otvaraju sotonskim silama. Bezbrojni sluËajevi potvruju da aktivno sudjelovanje u okultizmu nikada ne ostaje bez posljedica. Posredstvom tih demonskih energija glazbenik je u stanju govoriti podsvijesti svojih “ærtava” na medijalnoj razini. Ako se neki rock-glazbenik uistinu otvorio demonskim duhovima i dobio jednog ili viπe njih da ga prate. taj Êe se opeÊi . Ëarobne formule.” 1 2. te se podlaæu sotonskim sveÊenicima.

Priznao je da ima vienja. Bonin rekao je: “Glazba oËito ima stimulirajuÊe djelovanje. na festivalu u Woodstocku vidio nebo puno NLO-a.” Samu sræ stvari pogaa Ëlanak “Rock & crna magija” u Ëasopisu o glazbi Spotlight 107 . Okultna i crna umijeÊa.” (1 Pt 5.” 106 8. obilazi kao riËuÊi lav traæeÊi koga da proædre. Osobno sam stekao dojam da se opÊenito taj problem prikazuje bezazlenijim nego πto jest te da se podcjenjuju potencijalne opasnosti s tim u svezi. stoga mogu stupiti u vezu s duhom. koje moæe pospjeπiti parapsihiËke pojave. F. Glazba struji iz 3 zraka. odnosno. moæemo njihovoj podsvijesti reÊi sve πto æelimo.ma. i da je u kolovozu 1969. a to je da glazba moæe dovesti do nadÊutilnog iskustva. avao. Aktivan razum zapreka je djelovanju demona.. parapsiholog W. da komunicira s duhovima. kada ljude na taj naËin pogodimo u najslabiju toËku. kako bi izazvali stanje transa ili stvorili ozraËje koje Êe pogodovati djelovanju demonskih duhova. Zbog toga nije bezopasno podcijeniti moguÊnost da okultne sile mogu utjecati na Ëovjekov duh. Iz tog je razloga jedan od najvaænijih ciljeva demona da Ëovjekov razum dovedu u stanje praznine. Slavni je gitarist Jimi Hendrix prije svoje smrti bio duboko upleten u spiritizam.8). ZnajuÊi za vezu izmeu okultnih pojava i glazbe. Zbog toga se svjesno koriste odreenim vrstama glazbe. ili jednostavno pospjeπiti primanje informacija 1 ‘nadosjetilnog opaæanja’. da stvore vakuum u koji Êe onda moÊi uÊi.2 Jednom prilikom je otkrio: “Ljude je moguÊe hipnotizirati glazbom. do transa. Jedan bivπi sotonist posvjedoËio je da je grupa Pink Floyd tijekom jednog svog koncerta prisutnim sotonistima medijalnim putem priopÊila da su glazbenici “od njihovih”. KAKVU ULOGU IMA GLAZBA? Potrebno je razmotriti joπ jednu vaænu Ëinjenicu. Glazba moæe promijeniti stanje svijesti. bdijte! Vaπ neprijatelj. dovesti npr. kao i razliËite religije. ima svoje opravdane razloge.. znaju za tu Ëinjenicu. Poticaj koji vrijedi za sve krπÊane: “Trijezni budite.

u vrijeme kad su vraËari (ili πamani) otkrili da glazba posjeduje snagu koja moæe izazvati odreene naËine ponaπanja. NaËelno pak taj instrument moæe “opsluæivati” i neki drugi sviraË. ” Nobelove nagrade Sir John Eccles . ili mediji duhom.(11/1978): “Da bismo shvatili vezu koja postoji izmeu glazbe i okultizma.bilo koje vrste . Eccles nije jedini koji je to rekao: sliËno potvruju noviji radovi njegovih kolega iz struke Wildera Penfielda i Rogera Sperrya . πto se tim sred stvima æeli postiÊi. prema kojem su sva Ëovjekova duπevno-duhovna djelovanja puke funkcije mozga. Ëovjekov je mozak nazvao “strojem”. Kako moæemo predoËiti taj proces? Poznati istraæitelj mozga i dobitnik 108 . “ali ako uem u promijenjeno stanje svijesti. koji. πto se nije moglo protumaËiti na naravan ili shvatljiv naËin. koje u njemu poËinju i s njime se zavrπavaju. Mozak se prema duhu odnosi kao instrument prema sviraËu. “U normalnom stanju moja je osobnost onaj ‘duh’ koji opsluæuje moj mozak” . objaπnjava poznati pisac Dave Hunt . zakljuËili su da glazba moæe izazvati i suprotno djelovanje dakle izmijeniti ljudska raspoloæenja . veÊ njegov upravitelj i gospodar. To stanje stvari odavno je veÊ spoznato. opÊenito govoreÊi.a to je ono πto magija i okultizam æele. i Shakespeare nije bio prvi koji je rekao: ‘Glazba moæe umiriti Ëak i zvijeri!’ Ljudi koji su razmiπljali. koje spiritisti i uËitelji meditacije nazivaju kozmiËkom energijom. ako mu uspije “maknuti s poloæaja” “zakonitog” sviraËa. Naravno da sviraË ne moæe svirati ako se instrument polomio. ali ne i objaπnjeno. tada tog novog ‘duha’ niπta ne sprjeËava u tome da upravlja mojim mozgom i u njemu izaziva 109 Posizanje za mozgom Namjera je πamana i mnogih drugih okultista da ljude dovedu u trans. niti njegova funkcija. ali on sam nije instrument. Rezultati njihovih istraæivanja opovrgavaju materijalistiËko shvaÊanje. moramo posegnuti u proπlost. moæe pokretati duh . radi se o izmijenjenom stanju svijesti u kojem Ëovjek viπe nema potpunu kontrolu nad sobom. i u kojem strani duhovi mogu djelomice ili potpuno preuzeti kontrolu nad mozgom i tijelom Ëovjeka.

“energije”. Ëine vrlo realnima. ali 2 se zapravo uopÊe nisu dogodili” U stanju transa Ëovjekov je duh onemoguÊen. ples. 3. jer je u transu svaki Ëovjek psihiËki bespomoÊan. Na taj naËin Ëovjek postaje sposoban za postupke koje u normalnom stanju uopÊe ne bi mogao uËiniti. trans je stanje u koje okultist æeli dovesti svoje “ærtve” kako bi im nametnuo svoju volju. i koje su i samoj osobi koja ih Ëini neshvatljive. Tada je dotiËnoj osobi vrlo lako pasti u trans i izazvati izmijenjena stanja svijesti. S jedne strane. droge. W. tehnike disanja. 2. 3 Sotonist Aleister Crowley predloæio je sljedeÊe djelotvorne metode. Stanja transa razlikuju se po stupnjevima. Osobe u transu Ëesto se ponaπaju agresivno ili izvode seksualne radnje koje u normalnom stanju ne bi mogle uËiniti. Rockglazbenik Ian Dury Aleister Crowley 111 . doduπe. te seæu od lakog transa (kod kojeg je prisutno sjeÊanje) do potpunog transa. navodi sljedeÊe uzroke transa: hipnoza. pri kojem dolazi do amnezije (gubitka pamÊenja). tzv. koji je trans definirao kao “psihofizioloπko stanje koje je pretpostavka paranormalnih manifestacija”. fiziËke traume. poseban oblik seksualne magije. Bonin . S druge strane. glazba. Jedan od temeljnih preduvjeta za πamane i spiritistiËke medije jest da posjeduju sposobnost da Ëesto i bez veÊih teπkoÊa mogu pasti u trans i postati opsjednuti. i stoga se tada u velikoj mjeri moæe na nj utjecati. droga. autosugestija. Osim toga Ëesto je potrebna i “medijalna nadarenost” πamana 110 ili medija. medijalno posredovanje. Crowley danas ima viπe sljedbenika nego za æivota. trans je za okultista stanje svijesti koje on sam nastoji postiÊi da bi zadobio paranormalne sposobnosti. koje Ëovjeka dovode u ekstatiËno stanje ili stanje transa: 1. glazba koja se temelji na ponavljanju i ritmu.dogaaje koji mi se. F. Stoga je trans naËelno pretpostavka za pojavu “opsjednuÊa” stranim duhom.

ekstaza i opsjednutost Sve je izraæenija uloga monotone glazbe koja se temelji na ponavljanju i ritmu. Cilj je ovog kulta dobivanje.stanja koja omoguÊuju demonsku 5u. Pokreti plesa se ubrzavaju. odnosno.trrikduiemaseodreŁeaznitemomedimajui-riegori koji je upoznao tijekom svojih putovanja: “Uz bogosluæje vezan je kultni ples. Izdræljivost plesaËa je zaËuujuÊa: u pravilu se pleπe tri sata neprekidno. razvijanje medijalnih sposobnosti. koji prikazuje jedan dogaaj iz æivota hinduistiËkog 113 .”4 Pri balinezijskom plesu “ketjak”. ali se ples postupno ubrzava sve do divljih plesnih pokreta. Takva bogosluæja praktiËki su identiËna spiritistiËkim seansama. a koja se u ritualnom prizivanju duhova.πto je ujedno i æivotni moto mnogih njegovih kolega na rock-sceni! Trans.u jednoj svojoj pjesmi propagira Crowleyev “recept”: “Sex and Drugs and Rock’n’Roll is all your body needs!” . kultovima opsjednutosti i raznim drugim poganskim kultovima koristi za stvaranje transa i ekstaze . Bubnjevima se odreuje takt. Posljedice toga su da sve viπe plesaËa pada u plesnu ekstazu i djelomiËni ili potpuni trans. Na poËetku su to samo plesni koraci.

neki plesaËi zapadaju u ekstatiËno bjesnilo. Osam dana kasnije djeËak je umro. kada mladi u ekstatiËnim plesovima neumorno izvode pokrete koji bi ih u normalnim okolnostima brzo iscrpili. SljedeÊeg dana iznenada je bio oduzet na jednoj strani tijela. Na rock-koncertima moæemo promatrati sliËne fenomene. Da taj postupak ni s medicinskog stanoviπta nije bezopasan. ‘Head-Banging’ uobiËajen je kod mnogih mladih poklonika hard-rocka. LijeËnici su utvrdili izljev krvi u mozak. PlesaËe obuzima 115 . i viπe nije mogao govoriti.boga Rame . i svoje oruæje upotrebljavaju protiv sebe. i smatra se plesom. Uzrok smrti sluæbeno je za sud potvrdio i patolog. Tijekom uzbudljive plesne drame. u religiozni zanos koji obiljeæava stanje sliËno transu i nevjerojatna okretnost. potvruju i sljedeÊe novinske 114 vijesti: “Oboæavatelj rock-glazbe iz Engleske umro nakon pretjerane ‘tréπnje glavom’. i razum potpuno otkaæe svoju funkciju. hipnotizirani vlastitim kretnjama i pjevanjem. Jedan je tinejdæer iz Engleske navodno umro jer je prilikom ‘heavy metal’ rock-koncerta prejako tresao glavom u ritmu glazbe. PrizivaËi duhova nekih azijskih naroda prizivaju svoje “bogove” (koji su zapravo demoni) na taj naËin πto raspuste kosu i uz pratnju monotonog bubnjanja tako dugo tresu glavom dok im se ne zavrti. TransplesaËima omoguÊuje da izvode brze i komplicirane pokrete.”5 Ne tvrdim da osoba koja izvodi “head-banging” svjesno priziva zle duhove. javlja DPA London. stanovnici sela zapadaju. izvijestile su britanske novine krajem tjedna. tijelo se poËinje postupno tresti. NaËelno istu tehniku susreÊemo u takozvanom “head-bangingu” (treπnji glavom) mnogih poklonika hard-rocka. bez greπke ili znakova iscrpljenosti. veÊ æelim ukazati na to da ona na taj naËin ispunjava uvjete za demonsko opsjednuÊe. Prema izjavama svjedoka petnaestogodiπnjak je prije smrti tri sata trzao glavom tamo-amo u taktu glasne glazbe. U toj fazi usta im se poËinju nesvjesno pokretati. Krajnji je rezultat stanje opsjednutosti avlom. koju Ëesto moæemo vidjeti na otoku Bali. i njihov “bog” se spuπta u njih.

Encyclopaedia Britannica to vrlo jasno definira: “AfriËki plesovi opsjednuÊa stigli su do zapadnog svijeta. E. sukladno karakteru boga. potpuno iscrpljeni i bez svijesti. grozniËavi staccato bubnjeva od kojih vibriraju æivci . viËuÊi sam upitao Ëovjeka koji je stajao postrani. koji traje satima. probadaju noæevima. Odjednom je jedan od tih mladiÊa kriknuo. a padanje u nesvijest smatra se uspjehom. Na desetke mladih divlje se vrtilo i izvodilo iste kretnje koje sam veÊ zapazio na plesovima ameriËke mladeæi. i u grozniËavoj plesnoj orgiji oËaja i samopredaje plesaËi padaju na tlo. Bob Larson izvjeπtavao je o svojim zapaæanjima u Singapuru: “Oni koji nisu sami sebe muËili. S osjeÊajem straha promatrao sam kako jedan za drugim krikne i poËne se trgati tamo-amo pod utjecajem demonskih sila.. promatrali su sa strane ili plesali. pao je na tlo. Ritam glazbe imao je isti pulsirajuÊi i sinkopirani tempo kao u hard-rocku. Ono πto se dogaalo u Singapuru moæe se isto tako vidjeti na plesnim zabavama tinejdæera u Americi. ‘©to se to ovdje dogaa?’. u kojem se na temelju istraæivanja iznose sljedeÊe Ëinjenice: “ZavijajuÊi zvuci gitara koje su elektr onski pojaËane. iglama. odgovorio je. Stanje zanosa 117 . Kod drugih su se plesaËa poËeli pojavljivati isti simptomi.sve to onemoguÊava ikakvo razmiπljanje: rock i beat-glazbenici svoje preteæito mlade sluπatelje pretvaraju u urlajuÊe nakaze.6 U hinduizmu postoji ritual samosakaÊenja (“Thaipusam”) u kojem se hindusi uz pulsirajuÊi ritam bubnjeva. ‘Pleπemo uz ovu glazbu dok 116 u nas ne ue duh naπeg boga’.iznenadna æelja za samouniπtenjem i ærtvovanjem. zgrËio se i ritao.” 7 AfriËki kultovi igraju izrazito veliku ulogu u rock’n’rollu. Knaul nadopunjuje: “Gubi se kontrola nad tjelesnim funkcijama. PoËinje vladati ludilo.” LijeËnik dr.”8 U struËnom Ëasopisu Medizin heute(“Medicina danas”) (8/1982) iziπao je vrlo informativan Ëlanak pod nazivom “Glazba kao droga i zagaivaË okoliπa”. Tijekom tih plesova afriËko boæanstvo obuzima plesaËa i izaziva luaËki ples. te demonski zanos dovodi plesaËe u stanje transa. Njegovo se tijelo ukrutilo. uz grËevite trzaje i savijanje tijela. »etvorica su ga morala dræati. kukama i kopljima. Dolazi do padanja u nesvjest..

kako su rado pisali mas-mediji: masovne his terije) ono πto je navelo njezine producente da se pobrinu za izvore te energije . koje prate trzaji udova kao kod epilepsije. To se osobito moglo primijetiti kod djevojaka.sjetit Êe se da ti pjevaËi 9 tada ni sami nisu znali odgovor na to pitanje.kako su se nespr etno izvlaËili pri pitanju odakle i Ëemu tolika histerija na njihovim koncertima . urlanje.kako bi viπe ‘iskusili’. »ovjek bi od mlade dame oËekivao da Êe kod plesa donekle saËuvati pristojnost. mora zadobiti kontrolu nad mladima. koji je prije nego πto je povjerovao u Isusa Krista i sam bio aktivni rock-glazbenik. ali ipak sam promatrao kako mlade djevojke zapadaju u grËevito trzanje . ako u ove posljednje dane prije Isusova ponovnog dolaska æeli biti djelotvoran.” Bob Larson .preπli fazu u kojoj im je uspijevalo shvatiti ono πto su time πirili.” “Moæda je iskustvo jakosti te energije (ili. Moæda su zbog toga rock-glazbenici bili prvi koji su udovoljili volji i æelji da se odaju drogi . Zahvatio bi me strah kad bih vidio da se takve stvari dogaaju dok bi plesale uz moju 119 Masovna histerija na rock-koncertu u Londonu. Oni koji se sjeÊaju prvih intervjua s Elvisom Presleyem . Ta veÊ su odavno 118 . Beatlesima i Rolling Stonesima . mokrenje i trganje odjeÊe doæivljava se kao sreÊa i zadovoljstvo. bio je duboko zabrinut zbog zastraπujuÊih Ëinjenica koje je otkrio u svojim istraæivanjima: “Sotona zna da. Sotona se koristi hard-rockom kako bi masovno ovladao tom generacijom. te se poËeli baviti magijom i astrologijom kako bi pronaπli temelj za svoje razmiπljanje i djelovanje.πto se moglo protumaËiti samo kao manifestacija demonskog djelovanja. ugrizanje. Osamsto je osoba palo u nesvijest. Vlastitim sam oËima gledao kako mlade pri plesanju uz rock-glazbu opsjedaju demoni. smijeh.

ni hoditi. demon moæe nastupiti trenutaËno. Sveto pismo govori o trijeznosti i budnosti. srebrnim.. kao i otvoreni za ulazak zlih duhova. a potom je opet napustiti. Petkom i subotom uveËer avao uspostavlja kontrolu nad tisuÊama mladih æivota. ni od svojih vraËanja. ni Ëuti.3. u kojima su osobito prijamljivi za sugestije i hipnozu. tj. To je krajnja faza trajnog prezira Boga i pobune protiv Njega.12). kako bi sudionici zapali u stanja sliËna transu. ni od svoga bluda. Biblija nam jasno nagovijeπta otpadod Boga u razdoblju koje prethodi Isusovu ponovnom dolasku (2 Sol 2. “EKSPLOZIJA OKULTNOG” “Ipak se ljudi koji ne poginuπe od tih zala ne odvratiπe od djela svojih ruku. mrak. mnogobrojni sluπatelji koji sugestivno utjeËu jedni na druge .sve su to zbiljske oznake rock-koncerata i diskoteka.”10 Na kraju potrebno je dodati: preglasna glazba. praÊena ritmom koji zagluπuje i neprestano “nabija”. »ovjek sa svojim oholim i prkosnim duhom viπe ne nalazi mjesta obraÊenju i kajanju. Mt 24. mirisi. Ako pogledamo danaπnji svijet. Demon nije prisiljen trajno ostati u jednoj osobi. a koje je zadesio sud Boæji. ni od svojih kraa” (Otk 9. on ne æeli kapitulirati pred Bogom. U svom apokaliptiËnom vienju apostol Ivan pokazuje na zamraËeno biÊe ËovjeËanstva koje je otpalo od Boga i koje je zavedeno od Sotone . tako da se viπe ne klanjaju demonima i zlatnim. kamenim i drvenim idolima koji ne mogu ni vidjeti.glazbu. 37-39) koji je vezan uz prevlast bezakonja . Vrijedno je spomenuti da su to isti Ëimbenici koji se koriste i u magijskim postupcima.20-21).. ali ako se ta osoba prepusti ritmu rock-glazbe. 121 9. izmjene boja i svjetlo koje para poput munje. otpad od Boæjeg poretka (Mt 24. Ne odvratiπe se ni od svojih ubojstava. mjeden im. ‘opustoπiti’ osobu moralno i duπevno. 120 . Opojna stanja i zamagljenost razuma instrumenti su Sotone .

Ëak kod brojnih ljudi koji sebe nazivaju krπÊanima. i koje obeÊavaju pos123 . Zlatni idolinjihova je ekonomska moÊ. u SAD-u se svake 23 minute poËini jedno ubojstvo. Bludnost. Okultni utjecaj rock-scene koji smo opisali samo je vrh tog brijega. U svjetlu tih Ëinjenica Friedrich W. Doucet napisao je u svojoj knjizi Povijest okultnih znanosti (Geschichte der Geheimwissenschaften): “Milijuni su se ljudi. Neprestano raste zanimanje za okultne znanosti. u njih polaæu svoje pouzdanje. svakih 75 sekundi razbojniËki napad i svakih 10 sekundi provala.ustanovit Êemo da se to veÊ odavno dogaa. Klanjanje demonima i magija odnosi se na okultnu katastrofu koja se sruËila na ËovjeËanstvo u apokaliptiËnim razmjerima. Val porno122 grafije odavno nas je veÊ preplavio putem mas-medija. 20-21 jasno se veÊ mogu raspoznati u vidu sve jaËih “podrhtavanja”: UoËljiva je sve veÊa tvrdoÊa srca u odnosu prema Bogu i njegovoj RijeËi. priklonili najrazliËitijim sektama Ëija vjerovanja imaju magiËan karakter. magiji i Ëaranju imaju sve veÊe Ëitateljstvo. a isto tako i za parapsihologiju. ideologijama i idolima. odnosno predbraËni i izvanbraËni spolni odnosi. U Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama viπe od stotinu koledæa nudi teËajeve iz parapsihologije. u mnogim se krajevima danas smatraju “kavalirskim prijestupima”. kra e i ubojstva posvuda su postali uobiËajeni i raπireni. a kameni idoli njihove silne graevine . Knjige o medijima s nadprirodnim sposobnostima. To su posljedice bezakonja koje je uzelo maha. mjedeni idoli njihova je tehnika i naoruæanje. Pod pojmom klanjanja demonima misli se na mnogo viπe nego klanjanje duhu vremena. SvjedoËanstvo krπÊana vjernika i djelovanje Duha Svetoga za sada joπ zadræava konaËnu katastrofu. Klanjanje demonima i magija . mahom mladih. astrologiji.na njih se oslanjaju. Oholost ljudi zbog njihove “prosvijetljenosti” i znanstvenih i filozofskih dostignuÊa sprjeËava Ëovjekovo obraÊenje Bogu. Znakovi o kojima govori knjiga Otkrivenja 9. Umjesto toga ljudi se klanjaju idolima koji su im omiljeli. Ako je vjerovati ameriËkim novinama. Bludnost.

. To je naπa situacija. Ukratko. “demonski je oruæani napad.posegnuo za okultizmom. Tako je svatko tko je traæio duhovnu dimenziju . demoni. moæemo govoriti o valu okultizma. To iznenauje.” “Eksplozija okultnog”. Sve πto je neistraæeno. nije bila sasvim neduæna πto se rascvjetao okultizam (πto je paradoksalno).jedovanje magiËnih sila.bio on vjernik ili ne. avlov je plan da svakog Ëovjeka . neobjaπnjivo i neobiËno fascinira danaπnjeg Ëovjeka. praznovjerje i magija pojmovi su koje je moderni Ëovjek naoko nadrastao.”2 Moderna teologija.a nije je mogao naÊi u Crkvi . jer naπe ‘prosvijetljeno’ doba smatra da se uzdiglo iznad sveg nadosjetilnog. objaπnjava jedan poznati evangelizator. AteistiËki obojena teologija pobrinula se u meuvremenu za duhovno razrijeenu zonu. koji su nijekali postojanje tih pojava. Vrag. koje je okultne pojave poËelo smatrati nepostojeÊima.”4 S obzirom na demonsku invaziju koja napreduje. pridonijela je i teologija. koja vjeruje iskljuËivo razumu.demonski uprlja svojom duhovnosti i njime ovlada. izgubilo je svoje srediπnje mjesto izmeu skeptika. koji su se ravnoduπno uljuljali u racionalizam svoje teologije. Tome da se te pojave prikazuju zastarjelima i nestvarnima. val okultizma u njegovim razliËitim oblicima i sotonskom pozadinom ne smijemo smatrati bezazlenim.. IroniËno je da su teolozi.”3 Ali ta je okultna opasnost izrazito stvarna! LijeËnik dr. Ulrich Senn doπao je do zakljuËka: “U naπem stoljeÊu ‘eksplozije okultnog’ i ‘demonske invazije’. kojemu je cilj da ruπevne krπÊanske tvrave osvoji na juriπ. 125 . koja je usmjerena materijalistiËki i ovostrano. te je Os Guinness Ëak zakljuËio: “KrπÊanstvo. obrazovan ili neobrazovan . koju okultizam moæe bez ikakve muke svladati. ugledni teolog Peter Beyerhaus izriËito zahtijeva da:5 1. posljednji koji vjeruju u takve 124 stvari.” 1 Stadelmann piπe: “Okultizam u danaπnje vrijeme cvjeta. i onih koji su ih otvoreno i potpuno prihvaÊali.

Oni koji su povjerovali Isusu “kreÊu se u podruËju vjere. æeli gledati Ëuda i znakove. jer Êe u razdoblju prije Njegova drugog dolaska doÊi do preplavljenosti okultnim i demonskim.“demonskih duhova.7).37). Bibliji. Dobro Êemo uËiniti ako ozbiljno shvatimo i posluπamo Isusove uvjerljive opomene: “Pazite da vas tko ne zavede!” (Mt 24.. s obzirom na val okultizma. varavim Ëudesnim znakovima” (2 Sol 2. 13-14 joπ jednom se pojaπnjava da se ti nadprirodni fenomeni temelje na djelovanju neËistih duhova . “Ëiji Êe 126 Na putu do pobjede Naæalost. i mnoge zavesti. popraÊen svakovrsnim silnim djelima. dakako. 3. Nakraju Êe demonsko djelovanje uzeti toliko maha da Êe veliki zavodnik. Gospodin Isus to svojim nasljedovateljima ne kaæe bez razloga.4) i “©to vama velim. Sotona zna udovoljiti toj æelji.22) govore o laænim Kristima i laænim prorocima koji Êe pomoÊu okultnih sila Ëiniti velike. Antikrist . vremenu u kojem “joπ ne vidimo a ipak vjerujemo” (Iv 20.i Zavodnik mu daje da vidi. laæne znakove i Ëuda. te rafiniranog zavoenja na krivovjerje: Evanelisti Matej (Mt 24. valu okultizma moramo suprotstaviti najveÊu budnost u vlastitom duhovnom æivotu. U Otkrivenju 16.24) i Marko (Mk 13.2. Ali Ëovjek koji je otpao od Boga æeli ponajprije vidjeti.8). Prema Boæjem planu æivimo u vremenu u kojem nam Bog svoju volju i put spasenja objavljuje u svojoj RijeËi. Pozor! Zavoenje na krivovjerje.1). to velim svima: Bdijte!” (Mk 13. dolazak biti. 1 Pt 1.9). a ne podruËju gledanja” (2 Kor 5. praktiËni krπÊani trebaju joπ savjesnije spoznati svoj poziv da u duhovnoj borbi stanu na stranu svjetla. Neki Êe slijediti laæne duhove i demonska uËenja (1 Tim 4. uz suradnju Sotone.. javno nastupiti. Ëesto stjeËemo dojam da se Isusova zajednica vjernika veÊ toliko navikla na “val 127 . slaveÊi pri tom velike pobjede. koji Ëine Ëuda”. on iskoriπtava potrebe svojih ærtava: Ëovjek æeli vidjeti .29.

Zbog toga je apostol Pavao opominjao Crkvu u Efezu (Efez je tada bio srediπte okultizma!) da obuËe “bojnu opremu Boæju” (Ef 6. te jedva da se joπ tko uzbuuje nad takvim Ëinjenicama. obilazi kao riËuÊi lav. u “mraku”. 128 kako bi se oni koji vjeruju u Isusa mogli oduprijeti lukavπtinima Sotone: “Jer naπa borba nije protiv krvi i tijela. i tu silu krπÊanin smije iskoristiti. Oduprite mu se Ëvrsti u vjeri..πto bi bilo hitno potrebno ukljuËi zvona za uzbunu. protivrhovnika V ovoga mraËnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima!” (Ef 6. odnosno u grijehu i udaljenosti od Boga.8-9a): “Budite trijezni i bdijte! Vaπ protivnik. Tamo gdje su okultne sile uistinu na djelu. avao. KrπÊani vjernici ne bi smjeli sjediti skrπtenih ruku s obzirom na uæasnu stvarnost okultnog i demonskog djelovanja.” U pitanju je borba koju svaki krπÊanin smije i treba hrabro i s pouzdanjem izboriti.. Ta Ëinjenica uvijek iznova dolazi jasno do izraæaja: 129 . I apostol Petar nas uporno poziva na budnost i postojanost u borbi protiv avla i njegovih napada (1 Pt 5.okultizma” u ovim “posljednjim danima”.10-17). a iza kojih stoji sam Sotona kao organizator i onaj koji povlaËi konce! Njegov je cilj ljude dræati pod svojim gospodstvom. te pokuπava krπÊanima postaviti stupice zbog kojih Êe posrnuti i koje Êe ih dovesti do pada.12).meusobno se odnose kao vatra i voda. da je toliko otupila i uspavala se. tamo su one izazov za sve koji su svjesno stali na Boæju stranu. U okultizmu se radi o djelovanju sila koje su neprijatelji Bogu. traæeÊi koga da proædre. nego opr tiv Poglavarstava.57). a kamoli da netko . da bi ih na kraju povukao u vjeËnu propast. da bi zajednice probudio iz sna. KrπÊanin zna da se pobjeda nad sotoninim lukavim napadima moæe izboriti silom i moÊi Isusovom . protiv Vlasti. Kraljevstvo Isusa Krista i kraljevstvo Sotonino dva su protivniËka tabora. jer se Gospodin Isus pojavio zato “da uniπti avolska djela” (1 Iv 3. I ovdje vrijedi uzvik: “Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po naπem Gospodinu Isusu Kristu!” (1 Kor 15. –avao se svim silama bori protiv onih koji su u Isusu Kristu spaπeni iz nemilosrdnih pandæa Sotone .8)! Isusovo djelovanje i Sotonino djelovanje apsolutno je nespojivo .

sa stolice bacio na tlo. Gasson osvjedoËio se prilikom svoje posljednje seanse. Zbog toga takvi susreti Ëesto zavrπavaju primjedbama poput ove: “Ne mogu vam pomoÊi. kada je razmiπljao o tome da prekine sa spiritizmom i preda svoj æivot Isusu Kristu . 21-22). pokuπao udaviti. 131 . jaki izbavitelj.Bivπi medij Victor Ernest pitao je na jednom spiritistiËkom sastanku (seansi) jednog duha. viπe je puta ustanovljeno da su astroloπka i gatalaËka proroπtva bila istinita 130 samo do onog trenutka kad je dotiËna osoba postala krπÊaninom. I prijetili su mi da Êe poubijati svu moju rodbinu. Gospodin Isus sam objaπnjava: “Dok jaki (= Sotona). “Isus je doπao. da ga je njegov duh. Isto tako. da li vjeruje da je Isus Krist prolio svoju krv za oproπtenje grijeha. Duh je osobu-medij koja je vikala od bolova . Ali kada doe jaËi od njega. Ëuva svoj dvor. i pobjedniËki izvodi zatoËene. Takoer su mi rekli da Êe me ubiti onog Ëasa kad se javno budem opredijelio za Krista . dobro naoruæan.10). On je “glava svakog Poglavarstva i svake Vlasti” (Kol 2. tada ga svlada i oduzme mu oruæje u koje se uzdao te razdijeli πto zaplijeni od njega” (Lk 11. Tamo gdje se sile tame i zla suËeljavaju s tim vrhovnim autoritetom Isusovim . a nakon toga viπe ne! Uvijek iznova dolazi do napetosti kada praktiËni krπÊani dou u doticaj s magijskim “iscjeliteljima”. sigurno je imanje njegovo. Viπestruko je utvreno da je za seansu smetnja (ili se duhovi Ëak ustruËavaju pojaviti) kada praktiËni krπÊani u blizini mole. Govorili su mi da Êe me liπiti svoje zaπtite i oduzeti mi svu moÊ koju sam imao nad njima. ulazi u kuÊu jakog i naoruæanog. koji ga je kontrolirao. Imate drugaËijeg duha od mene!” Isus Krist posjeduje najveÊi autoritet i moÊ.” Bivπi spiritist R. razbija utvrde neprijateljske. Bijeli magiËar Cruz izvjeπtava kako su ga napali duhovi: “Duhovi su navalili na mene sa svih strana. Ozbiljna molitva takvog vjernika moæe blokirati izvor moÊi i spoznaje takvih “iscjelitelja”. one moraju bjeæati od JaËega.

Biblija takvom lakomislenom ophoenju sa Zlim jasno suprotstavlja sljedeÊe istine: “Strah Gospodnji izvor je æivota: on izbavlja iz zamke smrti” (Izr 14. U takvom sluËaju moæemo doslovce primijeniti ono πto se kaæe u GalaÊanima 6. taj je protiv mene! Tko sa mnom ne sabire. ti zlikovËe? Isus je doπao.najËeπÊe nesvjesno . Sotono . a koje ukljuËuje mrænju na zlo.23). “Æivotni je put pravednih: kloniti se zla. Moæemo li prema tome ostati ravnoduπni? Naæalost.a jedan dio toga je okultizam.6).OsjeÊaπ li JaËega. obuzet rock-glazbom. Nedjeljivo je od Njegova djela da “uniπti avolska djela” . stojiπ u “sluæbi Sotone ”? Walter Kohli u svojoj knjizi Rock-glazba i krπÊanski naËin æivota ukazuje na rjeπenje: 133 .12). ©to bi ti sada trebao uËiniti ako. i “svuÊi sa sebe djela tame. Te rijeËi jasno pokazuju da u Boæjim oËima ne postoji neutralno stajaliπte glede djela i djelovanja Isusa Krista . Ëuva æivot svoj” (Izr 16. obiËno imaju duhovno mrtvu zajednicu. Ukoliko sluπamo ploËe s okultnim. te se tako . knjiga Mojsi jeva . taj prosipa” (Lk 11. a obuÊi se u oruæje svjetla” (Rim 13. i 7. Pobjednik u toj borbi dodaje vaænu Ëinjenicu: “Tko nije sa mnom. to Êe i æeti. bogohulnim i prljavim sadræajem . “i strahom se Gospodnjim uklanja zlo” (Izr 16.27). Vrijedno je napomenuti da “radnici kraljev132 stva nebeskog” koji Ëuvaju i Ëitaju opasne knjige o magiji kao πto su 6. jaki izbavitelj” (Ludwig Allendorf).okrenu protiv Njega.” Ne znaËi li to da bismo morali izbjegavati i najmanji kontakt (pa bilo to samo radi “zabave” ili eksperimenta) sa svijetom okultnih duhova? VeÊ nas i samo okultno πtivo moæe staviti pod nadmoÊni utjecaj tih sila. moguÊe je da i oni koji pripadaju Isusu u konkretnoj situaciji ne stanu na stranu svoga Gospodina.7: “Ne varajte se: Bog se ne da ismjehivati! ©to tko sije. Strah Gospodnji znaËi povjerenje u Gospodina koje je puno strahopoπtovanja.nije li to Ëista uvreda Bogu?! Kakav urod tada moæemo oËekivati? Svaki bi krπÊanin trebao svoj æivot prosuivati u svjetlu Boæje RijeËi.17). i tko pazi na svoj put.

5)! On je savrπeno svet i u svojoj blizini ne trpi nikakva grijeha.17). Prva Ivanova poslanica 1.2 sl. bila jedan denar (= 1 drahma). da ih je nukalo strahopoπtovanje. ljubav i predanje prema njihovom Gospodinu i Spasitelju. Jednako tako bi danas zarobljenici rock-glazbe morali uniπtiti svoje ploËe s okultnim. Prva posljedica bila je: “Sve ih obuze strah.9). TreÊa posljedica: Nakon obraÊenja i priznanja grijeha uslijedila su potrebna djela: mnogi su 134 dosljedno uniπtavali svoju okultnu literaturu nije im padalo na pamet da je prodaju! (Dj 19.“U apostolsko vrijeme spaljene su skupocjene vraËarske knjige (Dj 19. Pri tom nisu prezali pred financijskim ærtvama: vrijednost spaljenih knjiga iznosila je 50. Bog je jednom izraelski narod stavio pred izbor o kojem sve ovisi: “Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas 135 . Ako poemo od Ëinjenice da je dnevna plaÊa jednog radnika prema Mateju 20.19).18). moæe biti radostan zbog ove sigurnosti: “Ako priznaje mo svoje grijehe.20). laæemo i ne postupamo prema istini. te se veliËalo ime Gospodina(Dj “ 19. Druga posljedica: “I mnogi su obraÊenici dolazili da priznaju i otkriju svoja vraËarska djela” (Dj 19. »ovjek se ne moæe namjerno i stalno izlagati bezboænim utjecajima i istodobno imati æivo zajedniπtvo s Bogom. ako æele da RijeË Boæja u njima raste i prevlada (Dj 19.19). a æivimo u tami.”6 Zbog Ëega su mnogi Efeæani koji su povjerovali u Isusa uniπtili svoje knjige o magiji? Zbog straha od Sotonine moÊi i prijetnji zlih duhova? Nipoπto! Spaπenike je toliko obuzela sila i slava Isusova i Njegov autoritet nad silama tame.” Ali svatko tko pripada Isusu .000 srebrnih drahmi. tada se tim novcem moglo platiti 160 radnika cijelu jednu godinu! Kolika je naπa spremnost na ærtvu? Mora nam uvijek biti pred oËima Ëinjenica da je “Bog svjetlo i da nikakve tame nema u njemu” (1 Iv 1.6 nam kaæe: “Ako tvrdimo da smo u zajedniπtvu s njim. vjeran je on i pravedan: oprostit Êe nam grijehe i oËistiti nas od svake nepraved nosti” (1 Iv 1. bogohulnim i prljavim sadræajem.

21. 54. 41. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Teil III. 16. 2. Shreveport/Louisiana 1983. str. ta on je æivot tvoj.14-15 9. Siegfried Schmidt-Joos. 48. 24. “Rolling Stone”.. 7. blagoslov i prokletstvo. izdanje 1978. Barry Graves: “RockLexikon”. str. 6. Bob Larson: “The Day Music Died”. “Circus”. 14. 4.. str. 35. Æivot. 114. dakle. 28.stavljam: æivot i smrt. 136 137 . listopada 1983. str. “Metal Hammer” 1/1984. 6. 3. ljubeÊi Jahvu.” (Pnz 30. “Hit Parader”. 8. Isto. Bob Larson Ministries. Jacob Aranza: “Backward Masking Unmasked”. 10. travnja 1976. 15. biraj. ©TO SI TI IZABRAO? Ako imate pitanja. 11. Rowohlt Taschenbuch Verlag. str. Tibor Kneif (izdavaË): “Rock in den 70ern”. str. prosinac 1971. “Metal Hammer”. 2/1984. Reinbek bei Hamburg. Tekstove je s engleskog preveo autor. BILJE©KE Prvo poglavlje: 1. str. Denver/Colorado. Boga svoga. 83. str. 62. objavljeno u “Spotlight” 12/1978. “Newsweek”. piπite nam. Huntington House Inc. “Rock & Schwarze Magie”. str. primjedbi ili æelite dodatne informacije. 2 Kor 11. 46. Usp. prianjajuÊi uz njega. str. veljaËa 1978. str. str. sluπajuÊi njegov glas. 6. “Bravo”. Hans-Jürgen Trabert u “Punkt” 10/1981. 5. studenog 1983. 69. 25.19-20a). 13. 11.. 22. 28. listopada 1971. Reinbek bei Hamburg 1980. str. 12. aktualizirano i proπireno izdanje 1975.

266. 4. Rim 3. TreÊe poglavlje: 1. Tony Sanchez. Rim 3. Stuttgart 1979. str. 23. 10. Neuh. Lk 23. Humann (izdavaË): “Rock Session 1”.30b 16. Merrill F.14b 14. str. 22.15 20. 19. 4. Dj 17. Miers. 8. izdanje 1981.3 10. Heb 11. 9. str. str. isto. Ibid. Rim 1. 64. Heb 1. Wilhelm Goldmann Verlag. str. Kenneth Anger und die Folgen”. str. 12.41a 17. Tyndale House Publishers. 17. Ibid. sl. K.20 6.-Stuttgart.9-14 25. 196. 44. Bob Larson: “Rock”. Verlag Hermann Schulte. 6. 3. isto. München 1980. 264. “Rolling Stone”. Ibid. 4. 135. Verlag Schulte + Gerth. Unger: “Bibel Aktuell Band 7 Christsein heute”. str.1 8. isto. 1978. Gülden. 24. isto. str. 2. 14. 1 Tim 2. 154. Miers: “Lexikon des Geheimwissens”. 3. Grenzwissenschaften. str. Aßlar 1983. 17. str. 26. svibnja 1977. Hänssler-Verlag. 18. doduπe. str. Ortwin Schweitzer: “Beweise mir Gott!”. 14. 18. kolovoza 1971.Drugo poglavlje: 1. Tony Sanchez: “Die Rolling Stones”.4 15. Horst E. John Rockwell: “Trommelfeuer”. Rim 6. 10. Aleister Crowley.-Stuttgart. sl. 15. str.23 19. str. Gießen 1981. 3. Tony Sanchez. Iv 8.23a 13. isto. Siegfried Schmidt-Joos.22b-23 12. Ibid. Potrebno je. 2. Hänssler-Verlag. 1976. 9. srpanj 1975. Pnz 18. + 198. str. 5. 2 Kor 5. Wetzlar 1974. “Rolling Stone”. Rim 6. str. Jacob Aranza: isto. str. Ps 14. str. 7.-Stuttgart. ne samo okultni utjecaji. 13. Seewald Verlag. Rowohlt Taschenbuch Verlag. 68. Horst Knaut: “Das Testament des Bösen”. Os Guinness: “Asche des Abendlandes”. 5. Moewig Verlag. 17.. napomenuti da pojave navedene pod toËkom 1 i 2 uzrokuju i pospjeπuju i drugi Ëimbenici. Rim 1. Siegfried Schmidt-Joos. str. kolovoza 1971: citirano kod Tony Sancheza. 132. Horst E.22b-24 18. Siegfried Schmidt-Joos: “Sympathy For the Devil. str. 1976. 300. 84. Richard Kriese: “Okkultismus im Angriff”.44 21.1 9. 13. 16.6 11. str. “Rolling Stone”. isto. Neuh. str. Hänssler-Verlag. Wheaton/Illinois 1980. Rim 1. str. 7. sl. 138 139 . 196. 13. 12. Brunnen Verlag. str. 19. izdano u: J. 11. Heb 11. 2 Kor 6.19 5. “Hit Parader”. Helge Stadelmann: “Das Okkulte”. Reinbek bei Hamburg 1977. Jacob Aranza: isto. 55.21 7. str. str. Neuh. sl.

11. str. Humann (izdavaËi): “Rock Session 1”. 2/1984. str. 10. str. 16. “Hit Parader”. isto. Jedna druga verzija glasi: AC/DC = “Antichrist/Devil Cooperation”. listopada 1972. Druge dvije verzije glase: “Kids In Satanic Service” i “Knights in Satanic Service”. str. 7. 135. studeni 1968. 3. 16. Siegfried Schmidt-Joos. Ibid.»etvrto poglavlje: 1. Bob Larson: “The Day Music Died”. 1/2. Ibid. 6. 4. 8. 28. 40. 22. str. 27. “Rolling Stone”. 7. 10. 18. 12. 30. str. 5. ©esto poglavlje: T. 15. 30. 6. 9. br. 11. S. 11. 3. 3. 16. str. Pierre Granini: “Es ist gefährlich. Das magische Weltbild der Can”. rujna 1978. str. str. 12. “Circus”. “Time”. Schmidt-Joos. oæujka 1970. Bob Larson: “Rock”. travanj 1972. “Music-Scene Suisse/Schweiz”. str. 1. str. 12. srpanj 1984. 12. 2. veljaËa 1981. isto. str. Kneif: “Rock in den 70ern”. str. “Rock & Schwarze Magie”. Hans-Jürgen Trabert u: COGO. “Life”. 76. br. 140 141 . str. Schmidt-Joos. John Rockwell. 12. Graves: “Rock-Lexikon”. str. br.. Sterling Publishing Co. isto. str. str. str. travnja 1981. 10. 15. str. str. str. “Metal Hammer” 4/1984. str. 38. 14. 13. “Time”. 11. K. isto. veljaËa 1984. 38. lipanj/kolovoz 1980. 181. 26. 77. oæujka 1972. listopada 1969. “Metal Hammer” 4/1984. Guinness Book of World Records. die Geister zu verwirren. Peto poglavlje: 1. 9. veljaËe 1982. 10. 62. 16. 17. 3-9. 10. str. Bob Larson: “Rock”. isto. 4. 9. jesen 1982. John Rockwell. 2. isto. 357. str. str. 4. 27. 81. 2. 3. 9. 12. oæujka 1976. str. 49. str. Richard Kriese. str. 113. 19. “Pop” br. 22. 25. B. 7. “Circus”. 5. 8. “Rolling Stone”. 112. Ibid. str. 181-183. isto. Ibid. 15. 23. 32. 19. 1965. str. 21. “Waco Tribune-Herald”. “Hit Parader”. Teil I. Graves: “Rock-Lexikon”. str. isto. 4. isto. sl. isto. str. “Diagnosen” 10/1983. 7. Ibid. isto. 133. 78. Ibid. 74. 11. 2. 45. izdano u “Spotlight” 10/1978. “Circus”. Sedmo poglavlje: 1. “Rolling Stone”. travnja 1977. isto. 1976. str. isto. str. B. 3. S. Gülden. Ibid. 15. str. 6. John Rockwell. 46. prosinca 1977. str. 6/7. Jacob Aranza. 13. 5. “Rolling Stone”. str. str. kolovoza 1976. “Desaster” br. 1/1984. 8. str. 7. sl. lipnja 1978. kolovoza 1975. izdano u: J.

Bonin: “Lexikon der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete”. “Siegener Zeitung” od 29. Missionsverlag der Ev. Dave Hunt: “The Psychic War”. Teil I. 2.M. 142 . Scherz-Verlag.. 7. isto. str. 184. 105. Friedrich W. str.. str. München 1982. 1965. Peter Beyerhaus: “Die okkulte Welle”. str. Werner F. Meerloo: “Rhythmus und Ekstase”. 24. Werner F. 7. 9. Doucet: “Geschichte der Geheimwissenschaften”. isto. Os Guinness. 4. str. Helge Stadelmann. 3. Bielefeld 1979. 10. 6. 4. Joost A. str. 199. Gebetsgemeinschaften e. 3. str. str.. Encyclopaedia Britannica. 190. Deveto poglavlje: 1. Schriftenmissionsverlag Gladbeck.und es gibt doch ein Jenseits”. isto. Walter Kohli: “Rock-Musik und christliche Lebenshaltung”. Zürich/Basel/Genf 1981. “Rock & Schwarze Magie”. 498. neobjavljeni rukopis. 6.-Luth. Brunnen Verlag. citirano kod: Samuel Pfeifer: “Gesundheit um jeden Preis?”. str. 3. 264. isto. str. str. 70. Forum-Verlag. 42. Das Haus der Bibel. Vol. 183. 5. Bonin. oæujka 1982. isto.. Larson: “The Day Music Died”. 124. str. 39. Basel 1980. 3. Wien 1959. 13.V. 5. Richard Kriese. izdanje 1976. 351. str. isto.Osmo poglavlje: 1. 8. Wilhelm Heyne Verlag. str. Gerhard Bergmann: “. Larson: “The Day Music Died”. Bern und München 1976. str. isto. 2.

144 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful