You are on page 1of 2

NEDELJA,10.08.2008 Prerotvo iz slavljenja: Bariere se lomijo. Trdnjave se lomijo.

Dajem vam zmago nad stvarmi, ki so vas omejevale dolgo asa. Ne se ve vraati nazaj. Dajem vam zmago nad stvarmi, ki so vas drale. Dajem vam zmago nad mesenostjo, nad trdnjavami, nad alostmi. Dajem vam zmago nad vsako stvarjo, ki vas je drala v preteklosti, da vstopite naprej, da stopite v mojo usodo, da vstopite v moj as. Dajem vam novo mo in nov zagon. Svojega duha in svojo besedo vsajam v vas, da lahko napredujete v meni. Nov zagon, da boste ljudje moje usode, ljudstvo moje usode. , danes ru!im trdnjave. , danes vas osvobajam !pekula"ij, strahov, nemoi in nevere. #stopite v polnost moje besede. #stopite v poslu!nost moji besedi. #stopite vame. #stopite v mojo usodo. , danes vas kliem. Danes vas pritegujem, vleem k sebi. Ne vraajte se ve nazaj. Ne vraajte se ve nazaj, ker to je as, to je trenutek, kjer se moje ljudstvo odloa zame. , svoje znamenje dajem na vas. To bo znamenje duha, znamenje moje prisotnosti, znamenje moje roke nad vami. Svoje znamenje dajem na vas, da ste ljudstvo moje zaveze, da ste ljudstvo, ki hodi v mojem Svetem Duhu, v moji volji. Danes zbiram ljudstvo. Ne samo tu. Danes zbiram ljudstvo po "elem svetu, da jih oznaim, da so ljudje prihodnosti, da so ljudje moje usode. Danes zbiram, danes gledam na va!a sr"a. dloite se, da boste hodili z mano. dloite se, da se ne boste ve vraali nazaj, da lahko dam svoje znamenje na vas, da vas lahko oznaim, da boste znak drugim ljudem, da sem jaz va! Bog in da ste vi moje ljudstvo$ da sem sklenil zavezo z vami$ da hodite v zavezi z mano$ da hodite v moji volji. Da ste vi tej, ki oznanjate kraljestvo, ki priujete za kraljestvo, ki ste vstop v nebesa, ki ste vrata v nebesa, ki ste lu v temi, ki ste drugim sol ter odre!enje ven iz korup"ije in propada. , danes i!em na temu planetu zemlja. Danes i!em genera"ijo, ki jo lahko oznaim, ki bo moja genera"ija, ki bodo moji ljudje.% Prerotvo iz molitve: &liem vas v svoje kraljestvo. &liem vas v svojo vladavino. , kliem vas, da sluite meni, ivemu Bogu. &liem vas, kliem vas, da zanete sluiti vejim stvarem, kakor ste planirali. Namenjeni ste za veje stvari, kakor jih sploh lahko mislite v sojem umu. Danes i!em ljudi. Danes gledam na sr"a ljudi. 'o "elem svetu i!em ljudi, katerih sr"e hrepeni po meni, katerih sr"a i!ejo mene. &i pravijo:O e, vse !ar ima za nas, vse smo "ri"ravljeni, to #omo "ostali. $o #omo %elali. $o #omo &ovorili. , nehajte sluiti sami sebi. (anite sluiti mojemu kraljestvu. (anite sluiti meni. (anite iskati moje kraljestvo. , ne izgubljajte ve asa. Ne izgubljajte ve dni. Ne izgubljajte ve dni. #stopite v moj dan. #stopite v moj as. #stopite v moje naine. dpiram vam oi. #ideli boste ve od tega, kar ste videli do zdaj. dpiram vam oi. )nogim bom odprl oi. dprl bom oi tej "erkvi. #edeli boste, kaj je moja volja. #edeli boste, kaj je prav. #edeli boste, kaj narediti. Dajem vam od svojega duha. *ravnani boste z mano. *gla!eni boste z mano. Ne boste ve prevarani. Tudi novo razlikovanje vam dajem v duhu. Dajem vam nadnaravno razlikovanje. Dajem vam nadnaravno razlikovanje. #edeli boste za prevare. #edeli boste, kaj je v love!kih sr"ih. #edeli boste, kaj prina!ajo situa"ije. +azlikovali boste in dajem vam mo, da se boste odloali zame. Danes dajem duha gorenosti na novo v vas. Na novo dajem v vas. ,e moja por"ija, je moja volja, ki prihaja danes v va!a ivljenja. )oje ljudstvo bo poznalo sezone. )oje ljudstvo bo poznalo ase. 'rihajam, da se vam razodenem. 'rihajam, da se vam razodenem. )oj duh vam bo razodeval ase. +azodeval vam bo besedo, besedo za sezono. #i boste v mojem asu. )oje ljudstvo bo v mojem asu. )oje ljudstvo ne bo ve zamujalo sezon. )oje ljudstvo ne bo ve v zaostanku. )oje ljudstvo ne bo ve zaostajalo, ker moje ljudstvo ni rep, moje ljudstvo je glava. Delam vas za prodor, zato sem vam govoril, da naj se od tega dne ve ne vraate nazaj. , nobenega poraza

nisem planiral za vas. Nobenega nazadovanja nisem planiral za vas. Dal sem svojega sina ,ezusa &ristusa, da vas pelje popolnoma vame, da vas pripelje notri in !e bolj notri. , ne vraajte se ve nazaj. Ne vraajte se ve nazaj. Spomnite se mojega ljudstva -zraela, ki se je hotelo vrniti nazaj. , ne vraajte se ve nazaj. , hrepenite po tem, da greste naprej, da vstopite v vse, kar vam kaem. , dajem vam nadnaravne oi. Dajem vam nadnaravno vero. dpiram va!e oi, da boste videli mogonost kli"a, da boste videli mogonost nebe!kega kli"a v katerega vas kliem. Ni v va!em sr"u ne bo ve, da bi se vrnili nazaj. Ni v va!em umu vas ne bo ve omejevalo, da bi !li nazaj. , hodite naprej. Te"ite naprej. 'ritiskajte z mano naprej. 'laajte "eno. Ne ve dopu!ati stvari, ki vas omejujejo v svoje ivljenje. 'osvetite se za sveto in isto ivljenje. 'osvetite se. dvrzite vse stvari, ki vas omejujejo. *smerite se popolnoma name, ker imam svojo dedi!ino za vas, ker je moja prihodnost za vas pripravljena. #stopite v mojo prihodnost. #stopite vame. #stopite v moj as. Naj vas ni ne omejuje.% (ani zastopati za svojo hi!o. 'ostani duhovnik v svoji hi!i. 'ostani zastopnik za svojo hi!o. #stani v moi duha v svoji hi!i. (anite moliti za prebujenje. (anite moliti za odre!enje mnogih ljudi. (anite kli"ati Bojo milost v svojo hi!o, v svoje sorodnike, v svoje blinje.% ' imen( Jez(sa, )o& *o e o%reiti nae #li+nje.% Nehaj jamrati, nehaj govoriti napane stvari, zani moliti. (ani moliti. #ladajte z mano. (anite moliti. (anite deklarirati. S svojim sinom sem vas vzdignil v nebe!ke prostore. Dajem vam postavo, da hodite v moi duha. Dajem vam postavo, da zapoveste nad svojimi druinami, da zapoveste nad svetom, da zapoveste nad mesti, da zapoveste mojo besedo. (anite zapovedovati mojo besedo, to kar dajem v vas. #zdignite se v duhu in prerokujte. 'rerokujte odre!enje. 'rerokujete prebujenje duha in besede. 'rerokujte pravinost in svetost v politine nivoje, v politine skupine, v ekonomske skupine. 'ravinost v so"ialne skupine. 'ravinost v medije. 'ravinost v religijo. 'rerokujte, govorite vsak dan. &liite prebujenje duha in besede. Naj moja hi!a postane hi!a molitve za vse na"ije.% /as je. /as je, da vstanete v moi. /as je, da vstanete v moi molitve, ker je mo, ki jo jaz izpolnjujem, ko vi molite. ,e nadnaravna mo, ki jo jaz spro!am, ko vi molite. (anite moliti in jaz bom deloval ez va!e molitve. Naj "erkev zane vladati z mano. Naj "erkev zane vladati z mojim sinom ,ezusom &ristusom. ,az vas bom uil. #stanite v moi vladavine. #stanite v pravinosti. #stanite v svetosti. #stanite ven iz svojega ugodja. #stanite ven iz pepela, ven iz alosti, ven iz potlaenosti. (anite hoditi kot moje ljudstvo nove zaveze.%

01