You are on page 1of 5

UPANIJSKO TUITELJSTVO _________________________ Broj: KT - ______ Sarajevo, _______ UPANIJSKOM SUDU U _______ - sucu a !

re"#o$%o sas&u'a%je Na temelju lanka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Z!" FBiH#$ podi%em OPTUNI(U Pro")v: 1. &me i prezime '''''''$ nadimak '''''''$ ime i prezime roditelja '''''''$ djevojako o(iteljsko ime majke '''''''$ mjesto ro)enja '''''''$ adresa stanovanja '''''''$ dan$ mjesec i godina ro)enja '''''''$ narodnost '''''''$ dr%avljanstvo ''''''$ *+B, '''''''$ zanimanje '''''''$ o(iteljske prilike '''''''$ pismenost'''''''$ zavr-ena -kola '''''''$ mjesto i vrijeme slu%enja vojske '''''''$ in rezervnog vojnog starje-ine '''''''$ vo)enje u vojnoj evidenciji i kod kog organa '''''''$ odlikovanje ''''''''$ imovinsko stanje '''''''$ ranija osu)ivanost '''''''$ da li je izdr%ao izreenu kaznu '''''''$ vo)enje drugog postupka '''''''. 2. &me i prezime '''''''$ nadimak '''''''$ ime i prezime roditelja '''''''$ djevojako o(iteljsko ime majke '''''''$ mjesto ro)enja '''''''$ adresa stanovanja '''''''$ dan$ mjesec i godina ro)enja '''''''$ narodnost '''''''$ dr%avljanstvo '''''''$ *+B, '''''''$ zanimanje '''''''$ o(iteljske prilike '''''''$ pismenost '''''''$ zavr-ena -kola '''''''$ mjesto i vrijeme slu%enja vojske '''''''$ in rezervnog vojnog starje-ine '''''''$ vo)enje u vojnoj evidenciji i kod kog organa '''''''$ odlikovanje '''''''$ imovinsko stanje '''''''$ ranija osu)ivanost '''''''$ da li je izdr%ao izreenu kaznu '''''''$ vo)enje drugog postupka '''''''. .. &me i prezime '''''''$ nadimak '''''''$ ime i prezime roditelja '''''''$ djevojako o(iteljsko ime majke '''''''$ mjesto ro)enja '''''''$ adresa stanovanja '''''''$ dan$ mjesec i godina ro)enja '''''''$ narodnost '''''''$ dr%avljanstvo '''''''$ *+B, '''''''$ zanimanje '''''''$ o(iteljske prilike '''''''$ pismenost '''''''$ zavr-ena -kola '''''''$ mjesto i vrijeme slu%enja vojske '''''''$ in rezervnog vojnog starje-ine '''''''$ vo)enje u vojnoj evidenciji i kod kog organa '''''''$ odlikovanje ''''''' imovinsko stanje '''''''$ ranija osu)ivanost '''''''$ da li je izdr%ao izreenu kaznu '''''''$ vo)enje drugog postupka '''''''.

*"o su: +, )-e ) !re )-e, ., )-e ) !re )-e ) /, )-e ) !re )-e - aje$%o 1. /ana '''''''$ ne-to iza ''''''' sati$ u mjestu '''''''$ op0ina '''''''$ po pret1odno sainjenom dogovoru$ s ciljem da za se(e pri(ave protupravnu imovinsku korist$ pred ku0om (ime i prezime#$ saekali o-te0enog (ime i prezime# da izi)e iz ku0e$ te su$ kada je on sjeo u vozilo 2+ercedes3 i povezao se polako vozilom unazad$ prema ranijem dogovoru$ svi maskirani s crnim %enskim arapama na glavi$ prvoosumnjieni (ime i prezime#$ nose0i pu-komitraljez s drvenim kundakom tvornikog (roja ''''''' s ''''''' metaka u spremniku$ a drugoosumnjieni (ime i prezime#$ nose0i automatsku pu-ku s rasklopnim kundakom tvornikog (roja ''''''' i sprej za oi 4 suzavac$ pritrali vozilu$ nakon ega je prvoosumnjieni (ime i prezime#$ otvorio prednja lijeva vrata vozila 2+ercedes3$ a drugoosumnjieni (ime i prezime#$ suzavcem poprskao po oima i licu o-te0enog$ pri emu je jedan od nji1 trojice povikao 2dr%ite ga3 od kojeg spreja su o-te0enog poele pe0i oi i lice$ te je$ ne vidjev-i ni-ta$ onesposo(ljen za (ilo kakav otpor$ usljed stra1a poeo neartikulirano vikati$ za koje vrijeme je tre0eosumnjieni (ime i prezime#$ otvorio stra%nja lijeva vrata vozila i sa zadnjeg sjedi-ta uzeo tor(u 4 ruksak u kojem se u raznim valutama i apoenima nalazio novac u ukupnom iznosu od '''''''$ jedan pi-tolj marke '''''''$ cal. ''''''' $ serijskog (roja '''''''$ (ez pripadaju0eg spremnika$ u vrijednosti od '''''''$ jedan rokovnik$ mu-ka ko%na runa tor(ica s raunima i ne-to sitnog novca$ manji (roj strani1 putni1 ekova i jedan mo(itel marke '''''''$ u vrijednosti od '''''''$ pa su ove stvari uzeli i prisvojili$ nakon ega su otrali s lica mjesta do vozila kojeg su ranije ostavili oko 566 m od mjesta doga)aja$ te su se odvezli u mjesto '''''''$ op0ina '''''''$ gdje su kod jedne napu-tene ku0e sakrili otu)eni novac$ druge otu)ene stvari i oru%je$ o-tetiv-i time vlasnika za ukupan iznos od '''''''. /akle$ uz upora(u oru%ja i u sastavu grupe ljudi$ po pret1odnom dogovoru$ kao supoinitelji$ uz upora(u sile i prijetnje da 0e izravno napasti na %ivot i tijelo druge oso(e$ oduzeli tu)e pokretne stvari s ciljem da za se(e pri(ave protupravnu imovinsku korist. Prvoosu-%j)0e%) 1)-e ) !re )-e2 - sa2. Neutvr)enog dana krajem ''''''' godine$ na podruju op0ine ''''$ suprotno odred(ama lanka 11. stavak 1. i lanka 78. stavci 1. i 2. Zakona o oru%ju$ od (ime i prezime#$ iz mjesta '''''''$ op0ina '''''''$ neovla-teno na(avio pu-komitraljez s drvenim kundakom tvornikog (roja '''''''$ te isti s ''''''' metaka pripadaju0eg kali(ra dr%ao skriven u svojoj ku0i sve do ''''''' godine$ kada je isti koristio prilikom izvr-enja kaznenog djela raz(ojni-tva na -tetu o-te0enog (ime i prezime#$ u mjestu '''''''$ op0ina '''''''$ nakon ega je pu-komitraljez prona)en po djelatnicima "9 ''''''' i privremeno oduzet. /akle$ da je neovla-teno na(avio i dr%ao oru%je i streljivo$ ija na(avka gra)anima uop0e nije dozvoljena$

:ime je prvoosumnjieni (ime i prezime#$ pod to. 1. i 2. poinio u realnom stjecaju kazneno djelo ;az(ojni-tvo iz lanka 2<8. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. !aznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu !Z FBiH#$ a u svezi s lankom .1. !Z=a FBiH i kazneno djelo nedozvoljeno dr%anje oru%ja ili eksplozivni1 tvari iz lanka .71. stavak 1. !Z=a FBiH$ a drugoosumnjieni (ime i prezime# i tre0eosumnjieni (ime i prezime#$ radnjama pod to. 1. poinili kazneno djelo raz(ojni-tva iz lanka 2<8. stavak 2. u svezi sa stavkom 1.$ a sve u svezi s lankom .1. !Z=a FBiH. 3a$) "o4a s"av&jaP3IJEDLO5 $o6a a 6oje "re7a ) ves") %a 4&av%o- !re"resu +, Da se sas&u'aju svje$oc): = = = = o-te0eni (ime i prezime#$ iz mjesta '''''''$ op0ina '''''''$ adresa '''''''$ (ime i prezime#$ iz mjesta '''''''$ op0ina '''''''$ adresa '''''''$ (ime i prezime#$ iz mjesta '''''''$ op0ina '''''''$ adresa '''''''$ (ime i prezime#$ iz mjesta '''''''$ op0ina '''''''$ adresa '''''''$

., Da se !ro0)"aju: = = = = = = = Zapisnik o oevidu "9 '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine$ !riminalistiko=te1niko izvje-0e "9 '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine$ "rijava o povredi /oma zdravlja '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine za o-te0enog (ime i prezime#$ "otvrda o privremenom oduzimanju predmeta "9 ''''''' (roj ''''''' od ''''''' godine sa zapisnikom o privremenom oduzimanju predmeta "9 ''''''' $ pod istim (rojem i datumom$ &zvod iz kaznene evidencije za prvoosumnjienog (ime i prezime# od "9 '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine$ &zvod iz kaznene evidencije za drugoosumnjienog (ime i prezime# od "9 '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine$ &zvod iz kaznene evidencije za tre0eosumnjienog (ime i prezime# od "9 '''''''$ (roj ''''''' od ''''''' godine.

/, Da se ) vr') uv)$ u: = = Fotodokumentaciju "9 ''''''' (roj ''''''' od ''''''' godine$ "+ (pu-komitraljez# tvornikog (roja ''''''' s drvenim kundakom i >" (automatsku pu-ku# tvornikog (roja ''''''' s rasklopnim kundakom.

3e u&"a") )s"ra4e /okazi prikupljeni tijekom istrage na nedvoj(en nain potvr)uju utemeljenost ove optu%nice$ odnosno da su osumnjieni 1$ 2 i .$ poinili radnje po(li%e opisane u dispozitivu optu%nice. &z o(jektivni1 dokaza$ prvenstveno iz zapisnika o oevidu s ?oto=dokumentacijom$ a -to je potvr)eno i iskazom o-te0enog$ nedvoj(eno proizilazi da je dana '''''' godine$ u veernjim satima$ u mjestu ''''''' op0ina ''''''' do-lo do poinjenja kaznenog djela raz(ojni-tva$ odnosno da je uz primjenu sile i prijetnje da 0e napasti na %ivot i tijelo oso(e$ do-lo do oduzimanja ve0e koliine novca od o-te0enog. &z provedeni1 dokaza nedvoj(eno proizilazi i to da je kazneno djelo poinjeno u sastavu grupe ljudi 4 najmanje tri oso(e koje su se pret1odno dogovorile da pljakom novca od o-te0enog za se(e pri(ave protupravnu imovinsku korist. &sto tako$ iz provedeni1 dokaza proizilazi$ da je prilikom poinjenja kaznenog djela kori-teno oru%je. "ored prednjeg$ iz provedeni1 dokaza$ a u odnosu na prvoosumnjienog (ime i prezime# proizilazi i to da je isti$ neutvr)enog dana krajem ''''''' godine$ od njemu poznate oso(e$ koja oso(a je saslu-ana kao svjedok$ na(avio pu-komitraljez$ te da je isti skrivao u svojoj so(i$ a nakon toga to oru%je koristio u raz(ojni-tvu poinjenom nad o-te0enim (ime i prezime#. !ako iz provedeni1 dokaza na nedvoj(en nain proizilazi da su osumnjieni$ uz upora(u oru%ja i u sastavu grupe ljudi$ a sve po pret1odnom dogovoru$ kao supoinitelji$ uz upora(u sile i prijetnje da 0e izravno napasti na %ivot i tijelo druge oso(e$ oduzeli tu)e pokretne stvari 4 novac i dr.$ a sve u cilju da za se(e pri(ave protupravnu imovinsku korist$ to su se u nji1ovim radnjama stekla sva (itna o(ilje%ja kaznenog djela raz(ojni-tva iz lanka 2<8. stavak 2.$ u svezi sa stavkom 1.$ a u svezi s lankom. .1. !Z=a FBiH$ dok su se u radnjama prvoosumnjienog (ime i prezime# pod to. 2. ove optu%nice$ stekla i sva (itna o(ilje%ja kaznenog djela Nedozvoljeno dr%anje oru%ja ili eksplozivni1 tvari iz lanka .71. stavak 1. !Z=a FBiH. Ma"er)ja& 6oj) !o"6re!&juje %avo$e o!"u8%)ce 9z optu%nicu se prila%u dokazi$ koji dokazi pojedinano i u svojoj povezanosti zajedno$ potkrepljuju navode optu%nice i to = = = = = @vi naprijed navedeni dokazi za koje je predlo%eno da se na glavnom pretresu proitaju i da se u nji1 izvr-i uvid$ Zapisnik o saslu-anju svjedoka 4 o-te0enog (ime i prezime# 4 Aupanijsko tu%iteljstvo ''''''' (roj !B = ''''''' od ''''''' godine$ Zapisnik o saslu-anju svjedoka (ime i prezime# "9 ''''''' (roj ''''''' od ''''''' godine$ Zapisnik o saslu-anju svjedoka (ime i prezime# "9 ''''''' (roj ''''''' od ''''''' godine$ Zapisnik o saslu-anju svjedoka (ime i prezime# "9 ''''''' (roj ''''''' od ''''''' godine.

;adi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za utemeljenu sumnju da su osumnjieni poinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret$ z(og ega predla%em da sudac za pret1odno saslu-anje ovu optu%nicu potvrdi.

Pr)je$&o4 a ) r)ca%je s)4ur%os%e -jere "redla%em da se$ u smislu odred(e lanka 7<. stavak 1. !Z=a FBiH$ prvoosumnjienom (ime i prezime# izrekne sigurnosna mjera oduzimanje predmeta$ kojom 0e se od istog trajno oduzeti pu-komitraljez s drvenim kundakom tvornikog (roja ''''''' s ''''''' metaka pripadaju0eg kali(ra$ kao predmet s kojim je kazneno djelo poinjeno$ ija na(avka gra)anima uop0e nije dozvoljena. UPANIJSKI TUITELJ ______________________ 1)-e ) !re )-e2