MAHASI SW A SEK OLAH SAIN S SOS IAL, KE LAB SOSIOL OGI DAN AN TROPOL OGI SOSIAL (A NSO S) UNIVERSITI

MALAYSIA SABAH Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah.
Rujukan : UMS/ANSOS/04 Tarikh : 12 MAC 2009

Kepada, Pejabat Pentadbiran Am, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia sabah. Melalui, En. Paul Porodong Penasihat Kelab Sosiologi dan Antropologi Sosial (ANSOS) Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah. Tuan, PER : ME MOHON PE MINJA MAN PA SYS TE M Saya selaku pengarah teknikal bagi PROG RA M BAK TI SISW A ANSOS 1 (SSS) ingin memohon jasa baik daripada pihak tuan untuk peminjaman PA System sepanjang program ini dijalankan. Segala butiran mengenai program tersebut adalah seperti yang berikut: Temp at : Rum ah An ak -an ak Y atim Daru l Ba kt i, Kota Belu d, S ab ah Tar ikh : 22 Ma c 2009 (Ah ad ) Mas a : 7 pag i – 6 pet an g Diharapkan keprihatinan dan kerjasama daripada pihak tuan dapat membantu program ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Sekian, harap maklum.

“Ma has iswa/ i Pema ng kin Mo da l Ins an Ceme rla ng ”
Yang benar, _____________________ (JA HIDI BIN S AH IB IN) Pen ga rah Bah ag ia n Teknik al , Pr og ram B ak ti Sis wa ANSOS 1, Sekol ah S ains Sosi al
s. k - P en asi ha t pro gr am - Set ia ua sa ha pro gr am - F ail

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.