Ngày 10 tháng 9 năm 2009

1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng :
(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 100) = 5750.
2. Tính nhanh :
a) 17.32 + 43.17 + 17.25.
b) 2009.2009 − 2008.2010.
3. Không tính cụ thể giá trị của A và B, hãy cho biết số nào lớn hơn và
lớn hơn bao nhiêu :
a) A = 25.33 − 10; B = 31.26 + 10.
b) A = 32.53 − 31; B = 53.31 + 32.
4. Tìm thương của phép chia sau mà không tính kết quả cụ thể của số
bị chia và số chia :
37.13 − 13
24 + 37.12

5. Tính :
a)A =

101 + 100 + 99 + ... + 3 + 2 + 1
101 − 100 + 99 − 98 + ... + 3 − 2 + 1

b)B =

3737.43 − 4343.37
2 + 4 + 6 + ... + 100

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful