You are on page 1of 4

AဘာEတြ Uပ္Eနလဲ

IUEၾကာင့္ဤသUIIUတဲEျဖရွင္းခ်ကEတြကIU Aဖ စစ္AUပ္စU Eန႔တIUင္းနီးပါး မရပ္မနား Uပ္EပးEနရတယ္။ တရUတ္ကIU ဖားရတယ္၊ ကခ်င္ကIU နားခ်ရတယ္၊ ၀ ကIU ကတIEပးရတယ္၊ ျပည္သူကIU Iမ္Eနရတယ္။

ကIUးကန္႔ကIU IUက္လIUက္တာ လြယ္Eပမယ့္Eနာက္ပIUင္း ရွင္းရတာEတြက ပIUခက္Eနတယ္။

- Aဖ စစ္Eကာင္စီEၾကညာခ်က္၁/၂၀၀၉ ထUတ္ျပီး ရွင္းEနရတယ္။

- ကIUးကန္႔Eဒသမွာ စIတ္ၾကြEဆးျပားEတြ၊ စက္္ရံUEတြ၊ လက္နက္Eမွာင္ခIUUပ္ငန္းEတြ Eတြ႔ရွIEၾကာင္း (AUမွ)

Uတ္EျပာEနရတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့လ AIက AဲဒီEဒသမွာ ဘIန္းAစားထIUးလUပ္ငန္းEတြ EAာငျမငEEၾကာင္း မူးယစEဆး၀ါး ကင္းစင္ပEပ်ာက္EနျပျဖစEၾကာင္း Eဒသတည္ျငIမ္EAးခ်မ္းEEၾကာင္း နAEရးခ့Eဲ ျပာခ့ဲ့Eသးတယ္။ AUမွ ျဗUန္းစားၾကီး WY ေဆးျပားေတြ Iန္းEတြ EဆးEျခာက္Eတြ M 21 - 22 Eတြ ဘယ္ကထြကလာလဲ။

- AUIU ကIUးကန္႔Eဒသမွာ မူးယစ္Eဆး၀ါးကIU Aသည္းAသန္တIUက္ဖ်က္EEပမယ့္ AIမ္နီးခ်င္းႏUIင္ငံEတြ AEနာက္ Aင္AားၾကီးႏUIင္ငံEတြက သတIမျပU Iတာ ပူးEပါင္းEဆာငရြက္မွUမလUပ္ၾကတဲ့AEပၚ နAဖ ၀မ္းနည္းEEၾကာင္း Eလွ်ာက္Eျပာ Eလွ်ာက္Eရး လUပ္Eနရတယ္။

- တရUတ္ျပည္ထဲEျပး၀င္သြားတဲ့ လူEတြကIU ျပန္ျပီးလက္ခံဖIU႔နဲ႔ နယ္စပ္Eဒသမွာ တည္ျငIမ္မွU ရွIIUတရUတ္AIUးရကIU ကတIEတြEပးEနရတယ္။ တရUတ္ႏြယ္ဖြား ကIUးကန္႔EတြAEပၚ လူမ် U IးတံUး စစ္ဆငတာ မဟUတ္Eၾကာင္း တရUတ္ၾကီး ကIU ရွင္းျပတာ EရႊနားEတာ္သြင္းတာ လUပ္Eနရတယ္။

- ထြက္EျပးသြားတဲAရပ္သားEတြရဲ ႔ပIUင္ဆIUင္မွUEတြကIU စစ္တပ္က ယူငင္လUယက္EနလIUEျဖရွင္းခ်က္Eတြ Uတ္Eန ရတယ္။ ဘယ္တUန္းကဖမးထားမွန္းမသIဘယကမွန္းမသIတဲ့ လူEတြက သူခIUးတံဆIပ္ကပ္Eပးျပီး တရားခံျပ လUပ္ Eနရတယ္။ ခ်င္းEရႊEဟာ္မွာ တရားခEတြကIUဖမ္းခ် U ပ္ထားEၾကာင္း ယခU Eထာငဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်လIUက္Eၾကာင္း စာလUးမဲနဲ႔Eခါငးၾကီးသတင္းEတြ Eဖာျပ္ Eနရတယ္။

- Aပစ္Aခတ္ရပ္ဆဲထားတာ က် UIEပါက္သြားတာမဟUတ္Eၾကာင္းနဲ႔Eတြ ကခ်ငEတြAEပၚ စစ္EရးတIUက္ခIUက္

က်ဴးEက်ာ္မွU Eတြ UUပ္မွာမဟUတ္Eၾကာင္း ၃ ၾကIမ္ထက္မနည္း ကတIEတြEပးEနရတယ္။ ( ကIUE AA

Eသာငးထက္မနည္း လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္Eတြနဲ႔၀IUင္းပတEနရာယူထားတယ)

- သတင္းစာထဲမွာ Eလာက္ကIUင္မွာသာတဲ့လIU ကIUးကန္႔Eဒသ ၿငIမ္းခ်မ္းၿမဲ - Iမ္းလန္းစIUျပည္စည္ကားဆဲUI

Eခါင္းစU္မ် U IEတြနဲAျမီးAEမာက္မတည့္တဲEဆာငးပါးEတြ Eရးထည့္ျပီး တႏIUင္ငံလံUးသIEAာင္၀ါဒျဖန္႔Eနရတယ္။

- နယ္ျခားEစာင့္တပAသြင္Eျပာင္းEရးလက္မခံလIUAUIU Iန္းျပျပီး စစ္EရးAEျဖရွင္းလIUက္တာ မဟUတ္ရ ပါEၾကာင္း Eျမာက္ပIUင္းက Aပစ္Aခတ္ရပ္ထားတဲAဖြဲ EတြကIU UIက္ရွင္းျပEနရတယ္။

- သူခIUးလူမIျဖစ္သြားလIU႔ဘက္စံU ရွင္း လငးပြဲEတြ Uပ္Eနရတယ္။

- ျမနမာျပညEတာင္ပIUင္းမွာ ကရင္EတြကIU AျပU တ္တIUက္ဖIUငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းEၾကာEနတယ္။ ဒီEကဘီEA ၀တ္စံU၀တ္ သစ္ခUတ္သမား AEယာငEဆာင္္ျပီး ကရင္Eတာ္လွန္Eရးနယ္Eျမထဲ၀င္ ကရင္ ကရင္ ျခင္း သတ္ခIUင္း Eနတယ္။ ကရင္ကရင္ျခင္းသတျပ္ ီး ျပန္လာတဲ့ဒီEကဘီEA တပ္မွU းကIU သံလြင္ျမစ္ထဲမွာEဖ်ာင္ခဲ့ဘူးတယ္။

- EလာEလာဆယသတင္းEပါက္ၾကားမွUျဖစပြားသြားတဲAတြက္ထIUးစစ္ကIU Eခတၱရပ္ထားတယ္။ ကရင္Aမ် U Iးသား

Aစည္းAရံUးဘက္က ထIUးစစ္ဆငလာEတာ့မယ့္ သတင္းရလIU႔ ဖာပြန္-ကမာEမာင္းလမ္းကIU ျဖတ္Eတာက္ ပIတ္ဆIUထားတယ္။ ဒီလမ္းက တပ္မဟာ ၅ ကIU IUးစစဆင္မယ္ဆIUရင္ AEရးပါတဲ့လမးျဖစEနတယ္ ဒီလမ္းကEEထာက္ပIU႔လUပ္ငန္းEတြသြားမယ္။ တIUက္မယ္ဆIUရင္ တIUက္ပြဲၾကီးEတြEတာ့ တUIက္မွာမဟUတ္။ Eျမာက္ပIUင္းAEရးက ပူပူEႏြးEႏြးရIEသးတယ္။ Eျမာက္ပIUင္းမွာတပ္Eတြ UပံUEAာထားရလIU႔ တIUက္မွာမဟUတ္ဘူးဆIUတဲAျမင္မ် U Iးျဖစ္Eပၚ လာတဲAခ်Iန္ကIU AEစာင့္Eနတယ္။ Aလစ္AIUက္မွာ တIUက္လIမ့္မယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္Eတာင္ပIUင္းမွာရွIတဲEတာင္ပIUင္း ၀ တပဖြဲEတြကIU ရန္စတာEတြလUပ္Eနတယ္။ စစ္တပ္က လားဟူ ျပည္သူ႔စစ္ယူနီEဖာင္း၀တ္ျပီး ကင္းလွည့္တာ ရွာEဖြစစEဆးတာEတြလUပ္Eနတယ္။ ၀ တပဖြဲEတြနဲ႔ျပႆနာ တက္ ရင္စစ္တပ္က လားဟူ ဘက္ကEန ခ်က္ခ်င္းAားျဖည့္Eပးမယ္Eျပာျပီး ၀ ကIU IUက္ဖIU႔ လားဟူကIU Eျမွာက္Eပး Eတယ္။ လားဟူ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မွာ လူAင္Aာ ၄၀ ၀န္းက်င္ရွIတယ္။ စစ္တပ္က Eနာက္ထပ္လူAင္Aား ၂၀ နဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္း Eတြ ျဖည့္ ထားတယ္။ လူ၅၀ - ၆၀ Eလာက္နဲ႔ငါးစာ ခ်ထားတာ ငါးမ်ားခ်Iတ္ကIU တပဖြဲEတြ မျမင္ပါEစနဲ႔လIU႔နAဖ ဆUEတာင္းEနတယ္။

- Eတာင္းပIUင္း ၀ တပ္ဖြဲဟာ ၀ ျပည္တပ္မEတာ္ရဲ့AသကEသြးEၾကာ တခUျဖစ္တယ္။ တရUတ္AIUးရကIU Aဖ က

ကပ္ႏUIင္လ႔IU တရUတ္ျပည္က ၀ Eတြ AEပၚ Eဆး၀ါး ရIကၡာ လက္နက္ခဲယမ္း မကူညီခဲ့ရင္ Eတာင္ပIUင္း၀ နယ္က လIUAပ္ခ်ကEတြကIU IUင္းနယ္ထဲကEန ျဖည့္ဆည္းႏUIင္တယ္။ Eတာင္ပIUင္း ၀ တပ္ဖြဲဟာ Aမ် U IးသားEတြနဲ႔ ၀

တပ္မEတာAတြက္Logistics ျဖစ္တယ္။ ဒါEၾကာင့္ နAဖ က Eတာင္ပIUင္း၀ နယ္ထIUင္းနယ္စပ္တEလ်ာက္မွာ Aင္AားတIUးခ်ဲ ့ခ်ထားျပီး ျဖတ္Eတာက္ဖIU႔ ၾကံEနတယ္။ ထIUးစစAရလဲ AEရးပါတယ္။ Eတာင္ပIUင္း၀နယ္က လွU ပ္ရွားနယ္EျမAEသးငယ္တယAင္Aားနည္းတယ္။ စစျဖစ္ ္ျပီဆIUတာနဲEျမာက္ပIUင္း၀နယ္ကIU စစ္Eရး Aရ ျခIမ္းEျခာကထားမယ္၊ EတာငEျမာက္Aဆက္ျဖတ္မယ္၊ Eတာင္ပIUင္း၀ နယ္ကIU Iမ္းမယ္ဆIUတဲ့စစ္Eရး ၾကံစည္ခ်က္ ရွIEနႏUIင္တယ္။

- ကIUးကန္႔ AEရးမွာ သင္ခန္းစာ ရသြားတဲAပစ္Aခတ္ရပ္ဆဲEရးAဖြဲEတြက ၾကIU တင္ျပင္ဆင္မွU Eတြ Uပ္ထား ၾကလIU႔ ထင္သEလာက္လြယ္ကူမွာမဟUတ္မွန္း နAဖ တြက္ခ်က္မIEနတယ္။ နAAင္AားတIUးခ်ထားျပီး ဒUတ္ျပ ခဲျပ Uပ္Eနတာ ၀ လူထUက တAIမ္တEယာက္စစ္ထဲလIUက္မယ္ဆတဲIU ့ကတIEပးလIUက္သလIU တပ္မEတာ္စစ္Uီးစီး Aဖြဲကလည္း Aသက္Eပး ကာကြယ္မယ္ဆUIတဲAတြက္Eရွ႔တလွမ္းတIUးရမလား - Eနာက္ျပန္ဆUတ္ရမလား ျဖစ္Eတယ္။

- Aပစ္Aခတ္ရပ္ထားတဲ့AဖြဲEတြက EျမြမEသ ဒUတ္မက် U IးလUပ္Eနတာ နAAခံရခက္Eနတယ္။ နAဖ လက္

EAာက္ခံ နယ္ျခားEစာင့္တပ္ လUပ္တာထက္ ကခ်င့္လက္နက္ ကခ်င့္လက္ထဲမွာထားျပီး ကခ်င္Eဒသ ကIUယ္ပIUင္ AUပ္ခ် U ပ္Eရးတပ္ဘဲ Uပ္မယ္ ဆIUတဲEကAUIင္AIUရဲ့ သEဘာထားနဲEကAIUင္AIU မဖ်က္ဘဲ ပါတီသစ္တခUဖြဲ႔ျပီး Eရြး Eကာက္ပြဲ၀ယ္မယ္ဆIUတဲ့ ဆံUးျဖတ္ခ်ကEၾကာင့္ နAAIUက္မIသြားတယ္။ ဒါကIU လတ္တEလာ Eျဖရွင္းဖIU႔ မရႏUIင္ Eသးဘူး။ နည္းလမ္းမEတြEသးဘူး။ လတ္တEလာ မEျဖရွင္းႏUIင္Eပမယ့္ မူ Aရ နAဖ လံUး၀ လက္မခံႏUIင္ဘူး ဆIUတာ Iသာထင္ရွားတယ္။ ကIUယ္ပIUင္AUပ္ခ် U ပ္Eရး ကIUယ္ပIUင္AUပ္ခ် U ပ္ခြင့္ဆIUတဲAသံUAႏွUန္းမ် U Iး နAEရးဆြဲ ထားတဲဖြဲ ႔စည္းပံUထဲမွာ မပါဘူး။ ၆၃ ျငIမ္းခ်မ္းEရး EဆြးEႏြးပြဲ EခၚတUန္းက Eန၀င္းစစ္AUပ္စUရဲ့ ကIUယ္စားလွယ္ ဗIUလ္မွဴးၾကီးလွဟန္က ဗကပ ကIUယ္စားလွယ္EတြတငတဲEတာင္းဆIUခ်ကEတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ႏွစ္လံUးထဲနဲ

Eဘာင္းဘီညပ္ခဲ့ဘူးတယ္။ ဗကပ Eတာင္းဆIUခဲ့တာက IUင္းရင္းသားလူမ် U IးစUမ်ားAEပၚ စစ္ဆင္EနမွU ရပ္ဆIUင္းရန္စစ္AUပ္စU ကIUယ္စားလွယ္က ဘာ တင္ျပလဲဆIUEတာIUင္းရင္းသားလူမ် U IးစUမ်ားAEပၚIU႔မသံUးပါနဲ႔ဘာEၾကာင့္လဲ ဆIUEတာ့ သူတIU႔နဲ႔ ဘတျပန္က်ားတျပန္ တIUက္EနရလIUပါတဲ့။ AUလည္း ကခ်င္Eဒသ ကIUယ္ပIUင္AUပ္ခ် U ပ္Eရးတပ္IUတာနဲပါတသက္ျပီး နAဖ ကIUယ္စားလွယ္ဘာEတြEျပာရမယ္ဆIUတာ စU္းစားEနမွာျဖစ္တယ္။

- Eရွ ႔တနးစစမ်က္ႏွာမွာ ျပႆနာEသာင္းEျခာကEထာင္တက္Eနခ်Iန္မွာ - စစ္Eနာက္ပIUင္း EဒသလIUEျပာလIU႔ရတဲ့

ရန္ကUန္မႏၱEလး ပဲခူး ပခUကၠဴ မံUရြာ ျမင္းျခံစစ္Eတြ Eမာ္လျမIU င္ျမIU Eတြမွာ ျမIU ႔တြင္းလွUပ္ရွားမU EတြျဖစEပၚလာEEတာ့ နAEနာကEၾကာမလံUျဖစ္Eနတယ္။

- စက္တင္ဘာEရႊ၀ါEရာငEတာ္လွန္Eရး တEက်ာျပန္ျဖစ္လာဖIUတာစEနၾကသလIUEဒၚEAာင္ဆန္းစUၾကည္ လြတ္

Eျမာက္Eရး လွU ပ္ရွားမွU Eတြကလည္း AရွIန္တက္လာEEတာ့ စစ္Eနာက္ပIUင္းEဒသEတြမွာလည္း စစ္Aင္AားEတြ

IUးခ်ထားEနရတယ္။

- EဒၚEAာင္ဆန္းစUၾကည္ကIUEထာငခ်လIUက္လIUAEနာက္ႏIUင္ငံEတြက နAAEပၚ AEရးယူမွU မူလီ ထပ္ၾကပ္ လIUက္တာကIU Aခံရခက္Eနတယ္။ ဒါAျပင္ဒီAမွU က ဒီမွာတငမျပီးဘဲ EဒၚEAာင္ဆန္းစUၾကည္က ျပန္ျပီး ခUခံ Eခ်ပ ခြင့္Eတာင္းတာ Aယူခံတင္တာ Eရွ ႔EEတြနဲEတြ ႔ဆံUခြင့္Eတာင္းတာEတြက သတင္းမီဒီယာEတြ Eပၚ တEက်ာျပန္တက္လာEတာ့ နAဖ စIUးရIမ္Eနတယ္။ AစကEတာEက်းဇူးရွင္ၾကီး ယက္Eတာ၊ ခUက် ဂ် U IEမႊတဲယကEတာ တဲ့ နAဖ စစ္AUပ္စUEျပာEနျပီ။

- Aဖ ဘက္က EရြးEကာကပြဲ UပEဒနဲ႔ ႏUIင္ငံEရးပါတီ UပEEတြကIU Uခ်Iန္ထI မထUတ္ျပန္ႏUIင္EသးတဲAEပၚ EAးလြင့္တIUAUပ္စUEတြကပါ စIတ္မရွည္Eတာ့ဘူး။ ခပ္တည္တည္နဲ႔ဆIUင္းဘUတ္Eထာင္ ရံUးဖြင့္ျပီး စည္းရံUEနၾကျပီ။ နAဘကကလည္း Aနည္းဆံUEတာ(ဒီခ် U ပ္မပါရင္Eတာင) Aပစ္Aခတ္ရပ္ထားတဲAဖြဲEတြ IUင္းရင္းသားEတြ EရြးEကာက္ပြဲ၀င္မွ ျဖစ္မယ္ဆIUတဲ့လ်ာထားခ်က္ရွIEEတာ့ျငIမ္းAဖြဲEတြကIU Aရင္ျငIမ္းEAာင္လUပ္Eနရတယ္။

- AUIU Aခ်Iန္မွာ Aမ် U IးသားဒီမIUကEရစီAဖဲြ႔ခ် U ပ္က တရား၀င္ႏUIင္ငံEရးပါတီတခUရဲ့ လြပ္လပစြာ စည္းရံUး လွU ပ္ရွား

ခြင့္EတြကIU ခြင့္ျပU UIEတာင္းဆIUIUက္တဲAခါမွာ နAAEတာ္မEၾကမနပ္ျဖစ္သြားတယ္။ AရွU Iက္AUးခI ံလIUက္ ရတယ္။ ဒီခ် U ပ္ဘက္က ဒီEတာင္းဆIUမွU ကIU IUင္ငံEရးတIUက္ကြက္တခUIU IUးခ် ဲ႔လUပ္ကIUင္လာခဲ့ရင္ဆIUတဲ့ စIUးရIမ္ခ်က္ နAဖ မွာ ျဖစ္EပၚEနတယ္။ ဒီခ် U ပ္ရဲ့Eတာင္းဆIUခ်က္ကIU ဆူပူမွU Eတြ Uပ္Eတာ့မယ္။ လူထUAUၾကြမUEတြ ျဖစEတာ့ မယ္ဆIUတဲAEၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ပယ္ခ်ဖIU႔ၾကံစည္Eနတယ္။

- AUၾကြမွU Eတြက တကယျဖစလာEတာ့မယ့္ AလားAလာEတြရွIEနျပီ။ ျဖစ္လာဖIU႔ တာစူEနျပီ။ AUEခါက္ျဖစ္

လာရငAရင္လIU Iမ္းႏUIင္မွာမဟUတ္ဘူး။ မျဖစ္ခင္ ၾကIU ျပီး ရွင္းပစ္ဖIU႔ နAAIန္႔ထUတ္ထားတယ္။ တျပည္လံUး စစ္မ်က္ႏွာျဖစEနျပီ။ EနရာတIUင္း လက္နက္ကIUင္Eတြခ်ထားရတယ္။ တျပည္လံUး လူဖမ္းပြဲEတြ Uပ္Eနတယ္။ သံဃာEတြကIU ဖမ္းEနတယ္။ Eက်ာင္းသားEတြကIU ဖမ္းEနတယ္။ EလာကEလးဂြ တပEတြ ဖြဲEနတယ္။

- AAEၾကာက္ဆံUးက Eရႊ၀ါEရာငEတာ္လွန္EရးAျပီးမွာ Eခတ္စားလာတဲ့ ျမIU ႔ျပEပ်ာက္ၾကား AယူAဆနဲ႔ ျမIU ႔ျပ

Eပ်ာက္ၾကား လွU ပ္ရွားမွU ။ ျမIU ႔ျပEပ်ာက္ၾကား မီးဒUတ္ကIUင္လIမ့္မယ္။ ျမIU ႔ျပEပ်ာက္ၾကားရဲ AIက ရည္ရြယခ်က္က ရန္သူ႔EနာကEက်ာမွာ လွU ပ္ရွားတယ္။ ရန္သူ႔စစ္Eနာက္ပIUင္းEဒသEတြမွာ Aဖ်က္လUပ္ငန္းEတြလUပ္တယ္။ ရန္သူ႔

ပစၥည္းEတြ ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ ဂIUEထာငEတြ မီးတIUက္ပစ္တယ္။ Eမာ္Eတာ္ယU္Eတြ မီးရွU I႔ပစ္တယ္။ ရန္သူ႔ သတင္း

EပးEတြ သစၥာEဖာကEတြကIU ဆံUးမပစတယ္။ ျမIU ႔ျပယU္Eက်းမU ထဲက ျမIU ႔ျပEပ်ာက္ၾကားEတြ Eပၚထြကလာမွာ နAAစြမ္းကUန္Eၾကာက္Eနတယ္။ EတြးEEတစIမ့္စIမ့္Eၾကာက္EEလဘဲ။

(သားEဆြ)