You are on page 1of 16
moja Ziling nojaktudlnejsie noviny z nasej Ziliny PEELE i) CCR es 0) OE LE) ‘st otvorené dokoran vSethim al ‘ZAruzeniam, ktoré pridu sozmysiuplngm projektom. Vt tory ratraleivnl lesopark 1 pontka alsin zaujimave Hivoiné prostredie, naopak- je velmi harmonicky zasadend do prostredia lesoparlaa," povedal primator Ivan Harman. Otvorenia parku sa ziéastnili: zastupea primatora Michal Horecks, poslanee MZ. v Ziline (predseda komisie skolstva, mladeve a sportu) Peter Fiabine, clenovia OZ Preles a nickol ko desiatok Zilinéanov. Lanovy park Prelesje | saéastou projektuZilingania: Lanouy park PRELES povosté~ viz dvoch samostatnyeh rane sytolgeh okruhov, itor’ 2a aachddzajié v poschodiach nad Seboss, ktaré sa tinstogne preli= ‘nai. Spala je na nich 22 pre- obrovsky zh BUEN) ENA) © pre- Kigkami je pre naozajstae odvialiveov, Medzi prekiitkami je: Havai,rebrik, krotenie divo- mi, snaasel) po, (yy) CyKlotuiristicKy She poet ncaa okruh okolo aes ees Sortie) MARTINSKYCH soir thup. Symbolom "a. pyehoa a Hou parku je majvatsia pavutina v_—okruh mOzu ist detiod 15 rokoy ‘Ziline, ktore| splictanie a 2 140 em, mladit a menti aatiahnutistrvaloskorotsdes. névitevnie! po Eonzalticts = Poslednow fizou budovania initruktorom av sprievode aredlu bolo pestavenie altinku, rodita. Horna yekové. ani ory bile skit pedovsetiym — hmotnostna. hraniea aie je Gum ako zizemie pre néviteynikov. stanovend. foto: archty Mesta Zilina eho vistavbu podporil okrem Mesta Zilina a obehodns rete zee Tesco. prostrednietvors grantove) vary Tesco pre dilravdiemesté" ae ees we, ZDARMA SEytaulcho watrop a dodrfan TE na nizky okruh potas PU el toy pokyncy initrators je spine Bexpecay Naviteva. je mound septembra 2009 (reel aoktuiee aces |) otvaracie noain - cutis, Koycirveire |] aimfona www.lanovyparkpreles.sk \ Samozrejme kyine potrebnxsstro} Na mist nie ea) el) mojaZilina ZaClALOK SKOISKCILO FOKa: 10 FOKOGH Mo Varsavska Opal OLWUrCila Materské skoly 2aéinaja dkolsky roks vyssim postom det Po rokoch sa opiit vracaji deti aj do novorrekonstruova tenlo rok museli yytvorit 4 nové triedy. Ye ¥ priebehu tohto skolskeho roka este jednu triedu,* uviedol Predpoklad vytvorime v primator Ivan Harman, i — eee ts eee nce eee TS fe on edie doslo k airastu posta skéliarov, mesta wytwcrlo Sty nové tried, v Matersie) sale na VarSavske| ule otvorlo dve UWiedy a zrekontruovalo park ¥ Pre holsky rok 2009/2010 boll wyivorené 4 noxé triedy pre skelkarov, naklady sa yysplhal sna eca 100 tisic eur, ztoho pre (MS Vankavsk slo 57 ts, eur na vytvarenie 2 tried. a rekon Strukeiu yonkajicho areéla pozostévaiiceho 2 noviech ho} Aaviek, pieskoviska,smpklavky fa prelizok, Daleia dve novery” tvorené triedy ev Mi! Zisttanie a na Z8 GaStanovs ako alokovand trieda KMS. Limbovd. Uz potas prizdain prebichala Kompleana drab a rekon Strukein skolekjeh.zariadont Skolikov usital primétor Iv Harman osobne na otvor skolského roka 2009/2010 novozrekonstruovenyeh. pr ee. Ne olvorent iin adresoval prlanie: -Chcel by som poz vit victlch pedaxdrov, dale ale aj ich roditoy 2 popriat tyeateny novi skalsky rok (eb) foto: archiv Mesta Zilina Mesto aktuaine errr ae CUS S akjm podtom deti zaéma Skolsky rok materské sko- €. Natimm cisfom je investovat do Skolskeho prostredia, kee sa $207 zamestnancoy Ek6l y zrindovatelske} pésebnosti mmesia podiela na webove a vatelivantZiinske) mldeke Rekoastrukeia a prey. pri stororsadothtiticz(VCaZUS, rok s vySsim_potiom det. Calkove do MS nastipi 2076 deti, 2 toho 705 predskolékov. Mesto Zilina pre uspokojenie Biujmu rodiéor o umiestuenie dietata do. materske} Skoly vytworllo 4 nove triedy, toda 80 owchmiest Kolko 2iakov nastapi v no- vom skolskom roku do ikladnyeh 3ké1? VY skolskem roku. 2000/ nastupuje do zékladngeh Ski (92 Zakor, 2 toho 634 Ziekov zasadne do lavic po previaét a 683 fiskow bude navStevovat deviaty roenike Zéroven ote ame 3 thedy nuittho roénika 8628 Gastar a Z5Nimestie imladost Investovalo mesto potas prizdnin do rekonstrukeic Skolslcjch pricstorov? Ano, oktem rekonstrukelt a zariadovania nowjeh trie, Tetngeh prdvdnin deabaa fiprava interiéra a exteriéra budov celkove}wike 375 000 (cma) foto: archiv Mesta Zilina ren at ia Bern su Spokiu Crees Eee MMinvestrea eg NovoStavbiie fa Kysuciach’ enn eet: ae eter eer uuSlo vam mlektore CisiO? rrr il Mimoniadnaakciaspolocnosti [20 tana? * a cKO PWTERIER ktorych sa vam mame revéspodlany a de chodit dobre Tel.¢:041 /700 2921 fax:041/7002922 GSM brdna: 0905 412 259, Beeesse Eko Interiér auvoconetns , Krajsie byvanie pre vsetkych”