You are on page 1of 6

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

ROBER'S MANUAL FOR REGISTERED NURSES TESTS & REVIEWS

תוחא/חא לש יעוצקמ דמעמל יושיר ינחבממ תולאש ףסוא לש תימגוד יהוז
תוחא/חא לש יעוצקמ דמעמל יושיר ינחבממ תולאש ףסוא לש תימגוד יהוז

תוחא/חא לש יעוצקמ דמעמל יושיר ינחבממ תולאש ףסוא לש תימגוד יהוז

ינחבממ תולאש ףסוא לש תימגוד יהוז (םירבסהו תובושת ללוכה) לארשיב

(םירבסהו תובושת ללוכה) לארשיב תכמסומ

תולאש ףסוא לש תימגוד יהוז (םירבסהו תובושת ללוכה) לארשיב תכמסומ
תובושת ללוכה) לארשיב תכמסומ Robers תללכמ לש םיצרמה תווצ י''ע

Robers תללכמ לש םיצרמה תווצ י''ע שגומ

?OSTEOPOROSIS תלחמל ןוכיס הלעמכ עודי םיאבה ןיבמ םרוג הזיא תרחואמ הזואפונמ תוירגיס ןושיע תונדלוו ןוירה תעינמל תולולגב שומיש

2 :הבושת

.םיזורופואטסוא תלחמל יטסיטטס םרוג הווהמ ןושיע :רבסה

:עונמל יושע B ןימטיוו ןתמ Sideroblastic Anemia Megaloblastic Anemia Hemolytic Anemia םישק םימומיד

1 :הבושת

תינייפואה (Sideroblastic (Normocytic גוסמ הימנאל הביס הוומ B6 ןימטיוו רסוח :רבסה .דבכ תקיפס יא ילוחו םיטסילוהוכלאל

6

: Magnesium תלערהל ינייפוא וניא ןמיס הזיא קמוס המישנ םוד םירע םיסקלפר םד ץחלב הדירי

3 :הבושת

,האנפידרב) יתמישנ יוכיד ,ד''לב הדיריו קמוס םע םד ילכ תבחרהל םימרוג םויזנגמ ירישכת :רבסה

.(QUADRIPLEGIA) םיסקלפר יוכיד ,(המישנ םוד

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

:הימלקרפיה לש בצמב תתל ץלמומ וניא םושרה ןיבמ המ

Aldactone

.1

Furosemid

.2

Chlorthyazide

.3

Digoxin

.4

1

:הבושת

םדב ןגלשא תומר הלעמו ןגלשא ירמשמ םינתשמ תצובקל תכייש Aldactone הפורת :רבסה

!תילובטמ תצמחו הימלקרפיה יבצמ רימחהל הלולע

.תונותחתה םייפגה ירירשב םיבאכו השלוח לע תננולתמ ךשוממ ןפואב םידיאורטס תלבקמה ,הלוח : איה ךכל תרעושמה הביסה

DVT

.1

Osteoporosis

.2

תומקר קמנ

.3

Osteomyelitis

.4

2

:הבושת

) םצעה תופיפצב הדיריו ןדיס תומרב הדיריל םרוג תכשוממ הפוקת םידיאורטסב שומיש :רבהס .תומצעו בגב םיבאכ ינמיס םע (OSTEOPOROSIS

? קוניתב םילזונ לש רתי תסמה לע דיעמ םיאבה ןיבמ ןמיס הזיא

יוריעה תרדחה םוקמב תוחיפנ הובג םוח םייפעפעב תקצב ןתש ןתמב טועימ

יוריעה תרדחה םוקמב תוחיפנ הובג םוח םייפעפעב תקצב ןתש ןתמב טועימ
יוריעה תרדחה םוקמב תוחיפנ הובג םוח םייפעפעב תקצב ןתש ןתמב טועימ
יוריעה תרדחה םוקמב תוחיפנ הובג םוח םייפעפעב תקצב ןתש ןתמב טועימ

.1

.2

.3

.4

3 :הבושת

תקצב לש יוטיב תנתונ (םינטק םידליו קוניתב דחוימב) ףוגב הריהמ םילזונ תורבטצה :רבסה

.(ןימה ירבא ,םייפעפע ןוגכ) קד רוע םע םירוזיאב

? B

12 לש תועובק תופסות לבקל םיכירצ םיאבה ןיבמ םילפוטמ ולא הביק ביכמ לבוס רשא הלוח

.1

G

6

PD

רסוח םע םילוח

.2

םישישק

.3

הימנא ילוח

.4

3 :הבושת

.(היוקל הנוזתו הגיפסב הדירי בקע) רגובמ ליג – B12 ןימטוו רסוחל תוחיכשה תוביסה תחא :רבסה

.עובק יתעינמ לופיטכ תירטאירג היסולכואב (BEDODEKA ןוגכ) B12 ירישכת ןתמ ץלמומ םויכ ןכל

:הז הרקמב תושעל שי המ . SLOW-K ןתמל הארוה הנתינ הדנוז תלכלכ לבקמש הלוחל

תיפולח הארוה שקבל

.1

הדנוזה ךרד תתלו רודכ קסרל

.2

הדנוזה ךרד תתלו םימה תא סימהל

.3

הדנוז סינכהלו ,רודכ עולבל הלוחל תתל ,הדנוז איצוהל

.4

1 :הבושת

ןיא !תכשמתמו תיטיא הגיפסל רודכ תרוצב 'גמ 600 ןונימב ןגלשא םיליכמ SLOW K ירודכ :רבסה תתל ןתינ הדנוז םע הלוחל .קוסירל דעוימ וניאש ןוויכ הדנוז םע הלוחל הז רודכ תתל תורשפא .(KCL) הקרזהב וא (Kalium Citrate) פוריס תרוצב ןגלשא ירישכת

:תינוניב היצרדיהדמ לבוסה םישדוח 8 ןב קוניתל םיינייפוא םינמיס הזיא

ןתשב ןוטצא תעפוה תועמד רסוח הרכה רסוח ןתש רסוח

ןתשב ןוטצא תעפוה תועמד רסוח הרכה רסוח ןתש רסוח
ןתשב ןוטצא תעפוה תועמד רסוח הרכה רסוח ןתש רסוח
ןתשב ןוטצא תעפוה תועמד רסוח הרכה רסוח ןתש רסוח

.1

.2

.3

.4

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

תינימסת יא איה הלק הגרד – הרמוח תוגרד פ''ע ליקלחתמ תושבייתה ינמיס :רבסה הגרד .זכורמ ןתש ,רוע רוגרותב הדירי ,תועמד רסוחב תנייפאתמ תינוניב הגרד ,םידליב ,הובג םוח - םיתעל ,(ןתשב ןוטצא) סיזודיצאוטק ,(ANURIA) ןתש רסוחב תנייפאתמ השק .םיסוכרפ ,הרכה תוערפה

:דבלמ ,שישק הלוחל םיינייפואה היצרדיהד ינמיסל םיכייש הטמ םימושרה לכ

תונרעב הדירי

.1

לקשמב הדירי

.2

תורוחרחסו השלוח

.3

ןואמיצ תשגרה

.4

2

:הבושת

ופוג לקשמ לע עיפשמ הניא תושבייתה ןכל ,הלודג הניא רגובמ םדא לש ףוגב םימה תומכ :רבסה !תוקוניתב תודבייתהל תינייפוא לקשמב הדירי .הז םדאב

:תמדקתמ העפותל בשחת המ ,תכשוממ הפוקת םידיאורטס ירישכתב לפוטמש הלוחל

םילזונ תריגא

.1

םדה ץחלב הילע

.2

סיזורופואטסוא

.3

הימלקרפיה

.4

3

:הבושת

ומכ תועפות .הפורתב שומיש ןמזב תויולת ךא ,תובר יאוול תועפות םידיאורטס ירישכתל :רבסה ןמז ךות םישחרתמ חורה בצמב םיוניש ,םיטילורטקלאב םייוניש ,ד''לב הילעו תקצב םע םילזונ תריגא – םוהיזל הייטנ םע ןוסיח תכרעמ יוכידו םצעה תופיפצב העיגפ .(םישדוח דע תועובש) יסחי רצק .(תומדקתמ תועפות) ךשוממ שומיש רחאל םיעיפומ

? םידיאורטסב לפטל רתויב ןכוסמ תואבה ןיבמ הלחמ הזיאב

תרזח

.1

תמדא

.2

חור תועובעבא

.3

תבצח

.4

3

:הבושת

) חור תועובעבא ףיגנב םוהיז .(הינפוקול) ןוסיח תכרעמ תשלוחל םרוג םידיאורטסב שומיש :רבסה .(MEGINGITIS) חומה םורק תקלד תלחמל םורגל לולע הז הלוחב (VARICELLA

NORMAL SALINE תפלזה רחאל . 38.5 לש םוח םע יצחו הנש ןב קונית זפשאתה םידלי תקלחמל :עיבצמ הז המ לע . 37.2-ל דרי ומוח ל''מ 300

יטפס םלה לש העפוה הנשי קוניתל

.1

תושבייתהמ לבוס קוניתה

.2

השק הימרתופיהמ לבוס קוניתה

.3

ץרמנ לופיטל תדיחיל הרבעהל קוקז קוניתה

.4

2 הבושת

רחאל ףוגה םוח תדירי לש הבוגת .תוקוניתב השק תושבייתה ינמיסמ דחא הווהמ הובג םוח :רבסה .םוהיז לש הנחבא תללוש (תיתפורת תפסות אלל) דבלב םילזונ ןתמ

:רתויב ההובג תוריבסב DELIRIUM לש העפותל םורגי םיאבה םירמוחהמ הזיא לש רדעה B

12

B

B

1

6

Folic Acid

.1

.2

.3

.4

2 הבושת

לש תוליעפ לע יארחא רשא ,B1 ןימטיווב רסח בקע עיפוהל הלולע DELIRIUM תעפות :רבסה .ןדיס רסוחל םורגל לולע D רסוח ,הימנאל םרוג B9-ו B6 רסוח .תיזכרמ םיבצע תכרעמ

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

.תועש 24 ךלהמב דירוה ךרד NORMAL SALINE 'למ 1500 לביק הלוח תיאופר הארוה יפל :הז הרקמב הנוכנ הלועפל בשחת המ . ןתש 'למ 1100 שירפה הלוחה ןמז תפוקת התואב םילזונ תתל ךישמהל

.1

םילזונ ןתמ קיספהל

.2

יוריעה בצק תא ריבגהל שקבלו אפורל עידוהל

.3

תיארחא תוחאל עידוהל

.4

1 הבושת

Insensible Fluid Loss”” + ןתש תומכ :םיאבה םיללכ פ''ע תעבקנ תימוי םילזונ תינכות :רבסה .(םוי/ק''מס (300-700

:

K

+

-exalate

הפורתה ןתמ יללכ םהמ

בלח ירצומ םע תנתינ

.1

לכואה ןמזב תנתינ

.2

לכואה ירחא םייתעש תנתינ

.3

רדה ירפ ץימ םע תנתינ

.4

2 :הבושת

הפורת :רבסה

םע הפורתה ןתמ ץלמומ – ןוזמב םיאצמנש ןגלשא ינוי לע עיפשמ הפורתש ןוויכ .(יתיילכ הלוח ןוגכ) !לכואה

תינורכ הימלקרפיה ילוחל לוכיעה תכרעמב ןגלשא ינוי תרישקל תדעוימ

K

+

-exalate

? סיזורופואטסוא םע הלוחל ץלמומ אל םיאבה ןיבמ המ

ינמוש ןוזמ

.1

לוהוכלא תותשל

.2

תכשוממ הביכש

.3

םיכורא םיקחרמל הכילה

.4

3 :הבושת

איה ךכ .םצעה תופיפצ הדירומו תומצעמ ןדיס ינוי לש רבגומ רורחישל תמרוג תכשוממ הביכש :רבסה

.סיזורופואטסוא תלחמ רימחהל הלולע

7 ןב דלי לצא םידיאורטסב שומיש ןמזב רתויב היופצה הנה הטמ םימושרה ויבמ יאוול תעפות הזיא :םינש

ילכש רוגיפ

.1

הלידגב רוגיפ

.2

סיזורופואטסוא

.3

תוגהנתהב תוערפה

.4

2 :הבושת

המוקלו תוכורא תומצע תלידגב הקספהל םורגל לולע 14 ליג דע םידליל םידאורטס ןתמ :רבסה !םירגובמ םילוחב רתוי תוינייפוא תוגהנתהו חור בצמ תוערפהו םיזורופואטסוא תלחמ .דליב הכומנ

: K ןימטיוו ןתמל הרישי היוותה הנשי הטמ םימושרה םילוחהמ הזיאל

תיבבל הימכסיאב הלוח

.1

DVT םע הלוח

.2

דבכ תקיפס יא םע הלוח

.3

הימקיול הלוח

.4

3 הבושת

תמייק דבכ תקיפס יא ילוחב .דבכב 2,7,9,10 השירק ירוטקפ תלעפהב ףתתשמ K ןימטיוו :רבסה דגונה עובק יתעינמ לופיטכ K ןימטיוו תוקירז ולא םילוחל תתל שי ןכל ,השירק ידוקפתב הערפה .םימומיד

:ל טרפ ,ףוגב םיסיסבו תוצמוח ןזאמ לע םיעיפשמ םיאבה םירביאה לכ

םצע חמ

.1

בלבל

.2

תוילכ

.3

תואיר

.4

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

1 הבושת

חמ .(בלבל+תוילכ) HCO3 רוצייו (תואיר) CO2 יוניפ י''ע השענ ףוגב םיסיסבו תוצמוח ןוזיא :רבסה .ולא םיכילהתב ףתתשמ וניא םצע

:ךשוממ ןפואב םידיאורטס לבקמה הלוחל רתויב ינייפוא הטמ םימושרה ןיבמ המ

תויופלעתה

.1

לקשמב הדירי

.2

בצק תוערפה

.3

.םירזוח םימוהיז

.4

ומכ תועפות .הפורתב שומיש ןמזב תויולת ךא ,תובר יאוול תועפות םידיאורטס ירישכתל :רבסה ,בצק תועפהל הייטנ םע םיטילורטקלאב םייוניש ,לקשמב הילע ,ד''לב הילעו תקצב םע םילזונ תריגא םצעה תופיפצב העיגפ .(םישדוח דע תועובש) יסחי רצק ןמז ךות םישחרתמ חורה בצמב םיוניש .(תומדקתמ תועפות) ךשוממ שומיש רחאל תועיפומ םוהיזל הייטנ םע ןוסיח תכרעמ יוכידו

:סיזורופואטסואל םרוג אל המ

.םידיאורטס ןתמ

.1

B

12

ןימטיוו רסוח

.2

 

לוהוכלא

.3

תולבה ליג

.4

2

:הבושת

ןדיס תגיפס םידירומ תולבה ליגו לוהוכלא ,םצעה תופיפצב הדיריל םרוג םידיאורטס ןתמ :רבסה .(!D ןימטיוומ עפשומ) תומצעו ןדיס ןזאמ לע העפשה ןיא B12 ןימטיוול .יעמב

:שמש תכמ רחאל ךוביסכ עיפוהל לולע םיאבה םיבצמהמ הזיא

.תיחומ תקצב ( RABDOMYOLISIS).סיזילוימודבר ARF הפירח תוילכ תקיפס יא MELANOMA רוע ןטרס

תקצב ( RABDOMYOLISIS).סיזילוימודבר ARF הפירח תוילכ תקיפס יא MELANOMA רוע ןטרס
תקצב ( RABDOMYOLISIS).סיזילוימודבר ARF הפירח תוילכ תקיפס יא MELANOMA רוע ןטרס
תקצב ( RABDOMYOLISIS).סיזילוימודבר ARF הפירח תוילכ תקיפס יא MELANOMA רוע ןטרס

.1

.2

.3

.4

1 :הבושת

ICP-ב הילעו חומב םד תורבטצה ,םייחומ םד ילכ תבחרהל תמרוג שמש תכמ :רבסה דער ,לובלב ,תואקה ,שאר יבאכ – שמש תכמ ינמיס ךכמ האצותכ .תיחומ תקצב םע .םיסוכרפ ףאו

: FOSALAN הפורתב שומיש יבגל ןוכנ הטמ םימושרה ןיבמ המ

םימ לש האלמ סוכ םע רקובה תועשב תחקל שי

.1

הפורתה תחיקל רחאל העש בכשל שי

.2

וז הפורתב שומיש לש הפוקתה לכ תינפוג תוליעפמ ענמיהל שי

.3

וז הפורתב שומיש לש הפוקתה לכ תוקונית םע עגממ ענמיהל שי

.4

1 הבושת

ךות לא ןדיס תסינכ דודיע – הדיקפת ,סיזורופואטסואב לופיטכ תשמשמ Fosalan הפורת :רבסה םימ לש הלודג תומכ םע רקובה תועשב הפורת תחקל שי :םיללוכ הפורתה תליטנ יללכ .תומצעה .תוחפל העש יצח ךשמ הביכשמ ענמיהל שי הפורתה תליטנ רחאל ,(!טשווב ביכל םורגל הלולע)

:( HYPOTONIC SOLUTION) תינוטופיה הסימת הניה תואבה ןיבמ הסימת הזיא

NaCl 0.33%+Dextrose 5% תסימת

.1

NaCl 0.45% תסימת

.2

RINGER-HARTMAN תסימת

.3

NaCl 0.45%+Dextrose 5% תסימת

.4

2 :הבושת

NS תוללוכ תוינוטוזיא תוסימת – תוירלומסוא לש תוצובקל תוקלחתמ תיאיופר תוסימת :רבסה NaCl – תוינוטופיה תוסימת .(NaCl 0.9%), RINGER-HARTMAN SOL. , DEXTROSE 5% NaCl 3%, Standart solutions – Dextrose 5% – תוינוטרפיה תוסימת .0.45%, NaCl 0.33% .+NaCl 0.9%, 0.45% Dextrose 5%+NaCl, 0.33% Dextrose 5%+NaCl

האופרו דועיס ידומילב תונורתפ תקפסהב ץראב הנושארה – RMC תימוחת-ברה הללכמ

!םכבל תמושתל שמתשהל וא רדשל ,רחא וא ינורטקלא ,יטפוא ,ינכמ יעצמא לכב םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא רבועה !דבלב בתכב תנתינה ,תויוכזה ילעב תושרב אלא הקלח תא וא תרבוחה תא תירחסמ הרטמ לכל !שנעי קוחה לע

:ל טרפ ,הימלקרפיהמ לבוס רשא הלוחל לופיטב םיללכנ םיאבה לכ

K

+ -EXALAT

ןתמ

.1

B-AGONISTS ןתמ

.2

REGULAR INSULIN םע DEXTROSE ןתמ

.3

IV םידיאורטס ןתמ

.4

4 הבושת

ןוגכ) B-AGONISTS ,יעמב K תגיפס תדרוהל K-EXALAT ןתמ ללוכ הימלקרפיהב לופיט :רבסה םידיאורטס .םיאתה ךות לא K תסנכהל REGULAR INSULIN םע Ventolin), DEXTROSE לופיטכ שומישב םניאו (!IV אל) דואמ ךשוממ שומישב קר ךא ,םדב K םידירומ םנמוא .הימלקרפיהב

הזיא . NORMAL SALINE IV-ב לפוטמ ונה .תינוניב תושבייתה םע 5 ןב דלי לבקתה םילוח תיבב :לפוטמה לש ובצמב רופיש לע עיבצי םיאבה םידדמהמ

רכוס תומרב הילע

.1

) %Hct) טירקוטמהה תומרב הדירי

.2

(Hb) ןיבולגומהה תומרב הדירי

.3

ףוגה םוחב הילע

.4

2 הבושת

לופיט תעב ולא םידדמה לכב הדירי .Hct%, Na, Urea םה תושבייתהב םייתנחבאה םידדמ :רבסה בצמב הרמחהו תושבייתה לש ןמיס אוה ףוגה םוחב הילע .לופיטה תחלצה לע העיבצמ תושבייתהב .הימנא לע העיבצמ Hb -ב הדירי ,הלוחה