1

లతల , పమ ణ ల &
1)య దృ
Ans:య ధృ

క ో ాల కమ ో ాలనుం

త ల

ఏ ధం ా

క ో ాల

1)ఈ ో ాలక

కమ ో ాల

న ారణమ వ ండదు.

ఈ ో ాలక

ట? అందుల

Ans:- ఒక సంఖ ను సవ ంచడమ :- ారకమ
తమ అవ త ,

శల వ ంట

ఉ ;-దృ ి

ఆక ి క మ ర ల

2)ఒక సంఖ ను సవ ంచడమ అంట ఏ

న ారణమ వ ంట ం
మ య

మ రవచు లక మ రక

కమర తం ా వ ంట
౩)ఉ :- ల ల క

ఈ ో ాల ఒ

2)ఈ ో ాల ప మ ణమ ల నూ, శల నూ

?

పన

ాటం ే

వచు

ోష మ ,

యమ ల ఏ

ానట వంట అం లను వ

ారక అం క అవసర

నమర ల

ాత వ ం , మనమ వ

ట ప మ ణమ

ంశ ోషమ

ట?

ట, ావల ిన ారక అం లవరక మ త

ేయ

ఆ సంఖ ను సవ ంచడమ అంట ర .

ాటం ె యమ ల ;వ

1) a)

ారక అం క తర

1 కల ప

ండ

ాత వ ం , మనమ వ

ారక అం క తర

ఉ :- 4.7258

ేయక ం

ారక అం క తర
,ే

ఉ :- 4.7158


వం

న అం 5 కంట తక వ ా వ ంట,

(స సంఖ క ) ఏమ ర

ేయక ం

న అం ( ారకత ల
అట

ాత వ ం , మనమ వ

అంకగణత ప యలక

ద ాంశ ా
4)య ధృ

ి తల ా ,

య ధృ

,

క ో ాల అంట ఏ
ల వల క

యమ ల ఏ

సంఖ లల క ష ారక సంఖ ల ఎ

సవ ంచు

ల వ ం ే ధం ా చూ

Ans:- ఒక బ క ా
య దృ

,

ట?
వ ంట

,అ

సంఖ లల ఎ

క ష ద ాంశ ా

ల వ ంట

,త

ఫ తమ ల క

.

ట ? య ధృ

క ో ాల మ య కమ ో ాలమధ

ే ల ఏ

ట?

ో ాల ప మ ణమ ల నూ , శల నూ కమర తం ా వ ంట అట ో ాలను

క ో ాల

కమ ో ాల
న ారణమ వ ండదు.

2)ఈ ో ాల ప మ ణమ ల నూ, శల నూ
కమర తం ా వ ంట
౩)ఉ :- ల ల క

ంట

ఈ ో ాలక
ఈ ో ాల ఒ

న ారణమ వ ంట ం

శల వ ంట

మ య

ప మ ణమ మ రవచు .లక మ రక
ఆక ి క మ ర ల

మత

క ో ాల అంట ర

1)ఈ ో ాలక

ారక అం

యమ ల :-

ా , బ గ రమ ల ా ,

ా ,

అం ) గనుక 5 అ

లక సవ ంచ ా వచు సంఖ 4.72

ఫ తమ ల వ ం ే ధం ా
కల

ారక

( బ ిసంఖ ) ఒకట కల ా .

Ans:- ారక సంఖ ల

2)క

, వ

.

న అం ( ారకత ల

3) ారక సంఖ లను ప గణం నప డ అంకగణత ప యలల అనుస ం ే

వం

అం ) గనుక 5 అ

లక సవ ంచ ా వచు సంఖ 4.72

ండ ద ాంశ

1)గ ణ ారమ ల

మ ందున అం క

.

ాత వ ం , మనమ వ

ండ ద ాంశ ా

బ ిసంఖ అ

అట

ా వచు సంఖ 4730

ారక అం లక సవ ంచ ా వచు సంఖ 4700

అం స సంఖ అ
b)

ారక అం లక సవ మ

ారక అం క ) ఏమ ర

ఉ :- 4728
2) a)

సంఖ ను మ డ

ారక అం క తర

( వ

మ ందున అం క

ా .

ఉ :- 4728 అ
b)

న అం 5 కంట ఎక వ ా వ ంట,

ఉ ;-దృ ి

పణ

ోష మ ,


వచు .

ంశ ోషమ

2
5) ారక సంఖ ల అంట ఏ

ట? ట

ఎల ల

Ans:- ఒక లతను సూ ం ే అం ల
అం ను క

ి

ాట

ం ే

సంఖ ల

ా నమ

ారక

ప ారమ

యబ న మ క

తమ

తర ఆం ల

ారక అం ల అ

ారక

దు

న సంఖ ల

ండ

తర అం లమధ వ ం ె సు

ల అ

న .

న సంఖ

106.008 అను సంఖ లల
ల ఏ

ఉ :-0.000308
4)a)ద ాంశ

ారక

నప డ , ద ాంశ ందువ క క

ౖప న మ య

దట

తర అం క

ావ .

ారక అం ల మ డ అ ( 3,0,8 )

ందువ క క

అవ

ారక అం ల ఆర

ల వ ఒకట కంట తక వ అ

ఎడమ ౖప న సు

ౖప న వ ం ే సు

ల అ

, ాట తర

ాత గనుక

తర అం ల

ప మ ల , ారకమ ల

.

ఉ :-30.00 ల
b)ద ాంశ

ారక అం ల

ారక అం ల

5)a)ద ాంశ ందువ ల

ల గ . అ ( 3,0,0,0 )

ందువ తర ాత వ ం ే

ఉ :-0.05600 ల
ార ాల

షయమ ల

సంఖ

ల వల

ఉ :- ల వల

షయమ ల , వ

ాసవం ా

Ans:- ో ాలల

ాసవం ా

సు న

తర అం క క

సు న

లతల నుం వ

ౖప న వ ం ే సు

లతల నుం వ

ో ాలను గ ం

పక న వ ం ే సు

నప డ వ ే

II . ప కరమ

ో ాల అ

ందువ ల

సంఖ ల

ార ాల అవ ట

న ౖ ే 203000ల

ారక అం ల ఆర

ా యం
క ో ాల , 4) సూ ల ో ాల

ో ాల ఎలప డూ ఒ ప మ ణమ ల నూ, ఒ

ి ర ో ాల అంట ర . ట ఉ :- స ౄ

ోష మ

న ౖ ే ,అంట ద ాంశ

ల అ

ర ాల :-1) ి ర ో ాల , 2) కమ ో ాల , 3) య ధృ

i) ి ర ో ాల:-ఒక ప కరమ

సంబంద

ార ాల.

( 2, 0, 3 )

తర అం క క

లతల వ ం ే

ల అ

ల గ . అ ( 5, 6, 0, 0 )

ారక అం ల మ డ .అ

b) ౖ సంధర మ ల

ో ాలను

తర అం తర ాత వ ే సు

ావ .

ఉ :-203000ల

6)ఒక

న అం ల , ాట అదనం ా అంచ

న సంఖ ల

సంబందమ లక ం ,ఇ

ఉ :- 106008 ల
3)ఇ

యమ ల :-

సంబందమ లక ం ,ఇ

ఉ :-184.52 అ
2)ద ాంశ

శ యం ా

ారక సంఖ ల అంట ర .

ారక సంఖ లను ల
1)ద ాంశ ా నమ

ా ర?

అసమగ

అంట ర . ప

ంశ ోషమ , అ

శల నూ వ ంట అట

నప డ

న ర పకల న వల ి ర ో ాల కల గ

. ాబట

మ ం ే త న దం ా సవరణ

ేయ ట

న ల వలల

శను క

డవ ల

ి ర ో ాలను ప కర

ా ఈ ో ాలను

ల ంచవచు .
ii)కమ ో ాల :-ఒక ప కరమ నుప
వ ంట అట

ో ాలను కమ ో ాల అంట ర . ఈ ో ాల ప మ ణమ

వచు ..కమ ో ాల మ డ

లవ ా వ

ి త లల క

ట ప

ే ల
దృ ి
య ధృ

మ ర ల వల
గమ ల

II . వ గత
పన

రణమ వల క
ో ాలక ఉ :- కంట

అంట ర . ఉ :-ఉ
ాట అ

గతల క

ో ాల .ప
ఎలప డూ ఒ

అసమగత వల

గత, ీడనమ , మ య ఆరత వంట ప సర

గ పద ల

ఉషనషమ , ా

గపదత ల

అసమగతవల క

ో ాలక ఉ :-

క ఉత వనమ వల వసు వ
ౖప వ ం

ం లను

బర వ ల వ ే

సు వడమ వల

ో ాల ప మ ణంల నూ, శల నూ కమర తం ా వ ంట అట
కమర త మ ర ల , ల ల క

ంట అంకమధ మమ

సూ ల ో ాల:-ఒక ప కరమ నుప
అంట ర .ప

ో ాలక ఉ :-ఉ

ో ాల . 2)ప

లతలల క

ోష మ .

క ో ాల :- లతలల

సు

లతలల క

వ ం , ఒక కమపద ల

ి రం ా వ ండవచు లక ి రం ా వ ండక

ల ా వ ండవచు .అ 1)ప సరసంబంద

ో ాల . 3)వ గత ో ాల . ప సరసంబం త

ో ాల ఒ

సు నడమ

గమ ల ఒక ల వక బదుల

కమర త మ ర ల . ప

ా య ధృ

న ల వల మధ వ

క ో ాలను

ో ాలను య ధృ

లనలను అ క సంఖ ల

ా ంచ వచు .

సమ అ కం ా వ ంట అట

రబ ట న మ క ల వను

క ో ాల

సు వడమ వల క

ో ాలను సూ ల ో ాల
ోషమ ,స

3
సర బ ట

ేయక ం

ో ాల కల గ
7)ఈ ం

.త నంత శద

ప లను

ో ాల సూ ల ో ాల అవ

.ప

ం లను సు వడమ

ా సూ ల ో ాలను త ంచవచు .

జ గత ా

ంచం . a)మధ మ పరమ ోషమ , b) ా

మద మ పరమ ోషమ ల

లక

అశద , ర మ

ోషమ , c) ోష ాతమ . ాట

పరమ ోషమ :-పరమ ో ాల సగట

ారణం ా ఈ

ఎట ల

ా ర?

ల వను మధ మ

పరమ ోషమ అంట ర .
మధ మ పరమ

ోష మ

a

av

1 n

n i 1 a i

ఇక డ

a  a  a  a
i

1

2

3

 ....   a n

n  ా ల సంఖ

ోషమ :- ఒక

ోష మ 

క ా ల

a
a

మధ మపరమ ో ా

,

సగట

ల వక గల

ోషమ అంట ర

av

av

ోష ాతమ :- ా

ోషమ ను 100 ే గ ణంచ ా వ ే

 a av

ోష ాతమ  



8)ఈ ం

మ డ

ారక సంఖ ల వరక సవ ంచ . ఈ సంధర ం ా అనుస ం

లగ

ారక సంఖ ల ఉ

సంఖ లక మ ర
క ా

లగ

యమ లను ా యం .

ఎక వ వ ం .

ా , దు

ారక సంఖ ల వ

.

ల గవ ారక సంఖ 4

తమ సంఖ లను మ డ

ారక

ా వచు సంఖ 0.0513 అవ త ం .

ల అంట ఏ

Ans:-SI పద ల

తమ

క ా

ట? ాట SI పమ ణ ల
ాథ

ప ాహమ

ెల పం

క ాసుల ఏడ . అ

డవ , దవ

ా , ాలమ , ాం

వత, ఉషగ క ఉ

గత,

ప ర

ll

పమ ణమ

డవ

టర (m)

దవ ా

ల ా

(kg)

ాలమ

క (s)

ాంత వత

ం ల (cd)

ఉషగ క ఉ
దు

. ల గవ ారకసంఖ 5 క

ారక సంఖ లక సవ ంచ ా , వచు సంఖ 25.9 అవ త ం .

ii) 0.05134.

9) ాథ

ోష ాతమ అంట ర .


X 100  0 0


av

సంఖ లను మ డ

i)25.87 ii)0.05134
Ans:-i) 25.87.

ాథ

a

ల వను ా

గత

ప ాహమ

(K)
ఆం ియ (A)

ప ర ా

10)

(mol)

పదత ల ఉప

Ans:1)పద ల
Ans:-

ాలను ఉ హరణల

పద వల ఉప
పమ ణ లను
దట పద ల ఒక

వ ంచం

ాల
క పద ల
క ా

అనుక ం మ .మ క పద ల అ ే

మ ర వచు

క ా

ార ల  M 1a L1bT 1c  అ ,



సంఖ త క ల వ n1 అ

ార ల  M 2 a L 2bT 2 c  అ ,



సంఖ త క ల వ n 2 అ

అనుక ం మ
అప డ

ండవ పద ల ఆ

క ా

క సంఖ త క ల వ

n 2 ను ం

ధం ా ాయవచు .

4

a
b
c
 M 1   L1   T 1 

n 2 n1
     ---------------------------------(1)
 M 2   L2  T 2 
ఉ :-CGS పద ల

శ పమ న

న ఎ ను,SI పద ల శ పమ న

ధం ా

మర

ార ల [M L2T 2]

వచు ను. శ

CGS పద ల శ పమ ణమ = ఎ .
1జ

నజ

SI పద ల శ పమ ణమ = జ

= nఎ ల అనుక ం మ ----------------------(2)

ౖస

n  1, n

కరణమ ల

CGS పద ల

1

2

 2 లను మ య

M 1 =1 gm L1 =1 cm T 1 =1s. SIపద ల

త ల a=1 , b=2 , c = -2. ఈ ల వల
1

ంట

1

ించ ా

2

2

2

2

4

(1)ల ప

2

2

 1kg   1m  1s 
n

 
1gm  1cm  1s 
1000 gm  100cm  1s 
n

 
 1gm   1cm  1s 
n  [1000] X [100] X [1]
n  10 X10  10 . ఈ n ల వను స (2)ల
ాబట 1 joule  10 ergs
3

M 2 =1kg=1000gm L 2 =1m=100cm T 2 =1sలను మ య

7

ించ ా

7

పద

2)

వల ఇ

కరణమ స

l
g

డవ

దం ా

ించ వచు ను

g  గ ర త త రణమ

ార ల  [T ] , l = డవ

ార ల  [ L] ,

ార ల =  [ LT 2]

g =గ ర త త రణమ
నస

ెల సు న వచు .

న ొ ా ో ం

ఇక డT= ాలమ l 

T = ాలమ

న ో ా ో

l
అ స కరణమ స
g

:- T  2

T  2

నస

ల T, , l , g లక బదుల

ాట

ార ల లను ప

ించ ా

L
1

 T 2  [T ]

2
LT
T 2
 LHS  RHS .

[T ] 

ావ న ఇ

నస

3)ఇ

క ా

కరన

అనుక ం మ . ధ

V E

a

b

ి

కరణ లను ఉ

కరణమ ను ఉ

గమ య నక ాందత d ౖ , య నక ి

ంచవచు .
ంచవచు

ఘణ ప

ా పక గ ణకమE ౖ

ధం ా ాయవచు .

ి ాంకమ .

గమ

ా పక గ ణకమ

ాందత

V  k E a d b -------------(1)

ఇక డ k అను ాత
ౖస

ా లల ద

గమ V

d

న .

ల మధ సంబంబం లను

పద ల ఘన ప
అప డ ధ

ార ల V   M 0 L1T 1
ార ల E   M 1L 1T 2 

ార ల d   M 1L3T 0 
ార ల లను స

(1)ల ప

ించ ా


1 1 2  a  1 3 0 b
M 0 L1T 1   M L T   M L T 
a b   a 3b   2a

0 1 1   M 
L
T
 M L T



 
 
ౖ స కరణమ ల M , L , T ల ఘ ం ాలను



a  b  0 , -----(2 )

a  3b  1 --------( 3 ),

2a  1 --------( 4 )

ా లల ధ

గమ V

ఆ రపదుత ం . అనుక ం మ .

5

(2),(3),(4)ల నుం

a  1 / 2 , b  1 / 2 మ య ప

కరణమ ( 1 )ల a, b, c, k ల వలను ప

ాల నుం

ి ాంకమ k = 1

ించ ా

V  E1 2 d 1 2
12


1 2
V  E1 2   E  
d 
d

E
d

 య నకమ ల ధ
11) ాథ

క ా

Ans;- ాథ

ల సంఖ క ఎ ై

క ా

E
d

గమ V 

ల ప

వ ం ? సంప రక

త సంఖ ల వ ంట

అంట ర . సమతల ణమ

క పమ ణమ

య :-వృత ా ారమ

సమ న

క ా

ల అంట ఏ

ట. ాట పమ ణ లను

. SIపద ల సమతల

ణమ , ఘన ణమ లను సంప రక ణ ల

య ను ం

డవ గల వృత

ధం ా

ార.

పమ వృత ందమ వద

ేయ

ణమ ను

ఒక

అంట ర
ఒక

య =

ఘన ణ

0

1

11

57 17 45

పమ ణ

య ను ం

య :-ఒక ళ ా ార వ ా

సమ న

ధం ా

ా మ.

ౖ ాల మ గల

ళతలమ , ఆ

ళ ందమ వద

ఘణ ణ

య అంట ర
షణ ప

12)

త లను

షణ ప

Ans:-

ెలపం

త ల :-

1) అను ాత ి ాం ాలను

2)

య, ఘ

3) ఒక స

షణపద న

ంక, సంవరమ న ప

కరణమ ల క

్ ౖప న వ న

ెల సు లమ. ాట
య లక

షణ పద

ండ ల

గప ర కమ ా మ త

కను న గలమ .

అనువ ంచలమ

అంతకంట ఎక వ ా

షణ పద

అనువ ంచలమ .
సంధ ా లల అను ాత

4)

వ ంట

5) ఒక

13)

పదత ల

ఈ ం

2) F  mr  2 3) S .T 

కరణ లల r

ా ా ా

తలతన తను సూ

av

త ల వ ంట

ఈ పద

కరణ ల స

2

r

Ans 1)

వ ంట

క ా మ డ కంట ఎక వ ఇతర

1) a  v
ౖస

ఎల ఇ

ి ాం ాలక

. అట సంధర మ ల

ఉప

ల ౖ ఆ రప వ ంట

ాటల ఏ

క ా

షణ పద

ఉప

ంచలమ .

ించం

rhdg
2

, m దవ ా

,  ణయ

, v

, h ఎత ను, ాందతనూ,S.T

.

2

r
2
1
a=త రణమ  [ LT ] , v= గమ  [ LT ] , r= ా ారమ  [ L] లను ౖ స కరణమ ల ప
[ LT 2] 

కను నలమ .

క ా

ించ ా

[ LT 1]
[ L]

 LT 1.L 1
 LT 2
 L.H .S  R.H .S
ాబట ఇ

నస

కరణమ స

న .

2) F  mr  2
F=బలమ  [ MLT 2] , r= ా ారమ  [ L] ,  =

ించ ా

ంచం

య గమ  [T 1] , m  [M ] లను

ౖస

కరణమ ల

6
[MLT 2]  [M ][ L][T 1]

2

 MLT 2
L.H.S=R.H.S
ాబట ఇ న స
3) S .T 

కరణమ స

rhdg
2

S.T=తలతన త  [ M L0T 2] ,r= ా ారమ  [ L] , d= ాందత  [ M L3] , g=గ ర త త రణమ  [ LT 2] ,
h=ఎత  [ L] , 2 = సంఖ =

ార ల లను ఇ

త ల లవ

నస

కరణమ ల ప

ించ ా

[M L0T 2]  [ L][ L][ M L3][ LT 2]
3
 M L3T 2

L

 M L0T 2
 LHS  RHS
13)ఒక వసు వ

గమ

ాలమ

t ల పమ ణ ల S.I ల వ న

ాట మ
,

కరణమ v  At 2  Bt  C సూతమ ప ారమ మ ర

ి ాం ాల A,B,C ల పమ ణ ల కను

గమ పమ ణమ = m/s

Ans:- v  At 2  Bt  C

ెందుత ం . v ,

ం .

ాలమ పమ ణమ = s

[v ] పమ ణ ల  [ At 2  Bt  C ] పమ ణ ల
సజ య

యమమ ప ారమ , క

ౖప న వ న ప

పమ ణ లను క వ ండ ను

 [ At 2] పమ ణ ల  [v] పమ ణ ల
 A పమ ణ ల 
అ ే ధం ా,

v
2

m/s
2

 m / s 3 ---------Ans

t
s
[ Bt ] పమ ణ ల

 B పమ ణ ల 

 [v] పమ ణ ల

v m/ s

 m / s 2 ---------Ans
t
s

పదమ ( ా ) ఎడమ ౖప న వ న

ా ( గమ )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful