B4E13: Haba sebagai Suatu Bentuk Tenaga. B4D13E1 : Haba sebagai suatu bentuk tenaga. 1.

Gosok dengan cepat kedua – dua belah tapak tangan anda. Apakah yang anda rasa? 2. Apakah yang dapat anda simpulkan?

B4D13E2 : Maksud haba. 1. Isikan 50ml air suling dalam bikar. 2. Panaskan air dalam bikar dengan api penunu bunsen selama 5 minit. . Ambil termometer makmal dan rekodkan bacaan a!al. ". #elup bebuli termometer dalam bikar untuk seketika. 5. Apakah yang dapat anda perhatikan dan catatkan bacaan baru? $. Apakah yang dapat anda simpulkan? %aba ialah suatu bentuk &&&&&&&&&&& yang dapat menaikkan &&&&&&&&&& suatu bahan. B4D13E3 : Perbezaan antara haba dan suhu Isi tempat kosong dengan memilih perkataan sesuai yang diberi diba!ah. banyak tenaga besar suhu se'uk panas

1. %aba adalah suatu bentuk &&&&&&&& . 2. (emakin &&&&& 'isim bahan ) semakin &&&&& haba yang terkandung di dalamnya. . %aba mengalir dari bahagian &&&&& ke bahagian &&&&& . ". &&&&&&&& ialah sukatan dar'ah kepanasan.

*asukkan bebola logam dalam gelang. (e'ukkan bebola logam kepada suhu bilik dan cuba masukkan semula ke dalam gelang.B4D14E1 : Pengembangan dan penge utan 3 keadaan !irim.ebola logam &&&&&&& melalui logam +esan haba ke atas cecair 1.ebuli termometer dalam air panas .acaan suhu pada thermometer /0#0 . (eterusnya keluarkan thermometer dari air panas kemudian masukkan ke dalam bikar yang mengandungi ais.ebola logam &&&&&&& melalui logam . Isi 100 ml air ke dalam bikar. *asukkan bebuli termometer ke dalam bikar yang mengandungi air yang dipanaskan.iti . ". *asukkan sekali lagi bebola logam ke dalam gelang tersebut.unsen. Apakah yang dapat anda perhatikan? 5. -ulis pemerhatian anda dalam kotak diba!ah. +eadaan bebola logam (ebelum pemanasan (elepas pemanasan (elepas penye'ukan Pemerhatian . +emudian) panaskan menggunakan nyalaan penunu bunsen. #atatkan suhu thermometer selepas minit. Pepe'al 1. 2. Ambil radas bebola logam dan gelang. ". #atatkan suhu pada termometer selepas 5 minit. Akti. Apakah yang dapat anda perhatikan? . . 2.ebuli termometer dalam ais . $. +emudian panaskan bebola logam atas penunu . -ulis 'a!apan dalam kotak di ba!ah.ebola logam &&&&&&& melalui logam .

Perhatikan pergerakan cebisan kertas dalam bikar. 2. 4ekatkan 5 batang paku tekan pada rod kuprum pada selang cm dengan menggunakan lilin seperti ra'ah 5. Perhatikan apakah yang berlaku kepada setiap paku tekan tersebut. Paku yang manakah 'atuh dahulu? *engapa? 5. . (ediakan sebatang rod kuprum. . Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? . +onduksi 1.5 /buku teks m2s 1360 2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian anda? Perolakan 1. (umbatkan kelalang dasar bulat yang kosong dengan penyumbat getah yang dipasang dengan tiub kaca pan'ang. ". -erbalikkan kelalang tersebut dan pegang dengan kedua – dua tapak tangan anda.unsen. ". 1. Panaskan hu'ung rod kuprum dengan menggunakan penunu . Apakah yang dapat perhatikan selepas beberapa minit? B4D14E2 : 3 ara penga"iran haba. 1endamkan hu'ung tiub kaca ke dalam air dalam bikar seperti ra'ah /m2s 133 buku teks0.+esan haba ke atas ais. ".3 /buku teks m2s 1360 2. Panaskan air dalam bikar secara perlahan – lahan. . (ediakan radas seperti yang ditun'ukkan dalam ra'ah 5.

Apakah yang dimaksudkan dengan konduktor haba? +onduktor haba ialah bahan yang &&&&&&&&&&& haba mengalir melaluinya dengan mudah. 2. B4D14E4#E$ : Maksud k%ndukt%r dan penebat haba. (enaraikan pelbagai kegunaan bahan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan seharian. Penebat haba +onduktor haba B4D1$E1#2#3 : Perubahan keadaan !irim se ara &izika". .B4D14E3 A 0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& . PEPEJ AL .0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7yatakan 8enomena semula'adi di atas. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat haba? Penebat haba ialah bahan yang &&&&&&&&& haba daripada mengalir melaluinya. 1.

Gas ke pepe'al. 2. . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ".GAS CECAI R 7yatakan perubahan keadaan 'irim yang ditun'ukkan dalam ra'ah di atas. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2. Pepe'al ke cecair. Gas ke cecair. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B$D'E1 : Mengka!i kegunaan bahan berbeza sebaga( k%ndukt%r. B$D)E1 : Mengka!i %b!ek ge"ap dan kusam men*erap haba "ebih baik daripada %b!ek putih dan berki"at. &&&&&&&&&&&&&&&&&&& . 1eka satu eksperimen untuk mengka'i kegunaan bahan yang berbe9a sebagai penebat haba. #ecair ke gas. 1. . :alam laporan anda) anda mesti memuatkan pernyataan masalah) pembolehubah) hipotesis) bahan dan radas) prosedur. +emukakan keputusan dan kesimpulan eksperimen. 1.

B+D'E1 : Pen*e"esaian masa"ah tentang prinsip pengembangan dan penge utan !irim da"am kehidupan harian. +emukakan keputusan dan kesimpulan eksperimen. B$D)E2 : Mengka!i %b!ek ge"ap dan kusam membebaskan haba "ebih baik daripada %b!ek putih dan berki"at. :alam laporan anda) anda mesti memuatkan pernyataan masalah) pembolehubah) hipotesis) bahan dan radas) prosedur. . 1eka satu eksperimen untuk menun'ukkan ob'ek gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada ob'ek putih dan berkilat. .1. :alam laporan anda) anda mesti memuatkan pernyataan masalah) pembolehubah) hipotesis) bahan dan radas) prosedur. +emukakan keputusan dan kesimpulan eksperimen. . . 1. 2. 1. 2.erikan satu penerangan tentang penggunaan prinsip pengembanggan dan pengecutan 'irim dalam kehidupan harian. 1eka satu eksperimen untuk menun'ukkan ob'ek gelap dan kusam membebas haba lebih baik daripada ob'ek putih dan berkilat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful