You are on page 1of 2

Guru Perpustakaan dan Media Sek.Keb.Abang Man 94800 Simunjan Sarawak. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.kami : PS!

"#$SKAM %arik& : 0' September (0)( *n. "an +aina, - "an Abang Guru -esar Sek.Keb.Abang Man 94800 Simunjan. Sarawak. %uan . MOHON PEMBAIKAN DAN PENAMBAHAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DI BILIK SUMBER Sega,a &/rmatn0a perkara di atas dirujuk. (. 1ntuk mak,uman tuan. terdapat beberapa ker/sakan pada s/ket dan per,u penamba&an s/ket tamba&an kerana k/mputer baru akan dibeka,kan nanti.2,e& 0ang demikian. bi,ik sumber per,u penamba&an s/ket 0ang baru.Se,ain itu. beberapa ker/sakan pada kipas dan ,ampu juga per,u diperbaiki segera untuk kese,esaan pengguna. 3. 4i sini sa0a sertakan senarai barang 0ang diper,ukan. a# b# 5# d# s/ket )3 Amp kipas si,ing baru ,ampu ka,imantang kabe, - Mera& - 6itam - 6ijau e# P78 pipe 9 # -,a5k tape 4. - 4 set - ) set - )set - (0 meter - (0 meter - (0 meter - )0 batang - ( set

anggaran kese,uru&an k/s ada,a& seban0ak RM 800.00 termasuk upa& kerja.

Kerjasama dan kepri&atinan tuan. amat sa0a &argai.

Sekian. terima kasi&. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA :ang benar.


--------------------------------------! P;. AMA:A6 -% M*; # Guru Perpustakaan dan Media Sek.Keb.Abang Man