You are on page 1of 2

BORANG PENYERTAAN

UTM INTERNATIONAL CAMPUS FUTSAL OPEN TOURNAMENT

NAMA PASUKAN
NAMA KETUA
PASUKAN
NO TELEFON
EMAIL

WARNA JERSI
PILIHAN
PERTAMA
PILIHAN
KEDUA
ALAMAT SURAT
MENYURAT

KATEGORI
KUMPULAN

BIL. NAMA PEMAIN NO KAD PENGENALAN


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Pendaftaran minimum 5 dan maksimum 7 termasuk ketua pasukan .Ketua pasukan boleh bermain untuk pasukan

Kami /sa ya ber setu ju unt uk me nyer ta i kej oh ana n ini de ng an se ma ng at kesuk ana n dan piha k ka mi
be rse tuju me mat uh i seg al a syar at pe rta nd in ga n ser ta apa jua kepu tus an pih ak pen ga njur
pe rta nd in ga n.Be rsa ma -s am a ini ka mi/sa ya ser tak an ba yar an pe nyer taa n seb an yak RM 15 0 dala m
be nt uk tu na i.Ba yar an boleh dibu at me lal ui ba nk -in ke Aka un Kejo ha nan ba nk isla m
14 032 010 082 430 (Peng et ua Kediam an Si sw a Sem ar ak ).Si la si mpan re si t seb ag ai buk ti
pe mba yar an. Si la faxka n bor an g pe nyer taa n ke 0 3 2 693 79 63 seb el um tari kh tut up pe nyer taa n.

Tan da tan ga n ketua pasuk an : …………………… .

Nam a penuh : ………………… .. ..

Tar ikh : ………………… ….


*Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Shazuan ( 017 6055 860 ) dan Afdhal ( 013 356 8675 ).
http://utmicfutsal.blogspot.com