P. 1
50296124 Econometrie Tema 1

50296124 Econometrie Tema 1

|Views: 1|Likes:
Published by Olaru Lorena
ECONOMETRI
ECONOMETRI

More info:

Published by: Olaru Lorena on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

ECONOMETRIE

Tema nr. 1
Aplicatia 1 Site-uri, publicatii, periodice ce pot fi folosite in analitrica:
1. www.insse.ro
2. www.eurostat.com
3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
4. http://statbel.fgov.be/
. http://www.nsi.bg/!nde"#e.htm
$. http://www.c%so.c%/eng/reda&ce.nsf/i/home
'. http://www.dst.d&/
(. http://www.destatis.de/)etspeed/portal/cms/
*. http://www.stat.ee/
1+. http://www.ine.es/
11. http://www.statistics.gr/
12. http://www.insee.fr/fr/default.asp
13. http://www.istat.it/
14. http://www.mof.gov.c,/mof/c,stat/statistics.nsf/inde"#en/inde"#en-.pen/ocument
1. http://www.csb.lv/avidus.cfm
1$. http://www.stat.gov.lt/en/02+
1'. http://portal.&sh.hu/
1(. http://www.nso.gov.mt/
1*. http://www.cbs.nl/nl-12/menu/home/default.htm
2+. http://www.statisti&.at/
21. http://www.stat.gov.pl/gus/inde"#314#5672.htm
22. http://www.ine.pt/"portal/"main-"pid8!139"pgid8ine#main
23. http://www.stat.si/
24. http://www.statistics.s&/
2. http://www.stat.fi/
2$. http://www.scb.se/default
2'. http://www.ons.gov.u&/
2(. http://www.tur&stat.gov.tr/Start.do
2*. http://www.ssb.no/
3+. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/inde".html
31. :arte electronica Springer2in&
32. ;a%e de date <ro=uest
33. ;a%e de date >Stor
34. ;a%e de date 3;S:. <ublishing
3. ;a%e de date Scopus
3$. ;a%e de date Science/irect
3'. ?evista romana de statistica
3(. ;uletin statistic de preturi nr. 2 /2+1+ @bilingvA
3*. Seria <opulatie nr. 4 /2++* @lb. romana Beniturile si consumul populatiei nr. 4 /2++* @lb. romana A
4+. Starea economica si sociala a ?omaniei in anii 2++'-2++(-date statistice @lb. romana A
41. ;uletin statistic de industrie nr. 2 /2+1+ @bilingvA
42. ;uletin statistic lunar nr. 2 /2+1+ @bilingvA
43. !ndicii valorii unitare Cn comertul international in anul 2++* @lb. romana A
44. 1umarul de pensionari si pensia medie lunara in anul 2++* @lb. romana A
4. Dctiunile turistice organi%ate de agentiile de turism in anul 2++* @lb. romana A
4$. ;uletin statistic de comert international nr. 1 /2+1+ @bilingvA
4'. ;uletin statistic lunar al )udetelor nr. 2 /2+1+ @lb. romanaA
4(. ?eparti%area salariatilor pe grupe de salarii reali%ate in luna octombrie 2++* @lb. romanaA 3d. 2+1+
4*. Eorestr, Statistics - 2++* edition
+. Eisher, Statistics - /ata 1**-2++(
1. 3urostat publications and databases - 7iniguide 2++* edition
2. 3uropean ;usiness: Eacts and figures - 2++* edition
Aplicatia 2
<rocedurile metodologice traditionale ale econometriei constau in:
31. /eterminarea cadrului teoretic in care se desfasoara fenomenul studiat sau astfel spus fornularea ipote%ei de
lucruF
32. :onstruirea modelului matematic atasat teoriei economice
33. :onstruirea modelului econometric atasat teoriei economice
34. :ulegerea datelor
3 3stimarea parametrilor pe ba%a modelului econometric construit la etapa 3
3$ 6estarea ipote%elor statistice@teste de semnificatieA
3' 3laborarea de previ%iuni sau predictii
3( Eolosirea modelului pentru controlul sau propunerea de politici.
Evolutia Pib-ului si a Consumului privat in perioada 1990-2000, Spania
Dnul :onsumul privat <rodusul intern
brut
1**+ 1(+.+ 212
1**1 11$+.4 232
1**2 14*.1$ 2$+
1**3 211.11 4++
1**4 2$+.3 4(+
1** 3$21.1 *$3
1**$ 4$32 $++
1**' $3+ '*$
1**( $4+ (*$2.4
1*** '$( *23.$
2+++ (*++ 1+++2.*
Sursa :www.eurostat.com
1otam cu X variabila factoriala, independenta GConsumul PersonalH, respectiv « Investitia privata interna bruta I si cu Y
variabila dependentJ GProdusul intern brut H.
3cuatia de regresie este urmatoarea :
y = a + bx + u , a Ki b reprezentand parametrii modelului
a - este coeficientul care exprima influenta factorilor neinclusi in model,
considerati cu influenta constanta
b - coeficient de regresie
/eoarece parametrii modelului sunt necunoscuti, valorile acestora se pot estima cu a)utorul mai multor
metode. Se va utili%a metoda celor mai mici patrate, aceasta fiind utili%atL in mod curent. Dceasta metodL
porneste de la urmatoarea relatie:

i i i
u bx a y + + =

i i
x b a Y
M
M + =
unde:
-
i
Y
reprezinta valorile teoretice ale variabilei y obtinute numai in functie de valorile
factorului esential x si valorile estimatorilor parametrilor a Ki b, respectiv aM Ki b
M
-
i i i i
x b b a a Y y u A
M
@ A M @ − + − = − = estimaNia valorilor variabilei reziduale;
In mod concret MCMMP consta in a minimiza functia:
2
12
1
2
12
1
A
M
M @ min A @ min A
M
, M @
x
y
Y
y
i
i
i
i
i
i
b a b a F − − = − =
∑ ∑
= =
Rezolvând sistemul:

∑ ∑ ∑
∑ ∑
= +
= +
i i i
i i i i
i i
i i
y x x b x a
y x b a n
2
M
M
M
M
vom obNine estimatorii aM si b
M
:
= aM
11*4.3
= b
M
+.*++
ecuatia devine:
i i
x Y *++ . + 3 . 11*4 + =
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.97533801
R Square 0.95128424
Adjuted R
Square 0.94587138
Sta!dard "rr#r $22.091809
O%er&ati#! 11
A'O(A
df SS MS F
Significanc
e F
Re)rei#! 1 $8013055.98 $8013055.98 175.74514 3.282"*07
Reidual 9 3482983.971 38$998.219
T#tal 10 7149$039.95

Coefficient
s
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Lower
95!%
+!ter,ept *1194.3533 445.02257$$
*
2.$8380384$ 0.0250495 *2201.0$5 *187.$42 *2201.0$51
- (aria%le 1 0.90503724 0.0$82$919$ 13.25$8902$ 3.282"*07 0.750$015 1.059473 0.750$0148
Dcelasi lucru este valabil si pentru cealalta situatie.Dstfel :
Dnul !nvestitia privata
interna bruta
<rodusul intern
brut
1**+ 1*(.$ 212
1**1 2+2.$ 232
1**2 212.* 2$+
1**3 314.' 4++
1**4 32+.' 4(+
1** 4$ *$3
1**$ $(.$ $++
1**' $*(.1 '*$
1**( '(*.23 (*$2.4
1*** (*'. *23.$
2+++ *$3.4 1+++2.*
Sursa :www.eurostat.com
<otrivit metodei celor mai mici patrate coeficientii au urmatoarele valori :
= aM
'+.(+'1
= b
M
+.+*(4
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.98513013
R Square 0.970481374
Adjuted R
Square 0.9$720152$
Sta!dard "rr#r 52.14931155
O%er&ati#! 11
A'O(A
df SS MS F
Significance
F
Re)rei#! 1 804$93.93$ 804$93.93$ 295.89223$ 3.41$05"*08
Reidual 9 24475.95$25 2719.550$9
T#tal 10 8291$9.8923
Coefficients
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Lower
95!%
+!ter,ept
*
70.80713517 37.30578132 t Stat 0.09017303
*
155.1987399 13.58447
*
155.19874
- (aria%le 1 0.098443188 0.00572293$ 17.2015184 3.41$1"*08 0.08549$998 0.111389 0.085497
3cuatia devine :
i i
x Y +*(44 . + (+'1 . '+ + =
Aplicatia 3
Nr. JUDETUL Populatia Numar total
ctr. X1 Someri y1
0 1 2 3
1 ALA 4242( 2'1
2 A!A" +(3+2 31*4
3 A!#ES $(++$ $311
4 ACA$ '31*' 1+*1$
%&'! $$+11$ '3(
$ %ST!%TA 32*2* (4+
' 'T'SA(% 4$4(3* 11'+
( !AS') $*$441 4221
* !A%LA 4+2*4$ ('33
1+ $C$!EST% 23*42(4 1'(2
11 $*A$ 21334 *4*
12 CA!AS SE)E!%( 4+323 $32(
13 CALA!AS% 341$31 32
14 CL$+ '44+4* 1+31$
1 C'(STA(TA '43$ 11(2
1$ C')AS(A 23'$$* 24$
1' "A,')%TA $$+* 1+$3+
1( "'L+ ''$1$1 1$$(*
1* #ALAT% $4*((+ 11*('
2+ #%$!#%$ 314*4 4*'
21 #'!+ 3('444 23
22 &A!#&%TA 3$1($ 3*(*
23 &$(E"'A!A $''4 12$3$
24 %AL',%TA 3+3423 1+2
2 %AS% (1142 12*3
2$ ,A!A,$!ES *3*3 *1+3
2' ,E&E"%(T% 32$(1$ 1
2( ,$!ES $2144 $+3
2* (EA,T (31+ 1$2+(
3+ 'LT 3+42 (4'4
31 P!A&')A ((+4$ $(+3
32 SAT$-,A!E 41$'$ $1'*
33 SALA+ 2$(''$ 314
34 S%%$ +14$ 4++(
3 S$CEA)A '+133* 14'21
3$ TELE'!,A( 4*4+3* '+31
3' T%,%S '2242$ 42$1
3( T$LCEA 2'+(($ '$2
3* )ASL$% 4$3$' 114$3
4+ )ALCEA 43+$$ '24
41 )!A(CEA 3*4+21 '$2
T'TAL 2-20./20 --/000
Sursa 1222.insse.ro
http://www.anofm.ro/files/6D;2.Ofebruarie."ls www.insse.ro
http://ro.wi&ipedia.org/wi&i/>udeNele#?omPniei
Dnuarul Statistic al ?omaniei ,!1S,;ucuresti,1**1 F :omisia 1ationala pemtru Statistica
1otJm cu X variabila factorialJ, independentJ G<opulatiaH Ki cu Y variabila dependentJ G1r de someriH.
3cuatia de regresie este urmatoarea :
y = a + bx + u , a Ki b reprezentand parametrii modelului
a - este coeficientul care exprima influenta factorilor neinclusi in model,
considerati cu influenta constanta
b - coeficient de regresie

i i i
u bx a y + + =

i i
x b a Y
M
M + =
unde:
-
i
Y
reprezinta valorile teoretice ale variabilei y obtinute numai in functie de valorile
factorului esential x si valorile estimatorilor parametrilor a Ki b, respectiv aM Ki b
M
-
i i i i
x b b a a Y y u A
M
@ A M @ − + − = − = estimaNia valorilor variabilei reziduala
stimarea parametrilor utilizand programul xcel:
SUMMARY
OUTPUT

Regression
Statistics
Multiple R 0.5$0274
R Square 0.313907
Adjuted R
Square 0.29$315
Sta!dard "rr#r 3430.971
O%er&ati#! 41

A'O(A
df SS MS F
Significanc
e F
Re)rei#! 1 2.1".08 2.1".08 17.843$4 0.000139
Reidual 39 4.59".08 117715$1
T#tal 40 $.$9".08


Coefficient
s
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Lower
95!%
Upper
95!%
+!ter,ept 4392.08$ 1054.845 4.1$3728 0.0001$7 2258.4$1 $525.71 2258.4$1 $525.71
-1 0.00$781 0.001$05 4.224174 0.000139 0.003534 0.010028 0.003534 0.010028
<arametrii au urmatoarele valori:
= aM
4392.08$
= b
M
0.00$781
3cuatia devine :
i i
x Y ++$'(1 . + +($ . 43*2 + =
!escrierea statistica este prezentata in continuare:
"r de so#eri

Mea! 8230.243902
Sta!dard "rr#r $38.7575724
Media! 7524
M#de /'0A
Sta!dard
1e&iati#! 4090.044094
Sa2ple (aria!,e 1$7284$0.$9
3urt#i
*
0.3487337$2
S4e5!e 0.$41731$53
Ra!)e 1503$
Mi!i2u2 254$
Ma6i2u2 17582
Su2 337440
7#u!t 41
Populatia

Mea! 5$$017.5$1
Sta!dard "rr#r 5277$.90342
Media! 508302
M#de /'0A
Sta!dard
1e&iati#! 337937.0$94
Sa2ple (aria!,e 1.14201".11
3urt#i 21.8053$0$4
S4e5!e 4.083$23804
Ra!)e 215$$15
Mi!i2u2 237$$9
Ma6i2u2 2394284
Su2 2320$720
7#u!t 41
Aplicatia .0
aA <rodusul intern brut @gross domestic productA 8 variabila e"plicativaF
:onsumul personal @<ersonal consumption e"pendituresA 8 variabila e"plicataF
!nvestitia interna privata bruta @4ross private domestic investmentA 8 variabila e"plicataF
bA 31: volumul consumului personal si cel al investitiei interne private brute depind de venitul
obtinut, prin intermediul unui coeficient marginal cuprins intre @+,1AF
32 : notand cu ,1- volumul cosumul personal, ,2- investitia interna privata bruta si cu " venitul
obtinut la nivelul macroeconomicF a1, a2, b1, b2, prametrii modeluluiF
,1 8 a1 Q b1"
,2 8 a2 Q b2"
33 : intrucat , in realitate, dependenta dintre variabile este una stocastica, iar in determinarea
cosumului si al investitiei, nu s-a luta in calcul decat un singur factor, modelul econometric al
cosumul personal si cel al investitiei interne brute, modele econometrice vor fi:
,1 8 a1 Q b1" Q R
,2 8 a2 Q b2" Q R
unde : R repre%inta eroarea de semnificatie, care este o variabila aleatorie ce are proprietati
probabilistice, fiind data de relatiile ine"acte dintre variabile si numai ataF
34 : !ntrucat, pentru estimarea modelului econometric dat de relatia anterioara, este necesar sa se
obtina valorile numerice pentru parametrii a1, a2, b1, b2 , se impune cunoasterea unui set de valori
efective pentru variabilele " si, respectiv ,1, ,2.
!n ane"a sunt pre%entate datele privind produsul intern brut, consumul personal si investitia interna
privata bruta.
3 : 3stimarea parametrilor pe ba%a modelului econometric construit la etapa 3 se face folosind
tehnica statistica denumita anali%a de regresie.
Se obtine astfel ecuatia de regresie data de :
S8*$2.0834.1.481387-1. 0.849893-2
4ross domestic
product @SA
<ersonal
consumption
e"penditures@T1A
4ross private domestic
investment@T2A
1'+. 1+1'.2 1'+.2
1$(.' 1+34 1$.'
1$( 1+3'. 11.$
1*+.* 1+3'.' 1(2.$
1$1$.1 1+42.$ 2+2.$
1$44.$ 1+4.3 21.(
1$4.1 1+$.1 21(.3
1$( 1+$4.( 2+'.*
1$33.2 1+$$.1 1'4.(
1$2(.4 1+(2.$ 1+.*
1$4$.' 1+( 1$4.3
1$2*.* 11++.2 14.*
1$*$.( 111(.* 1*4.2
1'4'.3 113$.( 21.
1(1.( 11*.3 234.(
1(4(.* 11$+.1 2$$.2
1('1.3 11('.4 23'.*
1*+3.1 114. 244
1*41.1 11$'.* 22.3
1*44.4 11'4.* 2+$.1
1*$4.' 11'(.1 21+.*
1*$$ 12++.' 1*3.3
1*'(.( 12+$ 2+3.
2+43.( 124(.3 21(.1
2+(2.3 12$3.4 222.
2+*(.1 12'1.2 223.3
2+(.4 12$(.2 21(
2+2. 12*.' 2+1
2+42.4 12$4.3 1**.1
2+44.3 12(+.1 1*(.
2+$$.* 12*'.1 2+(.'
21+'.( 1324 21(.2
21$(. 133. 241.$
22+4 13'*.1 2$.(
2233.4 13*$.1 2$+.4
224.3 1413.3 2$$
2234.( 141. 2'.1
222. 142+.2 24.1
224*.( 1423.4 21.2
22($. 1442.( 24(.4
23++.3 142.' 244.3
22*4.$ 14.1 244.1
231' 14$' 24*.*
22*2. 14$'.( 22(.'
223+.2 144'.3 211.*
2243.4 14(.* 2+$.'
22*.2 14(2.2 223.(
234( 1++.* 244.
23*2.* 12.* 2(
24.( 11.' 2'*.(
243.* 1$*.2 2$+.1
24$2.$ 1'1.4 2$(.(
21'.4 1(.$ 2*(.
2+4.( 1$+.1 2$(
6.6D2
1+*$*4.2 $*41*.' 12+12.4
SUMMARY
OUTPUT

Regression
Statistics
Multiple R 0.985587
R Square 0.971382
Adjuted R
Square 0.9702$
Sta!dard "rr#r 49.9$1$
O%er&ati#! 54

A'O(A
df SS MS F
Significanc
e F
Re)rei#! 2 4321073 21$0537 8$5.5437 4.41"*40
Reidual 51 127304.2 249$.1$1
T#tal 53 4448377


Coefficient
s
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Lower
95!%
Upper
95!%
+!ter,ept *$2.0834 51.07195 *1.215$1 0.229732 *1$4.$15 40.44784 *1$4.$15 40.44784
Per#!al
,#!u2pti#!
e6pe!diture8-19 1.481387 0.0$0$$$ 24.418$3 8.39"*30 1.359594 1.$0318 1.359594 1.$0318
:r# pri&ate
d#2eti,
i!&et2e!t8-29 0.849893 0.309335 2.747483 0.00828 0.228877 1.47091 0.228877 1.47091
3$ 1testarea ipote%elor nu presupune altceva decat verificarea daca ceea ce s-a obtinut prin ecuatia de
regresie constituie o buna apro"imare a realitatii,sau, altfel spus, ca ecuatia este in concordanta cu teoria
economica ce spune ca inclinatia marginala catre impo%ite si ta"e este un coeficient cuprins intre %ero si unu.
Dceasta inseamna a verifica daca valoarea +.(4*(*3 este static mai mica decat unu, ceea ce presupune
folosirea teoriei statice ba%ata pe inferenta statica.
3': .data elaborate modelul econometric atasat teoriei economice, se pot reali%a previ%iuni sau
predictii asupra variabilei dependente, pornind de la anumite presupuneri asupra unor vavolri ale variabilei
independente.
T18$*41*.'
T2812+12.4
S8*$2.0834.1.4813878$*41*.'A. 0.849893812+12.4A8 1+3+4.'(1
$ross do#estic product %&'
Mea! 2031.374074
Sta!dard "rr#r 39.4244819$
Media! 2059.7
M#de /'0A
Sta!dard 1e&iati#! 289.7095925
Sa2ple (aria!,e 83931.$4799
3urt#i *1.1774$955
S4e5!e *0.187315$47
Ra!)e 949.4
Mi!i2u2 15$8
Ma6i2u2 2517.4
Su2 109$94.2
7#u!t 54
Personal consu#ption e(penditures%)*'
Mea! 1285.55
Sta!dard "rr#r 24.08782828
Media! 12$$.25
M#de /'0A
Sta!dard 1e&iati#! 177.008$$49
Sa2ple (aria!,e 31332.0$745
3urt#i *1.2$72$937$
S4e5!e 0.123789393
Ra!)e 587.9
Mi!i2u2 1017.2
Ma6i2u2 1$05.1
Su2 $9419.7
7#u!t 54
$ross private do#estic invest#ent%)+'
Mea! 222.4518519
Sta!dard "rr#r 4.7240$1357
Media! 220.4
M#de /'0A
Sta!dard 1e&iati#! 34.714$1951
Sa2ple (aria!,e 1205.104808
3urt#i *0.3$94$1954
S4e5!e *0.2$$79$719
Ra!)e 147.$
Mi!i2u2 150.9
Ma6i2u2 298.5
Su2 12012.4
7#u!t 54

1 /2+1+ @bilingvA 4'. :ulegerea datelor 3 3stimarea parametrilor pe ba%a modelului econometric construit la etapa 3 3$ 6estarea ipote%elor statistice@teste de semnificatieA 3' 3laborarea de previ%iuni sau predictii 3( Eolosirea modelului pentru controlul sau propunerea de politici.+ 21 2 1**1 11$+. .com 1otam cu X variabila factoriala.usiness: Eacts and figures . Statistics . romanaA 3d. :onstruirea modelului econometric atasat teoriei economice 34.eurostat.4 232 1**2 14* . Eorestr. romana A 4 .7iniguide 2++* edition 2. 3urostat publications and databases . respectiv « Investitia privata interna bruta I si cu Y variabila dependentJ GProdusul intern brut H.1 *$3 1**$ 4$32 $ ++ 1**' $3+ ' *$ 1**( $4 + (*$2. Statistics . !ndicii valorii unitare Cn comertul international in anul 2++* @lb.43.coeficient de regresie . independenta GConsumul PersonalH.uletin statistic lunar al )udetelor nr. 1umarul de pensionari si pensia medie lunara in anul 2++* @lb.11 4 ++ 1**4 2 $+. /eterminarea cadrului teoretic in care se desfasoara fenomenul studiat sau astfel spus fornularea ipote%ei de lucruF 32. Eisher.este coeficientul care exprima influenta factorilor neinclusi in model. :onstruirea modelului matematic atasat teoriei economice 33. Spania Dnul :onsumul privat <rodusul intern brut 1**+ 1 (+.2++* edition Aplicatia 2 <rocedurile metodologice traditionale ale econometriei constau in: 31. . romana A 44./ata 1** -2++( 1. 2 /2+1+ @lb. romana A 4$. ?eparti%area salariatilor pe grupe de salarii reali%ate in luna octombrie 2++* @lb. 3uropean .uletin statistic de comert international nr. 2+1+ 4*. a Ki b reprezentand parametrii modelului a .$ 2+++ (*++ 1+++2.* Sursa :www.2++* edition +. considerati cu influenta constanta b . Dctiunile turistice organi%ate de agentiile de turism in anul 2++* @lb. romanaA 4(.3 4( + 1** 3$21. 3cuatia de regresie este urmatoarea : y = a + bx + u . Evolutia Pib-ului si a Consumului privat in perioada 1990-2000.1$ 2$ + 1**3 211 .4 1*** ' $( * 23.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->